Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, , klockan 15:00-16:30 Ajournering Klockan 15:35-15:40 samt 16:00-16:05 ande Pia Almström (M), Ordförande Carina Ingelsson (FP) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Leif Skytte (M) Johan Ericsson (M) Margareta Ottmer Svensson (C) Sofia Lindblom (M) Nils Nyberg (MP) Jan Svensson (S) Gunilla Tornqvist (S) AnneMari Erlandsson (S) Erik Nordmark (SD) Övriga deltagande Mikael Persson, kommundirektör Gunnar Wiederhielm (M) Mats Svedberg, kanslichef Annsofie Thuresson (M) Marie Göransson, kommunsekreterare Håkan Hagström (M) Victoria Glebe, ekonomi- och IT-chef Camilla Mårtensen (FP) Helena Strandberg, personalchef Gert Nilsson (S) Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef Karin Lindell (S) Anette Fäldt, socialchef Fredrik Jönsson (S) Carina Serbinson, bildningschef Jana Lund (SD) Johanna Davander, kommunikationschef Fredric Palm, strategisk planeringschef Rolf Perleij, projektledare Tommi Irebo, projektledare, Visma Consulting AB Sekreterare Marie Göransson Paragrafer Ordförande Pia Almström Justerande Erik Nordmark Organ Anslag/bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Utdragsbestyrkande

2 (23) 18 Dnr KS 2013/48 Årsredovisning för kommunstyrelsen 2012 Kommunstyrelsens beslut Årsredovisning för kommunstyrelsen 2012 godkänns. Kommunkansliet har upprättat bokslut för perioden januari december 2012 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen som helhet visar ett resultat på tkr. Överskottet härrör sig både från kommunstyrelsens ordinarie verksamheter och från övriga anslag. Kommunstyrelsens verksamheter visar ett resultat på tkr och övriga poster ett resultat på tkr. Årsredovisning kommunstyrelsen 2012, bilaga Victoria Galbe Charlotte Gillsberg

3 (23) 19 Dnr KS 2013/44 Årsredovisning 2012 Kommunstyrelsens beslut Årsredovisningen för 2012 överlämnas till revisionen för granskning Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2012 Kommunkansliet har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2012, vilken återfinns i bilaga. För 2012 redovisar Kävlinge kommun ett resultat på 45,2 mkr vilket är 35,4 mkr bättre än budgeterat. Det innebär att kommunen för fjortonde året i rad visar positiva siffror. Nämndernas sammantagna budgetavvikelse uppgick 2012 till 6,2 mkr. Årsredovisning 2012 Kommunkansliet Kommunfullmäktige därefter till Victoria Galbe

4 (23) 20 Dnr KS 2013/49 Avslut av investeringsobjekt och ombudgetering av ej slutförda investeringar i 2012 års budget Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avsluta investeringsprojekt samt godkänna överföringar enligt bilaga Specifikation investeringsredovisning I samband med bokslutet för 2012 avslutas investeringsobjekten enligt bilaga. Förvaltningsdelarna har även inkommit med begäran om att överföra ej slutförda investeringar 2012 till 2013 års investeringsbudget motsvarande tkr. Efter överföringen av investeringar uppgår 2012 års investeringsbudget till tkr. Specifikation investeringsredovisning 2012 Ajournering Mötet ajourneras i 5 minuter, varefter sammanträdet återupptas. Yrkanden Johan Ericsson (M) yrkar bifall till föreliggande beslut Kommunfullmäktige därefter till bildningsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till Victoria Galbe

5 (23) 21 Dnr KS 2013/51 Begäran om investeringsanslag för ny sopbil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för inköp av sopbil med 2,3 mkr. Investeringen finansieras via kommunens likviditet och inom ramen för befintlig driftskostnadsbudget. Kommunfullmäktige beviljar igångsättningstillstånd. Tekniska nämnden har inkommit med begäran om inköp av ny sopbil för 2,3 mkr. Inom Gata/Park/Avfall finns idag 5 st sopbilar för insamling av restavfall samt ytterligare en för insamling av trädgårdsavfall. Fordonsflottan är ålderstigen och under 2012 gjordes ett utbyte till en ny bil med möjlighet till insamling av två fraktioner vilket är ett krav för framtida matavfallsinsamling. Under hösten 2012 havererade en 12 år gammal bil och reparation bedömdes som inte möjlig. Bilen är numera avyttrad som reservdelsbil/skrot. Ekonomiavdelningen föreslår att sopbilen förvärvas eftersom finansieringskostnaden för leasing är 1,5 2 procentenheter högre än den alternativa ränteintäkt som kommunen erhåller. Likvida medel finns tillgängliga. Tekniska nämndens beslut 4/2013 Yrkanden Johan Ericsson (M) och Erik Nordmark (SD) yrkar bifall till föreliggande beslut. Roland Palmqvist (S) yrkar återremiss av ärendet. sgång Ordförande ställer föreliggande förslag mot Roland Palmqvists (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt föreliggande förslag. Reservation Roland Palmqvist (S), Jan Svensson (S), Gunilla Tornqvist (S) och AnneMari Erlandsson (S) reserverar sig För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till tekniska nämnden Kommunfullmäktige därefter till Victoria Galbe

6 (23) 22 Dnr KS 2012/158 Revidering av bolagsordning för KKB Fastigheter AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar Kommunfullmäktige godkänner reviderad bolagsordning för KKB Fastigheter AB enligt bilaga. Med anledning av ny lagstiftning, lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt förändringar av ägardirektiven för KKB Fastigheter AB har bolagsordningen omarbetats helt. Förslag till bolagsordning för KKB Fastigheter AB Nu gällande bolagsordning för KKB Fastigheter AB, antagen Yrkanden Carina Ingelsson (FP) yrkar bifall till föreliggande förslag med instämmande av Roland Palmqvist (S), Johan Ericsson (M) och Margareta Ottmer Svensson (C) Kommunfullmäktige därefter till KKB Fastigheter AB Kommunfullmäktige därefter till Victoria Galbe För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till ombud vid årsstämman 2013

7 (23) 23 Dnr KS 2012/157 Ägardirektiv KKB Fastigheter AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner reviderade ägardirektiv för KKB Fastigheter AB enligt bilaga. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en översyn av ägardirektiven avseende KKB Fastigheter AB, bland annat gällande de sociala förtursreglerna (Ks 116 till Kf) Arbetsprocess Styrgruppen bestående av: Pia Almström, Mattias Andersson, Johan Ericsson, Larserik Johansson och Camilla Mårtensson lämnade ett uppdrag att se över följande områden: Ny lagstiftning avseende borgensavgifter och avkastningskrav Ny lagstiftning beträffande utdelning/värdeöverföring Social förtur, kösystem för ungdomar Socialt engagemang Bostadsförsörjningsuppdrag, utbyggnadstakt och utbyggnadsområden (tex Kävlinge Östra Centrum) etc. ses över Utgångspunkten för arbetet har varit skriften Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag en handledning, utgiven av SKL och SABO. Styrgruppen har träffat styrelsen och ledningen för KKB vid två tillfällen under arbetets gång för information och dialog, vid ett av tillfällena var även partiföreträdarna samt advokat Anders Boquist inbjudna. Efter detta har politiska dialogmöten genomförts och diskussion har förts vid kommunstyrelsens presidiemöten. Förslag till ägardirektiv för KKB Fastigheter AB. Nu gällande ägardirektiv för KKB Fastigheter AB , antagna Ajournering Mötet ajourneras i 5 minuter, varefter sammanträdet återupptas. Yrkanden Carina Ingelsson (FP) yrkar på följande ändringar i texten: Sidan 3 i förslag till ägardirektiv fjärde stycket under rubriken Verksamhetens inriktning stryks Bolaget ska vad gäller nyproduktion utgå från de områden som pekas ut i kommunens översiktsplan. För den kommande perioden ska tyngdpunkten ligga i kommunens östra delar och bolaget ska i samverkan med

8 (23) andra aktörer, vara en aktiv part i utvecklandet av nyproduktion inom Kävlinge Östra Centrum. Stycket ska ersättas med Bolaget ska i samverkan med andra aktörer verka för att utvecklingen av Kävlinge Östra Centrum kommer till stånd. Sidan 3 i förslag till ägardirektiv, sista meningen i andra stycket under rubriken Samordning och dialog ska ändras från Bolaget ska inom, samråd om planering och framtidsplaner, tillsammans med kommunens företrädare upprätta rutiner så att kommunens behov av lägenheter för sociala ändamål uppfylls samt utveckla olika former av boservice till äldre och handikappade. till Bolaget ska inom, samråd om planering och framtidsplaner, tillsammans med kommunens företrädare upprätta rutiner så att kommunens behov av lägenheter för sociala ändamål uppfylls samt utveckla olika former av boservice till äldre och handikappade, när så efterfrågas. Sidan 6 i förslag till ägardirektiv, första stycket under rubriken Borgen ska sista meningen strykas som lyder: Då upplåningskostnaden med pantbrev som säkerhet är att likställa med upplåning mot kommunal borgen ska beslutad borgensram i första hand utnyttjas. I övrigt yrkar Carina Ingelsson (FP) bifall till föreliggande förslag. Erik Nordmark (SD) på ett tillägg på sidan 3 i förslag till ägardirektiv, sista stycket under rubriken Verksamhetens inriktning. Tillägget lyder: Dessa lägenheter ska ej användas till de 25 flyktingar som kommunen ska ta emot enligt avtal med migrationsverket, ej heller för de 5 ensamkommande ungdomar kommunen tecknat avtal om eller för anhöriginvandring. I övrigt yrkar Erik Nordmark (SD) bifall till föreliggande förslag. Charlotte Lindblad (M) och Margareta Ottmer Svensson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag samt till Carina Ingelssons (FP) två första ändringsyrkanden dock ej det som rör borgen. sgång Ordförande ställer Carina Ingelssons (FP) första och andra ändringsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Carina Ingelssons (FP) förslag. Ordförande ställer Carina Ingelssons (FP) tredje ändringsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt föreliggande förslag. Ordförande ställer Erik Nordmarks (SD) ändringsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen har bifallit föreliggande förslag varvid votering begärs och verkställs. Votering Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Ja-röst för föreliggande förslag

9 (23) Nej-röst för Erik Nordmarks (SD) ändringsyrkande Voteringsresultat Omröstningen utfaller med 8 röster för JA och 1 röst för NEJ samt 4 stycken som avstår från att rösta, enligt nedan. Ledamot/tjänstgörande ersättare Charlotte Lindblad (M) Leif Skytte (M) Johan Ericsson (M) Carina Ingelsson (FP) Margareta Ottmer Svensson (C) Sofia Lindblom (M) Roland Palmqvist (S) Jan Svensson (S) Gunilla Tornqvist (S) AnneMari Erlandsson (S) Nils Nyberg (MP) Erik Nordmark (SD) Pia Almström (M) Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Summa Kommunstyrelsen har därmed avslagit Erik Nordmarks (SD) ändringsyrkande. Reservation Carina Ingelsson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Erik Nordmark (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Deltar ej i beslut Roland Palmqvist (S), Jan Svensson (S), Gunilla Tornqvist (S) och AnneMari Erlandsson (S) deltar ej i beslutet Kommunfullmäktige därefter till KKB Fastigheter AB Kommunfullmäktige därefter till Victoria Galbe För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till ombud vid årsstämman 2013

10 (23) 24 Dnr KS 2012/346 Remiss - förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att skicka in remissvar avseende förslag till ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning, Fi 2012/4726 enligt bilaga. Regeringen har nu lämnat förslag till ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning. I förhållande till Utjämningskommitténs förslag avser ändringarna i huvudsak inkomstutjämningen. Förslaget har skickats på remiss och remisstiden går ut den 22 mars. Samtliga ändringar föreslår träda i kraft den 1 jan Remissvar; Förslag till remissvar på ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning, Fi 2012/4726. Kommunförbundet Skånes förslag på remissvar Finansdepartementet Victoria Galbe

11 (23) 25 Dnr KS 2013/28 Remiss - Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby, Lomma kommun Kommunstyrelsens beslut Översänder yttrande enligt nedan. Lomma kommun har en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Bjärred och Borgeby på samrådsremiss. Översiktsplanen är en framtidsplan för orterna Bjärred och Borgeby med närmast omgivande landsbygd och utgår främst från den kommuntäckande översiktsplanen som antogs 10 februari FÖP:en har samma tidshorisont som den kommuntäckande ÖP:n beskriver önskad utveckling fram till år Fördjupningen av översiktsplanen föreslås medge en utbyggnad av cirka 400 lägenheter och småhus, fördelat på dessa två orter. Ett nytt verksamhetsområde planeras intill väg E6 i anslutning till befintligt verksamhetsområde i Borgeby. I det nya verksamhetsområdet avses en återvinningscentral anläggas. Kävlinge har tidigare fört diskussioner med Lomma kommun om att eventuellt samverka om en framtida återvinningscentral och man ser gärna att dessa samverkansdiskussioner återupptas. Fördjupningen av översiktsplanen redovisar reservat för framtida spårtrafik. Detta reservat återfinns i Lommas kommuntäckande översiktsplan och kommer längs kusten från Lomma via Habo Ljung förbi Bjärred och Borgeby vidare mot Löddeköpinge. Spårreservatet ansluter till motsvarande reservat i Kävlinges kommuntäckande översiktsplan norr om väg E6 vid Lödde å. Kävlinge kommun noterar att Lomma avser att avsätta mer mark för utökning av befintligt avloppsreningsverk i Borgeby alternativt mark för nytt reningsverk för att klara framtida behov. Då Kävlinge delvis har liknande bekymmer med avloppskapacitet i kustzonen vore det intressant att se även denna fråga i ett mellankommunalt perspektiv. Fördjupningen av översiktsplanen för Bjärred och Borgeby innehåller ett föredömligt kapitel om Lödde ås dalgång. Kävlinge kommun delar dock inte Lommas inställning att en gångbro i höjd med Borgeby reningsverk inte skulle vara möjlig att genomföra. Kävlinge kommun anser att man i FÖP:en bör ta med och redovisa en gångbro/förbindelse över Lödde å i höjd med Borgeby reningsverk även om Lomma i nuläget vill prioritera en broförbindelse i höjd med Borgeby slott. Kävlinge har i sak ingen invändning mot en bro i höjd med Borgeby slott. Kommunerna borde gemensamt studera dessa båda broförbindelser och analysera eventuellt intrång och påverkan de medför för att i framtiden bättre hantera denna mellankommunala fråga.

12 (23) Remiss - Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby, Lomma kommun, följebrev Remiss - Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby, Lomma kommun, samrådshandling Yrkanden Erik Nordmark (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag med instämmande av Johan Ericsson (M) och Roland Palmqvist (S) Lomma kommun Fredric Palm Göran Sandberg

13 (23) 26 Dnr KS 2013/52 Start av exploateringsprojekt för Almelund Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att starta exploateringsprojektet för Kävlinge 32:34 med flera - Almelund För att kunna starta processen med mark anvisningstävling och detaljplaneläggning av området krävs att vissa grundläggande utredningar görs bl.a. geoteknik, radon, arkeologi och dagvatten. För att hunna hantera kostnader för dessa utredningar och hänföra dessa till det kommande utbyggnadsprojektet bör därför ett exploateringsprojekt startas. Markområdet omfattar sammanlagt ca m 2 och kommunen avser att sälja cirka m 2 mark för bostäder, till detta kommer ytor för skola/förskola, gator och torg samt park och dagvattenhantering. Utgifterna för att anlägga gator, GC-väg och grönområde mm beräknas uppgå till cirka 35 mkr. Förutsatt att kvartersmarken för bostäder säljs för minst 440 kr/m 2 visar exploateringskalkylen ett överskott normalpris för bostadsmark ligger i dagsläget mellan kr/m 2. Exploateringskalkyl Kävlinge 32:34 Almelund Yrkanden Johan Ericsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med instämmande av Roland Palmqvist (S) och Erik Nordmark (SD). Margareta Ottmer Svensson (C) yrkar på avslag. sgång Ordförande ställer föreliggande förslag mot Margareta Ottmer Svenssons (C) avslagsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt föreliggande förslag. Deltar ej i beslut Carina Ingelsson (FP) deltar ej i beslutet För verkställighet Ekonomiavdelningen Fredric Palm

14 (23) 27 Dnr KS 2013/54 Detaljplan för Löddeköpinge 14:10 samt del av Löddeköpinge 14:4, 14:85 och 24:2, granskning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har inget att erinra mot i detaljplanen enligt ovan. Förslag till detaljplan är utställd för granskning under tiden Planens syfte är att ge de planmässiga möjligheterna för direkttillfart till två fastigheter inom handelsområdet med en kommunal gata från trafikplats Center Syd. Allmän platsmark överförs till kvartersmark för parkeringsändamål. Byggrätt för handelsändamål ändras inte utan överensstämmer med vad som anges i gällande planer men tillåten byggnadshöjd föreslås öka från 6 meter till 7,5 meter för att kunna bygga med pulpettak och dylikt. Förslag till detaljplan för Löddeköpinge 14:10 samt del av Löddeköpinge 14:4, 14:85 och 24:2. Yrkanden Johan Ericsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. Miljö & Teknik

15 (23) 28 Dnr KS 2013/50 Konkurrenspolicy Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige upphäver gällande konkurrensprogram, Kf 5/01. Kommunfullmäktige antar ny konkurrenspolicy, enligt bilaga. I Kävlinge kommun finns ett antaget konkurrensprogram (Kf 5/01). Programmet har setts över med anledning av ändringar i bl a lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunallagen. Programmet föreslås att vidare ändras till en policy i enlighet med gällande vokabulär inom kommunens styrdokument. Slutligen anges i policyn tydligare direktiv på hur processen ska fungerar i nämnderna. Förslag till ny konkurrenspolicy, Yrkanden Roland Palmqvist (S) yrkar bifall till att upphäva gällande konkurrensprogram men yrkar avslag till att anta förslag till ny konkurrenspolicy. Johan Ericsson (M) och Carina Ingelsson (FP) yrkar bifall till föreliggande förslag. sgång Ordförande ställer föreliggande förslag mot Roland Palmqvists (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt föreliggande förslag. Reservation Roland Palmqvist (S), Jan Svensson (S), Gunilla Tornqvist (S) och AnneMari Erlandsson (S) reserverar sig mot beslutet Kommunfullmäktige därefter till socialnämnden, bildningsnämnden, tekniska nämnden samt till miljö och byggnadsnämnden. För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till Lina Engström, för publicering på kommunens hemsida

16 (23) 29 Dnr KS 2013/55 Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda - revidering Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kävlinge kommun antar bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda, enligt bilaga. Kommunfullmäktige antog under 78/05 bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Nuvarande bestämmelser har reviderats och förtydligats vad gäller förlorad arbetsförtjänst. Vidare har förtydliganden och revideringar gjorts om vad som ingår och inte ingår i fasta arvoden och ersättningar för annan än heltidsengagerad politiker. Vad gäller kommunal pension för förtroendevalda läggs till att sådan inte är möjlig att lyfta före 60 års ålder. Ändringen kommer även att tas upp när det kommunala pensionsreglementet revideras. Normalförlag är under upprättande på SKL. Samtliga förändringar är gulmarkerade i bilagan Förslag till förtroendemannaersättning Yrkanden Johan Ericsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. Erik Nordmark (SD) yrkar på att arvodet till samtliga ordförandena minskas med 25 %. Vidare yrkar han på att förtroendevald inte ska kunna lyfta pension före 61 års ålder. sgång Ordförande ställer föreliggande förslag mot Erik Nordmarks (SD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutet enligt föreliggande förslag varvid voteringen begärs och verkställs. Votering Följande voteringsproposition uppläses och godkänns Ja-röst för föreliggande förslag Nej-röst för Erik Nordmarks (SD) yrkande

17 (23) Voteringsresultat Omröstningen utfaller med 12 röster för JA och 5 röster för NEJ, enligt nedan. Ledamot/tjänstgörande ersättare Charlotte Lindblad (M) Leif Skytte (M) Johan Ericsson (M) Carina Ingelsson (FP) Margareta Ottmer Svensson (C) Sofia Lindblom (M) Roland Palmqvist (S) Jan Svensson (S) Gunilla Tornqvist (S) AnneMari Erlandsson (S) Nils Nyberg (MP) Erik Nordmark (SD) Pia Almström (M) Ja-röst Nej-röst Summa 12 1 Avstår från att rösta Kommunstyrelsen har därmed bifallit föreliggande förslag. Kommunfullmäktige därefter till personalavdelningen Kommunfullmäktige därefter till Lina Engström för publicering på kommunens hemsida

18 (23) 30 Dnr KS 2012/181 Motion om förvärvande av Kävlinge Värdshus Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med vad kommunstyrelsens ordförande anfört. Kenneth Sandberg och Andreas Svensson (KBO) föreslår i motion att kommunen förvärvar Kävlinge Värdshus och via t.ex. utarrendering tillser att hotell- och restaurang verksamheten fortlever. Jag beklagade i mitt förra svar om verksamheten skulle försvinna, men förklarade samtidigt att kommunen utan lagöverträdelse inte kunde medverka på de villkor som erbjöds. Kommunfullmäktige beslöt under 79/12 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Sedan återremissen har teaterdelen av fastigheten sålts till LL Dance Studio och resterande del av fastigheten är såld till Krögaren Tang Foon Kai som har för avsikt att rusta upp köksdelen och driva restaurangverksamhet. Någon åtgärd från kommunen i fastighetsaffären är därmed inte aktuell. Inkommen motion Yrkanden Johan Ericsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med instämmande av Carina Ingelsson (FP) och Erik Nordmark (SD) Kommunfullmäktige därefter till Kenneth Sandberg Kommunfullmäktige därefter till Andreas Svensson

19 (23) 31 Dnr KS 2013/1 Motion angående inrättande av äldrenämnd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen Erik Nordmark (SD) föreslår i motion att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta en äldrenämnd med gemensam förvaltning med socialnämnden för att ännu tydligare kunna fokusera på de äldres behov och rättigheter i olika avseenden som t.ex. vård, omsorg, bostäder m.m. Frågan om kommunens nämndsorganisation har varit uppe till diskussion vid ett flertal tillfällen genom åren. I samband med visionsprojektet Kävlinge mot år 2000 gjordes en stor utredning om organisationen som resulterade i färre nämnder med större ansvar och befogenheter. Genom åren har vi följt upp och diskuterat utfallet och då kommit fram till att fördelarna med ett mindre antal nämnder klart överväger nackdelarna. Beträffande äldreomsorgen har vi dessutom klara belägg för att såväl styrning som genomförande fungerar alldeles utmärkt. Kävlinge kommun har en äldreomsorg som återfinns i toppskiktet i Sverige vad avser såväl kvalitet och omdömen som ekonomi och effektivitet. Vid den rekrytering av ny socialchef som just avslutats fick vi dessutom flera gånger bekräftat från sökandena att de föredrog en samlad organisation och ledning för kommunens omsorgsverksamheter. Utifrån ovanstående finner jag ingen anledning att nu starta en ny utredning om förändrad nämndsorganisation, däremot är jag angelägen om att kommunen har en bra omvärldsbevakning inom alla verksamheter för att kunna bibehålla och utveckla den goda verksamheten vi har. Inkommen motion Yrkanden Erik Nordmark (SD) yrkar bifall till motionen. Johan Ericsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med instämmande av Carina Ingelsson (FP), Roland Palmqvist (S) och Margareta Ottmer Svensson (C). sgång Ordförande ställer föreliggande förslag mot Erik Nordmarks (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt föreliggande förslag varvid

20 (23) votering begärs och verkställs. Votering Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Ja-röst för föreliggande förslag Nej-röst för bifall till motionen Voteringsresultat Omröstningen utfaller med 12 röster för JA och 1 röst för NEJ, enligt nedan. Ledamot/tjänstgörande ersättare Charlotte Lindblad (M) Leif Skytte (M) Johan Ericsson (M) Carina Ingelsson (FP) Margareta Ottmer Svensson (C) Sofia Lindblom (M) Roland Palmqvist (S) Jan Svensson (S) Gunilla Tornqvist (S) AnneMari Erlandsson (S) Nils Nyberg (MP) Erik Nordmark (SD) Pia Almström (M) Ja-röst Nej-röst Summa 12 1 Avstår från att rösta Kommunstyrelsen har därmed bifallit föreliggande förslag. Kommunfullmäktige därefter till Erik Nordmark

21 (23) 32 Dnr KS 2013/56 Återrapportering av direktiv och uppdrag Direktiv avseende utredning av förutsättningarna att erbjuda personalen önskad sysselsättningsgrad Information angående strategier för minskad sjukfrånvaro Möjligheter till ute- och idrottsaktiviteter för skolbarn under skoltid

22 (23) 33 Dnr KS 2013/10 Meddelande - delegationsprotokoll Följande delegationsprotokoll meddelas: Kommunkansliets delegationsprotokoll Anställnings- och lönebeslut nummer: enligt lag om fackliga förtroendemän. Förhandlingsprotokoll.

23 (23) 34 Dnr KS 2013/11 Meddelande - inkomna skrivelser Sveriges kommuner och Landsting, nr 14, Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Mottagningsbekräftelse på utträde ur Kävlingeåns vattenvårdsförbund KKB Fastigheter AB, Tackkort från Gert Nilsson

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-05-22 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 2013-05-22, klockan 15:00-15:45 Ajournering - ande Pia Almström (M), Ordförande Carina Ingelsson (FP) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M)

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1 Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2015-04-01 Kommunfullmäktige Tid 2015-04-13, kl. 19:00 Plats Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Tekniska nämnden för sammanträde 2013-02-28 1 (13)

Tekniska nämnden för sammanträde 2013-02-28 1 (13) Tekniska nämnden för sammanträde 2013-02-28 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, klockan 19.00-20.25 Beslutande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Göran Garmer (M) Jan Wikhall

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-08-27 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 2014-08-27, kl. 15:00-15:30 Ajournering - ande Pia Almström (M), ordförande Carina Ingelsson (FP) Roland Palmqvist (S) Kjell-Arne Ohlsson (M) Johan

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll för kommunfullmäktige

Protokoll för kommunfullmäktige Protokoll för kommunfullmäktige 1(9) Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Fullmäktigesalen, 2014-10-13 klockan 19:00 19:25 Ajournering - Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagare ikael Persson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Protokoll för Kommunfullmäktige

Protokoll för Kommunfullmäktige 1(10) 2015-02-09 Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Fullmäktigesalen, 2015-02-09, klockan 19:00-19:25 Ajournering Klockan 19:07-19:12 Beslutande e sidan 2 Ersättare Johan Westin (), Johan Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige för sammanträde 2012-02-06 1 (21) Enligt bilaga

Kommunfullmäktige för sammanträde 2012-02-06 1 (21) Enligt bilaga Kommunfullmäktige för sammanträde 2012-02-06 1 (21) Plats och tid Kommunhuset måndagen 201202-06, klockan 19:00 21:15 Ajournering Klockan 19:20-19:30 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande ikael Persson,

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(5) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Harrie, kl. 15:00-15:30 Ajournering Beslutande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Catrin Tufvesson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 Ann-Marie Nilsson (C), ordförande AnneMarie Grennhag (M) OlaHelt (M) Andreas Sturesson

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(24) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Harrie, kl. 15:00-16:20 Ajournering kl. 15:55-16:05 ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Jana

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Protokoll för kommunfullmäktige

Protokoll för kommunfullmäktige 1(10) Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Fullmäktigesalen,, kl. 19:00-19:45 Ajournering 19:05-19:35 för information om Årets Kvalitets kommun 2015 ande e sidan 2 Ersättare Christian Lindblom

Läs mer

Protokoll för tekniska nämnden

Protokoll för tekniska nämnden 1(11) Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset, Harrie-salen, 14 april 2015 ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Sofia Lindblom (M) Justeringens plats och

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 8 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Ingemar Narheim (M) Anna Hedbrant (C) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Exploateringsavtal med tillhörande tilläggsavtal mellan Kävlinge kommun och Tommy Nilsson Holding AB avseende exploatering inom Barsebäck 42:52

Exploateringsavtal med tillhörande tilläggsavtal mellan Kävlinge kommun och Tommy Nilsson Holding AB avseende exploatering inom Barsebäck 42:52 Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-11-24 Dnr: KS 2016/63 Kommunstyrelsen Exploateringsavtal med tillhörande tilläggsavtal mellan Kävlinge kommun och Tommy Nilsson Holding AB avseende exploatering inom Barsebäck

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Protokoll för Kommunfullmäktige

Protokoll för Kommunfullmäktige 1(11) 2015-05-18 Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Fullmäktigesalen, 2015-05-18, kl. 19:00 19:10 Ajournering ande se sidan 2 Ersättare Johan Andersson (), Tommy Almström (), ikael Elmvik (),

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-18 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 2014-06-18, kl. 15:00-15:25 Ajournering - Beslutande Pia Almström (M), ordförande Carina Ingelsson (FP) Roland Palmqvist (S) Leif Skytte (M) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Förskolenämnden 1999-02-09 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 23 februari 1999 Justeringens plats Angarnsrummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

û/t KOMMUN SD Calle Johansson .../.[A,Ð. Mats Werner Datum för anslass nedtagande HÄRRYDA I (4) MP Birgitta Olsson

û/t KOMMUN SD Calle Johansson .../.[A,Ð. Mats Werner Datum för anslass nedtagande HÄRRYDA I (4) MP Birgitta Olsson HÄRRYDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-06-21 I (4) Plats och tid Paragrafer Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset i Mölnlycke, tisdagen den 2l juni 2016, kl 16.00-17.40 2rl-212 M Per Vorberg, ordf

Läs mer