Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson KS 2015/0130 Kommunfullmäktige Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner att en inkråmsöverlåtelse genomförs av hela Flygutveckling i Kalmar AB:s verksamhet till Kalmar Öland Airport AB. Det innebär att Kalmar Öland Airport AB tar över samtliga åtaganden som Flygutveckling i Kalmar AB ansvarar för. 2. Kommunfullmäktige godkänner att Flygutveckling i Kalmar AB efter inkråmsöverlåtelsen kan säljas eller avvecklas. I samband med en försäljning eller avveckling entledigas kommunens ledamöter och suppleanter. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, dnr KS 2012/0637, om en försäljning av kommunala fastigheter till Rikshem Vit AB. I samband med affären beslutades också att Kalmar kommun avsätter medel för att starta ett utvecklingsbolag mot att Rikshem/näringslivet går in med motsvarande belopp. Bolaget ska ägas till lika delar av näringslivet och Kalmar Kommunbolag AB. Rikshem gick in som medlem i Kalmarsund Promotion och lämnade ett marknadsföringsbidrag till det nybildade bolaget. Avsikten var att Kalmarsund Promotion som samarbetspartner i sin tur bildade ett utvecklingsbolag tillsammans med Kalmar Kommunbolag AB. Kalmarsund Promotion ekonomisk förening (org. nr ) har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att vara den naturliga samlingsplatsen för kvalitativa nätverksaktiviteter och bidra till att nya affärskontakter knyts. Föreningen ska erbjuda medlemsföretagen goda möjligheter till marknadsföring och öka kontaktytorna mot nya affärer. Med obunden politisk uppfattning ska föreningen vara näringslivets gemensamma Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

2 KS 2015/ (3) organ för att påverka de näringspolitiska och infrastrukturella besluten i sydöstra Sverige. Syftet med bildandet av det nya bolaget Flygutveckling i Kalmar AB är medverkan till riktad marknadsföring och annat stöd/aktiviteter mot nya flyglinjer för att utveckla besöksmålet Kalmar och regionen, i detta fall den utpekade destinationen Berlin. Flygutveckling i Kalmar AB (Bolaget) ägs enligt följande (%): Aktier Kapital Röster Kalmarsund Promotion Ekonomisk förening Kalmar Kommunbolag AB Bolaget har sitt säte i Kalmar. Finansiering av Bolagets verksamhet ska i första hand ske genom ianspråktagande av bolagets internt genererade medel. Styrelsen i Bolaget består av fem (5) ledamöter jämte två (2) suppleanter. Kalmar kommuns representanter två (2) ledamöter jämte en (1) suppleant utses av kommunfullmäktige. Kalmarsund Promotions representanter tre (3) ledamöter jämte en (1) suppleant utses årligen på årsstämman. Styrelseordförande, tillika ordförande på årsstämma ska utses av kommunfullmäktige. Samtliga styrelseledamöter är inte arvoderade och är tjänstemän från respektive organisation. För den löpande verksamheten har styrelsen utsett en arbetande styrelseordförande. Nuläge Bolaget har sedan bildandet aktivt verkat för etableringen av en flyglinje till Berlin vilket är den destination i norra Tyskland som bedöms uppfylla besöksnäringens och näringslivets behov enligt de utredningar och undersökningar som genomförts. Flyglinjen Kalmar - Berlin startades upp den 1 september 2014 med möjlighet att också flyga Kalmar - Göteborg. Utvecklingen av linjen har varit bra men behöver ytterligare utvecklas med fler resenärer för fortsatt uthållighet. BMI Regional som ansvarar för trafiken mellan Kalmar och Berlin har för närvarvarande ett behov av att omdisponera flygplan i sitt nätverk efter att nyligen tagit beslutet att lämna sin bas på Landvetter i Göteborg varifrån man tidigare opererat till Birmingham, Stavanger och Kalmar. För att fortsätta utvecklingen av linjen Kalmar Berlin, har Kalmar Flygutveckling AB, Kalmar Öland Airport AB och BMI Regional gemensamt agerat för att finna en lösning, vilket man gjort tillsammans med det svenska bolaget Sparrow Aviation. Bakgrunden är att det redan idag finns ett fungerande samarbete mellan Sparrow Aviation och BMI Regional mellan Kristianstad och Stockholm Arlanda. Detta kommer nu att utökas med Kalmar och Berlin. Satsningen på Berlin, för såväl privatresenären, som näringslivet och besökaren, har även fortsättningsvis hög prioritet regionalt. Bedömningen är att Regionförbundets pågående arbete på den tyska marknaden successivt

3 KS 2015/ (3) kommer att leda till en ökad tillströmning av passagerare, framförallt under sommarhalvåret. Flygutveckling i Kalmar AB har medverkat till att Berlinprojektet fått en bra start och därmed genomfört sitt uppdrag. Det är en naturlig utveckling att Sparrow Aviation tillsammans med Kalmar Öland Airport och Kristianstads flygplats nu fortsätter att utveckla produkten. Målsättningen är nu att göra en överföring av hela verksamheten till Kalmar Öland Airport genom en så kallad inkråmsöverlåtelse vilket innebär att samtliga åtaganden och medel som finns tillgängliga i bolaget per den 28 februari 2015 förs över till Kalmar Öland Airport AB. Därefter kan Bolaget säljas eller avvecklas. Per den 31/ är disponibla medel i bolaget kronor. Efter slutlig reglering januari och februari överförs resterande medel i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB. Beslut om inkråmsöverlåtelse har fattats i styrelserna för; - Flygutveckling i Kalmar AB den 3 februari Kalmar Öland Airport AB den 10 februari Kalmar Kommunbolag AB den 11 februari 2015 Ola Johansson VD i Kalmar Kommunbolag AB Bilaga: Inkråmsavtal

4 AVTAL OM INKRÅMSÖVERLÅTELSE mellan Flygutveckling i Kalmar AB å ena sidan och Kalmar Öland Airport AB å andra sidan Överlåtelse av rörelse inom främjande av flygförbindelser

5 Innehållsförteckning: 1. Bakgrund Överlåtelsen Skadeslöshetsförbindelse Köpeskillingen och dess betalning Tillträde Överföring av know-how Säljarens garantier Friskrivning Garantianspråk Personal Intäkter och kostnader Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter Ändringar och tillägg Fullständig reglering Villkor Tvist... 2

6 Bilageförteckning: Bilaga 1 Bilaga 2 Säljarens registreringsbevis. Köparens registreringsbevis.

7 AVTAL OM INKRÅMSÖVERLÅTELSE 1. Bakgrund 1.1 Flygutveckling i Kalmar AB, , Box 611, Kalmar, Bilaga 1, ( Säljaren ), bedriver i samråd med kommun och näringsliv verksamhet inom främjande av utveckling och etablering av nya flyglinjer i syfte att utveckla Kalmar och Kalmarregionen, ( Rörelsen ). 1.2 Inom ramen för Rörelsen har Säljaren träffat avtal med flygoperatören British Midland Regional, Ltd., ( BMI ), enligt vilket Säljaren skall bidra till marknadsföring av flyglinjen Kalmar Berlin. Resultatet av flyglinjen skall fördelas mellan Säljaren och BMI. Verksamheten har initialt beräknats gå med underskott och Säljaren har tillskjutit medel till stöd för flyglinjen. Avtalet mellan Säljaren och BMI är ömsesidigt uppsagt för upphörande per den 1 mars Kalmar Öland Airport AB, , Flygplatsvägen 32, Kalmar, Bilaga 2, ( Köparen ), är ett kommunalt bolag som äger och driver Kalmar Öland Airport. Köparen för samtal med ny flygoperatör angående övertagande av flyglinjen Kalmar Berlin. 1.4 Åtagandet att marknadsföra en internationell flyglinje är i Säljarens balansräkning per den 31 december 2014 upptaget som en upplupen kostnad om kronor. Till täckande av denna förpliktelse har Säljaren bankmedel om motsvarande belopp. Därutöver finns ett eget kapital hos Säljaren om kronor per den 31 december Säljaren bedriver inte någon annan verksamhet än Rörelsen. 1.5 Parterna är eniga om att Rörelsens ändamål bäst tillgodoses genom ett kommunalt huvudmannaskap och har mot denna bakgrund träffat följande avtal, ( Avtalet ). 2. Överlåtelsen 2.1 Säljaren överlåter genom detta avtal Rörelsen till Köparen på följande villkor. 2.2 I överlåtelsen ingår hela Rörelsen bestående av marknadsföringskoncept, avtalsmallar, etc. samt åtagandet att driva flyglinjen Kalmar - Berlin vidare med annan operatör: A. Åtagande avseende marknadsföring av flyglinjer, i proformabalansräkning för Säljaren per den 1 mars 2015 preliminärt skuldfört till kronor. B. Bankmedel om preliminärt kronor

8 C. All i Rörelsen använd teknisk eller kommersiell information och know-how, tillsammans med all dokumentation beträffande Rörelsen. I denna dokumentation ingår inte Säljarens räkenskapsinformation. 2.3 Med överlåtelsen av Rörelsen följer därutöver samtliga immateriella tillgångar, såsom bl.a. upphovsrätt, mönsterrätt, firmarätt och varumärkesrätt samt andra rättsskydd eller företagshemligheter, som kan härledas till Rörelsen. Detta gäller även om dessa rättigheter inte har upptagits som tillgångar i eller i övrigt framgår av detta Avtal. Köparen svarar ensam för samtliga kostnader som är förenade överförandet av eventuella registreringar av rättigheterna i Köparens namn. Säljaren saknar skyldighet att efter Tillträdesdagen upprätthålla eller skydda någon rättighet. 2.4 Med hänsyn till att beloppen under p. 2.2 A B ovan är preliminära skall slutlig reglering ske per den 1 april Vid denna slutreglering skall omfattningen av det överlåtna åtagandet under p. 2.2 A ovan slutligt fastställas och skall de bankmedel som enligt p. 2.2 B ingår i överlåtelsen justeras så att de krona för krona motsvarar det överlåtna åtagandet. Vid slutregleringen skall parterna gemensamt upprätta och underteckna en likvidavräkning. 3. Skadeslöshetsförbindelse 3.1 Köparen förbinder sig att hålla Säljaren fullt skadeslös för samtliga krav relaterade till Rörelsen som BMI eller andra flygoperatörer under tio (10) år från partsväxlingen kan komma att framföra mot Säljaren. 3.2 Utöver vad som anges ovan övertar Köparen inte från Säljaren några skulder eller förpliktelser av vad slag det vara må. 4. Köpeskillingen och dess betalning 4.1 Köpeskillingen för Rörelsen är en (1) krona och har bestämts med hänsyn till omfattningen av Säljarens åtagande att marknadsföra nuvarande och kommande flyglinjer. 4.2 Köpeskillingen skall erläggas kontant på Tillträdesdagen.

9 4.3 Jämlikt 3 kap. 25 lagen (1994:200) om mervärdesskatt är föreliggande överlåtelse bedömd som undantagen från skatteplikt. Skulle Skatteverket vara av annan uppfattning förbehåller sig Säljaren rätten att debitera mervärdesskatt i efterhand. 5. Tillträde 5.1 Köparen tillträder den förvärvade egendomen den 1 mars 2015, ( Tillträdesdagen ). 6. Överföring av know-how 6.1 Säljaren förbinder sig att löpande överföra know-how beträffande Rörelsen till Kö- paren så snart Köparen efterfrågar detta. 7. Säljarens garantier 7.1 Säljaren garanterar: 7.2 att den enligt avsnitt 2 ovan till Köparen överlåtna egendomen inte besväras av annans äganderätt, panträtt, nyttjanderätt eller annan rättighet än som särskilt angivits i detta avtal eller därtill hörande bilagor och att således någon dylik rättighet inte kan göras gällande mot Köparen i Köparens egenskap av ny innehavare av Rörelsen, samt 7.3 att Säljaren per Avtalsdagen inte har några pågående tvister relaterade till Rörelsen. 7.4 Utöver vad som uttryckligen framgår ovan har Säljaren, vare sig skriftligen eller muntligen, lämnat någon garanti eller utfästelse. 8. Friskrivning 8.1 Med undantag för vad som anges under avsnitt 8 ovan förvärvar Köparen Rörelsen och all därtill hörande egendom i befintligt skick. Köparen har haft tillfälle att undersöka samtliga tillgångar som omfattas av överlåtelsen enligt detta Avtal. 8.2 Mot bakgrund härav avstår Köparen, med undantag för vad Säljaren uttryckligen garanterat i detta Avtal, från alla anspråk för faktiska fel och brister av vad slag de vara må, rörande den sålda Rörelsen och den därtill hörande egendomen.

10 9. Garantianspråk 9.1 Vill Köparen göra gällande anspråk på grund av avvikelser från en i detta Avtal lämnad garanti, skall Köparen framställa sitt krav skriftligen inom 60 dagar efter det att Köparen upptäckt eller hade bort upptäcka felet och senast inom tolv månader från Tillträdesdagen. 10. Personal 10.1 Säljaren saknar anställda verksamma inom Rörelsen, varvid 6 b lagen om anställningsskydd inte aktualiseras Säljaren och Köparen har fullgjort sin respektive informations- och förhandlingsskyldighet enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 11. Intäkter och kostnader 11.1 Samtliga intäkter av Rörelsen av vad slag de vara må skall tillfalla Säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före Tillträdesdagen och fr.o.m. Tillträdesdagen tillfalla Köparen Motsvarande skall gälla beträffande Rörelsens kostnader. För vara eller annan förnödenhet, som levererats till Rörelsen senast dagen före Tillträdesdagen, svarar Säljaren för betalningen medan Köparen svarar för betalningen för leveranser till Rörelsen fr.o.m. Tillträdesdagen och senare I förekommande fall skall avräkning göras mellan Säljaren och Köparen Köparen svarar för alla kostnader, av vad slag de vara, för att överföra äganderätten till Rörelsen och den därtill hörande egendomen till Köparen enligt detta Avtal samt få detta registrerat i tillämpliga register, vartill Säljaren skall medverka, i den utsträckning som kan erfordras. 12. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 12.1 Part äger inte rätt att utan skriftligt godkännande av den andre parten överlåta detta Avtal och/eller rättigheter och skyldigheter härunder till tredje man.

11 13. Ändringar och tillägg 13.1 Ändringar i och tillägg till detta Avtal skall vara skriftliga och undertecknade av parterna för att vara giltiga. Ändringar och tillägg till detta Avtal får endast åberopas mot part under förutsättning att denne skriftligen har godkänt sådan ändring eller tillägg. 14. Fullständig reglering 14.1 Detta Avtal med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som har föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med dess bilagor. 15. Villkor 15.1 I enlighet med 5 i Säljarens bolagsordning är detta Avtal villkorat av godkännande från kommunfullmäktige i Kalmar kommun. 16. Tvist 16.1 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Kalmar den februari 2015 Kalmar den februari 2015 KALMAR FLYGUTVECKLING AB KALMAR ÖLAND AIRPORT AB Ola Johansson / Johann Malmström Bodil Wahlgren / Ronny Lindberg

12 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 11 februari Inkråmsöverlåtelse av hela Flygutveckling i Kalmar AB s verksamhet till Kalmar Öland Airport AB Överläggning Ola Johansson informerar om BMI Regionals ändrade strategier för b la Göteborg och hur det påverkar flyglinjen Göteborg-Kalmar-Berlin. Flygutveckling i Kalmar AB har medverkat till att etablera linjen och därmed genomfört sitt uppdrag. Det finns möjligheter för en fortsatt flyglinje till Berlin med en ny operatör, Sparrow Aviation som är destinerad till Kristianstads flygplats. Förutsättningarna är då att en fortsatt affärsplan/avtal hanteras av Kalmar Öland Airport och att en inkråmsöverlåtelse sker av hela Flygutveckling i Kalmar AB s verksamhet till Kalmar Öland Airport som då tar över samtliga åtaganden som Flygutveckling i Kalmar ansvarar för. Flygutveckling i Kalmar AB kan därefter säljas eller avvecklas Det nya flygbolaget kommer trafikera enligt följande: Kristianstad-Kalmar-Berlin-Kalmar-Kristianstad. Tidtabellen kommer att anpassas efter den efterfrågan som finns och den framtida tillväxt som kalkylerats. Beslut Styrelsen beslutar godkänna förslag till beslut att en inkråmsöverlåtelse genomförs av hela Flygutveckling i Kalmar AB s verksamhet till Kalmar Öland Airport och tar över samtliga åtaganden som Flygutveckling i Kalmar AB ansvarar för. Flygutveckling i Kalmar AB får därefter säljas eller avvecklas. Beslutet förutsätter att kommunfullmäktige godkänner inkråmsöverlåtelsen till Kalmar Öland Airport AB. Sekreterare Maria Björkman Justerat Anders Andersson Bertil Dahl ordförande Rätt utdraget intygar Maria Björkman

13 Fakturor Euro Kr Budget september Slutlig september Budget oktober Slutlig oktober Budget november Slutlig november Budget december Slutlig december Per Budget januari Prel. Slutlig januari Budget februari Slutlig februari , Totalt beräknad kostnad per Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter per Kostnader jan-feb Prel. upplupna per Bankmedel per Leverantörsskuld BMI december Momsskuld per december Bolagsskatt Saldo skattekonto 59 Kundfordran per Vinstmedel Vinstmedel Prel. resultat Aktiekapital Bankmedel att överföra per Kostnader jan-feb Bankkostnad och Räntekostnad -217 Prel. bankmedel att överföra per Kända tillkommande kostnader Revision

14

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering 1(20) Revisionsrapport Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering Kalmar kommun Februari 2009 Olle Nilsson Pär Sturesson 2(20) 2009-02-24 Olle Nilsson Senior Manger Pär Sturesson Certifierad

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide AB publikt aktiebolag (publ) Registrerat säte: Stockholm, Sverige

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer