Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen , dnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen , dnr

2 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2 Budget och skuldrådgivning 6 Central administration 8 Digitala medier 16 Ekonomienheten 17 Företagshälsovården 23 Integrationsenheten 24 IT-avdelningen 26 Kris - och säkerhet 27 Medborgarkontoret 29 Näringsliv och turism 38 Personalenheten 39 Räddningstjänst 48 Samhällsbyggnadsenheten 51 Upphandling 56 Överförmyndare 59 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 1(60)

3 Dokumenthanteringsplan Åstorps kommun Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsenheten -Activa Allmänna handlingar Handlingar Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Anmärkning Faktura underlag (Trädgårdsservice, seniorservice, intern-/externräkning, maträkningar) Kronologisk Handläggare 1 år 2 år Körjournaler Kronologisk Handläggare 1 år 2 år Registreringsbevis bilar Alfabetisk Handläggare Sparas Habiliteringsersättning Underlag till utbetalning Habiliteringsersättning Utbetalningsorder Rekvisitioner lönebidrag Utbetalningsavi från AF Kronologisk Handläggare 1 år 2 år Kronologisk Arkiv 1 år 10 år Tillsammans med lev.fakturor Kronologisk Handläggare 1 år 2 år Tillsammans med kopia bokföringsorder lönebidrag Bokföringsorder lönebidrag Kopia Kronologisk Handläggare 2 år Original skickas till ekonomi Kommunstyrelseförvaltningen Alfabetisk Handläggare 1 år 2 år Månadsrapport (timanställda, BEAanställda) Närvarolista Kronologisk Handläggare 1 år 3 år Ledighetsansökan Alfabetisk Handläggare 1 år 2 år Månadsanställda Kvitto personligt utlägg Personnr Arkiv 10 år Handlingar Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Anmärkning Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 2(60)

4 Leverantörsfakturor Kronologisk Arkiv 1 år Centralarkiv kommunhuset Kassaredovisning Kopia Kronologisk Arkiv 2 år Original skickas varje vecka till ekonomi kommunstyrelseförvaltningen Inventarieförteckning Kronologisk Arkiv 2 år Läkarintyg Personakt 2 år efter avslut Kopia Anställningsbeslut Personakt 2 år efter avslut Beslut/anvisning om Personakt 2 år efter arbetsprövning, praktik från avslut socialförvaltning Kopior av dokument som i original förvaras på annat håll inom kommunen. (arbetsskador, avtal, skyddsrondsprotokoll) Dokumentation om uppföljningar och introduktion Omdöme/utlåtande kring arbetsprövning Handläggare Vid Personakt 2 år efter avslut Personakt 2 år efter avslut Arbetsskada/Tillbud för deltagare Personakt 2 år efter avslut Beslut om praktik/arbetsprövning Handläggare 1 år 2 år efter och anställningsstöd från AF avslut Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Original skickas till FK. Kopia Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 3(60)

5 Handlingar Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Statistik underlag Jobbgaranti Ungdomar Dator Avd baserad 2 år Kopia Kopior av dokument som i original förvaras på annat håll inom kommunen. (LSS-beslut, dok från socialförv) Introduktionsmaterial, uppföljningsmaterial FAS 3 Försäkringslista Ansvarsförsäkring externa företag Lista extern praktik Företag och kontaktpersoner Placeringslista kommunens förvaltningar (FAS 3, nystarts jobb) Statistik placeringar FAS3/daglig verksamhet Överenskommelse om enskilt utflyttade platser inom daglig verksamhet Personakt Personakt Dator Dator Dator Dator Handläggare Vid Vid Vid Vid Vid Vid Vid Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 4(60)

6 Handlingar Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Anmärkning Kopior av dokument som förvaras i Handläggare Vid Kopia original hos annan myndighet Personalmötesanteckningar Månadsvis Arbetsledare Vid Kopia i datorn hos anställda i verksamheten Överenskommelser om övergripande insatser med andra myndigheter Ksf Diarier Kopia i verksamheten hos arbetsledare och samordnare Överenskommelser om enskilda insatser med annan myndighet eller företag Arbetsledare Vid Postöppning Personalakt 2 år efter avslut Tystnadsplikt Personalakt 2 år efter avslut Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 5(60)

7 Dokumenthanteringsplan Åstorps kommun Kommunstyrelsen Budget och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Handlingar/ärenden Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Anmärkning Budgetrådgivningsakter; Förekommande handlingar: ärendeblad, aktanteckningar, ansökan om skuldsanering, skuldöversikter, betalplaner, kalkyler, förslag till hushållsbudget, beslut från Kronofogdemyndigheten, ev. överklaganden / kompletteringar Aktnummer Akterna förvaras i aktskåp, på tjänstemannar um, skilda från socialnämndens arkiv 5 år Sekretessärendet registreras av handläggare i ärendehanterings systemet Boss. Programmet ägs av Konsumentverket. Se nedan och Skuldsaneringsakter Skuldsaneringsakter; Förekommande handlingar: ärendeblad, aktanteckningar, ansökan om skuldsanering, skuldöversikter, betalplaner, kalkyler, förslag till hushållsbudget, beslut från Kronofogdemyndigheten, ev. överklaganden / kompletteringar Aktnummer Akterna förvaras i aktskåp, på tjänstemannar um, skilda från socialnämnde ns arkiv 5 år, se anm. Under pågående skuldsanering Denna kan dock förlängas från fem år och uppåt, beroende på antal betalningsfria månader. Årsstatistik / statistik Verksamhetsberättelser Diarier Enligt ordning av specifik statistik Digitalt 2 år Statistikhämtning sker digitalt av Konsumentverket. Utdrag kan göras av enklare statistik av Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 6(60)

8 handläggare om önskemål / begäran finns Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 7(60)

9 Dokumenthanteringsplan Åstorps kommun Kommunstyrelsen Central administration Fullmäktige, styrelse, utskott, presidier, beredningar, delegationer Handlingar/ärenden Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Arvodesbestämmelser Dnr Diariet 2 år Arvodesunderlag, förtroendevalda Nämnd/org Lönekonsult 5 år Ljud- och bildupptagningar från fullmäktigesammanträden Anmärkning Dnr Omgående 2 år Måste förvaras i lämpligt utrymme Föredragningslistor (dagordningar och Kronologisk Server Omgående 2 år kallelser) Förtroendemannaregister Kronologisk Omgående 2 år Inkomna och utgående skrivelser Dnr Diariet Omgående 2 år Justeringsanslag Kronologisk Omgående 2 år Ingår i Kungörelser, annonser fullmäktigesammanträden Kronologisk Server 2 år protokollet Närvarolistor Kronologisk Omgående 2 år 10 år Om underlag för arvode Protokoll från kommunfullmäktige, Kronologisk Omgående 2 år Bindes styrelse och utskott Protokoll från presidier Kronologisk Omgående 2 år Bindes Protokoll från beredningar och Kronologisk Omgående 2 år Bindes politiska arbetsgrupper, referensgrupper Protokoll från pensionärsråd och Kronologisk Omgående 2 år Bindes handikappråd Voteringslistor Kronologisk Omgående 2 år Ingår i protokollet Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 8(60)

10 ordning närarkiv Dnr Diariet 2 år Ingår i protokoll Delegationsförteckningar/originallistor över anmälda delegationsbeslut Anmärkning Handlingar/ärenden Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Sekretessbevis, Bokstavsordnin Omgående 2 år tystnadspliktsförsäkringar för g förtroendevalda Medgivande postöppning Bokstavs- Pärm/ Vid Representation, fullmäktiges presidium Handlingar/ärenden Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Anmärkning Gåvor till kommunen Skåp kommunledningskontoret Tackbrev o d Dnr Diariet 2 år ordförandekorrespondens Handlingar rörande vänorter Dnr Diariet 2 år Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 9(60)

11 Ärendehantering och skrivelser Allmänna handlingar Sortering Förvaring Till närarkiv Till Diariehandlingar Diariet Server Pappershandli ngar i aktskåp Gallring Anmärkning 2 år Pappershandling ar till et Motioner, sammanställning av Server Vid inaktulitet Adresslistor Server Vid Postlistor Server Vid Icke diarieförda handlingar Kronologisk Tjänsterum 2 år Korrespondens, rutinmässig Tjänsterum Vid Informationsmaterial, reklam och Tjänsterum Vid dylikt Cirkulär och liknande Server Vid SOU- statens offentliga Diariet 2 år utredningar som tillhör ett ärende Domar Dnr Diariet 2 år Fullmakt Dnr Diariet 2 år Föreläggande Tjänsterum Vid inaktualtet Kallelser till förhandlingar Tjänsterum Vid inaktualtet Stämningsansökan Dnr Diariet 2 år Underlag för ställande av krav Dnr Diariet 2 år Yttrande Dnr Diariet 2 år Yttrande till motpart Dnr Diariet 2 år Budget med flerårsplan Dnr Diariet 2 år Se ekonomiplan Intern kontroll, arbetsformer samt Dnr Diariet 2 år rapporter och åtgärdsplaner Dokumentation av visions- och målarbete samt utvärderingar Dnr Diariet 2 år Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 10(60)

12 Allmänna handlingar Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Verksamhetsberättelser och Dnr Diariet 2 år årsberättelser Delårsrapporter Dnr Diariet 2 år Arbetsordningar Dnr Diariet 2 år Delegationsordningar Dnr Diariet 2 år Reglementen Dnr Diariet 2 år Riktlinjer för utövande av Dnr Diariet 2 år delegerad beslutanderätt Handböcker för den egna Dnr Diariet 2 år verksamheten Informations- och Dnr Diariet 2 år kommunikationspolicy Manualer och lathundar Server Vid Organisationsplan Dnr Diariet 2 år Rutinbeskrivningar Server Vid Avtal Dnr Diariet 2 år Avtal, rutinmässiga Dnr Diariet 2 år efter Kvalitetsdokument och system Dnr Diariet 2 år Kvalitetsarbete Dnr Diariet 2 år Enkäter, Dnr Diariet 2 år sammanställningar/rapporter Enkäter, kundundersökningar av Dnr Diariet Vid ringa betydelse Arkivförteckningar Dnr Diariet 2 år Arkivbeskrivningar Dnr Diariet 2 år Dokumenthanteringsplaner Dnr Diariet 2 år Anmärkning Ex leasing av kopiator, städ Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 11(60)

13 Allmänna handlingar Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Gallringsråd, ingår i Dnr Diariet 2 år dokumenthanteringsplaner Fotografier, filmer, video, Dnr Diariet 2 år ljudband, CD-skivor o d som dokumenterar den egna verksamheten Fotografier, filmer, video, Server Vid ljudband, CD-skivor o d framtagna för intern information och utbildning Klagomål, synpunkter och förslag Dnr Diariet 2 år av rutinartad, allmän karaktär Protokoll eller mötesanteckningar Dnr Diariet 2 år från förvaltningsledning Protokoll från avdelningsmöten, personalmöten, arbetsplatsmöten Kronologisk Server 2 år Valnämnden Handlingar/ärenden Sortering Förvaring Till närarkiv Till Anvisningar och utbildningsmaterial från Valmyndigheten som enbart gäller ett val Brevröster, för sent inkomna Kan Informationsmaterial, kommunspecifikt Valnämndens lokal Server Gallring Kan förstöras efter valet förstöras när valet vunnit laga kraft Vid Anmärkning Anmärkning Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 12(60)

14 Handlingar/ärenden Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Anmärkning Kvitton avseende från Posten mottagna röster Valnämndens lokal Sparas under valperioden Omslag med ytterkuvert från godkända budröster Valnämndens lokal Sparas under valperioden Omslag med budröster som underkänts och tagits om hand Valnämndens lokal Sparas under valperioden Röstkort som samlats upp i vallokalen och röstningslokalen Valnämndens lokal Kan förstöras efter valet Röstlängder som används vid val Efter val Skickas först till Länsstyrelsen som sedan sänder längderna tillbaka till kommunen Uppföljning av till exempel lokaler, transporter, kommunala bud, intern och extern information Kommunspecifikt utbildningsmaterial och lokal instruktioner (Särskilt för röstmottagare och kommunala bud) Uppföljning av röstmottagning Valnämndens lokal Valnämndens lokal Valnämndens lokal Valdistrikt, kartor och Dnr Diariet 2 år kodförteckningar (motsv) Valnämndens diariehandlingar Dnr Diariet 2 år Valnämndens protokoll Kronologisk Diariet Väljarförteckning Sparas under valperioden Kommunens planeringsunderla g till nästa val Kommunens planeringsunderla g till nästa val Kommunens placeringsunderla g till nästa val Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 13(60)

15 Revision Handlingar/ärenden Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring God sed (handling som uttrycker) Dnr Diariet Granskningsmaterial, fördjupad granskning Anmärkning Dnr Diariet 10 år Granskningsmaterial som skall bevaras diarieförs, aktläggs på nämnd Konsultrapporter Dnr Diariet Lägesrapporter Dnr Diariet Minnesanteckningar om överenskommelser av betydelse för revisionsverksamheten Dnr Diariet Protokoll med bilagor Dnr Diariet Reglemente för den kommunala Dnr Diariet revisionen Revisionsberättelser Dnr Diariet Revisionsredogörelse till fullmäktige Dnr Diariet Revisionsplaner Dnr Diariet Revisionsrapporter (all rapportering Dnr Diariet till fullmäktige, styrelse och nämnder) Revisionsverksamhet budget Dnr Diariet Slutrapporter, slutdokument från Dnr Diariet projekt Upphandling av revision Dnr Diariet Övriga granskningar/revisionsskivelser Dnr Diariet Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 14(60)

16 Personuppgiftslagen administration Anmälan av behandling av person Dnr Diariet 2 år uppgifter till Datainspektionen Anmälan av behandling av personuppgifter till Tjänsterum Vid personuppgiftsombudet Anmälan av personuppgiftsombud till datainspektionen Tjänsterum Vid Entledigande av tidigare anmält personuppgiftsombud Tjänsterum Vid Förordnande av Dnr Diariet 2 år personuppgiftsombud Informationsmaterial till Vid personuppgiftsombud Styrelsens instruktion för förvaltningen angående behandling av personuppgifter Personuppgiftsbiträde, avtal med Dnr Diariet 2 år Personuppgiftsbiträde, instruktion Dnr Diariet 2 år för Personuppgiftsuppbiträde, checklista Tjänsterum Vid för kontroll av avtalsuppgifter till exempel säkerhet Ingår i Anmälan till personuppgiftsombud Dnr Diariet 2 år Ingår i protokoll och eller diarieförda handlingar Registerförteckningar Dnr Diariet 2 år Registerutdrag, begäran om samt Tjänsterum 1 år svar Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 15(60)

17 Dokumenthanteringsplan Åstorps kommun Kommunstyrelsen Digitala medierförvaltningsövergripande Handlingar/medier Sortering Förvaring Till närarkiv Till centralarki v Gallring Anmärkning Cookiefiler Användarkatalog Vid E-post - av ringa betydelse Server Vid E-post - som blir eller tillförs ett ärende, diarieförs Server 2 år I ärendeakt, skrivs ut på papper E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualiltet Gallras efter vidarebefordran E-post övrigt Kommunsekreterare n 5 år Gäller inte diarieförda handlingar Historyfiler/Globalfiler Användarkatalog Vid Röstbrevlådemeddelande - av ringa betydelse Telefon/växel Gallras efter avlyssning Röstbrevlådemeddelande av vikt Telefon/växel Gallras efter utskrift SMS/MMS meddelande av Telefon/växel Vid ringa betydelse SMS/MMS meddelande av vikt Telefon/växel Gallras efter utskrift Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 16(60)

18 Dokumenthanteringsplan Åstorps kommun Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Ekonomi Handlingar Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Anmärkning Bokslut / Budget Kontoavstämningar (Saldobesked) Årsvis Närarkiv Omgående 2 år Finns inbundna i årsbokslutet Bokslut och budgetredovisning Årsvis Närarkiv 2 år Inbunden, inkl huvudbok Delårsbokslut, dokumentation Årsvis Närarkiv Omgående 2 år Från och med 2007 Årsjournal, kontojournal Årsvis Centralarkiv Aktuellt fram tom 1999 Årsbokslut Årsvis Närarkiv 2 år Inbunden, inkl bilagor Åstorps Arbetsliv AB Bokslut Centralarkiv Aktuellt fram tom Stiftelsen Åstorps Bostäder Bokslut Årsvis Centralarkiv Aktuellt fram tom 2007 Renea Perssons minnesfond Årsvis Centralarkiv Donationsfond, aktuellt fram till 2000 Social Samfond Årsvis Centralarkiv 2 år Donationsfond Grundskolans Samfond Årsvis Centralarkiv 2 år Donationsfond Björnekulla Energi Försäljnings AB Årsvis Centralarkiv Aktuell fram tom 1997 Stiftelser, årsredovisningar original Centralarkiv Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 17(60)

19 Handlingar Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Anmärkning Tryckt årsredovisning, delårsbokslut och budget Deklarationer / Skatteverket Mervärdesskatt, momskompensation, statsbidragsansökan Kronologisk ordning Centralarkiv Ex. till efter tryck. Handläggare 1 år 2 år 10 år Från och med 2010 ingår statsbidragsansö kan Skatteärenden, inkomstdeklarationer Närarkiv 10 år Redovisningsräkning Närarkiv 10 år Statsbidragsansökning Närarkiv 10 år Till och med 2009 Räkenskapssammandrag, SCB Närarkiv 10 år Kundfakturor Vatten och avlopp Fakturalistor Datumordning Handläggare/ 1 år 10 år Närarkiv Bokföringslistor Datumordning Handläggare/ 1 år 10 år Närarkiv Betalningsverifikationer Datumordning Handläggare/ 1 år 10 år Plus- och bankgiroinbetalningar Närarkiv Årsavläsningskort Inkommande Närarkiv Omgående 3 år ordning Flyttorder, fastighetsägarbyte Adressordning Handläggare 1 år 3 år Winvas ändras till Vatten och avlopp fr 2011 Autogirodokument Anläggningsadre ss Handläggare Efter uppdragets upphörande Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 18(60)

20 Handlingar Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Anmärkning Kundfakturor, allmän debitering Winsam ändras till Allmän Debitering from 2011 Betalningsverifikationer Datumordning Handläggare/ 1 år 10 år Plus- och bankgiroinbetalningar Närarkiv Räkningsspecifikationer Datumordning Handläggare/ Närarkiv 1 år 10 år Enstaka fakturering Faktureringslistor fast debitering Datumordning Handläggare/ 1 år 10 år Närarkiv Bokföringsverifikationer Datumordning Handläggare/ 1 år 10 år Närarkiv Autogirodokument Kundnummerord ning Handläggare Efter upphörande Leverantörsfakturor Leverantörsfakturor Ver.nr.ordning Närarkiv Omgående 2 år 10 år Stiftelsen Åstorps Bostäder leverantörsfakturor remitteringslistor Ver.nr.ordning Centralarkiv 10 år Aktuell fram tom 2007 Bokföring Dagrapporter Datumordning Närarkiv Omgående Efter bokslut 10 år Sekretess. OBS! Måste förstöras Stiftelsen Åstorps Bostäder dagrapporter Datumordning Centralarkiv 10 år Aktuell fram tom 2007 Memorialverifikationer Ver.nr.årsvis Närarkiv Omgående 2 år 10 år Budgetverifikationer Ver.nr.årsvis Centralarkiv 10 år Ej aktuellt Budgetfiler Nummerordning/ förvaltningsvis Elektroniskt 10 år R:\Ksf- Ekonomi\ Budget Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 19(60)

21 Handlingar Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Anmärkning Periodiseringsverifikationer Ver.nr.årsvis Närarkiv Omgående 10 år Kapitaltjänst Kronologisk ordning Närarkiv Omgående 1 år 10 år Kontoutdrag, f.v.rapporter Koncernkonto Datumordning Centralarkiv 10 år Kontoutdrag, aktuellt tom 2004 Kapitalförvaltning, verifikationer Ver.nr årsvis Centralarkiv 10 år Carnegie och Öhman, aktuellt tom 2007 Avstämning balanskonto Månadsvis Handläggare Efter bokslut Kontoutdrag Kontoutdrag bank Kronologisk Handläggare / Efter bokslut 10 år ordning närarkiv Kontoutdrag plusgiro Datum ordning Närarkiv Efter bokslut 10 år Kontoutdrag skattekonto Kravverksamhet Listor krav Avskrivning kundfordran Kronologisk ordning Kronologisk ordning Kronologisk ordning Handläggare 6 år 10 år Handläggare 1 år 3 år Handläggare / närarkiv Pågående betalningsföreläggande Bokstavsordning Handläggare 10 år Finns i bokföringslistor / verifikationer Avslutade betalningsföreläggande kronofogdemyndighet Långtidsbevakning kundfordran Bokstavsordning Handläggare / närarkiv Alfabetisk Handläggare ordning Efter att ärendet avslutats 3 år Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 20(60)

22 Handlingar Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Anmärkning Avstängningsmeddelande vatten Kundnummer Handläggare ordning Efter fullgjord betalning Attestlistor Attestlistor på papper Förvaltningsvis Närarkiv Omgående i bokslutet från och med 2008 Attestlistor innan 2008 Centralarkiv Lån / avtal / åtaganden Anläggningslån Närarkiv 10 år Avtal/ lånehandlingar Derivatavtal Närarkiv 10 år Avtal/ lånehandlingar Internbank Närarkiv 10 år Avtal/ reverser Borgensåtagande Årsvis Närarkiv Omgående 2 år Finns inbundna i årsbokslutet Köpeavtal, Brf Åstorpshus 5 och Centralarkiv Lönnborgen Överlåtelseavtal / Köpebrev Centralarkiv Diverse handlingar, SÅB, Kvidinge Centralarkiv hantverksgård, Egnahems lån, borgensförbindelser Kommuninvest Närarkiv 10 år Övriga dokument Likviditetsrapporter Månadsvis Handläggare / diariet First Card Inköpskort Närarkiv Omgående 10 år efter avslut i politiska beslut Förbindelser och ansökningar Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 21(60)

23 Handlingar Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Anmärkning Hem-PC Närarkiv 10 år Handkassor, utredning 2002 Närarkiv 10 år Inventarielistor, Kommunstyrelseförvaltningen Närarkiv 10 år Uppdateras varje år Donationsbok Centralarkiv Beslut, stadgar, föreskrifter, förteckningar m.m. avs donationsfonder. Stiftelser, information Centralarkiv Information, politiska beslut, underlag m.m. avs grundskolans samfond, social samfond och Renea Perssons donationsfond. Bolagsbildning BEFAB och BFAB Centralarkiv Bankfack, inventering Närarkiv, inlåst Försäkringsbrev Trygghansa Närarkiv 5 år Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 22(60)

24 Dokumenthanteringsplan Åstorps kommun Kommunstyrelsen Företagshälsovården Handlingar/ärenden Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Anmärkning Journalanteckningar och handlingar i ärenden rörande anställda Alfabetisk Akt Omgående 5 år efter ärendets avslut Rehabutredning, uppstart Alfabetisk Akt Omgående 5 år efter Kopia återgång till arbete Uppdrag från verksamheterna Alfabetisk Akt Omgående 5 år efter ärendets avslut Remiss till uppdragstagare Alfabetisk Akt Omgående 5 år efter ärendets avslut Hälsoprofilbedömning protokoll Alfabetisk Akt Omgående 5 år efter ärendets avslut Hälsokontroll räddningstjänstens personal Alfabetisk Akt Omgående 5 år efter ärendets avslut Statistik angående företagshälsovården Kronologisk Tjänsterum 3 år Original till diariet Verksamhetsberättelser Kronologisk Tjänsterum 3 år Original till diariet Samtliga handlingar rörande personaladministrativ verksamhet omfattas av sekretess, 39 kap 1-2 Offentlighets och sekretesslagen. Handlingar som berör enskilda inom företagshälsovården jämställs med hanteringen av dokumentation inom socialtjänsten. Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 23(60)

25 Dokumenthanteringsplan Åstorps kommun Kommunstyrelsen Integrationsenheten Allmänna handlingar Handlingar/medier Sortering Förvaring Till Till Gallring Anmärkning närarkiv Ersättning om statlig ersättning Kronologisk Dokumentskåp Omgående 10 år för flyktingar (med utbetalningar) Diarieförda handlingar och Pers.nr. Diarie Lämnas omgående dokument, enskilda ärenden till KSF-förv Ansökan av nyanlända om Papper Personakt Omgående 5 år Sekretess introduktionsersättning och underlag från Migrationsverket Introduktionsplan på nyanlända Papper Personakt Omgående 5 år Sekretess flyktingar Projektredovisning Integration Kronologisk Dokumentskåp Omgående 10 år efter genom arbete D065 utöver projektets slut projekttid. Gallras diarieförda handlingar 2023 Projektredovisning Catching the Kronologisk Dokumentskåp Omgående 10 år efter future D067 utöver diarieförda projektets slut projekttid. Gallras handlingar 2023 Förprojektering, underlag Kronologisk Dokumentskåp Omgående 5 år Beslut från myndigheter utöver Kronologisk Dokumentskåp Omgående 3 år diarieförda handlingar Minnesanteckningar möten med Kronologisk Tjänsterum 3 år myndigheter Leverantörsfakturor Kronologisk Dokumentskåp Omgående 1 år 10 år Leverantörsfakturor (projektmärkta) Kronologisk Dokumentskåp 1 år 10 år efter projektets slut Utlägg personal Kronologisk Dokumentskåp 10 år Anställningsbevis Original till personalenheten Sekretess Kopia i pärm Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 24(60)

26 Handlingar/medier Sortering Förvaring Till närarkiv Ansökningshandlingar Original till personalenheten Ombokning lönekostnader Original till personalenheten Till Gallring Anmärkning Kopia i pärm Kopia i pärm Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 25(60)

27 Dokumenthanteringsplan Åstorps kommun Kommunstyrelsen IT-avdelningen Interna handlingar Handlingar/ärenden Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Anmärkning Riktlinjer för IT-användare = Kronolog. Pärm/ 2 år efter kontobeställning anställningens Sekretessförbindelser för extern personal, konsulter, praktikanter Kronolog. Pärm/ upphörande 5 år efter uppdragets upphörande Lånekvitto avseende utrustning som används utanför arbetsplatsen Kronolog. Pärm/ 2 år efter upprättandet Telefonutdelningslista Kronolog. Pärm/ Tjänsterum 2 år efter upprättandet Körjournal Tjänstebilen Till ekonomikontoret Div. sekretessbelagd information kopplad till enhetens säkerhet Server Gallras i samband med Sekretesskyddat Information för back-up (hel back-up) Information för årsback-up (hel back-up) Information för back-up (halv back-up) Server Separat dator Sker på magnetband och är därför undantagna för gallring revidering Ersätts kontinuerligt 10 år i samband med årsback-up Systeminformation Server Gallras av systemägarna Förvaras i gallringsarkiv Ej offentlig handling (tsunamilagen) Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 26(60)

28 Kris- och säkerhetsarbete Handlingar Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Utbildning Kronologisk Säk.samordn Vid Anmärkning Dokumentation från kurser, utbildningar m.m. Regler och riktlinjer, teknikkrav Kronologisk Säk.samordn Vid Regler och riktlinjer, för internt skydd Kronologisk Säk.samordn Vid Projektdokumentation Dnr Säk.samord 2 år Handlingar Diarieförda handlingar från samtliga Dnr Diariet 2 år aktiviteter Krisledningsnämnd, akutgrupp, krishanteringsråd Säk.samord 2 år Vid Mall inlarmning, larmlista Säk.samord 2 år Vid Krishantering krisledningsplan Säk.samord 2 år Krisledningsnämnds protokoll Diariet 2 år Krishantering Frivillig Resursgrupp Säk.samord 2 år (FRG) Krishantering Länsstyrelsen (LST) Säk.samord 2 år Krisledning elavbrott Säk.samord 2 år Krisledning Psykiskt och socialt Säk.samord 2 år omhändertagande (POSOM) Krisledning oljeberedskap Säk.samord 2 år Krisledning pandemi Säk.samord 2 år Krisledning övrigt Säk.samord 2 år Tjänsteman i beredskap underlag (TIB) Säk.samord 2 år rörande projekt Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 27(60)

29 Handlingar/medier Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Loggbok, lägesrapporter Säk.samord 2 år Press- och myndighetsmeddelande Säk.samord 2 år Checklistor, kontantansvar Säk.samord 2 år Adresslistor Kronologisk Säk.samord Vid Anmärkning Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 28(60)

30 Dokumenthanteringsplan Åstorps kommun Kommunstyrelsen Medborgarkontor Handlingar/medier Sortering Förvaring Till närarkiv Till Gallring Anmärkning Tillståndsgivning parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan, läkarutlåtande/intyg Beslut, bifall Alfabetiskt, efternamn Alfabetiskt, efternamn Arkivlåda, handläggare Server (PR-kort-systemet) Efter att beslut är fattat Ansvaret för parkeringstillstånd ligger på samhällsbyggadskom 2 år Ärendet kan innefatta sekretessbelagda handlingar Ärendet kan innefatta sekretessbelagda handlingar Beslut, avslag Kortuppgifter/kvittens Alfabetiskt, efternamn Alfabetiskt, efternamn Aktskåp, Socialförvaltningen Aktskåp, Socialförvaltningen Efter att beslut fattats Efter att tillståndet kvitterats ut 2 år 2 år Ärendet kan innefatta sekretessbelagda handlingar Tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen Beslut om tillstånd att anordna lotterier Beslut eller sammanställning över registrering av lotterier Innehållsförteckning Innehållsförteckning Pärm Medborgarkontoret Pärm Medborgarkontoret Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 29(60)

31 Handlingar/medier Sortering Förvaring Till närarkiv Ansökan om registreringslotteri Innehållsförteckning Pärm inkl. bilagor Medborgarkontoret Ansökan om tillståndslotteri Innehållsförteckning Pärm inkl. bilagor Medborgarkontoret Lotteriredovisningar inkl. bilagor Innehållsförteckning Pärm Medborgarkontoret Redovisningar till Innehållsförteckning Pärm Lotteriinspektionen Medborgarkontoret Kassahantering/ekonomi Kassa, dagsavslut, försäljning/dag Kronologisk Original skickas dagligen till ekonomi KSF Kvittokopior Original skickas Kassa, underlag insättningar Kronologisk Pärm Medborgarkontoret Kassa, avstämning kassa Kronologisk Kassaskåp kommunhus Rekvisitioner inköp Numerisk Låst personlig väska Socialförvaltningens arkiv Folkhälsa Attestlista arvode Till Gallring Anmärkning 5 år Efter sista giltighetsdatum 5 år Efter sista giltighetsdatum 5 år Vid 1 år Kopia placeras i pärm, Medborgarkonoret dagligen till ekonomi KSF 1 år Kopia skickas till ekonomi KSF Gallras månadsvis efter insättning 1 år Kopior skickas till ekonomi KSF vid kontering av faktura Original skickas omgående till personalkontoret Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 30(60)

32 Handlingar/medier Sortering Förvaring Till närarkiv Protokoll folkhälsorådet Kronologisk Pärm socialförvaltningens närarkiv Kallelse Kronologisk Server Alkohol- och drogpolitiska programmet En kommun för alla Policy Diariet Diariet Till Gallring Anmärkning 2 år Bindes 2 år Handlingsprogram Åstorp, en allergianpassad kommun W3D3 Kallelser skickas via e-post till ledamöterna. Arkivering Ksf Arkivering Ksf Arkivering Ksf Samtjänstavtal med polisområde nordvästra Skåne Inlämnade blanketter Inkommet hittegods Numerisk Medborgarkontoret (kontorstid), vån 1, Socialförvaltningens arkiv (utöver kontorstid) Skåp, förråd i källare Hämtas 1 ggr i veckan av polisen i Åstorp Hämtas 1 ggr i veckan av polisen i Åstorp Kopia av blankett för hittegods Numerisk Pärm, Medborgarkontor, vån 1 1 år Original hämtas 1 ggr i veckan av polisen i Åstorp Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun 31(60)

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret A. Arbetsmiljö Arbetsskadeanmälan samt bilagor Närarkiv Personakt Bevaras Se personakt Tillbudsanmälan Datalagring Flexite Server Bevaras 5 år Arbetsmiljöutredningar

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan valnämnden Beslutad av valnämnden , 1

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan valnämnden Beslutad av valnämnden , 1 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan valnämnden Beslutad av valnämnden 2016-12-16, 1 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - valnämnden Dokumenttyp Plan Omfattar Kommunen Dokumentägare

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2012-12-03, 193 Dokumenthanteringsplanen omfattar de handlingar som förekommer i allmän administrativ

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Datum 2008-04-24 Kommunledningskontoret Arbetsgivarenheten Else-Marie Bengtsson ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Organisation Verksamheten sorterar under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

Läs mer

Valnämnden Redovisning av allmänna handlingar. (redovisningsplan)

Valnämnden Redovisning av allmänna handlingar. (redovisningsplan) Valnämnden 2012-01-01 Redovisning av allmänna handlingar (redovisningsplan) 1 (5) Valnämnden Ansvar och förvaring av handlingar 2012-01-01 Förvaring av fysiska handlingar (pappershandlingar) sker hos Diariet;

Läs mer

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/861/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

Översyn av äldreomsorgsnämndens dokumenthanteringsplan

Översyn av äldreomsorgsnämndens dokumenthanteringsplan SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-03 AN-2013/288.116 1 (2) HANDLÄGGARE Keyo Sedenrej Äldreomsorgsnämnden Keyo.Sedenrej@huddinge.se Översyn av s dokumenthanteringsplan

Läs mer

MYNDIGHET AVDELNING/KONTOR FASTSTÄLLELSEDATUM Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen 1992-04-07 (Reviderad 2007) Bilaga

MYNDIGHET AVDELNING/KONTOR FASTSTÄLLELSEDATUM Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen 1992-04-07 (Reviderad 2007) Bilaga 1 MYNDIGHET AVDELNING/KONTOR FASTSTÄLLELSEDATUM Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen 1992-04-07 (Reviderad 2007) Bilaga FRITIDSCHEF Arbetskopia protokoll, Efter 1 år till nämndsekreterare Fritidschef Gallras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län 1 Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län Syfte Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingar. Den bygger på en inventering av förekommande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: MILJÖENHETEN - serveringstillstånd, folköl, tobak och lotteri Beslutad: SOCN 2017-02-21, Dnr SOCN 2017/ Upprättad: 2017-01-17 Uppdaterad: Övergripande

Läs mer

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING Nässjö kommun Örnen i Nässjö AB Dokumenthanteringsplan, version 1.0 Antagen 2015-10-13 Gäller från och med 2016-01-01 Processnr Process Handlingstyp/handlingsslag Registrering Förvaringsplats Gallring

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 1.1.4 Verksamhetsledning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Bevarande eller gallring av handlingsslaget

Bevarande eller gallring av handlingsslaget Kommunstyrelsens kansli Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M NR 81 DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M 2011-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Äldrenämnden 1995-12-14 153 Omsorgsnämnden 1995-11-09 83 Reviderad, gäller fr 1997-07-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.3 Övriga nämnder Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 141 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015. Landstingsdirektörens stab, Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-27 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150109 Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar Förslag

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år 1 God revisionssed (tryckt handling) O KS-närarkiv 10 år --------- KS = Kommunstyrelsen Granskningsmaterial, fördjupad O KS-närarkiv 10 år --------- granskning Granskningsmaterial, årlig granskning Konsultrapporter

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.5 Personalhälsa Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen avser Version

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 015-01-01 Dnr: 51/15 IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20061205 Dokumenthanteringsplan för LdG Konsert & Kongress i Nk AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 119 Fastställd av styrelsen den 5 december 2006, 9. Enligt arkivlagen ska alla

Läs mer

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Östersjöstiftelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 10 maj 2012 arkivvården vid Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

NORRA VÄSTMANLANDS EKONOMINÄMND (NVE) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) Första giltighetsdatum NVE , 19. Norra Västmanlands ekonominämnd

NORRA VÄSTMANLANDS EKONOMINÄMND (NVE) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) Första giltighetsdatum NVE , 19. Norra Västmanlands ekonominämnd DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) NVE 20120920, 19 (NVE) protokoll NVE:s kallelse med bilagor NVE:s diarieförda handlingar Övriga in och utgående handlingar Ärendelista Arkivförteckningar Löneadministration

Läs mer

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Fastställd Innehållsförteckning Anvisningar... 3 Administration. 4 Utskottsadministration, administration, förtroendevalda. 4 Ärendehantering

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras Lessebo Kommunstyrelsen ARKIVERINSPLAN Datum Sign Benämning Beskrivning plats Arkivläggning närarkiv centralarkiv allring Anm Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år allras Bokföringsorder

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och med: Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och med: Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Personal Antagen att gälla från och med: 20110101 Dnr: 27/11 Förvarings Anställningsavtal, original Anställningsavtal, anställningsmyndigheten Anställningsavtal, löneenheten Anställningsavtal, Ansöknings

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet. 70 Protokoll: Se även Gymnasieförvaltningen Protokoll / minnesanteckningar från Papper IT* O Exp. Kron.ordn. sammankomster rörande undervisning IT eller elevvård: Personalkonfe- rens, samarbetsnämnd, studie-

Läs mer

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015 Administration av sammanträden Anteckningar arbetsplatsträffar (personalmöten) Anteckningar teammöten, informationsmöten - Kronologisk ordning Pärm/Vkatalog 5 år Bevaras - V-katalog Gallras efter 5 år

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan Författningssamling i Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren Beslutad av Överförmyndare i samverkan 2016-09-06 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan Överförmyndare i samverkan Dokumenttyp

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.9 Upphörande av anställning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen

Läs mer

1. Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor. 2. Val av justerare samt tid för justering och information

1. Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor. 2. Val av justerare samt tid för justering och information o Österåker Kallelse kallas till sammanträde Tid: Plats: Onsdagen den 19 november, kl 17.00, OBS! Ändrad sammanträdesdag enligt överenskommelse med presidiet. Viren, Konferensavdelningen, Alceahuset, Åkersberga

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kommunkontoret

Dokumenthanteringsplan för kommunkontoret Dokumenthanteringsplan för kommunkontoret Fastställd 2013-12-16, dnr KS 2013/141 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning 1. Dokumenthanteringsplan för kommunkontoret... 2

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Arkivbeskrivning 1 (5) Fastställd: KS 2008-06-26 109 Reviderad: Dnr: KS 2008/263 Arkivbeskrivning Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Webb: www.ange.se Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antaget av kommunstyrelsen den 22 mars 2016 51 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.43) Antagen av 1(10) Kommunstyrelsen 2003-01-15 17 (KS/2002:225) DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kanslienheten Ekonomienheten Personalenheten STO-upphandling och Tekniska

Läs mer