Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING STYRELSEN EKONOMI SOCIALSTYRELSEN PR, MEDIA OCH HEMSIDA SOCIALA MEDIER SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD FAMILJELÄGER BÅSTAD JUNI UNGDOMSLÄGER I BÅSTAD JULI ANHÖRIGMÖTEN NYHETSBREV UNGDOMSUTSKOTTET HUNTINGTONS UNGA PROJEKTET WOODY GUTHRIE ÖVRIGT SAMARBETE UTÅT SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER OCH FÖRETAG KOMPETENSCENTRUM FÖR HUNTINGTONSSJUKDOM I VÄSTRA GÖTALAND EUROPEAN HUNTINGTON ASSOCIATION EHA'S EUROPAKONFERENS MEDICINSKA FRÅGOR, INTERNATIONELLT OCH FORSKNING ALLMÄNT BEVAKNING AV MEDICINSK LITTERATUR DELTAGANDE I VETENSKAPLIGA KONGRESSER INFORMATIONSVERKSAMHET RIKTAD TILL PATIENTER OCH ANHÖRIGA, SAMT TILL VÅRDPERSONAL HUNTINGTONCENTRA I SVERIGE OCH DEN EUROPEISKA SAMARBETSORGANISATIONEN EHDN MED REGISTRY-STUDIEN DELTAGANDE I LÄKEMEDELS- OCH APOTEKSUTREDNING Inledning Förbundet har haft en omfattande verksamhet under året trots begränsade ekonomiska resurser. Detta har varit möjligt tack vare många engagerade personer. Riksförbundet är organiserat i ett antal områden, som framgår av organisationsschemat nedan. Denna verksamhetsberättelse redovisar årets viktigaste händelser inom respektive område. 1 (11)

2 Styrelsen Ordförande, kassör, sekreterare, ledarmöter Ekonomi PR, Media, Hemsida Samarbete inåt, Föreningsvård Samarbete utåt Medicinska frågor, internationellt Forskning 2 Styrelsen Styrelsen har hållit åtta styrelsemöten under året, varav ett konstituerande. Vid två tillfällen har vi varit samlade fysiskt, i samband med årsmötet och i samband med lägret i Båstad. Vid de övriga mötena har några av styrelsemedlemmarna som bor i göteborgsområdet samlats i en lokal på Dalheimers hus och de övriga har deltagit via telefon. Dessutom har delar av styrelsen träffats till arbetsmöten vid ett flertal tillfällen under året. 3 Ekonomi Riksförbundet tillämpar från och med 2012 Speedledgers e-bokföring, som är kopplad till vår bank SE-bankens kontotransaktioner. Systemet underlättar framtagandet av period- och årsbokslut, samtidigt som det ur kontrollsynpunkt är helt tillfredställande. Förbundets ekonomi är i balans, bl.a. tack vare ett välvilligt bemötande från Göteborgs kommun. Riksförbundet har idag 220 medlemmar. 3.1 Socialstyrelsen Förbundet har under året lämnat in två ansökningar om statsbidrag till socialstyrelsen. Under februari gällde det "Statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående". Vi uppfyller inte alla kriterier för att få detta bidrag, t.ex. skall riksförbundet som söker ha aktiva lokalföreningar i minst hälften av Sveriges län, men försökte motivera varför vi ändå skulle få detta bidrag. Vi fick avslag på ansökan och efter telefonkontakt med handläggaren på socialstyrelsen förstår vi att det är mycket svårt att få statsbidrag om man inte uppfyller de formella krav som anges. 2 (11)

3 Av detta skäl valde vi att inte skicka in någon ansökan till "Statsbidrag till handikapporganisationer", vars ansökningstid gick ut i september. På sikt är det detta statsbidrag vi bör sträva mot att få, då det ger en stabil ekonomisk grund att stå på. I slutet av året lämnade vi in en ansökan till "Statsbidrag för viss verksamhet på funktionshinderområdet". Ett av de områden som angavs som målgrupp för bidraget var "läger- och mötesaktiviteter med kunskaps- och erfarenhetsutbyte för vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar, samt för barnens familjemedlemmar". Då detta stämmer väl med vår verksamhet togs en ansökan fram som pekade ut fyra aktiviteter som vi sökte bidrag till: Nationella Huntingtondagen Anhörigmöten Familjeläger Helgläger för familjer Ungdomsläger Sammanlagt sökte vi kr för att kunna genomföra dessa aktiviteter. Alldeles innan årsskiftet fick vi ett beslut från Socialstyrelsen som innebar att vi beviljats kr! 4 PR, media och hemsida 4.1 Sociala medier Under året beslöt vi att tillfälligt gå tillbaka till den gamla hemsidan eftersom arbetet med den nya gick i stå. Hemsidan är ett ansikte utåt och mycket viktig för att nå våra medlemmar i hela landet. Först i slutet av 2012 fick vi kontakt med ett företag, Jackson IT, som engagerade sig i vår hemsida. Thomas Jackson blev vår räddning. Den nya hemsidan är nu klar (jan 2013). Vi ska göra vårt yttersta för att hålla uppdaterad. Förutom hemsidan finns vi på Facebook under namnet Riksförbundet Huntingtons sjukdom. Ungdomsgruppen är aktiva inom den europeiska sidan HDYO.org och facebooksidan HDYO, se Samarbete inåt och föreningsvård 5.1 Familjeläger Båstad juni 2012 Det var 10 familjer med sammanlagt 29 familjemedlemmar som deltog, varav 7 var barn. På lägret deltog också två assistenter samt 14 personal och föreläsare. 3 (11)

4 Vi varvade föreläsningar med samtalsgrupper där varje deltagare gavs möjlighet att diskutera sin egen situation. Alla fick pröva på medicinsk yoga som utföll mycket väl. En halvdagsutflykt med hela familjen arrangerades där deltagarna fick en guidad tur på Bjärehalvön. Föreläsning om sjukdomen leddes av Dr Åsa Petersen och hennes forskarteam från Lund där information om sjukdomen gavs och aktuella forskningsprojekt presenterades. Vi hade också en föreläsare från England, doktor Oliver Quarell, som föreläste om juvenil form av Huntingtons sjukdom. På lägret deltog två familjer som har barn med sjukdomen och dessa hade extra tid med Oliver för att diskutera deras specifika situation. Till lägret kom också det ena barnets doktor och skolsköterska för att få ökad kunskap och konsultation. Övriga som deltog och föreläste under veckan var professor Jan Wahlström, logoped Ulrika Ferm, tandhygienist Annette Carlsson, psykolog Petra Linnsand, projektledare Carina Hvalstedt och representanter från patientföreningarna NHR och RHS. Barnens program genomsyrades av roliga och fartfyllda aktiviteter som arrangerades av sportlägret Care of sport, som vi hyrt in till barnens aktiviteter och till en familjeaktivitet. Målsättningen var att barnen och ungdomarna skulle få träffa andra i en liknande situation. I deras program fanns också utrymme att samtala, ställa frågor om Huntingtons sjukdom och om hur det är att växa upp med en förälder som har denna sjukdom. 5.2 Ungdomsläger i Båstad juli 2012 Till lägret kom 30 ungdomar och ledare från Irland, Skottland, Belgien, Tyskland, Norge, Sverige och Polen, vars ena förälder har Huntingtons sjukdom. Ungdomarna på lägret i Båstad var mellan år och på ytan ser allt ut som vanligt, men inuti finns det andra frågor än hos de flesta 20-åringar. Veckan fylldes med föreläsningar om sjukdomen, gruppdiskussioner, utmanande och häftiga aktiviteter med syfte att stärka den enskilde och gruppen. Ungdomarna tog del av Lundaforskarnas senaste forskningsrön kring Huntingtons sjukdom. Forskare Åsa Petersén bjöd in ungdomarna till labbet på Biomedicinskt centrum i Lund. Här forskas om hur de tidiga sjukdomssymtomen vid Huntington kan förhindras. Hon hoppas att ungdomarna ska bli intresserade av forskningen och själva engagera sig i framtiden. 5.3 Anhörigmöten Göteborg Närstående till personer med Huntingons sjukdom har under året träffats på aktivitetscenter, Dalheimers hus i Göteborg. Gruppen har mötts på måndagskvällar c:a en gång i månaden. Då har det funnits möjlighet att dela erfarenheter och svårigheter, som uppstår i familjer med Huntingtons sjukdom. Det är en öppen grupp, som har fungerat sedan mitten av 1990-talet utan något uppehåll men antalet personer, som har kommit till träffarna, har varierat från 5-c:a 25 personer. Efter bildandet av RHS har ett ökat intresse från deltagarnas sida kunnat märkas. 4 (11)

5 Professor emeritus Jan Wahlström besökte anhöriggruppen, vid det tillfället gavs en uppdatering av aktuell forskning och tillfälle gavs till att ställa frågor. Vid ett möte under hösten hade vi besök av Åsa Högö, från Furuvikens boende utanför Valdemarsvik. Åsa hade även med sig en av de personer med HS som bor på Furuviken, de beskrev verksamheten. Vi fick ta del av hur boendet ser ut och hur det drivs. Vi har dessutom planerat och ordnat ännu en loppis på Dalheimers Hus för att samla in pengar till RHS, Många av deltagarna vid anhörigmöten har engagerat sig i loppisen. På vårt sista möte för hösten hade vi en liten julavslutning. Vi hjälptes åt att ta med glögg, skinka, bröd, samt Ingrids underbara saffrans bulle. Gunnel Fredlund, kurator, tog initiativet till anhöriggruppen på 1990-talet och hon har sedan dess varit sammankallande och närvarande vid mötena. De senaste åren har oftast även Carina Hvalstedt, psykiatrisjuksköterska, Annette Carlsson, tandhygienist och Susanne Zell, anställd av RHS och diagnosombud NHR varit närvarande. Personal på aktivitetscenter har förberett enkelt fika till självkostnadspris och ibland har någon deltagare överraskat gruppen med något hembakat. Ett försök har gjorts att locka ungdomar från Huntingtonfamiljer till gruppen. Vi har ännu inte funnit formerna för detta och det är ett önskemål att ungdomar kommer och då få möjlighet att bilda en egen grupp för samtal. Jämtland / Härjedalen Anhörighetsgruppen i Jämtland / Härjedalen har under året haft nio sammankomster där det diskuterats diverse problem och lösningar inom sjukdomsbilden av Huntington. Mellan 8 och 17 personer har deltagit på träffarna. Vi har tre personer som har sjukdomen som är med på mötena och de har en hel del att förmedla angående hur de ser på funktion och möjligheter med sjukdomen. Det kommer upp många frågeställningar angående anhörighetsvård, tandläkare, mediciner, forskning, mm. Tre personer har var på EHDN på Münchenbryggerierna. Vi har under året haft Leif Wiklund och Ulrika Hösterey-Ugander på besök som föreläsare först med oss i gruppen sen med neurologen på Östersunds lasarett. Det är mycket bra att vi har fått igång en relation med neurologen. Det innebär t.ex. att de kan hänvisa andra som är intresserade av att delta i anhöriggruppen till oss. Vi har under året haft påringning av nio personer som vill veta mer antingen om sjukdomen eller om vår grupp och det får gärna bli fler. 5 (11)

6 Övrigt I östersundstrakten finns en fungerande anhöriggrupp som träffats några gånger under året. Se även 7.4 Kontakter håller på och upparbetas med professionen i Stockholm samt Uppsala för att förhoppningsvis under 2013 få igång fungerande anhöriggrupper där. Vi behöver knyta gruppen till professionen så att gruppen får hjälp lokalt. Behovet av grupper finns även i Gävle/Linköping samt Jönköpingsområdet. Än så länge är det för få medlemmar där för att det skall kunna bli en fungerande grupp. Sjukhuset i Motala håller på och ser över sitt patientunderlag för att hjälpa oss hitta fler. 5.4 Nyhetsbrev Vårt första nyhetsbrev har gått iväg och vi har ca 90 medlemmar utan mailadress så det är fortfarande för dyrt att skicka regelbundet. Vi håller också på med att försöka få in mailadresser från de flesta så vi kan hålla kontakten med medlemmarna via nyhetsbrev med elektronisk mail. 5.5 Ungdomsutskottet Huntingtons Unga Under året har vi arbetat med att strukturera gruppen och vi har skapat en styrelse där var och en har egna ansvarsområden. Vi har haft styrelsemöten drygt en gång i månaden, och vi är 7 aktiva medlemmar. Vi har framför allt arbetat med att översätta engelskt material från Huntingtons Disease Youth Organisation (HDYO), så att vi ska kunna lansera en svensk version av hemsidan HDYO.org. Vi har kommit en bra bit med arbetet och vi beräknar med en lansering av den svenska versionen under Vi har under året utvecklat ett internationellt samarbete med HDYO och EHDNs arbetsgrupp Young Adults Working Group (YAWG) genom att ha en internationell representant med i styrelsen. Detta samarbetet har hjälpt oss att strukturera gruppen genom råd från liknande grupper i andra länder. I övrigt har vi tillsammans med andra parter jobbat med att organisera det ungdomsläger som hölls i Båstad under året och inför jul organiserade vi en liten träff för unga personer i göteborgsområdet då vi fikade lussekatter och gick på Liseberg. Under 2013 planerar vi att ha ett par träffar då vi bjuder in fler unga till olika aktiviteter. Under sommaren kommer vi att vara aktiva vid ett internationellt ungdomsläger i Burgos. 6 (11)

7 5.6 Projektet Woody Guthrie Vi vill med hjälp av Sveriges artistelit göra en CD med tolkningar och låtar i Woody Guthries anda. Anledningen till att vi valt just Woody Guthrie är att han själv hade Huntingtons sjukdom och avled 1967 till följd av detta. Woody Guthrie skrev mer än 1000 låtar, 2 noveller och över hundratals historier. Woody är en legend inom den amerikanska folkmusiken vars inflytande inte kan överskattas. Bob Dylan, Bruce Springsteen, U2 är bara några exempel på artister som i hög grad influerats av honom. I Sverige är Mikael Wiehe ett namn man förknippar med Woody. Woody ansåg att alla människor var lika värda, det spelade ingen roll om du var fattig eller rik, eller vad du hade för hudfärg. Stick up for what you know is right, This land was made for you and me Vi vill med CD:n framförallt uppmärksamma barns/ungdomars/unga vuxnas situation och med hjälp av den publicitet detta kommer att få, kunna sprida kunskap om sjukdomen och situationen för personer med sjukdomen och deras anhöriga. Stödkonsert med Nationalteaterns rockorkester Den musikaliska motorn i Woody Guthrie projektet är Nikke Ström, medlem sedan många år i Nationalteaterns rockorkester. Thomas Kollberg, kulturansvarig på Dalheimers hus arrangerade Dalheimers festival där överskottet gick till RHS ungdomsutskott. Denna konsert var på Dalheimers hus 13 oktober. Att livet är en fest märktes denna kväll! Ett pärlband av hits kom att strömma ut när Nationalteaterns rockorkester klev upp på scen! Tänk bara på Hanna från Arlöv, Barn av vår tid, Jack the Ripper ja det svängde. Gruppen Serve you right to suffer inledde kvällen följd av Hanna & Hank som spelade country. 5.7 Övrigt Förbundet, i första hand Susanne, tar emot många samtal från personer med någon relation till Huntingtons sjukdom. De flesta telefonsamtal från medlemmar handlar om hur de skall få vård/råd och stöd lokalt där de bor. Vårt jobb på sikt är att få igång fler anhöriggrupper så att medlemmarna kan skapa sig en stark förankring i den egna kommunen. Under året har ett nytt, enklare smycke tagits fram av Patrik Persson som ett komplement till silverliljan som Devamito Löfgren har gjort. 7 (11)

8 6 Samarbete utåt 6.1 Samarbete med andra organisationer och företag RHS har framgångsrikt samarbetat med NHR i många av de aktiviteter som vi initierar eller driver. Vi har också bjudit in till samtal för planering av kommande års verksamhet. NHR har dock på senare tid av olika själ tvingats omprioritera mot andra diagnoser än Huntingtons sjukdom. Vilket innebär att vi inte kan räkna med samma kraftfulla stöd som tidigare år. Men vi har naturligtvis förhoppningar om att detta kan ändras i positiv riktning och kommer även fortsättningsvis att ta initiativ till samverkan. 6.2 Kompetenscentrum för Huntingtonssjukdom i Västra Götaland RHS har under året haft en dialog med Sonja Klingén, verksamhetschef för neuropsykiatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med syfte att stödja bildandet av ett kompetenscentrum för Huntingtons sjukdom. En utredning har genomförts och delgivits regionen. Några beslut i frågan har ännu inte delgivits oss. En beskrivning av syftet och uppgiften för ett tänkt centrum beskrivs nedan: Sjukdomens komplexa karaktär och förlopp gör att det finns ett stort behov av kontakt mellan olika medicinska specialister under olika delar av förloppet, t.ex. neurologer, klinisk genetiker, genetisk vägledare, psykiatriker, allmänläkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, logoped, tandläkare, dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut. Därtill kommer kontakt med arbetsgivare och olika myndigheter såsom försäkringskassa, polismyndighet och socialtjänsten vilket i sin tur innebär ytterligare kontaktytor för den som är sjuk. Ett kompetenscentrum för Huntingtons sjukdom skall utgöra ett centrum dit individer med sjukdomen eller anlaget för detta skall kunna remiteras för bedömningar och rådgivning. Andra instanser i samhället eller individer ska även kunna vända sig dit med frågor beträffande sjukdomen. Centrat skall kunna svara för utbildning inom sjukvården och andra delar av samhället där individer med sjukdomen finns eller där de söker hjälp. Det skall även ansvara för utveckling av vården samt bevaka den internationella utvecklingen inom området. Ett kompetenscentrum kan även göra konsultativa insatser till andra specialister och kommunala enheter som har kontakt med Huntington sjuka. Ett exempel på en sådan enhet är Dalheimers hus där det nu finns daglig verksamhet organiserad för drygt 15 personer med sjukdomen. 6.3 European Huntington Association EHA's europakonferens I samverkan med det 7: e EHDN Plenary Meeting i Stockholm september hölls det 14:e EHA mötet. RHS tog del i planeringen av mötet och fick mycket uppskattning för det arbetet. Till mötet kom ca 100 personer med representanter från ca 20 europeiska länder. Det var ett 8 (11)

9 mycket uppskattat möte med många intressanta program punkter. Vi var mycket stolta över att vår ordförande Sven-Erik Svensson var en av invigningstalarna. Dessutom hade Susanne Zell ordnat med efterföljande middag med dans. 7 Medicinska frågor, internationellt och forskning 7.1 Allmänt. Denna arbetsgrupp har till uppgift att vara en medicinsk och vetenskaplig resurs för Riksförbundet och dess Styrelse. Aktiva i arbetsgruppen är Leif Wiklund, Carina Hvalstedt, Jimmy Sundblom och Åsa Petersén. Medlemmarna deltar därför i internationella kongresser och följer information som publiceras i medicinsk och vetenskaplig litteratur. Arbetsgruppen skall också arbeta för att sprida medicinsk och vetenskaplig information om Huntingtons sjukdom. Arbetsgruppen skall med sin kompetens befrämja förståelse av sjukdomen och de drabbades behov. I detta arbete ingår såväl kontakter med patienter och anhöriggrupper, som kontakter med Sjukvården och beslutsfattare. 7.2 Bevakning av medicinsk litteratur. Bevakningen av medicinsk litteratur är en viktig del i arbetsgruppens uppdrag. I sin egen forskning följer Åsa Petersén vetenskapliga och medicinska publikationer som berör Huntingtons sjukdom. Jimmy Sundblom har under året översatt engelskspråkiga rapporter från HD-Buzz till svenska. Ambitionen är att denna verksamhet skall utvecklas. 7.3 Deltagande i vetenskapliga kongresser. Carina Hvalstedt spelade en framträdande roll i organiserandet av den internationella kongress som hölls i Stockholm september. Mötet omfattade dels den 7:e europeiska vetenskapliga kongressen, EHDN 2012, då forskare och läkare diskuterade Huntingtons sjukdom, och en efterföljande konferens för de europeiska patient- och anhörigorganisationerna, det 14:e EHA mötet. Samtliga av arbetsgruppens medlemmar deltog, Åsa Petersén var ordförande för en session, och hennes medarbetare presenterade forskningsresultat som posters. Glädjande var att många svenska patienter och anhöriga också deltog i denna kongress. Leif Wiklund deltog i konferensen First International Expert Meeting on Hyperkinetic Movement Disorders, som hölls i Dubrovnik, Kroatien, 4-6:e maj. Bakgrunden var att RHS under 2012 bidrog till att tetrabenazine (Tetmodis R ) registrerades som läkemedel för behandling av ofrivilliga rörelser vid Huntingtons sjukdom. Leif Wiklund och sjuksköterskan Bodil Pettersson presenterade erfarenheter av att behandla en patient som haft stor nytta av läkemedlet. 9 (11)

10 7.4 Informationsverksamhet riktad till patienter och anhöriga, samt till vårdpersonal. Under ungdomslägret i Båstad (se 5.2) gjorde deltagarna en endagsutflykt till Universitetssjukhuset i Lund där de fick träffa Åsa Petersén och hennes forskargrupp. Detta tillfälle att träffa forskare och få insikt i deras forskning var mycket uppskattat. Under familjelägret i Båstad hölls flera föreläsningar och workshops i aktuella ämnen både för sjuka och anhöriga. Leif Wiklund träffade i april vårdpersonalen vid Tunagården, Eskilstuna, som vårdar en Huntingtonpatient. Leif Wiklund och Ulrika Hösterey besökte november Östersund. Denna del av Jämtland har en hög ansamling av familjer med Huntingtons sjukdom. På söndagskvällen träffade vi den aktiva patient- och anhörigföreningen. På måndagen träffade vi läkare, sköterskor, kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar inom Primärvården, Psykiatrin och Neurologin i Jämtland. Vi diskuterade medicinska och vetenskapliga aspekter på Huntingtons sjukdom, men framförallt diskuterade vi hur RHS kan bistå Sjukvården i Jämtland i deras arbete för att förbättra situationen för familjer med Huntingtons sjukdom. Vårt samarbete kommer att fortsätta under Huntingtoncentra i Sverige och den europeiska samarbetsorganisationen EHDN med Registry-studien. Neurologen och psykiatern Anders Lundin skrev på uppdrag av Socialstyrelsen ett Vårdprogram för Huntingtons Sjukdom, som publicerades I detta program föreslogs inrättandet av Huntingtoncentra vid landets universitetssjukhus. Dessa skulle fungera som regionala kunskapscentra för sjukdomen och i sitt arbete samordna och förbättra vårdinsatser för Huntingtons sjukdom. Anlagstestning och fosterdiagnostik skulle erbjudas vid dessa centra. Det gläder RHS att Huntingtoncentra har inrättats vid universitetssjukhusen i Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå, samt att ett centrum planeras i Linköping. RHS kan emellertid konstatera att det varit svårt att etablera centra med alla de funktioner som förutsågs i Vårdprogrammet. RHS kommer att arbeta för att resurserna förbättras. Carina Hvalstedt har haft en central roll i samarbetet med dessa Huntingtoncentra. Alla centra ingår också i den viktiga europeiska forsknings- och utvecklingsorganisationen, EHDN (European Huntington Disease Network). EHDN organiserar olika forskningsprojekt där man särskilt kan nämna Registry-studien vars mål är att studera en så stor del som möjligt av Europas Huntingtonsjuka och anlagsbärare. Denna studie har redan varit en bas för en rad viktiga medicinska och vetenskapliga studier, som ökat vår kunskap om sjukdomen. Under året har svenska centra inom Registry-studien aktivt deltagit i insamlandet av data till bland annat en delstudie om livsstilsfaktorers påverkan på sjukdomsförloppet. Även studier av juvenil Huntingtons sjukdom, livskvalité hos patienter, anhöriga och vårdare, samt studier av sjukgymnastisk behandling av Huntingtons sjukdom pågår för närvarande inom EHDN. 10 (11)

11 Carina Hvalstedts arbete som koordinator inom EHDN kommer under 2013 att övertas av Erika Timewell. 7.6 Deltagande i läkemedels- och apoteksutredning RHS har varit representerad vid två hearing som statens läkemedels- och apoteksutredning anordnat för att belysa olika aspekter på betydelsen av läkemedelskostnader för sällsynta sjukdomar. Ytterligare en hearing är planerad under våren. 11 (11)

Inbjudan till konferens för ungdomar/ unga vuxna berörda av Huntingtons sjukdom Dalheimers hus, Göteborg 29-30 mars, 2014

Inbjudan till konferens för ungdomar/ unga vuxna berörda av Huntingtons sjukdom Dalheimers hus, Göteborg 29-30 mars, 2014 Inbjudan till konferens för ungdomar/ unga vuxna berörda av Huntingtons sjukdom Dalheimers hus, Göteborg 29-30 mars, 2014 Konferensen riktar sig till alla er i åldern 18-35 år från en familj berörd av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Ett amerikanskt Center of Excellence för Huntingtons sjukdom.

Ett amerikanskt Center of Excellence för Huntingtons sjukdom. Ett amerikanskt Center of Excellence för Huntingtons sjukdom. Riksförbundet Huntingtons sjukdom (RHS) motsvaras i USA av organisationen Huntington's Disease Society of America (HDSA). Det är en av de äldsta

Läs mer

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen.

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen. Örebro 2014-11-13 HAE i PIO Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Ulrika Ferm fil dr, logoped

Ulrika Ferm fil dr, logoped Ulrika Ferm fil dr, logoped Samtalsmatta som stöd för kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Progressiva neurodegenerativa sjukdomar som

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

1 Mötet öppnas Marie-Louise Henriksson öppnar mötet.

1 Mötet öppnas Marie-Louise Henriksson öppnar mötet. Mötesprotokoll: Logopedstyrelsen, 2012-10-25 Närvaro: Hanna Persson, Rasmus Pettersson, Anna Karlsson, Josefin Berglund, Ronja Nikkanen Johansson, Marie-Louise Henriksson, Frida von Eichwald 1 Mötet öppnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet PIF - Telefontillgänglighet Nacka öppenvårdsmottagning Ett arbete gjort av: Jonny Larsson, Marie Haking, Helena Ruokonen-Johansson, Lena Thörner, Karin Wohlmer Tel: 08-718 66 00 Telefontillgänglighet på

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach ett nätverk där föräldrar hjälper andra föräldrar Diabetescoach från förälder till förälder

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Disposition Bakgrund (professor Cecilia Björkelund) Egna

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Att leva hela livet 2013

Att leva hela livet 2013 Att leva hela livet 2013 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 14-15 NOVEMBER Årets huvudtema är bland annat hur man skapar stimulerande miljöer. Arrangörer är Dalheimers hus Social resursförvaltning/

Läs mer

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd Rapport från förening Syds Arbetsgrupp - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd BAKGRUND Förening syd höll årsmöte den 25 mars 2012. På årsmötet uppstod en bred diskussion om föreningens verksamhet

Läs mer

Nr 3 2007 Årgång 12. Nyhetsbrev från Vacterlföreningen. Föräldrakraft som gratis medlemsförmån!

Nr 3 2007 Årgång 12. Nyhetsbrev från Vacterlföreningen. Föräldrakraft som gratis medlemsförmån! Nr 3 2007 Årgång 12 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Föräldrakraft som gratis medlemsförmån! Vi har fått erbjudande om att få tidsskriften Föräldrakraft gratis under 2008. Föräldrakraft vänder sig till

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/13

Verksamhetsberättelse 2012/13 Föreningens hemsida: web.blf.net Styrelsen för Svensk Barnkardiologisk Förening Verksamhetsberättelse 2012/13 gällande året 27 april 2012 24 april 2013 Styrelsen har under det gångna året haft följande

Läs mer

Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd. Årsmöteshandlingar

Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd. Årsmöteshandlingar Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 1 2010 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Årsmöteshandlingar Marfantadningen_1-2010.indd 1 10-02-18 10.04.14 Ledare Varje år sedan jag blev ordförande,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases )

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases ) BLCS SM 7 2011 09-26 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 7 2011-09 -26, kl 1800 1945. Möteslokal: Sturegatan 4 5tr, Sundbyberg Närvarande: Lena Zetterlund,, Gunnie Aalmo,, Kurt

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Hoppas ni alla har haft en skön sommar så att ni är laddade inför hösten! IFS ska med samarrangemang med Regionförbundet och NSPH starta ett projekt efter att vi

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26 Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin GRUPP 10 INTEGRERA PSYKOSOMATIK I FOLKHÄLSOARBETET - pressrelease

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND 2009-11-09 Christina Fjellström Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 INLEDNING Hösten 2007 startade Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund projektet Lugna Lungor med

Läs mer

Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15.

Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15. Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15. Kryssa i dina favoriter på anmälningsblanketten, så fördelar vi platserna

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Sammanfattning Under 2014 har FILKs huvudsakliga arbete handlat om dialog och debatt

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014 Lagarbetet inom styrelsen LIBRA i Skåne maj 2014 Syfte och mål med styrelsearbetet Målgrupp: personer med affektiva sjukdomar (egentlig depression och bipolär sjukdom), deras närstående samt övriga intresserade

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-11

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-11 Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-11 Kl. 19:00, Skype Swedish National Association of Pharmaceutical Students Närvarolista: Mötesordförande: Mikael Boberg SNAPS Styrelse: Ordförande Mikael

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer