Kollektivavtal Vattenfall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivavtal Vattenfall 2011-2012"

Transkript

1 Kollektivavtal Vattenfall Gäller för Vattenfallkoncernens bolag och enheter i Sverige Avtalet är träffat mellan Vattenfallkoncernens bolag i Sverige Akademikerrådet i Vattenfall Unionen Ledarna SEKO Kollektivavtal Vattenfall

2 BILAGA 2 ANSTÄLLNINGSVILLKOR Utöver och i förekommande fall i stället för vad som följer av Branschavtal Energi gäller detta avtal. Löneutbetalning Lön utbetalas per månad, senast den 25:e. Dock betalas junilönen ut före midsommarafton och decemberlönen före julafton. Särskilda lönetillägg se bilaga 2:1. Övriga villkor Om arbetstagare måste avhålla sig från arbete på grund av risk för överförande av smitta och rätt föreligger till smittbärarpenning, betalar arbetsgivaren sjuklön som vid sjukdom. Vid byte av tjänsteställe, på arbetsgivarens initiativ, ersätter arbetsgivaren uppkomna flyttkostnader. 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Giltighetsområde Detta är ett lokalt avtal för bolag/enheter inom Vattenfallkoncernen i Sverige (se bilaga 1) och är giltigt för alla arbetstagare anställda hos arbetsgivare för vilka Branschavtal Energi tillämpas. Avtalade avvikelser redovisas i bilaga A. 2 Kap Permission och tjänstledighet 1 Permission - Besök vid Företagshälsovården. Permission för annat skäl kan beviljas efter överenskommelse med närmaste chef. Kommentar: Som nära anhörig räknas make/maka, registrerad partner, sammanboende, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar samt mor- och farföräldrar, eller annan närstående. 2 Tjänstledighet Partiell ledighet för vård av barn kan utöver lag medges till förälder med barn upp till 12 års ålder. 3 Kap Semester 1 Allmänt Vattenfallkoncernens bolag i Sverige tillämpar sammanfallande intjänandeår som semesterår, med löptid den 1 januari 31 december (kalenderår). 1

3 3 Semesterlön, semesterersättning m m Semestertillägg för varje betald semesterdag - 0,5 procent av summan av den rörliga lönedel, där semestertillägget inte ingår, som har utbetalats under föregående kalenderår. 4 Kap Sjuklön m m 5 Sjuklönetid Arbetstagare tillhör grupp 1 från anställningens början oavsett anställningsform. 8 Föräldraledighet Föräldraledighetstillägg för hel föräldraledighet utges under 270 dagar. 5 Kap Övertidskompensation 1 Övertidsarbete Vid övertid mer än 30 minuter ersätts den faktiska övertiden. Kommentar: Resa till och från övertidsarbetet ersätts enligt EFA definition (5 kap 1 ), vid användandet av egen bil, med samma belopp som vid tjänsteresa dock är ersättningen i sin helhet skattepliktig. Avvikelse BILAGA A avseende övertid vid Ringhals AB och Forsmark Kraftgrupp AB 6 Kap Mertidskompensation Om arbetstagare kontinuerligt arbetar mycket mertid skall företaget och berörd personalorganisation samråda om att eventuellt föreslå förändring av tjänstgöringsgraden. Vid mertid mer än 30 minuter ersätts den faktiska mertiden. 7 Kap Obekväm arbetstid, beredskaps- och jourtjänstgöring 3 Beredskapstjänstgöring Definition av ett beredskapstillfälle (pass) = beredskapsdygn t ex måndag tisdag = ett beredskapstillfälle. Beredskapsvecka, t ex torsdag torsdag = sju beredskapstillfällen. Beredskapen förläggs ej tätare än var fjärde vecka. Vid fler än sju beordrade beredskapstillfällen under en fyraveckorsperiod betalas ersättning med halv tillämplig divisor per tillfälle. Beredskapsersättning betalas även för tid då övertidsersättning betalas. Vid påkallad inställelse i arbete, betalas övertidsersättning för den arbetade tiden, dock minst tre timmar. Vid upprepad inställelse i arbetet, inom dessa tre timmar, ersätts endast verkligt arbetad tid. Med inställelse i arbetet avses att arbetstagaren lämnar bostaden för att utföra arbete på arbetsplats utanför bostaden till dess arbetstagaren återkommer till bostaden. Ersättning betalas också för resekostnad, i anslutning till sådan inställelse. 2

4 Vid påkallat arbete från bostaden, betalas övertidsersättning för den arbetade tiden, dock minst en timme. Vakthavande driftledare (VHD)-tillägg Som ersättning för att i bostaden utföra förebyggande kontroller, samt i förekommande fall använda hemmavaktterminal för kontroll och övervakning erhåller vakthavande driftledare (VHD) ett lokalt beredskapstillägg inklusive semestertillägg med månadslönen/60 för varje fullgjord hel beredskapsvecka Kommentarer: Se även under 3 kap 3 veckovila i arbetstidsbestämmelserna bilaga 3. Beredskap med kort varsel, utryckningsersättning och arbete på semesterdag vid utryckning Syftet är att underlätta vid en störningssituation i egen eller i kunds anläggning. Frivillig överenskommelse om förläggning av beredskap, utryckning och arbete på semesterdag kan träffas av arbetsgivaren och arbetstagaren. Beredskapsförläggning, utryckning och arbete på semesterdag i andra fall än i en störningssituation, hanteras enligt tillämpliga regler i lag och avtal. Beredskap med kort varsel Om beredskap förläggs med kort varsel, enligt följande antal timmar respektive dagar i förväg betalas ett engångsbelopp samt ersättning per beredskapstimme enligt nedanstående divisorer. < 24 timmar i förväg 1000 kr i engångsbelopp timmar i förväg 600 kr i engångsbelopp 48 timmar 7 dagar i förväg 300 kr i engångsbelopp Dock fördubblas engångsbeloppen vid storhelger. Med storhelger avses tid då ersättning utges med månadslön/250 enligt nedan. Ersättning per beredskapstimme betalas med Dock gäller följande: Tid från kl dag före arbetsfri dag till kl nästkommande arbetsdag Månadslön/1000 Månadslön/500 Tid från kl på skärtorsdagen och nyårsafton samt från kl på pingst-, midsommar- och julafton till kl första vardagen efter respektive helg Månadslön/250 Beredskapsersättning betalas även för tid då övertidsersättning betalas. Ersättning utges för lägst 8 timmar per beredskapstillfälle. 3

5 OBS! Vid beredskapstillfällen mer än 7 dagar under en fyraveckorsperiod betalas enligt ordinarie beredskapsersättning (med halv ordinarie divisor). Alltså ej enligt ovanstående, dock betalas engångsbeloppet. Avvikelse BILAGA A avseende Beredskap kort varsel vid Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB Utryckningsersättning Utryckningsersättning utgår under förutsättning att det är ett omedelbart behov av utryckning vid störning/driftstörning av allvarlig karaktär i egen eller i kunds anläggning utanför ordinarie arbetstid. Ersättningen avser personal som kallas ut på sin fritid och ej är förlagd i beredskap. Det utgår en ersättning om man blir utkallad och hemskickad för vila där man fortsätter att arbeta efter vilan. Detta oavsett om arbetet fortsätter på nytt dygn. För att ny ersättning skall betalas efter vila i bostaden, måste det klart framgå att arbetet avser nytt störningstillfälle och nytt uppdrag. Ersättning för utryckning utbetalas med 1000 kronor/person och utryckning för arbete på ordinarie tjänsteställe, under helgfri period måndag klockan fredag klockan Under övrig tid*) betalas 1500 kronor/person och utryckning. Efter 5 timmar, utanför ordinarie arbetstid, utbetalas ytterligare 200 kronor/hel timma. Ersättning för utryckning utbetalas med 1500 kronor/person och utryckning för arbete utanför ordinarie tjänsteställe under helgfri period måndag klockan fredag klockan Under övrig tid*) betalas 2250 kronor/person och utryckning. *)Definition av övrig tid: Tid från kl fredag måndag kl Samt tid från kl trettondagsafton, skärtorsdag, 30 april, Kristi Himmelfärdsdag. Samt tid från kl dag före nationaldag, midsommarafton-, julafton och nyårsafton till kl första vardagen efter respektive helg. Arbete på semesterdag vid utryckning Den personal som i samband med utryckning, frivilligt arbetar (avbryter ledigheten) på semesterdag ersätts med enkel övertid samt att semesterdagen återbetalas. Dock betalas kvalificerad övertid mellan kl Dessa övertidstimmar ska inte medräknas i övertidskvoten. Kommentar: I kommentarerna beskrivs störningssituation för de olika verksamheterna. Resa till och från övertidsarbetet ersätts enligt EFA definition (5 kap 1 ), vid användandet av egen bil, med samma belopp som vid tjänsteresa dock är ersättningen i sin helhet skattepliktig. 4 Jourtjänstgöring Definition av ett jourtillfälle (pass) = jourdygn, t ex måndag tisdag = ett jourtillfälle. Jourvecka, t ex måndag måndag = sju jourtillfällen. Jourtjänstgöring förläggs ej tätare än var fjärde vecka. Vid påkallad inställelse i arbete, betalas övertidsersättning för den arbetade tiden, dock minst tre timmar. Vid upprepad inställelse i arbetet, inom dessa tre timmar, ersätts endast verkligt arbetad tid. 4

6 Vid fler än sju beordrade jourtillfällen under en fyraveckorsperiod, betalas ersättning med halv tillämplig divisor per tillfälle. Ersättning motsvarande jourersättning utbetalas också vid beredskap utanför hemmet där övernattning sker på av arbetsgivaren anvisad plats. 8 Kap Restid utanför ordinarie arbetstid 2 Förutsättningar för restidsersättning Vid restid mer än 30 minuter ersätts den faktiska restiden. Detta gäller även vid resor mellan tillfällig bostad och arbetsplats (s k logiresor). Kommentar: Branschavtal Energi kommentarer till Restid utanför ordinarie arbetstid 1 Rätt till restidsersättning ska tillämpas: Vid tjänsteresa med bil, egen eller företagets, då gods eller personer transporteras för företagets räkning, räknas restiden som ordinarie arbetstid. I det fallet utges övertidsersättning och inte restidsersättning, för tid utanför ordinarie arbetstid. Om tjänsteresan med bil företas endast för att transportera arbetstagaren själv utges restidsersättning för tid utanför ordinarie arbetstid. Komplettering gällande resor utomlands Restidsersättning ersätts vid utlandsresa i enlighet med avtalet, för utresa till första förrättningsorten och för återresa från sista förrättningsorten. Ersättning utgår ej för resor mellan olika förrättningsorter. Avvikelse BILAGA A avseende restid vid Vattenfall Services Nordic AB 9 Kap Arbetstidsförkortning ämpningsregler för arbetstidsförkortning enligt nedan; ämpningsregler för arbetstidsförkortning i form av arbetstidskonto - Arbetstidsförkortningen påförs arbetstidskontot per den 1 januari varje år. - Arbetstidsförkortningen skall tas ut i form av ledig tid eller pensionsavsättning och kan inte utbetalas med lön. - Arbetstidsförkortningen kan inte föras över från ett år till ett annat. - Förläggning av arbetstidsförkortning kan ske lokalt på bolag/enheter - Det är ett ömsesidigt ansvar för arbetsgivaren och arbetstagaren att se till, att arbetstidsförkortningen tas ut under kalenderåret. - Senast i september månad bör arbetsgivaren och arbetstagaren samråda om hur eventuell återstående arbetstidsförkortning kan disponeras. - För deltidstjänstgörande arbetstagare och för arbetstagare med annan frånvaro än sjukdom eller semester proportioneras arbetstidsförkortningen, (exempelvis om arbetstagaren börjar eller slutar under kalenderåret). - Arbetsgivaren har rätt att räkna av för mycket uttagen arbetstidsförkortning mot innestående lön. Avvikelser BILAGA B avseende Arbetstidsförkortning antal timmar/utläggning av timmar. 5

7 10 Kap Uppsägning Vid uppsägning på grund av arbetsbrist förlängs uppsägningstiden enligt följande om arbetstagaren på uppsägningsdagen har minst sex års anställningstid inom Vattenfallkoncernen. Arbetstagaren har fyllt Uppsägningstiden förlängs med 40 år 4 månader 45 år 5 månader 50 år 6 månader 55 år 6 månader Kommentar: Enligt Branschavtal Energi 10 kap 1 förlängs uppsägningstiden med 6 månader vid uppsägning p g a arbetsbrist, om arbetstagaren vid uppsägningsdagen fyllt 55 år och då har 10 års sammanhängande anställningstid. Regleringen ovan, för den som fyllt 55 år, innebär att denna förlängning inträder redan efter 6 års anställningstid. Arbetsgivaren ska lämna tjänstgöringsintyget inom en månad från det att arbetstagaren begärt att få det. Kommentar: Tjänstgöringsintyget ska lämnas snarast dock senast inom en månad. 6

8 BILAGA A till Anställningsvillkor bilaga 2 Avvikelse 5 kap Övertid vid Ringhals AB och Forsmark Kraftgrupp AB Utökat övertidsuttag Om det föreligger särskilt behov av ökat arbetstidsuttag får övertid tas ut med ytterligare högst 15 timmar utöver arbetstidslagens bestämmelser under en kalendermånad. Utökningen gäller hela året. Revisionsövertid Utöver EFA-avtalets regler om övertidsersättning erhåller medarbetare 110 kronor per övertidstimme under tiden 1 maj t.o.m. den 30 september. Semestertillägg ingår i ersättningen. Storhelgsövertid Övertid i samband med storhelg ersätts per timme med månadslönen/50. Detta gäller för övertidsarbete som utförs från kl dag före Långfredag, Pingstafton, Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton till kl första vardagen efter respektive helg. Lördag likställs med helgdag i dessa sammanhang. Semestertillägg ingår i ersättningen. Beredskap kort varsel Vid Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB gäller istället vid: 48 timmar 14 dagar i förväg 300 kr i engångsbelopp samt Indragen, ej nyttjad beredskap ersätts med 600 kr Avvikelse 8 kap Restid vid Vattenfall Services Nordic AB Dessa regler ersätter 8 kapitlet i Branschavtal Energi samt tidigare lokal reglering. Denna restidsersättning tillämpas vid all restid utanför ordinarie arbetstid. Restidsersättning betalas för faktisk tid, dock inte för kortare tid än 30 minuter. Restid utanför ordinarie arbetstid betalas per timme med månadslönen/167 När resan företagits under tiden från kl till kl helgfri måndag till fredag samt från kl dag före arbetsfri dag till kl påföljande arbetsdag är restidsersättningen månadslönen/125 Semestertillägg är inkluderat i ovanstående ersättningar Bekostar företaget sovplats på båt eller tåg, betalas inte restidsersättning för den tid mellan kl 22-08, då arbetstagaren disponerar sovplatsen Arbete med ofta förekommande resor i tjänsten ska planeras så att restiden normalt inte överskrider 1 tim utanför ordinarie arbetstid vid resans början och slut. Vid tillämpning av formlerna för beräkning av restidsersättning ska en deltidsanställds lön räknas upp så att den motsvarar full ordinarie arbetstid. Avvikelse 9 kap avseende Arbetstidsförkortning antal timmar/utläggning av timmar finns i BILAGA B till Arbetstidsbestämmelser bilaga 3. 7

9 BILAGA 2:1 Särskilda lönetillägg - bilaga till Anställningsvillkor bilaga 2. äggen justeras årligen per den 1 januari med Konsumentprisindex, fastställda tal och årsmedelvärde. Flygtillägg. Flygtillägg betalas med månadslön/200 per arbetsdag inklusive semestertillägg då arbetstagare deltar i flygbesiktning av ledningar eller liknande arbete. Kommentar: Arbetstagaren likställs med besättningsman. Kraftstationstillägg Kraftstationstillägg betalas med 12 kr per timme inklusive semestertillägg. Kraftstationstillägg betalas inte om arbetstiden förkortas på grund av underjordsarbete enligt Branschavtal Energi 2 kap 1 Avtal om arbetstidsbestämmelser för arbetstagare. För att ersättning skall utbetalas fordras sammanlagt minst en timmes arbete per dag. Ersättningen inkluderar semestertillägg. Kraftstationstillägg utbetalas när den anställde: -arbetar i nya bergutrymmen fram till dess det permanenta ventilationssystemet tagits i drift, -arbetar i icke inklätt bergrum eller icke inklädd tunnel eller dylikt, -arbetar i torrlagda vattenvägar efter (eller inuti) intagslucka, utskovslucka, pumpgropar, inre turbin- och generatorutrymmen samt kabelschakt, inspektionsgångar och motsvarande och andra utrymmen med liknande ovänlig arbetsmiljö. Kommentar: Fler exempel på när Kraftstationstillägg kan tillämpas beskrivs i kommentarerna. Höghöjdsarbete ägg för arbete i stålstolpar, master, vindkraftverk och liknande. >24 meter ersätts med 60 kr/arbetad dag >45 meter eller högre ersätts med 120 kr per arbetad dag. För att ersättning skall utbetalas fordras sammanlagt minst en timmes arbete per dag. Ersättningen inkluderar semestertillägg. Kommentar: Gäller ej vid arbete med skylift, om förflyttning sker via hiss, plattform med räcke och liknande. Fler exempel på när tillägg för Höghöjdsarbete kan tillämpas beskrivs i kommentarerna. Motorvärmareersättning Personal som vid beredskap ansluter tjänstebilar eller av företaget godkänd bil, till privat kraftuttag i bostaden erhåller en kostnadsersättning med a) för personbil 175 kr/beredskapsvecka b) för lastbil 210 kr/beredskapsvecka Ersättningen utges under perioden 1 oktober 30 april och är skattepliktig. 8

10 BILAGA 3 ARBETSTIDSBESTÄMMELSER Utöver och i förekommande fall i stället för vad som följer av Branschavtal Energi om arbetstidsbestämmelser för arbetstagare gäller följande: 2 kap ORDINARIE ARBETSTID 2 Lokalt avtal Arbetstagare med kontorsarbete eller administrativt arbete har avkortade dagar vid vissa tillfällen Arbetstiden per arbetsdag minskas enligt nedan: Arbetsdag timmar Trettondagsafton 4 Skärtorsdag 2 Valborgsmässoafton som infaller a) måndag torsdag 2 b) fredag 4 Dagen före Alla helgons dag 4 Den 23 december som infaller på en fredag 4 Avvikelse BILAGA B avseende avkortade dagar vid Ringhals AB, Vattenfall Services Nordic AB, Vattenfall Power Consultant AB, SKB, SQC, KSU, GEAB, VB Energi gruppen. Gemensamma bestämmelser för arbetstagare med dagtidstjänstgöring Överenskommelse bör träffas på arbetsplatsen om arbetstidens förläggning. Arbetstiden förläggs normalt mellan klockan måndag fredag. Överenskommelse kan träffas om sommar/vintertid och flexibel arbetstid enligt bilaga 3:1. Kommentar: Vid avvikelse från flextid enligt bilaga skall avvikelsen kommuniceras med förhandlingschefen på HR Norden. På arbetsdag, som infaller mellan två arbetsfria dagar (s k klämdag), läggs ledighet ut i form av kompensationsledighet, uttag av tid från arbetstidskonto eller semester. Om flextid tillämpas kan klämdagen inarbetas genom flex. Vid beordrat arbete på klämdag utgår ersättning motsvarande övertid på annan tid. Väljer medarbetare att själv arbeta på klämdagen är det normal arbetstid. Kommentar Dessa övertidstimmar ska inte medräknas i övertidskvoten. Avvikelse BILAGA B avseende klämdag vid Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Innestående kompensationsledighet får uppgå till sammanlagt 40 timmar per den 1 maj. 9

11 Avvikelse BILAGA B avseende kompensationsledighet vid Ringhals AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, och SQC. Ändring av arbetstidsschema (dagtidsgående) Definition Med ändring av arbetstidsschema avses att arbetstagaren beordras att, tillfälligt eller permanent, ändra sin ordinarie tjänstgöringslista eller förskjuta sin ordinarie arbetstid med minst två timmar. Besked om sådan förändring skall lämnas till arbetstagaren minst 14 dagar innan ny tjänstgöringslista skall påbörjas, innehålls varseltiden utgår ingen ersättning. Ersättning Vid ändring av arbetstidsschema utges ersättning för de tio första schemalagda arbetspassen med: Första arbetspasset kr Efterföljande 9 arbetspass 535 kr/arbetspass Vid tillfällig förändring av arbetstidsschema utgår ingen ersättning i samband med återgång till nästföregående arbetstidsschema. Varsel om ändring av arbetstidsschema som sedan återkallas ersätts med 600 kronor. Avvikelse BILAGA B avseende ändring av arbetstidsschema (dagtidsgående) vid Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB. 3 kap ARBETSTID, DYGNSVILA och VECKOVILA 2 Dygnsvila Arbetstagare äger rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under ett dygn, så kallad dygnsvila. Perioden mellan och skall ingå i ledigheten såvida oplanerade händelser inte kräver avsteg från detta (dessa klockslag gäller ej skiftarbete). Sammanfaller viloperioden med ordinarie arbetstid skall inget frånvaroavdrag göras. Om viloperioden ger rätt till ledighet om 5 timmar eller mer av den ordinarie arbetsdagen utges ledigheten med hel betald dag. 3 Veckovila Om arbetstagare med dagtidstjänstgöring inte erhållit veckovila på grund av övertid, beredskap eller jour under veckoslut, enligt 3 kap 3 Branschavtal Energi, kompenseras detta genom en ledig dag nästkommande fredag med bibehållen lön. Infaller ledig fredag på röd dag eller inarbetad/ledig klämdag, erhåller arbetstagaren en annan arbetsdag ledig med bibehållen lön. Efter samråd med arbetstagaren förläggs ledigheten till lämplig dag. Kommentar: Med röd dag likställs midsommarafton, julafton och nyårsafton. 4 kap ÖVERTID 2 Skyldighet att utföra övertidsarbete 10

12 Partiellt sjukskrivna, partiellt tjänstlediga med stöd av lag eller för vård av barn utöver lag har inte skyldighet att utföra övertidsarbete/mertidsarbete. Kommentar: Arbetstagare med deltid enligt ( ) har inte skyldighet att utföra övertidsarbete/mertidsarbete. 11

13 BILAGA B - till Arbetstidsbestämmelser bilaga 3 Avvikelse 2 kap Ordinarie arbetstid - Svensk Kärnbränslehantering (SKB) Avvikelse till 2 kap Ordinarie arbetstid, 2 Lokalt avtal tredje stycket gäller ej vid SKB där klämdagen är lika med normal arbetstid. Avvikelse avseende kompensationsledighet vid Ringhals, Forsmark, och SQC Från senast är taket 150 timmar. Avvikelse avseende ändring av arbetstidsschema (dagtidsgående) vid Ringhals och Forsmark. Med ändring av arbetstidsschema avses att arbetstagaren beordras att, tillfälligt eller permanent, ändra sin ordinarie tjänstgöringslista eller förskjuta sin ordinarie arbetstid med minst två timmar. Besked om sådan förändring skall lämnas till arbetstagaren minst 14 dagar innan ny tjänstgöringslista skall påbörjas. Ersättning Vid ändring av arbetstidsschema utges ersättning för de tio första schemalagda arbetspassen med: Första arbetspasset Efterföljande 9 arbetspass kr 210 kr/arbetspass Har varsel inte skett inom föreskriven tid utges en ersättning om 325 kr/försenad dag, dock för högst 14 dagar. Vid tillfällig förändring av arbetstidsschema utgår ingen ersättning i samband med återgång till nästföregående arbetstidsschema. Varsel om ändring av arbetstidsschema som sedan återkallas ersätts med 600 kronor. Avvikelse avkortade dagar vid Ringhals AB, Vattenfall Services Nordic AB, Vattenfall Power Consultant, SKB, KSU, GEAB, VB Energi gruppen Ringhals AB har 81 timmar i arbetstidsbank, inga avkortade dagar. Utläggningen av fasta dagar förhandlas. Eventuell rest kan, utöver de fasta dagarna, överföras till pensionsavsättning. (Anm. Seko kan endast återföra 9 timmar till pensionsavsättning). Vattenfall Services Nordic AB Inga avkortade dagar, individuell reglering är gjord med 12 alternativt 9 timmar till arbetstidsbank för den personal som hade avkortade dagar För anställda, som anställs externt utanför Vattenfallkoncernen, efter detta datum tillkommer inga timmar till arbetstidsbanken. Dessa extra timmar kan inte omvandlas till pensionspremie vid årets slut utan förfaller om de inte tagits ut. VPC Arbetstagare med kontorsarbete eller administrativt arbete Veckoarbetstiden är helgfri vecka högst 40 timmar 50 minuter vintertid och 37 timmar och 30 minuter sommartid. Sommartid tillämpas perioden 1 april 30 september. 12

14 Arbetsfria dagar: Klämdagar som klämdag räknas en arbetsdag som infaller mellan två arbetsfria dagar samt Valborgsmässoafton och dagen före Alla Helgons Dag. Dagar för vilka arbetstiden avkortats till 4 timmar och 10 minuter: Trettondagsafton, Skärtorsdag och 23 december om den infaller på en fredag. Arbetstidsförkortning 9 timmar som helt eller delvis kan tas ut som ledig tid efter överenskommelse med närmaste chef eller inbetalas som pensionsavsättning. SKB har 93 timmars arbetstidsförkortning men inga avkortade dagar. Däremot är det bara max 63 timmar som kan omvandlas till pensionspremie om de ej tagits ut vid årets slut.. (Anm. Seko kan endast återföra 9 timmar till pensionsavsättning) KSU Arbetstidsförkortning har totalt 68 timmar och 40 minuter i en arbetstidsbank, inga avkortade dagar. Arbetsfria dagar Den dagliga arbetstiden är 8 timmar och 10 minuter detta ger ett antal arbetsfria dagar: Skärtorsdag dagen efter Kristi Himmelfärds dag dagen före midsommarafton dagen före alla Helgons dag arbetsdagarna mellan jul och nyår dagen före Trettondagen en årlig klämdag Snöberedskap upprätthålls under de 5 vintermånaderna november mars. Snöberedskap upprätthålls natten till arbetsdag kl 00:00 08:00. Övrig snöberedskap utanför arbetstid upprätthålls av den som har ordinarie beredskap. Snöberedskapstjänsten ersätts med 1200 kronor/månad till de som ingår i beredskapsgruppen. GEAB Arbetsfria dag/del av dag. Kontoren håller stängt följande dagar: Skärtorsdag Dag efter Kristi Himmelfärdsdag Dag före Midsommarafton Dag före julafton Kontorstiden är följande dagar: Trettondagsafton Valborgsmässoafton Dag före Kristi Himmelfärdsdag Dag före Pingstafton Dag före Alla Helgons dag VB Energi gruppen Följande dagar är arbetsfria: Skärtorsdag 13

15 Dag efter Kristi Himmelfärdsdag Dag före julafton Följande dagar är arbetstiden 4 timmar och 30 minuter. Trettondagsafton Valborgsmässoafton Dag före Kristi Himmelsfärdsdag Dag före Pingstafton Dag före Midsommarafton Dag före Alla Helgons dag Med ändring av arbetstidsschema avses att arbetstagaren beordras att, tillfälligt eller permanent, ändra sin ordinarie tjänstgöringslista eller förskjuta sin ordinarie arbetstid med minst två timmar. Besked om sådan förändring skall lämnas till arbetstagaren minst 14 dagar innan ny tjänstgöringslista skall påbörjas. Ersättning Vid ändring av arbetstidsschema utges ersättning för de tio första schemalagda arbetspassen med: Första arbetspasset kr Efterföljande 9 arbetspass 210 kr/arbetspass Har varsel inte skett inom föreskriven tid utges en ersättning om 325 kr/försenad dag, dock för högst 14 dagar. Vid tillfällig förändring av arbetstidsschema utgår ingen ersättning i samband med återgång till nästföregående arbetstidsschema. Varsel om ändring av arbetstidsschema som sedan återkallas ersätts med 600 kronor. 14

16 BILAGA 3:1 Sommar/vintertid samt flextid - bilaga till Arbetstidsbestämmelser bilaga 3. Sommar/vintertid Vid lokal tillämpning av sommar- och vintertid ska följande gälla: Den ordinarie arbetstiden helgfri vecka är högst 40 timmar 50 minuter vintertid och 37 timmar 30 minuter sommartid. Sommartid tillämpas 1 maj 31 augusti. Flextid Verksamheten styr möjligheten till flexibel arbetstid. Flextidssaldot/kalendermånad får ej överstiga +20 timmar respektive ej understiga 20 timmar. Flextidssaldo är skillnaden mellan den faktiska arbetstiden och normaltiden under månaden. Saldot kan tas ut inom tidsramen för variabel/flexibel arbetstid, undantaget att den överskjutande tiden kan tas ut vid klämdag. Fast tid Flextid Lunchram Lunchflex Normaltid/Ordinarie arbetstid/referenstid Tiden mellan de klockslag då den fasta närvarotiden på arbetet börjar respektive slutar under en arbetsdag. Tid under vilken arbetstagare valfritt får börja eller sluta sitt arbete under en arbetsdag. Tidsramen för förläggning av obligatorisk rast. Arbetstidens förläggning enligt lokal mblförhandling Klockslag Rast minst 30 minuter 8 tim/dag 40 tim/ helgfri vecka Kommentar: Parterna är överens om att denna flextidsbilaga ska gälla. Lokal-lokala överenskommelser kan träffas. Förtydligande av fast tid samt =Fast tid inklusive lunchflex. 15

17 BILAGA 4 RESEAVTAL 1 Traktamente och logikostnad Vid flerdygnsförrättning inom Sverige utanför den vanliga verksamhetsorten betalar företaget ersättning för logikostnad och traktamente enligt de bestämmelser och belopp, som anges i gällande Inkomstskattelagstiftning för att ersättningen skall vara avdragsgill. Om företaget eller annan som berörs av förrättningen, kostnadsfritt tillhandahåller måltid, minskas traktamentet i enlighet med Skatteverkets anvisningar. Kommentar: Enligt skattelagstiftningen är: Traktamente är en ersättning för merkostnader under en tjänsteresa. Det krävs alltid minst 50 km från verksamhetsorten och en hel övernattning för att skattefritt traktamente ska betalas ut. Vid förrättning med övernattning närmare än 50 kilometers avstånd från tjänstestället och bostaden utbetalas inget traktamente. Med verksamhetsort menas ett område inom 50 km, närmaste färdväg (allmän farbar väg), från den skattskyldiges tjänsteställe och ett område inom 50 km från bostaden. Den som har bostaden som tjänsteställe har bara en vanlig verksamhetsort. Tjänsteställe är den plats där arbetstagaren utför huvuddelen av sitt arbete dvs den plats där personen normalt arbetar flest dagar. En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. Om arbetet utförs på arbetsplatser som hela tiden växlar brukar tjänstestället vara den plats där arbetsmaterial hämtas och lämnas eller där arbetsuppgifterna förbereds och avslutas. Inom vissa branscher, med begränsad tid på varje plats, är bostaden tjänsteställe. Det skattefria traktamentet blir lägre när en tjänsteresa pågått i en följd längre tid än tre månader på en och samma ort (övernattningsort) utanför den ordinarie verksamhetsorten. En tjänsteresa anses pågå i en följd om den inte bryts av uppehåll som beror på att arbetet förläggs till en annan ort under minst fyra veckor. Kortare uppehåll och uppehåll för semester eller sjukdom innebär att tremånadersgränsen förlängs i motsvarande mån. Inget halvdagstraktamente utbetalas efter tre månader. För mera utförlig information se Skatteverkets information i frågan. Vid utrikes resa gäller Skatteverkets normalbelopp för utlandstraktamente. 2 Förrättningstillägg a) Flerdygnsförrättning Då traktamente betalas enligt 1, betalar företaget dessutom ett lönetillägg om 170 kronor per dag inklusive semestertillägg. Betalas halvt traktamente, betalas halvt lönetillägg. Lönetillägget justeras årligen per den 1 januari med Konsumentprisindex, fastställda tal och årsmedelvärde. Vid eget boende (privat) betalas, förutom nattraktamente, ett lönetillägg med 250 kronor per natt. 16

18 Om företaget eller annan, som berörs av förrättningen, tillhandahåller kost och logi (internat) i samband med kurs, konferens eller liknande, betalar företaget inte något lönetillägg. b) Endagsförrättning Vid endagsförrättning utanför en femkilometersgräns från tjänstestället eller bostaden betalar företaget ett lönetillägg inklusive semestertillägg. Lönetillägget justeras årligen per den 1 januari med Konsumentprisindex, fastställda tal och årsmedelvärde. Lönetillägget utbetalas inte då fri måltid erbjuds. Endagsförrättningstillägg utgår även för resa utanför Sverige och följer samma regler som vid inrikes resor. Bortovaro 6-10 timmar Bortovaro mer än 10 timmar 73 kronor/dag 146 kronor/dag 3 Resekostnader Avvikelse BILAGA C avseende endagsförrättningstillägg Gotlands Energi AB, Gotlands Energientreprenad AB, Gotlands Elförsäljning AB samt Vattenfall Power Consultant AB Vid tjänsteresa betalar företaget godkända utlägg för lämpligaste färdmedel. Vid tjänsteresa med egen bil betalas bilersättning med det belopp som anges i Inkomstskattelagen för att ersättningen skall vara avdragsgill. Därutöver betalas ett skattepliktigt belopp om 16 kronor per mil inklusive semestertillägg. Det skattepliktiga beloppet justeras årligen per den 1 januari med Konsumentprisindex, fastställda tal och årsmedelvärde 4 Fria hemresor Vid förrättning inom Sverige, som pågår mer än en vecka i följd, bör arbetstagaren erhålla fria hemresor. Vid beordrad längre förrättning inom Vattenfalls verksamhet i Europa som medför bortavaro över tre veckoslut, erbjuds i normalfallet en fri hemresa under perioden. Överstiger förrättningen 30 kalenderdagar görs individuell överenskommelse. 17

19 BILAGA C till Reseavtal bilaga 4 Avvikelse Reseavtal vid Gotlands Energi AB och Gotlands Energientreprenad AB samt Gotlands Elförsäljning AB Gotland = GEAB:s verksamhetsort för alla som är stationerade på Gotland. Vid tjänsteutövande på Gotland utgår ingen ersättning för traktamente, lönetillägg och logi. Inget endagsförrättningstillägg utgår för förrättning på Gotland. Avvikelse Reseavtal vid Vattenfall Power Consultant AB Vid förrättning över 30 dagar i närområdet Vid förrättning överstigande 30 dagar på samma plats inom en radie av 50 km från ordinarie arbetsplats utgår ett förrättningstillägg enligt nedan: Vid långtidsförrättning enligt ovan utgår ett tillägg om 75 kr per dag. Om endera part begär förhandling skall uppgörelse mellan parterna nås före förrättningen börjar beträffande tilläggets storlek i stället för schablonersättningen. 18

20 BILAGA 5 Övriga mellan parterna gällande avtal Kompletteringsavtal Vattenfallkoncernen avseende Omställningsavtal SAF-PTK Trygghetsfrågor i samband med övertalighet inom Vattenfallkoncernen EWC-Vattenfall, avtal , om Europeiskt företagsråd inom Vattenfall (EWC-Vattenfall) Kollektivavtal om samverkan i Vattenfallkoncernens affärsplaneprocess Lokalt avtal angående vissa arbetsmiljöfrågor inom Vattenfall AB Avtal om facklig verksamhet Vattenfallkoncernen Omställningsavtal Barsebäck AB Avtal om förslagsverksamhet I Vattenfall, Idébanken ( ) Avtal om förteckning över yrkesgrupper med pensionsperiod år och år med SF, STV och SALF ( ) Arbetsmiljöavtal i Vattenfall AB 19

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2008-05-05 3 14 Diarienummer Beslutsfattare 14 Antal bilagor 0 Handläggande enhet, Handläggare CPR Malmö Nils-Göran Pärlemar, 040-6803921 Ersätter Version nr 2 som

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet.

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet. TELENOR SVERIGEE AB LOKAL ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE ANSTÄLLNINGSVILLKOR TELEKOM MELLAN TELENOR SVERIGE AB OCH UNIONEN, AKADEMIKERFÖRENINGEN OCH SEKO För butikssäljare gäller lokal överenskommelse för perioden

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 014-07-4 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen omfattar

Läs mer

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1 Utf datum 1(8) 1 Innehållsförteckning: 1 Tillämpningsområde... 1 2 Arbetsgivarbegrepp... 1 3 Vissa definitioner... 2 4 Grundläggande bestämmelser... 2 5 Resplan... 2 6 Resekostnadsersättning... 3 1 mom

Läs mer

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01.

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Nedanstående ändringar har överenskommits i avtalet: 1. Avtalets omfattning. Här har före detta KY-utbildning ersatts med YH-utbildning. 2.

Läs mer

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 2004-10-05 dnr CF 21-549/2004 (ändring av dnr 1.3 330-98) Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 1 Bemyndigande Parterna sluter detta avtal med stöd av 1 kap 3 Allmänt löne- och förmånsavtal,

Läs mer

Tele2 Sverige AB. Allmänna anställningsvillkor - Lokal överenskommelse

Tele2 Sverige AB. Allmänna anställningsvillkor - Lokal överenskommelse Tele2 Sverige AB Allmänna anställningsvillkor - Lokal överenskommelse giltighetstid 1 april 2012 30 april 2013 1 (12) Hänvisningar till paragrafer och moment nedan refererar till kollektivavtalet om Allmänna

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

3 kap. Kostnadsersättningar m.m.

3 kap. Kostnadsersättningar m.m. 1 (9) 3 kap. Kostnadsersättningar m.m. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning Vissa definitioner 1 Flerdygnsförrättning Förrättning Förrättningsställe IL Tjänsteresa Tjänsteställe Traktamente Vanliga

Läs mer

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN.

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. LOKALT ARBETSTIDSAVTAL 1 Avtalets omfattning m.m. Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. Mom 2 Tvingande regler i arbetstidslagen

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personalenheten Dnr I F /98

LUNDS UNIVERSITET FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personalenheten Dnr I F /98 LUNDS UNIVERSITET FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personalenheten 1998-11-06 Dnr I F 1 13855/98 Parter: Lunds universitet SACO OFR SEKO civil Skåne 1 Parterna sluter avtal om ändrade arbetstidsbestämmelser för vissa

Läs mer

TRAKTAMENTE M FL ERSÄTTNINGAR

TRAKTAMENTE M FL ERSÄTTNINGAR TRAKTAMENTE M FL ERSÄTTNINGAR Finansförbundet 8 Kommentar Cirkulär LA-handbok Lagstiftning Skatteverkets råd mm ÖVERSIKT TRAKTAMENTE Tillåtet blanda att resa på räkning resp traktamente under året Traktamente

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 Parter Arbetsgivarsidan: Tullverket Huvudkontoret Arbetstagarsidan: SACO-föreningen vid Tullverket OFR/TULL-KUST SEKO Flextidsavtal i anslutning till Tull-ALFA

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Riktlinjer rörande ersättning för arbete i driften och på serviceavdelningar på förskjuten arbetstid Nedanstående riktlinjer är avsedda

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag Bransch H,

KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag Bransch H, L Uppföljning och utvärdering av KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag Bransch H, tecknat tillsvidare mellan, Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet, har ägt rum 2012-10-03, 10-26

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

Arbetstider. Innehållsförteckning

Arbetstider. Innehållsförteckning 2007-08-29 Innehållsförteckning sid 2 Arbetstider ----------------------------------------------------------- 3 Arbetstidsförkortning ---------------------------------------------- 4 Beredskap ------------------------------------------------------------

Läs mer

Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1

Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1 Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1 Begrepp Vecka Genomsnittlig arbetstid Genomsnittlig arbetstid för nattarbetande Börjar med måndag om inte annan beräkning tillämpas.

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

Löpande översyn av avtalstolkningar görs av den partsammansatta avtalsgruppen och presenteras i detta dokument.

Löpande översyn av avtalstolkningar görs av den partsammansatta avtalsgruppen och presenteras i detta dokument. Arbetsinstruktion Dokumentnummer 2855 Version 1.0 Frågor och svar, avtalstolkningar Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Anders Wessmark Handläggare: Nils-Göran Pärlemar Enhet: P 1. Syfte Syftet

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter

Gemensamma utgångspunkter Sid 1 (5) Gemensamma utgångspunkter Umeå universitet ska vara en attraktiv arbetsplats och erbjuda goda förutsättningar för personalen genom att verksamhetens mål och inriktning är väl kända av alla och

Läs mer

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 Avtalets parter Avtalet tecknas mellan Högskolan i Gävle och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR- Lärarförbundet och OFR-ST med stöd ALFA och ALFA-T kapitel

Läs mer

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN Fastigos rekommendationsavtal Reseavtal GILTIGT FRÅN 2002-01-01 Reseavtal Rekommendationsavtal 1993 med ändringar till och med 2012 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Fastighetsanställdas

Läs mer

Personalavdelningen 4 februari 1999 Dnr Mahr 45-99/4

Personalavdelningen 4 februari 1999 Dnr Mahr 45-99/4 MALMÖ HÖGSKOLA Personalavdelningen FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 4 februari 1999 Dnr Mahr 45-99/4 Parter: Malmö högskola SACO OFR SEKO-civil Skåne 1 Parterna sluter avtal om ändrade arbetstidsbestämmelser för

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

Traktamentsavtal KFS TRAKT 13. Gällande från 2013-01-01

Traktamentsavtal KFS TRAKT 13. Gällande från 2013-01-01 Traktamentsavtal KFS TRAKT 13 Gällande från 2013-01-01 1 Traktamentsavtal TRAKT 13 Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 13 3 Parter 3 1 Definitioner 3 Resetillägg 4 2 Utlandsresor 4 3 Riktlinjer för

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

för Sveriges Ingenjörer, Leif B Eriksson för Civilekonomerna; Anders Graneld för Förtecknade Saco-förbund; Per-Olof Sorsell

för Sveriges Ingenjörer, Leif B Eriksson för Civilekonomerna; Anders Graneld för Förtecknade Saco-förbund; Per-Olof Sorsell FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-11-02 1 (6) Ärende Förhandling angående rättelse i Lönebilaga till respektive förhandlingsprotokoll 2010-06-23 avseende branschområde Flygplatser Plats KFS, Stockholm Tid

Läs mer

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Regler om arbetstid Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB på Ida Duvinger (Almega) och Charlott Malm (Kommunal) 27 april 2017 Ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid Klicka o 40 tim/vecka här i för genomsnitt

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten... 3 Inledning... 3 A. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal.

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. DEFINITIONER Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. Månadslön Fast kontant månadslön Dagslön Månadslön x 12/365 Timlön Månadslön x 12/52 x veckoarbetstiden 1 AVTALETS OMFATTNING

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009 2007 049 1(3) Anita Fink Knudsen/ek 2007-09-18 4. 2710 2005 038, 2006 025 Till medlemmar som omfattas av avtalet för personlig assistans LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA

Postens Villkorsavtal PVA Postens Villkorsavtal PVA Gilltighetstid 2010-10-01 2012-05-31 Utgiven av Postens Villkorsavtal PVA 2010-10-01 2012-05-31 Allmänna anställningsvillkor... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Anställning...

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Bilaga C till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Överenskommelse om avvikelse från denna bilaga får träffas. 1. Särskilda bestämmelser till AB vid tillämpning av flexibel arbetstid 20

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2012-2013 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2012 31 mars 2013 Kollektivavtal mellan EnergFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 Beräkning av särskilda lönetillägg år 2014 Fr. o m det intjänandeår/semesterår som startar 2014 sker beräkningen av särskilda tillägg enligt Maskinföraravtalet

Läs mer

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete Nedanstående arbets- och anställningsvillkor tillämpas för Träarbetare (dvs. småhusmontörer, takmontörer, ställningsbyggare, golvläggare,

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Den ordinarie arbetstiden skall förläggas på helgfria vardagar måndag-fredag mellan kl 06.00-18.00 och på helgfri lördag mellan kl 06.00-12.00.

Den ordinarie arbetstiden skall förläggas på helgfria vardagar måndag-fredag mellan kl 06.00-18.00 och på helgfri lördag mellan kl 06.00-12.00. KOLLEKTIVAVTAL mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående löne- och allmänna anställningsvillkor för FARTYGSBEFÄL, som är anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund,

Läs mer

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i huvuddrag när du får frågor från dina medlemmar på

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA. Giltighetstid 2013-06-01 2016-07-31

Postens Villkorsavtal PVA. Giltighetstid 2013-06-01 2016-07-31 Postens Villkorsavtal PVA Giltighetstid 2013-06-01 2016-07-31 Postens Villkorsavtal 2013-06-01 2016-07-31 Branschavtal Kommunikation & Postens villkorsavtal Avtal om allmänna anställningsvillkor...4 1

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Välkommen! Friskoleavtalet - Avtalsinformation på Vad är arbetsrätt? Bestämmelser som gäller förhållandet arbetsgivare/arbetstagare Lag Kollektivavtal Det enskilda anställningsavtalet på Domstolspraxis

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplats Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 01 11 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstider: Alt. 1 42 timmar i genomsnitt per

Läs mer

18 kap. Belopp (RALS 2014 201, Saco S/SRAT, SEKO och OFR/TULL KUST) Reviderad 2015 03 17

18 kap. Belopp (RALS 2014 201, Saco S/SRAT, SEKO och OFR/TULL KUST) Reviderad 2015 03 17 18 kap. Belopp (RALS 2014 201, Saco S/SRAT, SEKO och OFR/TULL KUST) Reviderad 2015 03 17 3 kap lön Lönesystem Lönesystem för aspiranter och nyanställda kustbevakningstjänstemän Steg Kr/mån Anm. Aspirant

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Parterna noterar att branschavtalsbestämmelserna inte utgör avtalsinnehåll samt att de återger branschavtalet i dess lydelse den 31 september 2010.

Parterna noterar att branschavtalsbestämmelserna inte utgör avtalsinnehåll samt att de återger branschavtalet i dess lydelse den 31 september 2010. Bilaga 1 Parterna noterar att branschavtalsbestämmelserna inte utgör avtalsinnehåll samt att de återger branschavtalet i dess lydelse den 31 september 2010. 1 AVTALETS OMFATTNING Avtalet gäller för företag

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer

SEKO Södra SEKO Mellannorrland SEKO Väst SEKO Norra Norrland SEKO Gävle-Dala Bransc havtal Energi

SEKO Södra SEKO Mellannorrland SEKO Väst SEKO Norra Norrland SEKO Gävle-Dala Bransc havtal Energi Branschavtal Energi Energiföretagens arbetsgivareförening och SEKO Gällande fr o m 1 april 2010 31 mars 2012 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Överenskommelse om reseavtal mellan SFO och PTK Tid 1990-10-08, 1990-11-13, 1990-11-26, 1991-02-08, 1991-03-04, 1991-03-19 Plats Parter SFO lokaler, Göta Ark-huset, Stockholm

Läs mer

LOKALAVTAL 2005 QPER Iggesunds Bruk 2005-06-30 1 (19) Ansvarig: avd-chef LOKALT AVTAL 2005 OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGS- VILLKOR

LOKALAVTAL 2005 QPER Iggesunds Bruk 2005-06-30 1 (19) Ansvarig: avd-chef LOKALT AVTAL 2005 OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGS- VILLKOR Iggesunds Bruk 2005-06-30 1 (19) LOKALT AVTAL 2005 OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGS- VILLKOR vid Iggesunds Bruk och Iggesund Paperboard centrala enheter ingånget mellan Iggesund Paperboard å ena sidan och Pappers

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2013-2016 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Kollektivavtal Avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete

Kollektivavtal Avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete 1 Kollektivavtal Avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete Mellan Bolag: och Svenska Transportarbetareförbundet Org. Nr: Adress: Olof Palmes gata 29 101 330 Stockholm Land: Sverige Tel: + 46

Läs mer

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsföreningen för maskinbefäl anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Läs mer

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017 Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/7 2016-30/6 2017 BILAGA 2 LÖNEBILAGA FÖR ARBETSTAGARE INOM DJURSJUKVÅRDEN 1 INPLACERING I ANSTÄLLNINGSGRUPP Mom. 1 Yrkesinriktad gymnasieutbildning Mom. 1.1. Arbetstagare

Läs mer

Vad är övertid och vad är flextid m.m.?

Vad är övertid och vad är flextid m.m.? ST inom Sveriges Domstolar Vad är övertid och vad är flextid m.m.? Att veta vad som är övertid är inte lätt. Lagen klassar all arbetstid som överstiger en genomsnittlig fyrtiotimmarsvecka som övertid -

Läs mer

ALMEGA Branschavtal. Spårtrafik. Mittnabotåget Kustpilen Öresund. Veolia Transport SEKO. Sveriges Ingenjörer/TJ. Lokal anpassning av

ALMEGA Branschavtal. Spårtrafik. Mittnabotåget Kustpilen Öresund. Veolia Transport SEKO. Sveriges Ingenjörer/TJ. Lokal anpassning av Lokal anpassning av ALMEGA Branschavtal Allmänna anställningsvillkor 2012-2013 Spårtrafik Veolia Transport/Division Tåg Mittnabotåget Kustpilen Öresund Veolia Transport SEKO ST Sveriges Ingenjörer/TJ Förteckning

Läs mer

Affärsverksavtal SJ (AVASJ)

Affärsverksavtal SJ (AVASJ) Giltigt fr o m 1998-10-01 t o m 2003-09-30 1 INNEHÅLL: Affärsverksavtal SJ (AVASJ) 1.0 Presentation...2 1.1 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR...2 1 AVTALETS OMFATTNING... 2 2 ANSTÄLLNING... 2 2a ÖMSESIDIG LOJALITET

Läs mer

Centrala avtal 2011:5 2010-10-14

Centrala avtal 2011:5 2010-10-14 AVA AVA-T Centrala avtal 2011:5 2010-10-14 Ersätter Centrala avtal nr 2008:2 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media Group STHLM AVA Innehåll AVA Förord

Läs mer

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting 1 (6) Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting Ansvarig: Björn Ahlnäs 2 (6) Innehållsförteckning 1.1 Syfte 3 1.2 Definitioner 3 2 Rutiner 3 2.1 Reseräkning 3 3 Ersättning

Läs mer

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare Bilaga 2 Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare 1 Avtalets omfattning 2 Anställning Denna paragraf gäller också objektsanställda och timanställda

Läs mer

ATA. Lokalt kollektivavtal om arbetstid mm

ATA. Lokalt kollektivavtal om arbetstid mm ATA Lokalt kollektivavtal om arbetstid mm Gäller fr.o.m den 1 november 2003 MIGRATIONSVERKET Lokalt kollektivavtal om arbetstid m.m. Dnr N-241-2003-18697 1 INNEHÅLL Förhandling om arbetstidsavtal (ATA)

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar:

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar: ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1

Läs mer

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 MALMÖ HÖGSKOLA LOKALT AVTAL Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 Parter: Malmö högskola SACO-S OFR-S SEKO-civil Skåne Lokalt kollektivavtal vid Malmö högskola om ersättning vid tjänsteresa

Läs mer

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg.

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Sverige Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Ordinarie arbetstid per vecka Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är 40 timmar i genomsnitt per vecka. För

Läs mer

För maskinbefäl gäller nedanstående bestämmelser, vilka ersätter respektive kompletterar motsvarande bestämmelser i storsjöavtalet.

För maskinbefäl gäller nedanstående bestämmelser, vilka ersätter respektive kompletterar motsvarande bestämmelser i storsjöavtalet. KOLLEKTIVAVTAL mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsförbundet för MASKINBEFÄL, som är anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund och som i huvudsak bedriver

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Centrala avtal 2005:5 2005-05 - 05 Innehåll 1 Innehåll Förord 3 Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands 5 Tillämpningsområde

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... 6 ORDINARIE ARBETSTID... 7 ÖVERTID...

Läs mer