Kombisystem för värme och varmvatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kombisystem för värme och varmvatten"

Transkript

1 Examensarbete 10 poäng C-nivå Kombisystem för värme och varmvatten Reg.kod:Oru-TE-EXE082-En-104/01 Per Igel Energisystemingenjörprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Tord Larsson Combined system for heating and heat water Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Examensarbete 10 poäng C-nivå Kombisystem för värme och varmvatten Reg.kod:Oru-TE-EXE082-En-104/01 Per Igel Energisystemingenjörprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Tord Larsson Handledare: Rune Engzell, Inst för teknik, Örebro universitet Handledare: Ulf Wennlöf; Bravida Combined system for heating and heat water Örebro den 18 augusti 2004 Tord Larsson

3 FÖRORD Denna rapport beskriver det examensarbete 10 p som ingår i energisystemingenjörprogrammet 120 p vid Örebro Universitet. Arbetet är utfört för Bravida Mellersta AB i Örebro. Jag vill härmed tacka: Rune Engzell och Tord Larsson för visat stort tålamod. Även tack till Ulf Wennlöf från Bravida. 1

4 SUMMARY This examination is about energy supply using combi system for heating and heat water primarily for small houses. I begin my study with an explanation and description of the background, purpose and aim of this report. I continue with a discussion of different energy systems, chiefly the combi system using bed-rock heat pump and sun panel. Conditions and legal procedures concerning building permits are being explained. The technique behind heat pumps, sun panels etc is being described, so that the reader will both understand how they function and also gain some knowledge about the requirements for an installation of a combi system. With a few examples and calculation schablons the energy needs for small houses with different types of heating systems are being described, as well as the annual costs for existing heating system. Despite the fact that different system solutions are developing, combi system solutions are being used infrequently. This is probably due to the fact that investment costs for combi systems are too high. Oil and electricity are still the most common sources for energy supply. SAMMANFATTNING Detta examensarbete handlar om energiförsörjning med kombisystem för värme och vatten för främst småhus/villor. Arbetet inleds med att förklara och beskriva bakgrund, syfte och målsättning. Vidare tar rapporten upp olika energisystem, främst kombisystem med bergvärmepump och solfångare. Förutsättningar och juridiska termer inom bygglovets ramar förklaras. Tekniken bakom värmepumpar, solfångare m.m. beskrivs så att läsaren får en inblick hur dessa fungerar och vad som krävs för att kunna installera ett kombisystem. Med några exempel och beräkningsmallar beskrivs energibehovet för småhus/villor med olika typer av uppvärmningssystem samt årskostnader för befintliga värmesystem. Trots att utvecklingen av olika systemlösningar har gått framåt används kombisystemlösningar alltför sällan, vilket troligen beror på att investeringskostnaden är för hög för kombisystem. Olja och el är fortfarande de vanligaste energiförsörjningskällorna. 2

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 1 SUMMARY 2 SAMMANFATTNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 INLEDNING 4 Bakgrund, syfte, målsättning 4 Förutsättningar 6 Juridik 7 Bygglov 7 Rivningsanmälan och rivningsplan 7 Teknik system, miljö 8 Placering av komplementbyggnad 8 Värmepumpar 8 Bergvärmepump 9 Solfångare allmänt 9 Solfångare 9 Solfångare och bergvärmepump i samverkan 10 Kombisystem för både värme och varmvatten 10 Dimensioneringen är viktig 12 Parallellkopplade kompressorer 13 Värmepump i kombination med solfångare 14 Att tänka på vid val av nytt värmesystem 14 Några krav inför installation 14 Leveransvillkor 15 EKONOMI 16 Solvärmens särartade ekonomi 16 Beräkning av husets energibehov 16 Jämförelser mellan oljepanna och ny anläggning: 16 Gammal oljepanna 17 Ny oljepanna 17 Ny anläggning 17 Jämförelse för lån till val av anläggning. 17 Friggebodspaketet 18 SLUTSATSER 20 LITTERATURFÖRTECKNING 21 BILAGOR 22 Bilaga 1 22 Beräkningsmallar 22 Bilaga 2 26 Dimensionering, Solfångarlutning 26 Bilaga 3 27 Sunmax 2000, 27 3

6 INLEDNING Bakgrund, syfte, målsättning År 2000 gick Telenors installationsbolag och BPA samman och bildade Bravida, som är nordens största helhetsleverantör inom installation och service med cirka anställda. Installationsgrenarna är bl.a.: KT (information och kommunikationsteknik) Tele-, larm- och datanät Elinstallation Ventilation Rörinstallation Byggnadsautomation Företaget har en stark lokal förankring med cirka 400 kontor i Norden. Villor står för en stor del av energiförbrukningen i landet. Bravida Mellersta AB vill medverka till att avvecklingen av oljeanvändningen fortskrider. Därför vill Bravida Mellersta AB se över om det eventuellt kan finnas en möjlighet att komma med ett nytt koncept i sin verksamhet för uppvärmning av villor. Det finns all anledning att se över sitt värmesystem både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Det blir inte omgående mer pengar till hushållskassan, utan först måste investeringen sparas in genom lägre värmekostnader. Minskar man den genomsnittliga temperaturen från 22 C till 20 C i en villa som förbrukar kwh/år för uppvärmning sparar man ungefär 2000 kwh, vilket motsvarar en sänkning av kostnaden med 1300 kr/år. Det är givetvis viktigt att ta hänsyn till andra faktorer än kronor och ören, som exempelvis bekvämlighet, trivsel, utrymme och dylikt [A]. En fråga som man bör ställa sig är, -Vad skall vi värma huset med 1? I första hand skall man välja ett förnyelsebart energislag. År 2000 beslutade Sveriges riksdag att vi skall ställa om vår energiförsörjning och övergå till förnyelsebar energi 2. Det innebär bl a att vi skall minska användningen av fossila bränslen, som olja och kol, så mycket som möjligt. Vi skall även minska förbrukning av el för uppvärmning. Med biobränslen får vi inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Den koldioxid som produceras ingår i kretsloppet via de gröna växternas fotosyntes. Vår största energikälla är solen. Den värmer bl. a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av denna gratisenergi tas idag tillvara av villaägare. 1 Projekt WX-energi, Lars Persson [F] 2 Miljöbalken 2 kap 5 4

7 Forskning och teknikutveckling under snart två decennier har resulterat i flera väl fungerande energitekniker. Moderna solvärmeanläggningar är driftsäkra och lättskötta. Livslängden för anläggningar som byggs med dagens teknik beräknas till cirka 30 år 3. Grundidén är att en mix av energiproducerande enheter ska kunna vara ett intressant alternativ för villor. En värmepump kan dra nytta av lagrad energi. Oavsett om det handlar om energi i luften (uteluft eller ventilationsluft), markens yt- eller djupskikt, berggrunden, grundvattnet eller i spillvatten finns energin där, redo att transporteras och omvandlas till en ännu mer högvärdig energiform. Vilken typ av energikälla som är lämpligast beror bl. a. på husets energibehov, vilket värmesystem som idag är installerat i huset och vilka förutsättningar som naturen runt huset erbjuder 4. 3 Se sidan 11 i boken Solvärme i vårt hus [B] 4 SVEP, Svenska Värmepumpföreningen [H] 5

8 Förutsättningar Här har används en fastighet (villa) med befintlig tomt som det skall finnas plats för en komplementbyggnad, där solfångare, ackumulatortank och bergvärmepump skall installeras. Tanken är att man skall byta värmesystem i ett enfamiljshus på 130 m 2. Varken tilläggsisolering eller byte av fönster är aktuellt. Nuvarande uppvärmning är med oljepanna. Energiförsörjningssystemet ska vara kostnadseffektivt, samt praktiskt genomförbart. För delar av arbetet inhämtas uppgifter ur befintliga undersökningar. 6

9 Juridik Här beskrivs hur man går tillväga när man söker bygglov och vilka myndigheter och installatörer man kontaktar under processen. Det förklaras också hur man går tillväga vid en eventuell rivningsplan. Bygglov Energirådgivare bör kontaktas. En kommunal energirådgivare kompletterar den energirådgivning som finns hos de kommersiella aktörerna. Med en teknisk fackman, som en VVS-konsult eller en installatör, kan man diskutera lämpliga åtgärder. Som regel räcker det med en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Det är inte alltid nödvändigt att söka bygglov. I de fall byggnadsnämnden har någon erinran får man automatiskt information om detta vid anmälan. I bostadshuset omedelbara närhet får man sätta upp högst två komplementbyggnader ( friggebodar ). Den sammanlagda byggnadsarean får vara högst 10,0 m 2 och den största höjden från mark till taknock 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. De grannar som berörs kan ge sitt medgivande att dessa byggnader placeras närmare gräns än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov 5. Friggebodsrätten begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområdet, 100 meter från hav, sjöar och vattendrag. Bygganmälan för installation av bergvärmepump (VP) lämnas till Miljö- och hälso-myndigheten. Slutbevis: Det räcker med att en auktoriserad installatör godkänner installationen och meddelar Byggnadsnämnden att den är godkänd. Det räcker som slutbevis. Oavsett om åtgärderna kräver lov eller inte skall en bygganmälan göras till byggnadsnämnden, minst tre veckor före byggstart. Rivningsanmälan och rivningsplan Man är även skyldig att anmäla till byggnadsnämnden om man skall riva anläggningen vid ett senare tillfälle. Rivning av byggnad eller del av byggnad får inte påbörjas förrän fastighetsägaren underrättat byggnadsnämnden genom en rivningsanmälan. Systemet med rivningsanmälan och rivningsplan syftar bl. a. till att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen. En sådan anmälan skall göras minst tre veckor före rivningsarbetets början. Under denna tid skall byggnadsnämnden kunna bedöma kontrollbehovet i projektet. 5 Plan och bygglagen, PBL kap 8 4 7

10 Teknik system, miljö Nedan beskrivs först tekniken kring värmepumpar och solfångare. Senare i detta kapitlet kommer några dimensioneringsexempel. Vidare kommer en lista med vad man behöver tänka på vid val av värmesystem samt leveransvillkor och ev bidrag. Sveriges villaägare använder en stor mängd energi och lägger därmed årligen ut stora belopp för värme och varmvatten. Idag finns det bra möjligheter att minska kostnaderna. Frågan är: Vilka åtgärder ska man satsa på? Vad är lönsamt idag och på lång sikt? Vad är bra för miljön? Nyinstallationer kräver lite mer av fastighetsägaren. Det skall väljas mellan olika fabrikat, köpas in, installeras osv. När man funderar på att förbättra värmesystemet i ett hus är frågan inte bara hur energin ska produceras, utan också försöka eftersträva att få en så bekväm, billig och miljöanpassad energi som möjligt. Med dagens elpriser är en bergvärmepump att rekommendera då den förbrukar endast 1/3-del energi jämfört med en traditionell elpanna. Om elpriserna skjuter i höjden kvarstår samma förhållande och det medför lönsamhet på lång sikt. Uppvärmning kräver energi. Värmepumpen ger oss möjlighet att ordna vår uppvärmning utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp. Det borrslam som man får upp ur borrhålet kan i vissa fall innehålla farliga ämnen som måste deponeras. Placering av komplementbyggnad Energikostnaden för en villa påverkas även av husets geografiska placering och den omgivande vegetationen, dess placering i förhållande till väderstrecken samt planlösningen. Komplementbyggnaden i förutsättningen gör att husets placering inte har lika stor betydelse. Med det menas att man har möjligheten att placera komplementbyggnaden där solljuset kan utnyttjas optimalt. Värmepumpar En värmepump består i huvudsak av förångare, kondensor, strypventil och en kompressor. I systemet cirkulerar ett köldmedium som kokar vid låg temperatur. Den ånga som bildas vid kokningen, vid låg temperatur sugs in i kompressorn där trycket höjs och gasen blir varmare. Den varma gasen går sedan vidare till kondensorn, där energin överförs till husets värmesystem. Vid denna överföring avkyls gasen och kondenseras till vätska igen. Vätskan går via strypventilen 8

11 som sänker trycket. Köldmediet har nu gått ett varv i värmepumpen och ska åter ta energi från värmekällan (jord, berg, luft etc.) och bli gas igen 6. Bergvärmepump Som namnet antyder tar bergvärmepumpen (VP) vara på den energi som finns lagrad nere i berggrunden. Energin hämtas från en borrad energibrunn som kan vara mellan 30 och 180 m djup, beroende på grundvattenförhållandena, typ av köldbärarvätska (någon typ av glykol-blandning) och värmepumpens effekt. I den borrade brunnen placeras en slang (kolektorslang). Temperaturvariationerna är små under året. Bergvärmeanläggningen tar liten plats (cirka 3-5 m³ med ackumulatortank) och borrhålet kan göras utan större ingrepp på tomten [B]. I jämförelse med markvärmepump, då man gräver upp nästan hela tomten när man ska lägga ut kolektorslangen. Och sedan täcka man över kolektorslangen. Solfångare allmänt Uppvärmning av tappvarmvatten under vår, sommar och höst dominerar i Sverige [I]. Solvärmesystemets verkningsgrad är då som bäst. Ett tappvarmvattensystem består vanligtvis av 2-3 solfångare (SF) med en totalyta av 4-6 m². Antalet solfångare som behövs beror på hur mycket varmvatten som man konsumerar och var solfångarna är placerade. Solvärmesystemets energiproduktion beror på många faktorer, men kan uppgå till cirka 400 kwh/m² och år vid enbart varmvattenproduktion [J] (Bilaga 2). Solfångare De aktiva solvärmesystemen är vanligast 7. De består av en solfångare som omvandlar solinstrålning till värme. Med hjälp av en cirkulationspump transporteras glykolblandningen i en sluten rörkrets till en tappvatten-beredare eller ackumulatortank 8. Solinstrålningen varierar från 1200 kwh/m 2 i söder till 800 kwh/m 2 i Norrlands inland. Den passiva soluppvärmningen (5% - 15% beroende på årstid) kan man ta del av genom att låta solen värma en stenvägg under dagtid. Under natten avlämnar väggen den värme (energi) som lagrats utan att mekaniska hjälpmedel används 9. Solfångare producerar mycket energi under sommarhalvåret när villaägarens förbrukningen är låg. Systemet kan därför överföra den överflödiga energin till jord- eller bergslingan när ackumulatortanken nått inställd temperatur. Energi produceras inte bara under den varma årstiden, utan även under kalla vinterdagar då solen värmer. Den energi som lagras till berg och jord ökar 6 Sid 79 [A] 7 Sid 86. [A] 8 Sid 91. [A] 9 Sid 12. [C] 9

12 värmepumpens verkningsgrad och bidrar effektivt till att sänka energikostnaderna. Solfångaren lutar mot horisontalplanet och avviker maximalt 30 från söder (optimal orientering är rakt mot söder, optimal lutning 45-65, brantare om man vill ta mer av värmebehovet under vår och höst). Bidrag Från och med den 1 juni 2000 och så länge anslaget räcker ger staten bidrag för installation av solfångare. Staten ger engångsbidrag till installation av solvärmeanläggning i småhus, flerbostadshus och vissa lokaler. Man kan också få bidrag till en anläggning för tappvarmvatten och/eller uppvärmning. Bidrag ges till projekt påbörjade från och med den 1 juni Solvärmebidraget är rambegränsat. Det innebär att bidrag endast kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Bidraget kan inte kombineras med andra statliga eller kommunala bidrag till solvärme för samma projekt. Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger beslutar om bidrag. Där kan man få mer information och ansökningsblankett. Informationsblad och ansökningsblanketter kan också hämtas från Boverkets hemsida [L]. Solfångare och bergvärmepump i samverkan Det finns en ny typ arrangemang där solfångare samverkar tillsammans med en värmepump i ett värmesystem (Bilaga 3). Genom att förse värmepumpen med en solvärmeväxlare och en för ändamålet anpassad reglerutrustning kan energin från solfångarna användas ända ner till några plusgrader. Värmepumpens reglerenhet styr solvärmen så att den utnyttjas optimalt. När solfångaren har tillräckligt hög temperatur produceras i första hand tappvarmvatten. Om solfångaren producerar mer energi än vad som konsumeras, lagras överskottsenergin i ledningen som går ner i marken eller borrhålet till grundvattnet. Den kan sedan utnyttjas av värmepumpen. När solfångarna inte producerar tillräckligt hög temperatur för varmvattenberedning, använder man den energi som ändå finns för att höja arbetsmedians temperaturen på den ingående vätskan till värmepumpen. Detta höjer både solfångarnas och värmepumpens verkningsgrad [A] 10. Kombisystem för både värme och varmvatten Solvärmens ekonomiska förutsättningar blir mer fördelaktiga i kombisystem än i tappvarmvattensystem. I kombisystem används en ackumulatortank som bas i värmesystemet. Ackumulatortanken ger flexibilitet med möjlighet att ansluta en valfri energikälla. Exempelvis bergvärmepump. 10 Sid 83 10

13 Förutom beredning av tappvarmvatten kan solvärmen ge tillskott till ackumulatortanken under vår och höst. I ett modernt välisolerat småhus kan solvärmen täcka 25-30% av det totala värme- och tappvarmvattenbehovet 11. Med en väl temperaturskiktad ackumulatortank erhålls bästa tänkbara förutsättningar för solvärme [A]. Med temperaturskiktning menar man att temperaturen varierar i höjdled i tanken. Temperaturskiktning kan beskrivas som motsatsen till omblandning. Eftersom kallt vatten är tyngre (har högre densitet) än varmt, strävar kallt vatten mot tankens botten och varmare vatten mot dess topp [E]. Dålig isolering av tanken bidrar till sämre skiktning. Idén är att låta värmepumpen leverera energi till ackumulatortanken. Denna är försedd med solslinga och varmvattenslingor. I botten sitter solvärmeslingan som möter den lägre ingående vattentemperaturen. Mitt i tanken arbetar värmepumpen med temperaturen uppåt 55 C. I toppen sitter en elpatron som bidrar med önskad spetsvärme men endast när det behövs! Placeringen avspeglar de olika energikällornas driftskostnader. Driftskostnadens fördelning är en ren tillfällighet. Där det krävs mest tillförd energi är det billigast: Solvärmen 2 öre/kwh i botten på tanken. Värmepumpen cirka en tredjedel av elpriset på mitten (25 öre vid ett elpris på 75 öre/kwh). Samt spetsvärmen till fullt el-pris eller oljepris, eller vad man väljer som spetsvärme i toppen av tanken, ex ved. Sommartid klarar solfångaren hela energibehovet. Vår och höst hjälps solfångaren och värmepumpen åt. Endast vid sträng kyla tas spetsvärmen från den dyraste värmekällan i anspråk 12. Vattenburna värmesystem med radiatorer i en sluten vattenkrets är något som rekommenderas idag. Ju lägre framledningstemperatur desto bättre. Det ger mindre värmeförluster i pannan och i ledningar fram till radiatorer, samtidigt som möjligheten att utnyttja solvärme och värmepump förbättras 13. Värmepumpen kan komma att fungera dåligt i hus som har enrörssystem. Elementen är då seriekopplade. Om värmepump skall installeras i ett sådant system, måste installatören förvissa sig om att huset får den energi det behöver. Det medför att man installerar en värmepump med högre effekt som kostar lite mer 14. För den som förbrukar el är miljövinsten inte självklar vid installation av en värmepump. Elanvändning på marginalen produceras via kolkondens i det nordiska elsystemet. Detta kan innebära att en ny värmepump drivs på kolkondensproducerad el när den installeras i ett hus som inte var eluppvärmt tidigare [A]. 11 Sid 93 [A] 12 Sid 45 [B] 13 Sid 18 [A] 14 Uppvärmning Energirådet [G] 11

14 Tabell 1 Utsläpp med olika värmekällor till villa 15 Typ av utsläpp Elvärme, marginalel Enskild oljepanna Fjärrvärme (med kolkondens) Svaveldioxid/år 35 kg 6 kg 3 kg Kvävedioxid/år kg 8 kg 8 kg Koldioxid/år 18 ton 10 ton 1 ton Dimensioneringen är viktig Värmepumpar ska inte effektmässigt överdimensioneras eftersom investeringskostnaden i så fall blir omotiverat hög. Dessutom får man extra slitage på kompressorerna när värmepumpen går med onödigt många start och stopp. Det är bättre att välja en värmepump med lägre effekt som får längre gångtid. Ekonomin blir fördelaktigast om man dimensionerar värmepumpen till 50% av husets optimala effektbehov. Den klarar då ungefär 90% av det årliga värmebehovet. Resterande energibehov täcks av en elpatron 16. Se exempel nedan. För ett äldre hus gäller effektbehovet gånger 60 W/m 2. I nyare, bättre isolerade hus är det 45 W/m 2. I äldre hus med boyta 130 m 2 blir effektbehovet således: (130 m 2 x 60W/m 2 ) = 7,8 kw. I detta fall bör värmepumpen dimensioneras till en maximal effekt på cirka 4 kw [A]. Solvärmesystemets ackumulatortank ökar flexibiliteten och minskar sårbarheten i systemet. Ovissheten kring de framtida energipriserna ökar intresset för flexibla system. Med hjälp av begreppet värmefaktor får man ett effektivitetsmått för värmepumpar som talar om hur mycket energi värmepumpen levererar i förhållande till den tillförda energin. Värmepumpen kan också skapa förutsättningar för att sänka amperetalet för fastighetens huvudsäkring, vilket minskar den fasta kostnaden för elabonnemanget. 15 Sid 99.[A] 16 Sid 83 [A] 12

15 Värmepump Figur 1 Figuren visar en värmepump med en avgiven effekt som är cirka 50% av husets maximala effektbehov. Då ger värmepumpen ungefär 85-90% av årsenergibehovet för uppvärmning och varmvatten. Parallellkopplade kompressorer För optimal besparing av energi kan man använda två parallellkopplade kompressorer i sina värmepumpar. Under vår, sommar och höst behövs bara en mindre kompressor för att täcka värmebehovet och eftersom energin från berg och jord är lika stor blir verkningsgraden avsevärt högre[k]. När man har två kompressorer på t ex vardera 3kW kan värmepumpen koppla in 3kW eller 6 kw. Varma dagar vår, sommar och höst får man då en lägre uppvärmningskostnad, eftersom en mindre kompressor är bättre anpassad till behovet. Under kalla dagar behövs båda kompressorerna och då är det viktigt att dimensioneringen av värmepumpens kapacitet är tillräckligt stor så att elpatronens 3-4 gånger dyrare energi kopplas in så lite som möjligt. Genom att ha möjlighet att koppla bort den ena kompressorn kan man välja en värmepump med högre totaleffekt. Under varma dagar kopplas nämligen bara halva totaleffekten in, därför blir värmepumpen varken för stor eller för liten. Med två kompressorer kan man välja en värmepump med högre effekt, så att elpatronen inte kopplas in så ofta. Har man endast en kompressor kan man inte välja lika stor värmepump, eftersom den då under varma dagar startar och stoppar orimligt många gånger. Givetvis blir driftsäkerheten större med två kompressorer, eftersom det inte är sannolikt att båda slutar att fungera samtidigt. 13

16 Värmepump i kombination med solfångare Finns det berg- eller jordvärme har man också helt gratis (om den är avskriven) en stor ackumulator för solvärme. Solfångarens energi går först till varmvattenberedaren, men när denna nått önskad temperatur överförs den resterande energin till berg- eller jordslingan. Med detta system utnyttjas solfångaren mycket längre, eftersom även vintersolen ger energi till mark- eller bergslingan[k]. En beredare med 220 och 300 liters volym räcker normalt till en familjs behov av tappvarmvatten. Genom att välja en större beredare får man för en ringa extra kostnad ökad kapacitet. Att tänka på vid val av nytt värmesystem Investeringskostnad Energi och övriga årskostnader Driftsäkerhet Drift- och skötselbehov Flexibilitet (möjlighet att använda olika energislag) Utrymmesbehov Miljöpåverkan Buller (med komplementbyggnad eliminerad) Några krav inför installation Tänk på att: det måste finnas ett varmvattenbehov under sommarmånaderna. placera komplementbyggnaden på en skuggfri plats. ledningsdragningen inte blir för lång mellan huvud- och komplementbyggnaden. Före installation bör man ta kontakt med kommunen för eventuella tillstånd. Man bör också kontrollera vilka försäkringar som skyddar vid en eventuell skada [A] Sid 85 14

17 Leveransvillkor Det är installatören och inte tillverkaren som har garantiansvaret gentemot fastighetsägaren, såvida inte tillverkaren gjort ett särskilt garantiåtagande. Det är frivilligt att ge garanti. En installation omfattas dock av konsumenttjänstlagen. Mer information om lagen erhålls hos kommunens konsumetvägledare 18. Där anges bland annat att beträffande arbete på fast egendom har man rätt som konsument att reklamera fel upp till tio år efter inköpet. Man måste själv bevisa att felet fanns när man mottog varan eller när installationen avslutades. Leveransvillkor RK-99, VVS-garanti och konsumenttjänstlagen Villkoren fastställer bland annat kundens rätt att: Få arbetet utfört inom avtalad tid. Få brister och fel som uppstått inom garantitiden avhjälpta utan kostnad. Kräver dock att köparen gör en felanmälan. Få ersättning av installatören för skada som uppstått på grund av felaktigt eller försenat arbete. 18 Sid 163 [A] 15

18 EKONOMI Solvärmens särartade ekonomi Energi- och driftskostnaden för solfångare är i det närmaste försumbar. Det som kostar är investeringens kapitalkostnad (ränta och avskrivning). Kapitalkostnaden avgör villaägaren själv till stor del genom att fastställa kalkylränta och avskrivningstid 19. Beräkning av husets energibehov Att själv utföra sina beräkningar ger ökad förståelse för vilka faktorer som är viktiga för fastighetsägarens lönsamhet, samtidigt som det minskar risken att man glömmer några kostnader (se Bilaga 1). Nuvarande förbrukning av olja (angett i m 3 ) x kwh x årsmedelverkningsgraden = husets energibehov i kwh. Ex.) En årlig oljeförbrukning på 3,5 m 3 och en årsmedelverkningsgrad på pannan ger följande årliga energibehov: 3,5 m 3 x kwh x 0,70 = kwh. En kubikmeter olja innehåller cirka kwh. Vid ett pris på kr/m 3 blir priset 65 öre/kwh före förbränningen (6 500 kr/ kwh = 0,65 kr). Har man en äldre panna med en årsmedelverkningsgrad på 70% blir den verkliga kostnaden för nyttiggjord värme 0,93 kr (0,65/0,7 = 0,93 kr/kwh). En nyare anläggning med högre årsverkningsgrad, t ex 85%, ger lägre kostnad, (0,65/0,85 = 0,76 kr/kwh) [A]. Jämförelser mellan oljepanna och ny anläggning: Tabell 2 Jämförelse mellan oljepanna och ny anläggning 20. Uppgifterna som kommer att redovisas i dessa uträkningar görs för att man skall få en uppfattning om kostnader och alternativ. Energivärde för olja : kwh Pris/m 3 : SEK/ m 3 Pannverkningsgrad: cirka 70% (gammal), cirka 85% (ny) Kostnad ny panna: Svanmärkt cirka SEK Ny anläggning: cirka SEK ( ) Värmefaktor 21 3, vid ett energipris på 0,75 kr/kwh ger det 0,25 kr/kwh Husets energibehov i kwh: kwh Annuitetsfaktor: 15 år, 12% = 0, Sid 93 [A] 20 Bergvärmepump (med ackumulatortank 500 l)(vp), solfångare (SF) och friggebod. 21 För bergvärmepump. 16

19 Gammal oljepanna Kostnad/år: kr/m 3 x 3,5 m 3 = kr/år Ny oljepanna 21 Kostnad/år: kwh/0,85 = kwh/år / =2,88 m 3 /år x 2,88 = kr Ny anläggning 22 Kostnad/år: 0,25 x = kr/år Snabb sammanfattning 23 : Gammal oljepanna Ny anläggning ger = kr i vinst eller mer lönsamt per år. Ny panna Ny anläggning ger = kr i vinst eller mer lönsamt per år. OBS! Spetsvärmen i toppen av ackumulatortanken ej medräknad. Jämförelse för lån till val av anläggning. Om villaägaren lånar hela beloppet: VP,SF Olja Kapitalkostnad: x 0,1468 = kr/år x 0,1468 = kr/år Driftkostnad/år: kr/år kr/år Gammal panna: ( kr/år) Resultat: kr/år kr/år Om villaägaren har kr: Kapitalkostnad: x 0,1468 = kr/år Driftkostnad/år: kr/år kr/år Resultat: kr/år kr/år Resultatet av uträkningen ger att har man kr och väljer att satsa dessa på ett Friggebodspaket, får man troligtvis en billigare uppvärmning. När lånet sedan är betalt, blir uppvärmningskostnaden cirka kr/år. Återbetalningstid för Friggebodspaketet ger: kr / kr/år = 6,8 år 21 Pannkostnad på kronor ej medräknad. 22 Ny anläggningskostnad på kr ej medräknad. 23 Investeringskostnad ej medräknad. 17

20 Friggebodspaketet Här redovisas ett tänkbart scenario på sex modeller av Friggebodspaketet. Enligt förutsättning på sidan 6 skall bergvärmepump (VP), ackumulatortank, solfångare (SF) och komplementbyggnad monteras och installeras. Tabell 3 Tänkbart är en stor VP med SF och stor byggnad kontra en liten VP med SF och liten byggnad. Driftkostnad för solfångare är som tidigare, närmast försumbar, men ett försök till redovisning kommer att göras. Modell VP SF EL spets Inv Inv Driftkostnad Pris/ i byggnad anläggning kr/år kwh 1 3 kw 6 m 2 6 kw kr kr ,4 0,32 Pris/kWh med SF 2 4,5 kw 6 m 2 6 kw kr kr ,3 0,23 3 6(2x3)kW 6 m 2 6 kw kr kr ,25 0, kw 10 m 2 6 kw kr kr ,4 0,28 5 4,5 kw 10 m 2 6 kw kr kr ,3 0,18 6 6(2x3) kw 10 m 2 6 kw kr kr ,25 0,13 Antag följande: VP: 3 kw cirka 70% av värmebehovet Elpris: 0,75 kr/kwh Solenergi: 400 kwh/m 2 och år vid enbart varmvattenproduktion VP-tillförsel: kwh/år x 0,7 = kwh/år El-spets: kwh/år kwh/år = kwh/år Driftkostnad VP: x 0,25 = 4 287,5 kr/år El-kostnad: x 0,75 = 5 512,5 kr/år Summa: kr/år Antag VP: 4,5 kw cirka 85% av värmebehovet. VP-tillförsel: kwh/år x 0,85 = kwh/år => El-spets: kwh/år => Driftkostnad VP: x 0,25 = 5512,5 kr/år => El-kostnad: x 0,75 = 1837,5 kr/år Summa: kr/år Antag VP: 6 kw (2 x 3) cirka 100% av värmebehovet VP-tillförsel: Driftkostnad VP: kwh/år x 0,25 = 6125 kr/år Elpatron på 6 kw finns monterat på samtliga VP-pumpar, men för värmepumpen på 6 kw med en täckningsgrad av 100 % behöver inte elpatronen användas mer än i nödfall. Solenergi: 400 kwh/m 2 x 6 m 2 = kwh ger x 0,75 = kr 600 kwh/m 2 x 10 m 2 = kwh ger x 0,75 = 3000 kr Insatt i tabellen ovan kan man tänka sig att det ger en sänkning av driftkostnaden med respektive kronor. 18

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

innehållsförteckning:

innehållsförteckning: innehållsförteckning: sida2: kort historik. sida3 ups,3 & 4 : hur man utvinner energi från energikällan, värmepump. sida 8: vilka energiomvandlingar sker. sida 9:för och nackdelar. sida 10: Användning

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Varför värma ditt hus med annat än solen?

Varför värma ditt hus med annat än solen? Varför värma ditt hus med annat än solen? HYSS Hybrid Solar System Ett nytt värmesystem med solen som drivkraft året om! 10 ÅRS GARANTI LÄGSTA MÖJLIGA ENERGIKOSTNAD KLOK INVESTERING ÖKAD KOMFORT SMART

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Perifal Sol Solen som energikälla

Perifal Sol Solen som energikälla Perifal Sol Solen som energikälla Skattefri värme Generöst med varmvatten Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter,

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! www.ivt.se VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB 040-42 41 30, 046-211 41 30 www.rotek.se IVT s största återförsäljare genom

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Konvertering till bergeller

Konvertering till bergeller Konvertering till bergeller jordvärmepump I ett hus med en äldre olje- eller elpanna kan det vara en god idé att ersätta pannan med en värmepump som tar sin energi från antingen berg eller jord. De kallas

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE.

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. 1 FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. UTREDNING 10.4.2013 BESTÄLLARE: Teknologicenter Merinova. Energiexpert Markus Nyman,

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Solvärme FAKTA. Sammanställd av Lena Hedberg, energi- och klimatrådgivare Luleå kommun 2014

Solvärme FAKTA. Sammanställd av Lena Hedberg, energi- och klimatrådgivare Luleå kommun 2014 Solvärme FAKTA Sammanställd av Lena Hedberg, energi- och klimatrådgivare Luleå kommun 2014 Innehåll Solinstrålning i norra Sverige... 3 Solfångarnas och anläggningens funktion... 3 Olika solfångare, dimensionering,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me Nulägesbeskrivning - Idag använder vi 150% av jordens resurser - År 2030 kommer den siffran att överstiga 200% Källa: Världsnaturfonden WWF Nulägesbeskrivning

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer Alternativa energiformer för uppvärmning av hus Frågan om nyinstallationer 1 Egnahemshus 140 + 40 m2 i 1 ½ plan Beräknad förbrukning 24 891 kwh/år 56,4 % dag och 43,6 % natt 6324 kwh/år är hushållsel Direkt

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-10-03 EV17-320 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Anders Samuelsson Fastighetsbeteckning: Husby 2:93 Adress: Älvstigen 10 Postadress: 184 44 Åkersberga Telefonnummer: 070-8392916

Läs mer

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75%

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75% Sänk uppvärmningskostnaden upp till 75% Ariterm integrerade pellets/solsystem Ariterm Solsystem Ariterm Solsystem Förnyelsebar energi från samma källa David Wiman är produktansvarig för Ariterms satsning

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla Fastighetsvärme med pellets som energikälla Fullutrustad värmemodul 00 kw med 40 m pelletssilo Fullutrustad Modulvärme från Baxi Modulvärme kan via den inbyggda värmeväxlaren enkelt kopplas mot befintligt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vapensmedjan 21 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

gratis värme från solen!

gratis värme från solen! Solvärme gratis värme från solen! K2 SOLFÅNGARSYSTEM Värmen från solen är miljövänlig, gratis och riktigt smart En investering som ger värme i många år FÖRDELAR MED SOLVÄRME BILLIGT OCH MILJÖVÄNLIGT MÅNGA

Läs mer

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS Innehåller information om olika systempaket som nyttjar solenergi! NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER MED SOLVÄRME! SOLVÄRMESYSTEM Här följer grundläggande beskrivningar av de vanligaste systemen

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat 4 Luleé Energi Energiutredning/ Energidek[aration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Henry Wätitato Stadsön 1:766 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Trottaberg 3:21 Datum: 2015-03-12 Adress: Skutevägen 2, 302 72 Halmstad Rapportnummer: 976 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17 Utgåva 1:1 2016-01-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jägaren 17 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Minska energianvändningen!

Minska energianvändningen! Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Rapport Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Oktober 2004 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter, bland dessa jorden. Solljuset förser

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-08-16 EV17-287 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Sven Björkman Fastighetsbeteckning: Getingen 22 Adress: Enbacken 4 Postadress: 187 44 Täby Telefonnummer: 0705-642172 Företag

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-08-12 Sammanställning av energideklaration SKORTSED 3:1 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad

Läs mer