Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: Tid:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15."

Transkript

1 Skatterätt 1,15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen eller annan okommenterad lagtext. Med okommenterad lagtext menas att understrykningar och överstrykningar, hänvisningar till annat lagrum samt enstaka ord som finns i lagtexten och som skrivits ut i marginalen är tillåtna. Med enstaka ord jämställs s.k. flaggor där motsvarande information antecknats. Elektronisk räknare Totalt antal poäng på tentamen: 50 poäng Betygsgränser: Godkänd 25 poäng, Väl Godkänd 37 poäng Allmänna anvisningar: Frågorna, ska besvaras med tydliga motiveringar och svaren skall hållas inom ramen för resp. fråga. Redovisa även beräkningar. Vid tentamen tillämpas de regler som gäller för 2012 års inkomster/2013 års taxering. Utnyttja om möjligt svarsutrymmet i tentamenshäftet. Glöm inte att skriva tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in. Tentamenshäftet lämnas in tillsammans med svarsblad. Resultat anslås inom 4 veckor. Nästa omtentamenstillfälle äger rum den 2 mars Ansvarig lärare: Kjell Johansson

2 Uppgift 1 (5 poäng) a) Vad menas med kontinuitetsprincipen? b) Skattebas och skattekil är två ekonomiska/skatterättsliga begrepp som ofta används i skattedebatten i media. Men vad menas med dessa begrepp? c) Vad menas med huvudsaklighetsprincipen vid överlåtelse av fastighet? d) Vid s.k. blandade fång av lös egendom tillämpas delningsprincipen. Vad menas med denna princip?

3 Svarsblad uppgift 1

4 Svarsblad uppgift 1

5 Uppgift 2 (8 poäng) Claes Claesson är anställd hos konsultföretaget AB Byggteknik beläget i Falkenberg. Beräkna skattepliktigt överskott/underskott för Claes för relevanta inkomstslag för beskattningsåret 2012 med ledning av nedanstående uppgifter. Motivera ditt ställningstagande med hänvisning till relevanta lagrum. Du skall utgå från att Claes eftersträvar lägsta möjliga skatt inom ramen för gällande lagstiftning. Lön från AB Byggteknik, kr Sjukpenning från försäkringskassan, kr Claes har fått fritt utnyttja arbetsgivarens sommarstuga i norra Bohuslän 2 veckor (marknadsvärde kr) Alla anställda har fått - fritt kaffe, värde 800 kr - årskort på Friskis och Svettis, värde kr Claes lånade av sin arbetsgivare kr ränte- och amorteringsfritt den 1 januari Claes har ännu inte amorterat på skulden. Du kan utgå från en statslåneränta på 5 %. När Claes fyllde 50 år uppvaktade arbetsgivaren Claes med en EU moped värd kr. Claes tillhör den exklusiva skara viktiga personer som AB Byggteknik särskilt vill värna om. Claes har därför erbjudits att köpa aktier till ett pris om kr i AB Byggteknik genom en riktad nyemission. Claes har accepterat erbjudandet och deltagit i nyemissionen. Marknadsvärdet på aktierna vid förvärvstidpunkten utgjorde kr. Claes har varit på tjänsteresa i Stockholm. Claes for med 9-tåget till Stockholm den 17 oktober och kom hem den 19 oktober kl Arbetsgivaren betalade traktamentsersättning med 900 kr till Claes. Arbetsgivaren betalade även resekostnaden och hotellrummet i Stockholm för Claes. Claes har även varit på tjänsteresa i Trollhättan. Claes åkte hemifrån kl den 2 november och kom hem kl den 4 november. Claes bodde hos en moster i Trollhättan, varför arbetsgivaren inte behövde betala något hotellrum. Claes reste med sin tjänstebil, en Volvo av 2011 års modell (se nedan), och någon bilersättning utgick inte från arbetsgivaren. Claes får fritt disponera en Volvo av 2011 års modell med ett nybilspris på kr. Arbetsgivaren betalar all bensin. Claes kör endast 800 mil privat enligt den elektroniska körjournalen. Marknadsvärdet för bensinen avseende den privata körningen kan uppskattas till kr (800 mil x 13 kr)

6 Svarsblad uppgift 2

7 Svarsblad uppgift 2

8 Svarsblad uppgift 2

9 Svarsblad uppgift 2

10 Uppgift 3 (3 poäng) Rita är ofta ute och reser. Under sommaren 2012 så har hon inte haft tid att utnyttja sin sjöbod i Fjällbacka. Rita hyr därför ut sjöboden under 2 månader och erhåller sammanlagt kr i hyresintäkter. Rita har haft följande merkostnader för uthyrning extra förbrukning av el, vatten och sophämtning, kr ökat slitage, kr avgift till stugförmedling, kr Beräkna Ritas skattepliktiga överskott från uthyrningen för år 2012.

11 Svarsblad uppgift 3

12 Svarsblad uppgift 3

13 Uppgift 4 (6 poäng) AB LampOtto är en stor tillverkare av lampskärmar. Bolaget har 25 anställda. Bolaget är ett gammalt anrikt och tidigare mycket lönsamt företag. Bolaget har dock under de senaste åren fått allt större problem med lönsamheten. Vid beskattningsårets ingång uppgår de ackumulerade skattemässiga underskotten till kr. Beskattningsår 2012 års underskott kan beräknas till kr. Ägarna till AB LampOtto har därför beslutat sig att försöka avyttra bolaget. Redogör i nedanstående fall (a-e) för möjligheterna till avdrag för de ingående ackumulerade skattemässiga underskotten om kr mot framtida vinster efter ett ägarskifte som äger rum under beskattningsåret a) Aktierna i AB LampOtto ägs av bröderna Per-Olof och Axel, 50 % var och de säljer sina aktier till AB Belysning för kr. b) Aktierna i AB LampOtto ägs av bröderna Per-Olof och Axel, 30 % var och Baron von Äppeltoft, 40 %. Baron von Äppeltoft säljer sina aktier till AB Belysning för kr. c) Aktierna i AB LampOtto ägs av bröderna Per-Olof och Axel, 30 % var och Baron von Äppeltoft, 40 %. Baron von Äppeltoft och bröderna Per-Olof och Axel säljer sina aktier till finansmannen Waldemar Krösus för kr. d) Aktierna i AB LampOtto ägs av bröderna Per-Olof och Axel, 30 % var och Baron von Äppeltoft. 40 %. Per-Olof säljer sina aktier till finansmannen Waldemar Krösus. Axel och Baron von Äppeltoft säljer sin aktier till ett av finansmannen Waldemar Krösus bolag, AB Snabba Klipp. Totalt försäljningspris för alla aktierna är kr. e) Aktierna i AB LampOtto ägs av bröderna Per-Olof och Axel, 50 % var. Bröderna säljer sina aktier till personalen, som var och en förvärvar lika andelar, för totalt kr.

14 Svarsblad uppgift 4

15 Svarsblad uppgift 4

16 Svarsblad uppgift 4

17 Uppgift 5 (4 poäng) Med inspiration utifrån Peter Melz bok Mervärdesskatt har följande frågor formulerats. a) Förklara vad som menas med destinationsprincipen avseende mervärdesskatt? b) Vad menas med att en vara eller tjänst är kvalificerat undantagen från mervärdesskatt? c) Vad är skillnaden mellan skattskyldighet och redovisningsskyldighet till mervärdesskatt? d) Vad menas med enledsskatt respektive flerledsskatt? Ge även ett exempel på enledsskatt och ett exempel på flerledsskatt?

18 Svarsblad uppgift 5

19 Uppgift 6 (4 poäng) AB Parkgården (konsultföretag inom fastighetsbranschen) har 10 delägare. Ingen av delägarna, med undantag av Berit och Harald, är släkt med varandra eller på annat sätt närstående. Samtliga delägare, förutom Harald och AB BABBA, vars verksamhet är tillverkning av fyrverkeripjäser, är verksamma i betydande omfattning i AB Parkgården. Uppgifter hämtade från bolagets aktiebok Axel Ägare till 15 procent av bolagets aktiekapital och röstandel Berit Ägare till 15 procent av bolagets aktiekapital och röstandel Berit är född 1949 Christina Ägare till 10 procent av bolagets aktiekapital och röstandel Dan Ägare till 10 procent av bolagets aktiekapital och röstandel Erika Ägare till 5 procent av bolagets aktiekapital och röstandel Fabian Ägare till 5 procent av bolagets aktiekapital och röstandel Gerd Ägare till 5 procent av bolagets aktiekapital och röstandel Gerd är född 1947 Harald Ägare till 5 procent av bolagets aktiekapital och röstandel Harald är Berits son Inez Ägare till 5 procent av bolagets aktiekapital och röstandel AB BABBA Ägare till 25 procent av bolagets aktiekapital och röstandel AB BABBA är börsnoterat Summa Ägarandel 100 % och röstandel 100 % Laura som inte äger några aktier är dotter till Gerd. a) Vilken status har företaget enligt ovan angivna förutsättningar dvs. är företaget ett fåmansföretag enligt 56 kap. IL respektive 57 kap. IL? b) Anta att Harald gifter sig med Laura. Påverkar giftermålet bolaget status dvs. är företaget eller är inte företaget ett fåmansföretag enligt 56 kap. IL respektive 57 kap. IL? Berörs delägarna i företaget på något sätt?

20 Svarsblad uppgift 6

21 Svarsblad uppgift 6

22 Svarsblad uppgift 6

23 Uppgift 7 (18 poäng) Du skall beräkna skattepliktigt resultat av näringsverksamhet för Olle Olsson för räkenskapsåret Du skall även beräkna skattepliktigt resultat av andra inkomstslag om detta blir aktuellt på grund av uppgifterna nedan. Du skall försöka minimera skatten genom att yrka på så stora avdrag som möjligt enligt gällande rätt detta inkluderar eventuell avsättning för räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond om detta är möjligt. Redovisa dina beräkningar och motivera kort dina ställningstaganden med hänvisning till relevant/relevanta lagrum. Resultaträkning och balansräkning framgår nedan. Redovisa dina beräkningar (alla belopp i uppgiften är exklusive moms). Uppgifter att beakta Olle Olsson bedriver en restaurang under namnet Olles Gourmet. Fastigheten där Olle och hans fru Berit bor köptes av Olle och vid samma tidpunkt startade Olle sin restaurang. Verksamheten bedrivs i första våningsplanet. På andra våningsplanet har Informatik Konsult AB sitt kontor. Olle Olsson med familj bor på tredje våningsplanet och på det fjärde våningsplanet bor en hyresgäst. Våningsplanen är lika stora. Fastigheten anskaffades för kr inklusive lagfartskostnader Hela fastigheten hade ett taxeringsvärde på kr varav byggnadsvärdet utgjorde kr. Framför restaurangen hade den gamle ägaren asfalterat en parkeringsplats till en kostnad av kr. Olle har utökat denna parkering under året och kostnaden uppgick till kr. Den nya parkeringen var färdigställd och togs i bruk Olle har också under året flyttat om en del väggar i restaurangen för att verksamheten skall kunna drivas rationellare. Kostnaden för detta har bokförts som reparation med kr. Enligt Skatteverkets allmänna råd så kan avdrag medges för värdeminskning med 2 % på byggnad som används för bostadsändamål och med 4 % för byggnad som används som restaurang samt med 3 % för byggnad som används som kontor. Hyran enligt hyreskontrakt för kontorslokalen på andra våningen uppgår till kr i månaden och för lägenheten på fjärde våningen till kr i månaden. Olle har inte betalat någon hyra för sin lägenhet som kan anses likvärdig med bostadslägenheten på fjärde våningen. Enligt hyresavtal skall hyra erläggas i förskott varför hyresgästerna betalade januarihyran för 2013 den 31 december Olle krediterade ett intäktskonto med kr och debiterade kassakontot med samma belopp. Olles två döttrar från ett tidigare äktenskap, Carina 14 år och Elsy 19 år, har arbetat i verksamheten på sommarlovet. De har tjänat kr vardera. Marknadsmässig lön för denna arbetsinsats kan uppskattas till kr för respektive dotter. Lönerna har bokförts som personalkostnader. En anställd råkade köra för fort och fick därför böter för fortkörning på kr. Då fortkörningen skedde i tjänsten så betalade Olle böterna och bokförde dem som personalkostnad. Olle har under året felparkerat och fått parkeringsböter till ett belopp av kr. Parkeringsböterna bokfördes som övrig kostnad i rörelsen. Olle har för att hjälpa en tidigare anställd till henne lämnat ett räntefritt lån att betalas tillbaka inom 30 dagar. Trots upprepade kravbrev och utmätningsförsök har Olle inte erhållit några pengar. Olle har gjort nedskrivning på denna fordran med kr. Nedskrivningen har bokförts som personalkostnad.

24 Olle har tagit ut lön under året med kr som bokförts som personalkostnad. Bland övriga kostnader har Olle bl.a. bokfört: Medlemsavgift till Restaurangägarföreningen med 500 kr. Avgift till Restaurangägarnas Servicebolag med 2000 kr. Gåva till Hjärt- och lungsjukas förening med kr. Arvode till skattekonsult med kr för hjälp i taxeringsprocess avseende 2010 års inkomsttaxering. Kostnadsränta enligt Skattebetalningslagen på grund av för sent betald moms med 800 kr. Förseningsavgift på grund av för sent lämnad skattedeklaration med kr. Arvode för advokat med kr avseende tvist med en leverantör för fel på råvaror som orsakat magsjuka hos restaurangens gäster. Semesterresa till Sälen för Olle och hans dotter Carina. Kostnaden uppgick till kr. Förlust av kontanta medel med kr som Olle tappat bort på vägen mellan restaurangen och Storbanken då han skulle sätta in pengarna på företagets bankkonto. Olle tillämpar restvärdemetoden vid avskrivning av maskiner och inventarier. Under innevarande räkenskapsår har inventarier som fanns kvar vid årets utgång anskaffats för kr. Någon försäljning av maskiner eller inventarier har inte ägt rum under året. Däremot har ett inventarium som anskaffades föregående räkenskapsår för kr utrangerats som skrot utan att någon ersättning erhållits. Ingående skattemässigt värde på inventarierna uppgår till kr. Bland de finansiella intäkterna har Olle bl.a. bokfört: Utdelning på börsnoterade aktier i AB Ratos med kr Vinst vid dragning på premieobligationer med kr Ränta på medel innestående på konto hos Storbanken med kr Bland de finansiella kostnaderna har Olle bl.a. bokfört Nedskrivning av aktier i WM- data AB (börsnoterat) med kr Räntekostnader avseende dröjsmålsräntor med 400 kr för försent betald faktura till leverantören Grönsakskungen AB Kapitalunderlaget uppgick vid årets början till kr och vid årets slut till kr. Du kan utgå från att statslåneräntan den 30 november 2011 uppgick till 5 %. Olle gjorde maximal avsättning till expansionsfond föregående år vilken uppgick till kr. Vid föregående års taxering medgavs Olle avdrag för avsättning för egenavgifter med kr och påfördes avgifter för detta år med kr.

25 Resultaträkning Olles Gourmet Nettoomsättning Hyror Varuinköp Personalkostnader Övriga kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Avskrivning inventarier Avskrivning fastighet Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Balansräkning Kassa, Bank Aktier, Premieobligationer Varulager Inventarier Fastighet Summa tillgångar Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Eget kapital 1 (se not nedan) Summa skulder & EK IB EK Årets resultat Kontant uttag UB EK

26 Svarsblad uppgift 7

27 Svarsblad uppgift 7

28 Svarsblad uppgift 7

29 Svarsblad uppgift 7

30 Svarsblad uppgift 7

31 Svarsblad uppgift 7

32 Uppgift 8 (2 poäng) En enskild näringsidkare har i sin inkomstdeklaration för beskattningsåret 2012/taxeringsår 2013 öppet avdrag för personliga levnadskostnader med kr under inkomst av näringsverksamhet. Skattemyndigheten har godkänt inkomstdeklarationen med det yrkade avdraget. Näringsidkaren har sparade kvitton på sina personliga levnadskostnader. Redogör för vilka skattemässiga effekter ovanstående kan få för den skattskyldige om skattemyndigheten uppmärksammar det yrkade avdraget. a) kalenderåret 2014 b) kalenderåret 2015 Motivera svaret!

33 Svarsblad uppgift 7

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Böcker från Björn Lundén Information AB

Böcker från Björn Lundén Information AB AVDRAG 2015 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer