Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS"

Transkript

1 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012

2

3 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1 Gruppavtal och Gruppförsäkringsplan... 9 A.2 Att teckna försäkring... 9 A.3 När anställd/företagare omfattas av försäkringen och tiden för försäkringsgivarens ansvar A.4 Årliga uppgifter A.5 Premiebetalning A.6 När avtalet upphör A.7 Om verksamheten upphör A.8 Frivillig fortsättningsförsäkring OF A.9 Ändring av försäkringsvillkoren A.10 Överskott A.11 Försäkringens giltighetstid A.12 Upplysningsplikten B Reglering av försäkringsfall C Allmänna bestämmelser för TGL C.1 TGL- under anställning C.2 Förfogande över försäkringen C.3 Premiebefrielse C.4 Försäkringsskydd vid sjukdom eller olycksfall C.5 Efterskydd C.6 Frivillig fortsättningsförsäkring D Försäkringsförmånerna för TGL D.1 Försäkringsbelopp D.2 Begravningshjälp D.3 Barnbelopp D.4 TGL-förmåner efter anställd som fyllt 65 år D.5 TGL-förmåner efter den som varit anställd för att utföra arbete under mindre än 8 timmar/vecka D.6 Samordning D.7 Generellt förmånstagarförordnande D.8 Barnbelopp D.9 Begravningshjälp D.10 TGL-förmåner efter den anställdes make/registrerad partner/sambo D.11 Beräkning av arbetstid i vissa fall E Begränsningar i försäkringsgivarens ansvar för TGL F Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) F.1 Allmänt F.2 När försäkringen gäller F.3 Omfattning vid olycksfall i arbetet F.4 Begreppsförklaring avseende försäkringens omfattning F.5 Inkomstförlust F.6 Allmänt om ersättning för kostnader (läke-, rese-, mer- och rehabiliteringskostnader) F.7 Självrisk vid kostnader F.8 Läkekostnader

4 F.9 Resekostnader F.10 Merkostnader F.11 Sveda och värk F.12 Rehabilitering och hjälpmedel F.13 Hälsoombud F.14 Kristerapi F.15 Medicinsk invaliditet F.16 Ekonomisk invaliditet F.17 Ersättningens storlek F.18 Vanprydande ärr F.19 Möjlighet till omprövning av ersättning om invaliditeten ökar F.20 Dödsfallsersättning F.21 Ansvarsbelopp G Olycksfallsförsäkring Fritid (OF) G.1 Allmänt G.2 När försäkringen gäller G.3 Omfattning G.4 Allmänt om ersättning för kostnader (läke-, tandskade-, rese-, mer- och rehabiliteringskostnader) G.5 Sveda och värk G.6 Krisförsäkring G.7 Hälsoombud G.8 Dödsfallsersättning H Begränsningar i försäkringsgivarens ansvar I Om du inte är nöjd J Information om behandling av personuppgifter

5 Inledning Vad är Företag BAS? Företag BAS är en obligatorisk gruppförsäkring som en företagare kan teckna för sig själv och sina anställda. Grundskyddet omfattar Tjänstegruppliv (TGL) och Gruppolycksfallsförsäkring Arbetstid (GOA). Försäkringen kan tecknas av företag som saknar kollektivavtal. TGL är en kapitalförsäkring för dödsfall utan sparande. Detta innebär att ett försäkringsbelopp betalas ut vid den försäkrades dödsfall till den försäkrades förmånstagare. Försäkringen är en ren riskförsäkring som saknar värde om den upphör att gälla innan ett försäkringsfall inträffat. Olycksfallsförsäkring Arbetstid är en riskförsäkring utan sparande. Olycksfallsförsäkring Fritid (OF) kan tecknas som en frivillig försäkring för de anställda. För försäkringsavtal gäller utöver vad som anges i gruppavtal och dessa villkor dessutom vad som anges i lagen om försäkringsavtal och allmän svensk rätt i övrigt, oavsett var den försäkrade/försäkringstagaren har sin vistelseort. Om du har frågor om försäkringen skall du i första hand ta kontakt med gruppföreträdaren (arbetsgivarens kontaktperson), i andra hand med SalusAnsvar, Stockholm, telefonnummer Försäkringsgivare SalusAnsvar Personförsäkring AB, organisationsnummer , är försäkringsgivare för försäkringen. I villkorstexten kallat försäkringsgivare. Försäkringsgivaren står under Finansinspektionens tillsyn. Avtal om Gruppförsäkring är tecknat mellan företrädare för de försäkringsberättigade och SalusAnsvar. Skatteregler Försäkringen är en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen. Att försäkringen är en kapitalförsäkring i skattehänseende innebär bland annat att ersättning från försäkringen är fri från inkomstskatt 5

6 Definitioner Arbetsoförmåga GOA:Med bestående arbetsoförmåga avses i detta villkor att den försäkrade har på grund av olycksfall i arbetet förlorat arbetsförmågan eller fått den nedsatt med minst hälften. För ersättning av inkomstförlust menas dock med arbetsoförmåga, att den försäkrade efter olycksfallsskada har fått arbetsförmågan nedsatt med minst 25 procent. Nedsättningen bedöms, där inte annat anges, enligt Socialförsäkringsbalken och försäkrad erhåller ersättning enligt denna lag. OF: Med bestående arbetsoförmåga avses i detta villkor att den försäkrade har på grund av olycksfall på fritiden, förlorat arbetsförmågan eller fått den nedsatt med minst hälften. Nedsättningen bedöms, där inte annat anges, enligt Socialförsäkringsbalken och försäkrad erhåller ersättning enligt denna lag. Arbetsskada Med arbetsskada menas skada till följd av olycksfall i arbetet enligt Socialförsäkringsbalken. Olycksfall vid färd till eller från arbetsstället räknas som olycksfall i arbetet, om färden föranleddes av och stod i nära samband med arbetet (sk färdolycksfall). Arbetssjukdom omfattas inte av dessa villkor och inte heller färdolycksfall som omfattas av trafik- eller ansvarsförsäkring. Arbetstid Arbetstid är sådan tid i verksamhet hos arbetsgivare, eller som egen företagare, som omfattas av arbetsskada enligt Socialförsäkringsbalken. Som arbetstid betraktas också resor till och från arbetet. Övrig tid är fritid. Fullt arbetsför Att den anställde kan fullgöra sitt arbete utan inskränkning avseende anställningen hos den arbetsgivare som ansöker om försäkring. Beträffande denna anställning får den anställde inte ha rätt till vare sig sjuklön från arbetsgivaren eller utbetalning från Försäkringskassan. Med utbetalning från Försäkringskassan avses sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning, sjukpenning, vilande ersättning eller annan motsvarande ersättning. Den som ska försäkras kan vara lönebidragsanställd. Förmånstagare Är den eller de personer som livbeloppet utbetalas till vid den försäkrades dödsfall. Försäkrad Den person på vars liv eller hälsa en försäkring gäller. Försäkringsfall/skadefall Tidpunkt för försäkringsfallet är vid: Livförsäkring: den tidpunkt då den försäkrade avlidit. Olycksfallsskada: den dag och tidpunkt då olycksfallet inträffade även om symtom/besvär/försämring på skada skulle visa sig vid senare tidpunkt. 6

7 Försäkringstagare Den arbetsgivare som har ingått avtal om TGL/GOA/OF med SalusAnsvar. De skyldigheter, som enligt lagen om försäkringsavtal åvilar försäkringstagaren gentemot försäkringsgivaren, skall dock avse arbetsgivaren, om det inte är fråga om uppgifter som den försäkrade har att lämna till SalusAnsvar. I fråga om rätten att göra förmånstagarförordnande (TGL) och rätten till försäkringsersättning anses dock varje försäkrad som försäkringstagare. Försäkringstid Den tid en försäkrad omfattas av TGL, GOA och OF i SalusAnsvar. Försäkringsperiod Varje grupp har en gemensam huvudförfallodag för samtliga försäkringar. För nytillkomna gruppavtal med gemensam huvudförfallodag blir första försäkringsperioden den tid som är kvar till gruppens huvudförfallodag. Varje försäkringsperiod därefter blir tolv månader. GOA Gruppolycksfallsförsäkring Arbetstid. Gruppavtal Avtal som anger förutsättningarna för gruppförsäkring för en bestämd grupp personer. Gruppföreträdare Den person som företräder gruppen för att sköta försäkringen och vara kontaktperson med SalusAnsvar. Gruppmedlem Utgörs av den som tillhör den grupp som är berättigad att anslutas till försäkringen enligt gruppavtalet och är försäkrad enligt avtalet. Ägare verksam i företaget, verksam make/registrerad partner/sambo och företagsledare i det företag som tecknar gruppavtalet kan ingå i försäkringen som gruppmedlem. Obligatorisk gruppförsäkring En gruppförsäkring som varje medlem i gruppen är direkt ansluten till på grund av gruppavtalet. OF Olycksfallsförsäkring Fritid. Olycksfall Kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting. Den dag sådan skada visade sig anses då vara tidpunkten för olycksfallsskadan. 7

8 Preskription Den tid som begränsar rätten att göra anspråk på ersättning. Inkommer anspråk efter den tiden har rätten till ersättning förlorats genom preskription. Prisbasbelopp Prisbasbelopp fastställs varje år enligt Socialförsäkringsbalken och räknas fram på grundval av ändringar i det allmänna prisläget. Stadigvarande bosatt i Sverige Person som är inskriven i svensk försäkringskassa alternativt är boende i Sverige minst 8 månader om året. Skadeanmälan Försäkringsfall/skadefall skall snarast möjligt anmälas till SalusAnsvar via arbetsgivaren. Blanketter kan rekvireras från gruppföreträdaren. Registrerad partner Person med vilken gruppmedlemmen låtit registrera partnerskap enligt lagen om registrerat partnerskap. Sambo Person som gruppmedlemmen stadigvarande bor tillsammans med i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll enligt sambolagen. TGL Tjänstegrupplivförsäkring. 8

9 A Allmänna bestämmelser A.1 Gruppavtal och Gruppförsäkringsplan Arbetsgivare/gruppföreträdaren har med SalusAnsvar ingått ett gruppavtal för alla sina anställda som försäkras enligt avtal, om inget annat framgår av Gruppförsäkringsplanen. Försäkringen gäller på det sätt som framgår av gruppavtal och därtill hörande handlingar, dessa försäkringsvillkor, lag om försäkringsavtal och allmän lag i övrigt. I gruppavtalet angivna särskilda villkor eller klausuler, gäller före försäkringsvillkor. De anställda som omfattas av försäkringen har rätt till förmåner enligt vad som framgår av gruppavtalet. Om gruppavtalet ändras följer därmed att de försäkrades förmåner ändras i motsvarande mån. Avtalad försäkringstid är ett år och försäkringen förlängs med ett år i sänder. Om den inte sägs upp av någon av parterna förnyas avtalet årsvis. Vid nyteckning gäller försäkringen fram till huvudförfallodagen som är gemensam och förlängs därefter ett år i sänder. A.2 Att teckna försäkring Försäkringen kan endast tecknas av arbetsgivare som inte är ålagda enligt kollektivavtal att teckna särskild försäkring, men som ändå önskar försäkra sina anställda. Arbetsgivaren förbinder sig att betala för avtalsperioden fastställd premie för tecknad försäkring. För att den anställde/företagaren ska kunna försäkras krävs att denne är stadigvarande bosatt i Sverige. För att kunna omfattas av försäkring krävs full arbetsförhet (se definitioner) vid den tidpunkt då försäkring söks eller den tidpunkt då kollektiv anslutning till försäkring sker. Företaget ska ha sitt säte i Sverige. Företagare kan teckna försäkringar enligt dessa villkor även för egen del. Förutsättningen är att företagaren är verksam i företaget. Företaget får inte vara verksamt inom näringsgrenarna jordbruk, skogsbruk, (inkl rennäring) eller fiske,om inget annat framgår av Gruppförsäkringsplanen. Som företagare betraktas: samtliga ägare i ett företag som inte är juridisk person (enskild firma, enkelt bolag) samtliga bolagsmän i ett handelsbolag komplementären i ett kommanditbolag i aktiebolag, fysiska personer som är aktieägare och som ensam eller sammanräknad med annan sådan aktieägare, som är make/maka/registrerad partner, förälder eller barn till honom/henne äger minst 20 procent av aktierna i bolaget. 9

10 TGL och/eller GOA är en obligatorisk gruppförsäkring, det vill säga en gruppförsäkring som varje medlem i gruppen är direkt ansluten till på grund av avtalet under förutsättning att krav på hälsan är uppfylld. Företag med upp till 10 anställda som försäkras ska personnummer och namn anges. A.3 När anställd/företagare omfattas av försäkringen och tiden för försäkringsgivarens ansvar För att den som ska försäkras och kunna omfattas av försäkring- en/-arna krävs att denne är fullt arbetsför (se definitioner) och att den anställde arbetar minst 8 tim per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Den anställde kan fullgöra sitt arbete utan inskränkningar hos arbetsgivare vid den tidpunkt då försäkringen söks eller den tidpunkt då kollektiv anslutning till försäkringen sker. Detta gäller också vid utökning av försäkringsskyddet. För inträde i försäkringen eller utökning av försäkringsskyddet gäller vid var tid gällande hälsokrav. Försäkringsgivarens ansvar träder i kraft vid den tidpunkt som anges i gruppavtalet, dock aldrig tidigare än den dag SalusAnsvar mottagit fullständiga ansökningshandlingar. I gruppavtalet eller ansökan kan avtalas att försäkringen skall träda i kraft från annan tidpunkt. Om någon inträder i gruppen efter då gruppavtalet ingicks, gäller den från och med dagen efter inträdet under förutsättning att den anställde uppfyller kraven för inträde enligt dessa villkor. Endast den som är anmäld omfattas av försäkringen. Anställd som inte är fullt arbetsför för sitt arbete när försäkringsskyddet trädde i kraft enligt avtalet, inträder försäkringsskyddet för den anställde först sedan denne blivit fullt arbetsför för sitt arbete. Hos arbetsgivare med färre än tio anställda gäller att personnummer och namn anges för de som ska försäkras. Vid nyanställning skall den nyanställde anmälas individuellt till SalusAnsvar med uppgift om dennes namn, personnummer och anställningsdag. Endast den som är anmäld omfattas av försäkringen. Var den anställde frånvarande från arbetet den dag försäkringsavtalet trädde i kraft föreligger ändå försäkringsskydd om frånvaron inte översteg 90 dagar. Försäkringsskydd inträder dock inte om den anställde från tidpunkt under dessa 90 dagar får mer än halv sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring. SalusAnsvar kan träffa avtal med enskild grupp om att varje anställd vid varje tidpunkt är försäkrad. Nyanställda behöver då inte anmälas. A.4 Årliga uppgifter Arbetsgivaren skall kontinuerligt under försäkringsåret informera SalusAnsvar om nyanställda som skall omfattas av avtalet, om anställda som lämnar sin tjänst och inte längre omfattas av avtalet. 10

11 Har SalusAnsvar träffat avtal med enskild grupp om att varje anställd vid varje tidpunkt är försäkrad skall arbetsgivaren på begäran av SalusAnsvar tillhandahålla en förteckning med namn, personnummer och anställningsdag för de anställda som omfattas av försäkringen. A.5 Premiebetalning Den första premien ska betalas inom 14 dagar från den dag försäkringsgivaren avsänt krav på premie. Premie för en senare premieperiod ska betalas senast på förfallodagen. Premie behöver dock inte betalas tidigare än en månad från den dag försäkringsgivaren avsände krav på premie. Premien uttages som preliminär och slutlig premie, det vill säga den baseras varje år vid avisering på anställningstid och på uppgivet antal anställda och avräknas årligen i efterhand på faktiskt antal anställda. Gäller försäkringen med halvt belopp (TGL), beroende på omfattningen av den försäkrades arbetstid, ska ändå hel premie betalas. Arbetsgivare ansvarar själv för att inte teckna försäkringsavtal hos flera försäkringsgivare. Premien återbetalas inte retroaktivt. A.5.1 Uppsägning på grund av obetald premie Betalas inte premien i rätt tid och dröjsmålet inte är av ringa betydelse, får försäkringsgivaren säga upp försäkringen. Uppsägning får verkan fjorton dagar efter det att meddelande om uppsägning avsändes under förutsättning att premien inte betalas inom denna tid. A.5.2 Återupplivning Har en uppsägning på grund av dröjsmål med annan premie än den första premien fått verkan återupplivas försäkringen till sin tidigare omfattning om det utestående premiebeloppet betalas inom tre månader från utgången av den frist om fjorton dagar som anges ovan. Återupplivning kan bara ske för hela gruppen. Premiebetalningen ska avse hela den premieperiod för vilken premien varit obetald. Återupplivas försäkringen börjar försäkringen gälla från och med dagen efter den då premiebeloppet betalades. Vid premiehöjning eller ändring av dessa försäkringsvillkor under tid då försäkringen varit obetald och återupplivning sedan sker ska, på begäran av försäkringsgivaren, den högre premien erläggas och ändrade villkor gälla. A.6 När avtalet upphör Avtalet gäller tills det skriftligt sagts upp av arbetsgivaren eller SalusAnsvar. Avtalet upphör tidigast vid utgången av månaden efter den månad då avtalet sades upp. Längre uppsägningstid kan avtalats mellan arbetsgivaren och SalusAnsvar. 11

12 Om arbetsgivaren försätts i konkurs eller inleder ett likvidationsförfarande får försäkringsgivaren säga upp avtalet till den tidpunkt då konkursen/likvidationen avslutas. Försäkringsgivaren kan säga upp avtalet om arbetsgivaren inte betalar premie i rätt tid eller på annat sätt bryter mot försäkringsvillkoren. A.7 Om verksamheten upphör Upphör företagare med sin verksamhet upphör gruppavtalet efter uppsägning. Fortsättningsförsäkring kan tecknas av de tidigare försäkrade inom tre månader från det att gruppavtalet upphörde. Detsamma gäller för företagarens försäkringsavtal om företagaren upphör med att vara verksam i företaget. A.8 Frivillig fortsättningsförsäkring OF Om gruppavtal upphör på grund av arbetsgivarens eller SalusAnsvars uppsägning, har varje försäkrad rätt att utan hälsoprövning få ett likvärdigt skydd genom att teckna fortsättningsförsäkring. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska ske inom tre månader från det att Gruppavtal, eller rätten att tillhöra Gruppavtalet, upphört. Den försäkrade har inte rätt att ansöka om fortsättningsförsäkring om: den försäkrade uppnått pensionsålder den försäkrade har varit försäkrad under kortare tid än 6 månader. Fortsättningsförsäkring kan ha delvis andra försäkringsvillkor, försäkringsbelopp och premie än tidigare. A.9 Ändring av försäkringsvillkoren Försäkringsgivaren har rätt att ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden. Sådan ändring får verkan från tidpunkt som försäkringsgivaren bestämmer, dock tidigast fyra veckor efter det att försäkringsgivaren avsänt ett meddelande till arbetsgivaren om villkorsändringen. Arbetsgivare som inte accepterar det nya villkoret har rätt att, inom fyra veckor, säga upp försäkringen. A.10 Överskott Överskott som uppkommer inom denna försäkring används i första hand för att efter inträffade dödsfall värdesäkra försäkringsbeloppen genom anknytning till prisbasbeloppet. Anpassning sker den 1 januari varje år. Överskott som inte tas i anspråk för värdesäkring används för att sänka premien. Närmare bestämmelser för beräkning och fördelning av överskott finns i försäkringsgivarens försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag. A.11 Försäkringens giltighetstid Försäkringen gäller, för den anställde, under anställningstiden hos arbetsgivare som tecknat försäkringen, dock tidigast från och med månaden efter den då anställde har fyllt 18 år och som längst till och med månaden innan den försäkrade fyller 70 år. 12

13 Försäkringen upphör dessförinnan att gälla då gruppavtalet upphör då gruppmedlemmen inte längre tillhör den i gruppavtalet bestämda grupp av personer som kan försäkras uppsägning fått verkan på grund av dröjsmål med betalning av premie. A.12 Upplysningsplikten Försäkringsavtalslagen reglerar konsekvenserna av att försäkringstagaren eller den försäkrade lämnar någon uppgift som är oriktig eller ofullständig. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden som är av betydelse för bedömningen av försäkringsrisken har lämnats, kan detta medföra att försäkringsgivaren säger upp försäkringen för upphörande eller ändring och att försäkringsgivaren blir fri från ansvar för inträffade försäkringsfall. Inbetald premie för tid fram till den tidpunkt försäkring upphör att gälla eller ändras återbetalas inte. 13

14 B Reglering av försäkringsfall B.1.1 Åtgärder för utbetalning Dödsfall och olycksfallsskada som kan ge rätt till ersättning, skall snarast möjligt anmälas till försäkringsgivaren. Skadeanmälan och nödvändiga blanketter kan rekvireras från gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren. De handlingar och övriga upplysningar, som försäkringsgivaren anser vara av betydelse för bedömning av sin ansvarighet ska anskaffas och insändas utan kostnad för försäkringsgivaren. Efterlevande ska anskaffa dödsfallsintyg och släktutredning från lokal skatteverket, samt intyg om dödsorsak. Medgivande för försäkringsgivaren att för bedömning av sin ansvarighet inhämta nödvändiga upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdinrättning, statliga- och kommunala myndigheter, Försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas på försäkringsgivarens begäran. Frågan om nödvändigheten kan på den försäkrades eller efterlevandes begäran prövas i särskild ordning. En förutsättning för rätt till ersättning vid försäkringsfall (GOA/OF) är att den försäkrade snarast anlitar läkare under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn iakttar läkarens föreskrifter aktivt deltar i Försäkringskassans, försäkringsgivaren, arbetsgivaren eller läkares rekommenderade rehabiliteringsåtgärder följer försäkringsgivarens anvisningar. Försäkringsgivaren kan begära att den försäkrade inställer sig för undersökning och behandling av särskilt anvisad läkare eller vårdinrättning. Kostnad betalas i dessa fall av försäkringsgivaren. Om försäkrad inte följer anvisningar kan rätten till ersättning reduceras, upphöra eller utebli. B.1.2 Värdesäkring Ersättningarna är värdesäkrade genom att de bygger på prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Eventuella förskott eller delersättningar avräknas från det beloppet. B.1.3 Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Sedan rätt till ersättning uppkommit och den försäkrade preciserat krav på ersättning ska utbetalning ske senast 30 dagar efter det att: de åtgärder som angivits för utbetalning fullgjorts, och/eller utredning presenterats som skäligen kan begäras för att fastställa försäkringsgivarens betalningsskyldighet och till vem utbetalning ska göras. 14

15 Sker utbetalning senare än vad som ovan angivits betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Beräkning av dröjsmålsränta görs på ersättning som beräknats med det prisbasbeloppet som gällde när rätten till ersättning uppkom. Härutöver ansvarar försäkringsgivaren inte för förlust som kan uppstå om utredning rörande skade- /försäkringsfall eller utbetalning fördröjs. Om förmånligare villkor tillämpas på äldre skadefall betalas dröjsmålsränta enbart på sådant belopp som skulle kunnat betalas enligt de äldre villkoren. Dröjsmålsränta betalas inte om dröjsmålet beror på: krig eller politiska oroligheter lagbud myndighets åtgärd stridsåtgärd i arbetslivet. B.1.4 Registrering av skadeanmälan Bolaget har rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR), registrera anmälda skador med anledning av denna försäkring. Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, Stockholm B.1.5 Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning, måste väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsgivaren inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att försäkringsgivaren har meddelat sitt slutliga ställningstagande till ersättningsanspråket. B.1.6 Gällande rätt För försäkringsvillkoret och avtalet gäller svensk rätt. 15

16 C Allmänna bestämmelser för TGL Allmänna bestämmelser under punkt A och Reglering av försäkringsfall under punkt B gäller även för TGL. C.1 TGL- under anställning Sedan försäkringsskydd inträtt för den anställde gäller det så länge denne är anställd för att utföra arbete minst 8 timmar per vecka, det vill säga försäkringsgrundande anställningstid. Frånvaro utöver sex månader i följd av annan orsak än sjukdom eller hel ledighet enligt föräldraledighetslagen räknas dock inte som försäkringsgrundande anställningstid. Ledighet med bibehållna anställningsförmåner räknas utan hinder av vad som anges i första meningen som försäkringsgrundande anställningstid. C.2 Förfogande över försäkringen Den försäkrade får inte överlåta försäkringen. Ett förfogande i strid med denna bestämmelse är utan verkan. Pantsättning av försäkringen är dock tillåten. Försäkringsgivaren ansvarar inte för förlust eller skada till följd av att en pantsättning inte har meddelats i rätt tid. Den försäkrade kan välja att göra ett särskilt förmånstagarförordnande än det generella förmånstagarförordnandet. Ett förmånstagarförordnande ska vara egenhändigt undertecknat av försäkringstagaren och insänt till SalusAnsvar för att vara gällande. Blankett för särskilt förmånstagarförordnande kan rekvireras från gruppföreträdare eller SalusAnsvar. C.3 Premiebefrielse Arbetsgivare och, då företagare tecknat försäkring för egen del, företagaren premiebefrias för den försäkrade när denne uppbär ersättning från Försäkringskassan till minst 25 procent i form av sjukförmåner av: sjukpenning sjukersättning tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning Förutsättningen för premiebefrielse är att arbetsoförmågan förelegat i minst 90 dagar i följd. En premiebefriad försäkring gäller så länge arbetsoförmågan består, dock längst till och med månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Finns överenskommelse om tidigare pensionsålder än 65 år erhålls premiebefrielse längst till och med månaden den försäkrade uppnår den överenskomna pesionsåldern. En premiebefriad försäkring gäller även om den försäkrades anställning upphör, dock längst till 65 år ålder. 16

17 C.3.1 Anmälan av arbetsoförmåga samt friskanmälan Arbetsoförmåga som medför premiebefrielse ska snarast anmälas till SalusAnsvar av arbetsgivaren i enlighet med SalusAnsvars anvisningar. När försäkringsgivaren så begär ska arbetsgivaren, utan kostnad för försäkringsgivaren, inge upplysningar eller samtliga handlingar rörande arbetsoförmågan som behövs för att kunna bedöma rätten till premiebefrielse. Arbetsgivaren ska snarast anmäla till försäkringsgivaren när den försäkrade åter är arbetsförmögen samt om ersättning från allmänna försäkringen upphör. C.4 Försäkringsskydd vid sjukdom eller olycksfall Försäkringsskydd gäller, även efter det att den försäkringsgrundande anställningstiden upphört, vid sjukdom eller olycksfall som inträffat under försäkringsgrundande anställningstid eller under efterskyddstid och som medfört arbetsoförmåga. TGLskydd gäller även under tid hel rehabiliteringspenning utges med anledning av sådan sjukdom eller olycksfall som nämns ovan. C.5 Efterskydd Med efterskydd avses att försäkringsskyddet fortsätter att gälla efter det att försäkringsskyddet under anställning och vid sjukdom upphört enligt bestämmelser i försäkringsvillkoren. Efterskydd gäller längst till dess försäkrad uppnår 65 års ålder. Har den försäkrade en pensionsålder lägre än 65 år, gäller efterskyddet längst till utgången av månaden pensionsåldern uppnås. Efterskydd gäller inte om: gruppavtalet helt eller delvis har sagts upp av gruppen om försäkringstagaren själv valt att säga upp försäkringen den försäkrade varit försäkrad kortare tid än 6 månader försäkrad bosätter sig utomlands för försäkrad företagare om den försäkrade har fått motsvarande försäkringsskydd från annat håll. C.5.1 Efterskydd efter 180 dagars anställning För anställd som fullgjort försäkringsgrundande anställningstid under minst 180 dagar gäller nedan angivet efterskydd. Vid bestämmande av rätten till sådant efterskydd tillgodoräknas även tidigare försäkringsgrundande anställningstid hos arbetsgivare som tecknat TGL försäkring, under förutsättning att någon del av den tidigare anställningen innehafts under de två år som närmast föregått den senaste anställningen. Efterskydd gäller dock sammanlagt högst två år räknat från den tidpunkt efterskydd inträdde enligt första stycket. 17

18 C.5.2 Allmän efterskyddstid Allmänna efterskyddet gäller under 180 dagar. För försäkrad som blir arbetslös eller erhåller hel föräldrapenning under allmän efterskyddstid fortsätter efterskyddet att gälla så länge arbetslösheten består eller föräldrapenningen utges samt under tid därefter det antal dagar av den allmänna efterskyddstiden som inte avräknats tidigare. För försäkrad som under allmän efterskyddstid börjar fullgöra ny försäkringsgrundande anställningstid gäller, när denna upphört, fortsatt efterskydd under det antal dagar av den allmänna efterskyddstiden som inte har avräknats före början av den nya försäkringsgrundande anställningstiden. Efterskydd gäller dock sammanlagt högst två år räknat från den tidpunkt efterskydd inträdde enligt C.5.1 första stycket. C.5.3 Efterskydd vid arbetslöshet Med arbetslöshet förstås att den försäkrade står till den svenska arbetsmarknadens förfogande på sätt som krävs för att erhålla ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring. Den som söker arbete i annan EU-stat på sätt som krävs för att erhålla dagpenning från arbetslöshetsförsäkringen anses stå till arbetsmarknadens förfogande, dock längst i tre månader. Arbetslöshet ska styrkas genom intyg från offentlig arbetsförmedling eller erkänd arbetslöshetskassa. C.5.4 Efterskydd i övriga fall Om den anställde inte har rätt till efterskydd enligt C.5.1 gäller efterskydd i stället lika många dagar som den anställde fullgjort försäkringsgrundande anställningstid. C.5.5 Beräkning av efterskydd efter TGL-skydd vid sjukdom Har den försäkrade haft försäkringsskydd under sjukdom enligt reglerna i C.4 gäller efterskydd efter sjukdomstiden enligt C.5.2 C.5.5. Efterskyddet beräknas genom att sjukdomstiden jämställs med försäkringsgrundande anställningstid. C.6 Frivillig fortsättningsförsäkring Om avtal om TGL upphör på grund av arbetsgivarens eller SalusAnsvars uppsägning, har varje försäkrad rätt att utan hälsoprövning få ett likvärdigt skydd genom att teckna fortsättningsförsäkring. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom den tid som efterskyddet gäller. Den som inte omfattas av efterskydd ska ansöka inom tre månader från det att tidigare TGL-försäkring upphörde. Den försäkrade har inte rätt att ansöka om fortsättningsförsäkring om: han eller hon omfattas av, eller uppenbarligen kan omfattas av annan TGL med huvudsak samma förmåner hos en annan försäkringsgivare den försäkrade uppnått pensionsålder den försäkrade har varit försäkrad under kortare tid än 6 månader. Fortsättningsförsäkring kan ha delvis andra försäkringsvillkor, försäkringsbelopp och premie än tidigare. 18

19 D Försäkringsförmånerna för TGL D.1 Försäkringsbelopp Om den försäkrade avlider och efterlämnar make/registerad partner/sambo eller arvsberättigat barn betalas försäkringsersättning från TGL ut med ett belopp enligt nedan. D.1.1 Grundbelopp Helt grundbeloppet betalas ut till förmånstagare i enlighet med kolumn 1 nedan, om den försäkrade vid tidpunkten för dödsfallet hade en ordinarie arbetstid på minst 16 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Halvt grundbelopp betalas ut till förmånstagare i enlighet med kolumn 2 nedan, om den försäkrade vid tidpunkten för dödsfallet hade en ordinarie arbetstid på minst 8 timmar men mindre än 16 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Grundbeloppets storlek angivet i antal prisbasbelopp: Den försäkrades ålder vid dödsfallet Helt grundbelopp Kolumn 1 Halvt grundbelopp Kolumn 2 18 år men inte 55 år 6,0 3,0 55 år men inte 56 år 5,5 2,75 56 år men inte 57 år 5,0 2,5 57 år men inte 58 år 4,5 2,25 58 år men inte 59 år 4,0 2,0 59 år men inte 60 år 3,5 1,75 60 år men inte 61 år 3,0 1,5 61 år men inte 62 år 2,5 1,25 62 år men inte 63 år 2,0 1,0 63 år men inte 64 år 1,5 0,75 64 år men inte 70 år 1,0 0,5 Om den avlidne fyllt 55 år men inte 65 år och denne efterlämnar arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt17 år, reduceras inte grundbeloppet på grund av den avlidnes ålder. D.2 Begravningshjälp Begravningshjälp utbetalas till den avlidnes dödsbo med 0,5 prisbasbelopp. D.3 Barnbelopp Efterlämnar den försäkrade arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 21 år, betalas ett belopp ut för varje sådant barn. 19

20 Barnbeloppets storlek angivet i antal prisbasbelopp. Barnets ålder vid dödsfallet 20 Helt grundbelopp Kolumn 1 Halvt grundbelopp Kolumn 2 Under 17 år 2,0 1,0 17 år eller 18 år 1,5 0,75 19 år eller 20 år 1,0 0,5 D.4 TGL-förmåner efter anställd som fyllt 65 år För anställd som fyllt 65 år gäller rätt till försäkringsförmåner enligt dessa försäkringsvillkor under förutsättning att han sedan han fyllt 65 år kvarstått i avlönat arbete, dock som allra längst till och med månaden före den försäkrade fyller 70 år. Försäkringsgrundande anställningstid tillgodoräknas dock inte vid frånvaro som överstiger 90 dagar i en följd. Efterskydd föreligger inte. D.5 TGL-förmåner efter den som varit anställd för att utföra arbete under mindre än 8 timmar/vecka Efter den som varit anställd för att utföra arbete mindre än 8 timmar/vecka föreligger rätt till begravningshjälp med 0,5 pbb om han avlider under dag då han utfört arbete. Förutsättning för detta är dock att han uppfyller kraven för inträde av försäkringsskydd. D.6 Samordning Har den försäkrade haft två eller flera anställningar eller anställning och egen rörelse som vardera ger rätt till TGL enligt dessa försäkringsvillkor, betalas försäkringsbelopp ut från endast en av försäkringarna ger rätt till TGL enligt dessa försäkringsvillkor och annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, betalas försäkringsbelopp ut från den av försäkringarna som ger den högsta ersättningen. Exempel på sådana försäkringar är försäkringen i Statens pensionsverk och försäkring i AFA livförsäkring. Har arbetsgivaren för samma anställd tecknat flera TGL-försäkringar enligt dessa villkor eller annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, samordnas utbetalning av försäkringsbeloppet enligt det som gäller när en försäkrad har flera anställningar. Samordning av försäkringsbelopp från TGL enligt dessa försäkringsvillkor och andra tjänstegrupplivförsäkringar sker på sätt som försäkringsbolagen bestämmer. Reglerna vid samordning gäller även vid utlandstjänstgöring. D.7 Generellt förmånstagarförordnande Försäkrad skall i fråga om försäkringsbeloppen anses ha gjort förmånstagarförordnande av nedan angivet innehåll.

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn 2011-05-01 Innehållsförteckning A Allmänna försäkringsregler... 6 A.1

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 VILLKOR Individuell försäkring Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder ikraft 1

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 1 Försäkringsvillkor 2012-06-01 Liv och Hälsa Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, Org. nr. 516401-6718,

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m.

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. 2014-06-01 1 Villkor Liv och hälsa - Vardia personförsäkring Gäller tills vidare

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring

Villkor Gruppförsäkring Villkor GF 900:7 Villkor Gruppförsäkring Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring Barnförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Villkor SF 500:4. Villkor Senior. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Villkor SF 500:4. Villkor Senior. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 Villkor SF 500:4 Villkor Senior Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

VFS Nordic Trygghetsförsäkring med Tilläggsförsäkring

VFS Nordic Trygghetsförsäkring med Tilläggsförsäkring VFS Nordic Trygghetsförsäkring med Tilläggsförsäkring Gruppförsäkring vid olycksfall för lån och leasing Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2014-01- 01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Volvofinans Bank AB Trygghetsförsäkring

Volvofinans Bank AB Trygghetsförsäkring Volvofinans Bank AB Trygghetsförsäkring Gruppförsäkring vid olycksfall för lån och leasing Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2014-01- 01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer