Regionalt utvecklingsprogram för Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016"

Transkript

1 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne Det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne har en ambition att ge uttryck för alla aktörers samlade viljeinriktning för utvecklingen av Skåne avseende arbetsliv, boende, forskning och utveckling, kommunikationer, kultur, utbildning, miljö och klimat, folkhälsa och näringsliv. Många av dessa frågor har bäring på utvecklingen av livsmedelsnäringen i Skåne. Mångfalden av frågor som behandlas i den regionala utvecklingsplanen (RUP) gör det möjligt att belysa konflikter såväl som att hitta synergieffekter. Målgruppen för planen är de aktörer som arbetar med Skånes utveckling kommuner, regionen, statliga myndigheter, näringsliv och föreningsliv. Skånes Livsmedelsakademi är en av aktörerna i målgruppen. I förordet skriver ordförande i regionfullmäktige i Region Skåne, Annika Annerby Jansson, att tanken med programmet är att det ska inspirera och bidra till insatser som får positiva effekter för utvecklingen i Skåne. Genomförandet av programmet ska ske i dialog med aktörerna i målgruppen, vilkas insatser är helt avgörande för att uppnå resultat. Uppföljning av insatser sker dels med hjälp av rapporter i serien Hur har det gått i Skåne? och i möten mellan aktörer, t ex skånska utvecklingsdagen och andra mindre sammankomster kring utvecklingsprogrammet och de sektorsvisa programmen. 1 Utvecklingsprogrammet binder samman olika aktörers planeringsprocesser med betydelse för en hållbar regional utveckling och programmet ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram, samt andra regionala program och insatser. EUprogram och andra finansieringsmöjligheter kan ses som verktyg för att realisera det som står skrivet i programmet. RUP kompletteras sedan med sektorsvisa program för t ex näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling, trafikförsörjning, folkhälsa, miljö och kultur, där mer konkreta mål och åtgärder/insatser formuleras. 2 Uppföljning av tidigare RUP ( ) Det regionala utvecklingsprogrammet för åren bygger vidare på den RUP som antogs I underlaget för det nya programmet finns en redovisning av utvecklingen i länet under De övergripande målsättningarna är desamma för de båda programmen, se vidare nedan. I uppföljningen för åren står att ett av målen var/är att få fler nationella forskningscentra till Skåne. En forskningssatsning som har gjorts under den föregående perioden är knuten till utveckling av förebyggande livsmedel för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, vilken benämns VINN- Excellence centre AFC ett samarbete mellan akademin, näringslivet och Region Skåne. Man nämner även ÖSR, Öresund Science Region, som utvecklats på ett framgångsrikt sätt och erhållit internationell uppmärksamhet för sin verksamhet inom bl a mat. Öresundsuniversietet och ÖSR fick i början av 2008 den prestigefyllda RegioStar-utmärkelsen av EU, d v s att Öresund blir en förebild i 1 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne , sid 3. 2 D.o. sid

2 hela EU för innovativa regionala projekt som stödjer hållbar utveckling och kunskapsbaserade regionala ekonomier. 3 Vidare nämner man att ekologisk mat och närproducerade livsmedel har fått en allt större efterfrågan under perioden. Insatser görs för att tillfredsställa behoven, säger man, bland annat har offentliga aktörer såsom kommuner och Region Skåne mål för hur stor andel ekologisk mat som ska köpas in. Ekologiskt Marknadscentrum nämns som en viktig aktör för att främja de ekologiska produkterna. 4 Även Region Skånes miljövårdsfond sägs ha främjat utvecklingsinsatser bland annat på området ekologiska livsmedel. Detta har bidragit till att Skåne som en av 35 områden i världen, blivit ett RCE-område (Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development). 5 Livsmedel nämns också i uppföljningen som ett av Skånes styrkeområden/kluster. Dock säger man att livsmedelsklustret under senare år haft en kraftig nedgång i antalet sysselsatta och en viss minskning av förädlingsvärdet inom livsmedelsindustrin, medan restaurangnäringen har vuxit - mat som industriprodukt tenderar att minska medan mat som upplevelse växer. 6 Detta till skillnad från de övriga två stora klustren/styrkeområdena som nämns: telekom, som uppvisar en kraftig tillväxt och läkemedel/biotech som haft en något lägre tillväxt de senaste åren (dock högre än riket). Vision och målsättningar RUP Visionen för det regionala utvecklingsprogrammet/utvecklingsarbetet för år formuleras enligt nedan: Visionen om det livskraftiga Skåne är att Skåne finns i centrum i södra Östersjön och Öresundsregionen är en självklarhet. Mångfald ger möjligheter, hela Skåne växer och det är här de spännande jobben finns. Skåne är en magnet för kreativiteten, det finns starka internationella forskningsmiljöer och vi är världsledande i miljö- och klimatfrågor. Det finns ett varierat boende för alla behov och önskemål, spännande kultur och häftiga evenemang. En stark sammanhållning och tillit präglar Skåne, samverkan är ett honnörsord. 7 De övergripande målsättningarna i programmet sammanfattas i fyra nyckelord: tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Tillväxt innebär positiv ekonomisk utveckling, ger möjlighet till ökad sysselsättning och är ett viktigt medel för att nå välfärd. Attraktionskraft står för att Skåne skall vara en tilltalande region att besöka, leva och verka i. Bärkraft innebär att Skånes tillgångar, mångfalden, kulturen och naturen ska brukas, vårdas, bevaras och utvecklas för kommande generationer. Här nämns bland annat att jämställdhet mellan kvinnor och män ska främjas. 3 D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. 7 D.o. sid 6.

3 Balans innebär att varje del av Skåne ska utvecklas på sina egna villkor och med beaktande av helheten. Utvecklingen i en del av Skåne får inte ske på bekostnad av någon annan regiondel. 8 Utmaningar För att nå visionen slår programmet fast att Skåne står inför ett antal utmaningar som man sammanfattar enligt följande: kunskapen, delaktigheten, miljön och klimatet, tillgängligheten och Öresundsintegrationen. 9 När det gäller utmaningen kunskap slås det i programmet fast att det handlar om att fördjupa samverkan mellan universitet och högskolor, forskning, offentlig sektor, kultur och näringsliv något som görs i innovationssystemet kring livsmedelsindustrin. I programmet står att läsa att Skåne har potential för att bli en ledande kunskapsregion. 10 Många olika insatser föreslås, alltifrån grundläggande utbildning till universitets-/forskningsnivå. Livsmedelsindustrin nämns inte specifikt, varken som gott exempel eller som en bransch som behöver särskilda insatser. Däremot slår man fast att mångfalden i högre utsträckning måste tas tillvara för att öka kreativiteten och ge tillväxt och sysselsättning. 11 (Ibland innefattas ju även jämställdhetsperspektivet i mångfaldsbegreppet). För ökad delaktighet krävs insatser som att främja sysselsättningen och entreprenörskapet i regionen, att skapa stödjande miljöer (attraktiv skola, bra boende, kreativt arbetsliv och aktiv föreningsmedverkan). Öppenhet och tolerans för olika livsstilar krävs om Skåne ska kunna bli en framgångsrik region, står det i programmet. Man måste bejaka människors erfarenheter och förmågor. För att det ska lyckas krävs attitydförändringar och minskat kategoriskt tänkande, det vill säga att sluta att behandla utlandsfödda, funktionsnedsatta eller kvinnor respektive män som homogena grupper. Ansvaret för att bryta utanförskapet faller till stor del på kommunerna, men även samverkan med näringslivet är en viktigt slår man fast. Bland annat bör arbetsvillkor och arbetsförhållanden främja ett långsiktigt hållbart arbetsliv som gör det möjligt för så många som möjligt att komma in, utvecklas och kvarstå på arbetsmarknaden, något som även livsmedelsindustrin kan bidra till. Vidare slår man fast att delaktighet kräver ett jämställt samhälle där kvinnor och män har lika rättigheter och skyldigheter. För att nå dit krävs insatser, även inom näringslivet, t ex fler kvinnor i ledande befattningar, att könsstereotypa föreställningar inte tillåts styra lönesättning eller val av utbildning och yrke, samt att både kvinnor och män ska uppmuntras att ta ansvar för barn och familj. 12 Miljö och klimatutmaningen består i att minska miljöpåverkan och klimatanpassa verksamheter, något som självklart också gäller livsmedelsindustrin. Natur- och kulturlandskapet är en viktig resurs för Skåne slår man fast och påverkan inom detta område står ju inte minst jordbruket för. I programmet kan man läsa att Den starka jordbruks- och livsmedelssektorn är av central betydelse för Skåne. För att motverka utsläpp från bland annat långa livsmedelstransporter krävs satsningar på hälsosam och närproducerad mat. 13 Vidare slår man fast att utsläpp av miljögifter och övergödande ämnen från lantbruket är en följd av att Skåne är en region med stor jordbrukssektor, som trots 8 D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid 33.

4 ansträngningar inte fått bukt med utsläppen. Dessutom hotas den biologiska mångfalden och flera kulturmiljöer av ohållbart utnyttjande och strukturomvandlingar inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Å andra sidan exploateras god åkermark genom anläggandet av ny infrastruktur och ny bebyggelse, vilket blir ett hot mot exempelvis den långsiktiga livsmedelsförsörjningen. 14 Som sagt ovan, programmet tar upp och visar på att utvecklingsarbetet måste hantera flera motstridiga intressen. Näringslivet är inte minst en viktig aktör i miljö- och klimatarbetet. Utmaningen i tillgängligheten består främst i att utveckla infrastrukturen och då pekar man främst ut kollektivtrafiken. Men i tillgänglighetsbegreppet ingår även andra trafikslag, it-infrastruktur, att trygga den långsiktiga bostadsförsörjningen, samt att bryta det segregerade boendet. Till de områden som berör livsmedelsnäringen hör t ex frågan om förbättrad tillgänglighet mellan Skånes olika delar och inom regionens tätorter där man framförallt pekar ut tillgängligheten mellan stad och land, samt fortsatt utveckling av den skånska landsbygden. Livsmedelsindustrin kanske främst påverkas och kan ha synpunkter på vilka insatser som görs/ska göras gällande pendlingsmöjligheter för arbete och utbildning, samt godstransporter. I samband med tillgängligheten till it-infrastruktur nämns att särskild uppmärksamhet bör ägnas landsbygdens förhållanden. 15 Utmaningen i Öresundsintegrationen kan tolkas främst som en uppgift för myndigheterna eftersom det till stor del handlar om att undanröja gränshinder och samordna prognos- och planeringsverksamhet. Men givetvis kan man från livsmedelsakademins sida ha synpunkter på vad som är viktiga frågor att lösa inom detta område. Vardagsintegrationen kan man själv främja från livsmedelsakademins sida, eftersom man i begreppet inbegriper att främja en ömsesidig handel i Öresundsregionen. Mätbara mål RUP För att nå visionen och de övergripande målen och hantera de ovan nämnda utmaningarna i programmet, krävs konkreta insatser. Bland allt som behöver göras har man i programmet fastställt 24 uppföljningsbara mål, utan prioritetsordning sinsemellan, kring det som man anser vara det viktigaste att genomföra. Av dessa bedömer vi att tio har bäring på livsmedelsindustrin, inklusive jordbruket: Skåne är en tillväxtmotor med en årlig tillväxt av bruttoregionprodukten (BRP) som överstiger genomsnittet för Sverige. Exportandelen från skånska företag ökar mer än genomsnittet för Sverige. Skåne har ett näringsliv med påtagligt högre kunskapsinnehåll än genomsnittet i Sverige. Skåne har ett mer diversifierat näringsliv för att möta förändringar i konjunkturen. Resurserna till Skånes forskningsmiljöer ökar mer än genomsnittet för Sverige. Tilliten mellan invånarna i Skåne ökar. Järnvägens och sjöfartens andelar av godstransporterna ökar. Energianvändningen effektiviseras. Mängden koldioxidutsläpp föranledda av fossila bränslen minskar i enlighet med de nationella klimatmålen. 14 D.o. sid D.o. sid

5 Tillförseln av näringsämnen till hav och vattendrag minskar. 16 SWOT I det regionala utvecklingsprogrammet har man gjort en SWOT-analys av Skåne, som presenteras i programmets bilaga 1. Här är punkter som relaterar till de mål vi arbetar med i Makten över Maten: stärkt innovation i livsmedelsnäringen genom ett genusperspektiv: Styrkor: Mångfald (bl a befolkning, branscher, utbildningar, forskar-, natur- och kulturmiljöer). Stark och livskraftig jordbruks- och livsmedelssektor. Väl utvecklade innovationssystem. Goda utbildningsinstitutioner och starka forskningsmiljöer runt bl a nanoteknik, livsmedel med hälsoeffekter och medicin. (Däremot nämns inte livsmedelsindustrin som en styrka när man räknar upp tillväxtområden. Där nämns it/telekom, Life Science, logistik, fordon, turistnäring och bioenergi.) Svagheter: Hög miljöbelastning. Låg andel avknoppningar från företag. Stor andel priskonkurrerande industri. Låg utbildningsnivå i flertalet branscher utanför storstadsområdet. Möjligheter: Bättre tillvaratagande av entreprenörsförmågan bland kvinnor och utrikes födda. Förstärkt Triple-Helix-samverkan. Ökad kommersialisering av FoU Utveckling av spetskompetenser, t ex inom bioteknik, medicin, nanoteknik och livsmedel. Hot: För låg omställningsförmåga i arbetskraften vid förändringar. Hårdnande konkurrens om arbetskraften från Själland. Stora pensionsavgångar som kan leda till att arbetskraften minskar. Ökad miljöbelastning från transportsektorn. Hög priskonkurrens för företag i närområdet. Låg andel som direkt läser vidare på högskola jämfört med övriga Europa. Utarmning av natur- och kulturlandskapets mångfald, värdefull jordbruksmark och natur tas i anspråk för samhällsutbyggnad. Näringslivsprogram för Skåne Näringslivsprogram för Skåne är ett av de sektorsprogram som hör samman med RUP för Skåne. Näringslivsprogrammet motsvarar/är länets RTP (regionalt tillväxtprogram) och visar på utmaningar och konkretiserar insatser för näringslivsområdet i regionen. Näringslivsprogrammet har tagits fram på motsvarande sätt som RUP, i samarbete med olika aktörer, och dess resultat kommer också att bero på många aktörers enskilda och samlade insatser. Tillsammans med RUP styr 16 D.o. sid 48.

6 näringslivsprogrammet vilka ansökningar inom strukturfondsprogrammet som kommer att beviljas under perioden. Man konstaterar i inledningen av programmet att näringslivsstrukturen i Skåne på detaljerad nivå är starkt specialiserad inom områdena livsmedelsproduktion, läkemedel och medicinteknik, samt telekom. Dessa styrkeområden för Skåne representerar dock relativt få sysselsatta i absoluta tal. Två procent av befolkningen är lantbrukare, livsmedelsindustrin och förpackningsindustrin har tillsammans en sysselsättningsandel på ca fyra procent. 17 Precis som i RUP slår man fast att Skåne för att öka tillväxten, behöver ta tillvara alla kompetenser och erfarenheter, det vill säga hela den mångfald som finns i länet. 18 Näringslivsprogrammets övergripande målsättning är ett livskraftigt näringsliv i hela Skåne. 19 Delmålen är sedan: 1) en sammanhållen region, 2) ett internationellt och konkurrenskraftigt näringsliv, 3) ett öppet och kompetent näringsliv, 4) ett attraktivt och blomstrande näringsliv, och slutligen 5) ett aktivt entre- och intraprenörskap. 20 I näringslivsprogrammet pekas även ut fem utmaningar som regionen behöver fokusera på, för att utvecklas i riktning mot den vision och de mål som programmet satt upp. Det är inom dessa utmaningar som insatser behöver göras för att nå målet om ett livskraftigt näringsliv i hela Skåne. Utmaningarna sammanfattas som: 1) håll ihop regionen, 2) hantera den internationella konkurrensen och dra nytta av internationaliseringen och Öresundsintegrationen, 3) erbjud rätt utbildning och tillvarata kompetenser med öppet sinne, 4) främja innovation, dra nytta av styrkeområden, attrahera kapital och kompetens, och slutligen 5) ge förutsättningar för entreprenörskap och intraprenörskap i både privat och offentlig sektor. 21 Vad gäller den första utmaningen handlar det om att hantera de möjligheter som Skåne som storstadsregion erbjuder. Man vill säkerställa att hela Skåne drar fördel av den tillväxt som sker i Malmö-Lund, något som inte sker idag. 22 (Hur fördelar sig livsmedelsindustrin mellan de olika fyra regiondelarna i Skåne? Gäller denna utmaning även inom livsmedelsbranschen? Behöver tillväxtsatsningar göras utifrån geografiska områden för branschen?) I övriga utmaningar (2-5) kan man säga att formuleringarna mestadels är svepande, övergripande och inte specificerade efter bransch. Till exempel står det i utmaning två att Regionens starka kluster gynnas av täthet och närhet med många möjligheter till samverkan och överföring av tyst kunskap. och att För vissa delar av näringslivet kan vägen till förnyelse, utveckling och tillväxt gå genom att nå ut till nya marknader utomlands. En ökad kunskap om och intresse för export och internationalisering av verksamheten behövs för att skapa nya möjligheter för dessa delar av det skånska näringslivet. 23 Delmålen för varje utmaning är också utan branschspecificering, t ex Insatser för att öka kännedomen hos näringslivet om olika utbildningars mervärden., som är ett av delmålen i utmaning 17 D.o. sid D.o. 19 Näringslivsprogram för Skåne , sid D.o. sid D.o. 22 D.o. sid D.o. sid 12.

7 tre. 24 I de få fall där olika (tillväxt-)branscher nämns, står det inget om livsmedelsbranschen, utan man nämner t ex nanoteknik, logistik, miljöteknik, besöksnäring och upplevelseindustri. Livsmedelsbranschen nämns enbart en gång, vid en uppräkning av Skånes etablerade styrkeområden. 25 Utan att livsmedelsbranschen nämns specifikt, finns det ändå önskvärda insatsområden nämnda i näringslivsprogrammet som t ex vi som arbetar med Skånes Livsmedelsakademi och Makten över maten kan relatera till. I näringslivsprogrammet önskar man t ex att vägarna från studier till arbetsliv skall vara väl fungerande processer 26 traineeprogrammet kan väl sägas vara en sådan insats. Vidare står det i näringslivsprogrammet att den offentliga sektorns arbete med offentlig upphandling är viktig för näringslivets utveckling och nytänkande och att den i ökad utsträckning bör användas som verktyg för förnyelse i såväl offentlig sektor som näringsliv 27. Där görs ju insatser inom Makten över maten. Och som sista exempel står också att finna i näringslivsprogrammet att ett viktigt insatsområde är att utveckla ett professionellt rådgivningssystem som är individ och behovsanpassat och tillgodoser en mångfald av kunder 28, vilket skulle kunna vara en del av Livsmedelsakademins entreprenörskapsråds utvecklingsarbete. Slutkommentar I ett perspektiv kan det vara klokt att låta delmål och formuleringar vara svepande och ospecifika, eftersom programperioden både för näringslivsprogrammet och strukturfonderna (vars finansieringsmöjligheter styrs av näringslivsprogrammet) sträcker sig över flera år, och det svåraste som finns är ju att sia om framtiden. Då kan det vara bra att inte ha låst fast sig i skrivningar som pekar ut satsningar på vissa branscher. Å andra sidan är ju näringslivsprogrammets syfte att vara mer specifik och konkret vad gäller mål och insatser, än det mer övergripande regionala utvecklingsprogrammet. I utmaning fyra slår man fast att Många av regionens kluster är forskningsintensiva, men inom regionen är värdekedjorna relativt korta, vilket innebär att tillväxt och BRP inte kommer regionen till del Trots de höga FoUsatsningarna i regionen är alltså avkastningen i form av regional tillväxt av BRP och sysselsättning relativt låg. 29 Kanske hade det här varit bra att vara mer specifik i fråga om vilken/vilka branscher det gäller, för att på så sätt rikta insatser dit de kanske mest/bäst behövs? De svepande formuleringarna av mål och önskvärda insatser i Skånes näringslivsprogram är egentligen inte särskilt mer specifika än de formuleringar som finns i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning Enligt den nationella strategin är det den regionala nivån som ska göra prioriteringar av insatser för att nå en hållbar regional utveckling i alla delar av landet. 30 Dessa prioriteringar skall dokumenteras i de regionala utvecklingsplanerna och tillväxtplanerna (i Skånes fall näringslivsprogrammet). 24 D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning , sid

8 I den nationella strategin nämns inte livsmedelsbranschen specifikt. Branscher som nämns som nyckelområden där Sveriges konkurrenskraft och ledande position kunde bevaras och utvecklas (utsedda av den förra regeringen) är istället fordonsindustrin, skog och träindustrin, metallurgi, IT/Telekom, läkemedel/bioteknik/medicinteknik, samt flyg- och rymdindustrin 31 alla starkt mansdominerade branscher (med undantag av läkemedel/bioteknik/medicinteknik). Det som däremot hänt sedan den nationella strategin skrevs, är att regeringen under senaste året börjat lyfta fram Matlandet Sverige som en viktig tillväxtbransch. Mer om det i ett intilliggande dokument. 31 D.o. sid 13.

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Näringslivsprogram för Skåne

Näringslivsprogram för Skåne Näringslivsprogram för Skåne Näringslivsprogram för Skåne Illustration: Kristofer Ström - VARELSEN Grafisk formgivning: Rickard Grönkvist, Annelie Christensen Omslagsfoto: Phil Fisk (Kenneth Branagh),

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Innovationer och entreprenörskap vart ska vi? Hit ska vi. Visst finns det väl en väg bortom kurvan?..en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun 2 [8] Näringslivsstrategi för Botkyrka Näringslivet i Botkyrka domineras av ett par tusen småföretag och

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Regionalt utvecklingsprogram för Skåne

Regionalt utvecklingsprogram för Skåne Regionalt utvecklingsprogram för Skåne (2009-2016) 1 (38) Förord Skåne behöver en gemensam bild om framtiden som kan vägleda planerings- och utvecklingsarbetet i Skåne. En viktig funktion för det regionala

Läs mer

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Christina Nordin Avdelningschef Fossilfritt Sverige! Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogprogrammet Smart industri

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT

JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT 2012-2014 förord Ett långsiktigt arbete där alla samhällets aktörer drar åt samma håll, med gemensamma prioriteringar, krävs för att nå framgång i jämställdhetsarbetet.

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Innovationskraft i hela landet

Innovationskraft i hela landet Innovationskraft i hela landet Forum för hållbar regional tillväxt 19 maj 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 1 Foto: Julia Sjöberg/Folio Det ska vara attraktivt att bo och jobba

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Disposition Inledning Revideringen. Regionförbundets samordningsuppdrag Erfarenheter från RTP hittills. Sammanfattande analys. Strategisk

Läs mer

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet Pia Kinhult Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Skånes andel av Sveriges BNP ligger stabilt runt 12 procent för perioden 1980-2005 1985 1987 1989 1991 1993

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 med särskilt fokus på Skåne Nordost Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Skåne Nordost Kristianstad, 8 november 2012 Figur 1.

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Gräv där du står! Vision 2016: Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Vårt

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Miljöstrategiskt program för Region Skåne

Miljöstrategiskt program för Region Skåne Miljöstrategiskt program för Region Skåne Miljöstrategiskt program för Region Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Kommunikationsavdelningen, Region Skåne Omslagsfoto: Bengt Olof Olsson, Bildhuset,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Hållbar tillväxt 2021

Hållbar tillväxt 2021 Hållbar tillväxt 2021 Diarienummer KS 2011-00457 Fastställt av KF 2011-06 Giltigt till 2021 Hållbar tillväxt 2021 Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-07-23 Målbild för hållbar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde Insatsområde Passionerat Entreprenörskap i samverkan Fond Mål Indikator Målvärde Landsbygdsfonden EJFLU Förbättrad konkurrenskraft hos företag genom hållbart användande av humankapital Minskat sjukskrivningstal

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli.

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Vision 2020 Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Utgångspunkter Förutsättningar för livskvalitet och attraktion på individnivå Ekonomisk specialisering/diversifiering Tillgång

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

En internationell dimension i vardagspolitiken

En internationell dimension i vardagspolitiken Utgångspunkt En internationell dimension i vardagspolitiken Från strategier till praktisk handling Ett lokalt/regionalt uppdrag som löses genom insatser på flera olika nivåer och sammanhang Norrbottenskonferensen,

Läs mer