De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson"

Transkript

1 De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson

2

3 De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner Rapport av: Anton Andersson juni

4

5 Innehåll 1. Sammanfattning Varför en rapport om chefslöner?... 5 Metod Inkomstutvecklingen i hela samhället Kommunchefernas löner och löneutveckling...10 Bättre för cheferna än för arbetarna Övriga förmåner Landstingsdirektörernas löner och löneutveckling Kraftigt ökade löner för landstingsdirektörer...13 Övriga förmåner Rekrytering av kommunchefer och landstingsdirektörer Vd-inkomster inom välfärdssektorn Vad är en rimlig lön? Referenser...22 Bilaga 1 - Metodologisk bilaga Strukturförändringar Inkomst och lönebegrepp Metod och dataunderlag Tillförlitlighet -Bortfall, urvalsfel och mätfel Enkätundersökning Bilaga 2 Tabeller och diagram

6 6

7 Diagram och tabellförteckning Diagram 3.1 Inkomstojämlikhet Topp percentilens och decilens andel av inkomsterna Löner för kommunchefer, arbetare och tjänstemän anställda i kommuner Löneutveckling för kommunchefer, arbetare och tjänstemän anställda i kommuner Sammanlagd löneökning i procent för kommunchefer och arbetare i kommuner Löner för landstingsdirektörer, arbetare och tjänstemän i landsting Löneutveckling för landstingsdirektörer, arbetare och tjänstemän i landsting Sammanlagd löneökningen i procent för landstingsdirektörer och arbetare Lön för arbetarna om de haft direktörernas löneutveckling sedan år Rekrytering av den senaste kommunchefen Rekrytering av den senaste Landtingsdirektören Årsinkomster Vd i koncerner med verksamhet inom vård, omsorg, hemtjänst och assistans Tabeller B1.1 Sammanslaget internt och externt bortfall i frågan om kommunchefens lön år B2.1 Löneökningstakt årsvis kommuner B2.2 Löneökningstakt årsvis landsting B2.3 Årsinkomster för vd för företag i välfärdssektorn B2.4 Omsättning i vård och omsorgskoncerner B2.5 Totala intäkter för några landsting och kommuner B2.6 Löneutvecklingen i för kommunchefer per kommun B2. 7 Löneutveckling för landstingsdirektörer per landsting

8 8

9 1. Sammanfattning Rapporten undersöker löneökningar för de högsta tjänstemännen i kommuner och landsting, kommunchefer och landstingsdirektörer, under tidsperioden De högsta tjänstemännen de tio senaste åren fått betydligt större löneökningar än arbetare och tjänstemän. För arbetarna och tjänstemännen har löneutvecklingen legat kring 41 procent medan kommuncheferna har fått 51 procent och landstingsdirektörerna 80 procents ökning. Kommuncheferna tjänade redan i snitt mer än tre gånger så mycket som medellönerna för arbetare och har ökat avståndet ytterligare. Landstingsdirektörerna har gått från fyra gånger till att ha fem gånger så hög lön som arbetarna. Hade arbetarna i kommuner och landsting haft samma löneutveckling som kommuncheferna sedan år 2000 skulle de 2010 haft kronor mer i lön per månad. Om de haft landstingsdirektörernas löneutveckling skulle de haft kronor mer. Direktörerna för de största företagen i välfärdssektorn har högre inkomster än de högsta offentliga tjänstemännen. Vi har granskat deklarerade inkomster för inkomståret 2009 för nio verkställande direktörer för de stora privata koncernerna med verksamhet inom vård, omsorg och assistans. Deras medelinkomst ligger på drygt tre miljoner kronor om året eller drygt 13 gånger vad arbetarna i offentlig sektor tjänar på ett år. Kommunal har också undersökt rekrytering av kommunchefer och landstingsdirektörer. Resultatet är att de i huvudsak rekryteras från kommunoch landstingssektorn och sällan från näringslivet. Förutom Kommunals lönestatistik, statistik från SCB och uppgifter från skatteverket har vi också använt oss av en enkät som vi skickat ut till kommuner och landsting i Sverige. Denna besvarades under april 2011 och gällde lön de senaste tolv åren samt förmåner och rekrytering för de högst uppsatta tjänstemännen. Svarsfrekvensen blev 79 procent för kommunerna och 100 procent för landstingen. 9

10 2. Varför en rapport om chefslöner? Kommunal är när detta skrivs på väg in i en avtalsrörelse där en god reallöneutveckling ska samsas med en ansvarsfull löneutveckling i förhållande till vad ekonomin i kommuner och landsting har resurser för. För att motivera ansvarstagande är det viktigt att alla delar av löneskalan är lika ansvarsfulla och att ingen grupp drar ifrån. Välfärdens resurser är begränsade och de bör fördelas på ett sätt som är både rättvist och effektivt. Därför undersöker vi lönerna hos de högsta cheferna i våra sektorer. LO:s maktelitutredning (LO, 2000;2011) har visat att maktelitens, men framförallt den ekonomiska elitens, inkomster har dragit iväg rejält under de senaste tjugo åren. Även den byråkratiska eliten har sedan början av 1980-talet ökat sina inkomster något i förhållande till industriarbetarlönen. Syftet med denna rapport är att ge en överblick av hur det ser ut i kommun och landstingssektorn när det gäller inkomster och löneutveckling för de högsta cheferna. Utvecklingen under åren för de högsta tjänstemännen jämförs med den som arbetare och tjänstemän i offentlig sektor haft under samma period. Andra rapporter och artiklar har granskat nivåer och utveckling för de grupper vi granskar här men vi vill presentera en bredare bild. Huvudfokus i rapporten ligger på de högsta offentliga tjänstemännen i kommuner och landsting. Däremot är det inte nödvändigtvis dessa chefer som har de högsta inkomsterna. För att belysa detta görs även en undersökning av inkomsterna för vd i de större företagen i välfärdssektorn. Metod Uppgifter om direktörer och kommunchefer kommer från en enkät som sändes ut till kommunerna och besvarades under april Svarsfrekvensen var 79 procent för kommunerna och 100 procent för landstingen. Statistiken om löner för arbetare och tjänstemän bygger på bearbetningar av Kommunals lönestatistikdatabas. Både enkäten och lönestatistiken gäller löner från november månad. Den högste tjänstemannen i kommunerna kallas inte alltid kommunchef utan i städer ofta stadsdirektör eller motsvarande. Motsvarande för landstingen är att vissa är regioner och att högste tjänstemannen då kallas regiondirektör. I denna rapport använder vi för enkelhets skull namnet kommunchef och landstingsdirektör. Enligt det lönebegrepp som används i rapporten ingår grundlön plus fasta ersättningar. Därmed räknas OB och motsvarande ersättningar inte in eftersom dessa ses som rörliga lönetillägg. För direktörerna och kommuncheferna har fasta ersättningar som i vissa fall förekommer för sidouppdrag i kommunen adderats till grundlönen. Undersökningen använder sig av medellöner för arbetare som arbetar heltid. Kommunals medlemmar har betydligt lägre genomsnittliga utbetalda löner än de medellöner som redovisas eftersom del och visstidsarbete är vanligart inom denna kategori. För vd:ar i börsbolag bygger rapporten på uppgifter om inkomst av tjänst och kapital från skatteverket. Det bör noteras att dessa inkomster kan komma från fler källor än den huvudsakliga arbetsgivaren, och ska därför jämföras med en viss försiktighet med uppgifter om löner i kommuner och landssting. För förklaring av de olika inkomstbegreppen som används i rapporten och resonemang om dess tillförlitlighet, se metodologisk bilaga. 10

11 3. Inkomstutvecklingen i hela samhället För att ge en referenspunkt till de löner i offentlig sektor som redovisas i kapitel 4 och 5 och de inkomster som redovisas i kapitel 7 ges här först en bild av hur inkomster i hela samhället har utvecklats. Det mest använda måttet på den totala inkomstojämlikheten är gini-koefficienten som är ett mått på den samlade ojämlikheten över hela inkomstskalan. Den kan variera mellan 0 och 1 där 1 innebär att hela samhällets inkomster finns hos en individ och 0 att den är helt jämt fördelad. Den långsiktiga trenden är att denna minskade under mitten av 1900-talet för att sedan trendmässigt börja öka igen från och med början av 1980-talet (SCB 2008). Tillfälliga minskningar har dock skett även i den senare perioden som efter att IT-bubblan sprack i början av 2000-talet och efter finanskrisen 2007, framförallt som ett resultat av att vinsterna från kapital gick ned under dessa perioder. Diagram 3.1 Inkomstojämlikhet Gini-koefficient för individer per konsumtionsenhet i familjeenheter Källa: SCB (HEK). Disponibel är inkomst efter skatt och transfereringar. Faktorinkomst är inkomster före skatt och transföreringar medan disponibel inkomst är inkomster efter dessa. Serien är inte fullständigt jämförbar före och efter skattereformen 1990/91. För åren 1989 och 1990 finns skattningar enligt de nya reglerna. Mycket tyder på att den yttersta toppen i samhället tillhör de verkligt stora vinnarna. En av studierna som visar på detta är LO:s (2011) rapport om maktelitens inkomster. LO delar upp makteliten i en demokratisk, byråkratisk och ekonomisk elit. De startar sin jämförelse 1950 och deras mått är antalet industriarbetarårslöner som de olika kategorierna tjänar tjänade makteliten elva gånger en industriarbetarlön och 1980 när den var som lägst var maktelitens genomsnittliga inkomst fem gånger industriarbetarlönen tjänade den samlade makteliten i genomsnitt 16 industriarbetarlöner vilket motsvarar en sammanräknad årsinkomst före skatt på 4,7 miljoner kronor. Det är dock främst den ekonomiska eliten, vilken omfattar 50 direktörer från näringslivet, som dragit ifrån. Från nio gånger industriarbetarlönen vid botten 1980 till i snitt 42 industriarbetarlöner

12 Den byråkratiska eliten i LO rapporten består förutom av de högsta tjänstemännen i de tio största kommunerna också av höga tjänstemän i stat, kommunala bolag, arbetsmarknadens parter samt media. Den byråkratiska eliten hade den lägsta inkomstnoteringen 1980 med fyra industriarbetarlöner och hade 2009 i genomsnitt åtta gånger industriarbetarlönen. Denna ökning drivs till stor del av mycket höga inkomster för vd i några statliga företag, kungen och två chefredaktörer. Om dessa tas bort är genomsnittet för denna grupp fem istället för åtta gånger. I diagram 3.2 visas utvecklingen för andelen av hela ekonomins inkomster som de översta tio procenten respektive den översta procenten har. Både den översta procenten och de översta tio procenten har ökat sin inkomstandel relativt mycket under perioden Den rikaste procentens andel av inkomsterna har förbättrats från fem procent av de totala inkomsterna till omkring tio. Motsvarande för de tio rikaste procenten var från tjugofem till trettiofem procent av inkomsterna. Framförallt sker denna utveckling under 1990-talet men den översta procenten har ökat sin inkomstandel även under 2000-talet. Roine & Waldenström (2008) ger i sin undersökning som delvis använder sig av andra data också bilden av ökade toppinkomster och skriver att det i huvudsak beror på ökade inkomster från kapital medan inkomsterna från arbete inte utvecklats lika ojämnt. Diagram 3.2 Topp percentilens och decilens andel av inkomsterna Faktorinkomster inklusive kapitalvinster i procent. Inkomst för individer i familjeenheter per konsumtionsenhet Källa: SCB (HEK). Faktorinkomst är inkomster före skatt och transföreringar. k.e står för konsumtionsenhet. Serien är inte fullständigt jämförbar före och efter skattereformen 1990/91. För åren 1989 och 1990 finns skattningar enligt de nya reglerna. Utvecklingen av kapitalinkomsterna beror bland annat på stigande fastighetspriser och en mycket god prisutveckling på börsen. Dessa vinster är koncentrerade till dem med högst inkomst eftersom de som har de högsta inkomsterna generellt får en större del av sina inkomster av kapitalvinster. Det finns dock en trend mot ökade inkomstskillnader mätt genom gini-koefficient även man bara räknar med arbetsinkomster. Men denna är betydligt svagare (SCB, 2008; Finansdepartementet, 2011). 12

13 Sammanfattningsvis kan man säga att de senaste tretio årens utveckling generellt har präglats av en trendmässigt större inkomstojämlikhet och att de inkomstgrupper som redan hade de bästa inkomsterna följaktligen också har fått de största procentuella förbättringarna samt att den yttersta ekonomiska eliten fått starkt ökade inkomster. 4. Kommunchefernas löner och löneutveckling Bättre för cheferna än för arbetarna I grafen nedan visas löneutvecklingen för kommuncheferna samt för arbetare och tjänstemän anställda i kommunerna. Kommunchefernas medellöner har ökat från i snitt omkring kronor per månad 1999 till omkring kronor per månad Det innebär en löneökning på knappt kronor. Ungefär en fjärdedel av kommuncheferna 2010 är kvinnor och deras medellöner ligger ungefär på samma nivå som männens. Lönespridningen mellan kommuncheferna är stor. Den lägst betalda kommunchefen bland de kommuner som svarade hade 2010 en lön på kronor per månad och den högst betalda hade kronor per månad. Det är ett fåtal kommuner som sticker ut med löner över De som betalar ut högre löner är oftast större kommuner och kommuner i storstadsregioner. När det gäller arbetarnas löner i kommunerna hade de år 2000 en medellön på kronor i månaden och 2010 en lön på kronor i månaden. Det innebär en löneökning på ungefär kronor på tio år. Kvinnornas löneutveckling låg ungefär jämsides med männens. Diagram 4.1 Löner för kommunchefer, arbetare och tjänstemän i kommuner Arbetare Kommunchef Tjänstemän Källa: Enkät och Kommunals lönestatistikdatabas. Månadslön i kronor. Kommunchef är här namnet på den högsta tjänstemannen i kommunen. 13

14 Att jämföra ökningar i kronor kan ha sin poäng; tydligt är att kommuncheferna har fått mer av samhällets ökade resurser än vad den genomsnittlige arbetaren i kommunerna har fått. Samtidigt har denna metod sina begränsningar eftersom inkomster bör ses som något relativt och det mest intressanta är att jämföra om relationen mellan de olika inkomsterna förändrats. Tjänstemän anställda i kommuner tjänar mer än vad arbetarna gör och har fått något större löneökning i kronor, men löneutvecklingen i procent av ursprungslön har varit ungefär den samma under perioden. Kommuncheferna har däremot haft en bättre utveckling än både arbetarna och tjänstemännen även i procent. Diagram 4.2 Löneutveckling för kommunchefer, arbetare och tjänstemän i kommuner (index lön år 2000=100) Källa: Enkät och Kommunals lönestatistikdatabas. I kronor betyder detta att om arbetarna hade haft kommunchefernas löneökningstakt skulle de år 2010 haft en månadslön på drygt kronor istället för en månadslön på kronor, en skillnad på kronor. Den skillnad i löneökningar som visades ovan är ett resultat av att kommunchefernas löner har höjts något mer än arbetarnas under en följd av år. Skillnaden i löneökning varje enskilt år är i flera fall liten, men eftersom kommuncheferna har haft större ökningar under en lång följd av år förklarar det att skillnaden till slut inte är oansenlig. Medelårstakten för arbetarna i kommunerna har varit 3,5 procent medan den har varit 4,2 procent för kommuncheferna. Om man lägger samman löneökningarna under den undersökta perioden har arbetarna haft en löneökning på 41 procent och kommuncheferna har haft en löneökning på 51 procent (diagram 4.3). 14

15 Diagram 4.3 Sammanlagd löneökning i procent för kommunchefer och arbetare i kommuner Källa: Enkät och Kommunals lönestatistikdatabas. Om vi använder ett mått som liknar det i LO:s maktelitutredning så hade kommuncheferna 3,1 gånger lönerna för kommunalarbetare År 2010 är det istället 3,3 gånger. Övriga förmåner Kommunal har också frågat kommunerna om det finns andra förmåner eller rörliga ersättningar knutna till tjänsten som kommunchef. Detta är ersättningar som antingen är utöver eller inom ramen för grundlönen och fasta ersättningar. En stor majoritet av kommunerna svarade att de inte förekommer förmåner eller rörliga ersättningar. 19 procent av kommunerna angav svar som klassificerades som att de betalar ut någon typ av större förmåner där bilförmån vr vanligast. Nio procent svarade att de betalade ut mindre ersättningar som kilometerersättning, traktamente, extra semesterdagar eller andra mindre ersättningar ibland inom ramen för kollektivtal. Resultatet från vår enkät stämmer ungefär överens med den sammanställning som organisationen Ledarna gjort utifrån en medlemsenkät bland sina medlemmar som bland annat är chefer i offentlig sektor. Ledarna pekar på att andra ersättningar än grundlön är betydligt mer vanligt förekommande i privat näringsliv än i offentlig sektor (Ledarna, 2011). 15

16 5. Landstingsdirektörernas löner och löneutveckling Kraftigt ökade löner för landstingsdirektörer Hälften av landstingsdirektörerna 2010 var kvinnor och medellönerna för kvinnor och män var nästan lika höga. Tittar man på lönespridningen 2010 ser man att det landsting som betalade minst var landstinget i Värmland som betalade kronor i månaden och det som betalade mest var region Skåne med kronor i månaden. Medellönen steg under tidsperioden från omkring kronor i månaden år 2000 till omkring kronor i månaden Mellan 2000 och 2010 hade de därmed en löneökning på ungefär kronor. Detta kan jämföras med arbetarna som i landstingssektorn haft en löneökning på kronor. Diagram 5.1 Löner för landstingsdirektörer, arbetare och tjänstemän i landsting Källa: Enkät och egna beräkningar av partsgemensam statistik. Månadslön i kronor. Medellönen för landstingsdirektörerna mellan 2000 och 2010 ökade med 80 procent att jämföra med 42 procent för arbetarna i landstingen. I landstingsdirektörernas löneutveckling är det framförallt perioden som innehåller stora löneökningar. Löneökningarna har också varit större än de som arbetarna har haft under varje enskilt år utom ett. 16

17 Diagram 5.2 Löneutveckling för landstingsdirektörer, arbetare och tjänstemän i landsting ( Index år 2000=100) Källa: Enkät och Kommunals lönestatistik. Landstingsdirektörerna har alltså haft en rejält bättre löneutveckling än både arbetare och tjänstemän. Uttryckt som antalet arbetarlöner har landstingsdirektörernas löner gått från 4,2 gånger arbetarlönen år 2000 till 5,2 gånger arbetarlönen år Diagram 5.3 visar de samlade löneökningarna mellan år 2000 och 2010 i procent. Landstingsdirektörernas löneutveckling har varit nästan dubbelt så hög som arbetarnas. Diagram 5.3 Sammanlagd löneökningen i procent för landstingsdirektörer och arbetare Källa: Enkät och Kommunals lönestatistikdatabas. 17

18 Diagram 5.4 visar vilken lön arbetare i landsting skulle haft om de sedan år 2000 hade haft samma löneutveckling som direktörerna. Då skulle de 2010 haft en månadslön på kronor istället för kronor, vilket innebär kronor mer i månaden. Diagram 5.4 Lön för arbetarna om de haft direktörernas löneutveckling sedan år 2000 Källa: Enkät och Kommunals lönestatistikdatabas Övriga förmåner Bland landstingsdirektörer är det betydligt vanligare än bland kommunchefer att ha övriga förmåner inom eller utöver lönen. Nära tre fjärdedelar har sådana förmåner. Den vanligaste är bilförmån. Detta bryter mot resultaten som Ledarna (2011) redovisade och säger att även i offentlig sektor är det mycket vanligt med övriga förmåner bland de chefer som har de högsta lönerna. 18

19 6. Rekrytering av kommunchefer och landstingsdirektörer Kommunal har även frågat om rekryteringen av den senaste kommunchefen eller landstingsdirektören för att skaffa sig en bild av i vilken utsträckning deras arbetsmarknad präglas av ett inflöde från privat sektor. Eftersom vi endast frågat om den senaste rekryteringen går det dock tyvärr inte att uttala sig om trender. Enkäten visade att för kommunchefer var den vanligaste rekryteringen från förvaltningen på en annan kommun: 43 procent. Efter det följde internrekrytering. Ett fåtal kommunchefer har rekryteras från näringslivet eller från statliga/kommunala företag eller samarbetsorganisationer. Bilden för landstingsdirektörerna är liknande; de flesta rekryteras internt eller från andra landsting. Svaren i enkäten tyder på att kommuner och landsting till stor del konkurrerar om samma personer och endast i mindre utsträckning rekryterar från näringslivet. Möjligen kan man argumentera för att detta är ett bevis på att ännu högre löner behövs. Den troligaste förklaringen är dock att den kompetens man eftersöker i huvudsak finns inom den egna sektorn. Om det stämmer verkar det onödigt att trissa upp lönerna för varandra, om man anser att det är oskäligt höga löner. Diagram 6.1 Rekrytering av den senaste kommunchefen Källa: Enkät. Kommunchef är här namnet på den högsta tjänstemannen i kommunerna. 19

20 Diagram 6.2 Rekrytering av den senaste Landtingsdirektören Källa: Enkät. Landstingsdirektör motsvarar regiondirektör i regionerna. 20

21 7. Vd-inkomster inom välfärdssektorn För att ge en bild av hur toppinkomsterna i välfärdssektorn generellt ser ut granskar vi här ett antal vd-inkomster. Koncernchefer inom de stora koncernerna med verksamhet inom omsorg, hemtjänst-, assistans- och sjukvårdssektorn specialgranskas medan uppgifter för några andra vd-inkomster finns bland bilagorna. Syftet är inte att ge en heltäckande bild eller att generalisera för alla verkställande direktörer i välfärdssektorn utan att ge en bild av vd-inkomsterna i de största företagen. Som källa användes individers inkomstuppgifter från Skatteverket från Eftersom det handlar om deklarerade inkomstuppgifter behöver de inte nödvändigtvis komma från det bolag som de är verkställande direktörer för men det troligaste är ändå att detta är deras huvudsakliga inkomst. De företag som redovisas har inte enbart skatter som intäktskälla men de är alla aktörer med många stora offentliga kontrakt och inkomsterna i Sverige kommer till största del från skatteintäkter. Inom privat sjukvård är Praktikertjänst och Capio de största aktörerna. Praktikertjänst är en koncern som ägs av de som driver de olika mottagningarna med verksamhet inom sjuk- och tandvård. Capio med moderföretaget Ygeia topholding äger bland annat s:t Görans sjukhus. Ett flertal koncerner har verksamhet både inom sjukvård och inom omsorg. Där finns Ambea som exempelvis äger dotterföretagen Carema care och Carema primärvård med verksamhet i Sverige och Norge. De driver också privatfinansierad sjukvård under varumärket Mehiläinen i Finland. Aleris holding, som ägs av Wallenbergssfärens Investor, driver verksamhet inom geriatrik, diagnostik och omsorg. Attendo AB äger bolag som i Sverige främst driver verksamhet inom omsorgssektorn och dess huvudägare är August international SARL. En annan stor aktör inom omsorg är Förenade Care som är den del av Forenade koncernen och ett helägt dotterbolag till Danska Forenade A/S. Bland de som är mer profilerade mot personlig assistans finns Humana gruppen som bland annat äger Assistansia. Där finns också Frösunda gruppen som är bland de största inom assistans och som 2009 ägdes av P-FR Holding men som 2010 köptes av HG Capital. Slutligen är det Olivia Holding som bland annat äger Olivia personlig assistans men även företag inom hemtjänst, omsorg och rehabilitering. Flertalet av dessa koncerner är internationella och har verksamhet i ett flertal länder, företrädelsevis i Norden. Tillsammans har dessa en stor del av den svenska upphandlade marknaden inom de olika sektorerna. De flesta av dessa bolag ägs av riskkapitalbolag. För att kunna jämföra vd löner för privata direktörer med varandra och med offentliga toppbyråkrater kan det var intressant att titta på de ungefärliga storleksförhållandena på de olika enheterna. Stockholms läns landsting hade 2009 totala intäkter på 53 miljarder kronor medan ett mindre landsting som Jämtland hade intäkter kring 3 miljarder kronor. Med viss försiktighet kan detta jämföras med bolagens nettoomsättning. Räknar man total omsättning har Capio koncernen den största med 15,7 miljarder. För den del av verksamheten som är baserad i Sverige varierar omsättningen för de undersökta företagen mellan 8,3 miljarder för praktikertjänst, som har högst, och strax under en miljard för Olivia och Förenade care, som har lägst 1. 1 Källa till uppgifter om omsättning och verksamhet är respektive organisations årsredovisning. 21

22 I diagram 7.1 har vi inkomster för vd i de stora bolagen. För att jämföra har vi även fört in uppgifter om kommunchefen i Stockholm, två landstingsdirektörer samt medelårslönen för en arbetare i offentlig sektor. Årslöner används som en approximation för årsinkomster där sådana inte gick att hitta. Medelinkomsten av tjänst för de nio direktörerna i de privata koncernerna är 3,2 miljoner kronor per år och lägger man till kapital blir det 3,5 miljoner kronor. Det motsvarar 13,2 respektive 13,8 årslöner för en arbetare i kommunsektorn. Den högst betalda kommunchefen finns i Stockholm och hennes inkomster 2009 var på 1,7 miljoner kronor. Inkomster för de två högst betalda landstingsdirektörerna gick tyvärr inte att hitta men inkomster redovisas istället för den som hade tredje högst betalt, direktören för västra Götaland. Hans inkomster av tjänst 2009 var 1,7 miljoner vilket ligger strax under inkomsterna för koncerncheferna. För den högst betalda landstingsdirektören används istället årslönen. Den landstingsdirektör som har högst lön är direktören för region Skåne som 2009 hade en lön på i månaden. Det motsvarar en årslön på och inkomsterna ligger troligen omkring två miljoner vilket är i är något lägre än vad koncerncheferna tjänar. Sammanfattningsvis kan man konstatera att toppinkomsterna verkar finnas inom de privata bolagen men de högsta offentliga tjänstemännen för de största städerna och landstingen har också höga inkomster som nästan ligger i klass med dessa. Diagram 7.1 Årsinkomster Vd i koncerner med verksamhet inom vård, omsorg, hemtjänst och assistans vd Ambea Källa: Skatteverket, enkät samt Kommunals lönestatistikdatabas. *Här är årslön använt istället för årsinkomst. Årslön har beräknats genom tolv gånger månadslönen. LO:s (2011) maktelitrapport visade att den ekonomiska eliten hade bättre betalt än den byråkratiska. Man kan naturligtvis inte dra för stora växlar på jämförelser av helt olika typer av organisationer och olika typer av arbetsuppgifter men att den ekonomiska eliten verkar ha högre inkomster än den byråkratiska tycks gälla även här. 22

23 8. Vad är en rimlig lön? Vad är en rimlig lön för ett arbete med mycket ansvar och lång arbetstid? Den typen av frågor har hittills undvikits i rapporten och inga enkla svar kan heller ges. Svaret att lönen ska vara marknadsmässig räcker dock inte till. I slutändan handlar det på en övergripande nivå till stor del om hur olika arbetsinsatser värderas och om vad som är rättvisa och rimliga löner. Efter en lång period med ökade inkomstskillnader i samhället borde landets politiker och SKL tänka efter vilken roll de vill att toppcheferna inom kommun och landsting ska spela för lönespridningen i landet. Man kan konstatera att kommuner och landsting är med och bidrar till en utveckling där de med de högsta inkomsterna drar ifrån genom att de höjde toppinkomsterna mer än vad de höjt inkomsterna för arbetarna. Även små skillnader i löneökningar under längre tidsperioder leder på längre sikt till stora skillnader. Vi avslutar med att ställa några frågor för landets politiker och medborgare att fundera på. Finns en ökad acceptans för att en elit drar ifrån inkomstmässigt? Ska kommunchefernas och landstingsdirektörernas löner jaga näringslivets topplöner? Eller hålla en ansvarsfull löneutveckling jämsides med löneutvecklingen för de som utför välfärdens viktiga tjänster? Hur ska man se på att de företag man anlitar för att bedriva skattefinansierad verksamhet betalar ut höga vd-löner, finns det gränser? Kan politiken alls ha synpunkter på användningen av skattemedel inom dessa bolag? Vill politiker bidra till att topplönerna de kommande tio åren fortsätter att dra ifrån? Ska vi ha tio nya år där de högsta cheferna drar ifrån nästan varje år? 23

24 Referenser Dagens samhälle (2009) Lön för kommunchefer och landstingsdirektörer. Elektronisk artikel. Tillgänglig genom: lon-kommunchefer-och-landstingsdirektorer-8951 Finansdepartementet (2004) PROP 2004/05:8. Förlängd försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne och Västra Götalands län, Stockholm: Riksdagen Finansdepartementet (2011). PROP 2001/11:100, Bilaga 3 Fördelningspolitisk bilaga. Stockholm: Riksdagen Dagens samhälle (2011). Cheferna leder löneligan, Dagens samhälle, 24 februari LO, Landsorganisationen (2008). Inkomster och inkomstfördelning Stockholm: LO distribution LO, Landsorganisationen (2010). Lönerapport år 2010 Löner och löneutveckling efter klass och kön. Stockholm: LO distribution Roine, Jesper & Waldenström, Daniel (2009). Wealth Concentration over the Path of Development: Sweden, Scandinavian Journal of Economics. 111, 1, SCB (2008) Inkomstfördelningsundersökningen SKL (2011) Kommungruppsindelning, Tillgänglig: 24

25 Bilaga 1 - Metodologisk bilaga Strukturförändringar Mindre strukturförändringar finns bland kommunerna då ett fåtal kommundelningar och sammanslagningar har ägt rum under perioden. Ett fåtal kommuner har också skaffat sig kommunchefer som tidigare inte hade någon. Kanslichefer har övergått till att bli kommunchefer. Några kommuner, till exempel Rättvik hade ingen kommunchef 2010 men har haft det under tidigare perioder. När alla svarande tas i beaktande bör dock detta inte vara de enda förklaringarna även om omstruktureringen utgör en delförklaring. Strukturen för landstingen är relativt stabil under perioden. Inga landsting eller regioner har sammanslagits efter 1999 och alla har haft direktörer under hela perioden. Däremot har försöket med regionernas ökade befogenheter inneburit att ansvarsområdena för några av landstingen har ändrats. Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län har under perioder tagit över det regionala utvecklingsansvaret och vissa andra statliga uppgifter (Finansdepartementet, 2004). Detta påverkar tolkningen av resultaten något. Det är dock inte entydigt så att de som deltagit i regionförsök har haft högre löneökningar än andra eller att medelvärdena endast drivs av dessa ökningar. Inkomst och lönebegrepp Rapporten innehåller en mängd inkomst och lönebegrepp som har något olika innehåll. Skissen nedan kommer från LO:s rapport om inkomster och inkomstfördelning 2008 och visar förhållandet mellan olika inkomstbegrepp. Förutom de som visas upp i skissen använder sig denna rapport även av skatteverkets inkomstslag. Dessa är inkomst av tjänst som är ett begrepp som är ganska nära arbetsinkomsten men det är lite vidare och innehåller även bland annat pensionsutbetalningar. Vidare är inkomst av kapital inkomster som till exempel kapitalvinster, räntor och utdelningar. En tredje inkomstslag enligt denna uppdelning är inkomst av näringsverksamhet som dock ej redovisas och är obetydlig i sammanhanget. Bilden visar att faktorinkomster är inkomster före skatt och transföreringar medan disponibel inkomst är inkomster efter dessa. Transföreringar är ett ord för sådant som sjukpenning, barnbidrag och så vidare. Figur B2.1 Sambandet mellan olika inkomstbegrepp Sjukpenning, föräldrapenning, ersättning vid militärtjänstgöring Direkt skatt och egenavgifter Arbetsinkomst Lön Faktorinkomst Disponibel inkomst Räntor och utdelningar Kapitalvinster Transfereringar Hämtad från: LO,

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik 18-25

Läs mer