Regionalt utvecklingsprogram för Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016"

Transkript

1 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne Det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne har en ambition att ge uttryck för alla aktörers samlade viljeinriktning för utvecklingen av Skåne avseende arbetsliv, boende, forskning och utveckling, kommunikationer, kultur, utbildning, miljö och klimat, folkhälsa och näringsliv. Många av dessa frågor har bäring på utvecklingen av livsmedelsnäringen i Skåne. Mångfalden av frågor som behandlas i den regionala utvecklingsplanen (RUP) gör det möjligt att belysa konflikter såväl som att hitta synergieffekter. Målgruppen för planen är de aktörer som arbetar med Skånes utveckling kommuner, regionen, statliga myndigheter, näringsliv och föreningsliv. Skånes Livsmedelsakademi är en av aktörerna i målgruppen. I förordet skriver ordförande i regionfullmäktige i Region Skåne, Annika Annerby Jansson, att tanken med programmet är att det ska inspirera och bidra till insatser som får positiva effekter för utvecklingen i Skåne. Genomförandet av programmet ska ske i dialog med aktörerna i målgruppen, vilkas insatser är helt avgörande för att uppnå resultat. Uppföljning av insatser sker dels med hjälp av rapporter i serien Hur har det gått i Skåne? och i möten mellan aktörer, t ex skånska utvecklingsdagen och andra mindre sammankomster kring utvecklingsprogrammet och de sektorsvisa programmen. 1 Utvecklingsprogrammet binder samman olika aktörers planeringsprocesser med betydelse för en hållbar regional utveckling och programmet ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram, samt andra regionala program och insatser. EUprogram och andra finansieringsmöjligheter kan ses som verktyg för att realisera det som står skrivet i programmet. RUP kompletteras sedan med sektorsvisa program för t ex näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling, trafikförsörjning, folkhälsa, miljö och kultur, där mer konkreta mål och åtgärder/insatser formuleras. 2 Uppföljning av tidigare RUP ( ) Det regionala utvecklingsprogrammet för åren bygger vidare på den RUP som antogs I underlaget för det nya programmet finns en redovisning av utvecklingen i länet under De övergripande målsättningarna är desamma för de båda programmen, se vidare nedan. I uppföljningen för åren står att ett av målen var/är att få fler nationella forskningscentra till Skåne. En forskningssatsning som har gjorts under den föregående perioden är knuten till utveckling av förebyggande livsmedel för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, vilken benämns VINN- Excellence centre AFC ett samarbete mellan akademin, näringslivet och Region Skåne. Man nämner även ÖSR, Öresund Science Region, som utvecklats på ett framgångsrikt sätt och erhållit internationell uppmärksamhet för sin verksamhet inom bl a mat. Öresundsuniversietet och ÖSR fick i början av 2008 den prestigefyllda RegioStar-utmärkelsen av EU, d v s att Öresund blir en förebild i 1 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne , sid 3. 2 D.o. sid

2 hela EU för innovativa regionala projekt som stödjer hållbar utveckling och kunskapsbaserade regionala ekonomier. 3 Vidare nämner man att ekologisk mat och närproducerade livsmedel har fått en allt större efterfrågan under perioden. Insatser görs för att tillfredsställa behoven, säger man, bland annat har offentliga aktörer såsom kommuner och Region Skåne mål för hur stor andel ekologisk mat som ska köpas in. Ekologiskt Marknadscentrum nämns som en viktig aktör för att främja de ekologiska produkterna. 4 Även Region Skånes miljövårdsfond sägs ha främjat utvecklingsinsatser bland annat på området ekologiska livsmedel. Detta har bidragit till att Skåne som en av 35 områden i världen, blivit ett RCE-område (Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development). 5 Livsmedel nämns också i uppföljningen som ett av Skånes styrkeområden/kluster. Dock säger man att livsmedelsklustret under senare år haft en kraftig nedgång i antalet sysselsatta och en viss minskning av förädlingsvärdet inom livsmedelsindustrin, medan restaurangnäringen har vuxit - mat som industriprodukt tenderar att minska medan mat som upplevelse växer. 6 Detta till skillnad från de övriga två stora klustren/styrkeområdena som nämns: telekom, som uppvisar en kraftig tillväxt och läkemedel/biotech som haft en något lägre tillväxt de senaste åren (dock högre än riket). Vision och målsättningar RUP Visionen för det regionala utvecklingsprogrammet/utvecklingsarbetet för år formuleras enligt nedan: Visionen om det livskraftiga Skåne är att Skåne finns i centrum i södra Östersjön och Öresundsregionen är en självklarhet. Mångfald ger möjligheter, hela Skåne växer och det är här de spännande jobben finns. Skåne är en magnet för kreativiteten, det finns starka internationella forskningsmiljöer och vi är världsledande i miljö- och klimatfrågor. Det finns ett varierat boende för alla behov och önskemål, spännande kultur och häftiga evenemang. En stark sammanhållning och tillit präglar Skåne, samverkan är ett honnörsord. 7 De övergripande målsättningarna i programmet sammanfattas i fyra nyckelord: tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Tillväxt innebär positiv ekonomisk utveckling, ger möjlighet till ökad sysselsättning och är ett viktigt medel för att nå välfärd. Attraktionskraft står för att Skåne skall vara en tilltalande region att besöka, leva och verka i. Bärkraft innebär att Skånes tillgångar, mångfalden, kulturen och naturen ska brukas, vårdas, bevaras och utvecklas för kommande generationer. Här nämns bland annat att jämställdhet mellan kvinnor och män ska främjas. 3 D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. 7 D.o. sid 6.

3 Balans innebär att varje del av Skåne ska utvecklas på sina egna villkor och med beaktande av helheten. Utvecklingen i en del av Skåne får inte ske på bekostnad av någon annan regiondel. 8 Utmaningar För att nå visionen slår programmet fast att Skåne står inför ett antal utmaningar som man sammanfattar enligt följande: kunskapen, delaktigheten, miljön och klimatet, tillgängligheten och Öresundsintegrationen. 9 När det gäller utmaningen kunskap slås det i programmet fast att det handlar om att fördjupa samverkan mellan universitet och högskolor, forskning, offentlig sektor, kultur och näringsliv något som görs i innovationssystemet kring livsmedelsindustrin. I programmet står att läsa att Skåne har potential för att bli en ledande kunskapsregion. 10 Många olika insatser föreslås, alltifrån grundläggande utbildning till universitets-/forskningsnivå. Livsmedelsindustrin nämns inte specifikt, varken som gott exempel eller som en bransch som behöver särskilda insatser. Däremot slår man fast att mångfalden i högre utsträckning måste tas tillvara för att öka kreativiteten och ge tillväxt och sysselsättning. 11 (Ibland innefattas ju även jämställdhetsperspektivet i mångfaldsbegreppet). För ökad delaktighet krävs insatser som att främja sysselsättningen och entreprenörskapet i regionen, att skapa stödjande miljöer (attraktiv skola, bra boende, kreativt arbetsliv och aktiv föreningsmedverkan). Öppenhet och tolerans för olika livsstilar krävs om Skåne ska kunna bli en framgångsrik region, står det i programmet. Man måste bejaka människors erfarenheter och förmågor. För att det ska lyckas krävs attitydförändringar och minskat kategoriskt tänkande, det vill säga att sluta att behandla utlandsfödda, funktionsnedsatta eller kvinnor respektive män som homogena grupper. Ansvaret för att bryta utanförskapet faller till stor del på kommunerna, men även samverkan med näringslivet är en viktigt slår man fast. Bland annat bör arbetsvillkor och arbetsförhållanden främja ett långsiktigt hållbart arbetsliv som gör det möjligt för så många som möjligt att komma in, utvecklas och kvarstå på arbetsmarknaden, något som även livsmedelsindustrin kan bidra till. Vidare slår man fast att delaktighet kräver ett jämställt samhälle där kvinnor och män har lika rättigheter och skyldigheter. För att nå dit krävs insatser, även inom näringslivet, t ex fler kvinnor i ledande befattningar, att könsstereotypa föreställningar inte tillåts styra lönesättning eller val av utbildning och yrke, samt att både kvinnor och män ska uppmuntras att ta ansvar för barn och familj. 12 Miljö och klimatutmaningen består i att minska miljöpåverkan och klimatanpassa verksamheter, något som självklart också gäller livsmedelsindustrin. Natur- och kulturlandskapet är en viktig resurs för Skåne slår man fast och påverkan inom detta område står ju inte minst jordbruket för. I programmet kan man läsa att Den starka jordbruks- och livsmedelssektorn är av central betydelse för Skåne. För att motverka utsläpp från bland annat långa livsmedelstransporter krävs satsningar på hälsosam och närproducerad mat. 13 Vidare slår man fast att utsläpp av miljögifter och övergödande ämnen från lantbruket är en följd av att Skåne är en region med stor jordbrukssektor, som trots 8 D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid 33.

4 ansträngningar inte fått bukt med utsläppen. Dessutom hotas den biologiska mångfalden och flera kulturmiljöer av ohållbart utnyttjande och strukturomvandlingar inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Å andra sidan exploateras god åkermark genom anläggandet av ny infrastruktur och ny bebyggelse, vilket blir ett hot mot exempelvis den långsiktiga livsmedelsförsörjningen. 14 Som sagt ovan, programmet tar upp och visar på att utvecklingsarbetet måste hantera flera motstridiga intressen. Näringslivet är inte minst en viktig aktör i miljö- och klimatarbetet. Utmaningen i tillgängligheten består främst i att utveckla infrastrukturen och då pekar man främst ut kollektivtrafiken. Men i tillgänglighetsbegreppet ingår även andra trafikslag, it-infrastruktur, att trygga den långsiktiga bostadsförsörjningen, samt att bryta det segregerade boendet. Till de områden som berör livsmedelsnäringen hör t ex frågan om förbättrad tillgänglighet mellan Skånes olika delar och inom regionens tätorter där man framförallt pekar ut tillgängligheten mellan stad och land, samt fortsatt utveckling av den skånska landsbygden. Livsmedelsindustrin kanske främst påverkas och kan ha synpunkter på vilka insatser som görs/ska göras gällande pendlingsmöjligheter för arbete och utbildning, samt godstransporter. I samband med tillgängligheten till it-infrastruktur nämns att särskild uppmärksamhet bör ägnas landsbygdens förhållanden. 15 Utmaningen i Öresundsintegrationen kan tolkas främst som en uppgift för myndigheterna eftersom det till stor del handlar om att undanröja gränshinder och samordna prognos- och planeringsverksamhet. Men givetvis kan man från livsmedelsakademins sida ha synpunkter på vad som är viktiga frågor att lösa inom detta område. Vardagsintegrationen kan man själv främja från livsmedelsakademins sida, eftersom man i begreppet inbegriper att främja en ömsesidig handel i Öresundsregionen. Mätbara mål RUP För att nå visionen och de övergripande målen och hantera de ovan nämnda utmaningarna i programmet, krävs konkreta insatser. Bland allt som behöver göras har man i programmet fastställt 24 uppföljningsbara mål, utan prioritetsordning sinsemellan, kring det som man anser vara det viktigaste att genomföra. Av dessa bedömer vi att tio har bäring på livsmedelsindustrin, inklusive jordbruket: Skåne är en tillväxtmotor med en årlig tillväxt av bruttoregionprodukten (BRP) som överstiger genomsnittet för Sverige. Exportandelen från skånska företag ökar mer än genomsnittet för Sverige. Skåne har ett näringsliv med påtagligt högre kunskapsinnehåll än genomsnittet i Sverige. Skåne har ett mer diversifierat näringsliv för att möta förändringar i konjunkturen. Resurserna till Skånes forskningsmiljöer ökar mer än genomsnittet för Sverige. Tilliten mellan invånarna i Skåne ökar. Järnvägens och sjöfartens andelar av godstransporterna ökar. Energianvändningen effektiviseras. Mängden koldioxidutsläpp föranledda av fossila bränslen minskar i enlighet med de nationella klimatmålen. 14 D.o. sid D.o. sid

5 Tillförseln av näringsämnen till hav och vattendrag minskar. 16 SWOT I det regionala utvecklingsprogrammet har man gjort en SWOT-analys av Skåne, som presenteras i programmets bilaga 1. Här är punkter som relaterar till de mål vi arbetar med i Makten över Maten: stärkt innovation i livsmedelsnäringen genom ett genusperspektiv: Styrkor: Mångfald (bl a befolkning, branscher, utbildningar, forskar-, natur- och kulturmiljöer). Stark och livskraftig jordbruks- och livsmedelssektor. Väl utvecklade innovationssystem. Goda utbildningsinstitutioner och starka forskningsmiljöer runt bl a nanoteknik, livsmedel med hälsoeffekter och medicin. (Däremot nämns inte livsmedelsindustrin som en styrka när man räknar upp tillväxtområden. Där nämns it/telekom, Life Science, logistik, fordon, turistnäring och bioenergi.) Svagheter: Hög miljöbelastning. Låg andel avknoppningar från företag. Stor andel priskonkurrerande industri. Låg utbildningsnivå i flertalet branscher utanför storstadsområdet. Möjligheter: Bättre tillvaratagande av entreprenörsförmågan bland kvinnor och utrikes födda. Förstärkt Triple-Helix-samverkan. Ökad kommersialisering av FoU Utveckling av spetskompetenser, t ex inom bioteknik, medicin, nanoteknik och livsmedel. Hot: För låg omställningsförmåga i arbetskraften vid förändringar. Hårdnande konkurrens om arbetskraften från Själland. Stora pensionsavgångar som kan leda till att arbetskraften minskar. Ökad miljöbelastning från transportsektorn. Hög priskonkurrens för företag i närområdet. Låg andel som direkt läser vidare på högskola jämfört med övriga Europa. Utarmning av natur- och kulturlandskapets mångfald, värdefull jordbruksmark och natur tas i anspråk för samhällsutbyggnad. Näringslivsprogram för Skåne Näringslivsprogram för Skåne är ett av de sektorsprogram som hör samman med RUP för Skåne. Näringslivsprogrammet motsvarar/är länets RTP (regionalt tillväxtprogram) och visar på utmaningar och konkretiserar insatser för näringslivsområdet i regionen. Näringslivsprogrammet har tagits fram på motsvarande sätt som RUP, i samarbete med olika aktörer, och dess resultat kommer också att bero på många aktörers enskilda och samlade insatser. Tillsammans med RUP styr 16 D.o. sid 48.

6 näringslivsprogrammet vilka ansökningar inom strukturfondsprogrammet som kommer att beviljas under perioden. Man konstaterar i inledningen av programmet att näringslivsstrukturen i Skåne på detaljerad nivå är starkt specialiserad inom områdena livsmedelsproduktion, läkemedel och medicinteknik, samt telekom. Dessa styrkeområden för Skåne representerar dock relativt få sysselsatta i absoluta tal. Två procent av befolkningen är lantbrukare, livsmedelsindustrin och förpackningsindustrin har tillsammans en sysselsättningsandel på ca fyra procent. 17 Precis som i RUP slår man fast att Skåne för att öka tillväxten, behöver ta tillvara alla kompetenser och erfarenheter, det vill säga hela den mångfald som finns i länet. 18 Näringslivsprogrammets övergripande målsättning är ett livskraftigt näringsliv i hela Skåne. 19 Delmålen är sedan: 1) en sammanhållen region, 2) ett internationellt och konkurrenskraftigt näringsliv, 3) ett öppet och kompetent näringsliv, 4) ett attraktivt och blomstrande näringsliv, och slutligen 5) ett aktivt entre- och intraprenörskap. 20 I näringslivsprogrammet pekas även ut fem utmaningar som regionen behöver fokusera på, för att utvecklas i riktning mot den vision och de mål som programmet satt upp. Det är inom dessa utmaningar som insatser behöver göras för att nå målet om ett livskraftigt näringsliv i hela Skåne. Utmaningarna sammanfattas som: 1) håll ihop regionen, 2) hantera den internationella konkurrensen och dra nytta av internationaliseringen och Öresundsintegrationen, 3) erbjud rätt utbildning och tillvarata kompetenser med öppet sinne, 4) främja innovation, dra nytta av styrkeområden, attrahera kapital och kompetens, och slutligen 5) ge förutsättningar för entreprenörskap och intraprenörskap i både privat och offentlig sektor. 21 Vad gäller den första utmaningen handlar det om att hantera de möjligheter som Skåne som storstadsregion erbjuder. Man vill säkerställa att hela Skåne drar fördel av den tillväxt som sker i Malmö-Lund, något som inte sker idag. 22 (Hur fördelar sig livsmedelsindustrin mellan de olika fyra regiondelarna i Skåne? Gäller denna utmaning även inom livsmedelsbranschen? Behöver tillväxtsatsningar göras utifrån geografiska områden för branschen?) I övriga utmaningar (2-5) kan man säga att formuleringarna mestadels är svepande, övergripande och inte specificerade efter bransch. Till exempel står det i utmaning två att Regionens starka kluster gynnas av täthet och närhet med många möjligheter till samverkan och överföring av tyst kunskap. och att För vissa delar av näringslivet kan vägen till förnyelse, utveckling och tillväxt gå genom att nå ut till nya marknader utomlands. En ökad kunskap om och intresse för export och internationalisering av verksamheten behövs för att skapa nya möjligheter för dessa delar av det skånska näringslivet. 23 Delmålen för varje utmaning är också utan branschspecificering, t ex Insatser för att öka kännedomen hos näringslivet om olika utbildningars mervärden., som är ett av delmålen i utmaning 17 D.o. sid D.o. 19 Näringslivsprogram för Skåne , sid D.o. sid D.o. 22 D.o. sid D.o. sid 12.

7 tre. 24 I de få fall där olika (tillväxt-)branscher nämns, står det inget om livsmedelsbranschen, utan man nämner t ex nanoteknik, logistik, miljöteknik, besöksnäring och upplevelseindustri. Livsmedelsbranschen nämns enbart en gång, vid en uppräkning av Skånes etablerade styrkeområden. 25 Utan att livsmedelsbranschen nämns specifikt, finns det ändå önskvärda insatsområden nämnda i näringslivsprogrammet som t ex vi som arbetar med Skånes Livsmedelsakademi och Makten över maten kan relatera till. I näringslivsprogrammet önskar man t ex att vägarna från studier till arbetsliv skall vara väl fungerande processer 26 traineeprogrammet kan väl sägas vara en sådan insats. Vidare står det i näringslivsprogrammet att den offentliga sektorns arbete med offentlig upphandling är viktig för näringslivets utveckling och nytänkande och att den i ökad utsträckning bör användas som verktyg för förnyelse i såväl offentlig sektor som näringsliv 27. Där görs ju insatser inom Makten över maten. Och som sista exempel står också att finna i näringslivsprogrammet att ett viktigt insatsområde är att utveckla ett professionellt rådgivningssystem som är individ och behovsanpassat och tillgodoser en mångfald av kunder 28, vilket skulle kunna vara en del av Livsmedelsakademins entreprenörskapsråds utvecklingsarbete. Slutkommentar I ett perspektiv kan det vara klokt att låta delmål och formuleringar vara svepande och ospecifika, eftersom programperioden både för näringslivsprogrammet och strukturfonderna (vars finansieringsmöjligheter styrs av näringslivsprogrammet) sträcker sig över flera år, och det svåraste som finns är ju att sia om framtiden. Då kan det vara bra att inte ha låst fast sig i skrivningar som pekar ut satsningar på vissa branscher. Å andra sidan är ju näringslivsprogrammets syfte att vara mer specifik och konkret vad gäller mål och insatser, än det mer övergripande regionala utvecklingsprogrammet. I utmaning fyra slår man fast att Många av regionens kluster är forskningsintensiva, men inom regionen är värdekedjorna relativt korta, vilket innebär att tillväxt och BRP inte kommer regionen till del Trots de höga FoUsatsningarna i regionen är alltså avkastningen i form av regional tillväxt av BRP och sysselsättning relativt låg. 29 Kanske hade det här varit bra att vara mer specifik i fråga om vilken/vilka branscher det gäller, för att på så sätt rikta insatser dit de kanske mest/bäst behövs? De svepande formuleringarna av mål och önskvärda insatser i Skånes näringslivsprogram är egentligen inte särskilt mer specifika än de formuleringar som finns i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning Enligt den nationella strategin är det den regionala nivån som ska göra prioriteringar av insatser för att nå en hållbar regional utveckling i alla delar av landet. 30 Dessa prioriteringar skall dokumenteras i de regionala utvecklingsplanerna och tillväxtplanerna (i Skånes fall näringslivsprogrammet). 24 D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid D.o. sid En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning , sid

8 I den nationella strategin nämns inte livsmedelsbranschen specifikt. Branscher som nämns som nyckelområden där Sveriges konkurrenskraft och ledande position kunde bevaras och utvecklas (utsedda av den förra regeringen) är istället fordonsindustrin, skog och träindustrin, metallurgi, IT/Telekom, läkemedel/bioteknik/medicinteknik, samt flyg- och rymdindustrin 31 alla starkt mansdominerade branscher (med undantag av läkemedel/bioteknik/medicinteknik). Det som däremot hänt sedan den nationella strategin skrevs, är att regeringen under senaste året börjat lyfta fram Matlandet Sverige som en viktig tillväxtbransch. Mer om det i ett intilliggande dokument. 31 D.o. sid 13.

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Disposition Inledning Revideringen. Regionförbundets samordningsuppdrag Erfarenheter från RTP hittills. Sammanfattande analys. Strategisk

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Hållbar tillväxt 2021

Hållbar tillväxt 2021 Hållbar tillväxt 2021 Diarienummer KS 2011-00457 Fastställt av KF 2011-06 Giltigt till 2021 Hållbar tillväxt 2021 Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-07-23 Målbild för hållbar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 16 (27) Sammanträdesdatum 2013-02-07 39 Dnr 2012/191 Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen t 1(6) Photo: News Øresund - Johan Wessman News Øresun Övriga inkomsttagare Svag ekonomisk utveckling i Öresundsregionen Våren 2014 publiceras i Öresundsdatabasen uppdaterad regionalekonomisk statistik

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS European Spallation Source (ESS) Världsledande forskningsanläggning inom materialforskning och life science Byggs 2011-2018, operativ drift 2020 Europeisk

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013

Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013 Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013 Plats och tid: Närvarande: Onsdagen den 6 november 2013, kl 13.00 16.00 på Region Skåne, Kristianstad

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelningen för samhällsplanering Avdelningen för samhällsplanering Enheten för miljöstrategier Oddvar Fiskesjö Enhetschef 044-309 34 32 oddvar.fiskesjo@skane.se Datum 2013-05-02 Dnr 1300432 1 (8) Regionala tillväxtnämnden Uppföljning

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Förord Dalarnas framtida välstånd beror är beroende av att det finns en god jordmån för företag att växa i. Dalarnas näringsliv har byggts upp utifrån ett stort

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer