Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005"

Transkript

1 Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring Gäller fr o m 1 mars 2005

2 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar 5 A. Allmänt, försäkringens giltighet och omfattning 8 A.1 Vem försäkringen gäller för 8 A.2 När försäkringen gäller 8 A.3 Var försäkringen gäller 8 A.4 Krigs- och riskområden 8 A.5 Särskilda bestämmelser 8 A.6 Tilläggspremier 8 A.7 Självrisk 8 A.8 Försäkringens omfattning 9 B. Sjukdom och olycksfall 10 B.1 Vad försäkringen gäller för 10 B.2 Kostnader som försäkringen gäller för 10 B.3 Ersättningstiden 10 B.4 Vad försäkringen inte gäller för 11 Gemensamma undantag och begränsningar C. Invaliditets- och dödsfallsersättning 12 C.1 Vad försäkringen gäller för 12 C.2 Försäkringsbelopp 12 C.3 Medicinsk invaliditet 12 C.4 Dödsfallsersättning 13 D. Reseavbrott 14 D.1 Hemresa på grund av nödsituation 14 D.2 Rese- och hotellkostnadsersättning 14 E. Ersättares resa/ny resa 15 E.1 Ersättares resa och ny resa 15 E.2 Återbetalning av outnyttjade resekostnader 15 F. Kristerapi 16 F.1 När ersättning kan lämnas 16 F.2 Vad försäkringen omfattar 16 2

3 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 G. Bagageskydd 17 G.1 Försäkrad egendom 17 G.2 Egendom som försäkringen gäller för 17 G.3 Egendom som försäkringen inte gäller för 17 G.4 Högsta ersättningsbelopp 17 G.5 Vad försäkringen gäller för 17 G.6 Aktsamhetskrav 17 G.7 Händelser som försäkringen inte gäller för 18 G.8 Hur förlorad och skadad egendom värderas och ersätts 18 G.9 Anmälan om skada 20 H. Försening 21 H.1 Bagageförsening 21 H.2 Försening av allmänt färdmedel 21 H.3 Gemensam bestämmelse 21 H.4 Resestartskydd 21 I. Ansvarsskydd 22 I.1 Vem ansvarsskyddet gäller för 22 I.2 När ansvarsskyddet gäller 22 I.3 Vad ansvarsskyddet gäller för 22 I.4 Försäkringsbelopp 23 I.5 Skaderegleringsbestämmelser 23 K. Rättsskydd 25 K.1 Vem rättsskyddet gäller för 25 K.2 När rättsskyddet gäller 25 K.3 Vad rättsskyddet gäller för 25 K.4 Vilka kostnader ersätts 26 K.5 Val av ombud 26 K.6 Försäkringsbelopp 27 K.7 Självrisk 27 L. Överfallsskydd vid personskada 28 L.1 Vem överfallsskyddet gäller för 28 L.2 Vad överfallsskyddet gäller för 28 L.3 Försäkringsbelopp 28 L.4 Åtgärder vid skada 28 3

4 M. Självriskskydd 29 M.1 Vad självriskskyddet gäller för 29 M.2 Självrisk hyrd bil, båt, MC, moped eller cykel 29 M.3 Gemensam bestämmelse 29 N. Gemesamma avtalsbestämmelser 30 N.1 Affärsreseförsäkringens giltighetstid och betalning 30 N.2 Räddningsåtgärder 30 N.3 Åtgärder vid skada 31 N.4 Utbetalning av ersättning 31 N.5 Nedsättning av ersättning vid skada 31 N.6 Leverantörsgaranti 32 N.7 Krigsskador 32 N.8 Atomskador 32 N.9 Oenighet om värdering av egendom 33 N.10 Preskription 33 N.11 Force majeure 33 N.12 Gemesamt undantag 33 N.13 Dubbelt skydd 33 N.14 Återkrav 33 N.15 Övrig lagstiftning 33 Personuppgiftslagen 34 Skadeanmälan 35 Omprövning utanför Europeiska 35 Rådgivning utanför Europeiska 36 4

5 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 Inledning I detta försäkringsvillkor ingår en del begrepp av försäkringsteknisk karaktär. Dessa är markerade med kursiv stil och definitionerna återfinns nedan under Begreppsförklaringar vilka inleder försäkringsvillkoret. Begreppsförklaringar Affektionsvärde är värde av icke-ekonomisk art som ett föremål har för en viss person (ofta ägaren), t ex värde av känslomässig natur. Detta värde får inte beaktas när värdet på föremålet bestäms. Affärsresa är en resa eller ett uppdrag som görs utanför den ordinarie arbetsplatsen och som har beordrats och bekostats av arbetsgivaren. Resor mellan den försäkrades bostad och arbetsplats räknas inte som affärsresa. Affärsresenär är den som reser på en affärsresa. Allmänt färdmedel är t ex tåg, flyg, buss eller båt i reguljär trafik samt taxi, d v s färdmedel avsedda att användas i passagerartrafik för allmänheten. Bostad är den plats i Sverige där den försäkrade normalt har sin dygnsvila. Med bostad kan även avses tillfällig bostad, t ex fritidshus, övernattningslägenhet eller annan liknande bostad där den försäkrade tillfälligt har sin dygnsvila Dagsvärde motsvarar den kostnad för att vid skadetillfället i allmänna handeln anskaffa ny likvärdig egendom av samma slag och i samma skick med avdrag för värdeminskning på grund av ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet eller annan omständighet. Euro-Alarm är Europeiskas egen larmcentral vilken är öppen 24 timmar om dygnet. Euro-Center är Europeiskas egna lokala servicekontor för snabb assistans vid inträffade försäkringsfall. Euro-Centers finns runt om i världen. Försäkrad kallas den vars intresse har försäkrats mot skada eller på vars person en försäkring har tecknats. Kumulrisk är den samlade risk som kan uppstå om flera försäkrade personer samtidigt befinner sig på en och samma plats och drabbas av en och samma händelse. Luftfartyg är anordning som kan erhålla bärkraft i atmosfären genom luftens reaktioner med undantag av dess reaktioner mot jordytan. (Bestämmelser för Civil Luftfart (BCL), Luftfartsverkets definitionssamling ( ). 5

6 Marknadsvärde är vad det kostar att i allmänna handeln köpa likvärdig lös egendom av samma slag och i samma skick som vid skadetillfället. Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som fastställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, förlust av inre organ och förlust av sinnesorgan. Norden omfattar, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island samt Färöarna. Nära anhöriga kallar vi make/maka/sambo/registrerad partner, barn, styvbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, barnbarn, svärson, svärdotter, svåger och svägerska eller person som är skriven på samma adress som den försäkrade. Sambors och registrerade partners föräldrar och syskon är i detta villkor att jämställa med svärföräldrar, svåger och svägerska. Nyvärde är kostnaden för att vid skadetillfället i den allmänna handeln anskaffa ny likvärdig egendom utan avdrag för värdeminskning. Olycksfall är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, d v s ett utifrån kommande våld mot kroppen. Med olycksfall jämställs kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting. Den dag sådan skada visar sig anses då vara tidpunkten för olycksfallet. Pengar är gångbara mynt och sedlar. Resdag är den dag, eller del av dagen, för vilken försäkringen ska gälla och premie betalas. Resehandlingar är färdbiljetter, pass, telefonkort, restaurang- och hotellkuponger, liftkort, greenfee samt resecheckar. Resekostnader är de faktiska kostnader som erlagts för resa och logi. Sambo är en person som den försäkrade sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden och som är folkbokförd på samma adress. För att räknas som sambo krävs att ingen av parterna är gifta med eller har registrerat partnerskap med någon annan än den person den försäkrade sammanbor med. Sjukdom är en plötslig försämring av hälsotillståndet och som inte är att betrakta som olycksfall. 6 Skäliga kostnader innebär att om kostnaden för den vård eller behandling som den försäkrade har fått överstiger det Europeiska rimligen kunde ha förväntat sig att betala på den aktuella orten ersätter vi motsvarande det belopp som är sedvanligt. Om Europeiska eller någon av våra samarbets-

7 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 partner har avtal med vårdgivare i den region där vården lämnas är det den kostnad som motsvarar vården hos denna vårdgivare som jämförs med vid bedömning av kostnadens skälighet. Stöldbegärlig egendom är föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar antikviteter och konstverk, äkta mattor, ur, pälsar och pälsverk apparater/utrustning/instrument (även tillbehör och programvara till sådan egendom) för produktion, lagring, bearbetning, överföring och återgivning av ljud, text, siffror eller bilder musikinstrument verktyg, elektroniska instrument och mätinstrument vin och sprit vapen Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande kronor. Värdehandlingar är aktier, obligationer, bankböcker, skuldebrev, mm. Överfall är en skada genom våld på person. 7

8 A. Allmänt, försäkringens giltighet och omfattning A.1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen kan tecknas såväl av affärsresenär som av dennes medföljande make/maka/sambo/registrerad partner. Vem försäkringen gäller för framgår av försäkringshandlingen. A.1.1 A.2 A.3 Begränsning När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Försäkringen gäller endast för personer som är bosatta i Norden och försäkrade i nordisk allmän försäkringskassa, om inte annat avtalats med Europeiska och framgår av försäkringshandlingen. Försäkringen gäller vid affärsresa som varar längst 1år förutsatt att försäkring tecknats för hela resan och premien betalats innan resan påbörjats. Resan anses påbörjad när den försäkrade lämnar bostaden eller arbetsplatsen för att påbörja sin resa och upphör i och med återkomsten till någon av dessa platser. Försäkringen upphör att gälla tidigare om uppdraget är slutfört och affärsresan avbryts på annan plats på grund av privata angelägenheter. Försäkringen förlängs inte automatiskt. Om den försäkrade på grund av ersättningsbar händelse tvingas stanna kvar på resmålet längre tid än beräknat kan giltighetstiden förlängas. Kontakta Europeiska för att få en förlängning. Försäkringens geografiska giltighetsområde framgår av försäkringshandlingen. Vad som sägs om Sverige i dessa villkor gäller också för vart och ett av de övriga länderna i Norden, om den försäkrade är bosatt där. A.4 A.5 A.6 A.7 Krigs- och riskområden Särskilda bestämmelser Tilläggspremie Självrisk Affärsreseförsäkringen gäller inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror. Efter godkännande av Europeiska kan försäkring i vissa fall, mot tilläggspremie, tecknas för riskområde. Information om vilka områden som klassas som riskområden finns på Vid Flygolycksfall, kumulrisker i samband med gruppresor samt vid Atomskador gäller särskilda bestämmelser, se moment N. Gemensamma avtalsbestämmelser. Vid resa till Riskområde och vid kumulrisker överstigande 100 Mkr uttas en extra premie. Försäkringen gäller - om inte annat avtalats och med undantag för Rättsskyddet - utan självrisk. 8

9 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 A.8 Försäkringens omfattning Försäkringen omfattar följande försäkringsmoment och högsta ersättningsbelopp B. Läke- och resekostnader mm Sjukvårds och tandbehandlingskostnader Vid akut sjukdom under längst 60 dagar Vid olycksfall under längst tre år Resekostnader Merkostnader för hemtransport Merkostnad kost logi och resa Anhörigas resa till svårt sjuk/skadad Tillfällig behandling på resmålet vid akuta tandbesvär Nödvändiga och skäliga kostnader C. Kapitalbelopp vid olycksfall*) Vid medicinsk invaliditet kr Vid dödsfall kr D. Reseavbrott Merkostnader för hemresa p g a nödsituation i Sverige Nödvändiga och skäliga kostnader E. Ersättares resa/ Ny resa Vid sjukdom/reseavbrott Nödvändiga och skäliga kostnader F. Kristerapi Vid akut psykisk kris kr G. Bagageskydd Personlig och företagets egendom (varav för stöldbegärlig egendom kr) Resehandlingar Pengar kr kr kr H. Försening Bagageförsening vid utresa > 4 tim Försening av allmänt färdmedel > 4 tim Resestartskydd kr kr kr I. Ansvarsskydd Vid person och/eller sakskada för den försäkrade som privatperson kr K. Rättsskydd För den försäkrade som privatperson kr L. Överfallsskydd För den försäkrade som privatperson kr M. Självriskskydd Hem/villahem/bilförsäkring Hyrbilsförsäkring utomlands (även båt, mc, moped och cykel) kr kr *) För försäkrad som fyllt 65 år är kapitalbeloppen kr vid dödsfall och högst vid invaliditet 9

10 B. Sjukdom och olycksfall B.1 B.2 B.3 Vad försäkringen gäller för Kostnader som försäkringen gäller för Ersättningstiden Om den försäkrade under affärsresa drabbas av akut sjukdom, råkar ut för olycksfall eller får akuta tandbesvär lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för sjukdomens eller skadans läkning. Läkarvård Sjukhusvård Sjukhusvistelse Europeiska ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för plats i tvåbäddsrum Behandling, läkemedel och hjälpmedel för sjukdomens eller skadans läkning som ordinerats av behörig och ojävig läkare Läkarintyg som Europeiska behöver för sin handläggning Upp till fem besök hos legitimerad kiropraktor eller naprapat utan remiss Tillfällig behandling på resmålet vid akuta tandbesvär. Skadas tänderna genom ett olycksfall lämnas ersättning för behandling i upp till tre år från olycksfallet. Tugg- och bitskador räknas inte som olycksfall Resekostnader i samband med ersättningsbar behandling. Vid resa med egen bil lämnas ersättning med 1,50 kronor per kilometer Merkostnader vid hemtransport. Om behörig och ojävig läkare på vistelseorten/euro-alarms läkare bedömer att den försäkrade måste transporteras till hemorten för fortsatt vård, betalas ersättning för dessa kostnader. Vid dödsfall ersätter försäkringen hemtransport alternativt begravning på platsen om dödsfallet sker utanför Sverige. Transporten/begravningen ska i förväg godkännas av Europeiska eller Euro-Alarm. Högsta ersättningen för begravningskostnader på platsen är kr. Ersättning lämnas även för övriga merkostnader i samband med hemtransport om dessa inte kan ersättas från annat håll, dock högst kronor. Merkostnader för kost, logi och resa om den försäkrade enligt läkares ordination tvingas förlänga sin restid eller ändra sin boendeform på grund av sjukdom eller olycksfall. Ersättning lämnas under längst 60 dagar Resekostnader och kost och logi för två nära anhöriga/alternativt en medförsäkrad vid den försäkrades dödsfall eller livshotande tillstånd. Ersättning lämnas under längst 60 dagar För ersättningsbara kostnader i samband med sjukdom lämnas ersättning i upp till 60 dagar från första läkarbesöket. För ersättningsbara kostnader i samband med olycksfall lämnas ersättning i upp till 3 år från olyckstillfället. 10 Vid tandbehandling på grund av olycksfall och där behandlingen enligt behörig och ojävig tandläkare måste skjutas upp, kan Europeiska godkänna detta om behandlingen påbörjats inom 3 år och avslutas inom 5 år från olyckstillfället. Måste behandlingen senareläggas på grund av den försäkrades ålder kan detta ske tills den försäkrade fyllt 25 år.

11 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 B.3.1 Begränsningar Det första läkar- eller tandläkarbesöket ska göras under pågående affärsresa, för att rätt till ersättning ska föreligga. Om kostnaderna för vård och behandling - med undantag för akutbehand ling - beräknas överstiga kronor ska kostnaderna i förväg godkännas av Euro-Alarm alternativt Europeiska, innan behandlingen påbörjas. Efter bedömning av Euro-Alarms/Europeiskas läkare har Europeiska rätt att påfordra att den försäkrade reser till Sverige för fortsatt behandling. Om den försäkrade inte följer Euro-Alarms/Europeiskas läkares beslut eller inte inhämtat godkännande enligt stycke två ovan kan det medföra att ersättningen för vårdkostnaderna reduceras eller helt uteblir. B.4 Vad försäkringen inte gäller för - Gemensamma undantag och begränsningar B.4.1 B.4.2 B.4.3 Riskfylld sysselsättning Försämrat hälsotillstånd Gemensamma undantag Om inte annat avtalats med Europeiska lämnas ingen ersättning för kostnader som drabbat den försäkrade vid olycksfall som inträffat då den försäkrade deltagit i sport-, idrott-, äventyr, expeditionsliknande eller annan liknande riskfylld sysselsättning som inte är att anse som motions eller fritids sysselsättning i normal omfattning och intensitet. För närmare information om vilka sysselsättningar som anses som riskfyllda läs på eller ta kontakt med Europeiska. Ersättning lämnas inte för kostnader för medicinskt tillstånd som visat symptom redan innan resan påbörjades om det inte rör sig om en medicinskt sett oväntad försämring av hälsotillståndet. Ingen ersättning lämnas om den försäkrade av läkare avråtts från att påbörja sin affärsresa. Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnad som är förorsakade av att fartyg eller flygplan på grund av den försäkrades skada eller sjukdom måste ändra sin färdplan för olycksfall eller sjukdom orsakad av allvarlig psykisk störning, alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel som har samband med graviditet och som uppstått efter graviditetens 32:a vecka för förebyggande hälsovård, vaccinationer, graviditetskontroller normal tandvård och tandreglering för hemtransport eller annan transport föranledd enbart av den försäkrades rädsla/oro för smittorisk som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan författning, konvention, försäkring eller skadestånd som avser inkomstförlust 11

12 C. Invaliditets- och dödsfallsersättning C.1 Vad försäkringen gäller för Begränsning Undantag Försäkringen gäller vid olycksfall som leder till bestående invaliditet och vid dödsfall på grund av olycksfall. Försäkringen omfattar -ersättning vid medicinsk invaliditet -ersättning vid dödsfall. Med olycksfall menas inte sådant tillstånd som - även om det konstaterats efter ett olycksfall - enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfall utan på sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar. Kan det antas att kroppsfelet medfört att skadans följder förvärrats, lämnas endast ersättning för de följder som uppkommit oberoende av kroppsfelet och enbart på grund av olycksfallsskadan. Som olycksfall räknas inte skada som orsakats av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne skada som uppkommit på grund av användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycks fallsskada som omfattas av denna försäkring skada där den skadevållande händelsen föranletts av att den försäkrade var påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller missbrukat läkemedel. självmord eller självmordsförsök Ersättning lämnas inte heller för olycksfall som inträffat då den försäkrade deltagit i sport-, idrott-, äventyr, expeditionsliknande eller annan liknande riskfylld sysselsättning som inte är att anse som motions eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet. För närmare information om vilka sysselsättningar som anses som riskfyllda läs på eller ta kontakt med Europeiska. C.2 Försäkringsbelopp Försäkringsbelopp-före fyllda 65 år Vid invaliditet högst Vid dödsfall kr kr Försäkringsbelopp-efter fyllda 65 år Vid invaliditet högst Vid dödsfall kr kr C.3 Medicinsk invaliditet Till grund för bestämning av den medicinska invaliditetsgraden läggs sådana av olycksfallet föranledda skador och symptom som objektivt kan fastställas. 12 Bestämningen sker oberoende av i vilken grad den skadades arbetsförmåga nedsatts på grund av olycksfallsskadan. Kan förlorad kroppsdel ersättas av protes, bestäms invaliditetsgraden även med beaktande av protesfunktionen.

13 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.4 C.4.1 Invaliditetskapital Hjälpmedel vid invaliditet Rätten till invaliditetskapital Dödsfallsersättning Förmånstagare Medicinsk invaliditet beräknas enligt en för svenska försäkringsbranschen gemensam tabell. Har genom samma olycksfall uppkommit skador på flera kroppsdelar utges ersättning högst efter en beräknad invaliditetsgrad av 99 % vilket motsvarar fullständig invaliditet. Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden vid den ålder den försäkrade uppnått vid olycksfallet. Rätten till invaliditetskapital inträder om olycksfallsskadan inom tre år från olycksfallet medför invaliditet och minst 12 månader förflutit från olycksfallet. Så snart den definitiva invaliditetsgraden fastställts, utbetalas invaliditetskapitalet. Fastställelse av den definitiva invaliditetsgraden ska om möjligt ske inom tre år från olycksfallet, men kan uppskjutas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande rehabiliteringsmöjligheter är nödvändigt. Om behandlingen är helt avslutad och den definitiva invaliditetsgraden kan fastställas redan innan 12 månader förflutit från olycksfallet inträder ersättningsrätten och ersättning utbetalas när invaliditetsgraden fastställts. Inträffar dödsfall till följd av skada görs slutreglering genom utbetalning av ett engångsbelopp som svarar mot den fastställda medicinska invaliditeten som förelåg innan dödsfallet. Avlider den försäkrade innan rätt till invaliditetsersättning inträtt, utbetalas ingen invaliditetsersättning. Utöver utfallande invaliditetskapital utbetalas ersättning under längst 3 år för hjälpmedel som behörig och ojävig läkare föreskriver som erforderliga för att lindra invaliditetstillståndet och som inte enligt lag eller särskild författning ska ersättas från annat håll. Ersättning lämnas med sammanlagt högst kronor för av Europeiska på förhand godkända kostnader. Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan föranleder den försäkrades död inom tre år från olyckstillfället. Ersättning lämnas med försäkringsbeloppet för dödsfall. Har för samma olycksfall engångsbelopp för invaliditet redan utgetts från Europeiska eller föreligger sådan rätt till ersättning men den ännu inte utgetts, minskas dödsfallsersättningen med invaliditetsersättningen. Förmånstagare är om inte annat förordnande skriftligen anmälts till Europeiska, den försäkrades make/maka/sambo/registrerad partner och barn eller om sådana anhöriga saknas, laga arvingar. 13

14 D. Reseavbrott D.1 D.2 Hemresa på grund av nödsituation Begränsningar Rese- och hotellkostnadsersättning Om den försäkrade tvingas avbryta sin affärsresa tidigare än beräknat för att resa till Sverige, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för transportmedel i reguljär trafik om orsaken till hemresan är allvarlig sjukdom/svårare olycksfall av livshotande karaktär eller dödsfall som drabbat den försäkrades nära anhöriga eller nära arbets kollega på hemorten eller som drabbat arbetskollega som är med på resan och som omfattas av samma försäkring att allvarlig skada eller inbrott inträffat på arbetsplatsen eller i den för säkrades privata bostad i Sverige och som kräver den försäkrades omedelbara hemresa. Med allvarlig skada eller inbrott menas att hela eller väsentlig del av bostaden eller arbetsplatsen drabbas av t ex brand eller inbrott med omfattande skadegörelse eller egendomsförlust som följd. Hemresan ska, innan resan påbörjas, godkännas av Euro-Alarm eller Europeiska. Ersättning lämnas endast om omedelbar hemresa är nödvändig och den försäkrade kommer hem minst 48 timmar före planerad hemkomst. Om den försäkrade tvingats avbryta sin affärsresa enligt moment D.1 ovan lämnas också ersättning för de rese- och/eller hotellkostnader som inte kan återbetalas från reseföretag, hotell eller liknande. Högsta ersättning är vid varje skadetillfälle kr. 14

15 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 E. Ersättares resa/ny resa E.1 E.2 Ersättares resa och ny resa Återbetalning av outnyttjade resekostnader Om den försäkrade tvingats avbryta sin affärsresa på grund av sjukdom/olycksfall (enligt moment B.1 sjukdom och olycksfall) eller nödsituation (enligt moment D.1 reseavbrott) och den försäkrade av affärsmässiga skäl omedelbart måste ersättas av annan person, betalas nödvändiga och skäliga biljettkostnader för en ersättares resa (tur- och returbiljett). Detsamma gäller om den för säkrade insjuknar på plats och enligt behörig och ojävig läkares utlåtande inte kan utföra sitt arbete. Ska den försäkrade själv efter hemkomsten återuppta sitt arbete på plats, betalas dessutom nödvändiga och skäliga kostnader för tur och returbiljett till platsen för arbetets slutförande. Sådan resa ska göras inom 3 månader från skadedagen. Har någon ersättare inte sänts ut eller ska den försäkrade inte återuppta sitt arbete på platsen, lämnas istället ersättning för outnyttjade resekostnader för de faktiska dagar som inte kunnat utnyttjas. Ersättning för outnyttjade resekostnader lämnas även om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfall inte kunnat utföra sitt arbete på plats och detta kan styrkas genom intyg från behörig och ojävig läkare. E.2.1 Begränsning Hur ersättningen beräknas Från ersättningen avräknas den återbetalning som kan erhållas från annat håll. Som grund för beräkningen ligger resekostnaderna. Denna summa divideras sedan med resans längd dvs antal dagar vilket ger en genomsnittlig kostnadsersättning per dag. Kostnadsersättningen multipliceras därefter med faktiska antalet outnyttjade dagar. Högsta ersättning är vid varje skadetillfälle kr. 15

16 F. Kristerapi F.1 F.2 När ersättning kan lämnas Vad försäkringen omfattar Kristerapi lämnas om den försäkrade under sin affärsresa råkar ut för akut psykisk kris genom att bevittna eller själv drabbas av en plötslig och oförutsedd händelse, i form av rån, hot eller överfall allvarlig olycksfallsskada annan traumatisk händelse som t ex brand, explosion, trafikolycka, naturkatastrof, kapning eller terrorattack. Kristerapi kan även lämnas till make/maka/sambo/registrerad partner och barn till den försäkrade om den försäkrade avlider under affärsresa, till följd av någon av händelserna i första stycket. Försäkringen omfattar upp till 10 behandlingstillfällen per skada och försäkrad. Behandlingen utförs i Sverige av legitimerad psykolog och ska ske inom en tolvmånadersperiod från skadetillfället. Högsta ersättningsbelopp är kr. Kostnaderna ska på förhand godkännas av Europeiska. Anmälan om skada Rån, hot eller överfall ska anmälas till polis. Vid behov av kristerapi ska Europeiska kontaktas. 16

17 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 G. Bagageskydd G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 Försäkrad egendom Egendom som försäkringen gäller för Egendom som försäkringen inte gäller för Vad försäkringen gäller för Merkostnader Högsta ersättningsbelopp Aktsamhetskrav Försäkringen gäller för den försäkrades/arbetsgivarens egendom, även hyrd eller lånad, som medförts på resan för resans ändamål. För arbetsgivarens egendom gäller försäkringen endast i den mån ersättning inte kan erhållas genom annan försäkring eller annat avtal. Försäkringen gäller inte för egendom som den försäkrade före avresan från bostaden eller arbetsplatsen eller vid återkomsten till någon av dessa platser lämnar kvar i bil, under längre tid än som normalt åtgår för omedelbar i- eller urlastning. Försäkringen gäller för följande egendom pengar resehandlingar stöldbegärlig egendom annan lös egendom. Försäkringen gäller inte för varor avsedda för försäljning eller bearbetning, provkollektioner, varuprover, demonstrationsexemplar, presentreklam eller liknande frimärken, mynt och sedlar med samlarvärde, manuskript, ritningar eller värdehandlingar djur motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon ångbåt, motorbåt, vattenskoter eller segelbåt svävare, hydrokopter, luftfartyg, luftballong, skärmflyg, windglider, hängglidare eller liknande farkoster. Försäkringen gäller inte heller för delar eller utrustning till ovannämnda fordon och farkoster. Högsta ersättningsbelopp framgår av försäkringsbrevet. Ersättning lämnas för skada på eller förlust av medförd egendom orsakad av plötslig och oförutsedd händelse. Ersättning lämnas även för nödvändiga och skäliga merkostnader som uppstår som en direkt följd av en ersättningsbar skada enligt moment G. Bagage, t ex kostnader för spärrning av kontokort/bankkort/kreditkort, resekostnader för att göra polisanmälan och liknande. Högsta ersättning för merkostnader är kr. Kostnaderna ska verifieras. För att full ersättning ska lämnas måste den försäkrade vara aktsam om sin egendom och handha denna så att stöld och skada så långt som möjligt förhindras. Av betydelse är t ex om egendomen är stöldbegärlig, 17

18 G.6.1. G.7 Följden om aktsamhetskravet inte har uppfyllts Händelser som försäkringen inte gäller för ömtålig, särskilt värdefull eller av sådan karaktär att det framstår som naturligt att ha denna under särskild uppsikt. Glömska innebär att aktsamhetskravet inte är uppfyllt och kan medföra reducerad ersättning. Aktsamhetskravet innebär bl a att: transportmedel och tillfällig bostad inte får lämnas olåst eller med öppet fönster. Som tillfällig bostad räknas t ex lägenhet, hotellrum, passagerarhytt och liknande pengar, resehandlingar och stöldbegärlig egendom måste låsas in i resväska, skåp, låda eller liknande när den försäkrade lämnar den tillfälliga bostaden stöldbegärlig egendom inte får lämnas kvar i motordrivet fordon eller förvaras i bagage som checkas in eller transporteras av annan utanför den försäkrades uppsikt. särskilt värdefull egendom inte får lämnas kvar i motordrivet fordon flaskor med flytande innehåll inte får placeras i bagage som checkas in för transport Har aktsamhetskraven inte uppfyllts sätts ersättningen ned. Avdragets storlek beror på omständigheterna, bl a försummelsens art och betydelse för skadan samt värdet på egendomen. Om oaktsamheten varit ringa eller av underordnad betydelse för försäkringsfallet görs ingen nedsättning. Vid allvarlig försummelse sätts ersättningen ned kraftigt och i undantagsfall kan den helt falla bort. Ersättning lämnas inte för ytliga skador, såsom bucklor, repor eller liknande utan väsentlig inverkan på användbarheten pengar och resehandlingar som glömts, tappats eller förlagts lämnats kvar i motordrivet fordon lämnats in för transport eller incheckats eller omhändertagits av annan utanför den försäkrades uppsikt stöldbegärlig egendom och särskilt värdefull egendom som lämnats kvar i motordrivet fordon vid nattparkering. (Med nattparkering avses tiden mellan kl ). kostnader som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan författning, konvention, försäkring eller skadestånd. G.8 Hur förlorad och skadad egendom värderas och ersätts G.8.1 Ersättning för ekonomisk förlust Ersättning lämnas för direkt ekonomisk förlust. Detta innebär bl a att när egendom skadas eller förloras påverkas ersättningen av föremålets ålder, förslitning, modernitet och användbarhet. 18

19 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 G.8.2 G.8.3 G.8.4 G.8.5 G.8.6 Böcker, antikviteter m m Fotografier m m Övrig egendom Övrig stöldbegärlig egendom Ersättningsregler Som direkt ekonomisk förlust betraktas t ex inte affektionsvärde förlorad arbetsförtjänst värdet av eget arbete som nedlagts på fotografier, film, bandupptagningar, dataprogram, modeller eller dylikt eller värdet av eget arbete nedlagt efter skadan förluster som kan uppstå till följd av användning av kontokort/kreditkort, checkar, växlar och utnyttjande av konto, oavsett om detta kan anses ha skett lovligen eller olovligen. För böcker, antikviteter, konstverk, äkta mattor, samlingar eller föremål med samlarvärde värderas skadan till vad det i allmänna handeln kostar att köpa likvärdig egendom i sådant skick den hade vid skadetillfället. Finns inte likvärdig egendom att köpa, värderas egendomen till vad det sannolikt skulle ha kostat om sådan hade funnits. För fotografier, film, skiv- och bandupptagningar samt hobbyarbeten värderas skadan till kostnaden för återanskaffning av råmaterialet. Skada värderas till marknadsvärdet d v s vad det kostar att i allmänna handeln köpa likvärdig lös egendom av samma slag och i samma skick som den skadade vid skadetillfället. Detta kan innebära en väsentlig nedskrivning vad gäller datorer, datautrustning och mobiltelefoner. För kläder, väskor mm gäller följande: Under förutsättning att egendomen inte är äldre än två år, klassificeras denna som ny och ersättning lämnas med vad det i allmänna handeln kostar att köpa ny likvärdig egendom. Görs inte ersättningsköp inom sex månader utbetalas ersättning med 70 % av vad ett inköp av ny likvärdig egendom skulle ha kostat. Är föremålet äldre än två år görs en avskrivning med 20 % per år räknat från anskaffningsåret. Avdrag görs aldrig med mer än 80 % om egendomen var i funktionsdugligt skick vid tiden för skadan. För glasögon som är äldre än två år görs avskrivning med 20 % per år räknat från och med år tre. Avskrivning görs dock aldrig med mer än 80 % av glasögonens anskaffningsvärde. Förbrukningsartiklar såsom toalettartiklar, smink, parfymer, rakvatten och liknande ersätts med 50% av vad det kostar att köpa ny likvärdig egendom. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan ersättning lämnas i form av kontant ersättning enligt värderingsreglerna ovan eller med egendom som är ny, begagnad eller reparerad. Europeiska avgör formen av ersättning samt var eventuellt inköp eller reparation ska göras. 19

20 Egendom som Europeiska har ersatt tillhör Europeiska. Kommer det ersatta föremålet tillrätta ska den försäkrade genast lämna in detta till Europeiska. Om den försäkrade hellre önskar behålla föremålet, ska han återbetala erhållen ersättning. G.9 Anmälan om skada Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till Europeiska så snart som möjligt, dock senast inom 6 månader (se N.3) Dessutom ska den försäkrade vid stöld, inbrott, förlust och rån göra polisanmälan på den ort där skadan inträffat. Vid skada som inträffat på hotell eller under transport ska skadan anmälas till hotellet respektive transportföretaget. Intygen ska tillsammans med skadeanmälan insändas till Europeiska i original. 20

Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr.o.m. 1 januari 2016

Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr.o.m. 1 januari 2016 Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr.o.m. 1 januari 2016 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg. (Besöksadress: Allén 6 A). Telefon:

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Smart

Villkor för Reseförsäkring Smart Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 1 januari 2016 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A,

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Student (Student, Au Pair och Exchange student) Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014

Villkor för Reseförsäkring Student (Student, Au Pair och Exchange student) Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Villkor för Reseförsäkring Student (Student, Au Pair och Exchange student) Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Villkor för Backup Basic Gällande från och med 1 januari 2016

Villkor för Backup Basic Gällande från och med 1 januari 2016 Villkor för Backup Basic Gällande från och med 1 januari 2016 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Komplett

Villkor för Reseförsäkring Komplett Villkor för Reseförsäkring Komplett Gäller fr. o m 1 oktober 2014 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg. (Besöksadress: Allén 6 A). Telefon:

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Komplett

Villkor för Reseförsäkring Komplett Villkor för Reseförsäkring Komplett Gäller fr. o m 1 januari 2016 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg. (Besöksadress: Allén 6 A). Telefon:

Läs mer

Villkor för Backup Extended Gällande från och med 1 januari 2016

Villkor för Backup Extended Gällande från och med 1 januari 2016 Villkor för Backup Extended Gällande från och med 1 januari 2016 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A,

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Grupp- och konferensresa

Grupp- och konferensresa Gäller fr o m 14 15 juni 2004 2006 Grupp- och konferensresa Reseförsäkring för grupp- eller konferensresa Om Europeiska Vi har 85 års erfarenhet av resande och vet hur vi lätt kan hjälpa dig om något händer.

Läs mer

Business SMART. Tjänstereseförsäkring. Villkor 2600

Business SMART. Tjänstereseförsäkring. Villkor 2600 Business SMART Tjänstereseförsäkring Villkor 2600 Gäller från maj 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänt försäkringens giltighet och omfattning 3 3. Invaliditets- och dödsfallsersättning 5 4. Reseavbrott

Läs mer

400 000 kr 25 000 kr 25 000 kr. 25 000 kr 1,50 kr /km. 500 kr/dag, dock max 20 000 kr

400 000 kr 25 000 kr 25 000 kr. 25 000 kr 1,50 kr /km. 500 kr/dag, dock max 20 000 kr Försäkringsmoment och högsta ersättningsbelopp per försäkrad (SEK) Läke- och resekostnader mm Vårdkostnader vid akut sjukdom/olycksfall, under längst 60 dagar respektive 3 år Akut tandbehandling Resekostnader,

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2015 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Backup Basic Försäkringsvillkor Gällande från och med 1 januari, 2007

Backup Basic Försäkringsvillkor Gällande från och med 1 januari, 2007 Backup Basic Försäkringsvillkor Gällande från och med 1 januari, 2007 A För vem, var och när försäkringen gäller 1 A.1 Vem? 1 A.2 Var? 1 A.3 När? 1 A.4 Självrisk 1 B Sjukdom och olycksfall 1 B.1 När kan

Läs mer

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden.

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden. Försäkringsvillkor för STUDENT Reseförsäkring (Student, Au Pair och Exchange student) Gällande fr o m 1 april 2010 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, AKTSAMHETSKRAV, FÖR VEM, VAR OCH NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER, BEGREPPSFÖRKLARINGAR,

Läs mer

GEFVERT TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING 2007 05 01

GEFVERT TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING 2007 05 01 GEFVERT TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING 2007 05 01 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARINGAR sid 3 A. ALLMÄNT, FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING A.1 Vem försäkringen gäller för sid 4 A.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Business Visitor. Villkor gällande från 1 november 2006

Business Visitor. Villkor gällande från 1 november 2006 Business Visitor Villkor gällande från 1 november 2006 1 Innehållsförteckning INLEDNING 4 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 A. ALLMÄNT FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 6 A.1 Vem försäkringen gäller för 6 A.2

Läs mer

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014 AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 oktober 2014 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 7 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK.

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK. Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr. o m 20 mars 2012 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

SEMESTER365 TÄCKNINGSÖVERSIKT. En årsreseförsäkring för alla privata resor under året GÄLLER FR.O.M. 1 JANUARI 2016

SEMESTER365 TÄCKNINGSÖVERSIKT. En årsreseförsäkring för alla privata resor under året GÄLLER FR.O.M. 1 JANUARI 2016 SEMESTER365 En årsreseförsäkring för alla privata resor under året GÄLLER FR.O.M. 1 JANUARI 2016 TÄCKNINGSÖVERSIKT De första 45 eller 60 resdagarna (Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen) Försäkringsomfattning

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr. o m 1 oktober 2014

Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr. o m 1 oktober 2014 Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr. o m 1 oktober 2014 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg. (Besöksadress: Allén 6 A). Telefon:

Läs mer

tjänstereseförsäkring

tjänstereseförsäkring tjänstereseförsäkring Fullständiga villkor Gäller fr o m 1 januari 2016 1 2 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar 6 KORTFATTAD INFORMATION OM VILLKOret 8 A. Allmänt - försäkringens giltighet och omfattning

Läs mer

BUSINESS VISITOR. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 januari 2014

BUSINESS VISITOR. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 januari 2014 BUSINESS VISITOR Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 januari 2014 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5 A. ALLMÄNT FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 6 A.1 Vem försäkringen gäller för 6

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING. Allmänt försäkringsvillkor VTR2015:1 Gäller från 2015-01-01

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING. Allmänt försäkringsvillkor VTR2015:1 Gäller från 2015-01-01 TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING Gäller från 2015-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt försäkringens giltighet och omfattning 4 1.1. Vem försäkringen gäller för 4 1.2 När försäkringen gäller 4 1.3 Var försäkringen

Läs mer

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden.

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden. Försäkringsvillkor för STUDENT Reseförsäkring (Student, Au Pair och Exchange student) Gällande fr o m 1 februari 2012 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, AKTSAMHETSKRAV, FÖR VEM, VAR OCH NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER, BEGREPPSFÖRKLARINGAR,

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 2 april 2013

Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 2 april 2013 Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 2 april 2013 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING VILLKOR GJTJ 1:1 TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN OCH MED 1 MAJ 2010 1 (40) ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER innehållsförteckning Innehåll 1. Allmänt försäkringens giltighet och omfattning 5 1.1. Vem försäkringen

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för samtliga anställda make/maka, sambo och barn, som medföljer på resa om inte annat anges i försäkringsbrevet och om försäkringsavtalet

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Reseförsäkring Smart. En komplett reseförsäkring

Reseförsäkring Smart. En komplett reseförsäkring Reseförsäkring Smart En komplett reseförsäkring Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Res tryggt och smart Bilbältet gör dig till en tryggare förare och skidhjälmen gör att du får roligare i backen, vare sig något

Läs mer

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Reseförsäkring för enstaka resor i tjänsten. Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Reseförsäkring för enstaka resor i tjänsten. Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING Reseförsäkring för enstaka resor i tjänsten 1 Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 För dig som ibland reser i tjänsten Visste du att din hemförsäkring bara skyddar dig när du reser som privatperson?

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Reseförsäkring Extrem

Reseförsäkring Extrem Fr.o.m. 1 oktober 2014 Reseförsäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Det här ingår i Reseförsäkring Extrem Försäkringsmoment Högsta ersättningsbelopp i SEK per resenär/familj Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Statens grupp- och individförsäkring GIF. Försäkringsvillkor 2005-07-01

Statens grupp- och individförsäkring GIF. Försäkringsvillkor 2005-07-01 Statens grupp- och individförsäkring GIF Försäkringsvillkor 2005-07-01 Denna försäkringsprodukt skall tillgodose behovet av försäkringsskydd för vissa grupper eller individer som på något sätt har anknytning

Läs mer

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING JANUARI 2009 VIKTIGT ATT VETA Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning

Läs mer

försäkring Affärsresa Reseförsäkring för enstaka resor i tjänsten

försäkring Affärsresa Reseförsäkring för enstaka resor i tjänsten försäkring Affärsresa Reseförsäkring för enstaka resor i tjänsten Gäller fr o m 1 januari 2011 För dig som ibland reser i tjänsten Visste du att din hemförsäkring bara skyddar dig när du reser som privatperson?

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. Försäkringsvillkor

Tjänstereseförsäkring. Försäkringsvillkor Tjänstereseförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr o m 1 april, 2008 Tjänstereseförsäkring Villkor gällande från 1 april 2008 1 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5 A. ALLMÄNT FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Reseförsäkring Student

Reseförsäkring Student Fr.o.m. 1 oktober 2014 Reseförsäkring Student Upplev ditt livs äventyr med oss Du är kanske på väg ut på ditt livs äventyr det kan vara utlandsstudier, Au Pair eller praktik. Ett oförglömligt minne för

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Reseförsäkring Komplett. Försäkringen i korthet. Det enda reseskydd du behöver

Reseförsäkring Komplett. Försäkringen i korthet. Det enda reseskydd du behöver Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Reseförsäkring Komplett Det enda reseskydd du behöver Försäkringsomfattning A. Kom ikapp resan Kostnader för att du ska komma ikapp din resa på ut- och hemresan B. Försening

Läs mer

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:3 2016-01-01

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:3 2016-01-01 GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:3 2016-01-01 Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:3 Gäller från och med 2016-01-01 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Reseförsäkring Smart. Din trygghet vid längre resor. Ersättningstabell - Reseförsäkring Smart

Reseförsäkring Smart. Din trygghet vid längre resor. Ersättningstabell - Reseförsäkring Smart Fr.o.m. 1 januari 2016 Reseförsäkring Smart Din trygghet vid längre resor Ersättningstabell - Reseförsäkring Smart Säkerhetsföreskrifter Läs först igenom villkoret för att se under vilka omständigheter

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Villkor gällande från 2013-06-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Vad gäller försäkringen för? Typ av skada/händelse

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Reseförsäkring Komplett

Reseförsäkring Komplett Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Reseförsäkring Komplett Det enda reseskydd du behöver Gäller fr o m 1 oktober 2013 1 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar,

Läs mer

Försäkringsvillkor för Olycksfall

Försäkringsvillkor för Olycksfall 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT. Det enda reseskydd du behöver

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT. Det enda reseskydd du behöver RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT Det enda reseskydd du behöver Gäller fr.o.m. 18 januari, 2010 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar, det är ju därför man reser eller hur? Men inte alla överraskningar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan

Läs mer

Reseförsäkring Komplett

Reseförsäkring Komplett Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Reseförsäkring Komplett Det enda reseskydd du behöver Gäller fr.o.m. 15 mars 2012 1 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar,

Läs mer

tjänstereseförsäkring

tjänstereseförsäkring tjänstereseförsäkring Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 februari 2013 1 2 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar 6 A. Allmänt - försäkringens giltighet och omfattning 8 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Reseförsäkring Komplett. Försäkringen i korthet. Ersättningstabell - Reseförsäkring Komplett. Det enda reseskydd du behöver under resan

Reseförsäkring Komplett. Försäkringen i korthet. Ersättningstabell - Reseförsäkring Komplett. Det enda reseskydd du behöver under resan Gäller fr.o.m. 1 januari 2016 Reseförsäkring Komplett Det enda reseskydd du behöver under resan Ersättningstabell - Reseförsäkring Komplett Försäkringsomfattning A. Kom ikapp resan Kostnader för att du

Läs mer

Reseförsäkring Extrem

Reseförsäkring Extrem Fr.o.m. 1 januari 2016 Reseförsäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Det här ingår i Reseförsäkring Extrem Försäkringsmoment Högsta ersättningsbelopp i SEK per resenär/familj Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Försäkringersättning Läke- och resekostnadesersättning Vårdkostnader vid sjukdomsfall Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 1 år Vårdkostnader

Läs mer

Försäkringsvillkor Camping Key Europe

Försäkringsvillkor Camping Key Europe Försäkringsvillkor Camping Key Europe Gäller fr. o m 1 april 2016 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Sundbyberg, Tel: 0770-45

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING ARLANDA SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET 2012 01 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll Sid Allmänna försäkringsvillkor för

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Fr.o.m. 1 januari 2016 Reseförsäkring Grupp- och konferens Dags för företagets årliga kick off, nystart i företaget eller en klassresa? Vår Reseförsäkring Grupp- och konferens är den kompletta försäkringen

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01 SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD Särskilt villkor 2012-01-01 Ansvar & Rättsskydd Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet... 4 Ansvarsförsäkring... 4 Försäkrad

Läs mer

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor Allmänt ansvar - för God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 januari 2015 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 6 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 8 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll Sid Allmänna försäkringsvillkor för Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringens giltighet

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Gäller resor bokade och betalade från den 1 maj 2005 Vem gäller försäkringen för (den försäkrade)? Försäkringen gäller för innehavare

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter

Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11 a Högskolor med staten som huvudman

Läs mer

Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:1

Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:1 1 GrundvillkorGRT40:1 Grundvillkorförtjänstereseförsäkring GrundvillkorförtjänstereseförsäkringGRT40:1 Gällerfrånochmed2010 08 01 Informationomförsäkringsbrev/bevisochvillkor Dettaförsäkringsvillkorutgörendelavförsäkringsavtalet

Läs mer