WJ S~ G~~ 200Q'C!5 -/ I. Miljöbil som personalbil? Personalutskottets protokoll den 23 april 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WJ S~ G~~ 200Q'C!5 -/ I. Miljöbil som personalbil? Personalutskottets protokoll den 23 april 2009"

Transkript

1 Personalutskottets protokoll den 23 april Miljöbil som personalbil? I ärendet föreligger tjänsteskrivelse per den 15 april Arbetsrättschef Hans Broman föredrar ärendet. Personalutskottet Beslutar att "Miljöbil som personalbil" för närvarande inte ska genomföras. Mot beslutet reserverar sig Mona Collin (C) och Robert Halef (KD). Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande WJ S~ 200Q'C!5 -/ I G~~

2

3 Södertälje U kommun Tänsteskrivelse Personalavdelnin en Till Personalutskottet Miljöbil som personalbil? Sammanfattning Kommunstyrelsen har uppdragit åt personalutskottet att utreda förutsättningarna för en kostnadsneutral modell för att erbjuda personalen att leasa miljöbilar genom arbetsgivaren. Personalavdelningen har tagit fram detta beslutsunderlag som visar hur ett sådant upplägg skulle fungera och belyser fördelar och nackdelar med en sådan satsning ur såväl arbetsgivarperspektiv som miljöperspektiv. Avsikten är att bifogad PM ska kunna ligga till grund för ett ställningstagande till om kommunstyrelsen ska gå vidare i denna fråga. Om svaret blir ja, behöver vissa detaljfrågor belysas, vilket bör ske under medverkan av personalavdelningen och miljökontoret. Beslutsunderlag Denna tjänsteskrivelse Bilaga 1: Personalavdelningens PM Bilaga 2: Kommunstyrelsens protokollsutdrag 15 dec 2008, 256 Bilaga 3: Tage Gripenstams (C) skrivelse från november 2008 Förslag till beslut Alternativ 1: Kommunen ska erbjuda kommunens anställda miljöbil som personalbil mot bruttolöneavdrag, beräknat så att kommunens kostnader täcks. Kommunstyrelsen uppdrar åt personalutskottet att fatta de beslut som behövs för genomförandet. Alternativ 2: Upplägget "Miljöbil som personalbil" ska för närvarande inte genomföras. ~~~~A0 Personaldirektör Besöksadress: Campusgatan 26 Tfn Södertälje Org-nr

4 I) kommun Södertälje PM Persona lavdelninqen Version 3 Miljöbil som personbil? 1. Ärendegången Kommunstyrelsen uppdrog den 15 december 2008, 256, åt personalutskottet att utreda förutsättningarna för en kostnadsneutral modell för personalleasing av miljöklassade personbilar. Protokollsutdraget bifogas, liksom den skrivelse från Tage Gripenstam (C) som låg till grund för beslutet. Personalavdelningen har nu utrett frågan och lägger här fram ett beslutsunderlag utan eget ställningstagande. Avsikten är att frågan ska kunna behandlas av personalutskottet den 23 april, CESAM den 27 april och kommunstyrelsen den 28 maj I denna PM tar vi först upp hur det efterlysta upplägget skulle kunna fungera, och vilka ekonomiska konsekvenser den skulle ge. Därefter diskuterar vi upplägget ur arbetsgivarpolitisk synpunkt, och sedan ur miljösynpunkt. I utredningsarbetets miljödel har miljöstrateg Ebba Jordelius vid miljökontoret varit personalavdelningens samtalspartner. 2. Hur det kan bli fördelaktigt att ha en personalbil Om en arbetsgivare låter en anställd disponera en personbil för privat bruk (i annat än ringa omfattning), förmånsbeskattas bilförmånen. Resor till och från arbetet räknas som privat bruk. Förmånsvärdet beror bland annat på bilens nybilspris plus anskaffningskostnad för extrautrustning. För miljöbilar finns regler om nedsatt förmånsvärde. Förmånsvärdet reduceras om den anställde har omfattande tjänstekörning (minst mil per år) med bilen. Lagstiftaren har satt/örmånsvärdet relativt lågt, möjligen med tanke på att det förekommer att anställda inte har något val utan är tvungna att ha "tjänstebilen". Om arbetsgivaren och den anställde kommer överens om ett avdrag från bruttolönen som gör bilen kostnadsneutral för arbetsgivaren, så minskar också arbetsgivaravgiften. Ligger lönen över intjänandetaket för allmän pension, så förlorar den anställde inga förmåner från allmän pension. Besöksadress: Campusgatan 26 Tfn Södertälje Org-nr

5 2 (11) Motsvarande gäller också takbeloppet för sjukpenninggrundande inkomst. Arbetsgivaravgifterna är lika i alla lönelägen, men förmånerna har tak. Vidare kan en stor arbetsgivare kan också troligen utverka bättre rabatter hos bilhandlare än vad en privatperson kan. Därför tycker många som erbjuds "tjänstebil" mot bruttolöneavdrag att det är en bra lösning som ger dem möjlighet att köra en ny bil till en överkomlig kostnad. Andra är inte intresserade, eftersom de inte är beredda att lägga ner så mycket pengar på sitt bilinnehav. Många reparerar bilen själva för att hålla kostnaden nere. En del företag tillhandahåller "tjänstebil" utan ett uttryckligt bruttolöneavdrag. De har säkerligen ändå bilkostnaden i bakhuvudet när de löneförhandlar med berörda anställda. I många fall kan det också vara intressant för företaget att resande personal möter kunderna i en fräsch företagsbil. Vi undviker i fortsättningen ordet "tjänstebil" i denna PM, eftersom Södertälje kommun sedan länge använder det ordet om bilar i sin egen bilpark, alltså bilar som inte kan disponeras av de anställda på deras fritid. När det gäller bilar i ett upplägg med kostnadsneutralt bruttolöneavdrag är inte heller ordet "förmånsbil" bra. Bilen är då inte någon förmån utöver den egentliga bruttolönen, som ingår i anställningsavtalet och är föremål för årlig löneöversyn. "Personalbil" är ett bättre ord, som används av bland andra Toyota och Miljöbilscentralen. De miljöbilspremier som funnits i ett par år har varit tillgängliga endast när bilen köps aven privatperson. Den förmånen har alltså inte kunnat användas i personalbilsupplägget. Men premierna slopas från l juli 2009 och ersätts av att miljöbilar befrias från fordonsskatt i fem år, oavsett vem som äger dem. Fordonsskattebefrielsen kommer då indirekt även den som leasar en miljöbil till godo, genom att arbetsgivaren sänker bruttolöneavdraget. 3. Vad är en miljöbil? Som miljöbilar räknas till att börja med miljöbränslebilar, alltså bilar som drivs avel, etanol, biogas eller andra förnybara, icke fossila, drivmedel, och vars bränsleförbrukning ligger under ett visst tak. Skattereglerna om nedsatt förmånsvärde gäller bara miljöbränslebilar. Tidigare har miljöbränslebilar också varit befriade från trängelskatt i Stockholms innerstad, men det undantaget avvecklas och berör inte längre nya bilar. När det har gällt fordonsskattebefrielse -liksom hittills har gett för miljöbilspremie - räknar man också in bensinbilar och dieselbilar som är mycket bränslesnåla och därför släpper ut högst 120 g koldioxid per km,

6 3(11) vilket motsvarar ca 0,5 liter bensin per mil. Dieselbilar måste då också ha partikelfilter eller motsvarande. I de krav som ställs på statliga myndigheters inköp av tjänstebilar godkänns båda kategorierna, alltså miljöbränslebilar och mycket bränslesnåla bilar. Bland miljöbilar brukar gasbilar och elhybridbilar anses bäst ur miljösynpunkt. Dessa har därför tatt en extra förmånlig skattemässig behandling, vilket kan behövas eftersom dessa bilar är dyrare i tillverkning och inköp. Arbetsgivare som vill erbjuda "Miljöbil som personalbil" väljer själva vilka slag av miljöbilar erbjudandet ska omfatta. 4. Kalkylexempel Miljöbilscentralen gör kalkyler för alla miljöbilar som säljs i Sverige. Vi har här gjort ett urval av dem för att belysa hur bilkostnaden kan se ut dels om man har en personalbil i tre år, dels om man köper en ny privatbil. Båda kalkylalternativen utgår från en årlig körsträcka av mil och ett antaget restvärde efter tre år om 45 % av inköpspriset. I det ena fallet leasas bilen i tre år genom arbetsgivaren. I det andra fallet köps den in och amorteras på motsvarande sätt. Den som kör mindre än mil per år tar i båda alternativen en något lägre totalkostnad än vad dessa kalkyler visar, eftersom marknadsvärdet efter tre år då kan förväntas bli högre. Skriver man avtalet utifrån mil och sedan faktiskt kör mindre, så ökar utsikterna till återbetalning efter periodens slut, såvida man inte väljer att behålla bilen. Det ligger i arbetsgivarens intresse att lägga in kostnader för ett fullserviceavtal i paketet, och en betalningsbefrielseförsäkring som träder in om den anställde blir sjuk och bruttolöneavdragen därför inte kan göras. Så har gjorts för personalbilsalternativet. Administrativa kostnader ingår också där. Samma kostnad för fullserviceavtal har lagts in i privatbilsalternativet. Vanlig bilförsäkring ingår i båda alternativen. Miljöbilama är som sagt befriade från fordonsskatt. Kalkylerna förutsätter att bilen inte har någon extrautrustning utöver vinterdäck. I personalbilsalternativet finns två varianter, beroende på om den anställde har låg eller hög marginalskatt (33 resp 53 %). Detta svarar mot om årsinkomsten ligger under eller över den nedre brytpunkten för statlig inkomstskatt, kr under 2009 (motsv kr/mån). (Vi bortser

7 4 (11) från att några anställda har inkomster över övre brytpunkten, och därmed högre marginalskatt än 53 %.) I tabellen anges som månadskostnad för personalbil nettoeffekten efter skatt av bruttolöneavdrag och förmånsbeskattning. Den svarar mot den minskade nettolön som betalas ut. Bilmodell (exempel) Månadskostn Månadskostn Månadskostn Lägre privatbil personalbil personalbil månadskostn Beloppen är avrundade. Låg marginal- Hög marginal- Drivmedel ingår inte. skatt (33 %) skatt (53 %) Gashybrid (gas och bensin): VW Touran Conceptline 4500 kr 3300 kr 2900 kr kr EcoFuel Elhybrid (el och bensin): Toyota Prius Business HSO 5800 kr 4300 kr 3700 kr kr Etanolbilar: Renault Clio 1,2 Expression 3100 kr 2700 kr 2500 kr kr VW Golf 1.6 Trendline 3600 kr 2900 kr 2700 kr kr Ford Focus 1.8 FFV Trend 3900 kr 3100 kr 2800 kr kr Volvo S80 2.0F 5400 kr 4300 kr 4000 kr kr Bränslesnåla bensinbilar: Citroen C1 1.0i SX 2700 kr 2500 kr 2400 kr kr Skoda Fabia Greenline TOI 3500 kr 3200 kr 3000 kr kr Bränslesnåla dieselbilar: Opel Corsa 1.3 Cdti 3d 3700 kr 3200 kr 3000 kr kr Det är tydligt att bilägandet blir billigare i personalbilsupplägget än om man köper en likadan ny miljöbil och finansierar den på angivet sätt. Mellan tumme och pekfinger kan man säga att personalbilsupplägget gör att en anställd kan disponera en ny bil i tre år framåt till ungefär samma kostnad som för att köpa in en likadan bil som är ett par år gammal, och behålla den i tre år. Personalbilsleasing ger den enskilde lägre månadskostnad även för en etanolbil, men förtjänsten är inte lika stor som för gasbil eller elhybridbil. För bränslesnåla bensin- eller dieselbilar minskar besparingen ytterligare. Kalkylerna kan lätt anpassas inte bara till andra bilmodeller och priser, utan också exempelvis till individens önskemål om körsträcka m m.

8 5 (11) 5. Så här kan upplägget fungera för arbetsgivaren Först bestämmer kommunen om alla slag av miljöbilar ska omfattas, eller bara vissa. Därefter gör kommunen upp rabattavtal med bilåterförsäljare. Kommunen lägger ut administration runt kalkylering, bilinköp, försäkringar, försäkringsskador, inbyten, återlämningar m m på en samarbetspartner. Det ligger nära till hands att det blir Miljöbilscentralen AB, som för närvarande har ett 30-tal arbetsgivare som kunder, främst kommuner och kommunala företag. I Stockholms län är Tyresö kommun hittills den enda kunden. Det finns också kommuner som anlitar Toyota. I samarbete med SKL Kommentus erbjuder Toyota en liknande service som Miljöbilscentralen, men i så fall kan de anställda inte välja andra bilmärken. Miljöbilscentralen utformar kalkyler och kontrakt efter kommunens önskemål och levererar till kommunens löneenhet uppgifter om beloppet för bruttolöneavdrag och förmånsvärden. Löneenheten verkställer bruttolöneavdragen. Vid sjukdom och andra ledigheter (se nedan) ser löneenheten till att pengarna kommer in från betalningsbefrielseförsäkringen i stället för från löneavdrag. När anställningen upphör eller avtalsperioden upphör ger Miljöbilscentralen löneenheten underlag för slutavräkning som görs med den anställde eller i vissa fall med betalningsbefrielseförsäkringen. I standardkalkylen ingår att arbetsgivaren täcker in ersättningen till Miljöbilscentralen och dessutom lägger på ett mindre belopp för det merarbete som uppstår i arbetsgivarens löneadministration. I sällsynta situationer kan det också inträffa att pengar som ska betalas av den anställde inte kan drivas in, trots försäkringslösningen nedan. Standardkalkylen innehåller en reserv för sådant, genom en f6rhöjd kalkylräntesats. Om en arbetsgivare erbjuder de anställda miljöbil som personalbil bör det inte vara ett tilltalligt erbjudande, utan något som förväntas bestå i flera år. Det finns alltså ett upplägg utarbetat, som är kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Frågan är hur det slår i andra avseenden. 6. Så här kan upplägget fungera för den anställde Kommunens tillsvidareanställda rar ett informationshäfte om erbjudandet. Med tanke på den treåriga avtalsperioden är det lämpligt att inte rikta erbjudandet till personer som fyllt 62 år. Med tanke på villkoren i betalningsbefrielseförsäkringen är det lämpligt att undanta personer som är

9 6 (11) helt eller delvis sjuklediga eller tjänstlediga när avtalet tecknas, och även personer som har sjukersättning från Försäkringskassan. Den som är intresserad följer dessa steg: - Vänder sig till någon av de bilåterförsäljare kommunen har upphandlat och begär en offert utställd på arbetsgivaren. - Går in på och fyller i de uppgifter som behövs för att få en individuell bilkalkyl. Väljer extrautrustning. - Beställer bil genom Miljöbilscentralen. - Undertecknar ett treårigt personalbilsavtal med kommunen, upprättat av Miljöbilscentralen. - Betalar för bilen genom ett avdrag på bruttolönen. I avtalet skriver man in att bruttolönebeloppet ska omprövas regelbundet så att det fortsätter att vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Det innebär att bruttolönebeloppet justeras uppåt eller neråt under avtalsperioden. Man skriver också in att lagenlig sjuklön, övertidsersättningar och frånvaroavdrag ska beräknas utifrån den egentliga månadslönen. Vid treårsperiodens slut kan den anställde välja mellan att: köpa bilen till aktuellt marknadsvärde byta in den mot en ny bil och teckna ett nytt bilavtal återlämna bilen för försäljning genom s k remarketing I samtliga tre fall uppstår ett över- eller underskott gentemot det restvärde som kalkylerades på förhand. Både överskott och underskott regleras mot den anställde. Miljöbilscentralen skriver: "Du har samma risker och möjligheter i detta avseende som om du köpt bilen själv. Det är därför bättre att 'ligga lite i överkant' vid beräkning av antal körda mil i bilkalkylen." Vad händer då om anställning upphör före treårsperiodens slut? Den anställde kan då köpa bilen till marknadsvärdet eller återlämna den. Även i dessa fall uppstår ett över- eller underskott som regleras mot den anställde. Om den anställde har sagt upp sig själv, eller avlidit, ersätter betalningsbefrielseförsäkringen ett eventuellt underskott, upp till ett visst tak. Om den anställde blir sjuk, täcker betalningsbefrielseförsäkringen bilkostnaden upp till ett visst tak (fn kr under treårsperioden). Samma gäller om föräldraledig och/eller tjänstledig i mer än 90 sammanhängande dagar. Om försäkringsersättningen inte täcker arbetsgivarens kostnader under frånvaron ska den anställde betala ett belopp som motsvarar "Arbetsgivarens månadskostnader" enligt bilkalkylen.

10 7(11) 7. Konsekvenser för sjukförsäkring och föräldraförsäkring Under sjuklöneperioden (dvs de två första veckorna aven sjukperiod) förlorar individen inget på bruttolöneavdraget, oavsett inkomstläge. Men beroende på inkomstläge kan bruttolöneavdraget påverka den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Under 2009 svarar SGI-taket mot en månadslön av kr. Om lönen (inkl t ex o-tillägg) ligger över denna nivå påverkas inte sjukpenningen. I lägre inkomstlägen minskar däremot sjukpenningen som en följd av bruttolöneavdraget. Exempelvis minskar sjukpenningen i dessa fall med 93 kr/dag (ca kr/mån), om bruttolöneavdraget är kr/mån. Taket för föräldrapenning ligger vid en inkomst av kr/mån. Om lönen (inkl o-tillägg och efter bruttolöneavdrag) ligger över den nivån påverkas inte föräldrapenningen. Vid lägre lön minskar föräldrapenningen, exempelvis med 93 kr/dag om bruttolöneavdraget är kr/mån. Men betalningsbefrielseförsäkringen innehåller också ett moment som kompenserar sjuka och föräldralediga för dessa effekter. Vid sjukdom eller olycksfall som ger hel frånvaro från arbetet betalar försäkringen i efterhand de månatliga kostnaderna enligt personalbilsavtalet. Samma gäller vid föräldraledighet och/eller tjänstledighet i mer än 90 sammanhängande dagar. Försäkringen går inte in vid partiell sjukledighet, föräldraledighet etc. 8. Konsekvenser för pension I upplägget bör ingå att kollektivavtalad pension (tjänstepension) inte ska påverkas av personalbilsinnehav. Däremot påverkas för de flesta anställda den allmänna pensionen, alltså den lagstadgade som utbetalas av Försäkringskassan. Den baseras på "pensionsgrundande inkomst". Denna blir aldrig större än 8,07 inkomstbasbelopp för ett kalenderår, vilket 2009 motsvarar kr/mån. Om årsinkomsten (minus bruttolöneavdrag plus förmånsvärde) är högre än så, påverkas alltså inte den pensionsgrundande inkomsten. Men är årsinkomsten lägre, kommer ett personalbilsavtal att under treårsperioden minska den pensionsgrundande inkomsten med mellanskillnaden mellan bruttolöneavdraget och bilförmånsvärdet. Ett exempel: Bruttolöneavdrag kr/mån och förmånsvårde kr/mån minskar årets pensionsgrundande inkomst med kr/mån, dvs kr för helt kalenderår.

11 8(11) Det går inte att på förhand säga exakt hur mycket den framtida pensionen påverkas av detta. Miljöbilscentralen hänvisar intresserade anställda till att simulera sin framtida pension på Personalavdelningen har i stället försökt beräkna hur mycket en anställd i lägre löneläge (under ca kr/mån) skulle behöva lägga i en privat pensionsförsäkring för att gardera sig mot minskad pension. En mycket grov tumregel kan vara att under treårsperioden betala månadspremier som är ungefär en tiondel av den kostnad som anges för den bilmodellen i kalkyltabellens kolumn "Månadskostn privatbil", t ex 580 kr/mån i premie om man har en Toyota Prius. Det säger sig självt att detta äter upp en del av den besparing i månadskostnad som personalbilen ger enligt kalkyltabellen. För en anställd med inkomst under brytpunkten för statlig inkomstskatt (ca kr/mån) kan man grovt uppskatta att pensionspremien (efter skatteavdrag) äter upp omkring en fjärdedel av besparingen för en gasbil eller elhybridbil, en tredjedel eller hälften av besparingen för en etanolbil och det mesta av besparingen för en bensinsnål bil. För en anställd, vars inkomst i stället ligger ett eller ett par tusen kronor över brytpunkten, äter pensionspremien upp en betydligt mindre del av besparingen. Det beror på att marginalskatten är högre över brytpunkten, vilket gör att avdraget för pensionspremie blir mer värt. Den inkomst vi talar om är liksom förut egentlig inkomst minus bruttolöneavdrag plus fönnånsvärde. 9. En bra arbetsgivaråtgärd? Ett erbjudande om miljöbil som personalbil bör kunna vara särskilt intressant för anställda i högre lönelägen (över ca kr/mån i månadslön), som är på väg att köpa en ny bil och kan tänka sig att välja en ny miljöbil om villkoren är bra. Erbjudandet kan också behövas för att kommunen ska kunna bli en attraktiv arbetsgivare för personer som i dag har en personalbil hos annan arbetsgivare. Men vår slutsats av avsnitt 8 om pensioner är att det är svårt att rekommendera anställda i lönelägen under brytpunkten att beställa en personalbil, om de inte samtidigt också lägger pengar på en pensionsförsäkring. Vidare skulle många ändå aldrig retlektera över att köpa en fabriksny bil. Troligen skulle de flesta i dessa lönelägen uppfatta personalbilsupplägget som ointressant.

12 9 (11) Frågan är då hur anställda reagerar om kommunen går ut och erbjuder en lösning som tycks ge fördelar i första hand till dem som redan har en bra lön. Vi kan inte bortse från risken att det skulle ge irritation och dålig stämning bland kommunens personal. Kanske kan vi lyckas förklara att fördelarna inte bekostas av kommunen, utan av skatte- och socialförsäkringssystemen i hela landet. (Numera beror en kommuns skatteinkomster inte på kommuninvånarnas inkomster utan på rikets invånares inkomster.) Men det kan bli svårt att få acceptans även för den förklaringen. Man kan då komma att efterlysa förmåner som gäller begagnade bilar och/eller kollektivtrafik. Men det upplägg som finns konstruerat ger inget utrymme för begagnade bilar, och kommunen skulle inte klara av att på egen hand lägga upp och administrera ett sådant system - dessutom är utbudet av begagnade miljöbilar fortfarande inte så stort. Personalavdelningen har tidigare utrett möjligheten att subventionera anställdas periodkort på SL. Det visade sig då att varje subvention skulle innebära en skattepliktig förmån fullt ut, och det inte går att skapa ett upplägg som ger fördelar till de anställda utan att ge betydligt större kostnader för kommunen. Även medhjälp med administration av osubventionerade SL-kort skulle öka kommunens administrativa kostnader i ett läge där vi måste hjälpas åt att minska dem. Det är svårt att veta vad de som tecknar sig för miljöbil skulle ha gjort om inte erbjudandet hade funnits. Hade de köpt en begagnad miljöbil, en ny miljöbil, en ny annan bil, eller? 10. En bra miljöåtgärd? Med ett sätt att se kan kommunen göra en bra insats för miljön genom att gynna försäljningen av miljöbilar. Därigenom minskas koldioxidutsläppen och förbränningen av bränslen som inte är förnybara. En miljöbil beräknas minska koldioxidutsläppen med ca 3 ton per år. Dessutom ger miljöbilar mindre avgaslukt i luften, och elbilar går tystare än andra bilar. Vidare kan det på några års sikt bli ett allt större inslag av miljöbilar på marknaden för begagnade bilar, ju fler som köper nya miljöbilar. Med dessa argument har staten och kommunen vidtagit en rad åtgärder. Alternativa bränslen (utom el) är skattebefriade. Miljöbränslebilar har kraftigt nedsatt förmånsvärde i förhållande till inköpspriset. Miljöbilar befrias från fordonsskatt, och fordonsskatten skärps på bilar som släpper ut mycket koldioxid. Södertälje kommun bjuder på tre timmar gratis parkering för miljöbränslebilar, även på platser med hög parkeringsavgift.

13 10(11) Men alla dessa åtgärder riskerar att skymma det faktum att inte ens miljöbilar är harmlösa ur miljösynpunkt. Den miljövänligaste bilresan är den som inte blir gjord. En personalbilsinnehavare kan invaggas i tron att bilen är ofarlig och ska användas så mycket som möjligt. Många menar i stället att samhället för miljöns skull måste ställa om från personbilsresande till mer kollektivt resande samt till cykling och promenader. Vi kan också notera att Samhällsbyggnadskontoret i samråd med Miljökontoret utreder andra slag av åtgärder för att minska det totala personbilsresandet. I detta ingår bilpool för boende i ett bostadsområde. Utredarna räknar med att undersöka om man kan ordna så att kommunens tjänstebilar används av bilpooler utanför arbetstid. Det är inte självklart att det är bäst för Södertälje kommuns profil att gå i bräschen för att också med ett personalbilserbjudande "legitimera" en fortsatt ökning av bilkörningen. I avsnitt 9 ovan har vi berört att det inte finns något motsvarande kostnadsneutralt sätt att främja anställdas privatresor med allmänna färdmedel. 11. Sammanfattning Upplägget "Miljöbil som personalbil" kan ge ett fördelaktigt tillfälle att skaffa ny bil på billigare sätt än annars. Bruttolöneavdrag, förmånsbeskattning och effekt på arbetsgivaravgifter ger den anställde lägre månadskostnad än om samma nya bil köps privat, se exempel i tabellen i avsnitt 4 ovan. Kostnadsminskningen ("vinsten") blir störst för gasbilar och elhybridbilar, medelstor för etanolbilar och minst för bränslesnåla bensinoch dieselbilar. Ju dyrare bil, desto större "vinst". Vinsten blir också större för anställda med inkomster över brytpunkten för statlig inkomstskatt, f n ca kr/mån. Bruttolöneavdraget beräknas så att arrangemanget blir kostnadsneutralt för arbetsgivaren, sedan serviceavtal, administrativa kostnader, premie för en betalningsbefrielseförsäkring m m räknats in. Miljöbilscentralen AB kan vara en lämplig samarbetspartner om upplägget ska genomföras. Kommunen har att ta ställning till vilka slag av miljöbilar som ska godkännas. Kommunen bör också förhandla fram rabatter hos återförsäljare. Erbjudandet bör riktas till tillsvidareanställda som inte fyllt 62 år. Arbetsgivaren tecknar en avgiftsbefrielseförsäkring som bland annat träder in om den anställde blir sjuk på heltid, eller har en längre föräldraledighet eller tjänstledighet. Detta är tänkt att kompensera för att bruttolöneavdraget minskar sjukpenningen. Försäkringen går inte in om man blir partiellt sjuk.

14 11(11) Ett problem är att anställda vars inkomst kommer att ligga under intjänandetaket för allmän pension (f n ca kr/mån) på grund av bruttolöneavdraget får lägre allmän pension än de annars skulle få. Berörda anställda kan motverka det genom att teckna privat pensionsförsäkring som grovt räknat förväntas kompensera bortfallet av allmän pension. Men den pensionspremien äter i så fall upp en större eller mindre del av den "vinst" som tabellerna visar, i varje fall för personer med inkomst under brytpunkten för statlig inkomstskatt. De flesta av kommunens anställda har lön långt under dessa belopp. Oavsett pensionsfrågan är frågan hur de skulle uppfatta ett erbjudande om att skaffa ny bil på fördelaktiga villkor. Kommunen kan tyvärr inte på samma kostnadsneutrala sätt erbjuda SL-kort på fördelaktiga villkor. I samråd med en miljöstrateg från miljökontoret diskuterar vi också miljöeffekterna av upplägget, och finner att dessa inte är självklara. Personalavdelningen har strävat efter att belysa frågan från flera håll och överlämnar nu åt kommunstyrelsen att ta ställning till om den ska drivas vidare. ~~~ Personaldirektör Hans Broman Arbetsrättschef

15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen I 256 Skrivelse från Tage Gripenstam (c): erbju personalen möjlighet att genom avtal leasa en miljöklassad personbil Dnr KS08/426 Sammanfattning av ärende Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2008 anmälde Tage Gripenstam (c) en skrivelse med förslag om att kommunen, genom avtal skulle erbjuda sin tillsvidareanställda personal att leasa miljöklassade bilar och betala kostnaden via bruttolöneavdrag. Tage Gripenstanl åberopar i sin skrivelse bland annat exempel från kommunerna Höör och Tyresö. Den modell som Tyresö tillämpar bedömer Tage Gripenstam som kostnadsneutral för kommunen. Förvaltningen bedömer att detta är en relativt komplicerad fråga som behöver utredas utifrån olika aspekter. Förvaltningen foreslår att ärendet överlämnas till personalutskottet for att utreda forutsättningarna för en kostnadsneutral modell for personalleasing av miljöklassade personbilar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 25 november 2008 Skrivelse från Tage Gripenstam (c) Kommunstyrelsens beslut Personalutskottet ges i uppdrag att utreda förutsättningarna for en kostnadsneutral modell for personalleasing av miljöklassade personbilar. Beslutet expedieras till: Personalutskottet + beslutsunderlag Pe»9.l)a1direktör:-Marg~~ta;~~!J~rg. +.be.s.l:u~w1~er1ag Akten Justerandes signum Anslagsdatum Vtdragsbestyrkande _I_200_8-12_-2'1_--1.-1~_01_~_. _5 b _ '" ry 1:_.'1_---_

16 CVD e ~ CENTERPARTIET Kommunstyrelsen Centerpartiets förslag: Erbjud personalen möjlighet att genom avtal leasa en miliijklassad personbil. Med syfte att påskynda övergången till miljöbilar har Centerpartiets kommunalråd, Tage Gripenstam haft möte med Toyotas huvudkontor och kontoret i Södertälje. Toyota som är ett av världens ledande och innovativa foretag med totalkoncept i sitt miljöarbete är en inspirationskälla för många, t.ex. är de föregångare för Lean modellen i Sverige och redan när företaget bildades beslutade man att inte lägga sina lokaler på odlingsbar mark, något som fortfarande gäller. Det koncept som Toyota arbetat fram för att erbjuda personal hos företag och offentliga arbetsgivare personbil är mycket spännande och Centerpartiet drar därför slutsatsen att Södertälje kommun måste och kan göra en aktiv satsning ror miljön och trafiksäkerheten. Toyota.. en förebild I syfte att hitta långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar har Centerpartiet tagit initiativ till projektet som syftar till att Södertäljes transport- och kollektivtrafiksystem ska hålla absolut världsklass. Initiativet har inneburit att Södertälje kommun tillsammans med Scania Buss, SL, och Swebus gemensamt arbetar för detta. Vi har också roreslagit inrättande av mobilitetskontor, slopande av användandet av dubbdäck och däck med HA-oljor, nu tar centerpartiet nästa steg. Övergången till miljöbilar måste påskyndas, i linje med vår strävan efter hållbara trafiklösningar. Med anledningen av att Toyota har haft en vision om en hållbar mobilitet och att detta genomsyrar hela företagets arbetssätt, ville vi i Centerpartiet ta del av deras erfarenheter. Toyota kännetecknas idag som ett foretag som kan hitta och implementera innovativa lösningar som minskar bilars miljöpåverkan. Begreppet hållbar mobilitet är grunden till deras strävan att skapa den ultimata miljöbilen, med noll utsläpp och idag gör dom stora insatser på forskning inom området. Redan 1998 blev Toyota Sweden AB certifierat enligt ISO Toyota är dessutom känd för sitt arbete med att införa ett globalt miljöledningssystem for hela foretaget.

17 Fördelarna Genom erbjuda personalen att utnyttja leasingavtal uppmuntras dom att byta ut sina äldre personbilar till nyare miljöbilar och därmed bidra till att koldioxidutsläppen minskar. Nyare bilar ökar också trafiksäkerheten. Idag finns det ett anta] kommuner och företag runt om i landet som erbjuder liknade möjligheter till sina anställda i foml av personalbilar eller miljöbilspool som till exempel Höörs och Tyresö Kommuner. I Södertälje viii vi gå ett steg längre i vårt klimatarbete och i våra satsningar på personalen. Fördelen med erbjudandet är att Södertälje kommer att betraktas som en modem arbetsgivare med insikt för viktiga utvecklingsriktningar i samhället Vi vill också kunna behåjla och locka till oss kompe1enta och medvetna medarbetarna som ska känna sig stolta över att arbeta j en kommun som är miljömedveten och mycket mån om sina anställda. Centerpartiet i Södertälje vill att kommunen, genom avtal erbjuder sin tillsvidareanställda personal att leasa miljöklassade bilar och betala kostnaden via ett bruttolöneavdrag. Toyotas modell och modellen från Tyresö visar att detta går att göra kostnadsneutralt for kommunen. Centerpartiet föreslår kommunstyrelsen besluta Att ge personalutskottet i uppdrag att skyndsamt arbeta fram ett kostnadsneutralt koncep1 for kommunen i syfte att erbjuda personalen möjlighet att genom avtal leasa en miljöklassad personbil. ~;;5--.-'-r-/-_ Centerpartiet

18

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar 1. Allmänna frågor...sid 2 2. Däck... 2 3. Förmånsvärde... 3 4. Försäljning... 4 5. Hyrbil... 5 6. Kontrollbesiktning och skatt... 6 7. Kort... 6 8. Körjournal... 7 9. Mätarställning...

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

_ En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen

_ En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen _ En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen Under höga tak ryms alla Rapport av Anna Hedborg Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Kommunals krav: höjda tak...6 Under höga tak ryms alla Tillit byggs

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav.

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Företagets transportbilar ska aldrig vara ett bekymmer. När bilarna står stilla stannar affärerna för många företag. Men det finns

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Tjänstebilen

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Tjänstebilen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2008 Tjänstebilen Tjänstebilen reder ut begreppen Finansiell eller operationell leasing - läs mer sid.24 och 28 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer