Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005"

Transkript

1 Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring Gäller fr o m 1 mars 2005

2 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar 5 A. Allmänt, försäkringens giltighet och omfattning 8 A.1 Vem försäkringen gäller för 8 A.2 När försäkringen gäller 8 A.3 Var försäkringen gäller 8 A.4 Krigs- och riskområden 8 A.5 Särskilda bestämmelser 8 A.6 Tilläggspremier 8 A.7 Självrisk 8 A.8 Försäkringens omfattning 9 B. Sjukdom och olycksfall 10 B.1 Vad försäkringen gäller för 10 B.2 Kostnader som försäkringen gäller för 10 B.3 Ersättningstiden 10 B.4 Vad försäkringen inte gäller för 11 Gemensamma undantag och begränsningar C. Invaliditets- och dödsfallsersättning 12 C.1 Vad försäkringen gäller för 12 C.2 Försäkringsbelopp 12 C.3 Medicinsk invaliditet 12 C.4 Dödsfallsersättning 13 D. Reseavbrott 14 D.1 Hemresa på grund av nödsituation 14 D.2 Rese- och hotellkostnadsersättning 14 E. Ersättares resa/ny resa 15 E.1 Ersättares resa och ny resa 15 E.2 Återbetalning av outnyttjade resekostnader 15 F. Kristerapi 16 F.1 När ersättning kan lämnas 16 F.2 Vad försäkringen omfattar 16 2

3 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 G. Bagageskydd 17 G.1 Försäkrad egendom 17 G.2 Egendom som försäkringen gäller för 17 G.3 Egendom som försäkringen inte gäller för 17 G.4 Högsta ersättningsbelopp 17 G.5 Vad försäkringen gäller för 17 G.6 Aktsamhetskrav 17 G.7 Händelser som försäkringen inte gäller för 18 G.8 Hur förlorad och skadad egendom värderas och ersätts 18 G.9 Anmälan om skada 20 H. Försening 21 H.1 Bagageförsening 21 H.2 Försening av allmänt färdmedel 21 H.3 Gemensam bestämmelse 21 H.4 Resestartskydd 21 I. Ansvarsskydd 22 I.1 Vem ansvarsskyddet gäller för 22 I.2 När ansvarsskyddet gäller 22 I.3 Vad ansvarsskyddet gäller för 22 I.4 Försäkringsbelopp 23 I.5 Skaderegleringsbestämmelser 23 K. Rättsskydd 25 K.1 Vem rättsskyddet gäller för 25 K.2 När rättsskyddet gäller 25 K.3 Vad rättsskyddet gäller för 25 K.4 Vilka kostnader ersätts 26 K.5 Val av ombud 26 K.6 Försäkringsbelopp 27 K.7 Självrisk 27 L. Överfallsskydd vid personskada 28 L.1 Vem överfallsskyddet gäller för 28 L.2 Vad överfallsskyddet gäller för 28 L.3 Försäkringsbelopp 28 L.4 Åtgärder vid skada 28 3

4 M. Självriskskydd 29 M.1 Vad självriskskyddet gäller för 29 M.2 Självrisk hyrd bil, båt, MC, moped eller cykel 29 M.3 Gemensam bestämmelse 29 N. Gemesamma avtalsbestämmelser 30 N.1 Affärsreseförsäkringens giltighetstid och betalning 30 N.2 Räddningsåtgärder 30 N.3 Åtgärder vid skada 31 N.4 Utbetalning av ersättning 31 N.5 Nedsättning av ersättning vid skada 31 N.6 Leverantörsgaranti 32 N.7 Krigsskador 32 N.8 Atomskador 32 N.9 Oenighet om värdering av egendom 33 N.10 Preskription 33 N.11 Force majeure 33 N.12 Gemesamt undantag 33 N.13 Dubbelt skydd 33 N.14 Återkrav 33 N.15 Övrig lagstiftning 33 Personuppgiftslagen 34 Skadeanmälan 35 Omprövning utanför Europeiska 35 Rådgivning utanför Europeiska 36 4

5 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 Inledning I detta försäkringsvillkor ingår en del begrepp av försäkringsteknisk karaktär. Dessa är markerade med kursiv stil och definitionerna återfinns nedan under Begreppsförklaringar vilka inleder försäkringsvillkoret. Begreppsförklaringar Affektionsvärde är värde av icke-ekonomisk art som ett föremål har för en viss person (ofta ägaren), t ex värde av känslomässig natur. Detta värde får inte beaktas när värdet på föremålet bestäms. Affärsresa är en resa eller ett uppdrag som görs utanför den ordinarie arbetsplatsen och som har beordrats och bekostats av arbetsgivaren. Resor mellan den försäkrades bostad och arbetsplats räknas inte som affärsresa. Affärsresenär är den som reser på en affärsresa. Allmänt färdmedel är t ex tåg, flyg, buss eller båt i reguljär trafik samt taxi, d v s färdmedel avsedda att användas i passagerartrafik för allmänheten. Bostad är den plats i Sverige där den försäkrade normalt har sin dygnsvila. Med bostad kan även avses tillfällig bostad, t ex fritidshus, övernattningslägenhet eller annan liknande bostad där den försäkrade tillfälligt har sin dygnsvila Dagsvärde motsvarar den kostnad för att vid skadetillfället i allmänna handeln anskaffa ny likvärdig egendom av samma slag och i samma skick med avdrag för värdeminskning på grund av ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet eller annan omständighet. Euro-Alarm är Europeiskas egen larmcentral vilken är öppen 24 timmar om dygnet. Euro-Center är Europeiskas egna lokala servicekontor för snabb assistans vid inträffade försäkringsfall. Euro-Centers finns runt om i världen. Försäkrad kallas den vars intresse har försäkrats mot skada eller på vars person en försäkring har tecknats. Kumulrisk är den samlade risk som kan uppstå om flera försäkrade personer samtidigt befinner sig på en och samma plats och drabbas av en och samma händelse. Luftfartyg är anordning som kan erhålla bärkraft i atmosfären genom luftens reaktioner med undantag av dess reaktioner mot jordytan. (Bestämmelser för Civil Luftfart (BCL), Luftfartsverkets definitionssamling ( ). 5

6 Marknadsvärde är vad det kostar att i allmänna handeln köpa likvärdig lös egendom av samma slag och i samma skick som vid skadetillfället. Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som fastställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, förlust av inre organ och förlust av sinnesorgan. Norden omfattar, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island samt Färöarna. Nära anhöriga kallar vi make/maka/sambo/registrerad partner, barn, styvbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, barnbarn, svärson, svärdotter, svåger och svägerska eller person som är skriven på samma adress som den försäkrade. Sambors och registrerade partners föräldrar och syskon är i detta villkor att jämställa med svärföräldrar, svåger och svägerska. Nyvärde är kostnaden för att vid skadetillfället i den allmänna handeln anskaffa ny likvärdig egendom utan avdrag för värdeminskning. Olycksfall är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, d v s ett utifrån kommande våld mot kroppen. Med olycksfall jämställs kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting. Den dag sådan skada visar sig anses då vara tidpunkten för olycksfallet. Pengar är gångbara mynt och sedlar. Resdag är den dag, eller del av dagen, för vilken försäkringen ska gälla och premie betalas. Resehandlingar är färdbiljetter, pass, telefonkort, restaurang- och hotellkuponger, liftkort, greenfee samt resecheckar. Resekostnader är de faktiska kostnader som erlagts för resa och logi. Sambo är en person som den försäkrade sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden och som är folkbokförd på samma adress. För att räknas som sambo krävs att ingen av parterna är gifta med eller har registrerat partnerskap med någon annan än den person den försäkrade sammanbor med. Sjukdom är en plötslig försämring av hälsotillståndet och som inte är att betrakta som olycksfall. 6 Skäliga kostnader innebär att om kostnaden för den vård eller behandling som den försäkrade har fått överstiger det Europeiska rimligen kunde ha förväntat sig att betala på den aktuella orten ersätter vi motsvarande det belopp som är sedvanligt. Om Europeiska eller någon av våra samarbets-

7 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 partner har avtal med vårdgivare i den region där vården lämnas är det den kostnad som motsvarar vården hos denna vårdgivare som jämförs med vid bedömning av kostnadens skälighet. Stöldbegärlig egendom är föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar antikviteter och konstverk, äkta mattor, ur, pälsar och pälsverk apparater/utrustning/instrument (även tillbehör och programvara till sådan egendom) för produktion, lagring, bearbetning, överföring och återgivning av ljud, text, siffror eller bilder musikinstrument verktyg, elektroniska instrument och mätinstrument vin och sprit vapen Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande kronor. Värdehandlingar är aktier, obligationer, bankböcker, skuldebrev, mm. Överfall är en skada genom våld på person. 7

8 A. Allmänt, försäkringens giltighet och omfattning A.1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen kan tecknas såväl av affärsresenär som av dennes medföljande make/maka/sambo/registrerad partner. Vem försäkringen gäller för framgår av försäkringshandlingen. A.1.1 A.2 A.3 Begränsning När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Försäkringen gäller endast för personer som är bosatta i Norden och försäkrade i nordisk allmän försäkringskassa, om inte annat avtalats med Europeiska och framgår av försäkringshandlingen. Försäkringen gäller vid affärsresa som varar längst 1år förutsatt att försäkring tecknats för hela resan och premien betalats innan resan påbörjats. Resan anses påbörjad när den försäkrade lämnar bostaden eller arbetsplatsen för att påbörja sin resa och upphör i och med återkomsten till någon av dessa platser. Försäkringen upphör att gälla tidigare om uppdraget är slutfört och affärsresan avbryts på annan plats på grund av privata angelägenheter. Försäkringen förlängs inte automatiskt. Om den försäkrade på grund av ersättningsbar händelse tvingas stanna kvar på resmålet längre tid än beräknat kan giltighetstiden förlängas. Kontakta Europeiska för att få en förlängning. Försäkringens geografiska giltighetsområde framgår av försäkringshandlingen. Vad som sägs om Sverige i dessa villkor gäller också för vart och ett av de övriga länderna i Norden, om den försäkrade är bosatt där. A.4 A.5 A.6 A.7 Krigs- och riskområden Särskilda bestämmelser Tilläggspremie Självrisk Affärsreseförsäkringen gäller inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror. Efter godkännande av Europeiska kan försäkring i vissa fall, mot tilläggspremie, tecknas för riskområde. Information om vilka områden som klassas som riskområden finns på Vid Flygolycksfall, kumulrisker i samband med gruppresor samt vid Atomskador gäller särskilda bestämmelser, se moment N. Gemensamma avtalsbestämmelser. Vid resa till Riskområde och vid kumulrisker överstigande 100 Mkr uttas en extra premie. Försäkringen gäller - om inte annat avtalats och med undantag för Rättsskyddet - utan självrisk. 8

9 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 A.8 Försäkringens omfattning Försäkringen omfattar följande försäkringsmoment och högsta ersättningsbelopp B. Läke- och resekostnader mm Sjukvårds och tandbehandlingskostnader Vid akut sjukdom under längst 60 dagar Vid olycksfall under längst tre år Resekostnader Merkostnader för hemtransport Merkostnad kost logi och resa Anhörigas resa till svårt sjuk/skadad Tillfällig behandling på resmålet vid akuta tandbesvär Nödvändiga och skäliga kostnader C. Kapitalbelopp vid olycksfall*) Vid medicinsk invaliditet kr Vid dödsfall kr D. Reseavbrott Merkostnader för hemresa p g a nödsituation i Sverige Nödvändiga och skäliga kostnader E. Ersättares resa/ Ny resa Vid sjukdom/reseavbrott Nödvändiga och skäliga kostnader F. Kristerapi Vid akut psykisk kris kr G. Bagageskydd Personlig och företagets egendom (varav för stöldbegärlig egendom kr) Resehandlingar Pengar kr kr kr H. Försening Bagageförsening vid utresa > 4 tim Försening av allmänt färdmedel > 4 tim Resestartskydd kr kr kr I. Ansvarsskydd Vid person och/eller sakskada för den försäkrade som privatperson kr K. Rättsskydd För den försäkrade som privatperson kr L. Överfallsskydd För den försäkrade som privatperson kr M. Självriskskydd Hem/villahem/bilförsäkring Hyrbilsförsäkring utomlands (även båt, mc, moped och cykel) kr kr *) För försäkrad som fyllt 65 år är kapitalbeloppen kr vid dödsfall och högst vid invaliditet 9

10 B. Sjukdom och olycksfall B.1 B.2 B.3 Vad försäkringen gäller för Kostnader som försäkringen gäller för Ersättningstiden Om den försäkrade under affärsresa drabbas av akut sjukdom, råkar ut för olycksfall eller får akuta tandbesvär lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för sjukdomens eller skadans läkning. Läkarvård Sjukhusvård Sjukhusvistelse Europeiska ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för plats i tvåbäddsrum Behandling, läkemedel och hjälpmedel för sjukdomens eller skadans läkning som ordinerats av behörig och ojävig läkare Läkarintyg som Europeiska behöver för sin handläggning Upp till fem besök hos legitimerad kiropraktor eller naprapat utan remiss Tillfällig behandling på resmålet vid akuta tandbesvär. Skadas tänderna genom ett olycksfall lämnas ersättning för behandling i upp till tre år från olycksfallet. Tugg- och bitskador räknas inte som olycksfall Resekostnader i samband med ersättningsbar behandling. Vid resa med egen bil lämnas ersättning med 1,50 kronor per kilometer Merkostnader vid hemtransport. Om behörig och ojävig läkare på vistelseorten/euro-alarms läkare bedömer att den försäkrade måste transporteras till hemorten för fortsatt vård, betalas ersättning för dessa kostnader. Vid dödsfall ersätter försäkringen hemtransport alternativt begravning på platsen om dödsfallet sker utanför Sverige. Transporten/begravningen ska i förväg godkännas av Europeiska eller Euro-Alarm. Högsta ersättningen för begravningskostnader på platsen är kr. Ersättning lämnas även för övriga merkostnader i samband med hemtransport om dessa inte kan ersättas från annat håll, dock högst kronor. Merkostnader för kost, logi och resa om den försäkrade enligt läkares ordination tvingas förlänga sin restid eller ändra sin boendeform på grund av sjukdom eller olycksfall. Ersättning lämnas under längst 60 dagar Resekostnader och kost och logi för två nära anhöriga/alternativt en medförsäkrad vid den försäkrades dödsfall eller livshotande tillstånd. Ersättning lämnas under längst 60 dagar För ersättningsbara kostnader i samband med sjukdom lämnas ersättning i upp till 60 dagar från första läkarbesöket. För ersättningsbara kostnader i samband med olycksfall lämnas ersättning i upp till 3 år från olyckstillfället. 10 Vid tandbehandling på grund av olycksfall och där behandlingen enligt behörig och ojävig tandläkare måste skjutas upp, kan Europeiska godkänna detta om behandlingen påbörjats inom 3 år och avslutas inom 5 år från olyckstillfället. Måste behandlingen senareläggas på grund av den försäkrades ålder kan detta ske tills den försäkrade fyllt 25 år.

11 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 B.3.1 Begränsningar Det första läkar- eller tandläkarbesöket ska göras under pågående affärsresa, för att rätt till ersättning ska föreligga. Om kostnaderna för vård och behandling - med undantag för akutbehand ling - beräknas överstiga kronor ska kostnaderna i förväg godkännas av Euro-Alarm alternativt Europeiska, innan behandlingen påbörjas. Efter bedömning av Euro-Alarms/Europeiskas läkare har Europeiska rätt att påfordra att den försäkrade reser till Sverige för fortsatt behandling. Om den försäkrade inte följer Euro-Alarms/Europeiskas läkares beslut eller inte inhämtat godkännande enligt stycke två ovan kan det medföra att ersättningen för vårdkostnaderna reduceras eller helt uteblir. B.4 Vad försäkringen inte gäller för - Gemensamma undantag och begränsningar B.4.1 B.4.2 B.4.3 Riskfylld sysselsättning Försämrat hälsotillstånd Gemensamma undantag Om inte annat avtalats med Europeiska lämnas ingen ersättning för kostnader som drabbat den försäkrade vid olycksfall som inträffat då den försäkrade deltagit i sport-, idrott-, äventyr, expeditionsliknande eller annan liknande riskfylld sysselsättning som inte är att anse som motions eller fritids sysselsättning i normal omfattning och intensitet. För närmare information om vilka sysselsättningar som anses som riskfyllda läs på eller ta kontakt med Europeiska. Ersättning lämnas inte för kostnader för medicinskt tillstånd som visat symptom redan innan resan påbörjades om det inte rör sig om en medicinskt sett oväntad försämring av hälsotillståndet. Ingen ersättning lämnas om den försäkrade av läkare avråtts från att påbörja sin affärsresa. Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnad som är förorsakade av att fartyg eller flygplan på grund av den försäkrades skada eller sjukdom måste ändra sin färdplan för olycksfall eller sjukdom orsakad av allvarlig psykisk störning, alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel som har samband med graviditet och som uppstått efter graviditetens 32:a vecka för förebyggande hälsovård, vaccinationer, graviditetskontroller normal tandvård och tandreglering för hemtransport eller annan transport föranledd enbart av den försäkrades rädsla/oro för smittorisk som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan författning, konvention, försäkring eller skadestånd som avser inkomstförlust 11

12 C. Invaliditets- och dödsfallsersättning C.1 Vad försäkringen gäller för Begränsning Undantag Försäkringen gäller vid olycksfall som leder till bestående invaliditet och vid dödsfall på grund av olycksfall. Försäkringen omfattar -ersättning vid medicinsk invaliditet -ersättning vid dödsfall. Med olycksfall menas inte sådant tillstånd som - även om det konstaterats efter ett olycksfall - enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfall utan på sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar. Kan det antas att kroppsfelet medfört att skadans följder förvärrats, lämnas endast ersättning för de följder som uppkommit oberoende av kroppsfelet och enbart på grund av olycksfallsskadan. Som olycksfall räknas inte skada som orsakats av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne skada som uppkommit på grund av användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycks fallsskada som omfattas av denna försäkring skada där den skadevållande händelsen föranletts av att den försäkrade var påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller missbrukat läkemedel. självmord eller självmordsförsök Ersättning lämnas inte heller för olycksfall som inträffat då den försäkrade deltagit i sport-, idrott-, äventyr, expeditionsliknande eller annan liknande riskfylld sysselsättning som inte är att anse som motions eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet. För närmare information om vilka sysselsättningar som anses som riskfyllda läs på eller ta kontakt med Europeiska. C.2 Försäkringsbelopp Försäkringsbelopp-före fyllda 65 år Vid invaliditet högst Vid dödsfall kr kr Försäkringsbelopp-efter fyllda 65 år Vid invaliditet högst Vid dödsfall kr kr C.3 Medicinsk invaliditet Till grund för bestämning av den medicinska invaliditetsgraden läggs sådana av olycksfallet föranledda skador och symptom som objektivt kan fastställas. 12 Bestämningen sker oberoende av i vilken grad den skadades arbetsförmåga nedsatts på grund av olycksfallsskadan. Kan förlorad kroppsdel ersättas av protes, bestäms invaliditetsgraden även med beaktande av protesfunktionen.

13 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.4 C.4.1 Invaliditetskapital Hjälpmedel vid invaliditet Rätten till invaliditetskapital Dödsfallsersättning Förmånstagare Medicinsk invaliditet beräknas enligt en för svenska försäkringsbranschen gemensam tabell. Har genom samma olycksfall uppkommit skador på flera kroppsdelar utges ersättning högst efter en beräknad invaliditetsgrad av 99 % vilket motsvarar fullständig invaliditet. Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden vid den ålder den försäkrade uppnått vid olycksfallet. Rätten till invaliditetskapital inträder om olycksfallsskadan inom tre år från olycksfallet medför invaliditet och minst 12 månader förflutit från olycksfallet. Så snart den definitiva invaliditetsgraden fastställts, utbetalas invaliditetskapitalet. Fastställelse av den definitiva invaliditetsgraden ska om möjligt ske inom tre år från olycksfallet, men kan uppskjutas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande rehabiliteringsmöjligheter är nödvändigt. Om behandlingen är helt avslutad och den definitiva invaliditetsgraden kan fastställas redan innan 12 månader förflutit från olycksfallet inträder ersättningsrätten och ersättning utbetalas när invaliditetsgraden fastställts. Inträffar dödsfall till följd av skada görs slutreglering genom utbetalning av ett engångsbelopp som svarar mot den fastställda medicinska invaliditeten som förelåg innan dödsfallet. Avlider den försäkrade innan rätt till invaliditetsersättning inträtt, utbetalas ingen invaliditetsersättning. Utöver utfallande invaliditetskapital utbetalas ersättning under längst 3 år för hjälpmedel som behörig och ojävig läkare föreskriver som erforderliga för att lindra invaliditetstillståndet och som inte enligt lag eller särskild författning ska ersättas från annat håll. Ersättning lämnas med sammanlagt högst kronor för av Europeiska på förhand godkända kostnader. Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan föranleder den försäkrades död inom tre år från olyckstillfället. Ersättning lämnas med försäkringsbeloppet för dödsfall. Har för samma olycksfall engångsbelopp för invaliditet redan utgetts från Europeiska eller föreligger sådan rätt till ersättning men den ännu inte utgetts, minskas dödsfallsersättningen med invaliditetsersättningen. Förmånstagare är om inte annat förordnande skriftligen anmälts till Europeiska, den försäkrades make/maka/sambo/registrerad partner och barn eller om sådana anhöriga saknas, laga arvingar. 13

14 D. Reseavbrott D.1 D.2 Hemresa på grund av nödsituation Begränsningar Rese- och hotellkostnadsersättning Om den försäkrade tvingas avbryta sin affärsresa tidigare än beräknat för att resa till Sverige, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för transportmedel i reguljär trafik om orsaken till hemresan är allvarlig sjukdom/svårare olycksfall av livshotande karaktär eller dödsfall som drabbat den försäkrades nära anhöriga eller nära arbets kollega på hemorten eller som drabbat arbetskollega som är med på resan och som omfattas av samma försäkring att allvarlig skada eller inbrott inträffat på arbetsplatsen eller i den för säkrades privata bostad i Sverige och som kräver den försäkrades omedelbara hemresa. Med allvarlig skada eller inbrott menas att hela eller väsentlig del av bostaden eller arbetsplatsen drabbas av t ex brand eller inbrott med omfattande skadegörelse eller egendomsförlust som följd. Hemresan ska, innan resan påbörjas, godkännas av Euro-Alarm eller Europeiska. Ersättning lämnas endast om omedelbar hemresa är nödvändig och den försäkrade kommer hem minst 48 timmar före planerad hemkomst. Om den försäkrade tvingats avbryta sin affärsresa enligt moment D.1 ovan lämnas också ersättning för de rese- och/eller hotellkostnader som inte kan återbetalas från reseföretag, hotell eller liknande. Högsta ersättning är vid varje skadetillfälle kr. 14

15 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 E. Ersättares resa/ny resa E.1 E.2 Ersättares resa och ny resa Återbetalning av outnyttjade resekostnader Om den försäkrade tvingats avbryta sin affärsresa på grund av sjukdom/olycksfall (enligt moment B.1 sjukdom och olycksfall) eller nödsituation (enligt moment D.1 reseavbrott) och den försäkrade av affärsmässiga skäl omedelbart måste ersättas av annan person, betalas nödvändiga och skäliga biljettkostnader för en ersättares resa (tur- och returbiljett). Detsamma gäller om den för säkrade insjuknar på plats och enligt behörig och ojävig läkares utlåtande inte kan utföra sitt arbete. Ska den försäkrade själv efter hemkomsten återuppta sitt arbete på plats, betalas dessutom nödvändiga och skäliga kostnader för tur och returbiljett till platsen för arbetets slutförande. Sådan resa ska göras inom 3 månader från skadedagen. Har någon ersättare inte sänts ut eller ska den försäkrade inte återuppta sitt arbete på platsen, lämnas istället ersättning för outnyttjade resekostnader för de faktiska dagar som inte kunnat utnyttjas. Ersättning för outnyttjade resekostnader lämnas även om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfall inte kunnat utföra sitt arbete på plats och detta kan styrkas genom intyg från behörig och ojävig läkare. E.2.1 Begränsning Hur ersättningen beräknas Från ersättningen avräknas den återbetalning som kan erhållas från annat håll. Som grund för beräkningen ligger resekostnaderna. Denna summa divideras sedan med resans längd dvs antal dagar vilket ger en genomsnittlig kostnadsersättning per dag. Kostnadsersättningen multipliceras därefter med faktiska antalet outnyttjade dagar. Högsta ersättning är vid varje skadetillfälle kr. 15

16 F. Kristerapi F.1 F.2 När ersättning kan lämnas Vad försäkringen omfattar Kristerapi lämnas om den försäkrade under sin affärsresa råkar ut för akut psykisk kris genom att bevittna eller själv drabbas av en plötslig och oförutsedd händelse, i form av rån, hot eller överfall allvarlig olycksfallsskada annan traumatisk händelse som t ex brand, explosion, trafikolycka, naturkatastrof, kapning eller terrorattack. Kristerapi kan även lämnas till make/maka/sambo/registrerad partner och barn till den försäkrade om den försäkrade avlider under affärsresa, till följd av någon av händelserna i första stycket. Försäkringen omfattar upp till 10 behandlingstillfällen per skada och försäkrad. Behandlingen utförs i Sverige av legitimerad psykolog och ska ske inom en tolvmånadersperiod från skadetillfället. Högsta ersättningsbelopp är kr. Kostnaderna ska på förhand godkännas av Europeiska. Anmälan om skada Rån, hot eller överfall ska anmälas till polis. Vid behov av kristerapi ska Europeiska kontaktas. 16

17 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 G. Bagageskydd G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 Försäkrad egendom Egendom som försäkringen gäller för Egendom som försäkringen inte gäller för Vad försäkringen gäller för Merkostnader Högsta ersättningsbelopp Aktsamhetskrav Försäkringen gäller för den försäkrades/arbetsgivarens egendom, även hyrd eller lånad, som medförts på resan för resans ändamål. För arbetsgivarens egendom gäller försäkringen endast i den mån ersättning inte kan erhållas genom annan försäkring eller annat avtal. Försäkringen gäller inte för egendom som den försäkrade före avresan från bostaden eller arbetsplatsen eller vid återkomsten till någon av dessa platser lämnar kvar i bil, under längre tid än som normalt åtgår för omedelbar i- eller urlastning. Försäkringen gäller för följande egendom pengar resehandlingar stöldbegärlig egendom annan lös egendom. Försäkringen gäller inte för varor avsedda för försäljning eller bearbetning, provkollektioner, varuprover, demonstrationsexemplar, presentreklam eller liknande frimärken, mynt och sedlar med samlarvärde, manuskript, ritningar eller värdehandlingar djur motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon ångbåt, motorbåt, vattenskoter eller segelbåt svävare, hydrokopter, luftfartyg, luftballong, skärmflyg, windglider, hängglidare eller liknande farkoster. Försäkringen gäller inte heller för delar eller utrustning till ovannämnda fordon och farkoster. Högsta ersättningsbelopp framgår av försäkringsbrevet. Ersättning lämnas för skada på eller förlust av medförd egendom orsakad av plötslig och oförutsedd händelse. Ersättning lämnas även för nödvändiga och skäliga merkostnader som uppstår som en direkt följd av en ersättningsbar skada enligt moment G. Bagage, t ex kostnader för spärrning av kontokort/bankkort/kreditkort, resekostnader för att göra polisanmälan och liknande. Högsta ersättning för merkostnader är kr. Kostnaderna ska verifieras. För att full ersättning ska lämnas måste den försäkrade vara aktsam om sin egendom och handha denna så att stöld och skada så långt som möjligt förhindras. Av betydelse är t ex om egendomen är stöldbegärlig, 17

18 G.6.1. G.7 Följden om aktsamhetskravet inte har uppfyllts Händelser som försäkringen inte gäller för ömtålig, särskilt värdefull eller av sådan karaktär att det framstår som naturligt att ha denna under särskild uppsikt. Glömska innebär att aktsamhetskravet inte är uppfyllt och kan medföra reducerad ersättning. Aktsamhetskravet innebär bl a att: transportmedel och tillfällig bostad inte får lämnas olåst eller med öppet fönster. Som tillfällig bostad räknas t ex lägenhet, hotellrum, passagerarhytt och liknande pengar, resehandlingar och stöldbegärlig egendom måste låsas in i resväska, skåp, låda eller liknande när den försäkrade lämnar den tillfälliga bostaden stöldbegärlig egendom inte får lämnas kvar i motordrivet fordon eller förvaras i bagage som checkas in eller transporteras av annan utanför den försäkrades uppsikt. särskilt värdefull egendom inte får lämnas kvar i motordrivet fordon flaskor med flytande innehåll inte får placeras i bagage som checkas in för transport Har aktsamhetskraven inte uppfyllts sätts ersättningen ned. Avdragets storlek beror på omständigheterna, bl a försummelsens art och betydelse för skadan samt värdet på egendomen. Om oaktsamheten varit ringa eller av underordnad betydelse för försäkringsfallet görs ingen nedsättning. Vid allvarlig försummelse sätts ersättningen ned kraftigt och i undantagsfall kan den helt falla bort. Ersättning lämnas inte för ytliga skador, såsom bucklor, repor eller liknande utan väsentlig inverkan på användbarheten pengar och resehandlingar som glömts, tappats eller förlagts lämnats kvar i motordrivet fordon lämnats in för transport eller incheckats eller omhändertagits av annan utanför den försäkrades uppsikt stöldbegärlig egendom och särskilt värdefull egendom som lämnats kvar i motordrivet fordon vid nattparkering. (Med nattparkering avses tiden mellan kl ). kostnader som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan författning, konvention, försäkring eller skadestånd. G.8 Hur förlorad och skadad egendom värderas och ersätts G.8.1 Ersättning för ekonomisk förlust Ersättning lämnas för direkt ekonomisk förlust. Detta innebär bl a att när egendom skadas eller förloras påverkas ersättningen av föremålets ålder, förslitning, modernitet och användbarhet. 18

19 Villkor för affärsreseförsäkring 1 mars 2005 G.8.2 G.8.3 G.8.4 G.8.5 G.8.6 Böcker, antikviteter m m Fotografier m m Övrig egendom Övrig stöldbegärlig egendom Ersättningsregler Som direkt ekonomisk förlust betraktas t ex inte affektionsvärde förlorad arbetsförtjänst värdet av eget arbete som nedlagts på fotografier, film, bandupptagningar, dataprogram, modeller eller dylikt eller värdet av eget arbete nedlagt efter skadan förluster som kan uppstå till följd av användning av kontokort/kreditkort, checkar, växlar och utnyttjande av konto, oavsett om detta kan anses ha skett lovligen eller olovligen. För böcker, antikviteter, konstverk, äkta mattor, samlingar eller föremål med samlarvärde värderas skadan till vad det i allmänna handeln kostar att köpa likvärdig egendom i sådant skick den hade vid skadetillfället. Finns inte likvärdig egendom att köpa, värderas egendomen till vad det sannolikt skulle ha kostat om sådan hade funnits. För fotografier, film, skiv- och bandupptagningar samt hobbyarbeten värderas skadan till kostnaden för återanskaffning av råmaterialet. Skada värderas till marknadsvärdet d v s vad det kostar att i allmänna handeln köpa likvärdig lös egendom av samma slag och i samma skick som den skadade vid skadetillfället. Detta kan innebära en väsentlig nedskrivning vad gäller datorer, datautrustning och mobiltelefoner. För kläder, väskor mm gäller följande: Under förutsättning att egendomen inte är äldre än två år, klassificeras denna som ny och ersättning lämnas med vad det i allmänna handeln kostar att köpa ny likvärdig egendom. Görs inte ersättningsköp inom sex månader utbetalas ersättning med 70 % av vad ett inköp av ny likvärdig egendom skulle ha kostat. Är föremålet äldre än två år görs en avskrivning med 20 % per år räknat från anskaffningsåret. Avdrag görs aldrig med mer än 80 % om egendomen var i funktionsdugligt skick vid tiden för skadan. För glasögon som är äldre än två år görs avskrivning med 20 % per år räknat från och med år tre. Avskrivning görs dock aldrig med mer än 80 % av glasögonens anskaffningsvärde. Förbrukningsartiklar såsom toalettartiklar, smink, parfymer, rakvatten och liknande ersätts med 50% av vad det kostar att köpa ny likvärdig egendom. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan ersättning lämnas i form av kontant ersättning enligt värderingsreglerna ovan eller med egendom som är ny, begagnad eller reparerad. Europeiska avgör formen av ersättning samt var eventuellt inköp eller reparation ska göras. 19

20 Egendom som Europeiska har ersatt tillhör Europeiska. Kommer det ersatta föremålet tillrätta ska den försäkrade genast lämna in detta till Europeiska. Om den försäkrade hellre önskar behålla föremålet, ska han återbetala erhållen ersättning. G.9 Anmälan om skada Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till Europeiska så snart som möjligt, dock senast inom 6 månader (se N.3) Dessutom ska den försäkrade vid stöld, inbrott, förlust och rån göra polisanmälan på den ort där skadan inträffat. Vid skada som inträffat på hotell eller under transport ska skadan anmälas till hotellet respektive transportföretaget. Intygen ska tillsammans med skadeanmälan insändas till Europeiska i original. 20

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Student För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Gäller fr o m 1 februari, 2012 Student en komplett reseförsäkring för dig som ska studera eller praktisera utomlands Priser

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Swedbanks kort Visa Business Card utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsnummer 502017-7753NF17 Kort som omfattas: I villkorstexten är försäkringsgivaren

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

Säkerhet över alla gränser

Säkerhet över alla gränser för enskild person / familj / grupp Flexibel med anpassningsmöjlighet för semestergaranti Med eller utan hemförsäkring - 2 till 365 dagar reseförsäkring Villkoren gäller from 2009-08-01, Fullständiga villkor

Läs mer

Reseförsäkring PLUS & TOTAL

Reseförsäkring PLUS & TOTAL Reseförsäkring PLUS & TOTAL Res rätt försäkrad Ingen självrisk! reseförsäkring plus & total 2011:01 Töm inte plånboken i onödan PLUS och TOTAL reseförsäkringar gäller utan självrisk och täcker även självrisken

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Visa Infinite Allmänna

Läs mer

STUDERAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd

STUDERAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd STUDERAUTOMLANDS Fullständiga villkor 751 UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd Villkoren gäller from 2007-07-07 SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

Läs mer

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals Reseförsäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Gäller fr.o.m. 20 mars 2012 Inget för fegisar Bara för att du gillar att tänja på gränserna betyder det inte att du ska utsätta dig för onödiga

Läs mer

Reseförsäkring Extrem

Reseförsäkring Extrem Fr.o.m. 1 oktober 2014 Reseförsäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Det här ingår i Reseförsäkring Extrem Försäkringsmoment Högsta ersättningsbelopp i SEK per resenär/familj Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 16 december 2008

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 16 december 2008 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare använder Kortet för att betala, och betalar minst 75 % av det totala beloppet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 Kompletterande reseförsäkring Om du betalar mer än 75 % av din resa med ditt EverydayCard

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring villkor 2011-0 9-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 6 1.1. Försäkringstiden 6 1.2. Betalningsvillkoren 6 1.3. Administrativa avgifter

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor 4 1a Försäkringsbrevet

Läs mer

Försäkringsvillkor re:member

Försäkringsvillkor re:member Försäkringsvillkor re:member Villkor gällande från 2013-05-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringstagare är EnterCard Sverige

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 Försäkringsvillkor Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för hemförsäkring - HemExtra... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för...

Läs mer

HEM & VILLA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

HEM & VILLA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR HEM & VILLA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Hem- & Villahemförsäkring Gäller från 1 januari 2014 Innehållsförteckning A. Information...5 1. Allmän information...5 2.

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 september 2014

Hem. försäkringsvillkor 1 september 2014 Hem försäkringsvillkor 1 september 2014 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer