ersättning som du kan få från annat håll enligt lag, författning, konvention, garanti, försäkring eller arrangör.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ersättning som du kan få från annat håll enligt lag, författning, konvention, garanti, försäkring eller arrangör."

Transkript

1 Försäkringsvillkor Vem? Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare till objektet. Med ägare avser Atava den verklige, civilrättslige ägaren. Trafikoch räddningsförsäkringen gäller även för passagerare i fordonet. När vi i försäkringsvillkoret skriver du och dig menar vi samtliga som försäkringen gäller för. Alla som med ditt samtycke använder bilen har samma ansvar att följa dessa villkor som du har. Var? Försäkringen gäller för svenskregistrerade fordon i de länder i Europa som är anslutna till gröna-kortsystemet. Om svensk medborgare eller person som har sin hemvist i Sverige tillfogas skada till följd av trafik med svenskregistrerat fordon gäller trafikförsäkringen enligt trafikskadelagen i hela världen, även i de länder som inte är anslutna till gröna kortsystemet. När? Försäkringen börjar att gälla från den dag du valt och anmält till oss, förutsatt att du betalar premien i tid enligt våra anvisningar. Om försäkringen ska börja gälla först efter det att premien betalats gäller försäkringen från kl. 00:00 dagen efter det att du betalade. Betalning anses då ha skett när du lämnat ett betalningsuppdrag avseende premien till bank eller annan betalningsförmedlare. Försäkringen gäller därefter för skador som inträffar under försäkringsperioden och upphör att gälla på försäkringsperiodens sista dag. Försäkringen förnyas därefter normalt. Om så inte skulle vara fallet får du i god tid information om att försäkringen upphör permanent. Ditt Ansvar Det är viktigt att din egendom är korrekt försäkrad. Därför måste du alltid lämna fullständiga och korrekta uppgifter till oss om dig och din egendom. Om dessa uppgifter under försäkringsavtalets gång förändras, måste du även utan dröjsmål informera oss om detta. Du måste följa de aktsamhetskrav som anges i detta försäkringsvillkor eller på ditt försäkringsbrev samt underhålla din egendom så att skador förebyggs. Dessutom måste du följa bestämmelser och anvisningar som föreskrivs av: Lag, annan författning eller föreskrift meddelad av myndighet. Tillverkare, transportör, leverantör eller installatör. Du får inte själv medverka till skadan, i annat fall än att detta sker för att undvika en ännu större skada. Om du lämnat felaktiga uppgifter till oss, inte följer våra aktsamhetskrav eller om du medverkat till skada kan ersättningen sätts ner med upp till 100%. Ersättning sätts inte ned på grund av: Ringa oaktsamhet, Handlande av någon som var allvarligt psykiskt störd (se 30 kap. 6 brottsbalken) eller som var under 12 år, eller Handlande som avsåg att förebygga skada på person eller egendom i sådant nödläge att handlandet var försvarligt. Liksom att du måste följa regler och anvisningar i detta villkor, gäller detsamma även för: Person som handlar med ditt samtycke. Person som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen. För alla typer av skador gäller att du måste ha haft en gällande försäkring vid den tidpunkt då skadan inträffade. Från ersättningen ska alltid avräknas ersättning som du kan få från annat håll enligt lag, författning, konvention, garanti, försäkring eller arrangör. Om skada inträffar Anmäl skadan omgående till Atava. Vid stöld, skadegörelse, rån eller överfall, gör polisanmälan på den ort där händelsen inträffat. Om annan försäkring gäller för samma skada måste du upplysa oss om detta. Om vi behöver besiktiga din egendom eller kontrollera dina uppgifter för att kunna reglera skadan, måste du ge oss möjlighet till detta enligt våra anvisningar. Vilka skadeorsaker ersätter vi inte? cc Skador som orsakas av krigsutbrott eller andra oroligheter om du åker till en krigshärjad zon eller om du inte åker hem inom 3 månader från det att oroligheterna utbröt. cc Skador som orsakas av terrorhandling genom biologiska, nukleära eller kemiska vapen. ccskador orsakade av atomolyckor eller damm- brott. Atava följer lagen För att du som konsument ska känna dig trygg med det avtal du tecknat med oss följer Atava självklart samtliga lagregler gällande konsumentförsäkringsavtal, t.ex. regler som rör våra informationskrav, försäkringsperiod och förnyelse, premiebetalning, begränsningar av vårt ansvar, försäkringsersättning, skadereglering och utbetalning av ersättning. Gällande lag är Försäkringsavtalslagen (2005:104), första och andra avdelningen. Du kan få mer information genom att läsa texten på (sökord 2005:104). Tvist med anledning av försäkringsavtalet ska handläggas vid svensk domstol. 1. Trafikförsäkring Trafikförsäkringen följer bestämmelserna i trafikskadelagen. Trafikförsäkringen ersätter skador upp till 300 miljoner kronor. Vad som ersätts via din trafikförsäkring Vid skada till följd av trafik med den försäkrade bilen ersätts: 1. Personskada a. Person i fordonet. b. Person utanför fordonet. 2. Fordonsskada Skada på annans fordon i trafik om det kan bevisas att ditt fordons förare vållat skadan. 3. Skada på övrig egendom. a. Egendom utanför fordonet om den tillhör annan än dig själv eller ditt fordons brukare/ förare. b. I samband med personskada ersätts person- liga tillhörigheter i form av kläder och andra föremål som bars vid skadetillfället. Ersättningen är högst 50% av prisbasbeloppet per person. Detta ersätts inte: 1. Fordonsskada. Skada på ditt eget fordon. 2. Skada på övrig egendom. a. Egendom utanför fordonet: Om den tillhör dig själv eller ditt fordons brukare/förare såvida inte skadan vållats genom olovligt brukande av ditt fordon. Som transporterats på/med ditt fordon. b. Egendom i fordonet: Med de undantag som anges i punkt 3b. Transporterat gods. Ersättningens storlek Personskador Full ersättning Med de undantag som anges Nedsatt ersättning nedan får den drabbade full ersättning, även om han eller hon själv har skuld i det som hänt. Nedsatt ersättning I följande fall kan ersättningen sättas ned (jämkas): 1. Om den som körde ditt fordon var straffbart påverkad av alkohol, eller annat berusningsmedel än alkohol i kombination med vårdslöshet. Medverkat till skadan genom grov vårdslöshet eller orsakat skadan med uppsåt. 2. Om annan person Medverkat till skadan genom grov vårdslöshet eller orsakat skadan med uppsåt. Egendomsskador Full ersättning Om den drabbade är utan skuld betalas full ersättning. I andra fall än de som anges i Nedsatt ersättning betalas full ersättning upp till 25% av prisbasbeloppet även om den drabbade har skuld i det som hänt. För den del av skadan som överstiger 25% av basbeloppet jämkas ersättningen enligt trafikskadelagen. Nedsatt ersättning Om den drabbade är medvållande, kan ersättningen sättas ned (jämkas). Den utvidgade ersättningsrätten gäller inte vid skada på: a. Motordrivet fordon. b. Fordon som är kopplat till motordrivet fordon. c. Spårbundet fordon. d. Egendom som transporteras med fordon enligt a-c. e. Egendom som tillhör dig själv eller ditt fordons brukare eller förare. f. Egendom om dess ägare varit grovt vårdslös eller orsakat skadan med uppsåt. Om du krävs på ersättning Du ska snarast anmäla kravet till oss. Du ska följa våra anvisningar. Du får inte själv åta dig att betala ersättning. Du ska genast underrätta oss om du blir instämd till domstol. Om du utan vår tillåtelse: Medger ersättningsskyldighet Godkänner ersättningsbelopp, eller Betalar ersättning är detta inte bindande för oss. Om du vid rättegång inte följer våra anvisningar blir domen inte bindande för oss. Hur Atava hanterar ersättningskraven Om skadan kan ersättas av försäkringen gäller följande: Vi utreder om du är ersättningsskyldig. Vi förhandlar med den som kräver ersättning. Vi för din talan när du måste svara i rättegång angående trafikskadeersättning och betalar dina rättegångskostnader, så långt de är skäliga och sammanfaller med våra intressen i rättegången. Vi betalar den ersättning som du är skyldig att utge enligt trafikskadelagen. SIDA 1

2 Din medverkan vid personskadereglering Vid reglering av personskada som kan ersättas genom trafikförsäkring i Atava ska du medverka till utredning av skadan och dess följder genom att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för skaderegleringen samt lämna fullmakt till Atava att hos sjukhus och andra vårdinrättningar inhämta de handlingar och den utredning i övrigt som behövs för skaderegleringen. Hur Atava ersätter kostnader för juridiskt biträde vid personskadereglering Om du vid trafikolycka drabbas av personskada som ska ersättas av Atava svarar vi, enligt de villkor som anges nedan, för kostnader för juridiskt arbete som utförs av ombud som du utser. Med juridiskt arbete avses bedömning av och rådgivning till dig i ersättningsfrågor som sker för tillvaratagande av din rätt vid skaderegleringen hos Atava. Endast om trafikskadan enligt Atavas bedömning är av mer allvarlig natur eller ersättningsfrågorna är mer komplicerade eller avser större värden lämnas ersättning för ett ombuds arbete. Innan det ombud du valt utför arbete som kan ersättas av oss ska ombudet i en arbetsplan redovisa sin bedömning av arten och omfattningen av ditt behov av biträde med juridiskt arbete. Med stöd av denna arbetsplan tar vi ställning till att ersätta ombudets arbete tills vidare eller under en begränsad tid med särskilt angivet antal timmar. På underlag av uppgifter från ombudet bedömer vi därefter i sistnämnda fall fortlöpande vilket arbete som ska ersättas. Du får endast välja ombud som uppfyller de krav som gäller för ombud enligt vad som står i dessa villkor under rubriken Ombud. Då Atava beslutar om omfattningen och inriktningen av den utredning som behövs för regleringen av din personskada, och även genomför denna utredning med stöd av bland annat den fullmakt du utställt till oss, ersätter vi endast kostnaderna för ombudets juridiska arbete. Kostnader för annan utredning, till exempel läkarintyg och specialistutlåtanden, ersätter vi endast om vi beställt eller begärt dem eller om de i förväg godkänts av oss. Arbete som ombudet utför för att tillvarata din rätt till ersättning från andra ersättningsformer än trafikförsäkring ersätter vi inte. Atava ersätter kostnader för ombud endast om du medverkar till att skaderegleringsfrågor i vilka du och Atava gör olika bedömningar i första hand ska prövas av de nämnder som inrättats för prövning av frågor inom personskadereglering, nämligen Trafikskadenämnden (antingen prövningen är obligatorisk eller ej), Rättsskyddsnämnden och Ombudskostnadsnämnden. Atava ersätter inte utan särskilt godkännande merkostnader som uppkommer genom att du byter ombud. Sådant godkännande lämnas endast om du kan visa att särskilda skäl föreligger för byte av ombud, till exempel om du flyttar till annan bostadsort. Atava ersätter dina kostnader för ett ombuds juridiska arbete för att skaderegleringen i båda parters intresse ska kunna genomföras utan dröjsmål, på nödvändigt underlag och med ett sakligt grundat och riktigt resultat. Vi kan därför komma att ompröva beslut om ersättning till ombudet om du utan skälig orsak vägrar medverka till en ändamålsenlig skadereglering genom att exempelvis motsätta dig prövning av ersättningsfrågor i Trafikskadenämnden eller frågor om ersättning till ombudet i Rättsskyddsnämnden eller Ombudskostnadsnämnden eller om du utan sakliga skäl återkallar fullmakt som du lämnat för inhämtande av medicinsk eller ekonomisk utredning. Atava ersätter endast skäliga och nödvändiga kostnader för ombudets arbete enligt arbetsredogörelse och med belopp som motsvarar den timkostnadsnorm som regeringen fastställer i vissa mål. Av arbetsredogörelsen ska framgå vilka åtgärder ombudet utfört vid angivna tider samt tidsåtgången för varje åtgärd. Ersättning till ombudet utbetalas när arbete har utförts och redovisats i arbetsredogörelse. Om ombudets arbete sträcker sig över en längre tid än ett år lämnar Atava förskott på ersättningen högst två gånger årligen. Förskottet som lämnas kommer sedan att avräknas från den slutgiltiga ersättning med belopp som fastställs med stöd av arbetsplanen. Ombudets räkning ska utställas på dig. Särskild självrisk Utöver trafiksjälvrisken kan en särskild trafikförsäkringssjälvrisk tillkomma i följande fall: När den som körde var under 24 år. Ungdomssjälvrisk: SEK. När föraren kört utan gällande körkort i de fall körkorts krävs. Självrisk: 10 % av prisbasbeloppet. När det enligt strafföreläggande eller dom som vunnit laga kraft är visat att föraren har kört straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel (såvida du inte kan visa att dessa omständigheter inte medverkat till att skadan inträffade), eller orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Självrisk: 10% av prisbasbeloppet. När självrisk inte ska tas ut Självrisk tas inte ut om: Enbart ren eller hund skadats. Skadan hände när bilen var stulen eller tillgripen. Skadan hände när polisman eller annan behörig besiktigade bilen. Du själv kan bevisa att någon annan än du själv eller föraren av din bil ensam är vållande. Flera självrisker Om mer än en trafiksjälvrisk gäller vid samma skada läggs självriskbeloppen ihop, men inte till mer än 10% av prisbasbeloppet. Återkrav Du är skyldig att betala självrisken när vi kräver det. Dessutom har vi rätt att av skadevållaren återkräva belopp enligt bestämmelserna i trafikskadelagen. Vi kan överlåta fordran avseende obetald självrisk för trafikförsäkring till Trafikför säkringsföreningen. 2. Gemensamma bestämmelser Nedanstående bestämmelser avser brand-, glasrute-, stöld-, inbrotts-, motor-, räddnings-, vagnskadeoch hyrbilsförsäkring samt självriskreducering vid vandalisering och ombudskostnad vid tvist. 1. Bilen och sådan utrustning som fordonet seriemässigt kunde levereras med i samband med tillverkning. 2. Normal utrustning som hör till och finns i eller på fordonet. Dessutom gäller för ljud- och bildutrust ning att den ska vara fast monterad och konstruerad för att endast användas i fordonet. För bilstereo med stöldkassett räcker att stöldkassetten är fast monterad. 3. Avmonterad fordonsdel eller utrustning enligt 2 ovan. 4. En extra uppsättning hjul till försäkrad personbil, husbil, husvagn, lätt lastbil och släp. 1. Utrustning som inte hör till fordonet eller kan anses normalt för det. Ljud- och bildutrustning som inte är fast monterad eller konstruerad för att endast användas i fordonet, samt tillbehör till denna som kan användas utanför fordonet, exempelvis CD- och DVD-skivor. Mobiltelefon och bärbar ljud- och bildutrustning. 2. Avmonterad fordonsdel och utrustning som ersatts samt ljud- och bildutrustning som inte är fast monterad. 3. Extra uppsättning hjul till annat fordon än det försäkrade. Var och när försäkringen inte gäller: cc när bilen används för tävling, träning, övnings- körning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde. cc under tävling eller hastighetskörning under tävlingsliknande former, samt vid träning för sådana tävlingar. Detta undantag gäller dock inte för stöld. cc när bilen körs på fruset vatten, om den inte körs på vinterväg som Vägverket ansvarar för. Försäkrat intresse Försäkringen avser endast ditt eget ekonomiska intresse som ägare till den försäkrade bilen. Detta intresse ska vara lagligt. Dessutom avser försäkringen ditt intresse i utrust ning, enligt Försäkrad egendom punkt 2, som är lånad eller hyrd. Har du köpt bilen på avbetalning eller kredit har Atava rätt att lämna ersättning till säljaren. Sådan ersättning lämnas högst med säljarens återstående fordran enligt reglerna i konsumentkreditlagen eller lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare med flera. Om du hyrt (leasat) bilen har vi rätt att lämna ersättning till ägaren. Bilen får inte köras av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat berus ningsmedel. Bilen får inte köras av förare som saknar giltigt och erforderligt körkort. Bilen får inte användas för övningskörning om läraren eller eleven inte uppfyller kraven för tillåten övningskörning. Ersättningen minskas, normalt med 100%. Självrisker vid flera skador Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar i Atava, behöver du bara betala en självrisk, den högsta. Om trafikförsäkringen gäller med självrisk måste den alltid betalas utöver annan självrisk. 3. Brandförsäkring Vad får du ersättning för: bb Skada på grund av: Brand, det vill säga eld som kommit lös. Blixtnedslag. Explosion. Kortslutning i kablar och ledningar och direkta följdskador på strömförbrukare. cc Skada på grund av: Brand eller explosion i ljuddämpare, däck, eller slangar. Skada på elektrisk motor, styrdon eller strömförbrukare genom brand eller kort slutning i dessa. Köld, väta eller korrosion. Vagnskada före eller efter och i omedelbar anslutning till brandskadan. Vagnskadan kan ersättas genom vagnskadeförsäkringen. cc Skada i samband med: Stöld eller tillgrepp som inträffade före brandskadan. Skadan kan ersättas genom stöldförsäkringen. Anordning som används för att ge starthjälp till, underhållsladda, värma eller torka fordonet ska vara godkänd för detta ändamål. Fabrikantens anvisningar ska följas. Starkströmsanordning som används i fordonet ska vara provad och godkänd. Fabrikantens anvisningar ska följas. Elektriska ledningar, kablar och komponenter SIDA 2

3 ska vara fackmannamässigt monterade. Svetsningsarbete får endast ske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits såsom friläggning och demontering av brännbart material. 4. Glasruteförsäkring bb Genombruten, spräckt eller krossad: Vindruta. Sidoruta. Bakruta. cc Skada på sollucka, lyktglas, glastak med mera. cc Skador till följd av att fordonet: Kolliderat. Vält. Kört av vägen. 5. Stöld- och inbrottsförsäkring Du ska styrka innehavet av stulen egendom lämpligen med ursprungskvitto eller ori ginalgarantibevis. Tillverkningsnummer bör vara angivet och egendomen märkt med personnummer. Begränsningar Vid stöld, tillgrepp, rån eller försök till sådant brott ersätts eftermonterad ljud- och bildutrustning med högst SEK. Fabriksmonterad ljud- och bildutrustning ersätts utan beloppsbegränsningar. Definitioner Ljud- och bildutrustning Med ljud- och bildutrustning avses fast monterad utrustning som återger ljud och bild och som är konstruerad för att endast användas i fordonet, såsom bilstereo, CD-spelare, navigationsutrustning och spelkonsoler. Tillbehör och utrustning som även kan användas utanför fordonet ersätts inte, exempelvis CD- och DVD-skivor, spel och bärbar handdator med navigationsutrustning. Fabriksmonterad ljud- och bildutrustning Med fabriksmonterad utrustning menar vi bilmärkesunik i bilen integrerad originalut rustning som monterats av tillverkaren. Fast monterad Utrustningen ska vara fastsatt med bult, skruv, svetsning eller liknande i fordonets kaross så att det krävs verktyg för att ta bort den. bb Skada på grund av: Stöld. Tillgrepp av fordon. Rån. Försök till stöld, tillgrepp eller rån. Uppsåtlig skadegörelse i samband med någon av händelserna ovan. Skada på bilstereo med stöldkassett eller på avtagbar frontpanel eller bildskärm till bland annat navigationsutrustning genom plötslig och oförutsedd händelse när den är medtagen. cc Skada på grund av: Tillgrepp, rån eller försök till sådant brott, som utförts av någon som tillhör ditt hushåll. Olovligt brukande, förskingring, olovligt förfogande eller bedrägeri. Stöld av mobiltelefon, ej fast monterad ljud- och bildutrustning, samt tillbehör till ljud- och bildutrustningen som kan användas utanför fordonet exempelvis CD- och DVD-skivor. Vid förlust av fordon tillämpas en handlägg ningstid på 30 dagar från det att du gjort polis anmälan och anmält skadan till Atava, om fordonet inte kommit tillrätta innan dess. Definition Stöld: När någon tar annans egendom utan lov och behåller, säljer eller ger bort den. Tillgrepp av fortskaffningsmedel: När någon utan lov tar ett motorfordon som tillhör annan, men utan avsikt att behålla eller sälja det. Rån: När någon som med våld eller hot om våld, som framstår som trängande fara för dig, tar din egendom. Förskingring: När egendom överlämnas till annan person med förutsättning att egendomen ska lämnas tillbaka, och denne i stället behåller, säljer eller ger bort den. Det är till exempel för skingring om en säljare låter en person provköra en bil och denne försvinner med bilen. Olovligt förfogande: När någon innehar annans egendom eller egendom som annan har rättigheter i (till exempel egendom som köpts på avbetalning) och säljer den utan lov eller på annat sätt disponerar över egendomen så att ägaren eller den som har rättigheter i egendomen går miste om sina rättigheter. Olovligt brukande: När någon utan lov använder annans egendom och därigenom orsakar ägaren skada, förlust eller annan olägenhet. Bedrägeri: När någon skaffar sig fördelar genom att med felaktiga uppgifter förmå någon att handla på ett sätt som innebär skada för denne. Personbil ska vara låst med tändningslås. Förvaring av nycklar, nyckelkort eller liknande: När du lämnar bilen ska nyckeln vara urtagen. Nyckeln till låset får inte förvaras eller gömmas i eller i närheten av bilen och ska i övrigt förvaras på ett säkert sätt. Nyck larna får inte ha uppgift om namn, adress eller registreringsnummer. Utrustning i bilen ska vara inlåst i bilen. Utrustning på bilen ska vara fast monterad. Avmonterad bildel eller utrustning som inte ersatts av annan ska vara inlåst i bilen eller förvaras inlåst i utrymme som endast du eller din familj disponerar, till exempel din bostad, garage, vind- eller källarförråd. Delar du till exempel garage med din granne är det inte att betrakta som utrymme som endast du disponerar. 6. Motorförsäkring Vad försäkringen gäller för: Bilen får vara högst 8 år gammal räknat från första registreringen och körd högst mil. Du ska kunna styrka bilens ålder och antalet körda mil. Vad försäkringen inte gäller för: Försäkringen gäller inte för skada som ska ersättas enligt lag, garanti (till exempel MRF-garanti), eller annat åtagande. bb Skada som påverkat bilens funktion och berört följande komponenter: Motor. Grenrör. Turbo/överladdningsaggregat med styrsystem. Laddluftkylare. Klimatanläggning (ej kondensor samt reglageanordning till dessa). Tändsystem inklusive styr- och reglerkomponenter. Kylsystem för motor och växellåda. Värmeelement. Startmotor. Generator. Bränslesystem inklusive insprutningssystem och dess styrdon. Kraftöverföring. Bromsservo. Styrservoväxel inklusive pump. Styr- och reglersystem för låsningsfria bromsar. Antisladd-/spinnsystem samt chassistabiliseringssystem inklusive dess styrelektronik. System för avgasrening (ej ljuddämpare och avgasrör). Airbag och styrenhet till airbag. Kostnader utöver självrisken för undersökning och demontering i syfte att fastställa om skadan ersätts av försäkringen. cc Skada som orsakats av: Köld, väta eller korrosion. cc Skada på: Instrumentgrupp, display samt reglagean ordning till dessa. Bränsleledningar, filter och bränsletank. Slitna lamellbelägg och följdskador härav. Bromssystemets huvud- och hjulcylindrar. Fjädringssystem. Hjullager. Batteri. Kondensor. Ljuddämpare och avgasrör. Fordonet som beror på fabrikations- eller materialfel. cc Vagn-, brand-, eller stöldskada som kan ersät tas genom respektive försäkringsmoment. cc Hopsättning och återmontering efter under- sökning och demontering, där skadan inte ersätts av försäkringen. Du får inte köra bilen så att motor eller kraftöverföring utsätts för onormal påfrestning. Du ska följa fabrikantens anvisningar om skötsel, service och dylikt samt se till att reparation och service är fackmannamässigt utförd. Bilens typutförande får inte ändras utan ombesiktning (exempelvis trimning). Bilen får inte användas om den har körförbud. Garanti för begagnade delar Om en skada regleras genom att begagnad del monteras, lämnar Atava garanti motsvarande sedvanlig garanti från branschverkstad. Garantin gäller under 6 månader men högst körda mil. Garantifall måste genast anmälas till oss. Vi förbehåller oss rätten att besiktiga bilen före reparation. 7. Bärgningsförsäkring Försäkringen omfattar även husvagn och släp när den är kopplad till den försäkrade bilen. Vad försäkringen inte gäller för: Om händelsen inträffat vid driftstopp på grund av brist på drivmedel. Skada som ska ersättas enligt lag, särskild författning, annan försäkring, garanti, bärgningsabonnemang eller annat avtal. Persontransport bbtransport, till hemort i Norden med billigaste transportmedel, av förare och passagerare när: Fordonet skadats eller stulits. Föraren drabbats av olycksfall, plötsligt blivit sjuk eller avlidit. cctransport till hemort när: Fordonet kan repareras inom skälig tid med hänsyn till den fortsatta resan. Någon av passagerarna kan köra hem fordonet. cctransport till passagerarens hemort om inte resan startade där. Fordonstransport bbtransport till närmaste verkstad som kan reparera fordonet när det: Stulits och kommer tillrätta. Skadats. SIDA 3

4 Råkat ut för annat driftstopp. Stulits och kommer tillrätta efter att resan fortsatt med annat transportmedel eller när: Föraren drabbats av olycksfall, plötsligt blivit sjuk eller avlider. I ovanstående fall ersätts skäliga resekostnader för hämtning av körbart fordon. Du får själv ordna hämtning av körbart fordon. Överstiger tiden för hämtning 7 timmar får du 250 SEK per dag. cc Hämtning och transport av fordonet: Som inte i förväg godkänts av Atava. Om kostnaden för hämtningen eller trans porten överstiger fordonets marknads värde efter skadan. cc Hämtning och transport till fordonets hemort när: Reparation på skadeplatsen blir billigare. Någon av passagerarna kan köra hem fordonet. cc Driftskostnader (exempelvis bränsle) Hemtransport av bagage Har bärgningsförsäkringen ersatt transport av bil betalas även skäliga och nödvändiga kostnader av bagage i bil eller på släp kopplad till bil. Ersättning lämnas för transport till bilens hemort i Norden eller till bestämmelseorten om detta inte blir dyrare. Inbesparad resekostnad När Atava ersätter kostnader för resa till hemorten gör vi avdrag för inbesparad resekostnad, exempelvis bränslekostnader och färjebiljetter. Bilen får inte användas om den har körförbud. Fabrikantens anvisningar för skötsel, underhåll, service och dylikt ska följas. 8. Ombudskostnad vid tvist Vilka tvister försäkringen gäller för: bb Försäkringen gäller för tvist där du själv är part, som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, dock inte så kallade småmål (se avsnitt Vilka tvister försäkringen inte gäller för punkt 1), och som efter prövning där kan prövas av Hovrätt och Högsta domstolen. Med tvist förstås att ett framställt krav helt eller delvis avvisats. Försäkringen gäller även för tvist angående skadestånd som prövas inom ramen för brottmål, där du är målsägande. Försäkringen gäller också i ovan nämnda mål om de tas upp till handläggning efter beslut om resning, domvilla eller återställande av försutten tid. Försäkringen gäller för skiljeförfarande i sådan tvist som kan prövas av ovan angivna domstolar och omfattar både dina egna ombudskostnader och sådana som du förpliktas utge, med undantag för ersättning till skiljemännen. Vilka tvister försäkringen inte gäller för: cctvist som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kapitlet 3d första stycket rättegångsbalken (småmål). Detta undantag tillämpas inte vid tvist på grund av försäkringsavtal med Atava. cctvist där du är kärande och tvisten ska handläggas enligt lagen om grupprättegång (2002:599). cctvist som har samband med äktenskapsskillnad, oavsett vad tvisten gäller och när den uppkommer, eller andra frågor som i anledning av äktenskapsskillnaden ak tualiseras mellan makarna och avser uppbrytning av ekonomisk gemenskap i olika former. Undantaget gäller vid tvist mellan makarna vid äktenskapsskillnad och på motsvarande sätt vid upplösning av partnerskap och samboförhållande oberoende av om rättsförhållandet ska prövas enligt sambolagen eller annan lag. cctvist om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad. cctvist som avser ärenden vid domstol oberoende av om de registreras som tvistemål eller ärenden enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden eller konkurslagen. cc Dig, som inte försäkrat yrkesmässig uthyrning av fordon, i tvist som avser fordran eller annat anspråk på grund av yrkesmässig uthyrning av fordonet. cctvist som gäller skadestånd eller annat anspråk på grund av brottslig gärning där kostnaderna för brottmål inte kan ersättas enligt avsnitten, Vilka brott försäkringen gäller för och Vilka brott/förseelser försäkringen inte gäller för. Vilka brott försäkringen gäller för Försäkringen gäller för gärning som kan prövas som brottmål sedan du i en förunder sökning delgivits misstanke för eller åtalats för: bb Brott för vilket inte stadgas strängare straff än böter, till exempel vårdslöshet i trafik. bb Vållande till annans död. bb Vållande till kroppsskada eller sjukdom. Kan du visa att åtal mot dig för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till annans död, grovt vållande till kroppsskada eller sjukdom, genom dom som vunnit laga kraft, inte bedömts som grovt, gäller försäkringen. Vilka brott/förseelser försäkringen inte gäller för Försäkringen gäller inte för förundersökning och brottmål där misstanken om brott eller åtal avser: cc Hastighetsöverträdelse enligt Trafikförord- ningen. cc Körning mot rött ljus enligt Trafikförordningen. cc Brott för vilket stadgas strängare straff än böter, till exempel rattfylleri eller så kallad smitning. cc Olovlig körning. Ombud För att försäkringen skall gälla, krävs att du ställer ut en rättegångsfullmakt för det ombud ska företräda dig i förhandlingar och en eventuell rättegång. Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till tvistens beskaffenhet, omfattning, den ort där du är bosatt eller den ort där tvisten eller brottet är föremål för prövning. Ombudet ska vara advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå, eller vara godkänt av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd. Nämndens beslut är bindande för Atava men endast rådgivande för ombudet. Ombudet ska ha godkänt kraven på redovisning av arvode och kostnader enligt sista stycket i avsnittet Vilka kostnader försäkringen ersätter, samt inneha F-skattesedel. Ombud, som inte är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, ska begära godkännande hos Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd i samband med att arbetet påbörjas i det ärendet där försäkringen ska utnyttjas. Nämnden beslut är bindande för Atava men endast rådgivande för ombudet. Ombud som inte är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, ska förbinda sig att, i händelse av tvist om arvodets storlek, låta pröva arvodesfrågan hos Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd. Nämndens beslut är bindande för Atava men endast rådgivande för ombudet. Vid oenighet om advokats eller biträdande jurists arvode och kostnader kan pröv ning ske hos Ombudskostnadsnämnden alternativt Försäkringsbolagens Rättsskydds nämnd. Prövning kan begäras av såväl Atava som ombudet. I tvist som handläggs utomlands, måste du anlita ett ombud som är behörigt att företräda dig inför domstol i det aktuella landet. Vilka kostnader som försäkringen ersätter Du kan få ersättning för följande kostnader om de är nödvändiga och skäliga och om du inte kan få dem betalda av motpart eller annan. Det innebär bland annat att vi inte betalar om du i eller utom rättegång avstår från dina möjligheter att få ersättning av motparten. Försäkringen ersätter bbombuds och försvarares arvode och omkost- nader. Arvode betalas för skälig tidsåt gång och högst enligt den timkostnadsnorm som regeringen årligen fastställer i vissa mål. Av ombudets kostnadsräkning ska framgå vilka åtgärder ombudet har vidtagit samt tidsåtgången för dessa åtgärder med motivering för uppkomna sakkunnig kostnader. Med kostnadsräkning ska lämnas upplysning om resultatet i tvisten samt bifogas dom eller förlikningsavtal. Tvist eller mål som handläggs utanför Norden ersätts med nödvändiga och skäliga kostnader. bb Nödvändiga kostnader för bevisning och utred- ning som anskaffats före rättegång och efter att tvist uppstått eller brottsmisstanke delgivits dig, förutsatt att utredningen beställts av ditt ombud. bb Kostnad för medlare som blivit utsedd av tings- rätt eller hovrätt. bb Kostnader för bevisning i rättegång eller skilje- mannaförfarande. bb Expeditionskostnader i domstol. bb Rättegångskostnader som du vid förlikning un- der rättegång åtagit dig att betala motpart, under förutsättning att du gör uppenbart att domstolen, på grund av nya omständigheter som framkommit under rättegången, skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp, än det du åtagit dig, om tvisten hade prövats. bb Rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten efter domstols eller skiljemäns prövning av tvisten. Av ombudets kostnadsräkning ska framgå vilka åtgärder ombudet har vidtagit samt tidsåtgången för dessa åtgärder med motivering för uppkomna sakkunnigkostnader. Med kostnadsräkningen ska lämnas upplysning om resultatet i tvisten eller brottmålet samt bifoga dom eller förlikningsavtal. bb Rättegångskostnader som du efter återkallelse av talan dömts att betala till motpart, under förutsättning att du gör uppenbart att domstolen, på grund av nya omständigheter som framkommit under rättegången, efter prövning skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp än det som du dömts till i och med återkallelsen. Av ombudets kostnadsräkning ska framgå vilka åtgärder ombudet har vidtagit samt tidsåtgången för dessa åtgärder med motivering för uppkomna sakkunnigkostnader. Med kostnadsräkning ska lämnas upplysning om resultatet i tvisten samt bifogas dom eller förlikningsavtal. Vilka kostnader försäkringen inte ersätter Försäkringen gäller inte i den mån ersättning har lämnats eller skulle ha kunnat lämnas genom annan försäkring eller på annat sätt. Om skadestånd till dig även kan antas innefatta kompensation för ombudskostnader lämnas inte ersättning för dessa genom försäkringen. Försäkringen ersätter inte: cc Ombudskostnader som uppkommer innan tvist uppstått eller du delgivits misstanke om eller åtalats för brott enligt ovan. cc Försäkrads eget arbete, förlorad arbetsinkomst, resor och uppehälle, eller andra omkostnader. cc Verkställighet av dom, beslut eller avtal. cc Ersättning till skiljemän. cc Grundas tvistigt anspråk som i och för sig kan godkännas enligt försäkringsmomentet Ombudskostnad vid tvist, på gärning som påstås utgöra brott och utreds av myndighet, ersätter försäkringen inte kostnader för bevisning som tagits fram till styrkande av att gärningen utgör brott eller medför avgiftssanktion. cc Merkostnader som uppkommer genom att du anlitar flera ombud eller byter ombud. cc Merkostnader som uppkommer genom att du gjort dig skyldig till försumlig processföring eller förfarit försumligt. SIDA 4

5 När du ska ha haft försäkring för att få ombudskostnad vid tvist betald Du kan få rätt till ersättning för ombudskostnad vid tvist om försäkringen var gällande när de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket eller misstanken om brott inträffade och det därefter inte gått längre tid än tio år. Om du som förare drabbas av personskada oavsett när denna inträffat kan du få rätt till ombudskostnad i tvist med Atava angående din personskada även om mer än tio år förflutit sedan trafikolyckan inträffade under förutsättning att Atava inte tidigare lämnat något slutligt beslut angående ersättning för personskadan. Om ombudskostnad vid tvist beviljas enligt ovanstående tillämpas istället den självrisk och den högsta försäkringsersättning som gäller för motsvarande motorförsäkring hos Atava vid tiden för tvistens uppkomst. Du måste dock för att få rätt till ersättning angående personskada, enligt föregående stycke, väcka talan mot Atava inom sex månader från dagen för det slutliga beslutet. Var försäkringen gäller Anspråket eller misstanken om brott ska ha sin grund i händelse eller omständighet som visas ha inträffat inom försäkringens giltighetsområde, se Var. Högsta ersättningsbelopp Högsta ersättningsbelopp vid en tvist är SEK enligt lagen om allmän försäkring som gäller när tvisten uppkommer, inklusive moms. Om flera tvister uppkommer ska dessa räknas som en tvist, Om de enligt 14 kapitlet rättegångsbalken handläggs eller skulle ha kunnat handläggas gemensamt i en rättegång vid domstol, även om de handläggs som olika mål vid ett eller flera tillfällen. Om yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter - även om yrkandena inte stöder sig på samma rättsliga grund. Då flera tvister/mål räknas som en tvist gäller det prisbasbelopp som var aktuellt då första tvisten uppkom. Om du delges misstanke för flera brott och åtal för dessa brott väcks samtidigt gäller försäkringen med ett försäkringsbelopp. 9. Vagnskadeförsäkring bb Skada på grund av: Trafikolycka. Annan yttre olyckshändelse. Skadegörelse av annan person. bb Skada på fordonet när det transporteras på an- nat transportmedel. bb Skada på fordonet som orsakats av på fordonet monterad anordning för vägarbete eller snöplogning. cc Skada på anordning för vägarbete eller snöplog- ning som är monterad på fordonet. cc Skada som är inifrån kommande, till exempel möss som orsakar skada på bilklädseln. cc Vid skada på fordonsdel som orsakats av: Konstruktionsfel. Fabrikationsfel. Materialfel. cc Vid skada som orsakats genom: Rost. Frätning. Köld. Väta. Fukt. cc Skada som består av slitage eller kan hänföras till bristfälligt underhåll. cc Skada som är ersättningsbar enligt brand- eller stöldvillkoren. Bilen får inte användas när den har körförbud. Last i och på bilen ska stuvas och emballeras med omsorg och varsamhet. Bilens maximala dragvikt får inte överskridas. 10. Hyrbilsförsäkring Vad försäkringen gäller för: Försäkringen gäller när du har en Largeförsäkring hos Atava. Hyrbil i Sverige Du kan få hyrbil vid färd inom Sverige när din bil inte kan användas i samband med ersättningsbar: bb Brandskada. bb Glasruteskada. bb Stöldskada. bb Maskinskada. bb Vagnskada (även om vagnskadeförsäkring saknas) % av dygns- och kilometerkostnaden för hyrbil, storleksmässigt likvärdig med din egen bil, eller 2. För personbil 200 SEK/dag. Du kan växla mellan hyrbil och kontant ersättning. cc Merkostnader för hyrbil som är dyrare än en hyrbil av samma eller storleksmässigt likvärdig bil som din egen, eller för att du inte följer våra anvisningar. cckostnader för självriskreducering och självris- keliminering, drivmedel, färjetransporter och liknande. cc Hyrbilskostnad eller kontantersättning för extra dagar på grund av dröjsmål eller annan försummelse av dig. cc Hyrbilskostnad eller kontantersättning när ditt fordon före skadetillfället var avställt eller hade inträtt eller meddelat körförbud. cc Stilleståndsersättning och/eller inkomstförlust på grund av egen personskada när du får ersättning för detta genom trafikförsäkring. Skulle kontantersättningen vara högre än ersättningen från trafikförsäkring får du mellanskillnaden. cc Hyrbilskostnad eller kontantersättning för längre tid än vad som är skäligt för att reparera ditt fordon eller skaffa annat fordon som är likvärdigt med ditt eget. cc Kostnader för specialutrustning som exempelvis dragkrok eller automatlåda. Vad du får betala 25% av dygns- och kilometerkostnaden. Hur länge du får ersättning Du får ersättning för hyrbil eller kontantersättning under skälig reparationstid, dock högst i 45 dagar. Hyrbil i utlandet Du kan få hyrbil vid färd i utlandet när din bil inte kan repareras på grund av ersättningsbar: Brandskada. Glasruteskada. Stöldskada. Maskinskada. Vagnskada (även om vagnskadeförsäkring saknas). bb Försäkringen ersätter antingen: 1. 75% av dygns- och kilometerkostnaden för storleksmässigt likvärdig bil som din egen, om din bil inte kan repareras inom den tid som är rimlig med hänsyn till den fortsatta resan, eller om bilen inte kommer tillrätta inom ett dygn efter polisanmälan eller, 2. För personbil 200 SEK/dag. Du kan växla mellan hyrbil och kontantersättning. cc Merkostnader för hyrbil som är dyrare än en hyrbil av samma eller storleksmässigt likvärdig bil som din egen, eller för att du inte följer SOS- Internationals anvisningar. cc Kostnader för självriskreducering och själv- riskeliminering, drivmedel, färjetransport och liknande. cc Hyrbilskostnad eller kontantersättning för extra dagar på grund av dröjsmål eller annan försummelse av dig. cc Hyrbilskostnad och/eller kontantersättning när ditt fordon vid skadetillfället var avställt eller hade inträtt eller meddelat körförbud. cc Stilleståndsersättning eller inkomstförlust på grund av egen personskada när du får ersättning för detta genom trafikförsäkring. Skulle kontantersättningen vara högre än ersättningen från trafikförsäkring får du mellanskillnaden. cc Hyrbilskostnad eller kontantersättning för längre tid än vad som är skäligt med hänsyn till den fortsatta resan, eller för att skaffa ett annat fordon som är likvärdigt med ditt eget. cc Kostnader för specialutrustning som exempelvis dragkrok eller automatlåda. Vad du får betala 25% av dygns- och kilometerkostnaden. Hur länge du får ersättning Du får ersättning för hyrbil eller kontantersättning under skälig reparationstid, dock högst i 45 dagar. Personskada med bil i utlandet Har du fått hyrbil vid skada enligt avsnittet Hyrbil i utlandet, får du och passagerarna samma personskadeskydd under hyrestiden som vid färd med din skadade bil. Vi betalar personskador som till följd av trafik med hyrbilen drabbar svensk medborgare eller person som har sin hemvist i Sverige. 11. Självriskreducering vid vandalisering Vandalisering av annan person i Sverige och utlandet. Vad du får ersättning för Skada på fordonet som uppkommit genom vandalisering av annan person och som är ersättningsbar enligt vagnskadeförsäkring. Ersättning lämnas även om du inte har vagnskadeförsäkring. Vad som avses med annan person Med annan person avses person som varken är du själv eller någon som är medlem av ditt hushåll. Högsta ersättningsbelopp Vid varje skadetillfälle SEK. 12. Avställning Vad försäkringen gäller för: Försäkringen gäller för personbil bb Skada som kan ersättas via: Brandförsäkring. Glasförsäkring. Stöldförsäkring. Ombudskostnad vid tvist. bb Om fordonet var helförsäkrat vid avställningen ersätts även skada på grund av: Skadegörelse. Annan yttre olyckshändelse. cc Skada när fordonet brukas. cc Skada på grund av trafikolycka. cc Skada som är inifrån kommande, till exempel möss som orsakar skada på bilklädsel. SIDA 5

6 När försäkringen gäller När fordonet är registrerat som avställt i Vägtrafikregistret och är taget ur drift. Var försäkringen gäller Avställningsförsäkringen gäller endast i Sverige. Vad försäkringen omfattar Försäkringens omfattning framgår av ditt försäkringsbrev. Särskilt stöldskydd Om du behöver ha något av de här stöldskydden, så står det på ditt försäkringsbrev. elektroniskt stöldskydd Bilen ska utöver ordinarie stöldskydd vara försett med ett av Atava godkänt elektroniskt stöldskydd (immobiliser) som också är satt i funktion. Ersättning minskas, normalt med 25%. spårsändarutrustning Bilen ska utöver det ordinarie stöldskyddet vara utrustad med en av Atava godkänd spårsändarutrustning som också är satt i funktion. Ersättning minskas, normalt med 25%. direktimport Bilen ska utöver ordinarie stöldskydd vara utrustad med ett av Atava godkänt elektroniskt stöldskydd (immobiliser) som också är satt i funktion. Du ska även kunna visa intyg från återförsäljaren på hur många nycklar som finns aktiverade för bilen samt att du förfogar över dessa. Ersättning minskas, normalt med 25%. 13. Ersättning och värdering Vad vi ersätter: bbdu får ersättning för direkta ekonomiska för- luster. Vad vi inte ersätter: cc Förlorad arbetsförtjänst i samband med skada. cc Besvär och olägenheter som kan uppstå, till exempel att du måste använda kollektiva trafikmedel istället för den egna bilen. cc Värdet av eget arbete på egen bil, till exempel egenhändigt utförda reparationer. cc Kostnad för lackering som inte motsvarar den som bilen har i det seriemässiga utförandet cc Kostnader för att verifiera, styrka och framställa krav. cc Mervärdesskatt, när du är redovisningsskyldig för sådan, för den del du kan göra avdrag för. cc Kostnad för förbättring eller förändring av objek- tet i samband med reparation. cc Merkostnad till följd av att du inte följt våra anvisningar. cc Merkostnad orsakad av att skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse Hur vi ersätter Atava avgör på vilket sätt du ska få ersättning: Reparation för att återställa funktionen. Vid reparation ska om möjligt skadade delar bytas mot likvärdiga begagnade delar. Kontant ersättning. Återanskaffning, det vill säga inköp av likadan eller närmast motsvarande egendom. Du ska alltid kontakta oss innan reparation, bärgning, återanskaffning och bilhyra. Vid återanskaffning eller reparation har Atava rätt att avgöra var inköp ska göras. Du är inte berättigad till högre ersättning än till vad likvärdig egendom kostar hos det inköpsställe som Atava anvisar. Preskription av rätt till ersättning Den som vill göra anspråk på försäkrings- eller trafikskadeersättning måste väcka talan mot Atava inom 3 år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråket har framställts till Atava inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst 6 månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. Atava förbehåller sig rätten att åberopa specialpreskription mot den försäkrade vid anmälan om skada på det sätt som framgår av försäkringsvillkor och försäkringsavtalslagen (2005:104) och trafikskadelagen (1975:1410) oberoende av om skadereglering i någon form inleds med anledning av anmälan. Viktigt Vid reparation har vi rätt att företräda dig som ombud hos den som utför reparationen, men det är du som är beställare hos verkstaden. Detta för att konsumenttjänstlagens bestämmelser avseende bland annat reklamation ska gälla för dig. Det är du som ska godkänna eller reklamera utfört arbete. Värderingsregler för bilen Bilen värderas till vad motsvarande bil kostar att köpa i allmänna handeln där hänsyn tas till ålder och slitage. Är bilen yngre än ett år kan du under vissa förutsättningar få ersättning med en ny bil. Nyvärdesersättning för personbil Med nyvärdesersättning menas att det skadade bilen ersätts med ny bil av samma eller likvärdig tillverkning (fabrikat), typ och årsmodell. Skadad personbil inte begagnad bil som direktimporterats såld av svensk general agent, vilken tillverkats seriemässigt och är i seriemässigt utförande, ersätts med ny bil av samma eller likvärdigt fabrikat, typ och årsmodell som den skadade (nyvärdesersättning). Samtidigt skadad utrustning ersätts med ny om den ingick i bilens på-gatan-pris. Nyvärdesersättning lämnas under förutsättning att: Skadan inträffat inom ett år efter det att bilen registrerades första gången och du ägt bilen oavbrutet under denna tid (den tid bilen varit förregistrerad hos bilhandlare räknas inte). Bilen körts högst mil. Skälig reparationskostnad för bilen och den utrustning som hör till bilens på-gatan-pris beräknas överstiga 50% av på-gatan-priset när skadan inträffade. Om motsvarande bil inte längre finns på nybilsmarknaden, gör vi beräkningen efter senast kända cirkapris inklusive moms och annan varuskatt för ny bil. Om det finns särskilda skäl, har vi rätt att betala dig ett belopp som motsvarar vad vi skulle fått betala för att skaffa motsvarande ny bil. Veteranbil Vid Medium- och Largeförsäkring gäller att om du försäkrar en veteranbil, dvs en bil som är 30 år eller äldre, är högsta ersättningsbeloppet max SEK för stöld, inbrott, brand-, glas-, eller vagnskada. Värdering av utrustning till bilen Utrustning värderas till vad motsvarande utrustning kostar att köpa i allmänna handeln, exempelvis på Blocket.se, där hänsyn tas till ålder och slitage. Är utrustningen yngre än ett år kan du under vissa förutsättningar få ersättning med en ny utrustning. Nyvärdesersättning Ljud- och bildutrustning, kommunikationsutrustning och fälg som är högst ett år, ersätts med vad motsvarande ny utrustning kostar. Samma gäller för däck som körts mindre än 500 mil. Värdering vid reparation Om skadad egendom repareras, värderas skadan till skälig reparationskostnad, dock högst till det belopp egendomen värderas till enligt tidigare angivna värderingsregler. Tidpunkt för värdering Värderingen görs med utgångspunkt från prisläget vid den tidpunkt då du tidigast kunnat precisera ditt ersättningsanspråk. Om det blir tvist om värdet på försäkrad egendom Vid tvist om värdet på skadad egendom ska på begäran av någon av parterna en värderingsman, auktoriserad av svensk handelskammare, uttala sig om värdet. Värderingsmannen ska tillämpa villkorens värderingsregler. Parterna får lägga fram egen utredning och lämna egna synpunkter. I sitt utlåtande ska värderingsmannen ange hur skadans värde har beräknats. Han eller hon ska lämna sitt utlåtande inom tre månader efter att ha blivit utsedd. Av ersättningen till värderingsmannen ska du betala 750 SEK. Om skadan genom värderingsmannens utlåtande värderas till högre belopp än det som vi erbjudit, betalar dock Atava hela kostnaden. försäkringsgivare Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ). Postadress Stockholm. SIDA 6

Försäkringsvillkoren gäller för lätt släp med totalvikt högst 3 000 kg, avsett för transport av båtar, till personbil eller lätt lastbil.

Försäkringsvillkoren gäller för lätt släp med totalvikt högst 3 000 kg, avsett för transport av båtar, till personbil eller lätt lastbil. Villkor Båtvagnsförsäkring Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 Försäkring för Båtvagn är ett komplement till din Båtförsäkring i Svenska Sjö. I tillämpliga delar gäller samma regler som

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

DNB BILFÖRSÄKRING. i samarbete med Trygg-Hansa. Personbil och lätt lastbil FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2016-01-01

DNB BILFÖRSÄKRING. i samarbete med Trygg-Hansa. Personbil och lätt lastbil FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2016-01-01 DNB BILFÖRSÄKRING i samarbete med Trygg-Hansa Personbil och lätt lastbil FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2016-01-01 Försäkringsvillkor 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET 5 1. Hur du kan kombinera

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Bilförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Bilförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Bilförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Bilförsäkring villkor 2011-0 9-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet 4 A.1 Hur du kan kombinera din försäkring 4 A.2 Klassificering av motorfordon

Läs mer

Allmänt villkor. Personbil, lätt lastbil och släp. Gäller från 2010-12-01

Allmänt villkor. Personbil, lätt lastbil och släp. Gäller från 2010-12-01 Allmänt villkor Personbil, lätt lastbil och släp Gäller från 2010-12-01 Motorfordonsförsäkring Innehåll A. DIn försäkrings giltighet 1. Hur du kan kombinera din försäkring...4 2. Klassificering av motorfordon...5

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Snöskoter- & 4-hjulingförsäkring Vilken försäkring väljer du? En försäkring för snöskoter/fyrhjuling delas vanligtvis upp i tre grundläggande delar Trafikförsäkring,

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Allmänt villkor. Personbil, lätt lastbil och släp. Gäller från 2010-12-01

Allmänt villkor. Personbil, lätt lastbil och släp. Gäller från 2010-12-01 Allmänt villkor Personbil, lätt lastbil och släp Gäller från 2010-12-01 Motorfordonsförsäkring Innehåll A. DIn försäkrings giltighet 1. Hur du kan kombinera din försäkring...4 2. Klassificering av motorfordon...5

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

Personbilsförsäkring. Omfattning

Personbilsförsäkring. Omfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

FÖRSÄKRINGSvillkor 2011-10-01

FÖRSÄKRINGSvillkor 2011-10-01 FÖRSÄKRINGSvillkor 2011-10-01 Motorfordonsförsäkring 2 Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 3 Motorfordonsförsäkring INNEHÅLL A. DIn FÖRSÄKRINGS GILTIGHET 1. Hur du kan kombinera din försäkring 5 2. Klassificering

Läs mer

Personbilsförsäkring

Personbilsförsäkring Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012.

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012. FÖRSÄKRING Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar.

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

FÖRSÄKRINGSvillkor 2011-10-01

FÖRSÄKRINGSvillkor 2011-10-01 FÖRSÄKRINGSvillkor 2011-10-01 Motorfordonsförsäkring tryggamil 2 Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 3 Motorfordonsförsäkring tryggamil INNEHÅLL A. DIn FÖRSÄKRINGS GILTIGHET 1. Hur du kan kombinera din

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

BILFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01

BILFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 BILFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 PERSONUPPGIFTSLAGEN PERSONUPPGIFTSLAGEN I Villkor för Bilförsäkring 2006-01-01 A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET A.1 Hur du kan kombinera din bilförsäkring 4 A.2

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2010 02 01 MOTORCYKEL, EU-MOPED, MOPED, SNÖSKOTER OCH TERRÄNGFORDON

ALLMÄNNA VILLKOR 2010 02 01 MOTORCYKEL, EU-MOPED, MOPED, SNÖSKOTER OCH TERRÄNGFORDON ALLMÄNNA VILLKOR 2010 02 01 MOTORCYKEL, EU-MOPED, MOPED, SNÖSKOTER OCH TERRÄNGFORDON 2 Motorcykel, EU-moped, moped, snöskoter och terrängfordon Motorcykel, EU-moped, moped, snöskoter och terrängfordon

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-01-01 Motorfordonsförsäkring

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-01-01 Motorfordonsförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-01-01 Motorfordonsförsäkring Försäkringsvillkor 3 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET 1. Hur du kan kombinera din försäkring 5 2. Klassificering av motorfordon

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Sveland Motorcykelförsäkring

Sveland Motorcykelförsäkring Sveland Motorcykelförsäkring Motorcykelförsäkring Vilken MC-försäkring väljer du? En motorcykelförsäkring delas vanligtvis upp i tre delar Trafikförsäkring, Halv- och Helförsäkring. Trafikförsäkringen,

Läs mer

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid FÖRSÄKRING Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du

Läs mer

Santander bilförsäkring

Santander bilförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-05-01 Santander bilförsäkring i samarbete med Trygg-Hansa Försäkringsvillkor 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET 5 1. Hur du kan kombinera din försäkring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2013-07-01. Motorfordonsförsäkring

ALLMÄNNA VILLKOR 2013-07-01. Motorfordonsförsäkring ALLMÄNNA VILLKOR 2013-07-01 Motorfordonsförsäkring 2 Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 3 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET 1. Hur du kan kombinera din försäkring 5 2. Klassificering

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med

Läs mer

Sveland Bilförsäkring

Sveland Bilförsäkring Sveland Bilförsäkring Bilförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag du blir

Läs mer

DNB BILFÖRSÄKRING. Exklusivt via din bilhandlare och DNB Finans. Personbil och lätt lastbil FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-05-01

DNB BILFÖRSÄKRING. Exklusivt via din bilhandlare och DNB Finans. Personbil och lätt lastbil FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-05-01 DNB BILFÖRSÄKRING Exklusivt via din bilhandlare och DNB Finans Personbil och lätt lastbil FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-05-01 Försäkringsvillkor 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET 5

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-05-01. TryggaMil 2.0. Privat- och företagsägd personbil och lätt lastbil

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-05-01. TryggaMil 2.0. Privat- och företagsägd personbil och lätt lastbil FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-05-01 TryggaMil 2.0 Privat- och företagsägd personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET 5 1. Hur du kan kombinera din

Läs mer

Personbil & lätt lastbil

Personbil & lätt lastbil Personbil & lätt lastbil Vår ambition är att du alltid ska vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för företagsägda personbilar, lätta lastbilar och släp anpassas efter din verksamhet. Vi håller

Läs mer

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp

Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp Villkoren gäller från 2008-11 Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 www.modernaforsakringar.se/foretagsmotor

Läs mer

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet Bilförsäkring Bilförsäk BILförsäk ring BILförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien FÖRSÄKRING Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan

Läs mer

Bilförsäkring. Försäkringsvillkor 2012-12-01

Bilförsäkring. Försäkringsvillkor 2012-12-01 Bilförsäkring Försäkringsvillkor 2012-12-01 2 Försäkringsbolaget Aktsam,106 26 Stockholm Kundservice och skadeanmälan 0771-31 10 00 Villkor Aktsam Bilförsäkring 3 Innehåll Aktsam Bilförsäkring A. Din försäkrings

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för taxi

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för taxi ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01 Försäkringsvillkor för taxi Försäkringsvillkor för taxi 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR TAXI INNEHÅLL A. INLEDNING 1. Försäkringshandlingar 5 2. Definitioner 5 3. Fordon för vilka

Läs mer

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Vår lastbilsförsäkring ger ett bra skydd för dig, din lastbil, ditt släp och dina medtrafikanter. Försäkringen

Läs mer

Polisförbundets Bilförsäkring

Polisförbundets Bilförsäkring Polisförbundets Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Som medlem i Polisförbundet får du dessutom ett utökat skydd på köpet. En medlemsförmån som ger

Läs mer

Allmänt villkor. Motorcykel, snöskoter och terrängfordon. Gäller från 2012-01-01

Allmänt villkor. Motorcykel, snöskoter och terrängfordon. Gäller från 2012-01-01 Allmänt villkor Motorcykel, snöskoter och terrängfordon Gäller från 2012-01-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet 1 Hur du kan kombinera din försäkring...4 2 Klassificering av motorcykel och moped...5

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 Försäkringen är uppbyggd så att du kan utforma

Läs mer

Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning

Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan Trafik-, Halv-

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den Försäkringsvillkor Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2015-08-26 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2

Läs mer

Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning

Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkringen ger ett bra skydd för dig, din skoter och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan Trafik-, Halv-

Läs mer

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov Förköpsinformation Det här är en sammanfattning av vad vår bilförsäkring omfattar. Försäkringen innehåller också viktiga begränsningar, dessa framgår under rubriken Viktiga begränsningar i bilförsäkringen.

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 06000 13457-00000 Registreringsnummer Fabrikat Nissan XXX Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare DnbNor Brukare

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Sveland Mopedförsäkring

Sveland Mopedförsäkring Sveland Mopedförsäkring Mopedförsäkring Din moped ska försäkras från dag ett När du köper moped ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014 04 02. Motorcykel, EU-moped, moped, snöskoter och terrängfordon

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014 04 02. Motorcykel, EU-moped, moped, snöskoter och terrängfordon FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014 04 02 Motorcykel, EU-moped, moped, snöskoter och terrängfordon 2 Motorcykel, EU-moped, moped, snöskoter och terrängfordon Villkor för motorcykel, EU-moped, moped, snöskoter och

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

DNB BILFÖRSÄKRING. Exklusivt via din bilhandlare och DNB Finans. Privatägd personbil och lätt lastbil FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2012-01-01

DNB BILFÖRSÄKRING. Exklusivt via din bilhandlare och DNB Finans. Privatägd personbil och lätt lastbil FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2012-01-01 DNB BILFÖRSÄKRING Exklusivt via din bilhandlare och DNB Finans Privatägd personbil och lätt lastbil FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2012-01-01 Försäkringsvillkor 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET

Läs mer

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsvillkor Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-04-02. Motorcykel, EU-moped, moped, snöskoter och terrängfordon

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-04-02. Motorcykel, EU-moped, moped, snöskoter och terrängfordon FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-04-02 Motorcykel, EU-moped, moped, snöskoter och terrängfordon 2 Villkor för motorcykel, EU-moped, moped, snöskoter och terrängfordon Villkor för motorcykel, EU-moped, moped, snöskoter

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2011-11-01. Försäkringsvillkor för taxi

ALLMÄNNA VILLKOR 2011-11-01. Försäkringsvillkor för taxi ALLMÄNNA VILLKOR 2011-11-01 Försäkringsvillkor för taxi 2 Försäkringsvillkor för taxi Försäkringsvillkor för taxi 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR TAXI INNEHÅLL A. INLEDNING 5 1. Försäkringshandlingar 5 2. Definitioner

Läs mer

Försäkringstagare och försäkrad är den som tecknat skadekostnadsreducering försäkring i samband med hyra av fordon hos Sunfleet.

Försäkringstagare och försäkrad är den som tecknat skadekostnadsreducering försäkring i samband med hyra av fordon hos Sunfleet. 1. ALLMÄN INFORMATION Detta är en egendomsförsäkring med 9 000 kronor i högsta ersättningsbelopp Alla fordon är helförsäkrade och har ersättningsskyldighet för varje skademoment. Hyresmannen ska betala

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Motorfordon För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Motor 2015 och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring. Vid

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara

Läs mer

Sveland Husvagnsförsäkring

Sveland Husvagnsförsäkring Sveland Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014 Lexus In Business Bilförsäkring 1 oktober 2014 2 Foto: Andreas Lind 3 Säkert på väg Har ditt företag en Lexus? I så fall låter du säkert en auktoriserad Lexus-verkstad serva din bil. Och på samma sätt

Läs mer

Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2009-02-01 (Motor 2009-02-01)

Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2009-02-01 (Motor 2009-02-01) Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2009-02-01 (Motor 2009-02-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...4

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och Lastbil Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition

Läs mer

Bilförsäkring. Villkorssammanfattning. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Villkorssammanfattning. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Villkorssammanfattning Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5

Läs mer

Stor Personbilsförsäkring

Stor Personbilsförsäkring Stor Personbilsförsäkring Annlegsmaskin Taxi Bil Auto Campingbil Campingvogn Ulykke Arbeidsulykke Ufør Hytte Hus Næringseiendom Avbrudd Ansatt Prosjet Vår stora bilförsäkring ger ett extra bra skydd för

Läs mer

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Din husbil ska försäkras från dag ett När du köper husbil ska du tänka på att teckna försäkring direkt,

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 0600000000-00000 Registreringsnummer Fabrikat Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon

Läs mer

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? BILFÖRSÄKRING Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil.

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil. Inledning Audi Approved:plus är en generös garanti och ingår utan extra kostnad i kundens bilköp. Garantin ersätter bland annat olika typer av motorfel samt skador på elektronik, drivaxlar och bromsar

Läs mer

Allmänt villkor. Motorfordon. Gäller från 2012-03-01

Allmänt villkor. Motorfordon. Gäller från 2012-03-01 Allmänt villkor Motorfordon Gäller från 2012-03-01 Motorfordonsförsäkring Innehåll A. Din försäkrings giltighet 1. Hur du kan kombinera din försäkring...4 2. Klassificering av motorfordon...5 3. Vem försäkringen

Läs mer

För- och efterköpsinformation

För- och efterköpsinformation För- och efterköpsinformation Försäkring för personbil, lätt lastbil och lätta släp Gäller från 1 april 2016 För- och efterköpsinformation Försäkring för personbil, lätt lastbil och lätta släp Gäller från

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Bilhandel och bilverkstad

Bilhandel och bilverkstad Bilhandel och bilverkstad 2 Bilhandel och bilverkstad Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa

Läs mer