Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare"

Transkript

1 Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare

2 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via eller beställas genom att skicka e-post till eller per fax: Statens energimyndighet ET 2012:53 Uppdaterad version, november 2014 Upplaga: 500 ex. Grafisk form: Granath Tryck: Arkitektkopia AB Foto: Oskar Lürén, Per Westergård, Yochim & Costi. 2 3

3 Innehåll Vägledningens syfte och upplägg... 7 Vägledningens upplägg... 7 Att nå ut till företagen... 8 Utnyttja befintliga nätverk och plattformar... 8 Hitta tillfällena... 8 Kommunikation... 9 Utnyttja tillgängliga styrmedel och erbjudanden... 9 Varför ska ett företag effektivisera sina resor och transporter?.. 11 Ta ansvar för företagets miljö- och klimatpåverkan...11 Bygg upp en god företagsprofil...11 Minska kostnaderna...11 Få mer tid till kärnverksamheten Säkerställ god arbetsmiljö för anställda Verka för god personalhälsa Lagen och de nationella målen De nationella miljö-, klimat- och energimålen Miljöbalkens allmänna hänsynsregler Miljöbilsdefinitioner och utsläppsregler Fordonsskatt Beskattning av förmåner Arbetsgivaransvar över personalens resor i tjänsten Strategiskt arbete Kartläggning Planering Genomförande Att genomföra åtgärder Övergripande åtgärder Mötes- och resepolicy Miljöledningssystem Upphandling Åtgärder för persontransporter Resfria möten Distansarbete Undvik egen bil i tjänst Resor med cykel Resor med kollektivtrafik Bilpool Sparsam körning Fordons- och bränsleval Däck Motorvärmare Åtgärder för godstransporter Fordonsval Ruttoptimering Samlastning Köpta transporttjänster Sparsam körning Påverka genom aktivt bilval Om skriften Checklista för kartläggning Uppföljning

4 Vägledningens syfte och upplägg Den här skriften är en vägledning för dig som arbetar som energi- och klimatrådgivare. Syftet är att hjälpa dig i din transportrådgivning till små och medelstora företag samt organisationer. Vägledningen ger dig argument, konkreta råd och kunskap om effektivisering av transporter. Vägledningens upplägg I skriftens första kapitel Att nå ut till företagen ges förslag på hur du som energi- och klimatrådgivare kan göra för att komma i kontakt med företag samt vad som kan vara bra att tänka på när effektivisering av resor och transporter kommuniceras. I skriftens andra kapitel Varför ska ett företag effektivisera sina resor och transporter? finns argument som du som energi- och klimatrådgivare kan använda i din kontakt med företag. Företag har olika drivkrafter som motiverar dem att arbeta med resor och transporter. I ditt möte med företag är det därför viktigt att du skapar dig en bild av vad som kan motivera just detta företag. Detta kapitel är avsett att stötta inför detta möte. I det tredje kapitlet Lagen och de nationella målen beskrivs den lagstiftning på området som kan vara bra att känna till. Vilka utsläppsregler gäller för fordon egentligen och vad behöver ett företag som vill erbjuda sina anställda förmånscyklar känna till? Detta är några frågor som besvarats i kapitlet. I skriftens fjärde kapitel Strategiskt arbete beskrivs hur företag som vill ta ett samlat grepp kring resor och transporter kan gå tillväga. Femte kapitlet Att genomföra åtgärder handlar om konkreta åtgärder. Här ges exempel på vad ett företag som vill effektivisera sina resor och transporter kan göra. Det kan handla om allt från samlastning av godstransporter till att på olika sätt uppmuntra anställda att gå eller cykla till arbetet. 6 7

5 Att nå ut till företagen Ibland kan det vara svårt att få företag intresserade av att se över sina resor och transporter. Det kan bero på att de inte vet om att frågan är relevant för dem, att de inte har tid för att arbeta med frågan, eller att de helt enkelt inte ser att det är möjligt att åstadkomma några förbättringar på deras arbetsplats. Samtidigt är resor och transporter ett område där det ofta går att åstadkomma lönsamma förbättringar med relativt små medel. Att hitta rätt ingångar kan vara avgörande för att kunna nå ut med denna information. Här ges några förslag på hur dessa ingångar kan hittas. Utnyttja befintliga nätverk och plattformar Utnyttja de nätverk som redan finns för att komma i kontakt med företag. Kommunen har ofta näringslivsnätverk och det kan finnas andra typer av företagarföreningar och företagarnätverk i regionen. Ditt regionala energikontor är också en aktör som kan stötta med kontakter. Likaså kan samarbete med kommunens miljöinspektörer eller andra tjänstemän med mycket kontakter på området vara ett sätt att nå ut till företag. Hitta tillfällena Ett väl valt tillfälle att ta kontakt med företag är när det sker en yttre förändring som kan påverka företagets resor och transporter. Det kan bland annat handla om att en bilpool etableras i närheten, att en ny busslinje tillkommer eller att företaget flyttar till nya lokaler. Ändrade förutsättningar ger de anställda på företaget anledning att tänka i nya banor. Ett annat ypperligt tillfälle är när det sker ett större projekt eller en händelse som berör resor och transporter. En övergripande händelse sätter din kontakt i ett sammanhang och gör att budskapet blir lättare att ta till sig. Ett exempel är under Europeiska trafikantveckan. Du som energi- och klimatrådgivare kan också haka på kommunens miljöinspektörer eller någon annan i ditt nätverk när de tar kontakt med ett företag. Kommunikation Som energi- och klimatrådgivare verkar du för att främja en effektiv och miljöanpassad energianvändning och att minska dess klimatpåverkan. Detta är ett viktigt uppdrag för att nå de energi- och klimatpolitiska målen och för att nuvarande och kommande generationer ska ha möjligheter att tillgodose sina behov. Det är däremot inte säkert att det är just dessa syften som i huvudsak kommer att motivera det företag du möter att arbeta med sina resor och transporter. Att skapa sig en bild av de drivkrafter som faktiskt motiverar företaget är därför viktigt. Detta gör du enklast genom att lyssna in och ställa frågor om företagets förutsättningar, behov och önskemål. Därefter har du bättre koll på vilka argument och åtgärdsområden som är klokast att lyfta fram i din kommunikation med företaget. Utnyttja tillgängliga styrmedel och erbjudanden Det kan finnas lokala eller nationella styrmedel som kan vara värda att ha koll på när du träffar företag. Styrmedlen och erbjudanden kan hjälpa företag med resurser att arbeta med sina resor och transporter. Det kan exempelvis finnas lokala styrmedel och erbjudanden för företag gällande kollektivtrafik eller bilpooler. På nationell nivå finns fram till december 2014 möjligheten för företag att söka energikartläggningscheckar. Detta är ett ekonomiskt stöd för att genomföra en energikartläggning och transporter ingår som ett delområde. Kanske kan det företag som du möter nyttja detta för att se över sina resor och transporter? 8 9

6 Varför ska ett företag effektivisera sina resor och transporter? Svaret på frågan om varför ett företag ska effektivisera sina resor och transporter varierar beroende på vilket företag det är. En verkstadsindustri med mycket materialtransporter och ett tjänsteföretag med många internationella kontakter har olika förutsättningar och behov. Nedan följer några argument som kan vara aktuella att lyfta fram. Viktigt är att anpassa argumenten till det företag du har kontakt med. För att inte budskapet ska bli allt för spretigt kan det också vara klokt att välja ut ett eller ett par argument som du fokuserar på. På så vis blir budskapet lättare att ta till sig. Ta ansvar för företagets miljö- och klimatpåverkan Ett företag kan med relativt enkla medel energieffektivisera sina resor och transporter och därmed minska sin miljö- och klimatbelastning. Alla, såväl företag som privatpersoner behöver ta ansvar för sina utsläpp för att vi ska kunna tillgodose både nuvarande och kommande generationers behov. Bygg upp en god företagsprofil Det företag som tar ansvar för sin miljö- och klimatpåverkan kan också kommunicera detta ansvarstagande utåt. Allt fler leverantörer och slutkunder ställer krav på att företag aktivt arbetar med miljö- och klimatfrågor. Genom att arbeta med effektivisering av resor och transporter visar företaget att det tar miljöfrågor på allvar och kan använda detta i sin kommunikation med kunder och leverantörer. Detta kan också vara en fördel vid rekrytering, ett företag som tar ansvar blir mer attraktivt för de anställda. Minska kostnaderna Att effektivisera resor och transporter innebär nästan alltid en kostnadsbesparing. I regel går det att minska antalet resor utan att för den sakens skull gå miste om viktiga tillfällen att träffas. Färre resor till möten kan till och med innebära bättre möten då mötesdeltagarna ser till att komma bättre förberedda. Att se över vilka färdmedel som används för resor och transporter kan också innebära betydande kostnadsbesparingar. Om exempelvis vissa tjänsteresor som idag görs med bil kan ersättas av resor med tåg eller buss, kan företaget tjäna på detta. De resor och transporter som behöver göras med egna fordon kan förbättras genom att använda energieffektiva bilar och lastbilar, vilket håller nere både miljöbelastning och resekostnader

7 Få mer tid till kärnverksamheten Ett effektivare resande och en smidigare fordonshantering kan ge mer tid till kärnverksamheten. Genom en bra resepolicy och nyttjande av resfria möten kan många onödiga resor undvikas. Detta ger anställda mer tid till annat. I en större organisation innebär vanemässigt resande där varje anställd utnyttjar ett eget fordon att det går åt mycket tid och resurser till administration och hantering. Genom exempelvis en intern eller extern bilpool eller en central funktion som tar hand om företagets egna fordon blir resandet effektivare. Säkerställ god arbetsmiljö för anställda Arbetsgivaren har ansvar för arbetstagarens säkerhet vid resor i tjänsten. Enligt Arbetsmiljöverket är trafikolyckor idag en av de vanligaste arbetsmiljöolyckorna i Sverige. För att kunna garantera en säker arbetsmiljö för anställda är det viktigt att minimera användandet av egen bil i tjänsten och istället tillhandahålla fordon med hög säkerhetsstandard och god miljöprestanda. Resor som inte är nödvändiga bör undvikas helt. Verka för god personalhälsa Om företaget aktivt arbetar för att främja hållbara resvanor till och från arbetet, innebär detta inte bara miljövinster, utan också bättre hälsa för de anställda. Den som går eller cyklar till arbetet får vardagsmotion och ökar därmed möjligheten att uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet för med sig en rad positiva hälsoeffekter så som minskad risk att utveckla högt blodtryck, höjda nivåer av HDL-kolesterolet (det goda kolesterolet) och 40 procent minskad risk att dö i förtid. Även kollektivtrafikresenären får extra vardagsmotion när de tar sig till och från hållplatsen. Vissa studier visar att kollektivtrafikresenären i genomsnitt får minuters extra fysisk aktivitet per dag. Bilåkande å andra sidan ökar risken för en stillasittande livsstil med övervikt och fetma, högt blodtryck och psykisk ohälsa

8 Lagen och de nationella målen För att begränsa vår negativa miljöpåverkan och för att uppnå de nationella mål som satts upp för energi, klimat och miljö finns en mängd lagar och förordningar som reglerar företags verksamhet. För att mer ingående förstå vissa delar av lagstiftningen kan det krävas fackkunskaper som utbildade jurister och tjänstemän på området behärskar. Du kan hänvisa företag eller själv vända dig till kommunens miljöförvaltning, Skatteverket eller annan berörd myndighet om mer ingående lagtolkning behövs. Nedan följer en övergripande sammanställning av de nationella mål som berör miljö, energi och klimat samt den lagstiftning som rör resor och transporter och som kan vara bra för dig som energi- och klimatrådgivare att känna till. De nationella miljö-, klimat- och energimålen Riksdagen har satt upp 16 nationella miljökvalitetsmål för att styra Sverige mot en miljömässigt hållbar utveckling på sikt. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till inom en generation. Det så kallade generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Transporter berörs i flera av de 16 miljömålen, främst Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö. Resor och transporter ger upphov till en rad miljöproblem så som utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar och buller och står för en fjärdedel av landets totala energianvändning. Det finns alltså flera anledningar till att transporter är viktiga att arbeta med ur ett energi- och klimatperspektiv. I en överenskommelse mellan riksdagspartierna stakades också en långsiktig inriktning för energi- och klimatpolitiken ut. Den svenska politiken ska bygga på tre grundpelare: ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Detta är samma grundpelare som finns inom EU:s energisamarbete. Mål för 2020 innebär bland annat att klimatutsläppen ska minska med 40 procent, att energianvändningen ska bli 20 procent effektivare och att minst 10 procent av energin inom transportsektorn ska komma från förnybara källor. Sveriges miljömål:

9 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler Miljöbalken (SFS 1998:808) trädde i kraft den 1 januari 1999 och är en samordning av det som tidigare var ett stort antal olika miljölagar. Bestämmelserna i balken syftar till att främja hållbar utveckling och är tillämplig på alla typer av företag och verksamheter. Dock är det endast i tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter (se 9:6 ) som kommuner kan ställa krav gällande fordon och transporter. Kommunen kan då exempelvis kräva att företaget tar fram en transportplan som omfattar både person- och godstransporter. I miljöbalkens andra kapitel beskrivs ett antal allmänna hänsynsregler som ALLA ska följa. Bland reglerna finns exempelvis försiktighetskravet (2:3 ) om att bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt ska väljas och hushållningsregeln (2:5 ) som innebär att ett företag ska hushålla med råvaror och energi. På transportområdet innebär detta att alla verksamheter har en juridisk skyldighet att miljöanpassa sina transporter. Givetvis måste en avvägning mellan kostnaderna och miljönyttan göras och hänsynsreglerna gäller enbart i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem (2:7 ). Beskattning av förmåner Ett företag kan uppmuntra anställda till olika resvanor genom att erbjuda förmåner. Traditionellt har många företag erbjudit anställda förmånsbil och tillgång till parkering vid arbetsplatsen. På senare tid har det blivit allt vanligare att företag istället vill erbjuda förmånscyklar och årskort på kollektivtrafiken. Nedan beskrivs kort vad som gäller kring beskattning av olika förmåner. Skatteverket: Förmånsbil: Skattepliktig förmån uppkommer när anställd för privat bruk utnyttjar bil som ägs av företaget. Om arbetsgivaren även tillhandahåller drivmedlet är det också en skattepliktig förmån. Värderingen av förmånen bygger på schabloner och förmånsvärdet ska då motsvara den inbesparing en genomsnittlig förmånstagare gör genom bilförmånen jämfört med att äga bilen själv. Miljöbilsdefinitioner och utsläppsregler Miljöbil definieras olika beroende på i vilket sammanhang begreppet används. Den huvudsakliga innebörden är dock en bil med lägre miljöpåverkan än en vanlig bil. Vilka premier som är bundna till miljöbilar varierar också. Många kommuner har använt sig av parkeringsförmåner för miljöbilar och i Stockholm har de varit undantagna från trängselskatt. Det är skillnad på miljöbil och utsläppsklass. Utsläppsklass (tidigare miljöklass, begreppet ändrades 2011) omfattar koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar medan miljöbilsbegreppet är knutet till klimatgasen koldioxid (CO 2 ). Personbilar som uppfyller vissa miljökrav omfattas i Sverige av skattebefrielse de första fem åren. Den förste januari 2013 ändrades reglerna från att ha krävt ett maximalt koldioxidutsläpp på 120 g/km till att istället variera beroende på bilens tjänstevikt. Det finns också en supermiljöbilspremie på högst kronor vid inköp av en bil med lägre koldioxidutsläpp än 50 g/km. Transportstyrelsen: Miljöfordon: Fordonsskatt För svenska fordon bestäms storleken på fordonsskatten efter fordonsslag, drivmedel och koldioxidutsläpp eller fordonsslag, drivmedel och skattevikt. Koldioxidbaserad fordonsskatt gäller personbilar klass I som tagits i trafik 2006 och senare, samt fordon som tagits i trafik tidigare under förutsättning att de uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid. Skatten består av en grundavgift och ett tillägg per gram koldioxidutsläpp över 117 g/km. För dieselbilar multipliceras koldioxidbeloppet med en faktor 2,33 samt ett fast miljötillägg för att kompensera för dieselbilars högre utsläpp av partiklar och kväveoxider. Skatteverket: Parkering vid arbetsplatsen: Anställda som har en egen parkeringsplats ska beskattas för veckans alla dagar. Däremot ska anställda som inte har egen plats utan istället får stå där det finns ledig plats, enbart beskattas för de dagar de har parkerat bilen där. Förmånen värderas till parkeringens marknadsvärde, vilket motsvarar vad det skulle ha kostat för den anställda att själv betala för parkering i närheten av arbetsplatsen. Om det är gratis att parkera i närheten av arbetsplatsen, blir det inget förmånsvärde att beskatta. Undantag från dessa skatteregler gäller för den som har bilförmån och som därför inte särskilt ska beskattas för parkeringsplatsen. Den anställde förmånsbeskattas heller inte om hen kör med egen bil i tjänsten minst 160 dagar/år eller minst 300 mil/år. Den som kör färre dagar men minst 60 dagar/år ska bara beskattas de dagar bilen inte används i tjänsten

10 Förmånscykel: Företag som vill uppmuntra anställda till att cykla kan erbjuda förmånscykel. Förmånen blir skattepliktig om en tjänstecykel används privat. Om avsikten är att den anställda ska få behålla cykeln behöver arbetsgivaren inte redovisa förmånsvärdet varje månad, utan kan istället redovisa ett förmånsvärde som motsvarar marknadsvärdet och eventuella senare kostnader för service och reparationer. Kollektivtrafikkort: Företag som vill uppmuntra anställda till att åka mer kollektivtrafik kan erbjuda kort i kollektivtrafiken. Om den anställde reser enbart i tjänsten och kortet förvaras på arbetsplatsen förmånsbeskattas inte den anställde. Detsamma gäller om den anställde har ett avtal med sin arbetsgivare att inte använda kortet privat. Den anställda som däremot har kortet själv, blir förmånsbeskattad för hela kortets värde. Om en redovisning förs över vilka resor som är privata och vilka som är i tjänsten beskattas enbart de privata resorna som förmån. Skatteverket: Arbetsgivaransvar över personalens resor i tjänsten Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (se AFS 2001:01). Resor i arbetet är en arbetsmiljöfråga och enligt Arbetsmiljöverket bär arbetsgivaren ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall även för den del av arbetsmiljön som trafiken utgör. Det gäller oavsett om den anställde kör med företagets eller organisationens fordon, om tjänsteresorna sker med egen bil eller om cykel används. Arbetsgivare som låter anställda använda egna fordon i tjänsten har svårare att säkerställa fordonens miljö- och säkerhetsprestanda. Om en arbetsgivare ändå väljer att låta personalen använda egna fordon kan de ställa miljö- och säkerhetskrav på de privata fordon som ska användas i tjänsten. Arbetsmiljöverket (2012) Bra arbetsmiljö på väg. ADI

11 Strategiskt arbete Det företag som vill ta ett samlat grepp om sina resor och transporter behöver planera arbetet väl för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det är till exempel viktigt att först ha klarhet i vilka behov som finns innan förändringar i verksamheten görs. Det är också viktigt att följa upp och utvärdera arbetet för att veta vad som har fungerat bra och mindre bra. För ett litet företag med små resurser och en enkel organisation kan ett strategiskt arbetssätt kännas komplicerat och onödigt. I mötet med ett sådant företag kan det vara bättre att du som energi- och klimatrådgivare förespråkar att konkreta åtgärder genomförs snarare än att påskynda ett systematiskt arbetssätt. Det finns annars risk att frågan känns överväldigande och att det lilla företaget väljer att inte arbeta med dessa frågor alls. Nedan beskrivs de fyra stegen som rekommenderas för de företag som vill arbeta strategiskt och systematiskt med effektivisering av resor och transporter. På finns utförligare information om tillvägagångssätt. Kartläggning För att komma fram till vad som passar just detta företag behöver behoven identifieras. Detta görs enklast genom en kartläggning. Genom en kartläggning kan företaget undersöka hur resor och transporter görs i dagsläget, samt vilka verkliga behov som finns. En grundlig kartläggning ger svar på vilka möjligheter det finns att genomföra effektiviseringar och förbättringar på området. Den utgör också en grund för att följa upp och mäta resultatet av åtgärderna. En kartläggning av resor och transporter kan i huvudsak genomföras på tre sätt: Resvaneundersökning (personer): Hur reser de anställda i tjänsten samt till och från arbetet? Transportkartläggning (gods och personer): Vilka transporter sker i förtaget idag och vad har företaget för fordon? Inventering av arbetsplatsen: Hur ser förutsättningarna på arbetsplatsen ut? 20 21

12 En resvaneundersökning, transportkartläggning och inventering kan med fördel kombineras för att få en så heltäckande bild av nuläget som möjligt. På finns checklistor att ladda ner som företag kan använda vid kartläggningen. Också du som energi- och klimatrådgivare kan använda dig av dessa checklistor som underlag när du arbetar med transportrådgivning till små och medelstora företag. Du kan också använda stödmaterialet som Energimyndigheten tagit fram för företagsrådgivning och arbeta in transporter i det. Efter att hela kartläggningsarbetet är genomfört är det dags att analysera resultatet. I analysen bör företaget fokusera på hur resor och transporter sker idag samt vilka behov företaget har. Är alla resor och transporter nödvändiga? Kan de göras på annat sätt? Detta är två frågor att ställa under analysen. Genom analysen kan företaget få svar på var det finns potential att effektivisera sina resor och transporter. Planering Medan kartläggningen ger svar på vilka åtgärder som kan genomföras, är det i planeringsfasen dags att bestämma vilka åtgärder som faktiskt ska genomföras. Under planeringsfasen blir arbetet även projektsatt i meningen att tid, budget, mål och handlingsplan specificeras. I planeringsfasen läggs grunden för ett bra uppföljningsarbete. Detta görs genom att redan i denna fas fundera på hur mål och handlingsplaner ska följas upp och att se till att den information och det underlag som behövs för uppföljningen finns på plats. Det är viktigt att projektet förankras väl i hela företagets organisation. Exempelvis kommer ett effektiviseringsarbete som leds av en ensam eldsjäl att stöta på hinder när ledningen inte är med på att avsätta tid och resurser till projektet. Likaså kommer det att bli problem om ledningen inte har förankrat projektet bland medarbetarna. Oftast är det medarbetarna som faktiskt genomför åtgärderna och om de inte är beredda att göra några förändringar kommer projektet att gå i stå. Genomförande Genomförandet av åtgärderna bör göras utifrån en handlingsplan där det tydligt framgår ansvar och tidpunkter då åtgärderna ska genomföras. Vissa åtgärder kan behöva genomföras i samband med varandra. Om en åtgärd är att upphöra med användning av egen bil i tjänst, behöver exempelvis företaget se till att det finns fungerande alternativ innan åtgärden genomförs, så som en fungerande bilpool. I denna skrifts sista kapitel ges exempel på åtgärder som kan leda till effektivare resor och transporter. Uppföljning Uppföljningen är lätt att glömma bort, men är mycket viktig för att veta om åtgärderna fått den effekt som förväntats. Grunden för uppföljningen har lagts i kartläggningsoch planeringsfasen och under uppföljningen är det dags att mäta vilka resultat som uppnåtts. Några saker som är viktiga att tänka på när uppföljningen genomförs är att statistiken ska bli jämförbar från år till år, att endast det som behövs mäts och att en beskrivning av uppföljningsarbetet dokumenteras. Utan dokumentation riskerar företaget att få problem när det blir dags för en ny person att ta över uppföljningsarbetet. Uppföljningen är inte slutet på arbetet utan binds ihop med kartläggningen och fortsatt planering och genomförande av nya/fortsatta åtgärder. Ett kontinuerligt arbeta med resor och transporter säkerställer att effektiveringen kan fortsätta allt eftersom företaget utvecklas och yttre faktorer förändras

13 Att genomföra åtgärder Efter kartläggningen är det dags att planera åtgärder. Nedan ges exempel på konkreta åtgärder som ett företag kan genomföra för att effektivisera sina resor och transporter. I din roll som rådgivare är det viktigt att känna till vilken typ av åtgärder som kan genomföras. Detta för att kunna komma med förslag på vad företaget kan arbeta vidare med efter att ni har träffats. Övergripande åtgärder Mötes- och resepolicy En mötes- och resepolicy hjälper företaget att styra resor i tjänsten och underlättar för de anställda att fatta beslut. Om företaget inte redan har en policy kan en sådan tas fram. Om företaget redan har en policy kan det finnas behov av att den uppdateras och följs upp. Det är viktigt att komma ihåg att en policy behöver efterlevas för att ha någon betydelse. En policy som bara existerar på papper är meningslös och rutiner för kontroll av efterlevnad behöver därför finnas. Inom företaget kan det finnas flera olika styrande dokument. Det kan vara värdefullt att gå igenom dokumenten för att säkerställa att de styr åt samma håll och inte motverkar varandra. Trafikverkets idéskrift: Mötes- och resepolicy inspiration, fakta och exempel. Miljöledningssystem Har företaget ett miljöledningssystem? Då borde resor och transporter finnas med. Kanske tillhör resor och transporter också företagets betydande miljöaspekter? Om så är fallet finns det troligtvis också handlingsplaner för att genomföra åtgärder på området. När miljöarbete bedrivs inom ett miljöledningssystem ska företaget sträva efter ständig förbättring. Att arbeta med resor och transporter inom ramen för ett miljöledningssystem säkerställer ett strategiskt arbetssätt, där kartläggning (utredning), framtagande av mål och handlingsplaner samt uppföljning ingår i det övergripande miljöledningssystemet

14 Upphandling I samband med upphandling finns möjlighet att ställa krav gällande miljöprestanda både på fordon och på leverantörens miljöarbete. Det finns ett antal olika nätverk och verktyg som stöd för detta. Ett exempel för godstransporter är Q3 nätverket för Hållbar transportupphandling som är ett samarbete mellan Trafikverket och fem transportintensiva företag. Forum för hållbara transporter: Konkurrensverket: Åtgärder för persontransporter Resfria möten Med begreppet resfria möten menas möten som sker på distans med teknikens hjälp. Dessa möten kan exempelvis vara telefon-, video- eller webbmöten. Resfria möten kan inte, och bör inte, ersätta alla vanliga fysiska möten. Men i många situationer erbjuder de ett bra alternativ eller komplement. De resfria mötena kan bidra till bättre ekonomi, effektivare utnyttjande av arbetstiden och minskad miljöpåverkan. Trafikverkets skrift Resfria möten en handledning. Distansarbete Arbete på distans blir en allt mer aktuell fråga för många företag. Om alla arbetade hemifrån en dag i veckan, skulle arbetsresorna minska med 20 procent. Detta sparar både tid och pengar för den anställda. Samtidigt bidrar möjligheten att arbeta hemifrån till att göra företaget till en attraktiv arbetsgivare. Långt ifrån alla arbetsuppgifter är möjliga att utföra på distans. En verkstadsarbetare eller sjuksköterska kan i regel inte arbeta hemifrån, medan den som har datorn som främsta arbetsredskap har lättare att arbeta på distans. Utöver att arbetsgivaren tillåter arbete på distans, är tekniska möjligheter, så som exempelvis tillgång till intranät eller särskild programvara hemifrån, en viktig förutsättning. Undvik egen bil i tjänst Om det är vanligt att anställda använder egen bil i tjänst kan det vara lämpligt att ersätta denna användning med företagsinterna fordon. Företagsinterna fordon gör det enklare för företaget att säkerställa fordonens säkerhet och miljöprestanda. När anställda inte längre använder egen bil i tjänst blir tröskeln till att rutinmässigt ta bilen till olika tjänsteärenden något högre, vilket ofta leder till mindre bilkörning i tjänsten. För den som använder egen bil i tjänsten blir detta också en anledning till att ta bilen till arbetet. Med företagsinterna fordon eller bilpool har den anställda större möjlighet att välja att gå, cykla eller åka kollektivt till arbetet. Goda exempel: Smidiga leveranser hos Hudik bröd Hudik Bröd är ett litet ekologiskt stenugnsbageri med tre anställda beläget i östra Hudiksvall. Ända sedan starten av bageriet 2010 har de varit måna om att verksamheten ska vara bra ur miljösynpunkt. De väljer ekologiska och närproducerade råvaror i möjligaste mån. All el kommer från egna vindkraftsandelar. Biltransporter begränsas så långt som möjligt. Detta innebär att mindre varuleveranser (upp till ca 30 kg) till och från bageriet sköts med lastcykel eller elcykel, delvis för vidare transport med bussgods. Lastcykeln ska byggas ut för att rymma en låda för plåtar med färdiga produkter till ambulerande försäljning. I en liten stad går cykelleveranser fort då man slipper parkeringsproblem. Och leveransbilen som inte kan parkeras nära bageriet på natten behöver endast sällan köras mellan hemmet på landet och bageriet. Resor med cykel Att uppmuntra till resor med cykel, både till och från jobbet samt i tjänsten kan göras på många olika sätt. För resor i tjänsten kan tjänstecyklar införskaffas, antingen vanliga cyklar eller elcyklar. I företagets resepolicy bör framgå vilka typer av tjänsteresor som är tänkta att göras med cykel. För resor till och från arbetet kan anställda uppmuntras till cykling bland annat genom att cykelutmaningar anordnas, att arbetsplatsen erbjuder säkra och väderskyddade cykelparkeringar samt ombytesmöjligheter. Företaget kan också erbjuda cykelservice till anställda och leasing av cyklar via arbetsplatsen. Leasing av cyklar för privat bruk är en skattepliktig förmån. Avsnitt Beskattning av förmåner under Lagen och de nationella målen i denna skrift. Skatteverket: Skrift från Trafikkontoret, Göteborgs stad: Cykel och Cykelservice som personalförmån. Goda exempel: Snabbare resor med elcykel hos Hemtjänstkompaniet i Solna På Hemtjänstkompaniet i Solna arbetar drygt 50 personer. Företaget tillhandahåller elcyklar och vanliga cyklar som kan användas av personalen i tjänsten. Med cykel slipper de anställda trafikstockningar och kan lättare ta sig fram i trafiken. Detta har gjort att de snabbare kan nå ut till sina brukare. Utöver snabbare resor har företaget också fått friskare personal. Resor med kollektivtrafik Hur nära arbetsplatsens har till en hållplats är självklart en förutsättning för att resor med kollektivtrafik ska kunna genomföras på ett bra sätt. Kollektivtrafikutbudet kan därför vara en viktig fråga att undersöka inför en eventuell nyetablering eller flytt av verksamheten. Anställda kan uppmuntras till resor med kollektivtrafik, bland annat genom att arbetstider anpassas efter tidtabellen, att skärmar med kollektivtrafikavgångar sätts upp i entréer och genom att anställda erbjuds årskort på kollektivtrafiken mot ett månatligt löneavdrag. Att köpa årskort blir ofta betydligt billigare än att köpa tolv månadskort. Om den anställda kan köpa kortet via arbetsplatsen blir det möjligt att betala kostnaden för ett årskort, men utan att behöva betala hela kostnaden på en gång. För resor i tjänsten kan kollektivtrafikåkande uppmuntras exempelvis genom en tydlig resepolicy som beskriver vid vilka resetillfällen som detta färdmedel ska användas

15 Bilpool En normal bil tillbringar 95 procent av sin livstid på en parkeringsplats utanför hemmet eller arbetsplatsen. Om en kartläggning över företagets fordon visar att många fordon endast används en liten del av dygnet, kan det vara läge att optimera användningen genom att mer effektivt nyttja ett färre antal fordon, exempelvis genom anslutning till en bilpool. En bilpool är ett modernt alternativ till egen bil. I en pool delar flera användare på ett antal bilar som därmed används under en större del av dagen. Kapital- och underhållskostnaderna per mil eller timme blir därför mycket lägre än för en personlig bil. Det finns kooperativa bilpooler, företagsägda tjänstebilspooler och det finns kommersiella bilpoolstjänster. I det sistnämnda fallet abonnerar företaget på en egen pool eller ansluter sig till en öppen befintlig pool i närheten av arbetsplatsen. Ofta går det alltså att räkna hem en övergång från förmånsbilar och privatbilskörningar till en bilpool bara genom de minskade administrationskostnaderna. Det finns dock fler vinster än lägre milkostnader och färre reseräkningar. Företag med bilpool vittnar om att de anställda planerar sina tjänsteärenden bättre. Personalen färdas i nya, säkra och miljövänligare bilar och de behöver heller inte ta sina privata bilar till arbetet för att använda dem i tjänsten. Sparsam körning En personbil, lastbil eller en arbetsmaskin kan köras på olika sätt. Körs fordonen på rätt sätt minskar bränsleförbrukning och därmed även miljöpåverkan. Det handlar bland annat om hur föraren planerar sin körning samt om hur acceleration, växling och inbromsning görs. Enligt Trafikverket är det realistiskt att få ner bränsleåtgången med 4 10 procent eller mer om förarna utbildas i ett sparsamt körsätt. En utbildning i sparsam körning genomförs vanligen under några timmar med såväl praktiska som teoretiska moment. En utbildning är en bra introduktion till vilka möjligheter en förare har att förbättra sin körning. Att förändra reflexmässiga beteenden kräver dock ett målmedvetet arbete under lång tid och därför är det viktigt att regelbundet följa upp utbildningen med mätning av bränsleförbrukningen och feedback på körningen till föraren. För verksamheter som kör mycket och/eller har bränsletörstiga fordon kan sparsam körning vara en mycket lönsam åtgärd. Det finns också tekniska stödsystem som kan installeras i fordon som hjälper föraren att köra sparsamt och att hålla gällande hastighet. Ett sådant system är ISA, som står Intelligent stöd för anpassning av hastigheten. Ju högre hastighet, desto större bränsleförbrukning. Här finns därför möjligheter för företag att spara pengar på drivmedel genom att eventuella fortkörare får hjälp att hålla den aktuella hastigheten. Om alla höll hastighetsgränserna menar Trafikverket att vi skulle spara mycket stora mängder bränsle och drygt 100 liv i trafiken varje år. Det finns många varianter av ISA-system men de grundläggande funktionerna är att informera föraren om gällande hastighetsgräns och varna vid förekommande fortkörningar. Trafikverket: Sveriges Trafikskolors riksförbund (som står bakom utbildning i EcoDriving): Goda exempel: Stora bränslebesparingar med sparsam körning hos Pilkrogs Åkeri Pilkrogs Åkeri i Lindesberg med tre anställda har gjort stora besparingar genom att anamma ett sparsamt körsätt införde företaget ett program för att mäta förarbränsleeffektiviteten i företagets timmerlastbil. Genom programmet fick förarna veta i vilka körmoment som det fanns möjlighet att spara bränsle. Denna feedback gjorde det möjligt för förarna att köra mer bränslesnålt. Företaget satte upp förbättringsmål och har också uppnått dem. Totalt har de minskat sin bränsleförbrukning med cirka 10 procent, vilket motsvarar en besparing på kronor per år

16 Fordons- och bränsleval Vilken typ av bilar som används har stor ekonomisk betydelse. Att byta ut bilar med hög bränsleförbrukning mot bränslesnåla kan ge stora besparingar. Fordonsval efter verkligt behov är en viktig tumregel. Att använda ett överdimensionerat fordon till vardags är onödigt energikrävande och kostsamt om det bara behövs någon gång då och då. Hyr ett större fordon när det behövs. Vid val av fordon är det också bra att fundera kring bränsleslag. I stora delar av landet går det att med fördel använda ett fordon som drivs med förnybart bränsle. Inför fordonsval är det därför viktigt att tänka igenom vilka bränslen som finns tillgängliga där fordonen kommer att användas. Ett förnybart bränsle tillverkas av en råvara som ingår i kretsloppet, till exempel sockerrör (etanol) eller gödsel (som rötas till biogas). Förbränning av bränslen med fossil källa ger däremot ett nettotillskott av koldioxid i atmosfären vilket inte förnybara bränslen gör, bortsett från utsläpp vid produktion. Idag finns det förnybara bränslen till förbränningsmotorer i form av biogas och etanol samt låginblandning av förnybara bränslen i bensin och diesel. Hybridfordon, som har en elmotor och en förbränningsmotor är ytterligare ett alternativ. Det börjar också komma fler och fler rena elbilar som går på batteri och laddas via elnätet, samt s.k. plug-in hybrider som även de kan laddas. Att ett fordon drivs med el innebär inte att det inte ger upphov till några utsläpp alls. Elens utsläpp och miljöpåverkan är beroende av vilken energikälla som använts för att framställa elen, exempelvis skiljer det mycket mellan vindkraft och kolkraft. Utsläpp av växthusgaser skiljer sig markant mellan olika bränslen. Vid val av fordon kan det därför också vara bra att känna till olika bränsleslags utsläpp av växthusgaser. Detta visas i tabellen nedan. Koldioxidutsläpp från de vanligaste bränsleslagen* Bränsleslag Koldioxidutsläpp Kommentar 5 Bensin 95 (med 4,9 % etanol) 2,71 kg CO 2 ekv./liter Fossil energikälla. Diesel (med 7,5 % fame) 2,97 kg CO 2 ekv./liter Fossil energikälla. Etanol (E85) 1,08 kg CO 2 ekv./liter Förnybar energikälla. Koldioxidutsläppen kommer från inblandningen av bensin i etanolen (15 procent i sommarkvalitén och 25 procent i vinterkvalitén). Fordonsgas 1,44 kg CO 2 per Nm 3 Innehåller en blandning av fossilbaserad naturgas och förnybar biogas. Biogas 0,75 kg CO 2 per Nm 3 Framställd av förnybara energikällor. Utsläppen av växthusgaser består av läckage av metan vid produktionen, samt av den energi som förbrukas vid produktionen. Naturgas 2,43 kg CO 2 per Nm 3 Gas med fossil energikälla. El Helt beroende av hur den produceras. * Utsläppen redovisas i kilo CO 2 som respektive bränsle ger upphov till vid förbränning i en bilmotor. Flytande bränslen mäts i liter och gas mäts i normalkubikmeter (Nm 3 ). En normalkubikmeter motsvarar 30 31

17 Ett företag kan också behöva fundera kring vilken bild fordonen signalerar mot kunder, samhället och den egna personalen. En kundgruppsundersökning som genomfördes av Trafikverket visade hur en kund valde mäklarbolag efter vilka bilar de hade när de kom till visningen. Mäklaren som kom i en mindre miljöbil signalerade att de tar miljöfrågorna på allvar och att inte arvodena går åt till att underhålla en onödigt lyxig bilflotta. Sist men inte minst, kom ihåg att välja trafiksäkra fordon. På går det att leta fram fordon som har höga betyg gällande både miljö och trafiksäkerhet. Miljöfordon: Bilsvar (ekonomi, miljö och trafiksäkerhet): Euro NCAP (trafiksäkerhet): Goda exempel: Gas- och elbilar hos Finnvedsbostäder i Värnamo Hos Finnvedsbostäder i Värnamo är miljötänket viktigt, inte bara när det handlar om företagets fastigheter utan också när det gäller fordon och transporter skaffade företaget sin första gasbil och i början av 2014 hade 15 av företagets 17 bilar bytts ut till gasdrivna fordon. I Värnamo finns en tankstation för gas. Detta har varit en viktig förutsättning vid Finnvedsbostäders övergång till gasdrivna fordon. Finnvedsbostäder har också satsats på elfordon. En av de 17 bilarna är eldriven och företaget har också fem elmopeder. Finnvedsbostäder har genom sina satsningar på gas och el kunnat minska sina driftskostnader rejält och målet är att alla företagets fordon ska drivas med antingen gas eller el. Däck Däck påverkar upp till 20 procent av fordonets bränsleförbrukning. De mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till tio procent. Från och med den första november 2012 finns krav på energimärkning av sommardäck till personbilar, lastbilar och bussar. Energieffektiviteten beräknas på en skala från A till G, där A är de däck med lägst rullmotstånd. Utöver energieffektivitet visar märkningen också våtgrepp och utvändigt buller. Det är alltid viktigt att ha rekommenderat tryck i däcken. För lågt lufttryck ökar förbrukningen markant och leder dessutom till onödigt slitage på själva däcken. Energimyndigheten: Motorvärmare Att använda motorvärmare bidrar till att sänka energianvändningen och miljöpåverkande utsläpp från kallstarter. Tänk dock på att inkopplingstiden ska begränsas till de tider som rekommenderas. Vid -15 grader eller kallare bör man inte använda motorvärmare mer än 1,5 timme. Vid 0 grader räcker det med en timme och över 10 grader behövs inte motorvärmaren alls. Den vanliga effekten på en motorvärmare är 500 W. En kupévärmare brukar ligga mellan 500 och W. Två bilar med motor- och kupévärmare kräver ungefär lika stor effekt som 50 procent av uppvärmningen av en villa, eller cirka 3 kw. Genom att använda timer kan åtskilliga kwh/år sparas. Åtgärder för godstransporter Fordonsval Företaget har möjlighet att påverka fordonens prestanda genom att ställa krav vid inköp av transporttjänster. Om transporterna sker med egna bilar är påverkansmöjligheten direkt och därför relativt stor. Om transporterna istället sker efter principen fritt vårt lager, det vill säga att leverantören själv bestämmer hur varan transporteras till köparen, kan det vara svårare att påverka. Det är viktigt att diskutera med leverantören för att höra hur de arbetar med sin miljöbelastning och att ställa rätt krav om man upphandlar tjänster. Vid inköp av nya fordon är det viktigt att ställa krav på bränsleslag och förbrukning, precis som för personbilar. Ruttoptimering Ett system för ruttoptimering kan minska antalet bilar som behövs för godsdistribution. I många fall har antalet bilar minskat med cirka 15 procent. Det finns också färdiga så kallade ruttoptimeringsprogram som kan användas för att ta fram förslag för förändrade turer. Det har visat sig att programmen ofta minskar antalet körda fordonskilometer med 5 15 procent jämfört med manuell planering. Hemtjänst, snöröjning och varuleveranser är exempel på verksamhetsområden där det är lönsamt att optimera färdvägar. Samlastning Företaget kan också titta på hur transporter till företaget sker. Finns det många lossningsställen och sker det någon form av samlastning innan leverans? Ofta är beställningsansvaret delegerat till många inom företaget och då kan det vara svårt att samordna beställningar som går iväg. Det kan finnas möjlighet att avtala med leverantören att samla ihop ett antal beställningar innan slutleverans till företaget. Det kan också finnas verksamheter i närheten med samma leverantörer så att utökad samleverans kan fungera. Ibland kan leverantören erbjuda tätare leveranser än kunden behöver. Företaget kan undersöka hur ofta leveranserna sker och sträva efter att de ska komma så sällan som möjligt utan att verksamheten blir lidande. Det kan medföra att det krävs ändringar av beställningsrutiner för olika varor, men alla varor måste kanske inte levereras direkt. Köpta transporttjänster Vid inköpta transporttjänster är det inte lika lätt att direkt påverka fordonsvalet. Frågan blir därför en viktig del i upphandlingen av nya avtal. Beställarens krav på transportören t.ex. leveranstid kan ha stor påverkan på möjligheten att välja energieffektiva lösningar. Det är heller inte omöjligt att få en relativt snabb skärpning av miljökraven på fordonen eftersom de flesta transportörer har många bilar. Det innebär att de byter ut sina fordon med relativt täta intervall. Med köpta transporttjänster kan det också vara lättare att utnyttja optimeringsmöjligheter, som exempelvis samlastning. Transportörer kör ofta gods till och från flera adresser och kan då optimera lastningen för att minimera antalet körningar. Ha en tät och konstruktiv dialog med transportören för bästa resultat. Använd gärna Trafikverkets nätverk Q3, som har tips och verktyg för smartare upphandling av transporter. Sparsam körning Även sparsam körning och tekniska stödsystem är bra åtgärder för godstransporter. Se under rubriken Sparsam körning i kapitlet om Åtgärder för persontransporter ovan. Forum för hållbara transporter:

18 Påverka genom aktivt bilval och välj storlek efter vardagsbehoven Räkneexempel: Exemplet visar hur stor förbrukningen är för några olika vanliga bilmodeller. För att visa att det skiljer mycket beroende på motorval har vi också tagit två olika motoralternativ för de olika modellerna. Vi har tagit den med högst förbrukning och den med lägst förbrukning av tillgängliga modeller på bilsvar.se. Beräkningarna bygger på att varje bil körs 1500 mil. All övrig data bygger på tillverkarnas siffror som vi tagit från bilsvar.se Beräkningar gällande bränslekostnad är baserat på ett bensin- och dieselpris på 14 kr/liter. V70 T6 AWD GOLF 2.0 TSI VOLVO V70 T6 AWD Aut Summum Bränslekostnad kr VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 TSI DSG Bränslekostnad kr Pris Bränsle Bränsleförbrukning Koldioxid Energianvändning kr Bensin 10,2 l/100km 237 g/km 93 kwh/100 km Pris Bränsle Bränsleförbrukning Koldioxid Energianvändning kr Bensin 7,7 l/100km 180g/km 65 kwh/100 km mil x 1,02 l/mil = liter bensin/år mil x 237 g/km = kg Koldioxid/år 1500 mil x 0,77/mil = liter bensin/år 1500 mil x 180 g/km = kg Koldioxid/år Bränslekostnad kr Bränslekostnad kr V70 D2 DPF Pris -27% GOLF 1.6 TDI Pris -32% VOLVO V70 D2 DPF Momentum Pris kr Bränsle Diesel Bränsleförbrukning 4,2 l/100km Koldioxid 109 g/km Energianvändning 41 kwh/100 km Energianvändning -56% Bränsleförbrukning -59% VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI BMT Masters Pris kr Bränsle Diesel Bränsleförbrukning 3,8 l/100km Koldioxid 99g/km Energianvändning 37 kwh/100 km Energianvändning -43% Bränsleförbrukning -51% 1500 mil x 0,42 l/mil = 630 liter diesel/år 1500 mil x 109 g/km = kg Koldioxid/år Koldioxid -54% 1500 mil x 0,38/mil = 570 liter diesel/år 1500 mil x 99 g/km = kg Koldioxid/år Koldioxid -45% 34 35

19 Om skriften Denna skrift är en uppdaterad version av Transportrådgivning till små och medelstora företag (ET 2012:53) från I arbetet med uppdateringen av skriften har följande personer deltagit: Anna Zajc, David Backelin och Lena Nilsson, Koucky & Partners samt Marie Karlsson, Energimyndigheten. Tack till de energi- och klimatrådgivare m.fl. som deltagit i en enkätundersökning och ställt upp på de intervjuer son ligger till grund för uppdateringen av denna skrift. Tack också till de som inkommit med exempel på företag som arbetat med sina resor och transporter. Följande personer har deltagit i framtagandet av skriftens första version: Lena Nilsson, WSP samt Catharina Norberg, Kristina Birath och Marie Karlsson, Energimyndigheten. Vi har fått synpunkter på texten från en referensgrupp bestående av Eric Forsberg (energi- och klimatrådgivare i Örnsköldsvik), Anna Mattson (energi- och klimatrådgivare i Eslöv), Roger Gunnarsson (Energikontor Sydost), Göran Björkenström Kommunförbundet Skåne samt Ulf Pilerot, Trafikverket Checklista för kartläggning Infrastruktur Status Eventuella åtgärder Bra, säkra cykelvägar till arbetsplatsen Cykelparkering med låsmöjligheter Cykelparkering under tak Möjligheter att byta om och förvara kläder Möjlighet att duscha Tillgång till cykelpump Trygga och säkra gångvägar till arbetsplatsen Bra kollektivtrafikförbindelser Hållplats i närheten av arbetsplatsen Trygg och säker gångväg från hållplats Kollektivtrafik som passar schema även vid kvällsarbete, skiftgång etc. Tillgång till bilar för tjänsteresor vid arbetsplatsen (bilpool) Tillgång till cyklar för tjänsteresor (cykelpool) Policys och information Status Eventuella åtgärder Tillgång för kollektivtrafikkort för tjänsteresor Fria parkeringar förmånsvärde/beskattning Arbetsgivarens verkliga kostnad för p-platserna Möjlighet att betala/skatta för parkering dag för dag (Månadseller halvårs-visa betalningar uppmuntrar inte till flexibilitet) Användande av privata bilar i tjänsten Trafiksäkerhetspolicy för bilar (och förare) Förekomst av förmåns-/tjänstebilar Möjligheter att arbeta hemifrån (policymässigt och tekniskt). Flexibla arbetstider Information (tidtabeller mm) i reception, intranät eller dyl. Realtidsskylt med kollektivtrafiktider Anslagstavla/intranät för samåkning Incitament och friskvård Status Eventuella åtgärder Friskvårdspeng - belopp och regler Genomförda aktiviteter - stegräkning, - cykelutmaning - cykelservice etc. Företagskultur med mera Status Eventuella åtgärder Ledningen som föredömen inom motion, resvanor, miljö etc Miljöcertifiering, varumärkesladdning, profil inom Corporate Social Responsibility Kunskapsläge Status Eventuella åtgärder Resandets del av verksamhetens miljöbelastning Resvaneundersökning genomförd (slutsatser?) Var anställda bor (karta?) Ohälsotal hälsoprofiler identifierade riskgrupper 36 37

20

Energikartläggning av transporter och resor

Energikartläggning av transporter och resor Datum 1 (15) 2017-08-11 Energikartläggning av transporter och resor EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (15) Innehåll 1 Inledning 3 2 Kartläggning av transporter och resor 4 2.1 Olika typer av kartläggningar...

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning.

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning. Processbeskrivning Rådgivning mot större kunder som företag, organisationer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kräver både förberedelser och uppföljning. Det kan beskrivas som en process med flera

Läs mer

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller?

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller? Tillsyn över energihushållning Vad är det som gäller? Energitillsyn spelar roll! Sveriges nationella miljömål syftar till att lösa de större miljöproblemen i landet till år 2020. Miljö balken är en viktig

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Jan Lindgren Projektledare Miljö och trafiksäkerhet Vägverket Region Mitt 2009-12-02 Vägverket 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Klimatsmarta resor och transporter

Klimatsmarta resor och transporter Klimatsmarta resor och transporter KLIMATSMARTA RESOR OCH TRANSPORTER 1 2 KLIMATSMARTA RESOR OCH TRANSPORTER Innehåll Råd och tips 5 Hållbara resor i tjänsten 6 Hållbar fordonsflotta 8 Hållbara resor till

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik)

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) Fossilfri fordonstrafik erfarenheter och utmaningar (erfaringer og utfordringer) Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) hakan.johansson@trafikverket.se

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Ett fossilfritt Sverige hur kan det uppnås? NOG seminarium 9 april 2014 Olle Hådell

Ett fossilfritt Sverige hur kan det uppnås? NOG seminarium 9 april 2014 Olle Hådell Ett fossilfritt Sverige hur kan det uppnås? NOG seminarium 9 april 2014 Annual production (Gb/yr) Fossilfri fordonstrafik I dag används ung 80 TWh i det svenska vägtransportsystemet De kritiska frågorna

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

på väg mot ett hållbart energisystem

på väg mot ett hållbart energisystem på väg mot ett hållbart energisystem 2015 Kort historik Bildas 1999 som ett EU-projekt Energikontoren: en viktig del i EU:s energipolitik. Det finns >400 energikontor i EU, varav 14 i Sverige. Energikontor

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN 2008-10-20 Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Miljö- och trafikroteln Kontaktperson

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Inköpspolicy för fordon

Inköpspolicy för fordon Inköpspolicy för fordon Projektets mål: Bilar som köps in ska vara miljöbilar eller dra i genomsnitt 1 dl mindre drivmedel per mil (med undantag för bilar med specialtillstånd) Minst 10 av de 33 skånska

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12 Sida 1/12 Policy för fordon och tillämpningsanvisningar Kungsbacka kommuns fordonspolicy ställer höga krav på de bilar vi använder. Alla bilar kommunen köper eller leasar ska uppfylla strikta miljö- och

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer