Protokoll Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare"

Transkript

1 Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund (V) Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Utses att justera Karina Nordgren (S) Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret , kl Underskrifter Håkan Lundberg, ordförande Carina Hansson, sekreterare Karina Nordgren, justerare, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av byggnadsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Miljö och byggkontoret Paragrafer Carina Hansson

2 49 Val av justerare Tillsammans med ordföranden utses Karina Nordgren (S) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret 17 maj 2010, kl

3 50 Ekonomirapport/Internkontroll/Personal s beslut Nämnden har tagit del av ekonomi- och personalrapporten samt internkontrollen och lägger dem till handlingarna Budget Förvaltningschef Andreaz Strömgren redovisar budgetläget. Periodrapport föreligger. Intern kontroll av fakturor Intern kontroll av fakturor inom respektive verksamhetsområde har utförts utan erinran, april Personal Förvaltningschefen Andreaz Strömgren redovisar om att personalläget är stabilt. Byggnadsinspektör Mattias Högberg kommer att vara pappaledig 50 % under maj-juni Förvaltningen håller för närvarande på att rekytera en stadsarkitekt via Manpower. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2010

4 51 Förvaltningschefens verksamhetsrapport s beslut Nämnden godkänner redovisad verksamhetsrapport och lägger den till handlingarna Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren har sammanfattat verksamhetsrapporten enligt nedan. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot de kommungemensamma målen. Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den verksamhet som bedrivs samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och åtaganden som ännu inte blivit ärenden. Det ger i sin tur nämnden en möjlighet att ingripa och rätta till brister i verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta löpande prioriteringar om sådana krävs under året. När det gäller tillväxtmålet pågår ett intensivt arbete med omvandlingsområden och fritidshusområden i kommunen, framförallt på Åstön och Tynderö. Länsstyrelsen har under samråd kritiserat detaljplan för Södra Åstön och krävt att VA-lösningar ska prövas i ett större sammanhang eftersom det rör sig om omvandlingsområden. Efter direkt överläggning samt ett förtydligande i reviderad plan accepterar nu länsstyrelsen kommunens föreslagna lösning: Planen bygger även fortsättningsvis på enskilda avloppslösningar som ligger till grund för utökade byggrätter, men miljö- och byggkontoret avser att tillsammans med Timrå vatten göra en långsiktig plan för vatten och avlopp i kommunen. På års sikt, dvs motsvarande livslängd för nya enskilda avloppsanläggningar, kan det bli aktuellt att ansluta Tynderö-Åstöområdet till det kommunala VA-nätet. Miljönämnden har gett kontoret i uppdrag att påbörja VA-planearbetet och att samverka med Timrå vatten för att upprätta en uppdragsbeskrivning för att upphandla konsultresurser för arbetet. Miljö- och byggkontoret arbetar även med ett prioriterat företagsärende: SCA Östrands planer på en ny mesaugn. Detaljplanen för området ändras med syfte att pröva möjligheten att bygga på mark som inte fått bebyggas enligt gällande plan. Det centrala i ärendet är att byggrätten villkoras i planen med krav på att marken i

5 området saneras för att möjliggöra de fundament som den nya anläggningen ska stå på. Miljö- och byggkontoret samverkar med länsstyrelsen i ärendet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet varpå de måste godkänna de saneringsplaner som presenteras. Sker sanering enligt fastlagda villkor kan därefter bygglov ges. Mesaugnen planeras i direkt anslutning till befintliga fabriksbyggnader och cisternpark, allt för att minimera transportvägar och ev. ytterligare buller från transportband och annat. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot målet: Vi ska vara proffs på service! Vid föregående nöjd kundundersökning konstaterades att medborgarna/brukarna överlag är nöjda med förvaltningens service, dock konstaterades vissa brister med tillgänglighet, bemötande samt handläggningstider. För att arbeta med framförallt tillgängligheten genomfördes under april månad ett öppet hus med möjlighet för våra kunder att besöka kontoret även under kvällstid. Det öppna huset kombinerades med en VA-mässa där frågor kunde ställas till våra avloppshandläggare samt till entreprenörer på sakområdet. Inte mindre än 103 personer besökte VAmässan under dagen/kvällen och 16 personer besökte kontoret i andra ärenden efter ordinarie öppettider. Dagen var mycket lyckad, men den stora mängden besökare som besökte oss gjorde att det inte fanns tillgängliga handläggare som kunde bemöta alla samtidigt. Det blev kö, framförallt till avloppshandläggarna. Vi ska tillsammans skapa en god livsmiljö i kommunen. Miljö- och byggkontoret har arbetat intensivt med etapp 3 av centrumförnyelsen under våren. Samråd har genomförts för en detaljplan som ska reglera markanvändningen längs Köpmangatan mellan Icafastihgeten och rondellen. Kontoret har även tagit fram en detaljplan för Fagerviksfälten, men kontoret avvaktar pågående miljöprövning för att förvara förorenade massor permanent på området. Först när tillståndet för en deponi, eller så kallad omdisponeringsyta, har givits kan en detaljplan för samråd arbetas fram. Detaljplanen syftar, förutom att främja utveckling av ett attraktivt rekreationsområde, att säkerställa så att inte föroreningar som lämnas kvar, långt under markytan eller på en interndeponi, kan hota miljö och hälsa i framtiden. Under oktober månad hölls utvecklingssamtal. Medarbetarna tillfrågades om de tycker att de trivdes och utvecklades i sin roll tillsammans med medarbetare, arbetsgivaren och medborgarna. Av byggnadsnämndens medarbetare upplever 100 % att arbetsplatsen lever upp till målsättningen. Samtliga medarbetare har nu även haft lönesamtal, men ingen lönerevision sker förrän avtalsrörelsen är färdig. På grund av besparingskrav finns begränsade resurser avsatta för utbildning under året. Timrå var därför värd för en länsgemensam utbildning i Plan- och bygglagen samt Miljöbalken den 20 april. I stället för att resa bort på utbildning tog förvaltningen hit utbildaren och delade på kostnaden med övriga länets kommuner. Utbildningen var mycket uppskattad och inte mindre än 57 personer från alla länets sju kommuner deltog. För perioden 1 jan 30 april 2010 var sjukfrånvaron 1,5 %, vilket är en mycket låg nivå. Motsvarande nivå för samma period 2009 var 1,1 %.

6 För kommunen som helhet har sjuktalen jämförelsevis legat på ca: 6 % av arbetad tid. Det ekonomiska läget för byggnadsnämnden framstår som stabilt för perioden 1 jan 30 april. Överskottet exkl. bostadsanpassningen förklaras av att resurser för ny arkitekttjänst inte har förbrukats. Rekrytering pågår, och förhoppningsvis kan en ny person tillträda i början av hösten varpå kostnaderna kommer att stiga för verksamheten. Nämnden har inte heller fått tilläggsbudgeterade medel för planläggning av Söråker-Torsboda. Det kommer att påverka byggnadsnämndens budget negativt med drygt -100 tkr på helår. Vidare visar bostadsanpassningen upp ett mycket positivt resultat för perioden fram till och med den 31 mars. Dock avvaktar förvaltningen överprövning av ett stort ärende. Om förvaltningsrätten ger den klagande rätt kommer det att innebära mycket höga kostnader för verksamheten. Med andra ord kan det positiva resultatet under det första kvartalet påverkas negativt under det resterande året. Nu presenteras återigen ärendestatistik för perioden. Kontoret har fortfarande problem med sökfunktionen i ärendehanteringssystemet. Hela databasen måste läggas över på en ny server för att den avancerade sökfunktionen ska fungera. Miljö- och byggkontoret arbetar med åtgärden. Statistik kan presenteras för inkommande ärenden, men inte för avslutade. Framförallt är det ett problem för bygglov eftersom de ofta pågår under 2-5 år; de som avslutas under våren 2010 kan vara påbörjade våren Tanken är att ärendeingången ska redovisas kontinuerligt för nämnden så att trender kan upptäckas och vid kraftiga upp- och nedgångar hanteras. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2010

7 52 Bygglov/beslut/anmälningar meddelade på delegation s beslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna Ärenden Forsmon 1:186 Timrå Betong Industri Nybyggnad av H 28/10 Industrigatan 5 förråd Bergeforsen Strand 5:36 Welin Björn Nybyggnad av snickarbod H 29/10 Grusvägen 17 samt eldstad Söråker Skilsåker 4:31 Nordlander Maud Nybyggnad av förråd, H 30/10 Kevinge Strand 5A förnyelse av bygglov Danderyd Västerå 2:28 Hassel Tommy Nybyggnad fritidshus H 31/10 Duvedsvägen 34 samt eldstad Söråker Forsmon 1:153 Lindgren Anders Om- o tillbyggnad av H 32/10 Långvägen 1 garage samt altan Bergeforsen Stavre 1:34 Banverket Expert o Utveckling Rivning av H 33/10 Box 417 godsmagasin Gävle Stavre 2:36 Banverket Expert o Utveckling Rivning av H 34/10 Box 417 stationsbyggnad Gävle

8 S:a Lundevallen 1:2 Söderström Kristina Maria Tillbyggnad altan H 35/10 Tjärngatan 3 samt inglasning Sörberge Söråker 11:18 Alltank AB Tillstånd brandfarlig H 36/10 Box 764 vara, förlängning av Sundsvall tillstånd Strand 5:93 Nordlöf Petter Fasadändring av garage, H 37/10 Ängsvägen 18 platt tak till sadeltak Söråker Ri 2:270 Edlund Tony Tillbyggnad av fritidshus H 38/10 Viktjärnsgatan Bergeforsen Högland 4:8 Funcke Magnus Eldstad H 39/10 Högland Ljustorp Skilsåker 6:40 Hälleberg Martin Nybyggnad garage H 40/10 Aldengård Vanja Gäddviken Söråker Forsmon 1:87 Midaugas Ciuksys Byte bränsleslag H 41/10 Långvägen Bergeforsen Norrberge 1:112 AB Svenska Shell Tillstånd brandfarlig vara, H 42/10 Flygavdelningen komplettering Stockholm Söråker 14:5 Söråker Sport Centre Tillbyggnad omklädnings- H 43/10 Perenngatan 9 byggnad, nybyggnad förråd Söråker o kioskbyggnad, byggnad för speaker Västerå 3:29 Nordin Ingegerd Tillbyggnad fritidshus, H 44/10 Kungsvägen 109, 8 tr ombyggnad altan Timrå Fagervik 2:28 Amrén Kenth Tillbyggnad bostadshus H 45/10 Kallkällgatan Fagervik

9 Västerå 3:29 Norin Ingegerd Nybyggnad gäststuga H 46/10 Storsand Söråker Bondhamnstorpet 1:4 Hartelius Tor Eldstad H 47/10 Bondhamn Söråker Söråker 4:19 Kindlund Michael & Tillbyggnad altan H 48/10 Katarina med inglasning Åkervägen Söråker Böle 1:354 Johan Ericsson Inglasning av H 49/10 Havrevägen 1 bef. altan Sörberge Sandarna 1:12 Lindén Ulf Tillbyggnad garage H 50/10 Sandarnavägen 46 samt eldstad Bergeforsen Risgrändsbyn 3:38 Sörmark Svante Nybyggnad av garage/ H 51/10 Aspenvägen 2 förråd Bergeforsen Krigsbyn 2:5 Törngren Sten Byte av bränsleslag H 52/10 Krigsbyn Söråker Fröland 6:40,6:41 HSB Timrådalen Tak över källartrappor D 17/10 Box Sundsvall Näs 7:2 Timrå IK Ungdomssektion Rivning av D 18/10 Box 263 klubbstuga Timrå Böle 1:363 Nylund Mathias Nybyggnad altan samt D 19/10 Havrevägen 3 inglasning Sörberge Vivstamon 1:6 Alltank AB Tillstånd brandfarlig D 20/10 Box 764 vara, förnyelse Sundsvall

10 Östrand 18:1, lgh Oscarsson Bo Tillbyggnad altantak D 21/10 Näsbergsvägen 19 på flerbostadshus Timrå Merlo 4:3 Henrik Backlund Nybyggnad garage D 22/10 Merlovägen Timrå Vivstavarv 1:2 Hushållningssällskapet Nybyggnad av skydd D 23/10 Omegalax för oljetank Harrgränd Sörberge Bostadsanpassningar Vivsta 27:4 D 24/10 Vivsta 27:3 D 25/10 Vivsta 31:2 D 26/10 Vivsta 28:7 D 27/10 Östrand 9:47 D 28/10 Vivsta 3:80 D 29/10 Edsgården 1:6 D 30/10 Böle 2:3 D 31/10 Vivsta 28:7 D 32/10 Vivsta 27:3 D 33/10 Borttagning av badkar. Belysningsåtgärder Borttagning av trösklar. Borttagning av badrumströskel. Borttagning av fyra trösklar. Rep. av hiss. Montering av armstöd till toalett. Borttagning av badkar. Installation av Svan Bidette. Iordningställande av duschplats m.m.

11 Sörberge 1:421 H 31/10 Söråker 30:14 H 32/10 Södra Lundevallen 3:3 H 33/10 Vivsta 31:3 H 34/10 Sörberge 1:444 H 35/10 Söråker 30:40 H 36/10 Vivsta 31:3 H 37/10 Borttagning av badrumströskel m.m. Installation av spistimer. Borttagning av trapphiss. Borttagning av duschkabin. Nivåutjämning entré, balkong m.m. Iordningställande av duschplats m.m. Ordnande med duschväggar. Protokollsutdrag till: Skatteverket, Fastighetsavdelningen, Box 507, Söderhamn Exp / 2010

12 53 Anmälningar s beslut Anmälningarna läggs till handlingarna Ärenden Tomtkölista. Länsstyrelsens skrivelse Tillsynsbesök i Timrå kommun 24 maj Kommunfullmäktiges beslut Kompletteringsbudget Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2010

13 54 Kurser s beslut godkänner förvaltningens upplägg och datum för utbildningsdag Planering och prövning med PBL och miljöbalken den 3 juni Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren informerar om den planerade utbildningsdagen för byggnadsnämnden och miljönämnden den 3 juni 2010 Planering och prövning med PBL och miljöbalken. Programmet föreligger. Protokollsutdrag till: Ledamöter/ersättare i byggnadsnämnden Akt Exp / 2010

14 55 Dnr 2010/00196 Detaljplan för centrumförnyelse Timrå centrum, etapp 3 Vivsta 1:10, 3:36, 3:37, 3:43, 3:39, 3:45, 3:52, 3:67, 3:97, 7:1 samt Vivsta S2 s beslut på beredningsutskottets förslag godkänner föreslagen revidering och antar planen enligt given delegation från kommunfullmäktige vid enkelt planförfarande Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin har granskat och sammanfattat ärendet nedan i samrådsredogörelse. Planförslaget har under perioden varit utsänt för samråd enligt principerna för enkelt planförfarande. Under samrådsperioden har följande skrivelser inkommit: Kommunstyrelsen, Hyresgästföreningen, Kultur- och tekniknämnden har inget att erinra mot planförslaget. Miljönämnden delegerar till Miljö- och byggkontoret att yttra sig för nämndens räkning med tillägget att en bättre cykellösning bör ordnas vid den norra rondellen vid Järnvägsgatan. Kommentar: En översyn av gång och cykelvägsnätet pågår med syfte att ordna en bra helhetslösning. Socialnämnden förutsätter att tillgängligheten blir optimal för alla kommunmedborgare. Kommentar: I samband med ombyggnaden åtgärdas enkelt avhjälpta hinder. E.ON Elnät anger att det finns elnätsanläggningar i området. Hindrande åtgärder bör ej anordnas intill dessa. Kommentar: Samtliga ledningsägare samverkar vid projekteringen av gatuombyggnaden. Kultur och teknikförvaltningen delges synpunkterna.

15 E.ON Värme Har synpunkter på befintliga och planerade träd som redovisas på illustrationen. Ytan med beteckning BH1 kan inte bebyggas då det ligger fjärrvärmeledningar under mark. Kommentar: Ingen byggrätt finns där då marken är prickad och markerats som ledningsområde. Där finns även ledningsrätt för fjärrvärmeledning. De föreslagna träden vid Pingstkyrkan och Pizzerian justeras i läge. Synpunkterna överlämnas till Kultur- och teknikförvaltningen för att beaktas i pågående projektering. Räddningstjänsten framför att föreslagna förändringar inte får inverka på möjligheten att använda stegbil vid insatser. Kommentar: Detta beaktas i projektet. Trafikverket anser att mycket bra att en lugnare trafikmiljö skapas i Centrum och att enkelt avhjälpta hinder åtgärdas och att de oskyddade trafikanterna får en tryggare miljö. Likaså är det positivt att inomhusbuller från trafiken åtgärdas. Länsstyrelsen har samma synpunkter som Trafikverket. Trafikbullersituationen bör bevakas av kommunen som är väghållare och har ansvar för att störningarna inte blir oacceptabla. Ur hälsosynpunkt är det viktigast att undvika maximalnivåer över 45 dba nattetid kl på grund av risken för sömnstörningar. Kommentar: Planen behandlar trafikmiljön utmed Köpmangatan. Idag är tillåten hastighet begränsad till 30 km/timmen. Bullerberäkningen visar att den äldre bebyggelsen idag har för höga ljudnivåer inomhus. Fastighetsägarna har under samrådet informerats om möjligheterna att vidta bullerreducerande fönsteråtgärder. Socialdemokraterna ser mycket positivt på förändringarna i Timrå Centrum men oroar sig för eventuell etablering av friskola som kan påverka planens genomförande. Diös Fastigheter AB, ägare till Vivsta 3:39, motsätter sig föreslagna förändringar av angöringen till fastigheten från Köpmangatan. Kontorsbyggnadens kontorsplan står tomma på grund av svag efterfrågan på kontorslokaler. Så länge fastighetens framtida användning inte är utredd så måste nuvarande angöringsmöjligheter finnas kvar. Kommentar: Planen ändras så att plangräns överensstämmer med användningsgräns mellan gatumark och kvarter i gällande planer. Även då berörs Vivsta 3:39 då fastigheten även omfattar del av befintlig gång- och cykelväg. Svenska Statoil AB har inget att erinra om etapp 3 annat än att Köpmangatan under ombyggnadstiden hålls i sådant skick att framkomligheten inte försvåras i någon större omfattning. Kommentar: Synpunkterna överlämnas till Kultur- och teknikförvaltningen.

16 Sammanfattning Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att byggnadsnämnden godkänner föreslagen revidering i anslutning till Vivsta 3:39 och att nämnden antar den så reviderade planen. Då revideringen tillgodoser fastighetsägarens önskemål behövs inget nytt samråd. Protokollsutdrag till: Kommunfullmäktige Stadsarkitekten Karttekniker Kartingengör Akt Exp / 2010

17 56 Dnr 2010/00069 Detaljplan ändring av detaljplan inför uppförande av ny mesaugn s beslut på beredningstutkottets förslag beslutar att sända ut planändringen på samråd enligt principerna för enkelt planförfarande. Samrådet skall även kungöras i lokaltidningarna Ärendet SCA Östrand har i skrivelse begärt en planändring för att kunna bygga ny mesaugn som skall ersätta de äldre som kräver allt större underhållsinsatser. Koncernledningen har beviljat investeringsmedel för den nya mesaugnen M3. Enligt gällande plan får markområdet inte bebyggas. Enligt planoch bygglagen kan en planbestämmelse införas som anger att bygglov inte får meddelas förrän en förorening har avhjälpts, om markens lämplighet för byggande kan säkerställas med det. I samband med anläggandet av fundament och byggnader kommer jordmassor att undersökas med avseende på föroreningar. Samtidigt bevakas att åtgärderna inte skadar befintliga deponiceller inom området. Planändringen bedrivs enligt principerna för enkelt planförfarande. Det innebär att ändringen kan antas av byggnadsnämnden direkt efter samrådsskedet. Planändringen utgör ett tillägg till gällande plan som i övriga delar gäller även fortsättningsvis. Aktuella planhandlingar föreligger. Protokollsutdrag till: Stadsarkitekten Karttekniker Kartingengör Akt Exp / 2010

18 Peter Mårstedt Rosenvägen Sundsvall 57 Dnr 2009/00142 Program för detaljplan i Unnviken, Bäräng 1:10 och 1:2 m.fl. fastigheter s beslut på beredningsutskottets förslag bekräftar att den är införstådd med Peter Mårstedts syn på byggrätten i området samt hans erbjudande att överlåta resterande del av Bäräng 1:2 att sammanläggas med Bäräng 1:10 under förutsättning att fyra tomter avstyckats i enlighet med skrivelse Under samma villkor skulle även den befintliga bryggan på Bäräng 1:10 kunna säkerställas för de boende i området. uttalar att detta erbjudande inte påverkar nämndens direktiv för det fortsatta planarbetet och som framgår av tidigare beslut i ärendet. Frågor om markförvärv handläggs av kommunledningskontoret. Nämnden vill även förtydliga att den under det fortsatta detaljplanearbetet kommer att få pröva och ta ställning till alla de nya frågeställningar som uppkommer i processen Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. beslöt att godkänna planprogrammet med vissa förändringar som framgår av samrådsredogörelsen. Nämnden beslöt vidare att det i planarbetet bör prövas möjligheten att planlägga tomterna 2, 3 och 4 enligt skrivelse av den från Peter Mårstedt ägare till Bäräng 1:2. Därefter har Peter Mårstedt inkommit via e-postkorrespondens och vid särskilt överläggning med förtydliganden som påverkar förutsättningarna för den fortsatta planläggningen. Dessa sammanfattas som följer. Under programsamrådet inkom två skrivelser från Peter Mårstedt. Dessutom framfördes synpunkter i telefon till förvaltningschefen. Mårstedt anser att redovisningen i samrådsredogörelsen och protokollet inte överensstämmer med vad han framfört. Av skivelsen skall det utläsas att han är beredd att överlåta resterande del av Bäräng 1:2 att sammanläggas med Bäräng 1:10 under förutsättning att fyra tomter avstyckats i enlighet med skrivelsen. Under samma villkor skulle även den befintliga bryggan på Bäräng 1:10 kunna säkerställas för de boende i området.

19 Mårstedt påtalar att de föreslagna fyra nya tomterna har lokaliserats med hänsyn till genomförd VA-utredning och övriga förhållanden som kan ha betydelse. Han uttalar också att han inte förordat en begränsning av byggrätten till kvm per tomt såsom det beskrivits i samrådsredogörelsen och att detta bör tillrättaläggas. Vid överläggningen förklarade Mårstedt att han skulle motsätta sig planarbetet om hans begäran om fyra nya tomter inte inarbetades i detaljplanen. Han önskade även att hans framställan om markuppgörelse skulle föras vidare till kommunledningskontoret. Miljö- och byggkontoret har därefter kontaktat kommunchefen angående markfrågan. Därvid framkom att kommunen inte har avsikt att gå in i några markförhandlingar då kommunens intresse i området är begränsat till att trygga allmänhetens tillgång till strandområdet. Förslag till beslut Jag föreslår att byggnadsnämnden som svar på Peter Mårstedts framställan beslutar enligt nedanstående förslag. bekräftar att den är införstådd med Peter Mårstedts syn på byggrätten i området samt hans erbjudande att överlåta resterande del av Bäräng 1:2 att sammanläggas med Bäräng 1:10 under förutsättning att fyra tomter avstyckats i enlighet med skrivelse Under samma villkor skulle även den befintliga bryggan på Bäräng 1:10 kunna säkerställas för de boende i området. uttalar att detta erbjudande inte påverkar nämndens direktiv för det fortsatta planarbetet och som framgår av tidigare beslut i ärendet. Frågor om markförvärv handläggs av kommunledningskontoret. Nämnden vill även förtydliga att den under det fortsatta detaljplanearbetet kommer att få pröva och ta ställning till alla de nya frågeställningar som uppkommer i processen. Protokollsutdrag till: Peter Mårstedt Kommunstyrelsen Stadsarkitekten Akt Exp / 2010

20 58 Dnr 2009/01655 Föreningen Vedlastarhålet 1 Ova Backlund Vedlastarvägen Söråker Planuppdrag - ändring av detaljplan för Åstön 1:48 mfl, Vedlastarvägen s beslut antar planändringen enligt given delegation från kommunfullmäktige vid enkelt planförfarande Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin har granskat och sammanfattat ärendet i samrådsredogörelse enligt nedan. Planförslaget har under perioderna och varit utsänt för samråd enligt principerna för enkelt planförfarande. Som framgår nedan har vatten- och avloppsavsnittet i planhandlingarna kompletterats efter det första samrådet. Då ändringarna är av principiell art har detta delgetts länsstyrelse och berörda markägare vid ett förnyat samråd. Under samrådsperioderna har följande skrivelser inkommit: Räddningstjänsten har inget att erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen, Kultur- och tekniknämnden, Centerpartiet, tillstyrker förslaget eftersom de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för utökad byggrätt har beaktats. Länsstyrelsens samrådsyttrande behandlar problematiken med en större andel permanentboende i fritidshusområdena. Med det följer flera aspekter på hållbarhet som bör hanteras. Det kan gälla den ökande trafiken, behovet av utökad kollektivtrafik och service samt lösningar för vatten- och avlopp. Länsstyrelsen vill att kommunen redan i detta skede undersöker i ett större sammanhang om en gemensam vatten- och avloppslösning skulle kunna vara aktuell. Detta dels utifrån vad som framkommer i VA-utredningen men också utifrån kommunens tidigare uttalande om området som ett så kallat omvandlingsområde. Frågan om gemensamma lösningar måste lyftas och diskuteras i planarbetet. Den bifogade VA-utredningen kan i planhandlingarna kompletteras med ett resonemang kring gemensamhetsanläggningar i hela området då det inte är tillräckligt att enbart utreda enskilda lösningar inom ett begränsat område när hela Södra Åstön

21 är ett omvandlingsområde. Länsstyrelsen motser ett förnyat samråd kring vattenoch avloppslösningar. Avslutningsvis bedömer länsstyrelsen att planen inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan att särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver göras. Kommentar: Ett förnyat samråd kring VA-lösningarna och planändringen genomfördes Vid samrådet framkom det att planändringar för utökade byggrätter inom omvandlingsområden generellt bör behandla kommunens förutsättningar och avsikter för att tillgodose långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar. Vi diskuterade även behovet av en kommunövergripande VA-policy som en tematisk del i översiktsplan. På motsvarande sätt bör konsekvenserna för ökad trafik och servicebehov behandlas. Planbeskrivningens kommer att kompletteras enligt ovan. Länsstyrelsens samrådsyttrande refererar till tidigare utlåtande och kommenterar den senaste kompletteringen av beskrivningen om hur kommunen ser på problematiken med ökat helårsboende i fritidshusområdena och på dess konsekvenser för VA-förhållandena mm. Länsstyrelsen godtar redovisningen men föreslår att frågan om gemensamma eller allmänna lösningar för vatten- och avlopp aktualiseras i arbetet med den initierade VA-planen. **********, ägare till Åstön 1:2, framför flera synpunkter. Väg- och parkområden i och intill planändringen ingår i fastigheten Åstön 1:2. ******* anmärker mot bestämmelsen att byggnader inte får uppföras närmare gräns än 4,5 m trots att byggnader redan står närmare. Vidare anser han att kommunen inte skall vara huvudman för allmän plats. VA-utredningen ger ingen samlad lösning för hur lösningen för hela Södra Åstön skall se ut. Föreslagna åtgärder kan innebära att föroreningar sprids in på Åstön 1:2 och vidare mot havet. ****** saknar en genomförandebeskrivning och kräver en ny VA-utredning med en långsiktigt hållbar lösning. Avslutningsvis ifrågasätter ******* på vilket uppdrag stadsarkitekten upprättar detaljplanen då kommunen ej är huvudman för planen. Om uppdraget är av privat karaktär kan stadsarkitekten varken sammanställa samrådsredogörelsen eller vara föredragande i planärendet. Kommentar: Inom områden med fritt liggande fritidsbebyggelse är det av särskild betydelse att det inom gränszonen mellan tomter inte okontrollerat uppförs bebyggelse som kan upplevas störande. Om grannarna är överens så kan bygglov ges som mindre avvikelse från planen. Man kan även nyttja reglerna för friggebodar. De administrativa bestämmelserna ändras så att det tydligare framgår att kommunen inte är huvudman för allmänna platser. Beskrivningen kompletteras med en VA-del enligt ovan. VA-utredningen för planområdet Vedlastarvägen redovisar att föreslagna åtgärder har en begränsad omgivningspåverkan. En genomförandebeskrivning ingår i planhandlingarna. Planuppdraget är reglerat i avtal mellan Miljö- och byggkontoret och den ideella

22 föreningen Vedlastarhålet. Planarbetet utförs inom ramen för personalens tjänsteansvar där inga egenintressen finns som skulle innebära en jävsituation. Under den andra samrådsperioden har ****** inte kommit in med någon ytterligare synpunkt. Sammanfattning Efter den första samrådsperioden gjordes vissa kompletteringar av vatten- och avloppsavsnittet i planhandlingarna. Då ändringarna var av principiell art delgavs de länsstyrelse och berörda markägare vid ett förnyat samråd. Länsstyrelsen har därefter godtagit kommunens syn på VA-problematiken i planområdet. Jag föreslår att byggnadsnämnden antar planändringen enligt given delegation från kommunfullmäktige vid enkelt planförfarande. Protokollsutdrag till: Föreningen Vedlastarhålet 1 Kommunfullmäktige Stadsarkitekten Akt Exp / 2010

23 Timrå kommun Kultur- och teknikförvaltningen 59 Dnr 2010/00512 Vivsta 13:19 - nybyggnad ny skoldel samt om- och tillbyggnad av Sörgbergeskolan s beslut meddelar mindre avvikelse från gällande planbestämmelser för den nya skolbyggnadens placering samt bygglov för ansökta åtgärder med följande villkor. 1. Skolgården vid den nya skolan bör kompletteras så att soliga och varma läytor kan ordnas för eleverna mot sydväst. 2. Skolbyggnaderna skall vara tillgängliga för rullstolsburna även så att utrymme för utomhusrullstolar tillgodoses. Handikapparkering och angöring för handikappfordon bör ordnas i anslutning till anvisade entréer. 3. Fasaderna på den nya skolan utförs i puts och träpanel. Det finns anledning att ytterligare bearbeta dessa för nå en mer fantasirik och lekfull skolmiljö. 4. Miljö- och byggkontorets yttrande utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen skall beaktas. I den fortsatta handläggningen av ärendet kommer miljö- och byggkontoret att bekräfta bygganmälan när det kompletterats med erforderliga uppgifter och när räddningstjänstens yttrande föreligger Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Kultur- och teknikförvaltningen i Timrå kommun har hos byggnadsnämnden ansökt om bygglov för nybyggnad av en ny skoldel samt om- och tillbyggnad av Sörbergeskolan. Skolan är belägen på den stora exploateringsfastigheten Vivsta 13:19 som ägs av Timrå kommun.

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer