Protokoll Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare"

Transkript

1 Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund (V) Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Utses att justera Karina Nordgren (S) Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret , kl Underskrifter Håkan Lundberg, ordförande Carina Hansson, sekreterare Karina Nordgren, justerare, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av byggnadsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Miljö och byggkontoret Paragrafer Carina Hansson

2 49 Val av justerare Tillsammans med ordföranden utses Karina Nordgren (S) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret 17 maj 2010, kl

3 50 Ekonomirapport/Internkontroll/Personal s beslut Nämnden har tagit del av ekonomi- och personalrapporten samt internkontrollen och lägger dem till handlingarna Budget Förvaltningschef Andreaz Strömgren redovisar budgetläget. Periodrapport föreligger. Intern kontroll av fakturor Intern kontroll av fakturor inom respektive verksamhetsområde har utförts utan erinran, april Personal Förvaltningschefen Andreaz Strömgren redovisar om att personalläget är stabilt. Byggnadsinspektör Mattias Högberg kommer att vara pappaledig 50 % under maj-juni Förvaltningen håller för närvarande på att rekytera en stadsarkitekt via Manpower. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2010

4 51 Förvaltningschefens verksamhetsrapport s beslut Nämnden godkänner redovisad verksamhetsrapport och lägger den till handlingarna Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren har sammanfattat verksamhetsrapporten enligt nedan. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot de kommungemensamma målen. Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den verksamhet som bedrivs samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och åtaganden som ännu inte blivit ärenden. Det ger i sin tur nämnden en möjlighet att ingripa och rätta till brister i verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta löpande prioriteringar om sådana krävs under året. När det gäller tillväxtmålet pågår ett intensivt arbete med omvandlingsområden och fritidshusområden i kommunen, framförallt på Åstön och Tynderö. Länsstyrelsen har under samråd kritiserat detaljplan för Södra Åstön och krävt att VA-lösningar ska prövas i ett större sammanhang eftersom det rör sig om omvandlingsområden. Efter direkt överläggning samt ett förtydligande i reviderad plan accepterar nu länsstyrelsen kommunens föreslagna lösning: Planen bygger även fortsättningsvis på enskilda avloppslösningar som ligger till grund för utökade byggrätter, men miljö- och byggkontoret avser att tillsammans med Timrå vatten göra en långsiktig plan för vatten och avlopp i kommunen. På års sikt, dvs motsvarande livslängd för nya enskilda avloppsanläggningar, kan det bli aktuellt att ansluta Tynderö-Åstöområdet till det kommunala VA-nätet. Miljönämnden har gett kontoret i uppdrag att påbörja VA-planearbetet och att samverka med Timrå vatten för att upprätta en uppdragsbeskrivning för att upphandla konsultresurser för arbetet. Miljö- och byggkontoret arbetar även med ett prioriterat företagsärende: SCA Östrands planer på en ny mesaugn. Detaljplanen för området ändras med syfte att pröva möjligheten att bygga på mark som inte fått bebyggas enligt gällande plan. Det centrala i ärendet är att byggrätten villkoras i planen med krav på att marken i

5 området saneras för att möjliggöra de fundament som den nya anläggningen ska stå på. Miljö- och byggkontoret samverkar med länsstyrelsen i ärendet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet varpå de måste godkänna de saneringsplaner som presenteras. Sker sanering enligt fastlagda villkor kan därefter bygglov ges. Mesaugnen planeras i direkt anslutning till befintliga fabriksbyggnader och cisternpark, allt för att minimera transportvägar och ev. ytterligare buller från transportband och annat. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot målet: Vi ska vara proffs på service! Vid föregående nöjd kundundersökning konstaterades att medborgarna/brukarna överlag är nöjda med förvaltningens service, dock konstaterades vissa brister med tillgänglighet, bemötande samt handläggningstider. För att arbeta med framförallt tillgängligheten genomfördes under april månad ett öppet hus med möjlighet för våra kunder att besöka kontoret även under kvällstid. Det öppna huset kombinerades med en VA-mässa där frågor kunde ställas till våra avloppshandläggare samt till entreprenörer på sakområdet. Inte mindre än 103 personer besökte VAmässan under dagen/kvällen och 16 personer besökte kontoret i andra ärenden efter ordinarie öppettider. Dagen var mycket lyckad, men den stora mängden besökare som besökte oss gjorde att det inte fanns tillgängliga handläggare som kunde bemöta alla samtidigt. Det blev kö, framförallt till avloppshandläggarna. Vi ska tillsammans skapa en god livsmiljö i kommunen. Miljö- och byggkontoret har arbetat intensivt med etapp 3 av centrumförnyelsen under våren. Samråd har genomförts för en detaljplan som ska reglera markanvändningen längs Köpmangatan mellan Icafastihgeten och rondellen. Kontoret har även tagit fram en detaljplan för Fagerviksfälten, men kontoret avvaktar pågående miljöprövning för att förvara förorenade massor permanent på området. Först när tillståndet för en deponi, eller så kallad omdisponeringsyta, har givits kan en detaljplan för samråd arbetas fram. Detaljplanen syftar, förutom att främja utveckling av ett attraktivt rekreationsområde, att säkerställa så att inte föroreningar som lämnas kvar, långt under markytan eller på en interndeponi, kan hota miljö och hälsa i framtiden. Under oktober månad hölls utvecklingssamtal. Medarbetarna tillfrågades om de tycker att de trivdes och utvecklades i sin roll tillsammans med medarbetare, arbetsgivaren och medborgarna. Av byggnadsnämndens medarbetare upplever 100 % att arbetsplatsen lever upp till målsättningen. Samtliga medarbetare har nu även haft lönesamtal, men ingen lönerevision sker förrän avtalsrörelsen är färdig. På grund av besparingskrav finns begränsade resurser avsatta för utbildning under året. Timrå var därför värd för en länsgemensam utbildning i Plan- och bygglagen samt Miljöbalken den 20 april. I stället för att resa bort på utbildning tog förvaltningen hit utbildaren och delade på kostnaden med övriga länets kommuner. Utbildningen var mycket uppskattad och inte mindre än 57 personer från alla länets sju kommuner deltog. För perioden 1 jan 30 april 2010 var sjukfrånvaron 1,5 %, vilket är en mycket låg nivå. Motsvarande nivå för samma period 2009 var 1,1 %.

6 För kommunen som helhet har sjuktalen jämförelsevis legat på ca: 6 % av arbetad tid. Det ekonomiska läget för byggnadsnämnden framstår som stabilt för perioden 1 jan 30 april. Överskottet exkl. bostadsanpassningen förklaras av att resurser för ny arkitekttjänst inte har förbrukats. Rekrytering pågår, och förhoppningsvis kan en ny person tillträda i början av hösten varpå kostnaderna kommer att stiga för verksamheten. Nämnden har inte heller fått tilläggsbudgeterade medel för planläggning av Söråker-Torsboda. Det kommer att påverka byggnadsnämndens budget negativt med drygt -100 tkr på helår. Vidare visar bostadsanpassningen upp ett mycket positivt resultat för perioden fram till och med den 31 mars. Dock avvaktar förvaltningen överprövning av ett stort ärende. Om förvaltningsrätten ger den klagande rätt kommer det att innebära mycket höga kostnader för verksamheten. Med andra ord kan det positiva resultatet under det första kvartalet påverkas negativt under det resterande året. Nu presenteras återigen ärendestatistik för perioden. Kontoret har fortfarande problem med sökfunktionen i ärendehanteringssystemet. Hela databasen måste läggas över på en ny server för att den avancerade sökfunktionen ska fungera. Miljö- och byggkontoret arbetar med åtgärden. Statistik kan presenteras för inkommande ärenden, men inte för avslutade. Framförallt är det ett problem för bygglov eftersom de ofta pågår under 2-5 år; de som avslutas under våren 2010 kan vara påbörjade våren Tanken är att ärendeingången ska redovisas kontinuerligt för nämnden så att trender kan upptäckas och vid kraftiga upp- och nedgångar hanteras. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2010

7 52 Bygglov/beslut/anmälningar meddelade på delegation s beslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna Ärenden Forsmon 1:186 Timrå Betong Industri Nybyggnad av H 28/10 Industrigatan 5 förråd Bergeforsen Strand 5:36 Welin Björn Nybyggnad av snickarbod H 29/10 Grusvägen 17 samt eldstad Söråker Skilsåker 4:31 Nordlander Maud Nybyggnad av förråd, H 30/10 Kevinge Strand 5A förnyelse av bygglov Danderyd Västerå 2:28 Hassel Tommy Nybyggnad fritidshus H 31/10 Duvedsvägen 34 samt eldstad Söråker Forsmon 1:153 Lindgren Anders Om- o tillbyggnad av H 32/10 Långvägen 1 garage samt altan Bergeforsen Stavre 1:34 Banverket Expert o Utveckling Rivning av H 33/10 Box 417 godsmagasin Gävle Stavre 2:36 Banverket Expert o Utveckling Rivning av H 34/10 Box 417 stationsbyggnad Gävle

8 S:a Lundevallen 1:2 Söderström Kristina Maria Tillbyggnad altan H 35/10 Tjärngatan 3 samt inglasning Sörberge Söråker 11:18 Alltank AB Tillstånd brandfarlig H 36/10 Box 764 vara, förlängning av Sundsvall tillstånd Strand 5:93 Nordlöf Petter Fasadändring av garage, H 37/10 Ängsvägen 18 platt tak till sadeltak Söråker Ri 2:270 Edlund Tony Tillbyggnad av fritidshus H 38/10 Viktjärnsgatan Bergeforsen Högland 4:8 Funcke Magnus Eldstad H 39/10 Högland Ljustorp Skilsåker 6:40 Hälleberg Martin Nybyggnad garage H 40/10 Aldengård Vanja Gäddviken Söråker Forsmon 1:87 Midaugas Ciuksys Byte bränsleslag H 41/10 Långvägen Bergeforsen Norrberge 1:112 AB Svenska Shell Tillstånd brandfarlig vara, H 42/10 Flygavdelningen komplettering Stockholm Söråker 14:5 Söråker Sport Centre Tillbyggnad omklädnings- H 43/10 Perenngatan 9 byggnad, nybyggnad förråd Söråker o kioskbyggnad, byggnad för speaker Västerå 3:29 Nordin Ingegerd Tillbyggnad fritidshus, H 44/10 Kungsvägen 109, 8 tr ombyggnad altan Timrå Fagervik 2:28 Amrén Kenth Tillbyggnad bostadshus H 45/10 Kallkällgatan Fagervik

9 Västerå 3:29 Norin Ingegerd Nybyggnad gäststuga H 46/10 Storsand Söråker Bondhamnstorpet 1:4 Hartelius Tor Eldstad H 47/10 Bondhamn Söråker Söråker 4:19 Kindlund Michael & Tillbyggnad altan H 48/10 Katarina med inglasning Åkervägen Söråker Böle 1:354 Johan Ericsson Inglasning av H 49/10 Havrevägen 1 bef. altan Sörberge Sandarna 1:12 Lindén Ulf Tillbyggnad garage H 50/10 Sandarnavägen 46 samt eldstad Bergeforsen Risgrändsbyn 3:38 Sörmark Svante Nybyggnad av garage/ H 51/10 Aspenvägen 2 förråd Bergeforsen Krigsbyn 2:5 Törngren Sten Byte av bränsleslag H 52/10 Krigsbyn Söråker Fröland 6:40,6:41 HSB Timrådalen Tak över källartrappor D 17/10 Box Sundsvall Näs 7:2 Timrå IK Ungdomssektion Rivning av D 18/10 Box 263 klubbstuga Timrå Böle 1:363 Nylund Mathias Nybyggnad altan samt D 19/10 Havrevägen 3 inglasning Sörberge Vivstamon 1:6 Alltank AB Tillstånd brandfarlig D 20/10 Box 764 vara, förnyelse Sundsvall

10 Östrand 18:1, lgh Oscarsson Bo Tillbyggnad altantak D 21/10 Näsbergsvägen 19 på flerbostadshus Timrå Merlo 4:3 Henrik Backlund Nybyggnad garage D 22/10 Merlovägen Timrå Vivstavarv 1:2 Hushållningssällskapet Nybyggnad av skydd D 23/10 Omegalax för oljetank Harrgränd Sörberge Bostadsanpassningar Vivsta 27:4 D 24/10 Vivsta 27:3 D 25/10 Vivsta 31:2 D 26/10 Vivsta 28:7 D 27/10 Östrand 9:47 D 28/10 Vivsta 3:80 D 29/10 Edsgården 1:6 D 30/10 Böle 2:3 D 31/10 Vivsta 28:7 D 32/10 Vivsta 27:3 D 33/10 Borttagning av badkar. Belysningsåtgärder Borttagning av trösklar. Borttagning av badrumströskel. Borttagning av fyra trösklar. Rep. av hiss. Montering av armstöd till toalett. Borttagning av badkar. Installation av Svan Bidette. Iordningställande av duschplats m.m.

11 Sörberge 1:421 H 31/10 Söråker 30:14 H 32/10 Södra Lundevallen 3:3 H 33/10 Vivsta 31:3 H 34/10 Sörberge 1:444 H 35/10 Söråker 30:40 H 36/10 Vivsta 31:3 H 37/10 Borttagning av badrumströskel m.m. Installation av spistimer. Borttagning av trapphiss. Borttagning av duschkabin. Nivåutjämning entré, balkong m.m. Iordningställande av duschplats m.m. Ordnande med duschväggar. Protokollsutdrag till: Skatteverket, Fastighetsavdelningen, Box 507, Söderhamn Exp / 2010

12 53 Anmälningar s beslut Anmälningarna läggs till handlingarna Ärenden Tomtkölista. Länsstyrelsens skrivelse Tillsynsbesök i Timrå kommun 24 maj Kommunfullmäktiges beslut Kompletteringsbudget Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2010

13 54 Kurser s beslut godkänner förvaltningens upplägg och datum för utbildningsdag Planering och prövning med PBL och miljöbalken den 3 juni Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren informerar om den planerade utbildningsdagen för byggnadsnämnden och miljönämnden den 3 juni 2010 Planering och prövning med PBL och miljöbalken. Programmet föreligger. Protokollsutdrag till: Ledamöter/ersättare i byggnadsnämnden Akt Exp / 2010

14 55 Dnr 2010/00196 Detaljplan för centrumförnyelse Timrå centrum, etapp 3 Vivsta 1:10, 3:36, 3:37, 3:43, 3:39, 3:45, 3:52, 3:67, 3:97, 7:1 samt Vivsta S2 s beslut på beredningsutskottets förslag godkänner föreslagen revidering och antar planen enligt given delegation från kommunfullmäktige vid enkelt planförfarande Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin har granskat och sammanfattat ärendet nedan i samrådsredogörelse. Planförslaget har under perioden varit utsänt för samråd enligt principerna för enkelt planförfarande. Under samrådsperioden har följande skrivelser inkommit: Kommunstyrelsen, Hyresgästföreningen, Kultur- och tekniknämnden har inget att erinra mot planförslaget. Miljönämnden delegerar till Miljö- och byggkontoret att yttra sig för nämndens räkning med tillägget att en bättre cykellösning bör ordnas vid den norra rondellen vid Järnvägsgatan. Kommentar: En översyn av gång och cykelvägsnätet pågår med syfte att ordna en bra helhetslösning. Socialnämnden förutsätter att tillgängligheten blir optimal för alla kommunmedborgare. Kommentar: I samband med ombyggnaden åtgärdas enkelt avhjälpta hinder. E.ON Elnät anger att det finns elnätsanläggningar i området. Hindrande åtgärder bör ej anordnas intill dessa. Kommentar: Samtliga ledningsägare samverkar vid projekteringen av gatuombyggnaden. Kultur och teknikförvaltningen delges synpunkterna.

15 E.ON Värme Har synpunkter på befintliga och planerade träd som redovisas på illustrationen. Ytan med beteckning BH1 kan inte bebyggas då det ligger fjärrvärmeledningar under mark. Kommentar: Ingen byggrätt finns där då marken är prickad och markerats som ledningsområde. Där finns även ledningsrätt för fjärrvärmeledning. De föreslagna träden vid Pingstkyrkan och Pizzerian justeras i läge. Synpunkterna överlämnas till Kultur- och teknikförvaltningen för att beaktas i pågående projektering. Räddningstjänsten framför att föreslagna förändringar inte får inverka på möjligheten att använda stegbil vid insatser. Kommentar: Detta beaktas i projektet. Trafikverket anser att mycket bra att en lugnare trafikmiljö skapas i Centrum och att enkelt avhjälpta hinder åtgärdas och att de oskyddade trafikanterna får en tryggare miljö. Likaså är det positivt att inomhusbuller från trafiken åtgärdas. Länsstyrelsen har samma synpunkter som Trafikverket. Trafikbullersituationen bör bevakas av kommunen som är väghållare och har ansvar för att störningarna inte blir oacceptabla. Ur hälsosynpunkt är det viktigast att undvika maximalnivåer över 45 dba nattetid kl på grund av risken för sömnstörningar. Kommentar: Planen behandlar trafikmiljön utmed Köpmangatan. Idag är tillåten hastighet begränsad till 30 km/timmen. Bullerberäkningen visar att den äldre bebyggelsen idag har för höga ljudnivåer inomhus. Fastighetsägarna har under samrådet informerats om möjligheterna att vidta bullerreducerande fönsteråtgärder. Socialdemokraterna ser mycket positivt på förändringarna i Timrå Centrum men oroar sig för eventuell etablering av friskola som kan påverka planens genomförande. Diös Fastigheter AB, ägare till Vivsta 3:39, motsätter sig föreslagna förändringar av angöringen till fastigheten från Köpmangatan. Kontorsbyggnadens kontorsplan står tomma på grund av svag efterfrågan på kontorslokaler. Så länge fastighetens framtida användning inte är utredd så måste nuvarande angöringsmöjligheter finnas kvar. Kommentar: Planen ändras så att plangräns överensstämmer med användningsgräns mellan gatumark och kvarter i gällande planer. Även då berörs Vivsta 3:39 då fastigheten även omfattar del av befintlig gång- och cykelväg. Svenska Statoil AB har inget att erinra om etapp 3 annat än att Köpmangatan under ombyggnadstiden hålls i sådant skick att framkomligheten inte försvåras i någon större omfattning. Kommentar: Synpunkterna överlämnas till Kultur- och teknikförvaltningen.

16 Sammanfattning Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att byggnadsnämnden godkänner föreslagen revidering i anslutning till Vivsta 3:39 och att nämnden antar den så reviderade planen. Då revideringen tillgodoser fastighetsägarens önskemål behövs inget nytt samråd. Protokollsutdrag till: Kommunfullmäktige Stadsarkitekten Karttekniker Kartingengör Akt Exp / 2010

17 56 Dnr 2010/00069 Detaljplan ändring av detaljplan inför uppförande av ny mesaugn s beslut på beredningstutkottets förslag beslutar att sända ut planändringen på samråd enligt principerna för enkelt planförfarande. Samrådet skall även kungöras i lokaltidningarna Ärendet SCA Östrand har i skrivelse begärt en planändring för att kunna bygga ny mesaugn som skall ersätta de äldre som kräver allt större underhållsinsatser. Koncernledningen har beviljat investeringsmedel för den nya mesaugnen M3. Enligt gällande plan får markområdet inte bebyggas. Enligt planoch bygglagen kan en planbestämmelse införas som anger att bygglov inte får meddelas förrän en förorening har avhjälpts, om markens lämplighet för byggande kan säkerställas med det. I samband med anläggandet av fundament och byggnader kommer jordmassor att undersökas med avseende på föroreningar. Samtidigt bevakas att åtgärderna inte skadar befintliga deponiceller inom området. Planändringen bedrivs enligt principerna för enkelt planförfarande. Det innebär att ändringen kan antas av byggnadsnämnden direkt efter samrådsskedet. Planändringen utgör ett tillägg till gällande plan som i övriga delar gäller även fortsättningsvis. Aktuella planhandlingar föreligger. Protokollsutdrag till: Stadsarkitekten Karttekniker Kartingengör Akt Exp / 2010

18 Peter Mårstedt Rosenvägen Sundsvall 57 Dnr 2009/00142 Program för detaljplan i Unnviken, Bäräng 1:10 och 1:2 m.fl. fastigheter s beslut på beredningsutskottets förslag bekräftar att den är införstådd med Peter Mårstedts syn på byggrätten i området samt hans erbjudande att överlåta resterande del av Bäräng 1:2 att sammanläggas med Bäräng 1:10 under förutsättning att fyra tomter avstyckats i enlighet med skrivelse Under samma villkor skulle även den befintliga bryggan på Bäräng 1:10 kunna säkerställas för de boende i området. uttalar att detta erbjudande inte påverkar nämndens direktiv för det fortsatta planarbetet och som framgår av tidigare beslut i ärendet. Frågor om markförvärv handläggs av kommunledningskontoret. Nämnden vill även förtydliga att den under det fortsatta detaljplanearbetet kommer att få pröva och ta ställning till alla de nya frågeställningar som uppkommer i processen Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. beslöt att godkänna planprogrammet med vissa förändringar som framgår av samrådsredogörelsen. Nämnden beslöt vidare att det i planarbetet bör prövas möjligheten att planlägga tomterna 2, 3 och 4 enligt skrivelse av den från Peter Mårstedt ägare till Bäräng 1:2. Därefter har Peter Mårstedt inkommit via e-postkorrespondens och vid särskilt överläggning med förtydliganden som påverkar förutsättningarna för den fortsatta planläggningen. Dessa sammanfattas som följer. Under programsamrådet inkom två skrivelser från Peter Mårstedt. Dessutom framfördes synpunkter i telefon till förvaltningschefen. Mårstedt anser att redovisningen i samrådsredogörelsen och protokollet inte överensstämmer med vad han framfört. Av skivelsen skall det utläsas att han är beredd att överlåta resterande del av Bäräng 1:2 att sammanläggas med Bäräng 1:10 under förutsättning att fyra tomter avstyckats i enlighet med skrivelsen. Under samma villkor skulle även den befintliga bryggan på Bäräng 1:10 kunna säkerställas för de boende i området.

19 Mårstedt påtalar att de föreslagna fyra nya tomterna har lokaliserats med hänsyn till genomförd VA-utredning och övriga förhållanden som kan ha betydelse. Han uttalar också att han inte förordat en begränsning av byggrätten till kvm per tomt såsom det beskrivits i samrådsredogörelsen och att detta bör tillrättaläggas. Vid överläggningen förklarade Mårstedt att han skulle motsätta sig planarbetet om hans begäran om fyra nya tomter inte inarbetades i detaljplanen. Han önskade även att hans framställan om markuppgörelse skulle föras vidare till kommunledningskontoret. Miljö- och byggkontoret har därefter kontaktat kommunchefen angående markfrågan. Därvid framkom att kommunen inte har avsikt att gå in i några markförhandlingar då kommunens intresse i området är begränsat till att trygga allmänhetens tillgång till strandområdet. Förslag till beslut Jag föreslår att byggnadsnämnden som svar på Peter Mårstedts framställan beslutar enligt nedanstående förslag. bekräftar att den är införstådd med Peter Mårstedts syn på byggrätten i området samt hans erbjudande att överlåta resterande del av Bäräng 1:2 att sammanläggas med Bäräng 1:10 under förutsättning att fyra tomter avstyckats i enlighet med skrivelse Under samma villkor skulle även den befintliga bryggan på Bäräng 1:10 kunna säkerställas för de boende i området. uttalar att detta erbjudande inte påverkar nämndens direktiv för det fortsatta planarbetet och som framgår av tidigare beslut i ärendet. Frågor om markförvärv handläggs av kommunledningskontoret. Nämnden vill även förtydliga att den under det fortsatta detaljplanearbetet kommer att få pröva och ta ställning till alla de nya frågeställningar som uppkommer i processen. Protokollsutdrag till: Peter Mårstedt Kommunstyrelsen Stadsarkitekten Akt Exp / 2010

20 58 Dnr 2009/01655 Föreningen Vedlastarhålet 1 Ova Backlund Vedlastarvägen Söråker Planuppdrag - ändring av detaljplan för Åstön 1:48 mfl, Vedlastarvägen s beslut antar planändringen enligt given delegation från kommunfullmäktige vid enkelt planförfarande Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin har granskat och sammanfattat ärendet i samrådsredogörelse enligt nedan. Planförslaget har under perioderna och varit utsänt för samråd enligt principerna för enkelt planförfarande. Som framgår nedan har vatten- och avloppsavsnittet i planhandlingarna kompletterats efter det första samrådet. Då ändringarna är av principiell art har detta delgetts länsstyrelse och berörda markägare vid ett förnyat samråd. Under samrådsperioderna har följande skrivelser inkommit: Räddningstjänsten har inget att erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen, Kultur- och tekniknämnden, Centerpartiet, tillstyrker förslaget eftersom de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för utökad byggrätt har beaktats. Länsstyrelsens samrådsyttrande behandlar problematiken med en större andel permanentboende i fritidshusområdena. Med det följer flera aspekter på hållbarhet som bör hanteras. Det kan gälla den ökande trafiken, behovet av utökad kollektivtrafik och service samt lösningar för vatten- och avlopp. Länsstyrelsen vill att kommunen redan i detta skede undersöker i ett större sammanhang om en gemensam vatten- och avloppslösning skulle kunna vara aktuell. Detta dels utifrån vad som framkommer i VA-utredningen men också utifrån kommunens tidigare uttalande om området som ett så kallat omvandlingsområde. Frågan om gemensamma lösningar måste lyftas och diskuteras i planarbetet. Den bifogade VA-utredningen kan i planhandlingarna kompletteras med ett resonemang kring gemensamhetsanläggningar i hela området då det inte är tillräckligt att enbart utreda enskilda lösningar inom ett begränsat område när hela Södra Åstön

21 är ett omvandlingsområde. Länsstyrelsen motser ett förnyat samråd kring vattenoch avloppslösningar. Avslutningsvis bedömer länsstyrelsen att planen inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan att särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver göras. Kommentar: Ett förnyat samråd kring VA-lösningarna och planändringen genomfördes Vid samrådet framkom det att planändringar för utökade byggrätter inom omvandlingsområden generellt bör behandla kommunens förutsättningar och avsikter för att tillgodose långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar. Vi diskuterade även behovet av en kommunövergripande VA-policy som en tematisk del i översiktsplan. På motsvarande sätt bör konsekvenserna för ökad trafik och servicebehov behandlas. Planbeskrivningens kommer att kompletteras enligt ovan. Länsstyrelsens samrådsyttrande refererar till tidigare utlåtande och kommenterar den senaste kompletteringen av beskrivningen om hur kommunen ser på problematiken med ökat helårsboende i fritidshusområdena och på dess konsekvenser för VA-förhållandena mm. Länsstyrelsen godtar redovisningen men föreslår att frågan om gemensamma eller allmänna lösningar för vatten- och avlopp aktualiseras i arbetet med den initierade VA-planen. **********, ägare till Åstön 1:2, framför flera synpunkter. Väg- och parkområden i och intill planändringen ingår i fastigheten Åstön 1:2. ******* anmärker mot bestämmelsen att byggnader inte får uppföras närmare gräns än 4,5 m trots att byggnader redan står närmare. Vidare anser han att kommunen inte skall vara huvudman för allmän plats. VA-utredningen ger ingen samlad lösning för hur lösningen för hela Södra Åstön skall se ut. Föreslagna åtgärder kan innebära att föroreningar sprids in på Åstön 1:2 och vidare mot havet. ****** saknar en genomförandebeskrivning och kräver en ny VA-utredning med en långsiktigt hållbar lösning. Avslutningsvis ifrågasätter ******* på vilket uppdrag stadsarkitekten upprättar detaljplanen då kommunen ej är huvudman för planen. Om uppdraget är av privat karaktär kan stadsarkitekten varken sammanställa samrådsredogörelsen eller vara föredragande i planärendet. Kommentar: Inom områden med fritt liggande fritidsbebyggelse är det av särskild betydelse att det inom gränszonen mellan tomter inte okontrollerat uppförs bebyggelse som kan upplevas störande. Om grannarna är överens så kan bygglov ges som mindre avvikelse från planen. Man kan även nyttja reglerna för friggebodar. De administrativa bestämmelserna ändras så att det tydligare framgår att kommunen inte är huvudman för allmänna platser. Beskrivningen kompletteras med en VA-del enligt ovan. VA-utredningen för planområdet Vedlastarvägen redovisar att föreslagna åtgärder har en begränsad omgivningspåverkan. En genomförandebeskrivning ingår i planhandlingarna. Planuppdraget är reglerat i avtal mellan Miljö- och byggkontoret och den ideella

22 föreningen Vedlastarhålet. Planarbetet utförs inom ramen för personalens tjänsteansvar där inga egenintressen finns som skulle innebära en jävsituation. Under den andra samrådsperioden har ****** inte kommit in med någon ytterligare synpunkt. Sammanfattning Efter den första samrådsperioden gjordes vissa kompletteringar av vatten- och avloppsavsnittet i planhandlingarna. Då ändringarna var av principiell art delgavs de länsstyrelse och berörda markägare vid ett förnyat samråd. Länsstyrelsen har därefter godtagit kommunens syn på VA-problematiken i planområdet. Jag föreslår att byggnadsnämnden antar planändringen enligt given delegation från kommunfullmäktige vid enkelt planförfarande. Protokollsutdrag till: Föreningen Vedlastarhålet 1 Kommunfullmäktige Stadsarkitekten Akt Exp / 2010

23 Timrå kommun Kultur- och teknikförvaltningen 59 Dnr 2010/00512 Vivsta 13:19 - nybyggnad ny skoldel samt om- och tillbyggnad av Sörgbergeskolan s beslut meddelar mindre avvikelse från gällande planbestämmelser för den nya skolbyggnadens placering samt bygglov för ansökta åtgärder med följande villkor. 1. Skolgården vid den nya skolan bör kompletteras så att soliga och varma läytor kan ordnas för eleverna mot sydväst. 2. Skolbyggnaderna skall vara tillgängliga för rullstolsburna även så att utrymme för utomhusrullstolar tillgodoses. Handikapparkering och angöring för handikappfordon bör ordnas i anslutning till anvisade entréer. 3. Fasaderna på den nya skolan utförs i puts och träpanel. Det finns anledning att ytterligare bearbeta dessa för nå en mer fantasirik och lekfull skolmiljö. 4. Miljö- och byggkontorets yttrande utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen skall beaktas. I den fortsatta handläggningen av ärendet kommer miljö- och byggkontoret att bekräfta bygganmälan när det kompletterats med erforderliga uppgifter och när räddningstjänstens yttrande föreligger Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Kultur- och teknikförvaltningen i Timrå kommun har hos byggnadsnämnden ansökt om bygglov för nybyggnad av en ny skoldel samt om- och tillbyggnad av Sörbergeskolan. Skolan är belägen på den stora exploateringsfastigheten Vivsta 13:19 som ägs av Timrå kommun.

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

H-E Åslin Arkitektkontor

H-E Åslin Arkitektkontor H-E Åslin Arkitektkontor 2015-03-23 Ändring av detaljplan för Område vid Nypongränd i Söråker Söråker 11:1 samt 2:171-2:176 Timrå kommun i Västernorrlands län Upprättad 2015-03-23 Antagen av Miljö- och

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 41-50 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (9) Paragrafer 90-96 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8) 2015-08-26 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Onsdag den 26 augusti 2015, klockan 14.00 16.15 Beslutande Erkki Visti (C), ordf Johanna Skottman (S) Benita With (S) Inga-Lill Ohldin

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer