FRAMTAGANDE AV MÄTPROGRAM FÖR HÖRSELSKYDDSMÄTNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTAGANDE AV MÄTPROGRAM FÖR HÖRSELSKYDDSMÄTNINGAR"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå FRAMTAGANDE AV MÄTPROGRAM FÖR HÖRSELSKYDDSMÄTNINGAR Reg.kod: Oru-Te-EXA037-Mag106/04 Elvir Karahodžić och Samir Ćatić Magisterprogrammet/-elektronik 160 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Dag Stranneby DEVELOP OF A PROGRAM FOR HEARING PROTECTOR MEASUREMENTS Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Sammanfattning Examensarbetet ligger inom området akustik och mätteknik. Uppgiften består i att göra ett program för hörselskyddsmätningar. Vidare skall man även med programmets hjälp presentera data i form av en rapport som följer SWEDAC:s standard. Även test och verifiering av programmet ingår. Som bakgrund har även ingått teoretiska studier om akustik och mätteknik samt EN/ISOstandarder. För detta användes materiell som företaget AerotechTelub bistod med, programvara från Lindholmen Utveckling (hörselforskningslaboratoriet) med tillhörande programdokumentation samt Internet. Manualer till Real-Time Analyser type 830 och Test System for Hearing Protectors type 828 från Norwegian Electronics som användes har studerats under utvecklandet av programmet. I rapporten beskrivs vad som framkommit av ovan nämnda studier och arbetets genomförande såväl som dess resultat. Abstract This master exam project concerns acoustics and measurement techniques. The task was to develop a program for hearing protector measurements. Further, the data from these measurements should be presented in a form of a report that follows SWEDAC:s standards. Also test and verification of program are included in the project. As background information theoretical studies about acoustics, measurements and EN/ISOstandards were included. For this purpose we used books and notes that were provided by the company AerotechTelub, software from the Lindholmen Utveckling (hearing research laboratory) with its program documentation and Internet. Manuals for Real-Time Analyser type 830 and Test System for Hearing Protectors type 828 from Norwegian Electronics that were used in project were also studied while developing the program. In the report facts that has emerged during the studies and how the project was performed as well as the result of the same is described.

3 Innehållsförteckning 1 Förord Inledning Bakgrund Problembeskrivning Metoder och verktyg Programvara PCI-GPIB-kort PCI-GPIB+-kort LAB1300C NE NE Genomförande Arbetsgång Programöversikt ElSa Manuell Kommunikation Kalibrering Testmoduler Databasmodul Utvärdering, analys Diskussion Referenser Manualer Böcker och kompendier Internet...14

4 Framtagande av mätprogram för hörselskyddsmätningar 1 Förord Detta projekt har get oss möjlighet att använda oss i praktiken av de kunskaper som vi har skaffat oss under de senaste åren på Örebro universitet. Vi har rent teoretiskt berört områden som till exempel akustik djupare än vi tidigare haft tillfälle och göra. Samtidigt har vi fått en djupare insikt i programmeringsmöjligheter med det grafiska programmeringsspråket LabVIEW. Vi vill med dessa ord tacka först och främst våra handledare på AerotechTelub, Ronnie Olsson samt Pär Säterlid som gett oss förtroende med detta projekt. Vi vill också tacka vår handledare på Örebro universitet, univ. adj. Roger Gustavsson och vår examinator, professor Dag Stranneby, som har varit våra pådrivare och hjälpt oss med goda råd under projektets gång. Ett tack riktar vi också till våra arbetskamrater på AerotechTelub som bistått med teknisk hjälp samt med de trevliga kafferasterna och stått ut med det oljud som vi producerat. Örebro: Elvir Karahodžić, Samir Ćatić Elvir Karahodžić, Samir Ćatić 1

5 Framtagande av mätprogram för hörselskyddsmätningar 2 Inledning 2.1 Bakgrund Detta examensarbete är utfört vid AerotechTelub, Arboga. Examensarbetet omfattar 20 poäng och ingår som sista del i utbildningen för elektronikingenjörer på magisternivå, 160 poäng. Utbildningen har inriktning mot bland annat elektronik, programmering och datakommunikation. Uppdraget gick ut på att bygga ett mät/styrprogram för hörselskyddsmätningar. Detta i samband att AerotechTelub vill bygga ett ackrediterat labb i Sverige för sådana mätningar. Detta labb skulle vara unikt i sitt slag här i landet. Ett ackrediterat labb är det enda labb som får CE-godkänna hörselskydd. Ett sådant labb innebär för företaget nya möjligheter både militärt och civilt. 2.2 Problembeskrivning Mätningarna är subjektiva och genomförs med en testperson som trycker på en strömbrytare om denne hör testsignalen. I övrigt ska mätningarna vara helt automatiserade. För styrning behöver ett styrprogram tas fram som sköter kalibreringar och mätningar. Kommunikationen mellan styrdator och mätutrustning sker via GPIB-gränssnitt (IEEE-488). Figur 2.1: Figuren visar översiktsbild över systemet. Skillnaden är att vi använder endast fyra högtalare, en i varje hörn. Elvir Karahodžić, Samir Ćatić 2

6 Framtagande av mätprogram för hörselskyddsmätningar Kravspecifikation: Styrprogram för PC utvecklad i LabVIEW Följa EN/ISO-standarder som anger hur mätningarna ska utföras Lätt hanterlig/förståelig meny Kalibrering samt snabbkontroll av systemet Tre testmetoder Följa SWEDAC-standarder för rapportgenerering Elvir Karahodžić, Samir Ćatić 3

7 Framtagande av mätprogram för hörselskyddsmätningar 3 Metoder och verktyg Nedan följer kort beskrivning av instrument samt den programvara som har använts vid projektets genomförande. 3.1 Programvara I projektet användes två datorer för utveckling av programmet samt informationsinsamling. Dessa var av fabrikat Dell Optiflex GX270 Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz med 512 Mb RAM och 27.2 Gb HD med Windows XP som operativsystem. En av dessa kommer sedan att användas som styrdator. Programmet utvecklades i LabVIEW 7.0. Detta var ett av kraven som företaget ställde för utveckling av detta styrprogram. 3.2 PCI-GPIB-kort Detta kort är ett PCI-GPIB kort från National Instruments. Kortet använder sig av National Instruments PCI-MITE samt TNT-familjens ASIC-s. Detta gör att kortet är optimerat för att använda IEEE användargränssnitt för PCI-bussen. Maskinvaran är fullständigt konfigurerbar programvarumässigt och kompatibel med Plug and Play -standarden för enkel maskinvaruinstallation. TNT-chipen utför de funktioner som krävs av alla versioner av IEEE 488, då inkluderat IEEE 488.2, så som IEEE 488 Tala, Lyssna och Styra. Kortet storlek är 133x107 millimeter. Det har en IEEE 488-standard med 24 pinnars GPIB anslutning. Det kräver +5 VDC med 1.5 W effekt. Max effekt för kortet är 2.25 W. Det har en överföringshastighet på 1.5 Mbytes/s när vi talar om IEEE 488 interlocked handshake. Hastigheten för HS 488 (high speed) handshake och IEEE 488 non-interlocked handshake kommer upp till 7.7 Mbytes/s. Detta ser vi grafiskt beskrivet i figur 3.1. Den verkliga hastigheten beror på styrdatorn, operativsystemet, systemets konfiguration och instrumentens prestanda. Figur 3.1: Figuren till vänster visar överföringshastigheten vid små datablock medan den till höger visar överföringshastigheten vid stora mängder data. Elvir Karahodžić, Samir Ćatić 4

8 Framtagande av mätprogram för hörselskyddsmätningar Figur 3.2: Figuren visar slutsteget (LAB1300C) från LAB.GRUPPEN. 3.3 PCI-GPIB+-kort PCI-GPIB+-kortet är i stort samma som den ovannämnda PCI-GPIB-kortet vad gäller prestanda, mått och funktion. Det som tillkommer här är att man med +-kortet har möjlighet att övervaka och analysera kommunikationen. Här kan man använda den inbyggda GPIB analysatorn till att hitta och åtgärda en mängd program- och maskinvaruproblem som kan uppstå. 3.4 LAB1300C LAB1300C är ett slutsteg som vi använder för att förstärka signalen till högtalarna. I figur 3.2 ser vi en bild utav slutsteget. Dessa väger 8 kg var och har dimensionerna 483Bx88Hx310D. Dess uteffekt är vid 8 ohm 350 W, 4 ohm 650 W och 2 ohm 900W. Detta gäller vid 1 khz och 1 % THD (Total Harmonic Distorsion). Slutsteget har många avancerade skyddskretsar, som skall skydda de anslutna högtalarna samt slutsteget, ifall ett fel skulle uppstå. Dessa arbetar oberoende av varandra och är inte hörbara i normala fall. DC-skydd, termiskt skydd, kortslutningsskydd, klipplimiter och VHF-skydd är några av dessa. 3.5 NE828 Den centrala delen i det system som vi byggt upp är NE828 (brusgenerator) från Norwegian Electronics (figur 3.3) som genererar ett okorrelerat brus i fyra kanaler. Mittfrekvensen väljs utifrån en fast uppsättning och oktav- alternativt tersband anges. Ljudnivån kan regleras både för enskilda kanaler och för alla kanaler samtidigt. Enheten har inbyggt i sig automatiska ljudnivåsvep om 5, 2.5 och 1.25 db/s fallande respektive stigande nivå anges genom en extern kontroll som kopplas till enheten. NE828 kommunicerar med omvärlden via IEEE (IEC)-gränssnittet. Styrdatorn kan på så sätt ställa in alla tillgängliga parametrar så som brustyp, centerfrekvens och volym (gain). Alla kommandon är baserade på ASCII koden och består utav två eller fler tecken. Dessa kommandon visas i bilaga 1 som följer med detta dokument. Elvir Karahodžić, Samir Ćatić 5

9 Framtagande av mätprogram för hörselskyddsmätningar Figur 3.3: Figuren visar brusgeneratorn (NE828) från Norwegian Electronics. 3.6 NE830 NE830 (figur 3.4) är en realtidsanalysator från Norwegian Electronics. Kommunikationen med analysatorn sker även här via GPIB-gränssnitt (IEEE 488). På samma sätt som för NE828 väljs mittfrekvens för mätning utifrån en fast uppsättning och oktav- alternativt tersband anges. Då ett kommando skickas via IEEE-bussen till NE830 övergår den automatiskt till fjärrstyrt läge. För att komma ur det fjärr-styrda läget skickas kommandot L0. Alla kommandon/instruktioner från styrdatorn till NE830 är baserade på ASCII-koden. Instrumentet kan skicka tillbaka mätresultatet till styrdatorn. Det finns flera olika överföringsformat för dessa mätresultat vilka beror på operationen som utförs samt vilket kommando för överföring som har valts. Dessa kan ses i bilaga 2 i slutet av detta dokument. Figur 3.4: Figuren visar realtidsanalysatorn (RTA type 830) från Norwegian Electronics. Elvir Karahodžić, Samir Ćatić 6

10 Framtagande av mätprogram för hörselskyddsmätningar 4 Genomförande I detta kapitel följer en sammanfattande beskrivning av den maskin- och programvara som använts i projektet. Kapitlet innehåller vidare en beskrivning av hur programvaran gjorts och hur den testats. 4.1 Arbetsgång Arbetet startade med att läsa in sig på de olika EN/ISO-standarder som anger hur mätningarna ska utföras. Ett gammalt program fanns redan skrivet i C-kod på en MAC. Programmet kördes för att vi lättare skulle förstå oss på uppgiften och samtidigt för att få idéer hur vi själva ville utforma det nya programmet för en PC. Manualer för de olika instrumenten gicks igenom för att lära sig hur dessa fungerar. Efter denna inläsningsperiod började vi skissa på olika delar i programmet, samt planera hur vi skulle gå till väga med uppbyggnaden. Vi började med att skapa små moduler för kommunikation med, först och främst, realtidsanalysatorn. När väl denna fungerade gav vi oss på att göra en testkalibreringsmodul. Denna var den mest struliga delen i vårt arbete. Detta berodde på att vi var väldigt ovana vid dessa instrument som vi fick jobba med och versionen (7.0) av LabVIEW. Många konsultationer gjordes med tillverkarna av både instrumenten och programvarutillverkaren. Största hjälpen fick vi från National Instruments, deras supportgrupp samt hemsidan. Efter många om och men och strul med kommunikationen, kom vi fram till att dessa instrument använde sig av en uppsättning kommandon som inte var kompatibla med NI-s produkt, LabVIEW 7.0 Express. Därför fick vi bygga upp kommunikationsdelen från scratch. Vi kunde inte använda oss av de färdiga moduler, så kallade Express VI-s som finns i den nyaste versionen av LabVIEW. Under denna tid så gjordes även huvudfönstret för testprogrammen. Här uppstod inte alls några problem. Arbetet förflöt ganska obehindrat. Enda problemet var den otillräckliga vanan vid LabVIEW 7.0 som gjorde att det tog längre tid att göra detta än man från början hade trott. Det första som skapades för detta delprogram var en modul där man skulle skapa data för en ny testperson. Här skulle användaren ange namn, personnummer och kön på testpersonen. Dessa data skulle sedan sparas på en fil för framtida bruk. Samma sak gällde för typ av olika hörselskydd. Skillnaden var att endast namn på hörselskydd skulle anges. Nästa modul som skulle utvecklas var den med testparametrar. Alla dessa implementerades sedan i huvuddelen av testprogrammet. Efter det att den ovannämnda test-kalibreringsmodulen var färdig gick återstående delen av testsamt kalibreringsmoduler rätt smärtfritt att bygga. Det gällde alla utom det subjektiva testet. Där skall en person sitta och trycka på en knapp då han/hon hör bullret som produceras. Vid intryckt knapp skall ljudnivån sänkas med 2.5 db/s och höjas med den samma vid uppsläppt. Då vi körde programmet första gången fick vi omvänd funktion. Vi försökte med allt som stod i manualen för NE828 men kom ingenvart. Därpå körde vi det gamla testprogrammet som finns i MAC-en. Med hjälp av den och den GPIB-analysator, som beskrevs tidigare, kunde vi se att de inte hade använt sig av den färdiga funktionen i NE828 utan byggde upp en egen process för detta. Vi bestämde oss för en annan lösning. Istället för att bygga en process för volymkontroll modifierade vi själva knappen. Detta har gett oss möjligheten att använda oss utav den befintliga slope-funktionen som finns i NE828. Nästa steg var att bygga moduler som skulle spara mätresultaten som fås från de Elvir Karahodžić, Samir Ćatić 7

11 Framtagande av mätprogram för hörselskyddsmätningar olika testen. Då dessa var sparade skulle man beräkna standardavvikelse samt medelvärde och generera rapport enligt de standarder som finns angivna för beräkningar samt rapportgenerering. 4.2 Programöversikt Hela systemet hanteras via programmet ElSa. Själva programmet är skapat i LabVIEW. Genom GPIB-drivrutiner, som fanns tillgängliga från tillverkaren (National Instruments), kommunicerar man vidare med testutrustningen ElSa ElSa är det utvecklingsnamn som vi gett vårt program. Det kommer från de två första bokstäverna i våra förnamn. Detta är det första fönstret som öppnas då programmet startas. Här ska användaren välja vad han vill göra, fyra alternativ finns som man kan se i figur 4.1. Efter varje avslutat underprogram, ska man återkomma till detta huvudfönster. Sedan kan man välja en ny funktion eller avsluta programmet Manuell Kommunikation Denna modul är skapad för att man ska kunna kommunicera med brusgeneratorn manuellt. Realtidsanalysatorn har en egen frontpanel så man behöver inte ha ett program för att kommunicera med denna. Detta har möjliggjorts för att man ska kunna testa även andra frekvenser än de som är förprogrammerade i testprogrammen. Detta gör att man kan utveckla testproceduren på en viss produkt eller anpassa mätningar efter kundens behov, om de skiljer sig från de standarderna som har ställts på tester av hörselskydd. ElSa Manuell kommunikation Kalibrering Testmoduler Databasmodul GPIB-Drivrutiner NE828/NE830 In-/Ut moduler Skärm Disk Export Skrivare Figur 4.1: Figuren visar blockstruktur över programmet ElSa. Elvir Karahodžić, Samir Ćatić 8

12 Framtagande av mätprogram för hörselskyddsmätningar Kalibrering Om användaren väljer funktionen kalibrering får han två nya val. En är en fullständig kalibrering som tar cirka en halvtimma. Men det finns en testkalibrering med vilken man testar om man får den önskade ljudbilden. Denna tar endast ett par minuter. Eftersom denna är mindre tidskrävande används den mera frekvent än kalibreringen. Det som testet gör är att den testar alla 4 högtalare och jämför ljudtrycket med ljudtrycksvärdet som man har sparat från den senaste kalibreringen i en textfil. I figur 4.2 ser vi textfilen som innehåller till vänster de frekvenser vid vilka kalibreringen utförs. Vidare har vi i kolumnerna 2 4 de offset -spänningar som sätts till högtalarna vid olika frekvenser. I sista kolumnen har vi den volymskillnaden med vilken man sänker eller höjer volymen vid en viss frekvens för att få rätt ljudbild. Kalibreringen utförs vid 54 db för enskilda kanaler och vid 60 db för det sammanlagda systemet. Det sista värdet har företaget angett som ett krav. Varför det enskilda kanalens värde skiljer från det sammanlagda systemets är på grund av att man i det samanlagda systemet får en effekt som är 4 gånger större än för enskild kanal, dvs. 6 db Testmoduler Här kommer vi till hjärtat utav programmet. I denna del görs de olika testerna. Vi har tre olika, subjektiv, objektiv och spektrumtest. Dessa kan vidare vara med eller utan hörselskydd. Subjektiva testet är det test som man gör med en testperson. Personen sitter inne i ljudlabbet och med hjälp utav en handenhet styr ljudsvepen. Brusgeneratorn rapporterar när och vid vilka nivåer som en ändring sker. Testen börjar och slutar med 1 khz för att kontrollera att dessa två mätningar ligger tillräckligt nära varandra. Det sista gäller även för det objektiva testet. Detta test är däremot helt automatiskt och man använder sig utav en mikrofon som är kopplad till analysatorn. Testet startar när användaren trycker på Run Test och för varje tersband mäts dämpningen i förhållande till referensmätningen. Denna har gjorts innan, utan hörselskydd, och får inte ligga mer än 24 timmar Figur 4.2: Figuren visar den kalibreringstextfil som skapas under kalibreringen. Elvir Karahodžić, Samir Ćatić 9

13 Framtagande av mätprogram för hörselskyddsmätningar tillbaka i tiden. Detta gäller för alla referensmätningar, även de som gjorts på testpersoner. Spektrumtestet är även det ett automatiskt test där man testar alla frekvenser på en gång, ett spektrum Databasmodul Här kan användaren välja vad han/hon ska göra med de mätresultat som sparats under de olika testprocesserna. Man kan gå igenom testerna, testpersonernas data och resultat för de testade hörselskydden. Här utförs alla ytterligare beräkningar av till exempel medelvärdet över alla testade hörselskydd i en serie och härifrån kan resultaten skrivas ut på skrivare, sparas på diskett och så vidare. I denna del har det kommit till stora ändringar. Då det har varit väldigt svårt och få fram tabeller och grafer på det sätt som vi önskat i LabView, har vi gått ifrån denna. Istället sparas all data i excelfiler och i dessa så beräknas medelvärden samt standardavvikelser för olika produkter och grafen ritas. Dessa byggs på med nya mätvärden och allting uppdateras. Elvir Karahodžić, Samir Ćatić 10

14 Framtagande av mätprogram för hörselskyddsmätningar 5 Utvärdering, analys I skrivandets stund har vi kommit ganska långt med vårt examensarbete men är inte helt klara med det. Återstår att skapa moduler som ska generera slutrapport av de mätvärden som samlas in och beräknas under testens gång. Samtidigt skall vissa skönhetsdetaljer fixas. I övrigt, gällande test och kalibreringsmoduler, är dessa färdiga. Vi har under utveckling haft problem med att få kommunikationen mellan instrumenten och styrdatorn att stämma. Detta har gjort att vi inte kunnat slutföra vårt arbete än. Fortfarande har vi problem med att starta ett av instrumenten, analysatorn, som av en märklig anledning låser sig. Vi har varit i kontakt med tillverkaren som förklarat att det är ett gammalt instrument och att detta kan vara en av anledningar att det inte fungerar som det ska för oss. I övrigt är vi väldigt nöjda med det som hittills har presterats. Vi ligger bra med i planeringen som har sammanställts av företaget. De har räknat med att vi ska ha ett färdigt utvecklat och testat program den 18 juni vilket, om inget oförutsätt händer, också kommer att ske. Nu har vi äntligen lyckats få programmet att fungera i sin helhet. Vi ser att det har tagit mycket längre tid än vi befarat från början. Många ändringar har gjorts speciellt på testmodulerna då vi till slut insåg att brusgeneratorn inte gick att lita på till 100 %. De data som den lämnade ut stämde inte med verkligheten. Detta insåg vi när vi mätte upp mätvärdena med hjälp av realtidsanalysatorn (NE830). Istället skapades till slut ett eget program som skötte brusgeneratorns funktion. Vi har i allt arbete följt noga de standarder som ges för hörselskyddsmätningar enligt SS-EN Där står i detalj skrivet hur mätningarna ska gå till. Vi testade dessutom CE-märkta hörselskydd och jämförde våra resultat med de som angavs i bruksanvisningen för dessa. I framtiden kommer det förmodligen att dyka upp buggar som man får åtgärda då. Inga stora saker eftersom vi är ganska säkra på att de funktioner som företaget ville ha också har implementerats på rätt sätt. Det som tagit mest tid har varit att hitta ett bra, lätt och säkert sätt att spara och hantera mätdata. Valet föll till slut på excel då de flesta som håller på med datorer kan detta program. Från excel kan man sen göra i stort sett vad man vill med mätdata. I bilaga 3 kan man se ett exempel på sparade och behandlade mätdata. Elvir Karahodžić, Samir Ćatić 11

15 Framtagande av mätprogram för hörselskyddsmätningar 6 Diskussion Som vi tidigare nämnt återstår en del att slutföra i detta examensarbete. Men redan idag vet vi att man kommer att kunna utveckla detta program. För tillfället är kriterierna ställda till att tillfredställa europastandarder för hörselskyddsmätningar som genomförs med hjälp av konventionella hörselskydd. Förbättringar som görs senare skall leda till att man även kan testa hörselskydd med inbyggd kommunikation och annan teknik. Vidare kan presentationen av mätresultaten förbättras såväl det som visas på skärmen under tiden test görs, som de som visas i skrivna rapporter. Man kan även visa resultaten på Internet om man så vill i realtid. Och inte bara dessa, utan även hela testprocessen. Detta kan vara bra om arbetsgivaren skulle vilja titta på resultaten samt testprocessen eller om man vill sköta testproceduren från någon annan plats en nere vid själva labbet. Detta är inte implementerat i programmet men finns som möjlighet eftersom LabView erbjuder denna tjänst. Elvir Karahodžić, Samir Ćatić 12

16 Framtagande av mätprogram för hörselskyddsmätningar 7 Referenser 7.1 Manualer National Instruments LabVIEW 7 Express, Measurements Manual April 2003 Edition, Part Number B-01 National Instruments LabVIEW 7 Express, User Manual April 2003 Edition, Part Number E-01 National Instruments LabVIEW, Basics I Course Manual, Course Software Version 6.0 September 2000 Edition, Part Number G-01 National Instruments LabVIEW, Basics II Course Manual, Course Software Version 6.0 September 2000 Edition, Part Number G-01 Norwegian Electronics A/S, Instruction Manual for the Real-Time Analyser type 830 Tranby (Norway), Jan 1986 Norwegian Electronics A/S, Quick Reference Guide, Remote Control Commands for RTA830 Tranby (Norway) Norwegian Electronics A/S, Instruction Manual, Test system for hearing protectors type 828 Tranby (Norway) 7.2 Böcker och kompendier Lars Bengtsson, LabVIEW från början, Version 6i Studentlitteratur, Lund, 2001, ISBN Lennart Nilsson och Yvet Martin, Grundläggande akustik och mätteknik Akustikmiljö, Huddinge, 2000, kompendiet Brüel & Kjær, Utomhusbuller K. Larsen & Søn A/S, 2000, kompendiet Elvir Karahodžić, Samir Ćatić 13

17 Framtagande av mätprogram för hörselskyddsmätningar 7.3 Internet Förstärkare: Ljud lab.: Akustikberäkningar och teori: LabVIEW support: Elvir Karahodžić, Samir Ćatić 14

18 Bilaga 1 Denna bilaga innehåller kommandon med vilka vi fjärrstyr instrumentet NE828

19

20

21

22

23

24

25 Bilaga 2 Denna bilaga innehåller kommandon med vilka vi fjärrstyr instrumentet NE830

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Bilaga 3 Denna bilaga innehåller ett exempel på sparad och behandlad mätdata.

35

36

Mätteknik 2016 Mätsystem

Mätteknik 2016 Mätsystem Mätteknik 2016 Mätsystem Per Augustsson [per.augustsson@bme.lth.se] Inst. för Biomedicinsk Teknik 1 Upplägg Mätsystem Om laborationen Lab View Laborationsövningar Inst. för Biomedicinsk Teknik 2 http://www.fitbit.com/jobs

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

AQ-Box med Winlog 2000 8-kanalers mätsystem samlar och bearbetar 8 givarsignaler i en PC

AQ-Box med Winlog 2000 8-kanalers mätsystem samlar och bearbetar 8 givarsignaler i en PC AQ-Box med Winlog 2000 8-kanalers mätsystem samlar och bearbetar 8 givarsignaler i en PC 8 differentiella kanaler (ingen gemensam jordanslutning) Klarar alla givare och sensorer med spännings- eller strömsignal

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

UTVECKLINGSMÄTNING I LABORATORIUM AV LJUDDÄMPANDE STOLSTASSAR AV TYPEN SILENT SOCKS

UTVECKLINGSMÄTNING I LABORATORIUM AV LJUDDÄMPANDE STOLSTASSAR AV TYPEN SILENT SOCKS Rapport 08-113-R2 2009-12-07 3 sidor, 1 bilaga Akustikverkstan AB, St Bryne, 531 94 Järpås, tel 06-59 37 99 pontus.thorsson@akustikverkstan.se UTVECKLINGSMÄTNING I LABORATORIUM AV LJUDDÄMPANDE STOLSTASSAR

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

ABSORPTIONSMÄTNINGAR FÖR TVÅ BORDSSKÄRMAR FRÅN GÖTESSONS INDUSTRI AB

ABSORPTIONSMÄTNINGAR FÖR TVÅ BORDSSKÄRMAR FRÅN GÖTESSONS INDUSTRI AB Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 Rapport 17-091-R1 2017-05-05 3 sidor, 2 bilagor carl.nyqvist@akustikverkstan.se Direkt: 070-938 00 45 ABSORPTIONSMÄTNINGAR FÖR TVÅ

Läs mer

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual for ios V4.2 Index 3 - Vad gör AirPatrol WiFi? 4 - Lampor och knappar 5 - WiFi-nätverk. 6 - Installation av AirPatrol WiFi 7 - Steg för Snabb Inställning 8 -

Läs mer

Antennförstärkare för UHF-bandet

Antennförstärkare för UHF-bandet Antennförstärkare för UHF-bandet Radioprojekt 2004 Elektrovetenskap, LTH Mats Rosborn Henrik Kinzel 27 Februari Referat Den här rapporten beskriver arbetet med konstruktion och utvärdering av en fungerande

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller Android enhet. För Android användaren finns möjligheten att öka batteritiden genom att stänga ner resurser som inte används.

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

LabVIEW - Experimental Fysik B

LabVIEW - Experimental Fysik B LabVIEW - Robin Andersson Anton Lord robiand@student.chalmers.se antonlo@student.chalmers.se Januari 2014 Sammandrag Denna laboration går ut på att konstruera ett program i LabVIEW som kan på kommando

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0 Quick start manual Smart-House 2015-11-04 Rev 2.0 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 6

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

LABORATORIEMÄTNING AV BULLERDÄMPANDE STOLSTASSAR AV TYPEN SILENT SOCKS

LABORATORIEMÄTNING AV BULLERDÄMPANDE STOLSTASSAR AV TYPEN SILENT SOCKS Rapport 08-113-R1 2008-11-06 4 sidor, 1 bilaga Akustikverkstan AB, St Bryne, 531 94 Järpås, tel 06-59 37 99 pontus.thorsson@akustikverkstan.se LABORATORIEMÄTNING AV BULLERDÄMPANDE STOLSTASSAR AV TYPEN

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

OLC-812. Se tabellen nedan för beskrivning av adresswitcharna.

OLC-812. Se tabellen nedan för beskrivning av adresswitcharna. OLC-812 är en protokoll-omvandlare som används mellan OLC bussen och annan styrande utrustning, ex. Crestron. Gränssnittet är RS-232 och bygger på enkla ASCII-strängar som tolkas och översätts till OLC-kommandon.

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inledning Tack för att du har valt Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Med det här PC-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. PCkortet uppfyller

Läs mer

Leca installationsbjälklag, Alingsås

Leca installationsbjälklag, Alingsås RAPPORT 1 (6) Datum Uppdragsnr 572693 Handläggare Erik Backman Tel +46105055245 Mobil +46702713584 erik.backman@afconsult.com Uppdragsgivare Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB Jonas Fransson Partihandelsgatan

Läs mer

PROGRAMMERING AV MCU LABORATION6. Laborationens syfte

PROGRAMMERING AV MCU LABORATION6. Laborationens syfte PROGRAMMERING AV MCU LABORATION6 Laborationens syfte I denna laboration ska MCUn som konstruerades i laboration 5 programmeras. Instruktionerna som vi har tillgång till är de som implementerades i instruktionsavkodaren

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Mäta rakhet Scanning med M7005

Mäta rakhet Scanning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 141121/150411/150704/SJn Mäta rakhet Scanning med M7005 Mätgivare Detalj Mäta rakhet - Scanning 1 (12) Innehåll 1 Ett exempel... 3 2 Beskrivning... 6 2.1 Scanna in

Läs mer

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House Quickstart manual Rev. 2.3 2017-09-14 SHTOOL 6.5.33 1 Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 PROGRAMVARA... 4 2.1 Hämta programvara... 4 2.2 PC krav... 4 3 DOKUMENTATION... 5 3.1 Manualer... 5 3.2 Projektdokumentation...

Läs mer

Medicinska Bilder, TSBB31. Lab3: Mätvärden på Medicinska Bilder

Medicinska Bilder, TSBB31. Lab3: Mätvärden på Medicinska Bilder Medicinska Bilder, TSBB3 Lab3: Mätvärden på Medicinska Bilder Maria Magnusson, Avdelningen för Datorseende Institutionen för Systemteknik Linköpings Universitet Introduktion I denna laboration ska vi göra

Läs mer

Magnus Palm. Lättläst IT

Magnus Palm. Lättläst IT Magnus Palm Lättläst IT Del 1 LÄRA KÄNNA DIN DATOR 1. Persondatorn... 6. Bekanta dig med Windows XP... 7 3. Filer... 10. Hitta i datorn... 1 5. Gör det enkelt att hitta i datorn... 16 6. Övningsuppgifter...

Läs mer

Användargränssnitt för proaktiv störningshantering för utilities

Användargränssnitt för proaktiv störningshantering för utilities ISSN 0280-5316 ISRN LUTFD2/TFRT--7623--SE Användargränssnitt för proaktiv störningshantering för utilities Martin Carlson Lund University Department of Automatic Control August 2012 Lund University Department

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

Rafel Ridha Projektdefinition

Rafel Ridha Projektdefinition Rafel Ridha Projektdefinition Utveckling av applikation för Windows Phone Dokumenttitel Projektdefinition Dokumentförfattare Rafel Ridha Dokumentnamn Projektdefinition xx.pdf Version 0.3 E-post rafelr@kth.se

Läs mer

Aalto-Universitetet Högskolan för ingenjörsvetenskaper. KON-C3004 Maskin- och byggnadsteknikens laboratoriearbeten DOPPLEREFFEKTEN.

Aalto-Universitetet Högskolan för ingenjörsvetenskaper. KON-C3004 Maskin- och byggnadsteknikens laboratoriearbeten DOPPLEREFFEKTEN. Aalto-Universitetet Högskolan för ingenjörsvetenskaper KON-C3004 Maskin- och byggnadsteknikens laboratoriearbeten DOPPLEREFFEKTEN Försöksplan Grupp 8 Malin Emet, 525048 Vivi Dahlberg, 528524 Petter Selänniemi,

Läs mer

LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort

LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort Inledning Tack för att du har valt ett Sweex Wireless LAN USB-kort. Med det här USB-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Sweex Wireless LAN USB-kort

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Geo installationsguide

Geo installationsguide Geo installationsguide 2010 SBG AB Geo installationsguide 2010 SBG AB. All rights reserved. Detta dokument innehåller information om Geo installationspaket. Minsta rekommenderade systemegenskaper Operativsystem:

Läs mer

SPd5 mät- och styrsystem

SPd5 mät- och styrsystem SPd5 mät- och styrsystem mät- och styrsystem SPd5Bucking är ett komplett mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare. SPd5Bucking är vårt mest avancerade system och har

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer

Lathund för CombiLab 7

Lathund för CombiLab 7 Lathund för CombiLab 7 Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås Tel: 021-10 56 40 Fax: 021-10 56 49 www.enviloop.se INNEHÅLL 1 Starta CombiLab samt behörigheter... 3 2 CombiLabs olika delar och funktioner...

Läs mer

Projektrapport. Balkonger. Reduktionstalmätning på balkonger. mmo03426-01112800. Malmö 2001-11-28

Projektrapport. Balkonger. Reduktionstalmätning på balkonger. mmo03426-01112800. Malmö 2001-11-28 Projektrapport Balkonger Projekt Reduktionstalmätning på balkonger mmo03426-01112800 Uppdragsansvarig Torbjörn Wahlström Malmö 2001-11-28 Projekt: MMO03426 : mmo03426-01112800 Datum: 2001-11-28 Antal sidor:

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

PCI ETHERNET CARD 100 MB

PCI ETHERNET CARD 100 MB PCI ETHERNET CARD 100 MB Användarhandbok Version 1.0/Winbond Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren 2000-03-17 specialversion inför kursstart Elektronik och mätteknik 2000 DATORINTRODUKTION Laboration E850-2000 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs:

Läs mer

Spä nningsmä tning äv periodiskä signäler

Spä nningsmä tning äv periodiskä signäler UMEÅ UNIVERSITET v, 6-- Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Bo Tannfors Nils Lundgren Ville Jalkanen Spä nningsmä tning äv periodiskä signäler Introduktion Laborationen går ut på att med mätinstrument

Läs mer

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM!

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! Motorn i din UNICO-orgel är en LINUX-dator med programvara i form av ett operativsystem. Denna programvara förbättras ständigt och du bör därför uppgradera den.

Läs mer

Handbok Simond. Peter H. Grasch

Handbok Simond. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda Simond 7 2.1 Användarinställning.................................... 7 2.2 Nätverksinställning..................................... 9 2.3 Inställning

Läs mer

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN 2016 Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KRAVSPECIFIKATION AV PROTOTYP... 3 FUNKTIONELLA

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I

Objektorienterad programmering i Java I Laboration 0 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 2 Beräknad tid: ca 2 3 timmar Att läsa: sidan 45 52 Syfte: Att ladda hem och installera utvecklingsmiljön Att skriva ditt första Javaprogram

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

TR 10130489.01 2009-12-21

TR 10130489.01 2009-12-21 TR 10130489.01 2009-12-21 Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum Woolbubbles och Squarebubbles, Wobedo Design WSP Akustik Uppdragsnr: 10130502 2 (7) Uppdrag WSP har haft i uppdrag att kontrollmäta

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Laborationer i byggnadsakustik Osama Hassan 2010-09-07 Byggnadsakustik: Luftljudisolering Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

Laboration: Grunderna i MATLAB

Laboration: Grunderna i MATLAB Laboration: Grunderna i MATLAB 25 augusti 2005 Grunderna i MATLAB Vad är MATLAB? MATLAB är ett interaktivt program för vetenskapliga beräkningar. Som användare ger du enkla kommandon och MATLAB levererar

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

DIGITALA PROJEKT Väderstation

DIGITALA PROJEKT Väderstation DIGITALA PROJEKT Väderstation Christian Lindquist, E03 Leonardo Bello, E03 Abstract Almost everybody has some kind of temperature measurement device in their home. The latest in this industry are more

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

Administrationsverktyg för marinvåg

Administrationsverktyg för marinvåg Computer Science Opponent(s): Ewelina Helmersson & Mollin Widegren Respondent(s): Christer Oscarsson & Jonas Larsson Administrationsverktyg för marinvåg Opposition Report, C-level 2010:VT 1 En generell

Läs mer

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning Media Control Styrsystem för bild & ljud i sportbarer Bruksanvisning 13115 Rev B Sydia Teknik AB 014 1 Innehåll Media Control...1 Styrsystem för bild & ljud i sportbarer...1 Bruksanvisning...1 Sydia Media

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

E- möten Snabbguide till Adobe Connect

E- möten Snabbguide till Adobe Connect E- möten Snabbguide till Adobe Connect Rekommenderade användningsområden: - E- möten - Handledning - Grupparbete - Seminarier Nätbaserad Utbildning 0500 44 81 30 helpdesk.distans@his.se Adobe Connect Högskolan

Läs mer

Data visualization on Android

Data visualization on Android Datavetenskap Opponenter: Tobias Eriksson, Agni Rizk Respondent: Victor Ulhagen Data visualization on Android Oppositionsrapport, C/D-nivå 2010:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Rapporten är bra

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Dagens föreläsning (F15)

Dagens föreläsning (F15) Dagens föreläsning (F15) Problemlösning med datorer Carl-Mikael Zetterling bellman@kth.se KP2+EKM http://www.ict.kth.se/courses/2b1116/ 1 Innehåll Programmering i Matlab kap 5 EKM Mer om labben bla Deluppgift

Läs mer

PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI

PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI NG STRESS LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA - 2013-05-22 Projektmedlemmar: Emil Apelgren adi10eap@student.lu.se Fredrik Helander gda10fhe@student.lu.se Jonathan Klingberg

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler som kommer förprogrammerade från fabrik.

I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler som kommer förprogrammerade från fabrik. Manual Baufeng UV-5R Rubriker * Nollställa radion * Generell menyhantering * Grundinställningar * Manuell programmering Nollställa radion I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar 1 INNEHÅLL TRÅDLÖSA LIVING HÖGTALARE 4. LIVING SERIEN ÖVERSIKT 5. VANLIGA INKOPPLINGAR 8. FLER INKOPPLINGAR 9. MULTIROOM OCH

Läs mer

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar HDMI, Displayport och USB Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar 1 HDMI 2 2 HDMI versioner HDMI versioner har olika specifikationer och stödjer olika funktioner. Alla nya specifikationer är bakåtkompatibla

Läs mer