Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare"

Transkript

1 Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare

2 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via eller beställas genom att skicka e-post till eller per fax: Statens energimyndighet ET 2012:53 Uppdaterad version, november 2014 Upplaga: 500 ex. Grafisk form: Granath Tryck: Arkitektkopia AB Foto: Oskar Lürén, Per Westergård, Yochim & Costi. 2 3

3 Innehåll Vägledningens syfte och upplägg... 7 Vägledningens upplägg... 7 Att nå ut till företagen... 8 Utnyttja befintliga nätverk och plattformar... 8 Hitta tillfällena... 8 Kommunikation... 9 Utnyttja tillgängliga styrmedel och erbjudanden... 9 Varför ska ett företag effektivisera sina resor och transporter?.. 11 Ta ansvar för företagets miljö- och klimatpåverkan...11 Bygg upp en god företagsprofil...11 Minska kostnaderna...11 Få mer tid till kärnverksamheten Säkerställ god arbetsmiljö för anställda Verka för god personalhälsa Lagen och de nationella målen De nationella miljö-, klimat- och energimålen Miljöbalkens allmänna hänsynsregler Miljöbilsdefinitioner och utsläppsregler Fordonsskatt Beskattning av förmåner Arbetsgivaransvar över personalens resor i tjänsten Strategiskt arbete Kartläggning Planering Genomförande Att genomföra åtgärder Övergripande åtgärder Mötes- och resepolicy Miljöledningssystem Upphandling Åtgärder för persontransporter Resfria möten Distansarbete Undvik egen bil i tjänst Resor med cykel Resor med kollektivtrafik Bilpool Sparsam körning Fordons- och bränsleval Däck Motorvärmare Åtgärder för godstransporter Fordonsval Ruttoptimering Samlastning Köpta transporttjänster Sparsam körning Påverka genom aktivt bilval Om skriften Checklista för kartläggning Uppföljning

4 Vägledningens syfte och upplägg Den här skriften är en vägledning för dig som arbetar som energi- och klimatrådgivare. Syftet är att hjälpa dig i din transportrådgivning till små och medelstora företag samt organisationer. Vägledningen ger dig argument, konkreta råd och kunskap om effektivisering av transporter. Vägledningens upplägg I skriftens första kapitel Att nå ut till företagen ges förslag på hur du som energi- och klimatrådgivare kan göra för att komma i kontakt med företag samt vad som kan vara bra att tänka på när effektivisering av resor och transporter kommuniceras. I skriftens andra kapitel Varför ska ett företag effektivisera sina resor och transporter? finns argument som du som energi- och klimatrådgivare kan använda i din kontakt med företag. Företag har olika drivkrafter som motiverar dem att arbeta med resor och transporter. I ditt möte med företag är det därför viktigt att du skapar dig en bild av vad som kan motivera just detta företag. Detta kapitel är avsett att stötta inför detta möte. I det tredje kapitlet Lagen och de nationella målen beskrivs den lagstiftning på området som kan vara bra att känna till. Vilka utsläppsregler gäller för fordon egentligen och vad behöver ett företag som vill erbjuda sina anställda förmånscyklar känna till? Detta är några frågor som besvarats i kapitlet. I skriftens fjärde kapitel Strategiskt arbete beskrivs hur företag som vill ta ett samlat grepp kring resor och transporter kan gå tillväga. Femte kapitlet Att genomföra åtgärder handlar om konkreta åtgärder. Här ges exempel på vad ett företag som vill effektivisera sina resor och transporter kan göra. Det kan handla om allt från samlastning av godstransporter till att på olika sätt uppmuntra anställda att gå eller cykla till arbetet. 6 7

5 Att nå ut till företagen Ibland kan det vara svårt att få företag intresserade av att se över sina resor och transporter. Det kan bero på att de inte vet om att frågan är relevant för dem, att de inte har tid för att arbeta med frågan, eller att de helt enkelt inte ser att det är möjligt att åstadkomma några förbättringar på deras arbetsplats. Samtidigt är resor och transporter ett område där det ofta går att åstadkomma lönsamma förbättringar med relativt små medel. Att hitta rätt ingångar kan vara avgörande för att kunna nå ut med denna information. Här ges några förslag på hur dessa ingångar kan hittas. Utnyttja befintliga nätverk och plattformar Utnyttja de nätverk som redan finns för att komma i kontakt med företag. Kommunen har ofta näringslivsnätverk och det kan finnas andra typer av företagarföreningar och företagarnätverk i regionen. Ditt regionala energikontor är också en aktör som kan stötta med kontakter. Likaså kan samarbete med kommunens miljöinspektörer eller andra tjänstemän med mycket kontakter på området vara ett sätt att nå ut till företag. Hitta tillfällena Ett väl valt tillfälle att ta kontakt med företag är när det sker en yttre förändring som kan påverka företagets resor och transporter. Det kan bland annat handla om att en bilpool etableras i närheten, att en ny busslinje tillkommer eller att företaget flyttar till nya lokaler. Ändrade förutsättningar ger de anställda på företaget anledning att tänka i nya banor. Ett annat ypperligt tillfälle är när det sker ett större projekt eller en händelse som berör resor och transporter. En övergripande händelse sätter din kontakt i ett sammanhang och gör att budskapet blir lättare att ta till sig. Ett exempel är under Europeiska trafikantveckan. Du som energi- och klimatrådgivare kan också haka på kommunens miljöinspektörer eller någon annan i ditt nätverk när de tar kontakt med ett företag. Kommunikation Som energi- och klimatrådgivare verkar du för att främja en effektiv och miljöanpassad energianvändning och att minska dess klimatpåverkan. Detta är ett viktigt uppdrag för att nå de energi- och klimatpolitiska målen och för att nuvarande och kommande generationer ska ha möjligheter att tillgodose sina behov. Det är däremot inte säkert att det är just dessa syften som i huvudsak kommer att motivera det företag du möter att arbeta med sina resor och transporter. Att skapa sig en bild av de drivkrafter som faktiskt motiverar företaget är därför viktigt. Detta gör du enklast genom att lyssna in och ställa frågor om företagets förutsättningar, behov och önskemål. Därefter har du bättre koll på vilka argument och åtgärdsområden som är klokast att lyfta fram i din kommunikation med företaget. Utnyttja tillgängliga styrmedel och erbjudanden Det kan finnas lokala eller nationella styrmedel som kan vara värda att ha koll på när du träffar företag. Styrmedlen och erbjudanden kan hjälpa företag med resurser att arbeta med sina resor och transporter. Det kan exempelvis finnas lokala styrmedel och erbjudanden för företag gällande kollektivtrafik eller bilpooler. På nationell nivå finns fram till december 2014 möjligheten för företag att söka energikartläggningscheckar. Detta är ett ekonomiskt stöd för att genomföra en energikartläggning och transporter ingår som ett delområde. Kanske kan det företag som du möter nyttja detta för att se över sina resor och transporter? 8 9

6 Varför ska ett företag effektivisera sina resor och transporter? Svaret på frågan om varför ett företag ska effektivisera sina resor och transporter varierar beroende på vilket företag det är. En verkstadsindustri med mycket materialtransporter och ett tjänsteföretag med många internationella kontakter har olika förutsättningar och behov. Nedan följer några argument som kan vara aktuella att lyfta fram. Viktigt är att anpassa argumenten till det företag du har kontakt med. För att inte budskapet ska bli allt för spretigt kan det också vara klokt att välja ut ett eller ett par argument som du fokuserar på. På så vis blir budskapet lättare att ta till sig. Ta ansvar för företagets miljö- och klimatpåverkan Ett företag kan med relativt enkla medel energieffektivisera sina resor och transporter och därmed minska sin miljö- och klimatbelastning. Alla, såväl företag som privatpersoner behöver ta ansvar för sina utsläpp för att vi ska kunna tillgodose både nuvarande och kommande generationers behov. Bygg upp en god företagsprofil Det företag som tar ansvar för sin miljö- och klimatpåverkan kan också kommunicera detta ansvarstagande utåt. Allt fler leverantörer och slutkunder ställer krav på att företag aktivt arbetar med miljö- och klimatfrågor. Genom att arbeta med effektivisering av resor och transporter visar företaget att det tar miljöfrågor på allvar och kan använda detta i sin kommunikation med kunder och leverantörer. Detta kan också vara en fördel vid rekrytering, ett företag som tar ansvar blir mer attraktivt för de anställda. Minska kostnaderna Att effektivisera resor och transporter innebär nästan alltid en kostnadsbesparing. I regel går det att minska antalet resor utan att för den sakens skull gå miste om viktiga tillfällen att träffas. Färre resor till möten kan till och med innebära bättre möten då mötesdeltagarna ser till att komma bättre förberedda. Att se över vilka färdmedel som används för resor och transporter kan också innebära betydande kostnadsbesparingar. Om exempelvis vissa tjänsteresor som idag görs med bil kan ersättas av resor med tåg eller buss, kan företaget tjäna på detta. De resor och transporter som behöver göras med egna fordon kan förbättras genom att använda energieffektiva bilar och lastbilar, vilket håller nere både miljöbelastning och resekostnader

7 Få mer tid till kärnverksamheten Ett effektivare resande och en smidigare fordonshantering kan ge mer tid till kärnverksamheten. Genom en bra resepolicy och nyttjande av resfria möten kan många onödiga resor undvikas. Detta ger anställda mer tid till annat. I en större organisation innebär vanemässigt resande där varje anställd utnyttjar ett eget fordon att det går åt mycket tid och resurser till administration och hantering. Genom exempelvis en intern eller extern bilpool eller en central funktion som tar hand om företagets egna fordon blir resandet effektivare. Säkerställ god arbetsmiljö för anställda Arbetsgivaren har ansvar för arbetstagarens säkerhet vid resor i tjänsten. Enligt Arbetsmiljöverket är trafikolyckor idag en av de vanligaste arbetsmiljöolyckorna i Sverige. För att kunna garantera en säker arbetsmiljö för anställda är det viktigt att minimera användandet av egen bil i tjänsten och istället tillhandahålla fordon med hög säkerhetsstandard och god miljöprestanda. Resor som inte är nödvändiga bör undvikas helt. Verka för god personalhälsa Om företaget aktivt arbetar för att främja hållbara resvanor till och från arbetet, innebär detta inte bara miljövinster, utan också bättre hälsa för de anställda. Den som går eller cyklar till arbetet får vardagsmotion och ökar därmed möjligheten att uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet för med sig en rad positiva hälsoeffekter så som minskad risk att utveckla högt blodtryck, höjda nivåer av HDL-kolesterolet (det goda kolesterolet) och 40 procent minskad risk att dö i förtid. Även kollektivtrafikresenären får extra vardagsmotion när de tar sig till och från hållplatsen. Vissa studier visar att kollektivtrafikresenären i genomsnitt får minuters extra fysisk aktivitet per dag. Bilåkande å andra sidan ökar risken för en stillasittande livsstil med övervikt och fetma, högt blodtryck och psykisk ohälsa

8 Lagen och de nationella målen För att begränsa vår negativa miljöpåverkan och för att uppnå de nationella mål som satts upp för energi, klimat och miljö finns en mängd lagar och förordningar som reglerar företags verksamhet. För att mer ingående förstå vissa delar av lagstiftningen kan det krävas fackkunskaper som utbildade jurister och tjänstemän på området behärskar. Du kan hänvisa företag eller själv vända dig till kommunens miljöförvaltning, Skatteverket eller annan berörd myndighet om mer ingående lagtolkning behövs. Nedan följer en övergripande sammanställning av de nationella mål som berör miljö, energi och klimat samt den lagstiftning som rör resor och transporter och som kan vara bra för dig som energi- och klimatrådgivare att känna till. De nationella miljö-, klimat- och energimålen Riksdagen har satt upp 16 nationella miljökvalitetsmål för att styra Sverige mot en miljömässigt hållbar utveckling på sikt. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till inom en generation. Det så kallade generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Transporter berörs i flera av de 16 miljömålen, främst Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö. Resor och transporter ger upphov till en rad miljöproblem så som utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar och buller och står för en fjärdedel av landets totala energianvändning. Det finns alltså flera anledningar till att transporter är viktiga att arbeta med ur ett energi- och klimatperspektiv. I en överenskommelse mellan riksdagspartierna stakades också en långsiktig inriktning för energi- och klimatpolitiken ut. Den svenska politiken ska bygga på tre grundpelare: ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Detta är samma grundpelare som finns inom EU:s energisamarbete. Mål för 2020 innebär bland annat att klimatutsläppen ska minska med 40 procent, att energianvändningen ska bli 20 procent effektivare och att minst 10 procent av energin inom transportsektorn ska komma från förnybara källor. Sveriges miljömål:

9 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler Miljöbalken (SFS 1998:808) trädde i kraft den 1 januari 1999 och är en samordning av det som tidigare var ett stort antal olika miljölagar. Bestämmelserna i balken syftar till att främja hållbar utveckling och är tillämplig på alla typer av företag och verksamheter. Dock är det endast i tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter (se 9:6 ) som kommuner kan ställa krav gällande fordon och transporter. Kommunen kan då exempelvis kräva att företaget tar fram en transportplan som omfattar både person- och godstransporter. I miljöbalkens andra kapitel beskrivs ett antal allmänna hänsynsregler som ALLA ska följa. Bland reglerna finns exempelvis försiktighetskravet (2:3 ) om att bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt ska väljas och hushållningsregeln (2:5 ) som innebär att ett företag ska hushålla med råvaror och energi. På transportområdet innebär detta att alla verksamheter har en juridisk skyldighet att miljöanpassa sina transporter. Givetvis måste en avvägning mellan kostnaderna och miljönyttan göras och hänsynsreglerna gäller enbart i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem (2:7 ). Beskattning av förmåner Ett företag kan uppmuntra anställda till olika resvanor genom att erbjuda förmåner. Traditionellt har många företag erbjudit anställda förmånsbil och tillgång till parkering vid arbetsplatsen. På senare tid har det blivit allt vanligare att företag istället vill erbjuda förmånscyklar och årskort på kollektivtrafiken. Nedan beskrivs kort vad som gäller kring beskattning av olika förmåner. Skatteverket: Förmånsbil: Skattepliktig förmån uppkommer när anställd för privat bruk utnyttjar bil som ägs av företaget. Om arbetsgivaren även tillhandahåller drivmedlet är det också en skattepliktig förmån. Värderingen av förmånen bygger på schabloner och förmånsvärdet ska då motsvara den inbesparing en genomsnittlig förmånstagare gör genom bilförmånen jämfört med att äga bilen själv. Miljöbilsdefinitioner och utsläppsregler Miljöbil definieras olika beroende på i vilket sammanhang begreppet används. Den huvudsakliga innebörden är dock en bil med lägre miljöpåverkan än en vanlig bil. Vilka premier som är bundna till miljöbilar varierar också. Många kommuner har använt sig av parkeringsförmåner för miljöbilar och i Stockholm har de varit undantagna från trängselskatt. Det är skillnad på miljöbil och utsläppsklass. Utsläppsklass (tidigare miljöklass, begreppet ändrades 2011) omfattar koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar medan miljöbilsbegreppet är knutet till klimatgasen koldioxid (CO 2 ). Personbilar som uppfyller vissa miljökrav omfattas i Sverige av skattebefrielse de första fem åren. Den förste januari 2013 ändrades reglerna från att ha krävt ett maximalt koldioxidutsläpp på 120 g/km till att istället variera beroende på bilens tjänstevikt. Det finns också en supermiljöbilspremie på högst kronor vid inköp av en bil med lägre koldioxidutsläpp än 50 g/km. Transportstyrelsen: Miljöfordon: Fordonsskatt För svenska fordon bestäms storleken på fordonsskatten efter fordonsslag, drivmedel och koldioxidutsläpp eller fordonsslag, drivmedel och skattevikt. Koldioxidbaserad fordonsskatt gäller personbilar klass I som tagits i trafik 2006 och senare, samt fordon som tagits i trafik tidigare under förutsättning att de uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid. Skatten består av en grundavgift och ett tillägg per gram koldioxidutsläpp över 117 g/km. För dieselbilar multipliceras koldioxidbeloppet med en faktor 2,33 samt ett fast miljötillägg för att kompensera för dieselbilars högre utsläpp av partiklar och kväveoxider. Skatteverket: Parkering vid arbetsplatsen: Anställda som har en egen parkeringsplats ska beskattas för veckans alla dagar. Däremot ska anställda som inte har egen plats utan istället får stå där det finns ledig plats, enbart beskattas för de dagar de har parkerat bilen där. Förmånen värderas till parkeringens marknadsvärde, vilket motsvarar vad det skulle ha kostat för den anställda att själv betala för parkering i närheten av arbetsplatsen. Om det är gratis att parkera i närheten av arbetsplatsen, blir det inget förmånsvärde att beskatta. Undantag från dessa skatteregler gäller för den som har bilförmån och som därför inte särskilt ska beskattas för parkeringsplatsen. Den anställde förmånsbeskattas heller inte om hen kör med egen bil i tjänsten minst 160 dagar/år eller minst 300 mil/år. Den som kör färre dagar men minst 60 dagar/år ska bara beskattas de dagar bilen inte används i tjänsten

10 Förmånscykel: Företag som vill uppmuntra anställda till att cykla kan erbjuda förmånscykel. Förmånen blir skattepliktig om en tjänstecykel används privat. Om avsikten är att den anställda ska få behålla cykeln behöver arbetsgivaren inte redovisa förmånsvärdet varje månad, utan kan istället redovisa ett förmånsvärde som motsvarar marknadsvärdet och eventuella senare kostnader för service och reparationer. Kollektivtrafikkort: Företag som vill uppmuntra anställda till att åka mer kollektivtrafik kan erbjuda kort i kollektivtrafiken. Om den anställde reser enbart i tjänsten och kortet förvaras på arbetsplatsen förmånsbeskattas inte den anställde. Detsamma gäller om den anställde har ett avtal med sin arbetsgivare att inte använda kortet privat. Den anställda som däremot har kortet själv, blir förmånsbeskattad för hela kortets värde. Om en redovisning förs över vilka resor som är privata och vilka som är i tjänsten beskattas enbart de privata resorna som förmån. Skatteverket: Arbetsgivaransvar över personalens resor i tjänsten Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (se AFS 2001:01). Resor i arbetet är en arbetsmiljöfråga och enligt Arbetsmiljöverket bär arbetsgivaren ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall även för den del av arbetsmiljön som trafiken utgör. Det gäller oavsett om den anställde kör med företagets eller organisationens fordon, om tjänsteresorna sker med egen bil eller om cykel används. Arbetsgivare som låter anställda använda egna fordon i tjänsten har svårare att säkerställa fordonens miljö- och säkerhetsprestanda. Om en arbetsgivare ändå väljer att låta personalen använda egna fordon kan de ställa miljö- och säkerhetskrav på de privata fordon som ska användas i tjänsten. Arbetsmiljöverket (2012) Bra arbetsmiljö på väg. ADI

11 Strategiskt arbete Det företag som vill ta ett samlat grepp om sina resor och transporter behöver planera arbetet väl för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det är till exempel viktigt att först ha klarhet i vilka behov som finns innan förändringar i verksamheten görs. Det är också viktigt att följa upp och utvärdera arbetet för att veta vad som har fungerat bra och mindre bra. För ett litet företag med små resurser och en enkel organisation kan ett strategiskt arbetssätt kännas komplicerat och onödigt. I mötet med ett sådant företag kan det vara bättre att du som energi- och klimatrådgivare förespråkar att konkreta åtgärder genomförs snarare än att påskynda ett systematiskt arbetssätt. Det finns annars risk att frågan känns överväldigande och att det lilla företaget väljer att inte arbeta med dessa frågor alls. Nedan beskrivs de fyra stegen som rekommenderas för de företag som vill arbeta strategiskt och systematiskt med effektivisering av resor och transporter. På finns utförligare information om tillvägagångssätt. Kartläggning För att komma fram till vad som passar just detta företag behöver behoven identifieras. Detta görs enklast genom en kartläggning. Genom en kartläggning kan företaget undersöka hur resor och transporter görs i dagsläget, samt vilka verkliga behov som finns. En grundlig kartläggning ger svar på vilka möjligheter det finns att genomföra effektiviseringar och förbättringar på området. Den utgör också en grund för att följa upp och mäta resultatet av åtgärderna. En kartläggning av resor och transporter kan i huvudsak genomföras på tre sätt: Resvaneundersökning (personer): Hur reser de anställda i tjänsten samt till och från arbetet? Transportkartläggning (gods och personer): Vilka transporter sker i förtaget idag och vad har företaget för fordon? Inventering av arbetsplatsen: Hur ser förutsättningarna på arbetsplatsen ut? 20 21

12 En resvaneundersökning, transportkartläggning och inventering kan med fördel kombineras för att få en så heltäckande bild av nuläget som möjligt. På finns checklistor att ladda ner som företag kan använda vid kartläggningen. Också du som energi- och klimatrådgivare kan använda dig av dessa checklistor som underlag när du arbetar med transportrådgivning till små och medelstora företag. Du kan också använda stödmaterialet som Energimyndigheten tagit fram för företagsrådgivning och arbeta in transporter i det. Efter att hela kartläggningsarbetet är genomfört är det dags att analysera resultatet. I analysen bör företaget fokusera på hur resor och transporter sker idag samt vilka behov företaget har. Är alla resor och transporter nödvändiga? Kan de göras på annat sätt? Detta är två frågor att ställa under analysen. Genom analysen kan företaget få svar på var det finns potential att effektivisera sina resor och transporter. Planering Medan kartläggningen ger svar på vilka åtgärder som kan genomföras, är det i planeringsfasen dags att bestämma vilka åtgärder som faktiskt ska genomföras. Under planeringsfasen blir arbetet även projektsatt i meningen att tid, budget, mål och handlingsplan specificeras. I planeringsfasen läggs grunden för ett bra uppföljningsarbete. Detta görs genom att redan i denna fas fundera på hur mål och handlingsplaner ska följas upp och att se till att den information och det underlag som behövs för uppföljningen finns på plats. Det är viktigt att projektet förankras väl i hela företagets organisation. Exempelvis kommer ett effektiviseringsarbete som leds av en ensam eldsjäl att stöta på hinder när ledningen inte är med på att avsätta tid och resurser till projektet. Likaså kommer det att bli problem om ledningen inte har förankrat projektet bland medarbetarna. Oftast är det medarbetarna som faktiskt genomför åtgärderna och om de inte är beredda att göra några förändringar kommer projektet att gå i stå. Genomförande Genomförandet av åtgärderna bör göras utifrån en handlingsplan där det tydligt framgår ansvar och tidpunkter då åtgärderna ska genomföras. Vissa åtgärder kan behöva genomföras i samband med varandra. Om en åtgärd är att upphöra med användning av egen bil i tjänst, behöver exempelvis företaget se till att det finns fungerande alternativ innan åtgärden genomförs, så som en fungerande bilpool. I denna skrifts sista kapitel ges exempel på åtgärder som kan leda till effektivare resor och transporter. Uppföljning Uppföljningen är lätt att glömma bort, men är mycket viktig för att veta om åtgärderna fått den effekt som förväntats. Grunden för uppföljningen har lagts i kartläggningsoch planeringsfasen och under uppföljningen är det dags att mäta vilka resultat som uppnåtts. Några saker som är viktiga att tänka på när uppföljningen genomförs är att statistiken ska bli jämförbar från år till år, att endast det som behövs mäts och att en beskrivning av uppföljningsarbetet dokumenteras. Utan dokumentation riskerar företaget att få problem när det blir dags för en ny person att ta över uppföljningsarbetet. Uppföljningen är inte slutet på arbetet utan binds ihop med kartläggningen och fortsatt planering och genomförande av nya/fortsatta åtgärder. Ett kontinuerligt arbeta med resor och transporter säkerställer att effektiveringen kan fortsätta allt eftersom företaget utvecklas och yttre faktorer förändras

13 Att genomföra åtgärder Efter kartläggningen är det dags att planera åtgärder. Nedan ges exempel på konkreta åtgärder som ett företag kan genomföra för att effektivisera sina resor och transporter. I din roll som rådgivare är det viktigt att känna till vilken typ av åtgärder som kan genomföras. Detta för att kunna komma med förslag på vad företaget kan arbeta vidare med efter att ni har träffats. Övergripande åtgärder Mötes- och resepolicy En mötes- och resepolicy hjälper företaget att styra resor i tjänsten och underlättar för de anställda att fatta beslut. Om företaget inte redan har en policy kan en sådan tas fram. Om företaget redan har en policy kan det finnas behov av att den uppdateras och följs upp. Det är viktigt att komma ihåg att en policy behöver efterlevas för att ha någon betydelse. En policy som bara existerar på papper är meningslös och rutiner för kontroll av efterlevnad behöver därför finnas. Inom företaget kan det finnas flera olika styrande dokument. Det kan vara värdefullt att gå igenom dokumenten för att säkerställa att de styr åt samma håll och inte motverkar varandra. Trafikverkets idéskrift: Mötes- och resepolicy inspiration, fakta och exempel. Miljöledningssystem Har företaget ett miljöledningssystem? Då borde resor och transporter finnas med. Kanske tillhör resor och transporter också företagets betydande miljöaspekter? Om så är fallet finns det troligtvis också handlingsplaner för att genomföra åtgärder på området. När miljöarbete bedrivs inom ett miljöledningssystem ska företaget sträva efter ständig förbättring. Att arbeta med resor och transporter inom ramen för ett miljöledningssystem säkerställer ett strategiskt arbetssätt, där kartläggning (utredning), framtagande av mål och handlingsplaner samt uppföljning ingår i det övergripande miljöledningssystemet

14 Upphandling I samband med upphandling finns möjlighet att ställa krav gällande miljöprestanda både på fordon och på leverantörens miljöarbete. Det finns ett antal olika nätverk och verktyg som stöd för detta. Ett exempel för godstransporter är Q3 nätverket för Hållbar transportupphandling som är ett samarbete mellan Trafikverket och fem transportintensiva företag. Forum för hållbara transporter: Konkurrensverket: Åtgärder för persontransporter Resfria möten Med begreppet resfria möten menas möten som sker på distans med teknikens hjälp. Dessa möten kan exempelvis vara telefon-, video- eller webbmöten. Resfria möten kan inte, och bör inte, ersätta alla vanliga fysiska möten. Men i många situationer erbjuder de ett bra alternativ eller komplement. De resfria mötena kan bidra till bättre ekonomi, effektivare utnyttjande av arbetstiden och minskad miljöpåverkan. Trafikverkets skrift Resfria möten en handledning. Distansarbete Arbete på distans blir en allt mer aktuell fråga för många företag. Om alla arbetade hemifrån en dag i veckan, skulle arbetsresorna minska med 20 procent. Detta sparar både tid och pengar för den anställda. Samtidigt bidrar möjligheten att arbeta hemifrån till att göra företaget till en attraktiv arbetsgivare. Långt ifrån alla arbetsuppgifter är möjliga att utföra på distans. En verkstadsarbetare eller sjuksköterska kan i regel inte arbeta hemifrån, medan den som har datorn som främsta arbetsredskap har lättare att arbeta på distans. Utöver att arbetsgivaren tillåter arbete på distans, är tekniska möjligheter, så som exempelvis tillgång till intranät eller särskild programvara hemifrån, en viktig förutsättning. Undvik egen bil i tjänst Om det är vanligt att anställda använder egen bil i tjänst kan det vara lämpligt att ersätta denna användning med företagsinterna fordon. Företagsinterna fordon gör det enklare för företaget att säkerställa fordonens säkerhet och miljöprestanda. När anställda inte längre använder egen bil i tjänst blir tröskeln till att rutinmässigt ta bilen till olika tjänsteärenden något högre, vilket ofta leder till mindre bilkörning i tjänsten. För den som använder egen bil i tjänsten blir detta också en anledning till att ta bilen till arbetet. Med företagsinterna fordon eller bilpool har den anställda större möjlighet att välja att gå, cykla eller åka kollektivt till arbetet. Goda exempel: Smidiga leveranser hos Hudik bröd Hudik Bröd är ett litet ekologiskt stenugnsbageri med tre anställda beläget i östra Hudiksvall. Ända sedan starten av bageriet 2010 har de varit måna om att verksamheten ska vara bra ur miljösynpunkt. De väljer ekologiska och närproducerade råvaror i möjligaste mån. All el kommer från egna vindkraftsandelar. Biltransporter begränsas så långt som möjligt. Detta innebär att mindre varuleveranser (upp till ca 30 kg) till och från bageriet sköts med lastcykel eller elcykel, delvis för vidare transport med bussgods. Lastcykeln ska byggas ut för att rymma en låda för plåtar med färdiga produkter till ambulerande försäljning. I en liten stad går cykelleveranser fort då man slipper parkeringsproblem. Och leveransbilen som inte kan parkeras nära bageriet på natten behöver endast sällan köras mellan hemmet på landet och bageriet. Resor med cykel Att uppmuntra till resor med cykel, både till och från jobbet samt i tjänsten kan göras på många olika sätt. För resor i tjänsten kan tjänstecyklar införskaffas, antingen vanliga cyklar eller elcyklar. I företagets resepolicy bör framgå vilka typer av tjänsteresor som är tänkta att göras med cykel. För resor till och från arbetet kan anställda uppmuntras till cykling bland annat genom att cykelutmaningar anordnas, att arbetsplatsen erbjuder säkra och väderskyddade cykelparkeringar samt ombytesmöjligheter. Företaget kan också erbjuda cykelservice till anställda och leasing av cyklar via arbetsplatsen. Leasing av cyklar för privat bruk är en skattepliktig förmån. Avsnitt Beskattning av förmåner under Lagen och de nationella målen i denna skrift. Skatteverket: Skrift från Trafikkontoret, Göteborgs stad: Cykel och Cykelservice som personalförmån. Goda exempel: Snabbare resor med elcykel hos Hemtjänstkompaniet i Solna På Hemtjänstkompaniet i Solna arbetar drygt 50 personer. Företaget tillhandahåller elcyklar och vanliga cyklar som kan användas av personalen i tjänsten. Med cykel slipper de anställda trafikstockningar och kan lättare ta sig fram i trafiken. Detta har gjort att de snabbare kan nå ut till sina brukare. Utöver snabbare resor har företaget också fått friskare personal. Resor med kollektivtrafik Hur nära arbetsplatsens har till en hållplats är självklart en förutsättning för att resor med kollektivtrafik ska kunna genomföras på ett bra sätt. Kollektivtrafikutbudet kan därför vara en viktig fråga att undersöka inför en eventuell nyetablering eller flytt av verksamheten. Anställda kan uppmuntras till resor med kollektivtrafik, bland annat genom att arbetstider anpassas efter tidtabellen, att skärmar med kollektivtrafikavgångar sätts upp i entréer och genom att anställda erbjuds årskort på kollektivtrafiken mot ett månatligt löneavdrag. Att köpa årskort blir ofta betydligt billigare än att köpa tolv månadskort. Om den anställda kan köpa kortet via arbetsplatsen blir det möjligt att betala kostnaden för ett årskort, men utan att behöva betala hela kostnaden på en gång. För resor i tjänsten kan kollektivtrafikåkande uppmuntras exempelvis genom en tydlig resepolicy som beskriver vid vilka resetillfällen som detta färdmedel ska användas

15 Bilpool En normal bil tillbringar 95 procent av sin livstid på en parkeringsplats utanför hemmet eller arbetsplatsen. Om en kartläggning över företagets fordon visar att många fordon endast används en liten del av dygnet, kan det vara läge att optimera användningen genom att mer effektivt nyttja ett färre antal fordon, exempelvis genom anslutning till en bilpool. En bilpool är ett modernt alternativ till egen bil. I en pool delar flera användare på ett antal bilar som därmed används under en större del av dagen. Kapital- och underhållskostnaderna per mil eller timme blir därför mycket lägre än för en personlig bil. Det finns kooperativa bilpooler, företagsägda tjänstebilspooler och det finns kommersiella bilpoolstjänster. I det sistnämnda fallet abonnerar företaget på en egen pool eller ansluter sig till en öppen befintlig pool i närheten av arbetsplatsen. Ofta går det alltså att räkna hem en övergång från förmånsbilar och privatbilskörningar till en bilpool bara genom de minskade administrationskostnaderna. Det finns dock fler vinster än lägre milkostnader och färre reseräkningar. Företag med bilpool vittnar om att de anställda planerar sina tjänsteärenden bättre. Personalen färdas i nya, säkra och miljövänligare bilar och de behöver heller inte ta sina privata bilar till arbetet för att använda dem i tjänsten. Sparsam körning En personbil, lastbil eller en arbetsmaskin kan köras på olika sätt. Körs fordonen på rätt sätt minskar bränsleförbrukning och därmed även miljöpåverkan. Det handlar bland annat om hur föraren planerar sin körning samt om hur acceleration, växling och inbromsning görs. Enligt Trafikverket är det realistiskt att få ner bränsleåtgången med 4 10 procent eller mer om förarna utbildas i ett sparsamt körsätt. En utbildning i sparsam körning genomförs vanligen under några timmar med såväl praktiska som teoretiska moment. En utbildning är en bra introduktion till vilka möjligheter en förare har att förbättra sin körning. Att förändra reflexmässiga beteenden kräver dock ett målmedvetet arbete under lång tid och därför är det viktigt att regelbundet följa upp utbildningen med mätning av bränsleförbrukningen och feedback på körningen till föraren. För verksamheter som kör mycket och/eller har bränsletörstiga fordon kan sparsam körning vara en mycket lönsam åtgärd. Det finns också tekniska stödsystem som kan installeras i fordon som hjälper föraren att köra sparsamt och att hålla gällande hastighet. Ett sådant system är ISA, som står Intelligent stöd för anpassning av hastigheten. Ju högre hastighet, desto större bränsleförbrukning. Här finns därför möjligheter för företag att spara pengar på drivmedel genom att eventuella fortkörare får hjälp att hålla den aktuella hastigheten. Om alla höll hastighetsgränserna menar Trafikverket att vi skulle spara mycket stora mängder bränsle och drygt 100 liv i trafiken varje år. Det finns många varianter av ISA-system men de grundläggande funktionerna är att informera föraren om gällande hastighetsgräns och varna vid förekommande fortkörningar. Trafikverket: Sveriges Trafikskolors riksförbund (som står bakom utbildning i EcoDriving): Goda exempel: Stora bränslebesparingar med sparsam körning hos Pilkrogs Åkeri Pilkrogs Åkeri i Lindesberg med tre anställda har gjort stora besparingar genom att anamma ett sparsamt körsätt införde företaget ett program för att mäta förarbränsleeffektiviteten i företagets timmerlastbil. Genom programmet fick förarna veta i vilka körmoment som det fanns möjlighet att spara bränsle. Denna feedback gjorde det möjligt för förarna att köra mer bränslesnålt. Företaget satte upp förbättringsmål och har också uppnått dem. Totalt har de minskat sin bränsleförbrukning med cirka 10 procent, vilket motsvarar en besparing på kronor per år

16 Fordons- och bränsleval Vilken typ av bilar som används har stor ekonomisk betydelse. Att byta ut bilar med hög bränsleförbrukning mot bränslesnåla kan ge stora besparingar. Fordonsval efter verkligt behov är en viktig tumregel. Att använda ett överdimensionerat fordon till vardags är onödigt energikrävande och kostsamt om det bara behövs någon gång då och då. Hyr ett större fordon när det behövs. Vid val av fordon är det också bra att fundera kring bränsleslag. I stora delar av landet går det att med fördel använda ett fordon som drivs med förnybart bränsle. Inför fordonsval är det därför viktigt att tänka igenom vilka bränslen som finns tillgängliga där fordonen kommer att användas. Ett förnybart bränsle tillverkas av en råvara som ingår i kretsloppet, till exempel sockerrör (etanol) eller gödsel (som rötas till biogas). Förbränning av bränslen med fossil källa ger däremot ett nettotillskott av koldioxid i atmosfären vilket inte förnybara bränslen gör, bortsett från utsläpp vid produktion. Idag finns det förnybara bränslen till förbränningsmotorer i form av biogas och etanol samt låginblandning av förnybara bränslen i bensin och diesel. Hybridfordon, som har en elmotor och en förbränningsmotor är ytterligare ett alternativ. Det börjar också komma fler och fler rena elbilar som går på batteri och laddas via elnätet, samt s.k. plug-in hybrider som även de kan laddas. Att ett fordon drivs med el innebär inte att det inte ger upphov till några utsläpp alls. Elens utsläpp och miljöpåverkan är beroende av vilken energikälla som använts för att framställa elen, exempelvis skiljer det mycket mellan vindkraft och kolkraft. Utsläpp av växthusgaser skiljer sig markant mellan olika bränslen. Vid val av fordon kan det därför också vara bra att känna till olika bränsleslags utsläpp av växthusgaser. Detta visas i tabellen nedan. Koldioxidutsläpp från de vanligaste bränsleslagen* Bränsleslag Koldioxidutsläpp Kommentar 5 Bensin 95 (med 4,9 % etanol) 2,71 kg CO 2 ekv./liter Fossil energikälla. Diesel (med 7,5 % fame) 2,97 kg CO 2 ekv./liter Fossil energikälla. Etanol (E85) 1,08 kg CO 2 ekv./liter Förnybar energikälla. Koldioxidutsläppen kommer från inblandningen av bensin i etanolen (15 procent i sommarkvalitén och 25 procent i vinterkvalitén). Fordonsgas 1,44 kg CO 2 per Nm 3 Innehåller en blandning av fossilbaserad naturgas och förnybar biogas. Biogas 0,75 kg CO 2 per Nm 3 Framställd av förnybara energikällor. Utsläppen av växthusgaser består av läckage av metan vid produktionen, samt av den energi som förbrukas vid produktionen. Naturgas 2,43 kg CO 2 per Nm 3 Gas med fossil energikälla. El Helt beroende av hur den produceras. * Utsläppen redovisas i kilo CO 2 som respektive bränsle ger upphov till vid förbränning i en bilmotor. Flytande bränslen mäts i liter och gas mäts i normalkubikmeter (Nm 3 ). En normalkubikmeter motsvarar 30 31

17 Ett företag kan också behöva fundera kring vilken bild fordonen signalerar mot kunder, samhället och den egna personalen. En kundgruppsundersökning som genomfördes av Trafikverket visade hur en kund valde mäklarbolag efter vilka bilar de hade när de kom till visningen. Mäklaren som kom i en mindre miljöbil signalerade att de tar miljöfrågorna på allvar och att inte arvodena går åt till att underhålla en onödigt lyxig bilflotta. Sist men inte minst, kom ihåg att välja trafiksäkra fordon. På går det att leta fram fordon som har höga betyg gällande både miljö och trafiksäkerhet. Miljöfordon: Bilsvar (ekonomi, miljö och trafiksäkerhet): Euro NCAP (trafiksäkerhet): Goda exempel: Gas- och elbilar hos Finnvedsbostäder i Värnamo Hos Finnvedsbostäder i Värnamo är miljötänket viktigt, inte bara när det handlar om företagets fastigheter utan också när det gäller fordon och transporter skaffade företaget sin första gasbil och i början av 2014 hade 15 av företagets 17 bilar bytts ut till gasdrivna fordon. I Värnamo finns en tankstation för gas. Detta har varit en viktig förutsättning vid Finnvedsbostäders övergång till gasdrivna fordon. Finnvedsbostäder har också satsats på elfordon. En av de 17 bilarna är eldriven och företaget har också fem elmopeder. Finnvedsbostäder har genom sina satsningar på gas och el kunnat minska sina driftskostnader rejält och målet är att alla företagets fordon ska drivas med antingen gas eller el. Däck Däck påverkar upp till 20 procent av fordonets bränsleförbrukning. De mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till tio procent. Från och med den första november 2012 finns krav på energimärkning av sommardäck till personbilar, lastbilar och bussar. Energieffektiviteten beräknas på en skala från A till G, där A är de däck med lägst rullmotstånd. Utöver energieffektivitet visar märkningen också våtgrepp och utvändigt buller. Det är alltid viktigt att ha rekommenderat tryck i däcken. För lågt lufttryck ökar förbrukningen markant och leder dessutom till onödigt slitage på själva däcken. Energimyndigheten: Motorvärmare Att använda motorvärmare bidrar till att sänka energianvändningen och miljöpåverkande utsläpp från kallstarter. Tänk dock på att inkopplingstiden ska begränsas till de tider som rekommenderas. Vid -15 grader eller kallare bör man inte använda motorvärmare mer än 1,5 timme. Vid 0 grader räcker det med en timme och över 10 grader behövs inte motorvärmaren alls. Den vanliga effekten på en motorvärmare är 500 W. En kupévärmare brukar ligga mellan 500 och W. Två bilar med motor- och kupévärmare kräver ungefär lika stor effekt som 50 procent av uppvärmningen av en villa, eller cirka 3 kw. Genom att använda timer kan åtskilliga kwh/år sparas. Åtgärder för godstransporter Fordonsval Företaget har möjlighet att påverka fordonens prestanda genom att ställa krav vid inköp av transporttjänster. Om transporterna sker med egna bilar är påverkansmöjligheten direkt och därför relativt stor. Om transporterna istället sker efter principen fritt vårt lager, det vill säga att leverantören själv bestämmer hur varan transporteras till köparen, kan det vara svårare att påverka. Det är viktigt att diskutera med leverantören för att höra hur de arbetar med sin miljöbelastning och att ställa rätt krav om man upphandlar tjänster. Vid inköp av nya fordon är det viktigt att ställa krav på bränsleslag och förbrukning, precis som för personbilar. Ruttoptimering Ett system för ruttoptimering kan minska antalet bilar som behövs för godsdistribution. I många fall har antalet bilar minskat med cirka 15 procent. Det finns också färdiga så kallade ruttoptimeringsprogram som kan användas för att ta fram förslag för förändrade turer. Det har visat sig att programmen ofta minskar antalet körda fordonskilometer med 5 15 procent jämfört med manuell planering. Hemtjänst, snöröjning och varuleveranser är exempel på verksamhetsområden där det är lönsamt att optimera färdvägar. Samlastning Företaget kan också titta på hur transporter till företaget sker. Finns det många lossningsställen och sker det någon form av samlastning innan leverans? Ofta är beställningsansvaret delegerat till många inom företaget och då kan det vara svårt att samordna beställningar som går iväg. Det kan finnas möjlighet att avtala med leverantören att samla ihop ett antal beställningar innan slutleverans till företaget. Det kan också finnas verksamheter i närheten med samma leverantörer så att utökad samleverans kan fungera. Ibland kan leverantören erbjuda tätare leveranser än kunden behöver. Företaget kan undersöka hur ofta leveranserna sker och sträva efter att de ska komma så sällan som möjligt utan att verksamheten blir lidande. Det kan medföra att det krävs ändringar av beställningsrutiner för olika varor, men alla varor måste kanske inte levereras direkt. Köpta transporttjänster Vid inköpta transporttjänster är det inte lika lätt att direkt påverka fordonsvalet. Frågan blir därför en viktig del i upphandlingen av nya avtal. Beställarens krav på transportören t.ex. leveranstid kan ha stor påverkan på möjligheten att välja energieffektiva lösningar. Det är heller inte omöjligt att få en relativt snabb skärpning av miljökraven på fordonen eftersom de flesta transportörer har många bilar. Det innebär att de byter ut sina fordon med relativt täta intervall. Med köpta transporttjänster kan det också vara lättare att utnyttja optimeringsmöjligheter, som exempelvis samlastning. Transportörer kör ofta gods till och från flera adresser och kan då optimera lastningen för att minimera antalet körningar. Ha en tät och konstruktiv dialog med transportören för bästa resultat. Använd gärna Trafikverkets nätverk Q3, som har tips och verktyg för smartare upphandling av transporter. Sparsam körning Även sparsam körning och tekniska stödsystem är bra åtgärder för godstransporter. Se under rubriken Sparsam körning i kapitlet om Åtgärder för persontransporter ovan. Forum för hållbara transporter:

18 Påverka genom aktivt bilval och välj storlek efter vardagsbehoven Räkneexempel: Exemplet visar hur stor förbrukningen är för några olika vanliga bilmodeller. För att visa att det skiljer mycket beroende på motorval har vi också tagit två olika motoralternativ för de olika modellerna. Vi har tagit den med högst förbrukning och den med lägst förbrukning av tillgängliga modeller på bilsvar.se. Beräkningarna bygger på att varje bil körs 1500 mil. All övrig data bygger på tillverkarnas siffror som vi tagit från bilsvar.se Beräkningar gällande bränslekostnad är baserat på ett bensin- och dieselpris på 14 kr/liter. V70 T6 AWD GOLF 2.0 TSI VOLVO V70 T6 AWD Aut Summum Bränslekostnad kr VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 TSI DSG Bränslekostnad kr Pris Bränsle Bränsleförbrukning Koldioxid Energianvändning kr Bensin 10,2 l/100km 237 g/km 93 kwh/100 km Pris Bränsle Bränsleförbrukning Koldioxid Energianvändning kr Bensin 7,7 l/100km 180g/km 65 kwh/100 km mil x 1,02 l/mil = liter bensin/år mil x 237 g/km = kg Koldioxid/år 1500 mil x 0,77/mil = liter bensin/år 1500 mil x 180 g/km = kg Koldioxid/år Bränslekostnad kr Bränslekostnad kr V70 D2 DPF Pris -27% GOLF 1.6 TDI Pris -32% VOLVO V70 D2 DPF Momentum Pris kr Bränsle Diesel Bränsleförbrukning 4,2 l/100km Koldioxid 109 g/km Energianvändning 41 kwh/100 km Energianvändning -56% Bränsleförbrukning -59% VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI BMT Masters Pris kr Bränsle Diesel Bränsleförbrukning 3,8 l/100km Koldioxid 99g/km Energianvändning 37 kwh/100 km Energianvändning -43% Bränsleförbrukning -51% 1500 mil x 0,42 l/mil = 630 liter diesel/år 1500 mil x 109 g/km = kg Koldioxid/år Koldioxid -54% 1500 mil x 0,38/mil = 570 liter diesel/år 1500 mil x 99 g/km = kg Koldioxid/år Koldioxid -45% 34 35

19 Om skriften Denna skrift är en uppdaterad version av Transportrådgivning till små och medelstora företag (ET 2012:53) från I arbetet med uppdateringen av skriften har följande personer deltagit: Anna Zajc, David Backelin och Lena Nilsson, Koucky & Partners samt Marie Karlsson, Energimyndigheten. Tack till de energi- och klimatrådgivare m.fl. som deltagit i en enkätundersökning och ställt upp på de intervjuer son ligger till grund för uppdateringen av denna skrift. Tack också till de som inkommit med exempel på företag som arbetat med sina resor och transporter. Följande personer har deltagit i framtagandet av skriftens första version: Lena Nilsson, WSP samt Catharina Norberg, Kristina Birath och Marie Karlsson, Energimyndigheten. Vi har fått synpunkter på texten från en referensgrupp bestående av Eric Forsberg (energi- och klimatrådgivare i Örnsköldsvik), Anna Mattson (energi- och klimatrådgivare i Eslöv), Roger Gunnarsson (Energikontor Sydost), Göran Björkenström Kommunförbundet Skåne samt Ulf Pilerot, Trafikverket Checklista för kartläggning Infrastruktur Status Eventuella åtgärder Bra, säkra cykelvägar till arbetsplatsen Cykelparkering med låsmöjligheter Cykelparkering under tak Möjligheter att byta om och förvara kläder Möjlighet att duscha Tillgång till cykelpump Trygga och säkra gångvägar till arbetsplatsen Bra kollektivtrafikförbindelser Hållplats i närheten av arbetsplatsen Trygg och säker gångväg från hållplats Kollektivtrafik som passar schema även vid kvällsarbete, skiftgång etc. Tillgång till bilar för tjänsteresor vid arbetsplatsen (bilpool) Tillgång till cyklar för tjänsteresor (cykelpool) Policys och information Status Eventuella åtgärder Tillgång för kollektivtrafikkort för tjänsteresor Fria parkeringar förmånsvärde/beskattning Arbetsgivarens verkliga kostnad för p-platserna Möjlighet att betala/skatta för parkering dag för dag (Månadseller halvårs-visa betalningar uppmuntrar inte till flexibilitet) Användande av privata bilar i tjänsten Trafiksäkerhetspolicy för bilar (och förare) Förekomst av förmåns-/tjänstebilar Möjligheter att arbeta hemifrån (policymässigt och tekniskt). Flexibla arbetstider Information (tidtabeller mm) i reception, intranät eller dyl. Realtidsskylt med kollektivtrafiktider Anslagstavla/intranät för samåkning Incitament och friskvård Status Eventuella åtgärder Friskvårdspeng - belopp och regler Genomförda aktiviteter - stegräkning, - cykelutmaning - cykelservice etc. Företagskultur med mera Status Eventuella åtgärder Ledningen som föredömen inom motion, resvanor, miljö etc Miljöcertifiering, varumärkesladdning, profil inom Corporate Social Responsibility Kunskapsläge Status Eventuella åtgärder Resandets del av verksamhetens miljöbelastning Resvaneundersökning genomförd (slutsatser?) Var anställda bor (karta?) Ohälsotal hälsoprofiler identifierade riskgrupper 36 37

20

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET

Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET Banverket Energimyndigheten Luftfartsstyrelsen Naturvårdsverket Sjöfartsverket Vägverket RAPPORT 5778

Läs mer

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Stiftelsen Teknikdalen Magnus Bäckmark, Johanna Ingre Uppdragsgivare/beställare: Vägverket Borlänge Status: Rapport Datum: 2006-06-30

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel Transportplanering bättre evenemang till lägre kostnad foto Thomas Sättermann Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel transportplanering vid evenemang 1 foto Lina Axelsson

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer