HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16."

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl , ande Anna Palm, ordförande , , 167, Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström Lambrén (S), tjänstgör för Stefan Lissmark (S) Christer Olsson (M) Björn Andreasson (M), , , 167, Tom Ström (M), , 166 Margareta Johansson (KD) Lars-Olof Andersson (C) Annagreta Reinholdz (S) Suad Korlat (S) Roger Persson (S) Bengt Jönsson (MP) Anders Westergren (SD) Camilla Källström (M), tjänstgör för Anna Palm (M), 163, 166, 168 och för Tom Ström (M), , 167, Lars-Håkan Persson (M), tjänstgör för Björn Andreasson (M), 163, 166, 168 Gunnar Sundström (FP), tjänstgör för Tom Ström (M), 168 Utses justera Lars-Olof Andersson och Annagreta Reinholdz Justeringens plats Backagården, Höör och tid 22 oktober 2012, kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Underskrift...

2 Övriga deltagare Camilla Källström (M), Lars-Håkan Persson (M), , 165, 167, Gunnar Sundström (FP), , Sigurd Wester (SPI) Jill Andersson (S), , Bengt Johansson (V), , 166, 168 Michael Andersson, kommundirektör Benny Nilsson, kanslichef Karin Björner, sekreterare Lars-Johan Rosvall, ekonomichef , , 169 Camilla Lindhe, personalchef, 164, 169 Anneli Andersson, planarkitekt, 163 Magnus Brom, VA-chef, 167 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne, 168

3 Informationsärenden Kommunstyrelsen beslutar lägga den lämnade informationen till handlingarna. Kanslichef Benny Nilsson informerade om principer/rutiner för utskick av kallelse/handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunstyrelsen. 161 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Anmäls arbetsutskottets protokoll , , , Kommunstyrelsen beslutar lägga protokollen till handlingarna.

4 Dnr 105/12-02 Delårsrapport per den 31 augusti 2012 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna delårsrapport per den 31 augusti Ekonomichef Lars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt föredrog innehållet i delårsrapporten per den 31 augusti 2012.

5 Dnr 11/11-00 Detaljplan för Gunnarp 8:16 m fl. fastigheter stationsområdet i Tjörnarp mm Kommunstyrelsen beslutar samrådsredogörelsen godkänns, genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, detaljplanen godkänns för granskning, samt exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas. samt denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsens beslutade detaljplan för stationsområdet och intilliggande område ska upprättas samt detaljplanen ska handläggas med normalt planförfarande. KS beslutade godkänna framtaget detaljplaneförslag för samråd. Efter beslut om Tjörnarp ska få pågatågsstation år 2014, har Trafikverket tagit fram en järnvägsplan för två förbigångsspår placerade på slätten mellan Tjörnarp och Sösdala. Järnvägsplanen har varit ute för samråd vintern Samråd gällande detaljplanen har hållits enligt Plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande under januari-februari Inkomna synpunkter redogörs i en samrådsredogörelse. Detaljplanen har reviderats och ska nu ut för granskning. Detaljplanen innefar en ny pågatågsstation med sidoplformar centralt i Tjörnarp vid befintlig gång- och cykeltunnel. För den nya pågatågsstationen byggs ny ramp till perrongen i väster, väderskydd, planteringar, bil- och cykelparkeringar samt stationstorg i öster (där miljöstation finns idag). Sedan samrådet har framkommit befintlig dagvenledning under spåren behöver ersättas med en ledning med större kapacitet samt kopplas till en dagvendamm för fördröjning nordväst om spåren. Vändplatsen i väster har flyttats längre norrut och anläggande av fler parkeringsplatser möjliggörs på båda sidor. Kyrkstigen, som är tillfartsväg i väster, tas med norrut fram till allmän väg 1328.

6 forts 163 forts. För stationsområdet och norr om liggande kvarter gäller detaljplaner som tillåter användning för järnvägsändamål, tunnel, gång- och cykelväg samt småindustriändamål och bostäder. Avsikten ta med kvarteret norr om stationen i öster är bl.a. anpassa detaljplanen till befintlig utformning samt möjliggöra för fastighetsbildning. Strandskyddet till Tormestorpsbäcken tas bort inom detaljplanen. Komplettering gällande bullersituationen har tillförts behovsbedömningen av MKB (miljökonekvensbeskrivning). I nordost intill Gränden tas område bort från planen som i samrådsförslaget avss för vändplats. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 217 Samrådsredogörelse, Plankarta, upprättad Illustrationskarta, upprättad

7 Dnr 172/12-00 Förslag till effektmål för de kommunövergripande inriktningsmålen Kommunstyrelsen beslutar godkänna följande kommunövergripande effektmål, - till december 2014 öka medborgarnas upplevelse av delaktighet och möjlighet påverka och ta ansvar, - till december 2014 öka medborgarnas nöjdhet med kvaliteten på kommunala tjänster, - andelen medborgare som kan rekommendera andra medborgare flytta till Höörs kommun ska öka 2014, - andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgår till 25 procent december 2014, - effektivisera energianvändningen så den relativa kostnadsandelen minskar, - utifrån en analys av befintligt material genomföra en medarbetarenkät under 2013, sätta mål och formulera handlingsplaner för bli en raktivare arbetsgivare, - årets resultat ska utgöra minst 1 procent av skeintäkter och generella statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet amortera på låneskuld och säkra pensionsskuld - nyinvesteringar i första hand ska finansieras med skemedel, - kommunens låneskuld får maximalt uppgå till 20 procent av skeintäkter och generella statsbidrag, - inkomster från försäljning av anläggningstillgångar ska användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet - en ökad andel elever ska få kunskaper så de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet och fullföljer det - genom underhålla kommunens anläggningar väl förlänga nyttjandeperioden uppdra åt kommundirektören arbeta utifrån bilagt styrkort och verksamhetsplan.

8 forts. 164 Bakgrund Kommunfullmäktige antog i januari 2012 en vision för hur Höörs kommun ska utvecklas fram till Tillsammans med visionen beslutade kommunfullmäktige också om sex (6) strategier för hur visionen ska nås, samt kommunen ska arbeta med balanserad styrning. I juni antog kommunfullmäktige tretton (13) inriktningsmål. Respektive verksamhet har nu arbetat med ta fram effektmål till inriktningsmålen, dvs. delmål för hur inriktningsmålen ska nås. Sex (6) av inriktningsmålen är kommunövergripande och berör alla nämnder. För dessa mål har ledningsgruppen gjort en analys och utifrån den tagit fram förslag på effektmål, samt aktiviteter och förslag på hur målen kan följas upp. Bilagor Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 228 Tjänsteskrivelse från kommundirektör Michael Andersson, Styrkort för de kommunövergripande inriktningsmålen Verksamhetsplan för de kommunövergripande inriktningsmålen

9 Dnr 2/12-02 Ansökan om kommunal borgen från Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja kommunal borgen om kronor, ta ut en årlig borgensavgift om 0,4 procent av beviljad borgen, samt Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening, inte får an vända/utnyttja några pantbrev, uttagna på fastigheten Höör Ziegler 2, för upptagandet av det aktuella lånebeloppet om kronor. Reservation Annagreta Reinholdz (S), Maria Boström Lambrén (S), Suad Korlat (S) och Roger Persson (S) reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut till förmån för deras eget avslagsyrkande. Bilaga 165 A Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening ansöker om ytterligare kommunal borgen om kronor. Ansökan har remitterats till ekonomikontoret och barnoch utbildningsnämnden. Överläggning Annagreta Reinholdz (S), med instämmande av Maria Boström-Lambrén (S), Roger Persson (S) och Suad Korlat (S), yrkade kommunstyrelsen skulle besluta avslå ansökan om kommunalborgen om kronor från Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening. Björn Andreasson (M), med instämmande av Christer Olsson (M) och Hans-Göran Larsson (FP), yrkade kommunstyrelsen skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning och omröstningsresultat Ordföranden, Anna Palm (M) ställde proposition på framställda yrkanden och fann kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Björn Andreassons (M) m.fl. förslag till beslut. Omrösning begärdes.

10 forts 165 Propositionsordning och omröstningsresultat forts. Kommunstyrelsen godkände följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till Björn Andreassons (M) m.fl. förslag till beslut. Nej-röst för bifall till Annagreta Reinholdz (S) m.fl. förslag till beslut. Med följande, Christer Olsson (M), Björn Andreasson (M), Tom Ström (M), Hans-Göran Larsson (FP), Lars-Olof Andersson (C) och ordföranden Anna Palm (M), sex (6) ja-röster, följande, Annagreta Reinholdz (S), Maria Lambrén (S), Suad Korlat (S) och Roger Persson (S), fyra (4) nej-röster och Margareta Johansson (KD), Bengt Jönsson (MP) och Anders Westergren (SD) som avstod från rösta beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Björn Andreassons (M) m.fl. förslag till beslut. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 199 PowerPoint-material från Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening, Skrivelse från Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening, Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, , 18 Remissvar från ekonomichef Lars-Johan Rosvall, Ansökan om kommunal borgen, Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem ekonomisk förening,

11 Dnr 253/12-00 Utökning av verksamhetsområde för spillven i Jularp Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslaget om utökat verksamhetsområde för spillven i Jularp. Enligt 6 lagen (2006:412) om allmänna ventjänster ska en kommun, om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas venförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, bestämma det verksamhetsområde inom vilket ventjänsten eller ventjänsterna behöver ordnas, och se till behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. De ventjänster som kan vara aktuella är tillhandahållande av ven samt bortledande av dagven gata, dagven fastighet och spillven. Det kan finnas behov av olika ventjänster inom olika geografiska områden inom en kommun varför verksamhetsområdet för respektive ventjänst kan se olika ut. Nytt tillkommande verksamhetsområde för spillven är del av Jularp, enligt vad som framgår av bilaga till tekniska nämndens protokoll , 39. Det aktuella området har av miljö- och byggmyndighetens bedömts ha hög skyddsnivå avseende miljö- och hälsoskydd och är därmed ett av kommunens ytterområden som är i behov av anslutas till den kommunala ven- och avloppsanläggningen. Förslaget till nytt verksamhetsområde för spillven i Jularp innebär således en utökning av såväl verksamhetsområdets omfning som av ven- och avloppsverkets åtagande avseende tillhandahållande av ventjänster. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde , 156 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 189 Tekniska nämndens protokoll , 39, med bilagor

12 Dnr 254/12-02 Taxa för anläggningsavgifter för ven, spillven och dagven Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslaget till förändrad taxa för anläggningsavgifter för ven, spillven och dagven. Enligt 6 lagen (2006:412) om allmänna ventjänster ska en kommun, om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas venförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, bestämma det verksamhetsområde inom vilket ventjänsten eller ventjänsterna behöver ordnas, och se till behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. De ventjänster som kan vara aktuella är tillhandahållande av ven samt bortledande av dagven gata, dagven fastighet och spillven. Det kan finnas behov av olika ventjänster inom olika geografiska områden inom en kommun varför verksamhetsområdet för respektive ventjänst kan se olika ut. Kostnader för anläggande av ledningsnät och serviser i ett verksamhetsområde måste täckas av anläggningsavgifter alternativt skemedel. Utbyggnader får inte finansieras av befintliga abonnenter/kunder via brukningsavgifter. I syfte Höörs kommun ska erhålla bättre kostnadstäckning för utbyggnader av ledningsnät och serviser bör nuvarande anläggningsavgift justeras uppåt. För typhus A, ett friliggande källarlöst enbostadshus om 150 m 2 med garage om 15 m 2 och en tomtyta om 800 m 2 kommer anläggningsavgiften för ven, spillven och dagven uppgå till kronor, inklusive mervärdessk. Mot bakgrund av anläggningsavgiften enligt nu gällande taxa uppgår till kronor innebär det nu aktuella förslaget till en taxehöjning med ca: sjuttio (70) procent. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsen , 157 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 190 Tekniska nämndens protokoll , 37, med bilagor Skrivelse, med bilagor, från VA-chef Magnus Brom,

13 Dnr 37/11-00 Strategi för energieffektivisering Kommunstyrelsen beslutar anta Strategi för energieffektivisering , samt anmäla dokumentet till kommunfullmäktige. Enligt förordningen (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting finns det möjlighet för kommuner söka ett ekonomiskt bidrag till strategisk energieffektivisering av den egna verksamheten. Höörs kommun har sökt och beviljats bidrag med ett belopp om kr per år under perioden En kommun som beviljas bidrag ska under det första året upprätta en strategi för energieffektivisering, som ska innehålla en nulägesanalys av betydande energiaspekter i kommunens verksamhet, mål för år 2014 och år 2020 samt en handlingsplan med åtgärder. Avsikten med det statliga stödet är hjälpa den offentliga sektorn till bli en föregångare inom energieffektivisering och användning av förnybar energi samt skapa möjligheter för uppfyllande av EU:s energitjänstedirektiv som kräver statistik om slutanvändning av energi i medlemsländerna. Kommunen har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med energieffektivisering. Det nya för perioden är man betraktar alla sektorers arbete med energieffektivisering i ett gemensamt sammanhang och med en större överblick. Arbetet med ta fram förslaget till strategi för energieffektivisering, med nuläge, mål och åtgärder, har skett i nära samarbete med Energikontoret Skåne, som är en del av Kommunförbundet Skåne. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 202 Protokoll från kommunstyrelsen, , 137 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 162 Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering - Uppföljning 2011 _

14 Dnr 302/ Förslag till handlingsplan för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete SAM Kommunstyrelsen beslutar godkänna Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Höörs kommun 2011, uppdra åt kommunledningskansliets personalkontor göra arbetsmiljöpolicyn känd i verksamheterna genom chefer och arbetsledare som via APT och liknande forum förankrar arbetsmiljöpolicyn i sina respektive verksamheter, uppdra åt kommunledningskansliets personalkontor förtydliga informationen om kravet på skriftlig riskbedömning vid planerade förändringar inom samtliga verksamheter, exempelvis genom utökad information på intranätet, uppdra åt kommunledningskansliets personalkontor förtydliga informationen om en organisations- och/eller verksamhetsförändring som påverkar flera verksamheter ska samverkas i Cesam innan beslut fas, uppdra åt kommunledningskansliets personalkontor öka synligheten av och information om kommungemensamma styrdokument som rör arbetsmiljö och samverkan, företrädesvis på intranätet, uppdra åt kommunledningskansliets personalkontor förbättra och enhetliggöra tillbudsoch arbetsskadestatistiken samt uppföljning av detta, samt dessa åtgärder ska genomföras innan 2013 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet påbörjas.

15 forts 169 Under hösten 2011 fastställde Kommunstyrelsen rutiner för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Höörs kommun. Uppföljningen genomfördes under hösten 2011 med en webbenkät till kommunens samtliga anställda. Webbenkäten innehöll frågor med direkt koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Personalkontoret har sammanställt alla sektorernas svar på webbenkäten och låtit varje sektorchef arbeta fram en handlingsplan utifrån enkätresultaten. Handlingsplanerna har behandlats i respektive sektors samverkansgrupp och nämnd. Utifrån det kommungemensammaresultatet på webbenkäten har föreslag på kommungemensamma åtgärder/handlingsplan tagits fram i samarbete mellan arbetsgivarrepresentanter och fackliga representanter i Cesam. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 204 Skrivelse från personalchef Camilla Lindhe, Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Höörs kommun 2011 Arbetsmiljöpolicy Rutiner för Systematiskt arbetsmiljöarbete

16 Dnr 303/12-00 Trafikplan för Höörs kommun Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt tekniska nämnden ansvara för Parkeringspolicy, Trygghetsprogram, Kollektivtrafikprogram och Trafikmiljöprogram, enligt av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 59, godkänd Trafikstrategi och Trafikplan för Höörs kommun, upprättas senast under år Reservation Annagreta Reinholdz (S), Maria Boström Lambrén (S), Suad Korlat (S) och Roger Persson (S) reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut till förmån för deras eget tilläggsyrkande. Bilaga 170 Diskussion förekom om hanteringen av de planer och program vilka kommunstyrelsen, enligt av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 59, godkänd Trafikstrategi och Trafikplan för Höörs kommun, ansvarar för framtagandet av. De sakområden de aktuella planerna och programmen, Parkeringspolicy, Trygghetsprogram, Kollektivtrafikprogram och Trafikmiljöprogram omfar ligger inom tekniska nämndens ansvars-, erfarenhets-, kompetens-, kunskaps- och verksamhetsområde. De aktuella sakområdena falller inte inom kommunstyrelsens verksamhetsområde annat än inom den uppsiktsskyldighet kommunstyrelsen har över övriga nämnders verksamhet. Överläggning Annagreta Reinholdz (S), med instämmande av Roger Persson (S), Suad Korlat (S) och Maria- Boström Lambrén (S), yrkade kommunstyrelsen skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget detta i samverkan med övriga nämnder i synnerhet vad gäller ityd och trafikbeteendepåverkan i trafikmiljö. Björn Andreasson (M), med instämmande av Christer Olsson (M), Hans-Göran Larsson (FP) och Lars-Olof Andersson (C) yrkade kommunstyrelsen skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden, Anna Palm (M) ställde proposition på framställda yrkanden och fann kommunstyrelsen dels beslutat i enlighet med Björn Andreassons (M) m.fl. förslag till beslut, dels beslutat avslå Annagreta Reinholdz (S) m.fl. tilläggsyrkande.

17 forts 170 sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 207 E-post från Johan Lavesson, Utdrag ur Trafikstrategi och Trafikplan för Höörs kommun Skrivelse Trafikplanen för KS från tekniska sektorn Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden _

18 Dnr 236/12-00 Revisorernas granskning av kommunens fordonshantering Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunledningskansliets servicechef, i samråd med kommunledningskansliets personalkontor utarbeta en rese- och mötespolicy i enlighet med de förslag, rekommendationer och synpunkter som framkommer i revisorernas granskningsrapport samt med beaktande av iakttagelser som anges i densamma. KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat rutinerna för hantering av kommunens fordon. Det övergripande syftet med granskningen har varit undersöka om kommunen har riktlinjer, rutinbeskrivningar och en intern kontroll kring användningen av kommunens fordon. Granskningen har gett upphov till vissa iakttagelser och förslag till åtgärder. Bedömningen från revisorernas sida är bristerna är allvarliga och det är av stor vikt åtgärder vidtas. Revisorerna rekommenderar kommunen utarbeta och fastställa en instruktion eller policy kring användande och uppföljning av fordonen inom Höörs kommun med tillhörande dotterbolag. Enligt revisorerna är det dokument som finns relativt allmänt hållet och framtaget i ett projekt med tio (10) andra kommuner med ibland andra förutsättningar. Revisorerna anser vidare det bör införas ett krav på det skall finnas körjournaler på alla bilar understigande 3,5 ton. Kravet på dessa körjournaler kan dock, enligt revisorerna, utformas olika beroende på bilkategori och användningsområde. Avslutningsvis konstaterar revisorerna kommunen förefaller ha bra rutiner när det gäller anskaffning av nya fordon samt planering och uppföljning av man har en ändamålsenlig bilflotta. Enligt den aktuella granskningsrapporten fanns det, per den 7 maj 2012, totalt sjuttiotvå (72) fordon understigande 3,5 ton som var ägarregistrerade på Höörs kommun. Dessa fordon fördelade sig mellan de olika sektorerna enligt följande. Barn- och utbildningssektorn, ett (1) fordon Kommunstyrelsen, fem (5) fordon Kultur- och fritidssektorn, ett (1) fordon Miljö- och byggsektorn, två (2) fordon Räddningstjänsten, sju (7) fordon Sociala sektorn, trettionio (39) fordon Tekniska sektorn, sjutton (17) fordon

19 forts 171 Samtliga ovan angivna sektorer har beretts möjlighet yttra sig över innehållet i revisorernas granskningsrapport enligt följande. Barn- och utbildningssektorn Sektorn förfogar över ett fordon, en minibuss, som används av personalen i Munkarps resursskola för elevtransporter. Eftersom eleverna har olika scheman och undervisningen förlagd även till andra skolor är skolan i behov av ett fordon. Kommunstyrelsen De synpunkter som revisorerna anger under punkten i granskningsrapporten är relevanta och bör åtgärdas. Dessa punkter bör kunna inarbetas i den rese- och mötespolicy som utarbetas tillsammans med bland annat Hörby kommun. Dock bör uppgift om ordinarie uppställningsplats kompletteras med dagligt förd logglista för var/hos vilken tjänsteman kommunens jourbilar finns uppställda under arbetsfri tid. Noteras bör också Skeverkets riktlinjer för i vilken omfning en jourbil kan användas för färd mellan bostad och arbetsplats under jour utan förmånsbeskning för bilförmån blir aktuell, bör beaktas. Kultur- och fritidssektorn Sektorn hyr ut en traktor och en holder till Höörs föreningsallians. Dessa leasar sektorn av tekniska sektorn. Sektorn har även ett släp som står uppställt på Jeppavallen. Miljö- och byggsektorn Miljö- och byggmyndigheten har ett (1) fordon och rutinerna för dess hantering, skötsel och rapportering av olyckor är föråldrade och behöver uppdateras. Dessa rutiner finns inte registrerade i myndighetens kvalitetssystem. Varje användande av fordonet registreras i en körjournal där datum, sträcka, användare och syftet med resan registreras. Journalen granskas och arkiveras av miljöavdelningens assistent. Rutinerna kommer registreras i kvalitetssystemet för fortsätningsvis uppdateras enligt detta systems riktlinjer. Räddningstjänsten Inom räddningstjänsten har det inte sedan Höörs kommun bildade en egen räddningstjänst, år 2003, förts körjournal i något fordon. Numera har det dock införts rutiner för körjournaler enligt följande. Det finns en körjournal i alla räddningstjänstens fordon under 3,5 ton. Körjournalen ska alltid fyllas i efter körning med fordonet, med undantag för när fordonet används i samband med jour/beredskap. Ifylld körjournal förvaras i en fordonspärm som är specifik för respektive fordon. Sociala sektorn Sektorn har översänt en checklista avseende tjänstebilar som används inom sektorn. Denna checklista uppfyller, enligt sektorn, ställt krav om körjournal från revisorer.

20 forts 171 Sociala sektorn forts. Av den aktuella checklistan framgår bland annat mätarställning, tillsammans med vederbörandes signatur, ska skrivas in i körjournal som finns i bilen. Mätarställning ska en gång per månad rapporteras till assistenten. Tekniska sektorn Sektorn har sjutton (17) fordon under 3,5 ton för olika ändamål samt ett antal tyngre arbetsfordon. Om de ska börja journalföra all dessa innebär det en hel del mer arbete för såväl maskinförare som för de som ska utöva kontroll och uppföljning. Körjournal för fordon av personbilskaraktär kan tänkas bli nödvändigt om möjligheten till kontroll och uppföljning ska finnas. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 208 Kultur- och fritidssektorns yttrande, Barn- och utbildningssektorns yttrande, Kommunstyrelsens yttrande, Sociala sektorns yttrande, Miljö- och byggsektorns yttrande, Räddningstjänstens yttrande, Tekniska sektorns yttrande, Granskning av kommunens fordonshantering,

21 Dnr 285/12-00 Förslag till Riktlinjer för sponsring i Höörs kommun Kommunstyrelsen beslutar fastställa Riktlinjer för sponsring i Höörs kommun, samt delegera till näringslivschefen fa beslut om sponsring upp till ett belopp om kronor. Reservation Annagreta Reinholdz (S), Maria Boström Lambrén (S), Suad Korlat (S) och Roger Persson (S) reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut till förmån för deras eget yrkande. Bilaga 172 A Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt kommunledningskansliet utarbeta en marknadsföringsplan/-policy för kommunens sponsorbidrag. Vidare fick näringslivschefen i uppdrag upprätta en sammanställning över lämnade sponsorbidrag under åren Föreslagna riktlinjer för sponsring i Höörs kommun har till syfte förtydliga vilka som kan vara mottagare av sponsormedel, vilka kriterier som ska gälla vid beslut samt vilka villkor kommunen ställer. Vidare föreslås besluten fas av ansvarig tjänsteman inom förvaltningen, inom ramen för den budget som antagits. Därmed avlastas kommunstyrelsen från denna typ av ärende. Överläggning Annagreta Reinholdz (S), med instämmande av Maria Boström-Lambrén (S), Suad Korlat (S) och Bengt Jönsson (MP), yrkade kommunstyreslens skulle besluta fastställa Riktlinjer för sponsring i Höörs kommun, samt alla beslut om sponsring enligt Riktlinjer för sponsring i Höörs kommun, ska fas av kommunstyrelsen. Christer Olsson (M), med instämmande av Hans-Göran Larsson (FP), yrkade kommunstyrelsen skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning och omröstningsresultat Ordföranden, Anna Palm (M) ställde proposition på de framställda yrkandena och fann kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Christer Olsson (M) och Hans-Göran Larsson (FP) förslag till beslut. Omrösning begärdes.

22 forts 172 Propositionsordning och omröstningsresultat forts. Kommunstyrelsen godkände följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till Christer Olsson (M) och Hans-Göran Larsson (FP) förslag till beslut. Nej-röst för bifall till Annagreta Reinholdz (S) m.fl. förslag till beslut. Med följande, Christer Olsson (M), Björn Andreasson (M), Tom Ström (M), Hans-Göran Larsson (FP), Lars-Olof Andersson (C), Margareta Johansson (KD) och ordföranden Anna Palm (M), sju (7) ja-röster och följande, Annagreta Reinholdz (S), Maria Boström Lambrén (S), Suad Korlat (S), Roger Persson (S), Bengt Jönsson (MP) och Anders Westergren (SD), sex (6) nej-röster beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Christer Olsson (M) och Hans-Göran Larsson (FP) förslag till beslut. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 209 Skrivelse från näringslivschef Peter Wollin, Förslag till Riktlinjer för sponsring i Höörs kommun Redovisning av sponsring och marknadsföringsinsatser

23 Dnr 271/12-02 Ansökan om bidrag till kulturprojekt, Föreningen Shqiponja Hörby Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan, samt uppmana kultur- och fritidsnämnden vid ansökningar om bidrag till kulturprojekt eller annat som ligger inom nämndens ansvars- och verksamhetsområde fortsättningsvis fa beslut i dessa ärenden och expediera besluten till sökanden och inte överlämna detta till kommunstyrelsen. Föreningen Shqiponja i Hörby har ansökt om bidrag till kulturprojekt hos kultur- och fritidsnämnden som avslår ansökan med motiveringen projektet inte faller under kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde utan bör tillhöra kommunstyrelsen. Överläggning Hans-Göran Larsson (FP) och Björn Andreasson (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 212 Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, , 64 Skrivelse från föreningen Shqiponja,

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer