NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET"

Transkript

1 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1 Redovisning för juridisk person. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2.1 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för ÅRL, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS. Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter. Klassificering och uppställningsformer s resultaträkning och balansräkning är uppställda enligt årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella rapporter är främst redovisning av eget kapital samt förekomsten av avsättningar som egen rubrik i balansräkningen. Dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinstmedel betraktas som en återbetalning av investeringen och reducerar andelens redovisade värde. Intäkter Utförande av tjänsteuppdrag Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i resultaträkningen när tjänsterna är utförda. Utdelningar Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning bedöms som säker. Finansiella instrument I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar till verkliga värden. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, lånefordringar, kundfordringar, finansiella placeringar och derivat. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder, låneskulder och derivat. Andra finansiella skulder Denna kategori består av skulder till kreditinstitut, förlagslån och leverantörs skulder. Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upplupet anskaffningsvärde. Derivat I enlighet med reglerna i RFR 2.1 har moderbolaget valt att från och med den 1 januari 2005 tillämpa ÅRL 4 kap 14 a e som tillåter värdering av valuta- och ränteswapar till verkliga värden. Finansiella garantier s finansiella garantiavtal består i huvudsak av borgensförbindelser till förmån för dotterföretag. Finansiella garantier innebär att bolaget har ett åtagande att ersätta innehavaren av ett skuldinstrument för förluster som denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt avtalsvillkoren. För redovisning av finansiella garantiavtal tillämpar moderbolaget en av Rådet för finansiell rapportering tillåten lättnadsregel jämfört med reglerna i IAS 39. Lättnadsregeln avser finansiella garantiavtal utställda till förmån för dotterföretag. redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i balansräkningen när bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att reglera åtagandet. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar på samma sätt som för koncernen men med tillägg för eventuella uppskrivningar. Leasade tillgångar I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Ersättningar till anställda Förmånsbestämda planer I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmåns bestämda planer än de som anges i IAS 19. följer tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter, eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsentligaste skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, att beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om framtida löneökningar och att alla aktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen då de uppstår. Skatter I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld, till skillnad mot i koncernen. I resultaträkningen görs i moderbolaget på motsvarande sätt ingen fördelning av del av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad. 58 Bilia Årsredovisning 2008

2 Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Rådet för finansiell rapporteing (UFR 2). Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatte effekt. Koncernbidrag som är att jämställa med en utdelning redovisas som en utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. Koncernbidrag som är att jämställa med aktieägartillskott redovisas, med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot balanserade vinstmedel. Givaren redovisar koncern bidraget och dess aktuella skatteeffekt som investering i andelar i koncernföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras. NOT 2 INTÄKTERNAS FÖRDELNING Nettoomsättning/funktion Data- och utbildningstjänster Övrigt Summa NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Sjukfrånvaro, % Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 2,7 2,7 Sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 70,3 59,2 Sjukfrånvaro på upp till 60 dagar 29,7 40,8 100,0 100,0 Sjukfrånvaro fördelad på kön, % Män 0,9 0,9 Kvinnor 6,1 5,8 Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori, % 29 år 1,7 2, år 3,9 1,1 50 år 1,6 7,1 Sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för respektive grupp. Övrig information avseende moderbolagets anställda och personalkostnader återfinns i koncernens not 9 Anställda och personalkostnader. NOT 4 OMKOSTNADER Arvode och kostnadsersättning till revisorer, Tkr KPMG AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genom fö ran det av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Övriga kostnader I årets administrationskostnader ingår inga jämförelsestörande poster ( 2). NOT 5 FINANSNETTO Resultat från andelar i koncernföretag Utdelning Nedskrivning 848 Realisationsresultat vid avyttring av andelar 73 5 Erhållna koncernbidrag Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga 5 2 Valutakursdifferens, likvida medel Värdeförändring, derivat Summa Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, övriga Valutakursdifferens, likvida medel Värdeförändring, derivat Räntekostnader i årets pensionsdel 1 1 Summa NOT 6 BOKSLUTSDISPOSITIONER Skillnad mellan redovisad avskrivning och avskrivning enligt plan: Immateriella rättigheter 2 3 Periodiseringsfonder: Upplösning periodiseringsfond, tax Avsättning till periodiseringsfond, tax Summa Bilia Årsredovisning

3 NOT 7 SKATTER Redovisad i resultaträkningen Aktuell skattekostnad ( )/skatteintäkt (+) Periodens skattekostnad/skatteintäkt Uppskjuten skattekostnad ( )/skatteintäkt (+) Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 4 1 Uppskjuten skatt till följd av förändringar i skattesatser 1 Skatteeffekt i koncernbidrag Totalt redovisad skattekostnad (%) (%) 2007 Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 28,0 4 28,0 39 Effekt av ändrad skattesats uppskjuten skatt 1 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 254 0,7 1 Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 243 7,8 11 Redovisad effektiv skatt 46,2 6 20,9 29 Skatteposter som redovisas direkt mot eget kapital Skatteeffekt i koncernbidrag 3 2 Summa 3 2 Redovisad i balansräkningen Uppskjutna skattefordringar Uppskjuten skattefordran Redovisade uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar hänför sig till följande: Pensionsavsättningar Skattefordringar Balans per 1 jan 2007 Redovisat över resultaträkningen Redovisat mot eget kapital Balans per 31 dec 2007 Pensionsavsättningar Räntebärande skulder 0 0 Skatteeffekt i koncernbidrag Skattefordringar Balans per 1 jan 2008 Redovisat över resultaträkningen Redovisat mot eget kapital Balans per 31 dec 2008 Pensionsavsättningar Räntebärande skulder Skatteeffekt i koncernbidrag Skattefordringar Bilia Årsredovisning 2008

4 NOT 8 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Programvaror, internt utvecklade Programvaror, förvärvade Totalt immateriella rättigheter Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Internt utvecklade tillgångar Nyanskaffningar Utrangeringar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Omföringar 2 2 Förvärvade avskrivningar Utrangeringar 2 2 Årets avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Bilia AB har under året förvärvat programvaror från Bilia Personbilar AB och fortsatt på tidigare avskrivningsplan. Avskrivningar Programvaror, internt utvecklade Programvaror, förvärvade Totalt immateriella rättigheter Administrationskostnader NOT 9 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 4 1 Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början 10 9 Avyttringar och utrangeringar 5 Förvärvade avskrivningar 2 Årets avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Redovisat värde vid årets slut 3 2 Bilia AB har under året förvärvat materiella anläggningstillgångar från Bilia Personbilar AB och fortsatt på tidigare avskrivningsplan. Av- och nedskrivningar Av- och nedskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen: Avskrivningar Nedskrivningar Administrationskostnader 1 1 Leasingavtal avseende lokaler, tjänstebilar och kontorsutrustning s leasingavtal avser i huvudsak huvudkontorets lokaler samt leasing av tjänstebilar och kontorsutrustning. Vid utgången av 2008 omfattade lokalhyresavtalen cirka 1,0 Tkvm. I några fall är leasingavgiften bunden i perioder om tre månader på basis av Stibor eller Cibor. I övriga fall är leasingavgifter kopplade till del av konsumentprisindex eller liknande index. Förlängningen av ingångna leasingavtal är i de flesta fall möjligt. I ett fåtal av leasingavtalen föreligger möjlighet för moderbolaget att förvärva objektet vid hyresperiodens utgång. Leasade tillgångar som vidareuthyrs Intäkterna för vidareuthyrda objekt uppgick till 0 Mkr (0) för Bilia Årsredovisning

5 NOT 10 AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Förvärv 351 Aktieägartillskott Avyttringar Summa Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivning 848 Summa Ackumulerade uppskrivningar Vid årets början Summa Redovisat värde vid årets slut Specifikation av Bilia ABs och koncernens innehav av aktier och andelar i koncernföretag Dotterföretag Land Organisationsnummer Säte Antal andelar Redovisat värde Andel i % Bilia Personbilar AB Sverige Göteborg , Netbil i Skandinavien AB Sverige Göteborg.Bilia Fordon Stockholm AB Sverige Stockholm ,0 12 Bilia Center AB Sverige Göteborg ,0 1 Hans Persson Fordon AB Sverige Göteborg ,0 0 Hans Persson Fastighets AB Sverige Göteborg ,0 1 Säfveån AB Sverige Göteborg , Bilia Personbil as Norge Oslo , Bilforum AS Norge Stavanger.Bilforum Finans AS Norge Stavanger Bilia Personvogne A/S Danmark Taastrup ,0 118 Selandia Motor Company A/S Danmark Lyngby ,0 10 Ejendomsselskabet Hörskatten A/S Danmark Taastrup ,0 10 Bilia Holding AB Sverige Göteborg , Catena Automobile ALT HH GmbH Tyskland HRB Köln Motoria Bil AB Sverige Göteborg ,0 0 3 Sevonia AB Sverige Göteborg , AB Bilorama Sverige Göteborg ,0 3 3 Bilia Danmark A/S Danmark Taastrup 39 Övriga bolag 100,0 1 0 Redovisat värde Bilia Danmark A/S avyttrades under Bilia Årsredovisning 2008

6 NOT 11 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Redovisat värde vid årets slut 0 0 NOT 12 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Tillkommande reverslån 45 Redovisat värde vid årets slut 45 Aktiekapital och överkurs Stamaktier Anges i tusentals aktier Emitterade per 1 januari Nedsättning aktier Emitterade per 31 december betalda Per den 31 december 2008 omfattade det registrerade aktiekapitalet stamaktier ( ). Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid årsstämman med en röst per aktie. Alla aktier har samma rätt till Bilias kvarvarande nettotillgångar. Kontantutdelning Efter balansdagen har styrelsen föreslagit att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret :00 kronor per stamaktie (8:00) NOT 13 ÖVRIGA FORDRINGAR Övriga fordringar som är omsättningstillgångar Övrigt 30 6 Summa 30 6 NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda kostnader 2 2 Summa 2 2 NOT 15 EGET KAPITAL Styrelsens utdelningsförslag blir föremål för fastställelse på årsstämman den 16 april Bundna fonder Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning. Reservfond Syftet med reservfonden är att spara en del av årets resultat som inte går åt för täckning av balanserad förlust. Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reservfondsavsättning och efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Balanserade vinstmedel utgör tillsammans med årets resultat summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktie ägarna. Återköpta egna aktier som ingår i eget kapital-posten balanserade vinstmedel Redovisat Antal aktier värde Ingående återköpta egna aktier Årets inköp Årets nedsättning Utgående återköpta egna aktier NOT 16 OBESKATTADE RESERVER Obeskattade reserver: Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Ackumulerade avskrivningar utöver plan 5 3 Summa obeskattade reserver Bilia Årsredovisning

7 NOT 17 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Långfristiga skulder Banklån Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 217 Kortfristig del av banklån Summa Årets kostnader för avgiftsbestämda planer 8 8 Häri ingår 1 Mkr ( avseende ITP-plan finansierad i Alecta, se ovan. För ytterligare upplysning om pensioner, aktierelaterade ersättningar och ledande befattningshavares förmåner se koncernens not 9 Anställda och personalkostnader och not 25 Pensioner. NOT 19 ÖVRIGA SKULDER NOT 18 PENSIONER Nettoskuld Pensionsskuld 10 9 Övriga pensioner 4 6 Summa Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI: 10 9 Ställda säkerheter för pensionsförpliktelser Inga Inga Förändringar i nettoskulden Nettoskuld vid årets början avseende pensionsåtaganden I resultaträkningen redovisad kostnad för pensionering i egen regi exklusive skatter. 1 2 Pensionsutbetalningar 1 1 Annan förändring av kapitalvärdet 1 Kapitalvärdet av pensionsförpliktelser som avser pensionering i företagets egen regi vid utgången av året Netto pensionsförpliktelser Kostnader avseende pensioner Pensionering i egen regi Kostnad exklusive räntekostnad 1 1 Kostnad för pensionering i egen regi 1 1 Pensionering genom försäkring Försäkringspremier 7 7 Delsumma 8 8 Särskild löneskatt på pensionskostnader 1 1 Kostnad för kreditförsäkring 0 0 Årets pensionskostnad 9 9 Redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner 9 9 Långfristiga skulder Förlagslån 87 Personalfond 5 5 Summa 92 5 Kortfristiga skulder Mervärdeskatt 1 Källskatt 1 1 Övrigt Summa Skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Förlagslån 87 Personalfond 5 5 Summa 92 5 NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna löner 5 4 Upplupna sociala kostnader 4 4 Övriga upplupna kostnader Summa Av den redovisade nettokostnaden återfinns 1 Mkr ( i rörelsen och 0 Mkr ( i finansnettot. Avgiftsbestämda planer har avgiftsbestämda pensionsplaner som helt bekostas av företaget. Betalning till dessa planer sker löpande enligt reglerna i respektive plan. 64 Bilia Årsredovisning 2008

8 NOT 21 VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER TILL VERKLIGT VÄRDE Verkligt värde Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen nedan: Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Övriga tillgångar/valutaswapar Lånefordringar och kundfordringar Finansiella anläggningstillgångar, ej räntebärande Finansiella tillgångar som kan säljas Kund- och andra fordringar Likvida medel Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Övriga skulder/valutaswapar Andra finansiella skulder Förlagslån Banklån Personalfond Leverantörs- och övriga skulder Checkräkningskredit Beräkning av verkligt värde För sammanfattning av de metoder och antaganden som främst använts för att faställa verkligt värde se koncernen not 29 Värdering av finansiella tilllgångar och skulder till verkligt värde. NOT 22 FINANSIELLA RISKER OCH FINANSPOLICY Bilia AB Placeringar Alla placeringar av tillfällig överskottslikviditet ska ske med krav på hög likviditet och liten kreditrisk. Placeringar får göras i instrument och med motparter som finns upptagna i en förteckning som utfärdats av VD i Bilia AB. Förteckningen ska göras med beaktande av följande krav: Placeringar får ske i svenska statspapper med hög likviditet utan beloppsmässig begränsning. Placering får ske hos svenska banker med högst 300 Mkr per bank och med en bindningstid på högst 90 dagar. Placering får ske i papper som av Nordisk Rating åsatts betyget K1 och med en återstående löptid på högst 90 dagar och med ett belopp på högst 50 Mkr per emittent. För vidare information se koncernen not 30 Finansiella risker och finanspolicies. Aktier i dotterföretag s innehav av aktier i de utländska dotterföre tagen innebär en valutaexponering för Bilia, så kallad omräkningsexponering. Alla beslut rörande kurssäkring av omräkningsexponeringen av innehavet av aktierna i de utländska koncernföretagen ska föregås av styrelsebeslut i Bilia AB. För närvarande skyddar inte Bilia AB innehavet av aktier i utländsk valuta. Förfallostruktur Räntebärande finansiella skulder. Nedanstående tabell redovisar de på balansdagen finansiella skuldernas förfallostruktur. Låneinstitut Valuta Nominellt belopp valuta Totalt belopp Inom 1 mån 1 3 mån 3 mån 1 år 1 5 år 5 år och längre Nominellt belopp valuta Totalt belopp Inom 1 mån 1 3 mån 3 mån 1 år 1 5 år 5 år och längre Handelsbanken SEK Nordea SEK Nordea NOK Nordea DKK SEB SEK Nordea/Handelsbanken (Clubdeal) SEK Förlagslån SEK Personalfond SEK Summa Bilia Årsredovisning

9 NOT 23 OPERATIONELL LEASING Leasingavtal där företaget är leasetagare Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till: Inom ett år 1 2 Mellan ett och fem år 3 0 Summa 4 2 Leasingavtal avseende lokaler, tjänstebilar och kontorsutrustning s leasingavtal avser i huvudsak lokaler för huvudkontoret samt leasing av tjänstebilar och kontorsutrustning. Vid utgången av 2008 omfattade lokalhyresavtalen cirka 1,0 Tkvm (1,5). I några fall är leasingavgiften bunden i perioder om tre månader på basis av Stibor eller Cibor. I övriga fall är leasingavgifter kopplade till del av konsumentprisindex eller liknande index. Förlängningen av ingångna leasingavtal är i de flesta fall möjlig. I ett fåtal av leasingavtalen föreligger möjlighet för moderbolaget att förvärva objektet vid hyresperiodens utgång. Intäkterna för vidareuthyrda objekt uppgick 2008 till 0 Mkr (0). Minimileaseavgifter 2 1 Totala leasingkostnader 2 1 NOT 24 INVESTERINGSÅTAGANDEN Under 2008 har moderbolaget ingått avtal om att förvärva immateriella anläggningstillgångar för 1 Mkr ( ). NOT 25 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER Tvister Skatteverket har ifrågasatt Bilia ABs avdragsrätt för kostnader och mervärdeskatt sammanhängande med tidigare redovisad tvist hänförlig till utdelningen av KFAB år Till följd härav har Skatteverket påfört Bilia AB skatt och tillkommande avgifter med 7 Mkr. Bolagets bedömning, vilken delas av skattejuridisk expertis, är att Bilia redovisat aktuella kostnader och mervärdeskatt enligt gällande skatteregler och praxis. Dock har 4 Mkr reserverats koncernmässigt för eventuella tillkommande skatter. Skatteverkets beslut är överklagat till Länsrätten. Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 750 Aktier i dotterföretag 785 Summa ställda säkerheter Eventualförpliktelser Garantiåtaganden 0 Hyresgarantier Borgensförbindelse till förmån för dotterföretag Summa eventualförpliktelser Beloppet avser hyresgarantier ställda för Bilia ABs dotterföretag med 229 Mkr (182) samt Micro AB med 2 Mkr (2) till förmån för fastighetsägarna. Beloppet som är angivet är årshyran till hyres avtalen med varierande avtalslängd. Avtalen förfaller mellan åren Bilia Årsredovisning 2008

10 NOT 26 NÄRSTÅENDE har en närståenderelation med sina dotter företag, se not 10 Aktier och andelar i koncernföretag. Nyckelpersoner består av styrelseledamöter, VD och andra ledande befattningshavare. Upplysningar om löner och andra ersättningar med nyckelpersoner redovisas i koncernens not 9 Anställda och personalkostnader. Övriga transaktioner redovisas nedan: Företagets styrelseledamöter (Mats Qviberg och Sven Hagströmer) och dess nära familjemedlemmar kontrollerar 41 (39) procent av rösterna i företaget. Sammanställning över närståendetransaktioner Närståenderelation År Försäljning av varor och tjänster till närstående Inköp av varor och tjänster från närstående Provisioner/ ränta/ utdelning Fordran på närstående per den 31 december Skuld till närstående per den 31 december Dotterföretag Dotterföretag Eventualförpliktelser för dotterföretag Eventualförpliktelser för dotterföretag Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning Följande ersättningar har nyckelpersonerna i ledande ställning erhållit: Kortfristiga ersättningar till anställda 9 8 NOT 27 KASSAFLÖDESANALYS Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning och koncernbidrag Erhållen ränta Erlagd ränta Summa Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 6 3 Avsättningar till pensioner 1 1 Summa 7 4 Förvärv av inkråm och verksamheter moderbolaget Förvärvade tillgångar och skulder Aktier i dotterföretag Fastighetsbolaget motorspinnaren AB 0 Bilia Center AB 124 Hans Persson Fordon AB 20 Hans Persson Fastighets AB 146 Bilia Personvogne A/S 40 Ejendomsselskabet Hörskatten A/S 10 Selandia Motor Company A/S 10 Summa tillgångar 350 Förvärvade nettotillgångar 350 Köpeskilling: Utbetald köpeskilling 350 Påverkan på likvida medel 350 Avyttring av inkråm och verksamheter moderbolaget Avyttrade tillgångar och skulder Aktier i dotterföretag Bilia Personbilar i Västerås AB 6 Bilia Fordon AB 15 Bilia Personbilar i Enköping AB 0 Bilia Danmark A/S 0 Bilia Fordon Stockholm AB 12 Summa tillgångar Avyttrade nettotillgångar Köpeskilling: Erhållen köpeskilling Påverkan på likvida medel Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjade krediter uppgår till NOT 28 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Nyemissionen som resulterade i att Bilia tillfördes 100 Mkr, före emissionskostnader om 6 Mkr, slutfördes under januari månad De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse den 26 februari Bilia Årsredovisning

Noter till de finansiella rapporterna Moderbolaget

Noter till de finansiella rapporterna Moderbolaget Noter till de finansiella rapporterna Moderbolaget Belopp i Mkr om inget annat anges. Not 1 Redovisningsprinciper Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL (1995:1554) och Redovisningsrådets

Läs mer

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 innebär att moderbolaget

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Den verksamhet som tidigare bedrevs av ICA AB flyttades till ICA Gruppen AB den 1 januari 2014.

Den verksamhet som tidigare bedrevs av ICA AB flyttades till ICA Gruppen AB den 1 januari 2014. Not 1 Redovisningsprinciper Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar Not 4 Revisionskostnader Not 5 Avskrivningar Not 6 Operationella leasingavtal

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Eget kapital och vinstdisposition. instrument. Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Eget kapital och vinstdisposition. instrument. Not 9 Materiella anläggningstillgångar Not 1 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar Not 4 Revisionskostnader Not 5 Operationella

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar Bolag Selfhelpgruppen AB Org nr 556562-9135 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer