Telemeddelande Sid. 1(9) Peking. Per-Arne Hjelmborn. Ökar den ekonomiska nationalismen i Kina och vad kan vi i så fall göra åt det?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telemeddelande Sid. 1(9) 2006-12-07. Peking. Per-Arne Hjelmborn. Ökar den ekonomiska nationalismen i Kina och vad kan vi i så fall göra åt det?"

Transkript

1 Telemeddelande Sid. 1(9) Peking Per-Arne Hjelmborn Ökar den ekonomiska nationalismen i Kina och vad kan vi i så fall göra åt det? Öppenhet för handel och investeringar kommer med all sannolikhet fortsatt att utgöra en grundbult i Kinas ekonomiska politik. Samtidigt finns en tendens till ökad ekonomisk nationalism framförallt inom strategiska områden som fordon, telekom och energi där flera svenska företag är verksamma. Till stor del handlar det om att Kina försöker utnyttja sin nyvunna styrkepositionen till att bygga upp den inhemska industriella och teknologiska kapaciteten. Ett delmål som ofta nämns är att kinesiska företag ska finnas med på den s.k. Fortune 500 listan. Utländska företag som vill konkurrera på denna gigantiska och ständigt växande marknaden måste förhålla sig till denna ökande nationalism. Samtidigt är det viktigt att utnyttja de verktyg som WTO, EU och den bilaterala handelspolitiska dialogen erbjuder för att påverka utvecklingen i Kina. Sverige kan dra nytta av vår frihandelsvänliga linje och ställa krav på att våra företag erbjuds samma öppenhet i Kina som de kinesiska i Sverige. Nästa vecka är det fem år sedan Kina blev medlem i WTO. Kina gick med på förhållandevis långtgående åtaganden i jämförelse med andra u-länder. Bl.a. har de genomsnittliga industritullarna sänkts från 18.5% till 8,8% och nästan alla kvoter avskaffats. Något större födelsedagsfirande kommer det dock knappast att bli. Åtminstone inte om uppvaktningen förväntas komma från de

2 2(9) utländska företagen på plats i Kina. Även om det stora flertalet välkomnar de reformer som gjorts på t.ex. tullområdet och som bidragit till att EU:s export till Kina fördubblats, finns det ett ganska utbrett missnöje med hur Kina levt upp till sina WTO-åtaganden på andra områden. Vissa menar t.o.m. att det har gått bakåt när det gäller icke-tariffära handelshinder och statlig inblandning. Det är inte alldeles lätt att bedöma huruvida Kina verkligen blivit mer protektionistiskt eller om landet helt enkelt börjar slå av på takten efter snart 30 år av omfattande reformer. Klart är dock att de kritiska rösterna från utländska näringslivsföreträdare allt oftare sammanfaller med signaler från kinesiska regeringen som går i riktning mot ökad ekonomisk nationalism och en mer restriktiv inställning till öppenhet för handel och investeringar, åtminstone inom vissa delar av ekonomin. Några oroande tecken För några veckor sedan offentliggjorde den mäktiga nationella reform- och utvecklingskommissionen (NDRC 1 ) - arvtagare till den gamla plankommissionen - det första femårsprogrammet för utländska direktinvesteringar i Kina. I detta strategidokument framgår att direktinvesteringar som inte bidrar till teknologiöverföring och ökat kunnande inom b.la. tjänstehandel och miljö får svårare att göra sig gällande framöver. Även om det naturligtvis är positivt med ökat fokus på t.ex. miljö och energieffektivitet är det många utländska företag som känner oro för ytterligare krav på "påtvingad teknologiöverföring". Likaså framgår att NDRC kommer att vara på sin vakt mot utländska monopolföretag som hotar den "nationella ekonomiska säkerheten" eller andra utländska företag som missbrukar "skyddet för immaterialrättigheter". När det gäller "utländska monopolföretag" har t.ex. Microsoft ofta kritiserats, men även ett företag som Tetra Pak har uppmärksammats i media i dessa sammanhang. Allt tyder på att NDRC fortsatt kommer att ha en nationalistisk dagordning i syfte att bygga upp den inhemska industriella och teknologiska kapaciteten. I förlängningen finns naturligtvis en risk att kinesiska företag kommer att gynnas ännu mer i konkurrensen på bekostnad av utländska företag. 1 National Development and Reform Commission

3 3(9) Andra oroande inslag hänger samman med försök att förvärva kinesiska bolag som stoppats av olika mer eller mindre nationalistiska skäl. T.ex. ville SKF:s tyske konkurrent Schaeffler köpa det statsägda företaget Luoyang. Det blev dock tvärstopp. Affären väckte en hetsig debatt i media och fick inget stöd av de nationella myndigheterna. T.o.m. det traditionellt reformvänliga handelsministeriet (MOFCOM 2 ) framförde invändningar och publicerade ett policydokument som uttryckte oro över den "nationella ekonomiska säkerheten". Andra utländska företag som förhindrats i sina förvärvsförsök är bl.a. Goldman Sachs och Carlyle Group. Att ett utländskt förvärvsförsök då och då stöter på motstånd är vi vana vid i många länder, inte minst i Europa. Det är dock ett relativt nytt fenomen i Kina och verkar få allt större utrymme både i media och på den politiska dagordningen. Vid ett besök häromveckan på kinesiska kommunistpartiets partiskola fick vi ytterligare en bekräftelse på att det utländska inflytandet över Kinas ekonomi ifrågasätts av vissa. På fråga om protektionismen ökade i Kina svarade en hög företrädare för partiskolan att den öppna politiken varit positiv för Kinas utveckling, men att det kunde diskuteras huruvida en lika öppen politik framöver skulle gynna landet. Det är tydligt att många utländska företag känner oro för signalerna från politiskt håll, särskilt de som redan nu känner att de inte tillåts konkurrera på rättvisa villkor. Som ett svar på denna oro har EU-ambassaderna i Kina beslutat sig för att i samarbete med företagen göra en satsning under det närmaste halvåret som går ut på att lyfta fram EU-företagens positiva bidrag till Kinas ekonomi när det gäller t.ex. sysselsättning, teknologiöverföring och exportinkomster. Arbetsnamnet är "We are Chinese companies too!" och syftar till att förmå de kinesiska myndigheterna att minimera skillnaderna mellan hur de utländska och de kinesiska företagen behandlas vid t.ex. investeringar och upphandlingar. Initiativet har fått stort gehör och flera stora svenska företag har visat intresse för att delta. Orsakerna är flera Även om öppenhet varit ledordet de senaste decennierna finns det flera intressegrupper, inte minst i kretsen kring de många mäktiga statliga företagen, som länge menat att en alltför liberal handels- och 2 Ministry of Commerce

4 4(9) investeringspolitik främst gynnat utländska företag. Kanske är det så att deras krav på "hårdare tag" mot utländska företag till slut hörsammats av makthavarna. Det faktum att kinesiska kommunistpartiets kongress äger rum nästa år kan också inverka. Det är svårt att se att ledande personer som aspirerar på att klättra på karriärstegen vill visa sig svaga och falla till föga för utländska intressen och påtryckningar. Tvärtom är det nog så att de positionerar sig bättre genom ett starkt försvar för kinesiska företag och den "nationella ekonomiska säkerheten". Vidare har Kinas självförtroende på den globala scenen ökat i takt med de snabba ekonomiska framstegen. Kina är idag världens fjärde största ekonomi och tredje största mottagare av direktinvesteringar och kommer inom några år bli världens största exportör. Kina har därmed i större utsträckning än tidigare råd att vara mer kräsen när det t.ex. gäller vilka direktinvesteringar man vill ta emot. Tidigare var kvantiteten i fokus. Numera talas det mer om kvalitet. Till saken hör också att regeringen har som mål att få med kinesiska företag på Fortune 500 listan till De ska framförallt växa fram inom vissa strategiska sektorer. Det är då naturligt att utländska företag som har oturen att vara verksamma i "fel sektor" upplever att de arbetar i motvind. En tilltagande ekonomiska nationalism kan också ses som en motrektion mot vad som upplevs som ökad protektionism i både USA och EU. Det kinesiska oljeföretaget CNOOC:s havererade köp av sin amerikanska konkurrent Unocal fick de patriotiska känslorna att svalla i Kina. Kritiken mot Kinas växelkursregim har också betraktats som ett utslag av amerikansk protektionism. Likaså har EU:s tekokvoter och antidumpingstullar mot skor fått hård kritik i Kina. Även EU:s ovilja att tilldela Kina marknadsekonomistatus tolkas mer som en rädsla för ökad konkurrens än egentliga problem hos Kina med att uppfylla kraven. Budskapet är tydligt. USA och EU bör sopa framför egen dörr först, innan de ger sig på Kina. Var finns problemen? Problemen finns på många områden och är i de flesta fall inte nya. Det som uppmärksammats mycket på senare tid är framförallt hur staten och myndigheterna genom sitt agerande direkt eller indirekt påverkar utländska

5 5(9) företags marknadstillträde. Det kan handla om investeringsbegränsningar, transparens vid utarbetande av lagförslag, handelsprocedurer, subventioner, offentlig upphandling eller andra industripolitiska beslut som gynnar kinesiska företag. Inte minst inom strategiska branscher som fordon, telekom och kraftöverföring där flera svenska företag är verksamma finns stora problem. Nära relaterat är frågan om standards. Kina föredrar att utveckla egna snarare än att följa befintliga internationella standards. Kina satsar t.ex. hårt på att ta fram en tredje 3G-standard, vilket bl.a. lett till kraftiga förseningar och osäkerhet om när 3G projekten ska lanseras och hur det kommer att se ut. Nyligen kom också uppgifter om att 20 kinesiska företag skulle sluta tillverka DVD-spelare och istället övergå till "nästa generations" EVD 3 -spelare som bygger på en inhemsk standard. Det handlar här om att bygga upp den egna nationella innovationsförmågan och satsa på kinesisk produktutveckling och forskning i motsats till utländsk teknik och kunnande. Även hanteringen av den välkända tvistefrågan immaterialrätt kan ses i ljuset av den ekonomiska nationalismen. Här är EU och USA överens om att Kina måste ta krafttag bl.a. när det gäller den dåliga tillämpningen av befintlig lagstiftning. Det otillräckliga skyddet för immateriella rättigheter slår hårt mot innovation, design och förädlad produktion. I en tid då det talas alltmer om ekonomisk nationalism är det dock många som ifrågasätter viljan på kinesisk sida att verkligen ta itu med detta. Sannolikt behövs det egna ekonomiska incitament. I takt med att de kinesiska företagen rör sig framåt i förädlingskedjan riskerar även de att bli kopierade. Bl.a. lär det finnas kinesiska tillverkare av mobiltelefoner i lågprissegmentet som har svårt att konkurrera med billiga kopior av Nokia och Sony Ericsson. Dessa lär driva frågan om privatkopiering, vilket borde underlätta de utländska företagens ansträngningar att komma tillrätta med sina problem. Var finns lösningarna? Det finns självklart inte någon universallösning som omedelbart skapar mer rättvisa konkurrensförhållanden för utländska företag i Kina eller får stopp på den ekonomiska nationalismen. Till viss del handlar det om att anpassa sig till 3 Enhanced Versatile Disc

6 6(9) en ny realitet. Kina är en ekonomisk supermakt som vet och har förmåga att driva sina egna intressen. Vill man vara med och ta del av denna oerhört dynamisk marknad gäller det att hantera detta. Därmed inte sagt att det inte går att påverka utvecklingen. Det finns ett flertal verktyg tillhands som kan och bör användas. Naturligtvis är det multilaterala spåret viktigt. Ett någorlunda ambitiöst resultat i WTO:s Doharunda skulle utgöra en positiv injektion för det fortsatta reformarbetet i Kina. När det gäller industrivaror skulle man t.ex. kunna kapa tulltopparna på fordonssidan, vilket avsevärt skulle förbättra marknadstillträdet för våra svenska tillverkare. Eventuellt skulle man också kunna göra framsteg på några olika problematiska områden relaterade till icketariffära handelshinder och antidumpningsåtgärder som kineserna blir allt flitigare användare av. Likaså vore det önskvärt med ytterligare öppningar inom tjänstesektorn som attraherar alltfler utländska, och inte minst svenska företag, till Kina. Även om de konkreta resultaten inom enskilda sektorer kan vara nog så viktiga är det sannolikt av ännu större betydelse att Doharundan, om den förs i mål, utgör en motvikt mot de mer protektionistiska strömningarna i Kina och bidrar till att "hålla ångan uppe" i det reformarbete som inleddes för snart 30 år sedan och som accelererade genom WTOmedlemskapet. Även om vi från Sveriges och EU:s sida gärna såg att Kina bidrog mer aktivt till en slutöverenskommelse i Doharundan är det mycket lite som tyder på att vi får se en sådan utveckling 4. Kina lär fortsatt föredra att sitta kvar i baksätet och istället noga bevaka övriga nyckelaktörer. Strategin går ut på att värja sig mot egna åtaganden genom att hänvisa till status som u-land och "Newly Acceded Member" samtidigt som man som "free rider" hoppas få del av det ökade marknadstillträde som andra mer aktiva WTO-medlemmar förhandlar fram. En viktig WTO-fråga utanför Doharundan är Kinas åtagande om att gå med i det plurilaterala avtalet om offentlig upphandling, GPA 5. Detta är något som Sverige drivit hårt. Förhoppningen är nu att Kina ska leva upp till löftet om att påbörja förhandlingarna under Ett kinesiskt medlemskap i GPA skulle innebära en avsevärd förbättring av konkurrensvillkoren vid offentlig upphandling för utländska bolag, såväl helägda som samriskföretag. 4 Jfr telemedd. nr 129 A, Government Procurement Agreement

7 7(9) Kinas nyväckta intresse för frihandelsavtal är intressant i sammanhanget. I frihandelsförhandlingarna har Kina större kontroll än i WTO och man kan sikta in sig på länder som är mindre och vars handel kompletterar Kinas. Därigenom undviks konkurrens på områden som anses vara av strategisk betydelse för Kina. EU-spåret är också centralt. Många av de problem som våra svenska företag stöter på delar vi med andra europeiska företag. Genom att kanalisera våra intressen genom EU får vi också en större tyngd gentemot de kinesiska myndigheterna. EU:s årliga blandkommissionsmöten med Kina och de olika arbetsgrupper som finns därunder är en naturlig kanal. Överenskommelsen om att uppdatera handels- och investeringsavtalet från 1985 inom ramen för partnerskaps- och samarbetsavtalet bör utnyttjas för att ge ytterligare skjuts åt denna dialogform. Här gäller det att föra in alla de problemområden våra företag brottas med och skapa uppföljningsmekanismer. Det är viktigt att vi använder förhandlingsmynt som marknadsekonomisk status och annat på områden av strategisk vikt för EU:s tillväxt och sysselsättning och inte som ofta låter den protektionistiska agendan styra in det på geografiska ursprungsbeteckningar, teko etc. Initiativet "We are Chinese companies too!", som nämnts ovan, kan också bli en bra plattform för att driva de europeiska företagens frågor i Kina. Upplägget är ännu inte klart, men sannolikt blir det fråga om en större informationssatsning för att tala om hur mycket EU-företagen bidrar till Kinas ekonomiska utveckling i syfte att agera motvikt till de mer nationalistiskt färgade argument som hörs allt oftare. Det bilaterala spåret stödjer och kompletterar de insatser vi gör på multilateral och EU-nivå. Genom ett aktivt besöksutbyte i båda riktningar har vi möjlighet att driva frågor som särskilt bekymrar svenska företag. Det gäller i synnerhet i Kina där det politiska inflytandet över näringslivet alltjämt är så stort. Vi såg ett tydligt exempel på detta när Oriflame efter gott samarbete med departementet och ambassaden till slut tilldelades sin direktförsäljningslicens vid handelsminister Bo Xilais besök i Sverige i september. Det är också viktigt att hålla uppe tempot och kvaliteten i våra bilaterala blandkommissionsmöten med Kina. Av stor betydelse är att den rapport som länderna beslutade om att ta fram över de bilaterala handelsproblemen blir så ambitiös som möjligt. Den affärsklimatrapport som ambassaden årligen utarbetar tillsammans med svensk-kinesiska handelskammaren är fortsatt

8 8(9) central för att identifiera problemområden som kan tas upp vid blandkommissionsmötena och/eller utgöra grund för enskilda främjandesatsningar. Även löpande söker ambassaden hjälpa svenska företag att komma till rätta med olika handelshinder genom kontakter med olika myndigheter. Uppskattningsvis är vi nästan varje vecka engagerade i någon form av myndighetsuppvaktning. I dialogen med kinesiska företrädare både på politisk och tjänstemannanivå har Sverige en viktig fördel gentemot andra (EU-)länder i det att vi så länge drivit en konsekvent frihandelsvänlig linje, senast uppmärksammat i samband med diskussionerna om tekokvoter och antidumpingtullar på skor. Detta ska vi också utnyttja när vi verkar för bättre handelsvillkor i Kina. Sverige har all rätt att ställa samma krav på öppenhet för våra företag i Kina som den vi erbjuder kinesiska företag i Sverige. Om kontakterna på bilateral eller EU-nivå är fruktlösa finns naturligtvis möjligheten att ta till WTO:s tvistlösningsmekanism för att lösa ett handelshinderproblem. Även om handelskommissionär Peter Mandelson vid sitt senaste besök i Kina underströk att dialog och förhandling fortsatt kommer att utgöra förstahandsalternativet får vi sannolikt se ett ökat antal WTO-tvister med Kina om resultaten uteblir får se. Beslutet att upprätta en WTO-panel i tvisten om tullar på bildelar, som i praktiken tvingar EU:s biltillverkare att "sourca" i Kina, kan vara en första indikation på detta. Slutkommentar Det finns en tendens till ökad ekonomisk nationalism i Kina och ett tryck på regeringen att gynna de inhemska företagen. Möjligen är det så att denna tendens förstärkts i takt med att nästa års partikongress närmat sig. Det innebär dock inte att hela den ekonomiska utvecklingsmodell som Kina följt de senaste tre decennierna är ifrågasatt. Öppenhet för handel och investeringar kommer med all sannolikhet fortsatt att utgöra en grundbult i den ekonomiska politiken. Det är en förutsättning för att bibehålla den höga tillväxttakten som sin tur behövs för att för att lösa de samhällsproblem som Kina brottas med och för att bevara stabiliteten i landet. Istället för en radikal kursomläggning är det vi ser nog snarare försök från Kina att utnyttja den nyvunna styrkepositionen på det ekonomiska området. Att ställa större krav på de utländska direktinvesteringarnas kvalitet, göra storsatsningar på att utveckla egna standards och stimulera framväxten av

9 9(9) kinesiska Fortune 500 företag är några uttryck för detta. Det är inte osannolikt att vi kommer att få se mer av sådana åtgärder framöver. Samtidigt som det är viktigt att vi inser och förstår att förhålla oss till denna realitet, måste vi också med full kraft utnyttja de verktyg och kanaler som finns för att påverka utvecklingen. Inom WTO bör vi t.ex. ha rätt att ställa allt större krav på Kina i takt med att landet utvecklas. Som medlem i WTO har Kina fått tillgång till en öppen global marknad. I gengäld finns all anledning att kräva att Kina tar större ansvar för att upprätthålla de globala reglerna. Det är också rimligt att Kina, som en av de stora spelarna, tar en mer aktiv roll Doharundan. Det finns också all anledning att både på EU-nivå och på bilateral nivå argumentera för att det ligger i Kinas eget intresse att fortsätta en öppen handelspolitik. Om inte Kina erbjuder våra företag rättvisa konkurrensförhållanden är risken stor att krav reses på att införa protektionistiska åtgärder mot Kina, något som skulle få stora återverkningar på den utrikeshandelsberoende ekonomin. Mot bakgrund av den utveckling vi ser i Kina kommer vår bilaterala handelspolitiska dialog knappast bli mindre viktig framöver. För att tillvarata svenska ekonomiska intressen i Kina behövs ett aktivt besöksutbyte, regelbundna och substantiella blandkommissionsmöten samt tillräckliga resurser på ambassaden för att på plats kunna driva konkreta handelspolitiska problem. LINDSTRÖM

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Kinas handelsöverskott är fortsatt stort vilket bekymrar USA och EU som menar att Kina skapar sig orättvisa exportfördelar

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Introduktion till antidumpningsinstrumentet

Introduktion till antidumpningsinstrumentet Introduktion till antidumpningsinstrumentet Workshop om skyddstullar 5 april 2011 Jonas Kasteng Camilla Prawitz Handelspolitiska skyddsinstrument Vilka är de? Hur fungerar de? EU:s regelverk EU:s regler

Läs mer

2012-10-02 Amnr PEKI 20121002

2012-10-02 Amnr PEKI 20121002 Telemeddelande Sid. 1(8) 2012-10-02 Amnr PEKI 20121002 Peking Ekonomiska sektionen Jakob Kiefer, ministerråd Anton Lagerbäck, praktikant Amnr PEKI 20121002 Handelspolitisk rapport om Sverige, EU och Kina

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

Handel och hållbar utveckling

Handel och hållbar utveckling Handel och hållbar utveckling Lärarfortbildning 2010 Marianne Jönsson marianne.jonsson@kommers.se Vad är hållbar utveckling? 1987 Brundtlandkommissionen 1992 Rio de Janeiro Agenda 21 1998 OECD tre dimensioner

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Enkät om handelshinder vid handel med USA

Enkät om handelshinder vid handel med USA Enkät om handelshinder vid handel med USA Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) har pågått sedan i juli förra året. TTIPförhandlingarna

Läs mer

WTO, Doharundan och framtiden för det multilaterala handelssystemet

WTO, Doharundan och framtiden för det multilaterala handelssystemet WTO, Doharundan och framtiden för det multilaterala handelssystemet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår

Läs mer

Vad ungdomar bör veta om. Henrik Isakson, enhetsråd

Vad ungdomar bör veta om. Henrik Isakson, enhetsråd Vad ungdomar bör veta om handelspolitik Henrik Isakson, enhetsråd Tanke bakom workshopen 1. Den öppna handelspolitikens för och nackdelar 2. Hur fungerar WTO? 3. Hur ser frihandelsavtalen ut? 4. Hur fungerar

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Effekter av ett frihandelsavtal mellan EU och USA

Effekter av ett frihandelsavtal mellan EU och USA Effekter av ett frihandelsavtal mellan EU och USA Per Altenberg 15 januari 2014 Att mäta effekterna av ett transatlantiskt handelsavtal CGE-modell: CGE = computable general equilibrium, dvs. beräkningsbar,

Läs mer

2005-11-24. Marknadstillträde för industrivaror (non-agricultural market access - NAMA)

2005-11-24. Marknadstillträde för industrivaror (non-agricultural market access - NAMA) REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Styrdokument Enheten för internationell handelspolitik Per Altenberg Telefon 08-4055706 E-post: per.altenberg@foreign.ministry.se Marknadstillträde för industrivaror

Läs mer

WTO:s avtal om handel med tjänster General Agreement on Trade in Services

WTO:s avtal om handel med tjänster General Agreement on Trade in Services WTO:s avtal om handel med tjänster General Agreement on Trade in Services Ett omfattande avtal GATS är en förkortning för General Agreement on Trade in Services, det vill säga Allmänna Tjänstehandelsavtalet.

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

Handel. Fri handel bidrar till ekonomisk tillväxt INSYN I EU POLITIKEN

Handel. Fri handel bidrar till ekonomisk tillväxt INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Handel Fri handel bidrar till ekonomisk tillväxt Att öppna nya marknader får våra ekonomier att växa endast en aktiv EU politik för frihandel och investeringar kan åstadkomma det.

Läs mer

2005-11-18. Styrdokument. Utrikesdepartementet. Styrdokument - Fiskesubventioner. 1. Huvudbudskap. 2. Mandatet från Doha-deklarationen

2005-11-18. Styrdokument. Utrikesdepartementet. Styrdokument - Fiskesubventioner. 1. Huvudbudskap. 2. Mandatet från Doha-deklarationen Styrdokument 2005-11-18 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik Kr Daniel Blockert Telefon 08-4053218 Mobil 070-5190228 E-post daniel.blockert@foreign.ministry.se Styrdokument -

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Konsekvenserna för u-länderna av WTO-avtalen 27 februari 2004

Konsekvenserna för u-länderna av WTO-avtalen 27 februari 2004 Konsekvenserna för u-länderna av WTO-avtalen 27 februari 2004 RAPPORT Dnr 100-171-04 Konsekvenser för u-länderna av WTOavtalen UD:s remiss 2003-07-24. INLEDNING... 6 UPPDRAGET... 6 AVGRÄNSNINGAR... 6

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Under samlingsnamnet Nyttigheter från Hamrin & Partners publicerar vi återkommande små skrifter

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Skolpaket om handeln. Lärartext

Skolpaket om handeln. Lärartext Ingrid Lindeberg 201-0 - Skolpaket om handeln Lärartext Bild 1: Historik För Sverige är handeln med andra länder mycket betydelsefull. En stor del av våra inkomster kommer från försäljning av varor och

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

Granskning av grönbok om en utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Granskning av grönbok om en utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar Näringsutskottets utlåtande 2014/15:NU6 Granskning av grönbok om en utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Ordlistan kommer från regeringens skrivelse "Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda" 2005/06:9

Ordlistan kommer från regeringens skrivelse Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda 2005/06:9 Sida 1 av 5 WTO-ordlista Ordlistan kommer från regeringens skrivelse "Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda" 2005/06:9 AITIC - Agency for International Trade Information

Läs mer

September 2003. Frågor och svar om Byggmaterialindustrierna. Allmänt:

September 2003. Frågor och svar om Byggmaterialindustrierna. Allmänt: Frågor och svar om Byggmaterialindustrierna Allmänt: Vad är byggmaterialindustrierna? Byggmaterialindustrierna består av 3300 företag i femtontalet olika branscher som levererar allt från betong, trä och

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Förutsättningar för svenska biltillverkare i jämförelse med europeiska konkurrenter på elbilsområdet Volvo Cars Electrification Strategy Paul Gustavsson Director of Electrification Strategy at Volvo Cars

Läs mer

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgien. Telefon: +32-2-299.11.11 Kontor: C107

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB. Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet

ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB. Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet Inledning Jobben är Nya Moderaternas viktigaste fråga. Sedan alliansregeringen fick väljarnas

Läs mer

Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering

Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering P7_TA-PROV(2012)0469 Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering Europaparlamentets resolution av den 11 december

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN. Per Sjönell. Svenska företag i och handel med Schweiz

Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN. Per Sjönell. Svenska företag i och handel med Schweiz Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN Per Sjönell Svenska företag i och handel med Schweiz Sverige och Schweiz har ett i huvudsak väl fungerande ekonomiskt utbyte där multinationella företag och basindustri

Läs mer

Frågor och svar om ett eventuellt investeringsskyddsavtal i TTIP

Frågor och svar om ett eventuellt investeringsskyddsavtal i TTIP SKRIVELSE Enheten för WTO 2015-04-22 Dnr 3.2.4-2013/01078-18 Jonas Hallberg Frågor och svar om ett eventuellt investeringsskyddsavtal i TTIP Nedan följer ett antal frågor och svar gällande ett eventuellt

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Nya exportregler för vapen

Nya exportregler för vapen 1992 Nya exportregler för vapen Nya lagar ska strama upp, Sveriges export av högteknologivaror, krigsmateriel och kärnteknologi. Men tullen i Göteborg kräver ökade insatser inom tullkriminalen för att

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag Mats Persson Den europeiska skuldkrisen SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 info@sns.se www.sns.se SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Exportens betydelse för konkurrenskraften 2015-01-14 Landsbygdsdepartementet

Exportens betydelse för konkurrenskraften 2015-01-14 Landsbygdsdepartementet Erfarenheter från exportfrämjande i Kina Magnus Nikkarinen, Näringsdepartementet Exportens betydelse för konkurrenskraften 2015-01-14 Kontraster En så där torsdag En dålig lördag En bra måndag Kontraster

Läs mer

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Consultants for Strategic Futures. REKOMMENDATIONER Nio kinesiska researrangörer intervjuades under vintern 2014 för att ta fram information och

Läs mer

Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling?

Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling? Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling? Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Vi arbetar för en öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.

Läs mer

Rysslands WTO-anslutning. - handelsmöjligheter för svenska företag

Rysslands WTO-anslutning. - handelsmöjligheter för svenska företag Rysslands WTO-anslutning - handelsmöjligheter för svenska företag Sammanfattning Ryssland blev antagen som medlem i WTO på Världshandelsorganisationens (WTO) ministerkonferens i december 2011. Efter intern

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Nyheter på tullområdet

Nyheter på tullområdet Nyheter på tullområdet ATA-carnet- och intygsseminariet Bryssel 17 19 september 2014 Per Anders Lorentzon Införandet av UCC UCC Union Customs Code (Unionens Tullkodex) Diskussionerna började för ca 10

Läs mer