HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16."

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl , ande Anna Palm, ordförande , , 167, Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström Lambrén (S), tjänstgör för Stefan Lissmark (S) Christer Olsson (M) Björn Andreasson (M), , , 167, Tom Ström (M), , 166 Margareta Johansson (KD) Lars-Olof Andersson (C) Annagreta Reinholdz (S) Suad Korlat (S) Roger Persson (S) Bengt Jönsson (MP) Anders Westergren (SD) Camilla Källström (M), tjänstgör för Anna Palm (M), 163, 166, 168 och för Tom Ström (M), , 167, Lars-Håkan Persson (M), tjänstgör för Björn Andreasson (M), 163, 166, 168 Gunnar Sundström (FP), tjänstgör för Tom Ström (M), 168 Utses justera Lars-Olof Andersson och Annagreta Reinholdz Justeringens plats Backagården, Höör och tid 22 oktober 2012, kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Underskrift...

2 Övriga deltagare Camilla Källström (M), Lars-Håkan Persson (M), , 165, 167, Gunnar Sundström (FP), , Sigurd Wester (SPI) Jill Andersson (S), , Bengt Johansson (V), , 166, 168 Michael Andersson, kommundirektör Benny Nilsson, kanslichef Karin Björner, sekreterare Lars-Johan Rosvall, ekonomichef , , 169 Camilla Lindhe, personalchef, 164, 169 Anneli Andersson, planarkitekt, 163 Magnus Brom, VA-chef, 167 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne, 168

3 Informationsärenden Kommunstyrelsen beslutar lägga den lämnade informationen till handlingarna. Kanslichef Benny Nilsson informerade om principer/rutiner för utskick av kallelse/handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunstyrelsen. 161 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Anmäls arbetsutskottets protokoll , , , Kommunstyrelsen beslutar lägga protokollen till handlingarna.

4 Dnr 105/12-02 Delårsrapport per den 31 augusti 2012 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna delårsrapport per den 31 augusti Ekonomichef Lars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt föredrog innehållet i delårsrapporten per den 31 augusti 2012.

5 Dnr 11/11-00 Detaljplan för Gunnarp 8:16 m fl. fastigheter stationsområdet i Tjörnarp mm Kommunstyrelsen beslutar samrådsredogörelsen godkänns, genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, detaljplanen godkänns för granskning, samt exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas. samt denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsens beslutade detaljplan för stationsområdet och intilliggande område ska upprättas samt detaljplanen ska handläggas med normalt planförfarande. KS beslutade godkänna framtaget detaljplaneförslag för samråd. Efter beslut om Tjörnarp ska få pågatågsstation år 2014, har Trafikverket tagit fram en järnvägsplan för två förbigångsspår placerade på slätten mellan Tjörnarp och Sösdala. Järnvägsplanen har varit ute för samråd vintern Samråd gällande detaljplanen har hållits enligt Plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande under januari-februari Inkomna synpunkter redogörs i en samrådsredogörelse. Detaljplanen har reviderats och ska nu ut för granskning. Detaljplanen innefar en ny pågatågsstation med sidoplformar centralt i Tjörnarp vid befintlig gång- och cykeltunnel. För den nya pågatågsstationen byggs ny ramp till perrongen i väster, väderskydd, planteringar, bil- och cykelparkeringar samt stationstorg i öster (där miljöstation finns idag). Sedan samrådet har framkommit befintlig dagvenledning under spåren behöver ersättas med en ledning med större kapacitet samt kopplas till en dagvendamm för fördröjning nordväst om spåren. Vändplatsen i väster har flyttats längre norrut och anläggande av fler parkeringsplatser möjliggörs på båda sidor. Kyrkstigen, som är tillfartsväg i väster, tas med norrut fram till allmän väg 1328.

6 forts 163 forts. För stationsområdet och norr om liggande kvarter gäller detaljplaner som tillåter användning för järnvägsändamål, tunnel, gång- och cykelväg samt småindustriändamål och bostäder. Avsikten ta med kvarteret norr om stationen i öster är bl.a. anpassa detaljplanen till befintlig utformning samt möjliggöra för fastighetsbildning. Strandskyddet till Tormestorpsbäcken tas bort inom detaljplanen. Komplettering gällande bullersituationen har tillförts behovsbedömningen av MKB (miljökonekvensbeskrivning). I nordost intill Gränden tas område bort från planen som i samrådsförslaget avss för vändplats. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 217 Samrådsredogörelse, Plankarta, upprättad Illustrationskarta, upprättad

7 Dnr 172/12-00 Förslag till effektmål för de kommunövergripande inriktningsmålen Kommunstyrelsen beslutar godkänna följande kommunövergripande effektmål, - till december 2014 öka medborgarnas upplevelse av delaktighet och möjlighet påverka och ta ansvar, - till december 2014 öka medborgarnas nöjdhet med kvaliteten på kommunala tjänster, - andelen medborgare som kan rekommendera andra medborgare flytta till Höörs kommun ska öka 2014, - andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgår till 25 procent december 2014, - effektivisera energianvändningen så den relativa kostnadsandelen minskar, - utifrån en analys av befintligt material genomföra en medarbetarenkät under 2013, sätta mål och formulera handlingsplaner för bli en raktivare arbetsgivare, - årets resultat ska utgöra minst 1 procent av skeintäkter och generella statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet amortera på låneskuld och säkra pensionsskuld - nyinvesteringar i första hand ska finansieras med skemedel, - kommunens låneskuld får maximalt uppgå till 20 procent av skeintäkter och generella statsbidrag, - inkomster från försäljning av anläggningstillgångar ska användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet - en ökad andel elever ska få kunskaper så de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet och fullföljer det - genom underhålla kommunens anläggningar väl förlänga nyttjandeperioden uppdra åt kommundirektören arbeta utifrån bilagt styrkort och verksamhetsplan.

8 forts. 164 Bakgrund Kommunfullmäktige antog i januari 2012 en vision för hur Höörs kommun ska utvecklas fram till Tillsammans med visionen beslutade kommunfullmäktige också om sex (6) strategier för hur visionen ska nås, samt kommunen ska arbeta med balanserad styrning. I juni antog kommunfullmäktige tretton (13) inriktningsmål. Respektive verksamhet har nu arbetat med ta fram effektmål till inriktningsmålen, dvs. delmål för hur inriktningsmålen ska nås. Sex (6) av inriktningsmålen är kommunövergripande och berör alla nämnder. För dessa mål har ledningsgruppen gjort en analys och utifrån den tagit fram förslag på effektmål, samt aktiviteter och förslag på hur målen kan följas upp. Bilagor Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 228 Tjänsteskrivelse från kommundirektör Michael Andersson, Styrkort för de kommunövergripande inriktningsmålen Verksamhetsplan för de kommunövergripande inriktningsmålen

9 Dnr 2/12-02 Ansökan om kommunal borgen från Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja kommunal borgen om kronor, ta ut en årlig borgensavgift om 0,4 procent av beviljad borgen, samt Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening, inte får an vända/utnyttja några pantbrev, uttagna på fastigheten Höör Ziegler 2, för upptagandet av det aktuella lånebeloppet om kronor. Reservation Annagreta Reinholdz (S), Maria Boström Lambrén (S), Suad Korlat (S) och Roger Persson (S) reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut till förmån för deras eget avslagsyrkande. Bilaga 165 A Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening ansöker om ytterligare kommunal borgen om kronor. Ansökan har remitterats till ekonomikontoret och barnoch utbildningsnämnden. Överläggning Annagreta Reinholdz (S), med instämmande av Maria Boström-Lambrén (S), Roger Persson (S) och Suad Korlat (S), yrkade kommunstyrelsen skulle besluta avslå ansökan om kommunalborgen om kronor från Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening. Björn Andreasson (M), med instämmande av Christer Olsson (M) och Hans-Göran Larsson (FP), yrkade kommunstyrelsen skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning och omröstningsresultat Ordföranden, Anna Palm (M) ställde proposition på framställda yrkanden och fann kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Björn Andreassons (M) m.fl. förslag till beslut. Omrösning begärdes.

10 forts 165 Propositionsordning och omröstningsresultat forts. Kommunstyrelsen godkände följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till Björn Andreassons (M) m.fl. förslag till beslut. Nej-röst för bifall till Annagreta Reinholdz (S) m.fl. förslag till beslut. Med följande, Christer Olsson (M), Björn Andreasson (M), Tom Ström (M), Hans-Göran Larsson (FP), Lars-Olof Andersson (C) och ordföranden Anna Palm (M), sex (6) ja-röster, följande, Annagreta Reinholdz (S), Maria Lambrén (S), Suad Korlat (S) och Roger Persson (S), fyra (4) nej-röster och Margareta Johansson (KD), Bengt Jönsson (MP) och Anders Westergren (SD) som avstod från rösta beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Björn Andreassons (M) m.fl. förslag till beslut. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 199 PowerPoint-material från Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening, Skrivelse från Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem, ekonomisk förening, Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, , 18 Remissvar från ekonomichef Lars-Johan Rosvall, Ansökan om kommunal borgen, Kubeliden Montessoriskola, förskola och fritidshem ekonomisk förening,

11 Dnr 253/12-00 Utökning av verksamhetsområde för spillven i Jularp Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslaget om utökat verksamhetsområde för spillven i Jularp. Enligt 6 lagen (2006:412) om allmänna ventjänster ska en kommun, om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas venförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, bestämma det verksamhetsområde inom vilket ventjänsten eller ventjänsterna behöver ordnas, och se till behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. De ventjänster som kan vara aktuella är tillhandahållande av ven samt bortledande av dagven gata, dagven fastighet och spillven. Det kan finnas behov av olika ventjänster inom olika geografiska områden inom en kommun varför verksamhetsområdet för respektive ventjänst kan se olika ut. Nytt tillkommande verksamhetsområde för spillven är del av Jularp, enligt vad som framgår av bilaga till tekniska nämndens protokoll , 39. Det aktuella området har av miljö- och byggmyndighetens bedömts ha hög skyddsnivå avseende miljö- och hälsoskydd och är därmed ett av kommunens ytterområden som är i behov av anslutas till den kommunala ven- och avloppsanläggningen. Förslaget till nytt verksamhetsområde för spillven i Jularp innebär således en utökning av såväl verksamhetsområdets omfning som av ven- och avloppsverkets åtagande avseende tillhandahållande av ventjänster. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde , 156 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 189 Tekniska nämndens protokoll , 39, med bilagor

12 Dnr 254/12-02 Taxa för anläggningsavgifter för ven, spillven och dagven Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslaget till förändrad taxa för anläggningsavgifter för ven, spillven och dagven. Enligt 6 lagen (2006:412) om allmänna ventjänster ska en kommun, om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas venförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, bestämma det verksamhetsområde inom vilket ventjänsten eller ventjänsterna behöver ordnas, och se till behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. De ventjänster som kan vara aktuella är tillhandahållande av ven samt bortledande av dagven gata, dagven fastighet och spillven. Det kan finnas behov av olika ventjänster inom olika geografiska områden inom en kommun varför verksamhetsområdet för respektive ventjänst kan se olika ut. Kostnader för anläggande av ledningsnät och serviser i ett verksamhetsområde måste täckas av anläggningsavgifter alternativt skemedel. Utbyggnader får inte finansieras av befintliga abonnenter/kunder via brukningsavgifter. I syfte Höörs kommun ska erhålla bättre kostnadstäckning för utbyggnader av ledningsnät och serviser bör nuvarande anläggningsavgift justeras uppåt. För typhus A, ett friliggande källarlöst enbostadshus om 150 m 2 med garage om 15 m 2 och en tomtyta om 800 m 2 kommer anläggningsavgiften för ven, spillven och dagven uppgå till kronor, inklusive mervärdessk. Mot bakgrund av anläggningsavgiften enligt nu gällande taxa uppgår till kronor innebär det nu aktuella förslaget till en taxehöjning med ca: sjuttio (70) procent. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsen , 157 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 190 Tekniska nämndens protokoll , 37, med bilagor Skrivelse, med bilagor, från VA-chef Magnus Brom,

13 Dnr 37/11-00 Strategi för energieffektivisering Kommunstyrelsen beslutar anta Strategi för energieffektivisering , samt anmäla dokumentet till kommunfullmäktige. Enligt förordningen (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting finns det möjlighet för kommuner söka ett ekonomiskt bidrag till strategisk energieffektivisering av den egna verksamheten. Höörs kommun har sökt och beviljats bidrag med ett belopp om kr per år under perioden En kommun som beviljas bidrag ska under det första året upprätta en strategi för energieffektivisering, som ska innehålla en nulägesanalys av betydande energiaspekter i kommunens verksamhet, mål för år 2014 och år 2020 samt en handlingsplan med åtgärder. Avsikten med det statliga stödet är hjälpa den offentliga sektorn till bli en föregångare inom energieffektivisering och användning av förnybar energi samt skapa möjligheter för uppfyllande av EU:s energitjänstedirektiv som kräver statistik om slutanvändning av energi i medlemsländerna. Kommunen har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med energieffektivisering. Det nya för perioden är man betraktar alla sektorers arbete med energieffektivisering i ett gemensamt sammanhang och med en större överblick. Arbetet med ta fram förslaget till strategi för energieffektivisering, med nuläge, mål och åtgärder, har skett i nära samarbete med Energikontoret Skåne, som är en del av Kommunförbundet Skåne. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 202 Protokoll från kommunstyrelsen, , 137 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 162 Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering - Uppföljning 2011 _

14 Dnr 302/ Förslag till handlingsplan för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete SAM Kommunstyrelsen beslutar godkänna Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Höörs kommun 2011, uppdra åt kommunledningskansliets personalkontor göra arbetsmiljöpolicyn känd i verksamheterna genom chefer och arbetsledare som via APT och liknande forum förankrar arbetsmiljöpolicyn i sina respektive verksamheter, uppdra åt kommunledningskansliets personalkontor förtydliga informationen om kravet på skriftlig riskbedömning vid planerade förändringar inom samtliga verksamheter, exempelvis genom utökad information på intranätet, uppdra åt kommunledningskansliets personalkontor förtydliga informationen om en organisations- och/eller verksamhetsförändring som påverkar flera verksamheter ska samverkas i Cesam innan beslut fas, uppdra åt kommunledningskansliets personalkontor öka synligheten av och information om kommungemensamma styrdokument som rör arbetsmiljö och samverkan, företrädesvis på intranätet, uppdra åt kommunledningskansliets personalkontor förbättra och enhetliggöra tillbudsoch arbetsskadestatistiken samt uppföljning av detta, samt dessa åtgärder ska genomföras innan 2013 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet påbörjas.

15 forts 169 Under hösten 2011 fastställde Kommunstyrelsen rutiner för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Höörs kommun. Uppföljningen genomfördes under hösten 2011 med en webbenkät till kommunens samtliga anställda. Webbenkäten innehöll frågor med direkt koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Personalkontoret har sammanställt alla sektorernas svar på webbenkäten och låtit varje sektorchef arbeta fram en handlingsplan utifrån enkätresultaten. Handlingsplanerna har behandlats i respektive sektors samverkansgrupp och nämnd. Utifrån det kommungemensammaresultatet på webbenkäten har föreslag på kommungemensamma åtgärder/handlingsplan tagits fram i samarbete mellan arbetsgivarrepresentanter och fackliga representanter i Cesam. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 204 Skrivelse från personalchef Camilla Lindhe, Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Höörs kommun 2011 Arbetsmiljöpolicy Rutiner för Systematiskt arbetsmiljöarbete

16 Dnr 303/12-00 Trafikplan för Höörs kommun Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt tekniska nämnden ansvara för Parkeringspolicy, Trygghetsprogram, Kollektivtrafikprogram och Trafikmiljöprogram, enligt av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 59, godkänd Trafikstrategi och Trafikplan för Höörs kommun, upprättas senast under år Reservation Annagreta Reinholdz (S), Maria Boström Lambrén (S), Suad Korlat (S) och Roger Persson (S) reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut till förmån för deras eget tilläggsyrkande. Bilaga 170 Diskussion förekom om hanteringen av de planer och program vilka kommunstyrelsen, enligt av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 59, godkänd Trafikstrategi och Trafikplan för Höörs kommun, ansvarar för framtagandet av. De sakområden de aktuella planerna och programmen, Parkeringspolicy, Trygghetsprogram, Kollektivtrafikprogram och Trafikmiljöprogram omfar ligger inom tekniska nämndens ansvars-, erfarenhets-, kompetens-, kunskaps- och verksamhetsområde. De aktuella sakområdena falller inte inom kommunstyrelsens verksamhetsområde annat än inom den uppsiktsskyldighet kommunstyrelsen har över övriga nämnders verksamhet. Överläggning Annagreta Reinholdz (S), med instämmande av Roger Persson (S), Suad Korlat (S) och Maria- Boström Lambrén (S), yrkade kommunstyrelsen skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget detta i samverkan med övriga nämnder i synnerhet vad gäller ityd och trafikbeteendepåverkan i trafikmiljö. Björn Andreasson (M), med instämmande av Christer Olsson (M), Hans-Göran Larsson (FP) och Lars-Olof Andersson (C) yrkade kommunstyrelsen skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden, Anna Palm (M) ställde proposition på framställda yrkanden och fann kommunstyrelsen dels beslutat i enlighet med Björn Andreassons (M) m.fl. förslag till beslut, dels beslutat avslå Annagreta Reinholdz (S) m.fl. tilläggsyrkande.

17 forts 170 sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 207 E-post från Johan Lavesson, Utdrag ur Trafikstrategi och Trafikplan för Höörs kommun Skrivelse Trafikplanen för KS från tekniska sektorn Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden _

18 Dnr 236/12-00 Revisorernas granskning av kommunens fordonshantering Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunledningskansliets servicechef, i samråd med kommunledningskansliets personalkontor utarbeta en rese- och mötespolicy i enlighet med de förslag, rekommendationer och synpunkter som framkommer i revisorernas granskningsrapport samt med beaktande av iakttagelser som anges i densamma. KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat rutinerna för hantering av kommunens fordon. Det övergripande syftet med granskningen har varit undersöka om kommunen har riktlinjer, rutinbeskrivningar och en intern kontroll kring användningen av kommunens fordon. Granskningen har gett upphov till vissa iakttagelser och förslag till åtgärder. Bedömningen från revisorernas sida är bristerna är allvarliga och det är av stor vikt åtgärder vidtas. Revisorerna rekommenderar kommunen utarbeta och fastställa en instruktion eller policy kring användande och uppföljning av fordonen inom Höörs kommun med tillhörande dotterbolag. Enligt revisorerna är det dokument som finns relativt allmänt hållet och framtaget i ett projekt med tio (10) andra kommuner med ibland andra förutsättningar. Revisorerna anser vidare det bör införas ett krav på det skall finnas körjournaler på alla bilar understigande 3,5 ton. Kravet på dessa körjournaler kan dock, enligt revisorerna, utformas olika beroende på bilkategori och användningsområde. Avslutningsvis konstaterar revisorerna kommunen förefaller ha bra rutiner när det gäller anskaffning av nya fordon samt planering och uppföljning av man har en ändamålsenlig bilflotta. Enligt den aktuella granskningsrapporten fanns det, per den 7 maj 2012, totalt sjuttiotvå (72) fordon understigande 3,5 ton som var ägarregistrerade på Höörs kommun. Dessa fordon fördelade sig mellan de olika sektorerna enligt följande. Barn- och utbildningssektorn, ett (1) fordon Kommunstyrelsen, fem (5) fordon Kultur- och fritidssektorn, ett (1) fordon Miljö- och byggsektorn, två (2) fordon Räddningstjänsten, sju (7) fordon Sociala sektorn, trettionio (39) fordon Tekniska sektorn, sjutton (17) fordon

19 forts 171 Samtliga ovan angivna sektorer har beretts möjlighet yttra sig över innehållet i revisorernas granskningsrapport enligt följande. Barn- och utbildningssektorn Sektorn förfogar över ett fordon, en minibuss, som används av personalen i Munkarps resursskola för elevtransporter. Eftersom eleverna har olika scheman och undervisningen förlagd även till andra skolor är skolan i behov av ett fordon. Kommunstyrelsen De synpunkter som revisorerna anger under punkten i granskningsrapporten är relevanta och bör åtgärdas. Dessa punkter bör kunna inarbetas i den rese- och mötespolicy som utarbetas tillsammans med bland annat Hörby kommun. Dock bör uppgift om ordinarie uppställningsplats kompletteras med dagligt förd logglista för var/hos vilken tjänsteman kommunens jourbilar finns uppställda under arbetsfri tid. Noteras bör också Skeverkets riktlinjer för i vilken omfning en jourbil kan användas för färd mellan bostad och arbetsplats under jour utan förmånsbeskning för bilförmån blir aktuell, bör beaktas. Kultur- och fritidssektorn Sektorn hyr ut en traktor och en holder till Höörs föreningsallians. Dessa leasar sektorn av tekniska sektorn. Sektorn har även ett släp som står uppställt på Jeppavallen. Miljö- och byggsektorn Miljö- och byggmyndigheten har ett (1) fordon och rutinerna för dess hantering, skötsel och rapportering av olyckor är föråldrade och behöver uppdateras. Dessa rutiner finns inte registrerade i myndighetens kvalitetssystem. Varje användande av fordonet registreras i en körjournal där datum, sträcka, användare och syftet med resan registreras. Journalen granskas och arkiveras av miljöavdelningens assistent. Rutinerna kommer registreras i kvalitetssystemet för fortsätningsvis uppdateras enligt detta systems riktlinjer. Räddningstjänsten Inom räddningstjänsten har det inte sedan Höörs kommun bildade en egen räddningstjänst, år 2003, förts körjournal i något fordon. Numera har det dock införts rutiner för körjournaler enligt följande. Det finns en körjournal i alla räddningstjänstens fordon under 3,5 ton. Körjournalen ska alltid fyllas i efter körning med fordonet, med undantag för när fordonet används i samband med jour/beredskap. Ifylld körjournal förvaras i en fordonspärm som är specifik för respektive fordon. Sociala sektorn Sektorn har översänt en checklista avseende tjänstebilar som används inom sektorn. Denna checklista uppfyller, enligt sektorn, ställt krav om körjournal från revisorer.

20 forts 171 Sociala sektorn forts. Av den aktuella checklistan framgår bland annat mätarställning, tillsammans med vederbörandes signatur, ska skrivas in i körjournal som finns i bilen. Mätarställning ska en gång per månad rapporteras till assistenten. Tekniska sektorn Sektorn har sjutton (17) fordon under 3,5 ton för olika ändamål samt ett antal tyngre arbetsfordon. Om de ska börja journalföra all dessa innebär det en hel del mer arbete för såväl maskinförare som för de som ska utöva kontroll och uppföljning. Körjournal för fordon av personbilskaraktär kan tänkas bli nödvändigt om möjligheten till kontroll och uppföljning ska finnas. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 208 Kultur- och fritidssektorns yttrande, Barn- och utbildningssektorns yttrande, Kommunstyrelsens yttrande, Sociala sektorns yttrande, Miljö- och byggsektorns yttrande, Räddningstjänstens yttrande, Tekniska sektorns yttrande, Granskning av kommunens fordonshantering,

21 Dnr 285/12-00 Förslag till Riktlinjer för sponsring i Höörs kommun Kommunstyrelsen beslutar fastställa Riktlinjer för sponsring i Höörs kommun, samt delegera till näringslivschefen fa beslut om sponsring upp till ett belopp om kronor. Reservation Annagreta Reinholdz (S), Maria Boström Lambrén (S), Suad Korlat (S) och Roger Persson (S) reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut till förmån för deras eget yrkande. Bilaga 172 A Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt kommunledningskansliet utarbeta en marknadsföringsplan/-policy för kommunens sponsorbidrag. Vidare fick näringslivschefen i uppdrag upprätta en sammanställning över lämnade sponsorbidrag under åren Föreslagna riktlinjer för sponsring i Höörs kommun har till syfte förtydliga vilka som kan vara mottagare av sponsormedel, vilka kriterier som ska gälla vid beslut samt vilka villkor kommunen ställer. Vidare föreslås besluten fas av ansvarig tjänsteman inom förvaltningen, inom ramen för den budget som antagits. Därmed avlastas kommunstyrelsen från denna typ av ärende. Överläggning Annagreta Reinholdz (S), med instämmande av Maria Boström-Lambrén (S), Suad Korlat (S) och Bengt Jönsson (MP), yrkade kommunstyreslens skulle besluta fastställa Riktlinjer för sponsring i Höörs kommun, samt alla beslut om sponsring enligt Riktlinjer för sponsring i Höörs kommun, ska fas av kommunstyrelsen. Christer Olsson (M), med instämmande av Hans-Göran Larsson (FP), yrkade kommunstyrelsen skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning och omröstningsresultat Ordföranden, Anna Palm (M) ställde proposition på de framställda yrkandena och fann kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Christer Olsson (M) och Hans-Göran Larsson (FP) förslag till beslut. Omrösning begärdes.

22 forts 172 Propositionsordning och omröstningsresultat forts. Kommunstyrelsen godkände följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till Christer Olsson (M) och Hans-Göran Larsson (FP) förslag till beslut. Nej-röst för bifall till Annagreta Reinholdz (S) m.fl. förslag till beslut. Med följande, Christer Olsson (M), Björn Andreasson (M), Tom Ström (M), Hans-Göran Larsson (FP), Lars-Olof Andersson (C), Margareta Johansson (KD) och ordföranden Anna Palm (M), sju (7) ja-röster och följande, Annagreta Reinholdz (S), Maria Boström Lambrén (S), Suad Korlat (S), Roger Persson (S), Bengt Jönsson (MP) och Anders Westergren (SD), sex (6) nej-röster beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Christer Olsson (M) och Hans-Göran Larsson (FP) förslag till beslut. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 209 Skrivelse från näringslivschef Peter Wollin, Förslag till Riktlinjer för sponsring i Höörs kommun Redovisning av sponsring och marknadsföringsinsatser

23 Dnr 271/12-02 Ansökan om bidrag till kulturprojekt, Föreningen Shqiponja Hörby Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan, samt uppmana kultur- och fritidsnämnden vid ansökningar om bidrag till kulturprojekt eller annat som ligger inom nämndens ansvars- och verksamhetsområde fortsättningsvis fa beslut i dessa ärenden och expediera besluten till sökanden och inte överlämna detta till kommunstyrelsen. Föreningen Shqiponja i Hörby har ansökt om bidrag till kulturprojekt hos kultur- och fritidsnämnden som avslår ansökan med motiveringen projektet inte faller under kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde utan bör tillhöra kommunstyrelsen. Överläggning Hans-Göran Larsson (FP) och Björn Andreasson (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 212 Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, , 64 Skrivelse från föreningen Shqiponja,

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell 2015-02-09 1 (21) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30 Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson (MP) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00. Stefan Liljenberg (SD)

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00. Stefan Liljenberg (SD) 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00 Beslutande Tjänstgörande Ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Erik Mårtensson, ordf. (KD) Olof Asserfors (S) Knut Kryger (FP) Stefan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50

Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50 2015-03-25 1 (18) Plats och tid ande Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50 Anders Netterheim (M), ordförande Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf Björn Andreasson (M) Camilla Källström (M)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fastighetsnämnden. kl. 16.15-18.08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fastighetsnämnden. kl. 16.15-18.08 1(10) Plats och tid Ekelunds sammanträdeslokal i Osby, torsdagen den 13 december 2012 kl. 16.15-18.08 ande ledamöter Torsten Johansson (m)ordförande Sten Andersson (s) Henry Nilsson (c) Annelie Frostensson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 2013-09-25 Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp, onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.10 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer