Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING STYRELSEN EKONOMI SOCIALSTYRELSEN PR, MEDIA OCH HEMSIDA SOCIALA MEDIER SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD FAMILJELÄGER BÅSTAD JUNI UNGDOMSLÄGER I BÅSTAD JULI ANHÖRIGMÖTEN NYHETSBREV UNGDOMSUTSKOTTET HUNTINGTONS UNGA PROJEKTET WOODY GUTHRIE ÖVRIGT SAMARBETE UTÅT SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER OCH FÖRETAG KOMPETENSCENTRUM FÖR HUNTINGTONSSJUKDOM I VÄSTRA GÖTALAND EUROPEAN HUNTINGTON ASSOCIATION EHA'S EUROPAKONFERENS MEDICINSKA FRÅGOR, INTERNATIONELLT OCH FORSKNING ALLMÄNT BEVAKNING AV MEDICINSK LITTERATUR DELTAGANDE I VETENSKAPLIGA KONGRESSER INFORMATIONSVERKSAMHET RIKTAD TILL PATIENTER OCH ANHÖRIGA, SAMT TILL VÅRDPERSONAL HUNTINGTONCENTRA I SVERIGE OCH DEN EUROPEISKA SAMARBETSORGANISATIONEN EHDN MED REGISTRY-STUDIEN DELTAGANDE I LÄKEMEDELS- OCH APOTEKSUTREDNING Inledning Förbundet har haft en omfattande verksamhet under året trots begränsade ekonomiska resurser. Detta har varit möjligt tack vare många engagerade personer. Riksförbundet är organiserat i ett antal områden, som framgår av organisationsschemat nedan. Denna verksamhetsberättelse redovisar årets viktigaste händelser inom respektive område. 1 (11)

2 Styrelsen Ordförande, kassör, sekreterare, ledarmöter Ekonomi PR, Media, Hemsida Samarbete inåt, Föreningsvård Samarbete utåt Medicinska frågor, internationellt Forskning 2 Styrelsen Styrelsen har hållit åtta styrelsemöten under året, varav ett konstituerande. Vid två tillfällen har vi varit samlade fysiskt, i samband med årsmötet och i samband med lägret i Båstad. Vid de övriga mötena har några av styrelsemedlemmarna som bor i göteborgsområdet samlats i en lokal på Dalheimers hus och de övriga har deltagit via telefon. Dessutom har delar av styrelsen träffats till arbetsmöten vid ett flertal tillfällen under året. 3 Ekonomi Riksförbundet tillämpar från och med 2012 Speedledgers e-bokföring, som är kopplad till vår bank SE-bankens kontotransaktioner. Systemet underlättar framtagandet av period- och årsbokslut, samtidigt som det ur kontrollsynpunkt är helt tillfredställande. Förbundets ekonomi är i balans, bl.a. tack vare ett välvilligt bemötande från Göteborgs kommun. Riksförbundet har idag 220 medlemmar. 3.1 Socialstyrelsen Förbundet har under året lämnat in två ansökningar om statsbidrag till socialstyrelsen. Under februari gällde det "Statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående". Vi uppfyller inte alla kriterier för att få detta bidrag, t.ex. skall riksförbundet som söker ha aktiva lokalföreningar i minst hälften av Sveriges län, men försökte motivera varför vi ändå skulle få detta bidrag. Vi fick avslag på ansökan och efter telefonkontakt med handläggaren på socialstyrelsen förstår vi att det är mycket svårt att få statsbidrag om man inte uppfyller de formella krav som anges. 2 (11)

3 Av detta skäl valde vi att inte skicka in någon ansökan till "Statsbidrag till handikapporganisationer", vars ansökningstid gick ut i september. På sikt är det detta statsbidrag vi bör sträva mot att få, då det ger en stabil ekonomisk grund att stå på. I slutet av året lämnade vi in en ansökan till "Statsbidrag för viss verksamhet på funktionshinderområdet". Ett av de områden som angavs som målgrupp för bidraget var "läger- och mötesaktiviteter med kunskaps- och erfarenhetsutbyte för vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar, samt för barnens familjemedlemmar". Då detta stämmer väl med vår verksamhet togs en ansökan fram som pekade ut fyra aktiviteter som vi sökte bidrag till: Nationella Huntingtondagen Anhörigmöten Familjeläger Helgläger för familjer Ungdomsläger Sammanlagt sökte vi kr för att kunna genomföra dessa aktiviteter. Alldeles innan årsskiftet fick vi ett beslut från Socialstyrelsen som innebar att vi beviljats kr! 4 PR, media och hemsida 4.1 Sociala medier Under året beslöt vi att tillfälligt gå tillbaka till den gamla hemsidan eftersom arbetet med den nya gick i stå. Hemsidan är ett ansikte utåt och mycket viktig för att nå våra medlemmar i hela landet. Först i slutet av 2012 fick vi kontakt med ett företag, Jackson IT, som engagerade sig i vår hemsida. Thomas Jackson blev vår räddning. Den nya hemsidan är nu klar (jan 2013). Vi ska göra vårt yttersta för att hålla uppdaterad. Förutom hemsidan finns vi på Facebook under namnet Riksförbundet Huntingtons sjukdom. Ungdomsgruppen är aktiva inom den europeiska sidan HDYO.org och facebooksidan HDYO, se Samarbete inåt och föreningsvård 5.1 Familjeläger Båstad juni 2012 Det var 10 familjer med sammanlagt 29 familjemedlemmar som deltog, varav 7 var barn. På lägret deltog också två assistenter samt 14 personal och föreläsare. 3 (11)

4 Vi varvade föreläsningar med samtalsgrupper där varje deltagare gavs möjlighet att diskutera sin egen situation. Alla fick pröva på medicinsk yoga som utföll mycket väl. En halvdagsutflykt med hela familjen arrangerades där deltagarna fick en guidad tur på Bjärehalvön. Föreläsning om sjukdomen leddes av Dr Åsa Petersen och hennes forskarteam från Lund där information om sjukdomen gavs och aktuella forskningsprojekt presenterades. Vi hade också en föreläsare från England, doktor Oliver Quarell, som föreläste om juvenil form av Huntingtons sjukdom. På lägret deltog två familjer som har barn med sjukdomen och dessa hade extra tid med Oliver för att diskutera deras specifika situation. Till lägret kom också det ena barnets doktor och skolsköterska för att få ökad kunskap och konsultation. Övriga som deltog och föreläste under veckan var professor Jan Wahlström, logoped Ulrika Ferm, tandhygienist Annette Carlsson, psykolog Petra Linnsand, projektledare Carina Hvalstedt och representanter från patientföreningarna NHR och RHS. Barnens program genomsyrades av roliga och fartfyllda aktiviteter som arrangerades av sportlägret Care of sport, som vi hyrt in till barnens aktiviteter och till en familjeaktivitet. Målsättningen var att barnen och ungdomarna skulle få träffa andra i en liknande situation. I deras program fanns också utrymme att samtala, ställa frågor om Huntingtons sjukdom och om hur det är att växa upp med en förälder som har denna sjukdom. 5.2 Ungdomsläger i Båstad juli 2012 Till lägret kom 30 ungdomar och ledare från Irland, Skottland, Belgien, Tyskland, Norge, Sverige och Polen, vars ena förälder har Huntingtons sjukdom. Ungdomarna på lägret i Båstad var mellan år och på ytan ser allt ut som vanligt, men inuti finns det andra frågor än hos de flesta 20-åringar. Veckan fylldes med föreläsningar om sjukdomen, gruppdiskussioner, utmanande och häftiga aktiviteter med syfte att stärka den enskilde och gruppen. Ungdomarna tog del av Lundaforskarnas senaste forskningsrön kring Huntingtons sjukdom. Forskare Åsa Petersén bjöd in ungdomarna till labbet på Biomedicinskt centrum i Lund. Här forskas om hur de tidiga sjukdomssymtomen vid Huntington kan förhindras. Hon hoppas att ungdomarna ska bli intresserade av forskningen och själva engagera sig i framtiden. 5.3 Anhörigmöten Göteborg Närstående till personer med Huntingons sjukdom har under året träffats på aktivitetscenter, Dalheimers hus i Göteborg. Gruppen har mötts på måndagskvällar c:a en gång i månaden. Då har det funnits möjlighet att dela erfarenheter och svårigheter, som uppstår i familjer med Huntingtons sjukdom. Det är en öppen grupp, som har fungerat sedan mitten av 1990-talet utan något uppehåll men antalet personer, som har kommit till träffarna, har varierat från 5-c:a 25 personer. Efter bildandet av RHS har ett ökat intresse från deltagarnas sida kunnat märkas. 4 (11)

5 Professor emeritus Jan Wahlström besökte anhöriggruppen, vid det tillfället gavs en uppdatering av aktuell forskning och tillfälle gavs till att ställa frågor. Vid ett möte under hösten hade vi besök av Åsa Högö, från Furuvikens boende utanför Valdemarsvik. Åsa hade även med sig en av de personer med HS som bor på Furuviken, de beskrev verksamheten. Vi fick ta del av hur boendet ser ut och hur det drivs. Vi har dessutom planerat och ordnat ännu en loppis på Dalheimers Hus för att samla in pengar till RHS, Många av deltagarna vid anhörigmöten har engagerat sig i loppisen. På vårt sista möte för hösten hade vi en liten julavslutning. Vi hjälptes åt att ta med glögg, skinka, bröd, samt Ingrids underbara saffrans bulle. Gunnel Fredlund, kurator, tog initiativet till anhöriggruppen på 1990-talet och hon har sedan dess varit sammankallande och närvarande vid mötena. De senaste åren har oftast även Carina Hvalstedt, psykiatrisjuksköterska, Annette Carlsson, tandhygienist och Susanne Zell, anställd av RHS och diagnosombud NHR varit närvarande. Personal på aktivitetscenter har förberett enkelt fika till självkostnadspris och ibland har någon deltagare överraskat gruppen med något hembakat. Ett försök har gjorts att locka ungdomar från Huntingtonfamiljer till gruppen. Vi har ännu inte funnit formerna för detta och det är ett önskemål att ungdomar kommer och då få möjlighet att bilda en egen grupp för samtal. Jämtland / Härjedalen Anhörighetsgruppen i Jämtland / Härjedalen har under året haft nio sammankomster där det diskuterats diverse problem och lösningar inom sjukdomsbilden av Huntington. Mellan 8 och 17 personer har deltagit på träffarna. Vi har tre personer som har sjukdomen som är med på mötena och de har en hel del att förmedla angående hur de ser på funktion och möjligheter med sjukdomen. Det kommer upp många frågeställningar angående anhörighetsvård, tandläkare, mediciner, forskning, mm. Tre personer har var på EHDN på Münchenbryggerierna. Vi har under året haft Leif Wiklund och Ulrika Hösterey-Ugander på besök som föreläsare först med oss i gruppen sen med neurologen på Östersunds lasarett. Det är mycket bra att vi har fått igång en relation med neurologen. Det innebär t.ex. att de kan hänvisa andra som är intresserade av att delta i anhöriggruppen till oss. Vi har under året haft påringning av nio personer som vill veta mer antingen om sjukdomen eller om vår grupp och det får gärna bli fler. 5 (11)

6 Övrigt I östersundstrakten finns en fungerande anhöriggrupp som träffats några gånger under året. Se även 7.4 Kontakter håller på och upparbetas med professionen i Stockholm samt Uppsala för att förhoppningsvis under 2013 få igång fungerande anhöriggrupper där. Vi behöver knyta gruppen till professionen så att gruppen får hjälp lokalt. Behovet av grupper finns även i Gävle/Linköping samt Jönköpingsområdet. Än så länge är det för få medlemmar där för att det skall kunna bli en fungerande grupp. Sjukhuset i Motala håller på och ser över sitt patientunderlag för att hjälpa oss hitta fler. 5.4 Nyhetsbrev Vårt första nyhetsbrev har gått iväg och vi har ca 90 medlemmar utan mailadress så det är fortfarande för dyrt att skicka regelbundet. Vi håller också på med att försöka få in mailadresser från de flesta så vi kan hålla kontakten med medlemmarna via nyhetsbrev med elektronisk mail. 5.5 Ungdomsutskottet Huntingtons Unga Under året har vi arbetat med att strukturera gruppen och vi har skapat en styrelse där var och en har egna ansvarsområden. Vi har haft styrelsemöten drygt en gång i månaden, och vi är 7 aktiva medlemmar. Vi har framför allt arbetat med att översätta engelskt material från Huntingtons Disease Youth Organisation (HDYO), så att vi ska kunna lansera en svensk version av hemsidan HDYO.org. Vi har kommit en bra bit med arbetet och vi beräknar med en lansering av den svenska versionen under Vi har under året utvecklat ett internationellt samarbete med HDYO och EHDNs arbetsgrupp Young Adults Working Group (YAWG) genom att ha en internationell representant med i styrelsen. Detta samarbetet har hjälpt oss att strukturera gruppen genom råd från liknande grupper i andra länder. I övrigt har vi tillsammans med andra parter jobbat med att organisera det ungdomsläger som hölls i Båstad under året och inför jul organiserade vi en liten träff för unga personer i göteborgsområdet då vi fikade lussekatter och gick på Liseberg. Under 2013 planerar vi att ha ett par träffar då vi bjuder in fler unga till olika aktiviteter. Under sommaren kommer vi att vara aktiva vid ett internationellt ungdomsläger i Burgos. 6 (11)

7 5.6 Projektet Woody Guthrie Vi vill med hjälp av Sveriges artistelit göra en CD med tolkningar och låtar i Woody Guthries anda. Anledningen till att vi valt just Woody Guthrie är att han själv hade Huntingtons sjukdom och avled 1967 till följd av detta. Woody Guthrie skrev mer än 1000 låtar, 2 noveller och över hundratals historier. Woody är en legend inom den amerikanska folkmusiken vars inflytande inte kan överskattas. Bob Dylan, Bruce Springsteen, U2 är bara några exempel på artister som i hög grad influerats av honom. I Sverige är Mikael Wiehe ett namn man förknippar med Woody. Woody ansåg att alla människor var lika värda, det spelade ingen roll om du var fattig eller rik, eller vad du hade för hudfärg. Stick up for what you know is right, This land was made for you and me Vi vill med CD:n framförallt uppmärksamma barns/ungdomars/unga vuxnas situation och med hjälp av den publicitet detta kommer att få, kunna sprida kunskap om sjukdomen och situationen för personer med sjukdomen och deras anhöriga. Stödkonsert med Nationalteaterns rockorkester Den musikaliska motorn i Woody Guthrie projektet är Nikke Ström, medlem sedan många år i Nationalteaterns rockorkester. Thomas Kollberg, kulturansvarig på Dalheimers hus arrangerade Dalheimers festival där överskottet gick till RHS ungdomsutskott. Denna konsert var på Dalheimers hus 13 oktober. Att livet är en fest märktes denna kväll! Ett pärlband av hits kom att strömma ut när Nationalteaterns rockorkester klev upp på scen! Tänk bara på Hanna från Arlöv, Barn av vår tid, Jack the Ripper ja det svängde. Gruppen Serve you right to suffer inledde kvällen följd av Hanna & Hank som spelade country. 5.7 Övrigt Förbundet, i första hand Susanne, tar emot många samtal från personer med någon relation till Huntingtons sjukdom. De flesta telefonsamtal från medlemmar handlar om hur de skall få vård/råd och stöd lokalt där de bor. Vårt jobb på sikt är att få igång fler anhöriggrupper så att medlemmarna kan skapa sig en stark förankring i den egna kommunen. Under året har ett nytt, enklare smycke tagits fram av Patrik Persson som ett komplement till silverliljan som Devamito Löfgren har gjort. 7 (11)

8 6 Samarbete utåt 6.1 Samarbete med andra organisationer och företag RHS har framgångsrikt samarbetat med NHR i många av de aktiviteter som vi initierar eller driver. Vi har också bjudit in till samtal för planering av kommande års verksamhet. NHR har dock på senare tid av olika själ tvingats omprioritera mot andra diagnoser än Huntingtons sjukdom. Vilket innebär att vi inte kan räkna med samma kraftfulla stöd som tidigare år. Men vi har naturligtvis förhoppningar om att detta kan ändras i positiv riktning och kommer även fortsättningsvis att ta initiativ till samverkan. 6.2 Kompetenscentrum för Huntingtonssjukdom i Västra Götaland RHS har under året haft en dialog med Sonja Klingén, verksamhetschef för neuropsykiatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med syfte att stödja bildandet av ett kompetenscentrum för Huntingtons sjukdom. En utredning har genomförts och delgivits regionen. Några beslut i frågan har ännu inte delgivits oss. En beskrivning av syftet och uppgiften för ett tänkt centrum beskrivs nedan: Sjukdomens komplexa karaktär och förlopp gör att det finns ett stort behov av kontakt mellan olika medicinska specialister under olika delar av förloppet, t.ex. neurologer, klinisk genetiker, genetisk vägledare, psykiatriker, allmänläkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, logoped, tandläkare, dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut. Därtill kommer kontakt med arbetsgivare och olika myndigheter såsom försäkringskassa, polismyndighet och socialtjänsten vilket i sin tur innebär ytterligare kontaktytor för den som är sjuk. Ett kompetenscentrum för Huntingtons sjukdom skall utgöra ett centrum dit individer med sjukdomen eller anlaget för detta skall kunna remiteras för bedömningar och rådgivning. Andra instanser i samhället eller individer ska även kunna vända sig dit med frågor beträffande sjukdomen. Centrat skall kunna svara för utbildning inom sjukvården och andra delar av samhället där individer med sjukdomen finns eller där de söker hjälp. Det skall även ansvara för utveckling av vården samt bevaka den internationella utvecklingen inom området. Ett kompetenscentrum kan även göra konsultativa insatser till andra specialister och kommunala enheter som har kontakt med Huntington sjuka. Ett exempel på en sådan enhet är Dalheimers hus där det nu finns daglig verksamhet organiserad för drygt 15 personer med sjukdomen. 6.3 European Huntington Association EHA's europakonferens I samverkan med det 7: e EHDN Plenary Meeting i Stockholm september hölls det 14:e EHA mötet. RHS tog del i planeringen av mötet och fick mycket uppskattning för det arbetet. Till mötet kom ca 100 personer med representanter från ca 20 europeiska länder. Det var ett 8 (11)

9 mycket uppskattat möte med många intressanta program punkter. Vi var mycket stolta över att vår ordförande Sven-Erik Svensson var en av invigningstalarna. Dessutom hade Susanne Zell ordnat med efterföljande middag med dans. 7 Medicinska frågor, internationellt och forskning 7.1 Allmänt. Denna arbetsgrupp har till uppgift att vara en medicinsk och vetenskaplig resurs för Riksförbundet och dess Styrelse. Aktiva i arbetsgruppen är Leif Wiklund, Carina Hvalstedt, Jimmy Sundblom och Åsa Petersén. Medlemmarna deltar därför i internationella kongresser och följer information som publiceras i medicinsk och vetenskaplig litteratur. Arbetsgruppen skall också arbeta för att sprida medicinsk och vetenskaplig information om Huntingtons sjukdom. Arbetsgruppen skall med sin kompetens befrämja förståelse av sjukdomen och de drabbades behov. I detta arbete ingår såväl kontakter med patienter och anhöriggrupper, som kontakter med Sjukvården och beslutsfattare. 7.2 Bevakning av medicinsk litteratur. Bevakningen av medicinsk litteratur är en viktig del i arbetsgruppens uppdrag. I sin egen forskning följer Åsa Petersén vetenskapliga och medicinska publikationer som berör Huntingtons sjukdom. Jimmy Sundblom har under året översatt engelskspråkiga rapporter från HD-Buzz till svenska. Ambitionen är att denna verksamhet skall utvecklas. 7.3 Deltagande i vetenskapliga kongresser. Carina Hvalstedt spelade en framträdande roll i organiserandet av den internationella kongress som hölls i Stockholm september. Mötet omfattade dels den 7:e europeiska vetenskapliga kongressen, EHDN 2012, då forskare och läkare diskuterade Huntingtons sjukdom, och en efterföljande konferens för de europeiska patient- och anhörigorganisationerna, det 14:e EHA mötet. Samtliga av arbetsgruppens medlemmar deltog, Åsa Petersén var ordförande för en session, och hennes medarbetare presenterade forskningsresultat som posters. Glädjande var att många svenska patienter och anhöriga också deltog i denna kongress. Leif Wiklund deltog i konferensen First International Expert Meeting on Hyperkinetic Movement Disorders, som hölls i Dubrovnik, Kroatien, 4-6:e maj. Bakgrunden var att RHS under 2012 bidrog till att tetrabenazine (Tetmodis R ) registrerades som läkemedel för behandling av ofrivilliga rörelser vid Huntingtons sjukdom. Leif Wiklund och sjuksköterskan Bodil Pettersson presenterade erfarenheter av att behandla en patient som haft stor nytta av läkemedlet. 9 (11)

10 7.4 Informationsverksamhet riktad till patienter och anhöriga, samt till vårdpersonal. Under ungdomslägret i Båstad (se 5.2) gjorde deltagarna en endagsutflykt till Universitetssjukhuset i Lund där de fick träffa Åsa Petersén och hennes forskargrupp. Detta tillfälle att träffa forskare och få insikt i deras forskning var mycket uppskattat. Under familjelägret i Båstad hölls flera föreläsningar och workshops i aktuella ämnen både för sjuka och anhöriga. Leif Wiklund träffade i april vårdpersonalen vid Tunagården, Eskilstuna, som vårdar en Huntingtonpatient. Leif Wiklund och Ulrika Hösterey besökte november Östersund. Denna del av Jämtland har en hög ansamling av familjer med Huntingtons sjukdom. På söndagskvällen träffade vi den aktiva patient- och anhörigföreningen. På måndagen träffade vi läkare, sköterskor, kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar inom Primärvården, Psykiatrin och Neurologin i Jämtland. Vi diskuterade medicinska och vetenskapliga aspekter på Huntingtons sjukdom, men framförallt diskuterade vi hur RHS kan bistå Sjukvården i Jämtland i deras arbete för att förbättra situationen för familjer med Huntingtons sjukdom. Vårt samarbete kommer att fortsätta under Huntingtoncentra i Sverige och den europeiska samarbetsorganisationen EHDN med Registry-studien. Neurologen och psykiatern Anders Lundin skrev på uppdrag av Socialstyrelsen ett Vårdprogram för Huntingtons Sjukdom, som publicerades I detta program föreslogs inrättandet av Huntingtoncentra vid landets universitetssjukhus. Dessa skulle fungera som regionala kunskapscentra för sjukdomen och i sitt arbete samordna och förbättra vårdinsatser för Huntingtons sjukdom. Anlagstestning och fosterdiagnostik skulle erbjudas vid dessa centra. Det gläder RHS att Huntingtoncentra har inrättats vid universitetssjukhusen i Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå, samt att ett centrum planeras i Linköping. RHS kan emellertid konstatera att det varit svårt att etablera centra med alla de funktioner som förutsågs i Vårdprogrammet. RHS kommer att arbeta för att resurserna förbättras. Carina Hvalstedt har haft en central roll i samarbetet med dessa Huntingtoncentra. Alla centra ingår också i den viktiga europeiska forsknings- och utvecklingsorganisationen, EHDN (European Huntington Disease Network). EHDN organiserar olika forskningsprojekt där man särskilt kan nämna Registry-studien vars mål är att studera en så stor del som möjligt av Europas Huntingtonsjuka och anlagsbärare. Denna studie har redan varit en bas för en rad viktiga medicinska och vetenskapliga studier, som ökat vår kunskap om sjukdomen. Under året har svenska centra inom Registry-studien aktivt deltagit i insamlandet av data till bland annat en delstudie om livsstilsfaktorers påverkan på sjukdomsförloppet. Även studier av juvenil Huntingtons sjukdom, livskvalité hos patienter, anhöriga och vårdare, samt studier av sjukgymnastisk behandling av Huntingtons sjukdom pågår för närvarande inom EHDN. 10 (11)

11 Carina Hvalstedts arbete som koordinator inom EHDN kommer under 2013 att övertas av Erika Timewell. 7.6 Deltagande i läkemedels- och apoteksutredning RHS har varit representerad vid två hearing som statens läkemedels- och apoteksutredning anordnat för att belysa olika aspekter på betydelsen av läkemedelskostnader för sällsynta sjukdomar. Ytterligare en hearing är planerad under våren. 11 (11)

Inbjudan till konferens för ungdomar/ unga vuxna berörda av Huntingtons sjukdom Dalheimers hus, Göteborg 29-30 mars, 2014

Inbjudan till konferens för ungdomar/ unga vuxna berörda av Huntingtons sjukdom Dalheimers hus, Göteborg 29-30 mars, 2014 Inbjudan till konferens för ungdomar/ unga vuxna berörda av Huntingtons sjukdom Dalheimers hus, Göteborg 29-30 mars, 2014 Konferensen riktar sig till alla er i åldern 18-35 år från en familj berörd av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 3 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 3 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 3 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Inledning Förbundet har haft en omfattande verksamhet under året. Det har arbetsmässigt varit ett fantastiskt år med många som hjälper till så mycket de kan på sin fritid och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April 2006 www.svenskadownforeningen.se INNEHÅLL: Ordförande hälsar Lägerverksamhet 2006 Projekt Förskola Kunskapsbankens nya webbsajt SD startar ERFA grupper

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

Ett amerikanskt Center of Excellence för Huntingtons sjukdom.

Ett amerikanskt Center of Excellence för Huntingtons sjukdom. Ett amerikanskt Center of Excellence för Huntingtons sjukdom. Riksförbundet Huntingtons sjukdom (RHS) motsvaras i USA av organisationen Huntington's Disease Society of America (HDSA). Det är en av de äldsta

Läs mer

NEUROLOGISEKTIONEN CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD PATIENTER

NEUROLOGISEKTIONEN CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD PATIENTER Kliniken i fokus NEUROLOGISEKTIONEN CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD Teamarbetet ger tryggare PATIENTER Neurologisektionen vid Centralsjukhuset Kristianstad har vuxit snabbt de senaste åren. Parkinsonteamet

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen.

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen. Örebro 2014-11-13 HAE i PIO Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:36 LS 0910-0865 1 (3) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 1 VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 2015 LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG Föreningen Föreningens syfte och mål Parkinson Kronoberg är en ideell länsorganisation

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

X-bunden nedärvning. Information för patienter och föräldrar. Genetiska patientföreningars paraplyorganisation: Sällsynta diagnoser

X-bunden nedärvning. Information för patienter och föräldrar. Genetiska patientföreningars paraplyorganisation: Sällsynta diagnoser 12 Uppsala Örebroregionen: Klinisk Genetik Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40 ; Fax: 018-55 40 25 X-bunden nedärvning Norra sjukvårdsregionen: Klinisk Genetik

Läs mer

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd Rapport från förening Syds Arbetsgrupp - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd BAKGRUND Förening syd höll årsmöte den 25 mars 2012. På årsmötet uppstod en bred diskussion om föreningens verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin inom Fysioterapeuterna får härmed avge följande berättelse över verksamheten under tiden 1 januari 2015 till 31 december

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 1 VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 2014 Föreningen Föreningens syfte och mål Parkinson Kronoberg är en ideell länsorganisation organiserad under Parkinsonförbundet. I länet finns tre

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 2017-01-18 1 Kort om genomförandet Webbenkät Medlemmar med en sällsynt diagnos eller som har barn/anhörig med en

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning 2016-01-20 Patientnämnden Annika Lundgren, Carina Rissvik, Ingrid Sivermo 1 Verksamhetsberättelse 2015 2 Sammanfattning I januari infördes den nya patientlagen som syftar till att stärka och tydliggöra

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren. HSO Skåne rapport 2008:4

En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren. HSO Skåne rapport 2008:4 En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren HSO Skåne rapport 2008:4 En utbildad patient HSO Skåne rapport 2008:4 Denna rapport bygger på 8 frågor till de tre patientutbildningscentrer,

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Forskningsberedningen PROTOKOLL 4/2017 LS 2017-0071 i Kl 10.00-12.00 18-25 Sammanträde med landstingsstyrelsens forskningsberedning Datum för justering: Peter Carpelan jj Solveig

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Styrelse Ordförande Gertie Gladnikoff Sekreterare LiseLotte Olsson Kassör Richard Lundgren Ledamöter Cecilia Ekhem Inger Almgren (till 25/11) Suppleanter

Läs mer

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 47 respondenter (23 unika) Nuvarande filter: Västernorrland "Vilket landsting tillhör du?" = "Västernorrlands läns landsting" 1. Kön? 1 Kvinna

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet PIF - Telefontillgänglighet Nacka öppenvårdsmottagning Ett arbete gjort av: Jonny Larsson, Marie Haking, Helena Ruokonen-Johansson, Lena Thörner, Karin Wohlmer Tel: 08-718 66 00 Telefontillgänglighet på

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom geriatrik Primärvårdssymposium Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE Umeå Universitet Yngve Gustafson

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv NSPH ett dynamiskt nätverk NSPH är ett nätverk av 13 patient-, brukaroch anhörigorganisationer inom psykiatrin. Vi delar ett antal grundläggande

Läs mer

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser. Veronica Wingstedt de Flon Verksamhetschef, jur kand

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser. Veronica Wingstedt de Flon Verksamhetschef, jur kand Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Veronica Wingstedt de Flon Verksamhetschef, jur kand veronica.wingstedtdeflon@nfsd.se NFSD, bakgrund, uppdrag och arbete Något om resultatet så här långt.. Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01 Verksamhetsberättelse för år 2014 Sammansättning av styrelse och andra funktionärsroller 2014 03 21 2015 03 05 Styrelse Nadja Öström ordförande Sekreterare - Vakant Anna-Maria Johansson, kassör avgick

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Hälso- och sjukvårdspersonalens. rådgivning om alkohol. En enkätstudie hösten 2012

Hälso- och sjukvårdspersonalens. rådgivning om alkohol. En enkätstudie hösten 2012 Hälso- och sjukvårdspersonalens syn på rådgivning om alkohol En enkätstudie hösten 2012 Vid frågor kontakta Riitta Sorsa e-post riitta.sorsa@socialstyrelsen.se tel 075-247 34 91 Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Från Guru till Guide - personcentrerad vård i Landstinget Sörmland

Från Guru till Guide - personcentrerad vård i Landstinget Sörmland Från Guru till Guide - personcentrerad vård i Landstinget Sörmland Hanna Lundstedt Programsamordnare personcentrerad vård Linda Lännerström Verksamhetsutvecklare, doktorand, division primärvård Sveriges

Läs mer

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa 1(6) Länssjukhuset Ryhov Psykiatriska kliniken Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Katarina Johansson, skötare på psykiatriska kliniken, har under 2012 arbetat 25% med klinikens

Läs mer

Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs

Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs Karlstad den 25 januari 2017 Carin Wallman, Lennart Magnusson, Arvid Karsvall, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Medlem i Eurocarers och International

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Medlemsmöten 7 st. Årsmöte 3 februari på restaurang Korfu med en subventionerad middag. 22 april med Anders Milton o Ing Marie Wieselgren de talade om Miltonutredningen,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER NU GÅR STARTSKOTTET FÖR SMÄRTGRÄNS 2000 LANDETS LEDANDE EXPERTER inom smärtbehandling och palliativ vård har i samarbete med Janssen-Cilag

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

Ulrika Ferm fil dr, logoped

Ulrika Ferm fil dr, logoped Ulrika Ferm fil dr, logoped Samtalsmatta som stöd för kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Progressiva neurodegenerativa sjukdomar som

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Nu startar Hiv-Sveriges äldreprojekt!

Nu startar Hiv-Sveriges äldreprojekt! Nu startar Hiv-Sveriges äldreprojekt! Det behövs mer kunskaper om att leva och åldras med hiv, både hos närstående och yrkesverksamma, men även hos de äldre själva. Det är kunskaper som är nödvändiga för

Läs mer

UTVÄRDERING av Föräldrar en resurs för sina barn. Ett pilotprojekt i Vallentuna kommun 2004-2005. Genomfört med stöd från Riksbankens Jubileumsfond

UTVÄRDERING av Föräldrar en resurs för sina barn. Ett pilotprojekt i Vallentuna kommun 2004-2005. Genomfört med stöd från Riksbankens Jubileumsfond UTVÄRDERING av Föräldrar en resurs för sina barn Ett pilotprojekt i Vallentuna kommun 2004-2005 Genomfört med stöd från Riksbankens Jubileumsfond Innehållsförteckning sid 1. Kort bakgrund 3 2. Utvärdering

Läs mer