Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013"

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den april Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta Friberg som hälsade alla välkomna. Till ordförande för stämman valdes Monjia Manai Sonnius. Till protokolljusterare valdes Dan Eric Archer (t.o.m. 19, motion nr 14), Lone Havemose (från och med 19, motion 15 och framåt) och Carl Henric Bramelid. Till rösträknare valdes Tom Strömberg, Leif Öhlund och Anders Marklund. 2 Anmälan av protokollförare och övrigt presidium Stämmans ordförande anmälde Karin Nordström som protokollförare under stämman, Aina Otterberg Sannetorp som dennes bisittare och Hampus Nilsson som bisittare med ansvar för skärmen. 3 Föreningsstämmans behöriga utlysande Stf VD Karin Nordström redogjorde för vad som sägs om kallelse i stadgarna och hur kallelse till denna stämma har skett. Stämman fastställde att kallelse hade skett enligt stadgarna och att stämman var behörigen utlyst. 4 Upprättande av röstlängd Röstlängden upprättades genom att deltagarnas rösträtt kontrollerades, kvitterades med ett numrerat röstkort samt sammanställdes i en röstlängd. (bilaga 1). 5 Fastställande av dagordning och arbetsordning för stämman Förslag på dagordning och arbetsordning för stämman fanns publicerade i stämmobilagan till Grus & Guld (bilaga 2 Stämmobilagan). Ordförande frågade stämmans deltagare om det fanns några övriga frågor. Ib Möller anmälde ett förslag till uttalande från stämman som övrig fråga. Reynaldo Lopez Trigueros anmälde en fråga om JAK som folkrörelse. Evert Larsson anmälde frågan om ett uttalande från stämman som övrig fråga. Ordförande konstaterade att 3 övriga frågor hade anmälts. Stämman biföll därefter den föreslagna dagordningen efter justeringar. Stämman biföll propositionen om arbetsordning för stämman. Stämman justerade senare, under dag 2, dagordningen, så att punkten val av ledamöter i Etikrådet senarelades och behandlades efter punkten beslut med anledning av inkomna motioner. 1 (29)

2 6 Valberedningens rapport och nomineringar Emlan Wolke och Erik Johansson presenterade valberedningens rapport om arbetet under året, samt nomineringar till styrelse, Etikråd och lekmannarevisorer. Valberedningen redovisade vidare de kompetenser som anses särskilt värdefulla för kandidater till JAKs styrelse och uppmanade stämman att nominera kandidater till olika förtroendeuppdrag. Förslag till ordinarie styrelseledamöter Lotta Friberg 2014 pågående mandat Johan Sandwall 2014 pågående mandat Uffe Madsen 2015 pågående mandat Jonas Löhnn omval Johannes Kretschmer omval Cicci Andersson omval Ali Hamidian omval Núria Albet Torres nyval Förslag till suppleanter i styrelsen Stephen Hinton 2015 pågående mandat Petra Modée 2014 pågående mandat Maha Al Haddad 2014 pågående mandat Förslag till Etikråd Gunilla Åkerberg 2014 pågående mandat, sammankallande Marcus Brafors nyval Cecilia Carlsson nyval Förslag till lekmannarevisorer Dan-Eric Archer omval, ordinarie Mary Obanda omval, suppleant Förslag till auktoriserade revisorer Revisionsbolag: Ernst & Young AB Huvudansvarig revisor: Damir Matésa (omval) Revisorssuppleant: Jesper Nilsson (nyval) 7 Val av valberedningsgrupp Stämman valde Ewa Ahari, Alexander Ingster Hofgren och Anders Marklund till valberedningsgrupp med uppgift att till nästa dag bereda stämmans val av valberedning. 2 (29)

3 8 Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning föredrogs av avgående VD Johan Oppmark. Årsredovisningen behandlas även detta år fördjupat i stämmoutskotten under lördag eftermiddag. Fastställande av balans- och resultaträkning sker därmed först under söndagen, liksom beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och beslut om behandling av 2012 års resultat. Stämman uppmanades att ställa frågor kring årsredovisningen inför morgondagens beslut. JAK Medlemsbank redovisar ett positivt resultat för Rörelseresultatet landar på 4,89 mkr och därutöver finns en uppskjuten skattefordran på 8,42 mkr som i år genererar ett än större positivt resultat. Banken behöver generera positiva resultat framöver tills denna är bortarbetad. Banken har fortfarande ett negativt balanserat resultat från omläggningen till IFRS Banken genomförde under 2012 en medlemsundersökning som gav ett mycket högt nöjd-medlemindex (NMI) och betyg på 4,53 av 5 möjliga. Undersökningen visar på vilka områden det är viktigt att upprätthålla en fortsatt hög nivå (exempelvis stöd till resurspersoner, service och bemötande samt demokrati och engagemang) och på vilka områden det finns förbättringspotential (tjänster samt avtal och villkor). Det egna kapitalet har ökat från 74,2 mkr (2011) till 89,8 (2012). Volymerna, d.v.s. in- och utlåningen tillsammans har ökat från 2083 mkr (2011) till 2150 mkr (2012). Lånestocken har dock krympt och detta är något som styrelsen nu arbetar aktivt med att vända. Nyutlåningen har ökat från 173,3 mkr (2011) till 193,2 mkr (2012). Medlemsantalet har ökat från stycken (2011) till (2012). Vi har en bra åldersblandning i medlemsstocken, vilket är viktigt för organisationens utveckling och långsiktighet. Alexander Ingster Hofgren ställde frågan om när det är möjligt att minska eller helt ta bort JAKs låneinsats. Johan Oppmark svarade att den i nuläget är nödvändig för det egna kapitalet. Men i takt med att det egna kapitalet växer finns möjligheten att successivt minska låneinsatsen. Styrelsen ska titta vidare på detta. Vad gäller låneinsatsen är det också så att den inte skulle räknas som eget kapital om JAK Medlemsbank skulle bli en koncern. Tom Strömberg ställde frågan om det inte är en styrka att ha ett eget rörligt kapital i form av låneinsatser, som ett gott exempel och visa ett alternativ till hur man kan använda insatser som eget kapital. Svaret blev att det är ett rimligt resonemang och en fråga för styrelsen att ta med sig. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga 2 Stämmobilagan) 1. 9 Revisorernas berättelser Auktoriserade externrevisorn Damir Matésa föredrog sin revisionsberättelse. Revisorn redogjorde för hur revisionen går till under revisionsåret och vad som ingår i granskningen. Den auktoriserade revisorn ansvarar för granskningen av räkenskaperna och förvaltningsberättelsen, medan lekmannarevisorn granskar verksamheten ur medlemmarnas perspektiv. Externrevisorn har löpande kontakt med såväl administrationen som lekmannarevisorn och internrevisorn och gör även avstämningar med styrelsen. Det blir allt mer komplexa regelverk som styr banken och årsredovisningen blir successivt större. Revisionen pågår genom löpande aktiviteter under hela året. Detta är viktigt för att tidigt kunna hitta och följa upp eventuella problem. Årsstämman i april utgör avslutet för 2012 och startskottet för Revisorn uppmuntrade stämman att gå igenom och fördjupa sig i årsredovisningen. I 1 Årsredovisningen finns för nedladdning på 3 (29)

4 revisionsberättelsen tillstyrker revisorn att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, samt behandlar resultatet enligt förslag och beviljar styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet. Alexander Ingster Hofgren konstaterade att kostnaderna för externrevision har ökat med 90 tkr jämfört med föregående år och ställde frågan vad detta beror på. Han önskade vidare att revisorn med sin långa erfarenhet som JAKs externrevisor ger sin syn på JAKs utveckling. Svaret blev att ökningen handlar om rådgivning kring redovisning med anledning av nya regler. Vad gäller JAKs utveckling ville revisorn ansluta till tidigare fråga om det egna kapitalet och betonade att det är angeläget för banken att bygga upp ett stabilt och växande eget kapital. Lagstiftaren menar att detta inte bör vara rörligt, som exempelvis låneinsatser är. Alexander frågade vidare om det skulle vara en möjlig väg att investera i skog och liknande. Revisorn hänskjöt den frågan till VD Johan Oppmark som svarade att frågan är under utredning, men att det är oklart var vi landar. Vidare betonade VD att de alltmer omfattande regelverken visserligen är betungande, men många regler är också rimliga och i många fall ett stöd för verksamheten. Tom Strömberg frågade om kostnadsökningen för externrevision gäller just för i år eller om det kommer att fortsätta att krävas liknande insatser. Svaret blev att reglerna förändras snabbt och det är svårt att svara på i nuläget vad och hur mycket som kommer att ändras. Som representant för Etikrådet ville Tom också betona för styrelsen att det är angeläget att hålla fast vid JAKs idé och etik när styrelsen funderar över hur vi ska hantera låneinsatserna framöver. Azril Bacal framförde synpunkten att det är orättvist att blancolånen är dyrare och att därmed fattigare generellt får betala mer för sina lån. Styrelsens vice ordförande Jonas Löhnn svarade att man gott kan diskutera vad som är etiskt och vilka krav vi kan ställa på bankverksamheten. Grunden är dock att vi som bank inte kan hjälpa de som inte alls har råd att skuldsätta sig. Alla rättvisefrågor är inte möjliga att driva inom ramen för JAK Medlemsbank. Att blancolånen har en högre kostnad beror på att vi har en ökad risk och därmed en framtida ökad kostnad. Lekmannarevisorn Dan Eric Archer redogjorde för sitt arbete under året och föredrog sin granskningsberättelse. Lekmannarevisorn har följt styrelsens arbete och granskat att styrelsen följer gällande regler framförallt interna samt att uppdragen från stämman har behandlats som de bör. Revisorn menade att alla har behandlats, vissa är inte genomförda, men på gång. Vidare önskade revisorn få höra mer synpunkter från medlemmarna. Revisorn menade att föreningen har agerat på ett konstitutionellt riktigt vis och tillstyrkte att stämman beviljar styrelsens ledamöter samt VD ansvarsfrihet för Stämman lade revisionsberättelsen (bilaga 3) och granskningsberättelsen (bilaga 4) till handlingarna. 10 Rapporter med anledning av föregående års stämmobeslut A Styrelsens rapporter Ordförande Lotta Friberg och vice ordförande Jonas Löhnn föredrog styrelsens rapporter (bilaga 2 Stämmobilagan, s 19-20): Rapport angående strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och andra bankers lån. I jämförelsen ska alla kostnader (låneavgift, låneinsats, efterspar, eventuell ränta etc.) framgå samt ideologiska och organisatoriska för- och nackdelar. Styrelsen fick även i uppdrag att ta fram vägledning och tips för medlemmar kring hur man argumenterar för att välja JAK-banken, i det offentliga rummet och på gatan. 4 (29)

5 Ordförande Lotta Friberg inledde med att berätta att många förändringar tar tid då de kräver resurser och därmed behöver tas in i budgeten, som fastställs under hösten och träder i kraft först vid årsskiftet. I årets budget har styrelsen satsat på IT och kommunikation och nytt material kommer att lanseras under året. Rapport angående JAK Medlemsbank och en öppen källkodspolicy Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att införa en öppen källkods- och fri programvarupolicy och skriver in den i befintliga styrdokument, samt att JAK med detta verkar för att använda öppen källkod och fri programvara i sin verksamhet så långt det är möjligt. Styrelsen gav VD i uppdrag att utforma den policy (riktlinjer) som efterfrågades av stämman. Styrelsen har under året kompletterat de styrande dokumenten och arbetar för att så ofta det är möjligt använda öppen källkod. Rapport angående Grus & Guld vårt ansikte utåt På årsmötet 2012 beslöt stämman att JAKs ordförande ska ha kontinuerlig kontakt med redaktören av Grus & Guld angående innehållet på ledarsidan. Ordförande och redaktör har haft kontinuerlig och god kontakt. Både hos redaktören och styrelsen finns en önskan om att utveckla ledarsidan och skärpa JAKs och Grus & Gulds opinionsbildning. Detta arbete pågår. Rapport angående utveckla stödsparprojekt med en smart hemsida Stämman 2012 beslöt att ge styrelsen i uppdrag att sparande och skänkande av poäng eller pengar till stödsparprojekt ska vara riktigt enkelt. Stämman 2012 beslöt även att ge styrelsen i uppdrag att presentera resultatet av ansträngningarna vad gäller integrering av stödsparprojektet på hemsidan vid årsstämman 2013, samt att Etikrådet bör involveras och utreda eventuell risk med sparpoäng. JAK har just lanserat en ny hemsida som kommer att göra det möjligt att förbättra och förenkla stödspar för att kunna lyfta denna. Etikrådet har kontaktats i frågan och betonat att styrelsen bör ha kontroll över risken för handel med sparpoäng. Rapport angående kollektiv säkerhet Styrelsen fick i uppdrag från stämman 2012 att utreda konsekvenserna av att införa principen om att kunna binda inlåning över tiden samt också utreda om sparfaktorn ska eller kommer att påverkas. Syftet med att kunna binda pengarna var enligt motionären att skapa en tryggare inlåning för banken samt att förhindra en bankrun, det vill säga att en stor andel medlemmar vill ta ut sina pengar samtidigt. En utredning av kollektiv säkerhet/binda över tid har genomförts och redovisats till styrelsen. Styrelsen tar med detta i arbetet med bankstrategin och att utveckla bankens tjänster. Azril Bacar framförde att det finns statistik som visar om det finns större risk eller ej med blancolån än med lån mot säkerhet. Svaret blev att frågan inte finns med i uppdraget från stämman. Dock kan styrelsen endast se på historiken kring blancolån. Där har vi kunnat se att kostnaderna har ökat för blancolån jämfört med lån mot säkerhet och det är detta styrelsen har grundat beslut om kostnad på. Rapport angående effektivisera bankverksamheten med ideella resurspersoner och en webbplattform Styrelsen fick i uppdrag av stämman 2012 att JAK inför ett konkret och enkelt system för information om vad som görs och som behöver göras. Motionen handlade om att på olika sätt ta tillvara medlemmars kompetens i organisationen. 5 (29)

6 De ideella resurspersonerna är en ovärderlig resurs för JAK Medlemsbank. Förslaget att kunna ta hjälp av ideella att svara i telefon har inte visat sig görligt på ett rimligt sätt. Styrelsen utreder möjligheten till live-chat, som skulle kunna vara ett sätt att ta hjälp av ideella resurspersoner och öka tillgängligheten för medlemmar och icke-medlemmar att få svar på sina frågor om JAK. Rapport angående mikrolån Stämman 2012 gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en grupp som tillsammans med styrelsen tar fram riktlinjer för mikrolån samt att presentera resultatet på JAK-skolan i höst. Förslag till villkor för mikrolån har tagits fram och presenterats vid flera tillfällen under året. Styrelsen arbetar vidare med frågan i bankstrategiarbetet. Rapport angående JAK Medlemsbanks budskap Stämman 2012 gav styrelsen i uppdrag att ta fram en kortfattad, tydlig och kommunicerbar version av JAKs värdegrund och etik och göra denna tillgänglig, samt att styrelsen i detta arbete beaktar motionärens förslag på formuleringar, att stämman beslutar att styrelsen ska redovisa vilka mål som de avser att driva under mandatperioden, att ta kontakt med högskola eller universitet för att ordna en kurs i hållbar ekonomi samt att ta motionens femte att-sats i beaktande (att bredda medlems- och kommunikationsstrategierna, genom att bl.a. revidera medlemsstrategin, torgföringsmetoder, resursfördelning och att prioritera fler målgrupper.) Styrelsen har konstaterat att kontakt med högskolor och universitet sker mest effektivt genom kontakter och nätverkande. Styrelsen har vidare arbetat aktivt med styrelsens strategier. Två av attsatserna i uppdraget från stämman föll olyckligtvis bort, men har nu införts i styrelsens beslutsuppföljning. Styrelsens mål för 2013 redovisas i pappersform till stämman och uppdraget om att ta fram nytt material kommer att genomföras under året. Jorge Gonzales Flores ställde frågan om det är kommunikatörens roll att se över strategierna. Jonas Löhnn svarade att det främst är styrelsen som arbetar fram strategierna, men att styrelsen självklart samråder med kommunikatören kring detta. Azril Bacal meddelade att JAK fanns representerat bland annat i sociala forumet i Tunisien. Stämman beslöt att lägga styrelsens rapporter (bilaga 2 Stämmobilagan, s ) till handlingarna. Stämman ajournerade sig för utskottsarbete och lunch kl Förhandlingarna återupptogs följande dag kl B Etikrådets rapport Tom Strömberg från Etikrådet presenterade Etikrådets rapport (bilaga 2 Stämmobilagan, s. 21). Etikrådet är valda för att med etiska glasögon följa JAKs verksamhet och att lyfta etiska frågor i organisationen. Etikrådet lade under förra året stort fokus på att utveckla arbetsordningen, som tas upp för behandling varje år. Joacim Walther och Tom Strömberg lämnar nu Etikrådet, medan Gunilla Åkerberg föreslås sitta kvar. Tom Strömberg betonade hur viktig vår interna utbildning är och citerade JAK Boken om hur en öppen folkrörelse fungerar och hur viktig demokratin är i denna. Medlemmen Berit Lindstedt frågade vad Etikrådet gör. Tom Strömberg svarade att medlemmar kan kontakta Etikrådet när något inte upplevs gå etiskt rätt till i organisationen. Etikrådet arbetar också förebyggande med att arbeta med och lyfta JAKs etik och värderingar vid våra olika arrangemang. Etikrådet lämnade vidare ett medskick till stämman om att de önskar en mer nära kontakt med 6 (29)

7 styrelsen och samarbete med andra delar av organisationen för att fungera så bra som möjligt. Stämman beslöt att lägga Etikrådets rapport (bilaga 2 Stämmobilagan, s. 21) till handlingarna. 11 Fastställande av resultat- och balansräkningen Resultat- och balansräkningen har funnits tillgänglig i kallelsen (bilaga 2 Stämmobilagan, s. 12) och behandlades under gårdagen i utskott. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen. 12 Beslut med anledning av föreningens överskott Styrelsen föreslog att årets resultat i sin helhet överförs i ny räkning enligt nedan: (kronor) Balanserat resultat Fond för verkligt värde Årets resultat Balanseras i ny räkning Stämman beslöt att överföra årets resultat i ny räkning enligt förslaget. 13 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslut med anledning av styrelsens propositioner A Förslag angående fortsatt arbete med demokratiuppdraget Styrelseledamoten Johannes Kretschmer föredrog styrelsens proposition och yrkande. Arbetet med att utveckla demokratiarbetet inom JAK har pågått under året. Bland annat har systemet som kallas VoteIT testats vid JAKs höstseminarium i oktober Styrelsen yrkade på att stämman beslutar: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna den tidsplan som styrelsen föreslår för det fortsatta arbetet. Utskottets sekreterare Jorge Gonzales föredrog därefter utskottets yrkande. Utskott C yrkade: Bifall till styrelsens yrkande, med följande tillägg: - att göra ett större arbete för att stärka lokalavdelningarna, - att säkerställa att detta system ej kommer att möta juridiska hinder, - att försäkra oss om att anonymitet säkerställs. 7 (29)

8 Det påpekades att det idag nämndes på nyheterna att det är omöjligt att rösta digitalt och samtidigt behålla rösthemligheten. Johannes Kretschmer menade att det är en annan fråga i riksdagsval än i vårt system som är betydligt mindre och testats så att det ska fungera. Tom Strömberg ställde frågan om hur det fungerar med anonymitet i systemet. Johannes Kretschmer och Jonas Löhnn svarade att den som är ombud inte omfattas av anonymiteten. Detta för att de som lämnar sin fullmakt ska kunna följa och även justera sin röst. Övriga omfattas av röstanonymitet. Johan Klang lämnade ett enskilt yrkade - att valet att lämna sin röst till ombud bör ske inför varje stämma. Ordförande ställde styrelsens proposition samt utskottets tilläggsyrkanden mot avslag. Stämman biföll såväl proposition som utskottets yrkanden. Stämman beslöt därefter att bifalla det enskilda tilläggsyrkandet från Johan Klang. Stämman hade därmed beslutat: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna den tidsplan som styrelsen föreslår för det fortsatta arbetet, - att göra ett större arbete för att stärka lokalavdelningarna, - att säkerställa att detta system ej kommer att möta juridiska hinder, - att försäkra oss om att anonymitet säkerställs, - att valet att lämna sin röst till ombud bör ske inför varje stämma. 15 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och övriga förtroendevalda Valberedningen föreslog att öka antalet ledamöter i styrelsen (från tidigare sju stycken) till åtta stycken, med oförändrat antal suppleanter, d.v.s. tre stycken. Vidare förslogs tre ordinarie ledamöter i Etikrådet, samt en lekmannarevisor med en ersättare. Roland Norberg önskade att valberedningen motiverar varför styrelsens ledamöter ska utökas från sju ledamöter till åtta. Emlan Wolke från valberedningen svarade att det handlar om en temporär utökning med skälet att de inte ansåg det lämpligt att byta ut någon av de övriga ledamöterna, men att Núria Albet Torres kompetens behövs i styrelsen. Stämman beslöt därefter enligt valberedningens förslag. 16 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter för dessa Vice ordförande Jonas Löhnn betonade att han vill sitta kvar så länge arbetet med demokratiuppdraget pågår och att han accepterar den tvååriga nomineringen. Jonas Löhnn yrkade på att förlänga Núria Albet Torres mandat från 2 till 3 år för att få en jämnare fördelning av mandatperioderna. Berit Lindqvist från valberedningen ställde sig bakom förslaget och meddelade 8 (29)

9 att Núria följer stämman från Tanzania och har möjlighet att opponera sig. Núria accepterade en förlängd mandatperiod. Medlemmen Tom Strömberg påpekade att 3 år är en väldigt lång tid och menade att det är bättre att successivt förlänga ett uppdrag än att fastställa det på lång tid. Stämmans ordförande påpekade att stämman kan avsätta hela styrelsen om den vill och även att enskilda styrelseledamöter kan välja att avgå mitt i en mandatperiod. Ordförande frågade om stämman önskade nominera ytterligare kandidater till styrelsen. Inga ytterligare nomineringar tillkom. Stämman beslöt därmed att välja Lotta Friberg till ordförande för JAK Medlemsbank, samt ledamöter och suppleanter med mandatperioder enligt nedan. Ordinarie ledamöter Lotta Friberg 2014 Johan Sandwall 2014 Uffe Madsen 2015 Jonas Löhnn Johannes Kretschmer Cicci Andersson Ali Hamidian Nuria Albet Torres Suppleanter Stephen Hinton 2015 Petra Modée 2014 Maha Al Haddad Val av revisorer och suppleanter för dessa Stämmans ordförande redogjorde för valberedningens förslag och frågade stämman om de önskade nominera ytterligare kandidater till uppdraget som lekmanna- respektive externrevisor. Inga ytterligare nomineringar tillkom. Stämman beslöt därmed att välja revisorer enligt nedan. Lekmannarevisorer Dan Eric Archer , ordinarie Mary Obanda , suppleant Auktoriserade revisorer För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes till: Revisionsbolag: Ernst & Young AB Huvudansvarig revisor: Damir Matésa Till revisorssuppleant valdes: Jesper Nilsson 9 (29)

10 Stämman beslöt därefter att justera dagordningen genom att senarelägga val av ledamöter till Etikrådet, vilket behandlades som 20 efter 19 motioner. 18 Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande Alexander Ingster Hofgren från den av stämman valda beredningsgruppen ville skicka med till nästa års stämma att detta arbete kräver eftertanke och utrymme att prata med kandidater ordentligt för att fungera bra. Det är tveksamt att göra detta viktiga arbete på en kväll och processen bör förändras till nästa år. Gruppen presenterade därefter sitt förslag. Lilly Bendevis, Emlan Wolke och Eva Stenius hade pågående mandat. Gruppen föreslog fortsatt förtroende för Berit Lindqvist som ledamot och sammankallande och nominerade därutöver Ivan Naidjonoks med motiveringen att det behövs spridning i landet och en man för könsbalans i gruppen. Mandatperioderna för dessa båda föreslogs vara 1 år. Ivan Naidjonoks presenterade sig. Valberedningsgruppens förslag var därmed: Berit Lindqvist , sammankallande Ivan Naidjonoks Lilly Bendevis Emlan Wolke Eva Stenius Zulma Ruiz de Solano nominerade Carlota Rivera Gomez. Per-Erik Persson föreslog att alla bör komma upp till val samt att valet av sammankallande sker därefter. Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av 5 ledamöter, samt att två av dessa poster är uppe för val, då övriga har pågående mandat. Stämman beslöt att valet ska ske genom sluten omröstning, samt att båda de kandidater som får flest röster väljs på två år. Den nominerade Carlota Rivera Gomez presenterade sig därefter. Ewa Ahari från valberedningsgruppen betonade att det är värdefullt med geografisk spridning. Per-Erik Persson betonade att andra erfarenheter också är relevanta och att det inte nödvändigtvis är ett problem med två personer från samma stad. Andra kompetenser är också viktiga. Stämman genomförde därefter valet genom sluten omröstning. Resultatet av omröstningen: Ivan Naidjonoks: 85 röster Berit Lindqvist: 47 röster Carlota Rivera Gomez: 42 röster Stämman skulle därefter välja sammankallande. Ivan Naidjonoks stod inte till förfogande som sammankallande och Lilly Bendevis var inte på plats. Tom Strömberg nominerade Emlan Wolke till sammankallande. 10 (29)

11 Naima Clevenhag nominerade Berit Lindqvist till sammankallande. Stämman valde därefter, med röstsiffrorna 43 mot 28, Berit Lindqvist till sammankallande i valberedningen. Stämman hade därmed valt ledamöter i valberedningen med mandatperioder enligt nedan. Berit Lindqvist , sammankallande Eva Stenius Ivan Naidjonoks Lilly Bendevis Emlan Wolke Beslut med anledning av inkomna motioner Under eftermiddagen den första stämmodagen behandlade stämmodeltagarna proposition, motioner och årsredovisningen i utskott. Styrelsen hade sammanställt utskottens yrkanden som presenterades tillsammans med motionärernas yrkanden och i förekommande fall jämkningar från styrelsen. Motion 1: Förändra månadskostnaden på lån med efterspar Styrelseledamoten Ali Hamidian föredrog motionen och styrelsens samt utskottets yrkanden. - att JAK Medlemsbank inför nya modeller på efterspar och inför ett buffertkonto med sparfaktor 1,0. Styrelsen föreslår stämman att anse motionen vara besvarad. Utskott E:s yrkande - att stödja styrelsens yrkande, med följande tilläggsyrkande: - att ta fram olika exempel på de flexibla lösningar avseende låneupplägg som idag är möjliga inom JAK och tydligt kommunicera detta till medlemmarna. Styrelsen tillstyrkte utskottets yrkande. Ordförande ställde först bifall till motionen mot förslaget att anse den vara besvarad. Stämman beslöt att anse motionen vara besvarad. Ordförande ställde därefter utskottets tilläggsyrkande mot avslag. Stämman beslöt att bifalla tilläggsyrkandet. Stämman hade därmed beslutat - att anse motionen vara besvarad, samt - att ta fram olika exempel på de flexibla lösningar avseende låneupplägg som idag är möjliga inom JAK och tydligt kommunicera detta till medlemmarna. 11 (29)

12 Motion 2: Kontroll av fastighetsmarknaden Styrelsesuppleanten Maha al Haddad föredrog motionen och styrelsens samt utskottets yrkanden. - att JAK medlemsbank tar bort fastighetslån från sin dagordning, - att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda frågan om fastighetslån och - att stämman ger styrelsen i uppdrag att rapportera hur det gått till nästa stämma. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. Utskott H:s yrkande - att bifalla styrelsens yrkande. Stämman beslöt att avslå motionen. Motion 3: Angående VD och bankchef samt JAK Medlemsbanks organisation Styrelsens ordförande Lotta Friberg föredrog motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att man slår ihop VD och bankchef till en ny post samt - att man erbjuder denna till Magnus Frank då han är utmärkt val på alla sätt. Styrelsen föreslår att stämman beslutar: - att motionens första yrkande ska avslås, samt - att motionens andra yrkande därmed faller. Utskott D:s yrkande - att bifalla styrelsens yrkande. Stämman beslöt att avslå motionen. Motion 4: Angående JAKs konkurrenskraft Styrelseledamoten (personalrepresentanten) Roland Norberg föredrog motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att göra verksamhetseffektiviseringar så att låneavgiften kan sänkas väsentligt, och - att förlänga den maximala amorteringstiden till 40 år för bolån. 12 (29)

13 Styrelsen föreslår att stämman beslutar: - att motionens första yrkande ska anses vara besvarat, samt - att motionens andra yrkande ska avslås, men att frågan om förlängd amorteringstid tas in i det pågående arbetet med bankstrategin. Utskott E:s yrkande - att bifalla styrelsens första yrkande, - att bifalla styrelsens andra yrkande (oenigt utskott), - att förlänga den maximala amorteringstiden till 35 år för bolån (oenigt utskott). Stämman beslöt att anse motionens första att-sats vara besvarad. Ordförande ställde därefter styrelsens avslagsförslag mot utskottets och motionärens olika förslag om en angiven förlängning av amorteringstiden. Stämman beslöt att motionens andra yrkande ska avslås, men att frågan om förlängd amorteringstid tas in i det pågående arbetet med bankstrategin. Motion 5: Angående demokrati inom JAK Vice ordförande Jonas Löhnn föredrog motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att motioner som kommer in under året ska omgående publiceras på Hemsidans förstasida. Samt på alla andra berörda platser och med länkar så att man lätt kan hitta vad man söker. - att motionen ska också publiceras i nästkommande av GRUS o GULD och här ska man verkligen anstränga sig för att så blir fallet. - att motioner som kommer in under året ska inte kommenteras. Varken på hemsidan eller i GRUS o GULD. Styrelsens uttalande ska inte komma fören motionstiden är utgången och att det krävs en reaktion från styrelsen inför stämman. Då detta oftast tar död på diskussionerna angående motionen. Det finns nämligen medlemmar som tror att anställda och i viss mån styrelsen har någon form av veto i hur o vad JAK ska göra och hur det ska styras. - att motionens tredje yrkande ska anses vara besvarat. - att demokratin ska ha en framträdande roll i vår kommunikation; på hemsidan och i andra kanaler Utskott C:s yrkande att bifalla styrelsens yrkande med följande tillägg: - att lägga till en flik på hemsidans förstasida kallad exempelvis demokrati / aktivitet. - att inkomna motioner ska publiceras i Grus & Gulds infobilaga. Tillstyrktes av styrelsen - att motionerna ska vara enkla att finna på hemsidan. Tillstyrktes av styrelsen Enskilt yrkande från Evert Larsson - att styrelsens minoritetsuppfattningar presenteras stämman. 13 (29)

14 Jonas Löhnn menade att det är viktigt med transparens, men när styrelsen lämnar sitt yttrande är det styrelsens majoritetsuppfattning som redovisas. Det står däremot varje styrelseledamot fritt att redovisa sin uppfattning i en enskild fråga. Ordförande klargjorde att om detta förslag skulle genomföras gäller det för alla motionssvar framöver. Emlan Wolke frågade hur minoritetsuppfattningen ska redovisas. Evert svarade att det bör vara skriftligt i kallelsen till stämman KarinMalin Ekström betonade att det är svårt att på ett vettigt sätt redogöra för en minoritets argumentation. Det finns heller inga hinder att som enskild styrelseledamot uttrycka sin åsikt. Styrelsen har vidare länge arbetat efter principen att framställa beslut för styrelsen som helhet. Styrelsens resonemang redovisas även i styrelsens referat. Alexander Ingster Hofgren instämde med KarinMalin och betonade att det är viktigt med intern kommunikation inför styrelsens yttranden. Miguel Ganzo instämde med KarinMalin och Alexander och betonade att det är onödigt att göra det obligatoriskt för åsikter att redovisas. Det bör vara upp till varje enskild styrelseledamot. Jonas Löhnn hänvisade till politiken där det lätt kan bli partipiska och betonade att det inte alls är så det fungerar i JAK. Att det är högt i tak är viktigt och att det idag finns stor respekt för olika åsikter. Enskilda styrelseledamöter ska få välja själva om de vill redovisa sina åsikter. JAKs transparens är mycket god jämfört med omvärlden. Tom Strömberg ställde frågan till Evert Larsson om det är så att problemet handlar om att styrelsens yttrande är oklart och menade att om det är klart och tydligt och det går att förstå styrelsens resonemang blir det enklare. Evert Larsson svarade att det centrala i hans yrkande är att en reservation kring ett yttrande ska framgå för medlemmarna. Ali Hamidian menade att styrelsens svar till stämman skulle kunna bli bättre och det kan finnas anledning till självkritik. Det är viktigt att styrelsens yttranden är tydliga. Johan Sandwall menade att han själv har reserverat sig mot ett av styrelsens yttranden, att detta inte framgår i materialet och det gör att medlemmarna blir vilseledda. Ewa Ahari menade att det är synd att inte få höra den som inte skriker högst. Emlan Wolke uttryckte att en väg att gå kan vara att minoritetsuppfattningar i styrelsen ges utrymme i styrelsens yttrande. Jonas Löhnn menade att detta yrkande inte har med motionen att göra. Därför bör yrkandet behandlas som en ordningsfråga, utanför detta ärende och därmed också behandlas före motionen. Evert Larsson menade att motionen handlar om demokrati och passar in i denna motion. Jonas Löhnn förtydligade att det då handlar om hur vi löpande redovisar motioner. Ordförande föreslog att den första att-satsen i motionen ställs mot styrelsens förslag. Stämman beslöt att demokratin ska ha en framträdande roll i vår kommunikation; på hemsidan och i andra kanaler. Stämman avslog motionens andra att-sats. Stämman beslöt att anse motionens tredje att-sats vara besvarad. Stämman biföll därefter utskottets samtliga tre yrkanden. 14 (29)

15 Stämman biföll därefter, med rösterna 51 mot 32, det enskilda yrkandet från Evert Larsson. Stämman hade därmed beslutat - att demokratin ska ha en framträdande roll i vår kommunikation; på hemsidan och i andra kanaler, - att lägga till en flik på hemsidans förstasida kallad exempelvis demokrati / aktivitet, - att inkomna motioner ska publiceras i Grus & Gulds infobilaga, - att motionerna ska vara enkla att finna på hemsidan, samt - att styrelsens minoritetsuppfattningar presenteras stämman. Motion 6: Angående JAKs organisation Vice ordförande Jonas Löhnn föredrog motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att man tar in en utomstående konsult som går igenom hela JAK och kommer med ett förslag på ny organisation. framför allt JAK centralt dvs. de anställda, men även av JAK i landet som helhet. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen. Utskott D:s yrkande - att bifalla styrelsens yrkande. Stämman beslöt att avslå motionen. Stämman ajournerade sig för lunch kl och förhandlingarna återupptogs kl Motion 7: Förslag på nytt JAK Styrelsens ordförande Lotta Friberg föredrog motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att man slopar IMS helt då denna, i praktiken inte fyller någon enskild funktion. De få övergripande beslut som behövs kan mycket väl ligga under VD, Bankchef posten. Möjligtvis kan det behövas en samordnande funktion, men då över fler än 5 personer. - att samtliga under chefer slopas. En ansvarig för databiten kan komma att behövas, inte minst för att kunna rapportera löpande till VD och Styrelsen. - att man ska i den nya organisationen lägga stor vikt vid att göra och ge den anställde möjligheten att kunna och göra flera arbetsuppgifter. Hur organisationen ska se ut i sin helhet är stämman (medlemmarnas) och styrelsens uppgift o ansvar. Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 15 (29)

16 - att avslå motionens första och andra yrkande, samt - att motionens tredje yrkande ska anses vara besvarat. Utskott D:s yrkande - att bifalla styrelsens yrkande. Medlemmen Tom Strömberg uttryckte att IMS är en bärande del i vår organisation och yrkade bifall till styrelsens förslag. Björn Viberg ställde frågan om hur den tredje att-satsen kan anses vara besvarad. I styrelsens yttrande finns endast förklarat hur den anställde har möjlighet att göra andra arbetsuppgifter. I motionen tycks det snarare finnas en ambition om effektivisering. Lotta Friberg svarade att det finns möjlighet att prova på andra arbetsuppgifter i organisationen. Det handlar både om arbetsrotation och möjlighet att påverka och förändra sina arbetsuppgifter. Ib Möller uttryckte att det är skillnad på att kunna byta och att göra flera arbetsuppgifter. Och önskade ett förtydligande kring detta. VD Johan Oppmark svarade att medarbetarna tillfrågas varje år om man vill prova andra arbetsuppgifter. Det är också viktigt för verksamheten att anställda kan täcka upp för varandra. Alexander Ingster Hofgren betonade också att det är viktigt ur ett fackligt perspektiv att flexibilitet också kan betyda otrygghet och att det är tveksamt om stämman ska fatta den här typen av beslut. Det finns en fackklubb på JAK och där är det viktigt att det finns en god kommunikation. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Stämman hade därmed beslutat - att avslå motionens första och andra yrkande, samt - att motionens tredje yrkande ska anses vara besvarat. Motion 8: Angående lika-lön-principen Styrelsesuppleanten Petra Modée redogjorde för motionen och styrelsens yrkande. Styrelsen är rädd för att organisationen skulle tappa mycket personal med detta förslag. Det är idag redan svårt att rekrytera till vissa typer av tjänster och JAK arbetar aktivt med att hålla ihop lönerna på arbetsplatsen. En liknande motion avslogs förra året och organisationen arbetar redan med dessa frågor. Utskottsordförande Naima Clevenhag redogjorde därefter för utskottets yrkande. Utskottets förslag är att påbörja en utredning kring detta, som ett alternativ till en plan där det avgjort ska bli lika lön. Lone Havemose betonade att en utredning inte innebär att förslaget ska genomföras och justerade utskottets yrkande för att förtydliga att utredningen ska vara klar till nästa stämma. - att vi omgående börjar arbetet med att skapa en plan på hur vi ska kunna nå lika lön-principen inom JAK. Denna ska vara klar till nästa stämma. Utskott I:s yrkande - att vi omgående börjar arbetet med att utreda hur vi ska kunna nå lika-lön-principen inom JAK. Utredningen ska vara klar till nästa stämma. (oenigt utskott) 16 (29)

17 - utskottet stöder motionärens förslag. (oenigt utskott) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen. Berit Lindqvist frågade vad lika lön innebär i detta fall. Naima Clevenhag förtydligade att det handlar om samma summa pengar i lön för alla, oavsett tjänst. Vincent Spasov uttryckte att en utredning inte alls behöver få de allvarliga konsekvenser som styrelsen oroar sig för. Tom Strömberg menade att man måste titta på ansvar och arbetsfördelning och se till att det finns en god arbetsmiljö. Det är det viktigaste och viktigare än lön. Berit Lindstedt undrade om policyarbetet som redan pågår har utmynnat i någonting. Petra Modée svarade att frågan är lyft, men inte färdigarbetad med ännu. Styrelsen anställer endast en person, nämligen VD, som i sin tur anställer övrig personal. Hon menade vidare att det inte är lämpligt att som stämma besluta över de anställdas lön. Det skulle vara annorlunda om det handlade om ett personalkooperativ, där personalen själva hade något att säga till om. Alexander Ingster Hofgren instämde med Petra Modée om att lika lön inte behöver vara samma sak som solidarisk lön. Det är viktigt att de anställda i banken har en röst i detta. Jorge Gonzales Flores menade att vi inte bör sträva efter lika lön. För att kunna attrahera nya anställda och göra JAK till en attraktiv arbetsplats är det inte önskvärt att ha lika lön. Att försöka hålla nere lönerna och minska spridningen är tillräckligt. Cecilia Karlsson menade att rättvisa inte är samma sak som lika lön. Att arbeta för en rättvis lönesättning skulle snarare i så fall handla om att göra den behovsprövad. Roland Norberg uttryckte att vi har en strävan efter lika-lön-för-lika-arbete-princip, som i princip efterlevs idag. Roland ställde också frågan till utskottet om det handlar om att sänka någons lön. Vidare ställde han frågan om stämman önskar att facket ska avgöra förtroendevaldas ersättning och menade att det är olämpligt att stämman bestämmer anställdas löner. Han betonade vidare att det finns ett starkt fack på JAK, där nästan alla är med. Vincent Spasov uttryckte att det alltid är någon som bestämmer löner och uttryckte att han inte hört någon sak-argumentation mot lika löner. Reynaldo Lopez uttryckte att JAK bara är en organisation som verkar i ett sammanhang. Vi kan arbeta för lika lön på lång sikt. Tom Strömberg betonade att exemplets makt är viktig och vi måste fråga oss vad vi tycker om själva principen. Hur mycket är den värd? Den brukar vi ofta prata om i JAK och är relevant även här. Maria Berg yrkade avslag på motionen och uttryckte att stämman inte ska besluta om lika lön för personalen. Det vore förkastligt. En utredning tar tid och kostar och det vore en annan fråga om det handlade om ett personalkooperativ. Miguel Ganzo menade att detta både är en facklig fråga och en arbetsgivarfråga. Det skulle dock vara relevant med en utredning. En väg framåt kunde vara att arbeta för det långsiktigt vid nyanställningar, men inte justera nuvarande löner. Ib Möller påpekade att utskottet önskar en förutsättningslös utredning, utan att ta ställning till utfallet. Det handlar om att hålla frågan levande och diskussionen visar att det finns ett stort intresse för detta bland medlemmarna. 17 (29)

18 Björn Viberg menade att det viktigaste argumentet är vad vi som arbetsgivare vill ha för typ av arbetsplats. Det ska inte vara hög lön utan andra värden som lockar till JAK. Lone Havemose menade att det är upp till utredningen att avgöra om lönerna ska höjas eller sänkas. Det är dock inte angivet i utskottets yrkande vem som ska göra utredningen. Lone yrkade på att det ska vara öppet för medlemmar att ingå i utredningen. Ändringsyrkande från Tom Strömberg Att justera utredning ska vara klar till nästa stämma till utredningen ska påbörjas innan nästa stämma. Enskilda yrkanden från Lone Havemose - att det ska vara öppet att vara med och jobba med utredningen kring motion 8 som t.ex. medlem, anställd, förtroendevald eller representant från facket. - att det är önskvärt att utredarna tar kontakt med arbetsplatser där lika-lön-principen redan är implementerad i praktiken. - att det med lika lön menas samma summa till alla anställda. Jonas Löhnn uttryckte att det finns en stor arbetsbelastning på styrelse och administration redan och styrelsen är oroliga för att inte kunna genomföra alla uppdrag på ett bra sätt. Vi har redan väldigt liten löneskillnad. Det är också oklart vad lika lön betyder. Det är fullt möjligt att genomföra detta uppdrag, men förväntningen bör inte vara att en omfattande utredning ska göras och att detta kommer att kunna genomföras snabbt. Styrelsen har mycket att ta hänsyn till, men det är rimligt att kunna göra en kortare utredning som klargör hur vi ser på relevanta aspekter av detta. Alex Veitch menade att rättvisa är något som man strävar efter och inte ett tillstånd man kan uppnå. Genom att endast arbeta efter lika lön för lika arbete finns det risk att cementera klass- och könsskillnader och risk att vi inte uppmärksammar strukturella skillnader. Eva Stenius uttryckte att det förr fanns ingångslön, normallön och chefslön. Nu ser det annorlunda ut. Men utan det stora ideella engagemanget skulle det inte finnas en verksamhet att få lön i. Ordförande ställde frågan om någon utredning eller plan alls ska genomföras mot avslag. Stämman beslöt att avslå motionen med siffrorna 53 mot 49. Övriga yrkanden hade därmed fallit. Motion 9: Angående JAK-lånets kostnader Tillträdande VD Sammy Almedal redogjorde för motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att man gör en heltäckande undersökning hur JAKs Lån står sig mot de affärsdrivande bankerna. Den ska göras av en utomstående konsult (eller liknande). Allt för att vi äntligen ska få ett heltäckande underlag för vidare diskussioner och beslut. - att JAK ska aktivt sträva mot att sänka sina lånekostnader så att man faktiskt hamnar vid 1 % administrationskostnad (lånekostnad). 18 (29)

19 Styrelsen föreslår att stämman beslutar: - att avslå motionens första yrkande, samt - att motionens andra yrkande ska anses vara besvarat. Utskott E:s yrkande - att bifalla styrelsens yrkanden. Stämman beslöt - att avslå motionens första yrkande, samt - att motionens andra yrkande ska anses vara besvarat. Motion 10: Angående var stämman är belägen Vice ordförande Jonas Löhnn föredrog motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att vi beslutar att förlägga stämman på flera platser än Skövde och Stockholm. T.ex. Göteborg, Lund, Umeå. - att vi skriver invalda orter i stadgarna, så att det därmed är möjligt att förlägga stämman på dessa orter. Utskott C:s yrkande - att bifalla motionärens yrkanden med följande tillägg: - att uppdra åt styrelsen att till nästkommande stämma föreslå strategiska orter att förlägga stämman på, för ett införande i stadgarna. Styrelsen tillstyrkte utskottets yrkande. Tom Strömberg påpekade att det hade varit värdefullt att förbereda ärendet bättre för att tillvarata stämmans potential att också fundera över orter. Naima Clevenhag och Anders Marklund frågade om det är nödvändigt att skriva ut orter. Jonas Löhnn påpekade att vi enligt lagen om ekonomiska föreningar måste ange orter i stadgarna. Tomas Q Nilsson yrkade bifall till utskottets yrkande och menade att vi som en organisation som vill värna decentralistiska perspektiv bör fundera över vilka orter som är strategiska. D.v.s. möjligen mindre orter med bra kommunikationer och lämpliga och inte alltför dyra lokaler. Stämman beslöt att bifalla utskottets yrkande. Stämman hade därmed beslutat - att förlägga stämman på flera platser än Skövde och Stockholm. T.ex. Göteborg, Lund, Umeå. - att vi skriver invalda orter i stadgarna, så att det därmed är möjligt att förlägga stämman på dessa orter. 19 (29)

20 - att uppdra åt styrelsen att till nästkommande stämma föreslå strategiska orter att förlägga stämman på, för ett införande i stadgarna. Motion 11: Förslag på JAK Dag Styrelsesuppleanten Petra Modée föredrog motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att vi inför en speciell JAK Dag om året enligt ovan. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bifalla motionen. Utskott I:s yrkande - att bifalla styrelsens förslag. Stämman beslöt att bifalla motionen. Stämman hade därmed beslutat - att vi inför en speciell JAK Dag om året enligt ovan. Motion 12: JAK ska vara en motor i att stimulera till att det kommer fram nya saker inom den sektor som bygger på den alternativa ekonomin Styrelseledamoten Cicci Andersson föredrog motionen samt styrelsens yrkande och utskottsordförande Tom Strömberg föredrog utskottets yrkande. - att JAK ska fungera som en motor/katalysator i att det sker en utveckling av olika försäkringsformer mm. Vill att det ska kunna växa fram andra långsiktiga sparformer. - att JAK ska fortsätta stimulera den här ekonomin så att det växer fram fler former inom den alternativa ekonomi. - att JAK ska fungera som en arena där den här formen av idéer får växa fram för att sedan knoppas av och bli sina egna, tex. pensions sparande och försäkringar. - att vi ska mer verka för att det finns verksamheter som där tillväxtperspektivet är ett annat. Där inte verksamheten bygger på att det som man bygger upp där bygger på en falsk tillväxt som det är när man bygger luftslott där tillväxten är ränta mm. Utskott G:s yrkande - att JAK ska fungera som en arena för alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi, för att utveckla verksamheter som är relaterade till JAK, t.ex. pensionssparande, som inte just nu ryms inom JAK (oenigt utskott). Motionären jämkade sig med utskottets yrkande som därmed ersatte motionens tredje att-sats. Motionären stod fast vid motionens första, andra och fjärde yrkande. - att anse motionens första, andra och fjärde yrkande vara besvarade, samt 20 (29)

21 - tillstyrker utskott G:s yrkande som alternativ till att-sats tre. Tom Strömberg yrkade avslag på utskott G:s yrkande. Stämman beslöt att - anse den första, andra och fjärde att-satsen vara besvarad, samt - att JAK ska fungera som en arena för alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi, för att utveckla verksamheter som är relaterade till JAK, t.ex. pensionssparande, som inte just nu ryms inom JAK. Motion 13: Det hållbara och räntefria kreditkortet Avgående VD Johan Oppmark föredrog motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att JAK utreder hur JAKs sparpoängssystem skulle kunna ersätta ränta som kreditmodell för kreditkort i banken. - att JAK utreder hur ett depositionssystem skulle kunna införas för ett kreditkort. - att JAK utreder vilka kostnader det skulle innebära för JAK att erbjuda ett räntefritt kreditkort till sina medlemmar. Utskott F:s yrkande - att att-sats nr 1 avslås, - att-sats nr 2 anses vara besvarad, - att-sats nr 3 avslås. Tilläggsyrkande: att styrelsen kommunicerar kortstrategin innehållande bl.a. kostnader, kortalternativ och implementation under Styrelsen tillstyrkte utskottets yrkanden inkl. tilläggsyrkandet. Stämman beslöt - att avslå motionens första att-sats, - att anse motionens andra att-sats vara besvarad, - att avslå motionens tredje att-sats, samt - att styrelsen kommunicerar kortstrategin innehållande bl.a. kostnader, kortalternativ och implementation under Motion 14: Hur JAK stödjer lokal ekonomisk utveckling Styrelsesuppleanten Maha al Haddad föredrog motionen och styrelsens yrkande och utskottsordförande Margareta Jaric föredrog utskottets yrkande. 21 (29)

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades kl 10.00 av styrelsens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid extra föreningsstämma

Protokoll fört vid extra föreningsstämma Protokoll fört vid extra föreningsstämma Skövdekontoret den 10 oktober 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta Friberg

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 21-22 april 2012 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner, samt val av rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2010

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 24-25 april 2010 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Núria Albet Torres, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015 Bostadsrättsföreningen Sida 1 av 7 Tid 2015-05-06, kl 19:00 Plats Aulan, Åsö gymnasium Stämman öppnas Bostadsrättsföreningens ordförande Martin Samuelsson öppnar stämman och lämnar ordet till Ove Schramm.

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Lotta Friberg, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Ordförande: Kay Wictorin Sekreterare: Annica Hallgren Justerare:

Läs mer

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 Protokoll årsstämma 2014-12-09 Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 a Årsstämman förklarades öppnad av Sabri Jamal. Mötets öppnande b Kallelsen kom ut 10:e november, 29:e dagar innan stämmans

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING Denna instruktion är utformad speciellt för Brf Snösätra och är antagen av föreningens årsstämma 2015-04-22. ALLMÄNT Föreningsstämmans beslut

Läs mer

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman. 1 (4) PROTOKOLL fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008, kl 17.00 Närvarande: Enligt bilaga 1. 1 Ordförande Oscar Junzell öppnade stämman och utsågs att leda dagens

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB Timrå Ven AB Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 3 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare... 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet.

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2014 Mötesdatum: Torsdagen den 8 maj 2014 Tid: Kl. 19:00 20:15 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Staffan

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

Föreningsstämma 080309

Föreningsstämma 080309 MÖTESPROTOKOLL 1 (5) Föreningsstämma 080309 Datum för mötet Tid Plats 2008-03-19 13.00-15.00 Församlingsförbundet, Direktorn Kallade och inbjudna Kyrkvindens medlemmar, styrelse och revisorer Närvarande

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen Ordinarie Föreningsstämma Mötesplats: Aulan, Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55 Mötesdatum: Torsdagen den 2017-05-18 Tid: kl. 19.00 Deltagare: 89 medlemmar med rösträtt i Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI PROTOKOLL Vid föreningsstämman var cirka 250 personer närvarande, varav ungefär 170 av dem medlemmar i föreningen. 1. Mötets öppnande Linus Nordling öppnade

Läs mer

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL från årsstämma med aktieägarna i AB Electrolux den 30 mars 2010 i Stockholm. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1. 1.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman. 1(6) Protokoll fört vid årsstämma i Lindab International AB den 6 maj 2009 i Boarp Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1, samtliga styrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter, ordinarie

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm 1 HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 18 maj 2011 på Debaser Restaurang AB,

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Lördag 7 maj klockan 09.00 17.00. Lunch klockan 12.00 13.30. Presentation av EFS nya organisationsförslag 13.30 Vill du någon gång under mötet begära

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2011 Mötesdatum: Lördagen den 28 maj 2011 Tid: Kl. 11:30 13.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt

Läs mer

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) Bilprovningen Protokoll den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) fört vid årsstämma april Närvarande aktieägare: Antal Antal aktier röster Malm Fries såsom befullmäktigat ombud för

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017

Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017 Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017 Måndag 5 juni klockan 09.00-17.00. Lunch klockan 12.00-13.30. Bönepass 13.30 Vill du någon gång under mötet begära ordet räcker du upp handen och försöker

Läs mer

2 Justering av röstlängd Ombudskontroll hade ägt rum i mötesbyrån, varvid endast deltagare med bestyrkt ombudsuppgift erhållit röstkort.

2 Justering av röstlängd Ombudskontroll hade ägt rum i mötesbyrån, varvid endast deltagare med bestyrkt ombudsuppgift erhållit röstkort. 1(8) SVENSKA KYRKANS UNGA I PROTOKOLL SKARA STIFT 2010-04-10-11 ÅRSMÖTE Tid: Lördag den 10 april söndag den 11 april 2010 Plats: Stiftsgården, Flämslätt : 1-36 Deltagare: 50 ombud från lokalavdelningar

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 5 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.30 1 Föreningsstämmans

Läs mer

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL hållet vid årsstämma med aktieägarna i AB Electrolux den 16 april 2007 i Stockholm. Genom kallelse, som införts i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens

Läs mer