NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET"

Transkript

1 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1 Redovisning för juridisk person. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2.1 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för ÅRL, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS. Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter. Klassificering och uppställningsformer s resultaträkning och balansräkning är uppställda enligt årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella rapporter är främst redovisning av eget kapital samt förekomsten av avsättningar som egen rubrik i balansräkningen. Dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinstmedel betraktas som en återbetalning av investeringen och reducerar andelens redovisade värde. Intäkter Utförande av tjänsteuppdrag Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i resultaträkningen när tjänsterna är utförda. Utdelningar Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning bedöms som säker. Finansiella instrument I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar till verkliga värden. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, lånefordringar, kundfordringar, finansiella placeringar och derivat. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder, låneskulder och derivat. Andra finansiella skulder Denna kategori består av skulder till kreditinstitut, förlagslån och leverantörs skulder. Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upplupet anskaffningsvärde. Derivat I enlighet med reglerna i RFR 2.1 har moderbolaget valt att från och med den 1 januari 2005 tillämpa ÅRL 4 kap 14 a e som tillåter värdering av valuta- och ränteswapar till verkliga värden. Finansiella garantier s finansiella garantiavtal består i huvudsak av borgensförbindelser till förmån för dotterföretag. Finansiella garantier innebär att bolaget har ett åtagande att ersätta innehavaren av ett skuldinstrument för förluster som denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt avtalsvillkoren. För redovisning av finansiella garantiavtal tillämpar moderbolaget en av Rådet för finansiell rapportering tillåten lättnadsregel jämfört med reglerna i IAS 39. Lättnadsregeln avser finansiella garantiavtal utställda till förmån för dotterföretag. redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i balansräkningen när bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att reglera åtagandet. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar på samma sätt som för koncernen men med tillägg för eventuella uppskrivningar. Leasade tillgångar I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Ersättningar till anställda Förmånsbestämda planer I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmåns bestämda planer än de som anges i IAS 19. följer tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter, eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsentligaste skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, att beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om framtida löneökningar och att alla aktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen då de uppstår. Skatter I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld, till skillnad mot i koncernen. I resultaträkningen görs i moderbolaget på motsvarande sätt ingen fördelning av del av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad. 58 Bilia Årsredovisning 2008

2 Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Rådet för finansiell rapporteing (UFR 2). Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatte effekt. Koncernbidrag som är att jämställa med en utdelning redovisas som en utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. Koncernbidrag som är att jämställa med aktieägartillskott redovisas, med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot balanserade vinstmedel. Givaren redovisar koncern bidraget och dess aktuella skatteeffekt som investering i andelar i koncernföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras. NOT 2 INTÄKTERNAS FÖRDELNING Nettoomsättning/funktion Data- och utbildningstjänster Övrigt Summa NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Sjukfrånvaro, % Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 2,7 2,7 Sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 70,3 59,2 Sjukfrånvaro på upp till 60 dagar 29,7 40,8 100,0 100,0 Sjukfrånvaro fördelad på kön, % Män 0,9 0,9 Kvinnor 6,1 5,8 Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori, % 29 år 1,7 2, år 3,9 1,1 50 år 1,6 7,1 Sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för respektive grupp. Övrig information avseende moderbolagets anställda och personalkostnader återfinns i koncernens not 9 Anställda och personalkostnader. NOT 4 OMKOSTNADER Arvode och kostnadsersättning till revisorer, Tkr KPMG AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genom fö ran det av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Övriga kostnader I årets administrationskostnader ingår inga jämförelsestörande poster ( 2). NOT 5 FINANSNETTO Resultat från andelar i koncernföretag Utdelning Nedskrivning 848 Realisationsresultat vid avyttring av andelar 73 5 Erhållna koncernbidrag Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga 5 2 Valutakursdifferens, likvida medel Värdeförändring, derivat Summa Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, övriga Valutakursdifferens, likvida medel Värdeförändring, derivat Räntekostnader i årets pensionsdel 1 1 Summa NOT 6 BOKSLUTSDISPOSITIONER Skillnad mellan redovisad avskrivning och avskrivning enligt plan: Immateriella rättigheter 2 3 Periodiseringsfonder: Upplösning periodiseringsfond, tax Avsättning till periodiseringsfond, tax Summa Bilia Årsredovisning

3 NOT 7 SKATTER Redovisad i resultaträkningen Aktuell skattekostnad ( )/skatteintäkt (+) Periodens skattekostnad/skatteintäkt Uppskjuten skattekostnad ( )/skatteintäkt (+) Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 4 1 Uppskjuten skatt till följd av förändringar i skattesatser 1 Skatteeffekt i koncernbidrag Totalt redovisad skattekostnad (%) (%) 2007 Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 28,0 4 28,0 39 Effekt av ändrad skattesats uppskjuten skatt 1 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 254 0,7 1 Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 243 7,8 11 Redovisad effektiv skatt 46,2 6 20,9 29 Skatteposter som redovisas direkt mot eget kapital Skatteeffekt i koncernbidrag 3 2 Summa 3 2 Redovisad i balansräkningen Uppskjutna skattefordringar Uppskjuten skattefordran Redovisade uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar hänför sig till följande: Pensionsavsättningar Skattefordringar Balans per 1 jan 2007 Redovisat över resultaträkningen Redovisat mot eget kapital Balans per 31 dec 2007 Pensionsavsättningar Räntebärande skulder 0 0 Skatteeffekt i koncernbidrag Skattefordringar Balans per 1 jan 2008 Redovisat över resultaträkningen Redovisat mot eget kapital Balans per 31 dec 2008 Pensionsavsättningar Räntebärande skulder Skatteeffekt i koncernbidrag Skattefordringar Bilia Årsredovisning 2008

4 NOT 8 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Programvaror, internt utvecklade Programvaror, förvärvade Totalt immateriella rättigheter Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Internt utvecklade tillgångar Nyanskaffningar Utrangeringar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Omföringar 2 2 Förvärvade avskrivningar Utrangeringar 2 2 Årets avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Bilia AB har under året förvärvat programvaror från Bilia Personbilar AB och fortsatt på tidigare avskrivningsplan. Avskrivningar Programvaror, internt utvecklade Programvaror, förvärvade Totalt immateriella rättigheter Administrationskostnader NOT 9 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 4 1 Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början 10 9 Avyttringar och utrangeringar 5 Förvärvade avskrivningar 2 Årets avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Redovisat värde vid årets slut 3 2 Bilia AB har under året förvärvat materiella anläggningstillgångar från Bilia Personbilar AB och fortsatt på tidigare avskrivningsplan. Av- och nedskrivningar Av- och nedskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen: Avskrivningar Nedskrivningar Administrationskostnader 1 1 Leasingavtal avseende lokaler, tjänstebilar och kontorsutrustning s leasingavtal avser i huvudsak huvudkontorets lokaler samt leasing av tjänstebilar och kontorsutrustning. Vid utgången av 2008 omfattade lokalhyresavtalen cirka 1,0 Tkvm. I några fall är leasingavgiften bunden i perioder om tre månader på basis av Stibor eller Cibor. I övriga fall är leasingavgifter kopplade till del av konsumentprisindex eller liknande index. Förlängningen av ingångna leasingavtal är i de flesta fall möjligt. I ett fåtal av leasingavtalen föreligger möjlighet för moderbolaget att förvärva objektet vid hyresperiodens utgång. Leasade tillgångar som vidareuthyrs Intäkterna för vidareuthyrda objekt uppgick till 0 Mkr (0) för Bilia Årsredovisning

5 NOT 10 AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Förvärv 351 Aktieägartillskott Avyttringar Summa Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivning 848 Summa Ackumulerade uppskrivningar Vid årets början Summa Redovisat värde vid årets slut Specifikation av Bilia ABs och koncernens innehav av aktier och andelar i koncernföretag Dotterföretag Land Organisationsnummer Säte Antal andelar Redovisat värde Andel i % Bilia Personbilar AB Sverige Göteborg , Netbil i Skandinavien AB Sverige Göteborg.Bilia Fordon Stockholm AB Sverige Stockholm ,0 12 Bilia Center AB Sverige Göteborg ,0 1 Hans Persson Fordon AB Sverige Göteborg ,0 0 Hans Persson Fastighets AB Sverige Göteborg ,0 1 Säfveån AB Sverige Göteborg , Bilia Personbil as Norge Oslo , Bilforum AS Norge Stavanger.Bilforum Finans AS Norge Stavanger Bilia Personvogne A/S Danmark Taastrup ,0 118 Selandia Motor Company A/S Danmark Lyngby ,0 10 Ejendomsselskabet Hörskatten A/S Danmark Taastrup ,0 10 Bilia Holding AB Sverige Göteborg , Catena Automobile ALT HH GmbH Tyskland HRB Köln Motoria Bil AB Sverige Göteborg ,0 0 3 Sevonia AB Sverige Göteborg , AB Bilorama Sverige Göteborg ,0 3 3 Bilia Danmark A/S Danmark Taastrup 39 Övriga bolag 100,0 1 0 Redovisat värde Bilia Danmark A/S avyttrades under Bilia Årsredovisning 2008

6 NOT 11 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Redovisat värde vid årets slut 0 0 NOT 12 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Tillkommande reverslån 45 Redovisat värde vid årets slut 45 Aktiekapital och överkurs Stamaktier Anges i tusentals aktier Emitterade per 1 januari Nedsättning aktier Emitterade per 31 december betalda Per den 31 december 2008 omfattade det registrerade aktiekapitalet stamaktier ( ). Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid årsstämman med en röst per aktie. Alla aktier har samma rätt till Bilias kvarvarande nettotillgångar. Kontantutdelning Efter balansdagen har styrelsen föreslagit att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret :00 kronor per stamaktie (8:00) NOT 13 ÖVRIGA FORDRINGAR Övriga fordringar som är omsättningstillgångar Övrigt 30 6 Summa 30 6 NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda kostnader 2 2 Summa 2 2 NOT 15 EGET KAPITAL Styrelsens utdelningsförslag blir föremål för fastställelse på årsstämman den 16 april Bundna fonder Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning. Reservfond Syftet med reservfonden är att spara en del av årets resultat som inte går åt för täckning av balanserad förlust. Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reservfondsavsättning och efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Balanserade vinstmedel utgör tillsammans med årets resultat summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktie ägarna. Återköpta egna aktier som ingår i eget kapital-posten balanserade vinstmedel Redovisat Antal aktier värde Ingående återköpta egna aktier Årets inköp Årets nedsättning Utgående återköpta egna aktier NOT 16 OBESKATTADE RESERVER Obeskattade reserver: Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Ackumulerade avskrivningar utöver plan 5 3 Summa obeskattade reserver Bilia Årsredovisning

7 NOT 17 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Långfristiga skulder Banklån Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 217 Kortfristig del av banklån Summa Årets kostnader för avgiftsbestämda planer 8 8 Häri ingår 1 Mkr ( avseende ITP-plan finansierad i Alecta, se ovan. För ytterligare upplysning om pensioner, aktierelaterade ersättningar och ledande befattningshavares förmåner se koncernens not 9 Anställda och personalkostnader och not 25 Pensioner. NOT 19 ÖVRIGA SKULDER NOT 18 PENSIONER Nettoskuld Pensionsskuld 10 9 Övriga pensioner 4 6 Summa Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI: 10 9 Ställda säkerheter för pensionsförpliktelser Inga Inga Förändringar i nettoskulden Nettoskuld vid årets början avseende pensionsåtaganden I resultaträkningen redovisad kostnad för pensionering i egen regi exklusive skatter. 1 2 Pensionsutbetalningar 1 1 Annan förändring av kapitalvärdet 1 Kapitalvärdet av pensionsförpliktelser som avser pensionering i företagets egen regi vid utgången av året Netto pensionsförpliktelser Kostnader avseende pensioner Pensionering i egen regi Kostnad exklusive räntekostnad 1 1 Kostnad för pensionering i egen regi 1 1 Pensionering genom försäkring Försäkringspremier 7 7 Delsumma 8 8 Särskild löneskatt på pensionskostnader 1 1 Kostnad för kreditförsäkring 0 0 Årets pensionskostnad 9 9 Redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner 9 9 Långfristiga skulder Förlagslån 87 Personalfond 5 5 Summa 92 5 Kortfristiga skulder Mervärdeskatt 1 Källskatt 1 1 Övrigt Summa Skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Förlagslån 87 Personalfond 5 5 Summa 92 5 NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna löner 5 4 Upplupna sociala kostnader 4 4 Övriga upplupna kostnader Summa Av den redovisade nettokostnaden återfinns 1 Mkr ( i rörelsen och 0 Mkr ( i finansnettot. Avgiftsbestämda planer har avgiftsbestämda pensionsplaner som helt bekostas av företaget. Betalning till dessa planer sker löpande enligt reglerna i respektive plan. 64 Bilia Årsredovisning 2008

8 NOT 21 VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER TILL VERKLIGT VÄRDE Verkligt värde Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen nedan: Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Övriga tillgångar/valutaswapar Lånefordringar och kundfordringar Finansiella anläggningstillgångar, ej räntebärande Finansiella tillgångar som kan säljas Kund- och andra fordringar Likvida medel Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Övriga skulder/valutaswapar Andra finansiella skulder Förlagslån Banklån Personalfond Leverantörs- och övriga skulder Checkräkningskredit Beräkning av verkligt värde För sammanfattning av de metoder och antaganden som främst använts för att faställa verkligt värde se koncernen not 29 Värdering av finansiella tilllgångar och skulder till verkligt värde. NOT 22 FINANSIELLA RISKER OCH FINANSPOLICY Bilia AB Placeringar Alla placeringar av tillfällig överskottslikviditet ska ske med krav på hög likviditet och liten kreditrisk. Placeringar får göras i instrument och med motparter som finns upptagna i en förteckning som utfärdats av VD i Bilia AB. Förteckningen ska göras med beaktande av följande krav: Placeringar får ske i svenska statspapper med hög likviditet utan beloppsmässig begränsning. Placering får ske hos svenska banker med högst 300 Mkr per bank och med en bindningstid på högst 90 dagar. Placering får ske i papper som av Nordisk Rating åsatts betyget K1 och med en återstående löptid på högst 90 dagar och med ett belopp på högst 50 Mkr per emittent. För vidare information se koncernen not 30 Finansiella risker och finanspolicies. Aktier i dotterföretag s innehav av aktier i de utländska dotterföre tagen innebär en valutaexponering för Bilia, så kallad omräkningsexponering. Alla beslut rörande kurssäkring av omräkningsexponeringen av innehavet av aktierna i de utländska koncernföretagen ska föregås av styrelsebeslut i Bilia AB. För närvarande skyddar inte Bilia AB innehavet av aktier i utländsk valuta. Förfallostruktur Räntebärande finansiella skulder. Nedanstående tabell redovisar de på balansdagen finansiella skuldernas förfallostruktur. Låneinstitut Valuta Nominellt belopp valuta Totalt belopp Inom 1 mån 1 3 mån 3 mån 1 år 1 5 år 5 år och längre Nominellt belopp valuta Totalt belopp Inom 1 mån 1 3 mån 3 mån 1 år 1 5 år 5 år och längre Handelsbanken SEK Nordea SEK Nordea NOK Nordea DKK SEB SEK Nordea/Handelsbanken (Clubdeal) SEK Förlagslån SEK Personalfond SEK Summa Bilia Årsredovisning

9 NOT 23 OPERATIONELL LEASING Leasingavtal där företaget är leasetagare Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till: Inom ett år 1 2 Mellan ett och fem år 3 0 Summa 4 2 Leasingavtal avseende lokaler, tjänstebilar och kontorsutrustning s leasingavtal avser i huvudsak lokaler för huvudkontoret samt leasing av tjänstebilar och kontorsutrustning. Vid utgången av 2008 omfattade lokalhyresavtalen cirka 1,0 Tkvm (1,5). I några fall är leasingavgiften bunden i perioder om tre månader på basis av Stibor eller Cibor. I övriga fall är leasingavgifter kopplade till del av konsumentprisindex eller liknande index. Förlängningen av ingångna leasingavtal är i de flesta fall möjlig. I ett fåtal av leasingavtalen föreligger möjlighet för moderbolaget att förvärva objektet vid hyresperiodens utgång. Intäkterna för vidareuthyrda objekt uppgick 2008 till 0 Mkr (0). Minimileaseavgifter 2 1 Totala leasingkostnader 2 1 NOT 24 INVESTERINGSÅTAGANDEN Under 2008 har moderbolaget ingått avtal om att förvärva immateriella anläggningstillgångar för 1 Mkr ( ). NOT 25 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER Tvister Skatteverket har ifrågasatt Bilia ABs avdragsrätt för kostnader och mervärdeskatt sammanhängande med tidigare redovisad tvist hänförlig till utdelningen av KFAB år Till följd härav har Skatteverket påfört Bilia AB skatt och tillkommande avgifter med 7 Mkr. Bolagets bedömning, vilken delas av skattejuridisk expertis, är att Bilia redovisat aktuella kostnader och mervärdeskatt enligt gällande skatteregler och praxis. Dock har 4 Mkr reserverats koncernmässigt för eventuella tillkommande skatter. Skatteverkets beslut är överklagat till Länsrätten. Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 750 Aktier i dotterföretag 785 Summa ställda säkerheter Eventualförpliktelser Garantiåtaganden 0 Hyresgarantier Borgensförbindelse till förmån för dotterföretag Summa eventualförpliktelser Beloppet avser hyresgarantier ställda för Bilia ABs dotterföretag med 229 Mkr (182) samt Micro AB med 2 Mkr (2) till förmån för fastighetsägarna. Beloppet som är angivet är årshyran till hyres avtalen med varierande avtalslängd. Avtalen förfaller mellan åren Bilia Årsredovisning 2008

10 NOT 26 NÄRSTÅENDE har en närståenderelation med sina dotter företag, se not 10 Aktier och andelar i koncernföretag. Nyckelpersoner består av styrelseledamöter, VD och andra ledande befattningshavare. Upplysningar om löner och andra ersättningar med nyckelpersoner redovisas i koncernens not 9 Anställda och personalkostnader. Övriga transaktioner redovisas nedan: Företagets styrelseledamöter (Mats Qviberg och Sven Hagströmer) och dess nära familjemedlemmar kontrollerar 41 (39) procent av rösterna i företaget. Sammanställning över närståendetransaktioner Närståenderelation År Försäljning av varor och tjänster till närstående Inköp av varor och tjänster från närstående Provisioner/ ränta/ utdelning Fordran på närstående per den 31 december Skuld till närstående per den 31 december Dotterföretag Dotterföretag Eventualförpliktelser för dotterföretag Eventualförpliktelser för dotterföretag Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning Följande ersättningar har nyckelpersonerna i ledande ställning erhållit: Kortfristiga ersättningar till anställda 9 8 NOT 27 KASSAFLÖDESANALYS Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning och koncernbidrag Erhållen ränta Erlagd ränta Summa Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 6 3 Avsättningar till pensioner 1 1 Summa 7 4 Förvärv av inkråm och verksamheter moderbolaget Förvärvade tillgångar och skulder Aktier i dotterföretag Fastighetsbolaget motorspinnaren AB 0 Bilia Center AB 124 Hans Persson Fordon AB 20 Hans Persson Fastighets AB 146 Bilia Personvogne A/S 40 Ejendomsselskabet Hörskatten A/S 10 Selandia Motor Company A/S 10 Summa tillgångar 350 Förvärvade nettotillgångar 350 Köpeskilling: Utbetald köpeskilling 350 Påverkan på likvida medel 350 Avyttring av inkråm och verksamheter moderbolaget Avyttrade tillgångar och skulder Aktier i dotterföretag Bilia Personbilar i Västerås AB 6 Bilia Fordon AB 15 Bilia Personbilar i Enköping AB 0 Bilia Danmark A/S 0 Bilia Fordon Stockholm AB 12 Summa tillgångar Avyttrade nettotillgångar Köpeskilling: Erhållen köpeskilling Påverkan på likvida medel Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjade krediter uppgår till NOT 28 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Nyemissionen som resulterade i att Bilia tillfördes 100 Mkr, före emissionskostnader om 6 Mkr, slutfördes under januari månad De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse den 26 februari Bilia Årsredovisning

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer