Att vara eller icke vara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara eller icke vara"

Transkript

1

2 Att vara eller icke vara Inför deklarationen "Dags att deklarera" ger alla upplysningar som behövs för en vanlig inkomst deklaratioo. Informationen kommer i brevlådan till- sammans med deklarationsblanketten. "Deklarationsupplysningar 1985-löntagare" finns att hämta på bank- och postkonlol' för den som behöver en mer utföf1ig handledning. Lokala skattemyndigheten lel 0582/ besvarar även frågor om skatter och deklarationer. Deklarationsservice Sakkunnig deklaralionshjälp kan erhållas genom bankernas deklarationsbyraer. Vid samtliga byråer uttages avgift som varierar med deklarationens omfattning. Var och när deklarationen limnas Deklarationen skall lämnas till lokala skattemyndigheten senast den 15 februari 1985 klockan Den kan sändas med post om detta sker i så 900 lid att den kommer fram lill skattemyndigheten senast den 15 februari. I Kumla kommun kan deklarationer även lämnas i brevlådan intill Stadshusets entre till och med den 15 februari klockan Deklarationerna vidarebefqfdras genom kommunens försorg tilliokaja skattemyndigheten. KUMLAN InlOlTn8tionsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kanslichef Thage Arvidsson Assistent Sigbrit Hägghult Postadress: Box KUMLA 2 BeslJksadress: Stadshuset Kumla torg Telefon: (växel) Nasta nr utkommer slutet av maj 1985 Av kommunalr(ldet Sven-Ove Cederstrand Så står vi återigen inför ett valår. Tiden rasar iväg och en mandatperiod är kort - kanske alltför kort. Det av Shakespeare skapade uttrycket "'au vara eller icke vara... kan kanske användas för oss politiker specieut när det är valår. Möjligen krävs en liten nyansändring "att väljas eller icke väljas..." Kumlaborna ska i höst uttrycka sin mening om dels den mandatperiod som varit och dels inriktningen på kommunalpolitiken under de tre kommande åren. l första hand är det ett val partierna emellan. EIt val om vilken ideologisk inriktning eller grundinställning man vill ska gälla. Men det är också en personfråga. Har en politiker inte skött sina uppdrag i kommunen så ser det egna partiet till att bonlhan inte får kandidera på partiets valsedlar. Omvänt gäller att en politiker med stort förtroende hos partiet och allmänheten omedvetet kommer att höja sitt partis röstetal. Det vore kanske önskvärt att de kommunalpolitiska frågorna fördes fram mer i valdebatten. Därför kunde det vara en fördel om det var skilda valår för de olika valen - riksdag landsting och kommun. Ytterligare en fördel vore nog en återgång till fyra års mandatperioder. Förhoppningsvis kommer den politiska aktiviteten alt öka under året. Och det är min förhoppning att de kommunalpolitiska frågorna inte kommer i skymundan utan får en väl framskjuten plats i debatterna. Än är dct emellertid långt kvar till valdagen. I dag kan vi summera alt julhandeln. åtminstone för en utomstående betraktare har verkat gynnsam för handeln i Kumla. Jag tror även att de juldekorationer som affärsmännen i Kumla centrum gemensamt bekostat blivit mycket uppskattade. De ha verkligen förhöjt trevnaden i vårt centrum. En fin satsning och väl satsade pengar! Kumla köpmannaförening och Lions club är också värda en eloge för att de vidmakthåller traditionen att anordna offentlig julgransplundring på Kumla torg. Cirka 600 besökare skapar givet vis en positiv bild av Kumla. Samtidigt vittnar det om allmänhetens uppskattning av arrangemanget. Just nu har vintern ett fast grepp om tillvaron. Januari månad har varit rejält kall. Men ytterligare lite snö be hövs för att vi ska kunna utnyttja vår lediga tid för sköna skidturer i de när maste omgivningarna eller i Asbro Kumlabornas gamla paradis - ellcr dct nya Ånnaboda-Sunarboda i KiIsbergen. Jag kan inte låta bli att berömma Kumlarevyn även i denna ledare. Revyn har utvecklats helt fantastiskt och inslagen blir allt mer proffsiga. En njutning att se och uppleva. Men man kunde kanske önska sig några fler lokala inslag. För visst händer det nd gonling i Kumla?! Kvarntorpsområdet ges stort utrym. me i detta nummer av KUMLAN. Jag inskränker mig till att nämna att 3

3 Kvarntorp - kort historik A v kanslichef Thage Arvidsson För Kumlabon i gemen. åtminstone för den som gått några år över 20. råder ingen osäkerhet om tillkomstcn.av Kvarntorps industriområde och villasamhälle. Många Kumlabor har haft anställning hos Svenska skifferolje AB som var det företag. som startade verksamheten i Kvarntorp. Detta nummer av KUMLAN kommer till stor del att handla om Kvam torp. Del kan därför vara värdefullt att få en kort historisk överblick av Kvarntorpsområdet. Tillkomsten av Kvarntorps induslriomrade Kvamtorps industriområde byggdes till följd av andra världskrigers utbron. Det faktum au Sverige saknade egna tillgångar av drivmedel- olja och bensin för den svenska krigsmakten och industrin - utgjorde ett allvarligt hot mol samhället. Regering och riksdag beslöt därför år 1939 att starta industriell utvinning av olja och bensin inom landets gränser. Yalet att förlägga en sådan industri till Kvarntorp och dåvarande Ekcby kommun var beroende av råvaran. Alunskiffer - ur vilken oljeprodukter Kumla kommun av Supra AB förvärvat en del av bolagets industritomt. Detta medger en fortsatt planering för framdragning av järnvägsspår till SA KAB:s industritomt - en av förutsättningarna för SAKAB:s etablering i Norrtorp. Givetvis ska kommunen kan utvinnas - fanns i rikliga mängder och relativt lättåtkomligt i Kvarntorp. År 1941 påbörjades uppbyggnaden av Kvarntorps industriområde. Samma år. två år efter det formella beslutet påbörjades utvinningen av bensin olja. gas med flera produkter i Kvarntorp. Denna verksamhet pågick till och med år 1965 då större delen av verksamheten avvecklades. Pä grund av kriget ute i Europa skedde uppbyggnaden av industrin mycket snabbt. Byggnader vägar och ledningar iordningställdes i rask takt utan större krav på planering och samordning. Det viktigaste var att fä produktionen att fungera. Upptagning av alunskiffer skedde i väldiga dagbrott utan hänsyn till miljön. Den industriella processen försiggick utan några större miljökrav. Yäldiga föroreningar uppstod och päverkade såväl mark som luft. Samtidigt med uppbyggnaden av industrianläggningarna förekom mycket forskning och utvecklingsarbete avseende olika utvinningsmetoder m m. Dessa metoder tilläts ofta att prövas i full skala. utan andra krav än avkastning av olja m m till produktionen. Detta gjorde givetvis effekterna på medverka till all merpartcn av transporterna till SAKAB kan ske per järnväg. Dessutom möjliggör järnvägen en fortsatt utveckling av Kvarntorps industriområde i syfte att skapa en bättre och levande såväl industri- som naturmiljö. D miljön större än det absolut nödvändiga. Ett exempel på detta är den så kallade Ljungströmsmetodcn och Ljungströmsfälten som gränsar mot SA KAB:s anläggningar i Norrtorp. Där är marken perforerad av tusentals hål ned till skifferlagren. Givetvis hade den industriella utbyggnaden i Kvarntorpsområdet skett under helt andra former om den inte varit så helt betingad av den världssituation som rådde på 1940-talet. Efter kriget. då vi åtcrigen kunde importcra olja och bensin blev verksamheten i Kvarntorp allt mer olönsam. Cirka l 000 personer hade emellertid sin utkomst från verksamheten i Kvarntorp. Nya arbetstillfällcn måste skapas för att Kumla inte skulle hamna i en ny arbetsläshctskris. lik den som skoindustrin i Kumla drabbades av under och 1940-talen. Räddningen blev Ytong AB med tillverkning av Ytongstenen som var och är ett alldeles utmärkt byggnadsmaterial. Ytongstenen tillverkades i allt större omfattning under 1960-talets rekordbyggår och 1965 förvärvade Ytong AB industrianläggningarna i Kvarntorp. En av verksamhetsgrenarna blev emellertid kvar intiu utgången av år Det var tillverkningen av ammoniak som skifferoljebolaget överlåtit på Svenska salpetcrverken - sederme ra försåld till Supra AB. l och med Supras avveckling i Kvarntorpsområdct har en industriell epok gått i graven. Sargad miljö Resterna av skifferoljebolagets verksamhel och ammoniaktiilverkningen i 4 5

4 Kvarntorpsområdet blev ett svårt sar gat landskap med stora miljöproblem såväl till vatten som mark och luft. Inte minst den stinkande illaluktande askhögen var en symbol för den verksamhet som präglat Kvarntorpsområdet. De enonna skifferbrotten hade bara delvis återfyllts med uppgrävda massor eller slagg från industriprocessen. De återstående brotten fylldes så småningom av grundvatten och i viss mån av tillrinnande ytvatten. Sjöarna var dock avsevärt förorenade på grund av den verksamhet som förevarit och framför allt på grund av att skifferlagren i marken lakade ur svavel och järnföroreningar till sjöarna. Till denna urlakning bidrog inte minst askhögen på vilken man under större delen av den industriella epoken - även fram till och med 1982 pumpade upp vatten. Först för att som man trodde - släcka den glödheta högen. Sedermera under Supras tid för att bli av med sitt kraftigt förorenade processvatten. Denna vattenpumpning ledde till en avsevärd urlakning av svavelföroreningar och tungmetaller m m ur högen. "Tiden läker alla sår" Detta uttryck har använts i många sammanhang så även för Kvarntorpsområdet. Och visst kan det gälla även för skadad naturmiljö i Kvarntorp. Den som arbetade i Kvarntorp under dess drift och på nära håll följt utvecklingen har kunnat konstatera att naturen gjort storverk. Områden där över huvud taget ingen växtlighet överlevde har i dag en kraftig lövsly. vegetation och åtskilliga mossor och lavar har tagit marken i besittning. 6 Det tog dock lång tid för naturen att läka de sår som åstadkommits i Kvarntorpsområdet. Hjälp behöver sättas in för att påskynda läkningsprocessen. År 1982 träffades på regeringens initiativ en överenskommelse mellan Svenska skifferolje AB och Kumla kommun enligt vilken kommunen övertog ansvaret för Kvarntorpsområdet. För detta åtagande erhöll kommunen ett engångsbelopp om 10 miljoner kronor. Vad görs ror miljonerna? En del tyckte att det var alldeles för litet pengar och ett alldeles för stort ansvar kommunen påtog sig genom avtalet med Svenska skifferolje AB. Enbart att släcka högen skulle kosta miljoner kronor kanske mer. Andra tyckte att naturen själv redan gjort så mycket och att pengarna - så som skissats i några utredningar om Kvarntorpsområdets framtid - borde satsas på fritidsaktiviteter i området. Från kommunens sida har man bedömt att åtgärderna skall vidtagas där man är säker på att effekten blir den avsedda. Och att pengarna därmed används med omsorg och omtanke. De fortsatta artiklarna i detta nummer av KUMLAN kommer att redovisa på vilket sätt arbetet hittills har drivits i Kvarntorpsområdet. De förut så fula såren skall förhoppningsvis vändas till att bli positiva inslag i Kvarntorps och Kumlas miljö. Många utredningar och studier har gjorts i och omkring Kvarntorpsområdet. Du som är intresserad kan gärna få ta del av dessa utredningar. Huvudbiblioteket i Kumla eller kommunkansliet i Stadshuset kan bistå Dig med material. D Kvarntorp - miljötörbättrande åtgärder Av hälsovårdschef Peter Eriksson och brandchef Slig Wikström Under 1941 till 1965 pågick skifteroljetillverkning i Kvamtorp. Detta gav störningar i miljön. Såviilluft som mark och vatten påverkades. Kvarntorpshögen En tydlig påverkan är den 100 meter höga Kvarntorpshögen - ett dominerande inslag i landskapet. Högen består av restprodukter frän skifferutvinningen - aska slagg och stybb. Stybb är finkrossad alunskiffer. Tillsammans med luft reagerar den i en värmealstrande process. Askan släpper lätt igenom luft men den isolerar samtidigt. Därför stiger temperaturen inne i högen. Temperaturmätningar har visat att den övre delen av högen är varm. Några meter under ytan är temperaturen grader Celsius. På grund av den höga temperaturen avdunstar nedträngande vatten. Detta syns särskilt väl vid fuktig väderlek och på vintern. Då tränger vit rök punktvis upp från övre delen av hö gen. Denna rök innehåller utöver vattenånga även koldioxid men praktiskt taget ingen svaveldioxid. På högens övre västra del har de kemiska processerna fålt ett betydligt kraftigare förlopp. Detta beror troligen på att vinden pressar in mer luft på denna sida samtidigt som det uppstår sprickor vid sättningar i högen. I de varmaste zonerna har temperaturer på nära 700 grader uppmätts. Vid så höga temperaturer bildas svaveldioxid och andra svavelföreningar. Denna rök är blåaktig. Den har stickande och Släckning pägär illaluktande karaktär. För att stoppa denna gasavgång är det mycket viktigt att om möjligt släcka högen. Släckning pågår I början av juni 1984 påbörjades släckningen av de heta partierna av högen. Stora mängder vatten pumpades upp på högen och trycktes ner i brandhärdarna genom nerslagna perforerade rör. Då temperaturen sjunkit till 100 grader avbröts vattenbegjutningen. Brandhärdarna täcktes med ett lager 7

5 Nordsjön och Kvamlorpshögen frin s}'dvmi av absol och krossad kalksten. Detta bildade ett hårt och tätt ytskikt som hindrade att gas lrängde ut från de täckta partierna. Mätningar har sedan visat att temperaturen i de sydvästra brandhärdarna åter har ökat till mellan 300 och SOO grader. Tack vare att reaktionshastigheten minskat och täckskiktet över dessa panier håller tätt. har rökbildningen trots den ökade värmen inte återkommit. I de nordvästra brandhärdarna har temperaturen fonsatt an sjunka efter avslutad släckning. Lägsta temperaturen är nu 60 grader det vill säga samma tem~ peratur som i övriga delar av högen på denna nivå. Skadad mark Aterställs Skifferoljetillverkningen skadade också den mark som omger industriområdet i Kvarntorp. Som ett första steg i 8 arbetet att återställa de skadade markområdena har en plan upprättats. I planen finns förslag till skötselanvisningar och naturvårdande åtgärder. Söder och väster om Högtarp kommer cirka 100 hektar skadad mark att återställas. Marken består i dag av rödfyr och skifferstybb. För att åstadkomma en rikligare växtlighet måste ett ytskikt påföras. Områdets storlek gör att kostnaden beräknas bli så hög som 18 miljoner kronor. Efter återställningen kan marken användas för golfbana strövstigar m m. Oljeberget Det så kallade Oljeberget som ligger omedelbart norr om Högtorp utgjorde under skifferoljebolagets tid depå för färdiga produkter. Totalt har ett tjugotal cisterner ovan och under mark svarat för det dåvarande bola gets lagerbehov av olja m m. Därav namnet Oljeberget. Området är i dag ett av de mest ner smutsade i Kvarntorpsområdet. Merparten av cisternerna är utdömda och står som industriskelett över en svunnen tid. Flertalet av cisternerna ska demonte ras och ledningar i marken ska tas bort eller pluggas. Området ska därefter saneras och påföras nya kalkhaltiga täckmassor och slutligen gräsbesås. Denna miljöåterställning utförs i samråd med Oljebergets ägare Yxhult AB. Kommunens kostnad beräknas till kronor. Vatten Garpings dal Vattnet i Söderhavet och Nordsjön är starkt påverkat av den industriella verksamheten. l den så kallade Garpings dal finns en krossanläggning som Yxhult AB använder för att krossa kalksten. För att förhindra att kros sen översvämmas pumpas grundvatten upp ur Garpings dal. Vattnet avleds sedan till Söderhavet och Nordsjön. Eftersom grundvattnet kommer från skifferlagren runt Garpings dal är det kraftigt förorenat av metaller. Därför byggs nu en dammvall runt krossanläggningen så att pumpningen kan minimeras. Kostnaderna för att bygga / Friskvård Vi hälsar dig valkommen för konsultation och rådgivning. På Friskvårdscenlralen kan Du träffa läkare och sköterska kostoch MISOrådgivare samt la en kondllionstest och individuella rad lör l ex rygg och nackbesvär tobaksberoende m m. KUMLA FAISKVAADSCENTRAL Öppet onsdagar Tidsbeställning tel Avgift 50 kronor. Endast test 15 kronor. dammvallen beräknas till kronor. Samtidigt vidtar Yxhult AB åtgärder för att kunna minska llödet av förorenat grundvatten från gruvan. Grundvatten som annars pumpas upp till Garpings dal och vidare till Söderhavet och Nordsjön. Utloppsdiket frdn Kvarntorpshögen Söder om Kvarntorpshögen finns ett stort utloppsdike mot Nordsjön. Via vattnet i diket tillförs Nordsjön också föroreningar. Som exempel kan nämnas svavelföroreningar järn zink och tungmetaller. För närvarande pågår ett omfattande mälprogram för att bestämma hur och på vilket sätt insatser ska göras. Som en första åtgärd har överenskommelse träffats med Yxhult AB alt fylla en del av diket med kalkhaltiga produkter. Detta innefattar allt från grov kalksten till fint ytongkross. Genom att på detta sätt neutralisera vattnet fälls metaller ut och vattnet renas. Syrabecksjön Syrabecksjön ligger omedelbart sydost om Kvarntorpshögen. Den lilla sjön har bland annat använts som deponi för svavelhaltiga och starkt frätande ämnen. Undersökningar pågår för att utröna vilka åtgärder som kan vidtagas. O 9

6 Kvarntorp - industri boende och rekreation A v stadsarkitekt Kurt Larsson Kvarntorp har tidigare v~rit föremål för artiklar i KUMLAN. I nummer U1978 skrev nu framlidne Tage Tapper en artikel som han avslutade med au konstatera att många är Intresserade av Kvarutorpsområdet. Han nämner intressenter som företagen kommunen staten befolkningen och miljögrupperna. I dag kan ett fortsatt stort intresse för området konstateras. Till stor del beror detta på att en del planer börjar kunna genomföras samt att vissa frågetecken har rätats ut. Avtalet med Svenska skifferolje AB SSAB om 10 miljoner kronor ger i dag kommunen möjlighet att förbättra miljön samt förbereda för ftitidssatsningar. Även avtalen med Yxhult AB Supea AB och ägaren till bostadsområdet i Kvarntorp KB Heliotropen gör att man lättare kan se en positiv utveckling i området. Fortsatt planläggning Även om det kan verka som skulle det räcka med planer och utredningar för Kvarntorp tror vi att det behövs fortsatt planering. Planering för au o miljöåtgärderna ska kunna sättas in på rätt område o fä underlag för beslut beträffande bostadsområdet o få en rätt framdragning av järnväg till SAKAB o skapa förutsättningar för industrin att utvecklas o få fram nya industritomter för nya verksamheter o få underlag för fritidsaktiviteter 10 Intressena fritid boende och industri måste vägas samman i den fysiska planeringen. Kommunen har därför i samråd med berörda industrier och bostadsföretaget KB Heliotropen med hjälp av White arkitekter AB sett över den tidigare antagna områdesplanen för Kvamtorpsområdet. För bostadsoch industriområdet bearbetas nu ett förslag till stadsplan. Samråd och utställning av förslaget kommer att ske under det närmaste halvåret. Industriområdet Någon nyetablering av större industrier är inte att räkna med under överskådlig framtid. Det viktigaste måste vara att ge befintliga industrier möjlighet att bygga ut. Både Aminkemi och Ferriklor har fålt tillstånd att utveckla sina verksamheter. Genom kommunens avtal med Supra AB om förvärv av mark skapas cirka m 2 industritomter för nya verksamheter. Förhoppningsvis kommer utbyggnaden av järnvägsspåret fram till SA KAB att påbörjas under Läget har bestämts vid förprojekteringen. Kommunen diskuterar nu med SJ och berörda departement hur fortsatt ar- Kvarntorps industriområde med bland annat Yxhult AB:s nuvarande industritomt i förgrunden bete med projektering och byggande ska genomföras. Förlängning av industriområdet beräknas kosta 3-4 miljoner kronor. Utöver planerade industritomter finns en dold resurs i Yxhults kalkstensgruva. Där finns över 200 bergrum i storlek 100xllx5 meter. Dessa kan utnyttjas som lager. Ett särskilt bolag har bildats Svenska berglagring AB och ett antal bergrum har ställts i ordning för upplag. Den för några år sedan aktuella och för många hotande skifferbrytningen har lagts på is. Staten har avslagit begäran om anslag för fortsatt forskning i Ranstad. Detta innebär att man för närvarande inte är beredd att på något sätt ta initiativ i frågan. Bostadsområdet Osäkerhet har tidigare rått om vad som skulle hända med bostadsområdet. Genom ägarens KB Heliotropen intresse och i viss mån genom miljöförbättringar efter Supras nedläggning och pågående släckningsarbeten på Kvarntorpshögen kan kommunen för sin del lättare ta ställning till områdets framtid. Ett samarbetsavtal har träffats mellan kommunen och bostadsföretaget om upprustning och förnyelse av området. Arbetena med den yttre miljön har redan påbörjats. Planläggningen i området innebär också ett ställningstagande och ett klarläggande av skyddszonen mot industriområdet. Fritidsområdet Redan i samband med skifferoljebolagets nedläggning och därefter i såväl områdesplanen som Kvarntorpsutredningen påpekades att Kvarntorp med "högen" och sjöarna kunde bli ett lämpligt område för olika fritidsaktiviteter. Flera aktiviteter finns redan nu och andra är på gång. Ytongbanan är ingen direkt fritidsanläggning. Den används i första hand för utbildning och träning av trafikskoleelever och yrkeschaufförer. Ba nan har nyligen fått ny stålplåtsbeläggning och länets trafiksäkerhetsförbund diskuterar ytterligare utbyggnader. Läget storleken och dcn tekniska "

7 Av förödande industriell verksamhet..... skapas levande landskap standarden på banorna gör att Ytongbanan har förutsättning att utvecklas till ett större utbildnings- och träningscentra för chaufförer m fl. Under vintern har röjningsarbeten och utstakning gjorts för en 18-lulls golfbana vid Högtarp och runt Nordsjön. Under förutsättning att all mark blir tillgänglig och anläggningsarbetena går som planerat skall banan vara klar till hösten Golfbanan gör att en stor del av det sargade området blir iordningställt och skött. Det blir ett nytt intressant landskap som kommer att hållas tillgängligt även för andra än golfspelare. Runt sjön skall strövstigar och motionsspår öppnas. Dessa kan sedan fortsätta runt Söderhavet och Kvarntorpshögen och därmed bilda en "milslinga". Ett annat område som inom ett par år bör bli mer tillgängligt för al1män- heten är Kvarmorpshögen. Den kan bli ett fint utflyktsmål på grund av den fina utsikten. Om de positiva släckningsförsöken håller i sig och de isoleringsförsök som görs i vinter blir utvecklingsbara kanske en skidbacke inte är så avlägsen. Höjdskillnad och längd blir i klass med Storstenshöjden i Kilsbergen. En annan tillgång är de konstgjorda sjöarna. Speciellt värdefulla eftersom vi saknar naturliga sjöar i Kumla. Genom röjningar och anläggande av golfbanan blir Nordsjön lättare att nå och intressantare att utnyttja för exempelvis kanotpaddling och kanske fiske. I sjöarna finns redan sarv mört och spigg. Till våren ska det göras försök att inplantera abborre. Då det även finns ett visst fågelliv i strandkanterna är lugna aktiviteter att rekommendera. I Söderhavet kan brädseglingen utvecklas. Under vintern kan halkkörning och motorcykelträning förekomma. Bada är lämpligast att göra i Badbrotter och Alaborgsbadel. Norrtorpssjän skulle kunna bli en bra sjö för vattenskidåkning. Läget längden bredden och de höga stränderna gör att förutsättningarna är särskilt goda. Väster om Norrtorpssjön har det fun nits planer på au anlägga en vinterbollplan som skulle få överskottsvärme från SAKAS. Om och när detta kan bli möjligt är i dag osäkert. För natur- och kulturintresserade finns fina utflyktsmål. Vi har Norra och Södra Mossby naturreservat med sina speciella växter. Del finns fornlämningar vid Högtarp. Serpentindammarna norr om Kvarntorpshögen har ett rikt fågelliv. Och på östra sidan om Norrtorpssjön kan man letafossiler. Sammanfattning Det som nu händer i Kvarntorp gör att man bör kunna se positivt på framtiden. Området rymmer så många möjligheter och har så många resurser. Särskilt intressant är kombinationen arbete - boende - rekreation. Att göra Kvamtorp till ett område där industrin utvecklas bostadsområdet förnyas samt genom miljöåtgärder inom området få ett landskap som inbjuder till varierande fritidsaktiviteter - bör inte vara omöjligt men väl möjligt. O 12 13

8 \ ) '" '. -.\. ~ - (-' ~

9 Kvarntorp - ett bostadsområde Av stadsbyggnadschefhans Göran Johansson Bakgrund Svenska skifferolje AB byggde Kvarntorps samhälle åren 1941 till Cirka 125 bostäder affärer matservering och post byggdes under några få år. l samhället finns även Folkets hus skola och idrottsplats byggda under ta!en. Efter nedläggning av skifferbrytningen år 1965 övergick bostadsförvaitningen i Kvarntorps samhälle i Yxhult AB:s ägo. Framtiden för Kvarntorps samhälle har sedan början av 1970 talet livligt diskuterats i olika kommitteer och i samband med planarbete. De svåraste problemen har varit hälsoriskerna förorsakade av!uftmiljön samt bostädernas dåliga skick. F1era utredningar har undersökt områdets skick och struktur hälsorisker skyddsavstånd till industrin m m. År 1972 klargjorde den så kallade Kvarntorpskommitt6n att det inte var hälsovådligt att bo i Kvarntorp och att bostadshusens framtid borde avgöras av de sammanhängande ekonomiska villkoren för upprustning och fortbestånd. De ekonomiska sociala och tekniska problemen kring bostadsbeståndets framtid har präglats av många osäkerheter. Varken kommunen eller fastighetsägarna har kunnat ta definitiv ställning till samhällets fortlevnad. Bostadsområdet har sedan 1979 upplevt ett flertal ägarskiften. Nuvarande fastighetsägaren KB Heliotropen har ägt området sedan våren 1983 och vi- sat stort intresse för en förnyelse av fastighetsbeståndet genom såväl ny byggnad som upprustning. Människorna och livet i Kvarntorp Under skifferbrytningens högkonjunktur bodde 500 personer i Kvarn torp. I dag bor cirka 225 personer i bostadsområdet. Samhällets utveckling med en stor inflyttning under en kort tidsperiod präglar ålderssammansättningen i dag flera i åldrarna år och få barn. Många Kvarntorpsbor har starkt engagemang för samhället mestadels med historisk förankring i skifferoljebolagets verksamhet. Detta gäller framför allt äldre människor. Kvarntorpsområdet har under senare år varit ett attraktivt område för invandrare från vårt grannland Finland. Var fjärde invånare i Kvarntorp är invandrare. Servicen i samhället har sedan 1960 talet successivt minskat. I dag finns butik skola post och Folkets hus. Kvarntorp har goda bussförbindelser med Örebro men sämre med Kumla. Kvarntorp är med sina enkla trä och stenhus ett unikt brukssamhälle. Skiffervägen är en typisk bruksgata där husen ligger nära vägen. Grönskan i samhället är mycket påtaglig. Sommartid upplevs samhället som en idyll. Luftmiljön har väsentligt förbättrats sedan Supras nedläggning år Attitydundersökningar 1973 och 1984 visar att Kvarntorpsbon i stort sett Kvarntorps bostadsområde har stora naturliga parkområden trivs med sitt samhälle. Man är dock besviken över skötseln av bostäderna och på kommunens engagemang för Kvarntorp. Föreningsverksamheten är mycket livlig i Folkets hus och vid idrottsplatsen. Ekeby IF har en bred ungdomsverksamhet. Bostäderna En del av bostäderna i Kvarntorp är omoderna och har dålig standard. Trähusen med sina små lägenheter har genomgått en allmän modernisering och energisatsning. Stenhusen vid Gasolvägen har de bästa och största lägenheterna. Men även dessa har inom en femårsperiod behov av upprustning och renovering. Radhusen i norra delen av området bör inom några år ersättas med nya bostäder. Bostadsföretaget planerar en första byggnads- etapp med tre nya radhus under år Samråd Under planeringsarbetet med förnyelse av Kvarntorps bostadsområde har samråd och diskussioner med hyresgästerna skett i flera omgångar. I maj månad 1984 arrangerades en utställning och en enkätundersökning genomfördes om ombyggnads- och upprustningsbehoven. Samarbetsavtal Kommunen och bostadsföretaget KB Heliotropen har under hösten tecknat ett samarbetsavtal om samhällets förnyelse. Avtalet innebär att en gemensam tidplan antagits för arbetena samt att kommunen förbundit sig att rusta delar av gatunätet. Detta under förut

10 sättning att bostadsföretaget genomför en förnyelse av bostadsområdet. Samhällsekonomisk analys för bostadsområdet I planeringsarbetet om Kvarntorps framtid har många förespråkat en avveckling av bostadsområdet. En avveckling innebär många olägenheter för invånarna men även en ekonomisk förlust för kommun enskilda och bostadsförvaltning. I syfte att bringa klarhet i de ekonomiska realiteterna kring en avveckling kontra nybyggnad av ett samhälle av Kvarntorps karaktär har en enklare samhällsekonomisk analys gjorts. Det samhällsekonomiska bruksvärdet av Kvarntorps samhälle är i dag cirka 15 miljoner kronor. Att bygga ett nytt Kvarntorp skulle kosta närmare 50 miljoner kronor. Nödvändig upprustning och nybyggnad av bostäder samt upprustning av gator kommer att kosta cirka 15 miljoner kronor. Kvarntorp fortsätter att leva Kommunen har i sitt ställningstagande sagt att Kvamtorps samhälle bör utvecklas och leva vidare. En förutsättning för utveckling är att det finns befolkningsunderlag för nuvarande service. Motiv för ett bevarande av Kvarntorp i framtiden är bland annat. Verksamheten gav namnet Skiffervägen. Foto frän 1943 o Samhällsekonomisk lönsamhet o Efterfrågan på billiga lägenheter o Kommunalekonomiska investeringar motiverar bevarande o Miljöfaktorerna kring Kvarntorp är i dag väsentligt förbättrade jämfört med skifferbrytningens tid och på intet sätt hälsovådliga o Bostadsområdet blir attraktivare när fritidsland Kvarntorp är utbyggt. o Det finns en tro på framtiden bland Kvarntorpsborna O Svenska skifferoljebolagels industriella verksamhet i Kvarntorp omfattade en yta om sammanlagt cirka åtta kvadratkilometer. Päverkan pä miljön till land och vatten hade dock ett avsevärt större omland. Av de tidigare enonna skifferbrotten i Kvarntorpsområdet återfylldes endast cirka hälften med rest massor frän produktionen eller med det ytskikt som inte var brytbart för skiffer- eller kalkhantering. Resten av brotten återfylldes sä smäningom med grundvatten och fick med liden namn som Nordsjön. Söderhavet. Norrtorpssjön m fl. Den 100 meter höga Kvarntorpshögen utgör alltsedan sin tillkomst ett välbekant riktmärke i landskapet. Högen är beräknad ha en volym om 4{} miljoner kubikmet<:r beslående av restprodukter från skifferoljetil1verkningen. Kvamtorpsomrädet var en betydelsefull resurs för landet under beredskapsären på 1940-talet. Förhoppningsvis skall området äterigen bli en tillgång för Kumla kommun oeh dess invänare

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

VECKA 8. Sjöbo kommun

VECKA 8. Sjöbo kommun VECKA 8 Sjöbo kommun Sportlovsprogrammet 2015 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Snart sportlov! Här hittar du en mängd olika aktiviteter att prova på under ledigheten. Välkommen!

Snart sportlov! Här hittar du en mängd olika aktiviteter att prova på under ledigheten. Välkommen! Snart sportlov! Här hittar du en mängd olika aktiviteter att prova på under ledigheten. Välkommen! Sportlov 2013 Dans och drill. Måndag 18/2 I musikskolans aula enligt följande tider: 11.00-11.45 Drill

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2015

SPORTLOVSPROGRAM 2015 SPORTLOVSPROGRAM 2015 HEJ! Nu är det dags för sportlov på södra Öland! Hoppas du har sett fram mot det och hinner göra mycket kul under lovet. I sportlovsprogrammet hittar du vad som händer på biblioteken

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen Sälen SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Skridskor Biljard för tjejer ACTIC Hockey utan skridskor? 5 OS-tävlingar Curling Bowling Skytte Pulkarace

Läs mer

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA LYCKAN, KÄRLEKEN OCH MENINGEN MED LIVET Fred 29/10 19.30 Lörd 30/10 19.30 Sönd 31/10 19.00 Onsd 3/11 19.30 Barntillåten. Biljettpris 75 kr THE LAST AIRBENDER IN 3D Fred 5/11

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer!

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer! 2014 RESOR Resa till Skara sommarland Dagsresa till Skara sommarland för sol, bad och äventyr Dag: 12 augusti Tid: 09.00-19.00 (avresa från Kumla busstation, kom i god tid) Ålder: 13 år och äldre, yngre

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Hej och välkommen till årets kulturlov!

Hej och välkommen till årets kulturlov! 23/10-1/11 2015 Hej och välkommen till årets kulturlov! Här har vi sammanställt lite av vad som erbjuds under vecka 44 Ha ett härligt och aktivt lov! /kultur-och fritidsförvaltningen Bokfika Torsdag 29/10

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Jullovsprogram 2006/2007

Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogrammet 2006/2007 Torsdag 21 december Avslutningsdagen. Eleverna slutar skolan klockan 10:00 och vi äter som vanligt mat i matsalen vid 11 tiden. Efter maten så ska vi

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Sportlovsprogram 2015

Sportlovsprogram 2015 Sportlovsprogram 2015 Lördag 14 februari Lilla Lospåret Hurtigtorpet Lördag kl. 11.00 Hällefors skidklubb. För mer information och anmälan se hemsidan. Hellefors E-sports Club har SPORTLOVSLAN lördag -

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika.

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika. 2015 SÖNDAG 25 OKTOBER NKF NIGHTSESH Nerikes Kickbikeförening arrangerar en kickbikenatt. Åkning, film, musik, häng m.m. Dag: 25-26 okt Tid: kl. 20.00-09.00 Plats: Aktivitetshuset Ålder: 12-19 år Max antal

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive arrangör/förening. Allmänhetens bad under sportlovet Skillingaryd

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Höstlov i Bjuvs kommun

Höstlov i Bjuvs kommun Höstlov i Bjuvs kommun Innehållsförteckning Aktivitet sidnummer Höstlovsbiblioteket 4 Hälsocentralens gym 6 Bowling 7 Prova på golf 8 Prova på scoutlivet 9 Tipspromenad vid Mölledammarna 10 Skollovsbad

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k Ö c H Ve Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Höstlov i stallet Kom och borsta och rykta på Nyckelbys hästar! 28-30 oktober 15.00 samlas vi fo r att pyssla

Läs mer

VINTERLOV 2015 VECKA 8

VINTERLOV 2015 VECKA 8 VINTERLOV 2015 VECKA 8 Bowling Motala bowlinghall Öppettider Måndag 16/2 15.00-18.00 Tisdag 17/2 10.00-17.00 Onsdag 18/2 13.00-17.00 Torsdag 19/2 10.00-16.00 Fredag 20/2 12.00-17.00 Pris: 100:- /bana och

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 272 Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE SPORTLOVS PROGRAM Pulkarace Parkour Curling LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) ACTIC Dans Skridskor Bowling Fotbollsturnering MÄSTARE Skytte Mästartröja Bollspel

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm

Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm 2005-11-05 sid 1 Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm Bakgrund Uppsättning av balkonginglasning styrs av bygglov och Stockholms stads riktlinjer enligt gällande

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

www.hallsberg.se/hostlov

www.hallsberg.se/hostlov Hä n d h e ö r 2 s 7 p ih t o l å all kt o sb - 2 ve er gs nov t k 2 om 01 mu 4 n Äntligen höstlov! Ingen skola, inga läxor. Vad ska du hitta på då? Under lovet erbjuder vi dig massor av olika aktiviteter

Läs mer

Ansökan om balkonginglasning

Ansökan om balkonginglasning Ansökan om balkonginglasning Lägenhetsnummer: Namn: Adress: Majrovägen: Trappa: Vi vill montera balkonginglasning på vår balkong: Montageritning bifogas: Leverantörsval: Val av balkonginglasningssystem:

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15kr April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Foto: Gith Hanzon Onsdagen den 1 april kl 11-15 är du välkommen till Pulken i Yngsjö för att se på Tranorna. Denna eftermiddag hälsas äldre och rullstolsburna

Läs mer

Information från Värnamo Kommun. Vinterlovsprogram 2014. För barn och ungdomar i Värnamo kommun

Information från Värnamo Kommun. Vinterlovsprogram 2014. För barn och ungdomar i Värnamo kommun Information från Värnamo Kommun Vinterlovsprogram 2014 För barn och ungdomar i Värnamo kommun Program Fredag 7/2 Navets Fritidsgård LAN 2014 fredag till lördag. Starttid klockan 18:00 på fredag och slutar

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOFS 1987:4 TOB 6 Bostadsstyrelsens föreskrifter och information om ändring av föreskrifterna och informationen till förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet.

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Juni 2010 / Rapport 2010:22 Vi skulle på läger med simning. Alla kunde åka förutom jag. Sommarlovet

Läs mer

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovs- Nöjeshuset ******************************** program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovsöppet (bad) i Emmaboda Bad och Träningscenter Mån: 13:00

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer

STOXA VIKTIG INFORMATION

STOXA VIKTIG INFORMATION STOXA VIKTIG INFORMATION 28-30 maj 2015 STOXA 12 km från Arlanda INFLYTTNING Området är öppet för monterbyggnation Måndag 25 maj 8 20 Tisdag 26 maj 8 20 Onsdag 27 maj 8 22 Vid önskemål om inflyttning vid

Läs mer

Rapport 2007:7. Brunnsborrning

Rapport 2007:7. Brunnsborrning Rapport 2007:7 Brunnsborrning Brunnsborrning Rapport 2007:7 Konsumentverket 2007 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Tänk efter före!... 4 Ställ frågor och skaffa svar!... 5 Jämför pris och avtalsvillkor!...

Läs mer

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår 2015-05-28 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/173 Fritidsnämnden Bidrag till föreningar för preparering av skidspår Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att i fast bidrag bevilja Järla Orientering

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

www.strandgruppen.se

www.strandgruppen.se www.strandgruppen.se BAKGRUND Roslagsloppet är ett av världens största offshore-race för racerbåtar och följs årligen av drygt 100.000 åskådare. Starten sker i Stockholm och målgången i Öregrund. Tävlingen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme år 7 I detta område kommer vi att arbeta med följande centrala innehåll: Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

i Tierps kommun 2011 Lördag 19 februari Söndag 20 februari

i Tierps kommun 2011 Lördag 19 februari Söndag 20 februari 1 2011 i Tierps kommun 2011 Reservation för eventuella ändringar Programmet uppdaterat 2011-02-11 De program som kräver snö kan komma att ställas in vid snöbrist Lördag 19 februari Kl. 10.00-13.00 Utan

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer