Vad är politikernas vision?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är politikernas vision?"

Transkript

1 Om rätten till ledigheter av skilda slag Du kan få skatta för privata mobilsamtal på jobbtelefon Välj rätt tjänstebil. TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Vad är politikernas vision? Företagarnas styrelse i Alingsås vill ha svar från de politiska partierna i kommunfullmäktige. I ett öppet brev efterfrågar Företagarna visioner från partierna när det gäller det lokala företagsklimatet. På söndag är det val och i det öppna brevet efterfrågas också partiernas syn på E20:s framtid, utmaningsrätt och lagen om valfrihet. Bland svaren finns både positiva och negativa åsikter om till exempel utmaningsrätten. När det gäller visionen är samarbete ett nyckelord i politikernas svar från båda de politiska blocken. Nystartade Nystartade företag i Vårgårda och Alingsås Lästips Praktiskt om psykologi på jobbet och förändringsarbete. Forskningen Vad säger forskningen om studieresultat? Det naturliga valet för dig och ditt företag. Norra Strömgatan 5, , lansforsakringar.se/alvsborg Utgiven av AlingsåsKuriren, verksam sedan 1969

2 DEBATT TVÅ DAGAR FÖRE VALET Öppet brev från Företagarna i Alingsås Vilken vision har partierna för näringslivsklimatet? DEN 14 SEPTEMBER är det riksdags-, landstings- och kommunalval i Sverige. Inför dessa val är det förvånansvärt hur lite näringslivsfrågor lyfts fram, inte minst på det lokala planet. När detta skrivs är det endast två av de etablerade partierna i Alingsås, Fp och S, som i lokal media berört vad de vill verka för när det gäller företagandet i Alingsås kommun de kommande åren. Ett fungerande näringsliv är ett fundament i samhällets utveckling. Ett tecken på det är att fyra av fem jobb genereras genom små och medelstora företag. Självklart är områden som till exempel jobb, vård, omsorg och skola fokusområden, men en förutsättning för en positiv utveckling av dem är att näringslivet fungerar i samverkan och samarbete med den kommunala politiken som förs. Med anledning av det vill Företagarna Alingsås ställa ett antal frågor till partierna i Alingsås: 1. Vare sig i Vision 2019 eller i de 12 prioriterade målen för Alingsås nämns näringslivsutveckling. Att Alingsås har fallit i Svenskt Näringslivs näringslivsrankning de senaste åren vittnar om att något gått fel. Företagarna Alingsås genomförde tidigare i år ett djupintervjuprojekt med 25 av våra medlemmar. Där riktades kritik mot bemötande, attityd, byråkrati och handläggning från ett antal av de kommunala förvaltningar/ bolag som berör företagen. Vilken vision har ni för näringslivsklimatet och hur vill ni verka för att utveckla samarbetet/samverkan mellan kommunen och näringslivet? 2. Hur ser ni på E20-frågan? 3. Ge två exempel på lokala åtgärder som ni vill vidta för att förbättra infrastrukturen i syfte att underlätta och stimulera näringslivet i kommunen? 4. Vilken är er uppfattning om utmaningsrätten och lagen om valfrihet? Företagarna Alingsås är Alingsås största lokala intresseorganisation för företagare och vi förväntar oss att de lokala partierna svarar på ovanstående frågor och då gärna i de lokala media som finns. STYRELSEN FÖRETAGARNA ALINGSÅS Samtliga partier i kommunfullmäktige i Alingsås har beretts möjlighet att svara på insändaren. Nedan presenteras de svar som kommit in till tidningens redaktion. Svar från Folkpartiet 1. Själklart finns det en ambition i det andra av de tolv målen som säger att i Alingsås (ska det) finns goda möjligheter till arbete och företagande. Man kan naturligtvis uttrycka detta på olika sätt men målet finns där. Fp:s vision är en kraftigt förbättrad ranking under kommande år. Vi vill naturligtvis komma så högt som möjligt men det viktiga är att det sker en tydlig förbättring år för år. Vi har pekat på två saker att börja med. Dels en utsträckt hand till näringslivets organisationer i kommunen som också innehåller ett ekonomiskt stöd i någon form till insatser som görs för kommunens utveckling. För det andra tror vi att dialogen kan förbättras genom att sätta upp ett mål för kommunens politiker om 100 företagsbesök per år. Om många förtroendevalda tar del av företagens utveckling och behov i vardagen kommer det bidra till ökad förståelse och möjligheter till förbättringar på bred front. Vi är inte främmande för andra åtgärder som kan förbättra företagsklimatet i Alingsås. 2. Kommunen bör i avvaktan på de besked som kan komma från Trafikverket ta initiativ till en omstart för frågan. Denna gång måste berörda fastighetsägare och företag vara med från första början. Det gäller bland annat hur området mellan järnvägen och E20 (A+)liksom övriga berörda områden kan utvecklas, hur sammanbindningen av staden skall ske, hur Alingsås kan presenteras för trafikanterna på både väg och järnväg och vi ser dessutom gärna ett nytt hotell på plats i bra läge 3. Fortsatta tågstopp på rimliga tider är viktiga för förbindelserna till Stockholm och Malmö/Köpenhamn när västkustbanan blir klar. Frågan måste bevakas. Norra länken mellan E20 och v180 ser vi som viktig om vi skall kunna dra nytta av vårt goda kommunikationsläge vid E20. I andra sammanhang pekar vi på objekt av en helt annan storlek men som kan ha stor betydelse för berörda företag. Ett sådant exempel är säker gångväg mellan Svedplan och närmsta busshållplats på v Vi stödjer dem i kommunen. Tilllämpningen är relativt ny och därför får man vara öppen för att det kan finnas erfarenheter att ta till vara och förbättringar att göra. FOLKPARTIET LIBERALERNA EVA MATTSSON HILL Svar från Socialdemokraterna 1) Alingsås har ett aktivt och samhällsengagerat näringsliv. Nyföretagandet är starkt och vi har ett lokalt kunnande i bland annat hållbart byggande. Så grundförutsättningarna är mycket goda. Det som saknas är ett politiskt ledarskap som är intresserad av samförstånd, samverkan och samarbete. Vi socialdemokrater vill tillsammans med det lokala näringslivet återuppfinna den goda samverkan som tidigare kännetecknade Alingsås under Futurums glansdagar. Det kräver ett genuint politiskt intresse och ett politiskt ledarskap som ser näringslivet som det samhällsintresse det är och inte behandlar våra lokala företagare som ett särintresse. Ska vi lyckas lyfta Alingsås och få ner arbetslösheten och nå göteborgsregionens lägsta ungdomsarbetslöshet som vi socialdemokrater vill, så förutsätter det att vi gör det tillsammans. Vi behöver en bättre struktur för etableringar av nya företag, vi behöver samverkan för att stötta nyexportföretag, vi behöver ytterligare trimma våra kommunala förvaltningars service för att nämna några konkreta förbättringsområden. Arbetsformer och förhållningssätt är viktigt. Men det krävs också att kommunen bidrar med mer resurser till näringslivsarbetet, det är vi beredda att göra. 2) E20 är tillsammans med västra stambanan vår viktigaste infrastruktur. i Det perspektivet är det viktigt att E20 uppgraderas med högre kapacitet och framförallt högre trafiksäkerhet. Avsnittet som går rakt igenom staden Alingsås är en livsnerv samtidigt som den utgör, precis som stambanan, en barriär som delar staden. Oavsett hur vi tar oss an den frågan måste fokus vara att minska barriäreffekterna och öka framkomligheten, framförallt för gång och cykeltrafikanter. Men det måste vara en utformning som passar in i Alingsås stadsmiljö och som stödjer omvandlingen av området mellan E20 och järnvägen. 3) Utöver E20 så är den långsiktigt och absolut viktigaste infrastruktursatsningen västra stambanan. Kommunen och den högsta politiska ledningen måste vara aktiv och tillsammans med övriga kommuner i GR och i västra stambanegruppen driva på trafikverket och regering för en tidig satsning på nya dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg. Den andra frågan är den så kallade norra länken, som både hade förbättrat förutsättningarna för våra industriföretag men också minskat den tunga trafiken genom staden. 4) Vi tror inte på utmaningsrätten som arbetsmodell. Vill kommunen lägga ut verksamhet på entreprenad kan man göra det. Men utmaningsrätten leder till ofta till onödig administration och utredningar och därmed kostnader på flera områden där kommunen sen inte är intresserade av att lägga ut den utmanad verksamheten. Vi anser inte att lagen om valfrihet passar inom några fler verksamheter än i hemtjänsten där den idag finns. Vi ser gärna att det finns en valfrihet inom välfärden, men vi vill att det ska vara kvalité och inte vinstintresset som styr. SOCIALDEMOKRATERNA JOAKIM JÄRREBRING Svar från MIljöpartiet 1. Vi i MP vill ha ett bra näringslivsklimat och tror på dialog och ömsesidig förståelse. Det finns ett förbättringsarbete att göra när det kommer till handläggningar och kontakter mellan tjänstemän och företagens företrädare och där vill vi samarbeta om möjliga förbättringar. 2. Vi vill göra E20 säker och framkomlig, såväl genom Alingsås som norrut. En sexfilig motorväg som skulle bli fallet genom Alingsås vill nog ingen ha. Fler över- och underfarter för gång- och cykeltrafik minskar barriäreffekterna till en bråkdel av priset. Pengar vi slipper ta från skola och omsorg om vi medfinansierar, eller som staten kan lägga på järnvägsutbyggnad. 3. Vi vill ha fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden, mer kollektivtrafik och fler järnvägsspår. Då minskar trycket på vägarna och den trafik som måste gå där, får bättre plats. 4. Vår uppfattning är att verksamheter ska bedrivas med största möjliga kvalitet i förhållande till kostnad. Att splittra upp fungerande strukturer tror vi inte gynnar det. Miljöpartiet är av uppfattningen att ska man bedriva företag inom välfärdssektorn ska huvudmålet vara utveckling av verksamhet och inte vinst. MILJÖPARTIET JANINE ALM ERICSON Svar från Moderaterna 1. Företagarna utgår från att vi inte har politiskt uppsatta mål för utveckling av näringslivet, för ökat företagande och fler i arbete. Tack och lov är den utgångspunkten fel. Redan i vårt andra prioriterade mål fastslås att det skall finnas goda möjligheter till såväl arbete som företagande i kommunen. Utöver detta finns även politiska mål om att antalet företag och antalet arbetstillfällen skall bli fler, att vår självförsörjningsgrad skall öka och att vår näringslivsranking skall förbättras. Vårt mål är en topposition i alla rankingar. Utifrån dessa politiska mål arbetar vår organisation varje dag. Vi tar ständigt till oss av konstruktiv kritik i syfte att förbättra vår handläggning, vår service och vår attityd gentemot företagare. För att uppnå våra mål krävs samverkan med näringslivets olika organisationer och detta arbete behöver ständigt utvecklas i takt med att omvärlden förändras. Vi är inriktade på att fortsätta det samarbete som vi har med bland annat Framtid Alingsås för att ytterligare stärka Alingsås attraktivitet. 2. Vi ser positivt på ombyggnation av E20 och vi ser ett antal problem som måste lösas. Under hösten och vintern kommer vi tillsammans med alla krafter inom näringslivet och Trafikverket att jobba vidare med frågan. 3. Utöver en mer trafiksäker E20 och fler spår på Västra Stambanan utgör Norra Länken en viktig infrastrukturåtgärd inte bara för näringslivets utveckling utan även för boende i Alingsås. 4. Utmaningsrätten skall vara kvar och Lagen om valfrihet är bland de bättre reformerna Alliansregeringen har genomfört. Men det finns socialistiska partier som inget hellre vill än att återkommunalisera allt som går och minska valfriheten och självbestämmandet för oss alingsåsare. MODERATERNA DANIEL FILIPSSON Alingsås Kuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås 2 Affärskuriren 2014

3 Affärsresor KK Bästa affärsresebyrå 2013 Maria Petra Spara tid och pengar! Boka din affärsresa hos våra proffsiga affärsresesäljare. Välkommen att kontakta oss för mer information. Karin Nya tillväxtmöjligheter. Genom landet över natten. Varje leverans vi gör handlar om mer än själva innehållet. Men vår uppgift är alltid densamma. Att hjälpa dig att göra dina kunder nöjda. Stora Torget, Alingsås Vardagar 8 17 Affärsresor bring.se/cargo PREMIÄR! NYA PEUGEOT 308 SW ÅRETS BIL 2014 NU SOM KOMBI peugeot.se DIN SAMARBETSPARTNER NÄR DET GÄLLER TELEKOMMUNIKATION UPPLEV SJÄLV KOM IN OCH PROVKÖR! NYA PEUGEOT 308 SW ACTIVE 1,2 T PURETECH 110 HK S&S INTRODUKTIONSPRIS kr KOSTNAD/MÅN kr * Telefonväxlar Datanätverk Fast telefoni Mobil telefoni Mobil data Fibernät PureTech VÅR NYA SNÅLA OCH EFFEKTIVA MOTOR Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller km det som först inträffar. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,8 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 111 g/km. *Förmånlig finansiering genom Peugeot Finans. Grundar sig på 30% kontantbetalning, 48% i restvärde samt 4,95% ränta. Löptid 36 månader. Effektiv ränta 5,83%. Erbjudandet gäller t.o.m 30/ Ord.pris kr. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. NYA PEUGEOT 308 SW Kungegårdsgatan 8, Bolltorps industriområde Alingsås Öppettider: Mjölnaregatan 1, Alingsås. Tel Fax Öppet vardagar Välkomna! Affärskuriren

4 Nystartade företag i Alingsås och Vårgårda LILLA H, Vårgårda. Linda Carina Linnéa Hultén. Skönhetssalong med bland annan ögonfransförlängning. JOHN & MIKE SWEDEN AB, Asklanda, Vårgårda. Gianmaria Mazzoleni. Bolaget skall utföra framställning och försäljning av glasögon, accessoarer och kläder. ENERGI & SILO SVERIGE AB, Vårgårda. Henrik Christian Nymann. Bolaget skall bedriva projektering, försäljning, service och montage av spannmålsutrustning och bioenergi. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom lantbruk. BILASEMOH AB, Alingsås. Lasse Olavi Heikura. Bolaget skall bedriva verksamhet inom catering och livsmedelsproduktion, projekt och konsultationer inom IT och events. JONAS SHARMA AB, Alingsås. Jonas Prabin Sharma. Bolaget ska sälja konsulttjänster inom fi nans, informationsteknologi och matlagning. Utveckla och bedriva webplatser för matlagning. COPYROY AB, Alingsås. Andreas Vilhelm Östling. Verksamheten skal tillhandahålla elektroniska produkter och tjänster för rättighetshantering och royaltyberäkning, i första hand gentemot musikbranschen. STREIF PARTIHANDEL, Alingsås. Kjell Robert Joachim Hermansson. Verksamheten ska bedriva handel med patier av konfektion. LAHAKNOCK GÅRD HANDELSBOLAG, Vårgårda. Charlotte Ilse Lundqvist. Tävlingshästar, jordbruk och hästverksamhet. SYLVÉNS SCHAKT, Vårgårda. Anton Tomas Sylvén. Entreprenadverksamhet. Grävning, snöröjning mm. KORPÅS CONSULTING AB, Alingsås. Martin Håkan Korpås. Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsulttjänster inom management och Supply Chain. ALVADOS AB, Ola Gunnar Svensson. Aktiebolaget ska tillverka och sälja drycker. Tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi och fastighetsförvaltning. RYMANS KLINIK AB, Alingsås. Martin Olov Ryman. Företaget ska bedriva osteopati och psykoterapi samt pedagogisk verksamhet med utbildning och föreläsningar. THOMAS REINHOLD AB, Alingsås. Thomas Reinhold Fagerberg. Aktiebolaget ska bedriva produktion, utgivning och försäljning av litterära verk. REDOVISNINGSTJÄNST CL ANDERS- SON AB, Alingsås. Olof Lennart Andersson. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomiområdet. ATTRACTION HAIRSTYLE AB, Alingsås. Maria Elisabeth Persson. Företaget ska bedriva hårvård, försäljning av hår- och skönhetsprodukter. Rätt att vara ledig? Det finns flera tillfällen där anställda har rätt att vara lediga - men det finns också olika förutsättningar som måste vara uppfyllda för att den anställde kan kräva att få ledigheten beviljad. Det är lätt att tro att man som anställd har möjlighet att kunna ta ledigt som man vill och som arbetstagare kan det vara svårt att hålla reda på de olika reglerna. I synnerhet som t ex tidningar skriver artiklar om hur semesterledigheten kan förlängas eller hur man kan ta ledigt under jul- och nyårshelgerna. Flera av de lagar som ger anställda rätt till ledighet reglerar i vilken situation och hur länge en anställd kan vara ledig. Dessutom kan det finnas regler om hur långt i förväg den anställde ska begära ledigt. Kollektivavtal har också regler om ledighet. Avtalen brukar också vara tydliga i vilka sammanhang som en anställd kan begära ledigt. Glöm inte att det ändå är arbetsgivaren som i slutändan avgör om arbetstagaren kan vara ledig eller ej. Dessutom kan företag ha egna regler för hur man hanterar de anställdas ansökan om ledighet och hur man beviljar ledighet. SEMESTER Semesterledighet är den vanligaste frånvarogrunden i och med att en anställd är skyldig att ta ut sina betalda semesterdagar. Alla anställda har rätt till 25 dagars semesterledighet, vare sig dagarna är betalda eller obetalda. En anställd kan kräva att få fyra veckor sammanhängande semesterledighet under tiden juni-augusti. Under resterande del av året kan arbetstagaren ta ut fem semesterdagar, men kan inte kräva att få ut dessa vid någon speciell tidpunkt. En anställd kan inte heller kräva att få förlänga sin pågående semesterledighet. Att vädret blev bättre än beräknat är inget argument för att få ytterligare semester beviljad. FRÅNVARO VID SJUKDOM För att kunna vara frånvarande på grund av sjukdom krävs att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdomen. Här är det alltså inte tal om någon frånvaro som kan planeras i förväg eller på något vis användas för att förlänga en ledighet. Även vid vård av sjuka barn krävs att barnet faktiskt är sjukt eller att man ska besöka läkare eller BVC. FÖRÄLDRALEDIGHET Föräldraledighetslagen ger föräldrar flera olika möjligheter till ledighet för att ta hand om sina barn. Lagen innehåller också flera regler som begränsar möjligheten för en förälder att vara frånvarande från arbetet. Till att börja med måste föräldern ansöka om ledigheten minst två månader i förväg. Om det inte är möjligt, förlossningen inträffar kanske tidigare än beräknat, ska anmälan ske så snart som möjligt. Vidare får varje förälder dela upp sin föräldraledighet på högst tre perioder på kalenderår. En period kan vara varje fredag det närmaste halvåret. Kommer däremot arbetstagaren in vid tre tillfällen med en ansökan om ledighet varje fredag den närmaste månaden räknas det som tre tillfällen. Så länge barnet är under 18 månader kan föräldern ansöka om hel ledighet för att ta hand om barnet. Har barnet fyllt 18 månader krävs att föräldern samtidigt tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan under ledigheten. Vill arbetstagaren förkorta sin arbetstid med upp till 25 % av normal arbetstid kan hon göra det till dess att barnet fyller åtta år eller gått ut första skolåret. Detta brukar kallas 6- timmarsdag. OLOVLIG FRÅNVARO Om en anställd tar ledigt utan att ha fått ledigheten beviljad i förväg eller godkänd i efterhand är det fråga om olovlig frånvaro. Det räknas som allvarlig misskötsel och kan vara skäl för uppsägning på grund av personliga skäl. KUNSKAPSINHÄMTNING KRÄVS En arbetstagare kan begära tjänstledighet för studier. Studierna behöver inte ha koppling till nuvarande eller kommande arbetsuppgifter eller till företagets verksamhet överhuvudtaget. Det som krävs är att utbildningens syfte ska vara att förmedla kunskaper i något avseende. Det kan vara allmän utbildning, yrkesutbildning eller facklig kurs. Det får inte vara fråga om hobbyinriktade studier eller opinionsbildning. Det finns inte några regler i studieledighetslagen om hur långt i förväg en anställd måste ansöka om ledigheten. Om en anställd vill vara säker på att få studieledigheten beviljad bör en ansökan lämnas in så fort som möjligt. Lämnas ansökan in för nära inpå den önskade ledigheten kan det innebära att arbetsgivaren måste skjuta på ledigheten. Man hinner Annika Westergren, expert hos Tholin & Larsson, utvecklar regelverket kring ledigheter. till exempel inte anställa en vikarie eller ändra på organisationen. Det är möjligt att skjuta upp en studieledighet, men det är inte möjligt att helt neka ledigheten. TJÄNSTLEDIGHET En anställd kan vilja vara ledig av någon orsak som inte är reglerad i lag eller avtal. I sådana fall är det arbetsgivaren som helt och hållet avgör om ledigheten kan beviljas. En tjänstledighet för egna angelägenheter kan vara allt från del av dag till flera års ledighet. FLER MÖJLIGHETER Det finns fler lagar som reglerar anställdas mö jlighet till ledighet. Även dessa innebär att arbetstagaren måste uppfylla vissa villkor för att ha rätt att vara frånvarande från sitt arbete. Som exempel kan nämnas fackliga och offentliga förtroendeuppdrag samt arbete inom försvaret. HA FASTSTÄLLDA RUTINER Se till att det finns fastställda rutiner på företaget när det gäller ledighet. Det kan vara allt från att den anställde ska veta hur långt i förväg ansökan ska lämnas in, till vem ansökan ska lämnas och hur lång tid företaget har på sig att lämna besked om ansökan beviljats eller ej. Det är lämpligt att ha en särskild blankett för ledighetsansökan. Den anställde måste också veta vilka uppgifter företaget vill ha in. Gäller det studieledighet kan företaget vilja veta vilka studier det är fråga om. En arbetsgivare är alltså inte alltid skyldig att godkänna önskad ledighet från de anställdas sida. Men om det passar på företaget är det inget som hindrar att arbetsgivaren struntar i de formella regler som finns. Är det t ex lugnt på företaget för tillfället och det finns personal som hinner med arbetet är det inget som hindrar att chefen beviljar ledigheten. ANNIKA WESTERGREN Vi är din hjälp i vardagen! Tel: Affärskuriren 2014

5 Självklar plats för fest! Guldkantat i festvåningen, mingelevent i baren eller trivsamt i matsalen - vi har alla möjligheter att skapa en festlig tillställning för ert arrangemang. FIRST HOTEL GRAND // ALINGSÅS Behöver du hjälp med svetsning? Trappor, räcken, grindar allt inom smide Mångårig erfarenhet av licenssvetsning cmb-svets.se Det är enkelt att hyra hos oss på Statoil Hyr din personbil, lätta lastbil eller släpvagn hos oss. Boka på Statoil.se eller ring oss direkt. Välkommen in till oss! Statoil Kristineholm Tel Affärskuriren

6 30-å Världens viktigaste rum Valet av papper, dispenser och tillbehör till hygienutrymmet är viktigare än du kanske tror. Med rätt papper i rätt dispenser påverkar du förbrukningen, mängden avfall och transporter faktorer som direkt påverkar miljön. Dessutom, god handhygien är rena friskvården. Med andra ord är handtorkpapper från Katrin en god investering ett rent värdepapper KVALITETSSÄKRAD STÄDNING SEDAN 1984 Rent & Fint grundades 1984 och är idag ett medelstort städföretag i Västsverige. Vi samarbetar med tvåhundra kunder som återfinns inom så gott som alla branscher. Rent & Fint är certifierade enligt ISO Miljö: 14001:2004 samt ISO Kvalitet: 9001:2008. Vi har blivit specialister på kontorsstädning med tillhörande extraarbeten. 6 Affärskuriren 2014

7 rsjubileum! Våra tjänster Tio anledningar till varför man ska välja Rent & Fint som leverantör Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offert! Norrlandsgatan 7 Tel Affärskuriren

8 Lästips FÖRÄNDRINGENS HUS ÄR en bok som har fokus på delaktighet och respekt. I boken får du ta del av en praktisk modell och metoder för förändringsarbete. Författarna tar dig med på en vandring genom ett hus med rum och trösklar som du ska passera tillsammans med dina medarbetare. Med hjälp av insikterna du får från varje rum har du stor möjlighet att förbättra dina projektresultat. hänsyn till de människor som deltar och berörs av förändringen. tion och tydlighet ersätta blanketter, hierarki och godtycke. förändringsresa för ditt eget ledarskap! Förändringens hus : att leda förändringsprojekt från idé till avslut av Claes Beckman, Erik Alquist Liber förlag 2014 PSYKOLOGI PÅ JOBBET bok som ger dig vägledning och råd i en rad olika arbetspsykologiska frågor allt från konfl ikter i arbetsgruppen, krishantering och rehabilitering efter en längre tids sjukskrivning till en mer proaktiv hantering kring förändringsprocesser, rekrytering och urval. Psykologi på jobbet handbok för chefer och HR Liber förlag 2014 EMI BACKADE TILL 58,1 FRÅN 61,2 DET INDIKERAR FORTSATT EXPANSION FÖR SVENSK EXPORT EXPORTCHEFSINDEX TOTALT Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Exportindex i augusti Lägre värde men ändå fortsatt tillväxt 58,1 Alingsås Brandskydd AB är ett företag med över 30 års erfarenhet inom branschen och många nöjda kunder inom alla kategorier. Detta borgar för högsta kvalitet på utfört arbete samt utrustning. Vi utför underhåll och service till alla typer av kunder. Vi erbjuder tjänster och underhåll av allt inom brand- och utrymningssäkerhet, såsom: Vår målsättning är ständig kompetensutveckling med fokus på kundens behov och krav på ett kostnadseffektivt brandskydd. Frågor? Kenneth Johansson Välkommen in och titta på brandskydd Mjölnaregatan 1 måndagar kl ALINGSÅS BRANDSKYDD AB Business Sweden presenterar Exportchefsindex för tredje kvartalet. Det visar den aktuella exporttemperaturen hos svenska företag. Den visar i augusti på lägre värden, men ändå en tilltro till fortsatt tillväxt inleddes uppåt för svensk export. Fjolåret var ett av de sämre åren under de senaste decennierna med negativ volymutveckling för svensk export. Första kvartalet ökade exporten med tre procent i fasta priser jämfört med föregående år. Andra kvartalet dämpades dock ökningstakten. Vi fick endast en blygsam uppgång från föregående kvartal och årsförändringen stannade vid 2,3 procent i fasta priser. För varuexporten var utfallet betydligt lägre, tjänsteexporten drog upp totalsiffrorna, säger Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo. FÖR ATT MÄTA den aktuella exporttemperaturen har Business Sweden åter låtit intervjua exportcheferna i alla större företag samt ett urval små och medelstora företag. Intervjuerna har genomförts under augusti, vilket innebär att resultatet kommer att vara rykande färskt. Exportchefsindex blev starka 61,2 i maj och förväntningarna om framtiden drev då uppgången. Vi får nu se i vilken utsträckning företagen tycker att förväntningarna har infriats och vad man tror om den närmaste framtiden, säger Mauro Gozzo. I EXPORTCHEFSINDEX UTGÖR 50 gränsen mellan uppgång och nedgång. Delindex för förväntningarna på tre månaders sikt var en rejäl bit över 50 i den senaste mätningen. Av särskilt intresse är också att se om det sker något skifte i hur efterfrågan fördelas mellan världens olika regioner. I maj stärktes till exempel förväntningarna för Västeuropa. Frågorna i Exportchefsindex avser exportförsäljning och marginaler senaste kvartalet, exportorderstock och leveranstider samt bedömning av marknadstillväxt per region, marginaler och exportförsäljning kommande kvartal. Respondenter är exportansvariga i 225 företag. Alla stora företag finns med i undersökningen, men hälften av respondenterna har en exportförsäljning under 250 miljoner SEK. Genom att vi intervjuar ett stort antal företag med exportförsäljning under 250 miljoner kronor kan vi också presentera en indikator för hur det går för små och medelstora företag, säger Mauro Gozzo. EMI BASERAR SIG på informationen från momsregistret och omfattar både varuexport och tjänsteinkomster. Uppgifter för tjänsteexporten har ännu inte publicerats. Resultatet presenteras av EMI, som blev 58,1 vilket är något lägre än i de två senaste mätningarna. EMI prognos, alltså index för de framåtblickande frågorna blev 58,2. Det är det lägsta värdet sedan fjärde kvartalet 2012 men indikerar fortfarande tillväxt. Nulägesindex blev 58,0. Allt fler av företagen är alltså nöjda med hur det går även om färre är optimistiska om den närmaste tremånadersperioden jämfört med i de senaste mätningarna. När det gäller den förväntade utvecklingen per region har vi fortsatt en positiv övervikt för samtliga regioner. Länge har flest företag sett Asien/Oceanien som den expansiva regionen. Nu är det Nordamerika följt av Västeuropa som flest företag tror på ökande efterfrågan. För Sydamerika är utfallet neutralt. Lika många företag tror på vikande som på ökande efterfrågan. En övervikt av företag är såväl nöjda med den faktiska avkastningen som att man tror på fortsatt förbättring. De flesta är dock neutrala. Sambandet mellan EMI och det faktiska exportutfallet är relativt starkt. Undersökningsresultatet pekar på att exporttillväxten bör öka de närmaste kvartalen. Nästa exportchefsindex kommer att presenteras 18 november FAKTARUTA Exportchefindex Frågorna: derna? företagets exportorderstock? exportförsäljningen är i nuläget? las de tre kommande månaderna? exportförsäljningen kommer att derna? exportförsäljningen kommer att derna? vecklas de tre kommande månaderna? Svaren på de tre första frågorna bildar delindexet EMI nuläge. Svaren på fråga 4 7 bildar delindexet EMI prognos gusti. Värden över 50 innebär att det är fl er som tror på en förstärkning än en försvagning och tvärtom. tag (>250 mkr exportvärde) samt små och medelstora företag (exportvärde 25 tagens exportvärde. 8 Affärskuriren 2014

9 För en levande stadskärna med små företag i centrum - Slopat sjuklöneansvar. VÄLKOMMEN PÅ EN INFORMATIONSKVÄLL OM FRAMTIDSUTSIKTER INOM LANTBRUKSNÄRINGEN Datum och tid Torsdagen 2 oktober, klockan Plats Kulturen i Vårgårda Program Vi lyssnar på Lars-Erik Lundqvist, näringspolitisk expert, LRF, han informerar från sin horisont om Framtidsutsikter inom lantbruksnäringen. Sparbanken informerar om banken och verksamheten. LRF Konsult informerar om företagsskattekomittens betänkande vad gäller neutral bolagsskatt, hur defenieras finansnettot, vad klassas som finansiella kostnader och hur beräknas finansieringsavdraget. Anmälan senast Anmälan senast 29 sept till telefonnummer , alternativt Användare: lantbruk Lösen: vargarda Välkomna hälsar Sparbanken Alingsås och LRF Konsult Vi underlättar vardagen 4A Redovisning AB erbjuder kompetent och effektiv ekonomi - administration till mindre företag, föreningar och organisationer. Vi kan hjälpa till med Från strategiska vägval till praktiskt genomförande: Vi lämnar gärna offert. PROVA OSS I TVÅ VECKOR! Prova en Supremekorg utan kostnad i två veckor och upplev den goda frukten! BIL-NILSSON I ALINGSÅS INBJUDER TILL MINIMÄSSA FREDAG 19 SEPTEMBER KL ENKLARE SOPPLUNCH KL 11-14, KAFFE & KAKA KL STRÅHLES ALLÉ 6 Missa inte lanseringen av nya Renault Trafic! PACKA - LASTA - FLYTTA! Nya Transit-familjen Sedan mars 2013 har Fruktbudet tagit över all fruktabonnemangsverksamhet av Ornunga Frukt&Grönt. Vi ser fram emot att fortsätta leverera färsk frukt till både gamla och nya kunder med samma höga servicenivå. ANMÄLAN SENAST ONSD 17/9 VÅRA SAMARBETSPARTNERS FINNS PÅ PLATS FÖR ATT VISA SINA ERBJUDANDEN: Alingsås Ring oss på Välkommen till Fruktbudet! Läs mer på VÄLKOMMEN! Affärskuriren

10 Nya företag i Alingsås och Vårgårda NICLAS KUMLER FÖRVALTNING, Alingsås. Kent-Ola Niclas Kumler. Företaget ska bedriva förvaltning och uthyrning av ersättningsetablering för sjukgymnastik. ITAELA PRODUKTION AB, Alingsås. Mikaela Maria Sundqvist. Företaget ska hjälpa små och medelstora företag med produktion, konsultation samt utbildning kring deras webnärvaro. ALINGSÅS SERVICEBUTIK, Alingsås. Ahmad Rzaz. Företaget skall driva livsmedelsbutik och kiosk. ACOUSTIC FACTS SCANDINAVIA AB, Alingsås. Klas Göran Hagberg. Bolaget ska bedriva verksamhet gällande ljudmiljöer och dess påverkan på människor. MJC MÅLERI AB, Alingsås. Rune Christer Johansson. Aktiebolaget ska bedriva målerirörelse. HASIM TAXI I Vårgårda, Vårgårda. Hasim Mehmeti. Bolaget ska utföra persontransporter och bud med taxi. JERRY S BYGG-MARINSERVICE AB, Alingsås. Jerry Sivert Stolt. Bolaget ska bedriva bygg- och marinservice. MVG ALINGSÅS AB, Alingsås. Abdul Wahab Zazai. Aktiebolaget ska bedriva taxirörelse samt handel med och service av däck. EBEN KOMPETENS AB, Alingsås. Jenny Christin Eberlén. Företaget ska bedriva utbildningsverksamhet och konsultverksamhet. JA GLAS & Montageteknik AB, Alingsås. Jan Åke Peter Andersson. Företaget ska driva montage, fogning och konsultation med glas, glasbeslag, profiler, dörrbeslagning, fönsterbeslagning, dörrautomatiker. ANNELIES STÄD, Alingsås. Annelie Kristina Johansson. Bolaget ska utföra städtjänster. MJÖRN KAKEL & Bygg, Alingsås. Cina Anne Fredén. Bolaget äger hyresfastigheter med bostäder till uthyrning, samt plattsättning för golv, kök och badrum. TOMTEREDS BILSERVICE, Alingsås. Olof Andreas Olsson. Reparation av bilar samt däckförsäljning och maskinföraruthyrning. STOREGÅRDENS SKOGSTJÄNSTER, Töllsjö. Johan Bertil Malmberg. Skoglig verksamhet som omfattar taxering, stämpling samt inköp och försäljning av skogsrelaterade produkter. T&B FINANS AB, Alingsås. Jan Ola Niklas Jörby. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen. ALINGSÅS ENTREPRENADMASKI- NER AB, Åskloster. Bo Anders Åberg. Entreprenadverksamhet inom mark, gräv och bygg. PROHAB CHIROPRACTIC AB, Alingsås. Lars Olof Joakim Andersson. Aktiebolaget ska bedriva kiropraktorverksamhet, rehabilitering och förebyggande behandling av smärttillstånd och skador i rörelseapparaten. SANISO MANAGEMENT CONSUL- TING, Alingsås. Företaget ska bedriva chefsrekrytering. CS SLÄPET, Alingsås. Christian Lennart Samuelsson. Kommer bedriva uthyrning av släpkärror. Skatt kan få betalas på privatsamtal med arbetsmobilen Den som använder sin tjänstemobil med fastprisabonnemang privat kan få betala skatt för det. För att slippa krävs att den anställde är tillgänglig på telefon även utanför ordinarie arbetstid. Mobiltelefon är ett av de vanligaste arbetsredskapen som arbetsgivare tillhandahåller sina anställda. Ett arbetsredskap är en vara eller tjänst som är av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Den privata nyttan av redskapet kan då vara skattefri. En förutsättning för skattefrihet är dock att förmånen är av begränsat värde för den anställde. Det ska också vara svårt att särskilja förmånen från nyttan i arbetet. Skatteverket har tidigare sagt att en arbetsmobil med fast samtalsavgift är ett arbetsredskap där privatanvändningen är svår att särskilja från nyttan i arbetet. Eventuella privatsamtal med en sådan telefon är därför skattefria. NU HAR SKATTEVERKET kommit med ett förtydligande vad gäller telefoner med mera med fastprisabonnemang. En uppdelning ska nu göras vad gäller arbetsmobiler under ordinarie arbetstid och arbetsmobiler utanför ordinarie arbetstid. Detta är något helt nytt som kan komma att ställa till problem hos arbetsgivarna. Enligt Skatteverket krävs för att telefonen ska vara skattefri att den anställde har sådana arbetsuppgifter som gör att han behöver vara tillgänglig även efter ordinarie arbetstid. Detta bör framgå någonstans, till exempel i ett särskilt avtal. OM TELEFONEN FÅR användas privat även i andra fall, det vill säga under tid när den anställde inte behöver vara tillgänglig för arbetsgivaren, har den anställde fått en skattepliktig förmån. Den anställde ska då beskattas för marknadsvärdet av förmånen, vilket uppgår till kostnaden för att själv teckna ett motsvarande privat abonnemang. Observera att inte bara själva privatanvändningen beaktas här, utan också möjligheten att kunna använda telefonen privat. Samma resonemang som för mobiltelefoni gäller även möjligheten att privat använda andra tjänster under icke ordinarie arbetstid, till exempel SMS, MMS och surf eller datatrafik. SAMMANFATTNINGSVIS ÄR DET alltså viktigt att arbetsgivarna genom avtal styr upp den privata användningen under icke ordinarie arbetstid av elektronisk utrustning med fastprisabonnemang telefoner, surfplattor med mera som de anställda har som arbetsredskap. För att undvika beskattning av den aktuella utrustningen under tid den alltså inte är ett arbetsredskap, är det viktigt att det framgår att den anställde då inte har möjlighet att använda utrustningen privat. För säkerhets skull bör arbetsgivaren och den anställde ha ett Forskningen om utbildningsresultat Bra lärare är viktigare än fler lärare för att höja skolresultaten. Erik Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, har på uppdrag av Svenskt Näringsliv sammanställt vad forskningen säger om utbildningsresultat i skolan och lärarlöner. Enligt den så kallade PISA-mätningen har de svenska utbildningsresultaten fallit under en längre tid. Vilka slutsatser går generellt att dra kring utbildningsresultaten? Vilken betydelse har lärarna, skolan eller andra mer övergripande systemeffekter? Vilken roll spelar lärarnas löner och hur ser de svenska lärarlönerna ut jämfört med lärarlönerna i andra länder? ÖVERLAG KONSTATERAS I rapporten att skolforskningen tillmäter läraren en väldigt stor betydelse för utbildningsresultaten. En internationell jämförelse visar också att Sverige urskiljer sig från många andra länder genom att ha fler men sämre betalda lärare. Lennart Salomonsson, expert hos Tholin & Larsson, reder ut begreppen kring regelverket att använda jobbmobilen privat. avtal om utrustningen även när den är ett arbetsredskap utanför ordinarie arbetstid. Frågan är om inte Skatteverkets resonemang om arbetsredskap under och utanför ordinarie arbetstid i själva verket handlar om att stävja en omfattande privatanvändning av tjänstemobilerna. En annan fråga är om Skatteverket har stöd för sin uppfattning i förarbetena till lagstiftningen. LENNART SALOMONSSON Lönespridningen är också väldigt låg bland de svenska lärarna, vilket medför sämre möjligheter att göra karriär. De länder som presterar bra i PISA har ofta större klasser än Sverige och högre topplöner för de bästa lärarna. En annan slutsats i rapporten är att forskningen överlag finner positiva utbildningseffekter av konkurrens mellan olika skolor. RAPPORTEN ÄR DEN andra av fem som släppts inom ramen för projektet Värde i välfärden. Den första rapporten, som publicerades i juni, analyserar den bredare frågan om hur välfärden bättre kan organiseras. Den aktuella rapporten avgränsas till skolans område. Det övergripande syftet med projektet Värde i välfärden är att belysa hur vi bättre kan använda våra skattemedel för att uppnå mer värde för brukare, patienter och elever. 10 Affärskuriren 2014

11 Välj rätt tjänstebil AUDI Q3 2,0 TDI Bilkörning i jobbet kan vara en komplicerad historia. Förutom att välja mellan tjänste- eller förmånsbil så gäller det att komma fram till rätt modell, bränsle och förbrukning. Mest avgörande är dock förmånsvärdet och därmed kan det löna sig att välja en laddhybrid eller elbil. Som tack för att du kör miljösmart så rabatteras nämligen förmånsvärdet med upp till kronor om året. Det har aldrig funnits så många bra tjänstebilar som nu och här är 10 favoriter. RÄKNA UT FÖRMÅNSVÄRDET Förmånsvärdet för en tjänstebil grundar sig på summan av tre olika faktorer. Den första är 9% av nybilsvärdet, den andra är 31,7% av basbeloppet (44 400: ) och den tredje är 75% av statslåneräntan (1,97%) multiplicerat med nybilspriset. SUV(ERÄN) I TJÄNSTEN: AUDI Q3 2,0 TDI Audi Q3 är en utmärkt tjänstesuv för dom som inte stirrar sig blinda på egenskaperna i terrängen, utan snarare på hur bilen uppträder i storstadsdjungeln. Audin har kul design och är lika rolig att köra kronor. Förmånsvärde: kr/mån. 0,52 liter diesel/mil. Koldioxidutsläpp: 137 gram/km. FÖR NYTÄNKAREN: HYUNDAI i40 KOMBI 1.7 CRDi Hyundai i40 är en praktisk och tilltalande korean. Med klassledande utrymmen, ett attraktivt pris och generöst garantipaket är speciellt kombimodellen en utmärkt tjänstebil för nytänkaren kronor. Förmånsvärde: kr/mån. 0,43 liter diesel/mil. Koldioxidutsläpp: 113 gram/km. DET UDDA VALET: JAGUAR XF SPORTBREAK 2,2 i4d Lastvänlig, prisvärd och rymlig. Jo, det är sant. Vem kunde tro det om en Jaguar för bara några år sedan? Spekulanter på Audi, BMW och Mercedes borde definitivt provköra XF Sportbreak kronor. Förmånsvärde: kr/mån. 0,49 liter diesel/mil. Koldioxidutsläpp: 129 gram/km. JAGUAR XF SPORTBREAK 2,2 i4d TYSK STJÄRNSTATUS: MERCEDES C-KLASS 220 BlueTEC Den fjärde generationens Mercedes C-klass är här och bilen har växt med nio centimeter på längden, fyra på bredden och har åtta centimeters större axelavstånd. Det betyder att nya C- klass nu är större än huvudkonkurrenterna Audi A4 och BMW 3-serie kronor. Förmånsvärde: kr/mån. 0,40 liter diesel/mil. Koldioxidutsläpp: 103 gram/km. LITEN MEN TUFF: RENAULT CLIO SPORT TOURER GT Söker du en liten, kaxig tjänstebil med klara sportbilsambitioner? Tja, då är Renault Clio Sport Tourer GT något för dig. Kombin är förlängd tjugo centimeter jämfört med sedanen och lastar 430 liter kronor. Förmånsvärde: kr/mån. 0,53 liter bensin/mil. Koldioxidutsläpp: 120 gram/km. VALUTA FÖR PENGARNA: SKODA SUPERB COMBI (1,6 TDI GreenLine) Ingen annan bil ger lika mycket utrymme för pengarna. Skoda Superb Combi är inget annat än en 483 centimeter lång kombilimousine med fantastiska bensträckarmöjligheter kronor. Förmånsvärde: kr/mån. 0,43 liter diesel/mil. Koldioxidutsläpp: 113 gram/km. SÄTTER NY STANDARD: VW PASSAT SPORTSCOMBI 2,0 TDI Volkswagen lanserar snart en ny Passat där verkligen allt är nytt från design till motorer. Axelavståndet har förlängts med åtta cm och därmed har även kupéutrymmet förbättrats, trots att längden minskat med två mm. En annan nyhet är att vi kan glömma kombinamnet Variant. Nu är det Sportscombi som gäller! kronor. Förmånsvärde: kr/mån. 0,41 liter diesel/mil. Koldioxidutsläpp: 108 gram/km. MERCEDES C-KLASS 220 BlueTEC KLASSISKA BILVALET: VOLVO V70 D4 Volvo V70 blev återigen tjänstebilsförarnas förstahandsval under Det är inte alls märkligt då göteborgaren erbjuder bra komfort, stora utrymmen och hög säkerhet. V70 D4 utsågs dessutom till Årets Tjänstebil 2013 av Säljarnas Riksförbund kronor. Förmånsvärde: kr/mån. 0,42 liter diesel/mil. Koldioxidutsläpp: 109 gram/km. VOLVO V70 D4 SKODA SUPERB COMBI (1,6 TDI GreenLine) JOHANNES GARDELÖF CNP AB RENAULT CLIO SPORT TOURER GT HYUNDAI i40 KOMBI 1.7 CRDi VW PASSAT SPORTSCOMBI 2,0 TDI Affärskuriren

12 TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE MITTENÄLVSBORG Fleet Edition - Din nya tjänstebil Nu utökar vi med ännu fler välutrustade, sportiga och ekonomiska tjänstebilar under 7,5 basbelopp A 180 CDI FleetEdition inkl. moms: kr Ord.pris kr Diesel 6-växlad manuell. Farthållare Regnsensor B 180 CDI FleetEdition inkl. moms: kr Ord.pris kr Diesel 6-växlad manuell. Automatisk klimatanläggning inkl. moms: kr Ord.pris kr Diesel 6-växlad manuell. Adaptiva bi-xenonstrålkastare Krompaket Sportpaket interiör MILJÖ BIL C 220 BlueTec Sedan FleetEdition inkl. moms: kr Diesel 6-växlad manuell. Nyhet! Finns med 9 växlad automat E 220 BlueTec Kombi FleetEdition inkl. moms: kr Diesel 6-växlad manuel Utöver den rikliga grundutrustningen* innehåller denna FleetEdition följande: Utöver den rikliga grundutrustningen innehåller denna FleetEdition följande: Förvaringspaket n BlueTooth NYA C-Klass Kombi! C 220 BlueTEC Kombi FleetEdition inkl. moms: kr Ord.pris kr Diesel 6-växlad manuell. FINNS SOM MILJÖ BIL Nyhet! Finns med 9 växlad automat E 220 BlueTec Sedan FleetEdition inkl. moms: kr Diesel 6-växlad manuell Utöver den rikliga grundutrustningen* innehåller denna FleetEdition följande: Förvaringspaket Utöver den rikliga grundutrustningen innehåller denna FleetEdition följande: parkeringsassistent BlueTooth. Bilen finns även i utförandet E klass E220 BlueTEC Automat med 16 fälgar och är då klassad som miljöbil och kostar :- Erbjudandet gäller enbart juridisk person.tekniska data: 98 g-156 g CO2 /km 3,8-6,0l/100 km blandad körning. *Beräknat förmånsvärde netto per månad är baserad på 50% marginalskatt. Erbjudandet gäller tom 31 augusti 2014 och är nettoprissatta modeller till juridisk person och kan inte kombineras med ytterligare ramavtalsrabatt eller andra erbjudanden. Peter Bengtsson Platschef Kenneth Johansson Säljare Magnus Olofsson Säljare Malmgatan 6, Alingsås Tel Måndag fredag Lördag 11 15

EXPORTCHEFSINDEX - EMI

EXPORTCHEFSINDEX - EMI EXPORTCHEFSINDEX - EMI Andra kvartalet 14 14-05-15 BUSINESS SWEDEN 15 MAJ 14 EXPORTCHEFSINDEX MÄTNINGEN MAJ 14 EMI konstrueras av svaren på sju frågor där tre handlar om nuläget och fyra är framåtblickande.

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 15 25 AUGUSTI 15 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM BUSINESS SWEDEN 25 AUGUSTI 15 EXPORTCHEFSINDEX AUGUSTI 15 Exportchefsindex (Export Managers Index, EMI) konstrueras av svaren

Läs mer

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 TILL ER TJÄNST. SEAT är det bästa av två världar. Det är spansk passion och tysk teknik i perfekt harmoni. Stilren design och hög kvalitet, körglädje och kompromisslös

Läs mer

Premiär! I nyrenoverad bilhall! Extraöppet. Lördag 10 16 Söndag 12 16. otroliga premiärerbjudanden! Gäller så långt lagret räcker!

Premiär! I nyrenoverad bilhall! Extraöppet. Lördag 10 16 Söndag 12 16. otroliga premiärerbjudanden! Gäller så långt lagret räcker! Freda 7 september 2012 Hela denna bilaa är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljninsavdelnin D Premiär! I nyrenoverad bilhall! Extraöppet i helen Lörda 10 16 Sönda 12 16 otrolia premiärerbjudanden!

Läs mer

ERBJUDANDEN I FEBRUARI

ERBJUDANDEN I FEBRUARI ERBJUDANDEN I FEBRUARI MITSUBISHI HELG 6-7 FEBRUARI EXTRA HELGÖPPET Lördag 10-14 Söndag 11-15 VI PRESENTERAR NYA MITSUBISHI OUTLANDER INGEN VANLIG MILJÖBIL. VÄLKOMMEN PÅ EN PROVTUR Innehåll: Mitsubishi

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul.

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Ett förmånligt bilinnehav för dig och dina anställda. Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Audi Personalbil - billigare än privatägt Löneavdraget innehåller: Personalbil är en förmånsbil som företag kan

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

"En löneförmån, du knappt behöver förhandla om."

En löneförmån, du knappt behöver förhandla om. SIMPLY CLEVER Billigare än privatägd bil. Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral personalförmån som vanligtvis finansieras genom att företagets anställda

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Mercedes-Benz Vans. V-Klass. Mercedes-Benz Transportbilar hösten 2015. Familjens nya tjänstebil. Paket Executive. Paket Business.

Mercedes-Benz Vans. V-Klass. Mercedes-Benz Transportbilar hösten 2015. Familjens nya tjänstebil. Paket Executive. Paket Business. Pris inkl. moms från: Billån+1 från: Leasing+1 från: Förmånsvärde2 från: Alltid med Edition: V220 SE Edition lång (163 hk) V220 Avantgarde Edition lång (163 hk) 463.900 kr 4.505 kr/mån 3.595 kr/mån 3.100

Läs mer

Auris Touring Sports. Premiär i augusti 2013. www.toyota.se

Auris Touring Sports. Premiär i augusti 2013. www.toyota.se Auris Touring Sports Premiär i augusti 2013 www.toyota.se Auris Touring Sports Det är många som har längtat efter en ny C-klasskombi från Toyota och efter sommaren är den här, nya Auris Touring Sports.

Läs mer

Pressen hyllar nya Passat GTE

Pressen hyllar nya Passat GTE Pressen hyllar nya Passat GTE En laddhybrid har nog aldrig varit så attraktiv som nu. Bytbil.com, 28 augusti Grönare mil med bil är svårt att finna i den här populära klassen. TT (Nyhetsbyrå), november

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER.

TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER. ÖPPETHELG LÖR 30 AUG 10.00-14.00 (JÖNKÖPING 10.00-15.00), SÖN 31 AUG 11.00-15.00. 30-31 AUG PREMIÄR FÖR NYA TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER. SE VÅR VIDEOPRESENTATION AV NYA YARIS (LÄS MER PÅ

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping Totalt vä rde u 64.900 k pp till r ingår! PREMIÄR I HELGEN 7.000 kr, cykelhållare ingår värde 400 kr, ränterabatt värde 5.000 kr, förmånlig försäkring 1 år värde ca 2.500 kr, extra för din inbytesbil 10.000

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Gör en insats för miljön. Byt pedaler ibland.

Gör en insats för miljön. Byt pedaler ibland. ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Mercedes-Benz ANNONS Gör en insats för miljön. Byt pedaler ibland. Köp en Mercedes-Benz BlueEfficiency 11 30 september så får du en Mercedes-Benz BlueEfficiency-veckor

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

September 2013. Volkswagen Personalbil

September 2013. Volkswagen Personalbil September 2013 Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda,

Läs mer

BMW ökar mest bland tjänstebilar i Sverige!

BMW ökar mest bland tjänstebilar i Sverige! BMW ökar mest bland tjänstebilar i Sverige! Eftersom BMW, enligt det oberoende tjänstebilsförlaget Ynnor, ökar mest bland tjänstebilar i Sverige, så vet vi att allt fler får sina tjänstebilsdrömmar uppfyllda.

Läs mer

Regler för tillgång till telekommunikations

Regler för tillgång till telekommunikations Regler för tillgång till telekommunikations utrustning mm Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter regler från 2006-09-01 Beslut Dnr: 2893/2010-030 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av regler avseende

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Ett attraktivt förmånsvärde.

Ett attraktivt förmånsvärde. SIMPLY CLEVER 2 Ett attraktivt förmånsvärde. Det råder ingen tvekan om att ŠKODA har en rad prisvärda bilmodeller som Fabia, Yeti, Romster, Superb, Nya Octavia och senaste tillskottet Rapid. Men det finns

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014 Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Förankring Samverkan Inköp och upphandling Service och information Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Forshaga kommun påbörjade under 2012 en process

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

jölby Tillsam ans bygger v ramtidskomwww.moderaterna.se/mjolby

jölby Tillsam ans bygger v ramtidskomwww.moderaterna.se/mjolby idskommunen Tillsammans bygger vi framtidskommunen Mjölby! gger vi fram jölby Tillsam ans bygger v ramtidskom Monika Gideskog, oppositionsråd Mjölby kommun är värd bättre... Politisk ledning: Det är ett

Läs mer

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING GE DIN PERSONAL NÅGOT FINT. FÖRMÅNLIGT FÖR PERSONALEN. KOSTNADSNEUTRALT FÖR FÖRETAGET. Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING I enlighet med EU-kommissionens förordning 577/98 ska medlemsländerna varje år genomföra en tilläggsundersökning

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

citroën DS design och teknologi som väcker känslor

citroën DS design och teknologi som väcker känslor citroën DS design och teknologi som väcker känslor citroën DS5 Väldigt mycket känsla i en ovanligt snygg Citroën Lasse Svärd, DN Motor 26 maj 2012 Med sin avancerade teknik, design och materialval är Citroën

Läs mer

Lathund för Personec Självservice

Lathund för Personec Självservice Lathund för Personec Självservice Hur loggar jag in? Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adressen ska vara http://pss.falkenberg.se

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna Maximal kontroll minimal administration. 1 Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

FAKTARUTA. Never test the depth of a river with both feet. Warren Buffett

FAKTARUTA. Never test the depth of a river with both feet. Warren Buffett Never test the depth of a river with both feet. Warren Buffett Kära kund, Den diskretionära tjänsten Investerum Navigator Zurich har varit igång över två år nu. Vi är väldigt glada över hur bra det har

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer