Protokoll Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare"

Transkript

1 Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund (V) Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Utses att justera Karina Nordgren (S) Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret , kl Underskrifter Håkan Lundberg, ordförande Carina Hansson, sekreterare Karina Nordgren, justerare, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av byggnadsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Miljö och byggkontoret Paragrafer Carina Hansson

2 49 Val av justerare Tillsammans med ordföranden utses Karina Nordgren (S) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret 17 maj 2010, kl

3 50 Ekonomirapport/Internkontroll/Personal s beslut Nämnden har tagit del av ekonomi- och personalrapporten samt internkontrollen och lägger dem till handlingarna Budget Förvaltningschef Andreaz Strömgren redovisar budgetläget. Periodrapport föreligger. Intern kontroll av fakturor Intern kontroll av fakturor inom respektive verksamhetsområde har utförts utan erinran, april Personal Förvaltningschefen Andreaz Strömgren redovisar om att personalläget är stabilt. Byggnadsinspektör Mattias Högberg kommer att vara pappaledig 50 % under maj-juni Förvaltningen håller för närvarande på att rekytera en stadsarkitekt via Manpower. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2010

4 51 Förvaltningschefens verksamhetsrapport s beslut Nämnden godkänner redovisad verksamhetsrapport och lägger den till handlingarna Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren har sammanfattat verksamhetsrapporten enligt nedan. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot de kommungemensamma målen. Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den verksamhet som bedrivs samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och åtaganden som ännu inte blivit ärenden. Det ger i sin tur nämnden en möjlighet att ingripa och rätta till brister i verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta löpande prioriteringar om sådana krävs under året. När det gäller tillväxtmålet pågår ett intensivt arbete med omvandlingsområden och fritidshusområden i kommunen, framförallt på Åstön och Tynderö. Länsstyrelsen har under samråd kritiserat detaljplan för Södra Åstön och krävt att VA-lösningar ska prövas i ett större sammanhang eftersom det rör sig om omvandlingsområden. Efter direkt överläggning samt ett förtydligande i reviderad plan accepterar nu länsstyrelsen kommunens föreslagna lösning: Planen bygger även fortsättningsvis på enskilda avloppslösningar som ligger till grund för utökade byggrätter, men miljö- och byggkontoret avser att tillsammans med Timrå vatten göra en långsiktig plan för vatten och avlopp i kommunen. På års sikt, dvs motsvarande livslängd för nya enskilda avloppsanläggningar, kan det bli aktuellt att ansluta Tynderö-Åstöområdet till det kommunala VA-nätet. Miljönämnden har gett kontoret i uppdrag att påbörja VA-planearbetet och att samverka med Timrå vatten för att upprätta en uppdragsbeskrivning för att upphandla konsultresurser för arbetet. Miljö- och byggkontoret arbetar även med ett prioriterat företagsärende: SCA Östrands planer på en ny mesaugn. Detaljplanen för området ändras med syfte att pröva möjligheten att bygga på mark som inte fått bebyggas enligt gällande plan. Det centrala i ärendet är att byggrätten villkoras i planen med krav på att marken i

5 området saneras för att möjliggöra de fundament som den nya anläggningen ska stå på. Miljö- och byggkontoret samverkar med länsstyrelsen i ärendet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet varpå de måste godkänna de saneringsplaner som presenteras. Sker sanering enligt fastlagda villkor kan därefter bygglov ges. Mesaugnen planeras i direkt anslutning till befintliga fabriksbyggnader och cisternpark, allt för att minimera transportvägar och ev. ytterligare buller från transportband och annat. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot målet: Vi ska vara proffs på service! Vid föregående nöjd kundundersökning konstaterades att medborgarna/brukarna överlag är nöjda med förvaltningens service, dock konstaterades vissa brister med tillgänglighet, bemötande samt handläggningstider. För att arbeta med framförallt tillgängligheten genomfördes under april månad ett öppet hus med möjlighet för våra kunder att besöka kontoret även under kvällstid. Det öppna huset kombinerades med en VA-mässa där frågor kunde ställas till våra avloppshandläggare samt till entreprenörer på sakområdet. Inte mindre än 103 personer besökte VAmässan under dagen/kvällen och 16 personer besökte kontoret i andra ärenden efter ordinarie öppettider. Dagen var mycket lyckad, men den stora mängden besökare som besökte oss gjorde att det inte fanns tillgängliga handläggare som kunde bemöta alla samtidigt. Det blev kö, framförallt till avloppshandläggarna. Vi ska tillsammans skapa en god livsmiljö i kommunen. Miljö- och byggkontoret har arbetat intensivt med etapp 3 av centrumförnyelsen under våren. Samråd har genomförts för en detaljplan som ska reglera markanvändningen längs Köpmangatan mellan Icafastihgeten och rondellen. Kontoret har även tagit fram en detaljplan för Fagerviksfälten, men kontoret avvaktar pågående miljöprövning för att förvara förorenade massor permanent på området. Först när tillståndet för en deponi, eller så kallad omdisponeringsyta, har givits kan en detaljplan för samråd arbetas fram. Detaljplanen syftar, förutom att främja utveckling av ett attraktivt rekreationsområde, att säkerställa så att inte föroreningar som lämnas kvar, långt under markytan eller på en interndeponi, kan hota miljö och hälsa i framtiden. Under oktober månad hölls utvecklingssamtal. Medarbetarna tillfrågades om de tycker att de trivdes och utvecklades i sin roll tillsammans med medarbetare, arbetsgivaren och medborgarna. Av byggnadsnämndens medarbetare upplever 100 % att arbetsplatsen lever upp till målsättningen. Samtliga medarbetare har nu även haft lönesamtal, men ingen lönerevision sker förrän avtalsrörelsen är färdig. På grund av besparingskrav finns begränsade resurser avsatta för utbildning under året. Timrå var därför värd för en länsgemensam utbildning i Plan- och bygglagen samt Miljöbalken den 20 april. I stället för att resa bort på utbildning tog förvaltningen hit utbildaren och delade på kostnaden med övriga länets kommuner. Utbildningen var mycket uppskattad och inte mindre än 57 personer från alla länets sju kommuner deltog. För perioden 1 jan 30 april 2010 var sjukfrånvaron 1,5 %, vilket är en mycket låg nivå. Motsvarande nivå för samma period 2009 var 1,1 %.

6 För kommunen som helhet har sjuktalen jämförelsevis legat på ca: 6 % av arbetad tid. Det ekonomiska läget för byggnadsnämnden framstår som stabilt för perioden 1 jan 30 april. Överskottet exkl. bostadsanpassningen förklaras av att resurser för ny arkitekttjänst inte har förbrukats. Rekrytering pågår, och förhoppningsvis kan en ny person tillträda i början av hösten varpå kostnaderna kommer att stiga för verksamheten. Nämnden har inte heller fått tilläggsbudgeterade medel för planläggning av Söråker-Torsboda. Det kommer att påverka byggnadsnämndens budget negativt med drygt -100 tkr på helår. Vidare visar bostadsanpassningen upp ett mycket positivt resultat för perioden fram till och med den 31 mars. Dock avvaktar förvaltningen överprövning av ett stort ärende. Om förvaltningsrätten ger den klagande rätt kommer det att innebära mycket höga kostnader för verksamheten. Med andra ord kan det positiva resultatet under det första kvartalet påverkas negativt under det resterande året. Nu presenteras återigen ärendestatistik för perioden. Kontoret har fortfarande problem med sökfunktionen i ärendehanteringssystemet. Hela databasen måste läggas över på en ny server för att den avancerade sökfunktionen ska fungera. Miljö- och byggkontoret arbetar med åtgärden. Statistik kan presenteras för inkommande ärenden, men inte för avslutade. Framförallt är det ett problem för bygglov eftersom de ofta pågår under 2-5 år; de som avslutas under våren 2010 kan vara påbörjade våren Tanken är att ärendeingången ska redovisas kontinuerligt för nämnden så att trender kan upptäckas och vid kraftiga upp- och nedgångar hanteras. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2010

7 52 Bygglov/beslut/anmälningar meddelade på delegation s beslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna Ärenden Forsmon 1:186 Timrå Betong Industri Nybyggnad av H 28/10 Industrigatan 5 förråd Bergeforsen Strand 5:36 Welin Björn Nybyggnad av snickarbod H 29/10 Grusvägen 17 samt eldstad Söråker Skilsåker 4:31 Nordlander Maud Nybyggnad av förråd, H 30/10 Kevinge Strand 5A förnyelse av bygglov Danderyd Västerå 2:28 Hassel Tommy Nybyggnad fritidshus H 31/10 Duvedsvägen 34 samt eldstad Söråker Forsmon 1:153 Lindgren Anders Om- o tillbyggnad av H 32/10 Långvägen 1 garage samt altan Bergeforsen Stavre 1:34 Banverket Expert o Utveckling Rivning av H 33/10 Box 417 godsmagasin Gävle Stavre 2:36 Banverket Expert o Utveckling Rivning av H 34/10 Box 417 stationsbyggnad Gävle

8 S:a Lundevallen 1:2 Söderström Kristina Maria Tillbyggnad altan H 35/10 Tjärngatan 3 samt inglasning Sörberge Söråker 11:18 Alltank AB Tillstånd brandfarlig H 36/10 Box 764 vara, förlängning av Sundsvall tillstånd Strand 5:93 Nordlöf Petter Fasadändring av garage, H 37/10 Ängsvägen 18 platt tak till sadeltak Söråker Ri 2:270 Edlund Tony Tillbyggnad av fritidshus H 38/10 Viktjärnsgatan Bergeforsen Högland 4:8 Funcke Magnus Eldstad H 39/10 Högland Ljustorp Skilsåker 6:40 Hälleberg Martin Nybyggnad garage H 40/10 Aldengård Vanja Gäddviken Söråker Forsmon 1:87 Midaugas Ciuksys Byte bränsleslag H 41/10 Långvägen Bergeforsen Norrberge 1:112 AB Svenska Shell Tillstånd brandfarlig vara, H 42/10 Flygavdelningen komplettering Stockholm Söråker 14:5 Söråker Sport Centre Tillbyggnad omklädnings- H 43/10 Perenngatan 9 byggnad, nybyggnad förråd Söråker o kioskbyggnad, byggnad för speaker Västerå 3:29 Nordin Ingegerd Tillbyggnad fritidshus, H 44/10 Kungsvägen 109, 8 tr ombyggnad altan Timrå Fagervik 2:28 Amrén Kenth Tillbyggnad bostadshus H 45/10 Kallkällgatan Fagervik

9 Västerå 3:29 Norin Ingegerd Nybyggnad gäststuga H 46/10 Storsand Söråker Bondhamnstorpet 1:4 Hartelius Tor Eldstad H 47/10 Bondhamn Söråker Söråker 4:19 Kindlund Michael & Tillbyggnad altan H 48/10 Katarina med inglasning Åkervägen Söråker Böle 1:354 Johan Ericsson Inglasning av H 49/10 Havrevägen 1 bef. altan Sörberge Sandarna 1:12 Lindén Ulf Tillbyggnad garage H 50/10 Sandarnavägen 46 samt eldstad Bergeforsen Risgrändsbyn 3:38 Sörmark Svante Nybyggnad av garage/ H 51/10 Aspenvägen 2 förråd Bergeforsen Krigsbyn 2:5 Törngren Sten Byte av bränsleslag H 52/10 Krigsbyn Söråker Fröland 6:40,6:41 HSB Timrådalen Tak över källartrappor D 17/10 Box Sundsvall Näs 7:2 Timrå IK Ungdomssektion Rivning av D 18/10 Box 263 klubbstuga Timrå Böle 1:363 Nylund Mathias Nybyggnad altan samt D 19/10 Havrevägen 3 inglasning Sörberge Vivstamon 1:6 Alltank AB Tillstånd brandfarlig D 20/10 Box 764 vara, förnyelse Sundsvall

10 Östrand 18:1, lgh Oscarsson Bo Tillbyggnad altantak D 21/10 Näsbergsvägen 19 på flerbostadshus Timrå Merlo 4:3 Henrik Backlund Nybyggnad garage D 22/10 Merlovägen Timrå Vivstavarv 1:2 Hushållningssällskapet Nybyggnad av skydd D 23/10 Omegalax för oljetank Harrgränd Sörberge Bostadsanpassningar Vivsta 27:4 D 24/10 Vivsta 27:3 D 25/10 Vivsta 31:2 D 26/10 Vivsta 28:7 D 27/10 Östrand 9:47 D 28/10 Vivsta 3:80 D 29/10 Edsgården 1:6 D 30/10 Böle 2:3 D 31/10 Vivsta 28:7 D 32/10 Vivsta 27:3 D 33/10 Borttagning av badkar. Belysningsåtgärder Borttagning av trösklar. Borttagning av badrumströskel. Borttagning av fyra trösklar. Rep. av hiss. Montering av armstöd till toalett. Borttagning av badkar. Installation av Svan Bidette. Iordningställande av duschplats m.m.

11 Sörberge 1:421 H 31/10 Söråker 30:14 H 32/10 Södra Lundevallen 3:3 H 33/10 Vivsta 31:3 H 34/10 Sörberge 1:444 H 35/10 Söråker 30:40 H 36/10 Vivsta 31:3 H 37/10 Borttagning av badrumströskel m.m. Installation av spistimer. Borttagning av trapphiss. Borttagning av duschkabin. Nivåutjämning entré, balkong m.m. Iordningställande av duschplats m.m. Ordnande med duschväggar. Protokollsutdrag till: Skatteverket, Fastighetsavdelningen, Box 507, Söderhamn Exp / 2010

12 53 Anmälningar s beslut Anmälningarna läggs till handlingarna Ärenden Tomtkölista. Länsstyrelsens skrivelse Tillsynsbesök i Timrå kommun 24 maj Kommunfullmäktiges beslut Kompletteringsbudget Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2010

13 54 Kurser s beslut godkänner förvaltningens upplägg och datum för utbildningsdag Planering och prövning med PBL och miljöbalken den 3 juni Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren informerar om den planerade utbildningsdagen för byggnadsnämnden och miljönämnden den 3 juni 2010 Planering och prövning med PBL och miljöbalken. Programmet föreligger. Protokollsutdrag till: Ledamöter/ersättare i byggnadsnämnden Akt Exp / 2010

14 55 Dnr 2010/00196 Detaljplan för centrumförnyelse Timrå centrum, etapp 3 Vivsta 1:10, 3:36, 3:37, 3:43, 3:39, 3:45, 3:52, 3:67, 3:97, 7:1 samt Vivsta S2 s beslut på beredningsutskottets förslag godkänner föreslagen revidering och antar planen enligt given delegation från kommunfullmäktige vid enkelt planförfarande Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin har granskat och sammanfattat ärendet nedan i samrådsredogörelse. Planförslaget har under perioden varit utsänt för samråd enligt principerna för enkelt planförfarande. Under samrådsperioden har följande skrivelser inkommit: Kommunstyrelsen, Hyresgästföreningen, Kultur- och tekniknämnden har inget att erinra mot planförslaget. Miljönämnden delegerar till Miljö- och byggkontoret att yttra sig för nämndens räkning med tillägget att en bättre cykellösning bör ordnas vid den norra rondellen vid Järnvägsgatan. Kommentar: En översyn av gång och cykelvägsnätet pågår med syfte att ordna en bra helhetslösning. Socialnämnden förutsätter att tillgängligheten blir optimal för alla kommunmedborgare. Kommentar: I samband med ombyggnaden åtgärdas enkelt avhjälpta hinder. E.ON Elnät anger att det finns elnätsanläggningar i området. Hindrande åtgärder bör ej anordnas intill dessa. Kommentar: Samtliga ledningsägare samverkar vid projekteringen av gatuombyggnaden. Kultur och teknikförvaltningen delges synpunkterna.

15 E.ON Värme Har synpunkter på befintliga och planerade träd som redovisas på illustrationen. Ytan med beteckning BH1 kan inte bebyggas då det ligger fjärrvärmeledningar under mark. Kommentar: Ingen byggrätt finns där då marken är prickad och markerats som ledningsområde. Där finns även ledningsrätt för fjärrvärmeledning. De föreslagna träden vid Pingstkyrkan och Pizzerian justeras i läge. Synpunkterna överlämnas till Kultur- och teknikförvaltningen för att beaktas i pågående projektering. Räddningstjänsten framför att föreslagna förändringar inte får inverka på möjligheten att använda stegbil vid insatser. Kommentar: Detta beaktas i projektet. Trafikverket anser att mycket bra att en lugnare trafikmiljö skapas i Centrum och att enkelt avhjälpta hinder åtgärdas och att de oskyddade trafikanterna får en tryggare miljö. Likaså är det positivt att inomhusbuller från trafiken åtgärdas. Länsstyrelsen har samma synpunkter som Trafikverket. Trafikbullersituationen bör bevakas av kommunen som är väghållare och har ansvar för att störningarna inte blir oacceptabla. Ur hälsosynpunkt är det viktigast att undvika maximalnivåer över 45 dba nattetid kl på grund av risken för sömnstörningar. Kommentar: Planen behandlar trafikmiljön utmed Köpmangatan. Idag är tillåten hastighet begränsad till 30 km/timmen. Bullerberäkningen visar att den äldre bebyggelsen idag har för höga ljudnivåer inomhus. Fastighetsägarna har under samrådet informerats om möjligheterna att vidta bullerreducerande fönsteråtgärder. Socialdemokraterna ser mycket positivt på förändringarna i Timrå Centrum men oroar sig för eventuell etablering av friskola som kan påverka planens genomförande. Diös Fastigheter AB, ägare till Vivsta 3:39, motsätter sig föreslagna förändringar av angöringen till fastigheten från Köpmangatan. Kontorsbyggnadens kontorsplan står tomma på grund av svag efterfrågan på kontorslokaler. Så länge fastighetens framtida användning inte är utredd så måste nuvarande angöringsmöjligheter finnas kvar. Kommentar: Planen ändras så att plangräns överensstämmer med användningsgräns mellan gatumark och kvarter i gällande planer. Även då berörs Vivsta 3:39 då fastigheten även omfattar del av befintlig gång- och cykelväg. Svenska Statoil AB har inget att erinra om etapp 3 annat än att Köpmangatan under ombyggnadstiden hålls i sådant skick att framkomligheten inte försvåras i någon större omfattning. Kommentar: Synpunkterna överlämnas till Kultur- och teknikförvaltningen.

16 Sammanfattning Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att byggnadsnämnden godkänner föreslagen revidering i anslutning till Vivsta 3:39 och att nämnden antar den så reviderade planen. Då revideringen tillgodoser fastighetsägarens önskemål behövs inget nytt samråd. Protokollsutdrag till: Kommunfullmäktige Stadsarkitekten Karttekniker Kartingengör Akt Exp / 2010

17 56 Dnr 2010/00069 Detaljplan ändring av detaljplan inför uppförande av ny mesaugn s beslut på beredningstutkottets förslag beslutar att sända ut planändringen på samråd enligt principerna för enkelt planförfarande. Samrådet skall även kungöras i lokaltidningarna Ärendet SCA Östrand har i skrivelse begärt en planändring för att kunna bygga ny mesaugn som skall ersätta de äldre som kräver allt större underhållsinsatser. Koncernledningen har beviljat investeringsmedel för den nya mesaugnen M3. Enligt gällande plan får markområdet inte bebyggas. Enligt planoch bygglagen kan en planbestämmelse införas som anger att bygglov inte får meddelas förrän en förorening har avhjälpts, om markens lämplighet för byggande kan säkerställas med det. I samband med anläggandet av fundament och byggnader kommer jordmassor att undersökas med avseende på föroreningar. Samtidigt bevakas att åtgärderna inte skadar befintliga deponiceller inom området. Planändringen bedrivs enligt principerna för enkelt planförfarande. Det innebär att ändringen kan antas av byggnadsnämnden direkt efter samrådsskedet. Planändringen utgör ett tillägg till gällande plan som i övriga delar gäller även fortsättningsvis. Aktuella planhandlingar föreligger. Protokollsutdrag till: Stadsarkitekten Karttekniker Kartingengör Akt Exp / 2010

18 Peter Mårstedt Rosenvägen Sundsvall 57 Dnr 2009/00142 Program för detaljplan i Unnviken, Bäräng 1:10 och 1:2 m.fl. fastigheter s beslut på beredningsutskottets förslag bekräftar att den är införstådd med Peter Mårstedts syn på byggrätten i området samt hans erbjudande att överlåta resterande del av Bäräng 1:2 att sammanläggas med Bäräng 1:10 under förutsättning att fyra tomter avstyckats i enlighet med skrivelse Under samma villkor skulle även den befintliga bryggan på Bäräng 1:10 kunna säkerställas för de boende i området. uttalar att detta erbjudande inte påverkar nämndens direktiv för det fortsatta planarbetet och som framgår av tidigare beslut i ärendet. Frågor om markförvärv handläggs av kommunledningskontoret. Nämnden vill även förtydliga att den under det fortsatta detaljplanearbetet kommer att få pröva och ta ställning till alla de nya frågeställningar som uppkommer i processen Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. beslöt att godkänna planprogrammet med vissa förändringar som framgår av samrådsredogörelsen. Nämnden beslöt vidare att det i planarbetet bör prövas möjligheten att planlägga tomterna 2, 3 och 4 enligt skrivelse av den från Peter Mårstedt ägare till Bäräng 1:2. Därefter har Peter Mårstedt inkommit via e-postkorrespondens och vid särskilt överläggning med förtydliganden som påverkar förutsättningarna för den fortsatta planläggningen. Dessa sammanfattas som följer. Under programsamrådet inkom två skrivelser från Peter Mårstedt. Dessutom framfördes synpunkter i telefon till förvaltningschefen. Mårstedt anser att redovisningen i samrådsredogörelsen och protokollet inte överensstämmer med vad han framfört. Av skivelsen skall det utläsas att han är beredd att överlåta resterande del av Bäräng 1:2 att sammanläggas med Bäräng 1:10 under förutsättning att fyra tomter avstyckats i enlighet med skrivelsen. Under samma villkor skulle även den befintliga bryggan på Bäräng 1:10 kunna säkerställas för de boende i området.

19 Mårstedt påtalar att de föreslagna fyra nya tomterna har lokaliserats med hänsyn till genomförd VA-utredning och övriga förhållanden som kan ha betydelse. Han uttalar också att han inte förordat en begränsning av byggrätten till kvm per tomt såsom det beskrivits i samrådsredogörelsen och att detta bör tillrättaläggas. Vid överläggningen förklarade Mårstedt att han skulle motsätta sig planarbetet om hans begäran om fyra nya tomter inte inarbetades i detaljplanen. Han önskade även att hans framställan om markuppgörelse skulle föras vidare till kommunledningskontoret. Miljö- och byggkontoret har därefter kontaktat kommunchefen angående markfrågan. Därvid framkom att kommunen inte har avsikt att gå in i några markförhandlingar då kommunens intresse i området är begränsat till att trygga allmänhetens tillgång till strandområdet. Förslag till beslut Jag föreslår att byggnadsnämnden som svar på Peter Mårstedts framställan beslutar enligt nedanstående förslag. bekräftar att den är införstådd med Peter Mårstedts syn på byggrätten i området samt hans erbjudande att överlåta resterande del av Bäräng 1:2 att sammanläggas med Bäräng 1:10 under förutsättning att fyra tomter avstyckats i enlighet med skrivelse Under samma villkor skulle även den befintliga bryggan på Bäräng 1:10 kunna säkerställas för de boende i området. uttalar att detta erbjudande inte påverkar nämndens direktiv för det fortsatta planarbetet och som framgår av tidigare beslut i ärendet. Frågor om markförvärv handläggs av kommunledningskontoret. Nämnden vill även förtydliga att den under det fortsatta detaljplanearbetet kommer att få pröva och ta ställning till alla de nya frågeställningar som uppkommer i processen. Protokollsutdrag till: Peter Mårstedt Kommunstyrelsen Stadsarkitekten Akt Exp / 2010

20 58 Dnr 2009/01655 Föreningen Vedlastarhålet 1 Ova Backlund Vedlastarvägen Söråker Planuppdrag - ändring av detaljplan för Åstön 1:48 mfl, Vedlastarvägen s beslut antar planändringen enligt given delegation från kommunfullmäktige vid enkelt planförfarande Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin har granskat och sammanfattat ärendet i samrådsredogörelse enligt nedan. Planförslaget har under perioderna och varit utsänt för samråd enligt principerna för enkelt planförfarande. Som framgår nedan har vatten- och avloppsavsnittet i planhandlingarna kompletterats efter det första samrådet. Då ändringarna är av principiell art har detta delgetts länsstyrelse och berörda markägare vid ett förnyat samråd. Under samrådsperioderna har följande skrivelser inkommit: Räddningstjänsten har inget att erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen, Kultur- och tekniknämnden, Centerpartiet, tillstyrker förslaget eftersom de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för utökad byggrätt har beaktats. Länsstyrelsens samrådsyttrande behandlar problematiken med en större andel permanentboende i fritidshusområdena. Med det följer flera aspekter på hållbarhet som bör hanteras. Det kan gälla den ökande trafiken, behovet av utökad kollektivtrafik och service samt lösningar för vatten- och avlopp. Länsstyrelsen vill att kommunen redan i detta skede undersöker i ett större sammanhang om en gemensam vatten- och avloppslösning skulle kunna vara aktuell. Detta dels utifrån vad som framkommer i VA-utredningen men också utifrån kommunens tidigare uttalande om området som ett så kallat omvandlingsområde. Frågan om gemensamma lösningar måste lyftas och diskuteras i planarbetet. Den bifogade VA-utredningen kan i planhandlingarna kompletteras med ett resonemang kring gemensamhetsanläggningar i hela området då det inte är tillräckligt att enbart utreda enskilda lösningar inom ett begränsat område när hela Södra Åstön

21 är ett omvandlingsområde. Länsstyrelsen motser ett förnyat samråd kring vattenoch avloppslösningar. Avslutningsvis bedömer länsstyrelsen att planen inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan att särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver göras. Kommentar: Ett förnyat samråd kring VA-lösningarna och planändringen genomfördes Vid samrådet framkom det att planändringar för utökade byggrätter inom omvandlingsområden generellt bör behandla kommunens förutsättningar och avsikter för att tillgodose långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar. Vi diskuterade även behovet av en kommunövergripande VA-policy som en tematisk del i översiktsplan. På motsvarande sätt bör konsekvenserna för ökad trafik och servicebehov behandlas. Planbeskrivningens kommer att kompletteras enligt ovan. Länsstyrelsens samrådsyttrande refererar till tidigare utlåtande och kommenterar den senaste kompletteringen av beskrivningen om hur kommunen ser på problematiken med ökat helårsboende i fritidshusområdena och på dess konsekvenser för VA-förhållandena mm. Länsstyrelsen godtar redovisningen men föreslår att frågan om gemensamma eller allmänna lösningar för vatten- och avlopp aktualiseras i arbetet med den initierade VA-planen. **********, ägare till Åstön 1:2, framför flera synpunkter. Väg- och parkområden i och intill planändringen ingår i fastigheten Åstön 1:2. ******* anmärker mot bestämmelsen att byggnader inte får uppföras närmare gräns än 4,5 m trots att byggnader redan står närmare. Vidare anser han att kommunen inte skall vara huvudman för allmän plats. VA-utredningen ger ingen samlad lösning för hur lösningen för hela Södra Åstön skall se ut. Föreslagna åtgärder kan innebära att föroreningar sprids in på Åstön 1:2 och vidare mot havet. ****** saknar en genomförandebeskrivning och kräver en ny VA-utredning med en långsiktigt hållbar lösning. Avslutningsvis ifrågasätter ******* på vilket uppdrag stadsarkitekten upprättar detaljplanen då kommunen ej är huvudman för planen. Om uppdraget är av privat karaktär kan stadsarkitekten varken sammanställa samrådsredogörelsen eller vara föredragande i planärendet. Kommentar: Inom områden med fritt liggande fritidsbebyggelse är det av särskild betydelse att det inom gränszonen mellan tomter inte okontrollerat uppförs bebyggelse som kan upplevas störande. Om grannarna är överens så kan bygglov ges som mindre avvikelse från planen. Man kan även nyttja reglerna för friggebodar. De administrativa bestämmelserna ändras så att det tydligare framgår att kommunen inte är huvudman för allmänna platser. Beskrivningen kompletteras med en VA-del enligt ovan. VA-utredningen för planområdet Vedlastarvägen redovisar att föreslagna åtgärder har en begränsad omgivningspåverkan. En genomförandebeskrivning ingår i planhandlingarna. Planuppdraget är reglerat i avtal mellan Miljö- och byggkontoret och den ideella

22 föreningen Vedlastarhålet. Planarbetet utförs inom ramen för personalens tjänsteansvar där inga egenintressen finns som skulle innebära en jävsituation. Under den andra samrådsperioden har ****** inte kommit in med någon ytterligare synpunkt. Sammanfattning Efter den första samrådsperioden gjordes vissa kompletteringar av vatten- och avloppsavsnittet i planhandlingarna. Då ändringarna var av principiell art delgavs de länsstyrelse och berörda markägare vid ett förnyat samråd. Länsstyrelsen har därefter godtagit kommunens syn på VA-problematiken i planområdet. Jag föreslår att byggnadsnämnden antar planändringen enligt given delegation från kommunfullmäktige vid enkelt planförfarande. Protokollsutdrag till: Föreningen Vedlastarhålet 1 Kommunfullmäktige Stadsarkitekten Akt Exp / 2010

23 Timrå kommun Kultur- och teknikförvaltningen 59 Dnr 2010/00512 Vivsta 13:19 - nybyggnad ny skoldel samt om- och tillbyggnad av Sörgbergeskolan s beslut meddelar mindre avvikelse från gällande planbestämmelser för den nya skolbyggnadens placering samt bygglov för ansökta åtgärder med följande villkor. 1. Skolgården vid den nya skolan bör kompletteras så att soliga och varma läytor kan ordnas för eleverna mot sydväst. 2. Skolbyggnaderna skall vara tillgängliga för rullstolsburna även så att utrymme för utomhusrullstolar tillgodoses. Handikapparkering och angöring för handikappfordon bör ordnas i anslutning till anvisade entréer. 3. Fasaderna på den nya skolan utförs i puts och träpanel. Det finns anledning att ytterligare bearbeta dessa för nå en mer fantasirik och lekfull skolmiljö. 4. Miljö- och byggkontorets yttrande utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen skall beaktas. I den fortsatta handläggningen av ärendet kommer miljö- och byggkontoret att bekräfta bygganmälan när det kompletterats med erforderliga uppgifter och när räddningstjänstens yttrande föreligger Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Kultur- och teknikförvaltningen i Timrå kommun har hos byggnadsnämnden ansökt om bygglov för nybyggnad av en ny skoldel samt om- och tillbyggnad av Sörbergeskolan. Skolan är belägen på den stora exploateringsfastigheten Vivsta 13:19 som ägs av Timrå kommun.

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-01-16 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-01-16 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Kommunalkontoret i Timrå, Polstjernan,, kl. 13.00-14.30 Beslutande Roger Öberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Lena Hallin (S) Bengt Nilsson (S) Zofia Henriksson (M) Folke Nyström (MP) Marie

Läs mer

Protokoll 2015-03-23. Kjell Wiklund (V) Rolf Andersson (M) David Wallin (FP) Anita Hellstrand (C) Ulf Lindholm (SD)

Protokoll 2015-03-23. Kjell Wiklund (V) Rolf Andersson (M) David Wallin (FP) Anita Hellstrand (C) Ulf Lindholm (SD) Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan, klockan 13.00-14.00 Beslutande Karina Nordgren (S) Ordf Bengt Nilsson (S) Annika Söderberg (S) Alf Edin (S) Kjell Wiklund (V) Rolf Andersson (M) David Wallin

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Protokoll 2015-09-21. Förvaltningschef Klas Lundgren Byggnadsinspektör Mattias Högberg, 135-137 Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2015-09-21. Förvaltningschef Klas Lundgren Byggnadsinspektör Mattias Högberg, 135-137 Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan, klockan 13.00-15.00 Beslutande Karina Nordgren (S) Ordf Bengt Nilsson (S) Annika Söderberg (S) Kjell Wiklund (V) Rolf Andersson (M) Anita Hellstrand (C) Ulf

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Protokoll 2010-05-12. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2010-05-12, kl. 09.00-11.45

Protokoll 2010-05-12. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2010-05-12, kl. 09.00-11.45 Plats och tid Kommunhuset Timrå, kl. 09.00-11.45 Beslutande Övriga närvarande Jeanette Nordin, vice ordf (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Bengt Nilsson (S) Sven Jansson (S) Ingvar Smedjegård

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer