Kollektivavtal Vattenfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivavtal Vattenfall 2011-2012"

Transkript

1 Kollektivavtal Vattenfall Gäller för Vattenfallkoncernens bolag och enheter i Sverige Avtalet är träffat mellan Vattenfallkoncernens bolag i Sverige Akademikerrådet i Vattenfall Unionen Ledarna SEKO Kollektivavtal Vattenfall

2 BILAGA 2 ANSTÄLLNINGSVILLKOR Utöver och i förekommande fall i stället för vad som följer av Branschavtal Energi gäller detta avtal. Löneutbetalning Lön utbetalas per månad, senast den 25:e. Dock betalas junilönen ut före midsommarafton och decemberlönen före julafton. Särskilda lönetillägg se bilaga 2:1. Övriga villkor Om arbetstagare måste avhålla sig från arbete på grund av risk för överförande av smitta och rätt föreligger till smittbärarpenning, betalar arbetsgivaren sjuklön som vid sjukdom. Vid byte av tjänsteställe, på arbetsgivarens initiativ, ersätter arbetsgivaren uppkomna flyttkostnader. 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Giltighetsområde Detta är ett lokalt avtal för bolag/enheter inom Vattenfallkoncernen i Sverige (se bilaga 1) och är giltigt för alla arbetstagare anställda hos arbetsgivare för vilka Branschavtal Energi tillämpas. Avtalade avvikelser redovisas i bilaga A. 2 Kap Permission och tjänstledighet 1 Permission - Besök vid Företagshälsovården. Permission för annat skäl kan beviljas efter överenskommelse med närmaste chef. Kommentar: Som nära anhörig räknas make/maka, registrerad partner, sammanboende, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar samt mor- och farföräldrar, eller annan närstående. 2 Tjänstledighet Partiell ledighet för vård av barn kan utöver lag medges till förälder med barn upp till 12 års ålder. 3 Kap Semester 1 Allmänt Vattenfallkoncernens bolag i Sverige tillämpar sammanfallande intjänandeår som semesterår, med löptid den 1 januari 31 december (kalenderår). 1

3 3 Semesterlön, semesterersättning m m Semestertillägg för varje betald semesterdag - 0,5 procent av summan av den rörliga lönedel, där semestertillägget inte ingår, som har utbetalats under föregående kalenderår. 4 Kap Sjuklön m m 5 Sjuklönetid Arbetstagare tillhör grupp 1 från anställningens början oavsett anställningsform. 8 Föräldraledighet Föräldraledighetstillägg för hel föräldraledighet utges under 270 dagar. 5 Kap Övertidskompensation 1 Övertidsarbete Vid övertid mer än 30 minuter ersätts den faktiska övertiden. Kommentar: Resa till och från övertidsarbetet ersätts enligt EFA definition (5 kap 1 ), vid användandet av egen bil, med samma belopp som vid tjänsteresa dock är ersättningen i sin helhet skattepliktig. Avvikelse BILAGA A avseende övertid vid Ringhals AB och Forsmark Kraftgrupp AB 6 Kap Mertidskompensation Om arbetstagare kontinuerligt arbetar mycket mertid skall företaget och berörd personalorganisation samråda om att eventuellt föreslå förändring av tjänstgöringsgraden. Vid mertid mer än 30 minuter ersätts den faktiska mertiden. 7 Kap Obekväm arbetstid, beredskaps- och jourtjänstgöring 3 Beredskapstjänstgöring Definition av ett beredskapstillfälle (pass) = beredskapsdygn t ex måndag tisdag = ett beredskapstillfälle. Beredskapsvecka, t ex torsdag torsdag = sju beredskapstillfällen. Beredskapen förläggs ej tätare än var fjärde vecka. Vid fler än sju beordrade beredskapstillfällen under en fyraveckorsperiod betalas ersättning med halv tillämplig divisor per tillfälle. Beredskapsersättning betalas även för tid då övertidsersättning betalas. Vid påkallad inställelse i arbete, betalas övertidsersättning för den arbetade tiden, dock minst tre timmar. Vid upprepad inställelse i arbetet, inom dessa tre timmar, ersätts endast verkligt arbetad tid. Med inställelse i arbetet avses att arbetstagaren lämnar bostaden för att utföra arbete på arbetsplats utanför bostaden till dess arbetstagaren återkommer till bostaden. Ersättning betalas också för resekostnad, i anslutning till sådan inställelse. 2

4 Vid påkallat arbete från bostaden, betalas övertidsersättning för den arbetade tiden, dock minst en timme. Vakthavande driftledare (VHD)-tillägg Som ersättning för att i bostaden utföra förebyggande kontroller, samt i förekommande fall använda hemmavaktterminal för kontroll och övervakning erhåller vakthavande driftledare (VHD) ett lokalt beredskapstillägg inklusive semestertillägg med månadslönen/60 för varje fullgjord hel beredskapsvecka Kommentarer: Se även under 3 kap 3 veckovila i arbetstidsbestämmelserna bilaga 3. Beredskap med kort varsel, utryckningsersättning och arbete på semesterdag vid utryckning Syftet är att underlätta vid en störningssituation i egen eller i kunds anläggning. Frivillig överenskommelse om förläggning av beredskap, utryckning och arbete på semesterdag kan träffas av arbetsgivaren och arbetstagaren. Beredskapsförläggning, utryckning och arbete på semesterdag i andra fall än i en störningssituation, hanteras enligt tillämpliga regler i lag och avtal. Beredskap med kort varsel Om beredskap förläggs med kort varsel, enligt följande antal timmar respektive dagar i förväg betalas ett engångsbelopp samt ersättning per beredskapstimme enligt nedanstående divisorer. < 24 timmar i förväg 1000 kr i engångsbelopp timmar i förväg 600 kr i engångsbelopp 48 timmar 7 dagar i förväg 300 kr i engångsbelopp Dock fördubblas engångsbeloppen vid storhelger. Med storhelger avses tid då ersättning utges med månadslön/250 enligt nedan. Ersättning per beredskapstimme betalas med Dock gäller följande: Tid från kl dag före arbetsfri dag till kl nästkommande arbetsdag Månadslön/1000 Månadslön/500 Tid från kl på skärtorsdagen och nyårsafton samt från kl på pingst-, midsommar- och julafton till kl första vardagen efter respektive helg Månadslön/250 Beredskapsersättning betalas även för tid då övertidsersättning betalas. Ersättning utges för lägst 8 timmar per beredskapstillfälle. 3

5 OBS! Vid beredskapstillfällen mer än 7 dagar under en fyraveckorsperiod betalas enligt ordinarie beredskapsersättning (med halv ordinarie divisor). Alltså ej enligt ovanstående, dock betalas engångsbeloppet. Avvikelse BILAGA A avseende Beredskap kort varsel vid Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB Utryckningsersättning Utryckningsersättning utgår under förutsättning att det är ett omedelbart behov av utryckning vid störning/driftstörning av allvarlig karaktär i egen eller i kunds anläggning utanför ordinarie arbetstid. Ersättningen avser personal som kallas ut på sin fritid och ej är förlagd i beredskap. Det utgår en ersättning om man blir utkallad och hemskickad för vila där man fortsätter att arbeta efter vilan. Detta oavsett om arbetet fortsätter på nytt dygn. För att ny ersättning skall betalas efter vila i bostaden, måste det klart framgå att arbetet avser nytt störningstillfälle och nytt uppdrag. Ersättning för utryckning utbetalas med 1000 kronor/person och utryckning för arbete på ordinarie tjänsteställe, under helgfri period måndag klockan fredag klockan Under övrig tid*) betalas 1500 kronor/person och utryckning. Efter 5 timmar, utanför ordinarie arbetstid, utbetalas ytterligare 200 kronor/hel timma. Ersättning för utryckning utbetalas med 1500 kronor/person och utryckning för arbete utanför ordinarie tjänsteställe under helgfri period måndag klockan fredag klockan Under övrig tid*) betalas 2250 kronor/person och utryckning. *)Definition av övrig tid: Tid från kl fredag måndag kl Samt tid från kl trettondagsafton, skärtorsdag, 30 april, Kristi Himmelfärdsdag. Samt tid från kl dag före nationaldag, midsommarafton-, julafton och nyårsafton till kl första vardagen efter respektive helg. Arbete på semesterdag vid utryckning Den personal som i samband med utryckning, frivilligt arbetar (avbryter ledigheten) på semesterdag ersätts med enkel övertid samt att semesterdagen återbetalas. Dock betalas kvalificerad övertid mellan kl Dessa övertidstimmar ska inte medräknas i övertidskvoten. Kommentar: I kommentarerna beskrivs störningssituation för de olika verksamheterna. Resa till och från övertidsarbetet ersätts enligt EFA definition (5 kap 1 ), vid användandet av egen bil, med samma belopp som vid tjänsteresa dock är ersättningen i sin helhet skattepliktig. 4 Jourtjänstgöring Definition av ett jourtillfälle (pass) = jourdygn, t ex måndag tisdag = ett jourtillfälle. Jourvecka, t ex måndag måndag = sju jourtillfällen. Jourtjänstgöring förläggs ej tätare än var fjärde vecka. Vid påkallad inställelse i arbete, betalas övertidsersättning för den arbetade tiden, dock minst tre timmar. Vid upprepad inställelse i arbetet, inom dessa tre timmar, ersätts endast verkligt arbetad tid. 4

6 Vid fler än sju beordrade jourtillfällen under en fyraveckorsperiod, betalas ersättning med halv tillämplig divisor per tillfälle. Ersättning motsvarande jourersättning utbetalas också vid beredskap utanför hemmet där övernattning sker på av arbetsgivaren anvisad plats. 8 Kap Restid utanför ordinarie arbetstid 2 Förutsättningar för restidsersättning Vid restid mer än 30 minuter ersätts den faktiska restiden. Detta gäller även vid resor mellan tillfällig bostad och arbetsplats (s k logiresor). Kommentar: Branschavtal Energi kommentarer till Restid utanför ordinarie arbetstid 1 Rätt till restidsersättning ska tillämpas: Vid tjänsteresa med bil, egen eller företagets, då gods eller personer transporteras för företagets räkning, räknas restiden som ordinarie arbetstid. I det fallet utges övertidsersättning och inte restidsersättning, för tid utanför ordinarie arbetstid. Om tjänsteresan med bil företas endast för att transportera arbetstagaren själv utges restidsersättning för tid utanför ordinarie arbetstid. Komplettering gällande resor utomlands Restidsersättning ersätts vid utlandsresa i enlighet med avtalet, för utresa till första förrättningsorten och för återresa från sista förrättningsorten. Ersättning utgår ej för resor mellan olika förrättningsorter. Avvikelse BILAGA A avseende restid vid Vattenfall Services Nordic AB 9 Kap Arbetstidsförkortning ämpningsregler för arbetstidsförkortning enligt nedan; ämpningsregler för arbetstidsförkortning i form av arbetstidskonto - Arbetstidsförkortningen påförs arbetstidskontot per den 1 januari varje år. - Arbetstidsförkortningen skall tas ut i form av ledig tid eller pensionsavsättning och kan inte utbetalas med lön. - Arbetstidsförkortningen kan inte föras över från ett år till ett annat. - Förläggning av arbetstidsförkortning kan ske lokalt på bolag/enheter - Det är ett ömsesidigt ansvar för arbetsgivaren och arbetstagaren att se till, att arbetstidsförkortningen tas ut under kalenderåret. - Senast i september månad bör arbetsgivaren och arbetstagaren samråda om hur eventuell återstående arbetstidsförkortning kan disponeras. - För deltidstjänstgörande arbetstagare och för arbetstagare med annan frånvaro än sjukdom eller semester proportioneras arbetstidsförkortningen, (exempelvis om arbetstagaren börjar eller slutar under kalenderåret). - Arbetsgivaren har rätt att räkna av för mycket uttagen arbetstidsförkortning mot innestående lön. Avvikelser BILAGA B avseende Arbetstidsförkortning antal timmar/utläggning av timmar. 5

7 10 Kap Uppsägning Vid uppsägning på grund av arbetsbrist förlängs uppsägningstiden enligt följande om arbetstagaren på uppsägningsdagen har minst sex års anställningstid inom Vattenfallkoncernen. Arbetstagaren har fyllt Uppsägningstiden förlängs med 40 år 4 månader 45 år 5 månader 50 år 6 månader 55 år 6 månader Kommentar: Enligt Branschavtal Energi 10 kap 1 förlängs uppsägningstiden med 6 månader vid uppsägning p g a arbetsbrist, om arbetstagaren vid uppsägningsdagen fyllt 55 år och då har 10 års sammanhängande anställningstid. Regleringen ovan, för den som fyllt 55 år, innebär att denna förlängning inträder redan efter 6 års anställningstid. Arbetsgivaren ska lämna tjänstgöringsintyget inom en månad från det att arbetstagaren begärt att få det. Kommentar: Tjänstgöringsintyget ska lämnas snarast dock senast inom en månad. 6

8 BILAGA A till Anställningsvillkor bilaga 2 Avvikelse 5 kap Övertid vid Ringhals AB och Forsmark Kraftgrupp AB Utökat övertidsuttag Om det föreligger särskilt behov av ökat arbetstidsuttag får övertid tas ut med ytterligare högst 15 timmar utöver arbetstidslagens bestämmelser under en kalendermånad. Utökningen gäller hela året. Revisionsövertid Utöver EFA-avtalets regler om övertidsersättning erhåller medarbetare 110 kronor per övertidstimme under tiden 1 maj t.o.m. den 30 september. Semestertillägg ingår i ersättningen. Storhelgsövertid Övertid i samband med storhelg ersätts per timme med månadslönen/50. Detta gäller för övertidsarbete som utförs från kl dag före Långfredag, Pingstafton, Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton till kl första vardagen efter respektive helg. Lördag likställs med helgdag i dessa sammanhang. Semestertillägg ingår i ersättningen. Beredskap kort varsel Vid Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB gäller istället vid: 48 timmar 14 dagar i förväg 300 kr i engångsbelopp samt Indragen, ej nyttjad beredskap ersätts med 600 kr Avvikelse 8 kap Restid vid Vattenfall Services Nordic AB Dessa regler ersätter 8 kapitlet i Branschavtal Energi samt tidigare lokal reglering. Denna restidsersättning tillämpas vid all restid utanför ordinarie arbetstid. Restidsersättning betalas för faktisk tid, dock inte för kortare tid än 30 minuter. Restid utanför ordinarie arbetstid betalas per timme med månadslönen/167 När resan företagits under tiden från kl till kl helgfri måndag till fredag samt från kl dag före arbetsfri dag till kl påföljande arbetsdag är restidsersättningen månadslönen/125 Semestertillägg är inkluderat i ovanstående ersättningar Bekostar företaget sovplats på båt eller tåg, betalas inte restidsersättning för den tid mellan kl 22-08, då arbetstagaren disponerar sovplatsen Arbete med ofta förekommande resor i tjänsten ska planeras så att restiden normalt inte överskrider 1 tim utanför ordinarie arbetstid vid resans början och slut. Vid tillämpning av formlerna för beräkning av restidsersättning ska en deltidsanställds lön räknas upp så att den motsvarar full ordinarie arbetstid. Avvikelse 9 kap avseende Arbetstidsförkortning antal timmar/utläggning av timmar finns i BILAGA B till Arbetstidsbestämmelser bilaga 3. 7

9 BILAGA 2:1 Särskilda lönetillägg - bilaga till Anställningsvillkor bilaga 2. äggen justeras årligen per den 1 januari med Konsumentprisindex, fastställda tal och årsmedelvärde. Flygtillägg. Flygtillägg betalas med månadslön/200 per arbetsdag inklusive semestertillägg då arbetstagare deltar i flygbesiktning av ledningar eller liknande arbete. Kommentar: Arbetstagaren likställs med besättningsman. Kraftstationstillägg Kraftstationstillägg betalas med 12 kr per timme inklusive semestertillägg. Kraftstationstillägg betalas inte om arbetstiden förkortas på grund av underjordsarbete enligt Branschavtal Energi 2 kap 1 Avtal om arbetstidsbestämmelser för arbetstagare. För att ersättning skall utbetalas fordras sammanlagt minst en timmes arbete per dag. Ersättningen inkluderar semestertillägg. Kraftstationstillägg utbetalas när den anställde: -arbetar i nya bergutrymmen fram till dess det permanenta ventilationssystemet tagits i drift, -arbetar i icke inklätt bergrum eller icke inklädd tunnel eller dylikt, -arbetar i torrlagda vattenvägar efter (eller inuti) intagslucka, utskovslucka, pumpgropar, inre turbin- och generatorutrymmen samt kabelschakt, inspektionsgångar och motsvarande och andra utrymmen med liknande ovänlig arbetsmiljö. Kommentar: Fler exempel på när Kraftstationstillägg kan tillämpas beskrivs i kommentarerna. Höghöjdsarbete ägg för arbete i stålstolpar, master, vindkraftverk och liknande. >24 meter ersätts med 60 kr/arbetad dag >45 meter eller högre ersätts med 120 kr per arbetad dag. För att ersättning skall utbetalas fordras sammanlagt minst en timmes arbete per dag. Ersättningen inkluderar semestertillägg. Kommentar: Gäller ej vid arbete med skylift, om förflyttning sker via hiss, plattform med räcke och liknande. Fler exempel på när tillägg för Höghöjdsarbete kan tillämpas beskrivs i kommentarerna. Motorvärmareersättning Personal som vid beredskap ansluter tjänstebilar eller av företaget godkänd bil, till privat kraftuttag i bostaden erhåller en kostnadsersättning med a) för personbil 175 kr/beredskapsvecka b) för lastbil 210 kr/beredskapsvecka Ersättningen utges under perioden 1 oktober 30 april och är skattepliktig. 8

10 BILAGA 3 ARBETSTIDSBESTÄMMELSER Utöver och i förekommande fall i stället för vad som följer av Branschavtal Energi om arbetstidsbestämmelser för arbetstagare gäller följande: 2 kap ORDINARIE ARBETSTID 2 Lokalt avtal Arbetstagare med kontorsarbete eller administrativt arbete har avkortade dagar vid vissa tillfällen Arbetstiden per arbetsdag minskas enligt nedan: Arbetsdag timmar Trettondagsafton 4 Skärtorsdag 2 Valborgsmässoafton som infaller a) måndag torsdag 2 b) fredag 4 Dagen före Alla helgons dag 4 Den 23 december som infaller på en fredag 4 Avvikelse BILAGA B avseende avkortade dagar vid Ringhals AB, Vattenfall Services Nordic AB, Vattenfall Power Consultant AB, SKB, SQC, KSU, GEAB, VB Energi gruppen. Gemensamma bestämmelser för arbetstagare med dagtidstjänstgöring Överenskommelse bör träffas på arbetsplatsen om arbetstidens förläggning. Arbetstiden förläggs normalt mellan klockan måndag fredag. Överenskommelse kan träffas om sommar/vintertid och flexibel arbetstid enligt bilaga 3:1. Kommentar: Vid avvikelse från flextid enligt bilaga skall avvikelsen kommuniceras med förhandlingschefen på HR Norden. På arbetsdag, som infaller mellan två arbetsfria dagar (s k klämdag), läggs ledighet ut i form av kompensationsledighet, uttag av tid från arbetstidskonto eller semester. Om flextid tillämpas kan klämdagen inarbetas genom flex. Vid beordrat arbete på klämdag utgår ersättning motsvarande övertid på annan tid. Väljer medarbetare att själv arbeta på klämdagen är det normal arbetstid. Kommentar Dessa övertidstimmar ska inte medräknas i övertidskvoten. Avvikelse BILAGA B avseende klämdag vid Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Innestående kompensationsledighet får uppgå till sammanlagt 40 timmar per den 1 maj. 9

11 Avvikelse BILAGA B avseende kompensationsledighet vid Ringhals AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, och SQC. Ändring av arbetstidsschema (dagtidsgående) Definition Med ändring av arbetstidsschema avses att arbetstagaren beordras att, tillfälligt eller permanent, ändra sin ordinarie tjänstgöringslista eller förskjuta sin ordinarie arbetstid med minst två timmar. Besked om sådan förändring skall lämnas till arbetstagaren minst 14 dagar innan ny tjänstgöringslista skall påbörjas, innehålls varseltiden utgår ingen ersättning. Ersättning Vid ändring av arbetstidsschema utges ersättning för de tio första schemalagda arbetspassen med: Första arbetspasset kr Efterföljande 9 arbetspass 535 kr/arbetspass Vid tillfällig förändring av arbetstidsschema utgår ingen ersättning i samband med återgång till nästföregående arbetstidsschema. Varsel om ändring av arbetstidsschema som sedan återkallas ersätts med 600 kronor. Avvikelse BILAGA B avseende ändring av arbetstidsschema (dagtidsgående) vid Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB. 3 kap ARBETSTID, DYGNSVILA och VECKOVILA 2 Dygnsvila Arbetstagare äger rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under ett dygn, så kallad dygnsvila. Perioden mellan och skall ingå i ledigheten såvida oplanerade händelser inte kräver avsteg från detta (dessa klockslag gäller ej skiftarbete). Sammanfaller viloperioden med ordinarie arbetstid skall inget frånvaroavdrag göras. Om viloperioden ger rätt till ledighet om 5 timmar eller mer av den ordinarie arbetsdagen utges ledigheten med hel betald dag. 3 Veckovila Om arbetstagare med dagtidstjänstgöring inte erhållit veckovila på grund av övertid, beredskap eller jour under veckoslut, enligt 3 kap 3 Branschavtal Energi, kompenseras detta genom en ledig dag nästkommande fredag med bibehållen lön. Infaller ledig fredag på röd dag eller inarbetad/ledig klämdag, erhåller arbetstagaren en annan arbetsdag ledig med bibehållen lön. Efter samråd med arbetstagaren förläggs ledigheten till lämplig dag. Kommentar: Med röd dag likställs midsommarafton, julafton och nyårsafton. 4 kap ÖVERTID 2 Skyldighet att utföra övertidsarbete 10

12 Partiellt sjukskrivna, partiellt tjänstlediga med stöd av lag eller för vård av barn utöver lag har inte skyldighet att utföra övertidsarbete/mertidsarbete. Kommentar: Arbetstagare med deltid enligt ( ) har inte skyldighet att utföra övertidsarbete/mertidsarbete. 11

13 BILAGA B - till Arbetstidsbestämmelser bilaga 3 Avvikelse 2 kap Ordinarie arbetstid - Svensk Kärnbränslehantering (SKB) Avvikelse till 2 kap Ordinarie arbetstid, 2 Lokalt avtal tredje stycket gäller ej vid SKB där klämdagen är lika med normal arbetstid. Avvikelse avseende kompensationsledighet vid Ringhals, Forsmark, och SQC Från senast är taket 150 timmar. Avvikelse avseende ändring av arbetstidsschema (dagtidsgående) vid Ringhals och Forsmark. Med ändring av arbetstidsschema avses att arbetstagaren beordras att, tillfälligt eller permanent, ändra sin ordinarie tjänstgöringslista eller förskjuta sin ordinarie arbetstid med minst två timmar. Besked om sådan förändring skall lämnas till arbetstagaren minst 14 dagar innan ny tjänstgöringslista skall påbörjas. Ersättning Vid ändring av arbetstidsschema utges ersättning för de tio första schemalagda arbetspassen med: Första arbetspasset Efterföljande 9 arbetspass kr 210 kr/arbetspass Har varsel inte skett inom föreskriven tid utges en ersättning om 325 kr/försenad dag, dock för högst 14 dagar. Vid tillfällig förändring av arbetstidsschema utgår ingen ersättning i samband med återgång till nästföregående arbetstidsschema. Varsel om ändring av arbetstidsschema som sedan återkallas ersätts med 600 kronor. Avvikelse avkortade dagar vid Ringhals AB, Vattenfall Services Nordic AB, Vattenfall Power Consultant, SKB, KSU, GEAB, VB Energi gruppen Ringhals AB har 81 timmar i arbetstidsbank, inga avkortade dagar. Utläggningen av fasta dagar förhandlas. Eventuell rest kan, utöver de fasta dagarna, överföras till pensionsavsättning. (Anm. Seko kan endast återföra 9 timmar till pensionsavsättning). Vattenfall Services Nordic AB Inga avkortade dagar, individuell reglering är gjord med 12 alternativt 9 timmar till arbetstidsbank för den personal som hade avkortade dagar För anställda, som anställs externt utanför Vattenfallkoncernen, efter detta datum tillkommer inga timmar till arbetstidsbanken. Dessa extra timmar kan inte omvandlas till pensionspremie vid årets slut utan förfaller om de inte tagits ut. VPC Arbetstagare med kontorsarbete eller administrativt arbete Veckoarbetstiden är helgfri vecka högst 40 timmar 50 minuter vintertid och 37 timmar och 30 minuter sommartid. Sommartid tillämpas perioden 1 april 30 september. 12

14 Arbetsfria dagar: Klämdagar som klämdag räknas en arbetsdag som infaller mellan två arbetsfria dagar samt Valborgsmässoafton och dagen före Alla Helgons Dag. Dagar för vilka arbetstiden avkortats till 4 timmar och 10 minuter: Trettondagsafton, Skärtorsdag och 23 december om den infaller på en fredag. Arbetstidsförkortning 9 timmar som helt eller delvis kan tas ut som ledig tid efter överenskommelse med närmaste chef eller inbetalas som pensionsavsättning. SKB har 93 timmars arbetstidsförkortning men inga avkortade dagar. Däremot är det bara max 63 timmar som kan omvandlas till pensionspremie om de ej tagits ut vid årets slut.. (Anm. Seko kan endast återföra 9 timmar till pensionsavsättning) KSU Arbetstidsförkortning har totalt 68 timmar och 40 minuter i en arbetstidsbank, inga avkortade dagar. Arbetsfria dagar Den dagliga arbetstiden är 8 timmar och 10 minuter detta ger ett antal arbetsfria dagar: Skärtorsdag dagen efter Kristi Himmelfärds dag dagen före midsommarafton dagen före alla Helgons dag arbetsdagarna mellan jul och nyår dagen före Trettondagen en årlig klämdag Snöberedskap upprätthålls under de 5 vintermånaderna november mars. Snöberedskap upprätthålls natten till arbetsdag kl 00:00 08:00. Övrig snöberedskap utanför arbetstid upprätthålls av den som har ordinarie beredskap. Snöberedskapstjänsten ersätts med 1200 kronor/månad till de som ingår i beredskapsgruppen. GEAB Arbetsfria dag/del av dag. Kontoren håller stängt följande dagar: Skärtorsdag Dag efter Kristi Himmelfärdsdag Dag före Midsommarafton Dag före julafton Kontorstiden är följande dagar: Trettondagsafton Valborgsmässoafton Dag före Kristi Himmelfärdsdag Dag före Pingstafton Dag före Alla Helgons dag VB Energi gruppen Följande dagar är arbetsfria: Skärtorsdag 13

15 Dag efter Kristi Himmelfärdsdag Dag före julafton Följande dagar är arbetstiden 4 timmar och 30 minuter. Trettondagsafton Valborgsmässoafton Dag före Kristi Himmelsfärdsdag Dag före Pingstafton Dag före Midsommarafton Dag före Alla Helgons dag Med ändring av arbetstidsschema avses att arbetstagaren beordras att, tillfälligt eller permanent, ändra sin ordinarie tjänstgöringslista eller förskjuta sin ordinarie arbetstid med minst två timmar. Besked om sådan förändring skall lämnas till arbetstagaren minst 14 dagar innan ny tjänstgöringslista skall påbörjas. Ersättning Vid ändring av arbetstidsschema utges ersättning för de tio första schemalagda arbetspassen med: Första arbetspasset kr Efterföljande 9 arbetspass 210 kr/arbetspass Har varsel inte skett inom föreskriven tid utges en ersättning om 325 kr/försenad dag, dock för högst 14 dagar. Vid tillfällig förändring av arbetstidsschema utgår ingen ersättning i samband med återgång till nästföregående arbetstidsschema. Varsel om ändring av arbetstidsschema som sedan återkallas ersätts med 600 kronor. 14

16 BILAGA 3:1 Sommar/vintertid samt flextid - bilaga till Arbetstidsbestämmelser bilaga 3. Sommar/vintertid Vid lokal tillämpning av sommar- och vintertid ska följande gälla: Den ordinarie arbetstiden helgfri vecka är högst 40 timmar 50 minuter vintertid och 37 timmar 30 minuter sommartid. Sommartid tillämpas 1 maj 31 augusti. Flextid Verksamheten styr möjligheten till flexibel arbetstid. Flextidssaldot/kalendermånad får ej överstiga +20 timmar respektive ej understiga 20 timmar. Flextidssaldo är skillnaden mellan den faktiska arbetstiden och normaltiden under månaden. Saldot kan tas ut inom tidsramen för variabel/flexibel arbetstid, undantaget att den överskjutande tiden kan tas ut vid klämdag. Fast tid Flextid Lunchram Lunchflex Normaltid/Ordinarie arbetstid/referenstid Tiden mellan de klockslag då den fasta närvarotiden på arbetet börjar respektive slutar under en arbetsdag. Tid under vilken arbetstagare valfritt får börja eller sluta sitt arbete under en arbetsdag. Tidsramen för förläggning av obligatorisk rast. Arbetstidens förläggning enligt lokal mblförhandling Klockslag Rast minst 30 minuter 8 tim/dag 40 tim/ helgfri vecka Kommentar: Parterna är överens om att denna flextidsbilaga ska gälla. Lokal-lokala överenskommelser kan träffas. Förtydligande av fast tid samt =Fast tid inklusive lunchflex. 15

17 BILAGA 4 RESEAVTAL 1 Traktamente och logikostnad Vid flerdygnsförrättning inom Sverige utanför den vanliga verksamhetsorten betalar företaget ersättning för logikostnad och traktamente enligt de bestämmelser och belopp, som anges i gällande Inkomstskattelagstiftning för att ersättningen skall vara avdragsgill. Om företaget eller annan som berörs av förrättningen, kostnadsfritt tillhandahåller måltid, minskas traktamentet i enlighet med Skatteverkets anvisningar. Kommentar: Enligt skattelagstiftningen är: Traktamente är en ersättning för merkostnader under en tjänsteresa. Det krävs alltid minst 50 km från verksamhetsorten och en hel övernattning för att skattefritt traktamente ska betalas ut. Vid förrättning med övernattning närmare än 50 kilometers avstånd från tjänstestället och bostaden utbetalas inget traktamente. Med verksamhetsort menas ett område inom 50 km, närmaste färdväg (allmän farbar väg), från den skattskyldiges tjänsteställe och ett område inom 50 km från bostaden. Den som har bostaden som tjänsteställe har bara en vanlig verksamhetsort. Tjänsteställe är den plats där arbetstagaren utför huvuddelen av sitt arbete dvs den plats där personen normalt arbetar flest dagar. En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. Om arbetet utförs på arbetsplatser som hela tiden växlar brukar tjänstestället vara den plats där arbetsmaterial hämtas och lämnas eller där arbetsuppgifterna förbereds och avslutas. Inom vissa branscher, med begränsad tid på varje plats, är bostaden tjänsteställe. Det skattefria traktamentet blir lägre när en tjänsteresa pågått i en följd längre tid än tre månader på en och samma ort (övernattningsort) utanför den ordinarie verksamhetsorten. En tjänsteresa anses pågå i en följd om den inte bryts av uppehåll som beror på att arbetet förläggs till en annan ort under minst fyra veckor. Kortare uppehåll och uppehåll för semester eller sjukdom innebär att tremånadersgränsen förlängs i motsvarande mån. Inget halvdagstraktamente utbetalas efter tre månader. För mera utförlig information se Skatteverkets information i frågan. Vid utrikes resa gäller Skatteverkets normalbelopp för utlandstraktamente. 2 Förrättningstillägg a) Flerdygnsförrättning Då traktamente betalas enligt 1, betalar företaget dessutom ett lönetillägg om 170 kronor per dag inklusive semestertillägg. Betalas halvt traktamente, betalas halvt lönetillägg. Lönetillägget justeras årligen per den 1 januari med Konsumentprisindex, fastställda tal och årsmedelvärde. Vid eget boende (privat) betalas, förutom nattraktamente, ett lönetillägg med 250 kronor per natt. 16

18 Om företaget eller annan, som berörs av förrättningen, tillhandahåller kost och logi (internat) i samband med kurs, konferens eller liknande, betalar företaget inte något lönetillägg. b) Endagsförrättning Vid endagsförrättning utanför en femkilometersgräns från tjänstestället eller bostaden betalar företaget ett lönetillägg inklusive semestertillägg. Lönetillägget justeras årligen per den 1 januari med Konsumentprisindex, fastställda tal och årsmedelvärde. Lönetillägget utbetalas inte då fri måltid erbjuds. Endagsförrättningstillägg utgår även för resa utanför Sverige och följer samma regler som vid inrikes resor. Bortovaro 6-10 timmar Bortovaro mer än 10 timmar 73 kronor/dag 146 kronor/dag 3 Resekostnader Avvikelse BILAGA C avseende endagsförrättningstillägg Gotlands Energi AB, Gotlands Energientreprenad AB, Gotlands Elförsäljning AB samt Vattenfall Power Consultant AB Vid tjänsteresa betalar företaget godkända utlägg för lämpligaste färdmedel. Vid tjänsteresa med egen bil betalas bilersättning med det belopp som anges i Inkomstskattelagen för att ersättningen skall vara avdragsgill. Därutöver betalas ett skattepliktigt belopp om 16 kronor per mil inklusive semestertillägg. Det skattepliktiga beloppet justeras årligen per den 1 januari med Konsumentprisindex, fastställda tal och årsmedelvärde 4 Fria hemresor Vid förrättning inom Sverige, som pågår mer än en vecka i följd, bör arbetstagaren erhålla fria hemresor. Vid beordrad längre förrättning inom Vattenfalls verksamhet i Europa som medför bortavaro över tre veckoslut, erbjuds i normalfallet en fri hemresa under perioden. Överstiger förrättningen 30 kalenderdagar görs individuell överenskommelse. 17

19 BILAGA C till Reseavtal bilaga 4 Avvikelse Reseavtal vid Gotlands Energi AB och Gotlands Energientreprenad AB samt Gotlands Elförsäljning AB Gotland = GEAB:s verksamhetsort för alla som är stationerade på Gotland. Vid tjänsteutövande på Gotland utgår ingen ersättning för traktamente, lönetillägg och logi. Inget endagsförrättningstillägg utgår för förrättning på Gotland. Avvikelse Reseavtal vid Vattenfall Power Consultant AB Vid förrättning över 30 dagar i närområdet Vid förrättning överstigande 30 dagar på samma plats inom en radie av 50 km från ordinarie arbetsplats utgår ett förrättningstillägg enligt nedan: Vid långtidsförrättning enligt ovan utgår ett tillägg om 75 kr per dag. Om endera part begär förhandling skall uppgörelse mellan parterna nås före förrättningen börjar beträffande tilläggets storlek i stället för schablonersättningen. 18

20 BILAGA 5 Övriga mellan parterna gällande avtal Kompletteringsavtal Vattenfallkoncernen avseende Omställningsavtal SAF-PTK Trygghetsfrågor i samband med övertalighet inom Vattenfallkoncernen EWC-Vattenfall, avtal , om Europeiskt företagsråd inom Vattenfall (EWC-Vattenfall) Kollektivavtal om samverkan i Vattenfallkoncernens affärsplaneprocess Lokalt avtal angående vissa arbetsmiljöfrågor inom Vattenfall AB Avtal om facklig verksamhet Vattenfallkoncernen Omställningsavtal Barsebäck AB Avtal om förslagsverksamhet I Vattenfall, Idébanken ( ) Avtal om förteckning över yrkesgrupper med pensionsperiod år och år med SF, STV och SALF ( ) Arbetsmiljöavtal i Vattenfall AB 19

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2012-2013 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2012 31 mars 2013 Kollektivavtal mellan EnergFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2013-2016 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Bransc havtal Energi

Bransc havtal Energi Branschavtal Energi Energiföretagens arbetsgivareförening och SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Industriavtalet Sinf Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Svensk Industriförening IF Metall avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 Din företagsresurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser 2007-04-01-2010-03-31 VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Avtalets art och omfattning...4 2 Om arbetares

Läs mer

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser AB I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 Allmänna bestämmelser Innehåll Förkortningar... 5 Kap. 1 Inledande bestämmelser... 7 1 Inledning... 7 2 Tillämpningsområde... 7 Kap. 2 Anställningen... 9 3 Intyg om arbetsförmåga...

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Vårdförbundet Förtecknade Saco-förbund VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

Läs mer

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Tjänstemannaförbundet HTF Sif Sveriges Veterinärföbund om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser, löner

Läs mer

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Personalavdelningen Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. juli 2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Anställning... 3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 Innehåll Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i detta avtalstryck 4 Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 2013-05-07 12:53:38 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013

Läs mer

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Nr 278 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2010 30 september 2011 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2010 30 september 2011 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen,

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Transportavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Transportavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Transportavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Transportavtalet Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Läs mer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer Stål- och Metallavtalet 2010 2011 Kommentarer Förord och läsanvisningar Denna avtalskommentar till stål- och metallavtalet (det s k Röda Avtalet) har utarbetats gemensamt av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer