Telemeddelande Sid. 1(9) Peking. Per-Arne Hjelmborn. Ökar den ekonomiska nationalismen i Kina och vad kan vi i så fall göra åt det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telemeddelande Sid. 1(9) 2006-12-07. Peking. Per-Arne Hjelmborn. Ökar den ekonomiska nationalismen i Kina och vad kan vi i så fall göra åt det?"

Transkript

1 Telemeddelande Sid. 1(9) Peking Per-Arne Hjelmborn Ökar den ekonomiska nationalismen i Kina och vad kan vi i så fall göra åt det? Öppenhet för handel och investeringar kommer med all sannolikhet fortsatt att utgöra en grundbult i Kinas ekonomiska politik. Samtidigt finns en tendens till ökad ekonomisk nationalism framförallt inom strategiska områden som fordon, telekom och energi där flera svenska företag är verksamma. Till stor del handlar det om att Kina försöker utnyttja sin nyvunna styrkepositionen till att bygga upp den inhemska industriella och teknologiska kapaciteten. Ett delmål som ofta nämns är att kinesiska företag ska finnas med på den s.k. Fortune 500 listan. Utländska företag som vill konkurrera på denna gigantiska och ständigt växande marknaden måste förhålla sig till denna ökande nationalism. Samtidigt är det viktigt att utnyttja de verktyg som WTO, EU och den bilaterala handelspolitiska dialogen erbjuder för att påverka utvecklingen i Kina. Sverige kan dra nytta av vår frihandelsvänliga linje och ställa krav på att våra företag erbjuds samma öppenhet i Kina som de kinesiska i Sverige. Nästa vecka är det fem år sedan Kina blev medlem i WTO. Kina gick med på förhållandevis långtgående åtaganden i jämförelse med andra u-länder. Bl.a. har de genomsnittliga industritullarna sänkts från 18.5% till 8,8% och nästan alla kvoter avskaffats. Något större födelsedagsfirande kommer det dock knappast att bli. Åtminstone inte om uppvaktningen förväntas komma från de

2 2(9) utländska företagen på plats i Kina. Även om det stora flertalet välkomnar de reformer som gjorts på t.ex. tullområdet och som bidragit till att EU:s export till Kina fördubblats, finns det ett ganska utbrett missnöje med hur Kina levt upp till sina WTO-åtaganden på andra områden. Vissa menar t.o.m. att det har gått bakåt när det gäller icke-tariffära handelshinder och statlig inblandning. Det är inte alldeles lätt att bedöma huruvida Kina verkligen blivit mer protektionistiskt eller om landet helt enkelt börjar slå av på takten efter snart 30 år av omfattande reformer. Klart är dock att de kritiska rösterna från utländska näringslivsföreträdare allt oftare sammanfaller med signaler från kinesiska regeringen som går i riktning mot ökad ekonomisk nationalism och en mer restriktiv inställning till öppenhet för handel och investeringar, åtminstone inom vissa delar av ekonomin. Några oroande tecken För några veckor sedan offentliggjorde den mäktiga nationella reform- och utvecklingskommissionen (NDRC 1 ) - arvtagare till den gamla plankommissionen - det första femårsprogrammet för utländska direktinvesteringar i Kina. I detta strategidokument framgår att direktinvesteringar som inte bidrar till teknologiöverföring och ökat kunnande inom b.la. tjänstehandel och miljö får svårare att göra sig gällande framöver. Även om det naturligtvis är positivt med ökat fokus på t.ex. miljö och energieffektivitet är det många utländska företag som känner oro för ytterligare krav på "påtvingad teknologiöverföring". Likaså framgår att NDRC kommer att vara på sin vakt mot utländska monopolföretag som hotar den "nationella ekonomiska säkerheten" eller andra utländska företag som missbrukar "skyddet för immaterialrättigheter". När det gäller "utländska monopolföretag" har t.ex. Microsoft ofta kritiserats, men även ett företag som Tetra Pak har uppmärksammats i media i dessa sammanhang. Allt tyder på att NDRC fortsatt kommer att ha en nationalistisk dagordning i syfte att bygga upp den inhemska industriella och teknologiska kapaciteten. I förlängningen finns naturligtvis en risk att kinesiska företag kommer att gynnas ännu mer i konkurrensen på bekostnad av utländska företag. 1 National Development and Reform Commission

3 3(9) Andra oroande inslag hänger samman med försök att förvärva kinesiska bolag som stoppats av olika mer eller mindre nationalistiska skäl. T.ex. ville SKF:s tyske konkurrent Schaeffler köpa det statsägda företaget Luoyang. Det blev dock tvärstopp. Affären väckte en hetsig debatt i media och fick inget stöd av de nationella myndigheterna. T.o.m. det traditionellt reformvänliga handelsministeriet (MOFCOM 2 ) framförde invändningar och publicerade ett policydokument som uttryckte oro över den "nationella ekonomiska säkerheten". Andra utländska företag som förhindrats i sina förvärvsförsök är bl.a. Goldman Sachs och Carlyle Group. Att ett utländskt förvärvsförsök då och då stöter på motstånd är vi vana vid i många länder, inte minst i Europa. Det är dock ett relativt nytt fenomen i Kina och verkar få allt större utrymme både i media och på den politiska dagordningen. Vid ett besök häromveckan på kinesiska kommunistpartiets partiskola fick vi ytterligare en bekräftelse på att det utländska inflytandet över Kinas ekonomi ifrågasätts av vissa. På fråga om protektionismen ökade i Kina svarade en hög företrädare för partiskolan att den öppna politiken varit positiv för Kinas utveckling, men att det kunde diskuteras huruvida en lika öppen politik framöver skulle gynna landet. Det är tydligt att många utländska företag känner oro för signalerna från politiskt håll, särskilt de som redan nu känner att de inte tillåts konkurrera på rättvisa villkor. Som ett svar på denna oro har EU-ambassaderna i Kina beslutat sig för att i samarbete med företagen göra en satsning under det närmaste halvåret som går ut på att lyfta fram EU-företagens positiva bidrag till Kinas ekonomi när det gäller t.ex. sysselsättning, teknologiöverföring och exportinkomster. Arbetsnamnet är "We are Chinese companies too!" och syftar till att förmå de kinesiska myndigheterna att minimera skillnaderna mellan hur de utländska och de kinesiska företagen behandlas vid t.ex. investeringar och upphandlingar. Initiativet har fått stort gehör och flera stora svenska företag har visat intresse för att delta. Orsakerna är flera Även om öppenhet varit ledordet de senaste decennierna finns det flera intressegrupper, inte minst i kretsen kring de många mäktiga statliga företagen, som länge menat att en alltför liberal handels- och 2 Ministry of Commerce

4 4(9) investeringspolitik främst gynnat utländska företag. Kanske är det så att deras krav på "hårdare tag" mot utländska företag till slut hörsammats av makthavarna. Det faktum att kinesiska kommunistpartiets kongress äger rum nästa år kan också inverka. Det är svårt att se att ledande personer som aspirerar på att klättra på karriärstegen vill visa sig svaga och falla till föga för utländska intressen och påtryckningar. Tvärtom är det nog så att de positionerar sig bättre genom ett starkt försvar för kinesiska företag och den "nationella ekonomiska säkerheten". Vidare har Kinas självförtroende på den globala scenen ökat i takt med de snabba ekonomiska framstegen. Kina är idag världens fjärde största ekonomi och tredje största mottagare av direktinvesteringar och kommer inom några år bli världens största exportör. Kina har därmed i större utsträckning än tidigare råd att vara mer kräsen när det t.ex. gäller vilka direktinvesteringar man vill ta emot. Tidigare var kvantiteten i fokus. Numera talas det mer om kvalitet. Till saken hör också att regeringen har som mål att få med kinesiska företag på Fortune 500 listan till De ska framförallt växa fram inom vissa strategiska sektorer. Det är då naturligt att utländska företag som har oturen att vara verksamma i "fel sektor" upplever att de arbetar i motvind. En tilltagande ekonomiska nationalism kan också ses som en motrektion mot vad som upplevs som ökad protektionism i både USA och EU. Det kinesiska oljeföretaget CNOOC:s havererade köp av sin amerikanska konkurrent Unocal fick de patriotiska känslorna att svalla i Kina. Kritiken mot Kinas växelkursregim har också betraktats som ett utslag av amerikansk protektionism. Likaså har EU:s tekokvoter och antidumpingstullar mot skor fått hård kritik i Kina. Även EU:s ovilja att tilldela Kina marknadsekonomistatus tolkas mer som en rädsla för ökad konkurrens än egentliga problem hos Kina med att uppfylla kraven. Budskapet är tydligt. USA och EU bör sopa framför egen dörr först, innan de ger sig på Kina. Var finns problemen? Problemen finns på många områden och är i de flesta fall inte nya. Det som uppmärksammats mycket på senare tid är framförallt hur staten och myndigheterna genom sitt agerande direkt eller indirekt påverkar utländska

5 5(9) företags marknadstillträde. Det kan handla om investeringsbegränsningar, transparens vid utarbetande av lagförslag, handelsprocedurer, subventioner, offentlig upphandling eller andra industripolitiska beslut som gynnar kinesiska företag. Inte minst inom strategiska branscher som fordon, telekom och kraftöverföring där flera svenska företag är verksamma finns stora problem. Nära relaterat är frågan om standards. Kina föredrar att utveckla egna snarare än att följa befintliga internationella standards. Kina satsar t.ex. hårt på att ta fram en tredje 3G-standard, vilket bl.a. lett till kraftiga förseningar och osäkerhet om när 3G projekten ska lanseras och hur det kommer att se ut. Nyligen kom också uppgifter om att 20 kinesiska företag skulle sluta tillverka DVD-spelare och istället övergå till "nästa generations" EVD 3 -spelare som bygger på en inhemsk standard. Det handlar här om att bygga upp den egna nationella innovationsförmågan och satsa på kinesisk produktutveckling och forskning i motsats till utländsk teknik och kunnande. Även hanteringen av den välkända tvistefrågan immaterialrätt kan ses i ljuset av den ekonomiska nationalismen. Här är EU och USA överens om att Kina måste ta krafttag bl.a. när det gäller den dåliga tillämpningen av befintlig lagstiftning. Det otillräckliga skyddet för immateriella rättigheter slår hårt mot innovation, design och förädlad produktion. I en tid då det talas alltmer om ekonomisk nationalism är det dock många som ifrågasätter viljan på kinesisk sida att verkligen ta itu med detta. Sannolikt behövs det egna ekonomiska incitament. I takt med att de kinesiska företagen rör sig framåt i förädlingskedjan riskerar även de att bli kopierade. Bl.a. lär det finnas kinesiska tillverkare av mobiltelefoner i lågprissegmentet som har svårt att konkurrera med billiga kopior av Nokia och Sony Ericsson. Dessa lär driva frågan om privatkopiering, vilket borde underlätta de utländska företagens ansträngningar att komma tillrätta med sina problem. Var finns lösningarna? Det finns självklart inte någon universallösning som omedelbart skapar mer rättvisa konkurrensförhållanden för utländska företag i Kina eller får stopp på den ekonomiska nationalismen. Till viss del handlar det om att anpassa sig till 3 Enhanced Versatile Disc

6 6(9) en ny realitet. Kina är en ekonomisk supermakt som vet och har förmåga att driva sina egna intressen. Vill man vara med och ta del av denna oerhört dynamisk marknad gäller det att hantera detta. Därmed inte sagt att det inte går att påverka utvecklingen. Det finns ett flertal verktyg tillhands som kan och bör användas. Naturligtvis är det multilaterala spåret viktigt. Ett någorlunda ambitiöst resultat i WTO:s Doharunda skulle utgöra en positiv injektion för det fortsatta reformarbetet i Kina. När det gäller industrivaror skulle man t.ex. kunna kapa tulltopparna på fordonssidan, vilket avsevärt skulle förbättra marknadstillträdet för våra svenska tillverkare. Eventuellt skulle man också kunna göra framsteg på några olika problematiska områden relaterade till icketariffära handelshinder och antidumpningsåtgärder som kineserna blir allt flitigare användare av. Likaså vore det önskvärt med ytterligare öppningar inom tjänstesektorn som attraherar alltfler utländska, och inte minst svenska företag, till Kina. Även om de konkreta resultaten inom enskilda sektorer kan vara nog så viktiga är det sannolikt av ännu större betydelse att Doharundan, om den förs i mål, utgör en motvikt mot de mer protektionistiska strömningarna i Kina och bidrar till att "hålla ångan uppe" i det reformarbete som inleddes för snart 30 år sedan och som accelererade genom WTOmedlemskapet. Även om vi från Sveriges och EU:s sida gärna såg att Kina bidrog mer aktivt till en slutöverenskommelse i Doharundan är det mycket lite som tyder på att vi får se en sådan utveckling 4. Kina lär fortsatt föredra att sitta kvar i baksätet och istället noga bevaka övriga nyckelaktörer. Strategin går ut på att värja sig mot egna åtaganden genom att hänvisa till status som u-land och "Newly Acceded Member" samtidigt som man som "free rider" hoppas få del av det ökade marknadstillträde som andra mer aktiva WTO-medlemmar förhandlar fram. En viktig WTO-fråga utanför Doharundan är Kinas åtagande om att gå med i det plurilaterala avtalet om offentlig upphandling, GPA 5. Detta är något som Sverige drivit hårt. Förhoppningen är nu att Kina ska leva upp till löftet om att påbörja förhandlingarna under Ett kinesiskt medlemskap i GPA skulle innebära en avsevärd förbättring av konkurrensvillkoren vid offentlig upphandling för utländska bolag, såväl helägda som samriskföretag. 4 Jfr telemedd. nr 129 A, Government Procurement Agreement

7 7(9) Kinas nyväckta intresse för frihandelsavtal är intressant i sammanhanget. I frihandelsförhandlingarna har Kina större kontroll än i WTO och man kan sikta in sig på länder som är mindre och vars handel kompletterar Kinas. Därigenom undviks konkurrens på områden som anses vara av strategisk betydelse för Kina. EU-spåret är också centralt. Många av de problem som våra svenska företag stöter på delar vi med andra europeiska företag. Genom att kanalisera våra intressen genom EU får vi också en större tyngd gentemot de kinesiska myndigheterna. EU:s årliga blandkommissionsmöten med Kina och de olika arbetsgrupper som finns därunder är en naturlig kanal. Överenskommelsen om att uppdatera handels- och investeringsavtalet från 1985 inom ramen för partnerskaps- och samarbetsavtalet bör utnyttjas för att ge ytterligare skjuts åt denna dialogform. Här gäller det att föra in alla de problemområden våra företag brottas med och skapa uppföljningsmekanismer. Det är viktigt att vi använder förhandlingsmynt som marknadsekonomisk status och annat på områden av strategisk vikt för EU:s tillväxt och sysselsättning och inte som ofta låter den protektionistiska agendan styra in det på geografiska ursprungsbeteckningar, teko etc. Initiativet "We are Chinese companies too!", som nämnts ovan, kan också bli en bra plattform för att driva de europeiska företagens frågor i Kina. Upplägget är ännu inte klart, men sannolikt blir det fråga om en större informationssatsning för att tala om hur mycket EU-företagen bidrar till Kinas ekonomiska utveckling i syfte att agera motvikt till de mer nationalistiskt färgade argument som hörs allt oftare. Det bilaterala spåret stödjer och kompletterar de insatser vi gör på multilateral och EU-nivå. Genom ett aktivt besöksutbyte i båda riktningar har vi möjlighet att driva frågor som särskilt bekymrar svenska företag. Det gäller i synnerhet i Kina där det politiska inflytandet över näringslivet alltjämt är så stort. Vi såg ett tydligt exempel på detta när Oriflame efter gott samarbete med departementet och ambassaden till slut tilldelades sin direktförsäljningslicens vid handelsminister Bo Xilais besök i Sverige i september. Det är också viktigt att hålla uppe tempot och kvaliteten i våra bilaterala blandkommissionsmöten med Kina. Av stor betydelse är att den rapport som länderna beslutade om att ta fram över de bilaterala handelsproblemen blir så ambitiös som möjligt. Den affärsklimatrapport som ambassaden årligen utarbetar tillsammans med svensk-kinesiska handelskammaren är fortsatt

8 8(9) central för att identifiera problemområden som kan tas upp vid blandkommissionsmötena och/eller utgöra grund för enskilda främjandesatsningar. Även löpande söker ambassaden hjälpa svenska företag att komma till rätta med olika handelshinder genom kontakter med olika myndigheter. Uppskattningsvis är vi nästan varje vecka engagerade i någon form av myndighetsuppvaktning. I dialogen med kinesiska företrädare både på politisk och tjänstemannanivå har Sverige en viktig fördel gentemot andra (EU-)länder i det att vi så länge drivit en konsekvent frihandelsvänlig linje, senast uppmärksammat i samband med diskussionerna om tekokvoter och antidumpingtullar på skor. Detta ska vi också utnyttja när vi verkar för bättre handelsvillkor i Kina. Sverige har all rätt att ställa samma krav på öppenhet för våra företag i Kina som den vi erbjuder kinesiska företag i Sverige. Om kontakterna på bilateral eller EU-nivå är fruktlösa finns naturligtvis möjligheten att ta till WTO:s tvistlösningsmekanism för att lösa ett handelshinderproblem. Även om handelskommissionär Peter Mandelson vid sitt senaste besök i Kina underströk att dialog och förhandling fortsatt kommer att utgöra förstahandsalternativet får vi sannolikt se ett ökat antal WTO-tvister med Kina om resultaten uteblir får se. Beslutet att upprätta en WTO-panel i tvisten om tullar på bildelar, som i praktiken tvingar EU:s biltillverkare att "sourca" i Kina, kan vara en första indikation på detta. Slutkommentar Det finns en tendens till ökad ekonomisk nationalism i Kina och ett tryck på regeringen att gynna de inhemska företagen. Möjligen är det så att denna tendens förstärkts i takt med att nästa års partikongress närmat sig. Det innebär dock inte att hela den ekonomiska utvecklingsmodell som Kina följt de senaste tre decennierna är ifrågasatt. Öppenhet för handel och investeringar kommer med all sannolikhet fortsatt att utgöra en grundbult i den ekonomiska politiken. Det är en förutsättning för att bibehålla den höga tillväxttakten som sin tur behövs för att för att lösa de samhällsproblem som Kina brottas med och för att bevara stabiliteten i landet. Istället för en radikal kursomläggning är det vi ser nog snarare försök från Kina att utnyttja den nyvunna styrkepositionen på det ekonomiska området. Att ställa större krav på de utländska direktinvesteringarnas kvalitet, göra storsatsningar på att utveckla egna standards och stimulera framväxten av

9 9(9) kinesiska Fortune 500 företag är några uttryck för detta. Det är inte osannolikt att vi kommer att få se mer av sådana åtgärder framöver. Samtidigt som det är viktigt att vi inser och förstår att förhålla oss till denna realitet, måste vi också med full kraft utnyttja de verktyg och kanaler som finns för att påverka utvecklingen. Inom WTO bör vi t.ex. ha rätt att ställa allt större krav på Kina i takt med att landet utvecklas. Som medlem i WTO har Kina fått tillgång till en öppen global marknad. I gengäld finns all anledning att kräva att Kina tar större ansvar för att upprätthålla de globala reglerna. Det är också rimligt att Kina, som en av de stora spelarna, tar en mer aktiv roll Doharundan. Det finns också all anledning att både på EU-nivå och på bilateral nivå argumentera för att det ligger i Kinas eget intresse att fortsätta en öppen handelspolitik. Om inte Kina erbjuder våra företag rättvisa konkurrensförhållanden är risken stor att krav reses på att införa protektionistiska åtgärder mot Kina, något som skulle få stora återverkningar på den utrikeshandelsberoende ekonomin. Mot bakgrund av den utveckling vi ser i Kina kommer vår bilaterala handelspolitiska dialog knappast bli mindre viktig framöver. För att tillvarata svenska ekonomiska intressen i Kina behövs ett aktivt besöksutbyte, regelbundna och substantiella blandkommissionsmöten samt tillräckliga resurser på ambassaden för att på plats kunna driva konkreta handelspolitiska problem. LINDSTRÖM

2009-02-20. Handelsrelationerna till USA och EU är centrala. Kina lägger mycket energi på att hålla spänningarna med dessa på en hanterbar nivå.

2009-02-20. Handelsrelationerna till USA och EU är centrala. Kina lägger mycket energi på att hålla spänningarna med dessa på en hanterbar nivå. Promemoria Per-Arne Hjelmborn Kina och handelspolitiken februari 2009: oro för protektionism och hög aktivitet både multilateralt och bilateralt/regionalt De protektionistiska åtgärder som följer i spåren

Läs mer

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister 2007 Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors om att svenskt företag tog hem uppdrag att renovera FN Idag meddelades att Skanska har fått uppdraget att renovera FN:s högkvarter i New York.

Läs mer

Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter

Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter Anamaria Deliu 24 januari 2014, Stockholm Det ska handla om Varför förhandlar EU frihandelsavtal (FTA)? Vad innehåller ett frihandelsavtal? Förhandlingsprocessen

Läs mer

Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU och Australien

Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU och Australien SKRIVELSE Enheten för handel och tekniska regler 2017-06-26 Dnr 2017/01068-3 Anna Sabelström Enligt sändlista Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU

Läs mer

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade WTO 1994 World Trade Organization GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATS ingår i ett större mönster Makt och kontroll flyttar utanför landets

Läs mer

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Kinas handelsöverskott är fortsatt stort vilket bekymrar USA och EU som menar att Kina skapar sig orättvisa exportfördelar

Läs mer

Europeiska handelskammarens årliga positionspapper få framsteg rörande marknadstillträdesfrågor i Kina

Europeiska handelskammarens årliga positionspapper få framsteg rörande marknadstillträdesfrågor i Kina Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Europeiska handelskammarens årliga positionspapper få framsteg rörande marknadstillträdesfrågor i Kina Budskapet känns igen ifrån tidigare års positionspapper:

Läs mer

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet INTERNATIONELL POLITISK EKONOMI tvärvetenskaplig forskningsinriktning som analyserar

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 16 mars 2012

Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 16 mars 2012 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska Unionen Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 16 mars 2012 Handelsministrarnas

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Introduktion till antidumpningsinstrumentet

Introduktion till antidumpningsinstrumentet Introduktion till antidumpningsinstrumentet Workshop om skyddstullar 5 april 2011 Jonas Kasteng Camilla Prawitz Handelspolitiska skyddsinstrument Vilka är de? Hur fungerar de? EU:s regelverk EU:s regler

Läs mer

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil.

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Som ambassaden tidigare rapporterat i en övergripande rapport klubbades en ny femårsplan igenom av Nationella folkkongressen

Läs mer

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar Niels Krabbe, Kommerskollegium 120330 Kommerskollegium och EU:s yttre handelspolitik Sammanställer svenska intressen,

Läs mer

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-04-21 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA Utrikesdepartementet 2013-05-17 Dokumentbeteckning KOM (2013) 316 Final Rekommendation till

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Handel och hållbar utveckling

Handel och hållbar utveckling Handel och hållbar utveckling Lärarfortbildning 2010 Marianne Jönsson marianne.jonsson@kommers.se Vad är hållbar utveckling? 1987 Brundtlandkommissionen 1992 Rio de Janeiro Agenda 21 1998 OECD tre dimensioner

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 29 november 2012

Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 29 november 2012 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska Unionen Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 29 november 2012 Handelsministrarnas

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet)

Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet) Enheten för internationell handelsutveckling 2011-12-14 Dnr 5.4-2011/00266-15 Malin Gunnarsson Ljungkvist För kännedom SWEPRO:s ledamöter Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet) Plats:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska Regeringskansliet Faktapromemoria Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning

Läs mer

2012-10-02 Amnr PEKI 20121002

2012-10-02 Amnr PEKI 20121002 Telemeddelande Sid. 1(8) 2012-10-02 Amnr PEKI 20121002 Peking Ekonomiska sektionen Jakob Kiefer, ministerråd Anton Lagerbäck, praktikant Amnr PEKI 20121002 Handelspolitisk rapport om Sverige, EU och Kina

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel PE494.801v01-00 4.9.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Åtgärder för att skydda EU-marknaden för import av produkter

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Handel och hållbar utveckling

Handel och hållbar utveckling Handel och hållbar utveckling Lärarfortbildning 2010 Marianne Jönsson marianne.jonsson@kommers.se Vad är hållbar utveckling? 1987 Brundtlandkommissionen 1992 Rio de Janeiro Agenda 21 1998 OECD tre dimensioner

Läs mer

Slutlig. Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 13-14 oktober 2014

Slutlig. Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 13-14 oktober 2014 Slutlig Kommenterad dagordning Landsbygdsdepartementet 20141008 Kommenterad dagordning inför Jordbruks och fiskerådet den 1314 oktober 2014 Icke lagstiftande verksamhet FISKE 4. Förslag till rådets förordning

Läs mer

Enkät om handelshinder vid handel med USA

Enkät om handelshinder vid handel med USA Enkät om handelshinder vid handel med USA Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) har pågått sedan i juli förra året. TTIPförhandlingarna

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Yrkanden Gruventreprenadavtalet

Yrkanden Gruventreprenadavtalet Yrkanden Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Flexiblare kollektivavtal - ett framtidskrav 1 (5) Avtalsrörelsen 2017 Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Maskinentreprenörernas

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-0250/4. Ändringsförslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B8-0250/4. Ändringsförslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Skäl A A. Australien och Nya Zeeland är bland EU:s äldsta och närmaste partner, har gemensamma värderingar och verkar för att

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd September 2007 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster

Läs mer

Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 31 maj 2012

Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 31 maj 2012 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska Unionen Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 31 maj 2012 Handelsministrarnas

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd April 2008 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster ökar,

Läs mer

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Läget i frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA med fokus på handel med jordbruks- och livsmedelsprodukter

Läget i frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA med fokus på handel med jordbruks- och livsmedelsprodukter På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2015-10-16 Läget i frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA med fokus på handel med jordbruks- och livsmedelsprodukter Frihandelsförhandlingarna

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Kommerskollegium Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om utrikeshandel och handelspolitik. Vi förser

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET. En robust handelspolitik för EU för att skapa jobb och tillväxt

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET. En robust handelspolitik för EU för att skapa jobb och tillväxt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2016 COM(2016) 690 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET En robust handelspolitik för EU för att skapa jobb och

Läs mer

Utgångspunkter för AVTAL16

Utgångspunkter för AVTAL16 Utgångspunkter för AVTAL16 201 1(4) Utgångspunkter för Avtal-16 Den 31 mars 2016 löper de största kollektivavtalen inom handeln ut. Under februari och mars kommer Svensk Handel tillsammans med Handelsanställdas

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR Stockholm maj 2016 Sammanfattning Ekonomiska bedömningar av ett brittiskt utträde ur EU, så kallad brexit, har hittills fokuserat

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET TIONDE RAPPORTEN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET TIONDE RAPPORTEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.4.2013 COM(2013) 217 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET TIONDE RAPPORTEN ÖVERSIKT ÖVER TREDJELÄNDERS HANDELSPOLITISKA SKYDDSÅTGÄRDER MOT EUROPEISKA

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Kommenterad dagordning Rådet 2016-03-07 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 15 mars 2016 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.)

Läs mer

Yttrande över kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling

Yttrande över kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling YTTRANDE 2011-03-15 Dnr 4.1.1-2011/00204-2 För kännedom Maria Boshnakova Socialdepartementet Yttrande över kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling Er ref. S2011/1259/RU

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland

ANTAGNA TEXTER. Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER P8_TA(2016)0064 Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2016 om inledande

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Transparenslagen - Regler för bättre konkurrens. Mål för konkurrenspolitiken

Transparenslagen - Regler för bättre konkurrens. Mål för konkurrenspolitiken 2007-11-20 1 (5) Det talade ordet gäller Inledningsanförande av generaldirektör Claes Norgen vid Konkurrensverkets konferens Transparenslagen regler för bättre konkurrens den 20 november 2007 i Stockholm

Läs mer

VECKOBREVET FRÅN GENÈVE

VECKOBREVET FRÅN GENÈVE VECKOBREVET FRÅN GENÈVE Besök Världshandelsbloggen http://blogg.ud.se/varldshandelsbloggen/ AKTUELLT OM HANDELSPOLITIKEN vecka 44-45 Sveriges representation vid de internationella organisationerna i Genève

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

Brexit från ett svenskt perspektiv

Brexit från ett svenskt perspektiv 31 mars 2016 Brexit från ett svenskt perspektiv Som alla säkert vet kommer Storbritannien att den 23 juni 2016 hålla en folkomröstning om landets fortsatta medlemskap i EU. Även om det mesta talar för

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Framtiden för tullrestitution i ursprungsreglerna i EU:s frihandelsavtal

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Framtiden för tullrestitution i ursprungsreglerna i EU:s frihandelsavtal SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.3.2010 KOM(2010)77 slutlig KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Framtiden för tullrestitution i ursprungsreglerna i EU:s frihandelsavtal SV SV KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT

Läs mer

Rapport från möte med referensgruppen för WTO frågor den 30 september 2005

Rapport från möte med referensgruppen för WTO frågor den 30 september 2005 Promemoria 2005-10-03 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik Praktikant Mojtaba Ghodsi Telefon 08-405 21 85 Mobil 0733-40 28 51 E-post mojtaba.ghodsi@foreign.ministry.se Rapport

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln Globala värdekedjor så påverkar de utrikeshandeln 1 GLOBALA VÄRDEKEDJOR 2 Innehåll Vad är globala värdekedjor? 4 Hur påverkas exportmåtten? 6 Vilken betydelse har tjänsteexporten? 8 Vilka konsekvenser

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Eders majestäter och kungliga högheter, herr talman, herrar stadsministrar, ärade stadsråd, excellenser, mina damer och herrar.

Eders majestäter och kungliga högheter, herr talman, herrar stadsministrar, ärade stadsråd, excellenser, mina damer och herrar. Jacob Wallenberg Svenska och finska företag i den globala ekonomin Kommentarer vid Framtidskonferensen Stockholms Stadshus 17 mars 2009 Eders majestäter och kungliga högheter, herr talman, herrar stadsministrar,

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Vad betyder Rysslands inträde i WTO?

Vad betyder Rysslands inträde i WTO? Swedbank Östersjöanalys Nr 5 23 november 2006 Vad betyder Rysslands inträde i WTO? Ryssland har i och med det bilaterala avtalet med USA kommit närmare ett inträde i WTO. Tidigast i mitten av nästa år

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

Europeiska handelskammaren oroas över försämrat affärsklimat. Allt svårare för utländska företag att göra affärer i landet.

Europeiska handelskammaren oroas över försämrat affärsklimat. Allt svårare för utländska företag att göra affärer i landet. Telemeddelande (A) Sid. 1(6) 2010-09-24 Peking Europeiska handelskammaren oroas över försämrat affärsklimat Allt svårare för utländska företag att göra affärer i landet. Krångliga regler och begränsat

Läs mer

Fördel Europa. Ett program för ett konkurrenskraftigt EU. Öppenhet. Konkurrenskraft. Inre marknad. Globalisering. Välfärd

Fördel Europa. Ett program för ett konkurrenskraftigt EU. Öppenhet. Konkurrenskraft. Inre marknad. Globalisering. Välfärd Ett program för ett konkurrenskraftigt EU FrihandelMångfald Konkurrenskraft Välfärd Öppenhet Inre marknad Globalisering För trettio år sedan var världen annorlunda. I många länder var självförsörjning

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Introduktion till EU:s antidumpningstullar

Introduktion till EU:s antidumpningstullar Introduktion till EU:s antidumpningstullar Tulldagarna 2012 Jonas Kasteng Kommerskollegium Vad är handelspolitiska skyddsinstrument? 1 Handelspolitiska skyddsinstrument Antidumpningsåtgärder mot dumpad

Läs mer

2005-11-17. Huvudpositioner

2005-11-17. Huvudpositioner Promemoria 2005-11-17 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik Kr Anna Block Mazoyer Telefon 08-405 56 47 Mobil 0709-32 87 46 Styrdokument - Särskild och differentierad behandling

Läs mer

Om Säkerhets- och försvarsföretagen

Om Säkerhets- och försvarsföretagen Om Säkerhets- och försvarsföretagen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Vi har 62 medlemsföretag

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPEISKA RÅDET. Hinder för handel och investeringar Rapport 2015

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPEISKA RÅDET. Hinder för handel och investeringar Rapport 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.3.2015 COM(2015) 127 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPEISKA RÅDET Hinder för handel och investeringar Rapport 2015 SV SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPEISKA

Läs mer