Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö"

Transkript

1 Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet: Pia Zätterström (ordf.), Jane Andersson, Margareta Israelsson (deltar fr.o.m. 5), Tony Karlsson, Lotta Kellander, Ola Lundberg, Karin Mattsson Weijber, Sandra Muszynski, Mia Petré Lennerman och Börje Sandgren Sture Gustavsson Birgitta Ljung (GS) och Karin Karlsson (Verksamhetschef/Förbundsrektor) Leif Bolin och Johan Kannerberg Elin Johansson 1 Sammanträdets öppnande Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. 2 Protokollsjusterare att utse Börje Sandgren att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Anmälan av föregående protokoll att med godkännande notera protokollet från sammanträde den 9-10 april Godkännande av föredragningslistan att godkänna föredragningslistan. 5 Uppföljning SISU-stämman 2013 SISU-stämman 2013 genomfördes den 25 maj i Luleå. Vid stämman närvarade 162 ombud.

2 att uppdra till GS att inkludera stöd till SF med att införa grundkurser i HLR för vuxna och barn i idrottens tränarutbildning i SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan 2014; samt att uppdra till GS att återkomma med reviderade stadgar för SISU Idrottsutbildarna till FS sammanträde i augusti. 6 Instruktion för GS Enligt SISU Idrottsutbildarnas arbetsordning har FS att fastställa instruktion för GS vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Emellertid finns behov av att instruktionen, utifrån FS diskussioner, revideras. Revideringen bör ske i samråd med RS. att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, återkomma med förslag till instruktion för SISU Idrottsutbildarnas GS till FS sammanträde i augusti 7 Styrelsens konferens augusti FS fastställde vid sitt sammanträde den 23 maj 2013 en mötesplan för perioden I mötesplanen anges att FS planerar att genomföra en styrelsekonferens den augusti Syftet med konferensen är bland annat att diskutera styrelsens arbetsformer för mandatperioden. I anslutning till konferensen genomförs även ett styrelsemöte. att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner och i samråd med FS presidium, utforma program för FS styrelsekonferens den augusti. 8 Strategisk agenda Vid sammanträdet den 23 maj 2013 fastställde FS en mötesplan för perioden Utifrån denna plan och med beaktande av SISU Idrottsutbildarnas stadgar, datum då budgetunderlag och andra dokument ska lämnas till utbildningsdepartementet, RS strategiska agenda m.m. har GS utarbetat ett förslag till strategisk agenda för FS under perioden att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, återkomma med förslag till strategisk agenda för förbundsstyrelsen till FS sammanträde i augusti 9 Distriktsledningskonferens oktober FS och RS avser att genomföra en distriktsledningskonferens på Bosön den oktober 2013 till vilken samtliga SISU-d- och DF-ordföranden bjuds in liksom samtliga distriktsidrottschefer. Det övergripande syftet med konferensen är att arbeta vidare med de 2

3 ärenden som behandlades vid SISU-stämman respektive RF-stämman att godkänna rapporten. 10 Konstituering Vid SISU-stämman i Luleå maj 2013 valdes en ny förbundsstyrelse för mandatperioden Vid FS första sammanträde efter stämman har styrelsen att utse föredragande i styrelsen, sekreterare, vice ordförande och firmatecknare samt att fastställa arbetsordning. att utse Birgitta Ljung till föredragande i FS för perioden fram till nästa konstituerande möte; att utse Elin Johansson till sekreterare i FS för perioden fram till nästa konstituerande möte; att bordlägga frågan om val av vice ordförande till FS sammanträde i augusti; att utse firmatecknare för SISU Idrottsutbildarna enligt bilaga A (vilket bifogas originalprotokollet); samt att fastställa arbetsordning för FS enligt bilaga 1 att gälla för perioden fram till nästa konstituerande möte. 11 Resepolicy och reseavtal Vid FS första sammanträde efter stämman har styrelsen att fastställa resepolicy och reseavtal för SISU Idrottsutbildarna. att fastställa resepolicy för SISU Idrottsutbildarna enligt bilaga 2 att gälla tills vidare; att fastställa reseavtal för SISU Idrottsutbildarna enligt bilaga 3 att gälla tills vidare; att fastställa traktamentesbelopp och resetillägg enligt bilaga 4 att gälla tills vidare; samt att fastställa endagstraktamente vid tjänsteresa utan övernattning enligt bilaga 5 att gälla tills vidare. 12 Ersättningsregler SISU-stämman 2013 beslutade att FS ledamöter har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt gängse regler i de fall förtroendeuppdraget måste utövas under 3

4 ordinarie arbetstid och löneavdrag görs. De närmare detaljerna för denna ersättning liksom rätten till ersättning för övriga förtroendevalda beslutas av FS. att fastställa ersättningsregler för ledamöter i RF:s och SISU Idrottsutbildarnas organ, råd och arbetsgrupper enligt bilaga 6 att gälla tills vidare; att uppdra till GS att återkomma med förslag till reviderad maximal ersättning för förlorad arbetsförtjänst per dag för övriga förtroendevalda ledamöter till FS sammanträde i augusti; samt att notera rutiner för utbetalningar till RS och FS ledamöter. 13 Styrgrupp till projektet Om framtiden med Riksidrottsmuseet Vid såväl SISU-stämman 2013 som RF-stämman 2013 behandlades en motion från Svenska Bordtennisförbundet där motionären yrkade att ansvaret för Riksidrottsmuseet skulle överföras till SISU Idrottsutbildarna. SISU-stämman och RF-stämman beslutade, i enlighet med FS och RS förslag, att avslå motionen. De båda stämmorna antog även ett tilläggsyrkande om att SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet från och med 2014 ska ha ett gemensamt ansvar för Riksidrottsmuseet och dess verksamhet. Arbetet med att utarbeta ett förslag om på vilket sätt det gemensamma ansvaret för Riksidrottsmuseet från och med 2014 ska utformas kommer att genomföras som ett projekt där förtroendevalda från FS och RS ingår i en styrgrupp. att utse Sandra Muszynski och Börje Sandgren att, tillsammans med en representant från RS, utgöra styrgrupp för projektet Om framtiden med Riksidrottsmuseet. 14 Delrapport: distriktsuppföljning våren 2013 Inom ramen för SISU Idrottsutbildarnas kvalitetsarbete har distriktsuppföljningar genomförts i sju SISU-distrikt under hösten Efter att planen för arbetet med kvalitetsarbetets reviderats har en inledande uppföljning genomförts i resterade 14 SISU-distrikt under våren Under våren 2013 har även en ytterligare uppföljning gjorts av den sju SISU-distrikt som följdes upp under hösten Motivet till den fortsatta uppföljningen av dessa sju distrikt har varit att SISU-distrikten själv önskat en fortsatt dialog och ett fortsatt lärande. 4

5 att godkänna rapporten om distriktsuppföljningen våren 2013; att uppdra till GS att, med utgångspunkt från resultaten av rapporten, fortsätta arbetet med att säkerställa kvaliteten i distriktens verksamhet, i enlighet med av FS fastställda Riktlinjerna och förhållningssätt; samt att distriktsuppföljningarna fullföljs under hösten 2013 och att en slutrapport lämnas till FS sammanträde i december. 15 Uppföljning av SISU-distriktens ekonomiska utveckling och kapital Vid FS sammanträde den 2 december 2009 beslutades att samtliga SISU-distrikt senast om tre år räknat från och med 2010 ska ha en soliditet på procent. GS har därefter varje år låtit göra en uppföljning av distriktens årsredovisningar för i syfte att följa SISUdistriktens utveckling av det egna kapitalet och soliditeten samt redovisat resultatet av uppföljningen till förbundsstyrelsen. att godkänna rapporten om SISU-distriktens ekonomiska utveckling och kapital ; samt att uppdra till GS att fortsatt följa upp SISU-distriktens ekonomiska utveckling och kapital samt årligen lämna en rapport över resultatet av uppföljningen till FS. 16 Distriktsstyrelseutbildning hösten 2013 Inom ramen för SISU Idrottsutbildarnas treåriga plan för kvalitetsarbetet ingår att under hösten 2013 genomföra utbildningar för distriktens styrelser. Syftet med utbildningen är bland annat att öka kännedomen om uppdraget, förutsättningarna för styrelsearbetet och styrelsens ansvar. Utbildningarna kommer att genomföras på fyra platser i landet. att utse Ola Lundberg, Börje Sandgren, Leif Bolin och Jane Andersson att representera FS vid varsin utbildning för distriktsstyrelser som kommer att genomföras under hösten Ombud på SISU Idrottsböcker AB:s bolagsstämma Enligt bolagsordningen för SISU Idrottsböcker AB ska bolagsstämma genomföras senast vid juni månads utgång varför FS bör utse ett ombud att företräda SISU Idrottsutbildarna såsom ensam aktieägare i bolaget. att utse Pia Zätterström att representera SISU Idrottsutbildarna vid SISU Idrottsböckers bolagsstämma

6 18 Rapporter Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna a) Almedalen b) Myndighetsdialog c) GS rapport 19 Nästa sammanträde att genomföra nästa ordinarie sammanträde den 25 augusti 2013 i Halmstad. Vid protokollet Elin Johansson justeras Pia Zätterström Ordföranden Börje Sandgren Ledamot förbundsstyrelsen 6

7 FS Förbundsstyrelsens protokoll nr Arbetsordning för förbundsstyrelsen Bilaga 1 1. Formalia 1.1 Förbundsstyrelsen (FS) arbete regleras i 5 kap SISU Idrottsutbildarnas stadgar. 1.2 FS håller konstituerande sammanträde snarast möjligt efter ordinarie SISU-stämma och sammanträder därutöver minst 6 gånger per år. Sammanträden kan kombineras med studiebesök och/eller kompetensutveckling och kan vid behov omfatta mer än en dag. Fastställande av sammanträdesdagar sker för ett år i taget. FS bör därutöver genomföra en styrelsekonferens under hösten det år SISU-stämman hålls. 1.3 Vid det konstituerande sammanträdet med FS ska följande ärenden behandlas och beslutas: 1. Tillsättande av FS protokollssekreterare, 2. Fastställande av arbetsordning för styrelsen, 3. Fastställande av instruktion för Generalsekreteraren (GS) och 4. Utseende av firmatecknare. Besluten ovan gäller för tiden fram till och med nästa konstituerande styrelsesammanträde. Då ändring påkallas, under tiden mellan konstituerande sammanträden med FS, fattar FS särskilt beslut härom. Vid det första ordinarie sammanträdet efter det konstituerande sammanträdet med FS behandlas och beslutas frågan om utseende av en eller två vice ordförande. 1.4 Kallelse till styrelsesammanträde ska ske ca åtta dagar före sammanträdet (enligt principen att handlingarna ska kunna läsas under en mellanliggande helg). Samtidigt med kallelsen översänds föredragningslista samt utlåtanden med GS:s förslag för de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet. Samtliga handlingar tillhandahålls ledamöterna genom att de publiceras på lösenordsskyddad hemsida där varje ledamot själv kan logga in och ta del av handlingarna. Handlingar kan undantagsvis överlämnas till ledamöterna vid sittande möte. Då vid brådskande ärenden extra styrelsesammanträde hålls ska kallelse ske i så god tid som möjligt. 7

8 2. Beredning av ärenden till FS 2.1 I god tid före styrelsesammanträde ska beredning äga rum av de ärenden som ska tas upp på föredragningslistan för styrelsesammanträdet. Vid beredning deltar presidiet (ordföranden och vice ordförandena) samt GS, Förbundsrektor (FR) och FS sekreterare. Vid beredningen bestäms ramarna för föredragningslistan. 2.2 Huvudregeln är att alla förslag som läggs till FS kommer från GS. Förslagen som har formen av skriftliga FS-utlåtanden enligt fastställd mall ska därför inledas med GS föreslår..., samt därefter innehålla ärendebeskrivning och motivering till förslagen. Även förslag som beretts av råd eller särskilda projekt- eller arbetsgrupper ska läggas till FS med ett utlåtande och förslag från GS. 2.3 Vid FS sammanträden, kan utöver GS och FR, även befattningshavare/sakkunnig delta men då endast vid behandling av det aktuella ärendet. 3. FS åligganden 3.1 FS ska genom fortlöpande uppföljning ha kunskap om den löpande verksamheten samt förbundets utveckling. För att kontinuerligt kunna följa verksamhetens utveckling ska styrelsen erhålla löpande information från GS och FR. Varje FS-ledamot förväntas därutöver följa verksamheten genom att kontinuerligt ta del av information på SISU:s webbplatser, extranätet Idrottsinfo och SISU:s nyhetsbrev. FS fastställer SISU:s verksamhetsberättelse med årsredovisning och avger förslag till bokslutsdisposition. Utöver vad som anges i 5 kap 3 SISU:s stadgar åligger det FS följande: 1. Verksamhetsplan för förbundets verksamhet för kommande verksamhetsår och arbetsperiod mellan stämmorna ska fastställas av FS senast vid det första sammanträdet under kalenderåret. 2. Förbundets årsbudget innefattande bl. a medelsfördelning för distriktsbidrag och övrig verksamhet, upprättad med utgångspunkt i föregående punkt antagna mål och riktlinjer samt direktiv i regleringsbrev, fastställs av FS senast vid det första sammanträdet under kalenderåret. 3. En ekonomisk rapport om utfall och prognos för helåret ska minst kvartalsvis skriftligen redovisas i styrelsen. 4. En sammanställning över SISU:s personal liksom en uppdaterad medarbetarundersökning ska årligen redovisas i styrelsen. 8

9 5. Förbundets budgetframställan för ett kommande budgetår diskuteras förberedande vid sammanträde och fastställs slutligen vid januari/februarisammanträdet. 6. Ange riktlinjer för medelsförvaltningen och fastställa attestordning. 7. Upprätta huvudlinjer i förbundets organisation. 8. I samråd med RS besluta om anställande och entledigande av GS. 9. Fastställande av löne- och anställningsvillkor för GS samt fråga om tillstånd för GS att inneha uppdrag vid sidan av det ordinarie arbetet. Dessa frågor delegerar FS fortlöpande till ordföranden, som återrapporterar till FS. Beslut enligt denna punkt ska tas i samråd med RS. 10. Tillsättande av projektarbete i de fall så är påkallat. Ett projektarbetet omfattar beslut om projektdirektiv, sammansättning av projektgrupper samt tidplan och budget. I projektdirektiven ska anges hur projektarbetet ska återrapporteras till FS. 11. Fastställande av principer för uppvaktningar, gåvor och representation. 12. Avge yttranden med anledning av remisser från myndigheter, institutioner eller andra organisationer. 13. Arbeta fram förslag till ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. 3.2 FS ansvarar för kontakter med politiska organ, myndigheter, institutioner och organisationer i första hand på förtroendemannanivå genom FS:s ordförande, vice ordförande eller andra styrelseledamöter samt genom GS och/eller FR. 3.3 FS ska ha en planerad kontaktverksamhet med SF:s/MO:s och SISU-distriktens förtroendevalda. 3.4 FS ansvarar för att varje nyvald FS-ledamot skyndsamt efter SISU-stämman får en introduktion i uppdraget samt information om SISU Idrottsutbildarna, SISU Idrottsböcker AB, Bosön Idrottsfolkhögskola och Riksidrottsförbundet. 4. SISU Idrottsutbildarnas talesman i olika frågor 4.1 FS talesman är i första hand ordföranden, och vid förhinder för ordföranden de vice ordförandena samt GS och FR. 4.2 I frågor där fastställd policy eller strategi finns har envar FS-ledamot möjlighet att uttala sig inom de givna ramar som fastställts. Skulle fastställda ramar saknas inom sakområde ska hänvisning göras till ordföranden, vice ordförandena, GS och FR. 4.3 Tjänstemän har rätt att uttala sig inom de ramar som fastställs av GS. 9

10 5. Samarbete SISU Idrottsutbildarna RF 5.1 Samarbetet mellan SISU Idrottsutbildarna och RF regleras i vid var tid gällande samarbetsavtal mellan organisationerna. 5.2 Löpande under verksamhetsperioden ska träffar äga rum mellan ordförandena i SISU Idrottsutbildarna och RF samt GS och FR. 5.3 För uppföljning och avrapportering samt för diskussioner i gemensamma frågor bör FS och RS ha överläggningar minst 1-2 gånger under tidsperioden mellan varje Riksidrottsmöte. 10

11 FS Förbundsstyrelsens protokoll nr Resepolicy för SISU Idrottsutbildarna Bilaga 2 (RF och Bosöstiftelsen har likalydande resepolicy beslutad av RS) Denna policy riktar sig till Riksidrottsförbundets och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas förtroendevalda och anställda. Den gäller för alla tjänsteresor och transporter som sker vid de olika verksamheterna inom organisationerna och dess helägda bolag samt Bosöstiftelsen. Syftet med policyn är att alla resor och transporter ska ske så miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt som möjligt samt samtidigt beakta organisationernas samarbetsavtal. Miljöhänsyn och trafiksäkerhet kan i vissa fall motivera en dyrare resa eller en resa som tar längre tid. Var och en har ansvar för att det egna resandet i tjänsten sker i enlighet med policyns riktlinjer. Cheferna har ansvar för att personalen är informerad om policyn och följer den. Att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär: att resor planeras i så god tid att kombinationer av biljetter, samordning och anpassning av resor blir möjliga och att mest fördelaktiga färdsätt och logi kan väljas, att färdsätt och logi väljs så att arbetstiden utnyttjas effektivt, att beställning av resor och logi görs på ett sådant sätt att organisationernas ställning som storkund tillvaratas samt att kostnader för reseadministration minimeras. Generella principer Planera varje resa så att den blir så effektiv, trafiksäker, miljöanpassad och ekonomisk som möjligt. Om de olika kraven skulle stå mot varandra måste en avvägning ske utifrån de specifika förutsättningarna. Det är viktigt med personliga möten men man ska av miljöskäl undersöka om det går att ersätta en resa med något annat sätt att kommunicera, t.ex. telefon, telefonmöte, videokonferens, e-post eller post. Möten bör förläggas så att resandet minimeras. Under 2011 har videokonferensanläggningar anskaffats till det centrala kansliet och till distriktskanslierna för att underlätta detta. Planera för att genomföra flera aktiviteter under samma resa. Vid lokala transporter ska i första hand allmänna kommunikationer såsom buss och 11

12 tunnelbana användas. Om bil måste användas, använd i första hand bil ur organisationernas bilpool istället för egen bil. Tåg är oftast det bästa alternativet med avseende på såväl effektivitet som säkerhet och miljö. Flyg är ett godtagbart alternativ om andra färdsätt bedöms vara orimliga ur tidssynpunkt. Saknas allmänna kommunikationer eller om avgång/ankomst och total restid inte passar tidsschemat, kan resa ske med hyrbil. Vid val av färdsätt ska hänsyn också tas till praktiska, ekonomiska och tidsmässiga faktorer. När möten och konferenser planeras ska platsen väljas med tanke på alla deltagares sammantagna resande. De ska kunna ta sig till mötet på ett säkert och miljöanpassat sätt. Hotell och konferensanläggningar ska ha ett dokumenterat miljöengagemang och om så behövs vara utformade för funktionshindrade. När hela RS, FS, LG m.fl. ska resa ska man undersöka om det är möjligt att resa med olika avgångar. Vid gruppresor ska information om resesätt, resväg, hotell m.m. meddelas personalchefen. Resebyrå Avtal har för närvarande tecknats med resebyrån Primetravel, Idrottens Hus, Stockholm, tfn Resebyrån ska vara en aktiv reserådgivare och ansvarar för att organisationernas avtal och policy tillämpas. Ansvar Var och en har ansvar för att det egna resandet i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt. Det är resenären som ansvarar för att den enskilda resan sker enligt policyn. Beställning av resor Tjänsteresor och kostnader i samband med dessa ska i förväg godkännas av avdelningschef. Resor utanför Norden ska godkännas av respektive ordförande för förtroendevalda och av GS för tjänstemän. Vid beställningar av flyg-, tåg- och båtbiljetter, hotellrum, hyrbilar, flygbuss/taxi och liknande 12

13 som sker via vårt resebolag ska en referens och vilken organisation det gäller alltid uppges. Resesätt Tåg RF har avtal med SJ. Priserna på tågresor är flytande och förändras dagligen beroende på tillgång och efterfrågan. Vissa dagar kan 1:a klass vara billigare än 2:a klass. Resebyrån bokar det som är billigast vid varje tillfälle. Både tidsvinst-, och miljö- och kostnadsbesparing ska beaktas i valet mellan X2000 och flyg. För nattåg får resa företas i 1:a klass med egen kupé. Flyg I första hand ska vi resa i ekonomi/lågpris alternativt turistklass. Endast om uppdraget kräver möjlighet till snabba ombokningar flyger vi i en dyrare klass. Beställ din resa med god framförhållning för att hålla resekostnaderna nere. Vår resebyrå har fått i uppdrag att alltid presentera fler alternativ där det billigaste alternativet gäller. Vid anslutningsresor till och från flygplats bokas i första hand flygtåg, flygbuss eller alternativt flygtaxi. Detta kan bokas i samband med bokning av flygbiljett via resebyrån. Hotell Hotell bokas genom resebyrån, som i första hand ska boka på hotell som vi har avtal med (för närvarande Scandic Hotels och Choice Hotels). Taxi Taxi (för närvarande Taxikurir) får utnyttjas om kollektivt färdmedel inte kan användas, t.ex. om avresa eller hemresa sker mycket tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Skäliga utlägg för taxi ersätts mot kvitto. 13

14 Hyrbil Hyrbil (för närvarande Hertz) ska väljas med beaktande av färdsträcka, antal resenärer samt säkerhets- och miljöaspekter. I första hand bokas miljöbil i mellanklass såvida inte passagerarantal eller bagage kräver mer utrymme. Hyrbil bokas genom resebyrån. I första hand ska organisationernas bilpoolsbilar användas. Anställda som tilldelas förmånsbil ska använda denna när det är kostnads- och tidsmässigt fördelaktigt. Kreditering Helt eller delvis outnyttjade biljetter ska genast meddelas resebyrån för möjlighet till kreditering. Egen bil Egen bil får endast användas efter överenskommelse med chef. Vid resa med egen bil utgår ersättning enligt det lokala reseavtalet. Egen bil som används i tjänsten bör uppfylla höga säkerhets- och miljökrav, i samma nivå som tjänstebilar. Trängselskatt ersätts endast i samband med tjänsteärende och då mot uppvisande av kvitto. Ersättningen är skattefri. Efterlevnad av lagstiftningen Vid tjänsteresor med bil betonas särskilt att lagar och regler ska följas, du ska t.ex. inneha erforderligt körkort, följa hastighetsbegränsningar, aldrig köra under inverkan av droger eller alkohol samt se till att alla i bilen använder bilbälte under färd. Körsätt Körsättet har stor påverkan på bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Med ett sparsamt körsätt kan man spara både pengar och miljö utan att förlora tid. Medarbetare som kör mycket i tjänsten bör erbjudas utbildning i sparsam körning, t.ex. EcoDriving. Ett förutseende och anpassat körsätt ökar dessutom säkerheten. Vid längre körningar bör rast eller vila tas 14

15 efter ca 2 timmars körning. Samtal i mobiltelefon ska undvikas under körning. Om samtal är nödvändigt ska s.k. handsfreeutrustning användas. Reseräkning Reseräkning bör upprättas så snart som möjligt efter avslutad resa (se blankett reseräkning som återfinns som bilaga till detta dokument alt. på intranätet.) Reseräkningen ska medföljas av alla kvitton och underlag som har tagits upp (s.k. slippar godkänns inte som kvitto). Reseräkningen attesteras av överordnad chef och ersättning betalas ut via lön. Bonusprogram Medlemskap i olika bonussystem får inte styra val av leverantör, utan resepolicy och avtal ska alltid följas. Försäkringar Vid tjänsteresor gäller tjänstereseförsäkring tecknad med Folksam. Om snabb hjälp krävs under utlandsresa, ring hotlinenummer , SOS- International i Köpenhamn som har öppet dygnet runt. Vid resor till länder inom EU är det numera mycket viktigt att ha med sig intyg Europeiskt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan. Intyget ger rätt till akut sjukvård på samma villkor som det egna landets medborgare. Kortet kan beställas på Konferenser Konferenser ska ingå i verksamhetsplaneringen inför varje budgetår, varvid målgrupp, syftet med och finansieringen av konferensen tydligt framgår. Konferenser inom Norden kan beslutas av avdelningschef. Övriga beslutas av GS. 15

16 FS Förbundsstyrelsens protokoll nr Reseavtal för SISU Idrottsutbildarna Bilaga 3 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller vid tjänsteresor inom Sverige för Riksidrottens (Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker) anställda. 2 Definitioner Avresedag Bostad Dag då tjänsteresan påbörjas Familjebostad eller motsvarande fast bostad i anslutning till v verksamhetsorten Dag Tiden mellan klockan och Egen bil Hemkomstdag Bil som ägs av tjänstemannen eller av någon som varken föranlett tjänsteresan eller annars berörs av den Dag då tjänsteresan avslutas Natt Tiden mellan klockan och Ordinarie arbetsplats Tjänsteresa Vanliga verksamhetsorten Övernattning Den arbetsplats där tjänstemannen fullgör huvuddelen av sin tjänstgöring Resa som föranleds av tjänstgöring utanför den vanliga verksamhetsorten Ett område på ett avstånd av 50 kilometer från den ordinarie arbetsplatsen och från bostaden Tjänsteresa som medför bortavaro som sträcker sig över en natt 16

17 3 Grundläggande bestämmelser Tjänstemannen har rätt till reskostnadsersättning vid tjänsteresa. Vid tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten som medför övernattning, har tjänstemannen rätt till traktamente och resetillägg. Vid tjänsteresa som inte medför övernattning betalas endagstraktamente. 4 Reskostnadsersättning m.m. Mom 1 Val av färdmedel Tjänsteman ska inhämta arbetsgivarens godkännande vid val av färdmedel. Mom 2 Reskostnadsersättning vid resa med flyg, tåg, buss, båt eller lokaltrafik Om arbetsgivaren inte tillhandahållit färdbiljett erhålls, mot uppvisande av använd biljett, den faktiska kostnaden för biljetten. Mom 3 Reskostnadsersättning vid resa med egen bil Om resa med egen bil överenskommits får tjänstemannen såväl en skattefri ersättning som en skattepliktig ersättning. Den skattefria ersättningen följer Skatteverkets regler. Parterna beslutar att den skattepliktiga delen ska uppgå till 50 procent av den skattefria. Aktuella ersättningar framgår av bilaga 2. Ersättning utges även för parkeringskostnader och eventuell trängselskatt. Mom 4 Reskostnadsersättning vid annat färdsätt Om allmänt färdmedel saknas, eller om resan företas med motorcykel eller på annat sätt, betalas ersättning efter överenskommelse. Mom 5 Restidsersättning Restidsersättning betalas i enlighet med det centralt tecknad avtalet om allmänna anställningsvillkor (Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott Unionen, Akademikerförbunden och Fastighets). Mom 6 Logikostnad Vid tjänsteresa som medför övernattning ersätts styrkt logikostnad för tjänstemannen. 17

18 5 Traktamente och resetillägg Mom 1 När traktamente betalas Skattefritt traktamente betalas vid tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten och som medför övernattning. Vid beräkning av tiden gäller att tjänsteresan kan påbörjas respektive avslutas antingen vid den ordinarie arbetsplatsen eller vid bostaden. Mom 2 Traktamenten För tjänsteresa betalas traktamente med av Skatteverket årligen fastställt belopp för hel eller del av dag. Nattraktamente betalas endast om tjänstemannen inte erhållit av arbetsgivaren betalt logi och inte heller fått logikostnad betald på annat sätt. I betalt logi inräknas sovplats på tåg och båt. Nattraktamente erhålls inte om tjänstemannen kör bil, reser på tåg med sittplatsbiljett eller arbetar under natt. Skattefritt traktamente betalas enligt bilaga 1. Mom 3 Resetillägg Skattepliktigt resetillägg betalas då traktamente för hel eller del av dag utbetalas. Parterna beslutar att resetillägget ska motsvara 75 procent av det skattefria traktamentet. Skattepliktigt resetillägg betalas enligt bilaga 1. 6 Endagstraktamente vid tjänsteresa utan övernattning Vid tjänsteresa som inte medför övernattning betalas skattepliktigt endagstraktamente. Parterna beslutar att endagstraktamentet ska motsvara det skattefria traktamentet vid tjänsteresa med övernattning. Skattepliktigt endagstraktamente betalas enligt bilaga 2. 7 Reseräkning Reseräkning ska lämnas till arbetsgivaren i samband med ordinarie månatlig tidrapportering. Reseräkningen ska innehålla de uppgifter som behövs för att bestämma ersättningen enligt 18

19 detta avtal. Biljetter, kvitton på övriga resekostnader och kvitton på logikostnader ska bifogas. 8 Avtalets giltighetstid Detta avtal gäller från och med den 1 juni Avtalet kan sägas upp av endera parten med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. 19

20 FS Förbundsstyrelsens protokoll nr Traktamentesbelopp och resetillägg Bilaga 4 Mom 1:1 Traktamente Resetillägg Hel dag 220:00 165:00 Mom 1:2 Avresedagen a) Avresa före kl :00 165:00 b) Avresa kl eller senare 110:00 82:50 Mom 1:3 Hemkomstdagen a) Hemkomst kl eller tidigare 110:00 82:50 b) Hemkomst efter kl :00 165:00 Mom 1:4 Nattraktamente 110:00 Mom 2 Reducering av traktamente och resetillägg Om arbetsgivaren kostnadsfritt tillhandahåller måltid ska reducering ske med följande belopp: Vid mom 1:1, 1:2 a) och 1:3 b) - Frukost 44:00 33:00 - Lunch eller middag 77:00 57:75 20

21 Vid mom 1:2 b) och 1:3 a) - Frukost 22:00 16:50 - Lunch eller middag 39:00 29:25 Traktamente och resetillägg ska inte reduceras för måltider på allmänna transportmedel. 21

22 FS Förbundsstyrelsens protokoll nr Endagstraktamente vid tjänsteresa utan övernattning Bilaga 5 Mom 1 Endagstraktamente a) Om tjänsteresan varat mer än 10 timmar 220:00 b) Om tjänsteresan varat mellan 4 och 10 timmar 110:00 Mom 2 Reducering av endagstraktamente Om arbetsgivaren kostnadsfritt tillhandahåller måltid ska reducering ske med följande belopp: Vid mom 1 a) - Frukost 44:00 - Lunch eller middag 77:00 Vid mom 1 b) - Frukost 22:00 - Lunch eller middag 39:00 Reskostnadsersättning vid resa med egen bil Skattefri ersättning per mil 18:50 Skattepliktig ersättning per mil 9:25 22

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN Fastigos rekommendationsavtal Reseavtal GILTIGT FRÅN 2002-01-01 Reseavtal Rekommendationsavtal 1993 med ändringar till och med 2012 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Fastighetsanställdas

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Överenskommelse om reseavtal mellan SFO och PTK Tid 1990-10-08, 1990-11-13, 1990-11-26, 1991-02-08, 1991-03-04, 1991-03-19 Plats Parter SFO lokaler, Göta Ark-huset, Stockholm

Läs mer

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Deltagande: FS ledamöter: Förhinder: Pia Zätterström (ordf.), Leif Bolin, Margareta Israelsson, Johan Kannerberg,

Läs mer

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal Svensk Scenkonst PTK Reseavtal 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01 vtal De ursprungliga parterna i avtalet Teatrarnas Riksförbund (TR) och Privattjänstemannakartellen (PTK) heter numera Svensk

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF)

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

Protokoll nr 5 2009 11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 20 september 2009, Park Inn Hotell, Prag

Protokoll nr 5 2009 11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 20 september 2009, Park Inn Hotell, Prag Protokoll nr 5 2009 11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 20 september 2009, Park Inn Hotell, Prag Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.), Jane Andersson, Leif

Läs mer

Reseavtal mellan Svensk Scenkonst och PTK (2002-01-01)

Reseavtal mellan Svensk Scenkonst och PTK (2002-01-01) Reseavtal mellan Svensk Scenkonst och PTK (2002-01-01) 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller vid tjänsteresor inom Sverige för tjänstemän anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Svensk Scenkonst,

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal. Giltigt från 2005-01-01 2005/03

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal. Giltigt från 2005-01-01 2005/03 Fastigos rekommendationsavtal Reseavtal Giltigt från 2005-01-01 2005/03 Detta rekommendationsavtal har antagits av följande organisationer Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Sif SKTF

Läs mer

Protokoll nr 3 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 september 2011, Nordic Light Hotel, Stockholm

Protokoll nr 3 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 september 2011, Nordic Light Hotel, Stockholm Protokoll nr 3 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 september 2011, Nordic Light Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: 24 Sammanträdets öppnande FS

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm Protokoll nr 13 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.),

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1 Utf datum 1(8) 1 Innehållsförteckning: 1 Tillämpningsområde... 1 2 Arbetsgivarbegrepp... 1 3 Vissa definitioner... 2 4 Grundläggande bestämmelser... 2 5 Resplan... 2 6 Resekostnadsersättning... 3 1 mom

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Ersättningsregler för uppdrag inom Svenska Gymnastikförbundet 2010

Ersättningsregler för uppdrag inom Svenska Gymnastikförbundet 2010 2009-09-28 Ersättningsregler för uppdrag inom Svenska Gymnastikförbundet 2010 Generella bestämmelser... 2 Bilaga 1 Förbundsstyrelsen och kommittéer... 4 Bilaga 2 Nationella tävlingar... 5 Bilaga 3 Internationella

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den april 2011, Bosön, Lidingö

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den april 2011, Bosön, Lidingö Protokoll nr 18 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 11-12 april 2011, Bosön, Lidingö Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.),

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011, Scandic Copenhagen, Köpenhamn

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011, Scandic Copenhagen, Köpenhamn Protokoll nr 4 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011, Scandic Copenhagen, Köpenhamn Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 37 Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

SHIF/SPKs styrdokument för verksamheten. Innehåll

SHIF/SPKs styrdokument för verksamheten. Innehåll SHIF/SPKs styrdokument för verksamheten Arbetsordning, instruktion till generalsekreteraren, attestinstruktion, firmateckning samt policy om medlemmarnas rätt till insyn. (Enligt beslut av FS 2014-08-31)

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente

Arvodes- och ersättningsreglemente Hörselskadades Riksförbund 1(5) Arvodes- och ersättningsreglemente Gäller för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda på förbundsnivå 1. Grundläggande bestämmelser 1.1 Definitioner Med förrättning

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014

Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014 2012-08-31 Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014 Fastställda av förbundsstyrelsen 2012-08-31 1(10) Innehållsförteckning Generella bestämmelser... 3 Bilaga 1 Förtroendevalda...

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm

Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 Kongressen har beslutat att kostnadsersättningar till förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna skall utgå enligt samma regler som gäller

Läs mer

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting 1 (6) Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting Ansvarig: Björn Ahlnäs 2 (6) Innehållsförteckning 1.1 Syfte 3 1.2 Definitioner 3 2 Rutiner 3 2.1 Reseräkning 3 3 Ersättning

Läs mer

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 MALMÖ HÖGSKOLA LOKALT AVTAL Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 Parter: Malmö högskola SACO-S OFR-S SEKO-civil Skåne Lokalt kollektivavtal vid Malmö högskola om ersättning vid tjänsteresa

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 2011-02-18 Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 Generella bestämmelser... 2 Bilaga 1 Förbundsstyrelsen och kommittéer... 4 Bilaga 2 Nationella tävlingar... 5 Bilaga 3 Internationella

Läs mer

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15 NHF:s Ekonomiska Bestämmelser 2014-2015 Allmänt... 3 Förtroendevalda... 3 Arvode Förbundsstyrelsen... 3 Särskilda uppdrag... 3 Övriga utlägg... 3 Övriga åtaganden... 3 Traktamente och reseersättning...

Läs mer

9 Beslut om uppdrags- reglemente

9 Beslut om uppdrags- reglemente 9 Beslut om uppdrags- reglemente Tryckeri: FASAB Stockholm 2017.03 Uppdragsreglemente för förtroendevalda inom Seko, Service- och kommunikationsfacket 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne Reviderad 2010-05-17 Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både

Läs mer

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell.

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell. Protokoll nr 15 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Tisdagen den 8/ 4 Plats Idrottens Hus, Farsta Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Annika Sylvén (from

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

1. Riktlinjer för Möten

1. Riktlinjer för Möten Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både inom och utom Skåne.

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND Personalkontoret vid Fagersta kommun TRAKTAMENTE, BILERSÄTTNING, RESEFÖRSÄKRING

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND Personalkontoret vid Fagersta kommun TRAKTAMENTE, BILERSÄTTNING, RESEFÖRSÄKRING PERSONALHANDOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRUND TRAKTAMENTE, ILERSÄTTNING, 2010-0-2 1(5) TRAKTAMENTE, ILERSÄTTNING OCH ALLMÄNNA ESTÄMMELSER Tillämpningsområde Arbetstagare som för Norra Västmanlands

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Ordinarie delegater kallas till Svenska Logopedförbundets (Slof) förbundsmöte

Ordinarie delegater kallas till Svenska Logopedförbundets (Slof) förbundsmöte Datum: 170301 Kallelse Delegater och suppleanter till Svenska Logopedförbundets förbundsmöte Svenska logopedförbundets styrelse Valberedning Revisorer Övriga för kännedom Ordinarie delegater kallas till

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m.

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Regionkansliet, Personalstrategiska avdelningen Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Originaldokumentets diarienummer: 16/99, reviderad 2012-01-01 Du som är anställd och har frågor om

Läs mer

Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde

Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för resor i tjänsten Riktlinjer för resor i tjänsten Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2016-04-26 20 DNR: KS000954/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN (antagen av kommunstyrelsen 2000-09-13) ALLMÄNT Dessa regler gäller för samtliga anställda och uppdragstagare hos Landskrona kommun. Begreppen

Läs mer

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell

Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf) (ej under 2 f), Jane Andersson,

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128.

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. 1 (8) Gäller från och med KF 294.2014 2016-04-01 KF 128.2012 Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. Arvodesprinciper

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Infranord AB Reseavtal

Infranord AB Reseavtal Infranord AB Reseavtal Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 4 1.1 Allmänna förutsättningar... 4 2 Vissa definitioner... 4 2.1 Arbetsort... 4 2.2 Bortovaro... 4 2.3 Dag... 4 2.4 Flerdygnsförrättning...

Läs mer

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete.

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Lathund för Resenär Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Senast ett år efter det att resan är avslutad ska resan vara registrerad och godkänd enligt Villkorsavtalet

Läs mer

Datum 2008-11-28. Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga.

Datum 2008-11-28. Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga. Personalberedningen Georg Krantz 044-309 33 95 georg.krantz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2008-11-28 1 (2) Riktlinjer för Möten och Resor Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen föreslås anta Riktlinjer

Läs mer

Traktamentsavtal KFS TRAKT 13. Gällande från 2013-01-01

Traktamentsavtal KFS TRAKT 13. Gällande från 2013-01-01 Traktamentsavtal KFS TRAKT 13 Gällande från 2013-01-01 1 Traktamentsavtal TRAKT 13 Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 13 3 Parter 3 1 Definitioner 3 Resetillägg 4 2 Utlandsresor 4 3 Riktlinjer för

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2006-01-04

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2006-01-04 2006-01-04 1 Personalkonsult Per-Evert Persson Resor i tjänsten 1 INLEDNING Vid tjänsteresa och förrättning har tjänstemannen rätt till resekostnadsersättning och traktamente. Detta är en av de grundläggande

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse

Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Pia Zätterström, Ingegerd Lusensky, Lars Tigerberg (tom 4), Lars Edwinson (tom 9), Leif

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 Avtalets parter Avtalet tecknas mellan Högskolan i Gävle och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR- Lärarförbundet och OFR-ST med stöd ALFA och ALFA-T kapitel

Läs mer

Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg

Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Bilaga 1 Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Tillämpningsområde Detta avtal äger tillämpning på samtliga anställda inom universitetet, såvida inte uttryckligt undantag anges i särskilt

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse.

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Svenska Judoförbundet Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Fastställd av förbundsstyrelsen 2016-04-03 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Svenska Judoförbundet regleras av Svenska

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ARVODESREGLER 2013. Förtroendevalda i Jönköpings kommun. I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2013.

ARVODESREGLER 2013. Förtroendevalda i Jönköpings kommun. I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2013. Stadskontoret Personalavdelningen TJÄNSTESKRIVELSE 2013-01-16 1 (7) Förtroendevalda i Jönköpings kommun ARVODESREGLER 2013 I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2013. Utgångspunkter

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Landstingsgemensamma regler för resor - regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting

Landstingsgemensamma regler för resor - regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting - regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting Version: 2 Ansvarig: Landstingsfullmäktige 2(6) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 1998-09-23 Nyutgåva

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen Utfärdad den 2014-10-10 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 494 Version: 14

Arbetsordning för styrelsen Utfärdad den 2014-10-10 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 494 Version: 14 Fastställd av styrelsen 2014-10-01 Styrelsens övergripande uppgift är att för huvudmännens räkning förvalta organisationens angelägenheter på ett sådant sätt att huvudmännens intresse av långsiktig god

Läs mer

TRAKTAMENTE M FL ERSÄTTNINGAR

TRAKTAMENTE M FL ERSÄTTNINGAR TRAKTAMENTE M FL ERSÄTTNINGAR Finansförbundet 8 Kommentar Cirkulär LA-handbok Lagstiftning Skatteverkets råd mm ÖVERSIKT TRAKTAMENTE Tillåtet blanda att resa på räkning resp traktamente under året Traktamente

Läs mer

Reseriktlinjer. Vårdförbundet är en Fair Union och det innebär att vi:

Reseriktlinjer. Vårdförbundet är en Fair Union och det innebär att vi: Reseriktlinjer Vårdförbundet är en Fair Union och det innebär att vi: Arbetar för jämställdhet och allas lika värde Arbetar för att utveckla hälsa och arbetsvillkor nationellt och globalt Värnar om rätten

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella

Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella Version 5.8 1 Innehåll 1. ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER GENERELLT... 3 Ersättningsberättigade... 3 Ersättningsberättigade

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -' KOMMUNSTRYRaSENS AU m I ~'~:~ '.r, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU 32 Dnr 13/16, 329/08 Resor i tjänsten - antagande av riktlinjer och upphörande av

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten Stockholm Business Region AB

Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten Stockholm Business Region AB Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten Stockholm Business Region AB I ägardirektiven från Stockholms Stadshus AB anges att Stockholm Business Region (SBR), som moderbolag i koncernen, ska leda arbetet

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm Protokoll nr 6 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: 71 Sammanträdets öppnande FS ledamöter:

Läs mer

Reseavtal Green Cargo AB

Reseavtal Green Cargo AB 2 Inledning Detta dokument innehåller gällande reseavtal för AB i sin lydelse efter ändringar per den 1 januari 2012. AB 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas på alla arbetstagare vid AB och gäller för

Läs mer