Att vara eller icke vara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara eller icke vara"

Transkript

1

2 Att vara eller icke vara Inför deklarationen "Dags att deklarera" ger alla upplysningar som behövs för en vanlig inkomst deklaratioo. Informationen kommer i brevlådan till- sammans med deklarationsblanketten. "Deklarationsupplysningar 1985-löntagare" finns att hämta på bank- och postkonlol' för den som behöver en mer utföf1ig handledning. Lokala skattemyndigheten lel 0582/ besvarar även frågor om skatter och deklarationer. Deklarationsservice Sakkunnig deklaralionshjälp kan erhållas genom bankernas deklarationsbyraer. Vid samtliga byråer uttages avgift som varierar med deklarationens omfattning. Var och när deklarationen limnas Deklarationen skall lämnas till lokala skattemyndigheten senast den 15 februari 1985 klockan Den kan sändas med post om detta sker i så 900 lid att den kommer fram lill skattemyndigheten senast den 15 februari. I Kumla kommun kan deklarationer även lämnas i brevlådan intill Stadshusets entre till och med den 15 februari klockan Deklarationerna vidarebefqfdras genom kommunens försorg tilliokaja skattemyndigheten. KUMLAN InlOlTn8tionsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kanslichef Thage Arvidsson Assistent Sigbrit Hägghult Postadress: Box KUMLA 2 BeslJksadress: Stadshuset Kumla torg Telefon: (växel) Nasta nr utkommer slutet av maj 1985 Av kommunalr(ldet Sven-Ove Cederstrand Så står vi återigen inför ett valår. Tiden rasar iväg och en mandatperiod är kort - kanske alltför kort. Det av Shakespeare skapade uttrycket "'au vara eller icke vara... kan kanske användas för oss politiker specieut när det är valår. Möjligen krävs en liten nyansändring "att väljas eller icke väljas..." Kumlaborna ska i höst uttrycka sin mening om dels den mandatperiod som varit och dels inriktningen på kommunalpolitiken under de tre kommande åren. l första hand är det ett val partierna emellan. EIt val om vilken ideologisk inriktning eller grundinställning man vill ska gälla. Men det är också en personfråga. Har en politiker inte skött sina uppdrag i kommunen så ser det egna partiet till att bonlhan inte får kandidera på partiets valsedlar. Omvänt gäller att en politiker med stort förtroende hos partiet och allmänheten omedvetet kommer att höja sitt partis röstetal. Det vore kanske önskvärt att de kommunalpolitiska frågorna fördes fram mer i valdebatten. Därför kunde det vara en fördel om det var skilda valår för de olika valen - riksdag landsting och kommun. Ytterligare en fördel vore nog en återgång till fyra års mandatperioder. Förhoppningsvis kommer den politiska aktiviteten alt öka under året. Och det är min förhoppning att de kommunalpolitiska frågorna inte kommer i skymundan utan får en väl framskjuten plats i debatterna. Än är dct emellertid långt kvar till valdagen. I dag kan vi summera alt julhandeln. åtminstone för en utomstående betraktare har verkat gynnsam för handeln i Kumla. Jag tror även att de juldekorationer som affärsmännen i Kumla centrum gemensamt bekostat blivit mycket uppskattade. De ha verkligen förhöjt trevnaden i vårt centrum. En fin satsning och väl satsade pengar! Kumla köpmannaförening och Lions club är också värda en eloge för att de vidmakthåller traditionen att anordna offentlig julgransplundring på Kumla torg. Cirka 600 besökare skapar givet vis en positiv bild av Kumla. Samtidigt vittnar det om allmänhetens uppskattning av arrangemanget. Just nu har vintern ett fast grepp om tillvaron. Januari månad har varit rejält kall. Men ytterligare lite snö be hövs för att vi ska kunna utnyttja vår lediga tid för sköna skidturer i de när maste omgivningarna eller i Asbro Kumlabornas gamla paradis - ellcr dct nya Ånnaboda-Sunarboda i KiIsbergen. Jag kan inte låta bli att berömma Kumlarevyn även i denna ledare. Revyn har utvecklats helt fantastiskt och inslagen blir allt mer proffsiga. En njutning att se och uppleva. Men man kunde kanske önska sig några fler lokala inslag. För visst händer det nd gonling i Kumla?! Kvarntorpsområdet ges stort utrym. me i detta nummer av KUMLAN. Jag inskränker mig till att nämna att 3

3 Kvarntorp - kort historik A v kanslichef Thage Arvidsson För Kumlabon i gemen. åtminstone för den som gått några år över 20. råder ingen osäkerhet om tillkomstcn.av Kvarntorps industriområde och villasamhälle. Många Kumlabor har haft anställning hos Svenska skifferolje AB som var det företag. som startade verksamheten i Kvarntorp. Detta nummer av KUMLAN kommer till stor del att handla om Kvam torp. Del kan därför vara värdefullt att få en kort historisk överblick av Kvarntorpsområdet. Tillkomsten av Kvarntorps induslriomrade Kvamtorps industriområde byggdes till följd av andra världskrigers utbron. Det faktum au Sverige saknade egna tillgångar av drivmedel- olja och bensin för den svenska krigsmakten och industrin - utgjorde ett allvarligt hot mol samhället. Regering och riksdag beslöt därför år 1939 att starta industriell utvinning av olja och bensin inom landets gränser. Yalet att förlägga en sådan industri till Kvarntorp och dåvarande Ekcby kommun var beroende av råvaran. Alunskiffer - ur vilken oljeprodukter Kumla kommun av Supra AB förvärvat en del av bolagets industritomt. Detta medger en fortsatt planering för framdragning av järnvägsspår till SA KAB:s industritomt - en av förutsättningarna för SAKAB:s etablering i Norrtorp. Givetvis ska kommunen kan utvinnas - fanns i rikliga mängder och relativt lättåtkomligt i Kvarntorp. År 1941 påbörjades uppbyggnaden av Kvarntorps industriområde. Samma år. två år efter det formella beslutet påbörjades utvinningen av bensin olja. gas med flera produkter i Kvarntorp. Denna verksamhet pågick till och med år 1965 då större delen av verksamheten avvecklades. Pä grund av kriget ute i Europa skedde uppbyggnaden av industrin mycket snabbt. Byggnader vägar och ledningar iordningställdes i rask takt utan större krav på planering och samordning. Det viktigaste var att fä produktionen att fungera. Upptagning av alunskiffer skedde i väldiga dagbrott utan hänsyn till miljön. Den industriella processen försiggick utan några större miljökrav. Yäldiga föroreningar uppstod och päverkade såväl mark som luft. Samtidigt med uppbyggnaden av industrianläggningarna förekom mycket forskning och utvecklingsarbete avseende olika utvinningsmetoder m m. Dessa metoder tilläts ofta att prövas i full skala. utan andra krav än avkastning av olja m m till produktionen. Detta gjorde givetvis effekterna på medverka till all merpartcn av transporterna till SAKAB kan ske per järnväg. Dessutom möjliggör järnvägen en fortsatt utveckling av Kvarntorps industriområde i syfte att skapa en bättre och levande såväl industri- som naturmiljö. D miljön större än det absolut nödvändiga. Ett exempel på detta är den så kallade Ljungströmsmetodcn och Ljungströmsfälten som gränsar mot SA KAB:s anläggningar i Norrtorp. Där är marken perforerad av tusentals hål ned till skifferlagren. Givetvis hade den industriella utbyggnaden i Kvarntorpsområdet skett under helt andra former om den inte varit så helt betingad av den världssituation som rådde på 1940-talet. Efter kriget. då vi åtcrigen kunde importcra olja och bensin blev verksamheten i Kvarntorp allt mer olönsam. Cirka l 000 personer hade emellertid sin utkomst från verksamheten i Kvarntorp. Nya arbetstillfällcn måste skapas för att Kumla inte skulle hamna i en ny arbetsläshctskris. lik den som skoindustrin i Kumla drabbades av under och 1940-talen. Räddningen blev Ytong AB med tillverkning av Ytongstenen som var och är ett alldeles utmärkt byggnadsmaterial. Ytongstenen tillverkades i allt större omfattning under 1960-talets rekordbyggår och 1965 förvärvade Ytong AB industrianläggningarna i Kvarntorp. En av verksamhetsgrenarna blev emellertid kvar intiu utgången av år Det var tillverkningen av ammoniak som skifferoljebolaget överlåtit på Svenska salpetcrverken - sederme ra försåld till Supra AB. l och med Supras avveckling i Kvarntorpsområdct har en industriell epok gått i graven. Sargad miljö Resterna av skifferoljebolagets verksamhel och ammoniaktiilverkningen i 4 5

4 Kvarntorpsområdet blev ett svårt sar gat landskap med stora miljöproblem såväl till vatten som mark och luft. Inte minst den stinkande illaluktande askhögen var en symbol för den verksamhet som präglat Kvarntorpsområdet. De enonna skifferbrotten hade bara delvis återfyllts med uppgrävda massor eller slagg från industriprocessen. De återstående brotten fylldes så småningom av grundvatten och i viss mån av tillrinnande ytvatten. Sjöarna var dock avsevärt förorenade på grund av den verksamhet som förevarit och framför allt på grund av att skifferlagren i marken lakade ur svavel och järnföroreningar till sjöarna. Till denna urlakning bidrog inte minst askhögen på vilken man under större delen av den industriella epoken - även fram till och med 1982 pumpade upp vatten. Först för att som man trodde - släcka den glödheta högen. Sedermera under Supras tid för att bli av med sitt kraftigt förorenade processvatten. Denna vattenpumpning ledde till en avsevärd urlakning av svavelföroreningar och tungmetaller m m ur högen. "Tiden läker alla sår" Detta uttryck har använts i många sammanhang så även för Kvarntorpsområdet. Och visst kan det gälla även för skadad naturmiljö i Kvarntorp. Den som arbetade i Kvarntorp under dess drift och på nära håll följt utvecklingen har kunnat konstatera att naturen gjort storverk. Områden där över huvud taget ingen växtlighet överlevde har i dag en kraftig lövsly. vegetation och åtskilliga mossor och lavar har tagit marken i besittning. 6 Det tog dock lång tid för naturen att läka de sår som åstadkommits i Kvarntorpsområdet. Hjälp behöver sättas in för att påskynda läkningsprocessen. År 1982 träffades på regeringens initiativ en överenskommelse mellan Svenska skifferolje AB och Kumla kommun enligt vilken kommunen övertog ansvaret för Kvarntorpsområdet. För detta åtagande erhöll kommunen ett engångsbelopp om 10 miljoner kronor. Vad görs ror miljonerna? En del tyckte att det var alldeles för litet pengar och ett alldeles för stort ansvar kommunen påtog sig genom avtalet med Svenska skifferolje AB. Enbart att släcka högen skulle kosta miljoner kronor kanske mer. Andra tyckte att naturen själv redan gjort så mycket och att pengarna - så som skissats i några utredningar om Kvarntorpsområdets framtid - borde satsas på fritidsaktiviteter i området. Från kommunens sida har man bedömt att åtgärderna skall vidtagas där man är säker på att effekten blir den avsedda. Och att pengarna därmed används med omsorg och omtanke. De fortsatta artiklarna i detta nummer av KUMLAN kommer att redovisa på vilket sätt arbetet hittills har drivits i Kvarntorpsområdet. De förut så fula såren skall förhoppningsvis vändas till att bli positiva inslag i Kvarntorps och Kumlas miljö. Många utredningar och studier har gjorts i och omkring Kvarntorpsområdet. Du som är intresserad kan gärna få ta del av dessa utredningar. Huvudbiblioteket i Kumla eller kommunkansliet i Stadshuset kan bistå Dig med material. D Kvarntorp - miljötörbättrande åtgärder Av hälsovårdschef Peter Eriksson och brandchef Slig Wikström Under 1941 till 1965 pågick skifteroljetillverkning i Kvamtorp. Detta gav störningar i miljön. Såviilluft som mark och vatten påverkades. Kvarntorpshögen En tydlig påverkan är den 100 meter höga Kvarntorpshögen - ett dominerande inslag i landskapet. Högen består av restprodukter frän skifferutvinningen - aska slagg och stybb. Stybb är finkrossad alunskiffer. Tillsammans med luft reagerar den i en värmealstrande process. Askan släpper lätt igenom luft men den isolerar samtidigt. Därför stiger temperaturen inne i högen. Temperaturmätningar har visat att den övre delen av högen är varm. Några meter under ytan är temperaturen grader Celsius. På grund av den höga temperaturen avdunstar nedträngande vatten. Detta syns särskilt väl vid fuktig väderlek och på vintern. Då tränger vit rök punktvis upp från övre delen av hö gen. Denna rök innehåller utöver vattenånga även koldioxid men praktiskt taget ingen svaveldioxid. På högens övre västra del har de kemiska processerna fålt ett betydligt kraftigare förlopp. Detta beror troligen på att vinden pressar in mer luft på denna sida samtidigt som det uppstår sprickor vid sättningar i högen. I de varmaste zonerna har temperaturer på nära 700 grader uppmätts. Vid så höga temperaturer bildas svaveldioxid och andra svavelföreningar. Denna rök är blåaktig. Den har stickande och Släckning pägär illaluktande karaktär. För att stoppa denna gasavgång är det mycket viktigt att om möjligt släcka högen. Släckning pågår I början av juni 1984 påbörjades släckningen av de heta partierna av högen. Stora mängder vatten pumpades upp på högen och trycktes ner i brandhärdarna genom nerslagna perforerade rör. Då temperaturen sjunkit till 100 grader avbröts vattenbegjutningen. Brandhärdarna täcktes med ett lager 7

5 Nordsjön och Kvamlorpshögen frin s}'dvmi av absol och krossad kalksten. Detta bildade ett hårt och tätt ytskikt som hindrade att gas lrängde ut från de täckta partierna. Mätningar har sedan visat att temperaturen i de sydvästra brandhärdarna åter har ökat till mellan 300 och SOO grader. Tack vare att reaktionshastigheten minskat och täckskiktet över dessa panier håller tätt. har rökbildningen trots den ökade värmen inte återkommit. I de nordvästra brandhärdarna har temperaturen fonsatt an sjunka efter avslutad släckning. Lägsta temperaturen är nu 60 grader det vill säga samma tem~ peratur som i övriga delar av högen på denna nivå. Skadad mark Aterställs Skifferoljetillverkningen skadade också den mark som omger industriområdet i Kvarntorp. Som ett första steg i 8 arbetet att återställa de skadade markområdena har en plan upprättats. I planen finns förslag till skötselanvisningar och naturvårdande åtgärder. Söder och väster om Högtarp kommer cirka 100 hektar skadad mark att återställas. Marken består i dag av rödfyr och skifferstybb. För att åstadkomma en rikligare växtlighet måste ett ytskikt påföras. Områdets storlek gör att kostnaden beräknas bli så hög som 18 miljoner kronor. Efter återställningen kan marken användas för golfbana strövstigar m m. Oljeberget Det så kallade Oljeberget som ligger omedelbart norr om Högtorp utgjorde under skifferoljebolagets tid depå för färdiga produkter. Totalt har ett tjugotal cisterner ovan och under mark svarat för det dåvarande bola gets lagerbehov av olja m m. Därav namnet Oljeberget. Området är i dag ett av de mest ner smutsade i Kvarntorpsområdet. Merparten av cisternerna är utdömda och står som industriskelett över en svunnen tid. Flertalet av cisternerna ska demonte ras och ledningar i marken ska tas bort eller pluggas. Området ska därefter saneras och påföras nya kalkhaltiga täckmassor och slutligen gräsbesås. Denna miljöåterställning utförs i samråd med Oljebergets ägare Yxhult AB. Kommunens kostnad beräknas till kronor. Vatten Garpings dal Vattnet i Söderhavet och Nordsjön är starkt påverkat av den industriella verksamheten. l den så kallade Garpings dal finns en krossanläggning som Yxhult AB använder för att krossa kalksten. För att förhindra att kros sen översvämmas pumpas grundvatten upp ur Garpings dal. Vattnet avleds sedan till Söderhavet och Nordsjön. Eftersom grundvattnet kommer från skifferlagren runt Garpings dal är det kraftigt förorenat av metaller. Därför byggs nu en dammvall runt krossanläggningen så att pumpningen kan minimeras. Kostnaderna för att bygga / Friskvård Vi hälsar dig valkommen för konsultation och rådgivning. På Friskvårdscenlralen kan Du träffa läkare och sköterska kostoch MISOrådgivare samt la en kondllionstest och individuella rad lör l ex rygg och nackbesvär tobaksberoende m m. KUMLA FAISKVAADSCENTRAL Öppet onsdagar Tidsbeställning tel Avgift 50 kronor. Endast test 15 kronor. dammvallen beräknas till kronor. Samtidigt vidtar Yxhult AB åtgärder för att kunna minska llödet av förorenat grundvatten från gruvan. Grundvatten som annars pumpas upp till Garpings dal och vidare till Söderhavet och Nordsjön. Utloppsdiket frdn Kvarntorpshögen Söder om Kvarntorpshögen finns ett stort utloppsdike mot Nordsjön. Via vattnet i diket tillförs Nordsjön också föroreningar. Som exempel kan nämnas svavelföroreningar järn zink och tungmetaller. För närvarande pågår ett omfattande mälprogram för att bestämma hur och på vilket sätt insatser ska göras. Som en första åtgärd har överenskommelse träffats med Yxhult AB alt fylla en del av diket med kalkhaltiga produkter. Detta innefattar allt från grov kalksten till fint ytongkross. Genom att på detta sätt neutralisera vattnet fälls metaller ut och vattnet renas. Syrabecksjön Syrabecksjön ligger omedelbart sydost om Kvarntorpshögen. Den lilla sjön har bland annat använts som deponi för svavelhaltiga och starkt frätande ämnen. Undersökningar pågår för att utröna vilka åtgärder som kan vidtagas. O 9

6 Kvarntorp - industri boende och rekreation A v stadsarkitekt Kurt Larsson Kvarntorp har tidigare v~rit föremål för artiklar i KUMLAN. I nummer U1978 skrev nu framlidne Tage Tapper en artikel som han avslutade med au konstatera att många är Intresserade av Kvarutorpsområdet. Han nämner intressenter som företagen kommunen staten befolkningen och miljögrupperna. I dag kan ett fortsatt stort intresse för området konstateras. Till stor del beror detta på att en del planer börjar kunna genomföras samt att vissa frågetecken har rätats ut. Avtalet med Svenska skifferolje AB SSAB om 10 miljoner kronor ger i dag kommunen möjlighet att förbättra miljön samt förbereda för ftitidssatsningar. Även avtalen med Yxhult AB Supea AB och ägaren till bostadsområdet i Kvarntorp KB Heliotropen gör att man lättare kan se en positiv utveckling i området. Fortsatt planläggning Även om det kan verka som skulle det räcka med planer och utredningar för Kvarntorp tror vi att det behövs fortsatt planering. Planering för au o miljöåtgärderna ska kunna sättas in på rätt område o fä underlag för beslut beträffande bostadsområdet o få en rätt framdragning av järnväg till SAKAB o skapa förutsättningar för industrin att utvecklas o få fram nya industritomter för nya verksamheter o få underlag för fritidsaktiviteter 10 Intressena fritid boende och industri måste vägas samman i den fysiska planeringen. Kommunen har därför i samråd med berörda industrier och bostadsföretaget KB Heliotropen med hjälp av White arkitekter AB sett över den tidigare antagna områdesplanen för Kvamtorpsområdet. För bostadsoch industriområdet bearbetas nu ett förslag till stadsplan. Samråd och utställning av förslaget kommer att ske under det närmaste halvåret. Industriområdet Någon nyetablering av större industrier är inte att räkna med under överskådlig framtid. Det viktigaste måste vara att ge befintliga industrier möjlighet att bygga ut. Både Aminkemi och Ferriklor har fålt tillstånd att utveckla sina verksamheter. Genom kommunens avtal med Supra AB om förvärv av mark skapas cirka m 2 industritomter för nya verksamheter. Förhoppningsvis kommer utbyggnaden av järnvägsspåret fram till SA KAB att påbörjas under Läget har bestämts vid förprojekteringen. Kommunen diskuterar nu med SJ och berörda departement hur fortsatt ar- Kvarntorps industriområde med bland annat Yxhult AB:s nuvarande industritomt i förgrunden bete med projektering och byggande ska genomföras. Förlängning av industriområdet beräknas kosta 3-4 miljoner kronor. Utöver planerade industritomter finns en dold resurs i Yxhults kalkstensgruva. Där finns över 200 bergrum i storlek 100xllx5 meter. Dessa kan utnyttjas som lager. Ett särskilt bolag har bildats Svenska berglagring AB och ett antal bergrum har ställts i ordning för upplag. Den för några år sedan aktuella och för många hotande skifferbrytningen har lagts på is. Staten har avslagit begäran om anslag för fortsatt forskning i Ranstad. Detta innebär att man för närvarande inte är beredd att på något sätt ta initiativ i frågan. Bostadsområdet Osäkerhet har tidigare rått om vad som skulle hända med bostadsområdet. Genom ägarens KB Heliotropen intresse och i viss mån genom miljöförbättringar efter Supras nedläggning och pågående släckningsarbeten på Kvarntorpshögen kan kommunen för sin del lättare ta ställning till områdets framtid. Ett samarbetsavtal har träffats mellan kommunen och bostadsföretaget om upprustning och förnyelse av området. Arbetena med den yttre miljön har redan påbörjats. Planläggningen i området innebär också ett ställningstagande och ett klarläggande av skyddszonen mot industriområdet. Fritidsområdet Redan i samband med skifferoljebolagets nedläggning och därefter i såväl områdesplanen som Kvarntorpsutredningen påpekades att Kvarntorp med "högen" och sjöarna kunde bli ett lämpligt område för olika fritidsaktiviteter. Flera aktiviteter finns redan nu och andra är på gång. Ytongbanan är ingen direkt fritidsanläggning. Den används i första hand för utbildning och träning av trafikskoleelever och yrkeschaufförer. Ba nan har nyligen fått ny stålplåtsbeläggning och länets trafiksäkerhetsförbund diskuterar ytterligare utbyggnader. Läget storleken och dcn tekniska "

7 Av förödande industriell verksamhet..... skapas levande landskap standarden på banorna gör att Ytongbanan har förutsättning att utvecklas till ett större utbildnings- och träningscentra för chaufförer m fl. Under vintern har röjningsarbeten och utstakning gjorts för en 18-lulls golfbana vid Högtarp och runt Nordsjön. Under förutsättning att all mark blir tillgänglig och anläggningsarbetena går som planerat skall banan vara klar till hösten Golfbanan gör att en stor del av det sargade området blir iordningställt och skött. Det blir ett nytt intressant landskap som kommer att hållas tillgängligt även för andra än golfspelare. Runt sjön skall strövstigar och motionsspår öppnas. Dessa kan sedan fortsätta runt Söderhavet och Kvarntorpshögen och därmed bilda en "milslinga". Ett annat område som inom ett par år bör bli mer tillgängligt för al1män- heten är Kvarmorpshögen. Den kan bli ett fint utflyktsmål på grund av den fina utsikten. Om de positiva släckningsförsöken håller i sig och de isoleringsförsök som görs i vinter blir utvecklingsbara kanske en skidbacke inte är så avlägsen. Höjdskillnad och längd blir i klass med Storstenshöjden i Kilsbergen. En annan tillgång är de konstgjorda sjöarna. Speciellt värdefulla eftersom vi saknar naturliga sjöar i Kumla. Genom röjningar och anläggande av golfbanan blir Nordsjön lättare att nå och intressantare att utnyttja för exempelvis kanotpaddling och kanske fiske. I sjöarna finns redan sarv mört och spigg. Till våren ska det göras försök att inplantera abborre. Då det även finns ett visst fågelliv i strandkanterna är lugna aktiviteter att rekommendera. I Söderhavet kan brädseglingen utvecklas. Under vintern kan halkkörning och motorcykelträning förekomma. Bada är lämpligast att göra i Badbrotter och Alaborgsbadel. Norrtorpssjän skulle kunna bli en bra sjö för vattenskidåkning. Läget längden bredden och de höga stränderna gör att förutsättningarna är särskilt goda. Väster om Norrtorpssjön har det fun nits planer på au anlägga en vinterbollplan som skulle få överskottsvärme från SAKAS. Om och när detta kan bli möjligt är i dag osäkert. För natur- och kulturintresserade finns fina utflyktsmål. Vi har Norra och Södra Mossby naturreservat med sina speciella växter. Del finns fornlämningar vid Högtarp. Serpentindammarna norr om Kvarntorpshögen har ett rikt fågelliv. Och på östra sidan om Norrtorpssjön kan man letafossiler. Sammanfattning Det som nu händer i Kvarntorp gör att man bör kunna se positivt på framtiden. Området rymmer så många möjligheter och har så många resurser. Särskilt intressant är kombinationen arbete - boende - rekreation. Att göra Kvamtorp till ett område där industrin utvecklas bostadsområdet förnyas samt genom miljöåtgärder inom området få ett landskap som inbjuder till varierande fritidsaktiviteter - bör inte vara omöjligt men väl möjligt. O 12 13

8 \ ) '" '. -.\. ~ - (-' ~

9 Kvarntorp - ett bostadsområde Av stadsbyggnadschefhans Göran Johansson Bakgrund Svenska skifferolje AB byggde Kvarntorps samhälle åren 1941 till Cirka 125 bostäder affärer matservering och post byggdes under några få år. l samhället finns även Folkets hus skola och idrottsplats byggda under ta!en. Efter nedläggning av skifferbrytningen år 1965 övergick bostadsförvaitningen i Kvarntorps samhälle i Yxhult AB:s ägo. Framtiden för Kvarntorps samhälle har sedan början av 1970 talet livligt diskuterats i olika kommitteer och i samband med planarbete. De svåraste problemen har varit hälsoriskerna förorsakade av!uftmiljön samt bostädernas dåliga skick. F1era utredningar har undersökt områdets skick och struktur hälsorisker skyddsavstånd till industrin m m. År 1972 klargjorde den så kallade Kvarntorpskommitt6n att det inte var hälsovådligt att bo i Kvarntorp och att bostadshusens framtid borde avgöras av de sammanhängande ekonomiska villkoren för upprustning och fortbestånd. De ekonomiska sociala och tekniska problemen kring bostadsbeståndets framtid har präglats av många osäkerheter. Varken kommunen eller fastighetsägarna har kunnat ta definitiv ställning till samhällets fortlevnad. Bostadsområdet har sedan 1979 upplevt ett flertal ägarskiften. Nuvarande fastighetsägaren KB Heliotropen har ägt området sedan våren 1983 och vi- sat stort intresse för en förnyelse av fastighetsbeståndet genom såväl ny byggnad som upprustning. Människorna och livet i Kvarntorp Under skifferbrytningens högkonjunktur bodde 500 personer i Kvarn torp. I dag bor cirka 225 personer i bostadsområdet. Samhällets utveckling med en stor inflyttning under en kort tidsperiod präglar ålderssammansättningen i dag flera i åldrarna år och få barn. Många Kvarntorpsbor har starkt engagemang för samhället mestadels med historisk förankring i skifferoljebolagets verksamhet. Detta gäller framför allt äldre människor. Kvarntorpsområdet har under senare år varit ett attraktivt område för invandrare från vårt grannland Finland. Var fjärde invånare i Kvarntorp är invandrare. Servicen i samhället har sedan 1960 talet successivt minskat. I dag finns butik skola post och Folkets hus. Kvarntorp har goda bussförbindelser med Örebro men sämre med Kumla. Kvarntorp är med sina enkla trä och stenhus ett unikt brukssamhälle. Skiffervägen är en typisk bruksgata där husen ligger nära vägen. Grönskan i samhället är mycket påtaglig. Sommartid upplevs samhället som en idyll. Luftmiljön har väsentligt förbättrats sedan Supras nedläggning år Attitydundersökningar 1973 och 1984 visar att Kvarntorpsbon i stort sett Kvarntorps bostadsområde har stora naturliga parkområden trivs med sitt samhälle. Man är dock besviken över skötseln av bostäderna och på kommunens engagemang för Kvarntorp. Föreningsverksamheten är mycket livlig i Folkets hus och vid idrottsplatsen. Ekeby IF har en bred ungdomsverksamhet. Bostäderna En del av bostäderna i Kvarntorp är omoderna och har dålig standard. Trähusen med sina små lägenheter har genomgått en allmän modernisering och energisatsning. Stenhusen vid Gasolvägen har de bästa och största lägenheterna. Men även dessa har inom en femårsperiod behov av upprustning och renovering. Radhusen i norra delen av området bör inom några år ersättas med nya bostäder. Bostadsföretaget planerar en första byggnads- etapp med tre nya radhus under år Samråd Under planeringsarbetet med förnyelse av Kvarntorps bostadsområde har samråd och diskussioner med hyresgästerna skett i flera omgångar. I maj månad 1984 arrangerades en utställning och en enkätundersökning genomfördes om ombyggnads- och upprustningsbehoven. Samarbetsavtal Kommunen och bostadsföretaget KB Heliotropen har under hösten tecknat ett samarbetsavtal om samhällets förnyelse. Avtalet innebär att en gemensam tidplan antagits för arbetena samt att kommunen förbundit sig att rusta delar av gatunätet. Detta under förut

10 sättning att bostadsföretaget genomför en förnyelse av bostadsområdet. Samhällsekonomisk analys för bostadsområdet I planeringsarbetet om Kvarntorps framtid har många förespråkat en avveckling av bostadsområdet. En avveckling innebär många olägenheter för invånarna men även en ekonomisk förlust för kommun enskilda och bostadsförvaltning. I syfte att bringa klarhet i de ekonomiska realiteterna kring en avveckling kontra nybyggnad av ett samhälle av Kvarntorps karaktär har en enklare samhällsekonomisk analys gjorts. Det samhällsekonomiska bruksvärdet av Kvarntorps samhälle är i dag cirka 15 miljoner kronor. Att bygga ett nytt Kvarntorp skulle kosta närmare 50 miljoner kronor. Nödvändig upprustning och nybyggnad av bostäder samt upprustning av gator kommer att kosta cirka 15 miljoner kronor. Kvarntorp fortsätter att leva Kommunen har i sitt ställningstagande sagt att Kvamtorps samhälle bör utvecklas och leva vidare. En förutsättning för utveckling är att det finns befolkningsunderlag för nuvarande service. Motiv för ett bevarande av Kvarntorp i framtiden är bland annat. Verksamheten gav namnet Skiffervägen. Foto frän 1943 o Samhällsekonomisk lönsamhet o Efterfrågan på billiga lägenheter o Kommunalekonomiska investeringar motiverar bevarande o Miljöfaktorerna kring Kvarntorp är i dag väsentligt förbättrade jämfört med skifferbrytningens tid och på intet sätt hälsovådliga o Bostadsområdet blir attraktivare när fritidsland Kvarntorp är utbyggt. o Det finns en tro på framtiden bland Kvarntorpsborna O Svenska skifferoljebolagels industriella verksamhet i Kvarntorp omfattade en yta om sammanlagt cirka åtta kvadratkilometer. Päverkan pä miljön till land och vatten hade dock ett avsevärt större omland. Av de tidigare enonna skifferbrotten i Kvarntorpsområdet återfylldes endast cirka hälften med rest massor frän produktionen eller med det ytskikt som inte var brytbart för skiffer- eller kalkhantering. Resten av brotten återfylldes sä smäningom med grundvatten och fick med liden namn som Nordsjön. Söderhavet. Norrtorpssjön m fl. Den 100 meter höga Kvarntorpshögen utgör alltsedan sin tillkomst ett välbekant riktmärke i landskapet. Högen är beräknad ha en volym om 4{} miljoner kubikmet<:r beslående av restprodukter från skifferoljetil1verkningen. Kvamtorpsomrädet var en betydelsefull resurs för landet under beredskapsären på 1940-talet. Förhoppningsvis skall området äterigen bli en tillgång för Kumla kommun oeh dess invänare

Kumlan tio år. Kumla bibliotek. Av kommunalrådet Nils Nyström

Kumlan tio år. Kumla bibliotek. Av kommunalrådet Nils Nyström Kumla bibliotek Kumlan tio år Av kommunalrådet Nils Nyström Öppeltider HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA (tel 709 80 VJl, efter våxelns stängning direktte! 709 86) Måndag-fredag kl 12-20.

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

Tjejerna räddar deltidensidan 12

Tjejerna räddar deltidensidan 12 Räddningsverkets tidning Nr 6 Oktober 2007 Tjejerna räddar deltidensidan 12 Klimatutredningen: Stoppa sjönära byggande sidan 6 Remiss om ny myndighet: Kommunerna sågar utbildningsförslaget sidan 3 inledaren

Läs mer

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT AURORA KIRUNA MARKANVISNING INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 2 2015 KIRUNAS NÄRINGSLIV UTVECKLAS OCH ÖKAR MEST I NORRBOTTEN Nytt LSS-boende invigt Rekordår för TVAB Nu börjar

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

Friluftsliv - Framtid - Folkhälsa

Friluftsliv - Framtid - Folkhälsa Friluftsliv - Framtid - Folkhälsa KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS TIDSKR IF T Nummer Årgång 8 2005 144 Ansvarig utgivare Bruno Nilsson, sekreterare och VD, KSLA Redaktör/grafisk form Kerstin Hideborn

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

dags för fjärrvärme! det lönar sig att konvertera Sista sidan De fornskandinaviska gudarna i centrum

dags för fjärrvärme! det lönar sig att konvertera Sista sidan De fornskandinaviska gudarna i centrum Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Vad gör lite regnstänk när det går att leka med såpbubblor, gå hinderbana, känna på slemmiga vinbergssnäckor... Sid 8 BORLÄNGE

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Sundsvall. Så Ska Stan växa. Jag. Sundsvall HETA ALNÖ BYGGBOOM. Korsta. Ursäkta röran! Vårens alla trafikstörningar. Sundsvall. är ett nytt Klondike

Sundsvall. Så Ska Stan växa. Jag. Sundsvall HETA ALNÖ BYGGBOOM. Korsta. Ursäkta röran! Vårens alla trafikstörningar. Sundsvall. är ett nytt Klondike 1000 nya möjligheter #1-2012 Byggplats Ursäkta röran! Vårens alla trafikstörningar Så Ska Stan växa HETA ALNÖ Sundsvall BYGGBOOM Miljarder satsas i regionen Sören Åkeby: Jag Sundsvall Kommunalrådet: Sundsvall

Läs mer

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1400 ex Förord Syftet

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Råttor plågar boende i Finntorp

Råttor plågar boende i Finntorp 3 NOVEMBER 2009 ÅRG 20, NR 45 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se LUNCHPATRULLEN 14 Bra betyg till lunch på Bistraud REPORTAGE

Läs mer

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips Tanum Information från Tanums kommun Nummer 19 December 2004 God Jul och Gott Nytt År! 8 10 16 Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna Hemsjukvården igång dygnet runt Boktipset ger julklappstips

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer