Grundprinciper för pumpteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundprinciper för pumpteknik"

Transkript

1 Grundprinciper för pumpteknik Pumpteori 2007/2008

2 I n n e h å l l Grundprinciper för pumpteknik 5 Historik pumpteknik 7 Vattenförsörjning 7 Pumpning av avloppsvatten 8 Värmeteknologi 9 Pumpsystem 12 Öppet pumpsystem 12 Slutet pumpsystem 13 Vatten - vårt transportmedel 15 Specifik värmelagringskapacitet 15 Volymökning och volymminskning 16 Vattnets kokegenskaper 17 Varmvattens utvidgning och säkring mot övertryck 18 Tryck 19 Kavitation 19 Utförande centrifugalpumpar 21 Självevakuerande och icke självevakuerande pumpar 21 Funktion centrifugalpumpar 22 Pumphjul 22 Pumpverkningsgrad 23 Centrifugalpumpars effektbehov 24 Pumpar med våt motor 25 Pumpar med torr motor 27 Tryckstegringspumpar 29 Kurvor 31 Pumpkurvor 31 Systemkurva 32 Driftpunkt 33 Anpassning av pump till värmebehov 35 Variationer i väder och klimat 35 Varvtalsomkoppling 36 Steglös varvtalsreglering 36 Olika reglersätt 37

3 I n n e h å l l Ungefärligt pumpval för standard värmesystem 41 Pumpens flödes 41 Pumpens uppfordringshöjd 41 Exempel på tillämpning 42 Resultat av ungefärligt pumpval 43 Programvara för dimensionering 43 Sammanfattning - hydraulik 45 Inställning av elektronisk reglerade cirkulationspumpar 45 Sammankoppling av flera pumpar Sammanfattning 50 Vet du att Historik pumpteknik 51 Vatten - vårt transportmedel 52 Konstruktionsegenskaper 53 Kurvor 54 Anpassning av pumpen till värmebehovet 55 Ungefärlig pumpberäkning 56 Sammankoppling av pumpar i serie 57 Måttenheter, utdrag för centrifugalpumpar 59

4

5 Grundprinciper för pumpteknik Alla människor behöver pumpar för att leva och för sin komfort. Pumparna sätter vattnet i rörelse, kallt eller varmt, rent och smutsigt. På ett miljövänligt sätt och med högsta effektivitet. Inom byggteknik spelar pumpar en mycket viktig roll. De används för olika funktioner. Den mest kända och förtrogna är värmecirkulationspumpen. På följande sidor ges den en central plats i kommentarerna. Dessutom används pumpar inom området vattenförsörjning och avloppshantering: I tryckstegringsanläggningar, som alltid installeras om det kommunala vattentrycket ej räcker till vid vattenförsörjning till en fastig het. Cirkulationspumpar för tappvarmvatten, vilka ombesörjer att varmt vatten alltid finns till hands vid varje tappställe. Pumpstationer för avloppsvatten, som krävs då avloppsvatten eller fekalier rinner ut under uppdämningsnivån. Pumpar i dammar eller akvarier. Pumpar för brandsläckningsändamål. Pumpar för kall- och kylvatten. Regnvattenuppsamlare för spolning av toaletter, för tvättmaskiner, rengöring och bevatt ning. Och mycket mer. Här får man ta hänsyn till att olika media har olika viskositet (t ex fekalier- eller vatten/glykolblandningar). Bestämda normer och riktlinjer gäller för varje land och då måste speciella pumpar och tekniker väljas ( t ex Ex-skydd, dricksvattenförordning). Innehållet i denna broschyr ska förmedla en kunskapsbas inom pumpteknik. Detta sker med enkla, förklarande meningar, med bilder och med exempel, en god bas för praktik. Urval och lämpligt användningsområde för pumpar kommer därigenom att bli en dagligen återkommande självklarhet. I kapitlet Vet Du detta? kan man kontrollera kunskaperna genom att svara på frågor med alternativa svar. Som en ytterligare möjlighet till kunskapsfördjupning, byggt på föreliggande Pump-ABC, erbjuder vi informationsmaterial. Här återfinns underlag för självstudier samt vårt seminarieprogram med praktikorienterad utbildning. Se kapitel Informationsmaterial sidan 59. Grundprinciper för pumpteknik 5

6

7 Historik pumpteknik Vattenförsörjning När man tänker på en pump, så är det första man kommer på att människan sedan urminnes tider letat efter en teknik för att lyfta vätskor, i synnerhet vatten, till en högre nivå. Detta tjänade både till att bevattna åkrar som att fylla upp skyddsgravar runt befästa städer och borgar. Illustration av Jacob Leupolds vattenhjul Den allra enklaste skopan är den mänskliga handen och två händer klarar mer än en! Våra förfäder kom snart underfund med att forma lerkärl till tråg. Första steget till uppfinningen av handkruset var taget. Flera sådana krus hängdes sedan på rad i ett hjul. Med hjälp av människokraft eller dragdjur satte man detta skopverk i rörelse och kunde lyfta vatten. Arkeologiska fynd visar på sådana skopverk både i Egypten och i Kina vid tiden runt år 1000 f.k. Nedanstående skiss visar en grafisk rekonstruktion av ett kinesiskt skopverk. Det är ett hjul med påmonterade lergodskärl, som häller ut vattnet vid sin högsta punkt. Illustration av ett kinesiskt skopverk. Arkimedes ( f.k), som väl är forntidens störste matematiker och vetenskapsman, beskriver ca år 250 f.k den efter honom namngivna Arkimedes Skruv. Genom att en spiral/snäcka vrids i ett rör lyfter man vatten uppåt. Visserligen återfördes alltid en del vatten, eftersom man ännu inte kände till någon bra tätning. Så uppstod ett förhållande mellan skruvens lutning och flödet. I drift kunde man välja mellan större flöde eller högre uppfordringshöjd. Ju brantare skruven placerades, desto högre uppfordrades vattnet i avtagande mängd. Illustration av Archimedes skruv Snäcka Vev Vatten lyfts uppåt Flödesriktning à En genial vidareutveckling hittar man år 1724, vår tideräkning, hos Jacob Leupold ( ), som byggde in böjda rör i ett hjul. Då hjulet roterade fördes vattnet automatiskt till hjulets mittaxel. Det strömmande vattnet är samtidigt drivkraften i denna lyftanläggning. Särskilt frapperande i denna konstruktion är utformningen av de böjda rören. De har en förbluffande likhet med utformningen av pumphjul i dagens centrifugalpumpar. Grundprinciper för pumpteknik Återigen blir man förbluffad över likheten i driftförhållandet hos dagens centrifugalpumpar. Den pumpkurva som vi senare skall beskriva har samma förhållande mellan tryckhöjd och flöde. Från olika historiska källor har man funnit att dessa skruvpumpar har arbetat med lutning på mellan 37 grader och 45 grader. De frambringade då tryckhöjder på mellan 2 och 6 m och maximalt flöde på 10 m 3 /h. Se kapitel Pumphjul sidan 22. 7

8 H I S T O R I K P U M P T E K N I K Pumpning av avloppsvatten Pumpning av avloppsvatten Om vattenförsörjning alltid varit det mest livsnödvändiga behovet för människan så har avloppshantering först på senare tid blivit det nästan alltför sent. Överallt där nybyggnation, byar och städer har växt upp skedde en nedsmutsning av ängsmark, vägar och gator med sopor, fekalier och avloppsvatten. Besvärande stank, sjukdomar och epidemier blev följden. Vattendrag smutsades ned och grundvattnet blev odrickbart. De första avloppskanalerna byggdes f.k. Under palatset Minos på Knossos (Kreta) har man funnit murade kanaler och rör av terrakotta, som samlade upp och förde bort regnvatten, bad- och avloppsvatten. I städerna byggde romarna avloppskanaler på och under gatorna den största och mest kända och fortfarande till vissa delar i gott skick är Cloaca Maxima i Rom. Härifrån ledde man vattnet till Tibern (även i Köln vid Rhen finns ännu idag rester från romartiden av underjordiska kanaler som man kan beträda.) Det första centrala avlopps- och reningssystemet i Tyskland var klart först 1856 i Hamburg. Ända fram till 90-talet bestod fortfarande många avloppsanläggningar från hushåll av uppsamlingsbrunnar och latringropar. Först efter lagstadgade beslut och regionala bestämmelser måste anslutning ske till offentligt avloppsnät. Idag är fastighetsavlopp nästan överallt anslutna till offentligt avloppssystem. Där detta inte är möjligt används lyft- eller tryckavloppssystem. Avlopp från industri och hushåll leds via vitt förgrenat avloppsnät till utjämningsmagasin, reningsverk och filterbassänger och renas därvid biologiskt eller kemiskt. Därefter återförs det behandlade vattnet till den naturliga vattencirkulationen. Då man under tidernas lopp inte gjort några framsteg inom området avloppsteknik så kunde avloppsvattnet ända fram till förra århundradet orenat tillföras bäckar, floder, sjöar och hav. Med industrialiseringen och de alltmer växande städerna blev en ordnad avloppshantering nödvändig. För detta används de mest skilda pumpar och pumpsystem, t ex: Lyftsystem Sänkpumpar Schaktpumpar (med och utan skärverk) Dräneringspumpar Omrörare 8 Med reservation för teknisk ändringar, WILO Sverige AB - juni-07

9 H I S T O R I K P U M P T E K N I K Värmeteknologi Hypocaust värmesystem I Tyskland har man från romartiden hittat rester av s k hypocaustenuppvärmningar. Detta var en tidig variant av golvvärme. Rökgaserna från en öppen eld leddes genom hålrum under golvet och värmde upp detta. Avledning skedde via värmekanal i vägg. Illustration av Hypocaustenuppvärmning från romartiden Värmekanal i vägg Yttervägg Innervägg Under senare århundraden, speciellt i slott och borgar, byggdes skorstenarna i öppna eldstäder inte helt lodrätt genom huset. De varma rökgaserna leddes i vindlingar förbi rummen detta var en första typ av centralvärme. Även systemsepareringar genom murade stenkammare i källare har hittats. I eldstaden värmde man friskluft, som sedan kunde ledas direkt in i bostadsutrymmena. Pannrum Spolränna för borttagning av aska Eldstad Stöttor för golv Ånguppvärmning Med ångmaskinens utbredning under andra hälften av 1800-talet utvecklades tekniken för uppvärmning med ånga. Den i ångmaskinen inte helt kondenserade ångan leddes via värmeväxlare till kontor och bostadsrum. En tanke var att driva en turbin med bl. a restenergi från ånguppvärmning. Självcirkulationssystem Nästa utvecklingssteg var självcirkulationssystem. Erfarenheten visar att för att nå en rumstemperatur av 20 C behöver vattnet endast uppnå en temperatur av 90 C, alltså till knappt under kokpunkten. I rörledningar med mycket stor diameter steg det heta vattnet uppåt. När det avgett (kylt ned) en del av sin värme, återgår vattnet till ångpannan p g a sin högre densitet. Självcirkulation med ångpanna, expansionskärl och värmeelement Grundprinciper för pumpteknik 9

10 H I S T O R I K P U M P T E K N I K Pumpning av avloppsvatten Schematisk bild på självcirkulationssystem Den första cirkulationspumpen Först efter uppfinningen av den första kapslade elmotorn som gjordes av Ing. Gottlieb Bauknecht kunde man använda en sådan motor för cirkulationsacceleratorer. En vän till Ing. Bauknecht Ing. Wilhelm Opländer, utvecklade en sådan konstruktion för vilken han fick patent De olika gravitationskrafterna påverkar vattnets lyftkraft- och matarkraftrörelse. Den tröga starten i en sådan tyngdkraftcirkulation ledde dock till överväganden om att bygga in s.k cirkulationsacceleratorer i värmeanläggningens rörledningar. Elmotorer var på den tiden olämpliga för start, eftersom de arbetade som öppna släpringade motorer. I ett vattentransporterande värmesystem kunde detta leda till svåra olycksfall. I en rörkrök byggde man in ett pumphjul i form av en propeller. Start skedde via en avtätad axel, som drivs av elmotorn. På den tiden talade man ännu inte om någon pump för sådan cirkulationsaccelerator. Detta begrepp slog igenom först senare. För, som tidigare beskrivits, förbinder man pumpar med att lyfta vatten. Denna cirkulationsaccelerator byggdes fram till ca 1955 och med hjälp av denna kunde värmevatten transporteras med ännu lägre temperatur. Idag finns en mångfald värmesystem där de mest moderna arbetar med mycket låga vattentemperaturer. Utan hjärtat i värmeanläggningen, alltså utan cirkulationspumpen, vore denna teknik inte möjlig. Första värmecirkulationspumpen, rörkrökspumpen, byggår 1929, HP typ DN 67/0,25 kw 10 Med reservation för teknisk ändringar, WILO Sverige AB - juni-07

11 H I S T O R I K P U M P T E K N I K Utveckling av värmesystem Grundprinciper för pumpteknik 11

12 Pumpsystem Öppet pumpsystem Öppet vattenuppfordringssystem Illustrationen till vänster visar vilka byggelement som ingår i ett uppfordringssystem som skall pumpa en vätska från en lägre befintlig tank till t ex en högre liggande behållare. Pumpen transporterar vattnet från den undre behållaren till erforderlig höjd. Därvid räcker det inte att beräkna pumpens uppfordringsmängd på geodetisk tryckhöjd. För på det sista tappstället, t ex en dusch på högsta våningen i ett hotell, måste det fortfarande finnas tillräckligt dynamiskt tryck. Hänsyn måste också tas till rörfriktionsförluster som uppstår i tryckledningen. Pumpens tryckhöjd = geodetisk tryckhöjd + dynamiskt tryck + rörledningsförluster. Pumpanläggning för pumpning av vatten till en högre nivå. För erforderliga servicearbeten måste varje ledningsavsnitt kunna stängas av med ventiler. Detta gäller särskilt vid reparation eller byte av pump där tryckledningen måste tappas på större vattenmängder. För att förhindra eventuellt överfyllnad måste man dessutom installera flottörventiler eller annan regleranordning vid djupt liggande tilloppscisterner och vattentorn. Jämför kapitel Anpassning av pump till värmebehovet, sidan 35. Vidare kan man bygga in en tryckvakt vid lämpligt ställe i tryckledningen. Tryckvakten slår ifrån pumpen när alla tappställen är stängda och vattenuttag inte längre sker. 12 Med reservation för teknisk ändringar, WILO Sverige AB - juni-07

13 P U M P S Y S T E M Slutet pumpsystem I illustrationen till höger framställs schematiskt de funktionella olikheter som en värmeanläggning har i motsats till ett vattenuppfordringssystem. Slutet värmesystem Medan det i ett vattenuppfordringssystem handlar om ett öppet system med fritt utlopp ( t ex tappställe av typ vattenkran) är värmeanläggningen i sig ett slutet system. Man förstår systemet ännu bättre om man tänker sig att värmeledningsvatten endast hålls i rörelse eller cirkulerar i rörledningarna. Värmeledningssystemet kan delas upp i följande installationsdelar: Värmekälla Värmetransport- och fördelningssystem Expansionskärl för tryckhållning och tryckreg lering Värmeförbrukare Regleranordning och Säkerhetsventil Med värmekälla menas här värmepanna med bl.a gas-, olja eller annat bränsle samt varmvattenvärmare. Här ingår även ackumulatorvärme med central vattenuppvärming, fjärrvärme samt värmepumpar. Värmetransport- och fördelningssystemet omfattar samtliga rörledningar, fördelar- och ackumulatorstationer och naturligtvis cirkulationspumpen. Pumpeffekten i en värmeanläggning beräknas endast för att övervinna samtliga motstånd i anläggningen. Någon hänsyn till byggnadens höjd tas inte ty vattet som trycks in genom pumpen i en framåtgående riktning skjuter tillbaka vatten i returledningen till värmepannan. Membranutjämningskärlet sörjer för balansen i vattenvolymen som ändras i värmeanläggningen, beroende på drifttemperatur, samtidigt som det garanterar en stabil tryckhållning. Värmeförbrukare är uppvärmningsytorna i de utrymmen som skall värmas upp. (radiatorer, konvektorelement, ytuppvärmning osv). Värmeenergi strömmar från punkter med högre temperatur till punkter med lägre temperatur och med högre hastighet ju större temperaturskillnaden är. Denna överföring sker genom tre skilda fysikaliska förlopp: Värmeledning Konvektion, d.v.s uppstigande luft Värmestrålning Utan en god reglering löser man idag inte längre några tekniska problem. På så sätt är det självklart att någon typ av regleranordning är installerad i varje värmeanläggning. Den enklaste varianten är termostatventil för konstanthållning av rumstemperaturen. Men även i värmepannor, i blandare och naturligtvis i pumpar finns sedan en tid högt utvecklade mekaniska, elektriska och elektroniska regulatorer. Cirkulationssystem t ex i en värmeanläggning Notera: Någon hänsyn till byggnadens höjd tas inte eftersom vattnet som trycks in genom pumpen i en framåtgående riktning skjuter tillbaka vatten i returledningen till värmepannan. Jämför kapitel Ungefärligt pumpval för standard uppvärmningssystem, sidan 41. Grundprinciper för pumpteknik 13

14

15 Vatten - vårt transportmedel Vid centraluppvärmning av värmevatten används vattnet för att transportera värme från tillverkare till förbrukare. De viktigaste egenskaperna hos vatten är: Värmeackumuleringsförmåga Volymökning vid såväl uppvärmning som avkylning Förändrad täthet vid volymökning och volym minskning Kokegenskaper vid yttre tryck Skiktning Dessa fysikaliska egenskaper kommer att beskrivas här nedan: Specifik värmelagringskapacitet Vattenförsörjning En viktig egenskap hos varje värmebärarmedium är dess förmåga att lagra värme. Om man sätter den i relation till massan och materialets temperaturskillnad talar man om specifik värmebärarkapacitet. Storheten för detta är c, och måttenheten är KJ/ (kg K) Specifik värmekapacitet är den värmemängd som man måste tillföra 1 kg av ämnet (t ex vatten), för att värma upp det 1 C. Omvänt avger ämnet vid avkylning samma energi. För vatten mellan 0 C och 100 C är genomsnittlig specifik värmekapacitet: c = 4,19 kj/(kg K) eller c = 1,16 Wh/(kg K) Tillförd eller avgiven värmemängd Q, mätt i J eller kj, är produkten av massan m, mätt i kg, specifik värmeakapacitet c samt Temperaturskillnaden DJ mätt i K. Detta är skillnaden mellan framlednings- och returtemperaturen i ett värmesystem. Q = m c DJ m = V r V = Vattenvolym i m 3 r = Densitet kg/m 3 Massan m är vattenvolymen V, mätt i m 3, multiplicerat med vattnets täthet r, i kg/m3. Därmed kan formeln även skrivas enligt nedan: Q = V r c (J v -J R ) Vattnets täthet ändrar sig sålunda med vattentemperaturen. För energiberäkningar kalkyleras förenklat med r = 1 kg/dm 3 mellan 4 C och 90 C. De fysikaliska begreppen energi, arbete och värmemängd är lika. För omräkning från Joule till andra tillåtna enheter gäller: 1 J = 1 Nm = 1 Ws eller 1 MJ = 0,278 kwh Notera: Specifik värmeackumuleringskapacitet är den värmemängd som man måste tillföra 1 kg av ämnet (t. ex vatten) för att värma ämnet till 1 C. Omvänt avger ämnet samma energi vid avkylning. J = Theta r = Rho Grundprinciper för pumpteknik 15

16 V A T T E N - V Å R T T R A N S P O R T M E D E L Volymökning och volymminskning Pumpning av avloppsvatten Samtliga ämnen på jorden expanderar vid uppvärmning och och drar sig samman vid avkylning. Det enda undantaget är vatten. Denna specifika egenskap kallas vattnets anomali. Vatten har sin största täthet vid +4 C närmare bestämt: 1 dm 3 = 1 = 1kg Vattens volymförändring Volume of 1 g water [ml] 1,0016 1,0012 Vatten utvidgas även när det kyls till en temperatur under + 4 C- Denna vattnets anomali är anledningen till att vattendrag och sjöar fryser till om vintern. Det är därför isflak flyter på vattnet så att de kan smälta av vårsolen. Detta skulle inte ske om isen sjönk till botten därför att den var tyngre. Detta utvidgningsbeteende kan emellertid bli farligt när människan använder vattnet. Bilmotorer och vattenrör t ex exploderar om de fryser. För att förhindra detta tillförs köldskyddsmedel till vatten. I värmeledningssystem används ofta glykol; läs tillverkarens uppgifter vad gäller mängden tillsatt glykol. Vattens volymförändring 1,0008 vid uppvärmning/avkylning. 1,0004 Max täthet vid +4 C: rmax = 1000 kg/m 3 1, T [C ] Om vattnet från denna temperaturpunkt antingen kyls ned eller värms upp så ökar volymen, d v s tätheten minskar, vattnet blir specifikt lättare. I en behållare med uppmätt bräddavlopp kan detta man se detta mycket väl. I behållaren, finns exakt 1000 cm 3 vatten med en temperatur av + 4 C. Om vattnet värms upp kommer det att rinna över brädden till mätglaset. Om vattnet värms till 90 C finns i mätglaset exakt 35,95 cm 3, vilket motsvarar 34,7 g i mätglaset. En vattenbehållare på 1000 cm 3 innehåller 1000 g vid +4 C cm 3 vatten vid 90 C= 965,3 gr 4 C 90 C 10 cm cm 3 = 1 l cm 3 = 1 l Mängd bräddvatten 35,95 cm 3 = 34,7 gr 10 cm När vatten hettas upp eller kyls ned blir densiteten lägre, d.v.s det blir specifikt lättare och volymen ökar 16 Med reservation för teknisk ändringar, WILO Sverige AB - juni-07

17 V A T T E N - V Å R T T R A N S P O R T M E D E L Vattnets kokegenskaper Om vatten värms upp till över 90 C så kokar det i ett öppet kärl vid 100 C. Om vattentemperaturen mäts under kokprocessen så förblir temperaturen konstant 100 C till sista droppen har förångats. Den konstanta värmetillförseln används alltså till en fullständig förångning av vattnet, d.v.s till att förändra aggregationstillståndet. Denna energi kallas också latent (gömd) värme. Om uppvärmningen fortsätter stiger temperaturen igen. Ändring av aggregationstillstånd vid temperaturökning Villkor för beskrivet förlopp är att ett normalt lufttryck (NN) på 101,3 kpa råder på vattenytan. Vid annat lufttryck förskjuts kokpunkten bort från 100 C. En upprepning av beskrivet försök på 3000 m höjd, t ex på ett högt berg, visar, att vattnet där kokar redan vid 90 C. Orsaken till detta beteende är att lufttrycket sjunker med högre höjd. Ju lägre lufttrycket är vid vattenytan, desto lägre kommer kokpunkten att vara. Omvänt sker en ökning av koktemperaturen när trycket på vattenytan ökar. Denna princip tilllämpas t ex i tryckkokare. Vidstående grafik tydliggör hur vattnets kokpunkt ändras i förhållande till trycket Vattnets kokpunkt som funktion av trycket Värmeledningssystem drivs medvetet med ett övertryck. Därför bildas inga ångblåsor vid kritiska drifttillstånd. Därmed förhindras även att luft kan tränga in i vattensystemet utifrån. Grundprinciper för pumpteknik 17

18 V A T T E N - V Å R T T R A N S P O R T M E D E L. Varmvattens utvidgning och säkring mot. övertryck Värmeledningssystem arbetar med en matningstemperatur av upp till 90 C. Normalt håller vattnet en temperatur av 15 C vid påfyllning och utvidgas sedan vid uppvärmning. Denna volymökning får inte medföra övertryck eller att vätskan försvinner. Illustration över uppvärmningssystem med inbyggd säkerhetsventil Hittills nämnda faktorer har inte tagit med i beräkningen att cirkulationspumpen ökar systemtrycket ännu mer. Samspelet maximal vattentemperatur, vald pump, storlek på membrantryckkärl och tillslag av säkerhetsventil måste beaktas mycket noga. Att välja komponenter i systemet slumpvis eller baserat på pris är aldrig ett bra alternativ. Kompensation för ändrad vattenvolym i värmeledningssystemet: När värmen är avstängd under sommaren återgår vattnet till sin tidigare volym. Därför måste en samlingstank med tillräcklig volym ombesörjas för expansionsvattnet. Äldre system har öppna, inbyggda expansionskärl. De är alltid placerade ovanför den högsta rörledningsdelen. När värmeledningstemperaturen stiger och får vattnet att expandera, stiger även vattennivån i detta kärl. Likaså sjunker den när värmeledningstemperaturen faller. Idag används membrantryckkärl (Exp) i värmeledningssystem Kom ihåg: När övertryck råder måste säkerhetsventilen öppna och stöta ut expansionsvattnet. Vid ökat systemtryck måste säkerställas att rörledningar och andra delar i systemet inte är utsatta för tryck över vad som är tillåtet. Därför föreskrives att alla värmeledningssystem utrustas med en säkerhetsventil. Vid övertryck måste säkerhetsventilen öppna och stöta ut expansionsvattnet som inte kan rymmas i membrantryckkärlet. I ett noggrant framtaget och underhållet system skall denna driftsituation emellertid inte uppstå. 18 Med reservation för teknisk ändringar, WILO Sverige AB - juni-07

19 V A T T E N - V Å R T T R A N S P O R T M E D E L Tryck Definiering av tryck Tryck är det uppmätta trycket i vätskor och gaser i trycktank eller rörledning i förhållande till atmosfären (Pa, mbar, bar). Totalt tryck består av statiskt och dynamiskt tryck. Utveckling av värmesystem Statiskt tryck Statiskt tryck råder när inget medium strömmar. Statiskt tryck = nivån ovanför respektive mätpunkt + inloppstrycket i membrantrycktanken. Dynamiskt tryck Dynamiskt tryck det tryck som vid ett förlustfritt system erfordras för att ge mediet dess strömningshastighet. Differentialtryck Tryck som alstras av centrifugalpumpen för att övervinna summan av allt motstånd i systemet. Det mäts mellan centrifugalpumpens sugsida och utloppssida. På grund av minskat pumptryck beroende på förluster i rörledningen, pannarmatur och förbrukare är drifttrycket olika på varje ställe i systemet. Driftstryck Tryck som råder eller kan uppstå vid drift av en anläggning i delar av anläggning Tillåtet driftstryck Av säkerhetsskäl fastställt högsta värde på driftstrycket. Kavitation. Kavitation definieras som implosion av ångblåsor (hålrum) till följd av lokalt uppkommet undertryck under ångbildningstrycket på pumpat medium vid inloppet till pumphjulet. Detta resulterar i minskad effekt (minskat flöde) samt medför ojämn gång, oljud och materialskada inuti pumpen. Genom expansion och sammanstörtning (implosion) av små luftblåsor i områden med högre tryck (t ex i ett extremt tillstånd vid pumphjulets inlopp) så medför mikroskopiska explosioner tryckstötar som skadar eller förstör hydrauliken. Första tecknen på detta är oljud från eller skada vid pumphjulsöppningen. Ett viktigt värde för en centrifugalpump är NPSH-värdet (minsta tillgängliga tryck på sugsidan.) Detta anger det minsta tryck vid pumpinloppet som erfordras för att pumpen skall arbeta utan kavitation, dvs det extra tryck som erfordras för att förhindra ångbildning i vätskan och behålla den i flytande form. Pumpfaktorer som påverkar NPSH-värdet är typen av pumphjul och pumpens varvtal. Miljöfaktorer som kan påverka är vätsketemperatur, vätsketäckning och atmosfäriskt tryck. Undvikande av kavitation För att undvika kavitation måste den pumpade vätskan tillföras centrifugalpumpen vid ett bestämt inloppstryck. Detta minsta erforderliga inloppstryck beror på temperatur och tryck i den pumpade vätskan. Andra sätt att förhindra kavitation: Ökning av det statiska trycket Sänkning av medietemperaturen (reducering av ångtrycket PD) Val av pump med lägre erforderligt tryck på sugsidan (NPSH). Grundprinciper för pumpteknik 19

20

21 Utförande centrifugalpumpar Inom VVC- och värme/klimatbranschen används centrifugalpumpar på de mest varierande områden. Pumparna särskiljer sig efter konstruktion och sättet att omvandla energi. Självevakuerande och icke självevakuerande pumpar En självevakuerande pump kan betingat tappa ur sugledningen, dvs evakuera luft. Pumpen kan behöva fyllas på flera gånger vid uppstart. En teoretisk max. sughöjd är m och varierar med lufttrycket (1013 hpa = normalt). Av tekniska skäl kan en sughöjd på max. 7-8 m uppnås. Detta värde innehåller inte bara höjdskillnaden från lägsta möjliga vattenyta till pumpens sugöppning, utan även motståndsförluster i anslutningsledningar, pump och armaturer. Vid framtagning av pump måste man observera att sughöjden hs får inkluderas i beräknad tryckhöjd, och föregås av ett minustecken. Pumpens sughöjd h s Placering av sugledning Sugledningen måste ha åtminstone samma nominella diameter som pumpens sugöppning, eller gärna en nominell diameter större. Sugledningen skall vara så kort som möjligt. Långa sugledningen skapar ökat friktionsmotstånd, vilket är till stor nackdel för sughöjden. Sugledningen skall placeras så att den alltid går stigande mot pumpen. Om slangmaterial används för sugledningen är spiralslang att föredra på grund av dess styrka och motståndskraft mot läckage. Det är absolut nödvändigt att förhindra läckage då pumpen annars kan skadas eller fungera dåligt. Vid sugdrift rekommenderas alltid en bottenventil för att förhindra att pump och sugledning går torrt. En bottenventil med sil skyddar även pump och nedströms system från grova föroreningar som löv, trä, stenar och insekter. Om det inte går att använda en bottenventil för sugdrift bör en backventil installeras framför pumpen (pumpens sugöppning). Sugdrift En icke självsugande pump har inte förmågan att evakuera luft från sugledningen. Vid användning av icke självsugande pumpar måste pump och sugledning alltid vara helt fyllda. Om luft kommer in i pumpen via otäta ställen såsom packbox eller slussventil eller genom en bottenventil i sugledningen som inte stänger måste pump och sugledning åter fyllas på. Installation med bottenventil eller backventil Grundprinciper för pumpteknik 21

22 U T F Ö R A N D E C E N T R I F U G A L P U M P A R Funktion centrifugalpumpar Snittritning på en pump med våt motor Pumpar är nödvändiga vid transport av vätskor för att övervinna flödesmotstånd som förekommer i rörsystemet. I pumpsystem med olika vätskenivåer innefattar detta också att övervinna geodetiska höjdskillnader Med sin konstruktion och det sätt på vilken den överför energi är centrifugalpumpen en hydraulisk vätskeströmningsmaskin. Även som det finns många olika typer, är en funktion gemensam för alla centrifugalpumpar; den att vätskan strömmar axiellt mot pumphjulet. En elektrisk motor driver pumpaxeln på vilken pumphjulet är monterat. Vattnet som kommer in i pumphjulet axiellt genom sugöppningen och axeltappen avleds av pumphjulsskovlarna till en radiell rörelse. Centrifugalkrafter som verkar på varje partikel av vätskan förmår både hastighet och tryck att öka när vattnet flödar genom skovelområdet. Det pumpade mediet kommer axiellt in i pumphjulet och böjer av radiellt När vätskan lämnar pumphjulet samlas det upp i spiralhuset. Flödeshastigheten minskar något genom konstruktionen på huset. Trycket ökar ytterligare genom omvandling av energi. En pump består av följande huvudkomponenter: Pumphus Motor Pumphjul Pumphjul Olika typer av pumphjul Pumphjul finns i en mångfald olika varianter och kan vara antingen slutna eller öppna. Pumphjulen i övervägande delen av dagens pumpar har tredimensionellt utförande vilket kombinerar fördelarna hos axiella hjul och radiella hjul. 22 Med reservation för teknisk ändringar, WILO Sverige AB - juni-07

23 U T F Ö R A N D E C E N T R I F U G A L P U M P A R Pumpverkningsgrad Verkningsgraden i varje maskin är förhållandet mellan dess uteffekt och ineffekt. Detta förhållande symboliseras med den grekiska bokstaven h (eta). Eftersom det inte finns någon förlustfri drift är h alltid mindre än 1 (100%). För en värmeledningspump är den totala verkningsgraden sammansatt av motorns verkningsgrad h M (elektrisk och mekanisk) samt den hydrauliska verkningsgraden h P. Om man multiplicerar dessa värden blir produkten den totala verkningsgradenh tot h tot =h M. h P Beroende på vilken av de många pumptyper och storlekar som undersöks kan verkningsgraden variera ganska mycket. För våta pumpar är verkningsgraden htot mellan 5% och 54% (högeffektiv pump); för torra pumpar ligger htot på mellan 30% och 80%. Även inom pumpens kurvområde skiftar aktuell verkningsgrad vid given tidpunkt med mellan noll och ett maximivärde. Även inom pumpens kurvområde skiftar aktuell verkningsgrad vid given tidpunkt med mellan noll och ett maximivärde. En pump arbetar aldrig vid en enskild definierad punkt. Vid beräkning måste därför hänsyn tas till att driftspunkten under värmeperioden befinner sig i mellersta tredjedelen av pumpkurvan. Sedan arbetar den inom området för bästa verkningsgrad. Pumpens verkningsgrad fastställs genom följande formel: h P = Q. H. r 367. P 2 h P = Pumpens verkningsgrad Q = Flöde H = Uppfordringshöjd P 2 = Avgiven effekt (vid pumpaxeln) 367 = Omräkniningskonstant r = Täthet på uppfordrat medium Verkningsgraden (eller effekten) hos en pump beror på dess konstruktion. Följande tabeller ger en överblick över verkningsgraden beroende på vald motoreffekt och pumpkonstruktion. (pump med våt/torr motor). Pumpkurva och verkningsgrad Verkningsgrad för standard våta pumpar (Ungefärliga värden) Pumpar med motoreffekt P 2 h tot Upp till 100 W ca 5% - 25% 100 till 500 W ca 20% - 40% 500 till 2500 W ca 30% - 50% Verkningsgrad för torra pumpar (Ungefärliga värden) Bästa totala verkningsgrad i en värmeledningspump finns i den centrala delen av pumpkurvan. I tillverkarens pumpkatalog är dessa punkter för bästa verkningsgrad speciellt utmärkta för varje pump. Pumpar med motoreffekt P 2 h tot Upp till 1,5 kw ca 30% - 65% 1,5 till 7,5 kw ca 35% - 75% 7,5 till 45 kw ca 40% - 80% Grundprinciper för pumpteknik 23

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Tekniska data LS Prestandaintervall Flöde upp till 5 100 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 120

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

elektriska bränslepumpar

elektriska bränslepumpar Sida 1/8 elektriska bränslepumpar Produktöversikt för allmän användning PrODuCT INFORMATION Fordon/användning Produkt PIerburg nr. se katalog/tecdoc-cd Elektriska bränslepumpar (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Läs mer

PX-pumpar. Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar

PX-pumpar. Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar PX-pumpar Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar Sänk dina kostnader för pumpning Hur du än ser på det är PX-pumpar ett bra köp. Mindre elräkningar PX-pumparna sänker elförbrukningen på tre sätt:

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Värmelära. Fysik åk 8

Värmelära. Fysik åk 8 Värmelära Fysik åk 8 Fundera på det här! Varför kan man hålla i en grillpinne av trä men inte av järn? Varför spolar man syltburkar under varmvatten om de inte går att få upp? Varför hänger elledningar

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Kraft, tryck och rörelse

Kraft, tryck och rörelse Kraft, tryck och rörelse Kraft En kraft kan ändra form, fart och rörelseriktning hos föremål. Kraft mäts i Newton, N. Enheten är uppkallad efter fysikern Isaac Newton som levde på 1600- talet. 1 N är ungefär

Läs mer

EU:s Ekodesigndirektiv VARJE DAG SKAPAR VI TEKNIK FÖR LIVET

EU:s Ekodesigndirektiv VARJE DAG SKAPAR VI TEKNIK FÖR LIVET EU:s Ekodesigndirektiv VARJE DAG SKAPAR VI TEKNIK FÖR LIVET 2020 Vi har ett stort mål att nå Ekodesigndirektiv 02 År 2005 godkände EU det nya 2005/32/EC-direktivet med krav på miljövänlig konstruktion

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Vertikala centrifugalpumpar

Vertikala centrifugalpumpar Vertikala centrifugalpumpar Driftsäkra pumpar till bland annat cirkulation, fjärrvärme och klimatanläggningar samt industriapplikationer. Pumphus och pumphjul i gjutjärn, segjärn, brons eller rostfritt

Läs mer

Kärlberäkning för värmesystem

Kärlberäkning för värmesystem Kärlberäkning för värmesystem Beräkning av ett Flexcon-expansionskärl för värmesystem med fast eller utbytbart membran Grundläggande begrepp för beräkning av Flexcon-expansionskärl Du behöver förstå följande

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL. ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar

HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL. ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar ecocirc PRO Varmt vatten ur kranen direkt! Nu med automatisk avluftning,

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN För tillfällen då en p är av största vikt. Temperatur kontroll Elektronisk data insamling Laserutrustning Industriell nedkylning Uppvärmning och nedkylning i industriella

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Självsugande pumpautomat 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Självsugande pumpautomat 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Självsugande pumpautomat 50 Hz Innehållsförteckning Allmänna data Användningsområden 3 Typnyckel 3 Pumpade vätskor 3 Driftsförhållanden 3 Tekniska data 3 Funktioner och fördelar 3 Manöverpanel

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52

Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52 Produktkatalog Vertikala centrifugalpumpar för cirkulationspumpning, tappvarmvatten och vätskeuppfordring. Material i gjutjärn, segjärn, brons, rostfritt. CIRKULATIONSPUMPAR Innehåll sid VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPAR

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

Vad är vatten? Ytspänning

Vad är vatten? Ytspänning Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Vattenmantlade eldstäder

Vattenmantlade eldstäder Vattenmantlade eldstäder Lacunza har under lång tid utvecklat vedeldade produkter för god hushålls ekonomi, ekologi och med hänsyn för miljön. Vi har utvecklat produkter som ger skön och billig värme

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

01.07.2006. C 1096 A-B Rev. B BRUKSANVISNING. ISKU-Jet 1 R -hushållspump ISKU-Jet 2R -vattenautomat

01.07.2006. C 1096 A-B Rev. B BRUKSANVISNING. ISKU-Jet 1 R -hushållspump ISKU-Jet 2R -vattenautomat 01.07.2006 C 1096 A-B Rev. B BRUKSANVISNING ISKU-Jet 1 R -hushållspump ISKU-Jet 2R -vattenautomat 1 ISKU-Jet 1R -hushållspump ISKU-Jet 2R -vattenautomat ISKU-Jet 1R och 2R -pumparna är avsedda för sommarstugor,

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme år 7 I detta område kommer vi att arbeta med följande centrala innehåll: Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Blockpumpar, serie LSB. enligt ISO 2858 / ISO 5199

Blockpumpar, serie LSB. enligt ISO 2858 / ISO 5199 Blockpumpar, serie LSB enligt ISO 2858 / ISO 5199 Tekniska data Prestandaintervall Flöde upp till 450 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 170 m Varvtal upp till 2 950 rpm Pumpstorlekar Utlopp från DN 25 upp

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

(11) UTLÄGGNINGSSKRIFT

(11) UTLÄGGNINGSSKRIFT SVERIGE (11) UTLÄGGNINGSSKRIFT (51) Internationell klass 7203513-2 F24d 3/10 (44) Anifikan utlagd och 74-12-23 Publicerings- 372 620 utlfiggningsskriften nummer publicarad (411 Ansäkan 7 3 " 0 9-1 8 allmänt

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Stigebrandt Oxygenator

Stigebrandt Oxygenator R Stigebrandt Oxygenator för syresättning och omblandning av bassänger Stigebrandt oxygenator installerad för biologisk vattenrening vid oljeindustri. Stora bilden visar pumpsystem med två parallella linjer,

Läs mer

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco PMC cyklontank Spar utrymme, pengar och miljön Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7 Foto: Atlas Copco Upp till 90 procent av utrymmet (ibland mer) blir över när man ersätter en traditionell

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM Tentamensskrivning del 2 i Fysik A för Basåret Tisdagen den 10 april 2012 kl. 9.00-13.00 (Denna tentamen avser andra halvan av Fysik A, kap 2 och 7-9 i Heureka. Fysik A)

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Blåsmaskiner Serie OMEGA

Blåsmaskiner Serie OMEGA www.kaeser.com Blåsmaskiner Serie OMEGA Kapacitet på 0,5 till 160 m³/min övertryck upp till 1000, vakuum upp till 500 KAESER blåsmaskiner ekonomiska och med lång livstid Eftersom de trevingade KAESER blåsmaskinerna

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med TOSHIBA POLAR - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C I samarbete med TOSHIBA Made in Japan Toshiba är idag en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck.

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. Prislista 2015:2 Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. VM Pumpar AB Datavägen 23, Box 9238, Info@vmpumpar.se www.vmpumpar.se Prislista

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer