ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson FP Esbjörn Andersson M Ordförande 69, 71, 72, 73, 75, 76 Roland Kylén C Kjell-Anders Dahlström C Maurice Leroy S Ulla-Kerstin Aronsson S Magnus Andreasson FP Tjänstgörande ersättare Ulla-Britt Svensson S Tjänstgörande ersättare Torgny Sjögren S Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Kommunchefen, Ingemar Rosén Kommunsekreteraren, Katarina Lundin Leader-projektet Avtryck, Sarah Isgren 67 Ekonomichefen, Linda Sydengen 68 och 76 Samhällsbyggnadschefen, Peter Månsson 70 Utses att justera Roland Kylén och Maurice Leroy Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Årjäng, den 10 maj 2012 Paragrafer Underskrift Sekreterare Katarina Lundin Ordförande Katarina Johannesson Esbjörn Andersson Myndighet Justerande Roland Kylén Maurice Leroy ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslagets uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet, Årjäng Underskrift Birgitta Schmidt

2 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 64 Anmälan av delegationsbeslut På kommunstyrelsens sammanträde anmäldes följande delegationsbeslut liksom protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden , och Dnr Beslut om upplåtelse av allmän plats: nr 2-9 Kartavtal, fiberföreningar Förelägganden från sotaren Dnr Dnr Dnr Förlängning av avtal, kopiatorer Dnr Yttrande ang Förstudie väg E18, genomfart Töcksfors Dnr Samarbetsavtal, om- och tillbyggnad Töcksfors Avloppsreningsverk Dnr Avtal om lån av moped, från Lennartsfors AB Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

3 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 65 Ärenden för kännedom På kommunstyrelsens sammanträde redovisades följande ärenden för kännedom: 1. Information Brottsförebyggande Centrum, årsmöte, medlemsundersökning 2. Länsstyrelsens yttrande/remissvar, Kapacitetsutredningen Trafikverket 3. Protokoll från Drifts- och servicenämndens sammanträde Minnesanteckningar vid ägarsamråd Stiftelsen Dalsl Kanal 5. Beslut om revisor för kommunens fonder Samarbetsprojekt över gränsen och i Östersjöregionen, Indre Östdfold 7. Dom om laglighetsprövning, budgetram för kultur- och fritidsnämnden 8. Årsredovisning 2011 Stiftelsen Glaskogens Naturreservat, protokoll 9. Synpunkter på bygglovsbeslut från Sommarviks Camping 10. Bygg- o miljönämndens protokoll, Vindkraftpark Årjäng SV 11. Bygg- o miljönämndens protokoll, Vindkraftpark Årjäng NV 12. Underrättelse om avslutad förrättning, fastighetsreglering Huken 13. Justering av beläggning, Rönnvägen, Årjäng 14. Värmlandstrafiks affärsplan 2011 och verksamhetsberättelse 15. Angående gymnasiesamverkan, Region Värmland 16. Inbjudan till diskussionsforum om flyktingmottagande, Länstyrelsen 17. Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till evidensbaserad praktik 18. Socialstyrelsens information om handläggning av överflyttningsärenden Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

4 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 66 Näringslivsinformation Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, informerade om aktuella näringslivsfrågor enligt följande. - Kommunen kommer att förvärva mer industrimark i Töcksfors, ca 3 ha - Företagarträff med tema LOU har arrangerats av kommunen - Fler Årjängs företag har ansökt om investeringsmedel hos Lst - Kommunen har bidragit med produktion av en konferensbroschyr - Nätverk med kommunens skyltföretag har publicerat en hemsida under det gemensamma namnet Sign-up - Lean-produktion kommer att bedrivas inom ramen för ett företagsnätverk - Följande Leaderansökningar är beviljade: Präriens drottning och Service på landsbygd - Följande Leaderansökningar har lämnats in: Tillväxt för bygdens bästa och Hästkraft som varumärke Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. Kopia till: KS ordf

5 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 67 Information om leaderprojektet Avtryck- Dalsland, Årjäng och Europa Projektledaren för Avtryck- Dalsland, Årjäng och Europa, Sarah Isgren, informerade om projektet enligt följande. Projektet Avtryck vill skapa förutsättningar för unga som bor på landsbygden att förverkliga sina idéer och stimulera entreprenörskap, t ex starta företag, nätverk, ordna konserter, poetry slam etc. Det vänder sig till ungdomar mellan 18 och 30 år. Max bidrag är 20 tkr och egen insats består av eget arbete. Handledning, mentorskap och utbildning i entreprenörskap finns att tillgå inom projektet. Mål för projektet är: - 30 delprojekt - Nätverk byggs för unga vuxna - Öka kunskaperna om entreprenörskap - Skapa mötesplatser Informationen läggs till handlingarna. Kopia till: Projektet Avtryck, landsbygdsrådgivaren

6 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 68 Dnr Ekonomisk redovisning per den 31 mars 2012 och presentation av besparingsförslag Ekonomichefen redogjorde för kommunens ekonomiska ställning per den 31 mars 2012 enligt följande. Nämnderna redovisar ett driftsunderskott på 2,3 mnkr enligt prognos på helårsbasis. Underskottet fördelas på kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden med 1,6 mnkr respektive 0,63 mnkr. Kommunchefen och ekonomichefen redogjorde för förslag till besparingsförslag för att uppnå en ekonomi i balans Besparingsförslaget godkänns med undantag för besparing julbelysning och sommarunderhållning. 2. Förslag på kostnadstäckning av det prognostiserade underskott som nu kvarstår, 100 tkr, ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni i syfte att uppnå en budget i balans I övrigt godkänns redovisningarna och läggs till handlingarna. Kopia till: KS ordf, kommunchefen, ekonomichefen

7 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 69 Dnr Val av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Maria Axelsson (FP) Maria Axelsson har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har valt Magnus Andreasson (FP) till ny ersättare i styrelsen. Ny ersättare ska utses till kommunstyrelsens arbetsutskott. Till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott intill mandatperiodens utgång 2014 utses: Magnus Andreasson (FP), Ed Noli Långån, Årjäng Kopia till: Magnus Andreasson

8 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 70 Dnr Nya torget i Årjäng Tre förslag till utformning av det nya torget i Årjäng har upprättats. Allmänheten har fått lämna synpunkter på förslagen. Kommunen ska nu slutligen besluta om ett av alternativen. Kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschefen redogjorde för ärendets beredning och kommande genomförande. Den samarbetspartner, WSP Samhällsbyggnad, som Årjängs kommun valde för att utforma det nya Torget har tillsammans med sin landskapsarkitekt lämnat förslag som alla kommuninvånare i Årjäng har haft möjlighet att lämna synpunkter på. Till grund för det förslaget ligger de ursprungliga förslag som kommuninvånarna lämnat till kommunen under Nuvarande förslag bygger på en grundplan för olika funktioner och till det finns tre gestaltningförslag på olika teman som ska inspirera. Funktioner i olika "rum" Alla förslag som lämnats har brutits ner i sju funktioner eller "rum". Funktionerna ska kunna innebära: Parkering Mötesplats/café/sittplatser Handel Evenemang/underhållning Grönska/belysning/konst/vatten Aktiviteter/lek När det gäller tidsplanen så kommer samhällsbyggnadsenheten att påbörja detaljprojektering så snart kommunfullmäktige beslutat om förslaget. Byggstart planeras till våren 2013 och invigning den 6 juni Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årjängs kommun ska bygga det nya torget enligt alternativ 3- etage. KF

9 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 71 Dnr Upphävande av föreskrifter om tillfällig försäljning Regeringen föreslår i propositionen 2011/12:46 Upphävande av lagen om tillfällig försäljning, att lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning och tillhörande förordning (1990:1235) om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning ska upphöra. Anledningen är att det idag finns bättre alternativ för att uppnå konsumentskydd, t ex inom marknadsrätten, än lagens straffsanktionerade bestämmelser om informationsskyldighet och tillståndskrav. Den möjlighet till att införa kommunala föreskrifter om tillståndskrav för tillfällig försäljning som förordningen ger, har inte heller utnyttjas i någon större utsträckning. Det är få kommuner som infört tillståndskrav och de tillämpas sällan i praktiken. Årjängs kommun har beslutat om kommunala föreskrifter för tillfällig försäljning. Dessa har inte tillämpats i något fall de senaste tio åren. Ingen tillsyn eller uppföljning över föreskrifternas efterlevnad genomförs heller. Om lagen och förordningen upphävs måste kommunen före utgången av september 2012 besluta om att upphäva de kommunala föreskrifterna. Undertecknad föreslår att de upphävs redan nu. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Årjängs kommun beslutar att upphäva Kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning för Årjängs kommun, 17 FS 1991: Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen i Värmlands län för kungörelse. KF

10 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Omfördelning av investeringsbudget IT I investeringsbudgeten för 2012 har samtliga investeringar inom IT-enheten lagts i ett projekt. Detta försvårar den ekonomiska uppföljningen. Chef medborgarservice föreslår att investeringsbudgeten ändras så att respektive investering får ett eget projektnummer. Varje investering inom IT-enhetens investeringsbudget tilldelas ett eget projektnummer. Kopia till: Verksamhetschef Medborgarservice, förvaltningkamrer

11 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Policy för borgerlig vigsel Borgerliga vigselförrättare i Årjängs kommun förordnas av Länsstyrelsen i Värmland. Praxis är att kommunstyrelsens lämnar förslag på lämplig person som därefter utses av länsstyrelsen. Uppdraget är personligt och helt frikopplat från politiska uppdrag. De personer som utsetts är ofta ordförandena i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunchef. När det gäller arvode, andra ersättningar och administrativt stöd så har följande principer normalt tillämpats: Borgerlig vigsel har förrättats inom ramen för vigselförrättarens arbetstid/ förtroendetid. Ibland har arvode utbetalats/tjänstgöringstid i form av kompledighet tagits ut för tiden för vigseln. Oftast förrättas vigseln på kommunkontoret. Vid vigsel utanför Årjängs tätort har kommunal tjänstebil ibland används/ restidsersättning utgått. Kommunens administration har bistått med att fylla i blanketter och ombesörjt att vigselintyg sänds till skatteverket. En enkel gåva med ett värde av ca 150 kr har lämnats till vigselparet. Därutöver erhåller vigselförrättarna 130 kr per vigsel av länsstyrelsen i Värmland. För en enhetlig tillämpning föreslås följande policy att tillämpas vid vigslar i Årjängs kommun: - Vigsel ska förrättas på vigselförrättarens fritid, d v s arvode eller lön/kompensationsledighet utgår inte för den tiden. - Kommunens tjänstebil får användas/reseersättning utgår vid vigsel av par som är skrivna i kommunen, i annat fall får förrättaren be om ersättning direkt av paret. - Kommunens administrativa avdelning är behjälplig med administrationen av vigslarna. - En enkel minnesgåva/blomma från kommunen med ett värde på ca 150 kr lämnas till alla par. 1. Förslag till Policy vid borgerlig vigsel antas enligt upprättat förslag. 2. Kostnader i samband med vigslar ska belasta kommunstyrelsens verksamhet, Kopia till: Vigselförrättarna

12 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Medborgarförslag om välkomstportal/informationstavlor Kenneth Christoffersson har väckt ett medborgarförslag om att det ska finnas en välkomstportal eller liknande vid infarterna i Töcksfors. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunens satsningar på skyltar är tillräckliga. 2. Medborgarförslaget är därmed besvarat. KF

13 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Dalslands Kanal framställan om anslag för år 2013 Dalslands Kanal är en viktig turistled för Årjängs kommun. Alltfler turistbåtar kommer till hamnarna i kommunen vilket innebär att det ekonomiska utfallet från turismen ökar. För drift och skötsel av kanalen svarar Dalslands Kanal AB. Inför verksamhetsåret 2013 har Dalslands Kanal AB begärt en utökning av det årliga anslaget. Orsaken till begäran är den ökade driftskostnaden. Anslaget till Dalslands Kanal AB föreslås höjas med 3% ( kronor) till totalt kronor för verksamhetsåret Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare beredning. 2. Dalslands Kanal AB ska bjudas in till kommunstyrelsen för att redogöra för sin verksamhet. Kopia till: KS beredning

14 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Ombudgetering av investeringsbudget 2011 till 2012 Ekonomichefen har gjort en sammanställning med förslag till ombudgetering av investeringsbudget från 2011 till Kommunchefen fick i uppdrag, på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde att se över vilka investeringar som har för avsikt att genomföras under år Ärendet skulle tas upp igen för behandling dagens sammanträde. Kommunchefen har, tillsammans med verksamhetschefer/stabschefer, sett över vilka investeringar som verksamheterna har för avsikt att genomföra under 2012 och presenterade ett reviderat förslag till ombudgetering av investeringsbudget från år 2011 till år Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 godkänns enligt upprättat förslag, med undantag för de projekt som avser omdisponeringar. KF

15 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Avtal om markdisposition m m med Tullverket Ett förslag till markavtal med tullverket har upprättats som reglerar förutsättningarna för uppförande av ny tullstation belägen på fastighet som genom avstyckning och fastighetsreglering bildas av markområden av Nedre Hån 1:85 och 1:114 som Årjängs kommun beslutat att förvärva. Avtalet reglerar markförvärv, fastighetsbildning, upprättande av detaljplan och upphandling av entreprenör för tullstationens uppförande. Kommunstyrelsens ordförande redogjorde för ärendets beredning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Avtal om markdisposition med Tullverket antas enligt upprättat förslag. KF

16 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Hantering av bidrag till sommarunderhållning Årjängs kommun har idag kriterier för bidrag till sommarunderhållning som också reglerar hur aktiviteterna ska redovisas och utvärderas. Kommunstyrelsen diskuterade eventuella problem för föreningar med stora arrangemang som i dagsläget inte kan rekvirera bidraget förrän efter det att fakturan är betald. Nuvarande riktlinjer ska ändras så att bidraget ska kunna rekvireras redan mot uppvisande av faktura men innan dess att betalning har skett. Kopia till: Medborgarservice

17 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Barn- och utbildningsnämnden begär förstärkt ram 2012 Behovet av barnomsorgsplatser i Årjängs tätort är större än tillgången p g a att barnkullarna har ökat de två senaste åren. Barn- och utbildningsnämnden begär därför förstärkt ram för att tillgodose barnomsorgsbehovet i Årjängs tätort. Den begärda ramförstärkningen uppgår till 700 tkr. Ekonomichefen redovisar i tjänsteskrivelse, daterad , att det inte finns ekonomiska förutsättningar för den ramförstärkning som nämnden begär utan att en revidering sker avseende ramfördelning till övriga nämnder eller minskning av investeringsutrymmet för Kommunchefen får i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget och undersöka om det finns andra ekonomiska möjligheter att lösa situationen inom barn- och utbildningsnämndens ram. 2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att genomlysa hela barnomsorgsverksamheten. 3. Kommunstyrelsens ska behandla ärendet på ett extra sammanträde den 28 maj kl Kopia till: Kommunchefen, ekonomichefen

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer