Regionalt utvecklingsprogram för Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016"

Transkript

1 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne Det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne har en ambition att ge uttryck för alla aktörers samlade viljeinriktning för utvecklingen av Skåne avseende arbetsliv, boende, forskning och utveckling, kommunikationer, kultur, utbildning, miljö och klimat, folkhälsa och näringsliv. Många av dessa frågor har bäring på utvecklingen av livsmedelsnäringen i Skåne. Mångfalden av frågor som behandlas i den regionala utvecklingsplanen (RUP) gör det möjligt att belysa konflikter såväl som att hitta synergieffekter. Målgruppen för planen är de aktörer som arbetar med Skånes utveckling kommuner, regionen, statliga myndigheter, näringsliv och föreningsliv. Skånes Livsmedelsakademi är en av aktörerna i målgruppen. I förordet skriver ordförande i regionfullmäktige i Region Skåne, Annika Annerby Jansson, att tanken med programmet är att det ska inspirera och bidra till insatser som får positiva effekter för utvecklingen i Skåne. Genomförandet av programmet ska ske i dialog med aktörerna i målgruppen, vilkas insatser är helt avgörande för att uppnå resultat. Uppföljning av insatser sker dels med hjälp av rapporter i serien Hur har det gått i Skåne? och i möten mellan aktörer, t ex skånska utvecklingsdagen och andra mindre sammankomster kring utvecklingsprogrammet och de sektorsvisa programmen. 1 Utvecklingsprogrammet binder samman olika aktörers planeringsprocesser med betydelse för en hållbar regional utveckling och programmet ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram, samt andra regionala program och insatser. EUprogram och andra finansieringsmöjligheter kan ses som verktyg för att realisera det som står skrivet i programmet. RUP kompletteras sedan med sektorsvisa program för t ex näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling, trafikförsörjning, folkhälsa, miljö och kultur, där mer konkreta mål och åtgärder/insatser formuleras. 2 Uppföljning av tidigare RUP ( ) Det regionala utvecklingsprogrammet för åren bygger vidare på den RUP som antogs I underlaget för det nya programmet finns en redovisning av utvecklingen i länet under De övergripande målsättningarna är desamma för de båda programmen, se vidare nedan. I uppföljningen för åren står att ett av målen var/är att få fler nationella forskningscentra till Skåne. En forskningssatsning som har gjorts under den föregående perioden är knuten till utveckling av förebyggande livsmedel för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, vilken benämns VINN- Excellence centre AFC ett samarbete mellan akademin, näringslivet och Region Skåne. Man nämner även ÖSR, Öresund Science Region, som utvecklats på ett framgångsrikt sätt och erhållit internationell uppmärksamhet för sin verksamhet inom bl a mat. Öresundsuniversietet och ÖSR fick i början av 2008 den prestigefyllda RegioStar-utmärkelsen av EU, d v s att Öresund blir en förebild i 1 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne , sid 3. 2 D.o. sid

2 hela EU för innovativa regionala projekt som stödjer hållbar utveckling och kunskapsbaserade regionala ekonomier. 3 Vidare nämner man att ekologisk mat och närproducerade livsmedel har fått en allt större efterfrågan under perioden. Insatser görs för att tillfredsställa behoven, säger man, bland annat har offentliga aktörer såsom kommuner och Region Skåne mål för hur stor andel ekologisk mat som ska köpas in. Ekologiskt Marknadscentrum nämns som en viktig aktör för att främja de ekologiska produkterna. 4 Även Region Skånes miljövårdsfond sägs ha främjat utvecklingsinsatser bland annat på området ekologiska livsmedel. Detta har bidragit till att Skåne som en av 35 områden i världen, blivit ett RCE-område (Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development). 5 Livsmedel nämns också i uppföljningen som ett av Skånes styrkeområden/kluster. Dock säger man att livsmedelsklustret under senare år haft en kraftig nedgång i antalet sysselsatta och en viss minskning av förädlingsvärdet inom livsmedelsindustrin, medan restaurangnäringen har vuxit - mat som industriprodukt tenderar att minska medan mat som upplevelse växer. 6 Detta till skillnad från de övriga två stora klustren/styrkeområdena som nämns: telekom, som uppvisar en kraftig tillväxt och läkemedel/biotech som haft en något lägre tillväxt de senaste åren (dock högre än riket). Vision och målsättningar RUP Visionen för det regionala utvecklingsprogrammet/utvecklingsarbetet för år formuleras enligt nedan: Visionen om det livskraftiga Skåne är att Skåne finns i centrum i södra Östersjön och Öresundsregionen är en självklarhet. Mångfald ger möjligheter, hela Skåne växer och det är här de spännande jobben finns. Skåne är en magnet för kreativiteten, det finns starka internationella forskningsmiljöer och vi är världsledande i miljö- och klimatfrågor. Det finns ett varierat boende för alla behov och önskemål, spännande kultur och häftiga evenemang. En stark sammanhållning och tillit präglar Skåne, samverkan är ett honnörsord. 7 De övergripande målsättningarna i programmet sammanfattas i fyra nyckelord: tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Tillväxt innebär positiv ekonomisk utveckling, ger möjlighet till ökad sysselsättning och är ett viktigt medel för att nå välfärd. Attraktionskraft står för att Skåne skall vara en tilltalande region att besöka, leva och verka i. Bärkraft innebär att Skånes tillgångar, mångfalden, kulturen och naturen ska brukas, vårdas, bevaras och utvecklas för kommande generationer. Här nämns bland annat att jämställdhet mellan kvinnor och män ska främjas. 3 D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. 7 D.o. sid 6.

3 Balans innebär att varje del av Skåne ska utvecklas på sina egna villkor och med beaktande av helheten. Utvecklingen i en del av Skåne får inte ske på bekostnad av någon annan regiondel. 8 Utmaningar För att nå visionen slår programmet fast att Skåne står inför ett antal utmaningar som man sammanfattar enligt följande: kunskapen, delaktigheten, miljön och klimatet, tillgängligheten och Öresundsintegrationen. 9 När det gäller utmaningen kunskap slås det i programmet fast att det handlar om att fördjupa samverkan mellan universitet och högskolor, forskning, offentlig sektor, kultur och näringsliv något som görs i innovationssystemet kring livsmedelsindustrin. I programmet står att läsa att Skåne har potential för att bli en ledande kunskapsregion. 10 Många olika insatser föreslås, alltifrån grundläggande utbildning till universitets-/forskningsnivå. Livsmedelsindustrin nämns inte specifikt, varken som gott exempel eller som en bransch som behöver särskilda insatser. Däremot slår man fast att mångfalden i högre utsträckning måste tas tillvara för att öka kreativiteten och ge tillväxt och sysselsättning. 11 (Ibland innefattas ju även jämställdhetsperspektivet i mångfaldsbegreppet). För ökad delaktighet krävs insatser som att främja sysselsättningen och entreprenörskapet i regionen, att skapa stödjande miljöer (attraktiv skola, bra boende, kreativt arbetsliv och aktiv föreningsmedverkan). Öppenhet och tolerans för olika livsstilar krävs om Skåne ska kunna bli en framgångsrik region, står det i programmet. Man måste bejaka människors erfarenheter och förmågor. För att det ska lyckas krävs attitydförändringar och minskat kategoriskt tänkande, det vill säga att sluta att behandla utlandsfödda, funktionsnedsatta eller kvinnor respektive män som homogena grupper. Ansvaret för att bryta utanförskapet faller till stor del på kommunerna, men även samverkan med näringslivet är en viktigt slår man fast. Bland annat bör arbetsvillkor och arbetsförhållanden främja ett långsiktigt hållbart arbetsliv som gör det möjligt för så många som möjligt att komma in, utvecklas och kvarstå på arbetsmarknaden, något som även livsmedelsindustrin kan bidra till. Vidare slår man fast att delaktighet kräver ett jämställt samhälle där kvinnor och män har lika rättigheter och skyldigheter. För att nå dit krävs insatser, även inom näringslivet, t ex fler kvinnor i ledande befattningar, att könsstereotypa föreställningar inte tillåts styra lönesättning eller val av utbildning och yrke, samt att både kvinnor och män ska uppmuntras att ta ansvar för barn och familj. 12 Miljö och klimatutmaningen består i att minska miljöpåverkan och klimatanpassa verksamheter, något som självklart också gäller livsmedelsindustrin. Natur- och kulturlandskapet är en viktig resurs för Skåne slår man fast och påverkan inom detta område står ju inte minst jordbruket för. I programmet kan man läsa att Den starka jordbruks- och livsmedelssektorn är av central betydelse för Skåne. För att motverka utsläpp från bland annat långa livsmedelstransporter krävs satsningar på hälsosam och närproducerad mat. 13 Vidare slår man fast att utsläpp av miljögifter och övergödande ämnen från lantbruket är en följd av att Skåne är en region med stor jordbrukssektor, som trots 8 D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid 33.

4 ansträngningar inte fått bukt med utsläppen. Dessutom hotas den biologiska mångfalden och flera kulturmiljöer av ohållbart utnyttjande och strukturomvandlingar inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Å andra sidan exploateras god åkermark genom anläggandet av ny infrastruktur och ny bebyggelse, vilket blir ett hot mot exempelvis den långsiktiga livsmedelsförsörjningen. 14 Som sagt ovan, programmet tar upp och visar på att utvecklingsarbetet måste hantera flera motstridiga intressen. Näringslivet är inte minst en viktig aktör i miljö- och klimatarbetet. Utmaningen i tillgängligheten består främst i att utveckla infrastrukturen och då pekar man främst ut kollektivtrafiken. Men i tillgänglighetsbegreppet ingår även andra trafikslag, it-infrastruktur, att trygga den långsiktiga bostadsförsörjningen, samt att bryta det segregerade boendet. Till de områden som berör livsmedelsnäringen hör t ex frågan om förbättrad tillgänglighet mellan Skånes olika delar och inom regionens tätorter där man framförallt pekar ut tillgängligheten mellan stad och land, samt fortsatt utveckling av den skånska landsbygden. Livsmedelsindustrin kanske främst påverkas och kan ha synpunkter på vilka insatser som görs/ska göras gällande pendlingsmöjligheter för arbete och utbildning, samt godstransporter. I samband med tillgängligheten till it-infrastruktur nämns att särskild uppmärksamhet bör ägnas landsbygdens förhållanden. 15 Utmaningen i Öresundsintegrationen kan tolkas främst som en uppgift för myndigheterna eftersom det till stor del handlar om att undanröja gränshinder och samordna prognos- och planeringsverksamhet. Men givetvis kan man från livsmedelsakademins sida ha synpunkter på vad som är viktiga frågor att lösa inom detta område. Vardagsintegrationen kan man själv främja från livsmedelsakademins sida, eftersom man i begreppet inbegriper att främja en ömsesidig handel i Öresundsregionen. Mätbara mål RUP För att nå visionen och de övergripande målen och hantera de ovan nämnda utmaningarna i programmet, krävs konkreta insatser. Bland allt som behöver göras har man i programmet fastställt 24 uppföljningsbara mål, utan prioritetsordning sinsemellan, kring det som man anser vara det viktigaste att genomföra. Av dessa bedömer vi att tio har bäring på livsmedelsindustrin, inklusive jordbruket: Skåne är en tillväxtmotor med en årlig tillväxt av bruttoregionprodukten (BRP) som överstiger genomsnittet för Sverige. Exportandelen från skånska företag ökar mer än genomsnittet för Sverige. Skåne har ett näringsliv med påtagligt högre kunskapsinnehåll än genomsnittet i Sverige. Skåne har ett mer diversifierat näringsliv för att möta förändringar i konjunkturen. Resurserna till Skånes forskningsmiljöer ökar mer än genomsnittet för Sverige. Tilliten mellan invånarna i Skåne ökar. Järnvägens och sjöfartens andelar av godstransporterna ökar. Energianvändningen effektiviseras. Mängden koldioxidutsläpp föranledda av fossila bränslen minskar i enlighet med de nationella klimatmålen. 14 D.o. sid D.o. sid

5 Tillförseln av näringsämnen till hav och vattendrag minskar. 16 SWOT I det regionala utvecklingsprogrammet har man gjort en SWOT-analys av Skåne, som presenteras i programmets bilaga 1. Här är punkter som relaterar till de mål vi arbetar med i Makten över Maten: stärkt innovation i livsmedelsnäringen genom ett genusperspektiv: Styrkor: Mångfald (bl a befolkning, branscher, utbildningar, forskar-, natur- och kulturmiljöer). Stark och livskraftig jordbruks- och livsmedelssektor. Väl utvecklade innovationssystem. Goda utbildningsinstitutioner och starka forskningsmiljöer runt bl a nanoteknik, livsmedel med hälsoeffekter och medicin. (Däremot nämns inte livsmedelsindustrin som en styrka när man räknar upp tillväxtområden. Där nämns it/telekom, Life Science, logistik, fordon, turistnäring och bioenergi.) Svagheter: Hög miljöbelastning. Låg andel avknoppningar från företag. Stor andel priskonkurrerande industri. Låg utbildningsnivå i flertalet branscher utanför storstadsområdet. Möjligheter: Bättre tillvaratagande av entreprenörsförmågan bland kvinnor och utrikes födda. Förstärkt Triple-Helix-samverkan. Ökad kommersialisering av FoU Utveckling av spetskompetenser, t ex inom bioteknik, medicin, nanoteknik och livsmedel. Hot: För låg omställningsförmåga i arbetskraften vid förändringar. Hårdnande konkurrens om arbetskraften från Själland. Stora pensionsavgångar som kan leda till att arbetskraften minskar. Ökad miljöbelastning från transportsektorn. Hög priskonkurrens för företag i närområdet. Låg andel som direkt läser vidare på högskola jämfört med övriga Europa. Utarmning av natur- och kulturlandskapets mångfald, värdefull jordbruksmark och natur tas i anspråk för samhällsutbyggnad. Näringslivsprogram för Skåne Näringslivsprogram för Skåne är ett av de sektorsprogram som hör samman med RUP för Skåne. Näringslivsprogrammet motsvarar/är länets RTP (regionalt tillväxtprogram) och visar på utmaningar och konkretiserar insatser för näringslivsområdet i regionen. Näringslivsprogrammet har tagits fram på motsvarande sätt som RUP, i samarbete med olika aktörer, och dess resultat kommer också att bero på många aktörers enskilda och samlade insatser. Tillsammans med RUP styr 16 D.o. sid 48.

6 näringslivsprogrammet vilka ansökningar inom strukturfondsprogrammet som kommer att beviljas under perioden. Man konstaterar i inledningen av programmet att näringslivsstrukturen i Skåne på detaljerad nivå är starkt specialiserad inom områdena livsmedelsproduktion, läkemedel och medicinteknik, samt telekom. Dessa styrkeområden för Skåne representerar dock relativt få sysselsatta i absoluta tal. Två procent av befolkningen är lantbrukare, livsmedelsindustrin och förpackningsindustrin har tillsammans en sysselsättningsandel på ca fyra procent. 17 Precis som i RUP slår man fast att Skåne för att öka tillväxten, behöver ta tillvara alla kompetenser och erfarenheter, det vill säga hela den mångfald som finns i länet. 18 Näringslivsprogrammets övergripande målsättning är ett livskraftigt näringsliv i hela Skåne. 19 Delmålen är sedan: 1) en sammanhållen region, 2) ett internationellt och konkurrenskraftigt näringsliv, 3) ett öppet och kompetent näringsliv, 4) ett attraktivt och blomstrande näringsliv, och slutligen 5) ett aktivt entre- och intraprenörskap. 20 I näringslivsprogrammet pekas även ut fem utmaningar som regionen behöver fokusera på, för att utvecklas i riktning mot den vision och de mål som programmet satt upp. Det är inom dessa utmaningar som insatser behöver göras för att nå målet om ett livskraftigt näringsliv i hela Skåne. Utmaningarna sammanfattas som: 1) håll ihop regionen, 2) hantera den internationella konkurrensen och dra nytta av internationaliseringen och Öresundsintegrationen, 3) erbjud rätt utbildning och tillvarata kompetenser med öppet sinne, 4) främja innovation, dra nytta av styrkeområden, attrahera kapital och kompetens, och slutligen 5) ge förutsättningar för entreprenörskap och intraprenörskap i både privat och offentlig sektor. 21 Vad gäller den första utmaningen handlar det om att hantera de möjligheter som Skåne som storstadsregion erbjuder. Man vill säkerställa att hela Skåne drar fördel av den tillväxt som sker i Malmö-Lund, något som inte sker idag. 22 (Hur fördelar sig livsmedelsindustrin mellan de olika fyra regiondelarna i Skåne? Gäller denna utmaning även inom livsmedelsbranschen? Behöver tillväxtsatsningar göras utifrån geografiska områden för branschen?) I övriga utmaningar (2-5) kan man säga att formuleringarna mestadels är svepande, övergripande och inte specificerade efter bransch. Till exempel står det i utmaning två att Regionens starka kluster gynnas av täthet och närhet med många möjligheter till samverkan och överföring av tyst kunskap. och att För vissa delar av näringslivet kan vägen till förnyelse, utveckling och tillväxt gå genom att nå ut till nya marknader utomlands. En ökad kunskap om och intresse för export och internationalisering av verksamheten behövs för att skapa nya möjligheter för dessa delar av det skånska näringslivet. 23 Delmålen för varje utmaning är också utan branschspecificering, t ex Insatser för att öka kännedomen hos näringslivet om olika utbildningars mervärden., som är ett av delmålen i utmaning 17 D.o. sid D.o. 19 Näringslivsprogram för Skåne , sid D.o. sid D.o. 22 D.o. sid D.o. sid 12.

7 tre. 24 I de få fall där olika (tillväxt-)branscher nämns, står det inget om livsmedelsbranschen, utan man nämner t ex nanoteknik, logistik, miljöteknik, besöksnäring och upplevelseindustri. Livsmedelsbranschen nämns enbart en gång, vid en uppräkning av Skånes etablerade styrkeområden. 25 Utan att livsmedelsbranschen nämns specifikt, finns det ändå önskvärda insatsområden nämnda i näringslivsprogrammet som t ex vi som arbetar med Skånes Livsmedelsakademi och Makten över maten kan relatera till. I näringslivsprogrammet önskar man t ex att vägarna från studier till arbetsliv skall vara väl fungerande processer 26 traineeprogrammet kan väl sägas vara en sådan insats. Vidare står det i näringslivsprogrammet att den offentliga sektorns arbete med offentlig upphandling är viktig för näringslivets utveckling och nytänkande och att den i ökad utsträckning bör användas som verktyg för förnyelse i såväl offentlig sektor som näringsliv 27. Där görs ju insatser inom Makten över maten. Och som sista exempel står också att finna i näringslivsprogrammet att ett viktigt insatsområde är att utveckla ett professionellt rådgivningssystem som är individ och behovsanpassat och tillgodoser en mångfald av kunder 28, vilket skulle kunna vara en del av Livsmedelsakademins entreprenörskapsråds utvecklingsarbete. Slutkommentar I ett perspektiv kan det vara klokt att låta delmål och formuleringar vara svepande och ospecifika, eftersom programperioden både för näringslivsprogrammet och strukturfonderna (vars finansieringsmöjligheter styrs av näringslivsprogrammet) sträcker sig över flera år, och det svåraste som finns är ju att sia om framtiden. Då kan det vara bra att inte ha låst fast sig i skrivningar som pekar ut satsningar på vissa branscher. Å andra sidan är ju näringslivsprogrammets syfte att vara mer specifik och konkret vad gäller mål och insatser, än det mer övergripande regionala utvecklingsprogrammet. I utmaning fyra slår man fast att Många av regionens kluster är forskningsintensiva, men inom regionen är värdekedjorna relativt korta, vilket innebär att tillväxt och BRP inte kommer regionen till del Trots de höga FoUsatsningarna i regionen är alltså avkastningen i form av regional tillväxt av BRP och sysselsättning relativt låg. 29 Kanske hade det här varit bra att vara mer specifik i fråga om vilken/vilka branscher det gäller, för att på så sätt rikta insatser dit de kanske mest/bäst behövs? De svepande formuleringarna av mål och önskvärda insatser i Skånes näringslivsprogram är egentligen inte särskilt mer specifika än de formuleringar som finns i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning Enligt den nationella strategin är det den regionala nivån som ska göra prioriteringar av insatser för att nå en hållbar regional utveckling i alla delar av landet. 30 Dessa prioriteringar skall dokumenteras i de regionala utvecklingsplanerna och tillväxtplanerna (i Skånes fall näringslivsprogrammet). 24 D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning , sid

8 I den nationella strategin nämns inte livsmedelsbranschen specifikt. Branscher som nämns som nyckelområden där Sveriges konkurrenskraft och ledande position kunde bevaras och utvecklas (utsedda av den förra regeringen) är istället fordonsindustrin, skog och träindustrin, metallurgi, IT/Telekom, läkemedel/bioteknik/medicinteknik, samt flyg- och rymdindustrin 31 alla starkt mansdominerade branscher (med undantag av läkemedel/bioteknik/medicinteknik). Det som däremot hänt sedan den nationella strategin skrevs, är att regeringen under senaste året börjat lyfta fram Matlandet Sverige som en viktig tillväxtbransch. Mer om det i ett intilliggande dokument. 31 D.o. sid 13.

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK TILLVÄXT. En inventering av studier inom ämnesområdet

HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK TILLVÄXT. En inventering av studier inom ämnesområdet HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK TILLVÄXT En inventering av studier inom ämnesområdet PM 2006-09-06 Handlingsgruppen för hållbar utveckling 1 (36) 2 (36) Innehållsförteckning Inventering

Läs mer

Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län

Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län Torbjörn Blom & Christina Scholten Förord Den här studien

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer