Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: Sida: 2 av 55. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll"

Transkript

1

2 Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation Syfte och målgrupp Distribution Versionshistorik Referenser Definitioner och förkortningar Ändringsrutiner Godkännande Samråd 6 2 Allmän information Medarbetaren och Tritech Kompetens- och karriärutveckling Säkerhet och sekretess Organisation av personalarbetet Personalråd 14 3 Anställning Provanställning Tillsvidareanställning Visstidsanställning Uppsägning 17 4 Löner Lönepolicy Löneutbetalning Lönemodeller 19 5 Arbetstid Normal arbetstid Arbetstider för Valfria lediga dagar Komp- och flextid Mertid Övertid Beredskap 24 6 Semester Semesterns längd Betalda semesterdagar Semestertillägg Förskottssemester Sparade semesterdagar Förläggning av semester Beredskap och kompensation för inställd semester Reglering av semesterdagar vid anställnings upphörande 26 7 Övrig ledighet/frånvaro Allmänt Sjukdom Vård av sjukt barn Föräldraledighet Pappaledighet 10 dagar Permission 31

3 Sida: 3 av Tjänstledighet 31 8 Tid- och kostnadsredovisning Tidsredovisning Kostnadsredovisning 32 9 Resor i tjänsten Resepolicy Resekostnader Restid Traktamente Bilersättning (Milersättning) Trängselskatt Parkering Reseförskott Representation Extern representation skattefria gränser Intern representation skattefria gränser Arbetsredskap Utrustning Bildskärmsglasögon Kreditkort Telefon Tjänstebil Försäkringar Bakgrund Handelsbanken Liv som samarbetspartner till Tritech Denna policys omfattning och avgränsningar Tritechs tjänstepensionsplan Övriga försäkringar Villkor Rådgivning och internettjänster från Handelsbanken Liv till de anställda Kontaktuppgifter till Handelsbanken och Handelsbanken Liv Personalvård Arbetsmiljö & hälsa Friskvårdsbidrag Företagshälsovård Bruttolöneavdrag för privat (ej offentligt finansierad) sjukvård Övriga förmåner Rekryteringsbonus Uppdragsfixarbonus Övertidsmat Hobbyprojekt Publicering av artiklar och deltagande på externa konferenser som föreläsare 55

4 Sida: 4 av 55 1 Dokumentinformation 1.1 Syfte och målgrupp Det finns ett antal dokument som berör medarbetarnas anställningsförhållande till Tritech Technology AB (nedan gemensamt kallat Tritech). Detta dokument, Personalhandboken, innehåller information, regler och riktlinjer som berör en anställd. De allmänna anställningsvillkoren i dokumentet har till del baserats på avtalet mellan ALMEGA Tjänsteförbunden, IT-företagens arbetsgivarorganisation och fackförbundet UNIONEN. De dokument som styr anställningsvillkoren är i tolkningsföreträdesordning: 1. Anställningsavtal och andra individuella Tritech-avtal 2. Personalhandboken 3. Avtalet mellan ALMEGA Tjänsteförbunden, IT-företagens arbetsgivarorganisation och fackförbundet UNIONEN används som vägledning vid behov. De förmåner som erbjuds den anställde och inte är inskrivna i anställningsavtalet är att betrakta som ensidigt erbjudna förmåner som erbjuds den anställde om han eller hon väljer att nyttja förmånen, de kan t ex vara friskvårdsbidrag, lediga dagar, terminalglasögon. Om man väljer att inte nyttja en sådan förmån får man inget annat istället och man kan heller inte spara förmåner av detta slag för senare nyttjande. I och med att dessa förmåner är ensidigt erbjudna från företagets sida kan förmåner av denna typ tillkomma eller försvinna om företaget bedömer det som nödvändigt av ekonomiska eller andra skäl. Detta sker dock i samråd mellan företagsledningen och personalrådet enligt ändringsrutiner som beskrivs i detta dokument, kapitel Distribution Samtliga anställda inom Tritech.

5 Sida: 5 av Versionshistorik Version Datum Författare Aktivitet A Mats Bergmark Upprättande av detta dokument B-J Mats Bergmark Årliga uppdateringar K Josefine Malm Uppdateringar för år 2015 Konferenser Förebyggande personalvård Arbetstider för 2015 Mentorns roll i introduktionen Utvecklingssamtal och utvärdering Utbildningar på Tritech Kontaktuppgifter till Handelsbanken Konsultchef/ansvarig chef istället för enhetschef 1.4 Referenser Ref Dokumenttitel Dokumentid Version [1] Intranät [2] Externwebb [3] Attestinstruktion Tritech Technology AB (Dokument som anger vem i företaget som har besluts- och attesträtt för olika typer av kostnader och aktiviteter) [4] Tritechs Lilla Svarta (En handbok i konsultmässighet och hur vi agerar hos våra kunder) Åtkomlig via Internwebb Daterad Upplaga 2, utgiven 2011 Definitioner och förkortningar Uttryck SV SCB UD WebTR HR Prisbasbelopp (PBB / BB) Inkomstbasbelopp (IBB) SGI Förklaring Skatteverket, se webb-adress: Statistiska Centralbyrån Utrikesdepartementet, se webb-adress. Tritechs tidrapporteringssystem (åtkomligt via intranät) Human Resources, d.v.s. humankapital. Att tillvarata medarbetarna och deras kompetens. Prisbasbeloppet speglar prisnivåns förändringar och ligger till grund för beräkningen av bl.a. pension, sjukförsäkring och anskaffning av tjänstebil. Basbeloppet fastställs en gång om året av regeringen enligt Lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet är för år 2015: kr. Inkomstbasbeloppet speglar inkomsternas utveckling och ligger till grund för vissa av beloppsgränserna i vårt Personförsäkringspaket. Inkomstbasbeloppet är för år 2015: kr. SGI står för SjukpenningGrundande Inkomst och ligger till grund för bl.a. sjukpenning. SGI kan maximalt vara 7,5 prisbasbelopp, vilket för år 2015 motsvarar kr/år (För föräldrapenning ligger taket på kronor (10 prisbasbelopp).

6 Sida: 6 av Ändringsrutiner Uppdateringar och ändringar i detta dokument sker normalt en gång per år under perioden november december för att gälla från efterföljande år. Vid särskilda behov kan dock fler ändringstillfällen införas. Tritech följer SV:s regler och nivåer vad gäller milersättning, traktamente och liknande. Skulle personalhandbokens innehåll ej stämma med dessa är det SV:s regler som har tolkningsföreträde. Ansvarig för dokumentet och dess ändringstjänst är företagets HR-chef. Samtliga ändringar godkänns av VD efter samråd med personalrådsrepresentant. 1.6 Godkännande Namn och roll Underskrift Åke Wernelind VD Tritech Technology AB 1.7 Samråd Namn och roll Underskrift XXXX Personalrådsrepresentant

7 Sida: 7 av 55 2 Allmän information 2.1 Medarbetaren och Tritech PERSONALIDÉ Tillsammans leder vi Tritech mot vår gemensamt framtagna vision. Tritechs personalidé bygger på tron att vi alla kan och vill ta ansvar. Varje medarbetare har rätten och skyldigheten att ta ansvar för Tritechs vision. Vi är alla ambassadörer för Tritechs mål och värderingar. Alla medarbetare strävar mot att vara självgående starka individer med hög kompetens. Att vara anställd i Tritech innebär: Möjligheter till kompetensutveckling (med bl.a. medverkan i verksamhets och affärsutvecklingsprocessen). Delaktighet. Utmaningar. Social gemenskap. Marknadsmässiga löner och förmåner. Att man fungerar som ambassadör för och marknadsför Tritech hos de kunder där man arbetar. Att man delar med sig av egen kunskap inom företaget och därmed också kan ta del av andras kunskap. Alla medarbetare ska, med tillräcklig funktionalitet och tillgänglighet, ha tillgång till den information de behöver i sitt arbete och för att kunna vara delaktiga i företagets utveckling. Detta ska ske med upprätthållande av den säkerhetsnivå som respektive informationstyp kräver. Det skall dock observeras att det är den enskilde medarbetarens ansvar för att själv uppsöka nödvändig information som normalt finns tillgänglig på dokumentservrar, intranät, WIKI, Present.ly, m.m DELAKTIGHET I VERKSAMHETEN Tritech strävar mot att öka medarbetarnas delaktighet i verksamheten för att åstadkomma bättre och mer förankrade beslut. Det är chefernas ansvar att leda den egna verksamheten på detta sätt. Nedan följer ett par riktlinjer, vilka bara står för en liten del av delaktigheten. Ungefär var fjärde vecka genomförs någon form av personalmöten för att planera och följa upp enhetens verksamhet. Nedlagd tid skall rapporteras i WebTR på aktivitet TRITECH INTERN interna möten. Närvaron skall prioriteras TF-TRITECH-FREDAGEN För att få en ökad tillhörighet och delaktighet i Tritechs verksamhet finns 3TF, den s.k. Tritechfredagen eller Tritech Friday. Det innebär att samtliga anställda jobbar på sitt respektive Tritech-kontor en viss specifik dag varje månad. Oberoende av om man för tillfället jobbar inne i den egna lokalen eller ute hos kund kommer man just den dagen att jobba inne i den egna lokalen om det aktuella uppdraget inte omöjliggör detta.

8 Sida: 8 av 55 Huvuddelen av arbetstiden den aktuella dagen skall utgöras av tid i respektive kunduppdrag där det är upp till varje enskild medarbetare att skapa förutsättningar för att kunna utföra detta arbete på Tritech. Aktuella arbetsuppgifter skulle exempelvis kunna vara specifikationsskrivande, dokumentering eller utveckling som kan ske off-line. Har man som enskild individ svårt att få kunden att godkänna deltagande i 3TF skall man ta kontakt med respektive kundansvarig som kan hjälpa till att förklara vinsterna och fördelarna med dessa dagar för kunden. I samband med dessa dagar skall dock Tritech också passa på att förlägga gemensamma aktiviteter som: Personalmöten Gemensamma seminarier och utbildningar I Sundbyberg samt Göteborg är denna dag normalt förlagd till den sista fredagen i varje månad. I Linköping är denna dag normalt förlagd till den sista torsdagen i varje månad. I samband med dessa dagar ordnar Tritech normalt gemensam frukost och middag på kontoret. Exakt planering av dessa dagar kommer att ske inför varje unikt tillfälle KONFERENSER Konferenser arrangeras regelbundet i syfte att diskutera och förankra vision, mål och strategier, utbyta erfarenheter, genomföra företagsövergripande utbildningsinsatser etc. Nedlagd tid rapporteras i TR på aktivitet TRITECH INTERN intern konferens. Målsättningen är att genomföra en årligen återkommande företagsgemensam konferens. Fler konferenser och aktiviteter kan genomföras för respektive kontor eller team, beroende på vad som bedöms vara optimalt för det specifika tillfället och vad ekonomin tillåter. Normalt sätt hålls alltid julmiddag och en sommaraktivitet lokalt på varje kontor. 2.2 Kompetens- och karriärutveckling ALLMÄNT OM KOMPETENSUTVECKLING Tritechs målsättning är att varje enskild individ ständigt skall utvecklas kompetensmässigt. Fördelarna med en lyckad kompetensutveckling är: Bättre utfört arbete med mer nöjda kunder som resultat. Möjligheter att åta oss mer avancerade uppdrag. Självkänsla och ökad trivsel hos medarbetarna. En viktig faktor vid rekrytering. Hur förverkligar vi detta? Varje konsultchef ansvarar för att det egna teamet har rätt kompetens för att nå enhetens mål. Vidare ansvarar konsultcheferna för att bevaka marknadstrender och ständigt utveckla enhetens kompetens för att kunna erbjuda de tjänster marknaden efterfrågar inom Tritechs övergripande mål och vision.

9 Sida: 9 av 55 Konsultchefen och den enskilde medarbetaren ansvarar gemensamt för varje enskild medarbetares kompetensutveckling. En bra kompetensutveckling skall nås genom: Medvetet och bra val av uppdrag (såväl interna som externa) Bra sammansättning av projektgrupper som ger utmaningar samt möjligheter till stöd och utveckling för alla individer Företagsintern utbildning Extern utbildning Man skall dock observera att Tritech i grunden är ett konsultföretag och att det inte alltid går att välja exakt de uppdrag man allra helst skulle vilja ha. Personalutvecklingssamtalet (se nästkommande avsnitt) är en mycket viktig aktivitet för att kompetensutvecklingen ska fungera väl. Tid som ägnas åt kompetensutveckling och som inte ingår i något kunduppdrag rapporteras i TR på aktivitet TRITECH INTERN utbildning/utveckling extern resp. TRITECH INTERN utbildning/utveckling intern.

10 Sida: 10 av PERSONLIGT UTVECKLINGSSAMTAL (PU-SAMTAL) En grundsten i kompetens- och karriärutvecklingen är de utvecklingssamtal varje medarbetare har med sin närmaste chef enligt nedanstående plan: Samtal Utvecklingssamtal Lönesamtal Uppföljningssamtal Genomförande Huvuddelen av samtalen skall genomföras under Q4 d.v.s. perioden oktober till december. De samtal som ej hinns med under perioden skall genomföras under första delen av Q1. Genomförs efter utvecklingssamtalen under Q1 (januari-mars) Om inget annat överenskoms gäller eventuella revideringar av lön och andra förmåner med retroaktivitet från första januari. Genomförs under Q2 (april-juni) Under utvecklingssamtalet går chef och medarbetare tillsammans igenom de kompetensutvecklande insatser som genomförts under senaste året och hur man uppnått de mål man satte förra gången. De nya målen på lång och kort sikt sätts och en individuell utvecklingsplan tas fram över vad som behöver göras för att nå målen. För detaljer se mall för Utvecklingssamtal och Målkort. Under lönesamtalet diskuteras lönerevisionen för det innevarande året, med revision retroaktivt från januari. Insatsen under det senaste året värderas och jämförs med förväntningar och den lön som sätts utifrån detta. Uppföljningssamtalet syftar till att stämma av utvecklings- och lönesamtalet, så att båda parter har en chans att påpeka hur man uppfyllt de målsättningar som skissades i samband med utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet ersätter inte på något sätt den vardagliga dialogen mellan chefen och medarbetaren. Det skall alltid finnas en kontinuerlig återkoppling mellan medarbetare och chef som ger flexibilitet i syfte att förebygga problem och hitta nya möjligheter. Som stöd för både medarbetare och chef finns mallar med handledning, vilka HR ansvarar för att löpande uppdatera och förbättra.

11 Sida: 11 av INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA För att nyanställda snabbare ska lära känna Tritech, de verktyg vi har, känna sig nöjda med sitt val att börja arbeta på Tritech är introduktionen viktig. På Tritech finns ett antal checklistor som ska säkerställa en god introduktion av nyanställda. En checklista är dock ingen universalformel för en lyckad introduktion, utan det personliga engagemanget hos de inblandade personerna är avgörande för hur bra introduktionen blir ANSVAR FÖR INTRODUKTIONEN Det övergripande ansvaret för introduktionsverksamheten ligger på företagets HR-funktion. Ansvaret för introduktion av den enskilde medarbetaren ligger på dennes närmaste chef. Chefen har huvudansvaret för introduktionen, men skall utse en mentor, vilket medger att delar av introduktionsprogrammet kan delegeras. Som stöd för chefen och mentorn i introduktion av en ny medarbetare finns en checklista med åtgärder som skall/bör genomföras MENTORVERKSAMHETEN Vid val av mentor skall man tänka på att hitta någon som kommer att finnas i den nyanställdes närhet, en naturlig kontakt i det dagliga arbetet, och någon som samtidigt kommer att ha tid. En bra utgångspunkt i mentorskapet kan vara hur man själv skulle vilja bli introducerad på en ny arbetsplats. Mentorn fungerar som en fadder som finns där för den nyanställda och kan svara på frågor, högt som lågt kring hur det fungerar på Tritech. Mentorn ska också se till att den nyanställda har lunchsällskap och kommer igång med administrativa verktyg och kan gå igenom processer och rutiner INTRODUKTIONSUTBILDNING Introduktionskurs Som ett led i introduktionen av nyanställda finns en Tritechgemensam introduktionskurs som samtliga nyanställda skall gå. Kursen genomförs som en halvdagskurs i Sundbyberg vid behov, d.v.s. när ett tillräckligt underlag av presumtiva deltagare finns, normalt 1-2 gånger per år. Datum för nästa kurstillfälle anslås löpande på internwebben [1] eller kan fås av företagets HR-funktion. Tritech Academy I (juniorprogrammet) På Tritech finns ett program för nyanställda som kommer direkt från högskolan. Programmet går under benämningen Tritech Academy del I och omfattar utbildning och mentorstött projektarbete som löper under ca nio månader. (Detta program är sedan 2012 certifierat som Traineeprogram) Målet är att dessa program skall startas efter behov (ca 1 ggr/år) när tillräckligt stora grupperingar av nyanställda och nyutexaminerade medarbetare finns. Ett program skall normalt bestå av en gruppering om 5-15 deltagare, vilka var och en skall beredas plats i ett projekt, endera inhouse på Tritech eller externt hos en kund där fler Tritechanställda arbetar. Parallellt med sina projekt kommer medarbetarna att delta i utbildning ungefär varannan vecka samt vid behov även arbeta med ett eller flera interna innovationsprojekt.

12 Sida: 12 av 55 Detta program ges efter behov och takt med hur företaget växer alltså vid tillfällen när vi anställt en större mängd personer direkt från högskolan så genomförs en omgång av Tritech Aacdemy I (Juniorprogrammet). Tritech Academy II (gruppdynamik, affärsutveckling och sälj) Denna del av Tritech Academy utgörs av frivilliga utbildningsprogram öppna för alla medarbetare på Tritech. Utbildningen är avsedd för chefer och säljare som är nya i sina roller samt för konsulter som vill bidra mer i affärsutveckling och sälj. Målsättningen är att dessa konsultchefer och säljare skall få ett stöd i sin nya roll och på ett bra sätt beredas möjlighet att växa in i denna roll och de speciella krav som den ställer. För de konsulter som deltar är målsättningen att de skall få en ökad förståelse för Tritechs affär och kunna vara ett stöd för säljare och chefer i försäljning, offertarbeten, erbjudandeutveckling, rekrytering, mentorroller m.m. Utbildningen inom ramen för Tritech Academy är uppdelad på ca fem kurstillfällen utspridda över ett halvår med mellanliggande hemuppgifter och mentorverksamhet. Tritech Academy del II har inte ambitionen att jämföras med de Traineeprogram som finns på flera större företag som exempelvis ABB eller Ericsson utan är en betydligt enklare variant anpassad för Tritech och de resurser/behov som finns här. Programmet skall vara integrerat med den dagliga verksamheten och fokuserar på områdena vid sidan av själva tekniken. Starttidpunkt av nästa omgång av Tritech Academy II anslås på Internwebben eller kan fås via företagets HR-funktion. När vi har en tillräckligt stor mängd nya medarbetare som jobbat ett par år i företaget ges utbildningen Tritech Academy del II, det är därmed inte en årligen återkommande aktivitet ROOKIES NIGHT I slutet av varje kalenderår samlas alla under året nyanställda personer till en gemensam aktivitet som går under namnet Rookies Night. Målet med denna aktivitet är att träffas, trivas och diskutera vad som varit bra och dåligt i rekryteringsprocessen och introduktionen med strävan att ständigt bli bättre och bättre i framtiden. Ansvaret att anordna och bjuda in till Rookies Night ligger på företagets HR-chef. Denna aktivitet genomförs lokalt på respektive verksamhetsort. Vid vissa tillfällen när det passar bra i tiden kan Rookies Night integreras i samband med ett tillfälle av Introduktionsutbildning för nyanställda TEKNIKMENTORER På Tritech är det viktigt med kunskaps- och erfarenhetsutbyte och därför kan tekniska mentorer tilldelas mindre erfarna medarbetare. Detta görs specifikt utifrån behov och möjlighet, antingen inom specifika projekt eller inför ett visst uppdrag. Medarbetare som önskar stöd eller en mentor vänder sig till sin chef som i sin tur hjälper till att identifiera behov och möjlig mentor.

13 Sida: 13 av UTBILDNING På Tritech strävar vi kontinuerligt efter att sprida kompetens. Som ett led i detta finns ett antal interna kurser och interaktiva självstudiepaket. De interna kurserna är framtagna av medarbetare med spetskompetens inom de olika aktuella områdena och hålls vid tillfällen och tidpunkter när tillräckligt många intresserade kursdeltagare finns. Mer information om detta samt en aktuell kurskatalog finns på Intranätet UTBILDNINGSSATSNINGAR Tritech satsar då och då på tillfälliga utbildningssatsningar, både för att stärka upp inom något speciellt område och dels för att testa konceptet inför att i framtiden göra det mer permanent. I år (2015) kommer ett utbildningsprogram hållas för första gången som vi kallar Framtidens arkitekter. Programmet syftar till att utveckla ett antal av våra juniora medarbetare mot rollen som arkitekt. Bakgrunden till programmet är att Tritech dels behöver förstärka den generella arkitektkompetensen samt att det finns behov att skapa gemensamma referensramar för hur vi arbetar med utveckling. Programmet innebär också en satsning våra unga medarbetare som vi ser stor potential i. Programmet löper under hela året och omfattar ett antal utbildningstillfällen och att deltagarna tilldelas en mer senior mentor som stödjer deras utveckling. 2.3 Säkerhet och sekretess Tritech har en säkerhetspolicy som syftar till att förhindra att företaget, dess anställda och kunder drabbas av skada. Bland annat får alla anställda på företaget i sitt anställningsavtal underteckna ett sekretessavtal, där varje medarbetare förbinder sig till: Tystnadsplikt rörande konfidentiell eller intern information om företagets verksamhet. Att ej ägna sig åt konkurrerande verksamhet utan företagets skriftliga medgivande. Att äganderätten till konstruktioner, patent och copyright som utföres under arbetstid eller framkommer som ett resultat av arbetet för företaget tillhör företaget om inget annat överenskommits I vissa fall kan arbetet även innebära att den anställde får skriva under ett sekretessavtal som berör ett särskilt uppdrag hos en specifik kund, t.ex. vid säkerhetsklassade uppdrag. Om den anställde av en kund eller samarbetspartner uppmanas att underteckna ett personligt sekretessavtal skall avtalets innehåll först stämmas av med Tritech. Alla undertecknade avtal av denna typ skall kopieras och arkiveras på Tritech för att företaget skall ha en komplett bild av vilka åtaganden man ingått på såväl företags som individuell basis. 2.4 Organisation av personalarbetet Det operativa ansvaret för medarbetarna har respektive chef. Dessa ska skapa bra förutsättningar för medarbetarna att sköta sitt arbete på både kort och lång sikt. De ska även se till att den egna

14 Sida: 14 av 55 organisationen har rätt kompetens för att sköta sina uppdrag, via kompetensutveckling och rekrytering. De ska även vara ett föredöme för hur man som Tritechanställd ska agera. Som stöd till cheferna finns personaladministrativa resurser som bl.a. ansvarar för: Löneadministration, utbetalningar av reseräkningar, utlägg och reseförskott. Semesterdagar, sjukdom och annan frånvaro samt kontakter med Försäkringskassan. Försäkringsmäklarkontakter samt administration av frivilliga Grupplivförsäkringar samt Arbetsmarknadsförsäkringar (AMF). Administration av företagsupphandlade kreditkort. Hälsovårdsavtal. Kännedom om lagar, avtal och regler inom personalområdet. Vilka som arbetar med personaladministrativa frågor redovisas på internwebben [1]. För företagsövergipande stöd och styrning finns en HR-chef utsedd, vars arbetsuppgifter bl.a. omfattar: Utveckling, förvaltning och uppföljning av medarbetarnära processer som rekrytering, anställning, introduktion, kompetens- och karriärutveckling samt upphörande av en anställning. Företagets ledarförsörjning Företagsövergripande kompetenshantering (Knowledge Management) Företagsövergripande frågor kring anställningsvillkor, personalvård, jämställdhet 2.5 Personalråd Tritech har ett personalråd vars funktion är att föra personalens talan inför företagsledningen. Personalrådet består av representanter från alla geografiska orter. Syftet med personalrådet är att skapa trygghet för personalen. En Personalrådsrepresentant är en av personalen demokratisk vald person anställd på Tritech i ickechefsposition. Personalrådsrepresentanten agerar som en länk för personalen att på ett organiserat sätt framföra åsikter till företagets ledning samt att vara ledningen behjälplig vid frågor av personalkaraktär. Vid personalrådsmötet, som normalt hålls varannan månad, sammanträder VD och HR-chef tillsammans med Personalrådsrepresentanterna från respektive kontor. Personalrådsrepresentanterna har även möjlighet att delta vid företagets styrelsemöten. Som Personalrådsrepresentant skall man agera för att på ett aktivt sätt inhämta sina medarbetares åsikter, önskemål och tankar som kan utgöra underlag för diskussioner vid personalrådsmöten eller vid andra tillfällen. Personalrådsrepresentanterna skall även jobba för att på ett aktivt sätt sprida den information som är resultatet av de diskussioner som förs i personalrådet och på dess möten, detta på ett sätt som gör att samtliga anställda får möjlighet att ta del av informationen. Personalrådsrepresentant, i egenskap av förtroendevald, skall i största möjliga mån delta på de, av personalrådet bestämda, personalrådsmötena genom att i första hand närvara på plats, men i sista hand via

15 Sida: 15 av 55 telefon. Eftersom personalrådet ses som ett viktigt organ inom företagets kultur anses närvaro vara prioriterat av företagets ledning. Hänsyn bör dock tas till den, för personalrådsrepresentanten, för tillfället rådande arbetssituationen.

16 Sida: 16 av 55 3 Anställning Företaget har tre anställningsformer, provanställning, tillsvidareanställning och visstidsanställning. 3.1 Provanställning Företaget har som regel, om inget annat avtalats, att all personal, vid nyanställning, provanställs under sex månader. Provanställningstiden anges i det anställningsavtal som upprättas i samband med anställningen. Senast två veckor, helst 1 månad, före provanställningstidens utgång utvärderas arbetsinsatsen genom uppföljningssamtal mellan den provanställde och dennes chef. Har arbetsinsatsen under provanställningstiden utfallit till belåtenhet och den anställde är nöjd med företaget och arbetsuppgifterna, så övergår densamma därefter till tillsvidareanställning (fast anställning). Har emellertid provanställningstiden inte utfallit till belåtenhet från någons sida, så kan anställningen avbrytas. Detta kan ske även innan provanställningstidens utgång med överenskommen uppsägningstid. Om inget initiativ tas från arbetsgivaren övergår provanställningen automatiskt till tillsvidareanställning efter sex månader. 3.2 Tillsvidareanställning Med tillsvidareanställning avses vad man i dagligt tal brukar kalla fast anställning. Denna anställningsform används som regel vid nyanställningar där arbetstagaren innan denne börjar på Tritech kommer från en annan tillsvidareanställning inom samma bransch som Tritech. 3.3 Visstidsanställning Anställningsavtal kan också tecknas för viss tid, viss säsong eller visst arbete/projekt om arbetsuppgifterna kräver sådan anställning. Vidare kan man teckna avtal om viss tid om anställningen avser praktikarbete eller vikariat (ersätter annan anställd under dennes frånvaro). Dessa avtalas från fall till fall.

17 Sida: 17 av Uppsägning Nedanstående uppsägningstider gäller förutsatt att annat inte överenskommits i anställningsavtalet. Observera att uppsägning av anställning skall vara skriftlig, oberoende av om det är den anställde som säger upp sig eller om det är företaget som tvingas säga upp den anställde DEN ANSTÄLLDES UPPSÄGNINGSTID Följande uppsägningstider gäller om den anställde önskar säga upp sig: Anställningstid vid företaget Uppsägningstid i månader Den anställdes uppsägningstid i månader Mindre än 2 år Fr.o.m. 2 till 6 år Fr.o.m. 6 år ARBETSGIVARENS UPPSÄGNINGSTID Följande uppsägningstider gäller om företaget tvingas säga upp en anställd: Anställningstid Arbetsgivarens uppsägningstid i månader vid företaget Mindre än 2 Fr.o.m. 2 till Fr.o.m. 4 till Fr.o.m. 6 till Fr.o.m. 8 till Fr.o.m. 10 år 4 år 6 år 8 år 10 år år Uppsägningstid i månader

18 Sida: 18 av 55 4 Löner 4.1 Lönepolicy Lönen speglar den nytta som den anställde bidrar med till företaget. Lönen sätts normalt inte i förhållande till förväntade insatser annat än vid nyanställning. Vid nyanställning sätts lönen i förhållande till prestationen för en normalinsats i den aktuella rollen. Ansvarig för lönesättning, med uppgift att lämna förslag på lön, är den anställdes närmaste chef. Tritech tillämpar därefter den s.k. farfarsprincipen där den lönesättande chefen stämmer av och får sina förslag godkända en nivå upp i organisationen. De förväntningar som finns på varje individ definieras utifrån den roll individen har i företaget och följs upp kontinuerligt i utvecklingssamtalen. Kriterier som ligger till grund för lönesättningen är framförallt: Roll Erfarenhet Prestation Ambition Resultatet av prestationen kombinerat med summan av övriga punkter ovan ligger till grund för lönesamtalet. Lönen sätts individuellt och skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Marknadsläget för lönen baserar sig på kunskaper om löneläget inom data- och elektronikbranschen på verksamhetsorten, med en naturlig spridning. Lönerna på Tritech är inte offentliga men lönesättningen skall vara sådan att en lönesättande chef kan förklara för en anställd varför denne har en viss lön. Det totala löneutrymmet på Tritech skall också vara sådant att ägare, anställda och kunder kan vara rimligt nöjda med den totala ekonomiska konsekvensen. Tritech vill motivera medarbetarna med annat än enbart lön. Ett antal förmåner utöver lön som erbjuds alla finns definierade i denna personalhandbok. Därutöver strävar vi efter att erbjuda attraktiva och utvecklande arbetsuppgifter och kompetensutveckling efter behov styrda av marknad och personlig utveckling. Lönen definieras individuellt i det personliga anställningsavtalet eller i ett skriftligt tilläggsavtal. Lönerevision skall ske årligen. Lönesamtal skall ske under de första tre månaderna i verksamhetsåret och en lönerevision skall normalt gälla retroaktivt från årsskiftet. 4.2 Löneutbetalning Utbetalning av lön sker den 25:e varje månad. Är den 25:e en lördag, söndag, eller helgdag betalas lönen ut bankdagen innan. Decemberlönen betalas ut senast den 23/12. Frånvaro som tidrapporterats en given månad dras av på nästa månads lön.

19 Sida: 19 av 55 A-skattsedel med t.ex. jämkning av preliminärskatt behöver endast skickas till löneadministrationen om förändringar gjorts efter den årliga automatiska uppdateringen som erhålls från SV i början av varje kalenderår. 4.3 Lönemodeller LÖN MED REGLERAD ÖVERTID Lönen består av fast månadslön, justerad för eventuell frånvaro och övertid. Semesterrätten är 25 dagar per år. Reglerad övertid och 25 dagars semester anges i anställningsavtalet. Flexibel arbetstid finns, så att extra arbetad tid kan tas ut som kompensationsledighet eller pengar ( komptid ). All sådan flexibilitet är styrd av den enskilde medarbetaren i samråd med ansvarig chef, projektledare eller beställare. Komptid, utöver flexibel arbetstid (för längre ledighet än en dag), kan endast arbetas in i betalande kundprojekt och endast tas ut i ledighet om det inte innebär bortfall av debiterad tid. När övertid förekommer är den beordrad, vilket innebär att ansvarig chef har sagt till om extra arbete utöver normal arbetstid. Normalt förekommer enbart övertid när det finns en motsvarande beställning från betalande kundprojekt. Övertid kompenseras till den anställde i pengar eller ges som ledighet LÖN MED OREGLERAD ÖVERTID Lönen består av fast månadslön, justerad för eventuell frånvaro men inte för övertid. När övertid förekommer ger den ingen extra ersättning. Semesterrätten är 30 dagar per år. Oreglerad övertid och 30 dagars semester anges i anställningsavtalet. Flexibel arbetstid finns, på samma sätt som för lön med reglerad övertid, med skillnaden att den kallas flextid. Tid i flexbank kan nyttjas för att ta ut sammanhängande ledighet upp till max en dag (8 timmar) per tillfälle. Tid i flexbank kan inte betalas ut som pengar LÖN MED FAST DEL OCH RÖRLIG BONUSDEL Lönen består av en fast del och en rörlig bonusdel. Den fasta lönedelen kallas även grundlön. Grundlönen är normalt en lön med oreglerad övertid. Bonusen uttrycks ofta som en andel av grundlönen. Bonus är normalt inte pensionsgrundande. Lönemodellen har alltid specificerade mål som skall uppfyllas för att bonusen skall betalas ut, t.ex. ekonomiska mål som resultat och försäljning, men kan även utformas med mål som utgår ifrån projektresultat (t.ex. leveranstider) eller enskilda konsulters debitering i olika modeller. Modellen har en avstämningsperiod som kan vara upp till ett år. Kortare perioder kan förekomma, t.ex. löptiden av ett projekt eller löpande månadsvis eller kvartalsvis. Om mål stäms av både i kortare perioder och i längre så gäller den längre perioden före den kortare. Bonus utgår aldrig dubbelt oavsett hur målen stäms av. Bonus kopplad till ekonomiska mål får enbart förekomma för positiva resultat. Alla villkor för lön med bonus regleras i individuella tillägg till anställningsavtalet.

20 Sida: 20 av 55 Denna lönemodell förekommer för personer med resultatansvar (säljare, chefer, m.m.) samt för mer seniora konsulter, som själva både driver projekt samt mindre erfaren personal i sina åtaganden och kunddialoger. Detta gör de på ett sådant sätt att de är med och utvecklar Tritechs möjligheter hos kunderna och på marknaden liksom internt i form av kompetensöverföring till mindre erfaren personal INCITAMENT Så kallade incitamentsmodeller med options- och vinstdelningsprogram kan förekomma som komplement till övriga lönemodeller. De kan utformas individuellt eller för hela eller delar av företaget, och regleras alltid i individuella tillägg till anställningsavtalet.

OFFERT PERSONALHANDBOK. Regelverk Tritech. tmpl_xxx_200209_sv, ver PA Av Mats Bergmark

OFFERT PERSONALHANDBOK. Regelverk Tritech. tmpl_xxx_200209_sv, ver PA Av Mats Bergmark tmpl_xxx_200209_sv, ver PA2 12-12-14 OFFERT PERSONALHANDBOK Regelverk Tritech Av Mats Bergmark Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Personalhandbok. För. Recruit IT Right

Personalhandbok. För. Recruit IT Right Personalhandbok För Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Personalpolicy... 4 3 Bolagsfakta... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Affärsidé och verksamhet... 4 5 Anställning... 4 6 Arbetstid, arbetsplats

Läs mer

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs.

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs. Innehåll Semester... 2 Antal semesterdagar... 2 Föräldraledighet... 2 Vård av sjukt barn... 3 Vård av sjukt barn från dag 11... 3 Föräldraledighet, föräldrapenning... 3 Föräldraledighet, lägstanivådagar...

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL 747052-v2 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor... 3

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal.

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. DEFINITIONER Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. Månadslön Fast kontant månadslön Dagslön Månadslön x 12/365 Timlön Månadslön x 12/52 x veckoarbetstiden 1 AVTALETS OMFATTNING

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter

Gemensamma utgångspunkter Sid 1 (5) Gemensamma utgångspunkter Umeå universitet ska vara en attraktiv arbetsplats och erbjuda goda förutsättningar för personalen genom att verksamhetens mål och inriktning är väl kända av alla och

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Klicka här för att ändra format Välkommen! Ferielön

Klicka här för att ändra format Välkommen! Ferielön Välkommen! Ferielön på Program Vad är ferietjänst? Hur tjänas ferielön in? När utbetalas ferielön? Anställd del av år Ferietjänst och föräldraledighet Ferietjänst och sjukdom på Ferietjänst och semester

Läs mer

Föräldraledighet. Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen. Kollektivavtalet Bidrag från banken

Föräldraledighet. Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen. Kollektivavtalet Bidrag från banken Föräldraledighet Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen Kollektivavtalet Bidrag från banken Uttag av föräldraledighet utan ersättning Som hel ledighet till dess barnet

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän HT 2016 På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer Almegakontor Stockholm Kontaktpersoner Hanna Byström

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Beslutad 27 april 2016 WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION. Personalpolicy

Beslutad 27 april 2016 WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION. Personalpolicy Policydokument: Personalpolicy Beslutad 27 april 2016 World s Children s Prize Foundation WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION Personalpolicy Innehåll: Sida: 1. Arbetstider 2 2. Mertid 2 3. Övertid och

Läs mer

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank

Läs mer

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01.

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Nedanstående ändringar har överenskommits i avtalet: 1. Avtalets omfattning. Här har före detta KY-utbildning ersatts med YH-utbildning. 2.

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Personalhandbok Lön & Förmåner

Personalhandbok Lön & Förmåner 1. Innehåll I det här avsnittet hittar du information om de villkor som gäller kring lön och förmåner. Lön (2) Månadslön (2.1) Lönerevision och lönepolicy (2.2) Timlön/timlöneavdrag (2.3) Daglön/daglöneavdrag

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy regel reglemente för flexibel arbetstid program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2017-10-16 139 Ansvarig:

Läs mer

Personalhandbok Arbetstid & Ledighet

Personalhandbok Arbetstid & Ledighet 1. Innehåll I det här avsnittet kan du läsa om vad som gäller kring jobb och ledighet på Rådek. Arbetstid (2) Ordinarie arbetstid (2.1) Övertid/mertid (2.2) Arbete hos kund (2.3) Utbildning (2.4) Andra

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet

Löneväxling vid Karolinska Institutet Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Uppdaterad 2017-01-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till

Läs mer

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter Version 2, 2011-04-12 1 av 6 LATHUND Registrering av Föräldraledigheter Föräldraledigheter ska egenrapporteras i Primula. Kontakta din lönehandläggare före du rapporterar din ledighet om du är osäker över

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. (Uppdaterad 2017-04-07) INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar

Läs mer

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön,

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning KOLLEKTIVAVTAL mellan Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse å ena sidan, och Personalorganisationen inom Svenska Missionskyrkan å andra sidan avseende allmänna bestämmelser för anställda i församlingar,

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg Sid 1 (5) Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Vad är syftet? Svar: Gävle kommun vill ge sina medarbetare ytterligare ett sätt att få sitt livspussel att gå ihop. Tid är

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Mall för VD avtal med kommentarer

Mall för VD avtal med kommentarer 12 januari 2016 Mall för VD avtal med kommentarer Mellan bolaget AB (organisationsnummer) nedan kallad bolaget och NN (personnummer) har följande avtal träffats denna dag. Ändringar eller tillägg till

Läs mer

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Protokoll Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Ärende Plats 14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september 2014 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan 1(6) 2015-03-27 Barn- och Utbildning BUF central förvaltning Madelene Rickardsson 044-136426 Madelene.Rickardsson@kristianstad.se Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Välkommen! Friskoleavtalet - Avtalsinformation på Vad är arbetsrätt? Bestämmelser som gäller förhållandet arbetsgivare/arbetstagare Lag Kollektivavtal Det enskilda anställningsavtalet på Domstolspraxis

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. . 1 (8) 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. Rätten till lön under sjukfrånvaro 1 Varje arbetstagare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i detta kapitel. Dessutom gäller lagen (1991:1047)

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19 1() FÖRÄLDRALEDIGHET Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND 1(5) Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande sammanbor

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Tjänstereglemente. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Tjänstereglemente. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Tjänstereglemente För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Inledning s 1-2 Pension och försäkring Kontor

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling.

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Avtal om löner m m 1 Löner 1.1 Regler för lönesättning Gemensamma utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Det är av stor vikt

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Gränssnitt Process hantera föräldraledighet

Gränssnitt Process hantera föräldraledighet Polisens administrativa center 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRÄLDRALEDIGHET... 3 Tillfällig föräldrapenning...3 Föräldralön/föräldrapenning...3 Avtal och regler avseende föräldraledighet...4 PROCESS HANTERA

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2015-09-30 FM2015-18293:1 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse Individuell anpassning genom enskild överenskommelse - inom ramen för ALFA 1 Innehåll 1. Bakgrund...3 2. Inledning...4 3. Förutsättning...4 4. Giltighet och upphörande av överenskommelse...5 5. Frågor

Läs mer

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför?

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför? för dagbarnvårdare När? Hur? Varför? 1995 45 timmars-avtal 2004 40 timmars-avtal 2008 dagbarnvårdaravtalet sägs upp, AB ska gälla till man skrivit ett nytt. 2009 Biskopsgården diskuterar svårigheten. 2011

Läs mer

Anställningskontrakt

Anställningskontrakt Anställningskontrakt för anställda säljare Tillträdesdag, distrikt och produkt 1 Distrikt Produkt/sortiment S:s förpliktelser 2 F:s förpliktelser 3 Ömsesidiga förpliktelser 4 Fast lön 5 Provision 6 Förskott

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer