WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R"

Transkript

1 WPM 2006 plus WPM 2006 R WPM 2007 plus WPM 2007 R Driftsanvisning för användaren Värmepumpdator för låg-, medel-, och högtemperatur-värmepumpar för uppvärmning och kylning Beställningsnummer: FD 8705

2 DE Einstellung der Sprache MENUE-Taste für einige Sekunden gedrückt halten Auswahl des Menüpunktes 1 Einstellungen mit den Pfeiltasten ( und ) und bestätigen durch Drücken der ENTER-Taste ( ) Auswahl des Untermenüpunktes Sprache mit den Pfeiltasten ( und ) und bestätigen durch Drücken der ENTER-Taste ( ) bis Cursor zum Einstellwert springt Gewünschte Sprache mit Pfeiltasten ( und ) einstellen Gewählte Sprache mit ENTER-Taste ( ) bestätigen oder durch die ESC-Taste verwerfen SE Inställning av språk Håll MENY-tangenten intryckt några sekunder Välj menyposten 1 Einstellungen med piltangenterna ( och ) och bekräfta genom att trycka på ENTER-tangenten ( ) Välj undermenyposten Sprache med piltangenterna ( och ) och bekräfta genom att trycka på ENTER-tangenten ( ) till dess att markören flyttar sig till Inställningsvärde Ställ in önskat språk med piltangenterna ( och ) Bekräfta det valda språket med ENTER-tangenten ( ) eller välj bort det med hjälp av ESC-tangenten GB How to set the desired language CZ Nastavitev jezika Hold MENUE button depressed for several seconds MENI -Tipko držimo nekaj sekund pritisnjeno. Select the 1 Einstellungen menu item with the arrow buttons ( and ) and confirm by pressing the ENTER button ( ) Izbiro tipk za meni 1 Einstellungen s pomočjo tipk ( in ) in potrjujemo s pomočjo tipke ENTER- ( ). Select the Sprache submenu item with the arrow buttons ( and ) and confirm by pressing the ENTER button ( ) Set the desired language with the arrow buttons ( and ) Confirm the selected language with the ENTER button ( ) or revoke with the ESC button Pojem izbiramo s pomočjo tipk označenih s puščico ( in ) in potrjujemo s pomočjo tipke ENTER- ( ), dokler se puščica ne postavi na izbrano mesto. Želeni jezik uravnavamo s tipkama ( in ). Izbrani jezik s tipko ENTER- ( ) potrdimo ali s tipko ESC odklonimo. FR SI Réglage de la langue Tenir appuyée la touche MENU pendant quelques secondes Sélectionner l option 1 Einstellungen avec les touches pourvues de flèches ( et ) puis confirmer avec la touche ENTREE ( ) Sélectionner l option Sprache avec les touches pourvues de flèches ( et ) puis confirmer avec la touche ENTREE ( ) Régler la langue souhaitée avec les touches pourvues de flèches ( et ) Confirmer la langue avec la touche ENTREE ( ) ou rejeter la sélection avec la touche ECHAP Nastavení jazyka Stiskněte na několik sekund klávesu MENU. PL RC Ustawienia j zyka Przycisk MENU wcisnąć i przytrzymać na kilka sekund Wybór punktu menu 1 Einstellungen przy pomocy klawiszy strzałek ( i ) i potwierdzenie wciśnięciem klawisza ENTER ( ) Wybór punktu podmenu Sprache przy pomocy klawiszy strzałek ( i ) i potwierdzenie wciśnięciem klawisza ENTER ( ) aż kursor przeskoczy na wartość ustawianą Ustawić pożądany język klawiszami strzałek ( i ) Potwierdzić pożądany język klawiszem ENTER ( ) lub porzucić wciśnięciem klawisza ESC 语 言 设 置 Zvolte bod menu 1 Einstellungen pomocí kláves se šipkami ( a ) a potvrďte jej stisknutím klávesy ENTER ( ). Zvolte bod podmenu Sprache pomocí kláves se šipkami ( a ) a potvrďte jej stisknutím klávesy ENTER ( ), dokud nepřeskočí kurzor na nastavení hodnoty. Nastavte potřebné jazyky pomocí kláves se šipkami ( a ). 按 住 菜 单 键 几 秒 钟 菜 单 点 项 的 选 择 "1 Einstellungen" 调 上 下 箭 头 键 ( 和 ), 然 后 按 确 认 键 ( ) 确 认 次 级 菜 单 点 项 的 选 择 "Sprache" 调 上 下 箭 头 键 ( 和 ), 然 后 按 确 认 键 ( ) 直 到 光 标 跳 到 调 整 值 调 上 下 箭 头 键 ( 和 ) 来 设 置 所 需 语 言 Potvrďte zvolené jazyky klávesou ENTER ( ) nebo je zrušte klávesou ESC. 用 确 认 键 ( ) 来 确 认 所 选 语 言, 或 者 通 过 ESC- 键 拒 绝 对 这 个 语 言 的 选 择 IT Impostare la lingua PT Definição do idioma Tenere premuto per qualche secondo il pulsante MENUE Manter a tecla MENUE premida durante alguns segundos Selezionare la voce di menu 1 Einstellungen con i pulsanti a freccia ( e ), confermare premendo il pulsante INVIO ( ) Selecção do ponto do menu 1 Einstellungen através das teclas de setas ( e ) e confirmar premindo a tecla ENTER ( ) Selezionare la voce sottomenu Sprache con i pulsanti a freccia ( e ), confermare premendo pulsante INVIO ( ) finché il cursore si troverà sul valore dell impostazione Selecção do ponto do submenu Sprache das teclas de setas ( e ) e confirmar premindo a tecla ENTER ( ) até o cursor saltar para o valor de definição Settare la lingua desiderata con i pulsanti a freccia ( e ) Definir o idioma pretendido através das teclas de setas ( e ) Con il pulsante INVIO ( ) confermare la lingua selezionata oppure annullare con il pulsante ESC. Confirmar o idioma seleccionado através da tecla ENTER ( ) ou cancelar através da tecla ESC NL De taal instellen De MENU-toets enkele seconden ingedrukt houden Het menupunt 1 Einstellungen met de pijltjestoetsen ( en ) selecteren en bevestigen door middel van de ENTER-toets ( ) Het submenupunt Sprache met de pijltjestoetsen ( en ) selecteren en bevestigen door middel van de ENTER-toets ( ) tot de cursor naar de instellingswaarde springt De gewenste taal met de pijltjestoetsen ( en ) instellen De geselecteerde taal met de ENTER-toets ( ) bevestigen of door de ESC-toets afwijzen ES Seleccionar el idioma Mantener pulsada la tecla MENUE durante algunos segundos Seleccionar la opción 1 Einstellungen con las teclas de flecha ( y ) y confirmar pulsando la tecla ENTER ( ) Seleccionar la subopción Sprache con las teclas de flecha ( y ) y confirmar pulsando la tecla ENTER ( ) hasta que el cursor salte al valor de ajuste Configurar el idioma deseado con las teclas de flecha ( y ) Confirmar el idioma elegido con la tecla ENTER ( ) o desechar la selección de idioma pulsando la tecla ESC

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmänt...SE-2 2 Värmepumpdator...SE-2 3 Snabbanvisning...SE Val av driftsätt... SE Ändring av inställningsvärden... SE Inställningar och driftsdata... SE-3 4 Betjäning...SE-4 5 Driftsätt...SE-5 6 Anpassning av värmedriften...se-5 7 Varmvatten - Uppvärmning...SE Spärrtider för varmvattenberedningen... SE Termisk desinfektion... SE-6 8 Menystruktur...SE Inställningar... SE Driftsdata... SE Historik... SE-12 9 Indikeringar på displayen...se Normal driftstatus... SE Störningsmeddelanden... SE-15 SE-1

4 1 1 Allmänt Anvisningarna i monterings- och driftsanvisningen skall iakttas vid installation, drift och underhåll. Endast auktoriserad fackpersonal får installera och reparera apparaten. Allvarliga risker kan uppstå för användaren genom osakkunniga reparationer. Enligt gällande bestämmelser måste monteringsoch driftsanvisningen alltid finnas till hands och stå fackmannen till förfogande vid arbeten på apparaten. Vi ber dig därför att överlämna denna monterings- och driftsanvisning till den som flyttar in efter dig (hyresgäst eller ägare). Anslut inte apparaten om den uppvisar uppenbara, synliga skador. Kontakta leverantören om så är fallet. Använd endast original-reservdelar för att undvika följdskador. Iaktta alltid miljörelevanta föreskrifter beträffande återvinning, återanvändning och avfallshantering av driftmedel och komponenter, enligt gängse normer. Föreskrifter och säkerhetsanvisningar! Inställnings- och justeringsarbeten i apparetens inre får endast företas av auktoriserad installatör. Värmepumpdatorn får endast köras i torra utrymmen med en temperatur mellan 0 C och 35 C. Bildning av vattenfilm genom inträngande fukt får inte förekomma. För att garantera värmepumpens frostskyddsfunktion, får värmepumpdatorn inte vara spänningsfri och värmepumpen måste genomströmmas. 2 Värmepumpdator Värmepumpdatorn är funktionsnödvändig för driften av luft-, glykol- och vatten/vatten-värmepumpar. Den reglerar bivalenta, monovalenta eller monoenergetiska värmeanläggningar och övervakar köldkretsens säkerhetsorgan. Den installeras antingen i värmepumpens hus eller levereras som regulator för väggmontering tillsammans med pumpen. Den reglerar både anläggningen för värmenyttjandet och värmekällan. Funktionsöversikt Komfortbetjäning med 6 knappar Stor, översiktlig, belyst LC-display med driftstatus- och serviceindikeringar Uppfyller energiförsörjningsföretagens (EFF) krav Dynamisk menyföring, anpassad till den konfigurerade värmepumpanläggningen Gränssnitt för fjärrkontrollstation med identisk menyföring Returtemperaturstyrd reglering av värmedriften via utetemperaturen, inställbart fast värde eller rumstemperatur Aktivering av upp till 3 värmekretsar Prioritetskoppling kylning först varmvattenberedning först uppvärmning först simbassäng Aktivering av värmedon 2 (olje- eller gaspanna resp. doppvärmeelement) Aktivering av en blandare för värmedon 2 (olje-, gaspanna, panna för fast bränsle eller regenerativ värmekälla) Specialprogram fär värmedon 2 för att säkerställa den minimala löptiden (oljepanna) resp. den minimala laddningstiden (huvudtank) Aktivering av en flänsvärmning för målinriktad eftervärmning av varmvattnet med inställbara tidsprogram och för termisk desinfektion Behovsstyrd styrning av upp till 5 cirkulationspumpar Avfrostningsstyrning för minimering av avfrostningsenergin genom en glidande, självanpassande cykeltid för avfrostningen Kompressorstyrning för jämn belastning av kompressorerna på värmepumpar med två kompressorer Timräknare för kompressorer, cirkulationspumpar, värmedon 2 och flänsvärmning Tangentbordsspärr, barnsäkring Larmminne med datum- och tidsangivelse Gränssnitt för kommunikationen via datorn med möjlighet till visualisering av värmepumpens parametrar Automatiserat program för målinriktad värmetorkning av massagolv, start- och sluttiden sparas SE-2

5 Snabbanvisning Snabbanvisning 3.1 Val av driftsätt Välj önskat driftsätt genom att trycka på Modus-knappen (textmeddelande). Efter genomförd inställning omkopplas driftsättet efter en väntetid på 10 sekunder (symboländring i indikeringen). Kylning Sommar Automatik Semester Party Anläggningen arbetar i kylningsdrift. Endast varmvattnet och vattnet för simbassängen värms upp. Frostskydd finns. Programmerade höjnings- och sänkningstider inleds automatiskt. Temperatursänkning och varmvattenspärr för en inställbar tid. Programmerad sänkning av värmekarakteristiken ignoreras. 2. Värmedon Värmepumpen spärras. Värmen alstras via värmedon Ändring av inställningsvärden Håll MENY-knappen intryckt i några sekunder. Välj önskad menypunkt med pilknapparna ( och ). Bekräfta med ENTER ( ). Välj önskad undermenypunkt med pilknapparna ( och ). Tryck på ENTER ( ) tills markören hoppar till inställningsvärdet. Ändra inställningsvärdet med pilknapparna ( och ) till önskat värde. Bekräfta det ändrade värdet med ENTER ( ) eller förkasta det med ESC. 3.3 Inställningar och driftsdata Menyn för inställningen av anläggningsspecifika parametrar (se kap. 8 på sid. 7). I dynamiska menyer visas enbart de inställningar som krävs. Klocka Inställning av klockslaget och aktivering av den automatiska omkopplingen mellan sommar-/vintertid. Modus Olika inställningar för driftsätt (jfr. Ändring av inställningsvärden på sid. 3). 1. Värmekrets Inställningar för värmekrets Värmekrets Inställningar för värmekrets Värmekrets Inställningar för värmekrets 3. Kylning Inställningar för kylningsdrift. Varmvatten Inställningar för varmvattenberedningen. Simbassäng Inställningar för simbassängsuppvärmningen. Datum Inställning av datum. (krävs endast vid skottår) Språk Inställning av önskat språk för menyföringen. Värmekarakteristik (se kap. 6 på sid. 5) Värmekarakteristiken kan anpassas till individuella temperaturbehov med knapparna varmare/kallare på huvudskärmen. Höj/sänk temperaturen med knapparna /. För värmekrets 2 / 3 görs denna inställning i menyn "Värmekrets 2 / Värmekrets 3". Varmvatten Uppvärmning (se kap. 7 på sid. 6) Under menypunkten "Inställningar Varmvatten" kan förutom varmvattentemperaturen även en spärrtid för varmvattnets uppvärmning ställas in, så att varmvattenberedningen exempelvis sker nattetid. Dessutom finns möjlighet till en tidsstyrd eftervärmning av varmvattnet med hjälp av en flänsvärmning. Menyn för driftsdata (se kap. 8.2 på sid. 10) Indikering av de uppmätta givarvärdena. Menyn för historik (se kap. 8.3 på sid. 12) Indikering av löptider och sparade data (t.ex. störningar). Displayindikeringar (se kap. 9 på sid. 13) Indikering av värmepumpanläggningens aktuella drift. Störningsmeddelanden: (ESC-knappen blinkar) - VP störning Tyder på defekter i värmepumpen. Informera kundtjänsten. - Störning anläggning - Kortslutning eller brott Tyder på en defekt eller felinställning i anläggningen. Informera din installatör. Brott eller kortslutning i en givare. Informera din installatör. SE-3

6 4 4 Betjäning Värmepumpdatorns betjäning sker via 6 tryckknappar: Esc, Modus, Meny,,,. Beroende av den aktuella indikeringen (standard eller meny) tilldelas dessa knappar olika funktioner. Värmepumpens och värmeanläggningens driftstatus visas i klartext på 4 x 20 tecken LC-displayen (se kap. 9 på sid. 13). 6 olika driftsätt kan väljas: Kylning, Sommar, Auto, Party, Semester, Värmedon 2. Menyn består av 3 huvudnivåer: inställningar, driftsdata, historik (se kap. 6 på sid. 5). fig. 4.1: Standardindikering LC-display huvudskärm med betjäningsknappar INFORMATION Kontrast: Kontrasten för indikeringen på displayen kan ställas in. Tryck på knapparna (MENY) och ( ) och håll dem samtidigt så länge nedtryckta, tills inställningen har avslutats. Tryck samtidigt in knappen ( ) för att öka kontrasten eller knappen ( ) för att minska kontrasten. INFORMATION Tangentbordsspärr, barnsäkring! För att förhindra en oavsiktlig felinställning på värmepumpdatorn, tryck på knappen (Esc) i ca 5 sekunder tills indikeringen Tangentbordsspärr aktiv visas. Upphäv tangentbordsspärren på samma sätt. Knapp Standardindikering (fig. 4.1 på sid. 4) Ändring av inställningar (kap. 8 på sid. 7) Esc Aktivera resp. deaktivera tangentbordsspärren Kvittera en störning Lämna menyn och gå tillbaka till huvudskärmen Gå tillbaka från en undermeny Lämna ett inställningsvärde utan att överta ändringar Modus Val av driftsätt (se kap. 5 på sid. 5) Ingen åtgärd Meny Gå till menyn Ingen åtgärd Förskjut värmekurvan nedåt (kallare) Scrolla mellan menypunkterna en nivå nedåt Ändra ett inställningsvärde nedåt Förskjut värmekurvan uppåt (varmare) Scrolla mellan menypunkterna en nivå uppåt Ändra ett inställningsvärde uppåt Ingen åtgärd Välj ett inställningsvärde under motsvarande menypunkt Lämna ett inställningsvärde och överta ändringar Gå till en undermeny tab. 4.1: Betjäningsknapparnas funktion SE-4

7 Driftsätt 6 5 Driftsätt Via knappen (Modus) kan 6 olika driftsätt väljas. Omkopplingen sker med tidsfördröjning. Med varje tryck på knappen kan driftsättet ändras i nedan angiven ordningsföljd. INFORMATION Spärra värmepumpdriften I driftsätt Värmedon 2 spärras värmepumpen, på monoenergetiska anläggningar sker uppvärmningsdriften och varmvattenberedningen via el-värmestavarna, på bivalenta anläggningar via värmedon 2. KYLNING Kan endast väljas när kylregulatorn är ansluten (se Montering och idrifttagning) SOMMAR Anläggningen arbetar i kylningsdrift, separata styrfunktioner blir aktiva. Detta driftsätt kan endast aktiveras, när en kylregulator är ansluten till värmepumpdatorn och funktionen Kylning har frigivits i förkonfigurationen. I driftsätt SOMMAR uppvärms endast varmvattnet och vattnet för simbassängen via värmepumpen. Rumsuppvärmningen aktiveras inte. (Frostskydd finns). AUTOMATIK SEMESTER (sänkningsdrift) PARTY (dagdrift) Värmedon 2 (VD 2) Värmepumpen arbetar i automatisk drift. Programmerade sänkningstider, höjningstider och spärrtider för rumsuppvärmningen och varmvattenuppvärmningen inleds automatiskt. Varmvattenuppvärmningen, rumsuppvärmningen och uppvärmningen för simbassängsvattnet inleds beroende av prioriteten. Värmepumpen och värmedon 2 till- resp. frånkopplas behovsorienterat. I driftsätt Semester aktiveras en sänkning av värmekarakteristiken samt varmvattenspärren. Båda funktionerna är då oberoende av tidsstyrningen. Det är de inställda sänkningsvärdena som gäller. Tiden för driftsättet Semester kan ställas in i menyn "1 Inställningar Modus Semesterdrift. Efter utgången av denna tid omkopplas automatiskt till automatisk drift igen. I driftsätt Party ignoreras en programmerad sänkning av värmekarakteristiken. Tiden för driftsättet Party kan ställas in i menyn "1 Inställningar Modus Partydrift. Efter utgången av denna tid omkopplas automatiskt till automatisk drift igen. I detta driftsätt frånkopplas värmepumpen och hela värmeförsörjningen sker via värmedon 2 (VD 2). På monoenergetiska anläggningar utgörs värmedonet av doppvärmeelementet, på bivalenta anläggningar är det olje- eller gasuppvärmningen. Tidsprogrammen och inställningarna för värmekurvorna förblir aktiva. 6 Anpassning av värmedriften Vid idrifttagningen anpassas värmekarakteristiken till de lokala förhållandena på uppställningsplatsen. Värmekarakteristiken kan anpassas till individuella temperaturbehov med pilknapparna varmare/kallare på huvudskärmen. Med knappen höjs temperaturen, balkindikeringen i den sista raden rör sig åt höger. Med knappen reduceras temperaturen, balkindikeringen i den sista raden rör sig åt vänster. För värmekrets 2 / 3 görs denna inställning i menyn "Värmekrets 2 / Värmekrets 3". Den inställda värmekarakteristiken kan tidsstyrt sänkas eller höjas. Exempelvis kan värmekarakteristiken sänkas nattetid i dåligt isolerade byggnader eller en för stark nedkylning av värmeytorna kan förhindras genom en höjning före spärrtiden. När höjning och sänkning överlagras, så är det höjningen som har prioritet. INFORMATION Energieffektiv drift För en energieffektiv drift av värmepumpen och värmeanläggningen, bör temperaturnivån som skall alstras av värmepumpen, vara så låg som möjligt. I väl isolerade byggnader ger en jämn, kontinuerlig uppvärmningsdrift utan sänkningstider i regel lägre energikostnader, eftersom effekttoppar med höga matningstemperaturer undviks och samma behagliga rumsklimat uppnås vid lägre temperaturer. Spärrtider kan kompenseras genom en höjning som aktiveras ca 1 timme före spärrtiden. SE-5

8 7 7 Varmvatten - Uppvärmning Värmepumpdatorn fastställer automatiskt de maximalt möjliga varmvattentemperaturerna i värmepumpdrift. Önskad varmvattentemperatur kan ställas in i menyn "Inställningar Varmvatten Varmvatten börtemperatur. Varmvattentemperatur - VP maximum För att uppnå en så hög värmepumpandel som möjligt för varmvattenberedningen, fastställer regulatorn automatiskt den maximalt möjliga varmvattentemperaturen i värmepumpdrift beroende av den aktuella värmekällans temperatur. Ju lägre värmekällans temperatur är (t.ex. utetemperatur, glykoltemperatur) desto högre är den varmvattentemperatur som kan uppnås. Varmvattentank utan flänsvärmning Överstiger den inställda börtemperaturen för varmvattnet den varmvattentemperatur som maximalt kan uppnås i värmepumpdrift, avbryts varmvattenberedningen när den så kallade VP maximum-temperaturen uppnåtts. Varmvattentank med flänsvärmning Överstiger den inställda börtemperaturen för varmvattnet den varmvattentemperatur som maximalt kan uppnås i värmepumpdrift, avbryts varmvattenberedningen med värmepumpen när den så kallade VP maximum-temperaturen uppnåtts och önskad varmvattentemperatur eftervärms via flänsvärmningen. INFORMATION Eftervärmning med flänsvärmning I anslutning till en varmvattenberedning med värmepumpen, kan eftervärmningen på anläggningar med flänsvärmning ske med högre temperaturer. Nästa varmvattenuppvärmning sker först efter att temperaturen sjunkit under VP maximum-temperaturen igen, så att grunduppvärmningen kan ske via värmepumpen. 7.1 Spärrtider för varmvattenberedningen Under menypunkten "Inställningar Varmvatten Varmvattenspärr" kan förutom varmvattentemperaturen även spärrtider för varmvattenuppvärmningen programmeras. Under denna tid sker ingen varmvattenuppvärmning. Vid en tillräckligt stort dimensionerad varmvattentank, rekommenderas att varmvattenuppvärmningen resp. eftervärmningen aktiveras under natten för att kunna utnyttja de lägre tarifferna. 7.2 Termisk desinfektion Under menypunkten "Inställningar Varmvatten Termisk Desinfektion" kan på bivalenta anläggningar resp. på varmvattentankar med inbyggd flänsvärmning, en termisk desinfektion med varmvattentemperaturer på upp till 85 C göras. Den termiska desinfektionen kan programmeras med en inställbar starttid för varje veckodag. SE-6

9 Menystruktur Menystruktur 8.1 Inställningar Samtliga inställningar som kan genomföras av användaren genomförs under menypunkten "Inställningar". I nedanstående tabell framställs förutom menystrukturen och förklaringarna även motsvarande inställningsområden i höger kolumn. Värden som visas i fet stil är fabriksinställningar. Till menyn Inställningar kommer du genom att trycka på knappen (MENY) i ca 5 sekunder och bekräfta menypunkten Inställningar med ENTER. INFORMATION Dynamiska menyer Nedan beskrivs hela menyn. Vid idrifttagningen anpassas reglerfunktionerna och menyernas uppbyggnad till den existerande anläggningen. Menypunkterna som inte är relevanta för dessa inställningar visas inte. Exempel: Inställningar för varmvattenberedningen kan endast företas, om menypunkten "Varmvattenberedning" har konfigurerats med "Ja" i förkonfigurationen. Förkortningar: VD 2 Värmedon 2 (t.ex. värmepanna) Anläggningsspecifika parametrar Menyn för inställning av klockslaget. Automatisk omkoppling mellan sommar- och vintertid kan väljas. Inställningsnivå för driftsätt Val av driftsätt. En ändring är även möjlig via Modus-knappen. Inställningar för värmekrets 1. Inställd tid för partydriften i timmar. Efter utgången av den inställda tiden omkopplas automatiskt till automatisk drift. Inställd tid för semesterdriften i dagar. Efter utgången av den inställda tiden omkopplas automatiskt till automatisk drift. Inställning av önskad rumsbörtemperatur vid aktiverad rumstemperaturreglering. Inställningar för sänkning av värmekarakteristiken, värmekrets 1. Inställning av tiderna där en sänkning för värmekrets 1 skall genomföras. Inställning av temperaturvärdet med vilket värmekarakteristiken för värmekrets 1 skall sänkas. Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid eller båda tiderna skall aktiveras för en sänkning. Dagsöverskridande sänkningar aktiveras resp. deaktiveras vid midnatt. Inställningar för höjning av värmekarakteristiken, värmekrets 1 Inställning av tiderna där en höjning för värmekrets 1 skall genomföras. Inställningsomr åde Internationell indikering 24h Sommar Auto Party Semester VD 2 Kylning ,0 C... 20,0 C... 30,0 C 00: :59 0K... 19K N T1 T2 J 00: :59 SE-7

10 8.1 Inställning av temperaturvärdet med vilket värmekarakteristiken för värmekrets 1 skall höjas. Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid eller båda tiderna skall aktiveras för en höjning. Dagsöverskridande höjningar aktiveras resp. deaktiveras vid midnatt. Inställningar för värmekrets 2 / 3 Parallellförskjutning av den inställda värmekurvan för värmekrets 2/3. Med varje tryck på en av pilknapparna, förskjuts värmekurvan 1 C uppåt (varmare) resp. nedåt (kallare). Inställningar för sänkning av värmekarakteristiken för värmekrets 2/3. Inställning av tiderna där en sänkning för värmekrets 2/3 skall genomföras. Inställning av temperaturvärdet med vilket värmekarakteristiken för värmekrets 2/3 skall sänkas. Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid eller båda tiderna skall aktiveras för en sänkning. Dagsöverskridande sänkningar aktiveras resp. deaktiveras vid midnatt. Alla inställningar för en höjning av värmekarakteristiken, värmekrets 2/3. Inställning av tiderna där en höjning för värmekrets 2/3 skall genomföras. Inställningsomr åde 0K... 19K N T1 T2 J Balk 00: :59 0K... 19K 00: :59 Inställning av temperaturvärdet med vilket värmekarakteristiken för värmekrets 2/3 skall höjas. 0K... 19K Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid N eller båda tiderna skall aktiveras för en höjning. T1 Dagsöverskridande höjningar aktiveras resp. deaktiveras vid T2 midnatt. J Inställningar för kylningsdriften. Inställning av önskad returbörtemperatur när dynamisk kylning har aktiverats. 10 C C C Inställning av rumsbörtemperaturen vid statisk kylning. Ärvärdet mäts vid rumsklimatstationen 1. 15,0 C... 20,0 C... 30,0 C Inställningar för varmvattenberedningen. Inställning av önskad varmvattentemperatur. 30 C C C Inställning av tidsprogrammen för varmvattenspärren. Anläggningsspecifika parametrar Inställning av tiderna där varmvattenberedningen är spärrad. 00: :59 N T1 T2 J SE-8

11 Menystruktur 8.1 Anläggningsspecifika parametrar Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid eller båda tiderna skall aktiveras för en sänkning. Dagsöverskridande sänkningar aktiveras resp. deaktiveras vid midnatt. Vid en termisk desinfektion värms varmvattnet en gång upp till önskad temperatur. Funktionen avbryts automatiskt när denna temperatur har uppnåtts eller senast efter 4 timmar. Inställningsomr åde Inställning av starttiden för den termiska desinfektionen. 00: :59 Inställning av den varmvattentemperatur som skall uppnås vid 60 C termisk desinfektion C C Separat för varje veckodag kan du välja om en termisk N desinfektion önskas vid den inställda starttiden. J Med inställningen Reset Ja, återställs de fastställda, maximala Nej varmvattentemperaturerna i VP-drift till 65 C. Inställningsvärdet sätts automatiskt på Nej igen. Ja Inställning för simbassängsvattnets beredning. Inställning av tidsprogrammen för simbassängsspärren. Inställning av tiderna där vattenberedningen för simbassängen är 00:00 spärrad :59 Separat för varje veckodag kan du välja om tid1, tid2, ingen tid N eller båda tiderna skall aktiveras för en sänkning. T1 Dagsöverskridande sänkningar aktiveras resp. deaktiveras vid T2 midnatt. J Inställning av datum, år, dag, månad och veckodag. Menyföringens språk kan väljas bland de konfigurerade språken. DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NEDERLAND PORTUGUES POLSKY SVENSKA SLOVENSKO ESPANOL CESKY N T1 T2 J SE-9

12 Driftsdata Samtliga aktuella driftstillstånd visas under menypunkten "Driftsdata". Till menyn Driftsdata kommer du genom att trycka på knappen (MENY) i ca 5 sekunder och välja menypunkten Driftsdata med pilknapparna. Bekräfta sedan med ENTER. Följande data kan avläsas i menyn "Driftsdata" beroende av anläggningens konfiguration: Indikering av givare och anläggningsvärden Indikering Utetemperaturen används för beräkningen av alltid returbörtemperaturen, frostskyddsfunktionerna och avfrostningen. Visar den beräknade returbörtemperaturen för värmekrets 1. Visar den på givaren uppmätta returtemperaturen, värmekrets 1. Denna temperatur är regleringsstorheten för värmekrets 1. inte vid endast statisk kylning med reversibel VP alltid Visar den på givaren uppmätta matningstemperaturen. Denna temperatur används för frostskyddsfunktionerna och för att säkerställa avfrostningen. Visar den beräknade börtemperaturen för värmekrets 2. Visar den minsta möjliga temperaturen vid statisk kylning, beräknad från daggpunkten plus daggpunktsavståndet. Visar den på givaren uppmätta temperaturen för värmekrets 2. Denna temperatur är bl.a. regleringsstorheten för värmekrets 2. Visar den beräknade börtemperaturen för värmekrets 3. Visar den på givaren uppmätta temperaturen för värmekrets 3. Denna temperatur är regleringsstorheten för värmekrets 3. Anger om ett aktiveringskommando för uppvärmningen föreligger. Även om ett aktiveringskommando föreligger, kan det hända att värmepumpen inte sätts igång (t.ex. spärrtid energiförsörjningsföretag EFF). En pågående spolningstid indikeras genom Spola värmeanläggning. En spärr av VP vid tillräckligt höga temperaturer i tanken visas genom Bivalent-Regenerativ. Visar vilka värmedon som får användas för att uppfylla uppvärmningskommandot. 1: max. 1 kompressor, 2: max. 2 kompressorer, 3: max. 2 kompressorer och ett andra värmedon Givare för registrering av avfrostningens slut vid bränngasavfrostning. Visar den uppmätta temperaturen i tanken vid bivalentregenerativa anläggningar. Visar den uppmätta returtemperaturen under kylningsdriften, uppmätt vid ingången till värmeväxlaren. Visar den uppmätta matningstemperaturen under kylningsdriften, uppmätt vid värmeväxlarens utgång. luft-vp eller givare ansluten 2. värmekrets värmedrift kylningsdrift endast statisk kylning reversibel VP eller VK 2 2. VK eller kylningsdrift vid endast statisk kylning med reversibel VP 3. värmekrets värmedrift 3. värmekrets värmedrift minst 1 värmekrets uppvärmningsdrift luft-vp med bränngasavfrostni ng bivalentregenerativ kylfunktion passiv kylningsdrift kylfunktion passiv SE-10

13 Menystruktur 8.2 Indikering av givare och anläggningsvärden Indikering Visar den uppmätta temperaturen på givaren för frostskydd köld. Denna temperatur används för att säkra insatsgränserna under VP reversibel kylningsdrift kylningsdrift. Visar den aktuella rumsbörtemperaturen vid statisk kylning. kylfunktion statisk kylning kylningsdrift Visar den uppmätta rumstemperaturen på rumsklimatstationen 1. Denna temperatur är regleringsstorheten för den statiska kylningen. kylfunktion statisk kylning eller rumsreglering Visar den uppmätta rumsfukten på rumsklimatstationen 1. Detta värde används för beräkningen av daggpunkten vid statisk kylning. kylfunktion statisk kylning Visar den uppmätta rumstemperaturen på rumsklimatstationen 2. Detta värde används för beräkningen av daggpunkten vid statisk kylning. Visar den aktuella rumsfukten på rumsklimatstationen 2. Detta värde används för beräkningen av daggpunkten vid statisk kylning. Visar om ett aktiveringskommando för kylningen föreligger. Visar den aktuella börtemperaturen för varmvattnet. Visar den uppmätta varmvattentemperaturen. Denna temperatur är regleringsstorheten för varmvattenberedningen. Visar om ett aktiveringskommando för varmvattnet föreligger. Även om ett aktiveringskommando föreligger, kan det hända att värmepumpen inte sätts igång (t.ex. spärrtid energiförsörjningsföretag EFF). En spärr av VP vid tillräckligt höga temperaturer i tanken visas genom Bivalent-Regenerativ. Visar om ett aktiveringskommando för simbassängen föreligger. Även om ett aktiveringskommando föreligger, kan det hända att värmepumpen inte sätts igång (t.ex. spärrtid energiförsörjningsföretag EFF). En spärr av VP vid tillräckligt höga temperaturer i tanken visas genom Bivalent-Regenerativ. Visar den uppmätta temperaturen på värmekällans utgång resp. på värmepumpens köldkrets. Denna temperatur används för att säkra den nedre insatsgränsen. Visar den typ av värmepump som registrerats via kodningsmotståndet. Visar programvaruversionen för värmeregulatorn inklusive Bootoch Biosversionen samt den giltiga nätverksadressen. kylfunktion statisk kylning 2 rumsstationer kylfunktion statisk kylning 2 rumsstationer kylfunktion kylningsdrift varmvatten givare varmvatten givare varmvatten simbassäng SW (glykolvatten) eller VV VP med integrerad regulator alltid alltid Visar programvaruversionen för kylregulatorn inklusive Boot- och Biosversionen samt den giltiga nätverksadressen. Visar om en kylregulator finns i nätverket (regulator kylning) och om nätverket arbetar korrekt (nätverk ok). kylfunktion kylfunktion INFORMATION Aktiveringskommando för uppvärmningen Om "Returbörtemperaturen" minus "Hysteres returtemperaturen" ligger över den aktuellt uppmätta "Returtemperaturen", så föreligger ett aktiveringskommando för uppvärmningen. SE-11

14 8.3 Indikeringen för varmvattentemperaturen visar, med vilket värmedon ett varmvattenkommando bearbetas. fig. 8.1: Indikering varmvattentemperatur 8.3 Historik I menyn "Historik" kan löptiderna för kompressorn (-erna), cirkulationspumparna och andra komponenter på värmeanläggningen med värmepumpar avläsas. Till menyn Historik kommer du genom att trycka på knappen (MENY) i ca 5 sekunder och välja menypunkten Historik med pilknapparna. Bekräfta sedan med ENTER. Beroende av anläggningens konfiguration står följande värden till förfogande: Indikering av löptider och sparade data Indikering Den hittills totala löptiden för kompressor 1. alltid Den hittills totala löptiden för kompressor 2. 2 kompressorer Den hittills totala löptiden för värmedon 2. bivalent eller monoenergetisk Den hittills totala löptiden för glykolcirkulationspumpen eller brunnspumpen. Löptiden är pga. pumpmatning och pumpretur större än summan för kompressorernas löptider. Den hittills totala löptiden för fläkten. Löptiden är pga. avfrostningar (under avfrostningen är fläkten frånkopplad) mindre än summan för kompressorernas löptider. Den hittills totala löptiden för värmecirkulationspumpen. Den hittills totala löptiden för kompressorn i kylningsdrift. Den hittills totala löptiden för varmvattencirkulationspumpen. Den hittills totala löptiden för simbassängens cirkulationspump. Löptiden för flänsvärmningen när den var inkopplad för varmvattenberedningen. Det sist inkomna störningsmeddelandet visas med datum, klockslag och uppgift om orsaken. Det näst sist inkomna störningsmeddelandet visas med datum, klockslag och uppgift om orsaken. Här visas det sista, fullständigt avverkade funktionsvärmningsprogrammets start och slut. Här visas det sista, fullständigt avverkade härdningsvärmningsprogrammets start och slut. SW (glykolvatten) eller VV VP LW (luft-vatten) VP alltid VP reversibel varmvatten simbassäng varmvatten givare doppvärmeeleme nt alltid alltid alltid alltid SE-12

15 Indikeringar på displayen Indikeringar på displayen Värmepumpanläggningens aktuella status kan direkt avläsas på LC-displayen. 9.1 Normal driftstatus Här visas normal driftstatus och driftstatus som betingas av krav från energiförsörjningsföretaget (EFF) eller värmepumpens säkerhetsfunktioner. På displayen visas endast de uppgifter som är relevanta för anläggningens konfiguration eller VP-typen. Värmepumpen är inte igång då inget uppvärmningskommando föreligger. Värmepumpen går i värmedrift. Värmepumpen går med aktiv kylning. Värmepumpen går för varmvattenberedningen och värmer varmvattentanken. Värmepumpen går och värmer vattnet för simbassängen. Värmepumpen och värmedon 2 går i värmedrift. Värmepumpen och värmedon 2 är igång och värmer vattnet för simbassängen. Värmepumpen och värmedon 2 är igång för uppvärmning av varmvattnet och värmer varmvattentanken. Värmepumpen startar efter utgången av den minimala stilleståndstiden för att uppfylla ett uppvärmningskommando. Den minimala stilleståndstiden skyddar värmepumpen och kan ta upp till 5 minuter. Värmepumpen startar efter utgången av brytspelsspärren för att sedan uppfylla ett uppvärmningskommando. Brytspelsspärren är ett krav från energiförsörjningsföretaget och kan ta upp till 20 minuter. Max. 3 inkopplingar per timme är tillåtna. Värmepumpen startar efter utgången av nätinkopplingsbelastningen för att sedan uppfylla ett uppvärmningskommando. Nätinkopplingsbelastningen är ett krav från energiförsörjningsföretaget efter spänningens återinkoppling eller efter EFF-spärren och kan ta upp till 200 sekunder. Värmepumpen startar efter utgången av EFF-spärrtiden. EFF-spärren förinställs av energiförsörjningsföretaget och kan ta upp till två timmar, beroende av energiförsörjningsföretaget. Aktiveringen resp. deaktiveringen sker genom energiförsörjningsföretaget. Värmepumpen har frånkopplats genom en extern spärrsignal på ingången ID4. Värmepumpen startar efter primärpumpmatningen som kan ta upp till 3 minuter (säkerhetsfunktion). Värmepumpen har frånkopplats pga. att lågtrycksgränsen har uppnåtts. Värmepumpen återinkopplas automatiskt. Värmedon 2 (VD 2) övertar värmeförsörjningen så länge tills värmepumpen automatiskt tillkopplas igen. Värmepumpen har frånkopplats pga. att lågtrycksgränsen har uppnåtts. Värmepumpen återinkopplas automatiskt. Värmedon 2 (VD 2) övertar värmeförsörjningen så länge tills värmepumpen automatiskt tillkopplas igen. Värmepumpen har frånkopplats pga. att den nedre insatsgränsen har uppnåtts. Värmepumpen återinkopplas automatiskt, så snart värmekällans temperatur är tillräckligt hög igen (säkerhetsfunktion). Värmepumpen har frånkopplats pga. att högtrycksgränsen har uppnåtts och återinkopplas automatiskt igen (högtryckssäkringsprogram). SE-13

16 9.1 Värmepumpen är spärrad. Orsaken till spärren visas med följande förkortningar: UT: Utetemperaturen ligger under -25 C (resp. -15 C) eller över 35 C. BA: Vid aktivt driftsätt "Bivalent-Alternativ" är utetemperaturen lägre än gränstemperaturen värmedon 2. Värmedon 2 är frigiven. BR: Vid aktivt driftsätt "Bivalent-Regenerativ" är temperaturen i tanken tillräckligt hög för att kunna bearbeta det föreliggande kommandot (rumsuppvärmning, varmvatten eller simbassäng). RT: Den aktuella returtemperaturen ligger över den tillåtna gränsen. VV: Eftervärmningen av varmvattnet via värmedon 2 är aktiv. SK: I menyn specialfunktioner har en systemkontroll aktiverats, som deaktiveras automatiskt igen efter 24 timmar. EFS: Det finns en EFF-spärr eller bryggan A1 (ID3-X2) är inte isatt. AVF: Vid aktiverad mätning för avfrostningen har matningstemperaturen under avfrostningen inte sjunkit som den brukar (specialfunktioner mätning avfrostning). Värmepumpen är frånkopplad, eftersom driftsätt Värmedon 2 (VD2) har aktiverats. Värmeförsörjningen sker via värmedon 2. Innan förångarens avfrostning startas, sker en genomflödesövervakning av uppvärmningsvattnet. Gäller endast för luft/vatten-värmepumpar. Proceduren tar maximalt 4 minuter. Värmepumpen avfrostar förångaren. Proceduren tar maximalt 8 minuter. Den maximala matningstemperaturen har överskridits. Efter att temperaturen har sjunkit igen, startas VP automatiskt (endast HT-VP). Vid omkoppling till driftsätt Kylning aktiveras en fördröjningstid på 5 minuter. Under denna tid är värmepumpen från. Eftersom frostskyddet har aktiverats, kan kölddonet inte kyla, trots att ett behov finns. Detta tillstånd avbryts automatiskt. Kölddonet kan inte kyla trots att ett behov föreligger, eftersom den aktuella matningstemperaturen ligger under insatsgränsen. Detta tillstånd avbryts automatiskt. Kölddonet kan inte kyla trots att ett behov föreligger, eftersom daggpunktsvakten är aktiv (extern ingång). Detta tillstånd avbryts automatiskt. Kölddonet kan inte kyla trots att ett behov föreligger, eftersom daggpunkten som beräknats av rumsklimatstationens givarvärden har underskridits. Detta tillstånd avbryts automatiskt. Passiv kylning, det finns inget kommando för värmepumpen. SE-14

17 Indikeringar på displayen Störningsmeddelanden Störningsmeddelanden delas på displayen principiellt upp i tre kategorier: Värmepump störning Anläggning störning och Givarfel Kundtjänsten behöver endast informeras om en störning på värmepumpen (VP störning) föreligger. Anteckna den under Driftsdata framställda programvaruversionen samt felmeddelandet. Efter åtgärdande av störningens orsak, måste störningen kvitteras med Esc. Följande meddelanden kan visas på bildskärmen. En värmepumpstörning tyder på en defekt i värmepumpen. Informera din installatör. Uppgifter om störningen (display), värmepumpens beteckning (typskylt) och värmepumpdatorns programvaruversion (driftsdata) är nödvändiga för en snabb och exakt feldiagnos. Följande värmepumpstörningar kan visas på displayen, beroende av anläggningens typ: lågtryck bränngastermostat frostskydd last kompressor En anläggningsstörning tyder på en defekt eller en felinställning i värmepumpanläggningen. Informera din installatör. Uppgifter om störningen, värmepumpens beteckning och regulatorns programvaruversion är nödvändiga för en snabb och exakt feldiagnos. Följande anläggningsstörningar kan visas på displayen, beroende av anläggningens typ: primärt motorskydd genomflöde brunn högtryck temp.differens Vid en anläggningsstörning kan ett brott eller en kortslutning på en givare föreligga. Informera din installatör. Uppgifter om störningen, värmepumpens beteckning och regulatorns programvaruversion är nödvändiga för en snabb och exakt feldiagnos. Följande givare kan vara defekta, beroende av anläggningens typ: returgivare frysskyddsgivare varmvattengivare frostskyddsgivare 2./3. värmekretsgivare yttre givare Detta meddelande kommer bara om den statiska kylningen är aktiverad och kan ha någon av följande orsaker: Brott eller kortslutning på en givare i rumsklimatstationen. Antalet anslutna rumsklimatstationer stämmer inte överens med antalet inställda rumsklimatstationer. Informera din installatör. INFORMATION Anläggningsstörning På monoenergetiska anläggningar aktiveras vid en värmepump- eller anläggningsstörning den minimala returbörtemperaturen (frostskydd finns). Vid manuell omkoppling till driftsätt Värmedon 2, sker uppvärmningen av byggnaden uteslutande via doppvärmeelementet. SE-15

18 9.2 SE-16

19 Indikeringar på displayen 9.2 SE-17

20 Garantivillkor och kundtjänstadress, se Monterings- och driftsanvisning värmepump. Misstag och ändringar förbehålles.

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning

WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning Technik zum Wohlfühlen Volym Sida 1 Allmänt 2 1.1 Beskrivning av aggregatet 2 1.2 Arbetssätt 2 1.3 Korrekt drift 2 1.4 Ej korrekt drift 2 1.5 Bestämmelser

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas.

Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas. WN 98 9/ HAD MS V/V Software Release R. Innehållsförteckning Allmän information Säkerhetsinformation Symbolförklaring Arbetssäkerhet Faror som kan uppstå från produkten Säkerhetsrelevanta bestämmelser

Läs mer

Värmeregulator. EH-201/L Användarmanual 1.43 LONWORKS

Värmeregulator. EH-201/L Användarmanual 1.43 LONWORKS EH-201/L Användarmanual 1.43 Värmeregulator OUMAN EH-201/L är en ny generations värmeregulator, vars mångsidighet, intelligens och öppenhet gör den till en idealisk regulator för de mest olika vattenburna

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator Bruksanvisning METRA 28C Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator 3-349-099-09 3/9.03 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 21 20 15 16 15 12 9 7 max. 600 V!! Observera, ingen mätingång! Lägg inte på någon

Läs mer

Instruktioner. EWRC 300-500 Kontroll med multifunktion

Instruktioner. EWRC 300-500 Kontroll med multifunktion Instruktioner EWRC 300-500 Kontroll med multifunktion Cold Face Family Kontroll med multifunktion för kylrum UPP/HACCP Scrollar i meny. Ökar värden. Tryck och håll in för att se HACCP larm, endast i utförande

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A 83247642 1/2013-07

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A 83247642 1/2013-07 83247642 1/2013-07 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4810000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A, WTC 32-A

Läs mer

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 AirConServiceCenter ASC5000 Klimatservicestation Bruksanvisning ASC5000 Innehåll 1 Om bruksanvisningen.................................5 1.1 Servicelinje...............................................

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer