Regler för militär sjöfart 2013 RMS-S. Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för militär sjöfart 2013 RMS-S. Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning"

Transkript

1 Regler för militär sjöfart 2013 RMS-S Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning 2013

2

3 Försvarsmakten Regler för militär sjöfart Sjösäkerhetsledningssystem RMS S

4

5 FÖRSVARSMAKTEN FM :1 Högkvarteret Regler för militär sjöfart, RMS GSPDMF 2013, M , fastställs härmed med stöd av 17 kap. 7 Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2012:1) med arbetsordning för Försvarsmakten(FM ArbO) och kungörs med stöd av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2011:2) för militär sjöfart. Regler för militär sjöfart ska tillämpas för all verksamhet inom Försvarsmakten med örlogsfartyg och dykare samt därtill hörande stödsystem och infrastruktur som direkt påverkar militär sjösäkerhet, från och med RMS S 2013, Sjösäkerhetsledningssystem. Från samma tidpunkt upphävs RMS 2010 enligt nedan RMS S Fastställd med , : Detta beslut har fattats av överste Ronald Månsson. I den slutliga handläggningen har dessutom överstelöjtnant Mats Johansson deltagit och som föredragande kommendör Mikael Wendel. Ronald Månsson Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem Mikael Wendel Boken är publicerad i samarbete med Autotech Teknikinformation AB Sakavdelningar: Militära Sjösäkerhetsinspektionen RMS-S 2013

6 Innehåll Ändringar AllmäntomRMS S Nyheterochändringar Internationellasäkerhetsorganisationskoden ISM-koden... 9 Regel1 Allmänt... 9 Regel2 Säkerhets-ochmiljöskyddspolicy Regel3 Företagsansvarochbefogenheter Regel4 Personermedtilldelatansvar Regel5 Befälhavaresansvarochbefogenheter Regel6 Resurserochpersonal Regel7 Utvecklingavplanerförfunktionerombord Regel8 Beredskapförnödsituationer Regel 9 Rapporter och analyser vid avvikelser, olyckor och olyckstillbud Regel10 Underhållavfartygetochdessutrustning Regel11 Dokumentation Regel12 Avföretagetutfördverifiering,översynochutvärdering Regel13 Certifieringochperiodiskverifiering Regel14 Interimistiskcertifiering Regel15 Verifiering Regel16 Certifikatensutformning Bestämmelser för administrationen om genomförandet av internationellasäkerhetsorganisationskoden(ism)...23 DelA Allmännabestämmelser DelB-Certifieringochstandarder Alarmering, rapportering och undersökning av olyckor och tillbud inom militärsjöfart...29 Inledning Definitionerochbegrepp Allmäntomalarmeringochrapportering Alarmering Rapporteringavtillbud/olycka Innehållrapporttillbud/olycka Säkerhetsutredning Säkerhetsutredningsrapport Bilaga1 Dokumentomgodkäntsystemförsjösäkerhetsledning...35 Bilaga2 Certifikatomgodkäntsystemförsjösäkerhetsledning...37

7 5 Ändringar Ändring Datum Införd av Ändring 1 Kap 4 Kap 4 1, 3, 7, 8 FM :3 RMS-S

8

9 7 1 AllmäntomRMS S Nyheter och ändringar I andra kapitlet regleras kraven på system för sjösäkerhetsledning och speglar nu ISM-koden på ett tydligare sätt jämfört med RMS S kap. Kraven på system för sjösäkerhetsledning utgår från Europaparlamentets och rådets förordning (EG nr 336/2006) Internationella organisationsregler för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening(internationella säkerhetsorganisationskoden ISM-koden). Nödvändiga anpassningar har vidtagits för att tillgodose behov utgående ifrån den militära sjöfartens särskilda förutsättningar. Jämfört med RMS S 2010 återfinns även regel som rubriker, istället för att som tidigare ha varit utspridd i övrig löptext. RMS S kap som reglerade innehållet och littereringen i fartygs- och båtmanualer har utgått. Av2kap 12 framgår dock att: Manualer för militär sjöfart bör ha samma struktur som RMS S regel Väljs annan struktur ska manual förses med korsreferenslista så att uppfyllnaden av RMS S krav är spårbart. Tredje kapitlet som reglerar revisionsverksamheten utgår ifrån ISM-koden, men har i allt väsentligt samma sakinnehåll som RMS S 2010 kap 4 Revisioner. I fjärde kapitlet regleras på rutiner för rapportering och analys av avvikelser, olyckor och olyckstillbud, vilket är en utveckling av regel 9 i ISM-koden. Dessutom regleras kraven för undersökning av sjöolyckor och tillbud till sjöss utgående från lag (1990:712) om undersökning av olyckor med ändringar, samt förordning(1990:717) om undersökning av olyckor med ändringar. RMS-S

10

11 9 2 Internationella säkerhetsorganisationskoden ISM-koden Regel1 Allmänt 1 Den militära sjöfarten ska tillämpa ISM-koden enligt EG-förordning nr 336/2006 som i RMS S är markerad med blå text. Föreskrift för de särskilda tillämpningar och anpassningar som gäller för militär sjöfart är markerade med paragraftecken och svart text på blå botten. ISM-kodens bör ska i samband med kravställning tolkas som att regeln ska följas, dock kan annan likvärdig lösning accepteras om det överordnande kravet som kravställningen syftar till uppfylls. 1.1 Definitioner I delarna A och B i denna kod används följande beteckningar med de betydelser som här anges Internationella säkerhetsorganisationskoden (ISM-koden): de internationella organisationsregler för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening som antagits av församlingen, meddeändringarsomimokankommaattanta Företag: fartygets ägare eller någon annan organisation eller person, såsom redaren eller den som hyr fartyget utan besättning, som har övertagit fartygsägarens ansvar för fartygets drift och somdärvidgåttmedpåattövertadeskyldigheterochdetansvar som koden föreskriver. 2 I denna föreskrift ska företag utgöras av: 1. Central verksamhetsutövare(cvu); av ÖB utsedd verksamhetsutövare med underställda organisationsenheter som bedriver militär sjöfart. 2. FM redare; av ÖB utsedd befattningshavare med uppgift att sammanhålla arbetet med sjösäkerheten inom Försvarsmakten. 3. Förbandschef(FörbC): chef för förband eller organisationsenhet Administration: regeringen i det land vars flagg fartyget har rätt att föra Säkerhetsorganisationssystem: ett strukturerat och dokumenterat system som gör det möjligt för företagets personal att effektivt genomföra företagets säkerhets- och miljöskyddspolicy 3 Säkerhetsorganisationssystem benämns i denna föreskrift system för sjösäkerhetsledning Dokument om godkänd säkerhetsorganisation: ett dokument som utfärdats till ett företag som uppfyller kraven enligt denna kod 4 Dokument om godkänd säkerhetsorganisation benämns i denna föreskrift; dokument om godkänt system för sjösäkerhetsledning, vilket utfärdas till CVU och FörbC efter genomförd och godkänd revision. RMS-S

12 2 Internationella säkerhetsorganisationskoden ISM-koden Certifikat om godkänd säkerhetsorganisation: ett dokument som utfärdats till ett fartyg, vilket innebär att företaget och dess fartygsledning arbetar i enlighet med det godkända säkerhetsorganisationssystemet 5 Certifikat om godkänd säkerhetsorganisation benämns i denna föreskrift; certifikat om godkänt system för sjösäkerhetsledning, vilket utfärdas till fartyg eller enhet efter genomförd och godkänd revision Sakliga bevis: en kvantitativ eller kvalitativ information, protokoll eller uppgifter om sakförhållanden som gäller säkerhet eller förekomst och genomförande av en del av säkerhetsorganisationssystemet, grundad på observation, mätning eller test och som kan verifieras Observation: ett yttrande om sakförhållanden som gjorts under en inspektion av säkerhetsorganisationen och som är underbyggt av sakliga bevis Avvikelse: en noterad situation där sakliga bevis påvisar att ett specificerat krav inte uppfyllts Allvarlig avvikelse: en identifierbar avvikelse som utgör ett allvarligt hot mot personalens eller fartygets säkerhet eller en betydande miljörisk, vilken kräver omedelbara korrigerande åtgärder. Avsaknaden av ett effektivt och systematiskt genomförande av ett av kodens krav ska också betraktas som en allvarlig avvikelse Harmoniseringsdatum: den dag och månad varje år som motsvarar det datum då aktuellt dokument eller certifikat upphör att gälla Konvention: 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, med senare ändringar Kommentar I kapitel 4kapitel 4. definieras begrepp som används vid sjöolycka, tillbud till sjöss och avvikelser. 1.2 Mål Målen med koden är att säkerställa säkerheten till sjöss, förhindra att människor skadas eller omkommer samt undvika skador på miljön, i synnerhet på den marina miljön, och på egendom Företagets mål för säkerhetsorganisationen bör bl.a sörja för säkra rutiner för fartygs drift och en säker arbetsmiljö, fastställa skydd mot alla identifierade risker, och kontinuerligt öka den landbaserade personalens och sjöpersonalens kompetens i säkerhetsledning, inklusive beredskap för nödsituationer både vad gäller säkerhet och miljöskydd Säkerhetsorganisationssystemet bör säkerställa 10 RMS-S 2015

13 Regel 2 Säkerhets- och miljöskyddspolicy att obligatoriska regler och föreskrifter följs, och att tillämpliga koder, riktlinjer och standarder, rekommenderade av IMO, administrationer, klassificeringssällskap och andra organisationer inom sjöfartsbranschen beaktas 1.3 Tillämpning Kravenidennakodfårtillämpaspåallafartyg. 1.4 Funktionskrav avseende säkerhetsorganisationssystem Alla företag bör utarbeta, genomföra och upprätthålla ett säkerhetsorganisationssystem som innefattar följande funktionskrav säkerhets- och miljöskyddspolicy instruktioner och förfaranden för att säkerställa säker drift av fartyg samt skydd av miljön i enlighet med relevant internationell lagstiftning och flaggstatens lagstiftning, klar ansvarsfördelning och bestämda kommunikationskanaler mellan landbaserad personal och sjöpersonal samt inom dessa grupper rutiner för rapportering av olyckor och avvikelser från bestämmelserna i denna kod handlingsplan för nödsituationer, och rutiner för interna kontroller och översyn av organisationen. 6 RMS S gäller för alla som bedriver verksamhet inom den militära sjöfarten. Regel 2 Säkerhets- och miljöskyddspolicy 2.1 Företaget bör fastställa en säkerhets- och miljöskyddspolicy som beskriver hur målen i punkt 1.2 kommer att uppnås. 2.2 Företaget bör säkerställa att denna policy genomförs och upprätthålls på alla nivåer i organisationen, både på land och till sjöss. Regel 3 Företags ansvar och befogenheter 3.1 Omdenenhetsomansvararfördriftenavfartygetärenannan än ägaren, måste ägaren anmäla enhetens fullständiga namn och annan relevant information om den till administrationen. 7 FM redare ska anmäla till SJÖI vilka förband som bedriver militär sjöfart samt om inhyrda fartyg och båtar ska bedriva militär sjöfart. 3.2 Företaget bör definiera och dokumentera ansvar, befogenheter och samverkan för all personal som leder, utför och verifierar arbete som avser och påverkar säkerheten och förhindrandet av föroreningar. RMS-S

14 2 Internationella säkerhetsorganisationskoden ISM-koden 8 ÖB eller CVU ska utse en redare inom Försvarsmakten med särskilda uppgifter och befogenheter i syfte att säkerställa säkerheten inom den militära sjöfarten. FM redare ska införa och utveckla manual för sjösäkerhetsledning, vilken ska vara så utformad att det utgör FM gemensamma centrala styrdokument för sjösäkerhet. FM redare ska ha ett väl fungerande system för styrning, planering, genomförande, analys och uppföljning av sjösäkerheten. FM redare ska besluta om åtgärder och inskränkningar som föranleds av indikationer på eller inträffade händelser gällande sjösäkerhet. FM redare ska vid behov initiera, genomföra samt stödja vid undersökningar. FM redare ska fastställa kompetenskrav för SjösäkO vid förband. I Försvarsmaktens manual för sjösäkerhetsledning ska uppgifter, befogenheter, resurser och samverkansformer för personal som planerar verksamhet samt leder, beordrar och utför arbete som påverkar den militära sjösäkerheten beskrivas. I förbandschefs uppgifter och befogenheter ska minst ingå att: 1. Utveckla, upprätta, fastställa och införa en manual för eget förband som beskriver förbandets system för sjösäkerhetsledning. 2. Tillse att manual upprättas för fartyg och båtar ingående i förbandet. 3. Tillse att kunskaper om, och riskerna i, arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas. 4. Regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 5. Omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en handlingsplan. 6. Vid behov, då erforderlig kompetens inte finns inom förbandet, anlita sakkunnig hjälp för att säkerställa militär sjösäkerhet. 7. Utse minst en person med tilldelade uppgifter enligt regel 4, som inom FM benämns sjösäkerhetsofficer (SjösäkO). 3.3 Företaget ansvarar för och ska tillse att erforderliga resurser och landbaserat stöd ges den eller de personer som tilldelats ansvar, så att de kan utföra sina uppgifter. Regel 4 Personer med tilldelat ansvar För att säkerställa säker drift av alla fartyg och för att ha en koppling mellan företaget och de ombordanställda bör alla företag,närsåärlämpligt,utseenellerflerapersonerilandsom har direktkontakt med den högsta företagsledningen. I dessa personers skyldigheter och befogenheter bör ingå att övervaka de aspekter som rör säkerhet och förhindrande av förorening vad gäller varje fartygs drift och att se till att erforderliga resurser och landbaserat stöd avdelas efter behov. 12 RMS-S 2015

15 Regel 5 Befälhavares ansvar och befogenheter Regel 5 Befälhavares ansvar och befogenheter 5.1 Företaget bör klart definiera och dokumentera befälhavarens ansvar när det gäller att genomföra företagets säkerhets- och miljöpolicy, att motivera besättningen så att den iakttar denna policy, att ge lämpliga order och instruktioner på ett tydligt och lättbegripligt sätt, att kontrollera att specifika krav iakttas, och att se över säkerhetsorganisationssystemet och rapportera förekommande brister till den landbaserade ledningen. 5.2 Företaget bör se till att befälhavarens befogenheter är klart formulerade i det säkerhetsorganisationssystem som gäller ombord på fartyget. Företaget bör i säkerhetsorganisationssystemet tydligt ange att befälhavaren har det övergripande ansvaret och befogenheten att fatta beslut om säkerhet och förhindrande av förorening och att efter behov begära företagets hjälp. Regel 6 Resurser och personal 6.1 Företaget bör säkerställa att befälhavaren är väl kvalificerad att föra befäl, är helt insatt i företagets säkerhetsorganisationssystem, och fått nödvändigt stöd så att hans uppgifter kan utföras på ett betryggande sätt. 6.2 Företaget bör säkerställa att varje fartyg är bemannat med kvalificerad, behörig och frisk besättning i enlighet med nationella och internationella krav. 6.3 Företaget bör fastställa rutiner för att säkerställa att ny personal och personal som förflyttats till nya befattningar som berör säkerhet och miljöskydd blir ordentligt insatta i sina uppgifter. De instruktioner som det är viktigt att de ombordanställda får före avfärden bör fastställas, dokumenteras och överlämnas. 6.4 Företaget bör säkerställa att all personal som berörs av företagets säkerhetsorganisationssystem nöjaktigt förstår relevanta regler, föreskrifter, koder och riktlinjer. 6.5 Företaget bör fastställa och upprätthålla rutiner som gör det möjligt att avgöra vilken utbildning som krävs för säkerhetsorganisationssystemet och se till att all berörd personal får sådan utbildning. 6.6 Företaget bör fastställa rutiner som ger fartygets personal relevant information om säkerhetsorganisationssystemet på ett arbetsspråk eller ett språk som de förstår. 6.7 Företaget bör se till att fartygets personal kan kommunicera effektivt med varandra när de utför sina uppgifter som anknyter till säkerhetsorganisations-systemet. RMS-S

16 2 Internationella säkerhetsorganisationskoden ISM-koden Regel 7 Utveckling av planer för funktioner ombord Företaget bör fastställa rutiner för utarbetandet av planer och instruktioner, även checklistor i tillämpliga fall, för de nyckelfunktioner ombord som rör fartygets säkerhet samt förhindrande av förorening. De olika uppgifterna bör definieras och kvalificerad personal bör tilldelas dessa. Regel 8 Beredskap för nödsituationer 8.1 Företaget bör fastställa rutiner för att identifiera, beskriva och ingripa vid tänkbara nödsituationer ombord 8.2 Företaget bör fastställa program för övningar av åtgärder i samband med nödsituationer. 8.3 Säkerhetsorganisationssystemet bör ange åtgärder som säkerställer att företagets organisation alltid kan hantera de faror, olyckor och nödsituationer där dess fartyg är inblandade. Regel 9 Rapporter och analyser vid avvikelser, olyckor och olyckstillbud 9.1 I säkerhetsorganisationssystemet bör ingå rutiner som säkerställer att avvikelser, olyckor och farliga situationer rapporteras till företaget, utreds och analyseras, i syfte att förbättra säkerheten och förhindra föroren. 9 FMredareskaienårligrapportsammanställaochutvärderainträffadefallav ohälsa och avvikelser inom den militära sjöfarten. Rapporten ska tillställas SÄKINSP. 9.2 Företaget bör fastställa rutiner för att se till att rättelse görs. 10 Åtgärder ska vidtas för att eliminera orsaken till en konstaterad observation eller avvikelse eller annan oönskad situation. Efter en revision ska reviderat förband respektive fartyg identifiera och genomföra korrigerande åtgärder på konstaterade observationer och avvikelser. Regel 10 Underhåll av fartyget och dess utrustning 10.1 Företaget bör fastställa rutiner för att säkerställa att fartyget underhålls i enlighet med bestämmelserna i relevanta regler och föreskrifter och enligt de ytterligare krav som kan komma att fastställas av företaget För att uppfylla dessa krav bör företaget se till att inspektioner genomförs med lämpliga mellanrum, alla fall av avvikelser rapporteras med angivande av möjlig orsak, om denna är känd, lämplig rättelse vidtas, och dessa åtgärder dokumenteras. 14 RMS-S 2015

17 Regel 11 Dokumentation 10.3 Företaget bör fastställa rutiner i säkerhetsorganisationssystemet för att identifiera sådan utrustning och sådana tekniska system vilka, om de plötsligt upphör att fungera, kan leda till farliga situationer. I säkerhetsorganisationssystemet bör anges specifika åtgärder som syftar till att göra sådan utrustning eller sådana system tillförlitliga. I dessa åtgärder bör ingå regelbunden provning av alternativa förfaranden och av utrustning eller tekniska system som inte är i kontinuerlig drift 10.4 De inspektioner som nämns i 10.2 liksom åtgärderna i 10.3 bör ingå i fartygets rutinmässiga driftunderhåll. Regel 11 Dokumentation 11.1 Företaget bör fastställa och vidmakthålla rutiner för kontroll av alla dokument och all information som är relevant för säkerhetsorganisationssystemet Företaget bör se till att giltiga dokument finns på alla relevanta ställen, ändringar i dokument granskas och godkänns av behörig personal, och dokument som inte längre gäller dras in omedelbart Den dokumentation som används för att beskriva och genomföra säkerhetsorganisationssystemet kan kallas Handbok för säkerhetsorganisationen. Dokumentationen bör ske i den form som företaget finner mest effektiv. All dokumentation som är relevant för ett fartyg bör finnas ombord på detta 11 Dendokumentationsomskafinnasförattbeskrivaochutvecklasystemför säkerhetsledning inom militär sjöfart ska utgöras av: 1. En för militär sjöfart gemensam manual för sjösäkerhetsledning, vilken ska utgöra det centrala styrdokumentet för FM sjösäkerhetsarbete. 2. Förbandsmanual för sjösäkerhetsledning. 3. Fartygsmanual,förvarjefartygochförbåtarklassIochIIifartområde större eller lika med C, ingående i förbandet. 4. Båtmanual,förbåtarklassIochIIifartområdemindreeller likamed DochförbåtarklassIII, ingåendeiförbandet Vid organisationsenhet där den militära sjöfarten endast omfattar farkoster för t.ex. idrottsaktiviteter eller är av mindre omfattning kan FM redare i samråd med Sjösäkerhetsinspektören besluta att organisationsenheten får använda en förenklad manual för sjösäkerhetsledning. Kommentar DefinitionavbåtarklassI,IIochIIIframgåravRMS F. 12 Manualer för militär sjöfart bör ha samma struktur som RMS S regel Väljs annan struktur ska manual förses med korsreferenslista så att uppfyllnaden av RMS S krav är spårbart. RMS-S

18 2 Internationella säkerhetsorganisationskoden ISM-koden Regel 12 Av företaget utförd verifiering, översyn och utvärdering 12.1 Företaget bör genomföra interna säkerhetskontroller för att verifiera om säkerhetsåtgärderna och åtgärderna för att förhindra förorening uppfyller kraven i säkerhetsorganisationssystemet Företaget bör periodiskt utvärdera säkerhetsorganisationssystemetseffektivitetochnärsåkrävsrevideradetienlighetmedav företaget fastställda förfaranden Kontrollerna och eventuella rättelser bör utföras i enlighet med dokumenterade rutiner Den personal som genomför kontroller bör ha en oberoende ställning i förhållande till de områden som kontrolleras, om detta går att genomföra med hänsyn till företagets storlek eller karaktär All ansvarig personal på det berörda området bör meddelas resultaten av kontrollerna och översynen Personal i ledande ställning med ansvar för det berörda området bör utan dröjsmål rätta till påträffade felaktigheter. 13 FM redares, förbands och fartygs/enheters system för sjösäkerhetsledning ska utvärderas genom verksamhetsutövarens försorg, enligt FM redares direktiv. Utvärdering ska ske minst de mellanliggande år då SJÖI inte genomför revision. Regel 13 Certifiering och periodisk verifiering 13.1 Fartyget bör drivas av ett företag för vilket ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation eller ett interimistiskt dokument om godkänd säkerhetsorganisation för det berörda fartyget har utfärdats i enlighet med punkt Fartyg erhåller certifikat under förutsättning att det förband fartyget tillhör har giltigt dokument om godkänt system för sjösäkerhetsledning. Kommentar 1. Nytt certifikat för fartyg som tillförts förband, ska utfärdas efter erforderlig verifiering av förbands och fartygs uppdaterade system för sjösäkerhetsledning. 2. Enhet som bedriver verksamhet med båtar kan tilldelas certifikat Dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation bör av administrationen, en av administrationen erkänd organisation eller, på administrationens begäran, en annan fördragsslutande regering inom konventionen utfärdas till varje företag som uppfyller kraven enligt denna kod för en av administrationen angiven period, somintebör vara längreänfem år. Ett sådant dokument bör godtas som ett bevis för att företaget har förmåga att uppfylla kraven enligt denna kod. 15 DokumentutfärdastillFMredareefteravSJÖIgenomfördochgodkändrevision av FM system för sjösäkerhetsledning. Dokumentet har en giltighetstid av ca två år. 16 RMS-S 2015

19 Regel 13 Certifiering och periodisk verifiering 13.3 Dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation gäller endast för de fartygstyper som uttryckligen anges i dokumentet. En sådan angivelse bör grundas på de fartygstyper på vilka den första verifieringen grundades. Andra fartygstyper bör endast läggas till efter verifiering av företagets förmåga att uppfylla de krav enligt denna kod som är tillämpliga på sådana fartygstyper. Fartygstyper innebär i detta sammanhang de typer som avses i regel IX/1 i konventionen. 16 Dokument utfärdas till förbandschef efter av SJÖI genomförd och godkänd revision av förbandets system för sjösäkerhetsledning. Dokumentet har en giltighetstid av ca två år. 17 Dokument utfärdat till FM redare är giltigt för förband som bedriver verksamhet med örlogsfartyg i militär sjöfart. 18 Dokument utfärdat till förbandschef är giltigt för förbandet och de fartygsklasser som omfattades av den senaste genomförda revisionen Giltigheten för ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation bör grundas på en årlig verifiering som utförs av administrationen, en av administrationen erkänd organisation eller, på administrationens begäran, en annan fördragsslutande regering senast tre månader före eller efter harmoniseringsdatumet Dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation bör återkallas av administrationen eller, på dess begäran, av den fördragsslutande regering som har utfärdat dokumentet, om den årliga verifiering somkrävsenligt punkt13.4 intebegärseller omdetfinnsbevis för att allvarlig avvikelse från denna kod föreligger Alla certifikat om godkänd säkerhetsorganisation och interimistiska certifikat om godkänd säkerhetsorganisation som hör till dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation bör också återkallas om dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation återkallas. 19 Dokument och certifikat om godkänt system för sjösäkerhetsledning kan återkallas av Sjösäkerhetsinspektören om det föreligger bevis på allvarlig avvikelse eller ett större antal avvikelser. För att återfå ett återkallat dokument eller certifikat ska en särskild revision genomföras för att verifiera systemets för sjösäkerhetsledning effektivitet En kopia av dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation bör finnas ombord, så att fartygets befälhavare på begäran kan visa upp den för administrationen eller en av administrationen erkänd organisation för verifiering, eller vid sådan kontroll som avses i regel IX/6.2 i konventionen. Kopian av dokumentet behöver inte vara försedd med äkthetsbevis eller vara bestyrkt Certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation bör utfärdas till ettfartygförenperiodomhögstfemåravadministrationen,enav administrationen erkänd organisation eller, på administrationens begäran, en annan fördragsslutande regering. Certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation bör utfärdas efter verifiering av att företaget och fartygsledningen arbetar i enlighet med godkänt säkerhetsorganisationssystem. Ett sådant certifikat bör godtas som bevis för att fartyget uppfyller kraven enligt denna kod. RMS-S

20 2 Internationella säkerhetsorganisationskoden ISM-koden 20 Certifikat om godkänt system för sjösäkerhetsledning utfärdas till fartyg/enhet av Sjösäkerhetsinspektören efter genomförd och godkänd revision. Certifikatet har en giltighetstid av ca två år Giltigheten för certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation bör bli föremål för åtminstone en mellanliggande verifiering av administrationen, en av administrationen erkänd organisation eller, på administrationens begäran, en annan fördragsslutande regering. Om endast en mellanliggande verifiering ska utföras och giltighetstiden för certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation är fem år bör verifieringen ske mellan certifikatets andra och tredje harmoniseringsdatum Utöver kraven i punkt bör certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation återkallas av administrationen eller, på administrationens begäran, av den fördragsslutande regering som har utfärdat det, om den mellanliggande verifiering som krävs enligt punkt13.8inteharbegärtselleromdetfinnsbevisföratt det föreligger allvarlig avvikelse från denna kod Trots kraven i punkt 13.2 och 13.7 gäller att om verifieringen för förnyelse är slutförd inom tre månader före den dag det befintliga dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation eller certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation upphört att gälla, bör det nya dokumentet eller certifikatet gälla från den dag verifieringen för förnyelseärslutfördunderhögstfemårräknatfråndendagdet befintliga dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation eller certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation upphört att gälla Om verifieringen för förnyelse är slutförd mer än tre månader före utgångsdatumet för den dag det befintliga dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation eller certifikat om godkänd säkerhetsorganisation upphört att gälla, bör det nya dokumentet eller certifikatet gälla från dagen för slutförd verifiering för förnyelse under högst fem år räknat från dagen för slutförd verifiering för förnyelse. 18 RMS-S 2015

21 Regel 14 Interimistisk certifiering Regel 14 Interimistisk certifiering 14.1 Ett interimistiskt dokument om godkänd säkerhetsorganisation kan utfärdas för att underlätta det inledande genomförandet av denna kod när 1. ett företag är nyetablerat, eller 2. nya fartygstyper ska inkluderas i ett befintligt dokument om godkänd säkerhetsorganisation, efter verifiering av att företaget har ett säkerhets- organisation bör utfärdas för högst tolv månader av administrationen, en av administrationen erkänd organisation eller, på administrationens begäran, en organisationssystem som uppfyller målen enligt punkt i denna kod, förutsatt att företaget kan uppvisa planer på att införa ett säkerhetsorganisationssystem som fullständigt uppfyller kraven enligt denna kod inom giltighetstiden för det interimistiska dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation. Ett sådant interimistiskt dokument om godkänd säkerhetsorganisation bör utfärdas för högst tolv månader av administrationen, en av administrationen erkänd organisation eller, på administrationens begäran, en annan fördragsslutande regering. En kopia av det interimistiska dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation bör finnas ombord så att fartygets befälhavare på begäran kan visa upp den för administrationen eller en av administrationen erkänd organisation för verifieringellervidsådankontrollsomavsesiregelix/6.2ikonventionen. Kopian av dokumentet behöver inte vara försedd med äkthetsbevis eller vara bestyrkt Ett interimistiskt certifikat om godkänd säkerhetsorganisation kan utfärdas i följande fall: 1. Till nya fartyg vid leverans. 2. När ett företag övertar ansvaret för driften av ett fartyg som är nytt för företaget. 3. När ett fartyg byter flagg. Ett sådant interimistiskt certifikat om godkänd säkerhetsorganisation bör inte utfärdas för en längre period än sex månader av administrationen, en av administrationen erkänd organisation eller, på administrationens begäran, en annan fördragsslutande regering. RMS-S

22 2 Internationella säkerhetsorganisationskoden ISM-koden 14.3 En administration eller, på administrationens begäran, en annan fördragsslutande regering, får i särskilda fall förlänga giltighetstiden för ett interimistiskt certifikat om godkänd säkerhetsorganisation under ytterligare en period, vilken inte bör vara längre än sex månader räknat från det att certifikatet upphört att gälla Ett interimistiskt certifikat om godkänd säkerhetsorganisation får utfärdas efter verifiering av följande: 1. Dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation, eller det interimistiska dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation gäller det berörda fartyget. Regel 15 Verifiering 2. Företagets säkerhetsorganisationssystem för det berörda fartyget inbegriper grundläggande delar av denna kod, och systemet har utvärderats under en inspektion inför utfärdandet av dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation eller demonstrerats inför utfärdandet av det interimistiska dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation 3. Företaget har planerat en inspektion av fartyget inom tre månader. 4. Befälhavaren och övriga befäl är förtrogna med säkerhetsorganisationssystemet och de planerade åtgärderna för dess genomförande. 5. De instruktioner som bedömts vara nödvändiga tillhandahålls före avseglingen. 6. Relevant information om säkerhetsorganisationssystemet har tillhandahållits på ett arbetsspråk eller ett språk som fartygets personal förstår Alla verifieringar som krävs enligt denna kod bör utföras i enlighet med förfaranden som är godtagbara för administrationen medbeaktandeavderiktlinjersomutarbetatsavimo 1. 1) Med hänvisning till de ändrade riktlinjer för administrationers genomförande av ISM-koden som antagits genom IMO:s resolution A.913(22). Regel 16 Certifikatens utformning 16.1 Dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation, certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation, det interimistiska dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation och det interimistiska certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation bör utformas i enlighetmeddemallarsomfinnsitilläggettilldennakod. Om det språk som används varken är engelska eller franska bör texten innehålla en översättning till något av dessa språk. 21 Utformning av dokument och certifikat om godkänt system för sjösäkerhetsledning framgår av bilaga 1 och RMS-S 2015

23 Regel 16 Certifikatens utformning 16.2 Utöver kraven i punkt 13.3 kan det i påskriften som gäller fartygstyperna enligt dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation och det interimistiska dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation anges begränsningar i driften av de fartyg som beskrivs i säkerhetsorganisationssystemet. RMS-S

24

25 23 3 Bestämmelser för administrationen om genomförandet av internationella säkerhetsorganisationskoden(ism) Del A Allmänna bestämmelser 1.1 Vid genomförandet av den verifiering och den certifiering som krävs enligt bestämmelserna i ISM-koden för fartyg som omfattas av denna förordning ska medlemsstaterna uppfylla de krav och standarder som fastställs i del B av denna avdelning. 1.2 Dessutom ska medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i de omarbetade riktlinjer för administrationers genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden somharantagitsavimogenomresolutiona.913(22)avden29 november 2001, i den mån de inte omfattas avdel B avdenna avdelning. 1 För militär sjöfart ska ISM-koden och tillhörande resolutioner tillämpas med de föreskrifter som anger tillämpningar av koden och kungörs i RMS. Del B- Certifiering och standarder 2. Certifieringsförfarande 2.1 Det certifieringsförfarande som gäller för utfärdandet av ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation till ett företag och av ett certifikat om godkänd säkerhetsorganisation för varje fartyg ska tillämpas med beaktande av följande bestämmelser 2.2 Certifieringsförfarandet ska normalt omfatta 1. en första verifiering, 2. en årlig eller mellanliggande verifiering, 3. verifiering för förnyelse, och 4. ytterligare verifiering. Verifieringarna ska utföras på företagets begäran ställd till administrationen eller den erkända organisation som handlar på dess vägnar. 2 I denna föreskrift benämns verifiering för revision. Certifieringar sker med periodicitet som anges i 2 kap Vid organisationsenhet som bedriver militär sjöfart av mindre omfattning kan förenklad revision genomföras efter beslut av Sjösäkerhetsinspektören. Bedriver organisationsenhet annan typ av militär sjöfart inom sin ordinarie verksamhet kan inte förenklad revision genomföras. RMS-S

26 3 Bestämmelser för administrationen om genomförandet av internationella säkerhetsorganisationskoden(ism) 2.3 Verifieringarna ska inbegripa en inspektion av säkerhetsorganisationen. 2.4 En huvudinspektör och, vid behov, en inspektionsgrupp, ska utses för att genomföra inspektionen. 2.5 Den utsedda huvudinspektören ska upprätthålla kontakten med företaget och utarbeta en inspektionsplan. 4 Sjösäkerhetsinspektören upprättar en revisionsplan för förband och fartyg. Denna ska innehålla: 1. Tid och plats för revisionen. 2. Deltagare i revisionsgruppen. 3. Typ av revision och omfattning(förband och fartyg). 4. Schema för revisionen. 5. Öppnings- och avslutningsmöte. 6. Praktiska arrangemang. 7. Förbandets kontaktman. 2.6 En inspektionsrapport ska utarbetas under ledning av huvudinspektören, som ansvarar för dess riktighet och fullständighet. 2.7 Inspektionsrapporten ska inbegripa inspektionsplanen, namn på de personer som ingår i inspektionsgruppen, datum, namn på företaget, förteckning över eventuella iakttagelser och avvikelser samt iakttagelser om säkerhetsorganisationssystemets effektivitet vad gäller uppfyllandet av de angivna målen. 5 För militär sjöfart leder Sjösäkerhetsinspektören, eller den Sjösäkerhetsinspektören bestämmer, revisioner. Sjösäkerhetsinspektören fastställer rapport. 3. Ledningsstandard 3.1 Inspektörerna eller den inspektionsgrupp som kontrollerar att ISM-koden uppfylls ska ha behörighet i fråga om 1. säkerställande av att regler och föreskrifter, inbegripet certifiering av sjöfolk, följs för alla fartygstyper som drivs av företaget, Kommentar 2. den godkännande-, tillsyns- och certifieringsverksamhet som är relevant för sjöfartscertifikaten, 3. de instruktioner som enligt ISM-koden måste beaktas inom ramen för säkerhetsorganisationssystemet, och 4. praktisk erfarenhet av fartygsdrift. Kompletterande krav på behörighet och utbildning av revisor framgår av RMS GRMS G. 24 RMS-S 2015

27 Del B - Certifiering och standarder 3.2 Vid verifiering av överensstämmelsen med bestämmelserna i ISM-koden ska det säkerställas att den personal som tillhandahåller konsulttjänster har en oberoende ställning till dem som är inblandade i certifieringsförfarandet. RMS-S

28 3 Bestämmelser för administrationen om genomförandet av internationella säkerhetsorganisationskoden(ism) 4. Kompetensstandarder 4.1 Grundläggande kompetens för genomförandet av kontroller Personal som ska delta i kontrollen av att ISM-koden uppfylls ska uppfylla de minimikrav för inspektörer som fastställs i punkt 2 i bilaga VII till rådets direktiv 95/21/EG De ska ha genomgått utbildning för att säkerställa att de har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna kontrollera att ISM-kodens krav uppfylls, särskilt vad gäller a. kunskap om och förståelse av ISM-koden b. tvingande bestämmelser och föreskrifter, c. de instruktioner som företagen ska ta hänsyn till enligt ISM-koden, d. bedömningsteknik för undersökning, utfrågning, utvärdering och rapportering, e. tekniska eller operationella synpunkter på säkerhetsorganisation, f. grundläggande kunskap om sjöfart och funktionerna ombord, och g. deltagande i minst en fartygsrelaterad inspektion av organisationssystem. 4.2 Kompetens för en första verifiering och verifiering för förnyelse För att kunna göra en fullständig bedömning av om företaget eller varje fartygstyp uppfyller kraven i ISM-koden måste den personal som ska genomföra en första verifiering eller verifiering för förnyelse av ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation och ett certifikat om godkänd säkerhetsorganisation, förutom den grundläggande kompetens som angivits ovan, även vara kompetent att a. avgöra om säkerhetsorganisationssystemets olika delar stämmer överens med ISM-koden, b. bedöma hur effektivt företagets eller varje fartygstyps säkerhetsorganisationssystem är för att säkerställa att regler och föreskrifter följs såsom det framgår av lagstadgade protokoll och protokoll från klassningsinspektioner, c. bedöma hur effektivt säkerhetsorganisationssystemet dels säkerställer att andra regler och föreskrifter som inte omfattas av lagstadgade inspektioner och klassningsinspektioner följs, dels gör det möjligt att verifiera att dessa regler och föreskrifter följs, och d. bedöma om de säkra rutiner som rekommenderas av IMO, administrationer, klassificeringssällskap och organisationer inom sjöfartsbranschen har beaktats Denna kompetens kan uppnås genom att det upprättas grupper bestående av personer som tillsammans innehar den totala kompetens som krävs. 26 RMS-S 2015

29 Del B - Certifiering och standarder 5. Formulär för dokument om godkänd säkerhetsorganisation och certifikat om godkänd säkerhetsorganisation. När fartyg går i trafik i endast en medlemsstat, ska medlemsstaterna antingen använda de formulär som bifogas ISM-koden eller det dokument om godkänd säkerhetsorganisation, det certifikat om godkänd säkerhetsorganisation, det interimistiska dokument om godkänd säkerhetsorganisation och det interimistiska certifikat om godkänd säkerhetsorganisation som följer nedan. Vid undantag med stöd av artikel 7.1 och, i tilllämpliga fall, artikel 7.2 ska det utfärdade certifikatet skilja sig från ovan nämnda certifikat, och det ska klart framgå att det har beviljats undantag med stöd av artikel 7.1 och, i tilllämpliga fall, artikel 7.2 i denna förordning med angivande av tilllämpliga operativa begränsningar. RMS-S

30

31 29 4 Alarmering, rapportering och undersökning av olyckor och tillbud inom militär sjöfart Inledning 1 Dessa föreskrifter reglerar larmning, rapportering, undersökning och korrigerande åtgärder vid sjöolycka, tillbud till sjöss och avvikelse inom den militära sjöfarten. Föreskrifterna är en utveckling av regel 9 och baseras på sjölag (1994:1009) avseende befälhavarens skyldighet att rapportera till tillsynsmyndigheten, samt lag(1990:712) om undersökning av olyckor och förordning(1990:717) om undersökning av olyckor avseende undersökning av sjöolyckor och tillbud till sjöss. Kommentar Avseende dykolyckor, se RMS DYK 4.4 och bilaga 4. 2 Sammanhållande för sjösäkerheten inom FM ska ha särskilda uppgifter rörande sjösäkerhet, vilka minst omfattas av att: 1. genomföra uppföljning av sjösäkerheten inom militära sjöfarten. 2. registrera, analysera och utvärdera inkomna rapporter, redovisa trender/tendenser samt bevara statistiska uppgifter, 3. genomföra/biträda vid undersökningar, och 4. föreslå beslut om omedelbara åtgärder och förbättringar samt förändringar av regelverk. RMS-S

32 4 Alarmering, rapportering och undersökning av olyckor och tillbud inom militär sjöfart Definitioner och begrepp 3 I detta kapitel används definitioner i enlighet med lag(1990:712) om undersökning av olyckor Mycket allvarlig sjöolycka Allvarlig sjöolycka Annan sjöolycka Tillbud till sjöss En olycka som innebär att fartyget har försvunnit, en eller flera människor har avlidit, eller allvarlig skada har uppkommit på miljön. Med mycket allvarlig sjöolycka likställs att flera människor har blivit allvarligt skadade, fartyget eller egendom som inte transporteras med fartyget har fått omfattande skador, eller fartyget övergetts i sjö. En olycka som inte utgörs av en mycket allvarlig sjöolycka och där händelser såsom brand, explosion, kollision, grundstötning, skada på grund av hårt väder eller is, eller inträffad eller misstänkt skada på fartygets skrov, innebär att fartyget inte är i sådant skick att det uppfyller gällande säkerhetskrav, och detta innebär fara för att fartyget eller personer ombord skadas, eller det utgör ett oskäligt hot mot miljön, skada har uppkommit i miljön, eller fartyget harråkatutföretthaverisommedförtbehov av bogsering eller assistans från land. Som allvarlig sjöolycka anses också när en eller flera människor har försvunnit från fartyget. En mindre allvarlig sjöolycka som inte utgör en mycket allvarlig sjöolycka eller allvarlig sjöolycka. En händelse eller en serie av händelser som inte utgör en mycket allvarlig sjöolycka, allvarlig sjöolycka eller annan sjöolycka, men där händelser har utsatt eller, om de inte åtgärdas, skulle ha kunnat utsätta fartyget, personer ombord eller utanför fartyget, eller miljön för fara. 30 RMS-S 2015

33 Allmänt om alarmering och rapportering Därutöver skall (om tillämpligt) anges: Skada Allvarlig skada Haveri Händelse eller tillståndsförändring som medför handhavandefel hos personal eller felfunktion på material eller marin yttre miljö och som slutligen kan åtgärdas på plats med egna tilldelade resurser. Skada på personal, materiel eller marina yttre miljön, som inte kan slutgiltigt åtgärdas på plats med egna eller tilldelade resurser. Skada på personal, materiel eller marina yttre miljön som innebär att pågående verksamhet måste helt avbrytas. Kollision mellan två fartyg definieras som haveri. Oavsett omfattning av skada klassas olycka som haveri om person omkommit eller om flera personer kommit till allvarlig skada. Kommentar Varje sjöolycka måste bedömas i sitt sammanhang. Exempelvis en skada (t ex maskinhaveri) som åtgärdas på plats genom bogsering med egna resurser, t exinomförbandet videnövning, ärintealltidett haveri som medför att det ska klassas som allvarlig sjöolycka. Allmänt om alarmering och rapportering 4 Åtgärder och rutiner vid sjöolycka, tillbud till sjöss och avvikelse ska tydligt framgå i manualer som beskriver säkerhetsledningssystemet på alla nivåer. 5 Sjösäkerhetsinspektören ska rapportera olyckor och tillbud inom militär sjöfart till Statens haverikommission (SHK). 6 I säkerhetsledningssystemet ska det finnas rutiner för rapportering av personskador till Försvarsmedicincentrum och Försäkringskassan. RMS-S

34 4 Alarmering, rapportering och undersökning av olyckor och tillbud inom militär sjöfart Alarmering 7 Alarmering genomförs vid sjöolycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön. Detsamma gäller om det föreligger en överhängande fara för sådan olycka: 1. Vid sjöolycka utanför vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren, ska Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) larmas. 2. Vid sjöolycka utanför vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren, som inneburit eller bedöms kunna ledatillläckageavolja, eller annanskadapåmarinayttremiljön, ska Kustbevakningen (KBV) larmas. 3. Vid sjöolycka inom vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren eller då fartyget är förtöjt ska kommunal räddningstjänst larmas. Kommentar Vid sjöolycka inom vattendrag, kanaler, hamnar och insjöar på annan nations vatten ska lokala bestämmelser följas. 32 RMS-S 2015

35 Rapportering av tillbud/olycka Rapportering av tillbud/olycka 8 Sjöolycka enligt punkt 1 och 2 ska rapporteras så fort som möjligt efter att alarmering skett och akuta åtgärder vidtagits. Denna begränsade rapport benämns Direktrapport. Innehåll framgår av 9. Rapport tillbud och avvikelse enligt punkt 3-5, samt fullständig rapport av sjöolycka enligt punkt 1 och 2 insänds senast tre arbetsdagar efter inträffad händelse: 1. Mycket allvarlig sjöolycka anmäls till Sjösäkerhetsinspektören. Om en eller flera människor har avlidit, eller att flera människor har blivit allvarligt skadade görs även anmälan till polismyndighet. Om allvarlig skada har uppstått på den marina yttre miljön görs även anmälan till Generalläkaren (GL). 2. Allvarlig sjöolycka anmäls till Sjösäkerhetsinspektören. Om skada har uppstått på den marina yttre miljön görs även anmälan till GL. 3. Tillbud till sjöss som bedöms ha kunnat leda till allvarlig personskada anmäls till Sjösäkerhetsinspektören. 4. Tillbud till sjöss eller avvikelse som bedöms ha kunnat leda till allvarlig skada eller haveri anmäls till Sjösäkerhetsinspektören. 5. Tillbud till sjöss eller avvikelse som bedöms ha kunnat leda till allvarlig skada på den marina yttre miljön anmäls till Sjösäkerhetsinspektören och GL. Innehåll rapport tillbud/olycka 9 Rapporten ska minst innehålla följande information. Innehåll i Direktrapport enligt 8 är markerad med kursivstil: 1. Datum för händelsen. 2. Klassning(typ av sjöolycka eller tillbud till sjöss samt typ av skada). 3. Enhet och förband. 4. Plats(sjökort/karta). 5. Väder (om relevant). 6. Inblandad personal. 7. Verksamhet. 8. Brister (utrustning, vakanser m.m.). 9. Händelse(beskrivning av fakta, vid tillbud/avvikelse vad som kunde ha skett)., 10. Inträffade skador. 11. Förslag till förebyggande åtgärder. RMS-S

36 4 Alarmering, rapportering och undersökning av olyckor och tillbud inom militär sjöfart Säkerhetsutredning 10 Vid sjöolycka eller tillbud till sjöss ska undersökning påbörjas så snart det är praktiskt möjligt. Undersökning ska slutföras snarast, dock senast inom två månader. Det ska finnas ett uppdrag för varje säkerhetsutredning. Deltagare i undersökningsgrupp ska utses vid varje tillfälle. Vid mindre tillbud kan en enklare undersökning genomföras utan särskild undersökningsgrupp. Med mindre tillbud avses sådana tillbud som inte skulle kunnat leda till allvarlig skada, haveri, eller externa skador. Resultat av en undersökning ska återkopplas till den rapporterande och delges andra förband samt skolor för att kunna utnyttjas i förebyggande och utvecklande syfte. Densomlederenundersökningavsjöolyckaellertillbudtillsjössska,iden mån det är praktiskt genomförbart, underrätta de som kan vara berörda av olyckanellertillbudetochgedemtillfälleattyttrasig. Dessaharrättattnärvara vid undersökning på olycksplatsen och vid utredningsarbetet i övrigt, om det kan ske utan men för utredningen. 11 Vid sjöolycka som inneburit allvarlig skada eller haveri kan C SÄKINSP besluta om säkerhetsutredning genom tillsättning av Försvarsmaktens undersökningskommission (FMUK). Kommentar En mycket allvarlig sjöolycka eller en olycka som likställs med en mycket allvarlig sjöolycka ska, enligt förordning(1990:717) om undersökning av olyckor, undersökas av Statens haverikommission(shk). Om det skulle rubba tilltron till undersökningens objektivitet, eller om det i övrigt finns särskilda skäl ska SHK även genomföra undersökning av allvarlig sjöolycka och annan sjöolycka samt tillbud till sjöss. Säkerhetsutredningsrapport 12 Beslut om åtgärder föranledda av i säkerhetsutredningsrapport redovisade rekommendationer ska överlämnas till förbandschef för genomförande. 13 Sjösäkerhetsinspektören svarar för att TS, SHK och AV delges information om pågående och resultat av genomförda undersökningar. 14 I säkerhetsutredningsrapportens förord ska det framgå att syftet med utredningen är att klarlägga säkerhetsfrågor. Dessutom ska förordet ange att utredningens säkerhetsrekommendationer inte syftar till att fastställa skuld eller ansvar, och att rapporten varken i fråga om innehåll eller stil har avfattats för att användas i samband med rättsliga åtgärder. 34 RMS-S 2015

37 Bilaga 1 Dokument om godkänt system för sjösäkerhetsledning RMS-S

38

39 Bilaga 2 Certifikat om godkänt system för sjösäkerhetsledning RMS-S

40 Bilaga 2 Certifikat om godkänt system för sjösäkerhetsledning Medverkande Projektledare SJÖI: Mats Johansson Ämnesexpert: Magnus Jansson Original: Autotech Teknikinformation AB Digital publicering: Autotech Teknikinformation AB

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2011:551 Utkom från trycket den 31 maj 2011 utfärdad den 23 maj 2011. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

beslutade den 21 januari Ändringar införda t.o.m TSFS 2017:44.

beslutade den 21 januari Ändringar införda t.o.m TSFS 2017:44. Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006 (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 21 januari 2009. Ändringar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006;

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; beslutade den 21 januari 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Rapportering av olyckor och tillbud - hur används statistiken i det proaktiva säkerhetsarbetet. Linda Eliasson Patrik Jönsson Charlotte Billgren

Rapportering av olyckor och tillbud - hur används statistiken i det proaktiva säkerhetsarbetet. Linda Eliasson Patrik Jönsson Charlotte Billgren Rapportering av olyckor och tillbud - hur används statistiken i det proaktiva säkerhetsarbetet Linda Eliasson Patrik Jönsson Charlotte Billgren Innehåll Varför är rapportering viktig Ny rapporteringsföreskrift

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN. Försvarsmaktens svar på SHK säkerhetsrekommendationer RM 2016:01. Allmänt

FÖRSVARSMAKTEN. Försvarsmaktens svar på SHK säkerhetsrekommendationer RM 2016:01. Allmänt Bilaga till FM2014-9824:5 FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET Datum. 2016-04-29 Beteckning FM2016-9925: 1 Sida 1 (6) Sänd lista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.5.2015 COM(2015) 195 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av förordning (EG) nr 789/2004 om överföring av lastfartyg och

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; UTKAST

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; UTKAST Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2013:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2007:491 Utkom från trycket den 18 juni 2007 Omtryck utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49); SFS 2001:875 Utkom från trycket den 4 december 2001 utfärdad den 22 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991.

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. FFS 1991:35 Utkom från trycket 1992-01-10 Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. Chefen för flygvapnet (CFV) föreskriver

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Regler för nationell sjöfart

Regler för nationell sjöfart Regler för nationell sjöfart NYA REGLER FRÅN 1 JUNI 2017 Nya regler för nationell sjöfart Från och med den 1 juni 2017 gäller nya regler för dig som använder ditt fartyg yrkesmässigt. Reglerna är funktionsbaserade.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; JÄRNVÄG Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner...

Läs mer

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som 1 (6) Utfärdad: 26.6.2014 Träder i kraft: 1.8.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 15 3 mom. och 18 1 mom. Genomförd EU-lagstiftning:

Läs mer

Fartygssäkerhetslag (2003:364)

Fartygssäkerhetslag (2003:364) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde [2701] Denna lag gäller alla fartyg som används till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver 1 med stöd av 4 kap. 6-7 samt 10 kap. 5 läkemedelsförordningen

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; LVFS 2012:14 Utkom från

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. 2015:30. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Statens haverikommission SHK

Statens haverikommission SHK Statens haverikommission SHK Utreder olyckor inom områden som: Flyg, Tåg, Militära, Yrkestrafik, Övriga olyckor och Sjöfart. Rikard Sahl Utredare - yrkesmässig sjöfart Sjökapten, verksam inom sjöfart sedan

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-08-31 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

Uppdrag att göra en genomgång av regelverk m.m. i syfte att minska den administrativa bördan för företag

Uppdrag att göra en genomgång av regelverk m.m. i syfte att minska den administrativa bördan för företag 1 (6) Föreskriftsenheten Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Kristina Nilsson, 011-19 14 71 2003-10-20 N2003/6613/IR Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att göra

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik; beslutade den 9 december 2002. Utkom från trycket den 30 december 2002 SFH 1.1 Sjöfartsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kustbevakningen; SFS 2007:853 Utkom från trycket den 27 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

Yttrande angående ändring av vissa delar av förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal

Yttrande angående ändring av vissa delar av förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal 1 (6) Handläggare direkttelefon Fartygsoperativa enheten Ert datum Er beteckning Bo Bergström, 011-19 13 18 2004-01-13 N2003/9163/TP Regeringskansliet Margareta Granborg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2017:11 Utkom från trycket 2017-12-18 Försvarsmaktens interna bestämmelser om it-verksamhet; beslutade den 15 dec 2017. Försvarsmakten föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning ELSÄK-FS X Utkom från trycket den beslutade den [DD månad årtal]. Elsäkerhetsverket

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

Administrativa och rättsliga förutsättningar utifrån lagstiftning m.m. Med fokus på EU-tolkningar kopplat till svensk lagstiftning

Administrativa och rättsliga förutsättningar utifrån lagstiftning m.m. Med fokus på EU-tolkningar kopplat till svensk lagstiftning Administrativa och rättsliga förutsättningar utifrån lagstiftning m.m. Med fokus på EU-tolkningar kopplat till svensk lagstiftning Samverkan mellan myndigheter Avseende PoR MAS Utgående från svenska förhållanden

Läs mer

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1 Robust fiber Kravspecifikation Robust fiber företagscertifikat anläggning Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Utfärdande... 3 1.5

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1992R3577 SV 01.01.1993 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter 16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter Generellt sett är dessa skyldigheter mer betungande när företagen uppträder i rollen som tillverkare samt mindre betungande när de uppträder i rollen

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss; Remissammanställning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss; Remissinstans Regelrådet Kapitel Paragraf Synpunkt

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD Föreskrift Utgåva 3 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 15 sidor Gäller fr.o.m. 2012-06-01

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Fartygspersonalens specialbehörigheter

Fartygspersonalens specialbehörigheter 1 (6) Utfärdad: 26.2.2013 Träder i kraft: 1.3.2013 Rättsgrund: Lagen om Trafiksäkerhetsverket (863/2009) Giltighetstid: tills vidare Ändringsuppgifter: Ändrat 14.8.2013 Fartygspersonalens specialbehörigheter

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Personcertifiering Administrativa regler C22

Personcertifiering Administrativa regler C22 C22 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle;

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas medverkan vid utbildning av polisaspiranter

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer