WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R"

Transkript

1 WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R Driftsanvisning för användaren Värmepumpdator för låg-, medel-, och högtemperatur-värmepumpar för uppvärmning och kylning Beställningsnummer: FD 8705

2 DE Einstellung der Sprache MENUE-Taste für einige Sekunden gedrückt halten Auswahl des Menüpunktes 1 Einstellungen mit den Pfeiltasten ( und ) und bestätigen durch Drücken der ENTER-Taste ( ) Auswahl des Untermenüpunktes Sprache mit den Pfeiltasten ( und ) und bestätigen durch Drücken der ENTER-Taste ( ) bis Cursor zum Einstellwert springt Gewünschte Sprache mit Pfeiltasten ( und ) einstellen Gewählte Sprache mit ENTER-Taste ( ) bestätigen oder durch die ESC-Taste verwerfen SE Inställning av språk Håll MENY-tangenten intryckt några sekunder Välj menyposten 1 Einstellungen med piltangenterna ( och ) och bekräfta genom att trycka på ENTER-tangenten ( ) Välj undermenyposten Sprache med piltangenterna ( och ) och bekräfta genom att trycka på ENTER-tangenten ( ) till dess att markören flyttar sig till Inställningsvärde Ställ in önskat språk med piltangenterna ( och ) Bekräfta det valda språket med ENTER-tangenten ( ) eller välj bort det med hjälp av ESC-tangenten GB How to set the desired language CZ Nastavitev jezika Hold MENUE button depressed for several seconds MENI -Tipko držimo nekaj sekund pritisnjeno. Select the 1 Einstellungen menu item with the arrow buttons ( and ) and confirm by pressing the ENTER button ( ) Izbiro tipk za meni 1 Einstellungen s pomočjo tipk ( in ) in potrjujemo s pomočjo tipke ENTER- ( ). Select the Sprache submenu item with the arrow buttons ( and ) and confirm by pressing the ENTER button ( ) Set the desired language with the arrow buttons ( and ) Confirm the selected language with the ENTER button ( ) or revoke with the ESC button Pojem izbiramo s pomočjo tipk označenih s puščico ( in ) in potrjujemo s pomočjo tipke ENTER- ( ), dokler se puščica ne postavi na izbrano mesto. Želeni jezik uravnavamo s tipkama ( in ). Izbrani jezik s tipko ENTER- ( ) potrdimo ali s tipko ESC odklonimo. FR SI Réglage de la langue Tenir appuyée la touche MENU pendant quelques secondes Sélectionner l option 1 Einstellungen avec les touches pourvues de flèches ( et ) puis confirmer avec la touche ENTREE ( ) Sélectionner l option Sprache avec les touches pourvues de flèches ( et ) puis confirmer avec la touche ENTREE ( ) Régler la langue souhaitée avec les touches pourvues de flèches ( et ) Confirmer la langue avec la touche ENTREE ( ) ou rejeter la sélection avec la touche ECHAP Nastavení jazyka Stiskněte na několik sekund klávesu MENU. PL RC Ustawienia j zyka Przycisk MENU wcisnąć i przytrzymać na kilka sekund Wybór punktu menu 1 Einstellungen przy pomocy klawiszy strzałek ( i ) i potwierdzenie wciśnięciem klawisza ENTER ( ) Wybór punktu podmenu Sprache przy pomocy klawiszy strzałek ( i ) i potwierdzenie wciśnięciem klawisza ENTER ( ) aż kursor przeskoczy na wartość ustawianą Ustawić pożądany język klawiszami strzałek ( i ) Potwierdzić pożądany język klawiszem ENTER ( ) lub porzucić wciśnięciem klawisza ESC 语 言 设 置 Zvolte bod menu 1 Einstellungen pomocí kláves se šipkami ( a ) a potvrďte jej stisknutím klávesy ENTER ( ). Zvolte bod podmenu Sprache pomocí kláves se šipkami ( a ) a potvrďte jej stisknutím klávesy ENTER ( ), dokud nepřeskočí kurzor na nastavení hodnoty. Nastavte potřebné jazyky pomocí kláves se šipkami ( a ). 按 住 菜 单 键 几 秒 钟 菜 单 点 项 的 选 择 "1 Einstellungen" 调 上 下 箭 头 键 ( 和 ), 然 后 按 确 认 键 ( ) 确 认 次 级 菜 单 点 项 的 选 择 "Sprache" 调 上 下 箭 头 键 ( 和 ), 然 后 按 确 认 键 ( ) 直 到 光 标 跳 到 调 整 值 调 上 下 箭 头 键 ( 和 ) 来 设 置 所 需 语 言 Potvrďte zvolené jazyky klávesou ENTER ( ) nebo je zrušte klávesou ESC. 用 确 认 键 ( ) 来 确 认 所 选 语 言, 或 者 通 过 ESC- 键 拒 绝 对 这 个 语 言 的 选 择 IT Impostare la lingua PT Definição do idioma Tenere premuto per qualche secondo il pulsante MENUE Manter a tecla MENUE premida durante alguns segundos Selezionare la voce di menu 1 Einstellungen con i pulsanti a freccia ( e ), confermare premendo il pulsante INVIO ( ) Selecção do ponto do menu 1 Einstellungen através das teclas de setas ( e ) e confirmar premindo a tecla ENTER ( ) Selezionare la voce sottomenu Sprache con i pulsanti a freccia ( e ), confermare premendo pulsante INVIO ( ) finché il cursore si troverà sul valore dell impostazione Selecção do ponto do submenu Sprache das teclas de setas ( e ) e confirmar premindo a tecla ENTER ( ) até o cursor saltar para o valor de definição Settare la lingua desiderata con i pulsanti a freccia ( e ) Definir o idioma pretendido através das teclas de setas ( e ) Con il pulsante INVIO ( ) confermare la lingua selezionata oppure annullare con il pulsante ESC. Confirmar o idioma seleccionado através da tecla ENTER ( ) ou cancelar através da tecla ESC NL De taal instellen De MENU-toets enkele seconden ingedrukt houden Het menupunt 1 Einstellungen met de pijltjestoetsen ( en ) selecteren en bevestigen door middel van de ENTER-toets ( ) Het submenupunt Sprache met de pijltjestoetsen ( en ) selecteren en bevestigen door middel van de ENTER-toets ( ) tot de cursor naar de instellingswaarde springt De gewenste taal met de pijltjestoetsen ( en ) instellen De geselecteerde taal met de ENTER-toets ( ) bevestigen of door de ESC-toets afwijzen ES Seleccionar el idioma Mantener pulsada la tecla MENUE durante algunos segundos Seleccionar la opción 1 Einstellungen con las teclas de flecha ( y ) y confirmar pulsando la tecla ENTER ( ) Seleccionar la subopción Sprache con las teclas de flecha ( y ) y confirmar pulsando la tecla ENTER ( ) hasta que el cursor salte al valor de ajuste Configurar el idioma deseado con las teclas de flecha ( y ) Confirmar el idioma elegido con la tecla ENTER ( ) o desechar la selección de idioma pulsando la tecla ESC

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmänt...SE-2 2 Värmepumpdator...SE-2 3 Snabbanvisning...SE Val av driftsätt... SE Ändring av inställningsvärden... SE Inställningar och driftsdata... SE-3 4 Betjäning...SE-4 5 Driftsätt...SE-5 6 Anpassning av värmedriften...se-5 7 Varmvatten - Uppvärmning...SE Spärrtider för varmvattenberedningen... SE Termisk desinfektion... SE-6 8 Menystruktur...SE Inställningar... SE Driftsdata... SE Historik... SE-12 9 Indikeringar på displayen...se Normal driftstatus... SE Störningsmeddelanden... SE-15 SE-1

4 1 1 Allmänt Anvisningarna i monterings- och driftsanvisningen skall iakttas vid installation, drift och underhåll. Endast auktoriserad fackpersonal får installera och reparera apparaten. Allvarliga risker kan uppstå för användaren genom osakkunniga reparationer. Enligt gällande bestämmelser måste monteringsoch driftsanvisningen alltid finnas till hands och stå fackmannen till förfogande vid arbeten på apparaten. Vi ber dig därför att överlämna denna monterings- och driftsanvisning till den som flyttar in efter dig (hyresgäst eller ägare). Anslut inte apparaten om den uppvisar uppenbara, synliga skador. Kontakta leverantören om så är fallet. Använd endast original-reservdelar för att undvika följdskador. Iaktta alltid miljörelevanta föreskrifter beträffande återvinning, återanvändning och avfallshantering av driftmedel och komponenter, enligt gängse normer. Föreskrifter och säkerhetsanvisningar! Inställnings- och justeringsarbeten i apparetens inre får endast företas av auktoriserad installatör. Värmepumpdatorn får endast köras i torra utrymmen med en temperatur mellan 0 C och 35 C. Bildning av vattenfilm genom inträngande fukt får inte förekomma. För att garantera värmepumpens frostskyddsfunktion, får värmepumpdatorn inte vara spänningsfri och värmepumpen måste genomströmmas. 2 Värmepumpdator Värmepumpdatorn är funktionsnödvändig för driften av luft-, glykol- och vatten/vatten-värmepumpar. Den reglerar bivalenta, monovalenta eller monoenergetiska värmeanläggningar och övervakar köldkretsens säkerhetsorgan. Den installeras antingen i värmepumpens hus eller levereras som regulator för väggmontering tillsammans med pumpen. Den reglerar både anläggningen för värmenyttjandet och värmekällan. Funktionsöversikt Komfortbetjäning med 6 knappar Stor, översiktlig, belyst LC-display med driftstatus- och serviceindikeringar Uppfyller energiförsörjningsföretagens (EFF) krav Dynamisk menyföring, anpassad till den konfigurerade värmepumpanläggningen Gränssnitt för fjärrkontrollstation med identisk menyföring Returtemperaturstyrd reglering av värmedriften via utetemperaturen, inställbart fast värde eller rumstemperatur Aktivering av upp till 3 värmekretsar Prioritetskoppling kylning först varmvattenberedning först uppvärmning först simbassäng Aktivering av värmedon 2 (olje- eller gaspanna resp. doppvärmeelement) Aktivering av en blandare för värmedon 2 (olje-, gaspanna, panna för fast bränsle eller regenerativ värmekälla) Specialprogram fär värmedon 2 för att säkerställa den minimala löptiden (oljepanna) resp. den minimala laddningstiden (huvudtank) Aktivering av en flänsvärmning för målinriktad eftervärmning av varmvattnet med inställbara tidsprogram och för termisk desinfektion Behovsstyrd styrning av upp till 5 cirkulationspumpar Avfrostningsstyrning för minimering av avfrostningsenergin genom en glidande, självanpassande cykeltid för avfrostningen Kompressorstyrning för jämn belastning av kompressorerna på värmepumpar med två kompressorer Timräknare för kompressorer, cirkulationspumpar, värmedon 2 och flänsvärmning Tangentbordsspärr, barnsäkring Larmminne med datum- och tidsangivelse Gränssnitt för kommunikationen via datorn med möjlighet till visualisering av värmepumpens parametrar Automatiserat program för målinriktad värmetorkning av massagolv, start- och sluttiden sparas SE-2

5 Snabbanvisning Snabbanvisning 3.1 Val av driftsätt Välj önskat driftsätt genom att trycka på Modus-knappen (textmeddelande). Efter genomförd inställning omkopplas driftsättet efter en väntetid på 10 sekunder (symboländring i indikeringen). Kylning Sommar Automatik Semester Party Anläggningen arbetar i kylningsdrift. Endast varmvattnet och vattnet för simbassängen värms upp. Frostskydd finns. Programmerade höjnings- och sänkningstider inleds automatiskt. Temperatursänkning och varmvattenspärr för en inställbar tid. Programmerad sänkning av värmekarakteristiken ignoreras. 2. Värmedon Värmepumpen spärras. Värmen alstras via värmedon Ändring av inställningsvärden Håll MENY-knappen intryckt i några sekunder. Välj önskad menypunkt med pilknapparna ( och ). Bekräfta med ENTER ( ). Välj önskad undermenypunkt med pilknapparna ( och ). Tryck på ENTER ( ) tills markören hoppar till inställningsvärdet. Ändra inställningsvärdet med pilknapparna ( och ) till önskat värde. Bekräfta det ändrade värdet med ENTER ( ) eller förkasta det med ESC. 3.3 Inställningar och driftsdata Menyn för inställningen av anläggningsspecifika parametrar (se kap. 8 på sid. 7). I dynamiska menyer visas enbart de inställningar som krävs. Klocka Inställning av klockslaget och aktivering av den automatiska omkopplingen mellan sommar-/vintertid. Modus Olika inställningar för driftsätt (jfr. Ändring av inställningsvärden på sid. 3). 1. Värmekrets Inställningar för värmekrets Värmekrets Inställningar för värmekrets Värmekrets Inställningar för värmekrets 3. Kylning Inställningar för kylningsdrift. Varmvatten Inställningar för varmvattenberedningen. Simbassäng Inställningar för simbassängsuppvärmningen. Datum Inställning av datum. (krävs endast vid skottår) Språk Inställning av önskat språk för menyföringen. Värmekarakteristik (se kap. 6 på sid. 5) Värmekarakteristiken kan anpassas till individuella temperaturbehov med knapparna varmare/kallare på huvudskärmen. Höj/sänk temperaturen med knapparna /. För värmekrets 2 / 3 görs denna inställning i menyn "Värmekrets 2 / Värmekrets 3". Varmvatten Uppvärmning (se kap. 7 på sid. 6) Under menypunkten "Inställningar Varmvatten" kan förutom varmvattentemperaturen även en spärrtid för varmvattnets uppvärmning ställas in, så att varmvattenberedningen exempelvis sker nattetid. Dessutom finns möjlighet till en tidsstyrd eftervärmning av varmvattnet med hjälp av en flänsvärmning. Menyn för driftsdata (se kap. 8.2 på sid. 10) Indikering av de uppmätta givarvärdena. Menyn för historik (se kap. 8.3 på sid. 12) Indikering av löptider och sparade data (t.ex. störningar). Displayindikeringar (se kap. 9 på sid. 13) Indikering av värmepumpanläggningens aktuella drift. Störningsmeddelanden: (ESC-knappen blinkar) - VP störning Tyder på defekter i värmepumpen. Informera kundtjänsten. - Störning anläggning - Kortslutning eller brott Tyder på en defekt eller felinställning i anläggningen. Informera din installatör. Brott eller kortslutning i en givare. Informera din installatör. SE-3

6 4 4 Betjäning Värmepumpdatorns betjäning sker via 6 tryckknappar: Esc, Modus, Meny,,,. Beroende av den aktuella indikeringen (standard eller meny) tilldelas dessa knappar olika funktioner. Värmepumpens och värmeanläggningens driftstatus visas i klartext på 4 x 20 tecken LC-displayen (se kap. 9 på sid. 13). 6 olika driftsätt kan väljas: Kylning, Sommar, Auto, Party, Semester, Värmedon 2. Menyn består av 3 huvudnivåer: inställningar, driftsdata, historik (se kap. 6 på sid. 5). fig. 4.1: Standardindikering LC-display huvudskärm med betjäningsknappar INFORMATION Kontrast: Kontrasten för indikeringen på displayen kan ställas in. Tryck på knapparna (MENY) och ( ) och håll dem samtidigt så länge nedtryckta, tills inställningen har avslutats. Tryck samtidigt in knappen ( ) för att öka kontrasten eller knappen ( ) för att minska kontrasten. INFORMATION Tangentbordsspärr, barnsäkring! För att förhindra en oavsiktlig felinställning på värmepumpdatorn, tryck på knappen (Esc) i ca 5 sekunder tills indikeringen Tangentbordsspärr aktiv visas. Upphäv tangentbordsspärren på samma sätt. Knapp Standardindikering (fig. 4.1 på sid. 4) Ändring av inställningar (kap. 8 på sid. 7) Esc Aktivera resp. deaktivera tangentbordsspärren Kvittera en störning Lämna menyn och gå tillbaka till huvudskärmen Gå tillbaka från en undermeny Lämna ett inställningsvärde utan att överta ändringar Modus Val av driftsätt (se kap. 5 på sid. 5) Ingen åtgärd Meny Gå till menyn Ingen åtgärd Förskjut värmekurvan nedåt (kallare) Scrolla mellan menypunkterna en nivå nedåt Ändra ett inställningsvärde nedåt Förskjut värmekurvan uppåt (varmare) Scrolla mellan menypunkterna en nivå uppåt Ändra ett inställningsvärde uppåt Ingen åtgärd Välj ett inställningsvärde under motsvarande menypunkt Lämna ett inställningsvärde och överta ändringar Gå till en undermeny tab. 4.1: Betjäningsknapparnas funktion SE-4

7 Driftsätt 6 5 Driftsätt Via knappen (Modus) kan 6 olika driftsätt väljas. Omkopplingen sker med tidsfördröjning. Med varje tryck på knappen kan driftsättet ändras i nedan angiven ordningsföljd. INFORMATION Spärra värmepumpdriften I driftsätt Värmedon 2 spärras värmepumpen, på monoenergetiska anläggningar sker uppvärmningsdriften och varmvattenberedningen via el-värmestavarna, på bivalenta anläggningar via värmedon 2. KYLNING Kan endast väljas när kylregulatorn är ansluten (se Montering och idrifttagning) SOMMAR Anläggningen arbetar i kylningsdrift, separata styrfunktioner blir aktiva. Detta driftsätt kan endast aktiveras, när en kylregulator är ansluten till värmepumpdatorn och funktionen Kylning har frigivits i förkonfigurationen. I driftsätt SOMMAR uppvärms endast varmvattnet och vattnet för simbassängen via värmepumpen. Rumsuppvärmningen aktiveras inte. (Frostskydd finns). AUTOMATIK SEMESTER (sänkningsdrift) PARTY (dagdrift) Värmedon 2 (VD 2) Värmepumpen arbetar i automatisk drift. Programmerade sänkningstider, höjningstider och spärrtider för rumsuppvärmningen och varmvattenuppvärmningen inleds automatiskt. Varmvattenuppvärmningen, rumsuppvärmningen och uppvärmningen för simbassängsvattnet inleds beroende av prioriteten. Värmepumpen och värmedon 2 till- resp. frånkopplas behovsorienterat. I driftsätt Semester aktiveras en sänkning av värmekarakteristiken samt varmvattenspärren. Båda funktionerna är då oberoende av tidsstyrningen. Det är de inställda sänkningsvärdena som gäller. Tiden för driftsättet Semester kan ställas in i menyn "1 Inställningar Modus Semesterdrift. Efter utgången av denna tid omkopplas automatiskt till automatisk drift igen. I driftsätt Party ignoreras en programmerad sänkning av värmekarakteristiken. Tiden för driftsättet Party kan ställas in i menyn "1 Inställningar Modus Partydrift. Efter utgången av denna tid omkopplas automatiskt till automatisk drift igen. I detta driftsätt frånkopplas värmepumpen och hela värmeförsörjningen sker via värmedon 2 (VD 2). På monoenergetiska anläggningar utgörs värmedonet av doppvärmeelementet, på bivalenta anläggningar är det olje- eller gasuppvärmningen. Tidsprogrammen och inställningarna för värmekurvorna förblir aktiva. 6 Anpassning av värmedriften Vid idrifttagningen anpassas värmekarakteristiken till de lokala förhållandena på uppställningsplatsen. Värmekarakteristiken kan anpassas till individuella temperaturbehov med pilknapparna varmare/kallare på huvudskärmen. Med knappen höjs temperaturen, balkindikeringen i den sista raden rör sig åt höger. Med knappen reduceras temperaturen, balkindikeringen i den sista raden rör sig åt vänster. För värmekrets 2 / 3 görs denna inställning i menyn "Värmekrets 2 / Värmekrets 3". Den inställda värmekarakteristiken kan tidsstyrt sänkas eller höjas. Exempelvis kan värmekarakteristiken sänkas nattetid i dåligt isolerade byggnader eller en för stark nedkylning av värmeytorna kan förhindras genom en höjning före spärrtiden. När höjning och sänkning överlagras, så är det höjningen som har prioritet. INFORMATION Energieffektiv drift För en energieffektiv drift av värmepumpen och värmeanläggningen, bör temperaturnivån som skall alstras av värmepumpen, vara så låg som möjligt. I väl isolerade byggnader ger en jämn, kontinuerlig uppvärmningsdrift utan sänkningstider i regel lägre energikostnader, eftersom effekttoppar med höga matningstemperaturer undviks och samma behagliga rumsklimat uppnås vid lägre temperaturer. Spärrtider kan kompenseras genom en höjning som aktiveras ca 1 timme före spärrtiden. SE-5

8 7 7 Varmvatten - Uppvärmning Värmepumpdatorn fastställer automatiskt de maximalt möjliga varmvattentemperaturerna i värmepumpdrift. Önskad varmvattentemperatur kan ställas in i menyn "Inställningar Varmvatten Varmvatten börtemperatur. Varmvattentemperatur - VP maximum För att uppnå en så hög värmepumpandel som möjligt för varmvattenberedningen, fastställer regulatorn automatiskt den maximalt möjliga varmvattentemperaturen i värmepumpdrift beroende av den aktuella värmekällans temperatur. Ju lägre värmekällans temperatur är (t.ex. utetemperatur, glykoltemperatur) desto högre är den varmvattentemperatur som kan uppnås. Varmvattentank utan flänsvärmning Överstiger den inställda börtemperaturen för varmvattnet den varmvattentemperatur som maximalt kan uppnås i värmepumpdrift, avbryts varmvattenberedningen när den så kallade VP maximum-temperaturen uppnåtts. Varmvattentank med flänsvärmning Överstiger den inställda börtemperaturen för varmvattnet den varmvattentemperatur som maximalt kan uppnås i värmepumpdrift, avbryts varmvattenberedningen med värmepumpen när den så kallade VP maximum-temperaturen uppnåtts och önskad varmvattentemperatur eftervärms via flänsvärmningen. INFORMATION Eftervärmning med flänsvärmning I anslutning till en varmvattenberedning med värmepumpen, kan eftervärmningen på anläggningar med flänsvärmning ske med högre temperaturer. Nästa varmvattenuppvärmning sker först efter att temperaturen sjunkit under VP maximum-temperaturen igen, så att grunduppvärmningen kan ske via värmepumpen. 7.1 Spärrtider för varmvattenberedningen Under menypunkten "Inställningar Varmvatten Varmvattenspärr" kan förutom varmvattentemperaturen även spärrtider för varmvattenuppvärmningen programmeras. Under denna tid sker ingen varmvattenuppvärmning. Vid en tillräckligt stort dimensionerad varmvattentank, rekommenderas att varmvattenuppvärmningen resp. eftervärmningen aktiveras under natten för att kunna utnyttja de lägre tarifferna. 7.2 Termisk desinfektion Under menypunkten "Inställningar Varmvatten Termisk Desinfektion" kan på bivalenta anläggningar resp. på varmvattentankar med inbyggd flänsvärmning, en termisk desinfektion med varmvattentemperaturer på upp till 85 C göras. Den termiska desinfektionen kan programmeras med en inställbar starttid för varje veckodag. SE-6

9 Menystruktur Menystruktur 8.1 Inställningar Samtliga inställningar som kan genomföras av användaren genomförs under menypunkten "Inställningar". I nedanstående tabell framställs förutom menystrukturen och förklaringarna även motsvarande inställningsområden i höger kolumn. Värden som visas i fet stil är fabriksinställningar. Till menyn Inställningar kommer du genom att trycka på knappen (MENY) i ca 5 sekunder och bekräfta menypunkten Inställningar med ENTER. INFORMATION Dynamiska menyer Nedan beskrivs hela menyn. Vid idrifttagningen anpassas reglerfunktionerna och menyernas uppbyggnad till den existerande anläggningen. Menypunkterna som inte är relevanta för dessa inställningar visas inte. Exempel: Inställningar för varmvattenberedningen kan endast företas, om menypunkten "Varmvattenberedning" har konfigurerats med "Ja" i förkonfigurationen. Förkortningar: VD 2 Värmedon 2 (t.ex. värmepanna) Anläggningsspecifika parametrar Menyn för inställning av klockslaget. Automatisk omkoppling mellan sommar- och vintertid kan väljas. Inställningsnivå för driftsätt Val av driftsätt. En ändring är även möjlig via Modus-knappen. Inställningar för värmekrets 1. Inställd tid för partydriften i timmar. Efter utgången av den inställda tiden omkopplas automatiskt till automatisk drift. Inställd tid för semesterdriften i dagar. Efter utgången av den inställda tiden omkopplas automatiskt till automatisk drift. Inställning av önskad rumsbörtemperatur vid aktiverad rumstemperaturreglering. Inställningar för sänkning av värmekarakteristiken, värmekrets 1. Inställning av tiderna där en sänkning för värmekrets 1 skall genomföras. Inställning av temperaturvärdet med vilket värmekarakteristiken för värmekrets 1 skall sänkas. Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid eller båda tiderna skall aktiveras för en sänkning. Dagsöverskridande sänkningar aktiveras resp. deaktiveras vid midnatt. Inställningar för höjning av värmekarakteristiken, värmekrets 1 Inställning av tiderna där en höjning för värmekrets 1 skall genomföras. Inställningsomr åde Internationell indikering 24h Sommar Auto Party Semester VD 2 Kylning ,0 C... 20,0 C... 30,0 C 00: :59 0K... 19K N T1 T2 J 00: :59 SE-7

10 8.1 Inställning av temperaturvärdet med vilket värmekarakteristiken för värmekrets 1 skall höjas. Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid eller båda tiderna skall aktiveras för en höjning. Dagsöverskridande höjningar aktiveras resp. deaktiveras vid midnatt. Inställningar för värmekrets 2 / 3 Parallellförskjutning av den inställda värmekurvan för värmekrets 2/3. Med varje tryck på en av pilknapparna, förskjuts värmekurvan 1 C uppåt (varmare) resp. nedåt (kallare). Inställningar för sänkning av värmekarakteristiken för värmekrets 2/3. Inställning av tiderna där en sänkning för värmekrets 2/3 skall genomföras. Inställning av temperaturvärdet med vilket värmekarakteristiken för värmekrets 2/3 skall sänkas. Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid eller båda tiderna skall aktiveras för en sänkning. Dagsöverskridande sänkningar aktiveras resp. deaktiveras vid midnatt. Alla inställningar för en höjning av värmekarakteristiken, värmekrets 2/3. Inställning av tiderna där en höjning för värmekrets 2/3 skall genomföras. Inställningsomr åde 0K... 19K N T1 T2 J Balk 00: :59 0K... 19K 00: :59 Inställning av temperaturvärdet med vilket värmekarakteristiken för värmekrets 2/3 skall höjas. 0K... 19K Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid N eller båda tiderna skall aktiveras för en höjning. T1 Dagsöverskridande höjningar aktiveras resp. deaktiveras vid T2 midnatt. J Inställningar för kylningsdriften. Inställning av önskad returbörtemperatur när dynamisk kylning har aktiverats. 10 C C C Inställning av rumsbörtemperaturen vid statisk kylning. Ärvärdet mäts vid rumsklimatstationen 1. 15,0 C... 20,0 C... 30,0 C Inställningar för varmvattenberedningen. Inställning av önskad varmvattentemperatur. 30 C C C Inställning av tidsprogrammen för varmvattenspärren. Anläggningsspecifika parametrar Inställning av tiderna där varmvattenberedningen är spärrad. 00: :59 N T1 T2 J SE-8

11 Menystruktur 8.1 Anläggningsspecifika parametrar Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid eller båda tiderna skall aktiveras för en sänkning. Dagsöverskridande sänkningar aktiveras resp. deaktiveras vid midnatt. Vid en termisk desinfektion värms varmvattnet en gång upp till önskad temperatur. Funktionen avbryts automatiskt när denna temperatur har uppnåtts eller senast efter 4 timmar. Inställningsomr åde Inställning av starttiden för den termiska desinfektionen. 00: :59 Inställning av den varmvattentemperatur som skall uppnås vid 60 C termisk desinfektion C C Separat för varje veckodag kan du välja om en termisk N desinfektion önskas vid den inställda starttiden. J Med inställningen Reset Ja, återställs de fastställda, maximala Nej varmvattentemperaturerna i VP-drift till 65 C. Inställningsvärdet sätts automatiskt på Nej igen. Ja Inställning för simbassängsvattnets beredning. Inställning av tidsprogrammen för simbassängsspärren. Inställning av tiderna där vattenberedningen för simbassängen är 00:00 spärrad :59 Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid N eller båda tiderna skall aktiveras för en sänkning. T1 Dagsöverskridande sänkningar aktiveras resp. deaktiveras vid T2 midnatt. J Inställning av datum, år, dag, månad och veckodag. Menyföringens språk kan väljas bland de konfigurerade språken. DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NEDERLAND PORTUGUES POLSKY SVENSKA SLOVENSKO ESPANOL CESKY N T1 T2 J SE-9

12 Driftsdata Samtliga aktuella driftstillstånd visas under menypunkten "Driftsdata". Till menyn Driftsdata kommer du genom att trycka på knappen (MENY) i ca 5 sekunder och välja menypunkten Driftsdata med pilknapparna. Bekräfta sedan med ENTER. Följande data kan avläsas i menyn "Driftsdata" beroende av anläggningens konfiguration: Indikering av givare och anläggningsvärden Indikering Utetemperaturen används för beräkningen av alltid returbörtemperaturen, frostskyddsfunktionerna och avfrostningen. Visar den beräknade returbörtemperaturen för värmekrets 1. Visar den på givaren uppmätta returtemperaturen, värmekrets 1. Denna temperatur är regleringsstorheten för värmekrets 1. inte vid endast statisk kylning med reversibel VP alltid Visar den på givaren uppmätta matningstemperaturen. Denna temperatur används för frostskyddsfunktionerna och för att säkerställa avfrostningen. Visar den beräknade börtemperaturen för värmekrets 2. Visar den minsta möjliga temperaturen vid statisk kylning, beräknad från daggpunkten plus daggpunktsavståndet. Visar den på givaren uppmätta temperaturen för värmekrets 2. Denna temperatur är bl.a. regleringsstorheten för värmekrets 2. Visar den beräknade börtemperaturen för värmekrets 3. Visar den på givaren uppmätta temperaturen för värmekrets 3. Denna temperatur är regleringsstorheten för värmekrets 3. Anger om ett aktiveringskommando för uppvärmningen föreligger. Även om ett aktiveringskommando föreligger, kan det hända att värmepumpen inte sätts igång (t.ex. spärrtid energiförsörjningsföretag EFF). En pågående spolningstid indikeras genom Spola värmeanläggning. En spärr av VP vid tillräckligt höga temperaturer i tanken visas genom Bivalent-Regenerativ. Visar vilka värmedon som får användas för att uppfylla uppvärmningskommandot. 1: max. 1 kompressor, 2: max. 2 kompressorer, 3: max. 2 kompressorer och ett andra värmedon Givare för registrering av avfrostningens slut vid bränngasavfrostning. Visar den uppmätta temperaturen i tanken vid bivalentregenerativa anläggningar. Visar den uppmätta returtemperaturen under kylningsdriften, uppmätt vid ingången till värmeväxlaren. Visar den uppmätta matningstemperaturen under kylningsdriften, uppmätt vid värmeväxlarens utgång. luft-vp eller givare ansluten 2. värmekrets värmedrift kylningsdrift endast statisk kylning reversibel VP eller VK 2 2. VK eller kylningsdrift vid endast statisk kylning med reversibel VP 3. värmekrets värmedrift 3. värmekrets värmedrift minst 1 värmekrets uppvärmningsdrift luft-vp med bränngasavfrostni ng bivalentregenerativ kylfunktion passiv kylningsdrift kylfunktion passiv SE-10

13 Menystruktur 8.2 Indikering av givare och anläggningsvärden Indikering Visar den uppmätta temperaturen på givaren för frostskydd köld. Denna temperatur används för att säkra insatsgränserna under VP reversibel kylningsdrift kylningsdrift. Visar den aktuella rumsbörtemperaturen vid statisk kylning. kylfunktion statisk kylning kylningsdrift Visar den uppmätta rumstemperaturen på rumsklimatstationen 1. Denna temperatur är regleringsstorheten för den statiska kylningen. kylfunktion statisk kylning eller rumsreglering Visar den uppmätta rumsfukten på rumsklimatstationen 1. Detta värde används för beräkningen av daggpunkten vid statisk kylning. kylfunktion statisk kylning Visar den uppmätta rumstemperaturen på rumsklimatstationen 2. Detta värde används för beräkningen av daggpunkten vid statisk kylning. Visar den aktuella rumsfukten på rumsklimatstationen 2. Detta värde används för beräkningen av daggpunkten vid statisk kylning. Visar om ett aktiveringskommando för kylningen föreligger. Visar den aktuella börtemperaturen för varmvattnet. Visar den uppmätta varmvattentemperaturen. Denna temperatur är regleringsstorheten för varmvattenberedningen. Visar om ett aktiveringskommando för varmvattnet föreligger. Även om ett aktiveringskommando föreligger, kan det hända att värmepumpen inte sätts igång (t.ex. spärrtid energiförsörjningsföretag EFF). En spärr av VP vid tillräckligt höga temperaturer i tanken visas genom Bivalent-Regenerativ. Visar om ett aktiveringskommando för simbassängen föreligger. Även om ett aktiveringskommando föreligger, kan det hända att värmepumpen inte sätts igång (t.ex. spärrtid energiförsörjningsföretag EFF). En spärr av VP vid tillräckligt höga temperaturer i tanken visas genom Bivalent-Regenerativ. Visar den uppmätta temperaturen på värmekällans utgång resp. på värmepumpens köldkrets. Denna temperatur används för att säkra den nedre insatsgränsen. Visar den typ av värmepump som registrerats via kodningsmotståndet. Visar programvaruversionen för värmeregulatorn inklusive Bootoch Biosversionen samt den giltiga nätverksadressen. kylfunktion statisk kylning 2 rumsstationer kylfunktion statisk kylning 2 rumsstationer kylfunktion kylningsdrift varmvatten givare varmvatten givare varmvatten simbassäng SW (glykolvatten) eller VV VP med integrerad regulator alltid alltid Visar programvaruversionen för kylregulatorn inklusive Boot- och Biosversionen samt den giltiga nätverksadressen. Visar om en kylregulator finns i nätverket (regulator kylning) och om nätverket arbetar korrekt (nätverk ok). kylfunktion kylfunktion INFORMATION Aktiveringskommando för uppvärmningen Om "Returbörtemperaturen" minus "Hysteres returtemperaturen" ligger över den aktuellt uppmätta "Returtemperaturen", så föreligger ett aktiveringskommando för uppvärmningen. SE-11

14 8.3 Indikeringen för varmvattentemperaturen visar, med vilket värmedon ett varmvattenkommando bearbetas. fig. 8.1: Indikering varmvattentemperatur 8.3 Historik I menyn "Historik" kan löptiderna för kompressorn (-erna), cirkulationspumparna och andra komponenter på värmeanläggningen med värmepumpar avläsas. Till menyn Historik kommer du genom att trycka på knappen (MENY) i ca 5 sekunder och välja menypunkten Historik med pilknapparna. Bekräfta sedan med ENTER. Beroende av anläggningens konfiguration står följande värden till förfogande: Indikering av löptider och sparade data Indikering Den hittills totala löptiden för kompressor 1. alltid Den hittills totala löptiden för kompressor 2. 2 kompressorer Den hittills totala löptiden för värmedon 2. bivalent eller monoenergetisk Den hittills totala löptiden för glykolcirkulationspumpen eller brunnspumpen. Löptiden är pga. pumpmatning och pumpretur större än summan för kompressorernas löptider. Den hittills totala löptiden för fläkten. Löptiden är pga. avfrostningar (under avfrostningen är fläkten frånkopplad) mindre än summan för kompressorernas löptider. Den hittills totala löptiden för värmecirkulationspumpen. Den hittills totala löptiden för kompressorn i kylningsdrift. Den hittills totala löptiden för varmvattencirkulationspumpen. Den hittills totala löptiden för simbassängens cirkulationspump. Löptiden för flänsvärmningen när den var inkopplad för varmvattenberedningen. Det sist inkomna störningsmeddelandet visas med datum, klockslag och uppgift om orsaken. Det näst sist inkomna störningsmeddelandet visas med datum, klockslag och uppgift om orsaken. Här visas det sista, fullständigt avverkade funktionsvärmningsprogrammets start och slut. Här visas det sista, fullständigt avverkade härdningsvärmningsprogrammets start och slut. SW (glykolvatten) eller VV VP LW (luft-vatten) VP alltid VP reversibel varmvatten simbassäng varmvatten givare doppvärmeeleme nt alltid alltid alltid alltid SE-12

15 Indikeringar på displayen Indikeringar på displayen Värmepumpanläggningens aktuella status kan direkt avläsas på LC-displayen. 9.1 Normal driftstatus Här visas normal driftstatus och driftstatus som betingas av krav från energiförsörjningsföretaget (EFF) eller värmepumpens säkerhetsfunktioner. På displayen visas endast de uppgifter som är relevanta för anläggningens konfiguration eller VP-typen. Värmepumpen är inte igång då inget uppvärmningskommando föreligger. Värmepumpen går i värmedrift. Värmepumpen går med aktiv kylning. Värmepumpen går för varmvattenberedningen och värmer varmvattentanken. Värmepumpen går och värmer vattnet för simbassängen. Värmepumpen och värmedon 2 går i värmedrift. Värmepumpen och värmedon 2 är igång och värmer vattnet för simbassängen. Värmepumpen och värmedon 2 är igång för uppvärmning av varmvattnet och värmer varmvattentanken. Värmepumpen startar efter utgången av den minimala stilleståndstiden för att uppfylla ett uppvärmningskommando. Den minimala stilleståndstiden skyddar värmepumpen och kan ta upp till 5 minuter. Värmepumpen startar efter utgången av brytspelsspärren för att sedan uppfylla ett uppvärmningskommando. Brytspelsspärren är ett krav från energiförsörjningsföretaget och kan ta upp till 20 minuter. Max. 3 inkopplingar per timme är tillåtna. Värmepumpen startar efter utgången av nätinkopplingsbelastningen för att sedan uppfylla ett uppvärmningskommando. Nätinkopplingsbelastningen är ett krav från energiförsörjningsföretaget efter spänningens återinkoppling eller efter EFF-spärren och kan ta upp till 200 sekunder. Värmepumpen startar efter utgången av EFF-spärrtiden. EFF-spärren förinställs av energiförsörjningsföretaget och kan ta upp till två timmar, beroende av energiförsörjningsföretaget. Aktiveringen resp. deaktiveringen sker genom energiförsörjningsföretaget. Värmepumpen har frånkopplats genom en extern spärrsignal på ingången ID4. Värmepumpen startar efter primärpumpmatningen som kan ta upp till 3 minuter (säkerhetsfunktion). Värmepumpen har frånkopplats pga. att lågtrycksgränsen har uppnåtts. Värmepumpen återinkopplas automatiskt. Värmedon 2 (VD 2) övertar värmeförsörjningen så länge tills värmepumpen automatiskt tillkopplas igen. Värmepumpen har frånkopplats pga. att lågtrycksgränsen har uppnåtts. Värmepumpen återinkopplas automatiskt. Värmedon 2 (VD 2) övertar värmeförsörjningen så länge tills värmepumpen automatiskt tillkopplas igen. Värmepumpen har frånkopplats pga. att den nedre insatsgränsen har uppnåtts. Värmepumpen återinkopplas automatiskt, så snart värmekällans temperatur är tillräckligt hög igen (säkerhetsfunktion). Värmepumpen har frånkopplats pga. att högtrycksgränsen har uppnåtts och återinkopplas automatiskt igen (högtryckssäkringsprogram). SE-13

16 9.1 Värmepumpen är spärrad. Orsaken till spärren visas med följande förkortningar: UT: Utetemperaturen ligger under -25 C (resp. -15 C) eller över 35 C. BA: Vid aktivt driftsätt "Bivalent-Alternativ" är utetemperaturen lägre än gränstemperaturen värmedon 2. Värmedon 2 är frigiven. BR: Vid aktivt driftsätt "Bivalent-Regenerativ" är temperaturen i tanken tillräckligt hög för att kunna bearbeta det föreliggande kommandot (rumsuppvärmning, varmvatten eller simbassäng). RT: Den aktuella returtemperaturen ligger över den tillåtna gränsen. VV: Eftervärmningen av varmvattnet via värmedon 2 är aktiv. SK: I menyn specialfunktioner har en systemkontroll aktiverats, som deaktiveras automatiskt igen efter 24 timmar. EFS: Det finns en EFF-spärr eller bryggan A1 (ID3-X2) är inte isatt. AVF: Vid aktiverad mätning för avfrostningen har matningstemperaturen under avfrostningen inte sjunkit som den brukar (specialfunktioner mätning avfrostning). Värmepumpen är frånkopplad, eftersom driftsätt Värmedon 2 (VD2) har aktiverats. Värmeförsörjningen sker via värmedon 2. Innan förångarens avfrostning startas, sker en genomflödesövervakning av uppvärmningsvattnet. Gäller endast för luft/vatten-värmepumpar. Proceduren tar maximalt 4 minuter. Värmepumpen avfrostar förångaren. Proceduren tar maximalt 8 minuter. Den maximala matningstemperaturen har överskridits. Efter att temperaturen har sjunkit igen, startas VP automatiskt (endast HT-VP). Vid omkoppling till driftsätt Kylning aktiveras en fördröjningstid på 5 minuter. Under denna tid är värmepumpen från. Eftersom frostskyddet har aktiverats, kan kölddonet inte kyla, trots att ett behov finns. Detta tillstånd avbryts automatiskt. Kölddonet kan inte kyla trots att ett behov föreligger, eftersom den aktuella matningstemperaturen ligger under insatsgränsen. Detta tillstånd avbryts automatiskt. Kölddonet kan inte kyla trots att ett behov föreligger, eftersom daggpunktsvakten är aktiv (extern ingång). Detta tillstånd avbryts automatiskt. Kölddonet kan inte kyla trots att ett behov föreligger, eftersom daggpunkten som beräknats av rumsklimatstationens givarvärden har underskridits. Detta tillstånd avbryts automatiskt. Passiv kylning, det finns inget kommando för värmepumpen. SE-14

17 Indikeringar på displayen Störningsmeddelanden Störningsmeddelanden delas på displayen principiellt upp i tre kategorier: Värmepump störning Anläggning störning och Givarfel Kundtjänsten behöver endast informeras om en störning på värmepumpen (VP störning) föreligger. Anteckna den under Driftsdata framställda programvaruversionen samt felmeddelandet. Efter åtgärdande av störningens orsak, måste störningen kvitteras med Esc. Följande meddelanden kan visas på bildskärmen. En värmepumpstörning tyder på en defekt i värmepumpen. Informera din installatör. Uppgifter om störningen (display), värmepumpens beteckning (typskylt) och värmepumpdatorns programvaruversion (driftsdata) är nödvändiga för en snabb och exakt feldiagnos. Följande värmepumpstörningar kan visas på displayen, beroende av anläggningens typ: lågtryck bränngastermostat frostskydd last kompressor En anläggningsstörning tyder på en defekt eller en felinställning i värmepumpanläggningen. Informera din installatör. Uppgifter om störningen, värmepumpens beteckning och regulatorns programvaruversion är nödvändiga för en snabb och exakt feldiagnos. Följande anläggningsstörningar kan visas på displayen, beroende av anläggningens typ: primärt motorskydd genomflöde brunn högtryck temp.differens Vid en anläggningsstörning kan ett brott eller en kortslutning på en givare föreligga. Informera din installatör. Uppgifter om störningen, värmepumpens beteckning och regulatorns programvaruversion är nödvändiga för en snabb och exakt feldiagnos. Följande givare kan vara defekta, beroende av anläggningens typ: returgivare frysskyddsgivare varmvattengivare frostskyddsgivare 2./3. värmekretsgivare yttre givare Detta meddelande kommer bara om den statiska kylningen är aktiverad och kan ha någon av följande orsaker: Brott eller kortslutning på en givare i rumsklimatstationen. Antalet anslutna rumsklimatstationer stämmer inte överens med antalet inställda rumsklimatstationer. Informera din installatör. INFORMATION Anläggningsstörning På monoenergetiska anläggningar aktiveras vid en värmepump- eller anläggningsstörning den minimala returbörtemperaturen (frostskydd finns). Vid manuell omkoppling till driftsätt Värmedon 2, sker uppvärmningen av byggnaden uteslutande via doppvärmeelementet. SE-15

18 9.2 SE-16

19 Indikeringar på displayen 9.2 SE-17

20 Garantivillkor och kundtjänstadress, se Monterings- och driftsanvisning värmepump. Misstag och ändringar förbehålles.

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R Monterings- och idrifttagningsanvisning för installatören WPM 2007 - Norm NTC-2 / NTC-10 (Givare) WPM 2006 - Norm NTC-2 / Norm NTC-2 (Givare) Värmepumpdator för låg-, medel- och högtemperatur-värmepumpar

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Manöverpanel RC35 För fackmannen Läs igenom texten noga före idrifttagning och underhåll 7 747 006 344 12/2006 SE (EXP) Innehållsförteckning Innehållsförteckning IInnehållsförteckning

Läs mer

geotherm exclusiv NL; BENL; DK; SE

geotherm exclusiv NL; BENL; DK; SE geotherm exclusiv NL; BENL; DK; SE För användaren Bruksanvisning geotherm exclusiv Värmepump med inbyggd varmvattenbehållare och kylfunktion VWS SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation 2004. *087R548* *vi7ab707* ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation 2004. *087R548* *vi7ab707* Innehållsförteckning Sida Instruktion Före start

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

calormatic 470 Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Utetemperaturstyrd reglering Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

calormatic 470 Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Utetemperaturstyrd reglering Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning calormatic 470 Utetemperaturstyrd reglering SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A BRUKSANVISNING Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

OPERATING MANUAL. Part No.:R08019033605 OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English

OPERATING MANUAL. Part No.:R08019033605 OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English OPERATING MANUAL Operating Manual Wired Remote Controller Bedienungsanleitung Kabelfernbedienung Mode D emploi Télécommande reliée par fi l Bedieningsaanwijzing Niet-draadloze Afstandsbediening Manual

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6 Thermia värmepump Thermia värmepump Eko Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Värmepump Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Viktig information... 2 Allmänt - värmepumpens princip...3-4 Säkerhets- /

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

IVT Anywhere - Snabbguide

IVT Anywhere - Snabbguide VT Anywhere - Snabbguide Smidig fjärrstyrning via smartphone. Med VT Anywhere kan du styra din värmepump var du än är. När du är på semester kan du till exempel sänka värmen och höja den igen lagom till

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

RVD265/109-A Anläggningstyp 1-4. Råd idrifttagning. CPS Control Products & Systems OEM. Regulator för fjärrvärme och tappvarmvatten

RVD265/109-A Anläggningstyp 1-4. Råd idrifttagning. CPS Control Products & Systems OEM. Regulator för fjärrvärme och tappvarmvatten 1 Knappar för val av driftprogram 2 Indikering (LCD) 3 Knappar för val av betjäningsrader 4 Knapp för manuell drift TILL/FRÅN 5 Knapp för tappvarmvattenberedning TILL/FRÅN 6 Inställningsratt för normalbörvärde

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRO NOVA CITY ANVÄNDARHANDBOK

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRO NOVA CITY ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Sidan 1 / 12 ANVÄNDARHANDBOK 1 BESKRIVNING är ett kopplingsur avsett att styra belysningslaster i förhållande till tiderna för gryning och skymning. Det innehåller ett program som automatiskt

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se Multifunktionsur Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest www.legrand.se Inställningar i klartext Det har aldrig varit lättare att programmera ett ur Driftsläge Lagrade program

Läs mer

Filtrena AB Hammargatan 9 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44 800 Fax 0470-44 801 www.filtrena.se info@filtrena.se

Filtrena AB Hammargatan 9 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44 800 Fax 0470-44 801 www.filtrena.se info@filtrena.se INSTALLATIONSANVISNING Automatiksats J -Filter Filtrena AB Hammargatan 9 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44 800 Fax 0470-44 801 www.filtrena.se info@filtrena.se 1 Krets och anslutningsscheman för automatik OBS!!

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Installationsguide. Extern enhet för EH-800 regulator serien. www.ouman.fi EXP-800

Installationsguide. Extern enhet för EH-800 regulator serien. www.ouman.fi EXP-800 EXP-800 www.ouman.fi Extern enhet för EH-800 regulator serien Installationsguide Extern enhet för EH-800 regulator serien NOTERAR 2 INNEHÅLL EXP-800 för paralel styrning av ytterligare en värmekälla sida

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag)

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag) Om Programmet Computer Feed 20 är ett databaserat styrprogram för utfodring av upp till 250 foderautomater. Tidigare med vanliga styrcentraler räknade man manuellt ut paus och utfodringstider för varje

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Instruktioner. EWRC 300-500 Kontroll med multifunktion

Instruktioner. EWRC 300-500 Kontroll med multifunktion Instruktioner EWRC 300-500 Kontroll med multifunktion Cold Face Family Kontroll med multifunktion för kylrum UPP/HACCP Scrollar i meny. Ökar värden. Tryck och håll in för att se HACCP larm, endast i utförande

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 10 Första kalibrering. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 10 Första kalibrering. Service only Kapitel 10 Första kalibrering Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Första kalibrering Innehållsförteckning Kapitel 10 Första kalibrering 10.1 Allmän information... 10-3 10.1.1 Begreppsdefinitioner...

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Cirkulationspumpen

Läs mer