Att vara eller icke vara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara eller icke vara"

Transkript

1

2 Att vara eller icke vara Inför deklarationen "Dags att deklarera" ger alla upplysningar som behövs för en vanlig inkomst deklaratioo. Informationen kommer i brevlådan till- sammans med deklarationsblanketten. "Deklarationsupplysningar 1985-löntagare" finns att hämta på bank- och postkonlol' för den som behöver en mer utföf1ig handledning. Lokala skattemyndigheten lel 0582/ besvarar även frågor om skatter och deklarationer. Deklarationsservice Sakkunnig deklaralionshjälp kan erhållas genom bankernas deklarationsbyraer. Vid samtliga byråer uttages avgift som varierar med deklarationens omfattning. Var och när deklarationen limnas Deklarationen skall lämnas till lokala skattemyndigheten senast den 15 februari 1985 klockan Den kan sändas med post om detta sker i så 900 lid att den kommer fram lill skattemyndigheten senast den 15 februari. I Kumla kommun kan deklarationer även lämnas i brevlådan intill Stadshusets entre till och med den 15 februari klockan Deklarationerna vidarebefqfdras genom kommunens försorg tilliokaja skattemyndigheten. KUMLAN InlOlTn8tionsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kanslichef Thage Arvidsson Assistent Sigbrit Hägghult Postadress: Box KUMLA 2 BeslJksadress: Stadshuset Kumla torg Telefon: (växel) Nasta nr utkommer slutet av maj 1985 Av kommunalr(ldet Sven-Ove Cederstrand Så står vi återigen inför ett valår. Tiden rasar iväg och en mandatperiod är kort - kanske alltför kort. Det av Shakespeare skapade uttrycket "'au vara eller icke vara... kan kanske användas för oss politiker specieut när det är valår. Möjligen krävs en liten nyansändring "att väljas eller icke väljas..." Kumlaborna ska i höst uttrycka sin mening om dels den mandatperiod som varit och dels inriktningen på kommunalpolitiken under de tre kommande åren. l första hand är det ett val partierna emellan. EIt val om vilken ideologisk inriktning eller grundinställning man vill ska gälla. Men det är också en personfråga. Har en politiker inte skött sina uppdrag i kommunen så ser det egna partiet till att bonlhan inte får kandidera på partiets valsedlar. Omvänt gäller att en politiker med stort förtroende hos partiet och allmänheten omedvetet kommer att höja sitt partis röstetal. Det vore kanske önskvärt att de kommunalpolitiska frågorna fördes fram mer i valdebatten. Därför kunde det vara en fördel om det var skilda valår för de olika valen - riksdag landsting och kommun. Ytterligare en fördel vore nog en återgång till fyra års mandatperioder. Förhoppningsvis kommer den politiska aktiviteten alt öka under året. Och det är min förhoppning att de kommunalpolitiska frågorna inte kommer i skymundan utan får en väl framskjuten plats i debatterna. Än är dct emellertid långt kvar till valdagen. I dag kan vi summera alt julhandeln. åtminstone för en utomstående betraktare har verkat gynnsam för handeln i Kumla. Jag tror även att de juldekorationer som affärsmännen i Kumla centrum gemensamt bekostat blivit mycket uppskattade. De ha verkligen förhöjt trevnaden i vårt centrum. En fin satsning och väl satsade pengar! Kumla köpmannaförening och Lions club är också värda en eloge för att de vidmakthåller traditionen att anordna offentlig julgransplundring på Kumla torg. Cirka 600 besökare skapar givet vis en positiv bild av Kumla. Samtidigt vittnar det om allmänhetens uppskattning av arrangemanget. Just nu har vintern ett fast grepp om tillvaron. Januari månad har varit rejält kall. Men ytterligare lite snö be hövs för att vi ska kunna utnyttja vår lediga tid för sköna skidturer i de när maste omgivningarna eller i Asbro Kumlabornas gamla paradis - ellcr dct nya Ånnaboda-Sunarboda i KiIsbergen. Jag kan inte låta bli att berömma Kumlarevyn även i denna ledare. Revyn har utvecklats helt fantastiskt och inslagen blir allt mer proffsiga. En njutning att se och uppleva. Men man kunde kanske önska sig några fler lokala inslag. För visst händer det nd gonling i Kumla?! Kvarntorpsområdet ges stort utrym. me i detta nummer av KUMLAN. Jag inskränker mig till att nämna att 3

3 Kvarntorp - kort historik A v kanslichef Thage Arvidsson För Kumlabon i gemen. åtminstone för den som gått några år över 20. råder ingen osäkerhet om tillkomstcn.av Kvarntorps industriområde och villasamhälle. Många Kumlabor har haft anställning hos Svenska skifferolje AB som var det företag. som startade verksamheten i Kvarntorp. Detta nummer av KUMLAN kommer till stor del att handla om Kvam torp. Del kan därför vara värdefullt att få en kort historisk överblick av Kvarntorpsområdet. Tillkomsten av Kvarntorps induslriomrade Kvamtorps industriområde byggdes till följd av andra världskrigers utbron. Det faktum au Sverige saknade egna tillgångar av drivmedel- olja och bensin för den svenska krigsmakten och industrin - utgjorde ett allvarligt hot mol samhället. Regering och riksdag beslöt därför år 1939 att starta industriell utvinning av olja och bensin inom landets gränser. Yalet att förlägga en sådan industri till Kvarntorp och dåvarande Ekcby kommun var beroende av råvaran. Alunskiffer - ur vilken oljeprodukter Kumla kommun av Supra AB förvärvat en del av bolagets industritomt. Detta medger en fortsatt planering för framdragning av järnvägsspår till SA KAB:s industritomt - en av förutsättningarna för SAKAB:s etablering i Norrtorp. Givetvis ska kommunen kan utvinnas - fanns i rikliga mängder och relativt lättåtkomligt i Kvarntorp. År 1941 påbörjades uppbyggnaden av Kvarntorps industriområde. Samma år. två år efter det formella beslutet påbörjades utvinningen av bensin olja. gas med flera produkter i Kvarntorp. Denna verksamhet pågick till och med år 1965 då större delen av verksamheten avvecklades. Pä grund av kriget ute i Europa skedde uppbyggnaden av industrin mycket snabbt. Byggnader vägar och ledningar iordningställdes i rask takt utan större krav på planering och samordning. Det viktigaste var att fä produktionen att fungera. Upptagning av alunskiffer skedde i väldiga dagbrott utan hänsyn till miljön. Den industriella processen försiggick utan några större miljökrav. Yäldiga föroreningar uppstod och päverkade såväl mark som luft. Samtidigt med uppbyggnaden av industrianläggningarna förekom mycket forskning och utvecklingsarbete avseende olika utvinningsmetoder m m. Dessa metoder tilläts ofta att prövas i full skala. utan andra krav än avkastning av olja m m till produktionen. Detta gjorde givetvis effekterna på medverka till all merpartcn av transporterna till SAKAB kan ske per järnväg. Dessutom möjliggör järnvägen en fortsatt utveckling av Kvarntorps industriområde i syfte att skapa en bättre och levande såväl industri- som naturmiljö. D miljön större än det absolut nödvändiga. Ett exempel på detta är den så kallade Ljungströmsmetodcn och Ljungströmsfälten som gränsar mot SA KAB:s anläggningar i Norrtorp. Där är marken perforerad av tusentals hål ned till skifferlagren. Givetvis hade den industriella utbyggnaden i Kvarntorpsområdet skett under helt andra former om den inte varit så helt betingad av den världssituation som rådde på 1940-talet. Efter kriget. då vi åtcrigen kunde importcra olja och bensin blev verksamheten i Kvarntorp allt mer olönsam. Cirka l 000 personer hade emellertid sin utkomst från verksamheten i Kvarntorp. Nya arbetstillfällcn måste skapas för att Kumla inte skulle hamna i en ny arbetsläshctskris. lik den som skoindustrin i Kumla drabbades av under och 1940-talen. Räddningen blev Ytong AB med tillverkning av Ytongstenen som var och är ett alldeles utmärkt byggnadsmaterial. Ytongstenen tillverkades i allt större omfattning under 1960-talets rekordbyggår och 1965 förvärvade Ytong AB industrianläggningarna i Kvarntorp. En av verksamhetsgrenarna blev emellertid kvar intiu utgången av år Det var tillverkningen av ammoniak som skifferoljebolaget överlåtit på Svenska salpetcrverken - sederme ra försåld till Supra AB. l och med Supras avveckling i Kvarntorpsområdct har en industriell epok gått i graven. Sargad miljö Resterna av skifferoljebolagets verksamhel och ammoniaktiilverkningen i 4 5

4 Kvarntorpsområdet blev ett svårt sar gat landskap med stora miljöproblem såväl till vatten som mark och luft. Inte minst den stinkande illaluktande askhögen var en symbol för den verksamhet som präglat Kvarntorpsområdet. De enonna skifferbrotten hade bara delvis återfyllts med uppgrävda massor eller slagg från industriprocessen. De återstående brotten fylldes så småningom av grundvatten och i viss mån av tillrinnande ytvatten. Sjöarna var dock avsevärt förorenade på grund av den verksamhet som förevarit och framför allt på grund av att skifferlagren i marken lakade ur svavel och järnföroreningar till sjöarna. Till denna urlakning bidrog inte minst askhögen på vilken man under större delen av den industriella epoken - även fram till och med 1982 pumpade upp vatten. Först för att som man trodde - släcka den glödheta högen. Sedermera under Supras tid för att bli av med sitt kraftigt förorenade processvatten. Denna vattenpumpning ledde till en avsevärd urlakning av svavelföroreningar och tungmetaller m m ur högen. "Tiden läker alla sår" Detta uttryck har använts i många sammanhang så även för Kvarntorpsområdet. Och visst kan det gälla även för skadad naturmiljö i Kvarntorp. Den som arbetade i Kvarntorp under dess drift och på nära håll följt utvecklingen har kunnat konstatera att naturen gjort storverk. Områden där över huvud taget ingen växtlighet överlevde har i dag en kraftig lövsly. vegetation och åtskilliga mossor och lavar har tagit marken i besittning. 6 Det tog dock lång tid för naturen att läka de sår som åstadkommits i Kvarntorpsområdet. Hjälp behöver sättas in för att påskynda läkningsprocessen. År 1982 träffades på regeringens initiativ en överenskommelse mellan Svenska skifferolje AB och Kumla kommun enligt vilken kommunen övertog ansvaret för Kvarntorpsområdet. För detta åtagande erhöll kommunen ett engångsbelopp om 10 miljoner kronor. Vad görs ror miljonerna? En del tyckte att det var alldeles för litet pengar och ett alldeles för stort ansvar kommunen påtog sig genom avtalet med Svenska skifferolje AB. Enbart att släcka högen skulle kosta miljoner kronor kanske mer. Andra tyckte att naturen själv redan gjort så mycket och att pengarna - så som skissats i några utredningar om Kvarntorpsområdets framtid - borde satsas på fritidsaktiviteter i området. Från kommunens sida har man bedömt att åtgärderna skall vidtagas där man är säker på att effekten blir den avsedda. Och att pengarna därmed används med omsorg och omtanke. De fortsatta artiklarna i detta nummer av KUMLAN kommer att redovisa på vilket sätt arbetet hittills har drivits i Kvarntorpsområdet. De förut så fula såren skall förhoppningsvis vändas till att bli positiva inslag i Kvarntorps och Kumlas miljö. Många utredningar och studier har gjorts i och omkring Kvarntorpsområdet. Du som är intresserad kan gärna få ta del av dessa utredningar. Huvudbiblioteket i Kumla eller kommunkansliet i Stadshuset kan bistå Dig med material. D Kvarntorp - miljötörbättrande åtgärder Av hälsovårdschef Peter Eriksson och brandchef Slig Wikström Under 1941 till 1965 pågick skifteroljetillverkning i Kvamtorp. Detta gav störningar i miljön. Såviilluft som mark och vatten påverkades. Kvarntorpshögen En tydlig påverkan är den 100 meter höga Kvarntorpshögen - ett dominerande inslag i landskapet. Högen består av restprodukter frän skifferutvinningen - aska slagg och stybb. Stybb är finkrossad alunskiffer. Tillsammans med luft reagerar den i en värmealstrande process. Askan släpper lätt igenom luft men den isolerar samtidigt. Därför stiger temperaturen inne i högen. Temperaturmätningar har visat att den övre delen av högen är varm. Några meter under ytan är temperaturen grader Celsius. På grund av den höga temperaturen avdunstar nedträngande vatten. Detta syns särskilt väl vid fuktig väderlek och på vintern. Då tränger vit rök punktvis upp från övre delen av hö gen. Denna rök innehåller utöver vattenånga även koldioxid men praktiskt taget ingen svaveldioxid. På högens övre västra del har de kemiska processerna fålt ett betydligt kraftigare förlopp. Detta beror troligen på att vinden pressar in mer luft på denna sida samtidigt som det uppstår sprickor vid sättningar i högen. I de varmaste zonerna har temperaturer på nära 700 grader uppmätts. Vid så höga temperaturer bildas svaveldioxid och andra svavelföreningar. Denna rök är blåaktig. Den har stickande och Släckning pägär illaluktande karaktär. För att stoppa denna gasavgång är det mycket viktigt att om möjligt släcka högen. Släckning pågår I början av juni 1984 påbörjades släckningen av de heta partierna av högen. Stora mängder vatten pumpades upp på högen och trycktes ner i brandhärdarna genom nerslagna perforerade rör. Då temperaturen sjunkit till 100 grader avbröts vattenbegjutningen. Brandhärdarna täcktes med ett lager 7

5 Nordsjön och Kvamlorpshögen frin s}'dvmi av absol och krossad kalksten. Detta bildade ett hårt och tätt ytskikt som hindrade att gas lrängde ut från de täckta partierna. Mätningar har sedan visat att temperaturen i de sydvästra brandhärdarna åter har ökat till mellan 300 och SOO grader. Tack vare att reaktionshastigheten minskat och täckskiktet över dessa panier håller tätt. har rökbildningen trots den ökade värmen inte återkommit. I de nordvästra brandhärdarna har temperaturen fonsatt an sjunka efter avslutad släckning. Lägsta temperaturen är nu 60 grader det vill säga samma tem~ peratur som i övriga delar av högen på denna nivå. Skadad mark Aterställs Skifferoljetillverkningen skadade också den mark som omger industriområdet i Kvarntorp. Som ett första steg i 8 arbetet att återställa de skadade markområdena har en plan upprättats. I planen finns förslag till skötselanvisningar och naturvårdande åtgärder. Söder och väster om Högtarp kommer cirka 100 hektar skadad mark att återställas. Marken består i dag av rödfyr och skifferstybb. För att åstadkomma en rikligare växtlighet måste ett ytskikt påföras. Områdets storlek gör att kostnaden beräknas bli så hög som 18 miljoner kronor. Efter återställningen kan marken användas för golfbana strövstigar m m. Oljeberget Det så kallade Oljeberget som ligger omedelbart norr om Högtorp utgjorde under skifferoljebolagets tid depå för färdiga produkter. Totalt har ett tjugotal cisterner ovan och under mark svarat för det dåvarande bola gets lagerbehov av olja m m. Därav namnet Oljeberget. Området är i dag ett av de mest ner smutsade i Kvarntorpsområdet. Merparten av cisternerna är utdömda och står som industriskelett över en svunnen tid. Flertalet av cisternerna ska demonte ras och ledningar i marken ska tas bort eller pluggas. Området ska därefter saneras och påföras nya kalkhaltiga täckmassor och slutligen gräsbesås. Denna miljöåterställning utförs i samråd med Oljebergets ägare Yxhult AB. Kommunens kostnad beräknas till kronor. Vatten Garpings dal Vattnet i Söderhavet och Nordsjön är starkt påverkat av den industriella verksamheten. l den så kallade Garpings dal finns en krossanläggning som Yxhult AB använder för att krossa kalksten. För att förhindra att kros sen översvämmas pumpas grundvatten upp ur Garpings dal. Vattnet avleds sedan till Söderhavet och Nordsjön. Eftersom grundvattnet kommer från skifferlagren runt Garpings dal är det kraftigt förorenat av metaller. Därför byggs nu en dammvall runt krossanläggningen så att pumpningen kan minimeras. Kostnaderna för att bygga / Friskvård Vi hälsar dig valkommen för konsultation och rådgivning. På Friskvårdscenlralen kan Du träffa läkare och sköterska kostoch MISOrådgivare samt la en kondllionstest och individuella rad lör l ex rygg och nackbesvär tobaksberoende m m. KUMLA FAISKVAADSCENTRAL Öppet onsdagar Tidsbeställning tel Avgift 50 kronor. Endast test 15 kronor. dammvallen beräknas till kronor. Samtidigt vidtar Yxhult AB åtgärder för att kunna minska llödet av förorenat grundvatten från gruvan. Grundvatten som annars pumpas upp till Garpings dal och vidare till Söderhavet och Nordsjön. Utloppsdiket frdn Kvarntorpshögen Söder om Kvarntorpshögen finns ett stort utloppsdike mot Nordsjön. Via vattnet i diket tillförs Nordsjön också föroreningar. Som exempel kan nämnas svavelföroreningar järn zink och tungmetaller. För närvarande pågår ett omfattande mälprogram för att bestämma hur och på vilket sätt insatser ska göras. Som en första åtgärd har överenskommelse träffats med Yxhult AB alt fylla en del av diket med kalkhaltiga produkter. Detta innefattar allt från grov kalksten till fint ytongkross. Genom att på detta sätt neutralisera vattnet fälls metaller ut och vattnet renas. Syrabecksjön Syrabecksjön ligger omedelbart sydost om Kvarntorpshögen. Den lilla sjön har bland annat använts som deponi för svavelhaltiga och starkt frätande ämnen. Undersökningar pågår för att utröna vilka åtgärder som kan vidtagas. O 9

6 Kvarntorp - industri boende och rekreation A v stadsarkitekt Kurt Larsson Kvarntorp har tidigare v~rit föremål för artiklar i KUMLAN. I nummer U1978 skrev nu framlidne Tage Tapper en artikel som han avslutade med au konstatera att många är Intresserade av Kvarutorpsområdet. Han nämner intressenter som företagen kommunen staten befolkningen och miljögrupperna. I dag kan ett fortsatt stort intresse för området konstateras. Till stor del beror detta på att en del planer börjar kunna genomföras samt att vissa frågetecken har rätats ut. Avtalet med Svenska skifferolje AB SSAB om 10 miljoner kronor ger i dag kommunen möjlighet att förbättra miljön samt förbereda för ftitidssatsningar. Även avtalen med Yxhult AB Supea AB och ägaren till bostadsområdet i Kvarntorp KB Heliotropen gör att man lättare kan se en positiv utveckling i området. Fortsatt planläggning Även om det kan verka som skulle det räcka med planer och utredningar för Kvarntorp tror vi att det behövs fortsatt planering. Planering för au o miljöåtgärderna ska kunna sättas in på rätt område o fä underlag för beslut beträffande bostadsområdet o få en rätt framdragning av järnväg till SAKAB o skapa förutsättningar för industrin att utvecklas o få fram nya industritomter för nya verksamheter o få underlag för fritidsaktiviteter 10 Intressena fritid boende och industri måste vägas samman i den fysiska planeringen. Kommunen har därför i samråd med berörda industrier och bostadsföretaget KB Heliotropen med hjälp av White arkitekter AB sett över den tidigare antagna områdesplanen för Kvamtorpsområdet. För bostadsoch industriområdet bearbetas nu ett förslag till stadsplan. Samråd och utställning av förslaget kommer att ske under det närmaste halvåret. Industriområdet Någon nyetablering av större industrier är inte att räkna med under överskådlig framtid. Det viktigaste måste vara att ge befintliga industrier möjlighet att bygga ut. Både Aminkemi och Ferriklor har fålt tillstånd att utveckla sina verksamheter. Genom kommunens avtal med Supra AB om förvärv av mark skapas cirka m 2 industritomter för nya verksamheter. Förhoppningsvis kommer utbyggnaden av järnvägsspåret fram till SA KAB att påbörjas under Läget har bestämts vid förprojekteringen. Kommunen diskuterar nu med SJ och berörda departement hur fortsatt ar- Kvarntorps industriområde med bland annat Yxhult AB:s nuvarande industritomt i förgrunden bete med projektering och byggande ska genomföras. Förlängning av industriområdet beräknas kosta 3-4 miljoner kronor. Utöver planerade industritomter finns en dold resurs i Yxhults kalkstensgruva. Där finns över 200 bergrum i storlek 100xllx5 meter. Dessa kan utnyttjas som lager. Ett särskilt bolag har bildats Svenska berglagring AB och ett antal bergrum har ställts i ordning för upplag. Den för några år sedan aktuella och för många hotande skifferbrytningen har lagts på is. Staten har avslagit begäran om anslag för fortsatt forskning i Ranstad. Detta innebär att man för närvarande inte är beredd att på något sätt ta initiativ i frågan. Bostadsområdet Osäkerhet har tidigare rått om vad som skulle hända med bostadsområdet. Genom ägarens KB Heliotropen intresse och i viss mån genom miljöförbättringar efter Supras nedläggning och pågående släckningsarbeten på Kvarntorpshögen kan kommunen för sin del lättare ta ställning till områdets framtid. Ett samarbetsavtal har träffats mellan kommunen och bostadsföretaget om upprustning och förnyelse av området. Arbetena med den yttre miljön har redan påbörjats. Planläggningen i området innebär också ett ställningstagande och ett klarläggande av skyddszonen mot industriområdet. Fritidsområdet Redan i samband med skifferoljebolagets nedläggning och därefter i såväl områdesplanen som Kvarntorpsutredningen påpekades att Kvarntorp med "högen" och sjöarna kunde bli ett lämpligt område för olika fritidsaktiviteter. Flera aktiviteter finns redan nu och andra är på gång. Ytongbanan är ingen direkt fritidsanläggning. Den används i första hand för utbildning och träning av trafikskoleelever och yrkeschaufförer. Ba nan har nyligen fått ny stålplåtsbeläggning och länets trafiksäkerhetsförbund diskuterar ytterligare utbyggnader. Läget storleken och dcn tekniska "

7 Av förödande industriell verksamhet..... skapas levande landskap standarden på banorna gör att Ytongbanan har förutsättning att utvecklas till ett större utbildnings- och träningscentra för chaufförer m fl. Under vintern har röjningsarbeten och utstakning gjorts för en 18-lulls golfbana vid Högtarp och runt Nordsjön. Under förutsättning att all mark blir tillgänglig och anläggningsarbetena går som planerat skall banan vara klar till hösten Golfbanan gör att en stor del av det sargade området blir iordningställt och skött. Det blir ett nytt intressant landskap som kommer att hållas tillgängligt även för andra än golfspelare. Runt sjön skall strövstigar och motionsspår öppnas. Dessa kan sedan fortsätta runt Söderhavet och Kvarntorpshögen och därmed bilda en "milslinga". Ett annat område som inom ett par år bör bli mer tillgängligt för al1män- heten är Kvarmorpshögen. Den kan bli ett fint utflyktsmål på grund av den fina utsikten. Om de positiva släckningsförsöken håller i sig och de isoleringsförsök som görs i vinter blir utvecklingsbara kanske en skidbacke inte är så avlägsen. Höjdskillnad och längd blir i klass med Storstenshöjden i Kilsbergen. En annan tillgång är de konstgjorda sjöarna. Speciellt värdefulla eftersom vi saknar naturliga sjöar i Kumla. Genom röjningar och anläggande av golfbanan blir Nordsjön lättare att nå och intressantare att utnyttja för exempelvis kanotpaddling och kanske fiske. I sjöarna finns redan sarv mört och spigg. Till våren ska det göras försök att inplantera abborre. Då det även finns ett visst fågelliv i strandkanterna är lugna aktiviteter att rekommendera. I Söderhavet kan brädseglingen utvecklas. Under vintern kan halkkörning och motorcykelträning förekomma. Bada är lämpligast att göra i Badbrotter och Alaborgsbadel. Norrtorpssjän skulle kunna bli en bra sjö för vattenskidåkning. Läget längden bredden och de höga stränderna gör att förutsättningarna är särskilt goda. Väster om Norrtorpssjön har det fun nits planer på au anlägga en vinterbollplan som skulle få överskottsvärme från SAKAS. Om och när detta kan bli möjligt är i dag osäkert. För natur- och kulturintresserade finns fina utflyktsmål. Vi har Norra och Södra Mossby naturreservat med sina speciella växter. Del finns fornlämningar vid Högtarp. Serpentindammarna norr om Kvarntorpshögen har ett rikt fågelliv. Och på östra sidan om Norrtorpssjön kan man letafossiler. Sammanfattning Det som nu händer i Kvarntorp gör att man bör kunna se positivt på framtiden. Området rymmer så många möjligheter och har så många resurser. Särskilt intressant är kombinationen arbete - boende - rekreation. Att göra Kvamtorp till ett område där industrin utvecklas bostadsområdet förnyas samt genom miljöåtgärder inom området få ett landskap som inbjuder till varierande fritidsaktiviteter - bör inte vara omöjligt men väl möjligt. O 12 13

8 \ ) '" '. -.\. ~ - (-' ~

9 Kvarntorp - ett bostadsområde Av stadsbyggnadschefhans Göran Johansson Bakgrund Svenska skifferolje AB byggde Kvarntorps samhälle åren 1941 till Cirka 125 bostäder affärer matservering och post byggdes under några få år. l samhället finns även Folkets hus skola och idrottsplats byggda under ta!en. Efter nedläggning av skifferbrytningen år 1965 övergick bostadsförvaitningen i Kvarntorps samhälle i Yxhult AB:s ägo. Framtiden för Kvarntorps samhälle har sedan början av 1970 talet livligt diskuterats i olika kommitteer och i samband med planarbete. De svåraste problemen har varit hälsoriskerna förorsakade av!uftmiljön samt bostädernas dåliga skick. F1era utredningar har undersökt områdets skick och struktur hälsorisker skyddsavstånd till industrin m m. År 1972 klargjorde den så kallade Kvarntorpskommitt6n att det inte var hälsovådligt att bo i Kvarntorp och att bostadshusens framtid borde avgöras av de sammanhängande ekonomiska villkoren för upprustning och fortbestånd. De ekonomiska sociala och tekniska problemen kring bostadsbeståndets framtid har präglats av många osäkerheter. Varken kommunen eller fastighetsägarna har kunnat ta definitiv ställning till samhällets fortlevnad. Bostadsområdet har sedan 1979 upplevt ett flertal ägarskiften. Nuvarande fastighetsägaren KB Heliotropen har ägt området sedan våren 1983 och vi- sat stort intresse för en förnyelse av fastighetsbeståndet genom såväl ny byggnad som upprustning. Människorna och livet i Kvarntorp Under skifferbrytningens högkonjunktur bodde 500 personer i Kvarn torp. I dag bor cirka 225 personer i bostadsområdet. Samhällets utveckling med en stor inflyttning under en kort tidsperiod präglar ålderssammansättningen i dag flera i åldrarna år och få barn. Många Kvarntorpsbor har starkt engagemang för samhället mestadels med historisk förankring i skifferoljebolagets verksamhet. Detta gäller framför allt äldre människor. Kvarntorpsområdet har under senare år varit ett attraktivt område för invandrare från vårt grannland Finland. Var fjärde invånare i Kvarntorp är invandrare. Servicen i samhället har sedan 1960 talet successivt minskat. I dag finns butik skola post och Folkets hus. Kvarntorp har goda bussförbindelser med Örebro men sämre med Kumla. Kvarntorp är med sina enkla trä och stenhus ett unikt brukssamhälle. Skiffervägen är en typisk bruksgata där husen ligger nära vägen. Grönskan i samhället är mycket påtaglig. Sommartid upplevs samhället som en idyll. Luftmiljön har väsentligt förbättrats sedan Supras nedläggning år Attitydundersökningar 1973 och 1984 visar att Kvarntorpsbon i stort sett Kvarntorps bostadsområde har stora naturliga parkområden trivs med sitt samhälle. Man är dock besviken över skötseln av bostäderna och på kommunens engagemang för Kvarntorp. Föreningsverksamheten är mycket livlig i Folkets hus och vid idrottsplatsen. Ekeby IF har en bred ungdomsverksamhet. Bostäderna En del av bostäderna i Kvarntorp är omoderna och har dålig standard. Trähusen med sina små lägenheter har genomgått en allmän modernisering och energisatsning. Stenhusen vid Gasolvägen har de bästa och största lägenheterna. Men även dessa har inom en femårsperiod behov av upprustning och renovering. Radhusen i norra delen av området bör inom några år ersättas med nya bostäder. Bostadsföretaget planerar en första byggnads- etapp med tre nya radhus under år Samråd Under planeringsarbetet med förnyelse av Kvarntorps bostadsområde har samråd och diskussioner med hyresgästerna skett i flera omgångar. I maj månad 1984 arrangerades en utställning och en enkätundersökning genomfördes om ombyggnads- och upprustningsbehoven. Samarbetsavtal Kommunen och bostadsföretaget KB Heliotropen har under hösten tecknat ett samarbetsavtal om samhällets förnyelse. Avtalet innebär att en gemensam tidplan antagits för arbetena samt att kommunen förbundit sig att rusta delar av gatunätet. Detta under förut

10 sättning att bostadsföretaget genomför en förnyelse av bostadsområdet. Samhällsekonomisk analys för bostadsområdet I planeringsarbetet om Kvarntorps framtid har många förespråkat en avveckling av bostadsområdet. En avveckling innebär många olägenheter för invånarna men även en ekonomisk förlust för kommun enskilda och bostadsförvaltning. I syfte att bringa klarhet i de ekonomiska realiteterna kring en avveckling kontra nybyggnad av ett samhälle av Kvarntorps karaktär har en enklare samhällsekonomisk analys gjorts. Det samhällsekonomiska bruksvärdet av Kvarntorps samhälle är i dag cirka 15 miljoner kronor. Att bygga ett nytt Kvarntorp skulle kosta närmare 50 miljoner kronor. Nödvändig upprustning och nybyggnad av bostäder samt upprustning av gator kommer att kosta cirka 15 miljoner kronor. Kvarntorp fortsätter att leva Kommunen har i sitt ställningstagande sagt att Kvamtorps samhälle bör utvecklas och leva vidare. En förutsättning för utveckling är att det finns befolkningsunderlag för nuvarande service. Motiv för ett bevarande av Kvarntorp i framtiden är bland annat. Verksamheten gav namnet Skiffervägen. Foto frän 1943 o Samhällsekonomisk lönsamhet o Efterfrågan på billiga lägenheter o Kommunalekonomiska investeringar motiverar bevarande o Miljöfaktorerna kring Kvarntorp är i dag väsentligt förbättrade jämfört med skifferbrytningens tid och på intet sätt hälsovådliga o Bostadsområdet blir attraktivare när fritidsland Kvarntorp är utbyggt. o Det finns en tro på framtiden bland Kvarntorpsborna O Svenska skifferoljebolagels industriella verksamhet i Kvarntorp omfattade en yta om sammanlagt cirka åtta kvadratkilometer. Päverkan pä miljön till land och vatten hade dock ett avsevärt större omland. Av de tidigare enonna skifferbrotten i Kvarntorpsområdet återfylldes endast cirka hälften med rest massor frän produktionen eller med det ytskikt som inte var brytbart för skiffer- eller kalkhantering. Resten av brotten återfylldes sä smäningom med grundvatten och fick med liden namn som Nordsjön. Söderhavet. Norrtorpssjön m fl. Den 100 meter höga Kvarntorpshögen utgör alltsedan sin tillkomst ett välbekant riktmärke i landskapet. Högen är beräknad ha en volym om 4{} miljoner kubikmet<:r beslående av restprodukter från skifferoljetil1verkningen. Kvamtorpsomrädet var en betydelsefull resurs för landet under beredskapsären på 1940-talet. Förhoppningsvis skall området äterigen bli en tillgång för Kumla kommun oeh dess invänare

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Om du har några förslag på aktiviteter så får du gärna höra av dig till Fritidsgården så försöker vi göra något gemensamt!

Om du har några förslag på aktiviteter så får du gärna höra av dig till Fritidsgården så försöker vi göra något gemensamt! Allmänt Om vädret tillåter, är du välkommen att åka skridskor vid Fritidsgården, Parkskolan, Svartåskolan, Frinnaryd idrottsplats, Sunhults skola och Hullaryds boulebana. Detta gäller även skidspåren vid

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

VECKA 8. Sjöbo kommun

VECKA 8. Sjöbo kommun VECKA 8 Sjöbo kommun Sportlovsprogrammet 2015 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Konst på Hög Ett av Sveriges främsta skulpturområden! På Kvarntorpshögen öster om Kumla hittar du Konst på Hög-ett av Sveriges främsta skulpturområden. Flera av Sveriges

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur

Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur Program November december 2014 November Lördag 1 november kl. 18.00 Opera-Live från Metropolitan, New York Carmen Bizet Biljettpris:

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Sportlov 14-18 februari 2011

Sportlov 14-18 februari 2011 Sportlov 14-18 februari 2011 www.mariestad.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Allmänhetens åkning 3 Spela badminton 3 Ungdomskulturhuset Elvärket 4 SportlovsLan på Elvärket 5 Sportlovskul på

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program Torsås kommun Sportlov 2014 17 23 februari Program Måndagen den 17/2 Innebandy för alla i Torsås sporthall kl. 10.00 12.00. Samling kl. 10.00. Innebandyklubbor finns att låna. Arr: Skol-IF Innefotboll

Läs mer

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Gamla synder kan ge nya möjligheter Vid nedlagda bensinstationer och gamla verkstäder finns ofta oljeförorenad mark Äldre industrier är inte sällan orsaken

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen Sälen SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Skridskor Biljard för tjejer ACTIC Hockey utan skridskor? 5 OS-tävlingar Curling Bowling Skytte Pulkarace

Läs mer

Kultur- och fritid februari (vecka 8)

Kultur- och fritid februari (vecka 8) Kultur- och fritid 20-26 februari (vecka 8) 2017 Färgelanda fritidsgård Välkommen till Fritidsgården, vi har öppet under sportlovsveckan som vanligt! Öppettiderna är: Måndag 13.30-16.30 årskurs 4-6 17.00-19.00

Läs mer

Måndag Lördag 27.2 3.3

Måndag Lördag 27.2 3.3 Sportlov 2012 Måndag Lördag 27.2 3.3 Hela veckan har vi sportlovskul på alla biblioteken i Nykarleby Kom och plocka korgen full med böcker I fantasin är du astronaut, fotograf, guide, veterinär eller serviceperson

Läs mer

Snart sportlov! Här hittar du en mängd olika aktiviteter att prova på under ledigheten. Välkommen!

Snart sportlov! Här hittar du en mängd olika aktiviteter att prova på under ledigheten. Välkommen! Snart sportlov! Här hittar du en mängd olika aktiviteter att prova på under ledigheten. Välkommen! Sportlov 2013 Dans och drill. Måndag 18/2 I musikskolans aula enligt följande tider: 11.00-11.45 Drill

Läs mer

Svenljunga kommun tackar föreningslivet för engagemanget då de möjliggör sportlovsaktiviteter runt om i kommunen.

Svenljunga kommun tackar föreningslivet för engagemanget då de möjliggör sportlovsaktiviteter runt om i kommunen. Svenljunga kommun tackar föreningslivet för engagemanget då de möjliggör sportlovsaktiviteter runt om i kommunen. Måndag 13 februari Mjöbäck 18:00-20:00 Bordtennis Mjöbäcks bygdegård kostnad: barn till

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Sportlovsprogram 2012 Sportlovsprogram måndag 20 februari Rådahallen i samarbete med Melleruds kommun Friskis och Svettis

Sportlovsprogram 2012 Sportlovsprogram måndag 20 februari Rådahallen i samarbete med Melleruds kommun Friskis och Svettis 2012 måndag 20 februari Rådahallen i samarbete med Melleruds kommun Tid: 10.00 15.00 Aktivitet: Innebandy, pingis, badminton m.m. Plats: Rådahallen (A-hallen) Arrangör: Rådahallen och Melleruds kommun

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 17 september 2007, 112. Ändrade av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 78. Kumla kommun föreskriver följande med

Läs mer

Dricksvatten från Vättern till åtta kommuner i Örebro län

Dricksvatten från Vättern till åtta kommuner i Örebro län Dricksvatten från Vättern till åtta kommuner i Örebro län DRICKSVATTEN Dricksvatten är en resurs vi människor ofta tar för given. Vattnet tas antingen från sjöar och åar eller från grundvatten. Vanligtvis

Läs mer

Ta med förkläde och oömma kläder. Vi bjuder på fika! Utställning pågår sedan mellan den 18/2-7/3.

Ta med förkläde och oömma kläder. Vi bjuder på fika! Utställning pågår sedan mellan den 18/2-7/3. portlovsprogram 2009 Sportlovsprogram måndag 16 februari Biblioteket Måla med Bodil Tid: 10.00-13.00 Aktivitet: Skapa och måla på stora ytor, vi gör en färgsprakande utställning tillsammans! Plats: Biblioteket

Läs mer

Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna

Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna a k c e 8 V Sportlovsprogrammet 2013 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver föranmälan

Läs mer

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA LYCKAN, KÄRLEKEN OCH MENINGEN MED LIVET Fred 29/10 19.30 Lörd 30/10 19.30 Sönd 31/10 19.00 Onsd 3/11 19.30 Barntillåten. Biljettpris 75 kr THE LAST AIRBENDER IN 3D Fred 5/11

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE

LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND ! till arbetsformer med material Syftet med det rikliga olika kunskapskrav, och elevaktiv undervisning. tudiematerialet passar din undervisning och

Läs mer

Upplev Kumla. Sommaren 2014. maj augusti

Upplev Kumla. Sommaren 2014. maj augusti Upplev Kumla Sommaren 14 maj augusti Innehåll Guidade visningar...sid Konst på Hög...sid 4 Musik på Hög...sid 4 Konst på Stan...sid 5 Kumla utställningshall...sid 5 Sommarutställning...sid 5 Håkan Nesser

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel Kommunbladet december 2016 Det här är en lättläst sammanfattning av information från Norsjö kommun. Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna Fredag 23 december, fredag 30 december och torsdag

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 5 EXEMPEL 7A Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2015

SPORTLOVSPROGRAM 2015 SPORTLOVSPROGRAM 2015 HEJ! Nu är det dags för sportlov på södra Öland! Hoppas du har sett fram mot det och hinner göra mycket kul under lovet. I sportlovsprogrammet hittar du vad som händer på biblioteken

Läs mer

Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små

Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små resurser och stort engagemang kan åstadkomma en stor förändring.

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1551 Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter m.m. om skydd för ytvattentäkt i Vallsjön inom Sävsjö och Nässjö kommuner 1 ; 06 FS 1993:3

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990.

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. 1(5) Uppsala läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN ISSN 0347-1659 03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. Kungörelse om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC FÖRSÄTTSBLAD KONSTEN ATT RENA VATTEN 17/10-12 ELLEN LINDMAN, 12TEC Innehållsförteckning KONSTEN ATT RENA VATTEN MÅL/SYFTE HUR DET GÅR TILL HISTORIA & FRAMTID VATTENRENING & MILJÖ METOD GENOMFÖRANDE REFERENSER

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna.

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Beddingestrand 2015-03-29 Motion Frank Rambris 4:33 Jag begär att hela styrelsen avgår. #1. De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Jag har påpekat nedan varje år. Det är samfällighets

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun 1(7) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap. 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

MEDBORGARFÖRSLAG - Nytt skidspår i Råda

MEDBORGARFÖRSLAG - Nytt skidspår i Råda Sida 1 av 7 MEDBORGARFÖRSLAG - Nytt skidspår i Råda Syfte Att ha ett väl fungerande skidspår för träningar, tävlingar, vasaloppsträning och motionsåkning som kan användas även snöfattiga vintrar. Förslaget

Läs mer

Sportlovsprogram 2015

Sportlovsprogram 2015 Sportlovsprogram 2015 Lördag 14 februari Lilla Lospåret Hurtigtorpet Lördag kl. 11.00 Hällefors skidklubb. För mer information och anmälan se hemsidan. Hellefors E-sports Club har SPORTLOVSLAN lördag -

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) Krafttag mot miljöbrott Sammanfattning Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också

Läs mer

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15kr April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Foto: Gith Hanzon Onsdagen den 1 april kl 11-15 är du välkommen till Pulken i Yngsjö för att se på Tranorna. Denna eftermiddag hälsas äldre och rullstolsburna

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Vinterveckan 28 februari - 9 mars

Vinterveckan 28 februari - 9 mars Vinterveckan 28 februari - 9 mars Vinterveckan börjar med Lycksele vårmarknad och avslutas helgen efter med att Lycksele IF arrangerar JSM på längdskidor. Vinterveckan ska vara årligen återkommande och

Läs mer

Jullovsprogram 2006/2007

Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogrammet 2006/2007 Torsdag 21 december Avslutningsdagen. Eleverna slutar skolan klockan 10:00 och vi äter som vanligt mat i matsalen vid 11 tiden. Efter maten så ska vi

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Sommarkurser på Drömlokalen i juni och augusti 2017 (arrangör Drömlokalen.se)

Sommarkurser på Drömlokalen i juni och augusti 2017 (arrangör Drömlokalen.se) Sommarkurser på Drömlokalen i juni och augusti 2017 (arrangör Drömlokalen.se) Temadag Bygg i lera och dreja När: Måndagen den 19 juni klockan 11:00 till 16:00 Konst workshop Prova på alla tekniker När:

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

Sportlovsprogram. Skridskoåkning. Sportdag. Träning. Fotboll. Lovbio. Sagostund

Sportlovsprogram. Skridskoåkning. Sportdag. Träning. Fotboll. Lovbio. Sagostund Sportlovsprogram Skridskoåkning Sportdag Träning Fotboll Lovbio Sagostund Sportlovsprogrammet 2017 I sportlovsprogrammet publiceras Fritid- och Kulturs verksamheter i samarbete med förenings- och näringsliv.

Läs mer

Lokal plan för Hudene

Lokal plan för Hudene Lokal plan för Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av...3 4 Vad är det bästa med?...4 5 Slogan för...4 6 Trender...5 7 Naturområden...5

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Höstlov i Bjuvs kommun

Höstlov i Bjuvs kommun Höstlov i Bjuvs kommun Innehållsförteckning Aktivitet sidnummer Höstlovsbiblioteket 4 Hälsocentralens gym 6 Bowling 7 Prova på golf 8 Prova på scoutlivet 9 Tipspromenad vid Mölledammarna 10 Skollovsbad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 9 april 1997 kl 17.00-17.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Sportlovs- program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290

Sportlovs- program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Sportlovs- Nöjeshuset ******************************** program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Drop in alla dagar Kl. 12:00 17:00 Tel. 0471-125 55 www.nojeshuset.nu Bowling

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k Ö c H Ve Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Höstlov i stallet Kom och borsta och rykta på Nyckelbys hästar! 28-30 oktober 15.00 samlas vi fo r att pyssla

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Friskis & Svettis. Friskis & Svettis. SMU Mellerud. Friskis & Svettis

Friskis & Svettis. Friskis & Svettis. SMU Mellerud. Friskis & Svettis 2010 måndag 22 februari Tid: 19.45 75 Plats: Rådahallen B-hall, Mellerud Ledare: Anders Tel. 0530-331 01 Plats: Åsebro skola Ledare: Lena Tel. 0530-331 01 tisdag 23 februari SMU Mellerud -20.00 Aktivitet:

Läs mer

ALLMÄNHETENS ÅKNING PÅ IP

ALLMÄNHETENS ÅKNING PÅ IP SPORTLOVS AKTIVITETER 2017 ALLMÄNHETENS ÅKNING PÅ IP På IP kan du åka skridskor hela veckan. Det är öppet för allmänheten följande der: Må to kl. 10 16, fre 11 16 Ingen kostnad! Du kan låna skridskor och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VUOSKONJÄRVI INDUSTRIOMRÅDE ETAPP II

DETALJPLAN FÖR VUOSKONJÄRVI INDUSTRIOMRÅDE ETAPP II DETALJPLAN FÖR VUOSKONJÄRVI INDUSTRIOMRÅDE ETAPP II GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE Beställare: Gällivare kommun Beställarens projektledare: Ulla-Britt Larsson Konsult: Uppdragsledare:

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Sportlovsaktiviteter 2017

Sportlovsaktiviteter 2017 Sportlovsaktiviteter 2017 Öppen sporthall: Äntligen lite ledighet igen! I år är vi glada att kunna presentera ett sportlovsprogram med mycket roligt att hitta på. Hoppas du hittar något som passar och

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

Hällkistan. Spåtistel (Carlina vulgaris) Foto: Arne Holmer

Hällkistan. Spåtistel (Carlina vulgaris) Foto: Arne Holmer Hällkistan Spåtistel (Carlina vulgaris) Foto: Arne Holmer 1. Blåsippeområde 2. Spåtistel 3. Anslagstavla 4. Hällkistan 5. P-plats och anslagstavla 6. Ängsnycklar Gräns för reservatet Stig ³ Varför naturreservat

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer