INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING"

Transkript

1 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Ariterm 300T

2 ARITERM 300T Innehållsförteckning Ariterm 300T - allmänt Komponentplaceringar Inkoppling och anslutning...6 Driftsättning Hantering av reglercentral Visning/Inställning/Tvångsstyrning Elschema Felsökning Tekniska data Allmänt - Ariterm 300T Komplett driftsklar varmvattenberedare med inbyggd solvärmefunktion för inkoppling i nya eller befintligabyggnader Enheten levereras komplett inkluderande samtliga funktioner för varmvatten och solvärme. Datoriserad reglerutrustning med driftsstatistik,optimering och felhantering ingår. Tanken finns i utförande för sol-, elvärmt varmvatten - Ariterm 300T. Tanken finns även i utförande som ovan kompletterad med värmeväxlare för dumpning av överskottsvärme mot befintlig ackumulatortank eller pool - Ariterm 300TC. Enkel att ansluta Enheten är framtagen som en komplett modul med enkel anslutning mot solresp vattensystem och utgör ett mycket lönsamt alternativ vid byte av beredare i elvärmda hus från 60-/70-och 80-talen. Levereras testad och justerad från fabrik, inga efterjusteringar krävs. Anslutes med stickpropp. Alla inkopplingar sker enkelt på tankens topp. Tack vare installationsslitsar är den enkel att koppla in mot såväl nya som befintliga anläggningar. Erforderliga ventiler, filter och påfyllningsnipplar är monterade från start. ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /16

3 Stor tillförlitlighet Expansionssystemet är dimensionerat för att hantera fullständig kokning i solfångaren (partiell förångning) utan att säkerhetsventil behöver träda in vilket ökar tillförlitligheten för systemet och minskar risken för oavsiktlig förlust av solfångarvätska. Vid uppstart kan två olika skyddssystem väljas - partiell förångning (P) eller kylning. Upp till 70% energibesparing Beroende på typ och omfattning av solvärmeanläggning kan energibesparingar på 40-70% för tappvarmvatten erhållas. Effektiv isolering ger bättre driftsekonomi Beredaren är effektivt isolerad vilket bidrar till bättre driftsekonomi än motsvarande äldre dåligt isolerade beredare, 1000 kwh/år i minskad värmeförlust är ingen ovanlighet. Lättviktare Tack vare optimerad tillverkning samt utförande med rostfri beredare har vikten på enheten väsentligt reducerats trots att pumpar, expansionskärl m.m. är fabriksmonterade. Enheten levereras komplett driftsklar med stickpropp och inkluderar samtliga funktioner för varmvatten och solvärmefunktion. ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /16

4 ARITERM 300T Positionslista 1 Reglercentral 2 Avstängnings- och blandningsventil 3 Varmvattenanslutning (H) klämring 22 mm 4 Kallvattenanslutning (C) klämring 22 mm 5 Anslutning från solfångare DN20 inv 6 Anslutning till solfångare DN20 inv 7 Givarkabel mot solfångare och tank 8 Överhettningsskydd 9 Anslutning för offeranod (tillbehör) 10 Elanslutningskabel 10A / 240V 11 Lucka för maskinutrymme 12 Öppningar och slitsar för anslutningsrör 13 Justerbara fötter ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /16

5 Positionslista 1 Expansionskärl 2 Manometer 3 Cirkulationspump 4 Avstängningsventil 5 Påfyllningsventil 6 Säkerhetsventil solvärme 7 Filterkorg 8 Avstängningsventil 9 Avluftning/omspolning 10 Utlopp säkerhetsventil 11 Utlopp magnetventil 12 Skruv för frontlucka 13 Magnetlås Säkerhetsventil 14 Säkerhetsventil 15 Magnetventil 16 Spillrör 17 Spillrör Strax bakom beredarensfrontlucka som lossas med skruv (12), sitter VV-beredarens säkerhetsventil och magnetventilen för nödkylning, lätt tillgängliga. Vi rekommenderar att man leder en gemensam spilledning från dessa samt från solkretsens säkerhetsventil (6) till närbelägen golvbrunn. Påfyllnings- och urluftningsventil 18 Ventilkropp 19 Lock 20 Slangkoppling För att fylla och avlufta systemet under fyllning finns en kombinerad ventil- och slanganslutningsenhet monterad. Ventilfunktionen består i att man vrider kransen på ventilkroppen (medurs för öppning och moturs för stängning). När ventilen inte används för fyllning skall locket alltid vara påskruvat! ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /16

6 ARITERM 300T Inkoppling och anslutning Om beredare ersätter en gammal beredare som varit bottenansluten förberededs lämpligen installationen innan den nya beredaren sätts på plats genom att dra upp nya kall- och varmvattenrör. Obs det finns installationsslitsar bak på tanken. Om rördragning förläggs dit kan beredaren skjutas in mot vägg. Om VV/KV-rören kommer från ett annat håll kan anslutningsarmaturen vridas genom att lossa klämmuttern på undersidan. KV-anslutning är märkt C och VVanslutning H. När beredaren ställs på plats kontrolleras att den står i lod och att samtliga fötter har kontakt mot golvet så att inte beredaren vickar. Justera vid behov. Sätt i kopplingarna för solfångarna, anslut rören och koppla givarkabel mot solfångarna. Anslut spilledningar mot golvbrunn. Byt solkretsens säkerhetsventil om huset avviker från standardhuset. Fyll beredaren och kontrollera att VV/KV-anslutning är täta. Sätt i stickkontakt och starta upp VVB. Ställ in önskad temperatur. Se sid 7 Hantering av reglercentral. Driftsättning Påfyllning av solfångarkrets Varning! Arbetet bör inte utföras vid solsken om vakuumrören är monterade. Temperaturen i samlingsröret kan vara över C! Vi rekommenderar att arbetet utföres innan vakuumrören sätts på plats! Då är det lättare att kontrollera systemtäthet etc samt risken för överhettning finns inte. Vid plana solfångare skall solfångarna täckas med t.ex. en presenning för att undvika överhettning och brännskador. Innan systemet driftsättes skall varmvattenberedaren vara fylld! 1 Kontrollera att cirkulationspump är stoppad på reglerpanel. 2 Stäng ventil (4). 3 Anslut påfyllningsutrustning för att fylla glykol till påfyllningsventilerna (5) och (9). 4 Kör påfyllningsutrustningen via ett blandningskärl som du fyllt med färdigblandad 50% glykol och låt påfyllningspumpen cirkulera runt detta via blandningskärlet. ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /16

7 5 Kör pumpen (3) tillsammans med påfyllningsutrustningen och öppna ventilen (4). Låt systemet gå på detta sätt i någon timme. Stryp luftningsventilen (9) så att manometer visar ca 5 bar. Kontrollera att inget läckage finns vid tank, rörledningar och på solfångare. När detta fortgått under någon timme och all luft försvunnit justeras trycket till ca 3.5 bar i kallt tillstånd och anläggningen sätts i driftsklart skick enligt nedan. 6 Stoppa pump och stäng ventilerna (4) och (8) varefter filtret (7) öppnas och rengörs och återmonteras. 7 Öppna ventiler (5) och (9). Starta påfyllningspump och låt systemet stå och spola ur tills inga luftbubblor kommer (30 min) 8 Stäng luftningsventil (5) och (9) samt demontera slangar. Sätt på huvar, öppna ventil (4) och starta pump. Låt pumpen gå kontinuerligt i ca 3 timmar. 9 Sätt om till Pump Till AUTO och påfyllningen är klar. Om vakuumrören ej monterats tidigare kan man göra detta när man är säker på att systemet är tätt och punkt 7 enligt ovan uppnåtts. Kan ske under tiden man väntar på att all luft skall evakueras ur systemet ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /16

8 ARITERM 300T Efterfyllning av frysskyddsmedel fylld anläggning Normalt utföres detta vid behov av installatör som har erforderlig påfyllningspump. Påfyllning sker genom att trycka in frysskyddsmedel. Vid behov luftas systemet. Om fyllning sker med vatten kan detta ske genom anslutning av slang till vattenkran. I övrigt är förloppet lika. I samband med kompletteringsfyllning kontrolleras frysskyddsnivån. Injustering av solvärmeflödet Stega med Enter-tangenten tills lysdioden för Pump Auto-Man lyser. Välj önskad funktion Auto (A), OFF (of) och manuellt till (on) och tryck därefter Enter. Inställning av systemtyp När anläggningen startas för första gången måste man ange vilken funktion som önskas. Värmedumpning eller Partiell förångning som skydd mot övertemperatur. Håll pil ned- och enter-tangenterna intryckta samtidigt som man spänningssätter. Välj (C) för dumpning/kylning och (P) för Partiell förångning och tryck därefter på Enter. Nu är anläggningen klar för drifttagning och inställning av driftsparameter. Tvångsstyrning av cirkulationspump Anläggningen är konstruerad och beräknad för att köras i pumpläge 3. Hantering av reglercentral Värdes-tangent 1 Med denna ökar/minskar inställningsvärdena eller skiftar mellan olika driftsalternativ Man, on/man, OFF/Auto Enter-tangent 2 Med denna förflyttar man sig mellan olika visnings- och inställningsvärden samt bekräftar gjorda ändringar. 3 Driftsindikering av elvärmare, pump och nödkylning sker med respektive lysdiod. 4 Givarfel visas med blinkning av diod för felaktig givare. 1 2 ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /16

9 5 Normalt visas temperatur i solpanel. Om annan temperatur önskas, stega med Entertangenten till önskad givare. 6 Inställning återgår automatiskt till utgångsläget 10 sek efter senaste tangenttryckning. 7 För att undvika att pumpaxel fastnar motioneras pumpen automatiskt 1 min vart tredje dygn. Basläge Lysdiod Solpanel C lyser och på display visas temperaturen i solpanelen. Ett tryck Enter-tangent Lysdiod för Varmvatten C tänds och temperaturen vid elvärmaren visas. Ett tryck Enter-tangent Lysdiod för Tankbotten C tänds och temp vid tankbotten visas. Ett tryck Enter-tangent (3:etryck) Lysdiod för Blankraden tänds och display visar temperaturen vid extra givaren, normalt position 1A d.v.s. ackumulatordelens topptemp. Ett tryck Enter-tangent Lysdiod för Elpatron 1 tänds och i display visas inställd temp. Genom att trycka på värdestangenten kan nytt inställningsvärde ställas in i området 0, C. Det nya inställningsvärdet lagras när man trycker på Enter och då tänds lysdioden för Elpatron 2. Denna kan ställas in i området 0-90 C. Om man vill ändra, använd värdestangenten och bekräfta med Enter eller stega fram till nästa med Enter. Lysdiod för Pump Auto-Man tänds och i display visas aktuellt driftsläge A=Autoon=Tvångsstyrd till, OFF=Tvångsstyrd från. Med värdestangent kan olika driftsfall väljas och sen bekräftas med Enter. Nästa steg blir att lysdiod för Diff Pump tänds och här ställs startdifferensen mellan tankbotten och solpanel som skall gälla för pumpstart. Justera värdet med värdestangent och bekräfta med Enter. Nu tänds den sista inställningsparametern som är Kylning. Denna kan ställas in inom området beronde på systemval. Återgång till normaldrift sker först sedan temp sjunkit till betryggande nivå för att förhindra termiska chocker i systemet. Efter ca 10 sek återgår driftspanel till sitt basläge. ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /16

10 ARITERM 300T Visning / Inställning / Tvångsstyrning Reglerenheten som är mikrodatorbaserad styr och reglerar anläggningen till inställda värden samt ger larm genom felindikering om fel på givare etc uppstår. I enheten finns en inbyggd självtestfunktion. Blinkande lysdiod för temperaturgivare innebär fel pågivare/kabel. Blinkande lysdiod för pump innebär att pump befinner sig i tvångsstyrt läge (Till eller Från). Efter det att någon tangent påverkats återgår reglerenheten till sitt basläge efter ca10 sek. Visning och nollställning av driftstider Driftstid solpump När lysdioden för Solpanel C är tänd och båda värdespilarna (upp och ner) hålls intryckta visas solpumpens driftstid i hela timmar. Efter 999 h startar räknaren om från noll. För att manuellt nollställa räknaren hålles båda värdespilarna (upp och ner) intryckta i ca 20 sek. Driftstid Elvärme När lysdioden för Varmvatten C är tänd och båda värdespilarna (upp och ner) hålls intryckta visas elpatroners driftstid i hela timmar. Om båda elvärmarna är i drift adderas driftstiden (en timme på steg 1 ger 1 timmes registrering, 1 timme med båda stegen ger 2 timmars registrering). Varje steg är på 1.1 kw varför beredarens elförbrukning i kwh blir 1.1 x visat antal driftstimmar. Indikationer Tvångsstyrd pump Till indikeras med blinkande diod för pump 75% tänd och 25% släckt. Tvångsstyrd pump Från indikeras med blinkande diod 25% tänd och 75% släckt. ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /16

11 Elschema 1 Överhettningsskydd 2 Styrkort 3 Elpatron 1 och 2 4 Pump 5 Magnetventil för kylning 6 Tempgivare varmvatten 7 Tempgivare tanktopp (option) 8 Tempgivare tankbotten 9 Tempgivare solpanel Ø Skruvanslutning ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /16

12 ARITERM 300T Felsökning Indikation Reglercentral helt Jordfelsbrytare löser första gången du försöker starta anläggningen eller efter tid i kallt läge och fuktig miljö Jordfelsbrytare eller säkringar löser efter någon minut. Temperatur i tank visar 0 eller 99 grader och blinkar Solfångargivare visar 0 och blinkar vid minusgrader utomhus. Stor temp differens >30 gr Tryck stiger snabbt och säkerhetsventil löser Trycket sjunker Orsak Överhettningsskydd löst ut Spänning saknas Fukt i elpatron Elpatron defekt Fel i givare eller kabel Normalt betende! Dålig cirkulation Expansionsfel Läckage Åtgärd Återställ Kontrollera kontakt Kontrollera säkring Anslut beredare under ett par timmar till ett uttag utanför jordfelsbrytare och slå på värmemelement Kontakta elektriker/installatör och försök stänga av det steg som krånglar Kontakta installatör 0=Kortslutning 99=Avbrott - Filter igensatt, rengör - Ventil stängd, öppna - Pump fastnat, lossa - Pump går ej, kontakta installatör - Blåsa i expansionskärl sönder, kontakta installatör - För många solfångare - Kontrollera kopplingar - Kontrollera säkerhetsventil ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /16

13 Fabriks- /Grundinställningar Elpatron 1 Elpatron 2 Pump Tillslagsdiff Kylning Tekniska data Rek. förtryck exp.kärl Överhettningssystem 0 C 0 C Off 8 C 95 C 2.5 bar P Fysiska data Höjd 1950 mm +/-10 mm justerbara fötter Bredd 595 mm Djup 600 mm Rörslitsar i bakkant Vikt 114 kg Installationsmått Min 2100x600x600, rek höjd 2200 mm Anslutningar Kallvatten CU 22 Topp Varmvatten CU 22 Topp Till solfångare Inv ¾ Topp Från solfångare Inv ¾ Topp Spillledning CU 22 Botten Elmatning Stickpropp 10A / 240V Eleffekt 2,2 kw uppdelad på två steg 300T Två utföranden Tanken finns i utförande för sol-, elvärmt varmvatten. 300TC Tanken finns även i utförande som ovan kompletterad med värmeväxlare för kombifunktion mot befintliga ved- eller pelletssystem där den då kan fungera som tekniktank. ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /16

14 ARITERM 300T Produktutförande Tankdata nominellt Totalvolym 287 liter Elvärmt VV100 liter Solvärmt VV200 liter Solsystem ca 7 liter Konstruktionstryck 10 bar Provningstryck 15 bar Säkerhetsventil 9 bar Blandningsventil Kombinerad blandnings- och avstängningsventil Överhettningsskydd 107/104 C manuell återställning Materialkvalitéer Pump Gjutjärn Beredare Rostfri (18%Cr, 2%Mo) Solvärmeväxlare Rostfri Elpatron 2.2 kw Incoloy 825 Isolering 50 mm uretanskum Solvärmesystem Expansionskärl 18 liter Säkerhetsventil 6 bar Förtryck 2.2 bar Flöde/tryck liter/h kpa (vatten) VVX effektivitet ca 0.9 kw/ K vid 11 liter/min Glykolinblandning 50% ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /16

15 Reglercentral Microdatorbaserad Solvärmestyrning Ja Överhettningsskydd solvärme Ja Styrning elvärmare Ja i två steg Temperaturvisning Ja Driftstidsmätning Ja Energimätning Indirekt via driftstid och DT Manuell styrning Ja Fel och driftsindikering Ja Tillbehör Termostatisk blandningsventil Offeranod för extrema vattenkvalitéer VVX för inkoppling/dumpning mot ackumulatortank eller pool ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /16

16 Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är Ariterm Sweden ABs åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Ariterm förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. Ariterm Sweden AB Flottiljvägen 15, SE Kalmar

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3 LESOL solvärme Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se Katalog nr 3 1 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 solvärme Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Mars 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

Laddomat 21 Laddningspaket

Laddomat 21 Laddningspaket Art.Nr. 11 23 78 Laddomat 21 Laddningspaket Bruks- och installationsanvisning RSK nr 686 18 23 LM21_Manual.indd 812082 090603 by Termoventiler AB 0321-261 80 www.termoventiler.se 1 Laddomat 21 har till

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341.

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. 1(13) Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(13) Komponentförteckning- typ 2000/06.

Läs mer

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 2010/08/ Utg.1 Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 NyMo Energiprodukter AB Bröksmyravägen 33 826 40 SÖDERHAMN Telefon: 0270-168 00 info@nymoenergiprodukter.se www.nymoenergiprodukter.se Funktionsstyrning

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257

Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257 Bonus Air Luft-attenvärmepump Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257 Innehåll Installation... 2 Uppackning... 2 Håltagning i vägg för köldbärarrör... 2 Håltagning

Läs mer