WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R"

Transkript

1 WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R Driftsanvisning för användaren Värmepumpdator för låg-, medel-, och högtemperatur-värmepumpar för uppvärmning och kylning Beställningsnummer: FD 8705

2 DE Einstellung der Sprache MENUE-Taste für einige Sekunden gedrückt halten Auswahl des Menüpunktes 1 Einstellungen mit den Pfeiltasten ( und ) und bestätigen durch Drücken der ENTER-Taste ( ) Auswahl des Untermenüpunktes Sprache mit den Pfeiltasten ( und ) und bestätigen durch Drücken der ENTER-Taste ( ) bis Cursor zum Einstellwert springt Gewünschte Sprache mit Pfeiltasten ( und ) einstellen Gewählte Sprache mit ENTER-Taste ( ) bestätigen oder durch die ESC-Taste verwerfen SE Inställning av språk Håll MENY-tangenten intryckt några sekunder Välj menyposten 1 Einstellungen med piltangenterna ( och ) och bekräfta genom att trycka på ENTER-tangenten ( ) Välj undermenyposten Sprache med piltangenterna ( och ) och bekräfta genom att trycka på ENTER-tangenten ( ) till dess att markören flyttar sig till Inställningsvärde Ställ in önskat språk med piltangenterna ( och ) Bekräfta det valda språket med ENTER-tangenten ( ) eller välj bort det med hjälp av ESC-tangenten GB How to set the desired language CZ Nastavitev jezika Hold MENUE button depressed for several seconds MENI -Tipko držimo nekaj sekund pritisnjeno. Select the 1 Einstellungen menu item with the arrow buttons ( and ) and confirm by pressing the ENTER button ( ) Izbiro tipk za meni 1 Einstellungen s pomočjo tipk ( in ) in potrjujemo s pomočjo tipke ENTER- ( ). Select the Sprache submenu item with the arrow buttons ( and ) and confirm by pressing the ENTER button ( ) Set the desired language with the arrow buttons ( and ) Confirm the selected language with the ENTER button ( ) or revoke with the ESC button Pojem izbiramo s pomočjo tipk označenih s puščico ( in ) in potrjujemo s pomočjo tipke ENTER- ( ), dokler se puščica ne postavi na izbrano mesto. Želeni jezik uravnavamo s tipkama ( in ). Izbrani jezik s tipko ENTER- ( ) potrdimo ali s tipko ESC odklonimo. FR SI Réglage de la langue Tenir appuyée la touche MENU pendant quelques secondes Sélectionner l option 1 Einstellungen avec les touches pourvues de flèches ( et ) puis confirmer avec la touche ENTREE ( ) Sélectionner l option Sprache avec les touches pourvues de flèches ( et ) puis confirmer avec la touche ENTREE ( ) Régler la langue souhaitée avec les touches pourvues de flèches ( et ) Confirmer la langue avec la touche ENTREE ( ) ou rejeter la sélection avec la touche ECHAP Nastavení jazyka Stiskněte na několik sekund klávesu MENU. PL RC Ustawienia j zyka Przycisk MENU wcisnąć i przytrzymać na kilka sekund Wybór punktu menu 1 Einstellungen przy pomocy klawiszy strzałek ( i ) i potwierdzenie wciśnięciem klawisza ENTER ( ) Wybór punktu podmenu Sprache przy pomocy klawiszy strzałek ( i ) i potwierdzenie wciśnięciem klawisza ENTER ( ) aż kursor przeskoczy na wartość ustawianą Ustawić pożądany język klawiszami strzałek ( i ) Potwierdzić pożądany język klawiszem ENTER ( ) lub porzucić wciśnięciem klawisza ESC 语 言 设 置 Zvolte bod menu 1 Einstellungen pomocí kláves se šipkami ( a ) a potvrďte jej stisknutím klávesy ENTER ( ). Zvolte bod podmenu Sprache pomocí kláves se šipkami ( a ) a potvrďte jej stisknutím klávesy ENTER ( ), dokud nepřeskočí kurzor na nastavení hodnoty. Nastavte potřebné jazyky pomocí kláves se šipkami ( a ). 按 住 菜 单 键 几 秒 钟 菜 单 点 项 的 选 择 "1 Einstellungen" 调 上 下 箭 头 键 ( 和 ), 然 后 按 确 认 键 ( ) 确 认 次 级 菜 单 点 项 的 选 择 "Sprache" 调 上 下 箭 头 键 ( 和 ), 然 后 按 确 认 键 ( ) 直 到 光 标 跳 到 调 整 值 调 上 下 箭 头 键 ( 和 ) 来 设 置 所 需 语 言 Potvrďte zvolené jazyky klávesou ENTER ( ) nebo je zrušte klávesou ESC. 用 确 认 键 ( ) 来 确 认 所 选 语 言, 或 者 通 过 ESC- 键 拒 绝 对 这 个 语 言 的 选 择 IT Impostare la lingua PT Definição do idioma Tenere premuto per qualche secondo il pulsante MENUE Manter a tecla MENUE premida durante alguns segundos Selezionare la voce di menu 1 Einstellungen con i pulsanti a freccia ( e ), confermare premendo il pulsante INVIO ( ) Selecção do ponto do menu 1 Einstellungen através das teclas de setas ( e ) e confirmar premindo a tecla ENTER ( ) Selezionare la voce sottomenu Sprache con i pulsanti a freccia ( e ), confermare premendo pulsante INVIO ( ) finché il cursore si troverà sul valore dell impostazione Selecção do ponto do submenu Sprache das teclas de setas ( e ) e confirmar premindo a tecla ENTER ( ) até o cursor saltar para o valor de definição Settare la lingua desiderata con i pulsanti a freccia ( e ) Definir o idioma pretendido através das teclas de setas ( e ) Con il pulsante INVIO ( ) confermare la lingua selezionata oppure annullare con il pulsante ESC. Confirmar o idioma seleccionado através da tecla ENTER ( ) ou cancelar através da tecla ESC NL De taal instellen De MENU-toets enkele seconden ingedrukt houden Het menupunt 1 Einstellungen met de pijltjestoetsen ( en ) selecteren en bevestigen door middel van de ENTER-toets ( ) Het submenupunt Sprache met de pijltjestoetsen ( en ) selecteren en bevestigen door middel van de ENTER-toets ( ) tot de cursor naar de instellingswaarde springt De gewenste taal met de pijltjestoetsen ( en ) instellen De geselecteerde taal met de ENTER-toets ( ) bevestigen of door de ESC-toets afwijzen ES Seleccionar el idioma Mantener pulsada la tecla MENUE durante algunos segundos Seleccionar la opción 1 Einstellungen con las teclas de flecha ( y ) y confirmar pulsando la tecla ENTER ( ) Seleccionar la subopción Sprache con las teclas de flecha ( y ) y confirmar pulsando la tecla ENTER ( ) hasta que el cursor salte al valor de ajuste Configurar el idioma deseado con las teclas de flecha ( y ) Confirmar el idioma elegido con la tecla ENTER ( ) o desechar la selección de idioma pulsando la tecla ESC

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmänt...SE-2 2 Värmepumpdator...SE-2 3 Snabbanvisning...SE Val av driftsätt... SE Ändring av inställningsvärden... SE Inställningar och driftsdata... SE-3 4 Betjäning...SE-4 5 Driftsätt...SE-5 6 Anpassning av värmedriften...se-5 7 Varmvatten - Uppvärmning...SE Spärrtider för varmvattenberedningen... SE Termisk desinfektion... SE-6 8 Menystruktur...SE Inställningar... SE Driftsdata... SE Historik... SE-12 9 Indikeringar på displayen...se Normal driftstatus... SE Störningsmeddelanden... SE-15 SE-1

4 1 1 Allmänt Anvisningarna i monterings- och driftsanvisningen skall iakttas vid installation, drift och underhåll. Endast auktoriserad fackpersonal får installera och reparera apparaten. Allvarliga risker kan uppstå för användaren genom osakkunniga reparationer. Enligt gällande bestämmelser måste monteringsoch driftsanvisningen alltid finnas till hands och stå fackmannen till förfogande vid arbeten på apparaten. Vi ber dig därför att överlämna denna monterings- och driftsanvisning till den som flyttar in efter dig (hyresgäst eller ägare). Anslut inte apparaten om den uppvisar uppenbara, synliga skador. Kontakta leverantören om så är fallet. Använd endast original-reservdelar för att undvika följdskador. Iaktta alltid miljörelevanta föreskrifter beträffande återvinning, återanvändning och avfallshantering av driftmedel och komponenter, enligt gängse normer. Föreskrifter och säkerhetsanvisningar! Inställnings- och justeringsarbeten i apparetens inre får endast företas av auktoriserad installatör. Värmepumpdatorn får endast köras i torra utrymmen med en temperatur mellan 0 C och 35 C. Bildning av vattenfilm genom inträngande fukt får inte förekomma. För att garantera värmepumpens frostskyddsfunktion, får värmepumpdatorn inte vara spänningsfri och värmepumpen måste genomströmmas. 2 Värmepumpdator Värmepumpdatorn är funktionsnödvändig för driften av luft-, glykol- och vatten/vatten-värmepumpar. Den reglerar bivalenta, monovalenta eller monoenergetiska värmeanläggningar och övervakar köldkretsens säkerhetsorgan. Den installeras antingen i värmepumpens hus eller levereras som regulator för väggmontering tillsammans med pumpen. Den reglerar både anläggningen för värmenyttjandet och värmekällan. Funktionsöversikt Komfortbetjäning med 6 knappar Stor, översiktlig, belyst LC-display med driftstatus- och serviceindikeringar Uppfyller energiförsörjningsföretagens (EFF) krav Dynamisk menyföring, anpassad till den konfigurerade värmepumpanläggningen Gränssnitt för fjärrkontrollstation med identisk menyföring Returtemperaturstyrd reglering av värmedriften via utetemperaturen, inställbart fast värde eller rumstemperatur Aktivering av upp till 3 värmekretsar Prioritetskoppling kylning först varmvattenberedning först uppvärmning först simbassäng Aktivering av värmedon 2 (olje- eller gaspanna resp. doppvärmeelement) Aktivering av en blandare för värmedon 2 (olje-, gaspanna, panna för fast bränsle eller regenerativ värmekälla) Specialprogram fär värmedon 2 för att säkerställa den minimala löptiden (oljepanna) resp. den minimala laddningstiden (huvudtank) Aktivering av en flänsvärmning för målinriktad eftervärmning av varmvattnet med inställbara tidsprogram och för termisk desinfektion Behovsstyrd styrning av upp till 5 cirkulationspumpar Avfrostningsstyrning för minimering av avfrostningsenergin genom en glidande, självanpassande cykeltid för avfrostningen Kompressorstyrning för jämn belastning av kompressorerna på värmepumpar med två kompressorer Timräknare för kompressorer, cirkulationspumpar, värmedon 2 och flänsvärmning Tangentbordsspärr, barnsäkring Larmminne med datum- och tidsangivelse Gränssnitt för kommunikationen via datorn med möjlighet till visualisering av värmepumpens parametrar Automatiserat program för målinriktad värmetorkning av massagolv, start- och sluttiden sparas SE-2

5 Snabbanvisning Snabbanvisning 3.1 Val av driftsätt Välj önskat driftsätt genom att trycka på Modus-knappen (textmeddelande). Efter genomförd inställning omkopplas driftsättet efter en väntetid på 10 sekunder (symboländring i indikeringen). Kylning Sommar Automatik Semester Party Anläggningen arbetar i kylningsdrift. Endast varmvattnet och vattnet för simbassängen värms upp. Frostskydd finns. Programmerade höjnings- och sänkningstider inleds automatiskt. Temperatursänkning och varmvattenspärr för en inställbar tid. Programmerad sänkning av värmekarakteristiken ignoreras. 2. Värmedon Värmepumpen spärras. Värmen alstras via värmedon Ändring av inställningsvärden Håll MENY-knappen intryckt i några sekunder. Välj önskad menypunkt med pilknapparna ( och ). Bekräfta med ENTER ( ). Välj önskad undermenypunkt med pilknapparna ( och ). Tryck på ENTER ( ) tills markören hoppar till inställningsvärdet. Ändra inställningsvärdet med pilknapparna ( och ) till önskat värde. Bekräfta det ändrade värdet med ENTER ( ) eller förkasta det med ESC. 3.3 Inställningar och driftsdata Menyn för inställningen av anläggningsspecifika parametrar (se kap. 8 på sid. 7). I dynamiska menyer visas enbart de inställningar som krävs. Klocka Inställning av klockslaget och aktivering av den automatiska omkopplingen mellan sommar-/vintertid. Modus Olika inställningar för driftsätt (jfr. Ändring av inställningsvärden på sid. 3). 1. Värmekrets Inställningar för värmekrets Värmekrets Inställningar för värmekrets Värmekrets Inställningar för värmekrets 3. Kylning Inställningar för kylningsdrift. Varmvatten Inställningar för varmvattenberedningen. Simbassäng Inställningar för simbassängsuppvärmningen. Datum Inställning av datum. (krävs endast vid skottår) Språk Inställning av önskat språk för menyföringen. Värmekarakteristik (se kap. 6 på sid. 5) Värmekarakteristiken kan anpassas till individuella temperaturbehov med knapparna varmare/kallare på huvudskärmen. Höj/sänk temperaturen med knapparna /. För värmekrets 2 / 3 görs denna inställning i menyn "Värmekrets 2 / Värmekrets 3". Varmvatten Uppvärmning (se kap. 7 på sid. 6) Under menypunkten "Inställningar Varmvatten" kan förutom varmvattentemperaturen även en spärrtid för varmvattnets uppvärmning ställas in, så att varmvattenberedningen exempelvis sker nattetid. Dessutom finns möjlighet till en tidsstyrd eftervärmning av varmvattnet med hjälp av en flänsvärmning. Menyn för driftsdata (se kap. 8.2 på sid. 10) Indikering av de uppmätta givarvärdena. Menyn för historik (se kap. 8.3 på sid. 12) Indikering av löptider och sparade data (t.ex. störningar). Displayindikeringar (se kap. 9 på sid. 13) Indikering av värmepumpanläggningens aktuella drift. Störningsmeddelanden: (ESC-knappen blinkar) - VP störning Tyder på defekter i värmepumpen. Informera kundtjänsten. - Störning anläggning - Kortslutning eller brott Tyder på en defekt eller felinställning i anläggningen. Informera din installatör. Brott eller kortslutning i en givare. Informera din installatör. SE-3

6 4 4 Betjäning Värmepumpdatorns betjäning sker via 6 tryckknappar: Esc, Modus, Meny,,,. Beroende av den aktuella indikeringen (standard eller meny) tilldelas dessa knappar olika funktioner. Värmepumpens och värmeanläggningens driftstatus visas i klartext på 4 x 20 tecken LC-displayen (se kap. 9 på sid. 13). 6 olika driftsätt kan väljas: Kylning, Sommar, Auto, Party, Semester, Värmedon 2. Menyn består av 3 huvudnivåer: inställningar, driftsdata, historik (se kap. 6 på sid. 5). fig. 4.1: Standardindikering LC-display huvudskärm med betjäningsknappar INFORMATION Kontrast: Kontrasten för indikeringen på displayen kan ställas in. Tryck på knapparna (MENY) och ( ) och håll dem samtidigt så länge nedtryckta, tills inställningen har avslutats. Tryck samtidigt in knappen ( ) för att öka kontrasten eller knappen ( ) för att minska kontrasten. INFORMATION Tangentbordsspärr, barnsäkring! För att förhindra en oavsiktlig felinställning på värmepumpdatorn, tryck på knappen (Esc) i ca 5 sekunder tills indikeringen Tangentbordsspärr aktiv visas. Upphäv tangentbordsspärren på samma sätt. Knapp Standardindikering (fig. 4.1 på sid. 4) Ändring av inställningar (kap. 8 på sid. 7) Esc Aktivera resp. deaktivera tangentbordsspärren Kvittera en störning Lämna menyn och gå tillbaka till huvudskärmen Gå tillbaka från en undermeny Lämna ett inställningsvärde utan att överta ändringar Modus Val av driftsätt (se kap. 5 på sid. 5) Ingen åtgärd Meny Gå till menyn Ingen åtgärd Förskjut värmekurvan nedåt (kallare) Scrolla mellan menypunkterna en nivå nedåt Ändra ett inställningsvärde nedåt Förskjut värmekurvan uppåt (varmare) Scrolla mellan menypunkterna en nivå uppåt Ändra ett inställningsvärde uppåt Ingen åtgärd Välj ett inställningsvärde under motsvarande menypunkt Lämna ett inställningsvärde och överta ändringar Gå till en undermeny tab. 4.1: Betjäningsknapparnas funktion SE-4

7 Driftsätt 6 5 Driftsätt Via knappen (Modus) kan 6 olika driftsätt väljas. Omkopplingen sker med tidsfördröjning. Med varje tryck på knappen kan driftsättet ändras i nedan angiven ordningsföljd. INFORMATION Spärra värmepumpdriften I driftsätt Värmedon 2 spärras värmepumpen, på monoenergetiska anläggningar sker uppvärmningsdriften och varmvattenberedningen via el-värmestavarna, på bivalenta anläggningar via värmedon 2. KYLNING Kan endast väljas när kylregulatorn är ansluten (se Montering och idrifttagning) SOMMAR Anläggningen arbetar i kylningsdrift, separata styrfunktioner blir aktiva. Detta driftsätt kan endast aktiveras, när en kylregulator är ansluten till värmepumpdatorn och funktionen Kylning har frigivits i förkonfigurationen. I driftsätt SOMMAR uppvärms endast varmvattnet och vattnet för simbassängen via värmepumpen. Rumsuppvärmningen aktiveras inte. (Frostskydd finns). AUTOMATIK SEMESTER (sänkningsdrift) PARTY (dagdrift) Värmedon 2 (VD 2) Värmepumpen arbetar i automatisk drift. Programmerade sänkningstider, höjningstider och spärrtider för rumsuppvärmningen och varmvattenuppvärmningen inleds automatiskt. Varmvattenuppvärmningen, rumsuppvärmningen och uppvärmningen för simbassängsvattnet inleds beroende av prioriteten. Värmepumpen och värmedon 2 till- resp. frånkopplas behovsorienterat. I driftsätt Semester aktiveras en sänkning av värmekarakteristiken samt varmvattenspärren. Båda funktionerna är då oberoende av tidsstyrningen. Det är de inställda sänkningsvärdena som gäller. Tiden för driftsättet Semester kan ställas in i menyn "1 Inställningar Modus Semesterdrift. Efter utgången av denna tid omkopplas automatiskt till automatisk drift igen. I driftsätt Party ignoreras en programmerad sänkning av värmekarakteristiken. Tiden för driftsättet Party kan ställas in i menyn "1 Inställningar Modus Partydrift. Efter utgången av denna tid omkopplas automatiskt till automatisk drift igen. I detta driftsätt frånkopplas värmepumpen och hela värmeförsörjningen sker via värmedon 2 (VD 2). På monoenergetiska anläggningar utgörs värmedonet av doppvärmeelementet, på bivalenta anläggningar är det olje- eller gasuppvärmningen. Tidsprogrammen och inställningarna för värmekurvorna förblir aktiva. 6 Anpassning av värmedriften Vid idrifttagningen anpassas värmekarakteristiken till de lokala förhållandena på uppställningsplatsen. Värmekarakteristiken kan anpassas till individuella temperaturbehov med pilknapparna varmare/kallare på huvudskärmen. Med knappen höjs temperaturen, balkindikeringen i den sista raden rör sig åt höger. Med knappen reduceras temperaturen, balkindikeringen i den sista raden rör sig åt vänster. För värmekrets 2 / 3 görs denna inställning i menyn "Värmekrets 2 / Värmekrets 3". Den inställda värmekarakteristiken kan tidsstyrt sänkas eller höjas. Exempelvis kan värmekarakteristiken sänkas nattetid i dåligt isolerade byggnader eller en för stark nedkylning av värmeytorna kan förhindras genom en höjning före spärrtiden. När höjning och sänkning överlagras, så är det höjningen som har prioritet. INFORMATION Energieffektiv drift För en energieffektiv drift av värmepumpen och värmeanläggningen, bör temperaturnivån som skall alstras av värmepumpen, vara så låg som möjligt. I väl isolerade byggnader ger en jämn, kontinuerlig uppvärmningsdrift utan sänkningstider i regel lägre energikostnader, eftersom effekttoppar med höga matningstemperaturer undviks och samma behagliga rumsklimat uppnås vid lägre temperaturer. Spärrtider kan kompenseras genom en höjning som aktiveras ca 1 timme före spärrtiden. SE-5

8 7 7 Varmvatten - Uppvärmning Värmepumpdatorn fastställer automatiskt de maximalt möjliga varmvattentemperaturerna i värmepumpdrift. Önskad varmvattentemperatur kan ställas in i menyn "Inställningar Varmvatten Varmvatten börtemperatur. Varmvattentemperatur - VP maximum För att uppnå en så hög värmepumpandel som möjligt för varmvattenberedningen, fastställer regulatorn automatiskt den maximalt möjliga varmvattentemperaturen i värmepumpdrift beroende av den aktuella värmekällans temperatur. Ju lägre värmekällans temperatur är (t.ex. utetemperatur, glykoltemperatur) desto högre är den varmvattentemperatur som kan uppnås. Varmvattentank utan flänsvärmning Överstiger den inställda börtemperaturen för varmvattnet den varmvattentemperatur som maximalt kan uppnås i värmepumpdrift, avbryts varmvattenberedningen när den så kallade VP maximum-temperaturen uppnåtts. Varmvattentank med flänsvärmning Överstiger den inställda börtemperaturen för varmvattnet den varmvattentemperatur som maximalt kan uppnås i värmepumpdrift, avbryts varmvattenberedningen med värmepumpen när den så kallade VP maximum-temperaturen uppnåtts och önskad varmvattentemperatur eftervärms via flänsvärmningen. INFORMATION Eftervärmning med flänsvärmning I anslutning till en varmvattenberedning med värmepumpen, kan eftervärmningen på anläggningar med flänsvärmning ske med högre temperaturer. Nästa varmvattenuppvärmning sker först efter att temperaturen sjunkit under VP maximum-temperaturen igen, så att grunduppvärmningen kan ske via värmepumpen. 7.1 Spärrtider för varmvattenberedningen Under menypunkten "Inställningar Varmvatten Varmvattenspärr" kan förutom varmvattentemperaturen även spärrtider för varmvattenuppvärmningen programmeras. Under denna tid sker ingen varmvattenuppvärmning. Vid en tillräckligt stort dimensionerad varmvattentank, rekommenderas att varmvattenuppvärmningen resp. eftervärmningen aktiveras under natten för att kunna utnyttja de lägre tarifferna. 7.2 Termisk desinfektion Under menypunkten "Inställningar Varmvatten Termisk Desinfektion" kan på bivalenta anläggningar resp. på varmvattentankar med inbyggd flänsvärmning, en termisk desinfektion med varmvattentemperaturer på upp till 85 C göras. Den termiska desinfektionen kan programmeras med en inställbar starttid för varje veckodag. SE-6

9 Menystruktur Menystruktur 8.1 Inställningar Samtliga inställningar som kan genomföras av användaren genomförs under menypunkten "Inställningar". I nedanstående tabell framställs förutom menystrukturen och förklaringarna även motsvarande inställningsområden i höger kolumn. Värden som visas i fet stil är fabriksinställningar. Till menyn Inställningar kommer du genom att trycka på knappen (MENY) i ca 5 sekunder och bekräfta menypunkten Inställningar med ENTER. INFORMATION Dynamiska menyer Nedan beskrivs hela menyn. Vid idrifttagningen anpassas reglerfunktionerna och menyernas uppbyggnad till den existerande anläggningen. Menypunkterna som inte är relevanta för dessa inställningar visas inte. Exempel: Inställningar för varmvattenberedningen kan endast företas, om menypunkten "Varmvattenberedning" har konfigurerats med "Ja" i förkonfigurationen. Förkortningar: VD 2 Värmedon 2 (t.ex. värmepanna) Anläggningsspecifika parametrar Menyn för inställning av klockslaget. Automatisk omkoppling mellan sommar- och vintertid kan väljas. Inställningsnivå för driftsätt Val av driftsätt. En ändring är även möjlig via Modus-knappen. Inställningar för värmekrets 1. Inställd tid för partydriften i timmar. Efter utgången av den inställda tiden omkopplas automatiskt till automatisk drift. Inställd tid för semesterdriften i dagar. Efter utgången av den inställda tiden omkopplas automatiskt till automatisk drift. Inställning av önskad rumsbörtemperatur vid aktiverad rumstemperaturreglering. Inställningar för sänkning av värmekarakteristiken, värmekrets 1. Inställning av tiderna där en sänkning för värmekrets 1 skall genomföras. Inställning av temperaturvärdet med vilket värmekarakteristiken för värmekrets 1 skall sänkas. Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid eller båda tiderna skall aktiveras för en sänkning. Dagsöverskridande sänkningar aktiveras resp. deaktiveras vid midnatt. Inställningar för höjning av värmekarakteristiken, värmekrets 1 Inställning av tiderna där en höjning för värmekrets 1 skall genomföras. Inställningsomr åde Internationell indikering 24h Sommar Auto Party Semester VD 2 Kylning ,0 C... 20,0 C... 30,0 C 00: :59 0K... 19K N T1 T2 J 00: :59 SE-7

10 8.1 Inställning av temperaturvärdet med vilket värmekarakteristiken för värmekrets 1 skall höjas. Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid eller båda tiderna skall aktiveras för en höjning. Dagsöverskridande höjningar aktiveras resp. deaktiveras vid midnatt. Inställningar för värmekrets 2 / 3 Parallellförskjutning av den inställda värmekurvan för värmekrets 2/3. Med varje tryck på en av pilknapparna, förskjuts värmekurvan 1 C uppåt (varmare) resp. nedåt (kallare). Inställningar för sänkning av värmekarakteristiken för värmekrets 2/3. Inställning av tiderna där en sänkning för värmekrets 2/3 skall genomföras. Inställning av temperaturvärdet med vilket värmekarakteristiken för värmekrets 2/3 skall sänkas. Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid eller båda tiderna skall aktiveras för en sänkning. Dagsöverskridande sänkningar aktiveras resp. deaktiveras vid midnatt. Alla inställningar för en höjning av värmekarakteristiken, värmekrets 2/3. Inställning av tiderna där en höjning för värmekrets 2/3 skall genomföras. Inställningsomr åde 0K... 19K N T1 T2 J Balk 00: :59 0K... 19K 00: :59 Inställning av temperaturvärdet med vilket värmekarakteristiken för värmekrets 2/3 skall höjas. 0K... 19K Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid N eller båda tiderna skall aktiveras för en höjning. T1 Dagsöverskridande höjningar aktiveras resp. deaktiveras vid T2 midnatt. J Inställningar för kylningsdriften. Inställning av önskad returbörtemperatur när dynamisk kylning har aktiverats. 10 C C C Inställning av rumsbörtemperaturen vid statisk kylning. Ärvärdet mäts vid rumsklimatstationen 1. 15,0 C... 20,0 C... 30,0 C Inställningar för varmvattenberedningen. Inställning av önskad varmvattentemperatur. 30 C C C Inställning av tidsprogrammen för varmvattenspärren. Anläggningsspecifika parametrar Inställning av tiderna där varmvattenberedningen är spärrad. 00: :59 N T1 T2 J SE-8

11 Menystruktur 8.1 Anläggningsspecifika parametrar Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid eller båda tiderna skall aktiveras för en sänkning. Dagsöverskridande sänkningar aktiveras resp. deaktiveras vid midnatt. Vid en termisk desinfektion värms varmvattnet en gång upp till önskad temperatur. Funktionen avbryts automatiskt när denna temperatur har uppnåtts eller senast efter 4 timmar. Inställningsomr åde Inställning av starttiden för den termiska desinfektionen. 00: :59 Inställning av den varmvattentemperatur som skall uppnås vid 60 C termisk desinfektion C C Separat för varje veckodag kan du välja om en termisk N desinfektion önskas vid den inställda starttiden. J Med inställningen Reset Ja, återställs de fastställda, maximala Nej varmvattentemperaturerna i VP-drift till 65 C. Inställningsvärdet sätts automatiskt på Nej igen. Ja Inställning för simbassängsvattnets beredning. Inställning av tidsprogrammen för simbassängsspärren. Inställning av tiderna där vattenberedningen för simbassängen är 00:00 spärrad :59 Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid N eller båda tiderna skall aktiveras för en sänkning. T1 Dagsöverskridande sänkningar aktiveras resp. deaktiveras vid T2 midnatt. J Inställning av datum, år, dag, månad och veckodag. Menyföringens språk kan väljas bland de konfigurerade språken. DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NEDERLAND PORTUGUES POLSKY SVENSKA SLOVENSKO ESPANOL CESKY N T1 T2 J SE-9

12 Driftsdata Samtliga aktuella driftstillstånd visas under menypunkten "Driftsdata". Till menyn Driftsdata kommer du genom att trycka på knappen (MENY) i ca 5 sekunder och välja menypunkten Driftsdata med pilknapparna. Bekräfta sedan med ENTER. Följande data kan avläsas i menyn "Driftsdata" beroende av anläggningens konfiguration: Indikering av givare och anläggningsvärden Indikering Utetemperaturen används för beräkningen av alltid returbörtemperaturen, frostskyddsfunktionerna och avfrostningen. Visar den beräknade returbörtemperaturen för värmekrets 1. Visar den på givaren uppmätta returtemperaturen, värmekrets 1. Denna temperatur är regleringsstorheten för värmekrets 1. inte vid endast statisk kylning med reversibel VP alltid Visar den på givaren uppmätta matningstemperaturen. Denna temperatur används för frostskyddsfunktionerna och för att säkerställa avfrostningen. Visar den beräknade börtemperaturen för värmekrets 2. Visar den minsta möjliga temperaturen vid statisk kylning, beräknad från daggpunkten plus daggpunktsavståndet. Visar den på givaren uppmätta temperaturen för värmekrets 2. Denna temperatur är bl.a. regleringsstorheten för värmekrets 2. Visar den beräknade börtemperaturen för värmekrets 3. Visar den på givaren uppmätta temperaturen för värmekrets 3. Denna temperatur är regleringsstorheten för värmekrets 3. Anger om ett aktiveringskommando för uppvärmningen föreligger. Även om ett aktiveringskommando föreligger, kan det hända att värmepumpen inte sätts igång (t.ex. spärrtid energiförsörjningsföretag EFF). En pågående spolningstid indikeras genom Spola värmeanläggning. En spärr av VP vid tillräckligt höga temperaturer i tanken visas genom Bivalent-Regenerativ. Visar vilka värmedon som får användas för att uppfylla uppvärmningskommandot. 1: max. 1 kompressor, 2: max. 2 kompressorer, 3: max. 2 kompressorer och ett andra värmedon Givare för registrering av avfrostningens slut vid bränngasavfrostning. Visar den uppmätta temperaturen i tanken vid bivalentregenerativa anläggningar. Visar den uppmätta returtemperaturen under kylningsdriften, uppmätt vid ingången till värmeväxlaren. Visar den uppmätta matningstemperaturen under kylningsdriften, uppmätt vid värmeväxlarens utgång. luft-vp eller givare ansluten 2. värmekrets värmedrift kylningsdrift endast statisk kylning reversibel VP eller VK 2 2. VK eller kylningsdrift vid endast statisk kylning med reversibel VP 3. värmekrets värmedrift 3. värmekrets värmedrift minst 1 värmekrets uppvärmningsdrift luft-vp med bränngasavfrostni ng bivalentregenerativ kylfunktion passiv kylningsdrift kylfunktion passiv SE-10

13 Menystruktur 8.2 Indikering av givare och anläggningsvärden Indikering Visar den uppmätta temperaturen på givaren för frostskydd köld. Denna temperatur används för att säkra insatsgränserna under VP reversibel kylningsdrift kylningsdrift. Visar den aktuella rumsbörtemperaturen vid statisk kylning. kylfunktion statisk kylning kylningsdrift Visar den uppmätta rumstemperaturen på rumsklimatstationen 1. Denna temperatur är regleringsstorheten för den statiska kylningen. kylfunktion statisk kylning eller rumsreglering Visar den uppmätta rumsfukten på rumsklimatstationen 1. Detta värde används för beräkningen av daggpunkten vid statisk kylning. kylfunktion statisk kylning Visar den uppmätta rumstemperaturen på rumsklimatstationen 2. Detta värde används för beräkningen av daggpunkten vid statisk kylning. Visar den aktuella rumsfukten på rumsklimatstationen 2. Detta värde används för beräkningen av daggpunkten vid statisk kylning. Visar om ett aktiveringskommando för kylningen föreligger. Visar den aktuella börtemperaturen för varmvattnet. Visar den uppmätta varmvattentemperaturen. Denna temperatur är regleringsstorheten för varmvattenberedningen. Visar om ett aktiveringskommando för varmvattnet föreligger. Även om ett aktiveringskommando föreligger, kan det hända att värmepumpen inte sätts igång (t.ex. spärrtid energiförsörjningsföretag EFF). En spärr av VP vid tillräckligt höga temperaturer i tanken visas genom Bivalent-Regenerativ. Visar om ett aktiveringskommando för simbassängen föreligger. Även om ett aktiveringskommando föreligger, kan det hända att värmepumpen inte sätts igång (t.ex. spärrtid energiförsörjningsföretag EFF). En spärr av VP vid tillräckligt höga temperaturer i tanken visas genom Bivalent-Regenerativ. Visar den uppmätta temperaturen på värmekällans utgång resp. på värmepumpens köldkrets. Denna temperatur används för att säkra den nedre insatsgränsen. Visar den typ av värmepump som registrerats via kodningsmotståndet. Visar programvaruversionen för värmeregulatorn inklusive Bootoch Biosversionen samt den giltiga nätverksadressen. kylfunktion statisk kylning 2 rumsstationer kylfunktion statisk kylning 2 rumsstationer kylfunktion kylningsdrift varmvatten givare varmvatten givare varmvatten simbassäng SW (glykolvatten) eller VV VP med integrerad regulator alltid alltid Visar programvaruversionen för kylregulatorn inklusive Boot- och Biosversionen samt den giltiga nätverksadressen. Visar om en kylregulator finns i nätverket (regulator kylning) och om nätverket arbetar korrekt (nätverk ok). kylfunktion kylfunktion INFORMATION Aktiveringskommando för uppvärmningen Om "Returbörtemperaturen" minus "Hysteres returtemperaturen" ligger över den aktuellt uppmätta "Returtemperaturen", så föreligger ett aktiveringskommando för uppvärmningen. SE-11

14 8.3 Indikeringen för varmvattentemperaturen visar, med vilket värmedon ett varmvattenkommando bearbetas. fig. 8.1: Indikering varmvattentemperatur 8.3 Historik I menyn "Historik" kan löptiderna för kompressorn (-erna), cirkulationspumparna och andra komponenter på värmeanläggningen med värmepumpar avläsas. Till menyn Historik kommer du genom att trycka på knappen (MENY) i ca 5 sekunder och välja menypunkten Historik med pilknapparna. Bekräfta sedan med ENTER. Beroende av anläggningens konfiguration står följande värden till förfogande: Indikering av löptider och sparade data Indikering Den hittills totala löptiden för kompressor 1. alltid Den hittills totala löptiden för kompressor 2. 2 kompressorer Den hittills totala löptiden för värmedon 2. bivalent eller monoenergetisk Den hittills totala löptiden för glykolcirkulationspumpen eller brunnspumpen. Löptiden är pga. pumpmatning och pumpretur större än summan för kompressorernas löptider. Den hittills totala löptiden för fläkten. Löptiden är pga. avfrostningar (under avfrostningen är fläkten frånkopplad) mindre än summan för kompressorernas löptider. Den hittills totala löptiden för värmecirkulationspumpen. Den hittills totala löptiden för kompressorn i kylningsdrift. Den hittills totala löptiden för varmvattencirkulationspumpen. Den hittills totala löptiden för simbassängens cirkulationspump. Löptiden för flänsvärmningen när den var inkopplad för varmvattenberedningen. Det sist inkomna störningsmeddelandet visas med datum, klockslag och uppgift om orsaken. Det näst sist inkomna störningsmeddelandet visas med datum, klockslag och uppgift om orsaken. Här visas det sista, fullständigt avverkade funktionsvärmningsprogrammets start och slut. Här visas det sista, fullständigt avverkade härdningsvärmningsprogrammets start och slut. SW (glykolvatten) eller VV VP LW (luft-vatten) VP alltid VP reversibel varmvatten simbassäng varmvatten givare doppvärmeeleme nt alltid alltid alltid alltid SE-12

15 Indikeringar på displayen Indikeringar på displayen Värmepumpanläggningens aktuella status kan direkt avläsas på LC-displayen. 9.1 Normal driftstatus Här visas normal driftstatus och driftstatus som betingas av krav från energiförsörjningsföretaget (EFF) eller värmepumpens säkerhetsfunktioner. På displayen visas endast de uppgifter som är relevanta för anläggningens konfiguration eller VP-typen. Värmepumpen är inte igång då inget uppvärmningskommando föreligger. Värmepumpen går i värmedrift. Värmepumpen går med aktiv kylning. Värmepumpen går för varmvattenberedningen och värmer varmvattentanken. Värmepumpen går och värmer vattnet för simbassängen. Värmepumpen och värmedon 2 går i värmedrift. Värmepumpen och värmedon 2 är igång och värmer vattnet för simbassängen. Värmepumpen och värmedon 2 är igång för uppvärmning av varmvattnet och värmer varmvattentanken. Värmepumpen startar efter utgången av den minimala stilleståndstiden för att uppfylla ett uppvärmningskommando. Den minimala stilleståndstiden skyddar värmepumpen och kan ta upp till 5 minuter. Värmepumpen startar efter utgången av brytspelsspärren för att sedan uppfylla ett uppvärmningskommando. Brytspelsspärren är ett krav från energiförsörjningsföretaget och kan ta upp till 20 minuter. Max. 3 inkopplingar per timme är tillåtna. Värmepumpen startar efter utgången av nätinkopplingsbelastningen för att sedan uppfylla ett uppvärmningskommando. Nätinkopplingsbelastningen är ett krav från energiförsörjningsföretaget efter spänningens återinkoppling eller efter EFF-spärren och kan ta upp till 200 sekunder. Värmepumpen startar efter utgången av EFF-spärrtiden. EFF-spärren förinställs av energiförsörjningsföretaget och kan ta upp till två timmar, beroende av energiförsörjningsföretaget. Aktiveringen resp. deaktiveringen sker genom energiförsörjningsföretaget. Värmepumpen har frånkopplats genom en extern spärrsignal på ingången ID4. Värmepumpen startar efter primärpumpmatningen som kan ta upp till 3 minuter (säkerhetsfunktion). Värmepumpen har frånkopplats pga. att lågtrycksgränsen har uppnåtts. Värmepumpen återinkopplas automatiskt. Värmedon 2 (VD 2) övertar värmeförsörjningen så länge tills värmepumpen automatiskt tillkopplas igen. Värmepumpen har frånkopplats pga. att lågtrycksgränsen har uppnåtts. Värmepumpen återinkopplas automatiskt. Värmedon 2 (VD 2) övertar värmeförsörjningen så länge tills värmepumpen automatiskt tillkopplas igen. Värmepumpen har frånkopplats pga. att den nedre insatsgränsen har uppnåtts. Värmepumpen återinkopplas automatiskt, så snart värmekällans temperatur är tillräckligt hög igen (säkerhetsfunktion). Värmepumpen har frånkopplats pga. att högtrycksgränsen har uppnåtts och återinkopplas automatiskt igen (högtryckssäkringsprogram). SE-13

16 9.1 Värmepumpen är spärrad. Orsaken till spärren visas med följande förkortningar: UT: Utetemperaturen ligger under -25 C (resp. -15 C) eller över 35 C. BA: Vid aktivt driftsätt "Bivalent-Alternativ" är utetemperaturen lägre än gränstemperaturen värmedon 2. Värmedon 2 är frigiven. BR: Vid aktivt driftsätt "Bivalent-Regenerativ" är temperaturen i tanken tillräckligt hög för att kunna bearbeta det föreliggande kommandot (rumsuppvärmning, varmvatten eller simbassäng). RT: Den aktuella returtemperaturen ligger över den tillåtna gränsen. VV: Eftervärmningen av varmvattnet via värmedon 2 är aktiv. SK: I menyn specialfunktioner har en systemkontroll aktiverats, som deaktiveras automatiskt igen efter 24 timmar. EFS: Det finns en EFF-spärr eller bryggan A1 (ID3-X2) är inte isatt. AVF: Vid aktiverad mätning för avfrostningen har matningstemperaturen under avfrostningen inte sjunkit som den brukar (specialfunktioner mätning avfrostning). Värmepumpen är frånkopplad, eftersom driftsätt Värmedon 2 (VD2) har aktiverats. Värmeförsörjningen sker via värmedon 2. Innan förångarens avfrostning startas, sker en genomflödesövervakning av uppvärmningsvattnet. Gäller endast för luft/vatten-värmepumpar. Proceduren tar maximalt 4 minuter. Värmepumpen avfrostar förångaren. Proceduren tar maximalt 8 minuter. Den maximala matningstemperaturen har överskridits. Efter att temperaturen har sjunkit igen, startas VP automatiskt (endast HT-VP). Vid omkoppling till driftsätt Kylning aktiveras en fördröjningstid på 5 minuter. Under denna tid är värmepumpen från. Eftersom frostskyddet har aktiverats, kan kölddonet inte kyla, trots att ett behov finns. Detta tillstånd avbryts automatiskt. Kölddonet kan inte kyla trots att ett behov föreligger, eftersom den aktuella matningstemperaturen ligger under insatsgränsen. Detta tillstånd avbryts automatiskt. Kölddonet kan inte kyla trots att ett behov föreligger, eftersom daggpunktsvakten är aktiv (extern ingång). Detta tillstånd avbryts automatiskt. Kölddonet kan inte kyla trots att ett behov föreligger, eftersom daggpunkten som beräknats av rumsklimatstationens givarvärden har underskridits. Detta tillstånd avbryts automatiskt. Passiv kylning, det finns inget kommando för värmepumpen. SE-14

17 Indikeringar på displayen Störningsmeddelanden Störningsmeddelanden delas på displayen principiellt upp i tre kategorier: Värmepump störning Anläggning störning och Givarfel Kundtjänsten behöver endast informeras om en störning på värmepumpen (VP störning) föreligger. Anteckna den under Driftsdata framställda programvaruversionen samt felmeddelandet. Efter åtgärdande av störningens orsak, måste störningen kvitteras med Esc. Följande meddelanden kan visas på bildskärmen. En värmepumpstörning tyder på en defekt i värmepumpen. Informera din installatör. Uppgifter om störningen (display), värmepumpens beteckning (typskylt) och värmepumpdatorns programvaruversion (driftsdata) är nödvändiga för en snabb och exakt feldiagnos. Följande värmepumpstörningar kan visas på displayen, beroende av anläggningens typ: lågtryck bränngastermostat frostskydd last kompressor En anläggningsstörning tyder på en defekt eller en felinställning i värmepumpanläggningen. Informera din installatör. Uppgifter om störningen, värmepumpens beteckning och regulatorns programvaruversion är nödvändiga för en snabb och exakt feldiagnos. Följande anläggningsstörningar kan visas på displayen, beroende av anläggningens typ: primärt motorskydd genomflöde brunn högtryck temp.differens Vid en anläggningsstörning kan ett brott eller en kortslutning på en givare föreligga. Informera din installatör. Uppgifter om störningen, värmepumpens beteckning och regulatorns programvaruversion är nödvändiga för en snabb och exakt feldiagnos. Följande givare kan vara defekta, beroende av anläggningens typ: returgivare frysskyddsgivare varmvattengivare frostskyddsgivare 2./3. värmekretsgivare yttre givare Detta meddelande kommer bara om den statiska kylningen är aktiverad och kan ha någon av följande orsaker: Brott eller kortslutning på en givare i rumsklimatstationen. Antalet anslutna rumsklimatstationer stämmer inte överens med antalet inställda rumsklimatstationer. Informera din installatör. INFORMATION Anläggningsstörning På monoenergetiska anläggningar aktiveras vid en värmepump- eller anläggningsstörning den minimala returbörtemperaturen (frostskydd finns). Vid manuell omkoppling till driftsätt Värmedon 2, sker uppvärmningen av byggnaden uteslutande via doppvärmeelementet. SE-15

18 9.2 SE-16

19 Indikeringar på displayen 9.2 SE-17

20 Garantivillkor och kundtjänstadress, se Monterings- och driftsanvisning värmepump. Misstag och ändringar förbehålles.

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R Monterings- och idrifttagningsanvisning för installatören WPM 2007 - Norm NTC-2 / NTC-10 (Givare) WPM 2006 - Norm NTC-2 / Norm NTC-2 (Givare) Värmepumpdator för låg-, medel- och högtemperatur-värmepumpar

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Användarhandbok. Danfoss fjärrenergi

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Användarhandbok. Danfoss fjärrenergi MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210/310 Användarhandbok Danfoss fjärrenergi Säkerhetsmeddelande Nödvändigt arbete med montering, igångkörning och underhåll ska endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. 2kanals Best. nr. : 5142 00 5kanals (2+3) Best. nr. : 5145 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Om anvisningarna

Läs mer

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791 G3133.1 sv Installationsanvisning Värmeregulator SYNCO 700 RMH760B-3 Montering A 49...70 mm 3110Z10 min. 110 mm 49...70 mm 3110Z11 B 44...65 mm 3110Z12 min. 105 mm 44...65 mm 3110Z13 min. 105 mm 44...65

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

Serviceanvisning. Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS. För installatören. Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten.

Serviceanvisning. Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS. För installatören. Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten. Serviceanvisning Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS För installatören Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten. 7 747 006 125 12/2006 SE Innehållsförteckning 1 Säkerhet........................................

Läs mer

Tappvarmvatten. Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD ECO Z0 2. Ändring av menyrader. Manuell styrning TILL/FRÅN

Tappvarmvatten. Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD ECO Z0 2. Ändring av menyrader. Manuell styrning TILL/FRÅN 1 RC avtängd (frostskydd) Rad, autoläge Rad, ej ur-funktion och eco Tappvarmvatten Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD 1 2 5 6 7 8 1 3 7 Pump VVC Pump Laddning Autodrift Nattsänkning Sänkning

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Innehållsförteckning / Bruksanvisning

Innehållsförteckning / Bruksanvisning Radiofjärrkontroll Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Eberspächer Svenska Eberspächer AB Skarpnäck info@eberspaecher.se www.eberspaecher.se Den dubbelriktade radiofjärrkontrollen TP5

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

ECL Comfort 210/310. Användarhandbok *087H9007* *VIKTY107*

ECL Comfort 210/310. Användarhandbok *087H9007* *VIKTY107* MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9007* *VIKTY107* Ytterligare dokumentation för ECL Comfort 210 och310, moduler och tillbehör finns på http://den.danfoss.com/ ECL Comfort 210/310 Användarhandbok Produced

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Användarhandbok DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 6 2 Inställningar............... 7 2.1 Frostskydd............

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2 DATA LOG En snabbguide för båda kopplingsur kan du hitta längst bak i denna beskrivning (sid 11) Instruktioner Beskrivning DATA LOG är ett digitalt kopplingsur med 1 kanal med LCD-display. Dess möjligheter

Läs mer

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 B3133sv2 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Värmeregulator RMH760B-1 Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 1. Första menysidan 2. 1:a tryck på INFO Här visas vilket driftläge som värmekretsen har. Driftläget

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

För användaren. Bruksanvisning. geotherm. Värmepumpsystem med luft/vatten

För användaren. Bruksanvisning. geotherm. Värmepumpsystem med luft/vatten För användaren Bruksanvisning geotherm Värmepumpsystem med luft/vatten SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen... 3 1.1 Observera kompletterande dokument... 3 1.2

Läs mer

Gebwell Operatörsterminal UI400 Snabbguide

Gebwell Operatörsterminal UI400 Snabbguide Gebwell Operatörsterminal UI400 Snabbguide 2 Gebwell UI400 Att förflytta sig i menyn Vrid manövervredet: Välj symbol i navigeringsmenyn. Den valda symbolen syns som mörkare i menyn. Tryck på manövervredet

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02 GB SE Installationsanvisning Instruction deviheat 550 08095218 01.02 Ž Innehållsförteckning Installation av deviheat 550 4 Aktivering av deviheat 550 13 Ändring av grundinställning 15 Fabriksinställningar

Läs mer

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny Styrutrustning Climatix Instruktion till snabbmeny Innehållsförteckning Allmänt Enkel driftsättning... 1 Säkerhet... 1 Handenhet... 1 Driftsättning Spänning på... 2 Start/stopp... 2 Avläsa status och värden...

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå OEM Injusteringsprotokoll RVS46.530/1 Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av:.... Slutanvändarnivå Denna nivå tillåter användaren att få tillgång till parametrarna 50 74. Här kan man bl.a.

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag 310 788 01 TR 622 top TERMINA 2-kanaligt Veckour Beroende på version Är förprogrammerad Med rätt tid och växlar automatiskt mellan sommar/vintertid Säkerhets- anvisning Inkoppling och installation får

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren Bruksanvisning Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 För användaren Viktig allmän information Använd endast värmepannan ändamålsenligt och följ bruksanvisningarna.

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Användarhandbok ECL Comfort 210 / 296 / 310 Svensk version www.danfoss.com Säkerhetsmeddelande Nödvändigt arbete med montering, igångkörning och underhåll ska endast utföras av kvalificerad och auktoriserad

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

IVT Anywhere - Snabbguide

IVT Anywhere - Snabbguide VT Anywhere - Snabbguide Smidig fjärrstyrning via smartphone. Med VT Anywhere kan du styra din värmepump var du än är. När du är på semester kan du till exempel sänka värmen och höja den igen lagom till

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

HQ-TH40. Programmerbar termostat med touch screen ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Programmerbar termostat med touch screen ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Programmerbar termostat med touch screen MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Bruksanvisning 1.

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

Monteringsanvisning och Bruksanvisning

Monteringsanvisning och Bruksanvisning 6304 5461 03/2000 SE Till användaren Monteringsanvisning och Bruksanvisning Panndriftsmodul ZM 427 för manöverpanel Logamatic 4212 Var vänlig läs texten före montering och manövrering Förord Viktiga allmänna

Läs mer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Läs mer

94164S-02 2004-08 SP405. Bruksanvisning. Veckour. Spare den här bruksanvisning. Flexivent AB. Tel. 0300-73000 Fax 0300-70500. www.flexivent.

94164S-02 2004-08 SP405. Bruksanvisning. Veckour. Spare den här bruksanvisning. Flexivent AB. Tel. 0300-73000 Fax 0300-70500. www.flexivent. 94164S-02 2004-08 SP405 Bruksanvisning Veckour Spare den här bruksanvisning Flexivent AB Tel. 0300-73000 Fax 0300-70500 www.flexivent.se Innhåll 1 Inledning...2 1.1 Sammenkoppling av SP405/befintliga manöverpanel...2

Läs mer

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 632.1 1592P01 AVS71.390/109 QAA78.610/101 Trådlös rumsenhet med mottagare för användning med reglercentral RVS46.530/11 QAA78.610/101

Läs mer

Installationsanvisning Automatik J40-J175

Installationsanvisning Automatik J40-J175 Installationsanvisning Automatik J40-J175 Beskrivning meny hantering i Zelio Logic Huvudbild vid normalt läge: Huvudbilden växlar mellan visning av Filtrering och Datum/tid Automatiken är fabriksinställd:

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

IQHeat snabbguide Climatix display

IQHeat snabbguide Climatix display IQHeat snabbguide Climatix display Inloggning *1 Normal=1000 *2 Expert=2000 *3 Admin=6000 Logga in Huvudmeny > Logga in Logga ut Displayen loggar ut automatiskt efter 30 minuter. Eller håll inne OK knappen

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING

CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING SV 2011.11.02 Calectro AB HFE635 SVENSKA Universaltermostat med 10 inbyggda och valbara funktioner. Multispänning: 24V AC/DC och 230V AC.! VARNING: VIKTIG INFORMATION

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Mätområde NTC 40.0 till 105.0 C PTC 50.0 till 150.0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791 G340. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70-3 RMU720-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Manöverpanel RC35 För fackmannen Läs igenom texten noga före idrifttagning och underhåll 7 747 006 344 12/2006 SE (EXP) Innehållsförteckning Innehållsförteckning IInnehållsförteckning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A BRUKSANVISNING Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

ph-transmitter TH-404

ph-transmitter TH-404 ph-transmitter TH-404 Sid 1 ph-transmitter TH-404 Tack för att du valt en mjk produkt Mjk Automation AB Box 105 661 23 SÄFFLE Tel. 0533-177 50 Fax 0533-138 11 E-post kontoret@mjk.se www.mjk.se Sid 2 Sid

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Läs mer

ECL Comfort V a.c. och 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. och 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. och 24 V a.c. V5-04 Beskrivning Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator ECL Comfort 110 har display med bakgrundsljus. För

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Logamatic R2101 Version 1.00 2007-02-22 JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 1 Med manöverpanel säker drift 1.1 Denna

Läs mer

ph-transmitter TX-100

ph-transmitter TX-100 -Transmitter TX-100 MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se -Transmitter TX-100 111202 Innehåll 1. Inkoppling... 1 Elektrisk anslutning... 1 2. Inställning och driftsättning...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX 1. Allmänt Funktionen SMART Link DX är avsedd att användas för styrning av tilluftstemperatur via sammankoppling av ett GOLD-aggregat med roterande värmeväxlare

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK412N7VXS Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *2 reläer 1 x 16A / 250Vac 1 x 8A / 250Vac Växlande Växlande *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer