TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIKPROGRAM HÄLJARP"

Transkript

1 TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Nulägesbeskrivning och bristanalys... 2 Landskronavägen... 2 Väg 1147 (Landskronavägen öster om Häljarp)... 4 Barsebäcksvägen... 4 Väg 110 från Saxtorpsrondellen till trafikplats Lundåkra... 5 Väg 1145 (Toftavägen) mellan Häljarp och Asmundtorp... 5 Gång- och cykeltrafik... 5 Kollektivtrafik... 6 Tåg... 6 Buss... 6 Tillgänglighet... 6 Parkering...6 Korsningar med behov av åtgärder... 7 Landskronavägen/Barsebäcksvägen... 7 Barsebäcksvägen/Tallvägen... 8 Övergångsstället vid Barsebäcksvägen/Olofstorpsvägen... 9 Barsebäcksvägen/gång- och cykelpassage söder om Olofstorpsvägen... 9 Övergångsstället väster om Landskronavägen/Flygeltoftavägen Analyser Trafikflöde och hastigheter Förutsättningar Översiktsplan och fördjupad översiktsplan Detaljplaner Hastighetsplan Cykelplan Trygghet Åtgärdsprogram Landskronavägen Förbifart norr om Häljarp Korsningen Landskronavägen/Barsebäcksvägen Ny tätortsport Övergångsstället väster om Landskronavägen/Flygeltoftavägen Väg 1147 (Landskronavägen utanför Häljarp) Barsebäcksvägen Korsningen mellan Barsebäcksvägen och Tallvägen Övergångsstället vid Barsebäcksvägen/Olofstorpsvägen Barsebäcksvägen/gång- och cykelpassage söder om Olofstorpsvägen Tätortsport vid väg in till golfbana Väg 110 från Saxtorpsrondellen till trafikplats Lundåkra Väg 1145 (Toftavägen) mellan Häljarp och Asmundtorp Kollektivtrafik Bilagor...I Bilaga 1. Översikt över Häljarp...I

3 INLEDNING Häljarp har en hög attraktivitet som bostadsort med närhet till havet, tågstation, skolor, rekreationsområde och Landskrona stad. Byn består till största delen av bostadsområde med friliggande villor samt en mindre mataffär i den centrala delen. Landskronavägen genom Häljarp fungerar idag som en genomfartsled men önskan är att den mer blir anpassad för oskyddade trafikanter och upplevs som en bygata med lägre hastigheter och mindre trafikflöde. De närmsta åren kommer Häljarp dock att växa och därmed kommer trafiken också att öka. Trafikprogrammet är ett långsiktigt och konsekvent åtgärdsprogram för trafikmiljön i byn. Målet är att trafiksystemet ska vara utformat så att trafiksäkerheten och tillgängligheten är god för alla i samband med att miljön inte påverkas negativt. Gång- och cykeltrafiken ska vara ett självklart val vid korta resor och det är viktigt att stråken synliggörs i trafikmiljön. Detta gör att prioriteringar måste göras för både gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik för att syftet ska uppnås. Trafikprogrammet har tagits fram av Teknik- och stadsbyggandsförvaltningen i samarbete med Trafikverket och Häljarp/Saxtorps byaförening. Synpunkter, analyser och studier på plats har lett till förslagen som presenteras. 1

4 NULÄGESBESKRIVNING OCH BRISTANALYS Trafiknätet för fordonstrafik är uppbyggt med två större genomfartsgator, Landskronavägen och Barsebäcksvägen. Resterande gator i byn är främst villagator. Många av villagatorna är anlagda på talet och präglas därmed av den trafikplanering, vägstruktur och vägbredd som gällde då. Se bilaga 1 för översiktlig struktur av vägnätet. LANDSKRONAVÄGEN Landskronavägen är den största av gatorna genom Häljarp och är en kommunal väg. Öster om byn är Vägverket väghållare. Vägen är högt trafikerad med mellan ca 4500 till nästan ca 8000 fordon per dygn, beroende på mätpunkt. Utmed Landskronavägen finns gångbanor på den södra sidan samt gång- och cykelbana på en kortare del på den norra sidan. Bredden på gångbanorna varierar och vissa delar är väldigt smala. I korsningen Landskronavägen/Barsebäcksvägen har åtgärder gjorts i olika omgångar för att få ner fordonens hastighet och därmed förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Figur 1. Landskronavägen sett västerut (öster om korsningen med Barsebäcksvägen). 2

5 Figur 2. Landskronavägen sett västerut. Anslutning till korsningen med Barsebäcksvägen. Figur 3. Landskronavägen sett västerut (väster om korsningen med Barsebäcksvägen). Gångbana på den södra sidan och gång- och cykelbana på den norra sidan. 3

6 VÄG 1147 (LANDSKRONAVÄGEN ÖSTER OM HÄLJARP) Väg 1147 sträcker sig mellan Österleden inne i Landskrona i väster till Saxtorpsrondellen i öster. Utanför Häljarp, strax väster om korsningen med Scoutvägen och i höjd med bensinstationen, övergår Landskronavägen till att bli statlig väg med Vägverket som väghållare. Vägen har idag hastighetsbegränsningen 90 km/h och saknar separerade gång- och cykelbanor. BARSEBÄCKSVÄGEN Barsebäcksvägen kopplar samman trafikplats Lundåkra med Häljarp. Separering för oskyddade trafikanter varierar längs vägen. På en kortare sträcka på vägens norra del finns separerade gång- och cykelbanor på båda sidorna. På den södra delen finns gångbana delvis längs med den östra sidan. I två korsningar har mindre överkörningsbara refuger anlagts för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Vägens bredd varierar och är väldigt smal på några ställen varför det har varit svårt att anlägga refuger som ej är överkörningsbara. Utbyggnader av nya bostadsområden väster om vägen medför att behovet av separerade gångoch cykelbanor längs med vägen ökar. Figur 4. Barsebäcksvägen sett söderut, gångbana längs den östra sidan. 4

7 Figur 5. Södra delen av Barsebäcksvägen, sett söderut, där gång- och cykelbana saknas på båda sidor. VÄG 110 FRÅN SAXTORPSRONDELLEN TILL TRAFIKPLATS LUNDÅKRA Vägen fungerar som en form av avlastningsväg för E6 när olika händelser sker som omöjliggör dess användning. Vägens körbana är bred och hastighetsbegränsningen är 90 km/h. VÄG 1145 (TOFTAVÄGEN) MELLAN HÄLJARP OCH ASMUNDTORP Toftavägen, som knyter samman Häljarp med Asmundtorp, är en statlig väg med Vägverket som väghållare. Avståndet mellan Häljarp och Asmundtorp är ca 4 km. Vägen finns med i Cykelplan 2008 där det föreslås att en separerad gång- och cykelbana bör anläggas längs med vägen. Vägen är väldigt smal, ca 5,5 meter. GÅNG- OCH CYKELTRAFIK Västerut genom koloniområdet Axeltofta går en separerad gång- och cykelväg som kopplar samman Häljarp och Landskrona. Genom Häljarps bostadsområde går separerade gång- och cykelvägar som knyter samman bostadsområdena med målpunkter såsom skola, dagis och mataffär. Vid Västkustbanans etablering anlades en gång- och cykelväg mellan byn och stationen via en bro över Saxån. Utmed Landskronavägen finns gångbanor på den södra sidan samt delvis gång- och cykelbanor på den norra sidan. På Barsebäcksvägen norra del, mellan Landskronavägen och Tallvägen, finns gång- och cykelbanor på båda sidorna av vägen. Arbete med att förbättra framkomligheten för fotgängare och cyklister har genomförts under den senaste tiden och gång- och cykelpassager har bland annat tydliggjorts. 5

8 KOLLEKTIVTRAFIK TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Tåg I norra delen av Häljarp ligger Häljarps tågstation. Stationen anlades 2000 i samband med att västkustbanan sträckning ändrades och drogs genom Landskrona. Via stationen går det att resa direkt mot bland annat Landskrona, Helsingborg och Ängelholm i norr och via ett byte går det att resa hela vägen till Göteborg. Söderut stannar tåget bland annat i Lund och Malmö. Stationen har drygt 50 avgångar per dygn. Restiden är till Landskrona ca 3 min, till Helsingborg ca 20 min och till Göteborg ca 3 h och 10 min (inkl. väntetid). Till Lund tar resan ca 20 min och till Malmö ca 30 min. Perrongerna har nyligen förlängts för att ge möjlighet för längre tåg att stanna samt att trafikera sträckan. De längre tågen kan komma att medföra att kapaciteten ökar till det dubbla. Buss Regionbuss 132 stannar i Häljarp. Turtätheten varierar under dygnet och avgår ungefär varje timme under dagen på vardagar och mer sällan på helger. Tidigare stannade även buss nr 218 i Häljarp. Denna linje är nu indragen på grund av bristande resandeunderlag. Då både Häljarps och Landskronas tågstationer är placerade utanför centrum är det viktigt att det finns bra direkta kollektivtrafikförbindelser mellan de centrala delarna av orterna. Standarden av busshållplatser utanför samhället bör höjas. TILLGÄNGLIGHET Arbetet med tillgänglighetsanpassning pågår. Längs Tallvägen har gångbanor tydliggjorts med målning. Utmed Landskronavägen inne i byn har busshållplatser tillgänglighetsanpassats enligt Skånetrafikens modell. PARKERING Det finns olika typer av parkering beroende på typ av bebyggelse. Bostadsområde anlagda på 60-talet saknar anlagd gästparkering och gäster hänvisas till att parkera längs gatorna som är bredare än idag. Senare bebyggelse utmärker sig med något smalare gator och anlagda gästparkeringsytor. 6

9 KORSNINGAR MED BEHOV AV ÅTGÄRDER Landskronavägen/Barsebäcksvägen TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Figur 6. Sidoförskjutning av körbana i korsningen Landskronavägen/Barsebäcksvägen. Korsning är en vältrafikerad T-korsning som fungerar som Häljarps centrum med anslutning till matvaruaffären. Landskronavägen är primärvägen medan Barsebäcksvägen är sekundärsvägen med väjningsplikt. I anknytning till korsningen finns övergångsställe respektive cykelöverfart. Korsningen är högt trafikerad och hastigheterna är stundtals högre än tillåtna. Problem med tunga fordon som passerar medför att oskyddade trafikanter uppfattar trafiksituationen som otrygg. Åtgärder har gjorts för att styra trafiken och sänka hastigheterna genom bland annat annan beläggning (röd asfalt), förskjutning av körbanan och pollare. Trots förbättrad trafiksituation är korsningen ett problem då trafikflödet fortfarande är relativt stort i förhållande till gaturummets gestaltning och funktion. Enligt beteendestudier som utfördes i maj 2009 är cyklister och gående uppmärksamma på trafiken på Landskronavägen vid passagerna. De flesta bilisterna väljer att stanna och släppa över gående och cyklister. Här finns en strid ström av cyklister och är utspritt under morgon/förmiddag. 7

10 Barsebäcksvägen/Tallvägen Figur 7. Övergångställe med överkörningsbara refuger. Korsningen är en viktig passage för oskyddade trafikanter. Tallvägen är ett huvudstråk för bland annat skolelever som ska ta sig mellan skolor och bostäder. Norr om korsningen på Barsebäcksvägen finns ett övergångsställe. På grund av bra sikt samt att Barsebäcksvägen är lång och rak kan hastigheterna stundtals vara höga, vilket i sin tur innebär att trafiksäkerheten blir låg för oskyddade trafikanter. Åtgärder har gjorts för att få ner hastigheten genom annan beläggning i korsningen (röd asfalt) och överkörbara refuger. På grund av att körbanan är väldigt smal går det inte på ett enkelt sätt att anlägga vanliga refuger med kantstöd. Enligt beteendestudier som utfördes i maj-09 fungerar korsningen relativt bra på grund av att det finns skolpoliser. 8

11 Övergångsstället vid Barsebäcksvägen/Olofstorpsvägen TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Figur 8. Övergångställe med överkörningsbara refuger. Området väster om Barsebäcksvägen har utökats och behovet att korsa gatan har därmed blivit större. Bilisterna lämnar inte företräde åt fotgängarna och trottoarerna är otydliga på Barsebäcksvägen och Olofstorpsvägen. På grund av att körbanan är väldigt smal går det inte på ett enkelt sätt att anlägga vanliga refuger med kantstöd. Enligt beteendestudier som utfördes i maj är här mer spridning av cyklister under morgonen. Vissa bilister stannar vid övergångstället andra inte. Barsebäcksvägen/gång- och cykelpassage söder om Olofstorpsvägen Passagen är viktig då den används av skolbarn dagligen. Den är väldigt liten och syns dåligt för bilister. Passagen är omgärdad av mycket grönska och bebyggelse saknas intill. På grund av vägens smala bredd har endast överkörningsbara refuger kunnat anläggas. Området sydväst om passagen kommer inom kort att bebyggas med ytterligare villor. Detta kommer att medföra att kravet på en säker och trygg gång- och cykelpassage ökar. 9

12 Övergångsstället väster om Landskronavägen/Flygeltoftavägen Figur 9. Övergångsställe på Landskronavägen Strax väster om korsningen Landskronavägen/Flygeltoftavägen finns ett övergångsställe. Övergångsstället kan vara svårt att uppfatta för bilister som kommer från väster på grund av en snäv sväng strax efter bron. Enligt beteendestudier utförda i maj 2009 använder många fotgängare trottoaren och övergångstället för att ta sig till busshållplatsen som ligger precis öster om övergångsstället. Gående är uppmärksamma på trafiken och ser sig noga för innan de passerar. Vid ett par tillfällen kan konstateras att bilister inte lämnar företräde för fotgängare. 10

13 ANALYSER Trafikflöde och hastigheter Tabell 1. Beräkningar av trafikflöde och hastighet. Punkt Datum Vmd flöde (f/d) Tung trafik (%) Tung trafik (st) Skyltad hastighet (km/h) Medelhastighet (km/h) Landskronavägen ,2 % LA % VV 1 Mätt av ,7 % LA ,2 % VV ,7 % LA % LA ,2 % LA % LA ,5 % LA ,7 % LA % VV ,8 % LA ,7 % LA % VV % VV Tallvägen ,2 % LA ,6 % LA ,6 % LA Sandvägen ,8 % LA Barsebäcksvägen ,6 % LA ,7 % LA ,3 % LA ,1 % LA ,5 % LA ,0 % LA ,1 % VV 2 1 Den höga andelen tunga fordon beror på transporter till och från bygget av bostadsområdet väster om Barsebäcksvägen. 2 Vägverket genomförde en helårsmätning 3 När mätningen genomfördes pågick vägarbeten på E6 vilket medförde att trafikflödet genom Häljarp ökade under perioden. 11

14 Figur 10. Beräkningspunkter av trafikflöde och hastighet. Trafikflödet på Landskronavägen och väg 1147 har ökat de senaste åren liksom på många andra vägar. Det är dock svårt att få en tydlig bild av ökningen då trafikflödet på vägen påverkas starkt av olika händelser på E6:an. Trafikflödena kan därmed skilja sig mycket år vid olika mättillfällen. 12

15 FÖRUTSÄTTNINGAR Trafiksystemet ska vara utformat så att framkomligheten, tillgängligheten och säkerheten är god, samtidigt som miljön inte ska påverkas negativt. Genom att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafiken framför bilen uppnås i högre grad ett mer hållbart trafiksystem. ÖVERSIKTSPLAN OCH FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Översiktsplan är den gällande översiktsplanen och antogs april En fördjupad översiktsplan har även tagits fram för Häljarp och antogs En revidering av översiktplanen är under bearbetning och ett program för detta har godkänts En samrådshandling är även framtagen där ny bebyggelse föreslås i ett område med ca 1 km radie norr om stationen i Häljarp. DETALJPLANER 200 nya bostäder är planlagda på fastigheten Saxtorp 10:50 i sydöstra delarna av Häljarp. På fastigheten Saxtorp 87:7, längs med Barsebäcksvägen, är 50 st nya bostäder planlagda. Den nya bebyggelsen beräknas bidrar till en ökning av den totala trafiken i Häljarp med drygt 1600 fordon per dygn. En ny skola är planlagd i anslutning till den befintliga Sandåkersskolan. Skolan kan komma att generera trafik men relativt lite i förhållande till den nya bebyggelsen. HASTIGHETSPLAN Riksdagen beslutade 2007 att införa nya hastighetsgränser i 10 steg. Detta bygger på en långsiktig strategi för hur hastighetsgränserna på vägarna ska anpassas till nollvisionen och till de övriga transportpolitiska delmålen, god tillgänglighet, god miljö, positiv regional utveckling och jämställt transportsystem. Målet är att alla hastighetsgränser ska ses över på de statliga vägnäten under 2008 och Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat att ta fram en hastighetsplan enligt konceptet Rätt fart i staden för hela Landskrona stad. Arbetet påbörjades utanför tätorten i byarna Häljarp, Härslöv, Glumslöv, Asmundtorp, Annelöv och Kvärlöv. En klassificering av gatunätet i Häljarp visar att genomfartslederna bör ha en hastighetsgräns på 40 km/ för att ha en god trafikstandard, de övriga gatorna bör ha en hastighetsgräns på 30 km/h. CYKELPLAN Cykelplan 2008 är upprättad av Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen och är en uppdatering av föregående cykelplan. Den antogs av tekniska nämnden Dokumentet beskriver behovet av cykelvägar och visar både befintliga cykelvägar och felande länkar i cykelnätet. Vägverket och Landskrona stad har ett gemensamt intresse av effektiv utbyggnad genom samordnad planering och finansiering mellan parterna. TRYGGHET För att nå framgång i arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Landskrona krävs att samhällets alla aktörer samarbetar. I Häljarp har man bland annat satsat på Öppet torg på Sandåkerskolan för ungdomar fredagar och lördagar, här är föräldrar engagerade samt personal från Fält och fritid. Grannsamverkan är ett annat projekt som är igång i Häljarp. Landskrona stad finns med och stöttar vid behov av information etc. 13

16 ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärdsprogrammet består av åtgärdsförslag som är kopplade till de problem som beskrivits i kapitel Nulägesbeskrivning. Detaljerade förslag och lösningar presenteras under varje delavsnitt. Nedan ses en översiktlig karta med några av åtgärdsförslagen. Gatan smalnas av och anläggs med en separerad gång- och cykelbana på södra sidan. Korsningen byggs om och refuger anläggs i samband med gång- och cykelöverfarter. En separerad gång- och cykelbana anläggs på östra sidan. Vissa av sidogatornas anslutningar höjs upp. Figur 11. Översiktlig karta med några åtgärdsförslag. LANDSKRONAVÄGEN Landskronavägen är idag relativt högt trafikerad. För att uppnå en lägre hastighet samt bättre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter krävs bland annat någon form av fysiska hinder. I anslutning till övergångsställe bör därför refuger placeras samtidigt som trottoaren på den södra sidan breddas till gång- och cykelbana. Mellan korsningarna Landskronavägen/Barsebäcksvägen och Landskronavägen/ Rundelsvägen breddas gångbanan även på den norra sidan upp till en gång- och cykelbana. Vilket bidrar till ett sammanhängande stråk mellan affären och stationen även för cyklister. Förbifart norr om Häljarp På grund av trafikmängderna på Landskronavägen har en förbifart utanför Häljarp diskuterats tidigare. Detta kan på sikt vara aktuellt men kräver en betydligt större utredning vad gäller bland annat geotekniska förhållanden och kostnader. I samrådshandlingen för Översiktplan 2010 föreslås ny bebyggelse norr om stationen samt nödvändig infrastruktur för att knyta samman befintlig bebyggelse med ny bebyggelse. En separat utredning angående förbifarten kommer att genomföras i samband med utredning av bebyggelse norr om tågstationen. 14

17 Korsningen Landskronavägen/Barsebäcksvägen Korsningen Landskronavägen/Barsebäcksvägen är som beskrivits i kapitel Korsningar med behov av åtgärder en problematisk korsning. Det viktigaste att uppnå vid en eventuell ombyggnad av korsningen är att få ner hastigheten och samtidigt göra det lite mer komplicerat för tunga fordon att passera. Detta i sin tur leder till att mängden tung trafik minskar. Det finns olika sätt att förbättra korsningen på. Här presenteras 3 förslag. Korsningen rätas upp och tydliggöras genom att förslagsvis placera refuger i samband med gång- och cykelöverfarter på östra sidan om korsningen på Landskronavägen samt på Barsebäcksvägen. På västra sidan om korsningen på Landskronavägen görs endast färgmarkeringar i vägbanan på grund av att vägbanan är för smal för refug. För att ytterligare sänka hastigheten anläggs en överkörbar väglins i mitten av korsningen samt stopplikt på Barsebäcksvägen, se figur 12. Figur 12. Korsningen med refuger, gång- och cykelöverfart och väglins. Ett mer kontroversiellt förslag är att som i tidigare förslag anlägga bl.a. refuger men att samtidigt införa ett flervägsstopp i korsningen, väglinsen anläggs då inte. Det innebär att alla tillfarter till korsningen får stopplikt. Det tredje förslaget är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats. Cirkulationsplats lämpar sig bra när trafikflödena på sekundärsvägen in till korsningen överstiger %. Detta kräver dock att kommunen köper in en mindre bit mark i korsningens sydvästra del, se figur

18 Figur 13. Cirkulationsplats i korsningen Ny tätortsport Figur 14. Ny tätortsport i samband med ny bebyggelse på Saxtorp 10:50 Från korsningen Landskronavägen/Sandvägen fram till korsningen mellan Landskronavägen och den nya vägen ner till det nya bostadsområdet Saxtorp 10:50 anläggs en gång- och cykelbana på vägens södra sida. Strax öster om den nya korsningen bör den nya tätortporten placeras och i samma punkt bör även en gång- och cykelöverfart att anläggas. Gång- och cykelvägen bör därefter fortsätta på Landskronavägens norra sida fram till Saxtorps kyrkby. Den befintliga tätortporten i höjd med Sandåkerskolan behålls då den också fungerar som hastighetsdämpare. 16

19 Övergångsstället väster om Landskronavägen/Flygeltoftavägen Figur 15. Övergångsställe med refuger För att tydliggöra övergångsstället anläggs vanliga refuger intill själva passagen. Refugerna förlängs med överkörningsbara refuger i båda riktningarna, se figur 15. VÄG 1147 (LANDSKRONAVÄGEN UTANFÖR HÄLJARP) Vägverket ansvarar för väg 1147, som börjar ungefär i höjd med korsningen med Scoutvägen. Hastighetsgränsen är idag 90 km/h och förslås bli 80 km/h när de nya hastighetsgränserna införs. Omkörningsförbud föreslås också i båda riktningarna i anslutning till Scoutvägen. Standarden på busshållplatserna utmed väg 1147 bör förbättras. BARSEBÄCKSVÄGEN Barsebäcksvägen är idag relativt smal och åtgärderna utmed sträckan blir därmed begränsade. Genom att utöka gångbanan på den östra sidan till fastighetsgränserna i öster blir det möjligt att skapa en ca 2-2,5 meter bred gång- och cykelbana mellan korsningen Barsebäcksvägen/ Tallvägen och ner till infarten till golfbanan. Söder om korsningen till golfbanan bör även en tätortsport anläggas. På längre sikt bör gång- och cykelbanan även kopplas vidare till Sjögårdsvägen. Möjlighet finns också att göra åtstramningar i korsningarna så som exempelvis mindre väglinser. Ett annat alternativ är att övergångsställena utrustas med Safe X System som innebär att skylten blinkar då en oskyddad trafikant passerar övergångsstället, se figur 16. Figur 16. Safe X System. 17

20 Korsningen mellan Barsebäcksvägen och Tallvägen TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Figur 17. Upphöjd gång- och cykelöverfart. Då Barsebäcksvägens bredd inte medger en refug med kantstöd behålls de överkörningsbara refugerna och övergångsställets färgmarkeringar i vägbanan förstärks med ny färg. Denna korsning är en viktig passage för skolbarn och det är därför lämpligt att utrusta övergångsstället med en Safe X System -skylt, se figur 16. Gång- och cykelbanan längs den östra sidan bör höjas upp över korsningen med Tallvägen. Upphöjning bidrar till att fordonen på Tallvägen måste sänka sina hastigheter och därmed ökar uppmärksamheten. Framkomligheten för fotgängare och cyklister ökar också. Övergångsstället vid Barsebäcksvägen/Olofstorpsvägen Figur 18. Upphöjd gång- och cykelöverfart. Korsningen utformas på liknande sätt som korsningen Tallvägen/Barsebäcksvägen. 18

21 Barsebäcksvägen/gång- och cykelpassage söder om Olofstorpsvägen Figur 19. Gång- och cykelöverfart med refug. Vägen är idag väldigt smal och för att kunna skapa en trafiksäker passage krävs det att vägen breddas så att refuger kan anläggas. För att ytterligare få ner hastigheterna bryts motorfordonens körbana med en mindre böj enligt figur 19. Den föreslagna gång- och cykelbanan på Barsebäcksvägen östra sida kopplas samman med gång- och cykelstråket i östvästlig riktning. Tätortsport vid väg in till golfbana Figur 20. Ny tätortsport I samband med att Häljarp växer söderut är det lämpligt att anlägga en tätortport vid bebyggelsens början. 19

22 VÄG 110 FRÅN SAXTORPSRONDELLEN TILL TRAFIKPLATS LUNDÅKRA För att minska genomfartstrafiken genom Häljarp krävs det att andra vägar görs mer attraktiva i samband med att Landskronavägen blir mer svårframkomlig. Vägverket ska undersöka möjligheten att förbättra trafiksäkerhetsstandarden på väg 110 så att hastighetsgränsen kan höjas till 100 km/h. Detta bör kunna avlasta Landskronavägen. VÄG 1145 (TOFTAVÄGEN) MELLAN HÄLJARP OCH ASMUNDTORP Sträckan finns med i Cykelplan 2008 där det föreslås att en cykelbana anläggs på ena sidan av vägen. Enligt uppgifter från Vägverket bör det dock vara möjligt att genomföra ett pilotprojekt utmed vägen. Projektet innebära att cykelfält målas utmed vägkanternas båda sidor. Vägen är idag ganska smal och körbanan blir med denna åtgärd ännu smalare med önskad effekt att motorfordonens hastighet sänks. KOLLEKTIVTRAFIK Häljarp ligger väldigt nära Landskrona och möjligheterna att skapa bra direkta förbindelser mellan orternas centrala delar är stora. För att öka bussresandet krävs det att turtätheten på regionbuss nr 132 ökar. Häljarp växer och därmed ökar behovet av attraktiv kollektivtrafik. I samband med fastigheten Saxtorp 10:50 bebyggs bör även hållplatslägena i de östra delarna av Häljarp studeras. I anslutning till infarten till det nya området finns plats lämnat i detaljplanen för en busshållplats. 20

23 BILAGOR BILAGA 1. ÖVERSIKT ÖVER HÄLJARP I

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

TRAFIKPROGRAM ASMUNDTORP

TRAFIKPROGRAM ASMUNDTORP RAPPORT TRAFIKPROGRAM ASMUNDTORP LANDSKRONA STAD 2011-12-15 BIB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning / Information... 1 Nulägesbeskrivning och bristanalys... 2 Kustvägen-Möingevägen... 2 Toftavägen... 3 Asmundtorpsvägen...

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

RAPPORT. Trafikprogram för Annelöv LANDSKRONA STAD. Sweco Infrastructure AB. Version 1.0. Uppdragsnummer

RAPPORT. Trafikprogram för Annelöv LANDSKRONA STAD. Sweco Infrastructure AB. Version 1.0. Uppdragsnummer LANDSKRONA STAD Trafikprogram för Annelöv Uppdragsnummer 2211070000 Malmö 2011-11-28 Sweco Infrastructure AB Version 1.0 Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Dnr Sida 1 (5) 2016-09-16 Handläggare Lotten Svedberg 08-508 262 15 Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Kontoret föreslår att arbeta med ett antal typåtgärder längs sträckorna för att få bättre hastighetsefterlevnad

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN TRAFIK-PM 2014-12-10 1 Bakgrund, syfte och omfattning McDonald s planerar för att etablera en ny hamburgerrestaurang i nordvästra hörnet vid korsningen

Läs mer

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd Ändrad och kompletterad efter samråd Beställare: TJÖRNS KOMMUN Fakturaservice 47180 SKÄRHAMN Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Cykelpassager och cykelöverfarter

Cykelpassager och cykelöverfarter Cykelpassager och cykelöverfarter 1 Vem är fordonsförare? Fordonsförare är den som för ett fordon, dvs. en anordning på hjul, band eller medar. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som rider

Läs mer

Länk till presentationen som hölls: content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp:

Länk till presentationen som hölls:  content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp: Väg 798 genom Esarp Denna rapport är framtagen av Esarps Bygdelags väggrupp baserat på det bymöte som hölls 2010-12- 14 i Esarps Skola med anledning av samrådshandlingen från Trafikverket daterad 2010-11-

Läs mer

Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande

Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-09-30 Dnr TN 2013/65 Dnr KS 2013/7 Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande Bakgrund I motion till kommunfullmäktige

Läs mer

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Bakgrund Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en rad år har flera faktorer samverkat och höjt

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station Bakgrund I samband med den politiska behandlingen av ny detaljplan för Sickla Köpkvarter, projekt nummer 9145, har frågor om den övergripande trafikstrukturen ställts. Möjligheten till framtida nya tillfarter

Läs mer

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Tekniska nämnden 2008 12 11 147 376 Tekniska nämndens arbetsutskott 2008 11 27 218 495 Dnr 2008/457.30 Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Bilagor: Yttrande, Polismyndigheten Yttrande,

Läs mer

Cirkulationsplats i Bollebygd

Cirkulationsplats i Bollebygd 1 PM 2013:45 Joachim Karlgren Björn Sax Kaijser 2014-01-13 Cirkulationsplats i Bollebygd Förslag på utformning av ny tillfart Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46

Läs mer

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07 BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader Bilaga 1 Kostnader I denna bilaga anges de ungefärliga uppskattade kostnaderna för utbyggander

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby

Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby VMN 10 863 Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby Samrådshandling mars 2003 Medverkande Projektledare: Konsult: Uppdrag: Tommy Danielsson Vägverket Konsult Uppsala Elisabeth Lloyd Hans

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 1 RÄTT FART I HUDDINGE Riksdag och regering beslutade den 2 maj 2008 om

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Bällstavägen. Redovisning av utredning samt inriktningsbeslut för etapp 1 Doktor Abrahams väg - Ulvsundavägen.

Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Bällstavägen. Redovisning av utredning samt inriktningsbeslut för etapp 1 Doktor Abrahams väg - Ulvsundavägen. Jevgenija Palin Trafikplanering 08-508 262 09 jevgenija.palin@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-06-14 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Bällstavägen. Redovisning av utredning samt

Läs mer

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo Trafikanalys Alingsås Östra Ängabo Sammanfattning Vectura har på uppdrag av Alingsås kommun fått i uppdrag att göra en översyn kring hur trafikflödet som genereras från planerad bebyggelse i Östra Ängabo

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Översiktskarta med kartbladsindelning

Översiktskarta med kartbladsindelning ± Översiktskarta med kartbladsindelning 4. Älvkarleö 2. Uppsalavägen, Brobacken, del av Västanåvägen & Fisket 3. Västanåvägen 1. Östanåvägen, Brännmovägen & korsning väg 76/291 Copyright Lantmäteriverket

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Planerat trafiksäkerhetsarbete i Stockholm stad 2014 och framåt

Planerat trafiksäkerhetsarbete i Stockholm stad 2014 och framåt Planerat trafiksäkerhetsarbete i Stockholm stad 2014 och framåt GNS-möte 17 december 2013 Jeff Archer jeffery.archer@stockholm.se The Capital of Scandinavia Trafikkontorets planerat arbete 2014 och framåt

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Utredning Emmabodavägen kort sammanfattning

Utredning Emmabodavägen kort sammanfattning Utredning Emmabodavägen kort sammanfattning Projektets bakgrund: Emmabodavägen är planerad att ändra karaktär från industrigata till stadsmässig gata. Trafiksäkerhetsåtgärd för att skydda oskyddade trafikanter,

Läs mer

RAPPORT LINGENÄSSKOLAN KOMPLETTERANDE TRAFIKUTREDNING SLUTVERSION 2014-12-05

RAPPORT LINGENÄSSKOLAN KOMPLETTERANDE TRAFIKUTREDNING SLUTVERSION 2014-12-05 RAPPORT LINGENÄSSKOLAN KOMPLETTERANDE TRAFIKUTREDNING SLUTVERSION 2014-12-05 Uppdrag: 259590, Trafikutredning Lingenässkolan Titel på rapport: Lingenässkolan kompletterande trafikutredning Status: Datum:

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Uppdragsnr: 10111982 1 (3) PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Bakgrund Nysträckning av E4 delen Enånger - Hudiksvall

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 5.1 MÅL För gång- och cykeltrafiken har följande mål formulerats för trafikplanearbetet: Att upprätta ett sammanhängande, gent, attraktivt och säkert cykelnät som täcker in viktiga

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651).

Läs mer

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS Arini Savitri Magnusson BJERKING AB Strandbodgatan 1, 75143 Uppsala Bjerking AB Box Postnr Ort Telefon 010-211 8000 Fax 010-2118001 www.bjerking.se

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019 Cykelöverfarter Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta Trafik och Gatudagarna 151019 Bakgrund Nya trafikregler då cyklister korsar körbana - Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg, Eva Maaherra Lövheim DATUM 2016-05-09 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera

Läs mer