Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: Sida: 2 av 55. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll"

Transkript

1

2 Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation Syfte och målgrupp Distribution Versionshistorik Referenser Definitioner och förkortningar Ändringsrutiner Godkännande Samråd 6 2 Allmän information Medarbetaren och Tritech Kompetens- och karriärutveckling Säkerhet och sekretess Organisation av personalarbetet Personalråd 14 3 Anställning Provanställning Tillsvidareanställning Visstidsanställning Uppsägning 17 4 Löner Lönepolicy Löneutbetalning Lönemodeller 19 5 Arbetstid Normal arbetstid Arbetstider för Valfria lediga dagar Komp- och flextid Mertid Övertid Beredskap 24 6 Semester Semesterns längd Betalda semesterdagar Semestertillägg Förskottssemester Sparade semesterdagar Förläggning av semester Beredskap och kompensation för inställd semester Reglering av semesterdagar vid anställnings upphörande 26 7 Övrig ledighet/frånvaro Allmänt Sjukdom Vård av sjukt barn Föräldraledighet Pappaledighet 10 dagar Permission 31

3 Sida: 3 av Tjänstledighet 31 8 Tid- och kostnadsredovisning Tidsredovisning Kostnadsredovisning 32 9 Resor i tjänsten Resepolicy Resekostnader Restid Traktamente Bilersättning (Milersättning) Trängselskatt Parkering Reseförskott Representation Extern representation skattefria gränser Intern representation skattefria gränser Arbetsredskap Utrustning Bildskärmsglasögon Kreditkort Telefon Tjänstebil Försäkringar Bakgrund Handelsbanken Liv som samarbetspartner till Tritech Denna policys omfattning och avgränsningar Tritechs tjänstepensionsplan Övriga försäkringar Villkor Rådgivning och internettjänster från Handelsbanken Liv till de anställda Kontaktuppgifter till Handelsbanken och Handelsbanken Liv Personalvård Arbetsmiljö & hälsa Friskvårdsbidrag Företagshälsovård Bruttolöneavdrag för privat (ej offentligt finansierad) sjukvård Övriga förmåner Rekryteringsbonus Uppdragsfixarbonus Övertidsmat Hobbyprojekt Publicering av artiklar och deltagande på externa konferenser som föreläsare 55

4 Sida: 4 av 55 1 Dokumentinformation 1.1 Syfte och målgrupp Det finns ett antal dokument som berör medarbetarnas anställningsförhållande till Tritech Technology AB (nedan gemensamt kallat Tritech). Detta dokument, Personalhandboken, innehåller information, regler och riktlinjer som berör en anställd. De allmänna anställningsvillkoren i dokumentet har till del baserats på avtalet mellan ALMEGA Tjänsteförbunden, IT-företagens arbetsgivarorganisation och fackförbundet UNIONEN. De dokument som styr anställningsvillkoren är i tolkningsföreträdesordning: 1. Anställningsavtal och andra individuella Tritech-avtal 2. Personalhandboken 3. Avtalet mellan ALMEGA Tjänsteförbunden, IT-företagens arbetsgivarorganisation och fackförbundet UNIONEN används som vägledning vid behov. De förmåner som erbjuds den anställde och inte är inskrivna i anställningsavtalet är att betrakta som ensidigt erbjudna förmåner som erbjuds den anställde om han eller hon väljer att nyttja förmånen, de kan t ex vara friskvårdsbidrag, lediga dagar, terminalglasögon. Om man väljer att inte nyttja en sådan förmån får man inget annat istället och man kan heller inte spara förmåner av detta slag för senare nyttjande. I och med att dessa förmåner är ensidigt erbjudna från företagets sida kan förmåner av denna typ tillkomma eller försvinna om företaget bedömer det som nödvändigt av ekonomiska eller andra skäl. Detta sker dock i samråd mellan företagsledningen och personalrådet enligt ändringsrutiner som beskrivs i detta dokument, kapitel Distribution Samtliga anställda inom Tritech.

5 Sida: 5 av Versionshistorik Version Datum Författare Aktivitet A Mats Bergmark Upprättande av detta dokument B-J Mats Bergmark Årliga uppdateringar K Josefine Malm Uppdateringar för år 2015 Konferenser Förebyggande personalvård Arbetstider för 2015 Mentorns roll i introduktionen Utvecklingssamtal och utvärdering Utbildningar på Tritech Kontaktuppgifter till Handelsbanken Konsultchef/ansvarig chef istället för enhetschef 1.4 Referenser Ref Dokumenttitel Dokumentid Version [1] Intranät [2] Externwebb [3] Attestinstruktion Tritech Technology AB (Dokument som anger vem i företaget som har besluts- och attesträtt för olika typer av kostnader och aktiviteter) [4] Tritechs Lilla Svarta (En handbok i konsultmässighet och hur vi agerar hos våra kunder) Åtkomlig via Internwebb Daterad Upplaga 2, utgiven 2011 Definitioner och förkortningar Uttryck SV SCB UD WebTR HR Prisbasbelopp (PBB / BB) Inkomstbasbelopp (IBB) SGI Förklaring Skatteverket, se webb-adress: Statistiska Centralbyrån Utrikesdepartementet, se webb-adress. Tritechs tidrapporteringssystem (åtkomligt via intranät) Human Resources, d.v.s. humankapital. Att tillvarata medarbetarna och deras kompetens. Prisbasbeloppet speglar prisnivåns förändringar och ligger till grund för beräkningen av bl.a. pension, sjukförsäkring och anskaffning av tjänstebil. Basbeloppet fastställs en gång om året av regeringen enligt Lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet är för år 2015: kr. Inkomstbasbeloppet speglar inkomsternas utveckling och ligger till grund för vissa av beloppsgränserna i vårt Personförsäkringspaket. Inkomstbasbeloppet är för år 2015: kr. SGI står för SjukpenningGrundande Inkomst och ligger till grund för bl.a. sjukpenning. SGI kan maximalt vara 7,5 prisbasbelopp, vilket för år 2015 motsvarar kr/år (För föräldrapenning ligger taket på kronor (10 prisbasbelopp).

6 Sida: 6 av Ändringsrutiner Uppdateringar och ändringar i detta dokument sker normalt en gång per år under perioden november december för att gälla från efterföljande år. Vid särskilda behov kan dock fler ändringstillfällen införas. Tritech följer SV:s regler och nivåer vad gäller milersättning, traktamente och liknande. Skulle personalhandbokens innehåll ej stämma med dessa är det SV:s regler som har tolkningsföreträde. Ansvarig för dokumentet och dess ändringstjänst är företagets HR-chef. Samtliga ändringar godkänns av VD efter samråd med personalrådsrepresentant. 1.6 Godkännande Namn och roll Underskrift Åke Wernelind VD Tritech Technology AB 1.7 Samråd Namn och roll Underskrift XXXX Personalrådsrepresentant

7 Sida: 7 av 55 2 Allmän information 2.1 Medarbetaren och Tritech PERSONALIDÉ Tillsammans leder vi Tritech mot vår gemensamt framtagna vision. Tritechs personalidé bygger på tron att vi alla kan och vill ta ansvar. Varje medarbetare har rätten och skyldigheten att ta ansvar för Tritechs vision. Vi är alla ambassadörer för Tritechs mål och värderingar. Alla medarbetare strävar mot att vara självgående starka individer med hög kompetens. Att vara anställd i Tritech innebär: Möjligheter till kompetensutveckling (med bl.a. medverkan i verksamhets och affärsutvecklingsprocessen). Delaktighet. Utmaningar. Social gemenskap. Marknadsmässiga löner och förmåner. Att man fungerar som ambassadör för och marknadsför Tritech hos de kunder där man arbetar. Att man delar med sig av egen kunskap inom företaget och därmed också kan ta del av andras kunskap. Alla medarbetare ska, med tillräcklig funktionalitet och tillgänglighet, ha tillgång till den information de behöver i sitt arbete och för att kunna vara delaktiga i företagets utveckling. Detta ska ske med upprätthållande av den säkerhetsnivå som respektive informationstyp kräver. Det skall dock observeras att det är den enskilde medarbetarens ansvar för att själv uppsöka nödvändig information som normalt finns tillgänglig på dokumentservrar, intranät, WIKI, Present.ly, m.m DELAKTIGHET I VERKSAMHETEN Tritech strävar mot att öka medarbetarnas delaktighet i verksamheten för att åstadkomma bättre och mer förankrade beslut. Det är chefernas ansvar att leda den egna verksamheten på detta sätt. Nedan följer ett par riktlinjer, vilka bara står för en liten del av delaktigheten. Ungefär var fjärde vecka genomförs någon form av personalmöten för att planera och följa upp enhetens verksamhet. Nedlagd tid skall rapporteras i WebTR på aktivitet TRITECH INTERN interna möten. Närvaron skall prioriteras TF-TRITECH-FREDAGEN För att få en ökad tillhörighet och delaktighet i Tritechs verksamhet finns 3TF, den s.k. Tritechfredagen eller Tritech Friday. Det innebär att samtliga anställda jobbar på sitt respektive Tritech-kontor en viss specifik dag varje månad. Oberoende av om man för tillfället jobbar inne i den egna lokalen eller ute hos kund kommer man just den dagen att jobba inne i den egna lokalen om det aktuella uppdraget inte omöjliggör detta.

8 Sida: 8 av 55 Huvuddelen av arbetstiden den aktuella dagen skall utgöras av tid i respektive kunduppdrag där det är upp till varje enskild medarbetare att skapa förutsättningar för att kunna utföra detta arbete på Tritech. Aktuella arbetsuppgifter skulle exempelvis kunna vara specifikationsskrivande, dokumentering eller utveckling som kan ske off-line. Har man som enskild individ svårt att få kunden att godkänna deltagande i 3TF skall man ta kontakt med respektive kundansvarig som kan hjälpa till att förklara vinsterna och fördelarna med dessa dagar för kunden. I samband med dessa dagar skall dock Tritech också passa på att förlägga gemensamma aktiviteter som: Personalmöten Gemensamma seminarier och utbildningar I Sundbyberg samt Göteborg är denna dag normalt förlagd till den sista fredagen i varje månad. I Linköping är denna dag normalt förlagd till den sista torsdagen i varje månad. I samband med dessa dagar ordnar Tritech normalt gemensam frukost och middag på kontoret. Exakt planering av dessa dagar kommer att ske inför varje unikt tillfälle KONFERENSER Konferenser arrangeras regelbundet i syfte att diskutera och förankra vision, mål och strategier, utbyta erfarenheter, genomföra företagsövergripande utbildningsinsatser etc. Nedlagd tid rapporteras i TR på aktivitet TRITECH INTERN intern konferens. Målsättningen är att genomföra en årligen återkommande företagsgemensam konferens. Fler konferenser och aktiviteter kan genomföras för respektive kontor eller team, beroende på vad som bedöms vara optimalt för det specifika tillfället och vad ekonomin tillåter. Normalt sätt hålls alltid julmiddag och en sommaraktivitet lokalt på varje kontor. 2.2 Kompetens- och karriärutveckling ALLMÄNT OM KOMPETENSUTVECKLING Tritechs målsättning är att varje enskild individ ständigt skall utvecklas kompetensmässigt. Fördelarna med en lyckad kompetensutveckling är: Bättre utfört arbete med mer nöjda kunder som resultat. Möjligheter att åta oss mer avancerade uppdrag. Självkänsla och ökad trivsel hos medarbetarna. En viktig faktor vid rekrytering. Hur förverkligar vi detta? Varje konsultchef ansvarar för att det egna teamet har rätt kompetens för att nå enhetens mål. Vidare ansvarar konsultcheferna för att bevaka marknadstrender och ständigt utveckla enhetens kompetens för att kunna erbjuda de tjänster marknaden efterfrågar inom Tritechs övergripande mål och vision.

9 Sida: 9 av 55 Konsultchefen och den enskilde medarbetaren ansvarar gemensamt för varje enskild medarbetares kompetensutveckling. En bra kompetensutveckling skall nås genom: Medvetet och bra val av uppdrag (såväl interna som externa) Bra sammansättning av projektgrupper som ger utmaningar samt möjligheter till stöd och utveckling för alla individer Företagsintern utbildning Extern utbildning Man skall dock observera att Tritech i grunden är ett konsultföretag och att det inte alltid går att välja exakt de uppdrag man allra helst skulle vilja ha. Personalutvecklingssamtalet (se nästkommande avsnitt) är en mycket viktig aktivitet för att kompetensutvecklingen ska fungera väl. Tid som ägnas åt kompetensutveckling och som inte ingår i något kunduppdrag rapporteras i TR på aktivitet TRITECH INTERN utbildning/utveckling extern resp. TRITECH INTERN utbildning/utveckling intern.

10 Sida: 10 av PERSONLIGT UTVECKLINGSSAMTAL (PU-SAMTAL) En grundsten i kompetens- och karriärutvecklingen är de utvecklingssamtal varje medarbetare har med sin närmaste chef enligt nedanstående plan: Samtal Utvecklingssamtal Lönesamtal Uppföljningssamtal Genomförande Huvuddelen av samtalen skall genomföras under Q4 d.v.s. perioden oktober till december. De samtal som ej hinns med under perioden skall genomföras under första delen av Q1. Genomförs efter utvecklingssamtalen under Q1 (januari-mars) Om inget annat överenskoms gäller eventuella revideringar av lön och andra förmåner med retroaktivitet från första januari. Genomförs under Q2 (april-juni) Under utvecklingssamtalet går chef och medarbetare tillsammans igenom de kompetensutvecklande insatser som genomförts under senaste året och hur man uppnått de mål man satte förra gången. De nya målen på lång och kort sikt sätts och en individuell utvecklingsplan tas fram över vad som behöver göras för att nå målen. För detaljer se mall för Utvecklingssamtal och Målkort. Under lönesamtalet diskuteras lönerevisionen för det innevarande året, med revision retroaktivt från januari. Insatsen under det senaste året värderas och jämförs med förväntningar och den lön som sätts utifrån detta. Uppföljningssamtalet syftar till att stämma av utvecklings- och lönesamtalet, så att båda parter har en chans att påpeka hur man uppfyllt de målsättningar som skissades i samband med utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet ersätter inte på något sätt den vardagliga dialogen mellan chefen och medarbetaren. Det skall alltid finnas en kontinuerlig återkoppling mellan medarbetare och chef som ger flexibilitet i syfte att förebygga problem och hitta nya möjligheter. Som stöd för både medarbetare och chef finns mallar med handledning, vilka HR ansvarar för att löpande uppdatera och förbättra.

11 Sida: 11 av INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA För att nyanställda snabbare ska lära känna Tritech, de verktyg vi har, känna sig nöjda med sitt val att börja arbeta på Tritech är introduktionen viktig. På Tritech finns ett antal checklistor som ska säkerställa en god introduktion av nyanställda. En checklista är dock ingen universalformel för en lyckad introduktion, utan det personliga engagemanget hos de inblandade personerna är avgörande för hur bra introduktionen blir ANSVAR FÖR INTRODUKTIONEN Det övergripande ansvaret för introduktionsverksamheten ligger på företagets HR-funktion. Ansvaret för introduktion av den enskilde medarbetaren ligger på dennes närmaste chef. Chefen har huvudansvaret för introduktionen, men skall utse en mentor, vilket medger att delar av introduktionsprogrammet kan delegeras. Som stöd för chefen och mentorn i introduktion av en ny medarbetare finns en checklista med åtgärder som skall/bör genomföras MENTORVERKSAMHETEN Vid val av mentor skall man tänka på att hitta någon som kommer att finnas i den nyanställdes närhet, en naturlig kontakt i det dagliga arbetet, och någon som samtidigt kommer att ha tid. En bra utgångspunkt i mentorskapet kan vara hur man själv skulle vilja bli introducerad på en ny arbetsplats. Mentorn fungerar som en fadder som finns där för den nyanställda och kan svara på frågor, högt som lågt kring hur det fungerar på Tritech. Mentorn ska också se till att den nyanställda har lunchsällskap och kommer igång med administrativa verktyg och kan gå igenom processer och rutiner INTRODUKTIONSUTBILDNING Introduktionskurs Som ett led i introduktionen av nyanställda finns en Tritechgemensam introduktionskurs som samtliga nyanställda skall gå. Kursen genomförs som en halvdagskurs i Sundbyberg vid behov, d.v.s. när ett tillräckligt underlag av presumtiva deltagare finns, normalt 1-2 gånger per år. Datum för nästa kurstillfälle anslås löpande på internwebben [1] eller kan fås av företagets HR-funktion. Tritech Academy I (juniorprogrammet) På Tritech finns ett program för nyanställda som kommer direkt från högskolan. Programmet går under benämningen Tritech Academy del I och omfattar utbildning och mentorstött projektarbete som löper under ca nio månader. (Detta program är sedan 2012 certifierat som Traineeprogram) Målet är att dessa program skall startas efter behov (ca 1 ggr/år) när tillräckligt stora grupperingar av nyanställda och nyutexaminerade medarbetare finns. Ett program skall normalt bestå av en gruppering om 5-15 deltagare, vilka var och en skall beredas plats i ett projekt, endera inhouse på Tritech eller externt hos en kund där fler Tritechanställda arbetar. Parallellt med sina projekt kommer medarbetarna att delta i utbildning ungefär varannan vecka samt vid behov även arbeta med ett eller flera interna innovationsprojekt.

12 Sida: 12 av 55 Detta program ges efter behov och takt med hur företaget växer alltså vid tillfällen när vi anställt en större mängd personer direkt från högskolan så genomförs en omgång av Tritech Aacdemy I (Juniorprogrammet). Tritech Academy II (gruppdynamik, affärsutveckling och sälj) Denna del av Tritech Academy utgörs av frivilliga utbildningsprogram öppna för alla medarbetare på Tritech. Utbildningen är avsedd för chefer och säljare som är nya i sina roller samt för konsulter som vill bidra mer i affärsutveckling och sälj. Målsättningen är att dessa konsultchefer och säljare skall få ett stöd i sin nya roll och på ett bra sätt beredas möjlighet att växa in i denna roll och de speciella krav som den ställer. För de konsulter som deltar är målsättningen att de skall få en ökad förståelse för Tritechs affär och kunna vara ett stöd för säljare och chefer i försäljning, offertarbeten, erbjudandeutveckling, rekrytering, mentorroller m.m. Utbildningen inom ramen för Tritech Academy är uppdelad på ca fem kurstillfällen utspridda över ett halvår med mellanliggande hemuppgifter och mentorverksamhet. Tritech Academy del II har inte ambitionen att jämföras med de Traineeprogram som finns på flera större företag som exempelvis ABB eller Ericsson utan är en betydligt enklare variant anpassad för Tritech och de resurser/behov som finns här. Programmet skall vara integrerat med den dagliga verksamheten och fokuserar på områdena vid sidan av själva tekniken. Starttidpunkt av nästa omgång av Tritech Academy II anslås på Internwebben eller kan fås via företagets HR-funktion. När vi har en tillräckligt stor mängd nya medarbetare som jobbat ett par år i företaget ges utbildningen Tritech Academy del II, det är därmed inte en årligen återkommande aktivitet ROOKIES NIGHT I slutet av varje kalenderår samlas alla under året nyanställda personer till en gemensam aktivitet som går under namnet Rookies Night. Målet med denna aktivitet är att träffas, trivas och diskutera vad som varit bra och dåligt i rekryteringsprocessen och introduktionen med strävan att ständigt bli bättre och bättre i framtiden. Ansvaret att anordna och bjuda in till Rookies Night ligger på företagets HR-chef. Denna aktivitet genomförs lokalt på respektive verksamhetsort. Vid vissa tillfällen när det passar bra i tiden kan Rookies Night integreras i samband med ett tillfälle av Introduktionsutbildning för nyanställda TEKNIKMENTORER På Tritech är det viktigt med kunskaps- och erfarenhetsutbyte och därför kan tekniska mentorer tilldelas mindre erfarna medarbetare. Detta görs specifikt utifrån behov och möjlighet, antingen inom specifika projekt eller inför ett visst uppdrag. Medarbetare som önskar stöd eller en mentor vänder sig till sin chef som i sin tur hjälper till att identifiera behov och möjlig mentor.

13 Sida: 13 av UTBILDNING På Tritech strävar vi kontinuerligt efter att sprida kompetens. Som ett led i detta finns ett antal interna kurser och interaktiva självstudiepaket. De interna kurserna är framtagna av medarbetare med spetskompetens inom de olika aktuella områdena och hålls vid tillfällen och tidpunkter när tillräckligt många intresserade kursdeltagare finns. Mer information om detta samt en aktuell kurskatalog finns på Intranätet UTBILDNINGSSATSNINGAR Tritech satsar då och då på tillfälliga utbildningssatsningar, både för att stärka upp inom något speciellt område och dels för att testa konceptet inför att i framtiden göra det mer permanent. I år (2015) kommer ett utbildningsprogram hållas för första gången som vi kallar Framtidens arkitekter. Programmet syftar till att utveckla ett antal av våra juniora medarbetare mot rollen som arkitekt. Bakgrunden till programmet är att Tritech dels behöver förstärka den generella arkitektkompetensen samt att det finns behov att skapa gemensamma referensramar för hur vi arbetar med utveckling. Programmet innebär också en satsning våra unga medarbetare som vi ser stor potential i. Programmet löper under hela året och omfattar ett antal utbildningstillfällen och att deltagarna tilldelas en mer senior mentor som stödjer deras utveckling. 2.3 Säkerhet och sekretess Tritech har en säkerhetspolicy som syftar till att förhindra att företaget, dess anställda och kunder drabbas av skada. Bland annat får alla anställda på företaget i sitt anställningsavtal underteckna ett sekretessavtal, där varje medarbetare förbinder sig till: Tystnadsplikt rörande konfidentiell eller intern information om företagets verksamhet. Att ej ägna sig åt konkurrerande verksamhet utan företagets skriftliga medgivande. Att äganderätten till konstruktioner, patent och copyright som utföres under arbetstid eller framkommer som ett resultat av arbetet för företaget tillhör företaget om inget annat överenskommits I vissa fall kan arbetet även innebära att den anställde får skriva under ett sekretessavtal som berör ett särskilt uppdrag hos en specifik kund, t.ex. vid säkerhetsklassade uppdrag. Om den anställde av en kund eller samarbetspartner uppmanas att underteckna ett personligt sekretessavtal skall avtalets innehåll först stämmas av med Tritech. Alla undertecknade avtal av denna typ skall kopieras och arkiveras på Tritech för att företaget skall ha en komplett bild av vilka åtaganden man ingått på såväl företags som individuell basis. 2.4 Organisation av personalarbetet Det operativa ansvaret för medarbetarna har respektive chef. Dessa ska skapa bra förutsättningar för medarbetarna att sköta sitt arbete på både kort och lång sikt. De ska även se till att den egna

14 Sida: 14 av 55 organisationen har rätt kompetens för att sköta sina uppdrag, via kompetensutveckling och rekrytering. De ska även vara ett föredöme för hur man som Tritechanställd ska agera. Som stöd till cheferna finns personaladministrativa resurser som bl.a. ansvarar för: Löneadministration, utbetalningar av reseräkningar, utlägg och reseförskott. Semesterdagar, sjukdom och annan frånvaro samt kontakter med Försäkringskassan. Försäkringsmäklarkontakter samt administration av frivilliga Grupplivförsäkringar samt Arbetsmarknadsförsäkringar (AMF). Administration av företagsupphandlade kreditkort. Hälsovårdsavtal. Kännedom om lagar, avtal och regler inom personalområdet. Vilka som arbetar med personaladministrativa frågor redovisas på internwebben [1]. För företagsövergipande stöd och styrning finns en HR-chef utsedd, vars arbetsuppgifter bl.a. omfattar: Utveckling, förvaltning och uppföljning av medarbetarnära processer som rekrytering, anställning, introduktion, kompetens- och karriärutveckling samt upphörande av en anställning. Företagets ledarförsörjning Företagsövergripande kompetenshantering (Knowledge Management) Företagsövergripande frågor kring anställningsvillkor, personalvård, jämställdhet 2.5 Personalråd Tritech har ett personalråd vars funktion är att föra personalens talan inför företagsledningen. Personalrådet består av representanter från alla geografiska orter. Syftet med personalrådet är att skapa trygghet för personalen. En Personalrådsrepresentant är en av personalen demokratisk vald person anställd på Tritech i ickechefsposition. Personalrådsrepresentanten agerar som en länk för personalen att på ett organiserat sätt framföra åsikter till företagets ledning samt att vara ledningen behjälplig vid frågor av personalkaraktär. Vid personalrådsmötet, som normalt hålls varannan månad, sammanträder VD och HR-chef tillsammans med Personalrådsrepresentanterna från respektive kontor. Personalrådsrepresentanterna har även möjlighet att delta vid företagets styrelsemöten. Som Personalrådsrepresentant skall man agera för att på ett aktivt sätt inhämta sina medarbetares åsikter, önskemål och tankar som kan utgöra underlag för diskussioner vid personalrådsmöten eller vid andra tillfällen. Personalrådsrepresentanterna skall även jobba för att på ett aktivt sätt sprida den information som är resultatet av de diskussioner som förs i personalrådet och på dess möten, detta på ett sätt som gör att samtliga anställda får möjlighet att ta del av informationen. Personalrådsrepresentant, i egenskap av förtroendevald, skall i största möjliga mån delta på de, av personalrådet bestämda, personalrådsmötena genom att i första hand närvara på plats, men i sista hand via

15 Sida: 15 av 55 telefon. Eftersom personalrådet ses som ett viktigt organ inom företagets kultur anses närvaro vara prioriterat av företagets ledning. Hänsyn bör dock tas till den, för personalrådsrepresentanten, för tillfället rådande arbetssituationen.

16 Sida: 16 av 55 3 Anställning Företaget har tre anställningsformer, provanställning, tillsvidareanställning och visstidsanställning. 3.1 Provanställning Företaget har som regel, om inget annat avtalats, att all personal, vid nyanställning, provanställs under sex månader. Provanställningstiden anges i det anställningsavtal som upprättas i samband med anställningen. Senast två veckor, helst 1 månad, före provanställningstidens utgång utvärderas arbetsinsatsen genom uppföljningssamtal mellan den provanställde och dennes chef. Har arbetsinsatsen under provanställningstiden utfallit till belåtenhet och den anställde är nöjd med företaget och arbetsuppgifterna, så övergår densamma därefter till tillsvidareanställning (fast anställning). Har emellertid provanställningstiden inte utfallit till belåtenhet från någons sida, så kan anställningen avbrytas. Detta kan ske även innan provanställningstidens utgång med överenskommen uppsägningstid. Om inget initiativ tas från arbetsgivaren övergår provanställningen automatiskt till tillsvidareanställning efter sex månader. 3.2 Tillsvidareanställning Med tillsvidareanställning avses vad man i dagligt tal brukar kalla fast anställning. Denna anställningsform används som regel vid nyanställningar där arbetstagaren innan denne börjar på Tritech kommer från en annan tillsvidareanställning inom samma bransch som Tritech. 3.3 Visstidsanställning Anställningsavtal kan också tecknas för viss tid, viss säsong eller visst arbete/projekt om arbetsuppgifterna kräver sådan anställning. Vidare kan man teckna avtal om viss tid om anställningen avser praktikarbete eller vikariat (ersätter annan anställd under dennes frånvaro). Dessa avtalas från fall till fall.

17 Sida: 17 av Uppsägning Nedanstående uppsägningstider gäller förutsatt att annat inte överenskommits i anställningsavtalet. Observera att uppsägning av anställning skall vara skriftlig, oberoende av om det är den anställde som säger upp sig eller om det är företaget som tvingas säga upp den anställde DEN ANSTÄLLDES UPPSÄGNINGSTID Följande uppsägningstider gäller om den anställde önskar säga upp sig: Anställningstid vid företaget Uppsägningstid i månader Den anställdes uppsägningstid i månader Mindre än 2 år Fr.o.m. 2 till 6 år Fr.o.m. 6 år ARBETSGIVARENS UPPSÄGNINGSTID Följande uppsägningstider gäller om företaget tvingas säga upp en anställd: Anställningstid Arbetsgivarens uppsägningstid i månader vid företaget Mindre än 2 Fr.o.m. 2 till Fr.o.m. 4 till Fr.o.m. 6 till Fr.o.m. 8 till Fr.o.m. 10 år 4 år 6 år 8 år 10 år år Uppsägningstid i månader

18 Sida: 18 av 55 4 Löner 4.1 Lönepolicy Lönen speglar den nytta som den anställde bidrar med till företaget. Lönen sätts normalt inte i förhållande till förväntade insatser annat än vid nyanställning. Vid nyanställning sätts lönen i förhållande till prestationen för en normalinsats i den aktuella rollen. Ansvarig för lönesättning, med uppgift att lämna förslag på lön, är den anställdes närmaste chef. Tritech tillämpar därefter den s.k. farfarsprincipen där den lönesättande chefen stämmer av och får sina förslag godkända en nivå upp i organisationen. De förväntningar som finns på varje individ definieras utifrån den roll individen har i företaget och följs upp kontinuerligt i utvecklingssamtalen. Kriterier som ligger till grund för lönesättningen är framförallt: Roll Erfarenhet Prestation Ambition Resultatet av prestationen kombinerat med summan av övriga punkter ovan ligger till grund för lönesamtalet. Lönen sätts individuellt och skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Marknadsläget för lönen baserar sig på kunskaper om löneläget inom data- och elektronikbranschen på verksamhetsorten, med en naturlig spridning. Lönerna på Tritech är inte offentliga men lönesättningen skall vara sådan att en lönesättande chef kan förklara för en anställd varför denne har en viss lön. Det totala löneutrymmet på Tritech skall också vara sådant att ägare, anställda och kunder kan vara rimligt nöjda med den totala ekonomiska konsekvensen. Tritech vill motivera medarbetarna med annat än enbart lön. Ett antal förmåner utöver lön som erbjuds alla finns definierade i denna personalhandbok. Därutöver strävar vi efter att erbjuda attraktiva och utvecklande arbetsuppgifter och kompetensutveckling efter behov styrda av marknad och personlig utveckling. Lönen definieras individuellt i det personliga anställningsavtalet eller i ett skriftligt tilläggsavtal. Lönerevision skall ske årligen. Lönesamtal skall ske under de första tre månaderna i verksamhetsåret och en lönerevision skall normalt gälla retroaktivt från årsskiftet. 4.2 Löneutbetalning Utbetalning av lön sker den 25:e varje månad. Är den 25:e en lördag, söndag, eller helgdag betalas lönen ut bankdagen innan. Decemberlönen betalas ut senast den 23/12. Frånvaro som tidrapporterats en given månad dras av på nästa månads lön.

19 Sida: 19 av 55 A-skattsedel med t.ex. jämkning av preliminärskatt behöver endast skickas till löneadministrationen om förändringar gjorts efter den årliga automatiska uppdateringen som erhålls från SV i början av varje kalenderår. 4.3 Lönemodeller LÖN MED REGLERAD ÖVERTID Lönen består av fast månadslön, justerad för eventuell frånvaro och övertid. Semesterrätten är 25 dagar per år. Reglerad övertid och 25 dagars semester anges i anställningsavtalet. Flexibel arbetstid finns, så att extra arbetad tid kan tas ut som kompensationsledighet eller pengar ( komptid ). All sådan flexibilitet är styrd av den enskilde medarbetaren i samråd med ansvarig chef, projektledare eller beställare. Komptid, utöver flexibel arbetstid (för längre ledighet än en dag), kan endast arbetas in i betalande kundprojekt och endast tas ut i ledighet om det inte innebär bortfall av debiterad tid. När övertid förekommer är den beordrad, vilket innebär att ansvarig chef har sagt till om extra arbete utöver normal arbetstid. Normalt förekommer enbart övertid när det finns en motsvarande beställning från betalande kundprojekt. Övertid kompenseras till den anställde i pengar eller ges som ledighet LÖN MED OREGLERAD ÖVERTID Lönen består av fast månadslön, justerad för eventuell frånvaro men inte för övertid. När övertid förekommer ger den ingen extra ersättning. Semesterrätten är 30 dagar per år. Oreglerad övertid och 30 dagars semester anges i anställningsavtalet. Flexibel arbetstid finns, på samma sätt som för lön med reglerad övertid, med skillnaden att den kallas flextid. Tid i flexbank kan nyttjas för att ta ut sammanhängande ledighet upp till max en dag (8 timmar) per tillfälle. Tid i flexbank kan inte betalas ut som pengar LÖN MED FAST DEL OCH RÖRLIG BONUSDEL Lönen består av en fast del och en rörlig bonusdel. Den fasta lönedelen kallas även grundlön. Grundlönen är normalt en lön med oreglerad övertid. Bonusen uttrycks ofta som en andel av grundlönen. Bonus är normalt inte pensionsgrundande. Lönemodellen har alltid specificerade mål som skall uppfyllas för att bonusen skall betalas ut, t.ex. ekonomiska mål som resultat och försäljning, men kan även utformas med mål som utgår ifrån projektresultat (t.ex. leveranstider) eller enskilda konsulters debitering i olika modeller. Modellen har en avstämningsperiod som kan vara upp till ett år. Kortare perioder kan förekomma, t.ex. löptiden av ett projekt eller löpande månadsvis eller kvartalsvis. Om mål stäms av både i kortare perioder och i längre så gäller den längre perioden före den kortare. Bonus utgår aldrig dubbelt oavsett hur målen stäms av. Bonus kopplad till ekonomiska mål får enbart förekomma för positiva resultat. Alla villkor för lön med bonus regleras i individuella tillägg till anställningsavtalet.

20 Sida: 20 av 55 Denna lönemodell förekommer för personer med resultatansvar (säljare, chefer, m.m.) samt för mer seniora konsulter, som själva både driver projekt samt mindre erfaren personal i sina åtaganden och kunddialoger. Detta gör de på ett sådant sätt att de är med och utvecklar Tritechs möjligheter hos kunderna och på marknaden liksom internt i form av kompetensöverföring till mindre erfaren personal INCITAMENT Så kallade incitamentsmodeller med options- och vinstdelningsprogram kan förekomma som komplement till övriga lönemodeller. De kan utformas individuellt eller för hela eller delar av företaget, och regleras alltid i individuella tillägg till anställningsavtalet.

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2013-2016 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Bransc havtal Energi

Bransc havtal Energi Branschavtal Energi Energiföretagens arbetsgivareförening och SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2012-2013 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2012 31 mars 2013 Kollektivavtal mellan EnergFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Tjänstemannaförbundet HTF Sif Sveriges Veterinärföbund om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser, löner

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Vårdförbundet Förtecknade Saco-förbund VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2010 30 september 2011 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2010 30 september 2011 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen,

Läs mer

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Nr 278 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och

Läs mer

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Personalavdelningen Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. juli 2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Anställning... 3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer