WJ S~ G~~ 200Q'C!5 -/ I. Miljöbil som personalbil? Personalutskottets protokoll den 23 april 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WJ S~ G~~ 200Q'C!5 -/ I. Miljöbil som personalbil? Personalutskottets protokoll den 23 april 2009"

Transkript

1 Personalutskottets protokoll den 23 april Miljöbil som personalbil? I ärendet föreligger tjänsteskrivelse per den 15 april Arbetsrättschef Hans Broman föredrar ärendet. Personalutskottet Beslutar att "Miljöbil som personalbil" för närvarande inte ska genomföras. Mot beslutet reserverar sig Mona Collin (C) och Robert Halef (KD). Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande WJ S~ 200Q'C!5 -/ I G~~

2

3 Södertälje U kommun Tänsteskrivelse Personalavdelnin en Till Personalutskottet Miljöbil som personalbil? Sammanfattning Kommunstyrelsen har uppdragit åt personalutskottet att utreda förutsättningarna för en kostnadsneutral modell för att erbjuda personalen att leasa miljöbilar genom arbetsgivaren. Personalavdelningen har tagit fram detta beslutsunderlag som visar hur ett sådant upplägg skulle fungera och belyser fördelar och nackdelar med en sådan satsning ur såväl arbetsgivarperspektiv som miljöperspektiv. Avsikten är att bifogad PM ska kunna ligga till grund för ett ställningstagande till om kommunstyrelsen ska gå vidare i denna fråga. Om svaret blir ja, behöver vissa detaljfrågor belysas, vilket bör ske under medverkan av personalavdelningen och miljökontoret. Beslutsunderlag Denna tjänsteskrivelse Bilaga 1: Personalavdelningens PM Bilaga 2: Kommunstyrelsens protokollsutdrag 15 dec 2008, 256 Bilaga 3: Tage Gripenstams (C) skrivelse från november 2008 Förslag till beslut Alternativ 1: Kommunen ska erbjuda kommunens anställda miljöbil som personalbil mot bruttolöneavdrag, beräknat så att kommunens kostnader täcks. Kommunstyrelsen uppdrar åt personalutskottet att fatta de beslut som behövs för genomförandet. Alternativ 2: Upplägget "Miljöbil som personalbil" ska för närvarande inte genomföras. ~~~~A0 Personaldirektör Besöksadress: Campusgatan 26 Tfn Södertälje Org-nr

4 I) kommun Södertälje PM Persona lavdelninqen Version 3 Miljöbil som personbil? 1. Ärendegången Kommunstyrelsen uppdrog den 15 december 2008, 256, åt personalutskottet att utreda förutsättningarna för en kostnadsneutral modell för personalleasing av miljöklassade personbilar. Protokollsutdraget bifogas, liksom den skrivelse från Tage Gripenstam (C) som låg till grund för beslutet. Personalavdelningen har nu utrett frågan och lägger här fram ett beslutsunderlag utan eget ställningstagande. Avsikten är att frågan ska kunna behandlas av personalutskottet den 23 april, CESAM den 27 april och kommunstyrelsen den 28 maj I denna PM tar vi först upp hur det efterlysta upplägget skulle kunna fungera, och vilka ekonomiska konsekvenser den skulle ge. Därefter diskuterar vi upplägget ur arbetsgivarpolitisk synpunkt, och sedan ur miljösynpunkt. I utredningsarbetets miljödel har miljöstrateg Ebba Jordelius vid miljökontoret varit personalavdelningens samtalspartner. 2. Hur det kan bli fördelaktigt att ha en personalbil Om en arbetsgivare låter en anställd disponera en personbil för privat bruk (i annat än ringa omfattning), förmånsbeskattas bilförmånen. Resor till och från arbetet räknas som privat bruk. Förmånsvärdet beror bland annat på bilens nybilspris plus anskaffningskostnad för extrautrustning. För miljöbilar finns regler om nedsatt förmånsvärde. Förmånsvärdet reduceras om den anställde har omfattande tjänstekörning (minst mil per år) med bilen. Lagstiftaren har satt/örmånsvärdet relativt lågt, möjligen med tanke på att det förekommer att anställda inte har något val utan är tvungna att ha "tjänstebilen". Om arbetsgivaren och den anställde kommer överens om ett avdrag från bruttolönen som gör bilen kostnadsneutral för arbetsgivaren, så minskar också arbetsgivaravgiften. Ligger lönen över intjänandetaket för allmän pension, så förlorar den anställde inga förmåner från allmän pension. Besöksadress: Campusgatan 26 Tfn Södertälje Org-nr

5 2 (11) Motsvarande gäller också takbeloppet för sjukpenninggrundande inkomst. Arbetsgivaravgifterna är lika i alla lönelägen, men förmånerna har tak. Vidare kan en stor arbetsgivare kan också troligen utverka bättre rabatter hos bilhandlare än vad en privatperson kan. Därför tycker många som erbjuds "tjänstebil" mot bruttolöneavdrag att det är en bra lösning som ger dem möjlighet att köra en ny bil till en överkomlig kostnad. Andra är inte intresserade, eftersom de inte är beredda att lägga ner så mycket pengar på sitt bilinnehav. Många reparerar bilen själva för att hålla kostnaden nere. En del företag tillhandahåller "tjänstebil" utan ett uttryckligt bruttolöneavdrag. De har säkerligen ändå bilkostnaden i bakhuvudet när de löneförhandlar med berörda anställda. I många fall kan det också vara intressant för företaget att resande personal möter kunderna i en fräsch företagsbil. Vi undviker i fortsättningen ordet "tjänstebil" i denna PM, eftersom Södertälje kommun sedan länge använder det ordet om bilar i sin egen bilpark, alltså bilar som inte kan disponeras av de anställda på deras fritid. När det gäller bilar i ett upplägg med kostnadsneutralt bruttolöneavdrag är inte heller ordet "förmånsbil" bra. Bilen är då inte någon förmån utöver den egentliga bruttolönen, som ingår i anställningsavtalet och är föremål för årlig löneöversyn. "Personalbil" är ett bättre ord, som används av bland andra Toyota och Miljöbilscentralen. De miljöbilspremier som funnits i ett par år har varit tillgängliga endast när bilen köps aven privatperson. Den förmånen har alltså inte kunnat användas i personalbilsupplägget. Men premierna slopas från l juli 2009 och ersätts av att miljöbilar befrias från fordonsskatt i fem år, oavsett vem som äger dem. Fordonsskattebefrielsen kommer då indirekt även den som leasar en miljöbil till godo, genom att arbetsgivaren sänker bruttolöneavdraget. 3. Vad är en miljöbil? Som miljöbilar räknas till att börja med miljöbränslebilar, alltså bilar som drivs avel, etanol, biogas eller andra förnybara, icke fossila, drivmedel, och vars bränsleförbrukning ligger under ett visst tak. Skattereglerna om nedsatt förmånsvärde gäller bara miljöbränslebilar. Tidigare har miljöbränslebilar också varit befriade från trängelskatt i Stockholms innerstad, men det undantaget avvecklas och berör inte längre nya bilar. När det har gällt fordonsskattebefrielse -liksom hittills har gett för miljöbilspremie - räknar man också in bensinbilar och dieselbilar som är mycket bränslesnåla och därför släpper ut högst 120 g koldioxid per km,

6 3(11) vilket motsvarar ca 0,5 liter bensin per mil. Dieselbilar måste då också ha partikelfilter eller motsvarande. I de krav som ställs på statliga myndigheters inköp av tjänstebilar godkänns båda kategorierna, alltså miljöbränslebilar och mycket bränslesnåla bilar. Bland miljöbilar brukar gasbilar och elhybridbilar anses bäst ur miljösynpunkt. Dessa har därför tatt en extra förmånlig skattemässig behandling, vilket kan behövas eftersom dessa bilar är dyrare i tillverkning och inköp. Arbetsgivare som vill erbjuda "Miljöbil som personalbil" väljer själva vilka slag av miljöbilar erbjudandet ska omfatta. 4. Kalkylexempel Miljöbilscentralen gör kalkyler för alla miljöbilar som säljs i Sverige. Vi har här gjort ett urval av dem för att belysa hur bilkostnaden kan se ut dels om man har en personalbil i tre år, dels om man köper en ny privatbil. Båda kalkylalternativen utgår från en årlig körsträcka av mil och ett antaget restvärde efter tre år om 45 % av inköpspriset. I det ena fallet leasas bilen i tre år genom arbetsgivaren. I det andra fallet köps den in och amorteras på motsvarande sätt. Den som kör mindre än mil per år tar i båda alternativen en något lägre totalkostnad än vad dessa kalkyler visar, eftersom marknadsvärdet efter tre år då kan förväntas bli högre. Skriver man avtalet utifrån mil och sedan faktiskt kör mindre, så ökar utsikterna till återbetalning efter periodens slut, såvida man inte väljer att behålla bilen. Det ligger i arbetsgivarens intresse att lägga in kostnader för ett fullserviceavtal i paketet, och en betalningsbefrielseförsäkring som träder in om den anställde blir sjuk och bruttolöneavdragen därför inte kan göras. Så har gjorts för personalbilsalternativet. Administrativa kostnader ingår också där. Samma kostnad för fullserviceavtal har lagts in i privatbilsalternativet. Vanlig bilförsäkring ingår i båda alternativen. Miljöbilama är som sagt befriade från fordonsskatt. Kalkylerna förutsätter att bilen inte har någon extrautrustning utöver vinterdäck. I personalbilsalternativet finns två varianter, beroende på om den anställde har låg eller hög marginalskatt (33 resp 53 %). Detta svarar mot om årsinkomsten ligger under eller över den nedre brytpunkten för statlig inkomstskatt, kr under 2009 (motsv kr/mån). (Vi bortser

7 4 (11) från att några anställda har inkomster över övre brytpunkten, och därmed högre marginalskatt än 53 %.) I tabellen anges som månadskostnad för personalbil nettoeffekten efter skatt av bruttolöneavdrag och förmånsbeskattning. Den svarar mot den minskade nettolön som betalas ut. Bilmodell (exempel) Månadskostn Månadskostn Månadskostn Lägre privatbil personalbil personalbil månadskostn Beloppen är avrundade. Låg marginal- Hög marginal- Drivmedel ingår inte. skatt (33 %) skatt (53 %) Gashybrid (gas och bensin): VW Touran Conceptline 4500 kr 3300 kr 2900 kr kr EcoFuel Elhybrid (el och bensin): Toyota Prius Business HSO 5800 kr 4300 kr 3700 kr kr Etanolbilar: Renault Clio 1,2 Expression 3100 kr 2700 kr 2500 kr kr VW Golf 1.6 Trendline 3600 kr 2900 kr 2700 kr kr Ford Focus 1.8 FFV Trend 3900 kr 3100 kr 2800 kr kr Volvo S80 2.0F 5400 kr 4300 kr 4000 kr kr Bränslesnåla bensinbilar: Citroen C1 1.0i SX 2700 kr 2500 kr 2400 kr kr Skoda Fabia Greenline TOI 3500 kr 3200 kr 3000 kr kr Bränslesnåla dieselbilar: Opel Corsa 1.3 Cdti 3d 3700 kr 3200 kr 3000 kr kr Det är tydligt att bilägandet blir billigare i personalbilsupplägget än om man köper en likadan ny miljöbil och finansierar den på angivet sätt. Mellan tumme och pekfinger kan man säga att personalbilsupplägget gör att en anställd kan disponera en ny bil i tre år framåt till ungefär samma kostnad som för att köpa in en likadan bil som är ett par år gammal, och behålla den i tre år. Personalbilsleasing ger den enskilde lägre månadskostnad även för en etanolbil, men förtjänsten är inte lika stor som för gasbil eller elhybridbil. För bränslesnåla bensin- eller dieselbilar minskar besparingen ytterligare. Kalkylerna kan lätt anpassas inte bara till andra bilmodeller och priser, utan också exempelvis till individens önskemål om körsträcka m m.

8 5 (11) 5. Så här kan upplägget fungera för arbetsgivaren Först bestämmer kommunen om alla slag av miljöbilar ska omfattas, eller bara vissa. Därefter gör kommunen upp rabattavtal med bilåterförsäljare. Kommunen lägger ut administration runt kalkylering, bilinköp, försäkringar, försäkringsskador, inbyten, återlämningar m m på en samarbetspartner. Det ligger nära till hands att det blir Miljöbilscentralen AB, som för närvarande har ett 30-tal arbetsgivare som kunder, främst kommuner och kommunala företag. I Stockholms län är Tyresö kommun hittills den enda kunden. Det finns också kommuner som anlitar Toyota. I samarbete med SKL Kommentus erbjuder Toyota en liknande service som Miljöbilscentralen, men i så fall kan de anställda inte välja andra bilmärken. Miljöbilscentralen utformar kalkyler och kontrakt efter kommunens önskemål och levererar till kommunens löneenhet uppgifter om beloppet för bruttolöneavdrag och förmånsvärden. Löneenheten verkställer bruttolöneavdragen. Vid sjukdom och andra ledigheter (se nedan) ser löneenheten till att pengarna kommer in från betalningsbefrielseförsäkringen i stället för från löneavdrag. När anställningen upphör eller avtalsperioden upphör ger Miljöbilscentralen löneenheten underlag för slutavräkning som görs med den anställde eller i vissa fall med betalningsbefrielseförsäkringen. I standardkalkylen ingår att arbetsgivaren täcker in ersättningen till Miljöbilscentralen och dessutom lägger på ett mindre belopp för det merarbete som uppstår i arbetsgivarens löneadministration. I sällsynta situationer kan det också inträffa att pengar som ska betalas av den anställde inte kan drivas in, trots försäkringslösningen nedan. Standardkalkylen innehåller en reserv för sådant, genom en f6rhöjd kalkylräntesats. Om en arbetsgivare erbjuder de anställda miljöbil som personalbil bör det inte vara ett tilltalligt erbjudande, utan något som förväntas bestå i flera år. Det finns alltså ett upplägg utarbetat, som är kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Frågan är hur det slår i andra avseenden. 6. Så här kan upplägget fungera för den anställde Kommunens tillsvidareanställda rar ett informationshäfte om erbjudandet. Med tanke på den treåriga avtalsperioden är det lämpligt att inte rikta erbjudandet till personer som fyllt 62 år. Med tanke på villkoren i betalningsbefrielseförsäkringen är det lämpligt att undanta personer som är

9 6 (11) helt eller delvis sjuklediga eller tjänstlediga när avtalet tecknas, och även personer som har sjukersättning från Försäkringskassan. Den som är intresserad följer dessa steg: - Vänder sig till någon av de bilåterförsäljare kommunen har upphandlat och begär en offert utställd på arbetsgivaren. - Går in på och fyller i de uppgifter som behövs för att få en individuell bilkalkyl. Väljer extrautrustning. - Beställer bil genom Miljöbilscentralen. - Undertecknar ett treårigt personalbilsavtal med kommunen, upprättat av Miljöbilscentralen. - Betalar för bilen genom ett avdrag på bruttolönen. I avtalet skriver man in att bruttolönebeloppet ska omprövas regelbundet så att det fortsätter att vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Det innebär att bruttolönebeloppet justeras uppåt eller neråt under avtalsperioden. Man skriver också in att lagenlig sjuklön, övertidsersättningar och frånvaroavdrag ska beräknas utifrån den egentliga månadslönen. Vid treårsperiodens slut kan den anställde välja mellan att: köpa bilen till aktuellt marknadsvärde byta in den mot en ny bil och teckna ett nytt bilavtal återlämna bilen för försäljning genom s k remarketing I samtliga tre fall uppstår ett över- eller underskott gentemot det restvärde som kalkylerades på förhand. Både överskott och underskott regleras mot den anställde. Miljöbilscentralen skriver: "Du har samma risker och möjligheter i detta avseende som om du köpt bilen själv. Det är därför bättre att 'ligga lite i överkant' vid beräkning av antal körda mil i bilkalkylen." Vad händer då om anställning upphör före treårsperiodens slut? Den anställde kan då köpa bilen till marknadsvärdet eller återlämna den. Även i dessa fall uppstår ett över- eller underskott som regleras mot den anställde. Om den anställde har sagt upp sig själv, eller avlidit, ersätter betalningsbefrielseförsäkringen ett eventuellt underskott, upp till ett visst tak. Om den anställde blir sjuk, täcker betalningsbefrielseförsäkringen bilkostnaden upp till ett visst tak (fn kr under treårsperioden). Samma gäller om föräldraledig och/eller tjänstledig i mer än 90 sammanhängande dagar. Om försäkringsersättningen inte täcker arbetsgivarens kostnader under frånvaron ska den anställde betala ett belopp som motsvarar "Arbetsgivarens månadskostnader" enligt bilkalkylen.

10 7(11) 7. Konsekvenser för sjukförsäkring och föräldraförsäkring Under sjuklöneperioden (dvs de två första veckorna aven sjukperiod) förlorar individen inget på bruttolöneavdraget, oavsett inkomstläge. Men beroende på inkomstläge kan bruttolöneavdraget påverka den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Under 2009 svarar SGI-taket mot en månadslön av kr. Om lönen (inkl t ex o-tillägg) ligger över denna nivå påverkas inte sjukpenningen. I lägre inkomstlägen minskar däremot sjukpenningen som en följd av bruttolöneavdraget. Exempelvis minskar sjukpenningen i dessa fall med 93 kr/dag (ca kr/mån), om bruttolöneavdraget är kr/mån. Taket för föräldrapenning ligger vid en inkomst av kr/mån. Om lönen (inkl o-tillägg och efter bruttolöneavdrag) ligger över den nivån påverkas inte föräldrapenningen. Vid lägre lön minskar föräldrapenningen, exempelvis med 93 kr/dag om bruttolöneavdraget är kr/mån. Men betalningsbefrielseförsäkringen innehåller också ett moment som kompenserar sjuka och föräldralediga för dessa effekter. Vid sjukdom eller olycksfall som ger hel frånvaro från arbetet betalar försäkringen i efterhand de månatliga kostnaderna enligt personalbilsavtalet. Samma gäller vid föräldraledighet och/eller tjänstledighet i mer än 90 sammanhängande dagar. Försäkringen går inte in vid partiell sjukledighet, föräldraledighet etc. 8. Konsekvenser för pension I upplägget bör ingå att kollektivavtalad pension (tjänstepension) inte ska påverkas av personalbilsinnehav. Däremot påverkas för de flesta anställda den allmänna pensionen, alltså den lagstadgade som utbetalas av Försäkringskassan. Den baseras på "pensionsgrundande inkomst". Denna blir aldrig större än 8,07 inkomstbasbelopp för ett kalenderår, vilket 2009 motsvarar kr/mån. Om årsinkomsten (minus bruttolöneavdrag plus förmånsvärde) är högre än så, påverkas alltså inte den pensionsgrundande inkomsten. Men är årsinkomsten lägre, kommer ett personalbilsavtal att under treårsperioden minska den pensionsgrundande inkomsten med mellanskillnaden mellan bruttolöneavdraget och bilförmånsvärdet. Ett exempel: Bruttolöneavdrag kr/mån och förmånsvårde kr/mån minskar årets pensionsgrundande inkomst med kr/mån, dvs kr för helt kalenderår.

11 8(11) Det går inte att på förhand säga exakt hur mycket den framtida pensionen påverkas av detta. Miljöbilscentralen hänvisar intresserade anställda till att simulera sin framtida pension på Personalavdelningen har i stället försökt beräkna hur mycket en anställd i lägre löneläge (under ca kr/mån) skulle behöva lägga i en privat pensionsförsäkring för att gardera sig mot minskad pension. En mycket grov tumregel kan vara att under treårsperioden betala månadspremier som är ungefär en tiondel av den kostnad som anges för den bilmodellen i kalkyltabellens kolumn "Månadskostn privatbil", t ex 580 kr/mån i premie om man har en Toyota Prius. Det säger sig självt att detta äter upp en del av den besparing i månadskostnad som personalbilen ger enligt kalkyltabellen. För en anställd med inkomst under brytpunkten för statlig inkomstskatt (ca kr/mån) kan man grovt uppskatta att pensionspremien (efter skatteavdrag) äter upp omkring en fjärdedel av besparingen för en gasbil eller elhybridbil, en tredjedel eller hälften av besparingen för en etanolbil och det mesta av besparingen för en bensinsnål bil. För en anställd, vars inkomst i stället ligger ett eller ett par tusen kronor över brytpunkten, äter pensionspremien upp en betydligt mindre del av besparingen. Det beror på att marginalskatten är högre över brytpunkten, vilket gör att avdraget för pensionspremie blir mer värt. Den inkomst vi talar om är liksom förut egentlig inkomst minus bruttolöneavdrag plus fönnånsvärde. 9. En bra arbetsgivaråtgärd? Ett erbjudande om miljöbil som personalbil bör kunna vara särskilt intressant för anställda i högre lönelägen (över ca kr/mån i månadslön), som är på väg att köpa en ny bil och kan tänka sig att välja en ny miljöbil om villkoren är bra. Erbjudandet kan också behövas för att kommunen ska kunna bli en attraktiv arbetsgivare för personer som i dag har en personalbil hos annan arbetsgivare. Men vår slutsats av avsnitt 8 om pensioner är att det är svårt att rekommendera anställda i lönelägen under brytpunkten att beställa en personalbil, om de inte samtidigt också lägger pengar på en pensionsförsäkring. Vidare skulle många ändå aldrig retlektera över att köpa en fabriksny bil. Troligen skulle de flesta i dessa lönelägen uppfatta personalbilsupplägget som ointressant.

12 9 (11) Frågan är då hur anställda reagerar om kommunen går ut och erbjuder en lösning som tycks ge fördelar i första hand till dem som redan har en bra lön. Vi kan inte bortse från risken att det skulle ge irritation och dålig stämning bland kommunens personal. Kanske kan vi lyckas förklara att fördelarna inte bekostas av kommunen, utan av skatte- och socialförsäkringssystemen i hela landet. (Numera beror en kommuns skatteinkomster inte på kommuninvånarnas inkomster utan på rikets invånares inkomster.) Men det kan bli svårt att få acceptans även för den förklaringen. Man kan då komma att efterlysa förmåner som gäller begagnade bilar och/eller kollektivtrafik. Men det upplägg som finns konstruerat ger inget utrymme för begagnade bilar, och kommunen skulle inte klara av att på egen hand lägga upp och administrera ett sådant system - dessutom är utbudet av begagnade miljöbilar fortfarande inte så stort. Personalavdelningen har tidigare utrett möjligheten att subventionera anställdas periodkort på SL. Det visade sig då att varje subvention skulle innebära en skattepliktig förmån fullt ut, och det inte går att skapa ett upplägg som ger fördelar till de anställda utan att ge betydligt större kostnader för kommunen. Även medhjälp med administration av osubventionerade SL-kort skulle öka kommunens administrativa kostnader i ett läge där vi måste hjälpas åt att minska dem. Det är svårt att veta vad de som tecknar sig för miljöbil skulle ha gjort om inte erbjudandet hade funnits. Hade de köpt en begagnad miljöbil, en ny miljöbil, en ny annan bil, eller? 10. En bra miljöåtgärd? Med ett sätt att se kan kommunen göra en bra insats för miljön genom att gynna försäljningen av miljöbilar. Därigenom minskas koldioxidutsläppen och förbränningen av bränslen som inte är förnybara. En miljöbil beräknas minska koldioxidutsläppen med ca 3 ton per år. Dessutom ger miljöbilar mindre avgaslukt i luften, och elbilar går tystare än andra bilar. Vidare kan det på några års sikt bli ett allt större inslag av miljöbilar på marknaden för begagnade bilar, ju fler som köper nya miljöbilar. Med dessa argument har staten och kommunen vidtagit en rad åtgärder. Alternativa bränslen (utom el) är skattebefriade. Miljöbränslebilar har kraftigt nedsatt förmånsvärde i förhållande till inköpspriset. Miljöbilar befrias från fordonsskatt, och fordonsskatten skärps på bilar som släpper ut mycket koldioxid. Södertälje kommun bjuder på tre timmar gratis parkering för miljöbränslebilar, även på platser med hög parkeringsavgift.

13 10(11) Men alla dessa åtgärder riskerar att skymma det faktum att inte ens miljöbilar är harmlösa ur miljösynpunkt. Den miljövänligaste bilresan är den som inte blir gjord. En personalbilsinnehavare kan invaggas i tron att bilen är ofarlig och ska användas så mycket som möjligt. Många menar i stället att samhället för miljöns skull måste ställa om från personbilsresande till mer kollektivt resande samt till cykling och promenader. Vi kan också notera att Samhällsbyggnadskontoret i samråd med Miljökontoret utreder andra slag av åtgärder för att minska det totala personbilsresandet. I detta ingår bilpool för boende i ett bostadsområde. Utredarna räknar med att undersöka om man kan ordna så att kommunens tjänstebilar används av bilpooler utanför arbetstid. Det är inte självklart att det är bäst för Södertälje kommuns profil att gå i bräschen för att också med ett personalbilserbjudande "legitimera" en fortsatt ökning av bilkörningen. I avsnitt 9 ovan har vi berört att det inte finns något motsvarande kostnadsneutralt sätt att främja anställdas privatresor med allmänna färdmedel. 11. Sammanfattning Upplägget "Miljöbil som personalbil" kan ge ett fördelaktigt tillfälle att skaffa ny bil på billigare sätt än annars. Bruttolöneavdrag, förmånsbeskattning och effekt på arbetsgivaravgifter ger den anställde lägre månadskostnad än om samma nya bil köps privat, se exempel i tabellen i avsnitt 4 ovan. Kostnadsminskningen ("vinsten") blir störst för gasbilar och elhybridbilar, medelstor för etanolbilar och minst för bränslesnåla bensinoch dieselbilar. Ju dyrare bil, desto större "vinst". Vinsten blir också större för anställda med inkomster över brytpunkten för statlig inkomstskatt, f n ca kr/mån. Bruttolöneavdraget beräknas så att arrangemanget blir kostnadsneutralt för arbetsgivaren, sedan serviceavtal, administrativa kostnader, premie för en betalningsbefrielseförsäkring m m räknats in. Miljöbilscentralen AB kan vara en lämplig samarbetspartner om upplägget ska genomföras. Kommunen har att ta ställning till vilka slag av miljöbilar som ska godkännas. Kommunen bör också förhandla fram rabatter hos återförsäljare. Erbjudandet bör riktas till tillsvidareanställda som inte fyllt 62 år. Arbetsgivaren tecknar en avgiftsbefrielseförsäkring som bland annat träder in om den anställde blir sjuk på heltid, eller har en längre föräldraledighet eller tjänstledighet. Detta är tänkt att kompensera för att bruttolöneavdraget minskar sjukpenningen. Försäkringen går inte in om man blir partiellt sjuk.

14 11(11) Ett problem är att anställda vars inkomst kommer att ligga under intjänandetaket för allmän pension (f n ca kr/mån) på grund av bruttolöneavdraget får lägre allmän pension än de annars skulle få. Berörda anställda kan motverka det genom att teckna privat pensionsförsäkring som grovt räknat förväntas kompensera bortfallet av allmän pension. Men den pensionspremien äter i så fall upp en större eller mindre del av den "vinst" som tabellerna visar, i varje fall för personer med inkomst under brytpunkten för statlig inkomstskatt. De flesta av kommunens anställda har lön långt under dessa belopp. Oavsett pensionsfrågan är frågan hur de skulle uppfatta ett erbjudande om att skaffa ny bil på fördelaktiga villkor. Kommunen kan tyvärr inte på samma kostnadsneutrala sätt erbjuda SL-kort på fördelaktiga villkor. I samråd med en miljöstrateg från miljökontoret diskuterar vi också miljöeffekterna av upplägget, och finner att dessa inte är självklara. Personalavdelningen har strävat efter att belysa frågan från flera håll och överlämnar nu åt kommunstyrelsen att ta ställning till om den ska drivas vidare. ~~~ Personaldirektör Hans Broman Arbetsrättschef

15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen I 256 Skrivelse från Tage Gripenstam (c): erbju personalen möjlighet att genom avtal leasa en miljöklassad personbil Dnr KS08/426 Sammanfattning av ärende Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2008 anmälde Tage Gripenstam (c) en skrivelse med förslag om att kommunen, genom avtal skulle erbjuda sin tillsvidareanställda personal att leasa miljöklassade bilar och betala kostnaden via bruttolöneavdrag. Tage Gripenstanl åberopar i sin skrivelse bland annat exempel från kommunerna Höör och Tyresö. Den modell som Tyresö tillämpar bedömer Tage Gripenstam som kostnadsneutral för kommunen. Förvaltningen bedömer att detta är en relativt komplicerad fråga som behöver utredas utifrån olika aspekter. Förvaltningen foreslår att ärendet överlämnas till personalutskottet for att utreda forutsättningarna för en kostnadsneutral modell for personalleasing av miljöklassade personbilar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 25 november 2008 Skrivelse från Tage Gripenstam (c) Kommunstyrelsens beslut Personalutskottet ges i uppdrag att utreda förutsättningarna for en kostnadsneutral modell for personalleasing av miljöklassade personbilar. Beslutet expedieras till: Personalutskottet + beslutsunderlag Pe»9.l)a1direktör:-Marg~~ta;~~!J~rg. +.be.s.l:u~w1~er1ag Akten Justerandes signum Anslagsdatum Vtdragsbestyrkande _I_200_8-12_-2'1_--1.-1~_01_~_. _5 b _ '" ry 1:_.'1_---_

16 CVD e ~ CENTERPARTIET Kommunstyrelsen Centerpartiets förslag: Erbjud personalen möjlighet att genom avtal leasa en miliijklassad personbil. Med syfte att påskynda övergången till miljöbilar har Centerpartiets kommunalråd, Tage Gripenstam haft möte med Toyotas huvudkontor och kontoret i Södertälje. Toyota som är ett av världens ledande och innovativa foretag med totalkoncept i sitt miljöarbete är en inspirationskälla för många, t.ex. är de föregångare för Lean modellen i Sverige och redan när företaget bildades beslutade man att inte lägga sina lokaler på odlingsbar mark, något som fortfarande gäller. Det koncept som Toyota arbetat fram för att erbjuda personal hos företag och offentliga arbetsgivare personbil är mycket spännande och Centerpartiet drar därför slutsatsen att Södertälje kommun måste och kan göra en aktiv satsning ror miljön och trafiksäkerheten. Toyota.. en förebild I syfte att hitta långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar har Centerpartiet tagit initiativ till projektet som syftar till att Södertäljes transport- och kollektivtrafiksystem ska hålla absolut världsklass. Initiativet har inneburit att Södertälje kommun tillsammans med Scania Buss, SL, och Swebus gemensamt arbetar för detta. Vi har också roreslagit inrättande av mobilitetskontor, slopande av användandet av dubbdäck och däck med HA-oljor, nu tar centerpartiet nästa steg. Övergången till miljöbilar måste påskyndas, i linje med vår strävan efter hållbara trafiklösningar. Med anledningen av att Toyota har haft en vision om en hållbar mobilitet och att detta genomsyrar hela företagets arbetssätt, ville vi i Centerpartiet ta del av deras erfarenheter. Toyota kännetecknas idag som ett foretag som kan hitta och implementera innovativa lösningar som minskar bilars miljöpåverkan. Begreppet hållbar mobilitet är grunden till deras strävan att skapa den ultimata miljöbilen, med noll utsläpp och idag gör dom stora insatser på forskning inom området. Redan 1998 blev Toyota Sweden AB certifierat enligt ISO Toyota är dessutom känd för sitt arbete med att införa ett globalt miljöledningssystem for hela foretaget.

17 Fördelarna Genom erbjuda personalen att utnyttja leasingavtal uppmuntras dom att byta ut sina äldre personbilar till nyare miljöbilar och därmed bidra till att koldioxidutsläppen minskar. Nyare bilar ökar också trafiksäkerheten. Idag finns det ett anta] kommuner och företag runt om i landet som erbjuder liknade möjligheter till sina anställda i foml av personalbilar eller miljöbilspool som till exempel Höörs och Tyresö Kommuner. I Södertälje viii vi gå ett steg längre i vårt klimatarbete och i våra satsningar på personalen. Fördelen med erbjudandet är att Södertälje kommer att betraktas som en modem arbetsgivare med insikt för viktiga utvecklingsriktningar i samhället Vi vill också kunna behåjla och locka till oss kompe1enta och medvetna medarbetarna som ska känna sig stolta över att arbeta j en kommun som är miljömedveten och mycket mån om sina anställda. Centerpartiet i Södertälje vill att kommunen, genom avtal erbjuder sin tillsvidareanställda personal att leasa miljöklassade bilar och betala kostnaden via ett bruttolöneavdrag. Toyotas modell och modellen från Tyresö visar att detta går att göra kostnadsneutralt for kommunen. Centerpartiet föreslår kommunstyrelsen besluta Att ge personalutskottet i uppdrag att skyndsamt arbeta fram ett kostnadsneutralt koncep1 for kommunen i syfte att erbjuda personalen möjlighet att genom avtal leasa en miljöklassad personbil. ~;;5--.-'-r-/-_ Centerpartiet

18

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Flera bilmodeller att välja mellan! www.toyota.se/personalbil Toyota

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 Härryda kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5.

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något BILLIGARE ÄN PRIVATÄGD BIL Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5. Sjukdom, föräldraledighet, annan ledighet... 3 6. Skatteregler... 4 7. Arbetsgivaren

Läs mer

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

"En löneförmån, du knappt behöver förhandla om."

En löneförmån, du knappt behöver förhandla om. SIMPLY CLEVER Billigare än privatägd bil. Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral personalförmån som vanligtvis finansieras genom att företagets anställda

Läs mer

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul.

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Ett förmånligt bilinnehav för dig och dina anställda. Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Audi Personalbil - billigare än privatägt Löneavdraget innehåller: Personalbil är en förmånsbil som företag kan

Läs mer

September 2013. Volkswagen Personalbil

September 2013. Volkswagen Personalbil September 2013 Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda,

Läs mer

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING GE DIN PERSONAL NÅGOT FINT. FÖRMÅNLIGT FÖR PERSONALEN. KOSTNADSNEUTRALT FÖR FÖRETAGET. Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2 KARLSTADS KOMMUN Arende 2 Dnr KS-2012-149 Dpl16 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd Tjänsteskrivelse 2012-06-04 Peter Bäckstrand, 054 540 10 82 peter. backstrand@karlstad.se Utökning

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 6 (24) KA.U.&TADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-06-19 3 Utökning av möjligheter till bruttolöneavdrag för kommunens anställda - återrapportering av politiskt initiativ

Läs mer

Kommunfullmäktige har tidigare uttalat att Kalmar kommun inte ska ha fler typer av bruttolöneavdrag än miljöbil.

Kommunfullmäktige har tidigare uttalat att Kalmar kommun inte ska ha fler typer av bruttolöneavdrag än miljöbil. UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2017-03-15 Kommunstyrelsens personalutskott Svar på motion från Liberalerna - Erbjud personalcykel med bruttolöneavdrag Dnr KS 2016/1222 Bakgrund Liberalerna föreslår i motionen

Läs mer

104 System för miljöbil som personalbil. Landstingsstyrelsens beslut

104 System för miljöbil som personalbil. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-06-09 LS-LED09-449 104 System för miljöbil som personalbil Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer System för miljöbil som personalbil.

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna.

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna. 2005-12-23 (Reviderade belopp 2013) AVTAL AVTAL OM BILFÖRMÅN FÖR ENHETSCHEFER OCH OMBUDSMÄN VID STs REGIONALA ENHETER (exklusive Stockholm) 1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet

Läs mer

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar Riktlinjer avseende bruttolöne för synkorrigerande behandlingar I Ystads kommun arbetar vi aktivt med arbetsgivarpolitiken för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Då medarbetare har framfört önskemål

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

LÖNEVÄXLING TILL PENSION

LÖNEVÄXLING TILL PENSION Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga DATUM 2008-10-28 DIARIENR LÖNEVÄXLING TILL PENSION Landstinget Sörmland vill ge arbetstagare möjlighet att påverka den framtida pensionen genom frivilliga pensionsavsättningar.

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Personalmiljöbilar. Centrum för HR Datum Vår beteckning 2014-01-17

Personalmiljöbilar. Centrum för HR Datum Vår beteckning 2014-01-17 Personalmiljöbilar Personalmiljöbilar Är en personalförmån som Landstinget Västmanland erbjuder alla tillsvidareanställda samt visstidsförordnade på minst tre år. Bilen ställs till den anställdes förfogande

Läs mer

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet

Löneväxling vid Karolinska Institutet Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Uppdaterad 2017-01-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Kommentus Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Kommentus Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Kommentus Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde i samarbete med Toyota Aygo Toyota Yaris Toyota Corolla Verso Flera bilmodeller att välja mellan! Toyota Auris Toyota Avensis

Läs mer

- kanske bilen för dig? Med Personalbil. Vill du ha fördelarna och slippa nackdelarna med en

- kanske bilen för dig? Med Personalbil. Vill du ha fördelarna och slippa nackdelarna med en Erbjudande om Personalbil Maj 2011 Endast för internt bruk Scania erbjuder dig Personalbil i samarbete med Volkswagen Group Sverige Personalbil är en förmån som Scania CV AB och dess helägda Svenska dotterbolag

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315)

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(2) 49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda

Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda 2016-04-25 Eskilstuna kommun Kommunfullmäktige Motion Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda Klimatutmaningen är en av våra största globala utmaningar. Medeltemperaturen höjs på jordklotet

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Bilägande för företag

Bilägande för företag Bilägande för företag KONCERNEN Billån Ca 200 000 avtal Volvofinans Bank AB Billeasing Volvokort Ca 1 200 000 kunder Finansiell leasing Svensk Vagnparksfinans Operationell leasing Biladministration Ca

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. (Uppdaterad 2017-04-07) INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar

Läs mer

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Ynnor AB:s Yttrande 2016-08-09 Fi2016/01680/S2 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering STENSTRÖM RED CELL OKT 2008 BRO VFS 0302 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering; så här fungerar det. En Audi är inte bara själva den välutrustade kvalitetsbilen,

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Miljöförvaltningen,

Läs mer

Totala bilkostnader för företag och förare 2009

Totala bilkostnader för företag och förare 2009 CASE NR: Totala bilkostnader för företag och förare 2009 Delkostnadsberäkningar med vanlig räknare Kimberlite Delkostnader för förmånsbil Delkostnader för förmånsbil och privatbil i tjänsten 1. 1. Leasing

Läs mer

Verksamhetsplan för pensioner

Verksamhetsplan för pensioner Diarienummer: Ks 2013/0489,024 Verksamhetsplan för pensioner Gäller från: 2014-01-01 Gäller för: Medarbetare Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Pensionsstrateg Reviderad senast: Version: 2 Dokumentansvarig

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-01-27 DNR: KS-2015/00043 Innehåll

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b).

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b). I ~ Landstinget 11 DALARNA Central förvaltning Personalenheten Förhandling ~ILAGA LS ~ ~3A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-03-25 Sida 1 (3) Dnr LD13/00857 Uppdnr 509 2013-03-25 Landstingsstyrelsen

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket

ALL-dagarna Information från Skatteverket ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Bilförmån Bilförmån miljöbil Nedsättning av förmånsvärdet El- och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet Steg 1 justeras ner till en jämförbar bil utan

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

KS 2015-12-02 Revidering av Pensionspolicy beslutad av KS 2015-04-29 70

KS 2015-12-02 Revidering av Pensionspolicy beslutad av KS 2015-04-29 70 Pensionspolicy FÖR DALS-EDS KOMMUN KS 2015-12-02 Revidering av Pensionspolicy beslutad av KS 2015-04-29 70 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Bakgrund... 3 Uppdatering... 3 Beslutsordning...

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Ersättning för inkomstförlust information till förtroendevalda

Ersättning för inkomstförlust information till förtroendevalda Kommunstyrelsens kontor Stadskansliet Juni 2016 Ersättning för inkomstförlust information till förtroendevalda Det här häftet är två sidor information och tre sidor med blanketter. Informationen bygger

Läs mer

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Frigör resurser genom enkel hantering, finansiering och administration. Med Fleet Support får du mer kapacitet över till företagets kärnverksamhet.

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Riktlinje för pension och omställning 1 (12)

Riktlinje för pension och omställning 1 (12) Riktlinje för pension och omställning 1 (12) 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Bakgrund och syfte... 3 Uppdatering... 3 Finansiering... 3 Beslutsordning... 3 Pension till anställda... 4 Särskild avtalspension

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR

MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR GREAT 10 november 2017 Research Institutes of Sweden RISE Viktoria Studien Projektet BeliEVe 2: Löptid: 2014-12-09 till 2018-05-31 Parter: RISE

Läs mer

Servicebilen som förmån Postad av Patrik Hedlund - 12 maj :25

Servicebilen som förmån Postad av Patrik Hedlund - 12 maj :25 Servicebilen som förmån Postad av Patrik Hedlund - 12 maj 2011 17:25 Förmånsbil. Är det en bra eller dålig "affär"? Nu har jag en VW Passat Sedan -00 som jag amorterar på lån ca 1450 kr i månaden och betalar

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

ALL-dagarna. Information från Skatteverket

ALL-dagarna. Information från Skatteverket 2016 ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Innehåll Bilförmån 3 Förmåner och ersättningar 7 Löneväxling 9 Lämna kontrolluppgifter 11 Arbetsgivardeklarationer på individnivå 15 Internationell anställning

Läs mer

Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Förmåner och löneväxling

Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Förmåner och löneväxling Löneguide nr 8 för dig som är eller ska bli löneadministratör Förmåner och löneväxling Den här guiden hjälper dig att betala ut rätt lön till dina anställda när de även erhållit någon form av förmån. Din

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS

Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS 2015.427 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-02 105 Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan (KS

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /291 Bilförmån regelverk Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår regionsstyrelsen

Läs mer

Förmåner och representation. i serien Aktuellt för ekonomiansvariga

Förmåner och representation. i serien Aktuellt för ekonomiansvariga Förmåner och representation i serien Aktuellt för ekonomiansvariga Innehållsförteckning 1. Nyheter 2016 2. Ställningstaganden och praxis 3. Förslag 4. Aktuellt och tips Belöningar/förmåner - utgångspunkter

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 1 (6) 2004-03-17 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbete efter 65 års ålder Vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser? I denna PM behandlas

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Reviderade riktlinjer - Särskild avtalspension dat 2012-01-01

Reviderade riktlinjer - Särskild avtalspension dat 2012-01-01 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Susanne Frölander 2012-01-31 LS-LED12-146-1 Ä R E N D E G Å N G Personalutskottet Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M 2012-03-13

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30-9:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 2-7 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7 LÖNEVÄXLING 2017 1 Innehåll Löneväxling sid 3 Varför löneväxla? sid 4 Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4 Exempel sid 6 Checklista för löneväxling sid 7 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet PM 2008:222 RII (Dnr 001-2183/2008) Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Förmånsbilar REVISIONSRAPPORT 1 (6) 2003-04-03 30-2002-0371. Arbetsmiljöverket 171 84 SOLNA

Förmånsbilar REVISIONSRAPPORT 1 (6) 2003-04-03 30-2002-0371. Arbetsmiljöverket 171 84 SOLNA R4 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (6) Arbetsmiljöverket 171 84 SOLNA Förmånsbilar Riksrevisionsverket (RRV) granskade år 2001 Arbetsmiljöverkets (AV:s) beslutsunderlag vid upphandling av förmånsbilar

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt.

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. FINANSIERING FÖR FÖRETAG För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibilitet

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer