Slutrapport projektgenomförande - Education for All

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport projektgenomförande - Education for All"

Transkript

1 Stockholm Version 1.3 Slutrapport projektgenomförande - Education for All Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla.

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Allmän information Sammanfattning Bakgrund och syfte Målgrupp Projektets mål Redogörelse av projektresultatet Leverabler Resultat Teknisk lösning Viktiga insikter Användbarhet och tillgänglighet Teknisk lösning Redogörelse av projektets genomförande Genomförandeplan/tidplan Projektets budget Projektets arbetssätt Projektorganisation Samarbetsformer och intressenter Lärdomar från projektet Vad händer nu? (15)

3 1 Inledning Projektet Education for All har under arbetat med att undersöka och utveckla språkstöd för distansutbildningsmiljöer. Fokus för projektet har varit att stödja teckenspråkiga och utlandsfödda med tolkstöd via internetbaserad videokommunikation. Lösningen har realiserats i en prototyp avsedd att motsvara de användbarhetsoch tillgänglighetsmål som återfinns i begreppet Design för alla. Projektets karaktäriseras av användarfokuserat och distribuerat arbete där arbete på distans har varit en naturlig del av både utveckling och genomförda utvärderingar. Projektet har resulterat i ett antal lärdomar om hur den tänkta tjänsten Webbtolken kan utvecklas till en kommersiell tjänst. Vi vet nu att vi klarar tekniken på ett tillfredsställande sätt även om det kvarstår en del utmaningar. Det som däremot behöver mer fokus och forskning är frågeställningarna kring hur vi ska behålla kvaliteten på mötet när vi flyttar det från det fysiska rummet till det digitala videorummet. 2 Allmän information Företag/Organisation: Projektnamn: Författare av detta dokument: Projektets tidplan Symmetri Konsult AB Education for All Erik Sandell (från datum till datum) Referensdokument (ägs av Symmetri Konsult AB) Användbarhetsutvärdering EfA, revision 1.0 Testrapport kösynkronisering EfA, revision 1.0 EfA Förstudierapport version 1.0 EfA Kravspecifikation Användarkrav, version 1.3 Teknisk Kravspecifikation EfA, revision 2.0 Projektplan, version 3.0 Projektplan EfA, version 1.0 (projektintern plan) Definitioner Education for All (EfA): avser detta projekt. Webbtolken: projektets namn på den prototyp till tolkapplikation som utvecklats, även kallad prototypen. 1(14)

4 3 Sammanfattning Huvudsyftet med projektet Education for All har varit att utveckla och utvärdera en internetbaserad tjänst. Denna ska erbjuda tolkstöd till studerande som har svenska som andra språk, t.ex. teckenspråkiga och som studerar på distans. Tjänsten går under arbetsnamnet Webbtolken. Primära målgrupper har varit teckenspråkiga och utlandsfödda elever på minst gymnasienivå. I projektet har det utöver utvecklingen och utvärdering av Webbtolken genomförts en förstudie av utbildningssituationer, användarbehov och tekniska förutsättningar. Två slutsatser från förstudien är att det finns en potential för tolkning vid distansutbildning, men att behovet av kösynkronisering är begränsat i dagsläget i detta användningssammanhang. Webbtolken har utvecklats i form av en enklare prototyp med målsättningen att uppfylla de krav i förstudien vi bedömt nödvändiga för att kunna genomföra relevanta och realistiska tester. Det tekniska fokuset för projektet har varit att på enklast möjliga sätt integrera de tjänster som tillhandahålls av Tolkcentralen i Örebro, som skulle kunna möjliggöra längre tolksessioner mellan student, tolk och en tredje part/grupp, till exempel lärare eller seminarieledare. Prototypen har byggts utifrån en plattform för Flashplayer och SIP med målsättningen att använda videoformatet H.264 eller alternativt i H I och med att projektets förutsättningar för trepartskommunikation krävde användningen av en färdig plattform med s k MCU-funktionalitet, BRIA3, blev tyvärr bildkvalitetet i det avslutande användartestet något lägre då BRIA3 inte stöder videoformatet H.264 eller H263+. Totalt har 18 personer utvärderat prototypen i två olika utvärderingar. Övergripande fick Webbtolken ett gott betyg när det gäller användbarhet och tillgänglighet. Oavsett detta identifierades ett flertal förbättringsområden i de båda utvärderingarna. De främsta förbättringsområden som kvarstår inför en fortsatt utveckling av Webbtolken är bland annat: Ändring av den grundläggande konceptuella designen med fokus på att boka en tolk. Eleverna vill fokusera på att kommunicera med sin lärare inte tolken. En förbättrad bildkvalitet för att möjliggöra längre samtal via teckenspråk. Möjlighet att ändra kontrast i det grafiska gränssnittet för att stödja synskadade Skapa språkmoduler för hela gränssnittet. Ska tjänsten stödja utlandsfödda behöver tjänsten erbjuda användarens egna språk. Utöver resultaten från användartesterna har projektet arbetat med att knyta kontakter med organisationer som skulle kunna vara intresserade att utveckla tjänsten vidare mot en kommersiell tjänst. Samtal med möjliga större kunder har förts och flera olika ansökningar av finansiering planeras. 2(14)

5 4 Bakgrund och syfte Vår idé bakom projektet är att erbjuda distanstolkning som stöd till personer som studerar på distans och har svenska som andra språk, t.ex. teckenspråkiga. Syftet är att göra ett stort kursutbud på gymnasie- och högskolenivå tillgängligt för fler, som därigenom kvalificerar sig för en anställning. Ett exempel på användning är att den studerande loggar in i sitt virtuella klassrum och initierar en sökning på tolk. När en tolk med rätt kompetens blir ledig så kopplas den fram till det virtuella klassrummet. Tolkning sker sen under undervisning sker via skärm eller högtalare, beroende på behov. Syftet med projektet var att utveckla, testa och utvärdera en prototyplösning som integrerar: Tolkcentralen i Örebro En utbildningsplattform (NTI-skolan) En kösynkroniseringsfunktion 5 Målgrupp Den primära målgruppen for EfA är de som har behov av gymnasie- och högskoleutbildning och som har särskilda behov. Det finns uppskattningsvis drygt hörselskadade (källa Handikapprörelsen) och teckenspråkiga (källa Sveriges Dövas Riksförbund) studenter var 2009 i kontakt med samordnaren för studenter med funktionshinder vid något/någon av landets universitet och högskolor - eller kom till samordnarens kännedom genom lärare och studievägledare vid institutioner/motsvarande (källa Stockholms Universitet). Till detta kommer en större grupp som talar språk från andra länder. En annan målgrupp är intressenter i behov av att kunna tillhandahålla distansutbildningar till en bredare målgrupp, t ex utbildningsanordnare och utbildningsföretag. Det innebär potentiellt alla skolor på gymnasie- och högskolenivå i Sverige. 3(14)

6 6 Projektets mål Projektmål (juni 2012) enligt förstudieunderlag Två utbildningsanordnare och potentiella kunder har deltagit i test av EfAs användbarhet och tillgänglighet. 15 representanter från olika målgrupper har genomfört en utvärdering av produkten enligt det testprotokoll som tagits fram efter utvärdering av Etapp 2. Utfall Uppnått. NTI-skolan har deltagit med utbildningsplattform och expertis och Akademedia samt Ross Tensta Gymnasium med testpersoner. 10 användare genomförde utvärderingen. Det färre antalet har enligt vår bedömning inte haft betydelse för testresultatets kvalitet. Projektet är avslutat Uppnås vid godkänd slutrapport. Samtliga milstolpar och leverabler per etapp redovisas i respektive etapplan. Effektmål enligt förstudieunderlag (inom 3-5 år) Det finns en tjänst på marknaden som gör det praktiskt möjligt för "alla studerande" att genomföra utbildningar på distans, på gymnasie- såväl som högskolenivå. Det innebär att en elev med behov av tolk (hörselskadad, synskadad eller utlandsfödd) ska kunna delta i en undervisningssituation på distans. Denna situation kan vara att: genomgå muntlig examinering av individ ta del av, förstå och kommunicera med deltagare, t ex handledare eller andra elever, i en handledning aktivt delta i presentationer av grupparbeten 4(14)

7 7 Redogörelse av projektresultatet Leverabler Projektet har i enlighet med förstudieunderlaget levererat en tillgänglighetsanpassad prototyp med begränsad funktionalitet för distansutbildning med möjligheter till tolkstöd. Därtill har projektet levererat en förstudie samt en kravspecifikation för den tekniska lösningen och en för användarkrav. Kravspecifikationerna specificerar de krav på användarmiljö, teknisk lösning och funktioner som bör ställas på en färdig, kommersiell produkt. De specificerar också de krav och funktioner som prototypen har utvecklats efter de delar i den totala kravställningen som bedömts väsentliga för att kunna genomföra tester som uppfyller projektets syfte och mål Resultat Den inledande förstudien visade att distansutbildning idag kännetecknas av mycket självstudier. De föreläsningar som görs genomförs bara ibland live - i realtid - mest av tekniska orsaker. Flera lärare och handledare uppskattar att mindre än 10 % sker live idag. En del seminarier och grupparbeten förekommer naturligtvis, men det blir lätt att man använder nätet mer som en resursbank istället för som kommunikationsbank. En stor majoritet av utbildningsmaterialet är hemuppgifter, inläsning och annat textmaterial. Kommunikationen utanför möten sker mestadels via . Livekommunikation tenderar att bli chatt, antingen inom systemet (som tillhandahåller något internt IM-verktyg) eller via standardprogram. Skype verkar i det senare fallet vara det vanligaste idag. Det finns ett fåtal utbildningar där teckenspråk är en del av undervisningen. I dessa fall sker videokommunikationen antingen genom att en föreläsning som sänds videocastas - ut till eleverna (en kamera aktiv) eller med två deltagare. Det kan vara lärare - student, men även student - student. Den teknik man använder idag är Skype, vilket man tycker är den enda som egentligen fungerar bra. Man har prövat gruppvideokonferensen som kom med Skypes senaste version, men att den håller inte kvaliteten för teckentolkning. Att tekniken fungerar och håller tillräckligt hög kvalitet är A och O för att undervisningen ska kunna ske. Förstudiens viktigaste slutsatser var att: 1. Idag är marknaden för språkstöd för distansutbildningar mindre, men detta beror mest på en outvecklad marknad med låg mognad. Förstudien visade på en potential för denna typ av tjänst. 2. Det finns för närvarande inte något större behov av kösynkronisering i distansutbildningssituationer. Vi bedömde dock att kösynkronisering var tillräckligt intressant för andra tjänster/situationer, och att den skulle kunna innebära nya möjligheter för 5(14)

8 distansutbildningar i framtiden när marknaden utvecklas. Därför inkluderades en sådan funktionalitet i vår prototyp, Webbtolken. Bland de förändringar som gjordes i den första versionen av prototypen utifrån labbtestets resultat, var att möjlighet till trepartssamtal implementerades med hjälp av en fristående klient. Utöver detta genomfördes justeringar och ändringar av den grafiska designen samt interaktionsdesignen med målsättningen att öka prototypens användbarhet. Några mer konkreta exempel är att loginsidan ändrades till användarens startsida, en avsluta samtal-knapp lades till och det gjordes förenklingar i tjänsten när det gäller användarens möjlighet att röra sig mellan olika funktioner. Även de skarpa testerna föll väl ut och genererade användbara insikter i hur applikationen kan förbättras ytterligare. Totalt tio personer deltog i denna andra utvärdering, fem stycken utlandsspråkiga gymnasieelever från Ross Tensta gymnasium och fem teckenspråkiga från olika delar av landet. Vi genomfördes även en användbarhetsutvärdering av NTI-skolans distansutbildningsplattform. Fokus låg fortfarande på att utvärdera kommunikationskvalitet och generell användbarhet. I det avslutande testet utvärderades även EfAs bokningsfunktion. Kösynkroniseringsmodulen har använts i användartesterna i begränsad omfattning i bokningsförfarandet. Vi har inte kunnat användartesta kösynkronisering då Tolkcentralen inte haft möjlighet att ge oss den tillgång till sin tekniska miljö som krävs, eller implementera det stöd som behövs för kösynkronisering i sin miljö. Projektet har därför fokuserat på att genomföra tekniska testerav kommunikationen med ett system motsvarande Tolkcentralens (baserat på deras databasstruktur), och att denna kommunikation fungerar som vi har tänkt oss. Vi har även testat att data som skickas mellan systemen behandlas på rätt sätt på bägge sidor Teknisk lösning En teknisk kravspecifikation och en tillgänglighetsanpassad prototyp har tagits fram för att på bästa sätt kunna uppfylla projektmålen. Vårt fokus i den tekniska lösningen har varit att på enklast möjliga sätt integrera de tjänster som tillhandahålls av Tolkcentralen i Örebro med ett lätt använt och intuitivt gränssnitt för användaren som möjliggör för längre tolksessioner mellan student, tolk och en tredje part/grupp. Förenklat så kan man dela upp den tekniska lösningen i fem delar: 1. Användarens webbaserade GUI baserat på Adobes Flashplayer 10.x med integrationer mot Tolkcentralens SIP gränssnitt 2. Tolkcentralens SIP miljö 3. Kö/bokningsfunktionalitet i form av webservices som kommunicerar med en egen kopia av Tolkcentralens bokningsmiljö 6(14)

9 4. Intellivic Flash2SIP, tredjepartverktyg för att möjliggöra för kommunikationen mellan Webbtolken och Örebro Tolkcentral 5. BRIA3, tredjepartverktyg som tillkom på slutet för att kunna genomföra äkta treparts sessioner via Webbtolken, och moderera en konferens med tre eller flera deltagare innehållande audio- och videoströmmar. Flash2SIP är en hyrd produkt som fungerar som en brygga mellan protokollen Flash och SIP och är ett val man gjorde för att slippa att själv utveckla denna övergång mellan protokollen. Kö/bokningsfunktionaliteteten är en viktig del i det flöde som en tolksession utgör, allt från att boka en tolk till att koppla upp en tolksession samt informera användaren om aktuell status möjliggörs här.. Vi har även i de inledande tekniska testerna kunnat säkerställa att vi kan integrera mot Tolkcentralens kö dess databasstruktur med hjälp av webservices. NTI har i de skarpa testerna möjliggjort för användarna att få åtkomst till Webbtolken från deras miljö via en enkel länk. Den tekniska miljön, bortsett från Örebro Tolkcentral, har hostats på Westbahr AB under utvecklingen och testerna. Prototypen har visat på möjligheterna och att det tekniskt faktiskt går att ta fram en Webbtolk som möjliggör för teckenspråkiga och utlandsfödda att delta i undervisning på distans och att tjänsten i framtiden kan kommunicera med olika köer och på så sätt möjliggöra kösynkronisering. Den har även visat på svårigheterna att i en begränsad labbmiljö realisera en lösning som är så beroende av faktorer utanför den projektets tekniska lösning. Den tekniska kravspecifikationen har under projektets gång reviderats för att korrekt spegla de förutsättningar som kommer att krävas för att kunna ta fram en fullskalig teknisk lösning. 7.2 Viktiga insikter Användbarhet och tillgänglighet Webbtolken har överlag fått gott betyg när det gäller användbarhet och tillgänglighet från målgrupperna i de två olika användbarhetsutvärderingarna, men ett flertal förbättringsområden identifierades i båda utvärderingarna. Utifrån resultatet från den första utvärderingen genomfördes förändringar i Webbtolken främst på följande områden. Grafisk design där kontrasten ökades mellan olika element. Interaktionsdesign där inloggningsförfarandet och förfarande att koppla upp till lärare och tolk förenklades. Även flöden mellan olika vyer förenklades. Vidare förändrades vissa knappars placering och vissa funktioner lades till. 7(14)

10 Språk och termer - de termer som används på knappar och alternativa funktioner förenklades De teckenspråkiga som medverkade i den första utvärderingen ansåg att kvaliteten på bilden var acceptabel för kortare samtal. I den andra och större utvärderingen visade resultatet att de genomförda förändringarna hade ökat användbarheten i tjänsten i alla avseenden förutom i bildkvaliteten. Utvärderingen visade på följande förbättringsområden: 1. Övergripande koncept Tolkfunktionen har varit huvudfokus i utvecklingen av Webbtolken. Flera användare reagerade på att Webbtolken var inriktad på att ringa eller boka en tolk och inte på kontakten eller kommunikationen med lärare eller andra studenter. Fokus bör därför flyttas från tolk till lärare, elever eller arbetsgrupp. I övrigt var de allra flesta deltagare mycket positiva till Webbtolken som koncept. Flera teckenspråkiga blev positivt överraskande över att de även fick se läraren, eftersom de bara förväntade sig att få se tolken. 2. Kommunikationskvalitet När trepartsfunktionalitet lades till prototypen inför fälttestet så blev bildkvaliteten lägre p.g.a. den tekniska lösningen. För de utlandsspråkiga gymnasieeleverna hade detta mindre betydelse eftersom ljudet och ljudkvaliteten var viktigare är bilden. Däremot fick den lägre bildkvaliteten större påverkan på de teckenspråkigas upplevelse av tjänsten. De ansåg överlag att bildkvaliteten behöver bli markant bättre. Flera ansåg att bildkvaliteten fungerar för kortare tolkningssessioner men det skulle bli tröttsamt att försöka följa med längre än ett par minuter. 3. Interaktions- och grafisk design I den andra utvärderingen hade ingen av de medverkande några som helst problem med att använda gränssnittet när det gäller att logga in och ringa upp tolk och lärare. Däremot hade flera av de utlandsspråkiga gymnasieeleverna svårigheter att genomföra en bokning av ett nytt samtal med läraren. Bokningsfunktionen utvärderades inte i det första testet. Bokningsflödet bör därför ses över för framtida versioner. En del deltagare ansåg att den gråa färgskalan var tråkig. En teckenspråkig som även var synskadad upplevde att kontrasterna var för låga i färgvalet. Man bör därför ge användaren möjlighet att ändra färgskala med fokus på kontrast. 4. Språk I båda versionerna var alla information i gränssnittet på svenska. Om en utgångspunkt är att EfA ska vara en tolktjänst bör information vara på användarens första språk vilket flera av de utlandsfödda påpekade. 8(14)

11 5. Teknisk prestanda och utformning Under flera testsessioner uppstod tekniska problem. Det främsta var att bildöverföringen från elev till lärare och tolk fallerade. De utlandsspråkiga gymnasieeleverna upptäckte sannolikt inte detta eftersom deras kommunikation vilar på audio medan de teckenspråkiga som råkade ut för problemen var tvungna att avbryta testet. Orsaken till dessa tekniska problem behöver utredas i eventuellt efterföljande projekt. Data kring deltagarnas olika tekniska förutsättningar (operativsystem, webbläsare, fysisk plats, brandväggar m.m.) har samlats in. Den främsta tekniska förändring som flera teckenspråkiga deltagare efterfrågade var dels bättre bildkvalitet enligt ovan och dels möjlighet att friare disponera storleken på bildfönstren. När det gäller bildfönstren så ville flera teckenspråkiga kunna göra bilden på tolken större och bilden på läraren mindre eftersom denna är mindre viktig. Sammantaget återspeglas projektets slutsatser i den reviderade användarkravspecifikationen Teknisk lösning Utvecklingsarbetet och testerna av Webbtolken har överlag fallit väl ut och de olika delarna i projektet har varit väl avvägda. Fokus har hela tiden legat på att få till en tjänst som kan leverera tolkning över internet för döva och utlandsfödda men även att tekniskt kunna säkerställa att det går att boka och sätta upp sig i kö för realtidstolkning med Tolkcentralen i Örebro. De tre stora utmaningarna som funnits genomgående i hela projektet har varit följande: 1. Det grafiska gränssnittet, kontrast, storlekar på de olika fönstren där videokommunikationen presenterats samt namnstandard och utseende på knappar och ledtexter 2. Video- och ljudkvalitet 3. Trepartsvideokommunikation Det grafiska gränssnittet har kontinuerligt förbättrats för varje testomgång vad gäller kontrast, namnstandard och fönsters placering och utformning. Prototypen och projektets resultat ger ett gott utgångsläge för att utveckla en bra slutprodukt. I samspel med Örebro tolkcentral beslutade vi att använda oss av videoformatet H.264 eller alternativt i H.263+, och för audio formatet enligt ljud standarden G721 alternativt G722. Uppdateringshastigheten skulle vara minst 15 fps (frames per second). Webbtolken levererar idag audio och video enligt dessa krav men bildöverföringen påverkas av utomliggande faktorer som brandväggar, bandbredd, user agents, och webbläsare. Bland annat tappades bilduppkopplingen vid vissa tillfällen, som nämnts ovan. Orsakerna till detta utreds. 9(14)

12 När det gäller trepartskommunikation utvärderades alternativet att bygga en egen lösning på en plattform baserad på open source, Asteriks. Det visade sig dock att detta skulle ta för lång tid utifrån projektets begränsade tid och budget. Projektet valde då att använda en annan lösning, en färdig plattform med s.k. MCUfunktionalitet, BRIA3, som skulle säkerställa trepartsvideokommunikationen i användartesterna. BRIA3 stöder inte videoformatet H.264 eller H263+ vilket påverkade bildkvalitet i sluttesterna som blev något lägre. Inför de skarpa användartesterna meddelade Intellivic, vår leverantör av den hyrda produkten Flash2SIP, att deras huvudägare beslutat att inte hyra ut tjänsten längre. Vi kunde dock använda projektets licenser tills vi hade genomfört de sista användartesterna. Detta innebär att för att utveckla en färdig produkt behövs en annan lösning som hantera kommunikationen mellan protokollen Flash och SIP. Sammantaget så finns de slutsatser och krav på teknik för att realisera EFA s prototyp till en produktionslösning samlade i den reviderade Tekniska Kravspecifikationen. 8 Redogörelse av projektets genomförande 8.1 Genomförandeplan/tidplan Projektet har tagit fram prototypen i två steg. Den första versionen testades med användare i laboratoriemiljö och utifrån detta kunde vi dra slutsatser om hur kravspecifikationerna och prototypen skulle förbättras. Efter att prototypen förbättrats testades den andra versionen sen skarpt i naturlig användarmiljö. Etapp och huvudaktiviteter Ursprunglig tidplan Slutlig tidplan Kommentar Etapp 1: Förstudie och kravställning Förstudie Start 2010/10/15 Slut 2011/01/31 Start 2010/10/15 Slut 2011/01/31 Ingen avvikelse. Användarkravställning, research Användarkravställning, kravspecifikation Teknisk kravspecifikation Etapp 2: Utveckling Interaktionsdesign och grafisk design Laboratorietest Avtal om testplatser Start 2011/02/01 Slut 2011/06/30 Start 2011/02/01 Slut 2011/09/11 Ny sluttid överenskoms beroende på svårigheter att rekrytera testpersoner till laboratorietestet. Teknisk utveckling och testning Etapp 3: Integration och test Start 2011/07/01 Start 2011/09/11 Ny sluttid 10(14)

13 Prototyprevision, användargränssnitt Fälttest Slut 2011/12/31 Slut 2012/01/31 överenskoms beroende på senarelagt slutdatum i etapp 2. Teknisk testning Etapp 4: Utvärdering och rapportering Analys, utvärdering, rapportering Start 2012/01/01 Slut 2012/03/31 Start 2012/02/01 Slut 2012/03/31 Ingen avvikelse av slutdatum. 8.2 Projektets budget Sammantaget har vi förbrukat samtliga medel som finansierats av PTS och de aktörer som varit delaktiga i projektet har skjutit till egna timmar i samtliga etapper. En slutlig avräkning av egenfinansierad tid visar att denna i flera fall legat något över budget. Budgetpost Budget Utfall Begärd finansiering från PTS (kr inkl moms) Egen finansiering (kr inkl moms) Totalt Projektets arbetssätt Projektorganisation Projektets organisation illustreras av denna figur: Ulf Winroth, projektägare Erik Sandell, projektledare Ulf Winroth, användardel Per Segell, teknisk projektledning Henrik Thörnqvist, utbildning NTI Interaktionsdesign Utveckling Användartester Tekniska tester och integration Tillgänglighet och användbarhet Not: Per Segell delegerade teknisk projektledning till Niclas Palmquist. 11(14)

14 Projektteamet bestod av följande personer: Roll För- och efternamn Projektägare Projektledare Intressentkoordinator och marknadsansvarig Ansvarig för Interaktionsdesign och testledare Tillgänglighets och användbarhetsspecialist Teknisk projektledare, ansvarig för teknisk utveckling och tester Expert/ansvarig distansutbildningsplattform och pedagogik, NTIskolan Ulf Winroth, Symmetri Erik Sandell, Synrand Hans Siljebäck, Human Kind Ulf Winroth, Symmetri Sinclair Andersen, Symmetri Niclas Palmquist, Westbahr Henrik Thörnqvist, NTIskolan Utöver detta har dessa personer varit knutna till projektet: Roll Expert, distanstolkning För- och efternamn Johnny Kristensen, Tolkcentralen Expert distansutbildning Johan Åkerman, NTI-skolan Följande personer har ingått i projektets styrgrupp: Ulf Winroth, Symmetri Erik Sandell, Synrand Hans Siljebäck, HumanKind Samarbetsformer och intressenter Samarbetet mellan ett antal organisationer har varit avgörande för projektet: Symmetri Konsult AB har stått för interaktionsdesign, användarkravspecifikation samt användarutvärderingar gällande användbarhet och tillgänglighet. Westbahr AB har stått för utveckling av prototypen, integration och tekniska tester. 12(14)

15 Tolkcentralen i Örebro har tillhandahållit tolkresurser och tillgång till expertis och plattform för distanstolkning. NTI-skolan har deltagit i projektet och tillfört expertis i distansutbildning och distansutbildningsplattformar. HumanKind har bidragit med erfarenhet och expertis inom tillgänglighet och språkhinder, inte minst när det kommer till teckenspråkiga samt fungerat som marknadsansvarig. Projektet har till största delen drivits på distans då deltagarna var geografiskt spridda i Sverige och Slovakien. Avstånden har dock kunnat överbryggas med tät epostkommunikation, regelbundna telefonmöten och fokus på planen Lärdomar från projektet Det stod klart tidigt i projektet att vår budget skulle begränsa våra möjligheter i alla etapper, men att vi ändå med pragmatiska lösningar skulle kunna ta fram och testa en prototyp som uppfyllde projektets syfte. Beroende av flera organisationers frivilliga medverkan gör ett projekt sårbart. Tolkcentralen har t ex inte haft möjlighet att ge oss den tillgång till sin tekniska miljö som krävdes eller att implementera det stöd som behövdes för kösynkronisering i sin miljö. För att kunna realiseras inom projektets ramar bygger inte prototypen fullt ut på öppen källkod. Denna sårbarhet visade sig ganska tydligt då en leverantör, Intellivic, upphörde med en tjänst projektet använde sig av. För att den färdiga tjänsten inte ska bli beroende av andra tjänsteleverantörers proprietära kod och programvara bör den i så hög grad som möjligt bygga på öppna gränssnitt. Det visade sig även vara svårt att rekrytera testpersoner. Även med tät kontakt med intresseorganisationer, flertalet skolor och direkt med flera privata kontakter så visade det sig mycket svårt att rekrytera tillräckligt många testpersoner för att uppnå projektets mål beträffande antal testpersoner. Detta gällde främst personer från målgruppen döva och hörselskadade. En intressant lärdom från projektet är att det är fullt möjligt att genomföra ett projekt av denna magnitud och längd med en mycket distribuerad projektgrupp med ett minimum av personliga möten. Denna typ av organisation medför dock ett antal utmaningar. Bland annat är teknikberoendet stort och det finns en ökad risk av missförstånd mellan deltagare som aldrig har träffat varandra. En viktig faktor för att minska risken är kontinuerlig och tät kontakt mellan projektdeltagare, med korta avstämningar för att vara säker på att man förstår varandra. En annan faktor som minskar risken är användandet av flera olika tekniska kanaler, som mail, chat, telefon och videokonferenser. Projektets deltagare samlades dock vid några enstaka tillfällen och våra erfarenheter visar att det personliga mötet behövs vid vissa tillfällen för att säkerställa en tydlig gemensam målbild och förståelse för mer komplexa utmaningar som uppstår under gång. 13(14)

16 9 Vad händer nu? Nu har vi en relativt bra bild av vad som krävs för att ta projektets resultat vidare till en färdig lösning. Därför arbetar några av projektdeltagarna sen en tid tillbaka med projektpartnern NTI (Academedia) för att hitta matchande programutlysningar. Målet för befintligt partnerskap är att hitta fyra till fem utlysningar att söka mer finansiering från. För detta söker vi också olika potentiella kunder/partners som kan vara medsökande. Vi har under projektets gång presenterat EfA för ett antal potentiella intressenter. Syftet har varit att hitta en kund som kan tänka sig att finansiera en för dem skräddarsydd lösning. Erfarenheten vi drog av dialogen vi haft med potentiella kunder och finansiärer är att det fortfarande är svårt, även för offentliga organisationer med ett tillgänglighetsuppdrag, att hitta budget för utveckling av tillgängligheten i organisationers stödsystem. Mjuk finansiering ser därför ut att vara vägen tills att vi kan presentera en helt färdigutvecklad och attraktivt förpackad lösning. Fler intressenter ser att den grundfunktionalitet som vi utvecklat inom EfA kan användas även inom deras ansvarsområde. Ett tydligt exempel på hur vi arbetat med vårt nätverk för att sprida kunskapen om EfA är när vår projektpartner NTI fick möjlighet att tala under symposiet Accessing Society i första riksdagskammaren. Symposiet var arrangerat av Europeiskt Teckenspråkscenter och Drottning Silvia var invigningstalare. Bland annat var integrationsministern en av talarna. Symposiet livesändes via webben och finns nu upplagt på Youtube. Vi vet nu att vi kommer att klara tekniken på ett tillfredsställande sätt. Det som behöver mer fokus och därtill forskning är frågeställningarna kring hur vi ska behålla kvaliteten på mötet när vi flyttar det från det fysiska rummet till det digitala videorummet. Det har gjorts en del forskning men inget har vad vi vet renderat i någon utveckling av metodik och standarder för distanstolkning. Vi har dock adresserat den utmaningen i våra kommande ansökningar. 14(14)

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - < Skrivtolken.se>

Slutrapport projektgenomförande - < Skrivtolken.se> Göteborg 13-10-10 Ver 1.1 Slutrapport projektgenomförande - < Skrivtolken.se> Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

Människa-Dator Interaktion

Människa-Dator Interaktion Människa-Dator Interaktion Uppgift 1, Datainsamling Utbildningsföretag vill ha programvara (Håkan Johansson) Produkter på marknaden: 3 st gratisprogram för elearning/webkonferans: Yugma Låter dig köra

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Slutrapport. Sign on Site Försöksverksamhet. för. Författare: Per Norbrandt, Erik Sandell, Ulf Winroth Datum: 2008 09 01 Revision A

Slutrapport. Sign on Site Försöksverksamhet. för. Författare: Per Norbrandt, Erik Sandell, Ulf Winroth Datum: 2008 09 01 Revision A Slutrapport för Sign on Site Försöksverksamhet Författare: Per Norbrandt, Erik Sandell, Ulf Winroth Datum: 2008 09 01 Revision A Innehåll INNEHÅLL...1 1 OM DETTA DOKUMENT... 3 2 SAMMANFATTNING AV PROJEKTET...

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013 Konsumenten i centrum Samrådsgrupp 10 december 2013 Dagordning Välkomna! Presentation av Konsumenten i centrum Konsumentverkets samordnande roll Projektgruppen Frågor Det praktiska/faktiska samarbetet

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning Pedagogiska krav och supportorganisation Oktober 2004 Bakgrund... 2 Nätbaserad utbildning... 2 Sammanställning av pedagogiska krav på LMS för Malmö högskola

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - ETU

Slutrapport projektgenomförande - ETU Stockholm 2013-03-30 Ver 0.1 Slutrapport projektgenomförande - ETU Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Teckenspråk per distans: plattform för distanstolkning av live webbtv

Teckenspråk per distans: plattform för distanstolkning av live webbtv Teckenspråk per distans: plattform för distanstolkning av live webbtv Richard Gatarski, Westreamu AB 1 Sammanfattning Här beskrivs en plattform som gör det möjligt för tolkcentraler och andra intresserade

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Bakgrund Under november 2014 till januari 2015 så samlade vi in information från IKTpedagoger och lärare på de olika fakulteterna. IT-avdelningen tog över ansvaret

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

E- möten Snabbguide till Adobe Connect

E- möten Snabbguide till Adobe Connect E- möten Snabbguide till Adobe Connect Rekommenderade användningsområden: - E- möten - Handledning - Grupparbete - Seminarier Nätbaserad Utbildning 0500 44 81 30 helpdesk.distans@his.se Adobe Connect Högskolan

Läs mer

Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Kommunikationsavdelningen. Marie Fors

Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Kommunikationsavdelningen. Marie Fors Projektdirektiv Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Ny webb 2016 1.1 2014-12- 06 Beställare Institution / Avdelning Förberett av Institution / Avdelning Ingrid Persson Kommunikationsavdelningen

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Datavetenskap Opponent(er): Rikard Boström Lars-Olof Moilanen Respondent(er): Mathias Andersson Henrik Bäck Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Martin Völcker SLL IT Projektledare Mentor för agila projekt

Martin Völcker SLL IT Projektledare Mentor för agila projekt Martin Völcker SLL IT Projektledare Mentor för agila projekt Martin.volcker@sll.se 0708-252424 Agenda Positionering Bakgrunden till valet av DSDM Projektexempel Framtid Verksamhetsförändring IT - verksamhet

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 Beslutat av styrgruppen 040318 Kontaktinformation: Ordförande i styrgruppen:

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015 Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb > Kort om uppdraget En konkurrensneutral tjänstehubb som stödjer elmarknadens processer, underlättar rapporteringen

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet - BoST Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Närvarande: Per Skedung Ulla Bohman Andreas Bakken Per-Anders Öhrn Stefan Eklund Åkerberg Zdenka Sramkova

Läs mer

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Tobias Henriksson 2011-06-16 001 003

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Tobias Henriksson 2011-06-16 001 003 Projekt: Kunskapsmentorer Preliminär Projektspecifikation Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Tobias Henriksson 2011-06-16 001 003 Status: KUNSKAPSMENTORER PROJEKTSPECIFIKATION Ändrat:

Läs mer

Slutrapport Säker lösning för mobil informationshantering

Slutrapport Säker lösning för mobil informationshantering 0.00 Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Säker lösning för mobil informationshantering i Alingsås kommun Utfärdat

Läs mer

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion Adobe Connect Pro Adobe Connect Pro (ACP) är en webbaserad lösning för resfria möten eller distansundervisning. Denna guide avser stödja dig i användning av ACP i IKT-studions lokaler. Innehåll Introduktion...

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2014-01-09 WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet har vi utvecklat teknik som gör det möjligt att identifiera webbsidors innehåll och därefter klustra (gruppera) dem så att

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Bildtelefoni.net webbklient

Bildtelefoni.net webbklient Bildtelefoni.net webbklient Användarmanual 1.2 www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med webbklienten kan alla få enkel tillgång till

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner 1 Back- End... 2 Två olika vyer över mötesrum... 2 Skapa nytt mötesrum... 3 Ändra rummets inställningar... 4 Uppladdat material... 4 Inspelningar...

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 ERIK ARVIDSSON COME&GO 2G 29/10/2014 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning» Hårdvara och design» Funktionalitet» Administrationsenheten»

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)5 Godkänt av : Godk datum: Styrgrupp SVPL 2014-04-02 Upphandling av It stöd för samordnad vård-

Läs mer

Request For Information, LearnConnection

Request For Information, LearnConnection Dokumentet är ställt till: Högskolan i Gävle Att: Mats Brenner Stockholm 23 September 2003 Request For Information, LearnConnection Open Training Sweden AB (OT) har nöjet att för Högskolan i Gävle (HiG)

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer