Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige har den 3 december fastställt taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering i Marstrand. I beslutet om taxan saknas rutin för indexuppräkning för de årsuthyrda parkeringsplatserna. Denna parkeringstaxa bör indexuppräknas på motsvarande sätt som taxor för upplåtelse av allmän plats och arrendeavgifter. Taxan bör räknas upp årligen med konsumentprisindex. Bedömning Ekonomisk bedömning Intäkten för taxan värdesäkras. Förslag till kommunfullmäktige Taxan för boendeparkering i Marstrand skall indexregleras varje år med konsumentprisindex. Maria Sandberg Parkeringsansvarig Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Författningssamlingen För kännedom till: SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

2 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Karolin Lindh Ekonomisk utredning kring ägandeformer av fordon (Dnr KS2012/966) Sammanfattning Utredning har gjorts av kostnader för olika ägnadeformer av kommunens fordon. Denna visar att inköp av begagnade fordon inte är lämpligt. Den visar också att både långtidshyra och finansiell leasing kan vara aktuellt för kommunen. Förvaltningens bedömning är därför att bedömning av vilken ägandeform som ska väljas utav dessa två beslutas av fordonsansvarig vid varje inskaffande av fordon utifrån vilket som är mest kostnadseffektivt i det enskillda fallet. Bakgrund Politiken har efterfrågat att kostnader för olika ägandeformer av kommunens fordonspark ska utredas. Detta upp uppdrag har lagts ut på en konsult. De ägandeformer som har utretts är finansiell leasing 1 samt långtidshyra (operationell leasing) 2. Dessutom har det utretts vad det innebär för kommunen att köpa in begagnade fordon. Bedömning Nya eller begagnade fordon Att jämföra kostnader för nya och begagnade fordon är än mer osäkert än att jämföra ägande former för nya fordon. Strikt ekonomiskt handlar avvägningen om att jämföra en relativt hög kapitalkostnad samt förhållandevis låga och jämna driftskostnader med låg kapitalkostnad och högre driftskostnader (där osäkerheten ökar med fordonets ålder). Konsluten gör följande bedömning: Det är också på sin plats att betona skillnaden mellan privat och kommunalt bilägande, då resonemang alltför ofta bygger på det förstnämnda. Som privatperson finns helt andra möjligheter att lägga tid på att finna, samt välja egna lösningar (laga själv, välja valfri verkstad, fynda reservdelar, få hjälp av bekant etc) än för en kommunförvaltning där man är hänvisad till rutiner och avtalade leverantörer, och där det knappast är önskvärt att medarbetarna lägger åtskilliga timmar av sin arbetstid på att felsöka fordon. Sist men inte minst bör miljö-, säkerhets-, och arbetsmiljöaspekterna framhållas. Nyare fordon har generellt såväl bättre säkerhetssom miljöprestanda. Att köpa in begagnade fordon anses av förvaltningen därmed inte vara aktuellt. 1 Finansiell leasing kan liknas vid ett avbetalningsköp. Kommunen står då själv för service, underhåll, försäkringar etc. Äganderätten kan, men behöver inte, slutligen övergå till kunden vid avtalets slut. Om kunden inte själv löser ut fordonet mot restvärdet är denne ansvarig för att kompensera ekonomiskt om det faktiska restvärdet avviker från det ursprungligen beräknade Vid leasing är, till skillnad från direktinköp, halva den ingående momsen avdragsgill. Direktinköp är därmed inte aktuellt. 2 Operationell leasing kan liknas vid en vanlig hyressituation. Värdet av utrustningen hålls utanför balansräkningen och hyreskostnaderna bokförs i sin helhet som direkta kostnader knutna till användandet av utrustningen. Det är denna ägandeform kommunen använder sig av idag. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

3 2(2) Långtidshyra och finansiell leasing När fordon införskaffas genom långtidshyra ingår samtliga fordonskostnader i hyran förutom självrisk för skador, drivmedel, påfyllningsvätskor och rekonditionering (tvätt och städ). Vid finansiell leasing står kommunen själv för samtliga kostnader i form av kapital, drift, underhåll och administration vilket innebär ett större ansvar och resursåtgång för transportcentralen. Konsultens slutsats är att både långtidshyra och finansiell leasing kan vara aktuella lösningar ur kostnadssynpunkt för kommunen, då det finns en organisation (transportcentralen) som kan utökas för att sköta den ökade administrationen och servicen som kommunen själv tar ansvar för vid finansiell leasing. Ekonomisk bedömning Det finns flera faktorer som påverkar kostnaderna för finansiell leasing och siffrorna i konsultens kalkyl blir därmed osäkra. Konsulten jämför årskostnaden vid långtidshyra från Gatubolaget för tre modeller i olika storleksklasser med beräknade kostnader för finansiell leasing samt de extra kostander som då tillkommer i form av exempelvis servicekostander, försäkring, skatt, administration osv. Enligt kostnadskalkylen är finansiell leasing mellan ca 1000 kr och 5900 kr billigare/år och bil än långtidshyra, men då råder som sagt stor osäkerhet i vilka kostnaderna för finansiell leasing i verkligheten blir medan långtidshyrans kostnader är fullt synliga 3 (se bilaga Översikt kring ägandeformer för lätta fordon). Även om finansiell leasing på pappret innebär en lägre kostnad kan det ändå finnas fördelar med att välja långtidshyra. Detta eftersom man då mer exakt vet vilka kostnaderna kommer bli och variationerna från år till år blir mindre. Utifrån konsultens utredning gör förvaltningen bedömningen att både långtidshyra och finansiell leasing bör vara möjligt för införskaffande av fordon i kommunen framöver. Valet bör göras utifrån vad som är mest ekonomiskt lönsamt i varje enskilt fall. Bedömningen görs ur ett livscykelperspektiv vilket innebär att både fordons- och driftskostnad (drivmedel, skatter) vägs in. Bedömningen görs av fordonsansvarig. Följden av detta kan bli att transportcentralen framöver får ökad belastning och därmed kan behöva utökas för att kunna administrera de nya arbetsuppgifterna, men detta sker som sagt bara om det bedöms vara en mer kostnadseffektiv lösning. Förslag till kommunstyrelsen Fordonsansvarig gör en bedömning vid varje enskilt fordonsinskaffande om långtidshyra eller finansiell leasing är den mest kostnadseffektiva lösningen. Phia Bjuhr Sektorschef Karolin Lindh Miljö- och energiplanerare Expedieras till: Peter Hermansson, fordonsansvarig För kännedom till: TorBjörn Nilsson, kommunekolog 3 Med undantaget kostander för drivmedel och skador (självrisk)

4 Översikt kring ägandeformer för lätta fordon Sammanställning för kungälvs kommun Christoffer Widegren CW Logistikutveckling 1

5 Bakgrund Kungälvs kommun står inför behov av upphandling av lätta fordon, samt beslut om hur ägandeform och drift skall organiseras framgent. Inför detta föreligger ett behov om att utreda de olika alternativen, för att få ett bättre underlag till beslut om framtida inriktning. Syfte och Mål Sammanställningen syftar till att ge en beskrivning av de vanligaste ägandeformerna för lätta fordon, samt jämföra dessa ur praktiska och ekonomiska aspekter i ett kommunalt perspektiv. 1 Beskrivning av olika ägandeformer I detta kapitel redovisas huvuddragen för alternativen direktinköp, finansiell leasing samt operationell leasing (ibland kallad långtidshyra eller fullserviceleasing ). När det gäller avtalad ingående service (t.ex. serviceavtal, däck etc.) finns det ingen fastställd praxis kring när det skall kallas operationell leasing, utan i denna jämförelse har alternativet fullserviceavtal använts för detta alternativ, där alla kostnader exklusive skador och drivmedel är fasta. 1.1 Finansiell leasing Finansiell leasing kan liknas vid ett avbetalningsköp, och omfattar i regel tre parter: leverantör, finansiär och fordonsinnehavare (kund). Vid finansiell leasing står kunden själv för service, underhåll, försäkringar etc. Kontraktstiden är vanligtvis månader för lätta fordon, och kan avse såväl nya som begagnade dito. Äganderätten kan, men behöver inte, slutligen övergå till kunden vid avtalets slut. Om kunden inte själv löser ut fordonet mot restvärdet är denne ansvarig för att kompensera ekonomiskt om det faktiska restvärdet avviker från det ursprungligen beräknade. Vid leasing är, till skillnad från direktinköp, halva den ingående momsen avdragsgill. Leasingavgiften motsvarar de kostnader leasinggivaren har för anskaffningen, finansiella kostnader och kostnader för annat som parterna eventuellt kommit överens om. Vid finansiell leasing är räntan i regel rörlig, vilket betyder att avgiften ändras vid ändrat ränteläge. 2

6 1.2 Operationell leasing Operationell leasing kan liknas vid en vanlig hyressituation. Värdet av utrustningen hålls utanför balansräkningen och hyreskostnaderna bokförs i sin helhet som direkta kostnader knutna till användandet av utrustningen. Vanligtvis är det ett tvåpartsförhållande mellan försäljare och kund. Leverantören förvärvar utrustning som sedan hyrs ut till kunden mot en avgift. Leverantören står bland annat för service, underhåll och försäkringar. Normalt står hyrestagaren för kostnader för drivmedel och skador (självrisk), samt för tvätt och städ. Den ekonomiska risken beträffande restvärdet tas i regel av leverantören. Däremot kan kunden bli ersättningsskyldig för icke normalt slitage om fordonet exempelvis har skador relaterade till felaktig användning i slutet av avtalstiden. 1.3 Direktinköp Alternativet direktinköp innebär i detta fall att köparen erlägger hela köpesumman för fordonet vid tillfället för inköp. Detta då reglerna för momsavdrag gör finansiell leasing till ett betydligt fördelaktigare alternativ vid avbetalning. Utöver samtliga praktiska frågor tillkommer även hantering av avskrivning och avyttring av fordonet. Vid direktinköp tillkommer inga kapitalkostnader vid köpen, utan intern kalkylränta får tillämpas som jämförelse. Full moms måste erläggas oavsett om nya eller begagnade fordon köps in. 2 Jämförelse Kapitlet avser att belysa övergripande praktiska förutsättningar med de olika alternativen för ägandeformer. 2.1 Ansats Vid en bedömning av de olika alternativen är det svårt att, på ett likvärdigt sätt, jämföra kvantitativa och kvalitativa aspekter. När det gäller avtal om operationell leasing ingår oftast ett antal kvalitativa aspekter t.ex. handläggning av ärenden, rådgivning, leverantörskontakter mm. som kan vara svåra att ta med i en investeringskalkyl. Flera principiella frågor är viktiga vid en jämförelse: * Hur värderas medarbetarnas tid för hantering av arbetsuppgifter relaterade till fordonen? 3

7 * Skall tidsåtgången uppskattas exakt för respektive moment, eller skall även indirekt tidsåtgång (tid för att planera åtgärder, tidsspill då kärnverksamhet måste planeras om etc.) beaktas? * Hur skall den ekonomiska risken bedömas, och vad finns det för tolerans för större avvikelser? Vid kostnadsjämförelsen i kapitel 3.3 har medarbetarnas tid värdesatts till 200 kr/tim. 2.2 Risker och praktiska aspekter Inför den ekonomiska jämförelsen är det viktigt att ha en bild över vilka praktiska förutsättningar som gäller för de olika alternativen. Operationell leasing innebär en väsentligt högre fast kostnad än finansiell dito, eller direktinköp. Valet mellan ägandeformerna kan därför inte ske strikt ekonomiskt, utan måste kompletteras med bedömningar av direkta kostnader, samt mervärden för ett antal parametrar. Rent praktiskt skiljer det inte så mycket mellan direktinköp och finansiell leasing utan den, i regel avgörande, aspekten är reglerna för momsavdrag (detta beskrivs utförligare i den ekonomiska jämförelsen). Vid direktinköp slipper kommunen löpande fakturor för leasingavgift, men måste å andra sidan göra en egen bedömning av kapitalkostnad, avskrivning och restvärde. De praktiska skillnaderna mellan finansiell och operationell leasing är relativt stora, och illustreras övergripande i nedanstående tabell: Finansiell leasing Operationell leasing Inköp Kund genomför upphandling och inköp från leverantör Kund genomför upphandling och inköp från leverantör av fordon, alternativt fristående aktör som själv handlar upp fordon Fordonsförsäkring Betalas och administreras av kund Ingår i hyresavgiften Fordonsskatt Betalas och administreras av kund Ingår i hyresavgiften Service Betalas och administreras av kund Ingår i hyresavgiften Däck Betalas och administreras av kund Ingår i hyresavgiften 4

8 Tillkommande drifts- och underhållskostnader Betalas och administreras av kund Ingår i hyresavgiften Förbrukningskomponenter (exkl drivmedel) Betalas och administreras av kund Ingår i hyresavgiften Skador Betalas och administreras av kund Administreras av leverantör, betalas av kund Garantiärenden Administreras av kund Administreras av leverantör Kontakter med verkstad, vid ev. fel, utredningar mm Administreras av kund Administreras av leverantör Ersättningsfordon Betalas och administreras av kund Ingår i hyresavgiften Besiktning* Betalas och administreras av kund Ingår i hyresavgiften Drivmedel Betalas och administreras av kund Betalas och administreras av kund Försäljning Administreras av leverantör, kund ansvarig för avstämning mot restvärde Administreras av leverantör. Leverantör står för risk med avvikande restvärde. * Från det år fordonet uppnått en ålder av tre år. Det finns även exempel på där praktiska tjänster som transport av fordon till/från service, däckbyte, besiktning etc. samt rekonditionering integrerats i fullserviceavtal. Detta kan dock inte betraktas som standard då önskemål och förutsättningar varierar och detta får skräddarsys från fall till fall. Sammantaget är den administrativa bördan betydligt mindre vid operationell leasing än vid finansiell dito. 3 Ekonomi Kapitlet avser att belysa övergripande ekonomiska förutsättningar med de olika alternativen för ägandeformer. 3.1 Övergripande Ett fordonsinköp innebär alltid en risk kostnadsmässigt för av drift och osäkerhet kring restvärde. Vid direktinköp och finansiell leasing är kunden ansvarig för samtliga kostnader i 5

9 form av kapital, drift, underhåll och administration. Vid operationell leasing (i detta fall avséende fullserviceleasing ) ingår samtliga fordonskostnader i hyran utom skador, drivmedel och rekonditionering (tvätt och städ). Det finns exempel på fullserviceavtal där både drivmedel och självriskeliminering ingår, men då körsträckor och användningsområden varierar så stort som mellan olika kommunala verksamheter blir det i praktiken sällan fördelaktigt att integrera dessa i hyran. Detta beror inte minst på att dessa kostnader är likartade i storlek oavsett om kund eller leverantör betalar i slutändan. Eftersom såväl värdeminskning som löpande kostnader för service, underhåll och reparationer varierar stort från fall till fall måste det särskilt understrykas att en strikt jämförelse mellan finansiell och operationell leasing inte kan göras på förhand. Genom att jämföra fasta kostnader för alternativen, samt grovt uppskatta kostnaderna för de poster som inte ingår vid finansiell leasing eller direktinköp (en fordonskalkyl för finansiell leasing innebär naturligt en högre felmarginal än en motsvarande för operationell leasing ) kan en indikation skapas, som kan ligga till grund för beslut om ägande-/upplåtelseform. I synnerhet bedöms kostnaderna kunna bedömas på ett någorlunda tillförlitligt sätt när det gäller nyare fordon (maxålder på 4-6 år). Om resultatet innebär en lägre kostnad för det operationella alternativet (kan t.ex. vara fallet om uthyraren har mycket fördelaktiga avtal med fordonsleverantören) kan detta i det närmaste betraktas som självskrivet. Om resultatet däremot, vilket brukar vara fallet, innebär att det finansiella alternativet är billigare bör en utvärdering göras enligt t.ex: Hur stor är skillnaden? Enstaka procent kan lika gärna falla inom felmarginalen i den finansiella kalkylen Vad har kommunen för kompetens för att självständigt hantera alla fordonsrelaterade frågor? Vad kan denna hantering förväntas kosta? Vilka övriga indirekta kostnader påverkas organisation, ekonomihantering, personal etc? Ett fåtal procent ökad kostnad för operationell leasing ofta kan försvaras med hänsyn till de kvalitativa mervärdena. Högre merkostnad kräver högre mervärde i relation till kommunens förutsättningar. Kungälvs kommun kan, via transportcentralen, internt leverera flera av de kvalitativa fördelar som erbjuds via operationell leasing (direktkontakter med fordonsleverantörer, försäkringsbolag etc.) Bara för att en lämplig grundorganisation finns är det dock inte säkert att detta är den mest fördelaktiga totallösningen. Den ökning av arbetsbördan som övergång till finansiell leasing sannolikt skulle medföra får ju inte innebära större merkostnad än det mervärde som följer av den operationella leasingen. 6

10 3.2 Nya eller begagnade fordon Att ekonomiskt jämföra nya och begagnade fordon är än mer osäkert än att jämföra ägandeformer för nyare fordon. Strikt ekonomiskt handlar avvägningen om att jämföra en relativt hög kapitalkostnad samt förhållandevis låga och jämna driftskostnader med låg kapitalkostnad och högre driftskostnader (där osäkerheten ökar med fordonets ålder). En ny bil omfattas i regel av nybilsgaranti på 2-3 år (vissa fabrikat har garanti på hela 7-8 år), samt vagnskadegaranti på 3 år. Vagnskadegarantin ger en betydligt lägre försäkringspremie under sin giltighetstid, medan nybilsgarantin täcker fel som inte är följd av slitage (t.ex. bromsar) eller felaktigt handhavande. Mycket generellt kan följande sägas om den ekonomiska risken vid olika ålder på bilar: 0-3 år: Liten risk för större ekonomiska avvikelser om inte fordonet används extremt mycket, eller till mycket krävande uppgifter. Garantier täcker i regel fel, och vagnskadegarantin håller nere kostnaden för försäkring. 4-6 år: Osäkerheten ökar betänkligt. Ett välskött fordon som inte använts alltför mycket (mer än 2000 mil om året), samt i övrigt använts normalt kan ha relativt låga driftskostnader, samtidigt som kapitalkostnaderna sjunker. Försäkringspremien ökar dock, och en del underhållskostnader likaså (t.ex. bromsbyten, mer omfattande serviceprogram etc.). 7 år och mer: Fordonet är i regel avskrivet. Mycket hög risk och variation beträffande driftoch underhållskostnader (att det skiljer en faktor tio från ett år till ett annat är inte ovanligt när behov av större reparation uppstår). Omfattande reparationsbehov kan generera störningar i verksamheterna, då fordon ej finns tillgängliga. När det gäller äldre fordon bör också följande beaktas: * Det är lätt att hamna i en reparationscykel, där fordonet kontinuerligt behålls på grund av att utlägg för kostsamma reparationer ej skall gå till spillo (exempelvis att fordonet behålls och repareras för 15 tkr ett år på grund av att det reparerats för 20 tkr året innan) * När en verksamhet haft avskrivna fordon under längre tid är det inte ovanligt att budgetutrymme som möjliggör nyinvestering saknas (reparationer finansieras från fall till fall), vilket motverkar utbyte av fordonen. * Det är också på sin plats att betona skillnaden mellan privat och kommunalt bilägande, då resonemang alltför ofta bygger på det förstnämnda. Som privatperson finns helt andra möjligheter att lägga tid på att finna, samt välja egna lösningar (laga själv, välja valfri verkstad, fynda reservdelar, få hjälp av bekant etc) än för en kommunförvaltning där man är hänvisad till rutiner och avtalade leverantörer, och där det knappast är önskvärt att medarbetarna lägger åtskilliga timmar av sin arbetstid på att felsöka fordon. Sist men inte minst bör miljö-, säkerhets-, och arbetsmiljöaspekterna framhållas. Nyare fordon har generellt såväl bättre säkerhets- som miljöprestanda. 7

11 3.3 Ekonomisk jämförelse och indikationer Direktinköp innebär en motsvarande merkostnad på 3-4% per år under 3-5 års innehav jämfört med finansiell leasing på grund av att momsavdrag ej kan göras. Således är kostnaden direkt högre om kalkylränta läggs till (om inte annat i bästa fall neutral). Jämförelse har därför gjorts mellan finansiell och operationell leasing. Kostnaderna i exemplet nedan (uppdaterad jämförelse från exemplet ur konsekvensbeskrivningen av fordonsbyte ) bygger på indikativa uppskattningar. I praktiken varierar kostnaderna från fall till fall, och administrationskostnaderna kan variera stort. Mot bakgrund av den stora skillnaden i antalet ärenden som måste administreras av kommunen i jämförelse mellan de båda alternativen bedöms det dock högst rimligt att ta med detta. Toyota Yaris 1.0 Vw Golf 1.6 Multifuel Vw Passat Tsi Ecofuel Årskostnad - Långtidshyra (Gatubolaget) Beräknad kapitalkostnad *(1) Leasing-/faktureringsavgifter Servicekostnad Däck, samt byte och förv Försäkring Skatt Ersättningsbil vid service Förbrukningsartiklar Besiktning *(2) Administration *(3) Övrigt??? Summa - Årskostnad *(1) Enligt nyligen genomförd fordonsbytesutredning. Kapitalkostnaderna bygger på listpriser i grundutförande, vilket kan skilja sig från Gatubolagets modeller i fråga om eventuell extrautrustning. Effektiv ränta 5%. *(2) Från och med det år fordonet blir tre år *(3) Administrationskostnader tim/år Fakturor 12 Skador 4 Anpassning och extrautrustning 2 8

12 Däck 2 Garantiärenden 2 Service 2 Skatt och försäkring 1 Summa 25 *(3)Tidsåtgången skall betraktas som mycket indikativ och kan variera stort från fall till fall. Kostnader för drivmedel och skador (självrisk eller reparation) tillkommer oavsett ägandeform. Som synes varierar kapitalkostnaden mellan tkr mellan stor och liten bil. För lätt begagnade bilar minskar denna med i storleksordningen 30-50% - dvs med maximalt tkr om året. Mot bakgrund av att en större service med tillhörande reparation av något slag kan i regel kostar mellan 5-15 tkr kan den ekonomiska utfallet variera stort. 4 Slutsatser Leasing (operationell eller finansiell) av fordon är det ekonomiskt mest gynnsamma alternativet för kommunen bland annat på grund av gällande regler för momsavdrag. Huruvida kommunen väljer finansiell eller operativ leasing är lite av en strategisk fråga kring hur stor administration som bedöms rimligt att ha internt, hur egen insatstid värderas, samt inte minst om en jämn kostnadsnivå värdesätts. Inköp av begagnade fordon rekommenderas inte på grund av risker kring ekonomi och funktionalitet, samt att miljö- och säkerhetsarbetet riskerar att hamna på efterkälken. Transportcentralens förutsättningar bör beaktas vid val av finansiell eller operationell leasing. Operationell leasing kan också ofta anpassas för att nå bästa möjliga totalekonomi. 9

13 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Avbryta markanvisningstävling på Västerhöjden, Kärna 67:1 (Dnr KS2011/1615) Sammanfattning En markanvisningstävling för byggnation av lägenheter på del av fastigheten Kärna 67:1 inom detaljplanen för Torsby 1:9 m.fl. pågick under oktober 2011 till januari Kommunen fick in två anbud. Eftersom båda anbuden anger ett pris som är avsevärt lägre än tidigare såld mark i Kärna föreslår förvaltningen att markanvisningstävling avbryts i avvaktan på ett bättre marknadsläge. Bakgrund 2008 antogs en ny detaljplan för Torsby 1:9 m.fl. för byggnation av bostäder och en ny skola. Inom detaljplanen äger kommunen en liten del mark och en privat exploatör resterande. Exploatören skall bygga bostäder och bygga ut allmän plats inom detaljplanen löpande, allt eftersom de säljer tomter. I det rådande marknadsläget har försäljningen avstannat och Exploatörens byggnation likaså. Detta påverkar delar av den kommunägda marken eftersom vägar, skola m.m. inte än blivit utbyggt i området fick förvaltningen uppdraget att gå ut med den kommunägda marken närmast Lyckevägen på markanvisningstävling med syftet att bebygga marken med lägenheter. Två anbud inkom. En utvärderingsprocess har ägt rum. Bedömning Det är många delar i detlajplanen för Torsby 1:9 m.fl. som inte blivit utbyggda än. Huvudmannaskapet är enskilt, skola, vägar och annan allmän plats skall byggas ut av exploatören i detaljplanen. Exploatören bygger inte ut för än delar av området är sålda. Just nu är efterfrågan på bostäder i Kärna inte så stor. Förvaltningen föreslår därför att kommunen skall avvakta en försäljning på Västerhöjden. Förvaltningen ser också samordningsvinster med att man avvaktar med en försäljning eftersom allmän plats mark inte är utbyggd och huvudmannen skall bygga ut cykelvägar genom området kommunen tänkt sälja. Ekonomisk bedömning Kommunen fick in två likartade anbud. Priset som angavs i anbuden är avsevärt lägre än vad kommunen tidigare sålt byggrätter för i Kärna. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

14 2(2) Förslag till kommunstyrelsen Markansvisningstävlingen för del av västerhöjden avbryts. Henrik Haglund Mark- och exploateringschef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Amanda Staf, Samghällsbyggnad För kännedom till: Henrik Haglund, Samhällsbyggnad

15 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Markanvisningsavtal och utvärdering av markanvisningstävling Ullstorp entré. (Dnr KS2011/1610) Sammanfattning En markanvisningstävling genomfördes under oktober 2011 till januari Efter en utvärderingsprocess under våren 2012 föreslår förvaltningen Derome hus AB som exploatör att förvärva marken. Ett markanvisningsavtal har upprättats. Köpeskillingen uppgår till kr och området kommer att bebyggas med nio enfamiljshus. Bakgrund Förvaltningen fick i uppdrag, från kommunstyrelsen hösten 2011, att gå ut med området Ullstorps entré på markanvisningstävling. Syftet var att genomföra detaljplan för Ullstorp fullt ut och bebygga området med 8-10 småhus. Under oktober 2011 till januari 2012 genomfördes markanvisningstävlingen i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Kommunen fick in fyra anbud (se bilaga utvärdering). Efter en utvärderingsprocess under våren 2012 valdes Derome ut för fortsatt samarbete och därmed förvärvare av marken. Bedömning Derome har lång erfarenhet inom branschen och många pågående och genomförda referensobjekt som förvaltningen har fått ta del av under utvärderingsprocessen. Derome står för hela kedjan från skog till färdigt hus och kan leverera i enlighet med Kungälvs kommuns miljöprogram. Bygglov är redan sökt för 9 energieffektiva småhus och byggnation kommer påbörjas när Derome lyckats sälja 50 % av husen. Derome skall ta tillvara på nivåskillnaderna i området och bevara en del träd och bäck. Ekonomisk bedömning Köpeskillingen uppgår till kr inkl. VA. En delbetalning kommer erläggas inom 4 veckor efter att markanvisningsavtal vunnit laga kraft, resterande erläggs när Derome sålt 50 % av byggrätterna, dock senast Derome bygger ut alla anläggningar på kvartersmark inklusive lekplats och gångvägar inom området. All fastighetsbildning och bildande av gemensamhetsanläggningar bekostas av Derome. Kommunen kommer inte ha några kostnader i samband med försäljningen. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

16 2(2) Förslag till kommunfullmäktige 1. Upprättat markanvisningsavtal godkänns. 2. Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna markanvisningsavtalet. Henrik Haglund Mark- och exploateringschef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Amanda Staf, Samhällsbyggnad Derome Hus AB, Bjurumsvägen 14, Veddige För kännedom till: Henrik Haglund, Samhällsbyggnad

17 Kriterier PEAB BOSKAPARNA DEROME (Intervju) ROMELANDA SNICKERI (Intervju) Upplåtelseform hus Bostadsrätter Hus hus Antal kvm BTA 9 x 121 m2 BOA 16 x 70/89 kvm 9 9 x 126 kvm Antal bostäder 9 16 lägenheter 9-11 hus beroende av om 9 kommunen vill ha 11 mindre hus eller 9 större. Totalpris på byggrätt kr kr kr kr Tidsplan byggnation Tidsplan betalning Förutsättningar att genomföra projektet Krävs ett positivt besked från PEABs investeringsgrupp. När 60% av husen är sålda kan de påbörja en byggnation Inga exploaterings- eller planavgifter ko0mmer erläggas utöver angiven köpeskilling. Mycket Goda. Referensobjekt finns Behöver sälja 60-80% Ej redovisat Goda Referensobjekt i Stenungsund och kungsladugård med inflyttning i år. Kan komma igång med ett hus som visningsobjekt och därefter bygga i takt med försäljning. Vill söka bygglov så snart de får för kommunen. 4 veckor efter att markanvisningsavtalet blivit antaget. Mycket goda Visat upp många bra referensobjekt. Ekonomiskt starka Ej redovisat Vid tillträde till marken Ansvar för biotoppskyddade murar NEJ, Förutsätter att det inte finns i området. (vilket är konstigt eftersom vi skrivit om det i inbjudan.) Lekplats Ja Nämns inte i anbud men nänmt muntligen att det går att lösa. Har hand om hela processen från träd till förvaltning. Ej redovisat Ej redovisat Ej redovisat Nämns inte i anbud Eventuellt konceptboende Koncepthus Lilla Vänern Koncepthus koncepthus Ej redovisat Gestaltning och relation till omgivning Trädgård, möjlighet till uteplats, träd, växter men i övrigt inte redovisat. Gestaltning Hus i två våningar om 121 BOA Svårt att utläsa ur deras skisser. Dåligt beskrivet under intervju. Under intervju: Bra koll på övriga byggnader i omgivningen och berättar om hur de tar tillvara på markens variationer och anpassar sin byggnation efter den istället för att gör den jämn för att sedan bebygga den. Vill ta tillvara på träd och bäck i området. Vill tillsammans med kommunen ta fram förslag. Derome bygger helst enbart i trä, med trästomme. Ja Trähus i två plan, ljus kulör, pulpettak med bandtäckt plåt eller papp. Souterränghus blandat med plana hus Gestaltningsgruppen Energieffektivt byggande Fjärrvärme - Enligt planhandläggaren till Ullstorp så är denna gestaltning det vi helst minst vill se på Ullstorp. - Ingen entrékänsla Positiva Positiva Satsar allmänt på lågenergihus, vill bygga 9 energieffektiva småhus på Ullstorp. Vill helst bygga mer energieffektivt och slippa fjärrvärmekravet. En energiförbrukning som motsvarar 70 % av nuvarande BBR-kurvan. Parkering Carport Carport/garage

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

F. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK

F. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK Exploatören ansvarar för och bekostar tillsammans med övriga exploatörer inom detaljplaneområdet, för iordningställande av lekplats med belysning på kvartersmark samt belysning till ovan beskrivna besöksparkering.

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL. Höjdvägen. Höjdvägen 1(7) Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2.

MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL. Höjdvägen. Höjdvägen 1(7) Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2. Höjdvägen 1(7) MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL Höjdvägen Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2. Parter: Österåkers kommun, MBA Mark & Invest i Täby AB, Österåkersvatten AB. Utkast 2016-05-10

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling 2016-01-27 Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering ADRESS

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten. 2013-11-12 Sida 1 av 5 Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och Einar Mattsson Projekt AB, org nr 556628-1920, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-10-05 Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen har till syfte att

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Försäljning av mark för parhus i Brittsbo

Försäljning av mark för parhus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för parhus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Östersunds kommun har planlagt Brittsbo i syfte att kunna erbjuda invånarna bostadsbyggande i ett attraktivt naturskönt

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Innehåll Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 3 Markanvisning generellt 5 Markanvisning vid

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Detaljplan för VENA 1:3 M. FL. Bostäder och väg i Västra Ytterby Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering ADRESS Nämndhuset

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN RIKTLINJER Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN Sölvesborgs kommun, upprättad 2015-12-14, KF 153/2015 Vad är ett exploateringsavtal? Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. För Egendomen gäller detaljplan Löddeköpinge 14:78 m. fl, lagakraft , bilaga B, vilken Exploatören tagit del av.

MARKANVISNINGSAVTAL. För Egendomen gäller detaljplan Löddeköpinge 14:78 m. fl, lagakraft , bilaga B, vilken Exploatören tagit del av. 1 (5) MARKANVISNINGSAVTAL Mellan Kävlinge kommun (212000-1058), Box 501, 244 80 Kävlinge, nedan kallad Kommunen och xxxx (xxxx) *adress, nedan kallad Exploatören, träffas denna dag föreliggande markanvisningsavtal.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren. Tjörns Kommun, Västra Götaland

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren. Tjörns Kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-11-30 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Antagandehandling Januari 2012 Normalt planförfarande (PBL 1987:10) KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 1 (5) KÖPEAVTAL FASTIGHET Del/ar av fastigheten/erna Kävlinge Löddeköpinge 14:4 och 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 KÖPARE BAKGRUND TILL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

DEL AV LUNDBY 1:2 M.FL, BOSTÄDER

DEL AV LUNDBY 1:2 M.FL, BOSTÄDER G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2012-03-01, rev 2014-03-06 Detaljplan för DEL AV LUNDBY 1:2 M.FL, BOSTÄDER Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2014/95 2014-02-27 Kommunstyrelsen Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Enkelt planförfarande 2012-02-07 Handlingar Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Sidan 1 av 6 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Enligt lagstiftning från 1 januari 2015 ska samtliga kommuner anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dessa

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning KS.2017.0178 Sida 1 (6) 2017-04-04 Gustav Svebring 0413-625 47 Gustav.Svebring@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer för markanvisning Ärendebeskrivning Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Avtal om försäljning av del av Gredelby 7:72 KS-2013/871

Avtal om försäljning av del av Gredelby 7:72 KS-2013/871 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2013/871 2014-02-28 Kommunstyrelsen Avtal om försäljning av del av Gredelby 7:72 KS-2013/871 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Avtal om försäljning, del av Gredelby 7:72

Avtal om försäljning, del av Gredelby 7:72 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/871 2013-08-13 Kommunstyrelsen Avtal om försäljning, del av Gredelby 7:72 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Detaljplan för småbåtshamn i Surte inom fastighet Surte 2:38 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för småbåtshamn i Surte inom fastighet Surte 2:38 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för småbåtshamn i Surte inom fastighet Surte 2:38 Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Antagen av SBN 2012-06-21 Laga kraft 2012-07-20 Normalt planförfarande 2012-03-05,

Läs mer

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 84 Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Stadsbyggnadskontoret Peter Hellsten februari 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Strand 1:109-1:111, 1:388, 1:389 samt delar av Strand 1:112,

Läs mer