HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16."

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl , ande Anna Palm, ordförande , , 167, Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström Lambrén (S), tjänstgör för Stefan Lissmark (S) Christer Olsson (M) Björn Andreasson (M), , , 167, Tom Ström (M), , 166 Margareta Johansson (KD) Lars-Olof Andersson (C) Annagreta Reinholdz (S) Suad Korlat (S) Roger Persson (S) Bengt Jönsson (MP) Anders Westergren (SD) Camilla Källström (M), tjänstgör för Anna Palm (M), 163, 166, 168 och för Tom Ström (M), , 167, Lars-Håkan Persson (M), tjänstgör för Björn Andreasson (M), 163, 166, 168 Gunnar Sundström (FP), tjänstgör för Tom Ström (M), 168 Utses justera Lars-Olof Andersson och Annagreta Reinholdz Justeringens plats Backagården, Höör och tid 22 oktober 2012, kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Underskrift...

2 Övriga deltagare Camilla Källström (M), Lars-Håkan Persson (M), , 165, 167, Gunnar Sundström (FP), , Sigurd Wester (SPI) Jill Andersson (S), , Bengt Johansson (V), , 166, 168 Michael Andersson, kommundirektör Benny Nilsson, kanslichef Karin Björner, sekreterare Lars-Johan Rosvall, ekonomichef , , 169 Camilla Lindhe, personalchef, 164, 169 Anneli Andersson, planarkitekt, 163 Magnus Brom, VA-chef, 167 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne, 168

3 Informationsärenden Kommunstyrelsen beslutar lägga den lämnade informationen till handlingarna. Kanslichef Benny Nilsson informerade om principer/rutiner för utskick av kallelse/handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunstyrelsen. 161 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Anmäls arbetsutskottets protokoll , , , Kommunstyrelsen beslutar lägga protokollen till handlingarna.

4 Dnr 105/12-02 Delårsrapport per den 31 augusti 2012 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna delårsrapport per den 31 augusti Ekonomichef Lars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt föredrog innehållet i delårsrapporten per den 31 augusti 2012.

5 Dnr 11/11-00 Detaljplan för Gunnarp 8:16 m fl. fastigheter stationsområdet i Tjörnarp mm Kommunstyrelsen beslutar samrådsredogörelsen godkänns, genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, detaljplanen godkänns för granskning, samt exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas. samt denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsens beslutade detaljplan för stationsområdet och intilliggande område ska upprättas samt detaljplanen ska handläggas med normalt planförfarande. KS beslutade godkänna framtaget detaljplaneförslag för samråd. Efter beslut om Tjörnarp ska få pågatågsstation år 2014, har Trafikverket tagit fram en järnvägsplan för två förbigångsspår placerade på slätten mellan Tjörnarp och Sösdala. Järnvägsplanen har varit ute för samråd vintern Samråd gällande detaljplanen har hållits enligt Plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande under januari-februari Inkomna synpunkter redogörs i en samrådsredogörelse. Detaljplanen har reviderats och ska nu ut för granskning. Detaljplanen innefar en ny pågatågsstation med sidoplformar centralt i Tjörnarp vid befintlig gång- och cykeltunnel. För den nya pågatågsstationen byggs ny ramp till perrongen i väster, väderskydd, planteringar, bil- och cykelparkeringar samt stationstorg i öster (där miljöstation finns idag). Sedan samrådet har framkommit befintlig dagvenledning under spåren behöver ersättas med en ledning med större kapacitet samt kopplas till en dagvendamm för fördröjning nordväst om spåren. Vändplatsen i väster har flyttats längre norrut och anläggande av fler parkeringsplatser möjliggörs på båda sidor. Kyrkstigen, som är tillfartsväg i väster, tas med norrut fram till allmän väg 1328.

6 forts 163 forts. För stationsområdet och norr om liggande kvarter gäller detaljplaner som tillåter användning för järnvägsändamål, tunnel, gång- och cykelväg samt småindustriändamål och bostäder. Avsikten ta med kvarteret norr om stationen i öster är bl.a. anpassa detaljplanen till befintlig utformning samt möjliggöra för fastighetsbildning. Strandskyddet till Tormestorpsbäcken tas bort inom detaljplanen. Komplettering gällande bullersituationen har tillförts behovsbedömningen av MKB (miljökonekvensbeskrivning). I nordost intill Gränden tas område bort från planen som i samrådsförslaget avss för vändplats. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 217 Samrådsredogörelse, Plankarta, upprättad Illustrationskarta, upprättad

7 Dnr 172/12-00 Förslag till effektmål för de kommunövergripande inriktningsmålen Kommunstyrelsen beslutar godkänna följande kommunövergripande effektmål, - till december 2014 öka medborgarnas upplevelse av delaktighet och möjlighet påverka och ta ansvar, - till december 2014 öka medborgarnas nöjdhet med kvaliteten på kommunala tjänster, - andelen medborgare som kan rekommendera andra medborgare flytta till Höörs kommun ska öka 2014, - andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgår till 25 procent december 2014, - effektivisera energianvändningen så den relativa kostnadsandelen minskar, - utifrån en analys av befintligt material genomföra en medarbetarenkät under 2013, sätta mål och formulera handlingsplaner för bli en raktivare arbetsgivare, - årets resultat ska utgöra minst 1 procent av skeintäkter och generella statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet amortera på låneskuld och säkra pensionsskuld - nyinvesteringar i första hand ska finansieras med skemedel, - kommunens låneskuld får maximalt uppgå till 20 procent av skeintäkter och generella statsbidrag, - inkomster från försäljning av anläggningstillgångar ska användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet - en ökad andel elever ska få kunskaper så de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet och fullföljer det - genom underhålla kommunens anläggningar väl förlänga nyttjandeperioden uppdra åt kommundirektören arbeta utifrån bilagt styrkort och verksamhetsplan.

8 forts. 164 Bakgrund Kommunfullmäktige antog i januari 2012 en vision för hur Höörs kommun ska utvecklas fram till Tillsammans med visionen beslutade kommunfullmäktige också om sex (6) strategier för hur visionen ska nås, samt kommunen ska arbeta med balanserad styrning. I juni antog kommunfullmäktige tretton (13) inriktningsmål. Respektive verksamhet har nu arbetat med ta fram effektmål till inriktningsmålen, dvs. delmål för hur inriktningsmålen ska nås. Sex (6) av inriktningsmålen är kommunövergripande och berör alla nämnder. För dessa mål har ledningsgruppen gjort en analys och utifrån den tagit fram förslag på effektmål, samt aktiviteter och förslag på hur målen kan följas upp. Bilagor Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 228 Tjänsteskrivelse från kommundirektör Michael Andersson, Styrkort för de kommunövergripande inriktningsmålen Verksamhetsplan för de kommunövergripande inriktningsmålen

9 Dnr 2/12-02 Ansökan om kommunal borgen från Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja kommunal borgen om kronor, ta ut en årlig borgensavgift om 0,4 procent av beviljad borgen, samt Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening, inte får an vända/utnyttja några pantbrev, uttagna på fastigheten Höör Ziegler 2, för upptagandet av det aktuella lånebeloppet om kronor. Reservation Annagreta Reinholdz (S), Maria Boström Lambrén (S), Suad Korlat (S) och Roger Persson (S) reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut till förmån för deras eget avslagsyrkande. Bilaga 165 A Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening ansöker om ytterligare kommunal borgen om kronor. Ansökan har remitterats till ekonomikontoret och barnoch utbildningsnämnden. Överläggning Annagreta Reinholdz (S), med instämmande av Maria Boström-Lambrén (S), Roger Persson (S) och Suad Korlat (S), yrkade kommunstyrelsen skulle besluta avslå ansökan om kommunalborgen om kronor från Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening. Björn Andreasson (M), med instämmande av Christer Olsson (M) och Hans-Göran Larsson (FP), yrkade kommunstyrelsen skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning och omröstningsresultat Ordföranden, Anna Palm (M) ställde proposition på framställda yrkanden och fann kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Björn Andreassons (M) m.fl. förslag till beslut. Omrösning begärdes.

10 forts 165 Propositionsordning och omröstningsresultat forts. Kommunstyrelsen godkände följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till Björn Andreassons (M) m.fl. förslag till beslut. Nej-röst för bifall till Annagreta Reinholdz (S) m.fl. förslag till beslut. Med följande, Christer Olsson (M), Björn Andreasson (M), Tom Ström (M), Hans-Göran Larsson (FP), Lars-Olof Andersson (C) och ordföranden Anna Palm (M), sex (6) ja-röster, följande, Annagreta Reinholdz (S), Maria Lambrén (S), Suad Korlat (S) och Roger Persson (S), fyra (4) nej-röster och Margareta Johansson (KD), Bengt Jönsson (MP) och Anders Westergren (SD) som avstod från rösta beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Björn Andreassons (M) m.fl. förslag till beslut. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 199 PowerPoint-material från Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening, Skrivelse från Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening, Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, , 18 Remissvar från ekonomichef Lars-Johan Rosvall, Ansökan om kommunal borgen, Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem ekonomisk förening,

11 Dnr 253/12-00 Utökning av verksamhetsområde för spillven i Jularp Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslaget om utökat verksamhetsområde för spillven i Jularp. Enligt 6 lagen (2006:412) om allmänna ventjänster ska en kommun, om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas venförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, bestämma det verksamhetsområde inom vilket ventjänsten eller ventjänsterna behöver ordnas, och se till behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. De ventjänster som kan vara aktuella är tillhandahållande av ven samt bortledande av dagven gata, dagven fastighet och spillven. Det kan finnas behov av olika ventjänster inom olika geografiska områden inom en kommun varför verksamhetsområdet för respektive ventjänst kan se olika ut. Nytt tillkommande verksamhetsområde för spillven är del av Jularp, enligt vad som framgår av bilaga till tekniska nämndens protokoll , 39. Det aktuella området har av miljö- och byggmyndighetens bedömts ha hög skyddsnivå avseende miljö- och hälsoskydd och är därmed ett av kommunens ytterområden som är i behov av anslutas till den kommunala ven- och avloppsanläggningen. Förslaget till nytt verksamhetsområde för spillven i Jularp innebär således en utökning av såväl verksamhetsområdets omfning som av ven- och avloppsverkets åtagande avseende tillhandahållande av ventjänster. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde , 156 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 189 Tekniska nämndens protokoll , 39, med bilagor

12 Dnr 254/12-02 Taxa för anläggningsavgifter för ven, spillven och dagven Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslaget till förändrad taxa för anläggningsavgifter för ven, spillven och dagven. Enligt 6 lagen (2006:412) om allmänna ventjänster ska en kommun, om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas venförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, bestämma det verksamhetsområde inom vilket ventjänsten eller ventjänsterna behöver ordnas, och se till behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. De ventjänster som kan vara aktuella är tillhandahållande av ven samt bortledande av dagven gata, dagven fastighet och spillven. Det kan finnas behov av olika ventjänster inom olika geografiska områden inom en kommun varför verksamhetsområdet för respektive ventjänst kan se olika ut. Kostnader för anläggande av ledningsnät och serviser i ett verksamhetsområde måste täckas av anläggningsavgifter alternativt skemedel. Utbyggnader får inte finansieras av befintliga abonnenter/kunder via brukningsavgifter. I syfte Höörs kommun ska erhålla bättre kostnadstäckning för utbyggnader av ledningsnät och serviser bör nuvarande anläggningsavgift justeras uppåt. För typhus A, ett friliggande källarlöst enbostadshus om 150 m 2 med garage om 15 m 2 och en tomtyta om 800 m 2 kommer anläggningsavgiften för ven, spillven och dagven uppgå till kronor, inklusive mervärdessk. Mot bakgrund av anläggningsavgiften enligt nu gällande taxa uppgår till kronor innebär det nu aktuella förslaget till en taxehöjning med ca: sjuttio (70) procent. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsen , 157 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 190 Tekniska nämndens protokoll , 37, med bilagor Skrivelse, med bilagor, från VA-chef Magnus Brom,

13 Dnr 37/11-00 Strategi för energieffektivisering Kommunstyrelsen beslutar anta Strategi för energieffektivisering , samt anmäla dokumentet till kommunfullmäktige. Enligt förordningen (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting finns det möjlighet för kommuner söka ett ekonomiskt bidrag till strategisk energieffektivisering av den egna verksamheten. Höörs kommun har sökt och beviljats bidrag med ett belopp om kr per år under perioden En kommun som beviljas bidrag ska under det första året upprätta en strategi för energieffektivisering, som ska innehålla en nulägesanalys av betydande energiaspekter i kommunens verksamhet, mål för år 2014 och år 2020 samt en handlingsplan med åtgärder. Avsikten med det statliga stödet är hjälpa den offentliga sektorn till bli en föregångare inom energieffektivisering och användning av förnybar energi samt skapa möjligheter för uppfyllande av EU:s energitjänstedirektiv som kräver statistik om slutanvändning av energi i medlemsländerna. Kommunen har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med energieffektivisering. Det nya för perioden är man betraktar alla sektorers arbete med energieffektivisering i ett gemensamt sammanhang och med en större överblick. Arbetet med ta fram förslaget till strategi för energieffektivisering, med nuläge, mål och åtgärder, har skett i nära samarbete med Energikontoret Skåne, som är en del av Kommunförbundet Skåne. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 202 Protokoll från kommunstyrelsen, , 137 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 162 Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering - Uppföljning 2011 _

14 Dnr 302/ Förslag till handlingsplan för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete SAM Kommunstyrelsen beslutar godkänna Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Höörs kommun 2011, uppdra åt kommunledningskansliets personalkontor göra arbetsmiljöpolicyn känd i verksamheterna genom chefer och arbetsledare som via APT och liknande forum förankrar arbetsmiljöpolicyn i sina respektive verksamheter, uppdra åt kommunledningskansliets personalkontor förtydliga informationen om kravet på skriftlig riskbedömning vid planerade förändringar inom samtliga verksamheter, exempelvis genom utökad information på intranätet, uppdra åt kommunledningskansliets personalkontor förtydliga informationen om en organisations- och/eller verksamhetsförändring som påverkar flera verksamheter ska samverkas i Cesam innan beslut fas, uppdra åt kommunledningskansliets personalkontor öka synligheten av och information om kommungemensamma styrdokument som rör arbetsmiljö och samverkan, företrädesvis på intranätet, uppdra åt kommunledningskansliets personalkontor förbättra och enhetliggöra tillbudsoch arbetsskadestatistiken samt uppföljning av detta, samt dessa åtgärder ska genomföras innan 2013 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet påbörjas.

15 forts 169 Under hösten 2011 fastställde Kommunstyrelsen rutiner för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Höörs kommun. Uppföljningen genomfördes under hösten 2011 med en webbenkät till kommunens samtliga anställda. Webbenkäten innehöll frågor med direkt koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Personalkontoret har sammanställt alla sektorernas svar på webbenkäten och låtit varje sektorchef arbeta fram en handlingsplan utifrån enkätresultaten. Handlingsplanerna har behandlats i respektive sektors samverkansgrupp och nämnd. Utifrån det kommungemensammaresultatet på webbenkäten har föreslag på kommungemensamma åtgärder/handlingsplan tagits fram i samarbete mellan arbetsgivarrepresentanter och fackliga representanter i Cesam. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 204 Skrivelse från personalchef Camilla Lindhe, Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Höörs kommun 2011 Arbetsmiljöpolicy Rutiner för Systematiskt arbetsmiljöarbete

16 Dnr 303/12-00 Trafikplan för Höörs kommun Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt tekniska nämnden ansvara för Parkeringspolicy, Trygghetsprogram, Kollektivtrafikprogram och Trafikmiljöprogram, enligt av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 59, godkänd Trafikstrategi och Trafikplan för Höörs kommun, upprättas senast under år Reservation Annagreta Reinholdz (S), Maria Boström Lambrén (S), Suad Korlat (S) och Roger Persson (S) reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut till förmån för deras eget tilläggsyrkande. Bilaga 170 Diskussion förekom om hanteringen av de planer och program vilka kommunstyrelsen, enligt av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 59, godkänd Trafikstrategi och Trafikplan för Höörs kommun, ansvarar för framtagandet av. De sakområden de aktuella planerna och programmen, Parkeringspolicy, Trygghetsprogram, Kollektivtrafikprogram och Trafikmiljöprogram omfar ligger inom tekniska nämndens ansvars-, erfarenhets-, kompetens-, kunskaps- och verksamhetsområde. De aktuella sakområdena falller inte inom kommunstyrelsens verksamhetsområde annat än inom den uppsiktsskyldighet kommunstyrelsen har över övriga nämnders verksamhet. Överläggning Annagreta Reinholdz (S), med instämmande av Roger Persson (S), Suad Korlat (S) och Maria- Boström Lambrén (S), yrkade kommunstyrelsen skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget detta i samverkan med övriga nämnder i synnerhet vad gäller ityd och trafikbeteendepåverkan i trafikmiljö. Björn Andreasson (M), med instämmande av Christer Olsson (M), Hans-Göran Larsson (FP) och Lars-Olof Andersson (C) yrkade kommunstyrelsen skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden, Anna Palm (M) ställde proposition på framställda yrkanden och fann kommunstyrelsen dels beslutat i enlighet med Björn Andreassons (M) m.fl. förslag till beslut, dels beslutat avslå Annagreta Reinholdz (S) m.fl. tilläggsyrkande.

17 forts 170 sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 207 E-post från Johan Lavesson, Utdrag ur Trafikstrategi och Trafikplan för Höörs kommun Skrivelse Trafikplanen för KS från tekniska sektorn Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden _

18 Dnr 236/12-00 Revisorernas granskning av kommunens fordonshantering Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunledningskansliets servicechef, i samråd med kommunledningskansliets personalkontor utarbeta en rese- och mötespolicy i enlighet med de förslag, rekommendationer och synpunkter som framkommer i revisorernas granskningsrapport samt med beaktande av iakttagelser som anges i densamma. KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat rutinerna för hantering av kommunens fordon. Det övergripande syftet med granskningen har varit undersöka om kommunen har riktlinjer, rutinbeskrivningar och en intern kontroll kring användningen av kommunens fordon. Granskningen har gett upphov till vissa iakttagelser och förslag till åtgärder. Bedömningen från revisorernas sida är bristerna är allvarliga och det är av stor vikt åtgärder vidtas. Revisorerna rekommenderar kommunen utarbeta och fastställa en instruktion eller policy kring användande och uppföljning av fordonen inom Höörs kommun med tillhörande dotterbolag. Enligt revisorerna är det dokument som finns relativt allmänt hållet och framtaget i ett projekt med tio (10) andra kommuner med ibland andra förutsättningar. Revisorerna anser vidare det bör införas ett krav på det skall finnas körjournaler på alla bilar understigande 3,5 ton. Kravet på dessa körjournaler kan dock, enligt revisorerna, utformas olika beroende på bilkategori och användningsområde. Avslutningsvis konstaterar revisorerna kommunen förefaller ha bra rutiner när det gäller anskaffning av nya fordon samt planering och uppföljning av man har en ändamålsenlig bilflotta. Enligt den aktuella granskningsrapporten fanns det, per den 7 maj 2012, totalt sjuttiotvå (72) fordon understigande 3,5 ton som var ägarregistrerade på Höörs kommun. Dessa fordon fördelade sig mellan de olika sektorerna enligt följande. Barn- och utbildningssektorn, ett (1) fordon Kommunstyrelsen, fem (5) fordon Kultur- och fritidssektorn, ett (1) fordon Miljö- och byggsektorn, två (2) fordon Räddningstjänsten, sju (7) fordon Sociala sektorn, trettionio (39) fordon Tekniska sektorn, sjutton (17) fordon

19 forts 171 Samtliga ovan angivna sektorer har beretts möjlighet yttra sig över innehållet i revisorernas granskningsrapport enligt följande. Barn- och utbildningssektorn Sektorn förfogar över ett fordon, en minibuss, som används av personalen i Munkarps resursskola för elevtransporter. Eftersom eleverna har olika scheman och undervisningen förlagd även till andra skolor är skolan i behov av ett fordon. Kommunstyrelsen De synpunkter som revisorerna anger under punkten i granskningsrapporten är relevanta och bör åtgärdas. Dessa punkter bör kunna inarbetas i den rese- och mötespolicy som utarbetas tillsammans med bland annat Hörby kommun. Dock bör uppgift om ordinarie uppställningsplats kompletteras med dagligt förd logglista för var/hos vilken tjänsteman kommunens jourbilar finns uppställda under arbetsfri tid. Noteras bör också Skeverkets riktlinjer för i vilken omfning en jourbil kan användas för färd mellan bostad och arbetsplats under jour utan förmånsbeskning för bilförmån blir aktuell, bör beaktas. Kultur- och fritidssektorn Sektorn hyr ut en traktor och en holder till Höörs föreningsallians. Dessa leasar sektorn av tekniska sektorn. Sektorn har även ett släp som står uppställt på Jeppavallen. Miljö- och byggsektorn Miljö- och byggmyndigheten har ett (1) fordon och rutinerna för dess hantering, skötsel och rapportering av olyckor är föråldrade och behöver uppdateras. Dessa rutiner finns inte registrerade i myndighetens kvalitetssystem. Varje användande av fordonet registreras i en körjournal där datum, sträcka, användare och syftet med resan registreras. Journalen granskas och arkiveras av miljöavdelningens assistent. Rutinerna kommer registreras i kvalitetssystemet för fortsätningsvis uppdateras enligt detta systems riktlinjer. Räddningstjänsten Inom räddningstjänsten har det inte sedan Höörs kommun bildade en egen räddningstjänst, år 2003, förts körjournal i något fordon. Numera har det dock införts rutiner för körjournaler enligt följande. Det finns en körjournal i alla räddningstjänstens fordon under 3,5 ton. Körjournalen ska alltid fyllas i efter körning med fordonet, med undantag för när fordonet används i samband med jour/beredskap. Ifylld körjournal förvaras i en fordonspärm som är specifik för respektive fordon. Sociala sektorn Sektorn har översänt en checklista avseende tjänstebilar som används inom sektorn. Denna checklista uppfyller, enligt sektorn, ställt krav om körjournal från revisorer.

20 forts 171 Sociala sektorn forts. Av den aktuella checklistan framgår bland annat mätarställning, tillsammans med vederbörandes signatur, ska skrivas in i körjournal som finns i bilen. Mätarställning ska en gång per månad rapporteras till assistenten. Tekniska sektorn Sektorn har sjutton (17) fordon under 3,5 ton för olika ändamål samt ett antal tyngre arbetsfordon. Om de ska börja journalföra all dessa innebär det en hel del mer arbete för såväl maskinförare som för de som ska utöva kontroll och uppföljning. Körjournal för fordon av personbilskaraktär kan tänkas bli nödvändigt om möjligheten till kontroll och uppföljning ska finnas. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 208 Kultur- och fritidssektorns yttrande, Barn- och utbildningssektorns yttrande, Kommunstyrelsens yttrande, Sociala sektorns yttrande, Miljö- och byggsektorns yttrande, Räddningstjänstens yttrande, Tekniska sektorns yttrande, Granskning av kommunens fordonshantering,

21 Dnr 285/12-00 Förslag till Riktlinjer för sponsring i Höörs kommun Kommunstyrelsen beslutar fastställa Riktlinjer för sponsring i Höörs kommun, samt delegera till näringslivschefen fa beslut om sponsring upp till ett belopp om kronor. Reservation Annagreta Reinholdz (S), Maria Boström Lambrén (S), Suad Korlat (S) och Roger Persson (S) reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut till förmån för deras eget yrkande. Bilaga 172 A Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt kommunledningskansliet utarbeta en marknadsföringsplan/-policy för kommunens sponsorbidrag. Vidare fick näringslivschefen i uppdrag upprätta en sammanställning över lämnade sponsorbidrag under åren Föreslagna riktlinjer för sponsring i Höörs kommun har till syfte förtydliga vilka som kan vara mottagare av sponsormedel, vilka kriterier som ska gälla vid beslut samt vilka villkor kommunen ställer. Vidare föreslås besluten fas av ansvarig tjänsteman inom förvaltningen, inom ramen för den budget som antagits. Därmed avlastas kommunstyrelsen från denna typ av ärende. Överläggning Annagreta Reinholdz (S), med instämmande av Maria Boström-Lambrén (S), Suad Korlat (S) och Bengt Jönsson (MP), yrkade kommunstyreslens skulle besluta fastställa Riktlinjer för sponsring i Höörs kommun, samt alla beslut om sponsring enligt Riktlinjer för sponsring i Höörs kommun, ska fas av kommunstyrelsen. Christer Olsson (M), med instämmande av Hans-Göran Larsson (FP), yrkade kommunstyrelsen skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning och omröstningsresultat Ordföranden, Anna Palm (M) ställde proposition på de framställda yrkandena och fann kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Christer Olsson (M) och Hans-Göran Larsson (FP) förslag till beslut. Omrösning begärdes.

22 forts 172 Propositionsordning och omröstningsresultat forts. Kommunstyrelsen godkände följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till Christer Olsson (M) och Hans-Göran Larsson (FP) förslag till beslut. Nej-röst för bifall till Annagreta Reinholdz (S) m.fl. förslag till beslut. Med följande, Christer Olsson (M), Björn Andreasson (M), Tom Ström (M), Hans-Göran Larsson (FP), Lars-Olof Andersson (C), Margareta Johansson (KD) och ordföranden Anna Palm (M), sju (7) ja-röster och följande, Annagreta Reinholdz (S), Maria Boström Lambrén (S), Suad Korlat (S), Roger Persson (S), Bengt Jönsson (MP) och Anders Westergren (SD), sex (6) nej-röster beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Christer Olsson (M) och Hans-Göran Larsson (FP) förslag till beslut. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 209 Skrivelse från näringslivschef Peter Wollin, Förslag till Riktlinjer för sponsring i Höörs kommun Redovisning av sponsring och marknadsföringsinsatser

23 Dnr 271/12-02 Ansökan om bidrag till kulturprojekt, Föreningen Shqiponja Hörby Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan, samt uppmana kultur- och fritidsnämnden vid ansökningar om bidrag till kulturprojekt eller annat som ligger inom nämndens ansvars- och verksamhetsområde fortsättningsvis fa beslut i dessa ärenden och expediera besluten till sökanden och inte överlämna detta till kommunstyrelsen. Föreningen Shqiponja i Hörby har ansökt om bidrag till kulturprojekt hos kultur- och fritidsnämnden som avslår ansökan med motiveringen projektet inte faller under kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde utan bör tillhöra kommunstyrelsen. Överläggning Hans-Göran Larsson (FP) och Björn Andreasson (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 212 Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, , 64 Skrivelse från föreningen Shqiponja,

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-05-03 109 Plats och tid Höörsalen, kommunhuset kl 13.15-16.25

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-05-03 109 Plats och tid Höörsalen, kommunhuset kl 13.15-16.25 2012-05-03 109 Plats och tid Höörsalen, kommunhuset kl 13.15-16.25 ande Övriga deltagare Utses justera Anna Palm, ordförande (M) Hans-Göran Larsson, 1:e vice ordförande (FP) Stefan Lissmark, 2:e vice ordförande

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset Hörby, Christian Kruse Tisdagen den 20 maj 2014 kl 13:00 15:45 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M), Vice ordförande

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen

KALLELSE Kommunstyrelsen KALLELSE Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde torsdagen 2011-10-13, kl. 13.15 Kommunhuset, Höörsalen Södergatan 28, Höör Beredningsgrupper kl. 10.00 Höör 2011-10-05 Anna Palm Ordförande IHelena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-12-14 kl. 18.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-12-06 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Höörsalen Fredagen den 28 februari 2014 kl. 09:00-09:30

Höörsalen Fredagen den 28 februari 2014 kl. 09:00-09:30 mhöörs Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Höörsalen Fredagen den 28 februari 2014 kl. 09:00-09:30 Beslutande Anna Palm (M), Ordförande Hans-Göran Larsson (FP), 1 :e vice ordförande Stcfan Lissmark (S),

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(14) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell 2015-02-09 1 (21) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30 Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson (MP) Christer

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.50. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Översten, Kommunhuset i Höör Onsdagen den 23 april 2014 kl 13:00 14:50 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M),

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid , kl Paragrafer 1 7 sekr 1 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid , kl Paragrafer 1 7 sekr 1 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2008-01-28 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.10 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2008-09-22 67. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.30-21.00.

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2008-09-22 67. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.30-21.00. 2008-09-22 67 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.30-21.00 Beslutande Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson (s) 2:e vice ordförande Tony Johansson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer