Kostpolitiskt program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostpolitiskt program"

Transkript

1 Kostpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige

2 Struktur för kostpolitiskt program med policy och riktlinjer avseende kvalitet för måltider inom förskola, skola, vård och omsorg i Habo kommun Bakgrund och syfte Maten och måltiden är dagligen en viktig del i våra liv som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Våra matvanor grundläggs redan i unga år och ska sedan främja god folkhälsa och ge förutsättningar för ett gott liv. Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för avkoppling och trevlig samvaro. Måltidsupplevelsen påverkas till stor del dessutom av individuella förväntningar varför även barnens, elevernas, vårdnadshavares, äldres och funktionshindrades möjlighet till dialog, inflytande och påverkan kring måltiden är viktig. För att kommunens måltidsverksamhet ska ha en enhetlig kvalitet har nedanstående styrdokument utarbetats för att användas inom all kök- /serveringsverksamhet i kommunens samtliga nämnder. Detta styrdokument gäller all måltidsverksamhet såväl vid förskola, skola som vid äldreboende och handikappomsorg. Kostpolicyn och de övergripande riktlinjerna ska fungera som ett styrande dokument i det dagliga arbetet och som stöd för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Policyn gäller både beställare och utförare i sin respektive verksamhet. De övergripande riktlinjerna ska villkoras vid all upphandling (både intern och extern). Vision - mål Kommunens vision för måltidsverksamheten är att: Måltiden ska vara hälsosam, näringsriktig, lustfylld och utformad efter målgrupp Måltiden i Habo kommun ska vara en naturlig ingrediens i fortsatt profilering, att som expansiv framgångskommun verka för hög livskvalitet som ger trygghet och välbefinnande Kommunens målsättning för måltidsverksamheten år 2012 är att: Inom skolan ska minst 90 % av eleverna i åk 2, 5, 6 och 8 vara nöjda (Skolenkät kopplat till frågor om skolmat och miljö). Även inom äldreomsorgen ska minst 90 % vara nöjda. (Brukarundersökning kopplat till frågor om mat och miljö, nöjda brukare är de som gett maten betyget 8-10 på skalan i brukarenkäten). Kommunens övergripande policy/riktlinjer är: - Måltiden ska vara en helhetsupplevelse och en av dagens höjdpunkter som ger näring, stimulans, tid för avkoppling och trevlig samvaro - Maten och måltidsmiljön är viktig då måltiderna skapar förutsättningar för ett välbefinnande och en plats för sociala kontakter 1

3 - Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras i Habo kommun är vällagad, näringsrik och väl sammansatt - Måltiderna ska främja hälsomedveten och sund livsstil som medverkar till trygghet hos matgästerna. I begreppet trygghet omfattas såväl rätt näringsinnehåll, behovsanpassade måltider (specialkoster) som säkra råvaror och hög livsmedelshygienisk kvalitet - Måltiden ska inom skola och äldreboende bestå av minst två alternativ. Valmöjligheter bidrar till att fler väljer att äta och ökar aptiten - Måltiden ska skapa goda matvanor ett lärande och förmedling av kunskap som även omfattas av ordinärt vett och etikett - Samtliga gästkategorier ska vid måltidsservering känna sig väl och positivt bemötta - Måltider som serveras i kommunen ska samverka med den demokratiska målsättningen; att ge bästa möjliga service och tillfredställa kommuninvånarnas olika behov - Utveckling av kommunens måltider ska ske i samklang med det länsövergripande folkhälsoarbetet och lokalt folkhälsoråd Ansvar hem och förskola/skola Ett delat ansvar råder, måltiderna som serveras i förskolan och skolan är en del av dygnets näringsbehov och matintag. Detta innebär att även måltider i hemmet är en förutsättning för att uppnå fullt energi- och näringsbehov varje dag. Följaktligen har föräldrar hemma också ett tydligt ansvar för vad som dagligen serveras barnen och ungdomarna. Genom att gemensamt grundlägga goda och medvetna matvanor i barnens och ungdomarnas tidiga åldrar kan risk för nutritionsrelaterade sjukdomar t.ex. övervikt, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och karies förebyggas. Bra mat i kombination med fysisk aktivitet medverkar till en mer lustfylld dag samt bättre förutsättningar att klara av ett krävande arbete. 2

4 Inriktningsmål/områden: 1. Maten och dess näringsinnehåll Generellt ska Habo kommuns måltider serveras enligt SNR (Svenska Närings- rekommendationer) och SLV:s (Svenska Livsmedelsverkets) rekommendationer, med anpassning till varje enskild gästkategori. Tallriksmodellen ska åskådliggöra hur en bra måltid lunch eller middag komponeras, därmed proportionerna mellan olika ingredienser i måltiden. Måltiden kompletteras med bröd och vatten eller mjölk. Bildkälla: Skola och förskola Lunchmåltiden ska i förskola och skola tillgodose % av dagsbehovet i energi och näringsämnen enligt gällande näringsrekommendationer från SLV (Svenska Livsmedelsverket). Lunchmåltiden bör schemaläggas och serveras mellan kl , vid samma tidpunkt varje dag. Genom kontinuitet och regelbundenhet regleras aptiten på ett bra sätt. Ättiden bör vara minuter. Ingen total lunchrast bör vara mindre än 40 minuter. Om frukost serveras ska denna tillgodose % av dagsbehovet i energi och näringsämnen enligt motsvarande näringsrekommendationer ovan. Härutöver kan 1-2 mellanmål serveras och bör då även vara näringsriktigt planerade och insatta i en helhet över dagen. Barn med heldagsplacering ska erbjudas frukost, lunch och mellanmål, dessa måltider ska täcka % av barnens dagsbehov i energi och näringsämnen. Tonvikten vid servering av frukost och mellanmåltider inom förskola och skola ska omfatta servering av smörgås med pålägg, mjölk eller mjölkprodukt, flingor/gryn samt frukt eller bär. Söta produkter såsom nyponsoppa, kräm, glass, kakor, kex, saft och chokladdryck får serveras högst 2 gånger per månad. Barn och elever ska ha tillgång till dricksvatten under dagen. Genom att erbjuda hälsosamma produkter i skolcafeterian gör skolan en insats för att främja barns hälsa. Utbudet ska följa rekommendationer 3

5 utifrån ett näringsriktigt perspektiv. Skolcafeterian ska vara stängd under lunchservering. Vård- och omsorg Måltiderna inom äldreomsorgen ska serveras jämt fördelade över dagen, vid behov ska extra mellanmål serveras oavsett tid på dygnet. Maten som serveras på särskilt boende skall tillfredställa smak, energi- och näringsbehov. Grundkosterna SNR-kost (Svenska Näringsrekommendationer), A-kost (allmän kost för sjuka) och E-kost (energi- och proteinrik kost) ska kunna erbjudas. Förstahandsval ska vara A-kost. Det är viktigt att nattfastan inte blir längre än 11 timmar. SLV:s rekommenderade måltidsordning enligt Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg; tre huvudmåltider samt minst tre mellanmål ska följas. Dessert ska serveras varje dag. För övrigt ska antagna riktlinjer i form av Måltidsordning för äldreomsorgen i Habo kommun samt Handbok och guide i Kost och nutrition för äldreomsorgen i Habo kommun användas. LSS Brukare inom LSS (Lagen om stöd och service) ska serveras måltider enligt SNR (Svenska näringsrekommendationer). Specialkoster Till målgrupper som av medicinska, religiösa eller etiska skäl inte kan äta av ordinarie mat ska fullgoda alternativ tillhandahållas och serveras. Förskolans och skolans specialkoster ska likna den mat som serveras för dagen. Intyg krävs inom förskola och skola från läkare eller skolsköterska för samtliga specialkoster som beställs och som kan härledas till medicinska skäl. Intygen på skolan går via skolsköterskan. Vid önskemål om vegetarisk mat eller kost relaterad till religiösa skäl, så sker även detta i samråd med skolsköterska. Inom förskola och skola får ej måltidskomponenter serveras som innehåller nötter, mandel och sesamfrön. Inom äldreomsorg anpassas specialkosten efter menyalternativ 1. Konsistensanpassning av maten bör ske efter individuella behov och i samråd med sjuksköterska. Portionsstorlek och pris per portion Den norm som av SLV (Sveriges Livsmedelsverk) rekommenderas för energiinnehåll i måltider, är normvärde för den portionsstorlek som dagligen serveras varje gästkategori. Denna norm är även utgångsfaktor för kostnadsberäkning av portionspriser. Önskas t ex större portionsstorlek för någon gästkategori klargörs detta i samband med avtalsteckning. Gemensamma matsedlar och tillagning Maten ska till samtliga gästkategorier vara målgruppsanpassad, aptitlig och variationsrik. Menyn ska inom skola och äldreboende bestå av två huvudkomponenter per dag som kompletteras med potatis, ris, pasta eller gryn samt grönsaker/rotfrukter, bröd och dryck (mjölk, vatten). Dessert ska dagligen erbjudas inom äldreboende. 4

6 Strävan ska vara att erbjuda vegetariskt alternativ varje dag. Menyn inom förskolan ska bestå av en huvudkomponent som kompletteras med potatis, ris, pasta eller gryn samt grönsaker/rotfrukter, bröd, dryck (mjölk, vatten). Vid matsedelsplanering ska dessa även omfatta och uppmärksamma svenska mattraditioner och högtider. Maten ska sluttillagas så nära serveringstillfället som möjligt för att bäst bevara aptitlighet, smak och näringsinnehåll. Potatis, ris och grönsaker kokas/bereds så nära gästen som möjligt. 2. Miljö och hållbar utveckling Matråd och kostombudsträffar som kan stimulera engagemang för bra måltider och trevlig måltidsmiljö ska finnas på varje förskola, skola och äldreboende. Delaktighet från aktuella gäster, såväl elever inom skolan som brukare vid äldreomsorgen ska vara en självklarhet här. Samtliga köksenheter inom förskola, skola och äldreomsorg ska följa normer i gällande livsmedelslagstiftning (EG) nr 178/2002 med förordning om livsmedelshygien i (EG) nr 852/2004 och utgå från framtagna mallar och dokument till egenkontrollprogram. Varje enhet skall själva anpassa rutiner för egenkontrollprogram. Detta omfattar även eventuella caféverksamheter. Matgästerna ska få ett flexibelt och bra bemötande i en fräsch och trevlig måltidsmiljö. Miljön ska vara ordnad så att alla matgäster känner trivsel att äta och får en god måltidsservice. Måltiderna ska via menyer presenteras på ett professionellt och aptitligt sätt som skapar förväntningar och främjar goda matvanor. Strävan bör vara att öka servering av vegetariska rätter som främjar hälsan och en hållbar livsmedelskonsumtion. Maten och måltiden i såväl förskola och skola som äldreomsorg ska ses som en naturlig mötesplats på vägen för socialt hållbar utveckling. Produktion och distribution av måltider till aktuella gästkategorier ska medverka till hållbar utveckling via, så långt möjligt, korta transportvägar. Detta även för att minimera varmhållningstid för distribution av aktuella måltidskomponenter. Fokus bör riktas mot att minska matsvinn i samtliga produktionsdistributions- och serveringsled. 5

7 3. Råvara och produkt Vid upphandling och inköp av livsmedel och materiel bör tydliga kriterier definieras som klargör kvalitetsnivån och kraven kring den aktuella produkten. Krav ska ställas enligt Miljöstyrningsrådets gemensamma upphandlingskriterier för animaliska livsmedel (www.msr.se) Så långt möjligt ska kommunens måltidsverksamheter arbeta för säsongsanpassad råvaruanvändning. Ekologiska livsmedel ska år 2011 utgöra minst 10 % av den totala inköpsandelen livsmedel, i krontal. Inför år 2020 ska målsättning för inköpsandel ekologiska livsmedel vara 50 %. Vid upphandling av livsmedel ska förfrågningsunderlag möjliggöra för lokala producenter att svara på förfrågan inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling). 4. Maten som pedagogiskt verktyg Inom förskola och grundskola ska måltiden vara en självklar del av den pedagogiska verksamheten. Vuxennärvaro i skolornas matsalar och vid förskolor ska finnas under aktuell serveringstid. Lärare som deltar i pedagogiska måltider ska tydliggöras sin roll så att dess syfte uppnås. Syfte ska vara att; pedagogisk personal äter tillsammans med barn för att skapa förutsättning för en lustfylld måltid med en positiv matupplevelse. Inom äldreomsorg ska bedömning och behovsanpassning göras i förhållande till övriga redan pågående insatser (matning etc.) vid måltidssituationen. Syfte ska vara att; personalen ska utgöra ett stöd till vårdtagaren/boende vid måltiden för att främja social samvaro och skapa en lugn atmosfär. 5. Profession och kompetens All personal vid måltids- och mattjänster inom Habo kommun ska regelbundet genomgå adekvata utbildningar som motsvarar de ökade kraven och behoven av specialistkompetens. Ökad kompetensförsörjning ska medverka till inspiration och kreativitet i köken, tex. framtagande av årlig kompetens och utbildningsplan. Lägsta krav vid nyrekrytering skall vara dokumenterad grundutbildning i storhushåll eller jämbördig erfarenhet. För övrigt skall utbildningskrav ställda i relation till befattning gälla som t ex. kock. För anställda i köksproduktion vid förskolor och skolor skall fortbildning i livsmedelshygien ske 1 gång vartannat år. Motsvarande utbildning för vårdpersonal och pedagoger som bereder frukost och mellanmål ska ske 1 gång vartannat år. I det värdskap som utförare av måltids- och mattjänster innehar ska trevligt bemötande och god service sätta sin prägel på maten och måltiden som serveras samt även den omgivande miljön. 6

8 6. Kvalitetsuppföljning Måltidsverksamheten ska utvärderas kontinuerligt genom årlig statistik över antal ätande, kartläggning av matsvinn och attitydundersökningar. Mål och riktlinjer i kostpolitiskt program ska följas upp 1 gång/år av ansvariga nämnder. Matråds- och kostrådsmöten ska finnas på varje enhet för att öka engagemanget kring maten och implementering av måltidspolicyn. Rektor ska sammankalla inom förskola/skola och kostchef inom äldreomsorg. Dokumentation från matråds- och kostrådsmöte med handlingsplan ska vara underlag i kvalitetsuppföljning. På varje förskola/skola och äldreboende ska finnas en kvalitetssäkring i form av dokumentation där det framgår vem som är ansvarig för att berörd personal får kunskap om t ex allergier, en handlingsplan som beskriver insatser vid en akut reaktion samt registrering av tillbudet. Incidentrapportering lämnas i samband med den årliga kvalitetsredovisningen. Uppföljning av livsmedelsupphandling och näringsberäkning av måltider ska ske kontinuerligt under året. Samtliga berörda köksenheters livsmedelshantering ska vara godkänd av kontrollmyndigheten (Miljö och Hälsa) och varje kök ska ha ett väl fungerande egenkontrollprogram med rutiner som säkerställer livsmedlens säkerhet, redlighet och spårbarhet, ca 1 gång/år. SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg med branschriktlinjer för kök ska följas och användas. Det ska tydligt framgå i beslut och avtal om var tillagning och produktion sker: i egna verksamheten, hos entreprenör eller i kombination av dessa. Referenskällor till riktlinjer ovan i dokumentet: - Svenska näringsrekommendationer SNR, (baserade på Nordiska näringsrekommendationer), fastställda av Livsmedelsverkets styrelse. - Bra mat i skolan och Bra mat i förskolan - riktlinjer utarbetade av Livsmedelsverket, SLV. - Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg - riktlinjer utarbetade av Livsmedelsverket, SLV - Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg - branschriktlinjer för kök, utarbetade i samverkan mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL samt Livsmedelsverket, SLV Samtliga finns att beställa på 7

för Göteborgs Stad För förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet.

för Göteborgs Stad För förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet. för Göteborgs Stad För förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet. Måltidsprogrammet för Göteborgs Stad är framtaget på uppdrag och beslutat av Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan Förord n Skolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja

Läs mer

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun 2012-05-29 Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Syfte Det här dokumentet är framtaget i syfte att ge riktlinjer för att uppfylla de mål som finns angivna i Kungälvs kommuns

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun 2011 NUTRITIONSPOLICY Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid 1 2. Syfte 1 3. Målsättning 2 4. Ansvar och yrkesfunktioner 3-5

Läs mer

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Innehåll Förord...3 Inledning...4 Goda skolmåltider...7 Integrerade skolmåltider...9 Trivsamma skolmåltider...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Slutrapport VillGott. Kvalitetssystem för mat och måltider på vård- och omsorgsboenden

Slutrapport VillGott. Kvalitetssystem för mat och måltider på vård- och omsorgsboenden Omvårdnadsförvaltningen 2011-01-21 SID 1 (7) Beslutad av styrgrupp 2011-02-11 Slutrapport VillGott Kvalitetssystem för mat och måltider på vård- och omsorgsboenden Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef

Läs mer

Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen

Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen Omvårdnadsnämnden Enhet/Handläggare Markku Nikula Datum 2008-10 Rev: 2010-12 Beteckning Er beteckning Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen g:\annette\rutiner för mat

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

MER EKO I SKOLAN. Eko i köket

MER EKO I SKOLAN. Eko i köket MER EKO I SKOLAN Eko i köket Mer eko i skolan är en guide i tre delar som på ett inspirerande sätt kan öka kunskaper och medvetande om matens betydelse hos elever och vuxna i skolans värld. Eko i köket

Läs mer

på spaning efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg

på spaning efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg Den goda maten på spaning efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg Sveriges Konsumenters projekt Den goda maten uppmärksammar den offentliga måltiden inom sjukvård och äldreomsorg. Vi lyfter upp goda

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Skolmåltiden. en viktig del av en bra skola LIVSMEDELSVERKET. Stöd och inspiration till skolledare

Skolmåltiden. en viktig del av en bra skola LIVSMEDELSVERKET. Stöd och inspiration till skolledare Skolmåltiden en viktig del av en bra skola LIVSMEDELSVERKET Stöd och inspiration till skolledare Bra mat i skolan ger näring åt lektionerna SKOLMÅLTIDEN är en del av utbildningen. Måltiden har betydelse

Läs mer

Kommunal mat något man gärna sätter tänderna i?! Kommunal mat ur ett medborgarperspektiv. Kvalitetsnätverket Gränslös

Kommunal mat något man gärna sätter tänderna i?! Kommunal mat ur ett medborgarperspektiv. Kvalitetsnätverket Gränslös Kommunal mat något man gärna sätter tänderna i?! Kommunal mat ur ett medborgarperspektiv Kvalitetsnätverket Gränslös 2009-05-28 Förord GRÄNSLÖS är ett jämförande kvalitetsnätverk i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Revisionsrapport Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 9 september 2009 Eva Gustafsson Silja Savela 2009-09-09 Pär Sturesson Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1

Läs mer

Lust till mat på äldre da r

Lust till mat på äldre da r Genombrottsprojektet Mat och hälsa för äldre ett samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs Stad Lust till mat på äldre da r En vägledning för teamen i Genombrottsprojektet Mat och

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport Projektet Liv & Rörelse slutrapport Pernilla Isaksson, projektledare April 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. BAKGRUND TILL PROJEKTSTARTEN... 3 1.1. LÄROPLANENS MÅL... 4 1.1.1. Läroplan för

Läs mer