Prästerna och livet i Lappmarken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prästerna och livet i Lappmarken"

Transkript

1 SCRIPTUM NR 23 Red. Egil Johansson Rapportserie utg. av Forskningsarkivet vid Umeå Universitet ISSN CODEN: UM/FARK/SC-90/0023 Prästerna och livet i Lappmarken Präster och skolmästare i Jokkmokks socken Biografiska uppgifter Sten Henrysson * Släktskap och ingiften Några exempel Carl-Henry Johansson FORSKNINGSARKIVET JUNI 1990 BOX UMEÅ Tel. 090/166571

2 Redaktörens rader Forskningsarkivet i Umeå syftar till en nära samverkan mellan arkiven och forskningen vid universitetet. Fördenskull utger Forskningsarkivet källskrifter i skriftserien URKUNDEN. Där publiceras valda akter och dokument ur våra arkiv, som blivit aktuella i pågående forskning och utbildning vid universitetet. På motsvarande sätt presenteras vetenskapliga framställningar och bearbetningar av det historiska källmaterialet i rapportserien SCRIPTUM. Syftet med denna serie kan anges i följande huvudpunkter. Publikationsserien SCRIPTUM skall 1. utge forskningsmässiga kommentarer till utgåvor av källskrifter i Forskningsarkivets källserie URKUNDEN, 2. publicera andra forskningsrapporter med anknytning till Forskningsarkivets verksamhet, som befinns vara angelägna för den vetenskapliga metodutvecklingen och debatten, 3. publicera framställningar av t ex lokalhistorisk karaktär av mer allmänt intresse för Forskningsarkivets verksamhet och för en bredare allmänhet. Härmed önskar Forskningsarkivet inbjuda alla intresserade till läsning och till att genom egna bidrag deltaga i utgivningen av skriftserien SCRIPTUM för ett ökat meningsutbyte inom och mellan olika discipliner vid vårt och andra lärosäten. För Forskningsarkivet i Umeå Egil Johansson

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Författarnas förord Del 1: Präster och skolmästare i Jokkmokks socken Biografiska uppgifter 1 INLEDNING 2 Den förste kyrkoherden 2 Predikanter 2 KYRKOHERDAR 4 Kyrkoherdar boende i Kvikkjokk Kyrkoherdar boende i Jokkmokks kyrkby KOMMINISTRAR 7 Komministrar boende i Jokkmokks kyrkby Komministrar boende i Kvikkjokk SKOLMÄSTARE 10 Skolmästare vid Jokkmokks skola 10 ÖVRIGA 11 Vice pastorer, adjunkter och andra extra prästtjänster i Jokkmokks pastorat 11 Litteraturförteckning 12 Del 2: Släktskap och ingiften. Några exempel 13 INLEDNING 14 Fyra utvalda personers antavlor 14 Två ångermanlänningar som blev lappmarkspräster 14 Tre generationer efterlevande 15 Slutord 16 Läsanvisningar för bilaga Litteraturförteckning 16 Bilagor

4 Förord Denna rapport bestående av två delar har tillkommit inom ramen för det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet "Prästen som folkuppfostrare. Prästens roll i norrländskt samhällslivförefolkskolans genomförande." Ett studium av prästerna i Lappmarken t ex med hjälp av Bygdéns "Härnösands stift herdaminne I-IV" visar att det finns vissa prästsläkter där barnen blir präster respektive prästfruar generation efter generation. Dessa släkter är dessutom ingifta i varandra. Vi har på olika sätt sökt illustrera dessa förhållanden. Sten Henrysson redogör i den första delen för vilka som varit präster i Jokkmokks socken under perioden 1607 till 1850 med särskild tonvikt på respektive prästs föräldrar samt vilka av prästens barn som blivit präster eller prästfruar. Carl-Henry Johansson har i den andra delen av denna rapport särskilt undersökt hur de båda prästsläkterna Laestadius och Fjellström är förenade med varandra genom äktenskap. Med hjälp av släktträd visar han hur de båda släkterna är ingifta i varandra och hur några andra kända prästsläkter i Lappmarken kan knytas till dessa båda familjer. Carl-Henry Johansson har också visat hur några utvalda präster och prästfruar alla härstammar från samma stamfäder. Våra båda rapporter illustrerar på olika sätt livsbetingelser för prästerna i lappmarken under 1600-, och 1800-talet och vi har därför sammanfört dem i en rapport. Umeå Sten Henrysson Carl - Henry Johansson

5 Del 1 Präster och skolmästare i Jokkmokks socken Biografiska uppgifter Sten Henrysson

6 Inledning Här följer en redogörelse för prästerna i Jokkmokks socken före Skildringen är summarisk, och bygger till stor del på Bygdéns "Härnösands stifts herdaminne" (I-IV, ) med kompletteringar från Awebro (1983), Grundström (1942) och Nordbergs "Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken" (1973). Dessutom har jag använt mig av resultat som kommit fram under det vid Landsarkivet i Härnösand pågående arbetet med komplettering av Bygdéns herdaminne. Här finns bl a namn och andra uppgifter om skolmästare, adjunkter, vice kyrkoherdar och andra präster utan fast tjänst. God hjälp har jag också haft av de register över prästerna i Härnösands stift, som Ruth och Egil Johansson gjort upp. Redogörelsen innehåller huvudsakligen sådant som publicerats tidigare. Den kan dock ge mer konkreta föreställningar om prästerna i Lappmarken. Redogörelsen kan också ge mer klarhet i förhållandet mellan Kvikkjokk och Jokkmokks kyrkby som boplats för kyrkoherde och komminister under olika skeden. Jag har särskilt tagit fasta på prästernas och skolmästarnas tjänstgöringstider, deras ursprung och giftermål samt eventuellt utmärkande drag i den enskildes verksamhet. Bygdén tar i stort sett endast upp dem som haft tjänst som kyrkoherde, predikant eller komminister. Jag har därför kompletterat med uppgifter om skolmästare, adjunkter, vice kyrkoherdar och dylikt. Framställningen gör inte anspråk på att vara fullständig och helt korrekt, eftersom källorna på en del punkter är ofullständiga. I stort sett torde dock skildringen ge en god bild av prästernas förhållanden och släktskap. Den förste kyrkoherden Hertig Karl, den blivande Karl IX, beslöt 1599 att kyrkor skulle byggas i Lappmarken. År 1607 stod kyrkan i Jokkmokk färdig och den förste kyrkoherden Chnstopher Nicolai tillträdde. Han var dock praktiskt taget ensam bland idel samer. Han föredrog att bo nere i kustlandet och besöka församlingen i samband med marknader och dylikt. Detta bidrog till att Gustav II Adolf år 1617 drog in detta och andra lappmarkspastorat. Jokkmokk blev annex under Lule pastorat. Annexförsamlingen sköttes av prosten i Lule och hans komministrar, som besökte Jokkmokk speciellt i samband med marknaderna. År 1626 blev Andreas Canuti kyrkoherde i Lule och Lule lappmark. Han gjorde vissa insatser för undervisningen av samerna genom att personligen ta sig an några pojkar från Lappmarken för undervisning. Predikanter För att få en bättre tingens ordning beslöt de kyrkliga myndigheterna att placera predikanter i Jokkmokk. Dessa var mer rörliga än kyrkoherdar och komministrar samt sorterade i detta fall under prosten i Lule.

7 Erik Nordberg lämnar en bra och koncentrerad skildring av predikanterna i Jokkmokk under 1600-talet (Nordberg 1973, s 277). "När Karl den niondes kyrkoorganisation i Lappmarken upplöstes den 11 februari 1617 och Jokkmokk återförenades med Lule pastorat fick herr Christopher,»som varit brukat till lappepräst», uppbära 8 tunnor spannmål årligen samt åtnjuta sitt skattehemman Bredåker fritt. När han är 1624 utkvitterade detta belopp, kallade han sig»fordom predikant i Lula lappmark» )- Prosten Andreas Canuti nedlade stor möda för att få en lappräst til Lule lappmark, och när hösten 1639 tvä lappstudenter prästvigdes i Uppsala, blev den ene,»paulus Lappius,» placerad i Lule lappmark. Paulus Matthiae Backius var född i Gråträsk, inom Pite församling. Föräldrarna voro nybyggare och en broder Jacob Matthiae blev lärare vid lappskolan i Lycksele. Paulus fick pengar för att översätta katekesentilllapska och undervisa lappgossar, men något tryck har icke redovisats, och själv rymde Paulus från tjänsten? Clemens Nicolai [Nordman] kom antagligen i början av 1646 till Jokkmokk som lappräst, men efter ett och ett halvt år lämnade han Lappmarken för att år 1647 bli kapellan i Nordingrå och därefter kyrkoherde i Resele. Petrus Petri Bureus [Burman] var under tiden lappräst i Lule lappmark och uppbar årligen 40 tunnor spannmål och 50 daler. Han blev sedermera andre komminister i Nederluleå. Anders Petri Lundius blev efter sin avsättning från kyrkoherde-tjänsten i Arvidsjaur och ett par års tjänst vid Nasafjälls silvergruva förordnadtilllappredikant i Jokkmokk och innehade denna tjänst Samuel Edvardi Rhen, förut kapellan i Piteå, har samtidigt varit lappredikant i Jokkmokk och brukspredikant i Kvikkjokk under åren och blev sistnämnda år kyrkoherde i Råneå. Anders Marci Grubb var lappredikant i Jokkmokk. Då Jokkmokk år 1673 blev eget pastorat har han tydligen förordnats till kyrkoherde där Vidare kan nämnas följande om predikanterna: Clemens Nicolai Nordin hade en son, Daniel Nordin, som blev konrektor i Piteå skola och blev gift med en kyrkoherdedotter i Resele. Petrus Petri Bureus blev komminister i Luleå, där han dog Synes enligt Bygdén ha varit gift med en dotter till prosten Canuti i Luleå och haft en son som blev skolmästare där. Anders Petri Lundius var född av samiska föräldrar. Hans son Nils blev tolk i Jokkmokk och skrev en skildring av livet i Lappmarken, som skulle ha blivit underlag för Schefferus "Lapponica". 1 Johan Nordlander, Norrländska samlingar, häfte 6, Uppsala 1905, s 306. ^Bygdén, L., Hernösands stifts herdaminne, under Nederluleå och Jokkmokk. ^Bygdén, L., Hernösands stifts herdaminne under Nederluleå. Bygdén har Grubb som lappredikant under tiden

8 Samuel Edvardi Rhen hade en dotter, Birgitta, som blev gift med komministern Lars Strand i Piteå och en annan dotter, Catharina, gift med kyrkoherde Blix i Råneå. Sonen Samuel blev kyrkoherde i Jukkasjärvi. Anders Marci Grabb hade en dotter, som blev gift med klockaren Nils Lundius i Jokkmokk. KYRKOHERDAR Under 1600-talet började man bryta silvermalm vid Kedkevare och Alkavare samt driva en hytta i Kvikkjokk. Där anställdes en brukspredikant. År 1696 beslöt man att förflytta kyrkoherden i Jokkmokks kyrkby till Kvikkjokk, för att låta även honom överta brukspredikantens syssla. I stället placerades en komminister i Jokkmokks kyrkby. Detta arrangemang varade till 1797, då kyrkoherden åter flyttade till Jokkmokks kyrkby och komministern till Kvikkjokk. Under 1700-talet bröts det malm i Kvikkjokksområdet endast sporadiskt och arbetet för prästerna blev nu mer betungande i Jokkmokks kyrkby. År 1693 blev Jokkmokk regalt pastorat, dvs Kungl. Maj:t skötte utnämningen av kyrkoherde. Dåvarande innehavare av tjänsten, Anders Marci Grabb, var gammal och sjuk. Matthias Jonae Groth skötte pastoratet till Grabbs död Kyrkoherdar boende i Kvikkjokk För den följande redogörelsen för prästerna i Kvikkjokk har föratom Leonard Bygdéns Herdaminne ( ) även utnyttjats Kenneth Awebros bok "Luleå silververk" (1983). Matthias Jonae Groth ( ). Född i Sköleby, Tuna socken i Medelpad av bondeföräldrar. Han blev 1697 den förste kyrkoherden med placering i Kvikkjokk, där han enligt överenskommelse 1703 även skulle förvalta hyttans hus och inventarier i avvaktan på att den nedlagda driften skulle tas upp igen. Groth var gift med en dotter till komminister Lars Wallander i Selånger. Hans dotter Christina gifte sig med efterträdaren Petras Alstadius. Dottern Ingeborg gifte sig med sedermera kyrkoherden Olof Modeen i Jokkmokk. Petrus Alstadius ( ). född 1679, son till kyrkoherden i Revsund, Carl Alstadius. Han kom till Kvikkjokk som kyrkoherde efter att bland annat ha varit skolmästare i Luleå stad. Han satte inga större spår efter sig och lärde sig aldrig samiska. Hans energiska hustru Christina Groth, dotter till företrädaren, kunde samiska och tolkade i kyrkan. Alstadius dog efter lång tids sjuklighet år 1740.

9 Olof Olofsson Modeen ( ). född 1696, var bondson från Helgums socken. Hanfickförst som adjunkt och vice pastor hjälpa den åldrige företrädaren. Modeen blev kyrkoherde 1741 och lärde sig samiska av Christina Groth så pass att han hjälpligt kunde predika på detta språk. Han var duglig och energisk, men stötte sig med en del samer. De ansåg att han gick för hårt fram. Modeen å sin sida ville tvinga dem att fullfölja sina åligganden som församlingsbor genom att delta i gudstjänstlivet. Han försökte också på olika sätt begränsa brännvinshandeln och bruket av brännvin. Livet för kyrkoherden i Kvikkjokk var säkerligen hårt vid denna tid. Hyttan och gruvorna låg nere och arbetskraften hade dragit bort. Samerna hade fortfarande kvar mycket av sin gamla religion. De såg med motvilja på gruvdriften och dess eventuella återupptagande. Modeen var gift med Ingeborg Groth, dotter till kyrkoherde Jonas Groth, en syster till företrädarens hustru Christina Groth. Detta är ett exempel på de ingiften mellan prästsläkter som Carl-Henry Johansson har studerat för två släkter av präster som verkat i de svenska lappmarkerna, släkterna Fjällström och Laestadius. Jonas Ql. Hollsten ( ). född 1717 och han var också bondson. Han studerade i Uppsala på lappmarksstipendium, som förpliktigade honom att åta sig tjänst i Lappmarken och lära sig samiska. Hollsten var under tiden i Uppsala lärljunge till Linné, som han senare höll kontakt med. År 1749 blev han skolmästare i Jokkmokk. När pastor Modeen dog i Kvikkjokk år 1754, blev Hollsten först nådeårspredikant. Han skötte sedan tjänsten till 1757, då han fick fullmakt på tjänsten som kyrkoherde. Detta stöddes av församlingen, som fann honom dugande och även mindre hård än företrädaren. Han var uppenbarligen mycket aktiv och framgångsrik som präst. Han var även intresserad av politiska ting och verkade aktivt för att bygga en ny kyrka i Kvikkjokk. Hollsten hade kontakt med Linné och rappporterade till honom om förhållandena i lappmarkerna. Han skickade också växter till Linné för plantering i den botaniska trädgården i Uppsala. Dessa aktiviteter ledde till att han blev invald i Vetenskapsakademien år Ungefär samtidigt blev han föreslagen och erhöll tjänsten som kyrkoherde i Lule socken. Denna tjänst tillträdde han Hollsten var gift två gånger. Först med Catharina Zellinger, kyrkoherdedotter från Ramsele. Deras dotter Maria Elisabeth var gift med Nathanael Fjellström, skolmästare i Jokkmokk och sedermera prost i Sunne, Jämtland. Sedan han blivit änkeman, gifte han sig med Anna Christina Rehn, kyrkoherdedotter från Piteå. Johan Samuel Öhrling ( ), född Hans föräldrar var nybyggare i Örträsk, Lycksele. Johan Samuel gick i Skytteanska skolan. Han blev efter sin prästutbildning skolmästare och sedermera kyrkoherde i Arjeplog. Han blev kyrkoherde i Jokkmokks socken år 1775 men avled redan år Han medverkade vid tillkomsten av ett samiskt lexikon, "Lexicon lapponicum", 1773, tillsammans med Erik Lindahl. Han var gift med Margareta Laestadius, dotter till kyrkoherden Johan Laestadius i Silbojokk och Brita Noraea Fjellström. Ett gott exempel på släktskapsförhållandena mellan prästerna i Lappmarken (se vidare sid 15). Sonen Samuel, nedan, efterträdde fadern. Sonen Emanuel blev kyrkoherde i Lövånger.

10 Samuel Öhrling ( ), född 1747 och efterträdde sin fader som kyrkoherde. Han var en aktiv person, som bl a medverkade vid tillkomsten av ett lappkapell vid Alkavare. Han översatte Gamla testamentet till samiska. Detta verk utgavs dock först efter hans död tillsammans med en reviderad version av Nya testamentet. Han var även initiativtagare till att Vetenskapsakademien från år 1795 utgav en samisk version av den svenska almanackan.vidare var han verksam som översättare av psalmer till samiskan. Samuel Öhrling avled som kyrkoherde i Lycksele år Öhrling var gift med Ulrika Johanna, dotter till kyrkoherden Johan Lsestadius i Aijeplog. Dottern Sara Magdalena gifte sig med prästmannen Carl Fredrik Alenius, bland annat skollärare vid lappskolan i Arjeplog. Dottern Margareta Johanna var gift med komministern Pehr Nordenstedt i Nätra och Catharina Agatha var gift med kyrkoherden i Vilhelmina Per Olof Grönlund. (Se vidare sidan 22 och de följande, bilaga 3a och b.) Kyrkoherdar boende i Jokkmokks kyrkby, Den 24:e november 1796 beslöt direktionen för Lappmarkens Ecklesiastikverk att kyrkoherden i fortsättningen skulle vara bosatt i Jokkmokks kyrkby, och att han tillika skulle vara skolmästare. Skolan var förlagd dit, men hade förut skötts av komministern, som var bosatt där. Flyttningen berodde på att malmbrytningen och bearbetningen av malm i Kvikkjokksområdet, trots smärre försök under 1700-talet, hade upphört och tyngdpunkten i socknens aktiviteter allt mer förskjutits till Jokkmokks kyrkby. Nathanael Fjellström ( ) född 1739 och var son till kyrkoherde Pehr Fjellström i Lycksele. Nathanael Fjellström utnämndes till kyrkoherde i Jokkmokk Han hade dock sedan 1775 varit komminister och skolmästare i Jokkmokks kyrkby, och gjort en god insats där. Han slutade sina dagar år 1809 som kyrkoherde i Sunne i Jämtland. Han var gift med Maria Elisabeth Hollsten, dotter till ovannämnde prästen i Jokkmokk, Jonas Hollsten. Sonen Carl Johan blev kyrkoherde i Arjeplog. Dottern Maria Ulrika blev gift med prosten i Arnäs, Pehr Erik Högström. Ännu ett exempel på släktskapet mellan prästerna i Lappmarken. (Se vidare sidorna 19-21, Bil. 2a och b.) Daniel Engelmark ( ). född 1747 och var son till pastor Lars Engelmark i Jukkasjärvi. Släkten Engelmark var en stor prästsläkt i Lappmarken. Daniel var kyrkoherde och skolmästare i Enontekis och Jukkasjärvi. Sedermera blev han kyrkoherde i Jokkmokk år 1804, vilket också innebar att han var skolmästare. Han dog 1825 i Jokkmokk. Daniel var gift med Britta Tornberg, dotter till Salomon Tornberg, en företrädare som kyrkoherde i Jukkasjärvi. Sonen Lars efterträdde fadern i Jokkmokk. Efter första hustruns död gifte sig Daniel med Anna Catharina Nordmark, dotter till komminister Lars Nordmark i Luleå. Efter hans frånfälle får sonen Gustaf tjänstgöra som nådeårspredikant och vik. skolmästare. Den sistnämnde blev med tiden kyrkoherde i Arvidsjaur.

11 Lars Salomon Engelmark ( '). född 1773 i Enontekis, son till företrädaren Daniel Engelmark och prästdottern Britta Tornberg. Lars Salomon tjänstgjorde bland annat som kyrkoherdeadjunkt i Jokkmokk och som skolmästare i Gällivare Han var enligt L. Bygdén "...en god, from, nitisk och redlig själasörjare..." 1 Ett slaganfall år 1831 ändade hans liv. Makan Brita Stjärnströms far var bruksbokhållare i Svappavaara. Dottern Brita Vendela gifte sig med komministern N.F. Björkman i Kvikkjokk. Sonen Fredrik blev kyrkoherde i Karesuando och sedan skolmästare i Gällivare. Johan Ullenius ( ). född Fadern var soldat och Johan utbildade sig först till guldsmed. Efter prästutbildningen var han bl a adjunkt i Lycksele, komminister i Kvikkjokk och kyrkoherde i Sorsele. År 1835 tillträdde han tjänsten som kyrkoherde och skolmästare i Jokkmokk, där han samlades till sina fäder år Johan var gift med Christina Margareta Rådström, dotter till skolmästare P. Rådström i Lycksele. Deras dotter Ulrica Carolina var gift med kyrkoherde Fredrik Engelmark i Karesuando. Johan Laestadius ( ). född Han var tf kyrkoherde och vice skolmästare i Jokkmokk. Enligt Bygdén var han "...en stillsam, allvarlig man, som pä ett mångsidigt och nitiskt sätt deltog i lappmarkens kulturutveckling, ej minst genom sin omsorg om undervisningsväsendet. Se vidare nedan om denne. Gustaf Westerlund fl född Han var son till en bokbindaredotter från Härnösand. Han var adjunkt i ett antal lappmarksförsamlingar, bl a i Arvidsjaur, där han i stort sett skötte kyrkoherdetjänsten själv. Efter tre år som vice skolmästare och tf kyrkoherde i Gällivare, tillträdde han kyrkoherde-tjänsten i Jokkmokk år Han var bl a inspektor för lappskolorna. Den i Jokkmokk hade flyttats till Kvikkjokk år 1855 och förestods av komministern. Om honom skriver Bygdén: "Själf bör han nämnas som ett mönster av glad förnöjsamhet med sin lott och af trohet i sitt kall." 3 Westerlunds hustru, Brita Christina Nyström, var prästdotterfrån Finland. De hade 17 barn, varav sonen Hans Gustav blev kyrkoherde i Bygdeå. Dottern Christina Sofia gifte sig med kyrkoherden Carl Nathanael Fjellström i Sorsele. Även dottern Eva Catharina gifte sig med en kyrkoherde, Johannes Mörtsell i Stensele. KOMMINISTRAR Komministrar boende i Jokkmokks kyrkby Som ovan nämnts, bodde kyrkoherden från år 1697 och 100 år framåt i tiden i Kvikkjokk, medan komministern bodde i Jokkmokks kyrkby. Pehr Hägg ( ). Bondson från Häggdånger. Hans första och enda prästtjänst var som komminister i Jokkmokk. Han blev avsatt år 1721 för försummelser i tjänsten och fylleri. Kort därefter avled han. Till hans avsättning kan enligt Bygdén (II, s 38) ha bidragit hans konflikter med kyrkoherdehustran Christina Alstadius, född Groth. ^Bygdén, L., Hernösands stifts herdaminne, del II, s 33. ^Bygdén, L., Hernösands stifts herdaminne, del II, s 36. ^Bygdén, L., Hernösands sifts herdaminne, del n, s 35.

12 Pehr var gift med Elisabeth Hornaea, dotter till komministern i Ytterlännäs, L. Hornaeus. Dottern Sara gifte sig med missionären i Gällivare, Jonas Zelberg, sist kyrkoherde i Skön. Hans Hellman ( ), född 1696, son till landsskrivaren Mats Hellman i Ångermanland. Efter prästvigningen fick han tjänst som komminister i Jokkmokk. Efter en tvist med kyrkoherde Alstadius om lönen, flyttade han tillbaka till Ångermanland, där han så småningom fick en komministertjänst i Högsjö. Han var gift med Anna Forzelia, kyrkoherdedotter från Torsåker. Sonen Pehr Hellman blev komminister i Högsjö, sedan kyrkoherde i Resele. Dottern Barbro Dorothea gifte sig med komministern i Ytterlännäs, Per Öman. Lars Anders Löfstadiu s (1730), född 1694 och var bondson från Ljustorp. Han utnämndes till komminister i Jokkmok 1730, men avled under resan dit. Lars Anders Löfstadius gifte sig med Anna Thelberg, dotter till komminister Jonas Thelberg i Skellefteå. Erik Wallinder ( ), född 1704 i Junsele socken. Ytterligare en bondson. Han blev efter prästvigningen komminister i Jokkmokk. Erik skrev till domkapitlet i Härnösand, eftersom även han och kyrkoherden Alstadius var oense om lönen. Wallinder utnämndes 1732 till kyrkoherde i Aijeplog. Erik Wallinder var gift med Magdalena Granberg, dotter till kyrkoherden Sjul Granberg i Aijeplog. Den sistnämnde var same. Jonas Högling ( ), född 1693 i Ljustorp. Tjänsten som komminister i Jokkmokk var hans första och enda tjänst. Enligt uppgift var han svag till hälsan. Kunskaperna i samiska var begränsade. Han kunde dock utföra vissa fasta moment i gudstjänsten på samiska, men predikade endast med svårighet på detta språk. Han lär ha varit händig, snäll smed, urmakare, svarvare och snickare. Jonas Högling dog som komminister i Jokkmokk år 1763, närmast sörjd av hustrun Catharina Antman, tulltjänstemannadotterfrånluleå samt deras två barn. Teofilus Gran ( ), född 1723 i Lycksele prästgård. Han var son till kyrkoherden Olof Gran i Lycksele. Denne var i sin tur son till kyrkoherden Olaus Stephan Gran, son av samiska föräldrar. Teofilus blev skolmästare i Jokkmokk år 1757 och tillika komminister Då förenades de båda tjänsterna. År 1768 blev han kyrkoherde i Piteå, där han avled år Han var först gift med bergsrådsdottern Elisabeth Svanberg och sedan med prostdottern Margareta Catharina Lang, född i Nederluleå. Nils Eriksson Sundelin ( ), född Hans föräldrar var samer i Jokkmokk. Han var den ende av de cirka 400 eleverna i Jokkmokks lappskola som blev präst. Efter studier i Uppsala med hjälp av ett stipendium, blev han adjunkt i Jokkmokk 1754 och arbetade som skolmästare i Gällivare Han blev komminister och skolmästare i Jokkmokk år 1768 och var kvar där till 1775, då han blev kyrkoherde i Arjeplog. Han gjorde sig känd, både i Gällivare och Jokkmokk, som en duktig odlare av marken. Enligt Bygdén berömdes han såsom "en rättskaffens, ordentlig och utmärkt prästman...«av sin nation«"a ^Bygdén, L., Hernösands stifts herdaminne, del I, s 74.

13 Nils Sundelin var gift med Margareta Kråka, handlaredotter från Luleå. Sundelinska släkten, som frambragte många prästmän, stammar från detta par. Sonen Nils efterträdde fadern som kyrkoherde i Arjeplog. Nathanael Fjellström ( ). Han var komminister och skolmästare i Jokkmokk. Nathanael har ovan beskrivits som kyrkoherde, boende i Jokkmokks kyrkby. Komministrar boende i Kvikkjokk Från år 1797 bodde kyrkoherden i Jokkmokks kyrkby och han var tillika skolmästare. Komministern bodde i Kvikkjokk, som förlorat betydelsen i förhållande till Jokkmokks kyrkby. Jonas Grönlund ( ), född 1759 i Skellefteå av bondeföräldrar. Han tjänstgjorde som adjunkt i Lappmarken innan han blev komminister i Kvikkjokk år Jonas blev 1804 utnämnd till kyrkoherde i Arvidsjaur, men han hann aldrig tillträda tjänsten. Jonas Grönlund var gift med Anna Catharina Lindahl, dotter till kyrkoherden Erik Lindahl i Lycksele. Sonen Pehr Olof blev kyrkoherde i Vilhelmina och sonen Conrad var prost och kyrkoherde i Åsele. Carl-Erik Laestadius ( ) född Han var son till bergsfogden vid Nasa silvergrufva, Carl Laestadius och Brita Ljung. Fadern gifte om sig med nybyggardottern Anna Magdalena Johansdotter, som var mor till Petrus och Lars Levi Laestadius. Carl-Erik Laestadius blev prästvigd 1803 och komminister i Kvikkjokk år Bygdén prisar honom i följande ordalag: "En ädel, själfständig och rättänkande man, fyllde han med nit och trohet sina ämbetsplikter, var en god make och familjefader, och oaktadt sin egen knappa bärgning, tog han år 1808 sina bägge halfbröder Petrus och Lars Levi till sig och handledde deras studier, så att de kunde direkt intagas i Hsands gymn. Intresse för jordbruket och vaket sinne för naturen voro äfvenförl. utmärkande egenskaper...."1 Han var gift med Christina Margareta Holmbom, sondotter till kyrkoherden magister Petrus Holmbom i Själevad. Sonen Henrik blev komminister i Kvikkjokk och sonen Johan kyrkoherde i Jokkmokk. Johan Ullenius ( ) född Hans fader var komminister i Kvikkjokk, innan han blev kyrkoherde i Jokkmokk. (Se ovan.) Per Christian Rådström ( ) född 1787, son till skolmästaren Pehr Rådström i Lycksele. Per C. Rådström var nådeårspredikant i Kvikkjokk 1817 och adjunkt i Jokkmokk Sistnämnda år blev han kyrkoherde i Stensele, den ort där han verkade till sin död år Han var gift med Margareta Christina Lönnberg, dotter till en kopparslagare i Härnösand. ^Bygdén, L., Hernösands stifts herdaminne, del II, s 40.

14 Nils Fredrick Björkman ( ) född 1793 och var son till kyrko-herden Johan Björkman i Gällivare. Nils Fredrick var adjunkt därstädes samt i Råneå, innan han kom till Jokkmokk som adjunkt Han var också nådeårspredikant och vice skolmästare , innan han blev komminister i Kvikkjokk och avled som sådan Han var gift med Brita Vendela Engelmark, dotter till kyrkoherden Lars Engelmark i Jokkmokk. Dottern Vendela Charlotta (Lotta) gifte sig med kyrkoherden i Jokkmokk, Johan Laestadius. Detta är ytterligare ett exempel på ingiftet mellan prästsläkterna i Lappmarken. Johan Laestadius ( ) född Han var nådeårspredikant i Kvikkjokk (Se nedan.) Henrik Laestadius ( ) född Han var bror till den nyss nämnde Johan. Båda var söner till komministern i Kvikkjokk, Carl-Erik Laestadius. Henrik var bland annat adjunkt och nåderårspredikant i Gällivare, innan han 1848 tillträdde komministertjänsten i Kvikkjokk. Han avled Henrik var i sitt första äktenskap gift med häradsskrivardottern Catharina Elisabeth Rosenius. I det andra var han gift med Catharina Margareta Bergman, född 1815 i Råneå. Han förblev barnlös. SKOLMÄSTARE Skolmästare vid Jokkmokks skola Lars Malming ( ). Han var den förste skolmästaren i Jokkmokk. Lars kom dit efter ett års tjänstgöring vid Åsele lappskola. Hans insatser som lärare var omstridda bland de samiska föräldrarna. Han vägrade lära sig samiska trots flera påstötningar. Han fick tjänst som lärare vid Piteå skola, men detta beslut överklagade han och blev kvar i Jokkmokk till sin död år Huruvida han var gift framgår inte av för närvarande tillgängligt material. Carl Lund ( ) född 1710 och var son till en fänrik vid Jämtlands regemente. Efter studier i Åbo var han informator för kyrkoherden Ol. Grans barn i Nederkalix. Därefter var han lärare vid Piteå skola och adjunkt i Nederkalix församling. År 1745 blev Carl skolmästare i Jokkmokk och 1750 kyrkoherde i Gällivare, där han dog Han var gift med Brita Gran, dotter till kyrkoherden 01. Gran i Nederkalix. Jonas Hollsten ( ), född 1717 och blev skolmästare i Jokkmokk, innan han 1757 tillträdde tjänsten som kyrkoherde boende i Kvikkjokk. (Se ovan.) Theofilus Gran ( ), född Han blev skolmästare 1757, men från år 1763 förenades denna tjänst med komministertjänsten i Jokkmokks kyrkby. (Se "Komministrar boende i Jokkmokks kyrkby".) Efter år 1797, då kyrkoherden definitivt flyttat till Jokkmokks kyrkby, var han även skolmästare. (Se "Kyrkoherdar boende i Jokkmokks kyrkby".)

15 ÖVRIGA Vice pastorer, adjunkter och andra extra prästtjänster i Jokkmokks pastorat När kyrkoherden eller komministern i församlingen led av ålderssvaghet eller långvarig sjukdom, anställdes en vice kyrkoherde eller en adjunkt. Den förre skulle sköta kyrkoherdens uppgifter, medan adjunkten skulle biträda kyrkoherden eller komministern. Det verkar som om gränsen mellan vice kyrkoherdens och adjunktens uppgifter i praktiken var flytande och beroende av den enskildes förmåga. Ganska vanligt i Lappmarken var, att kyrkoherdens son anställdes som adjunkt i församlingen. Ett arrangemang som var dem till ömsesidigt gagn. Fadern fick på ett billigt sätt hjälp och sonenficktillfälle att meritera sig för tjänst som präst. Samuel Samuelis Rehn ( ), född i Piteå, son till predikanten i Jokkmokk, Samuel Edvardi Rehn. Samuel var adjunkt under faderns tid i Jokkmokk och blev sedan brukspredikant i Kvikkjokk. År 1687 blev han kyrkoherde i Jukkasjärvi, men avled redan år Samuel gifte sig med Appolonia Gestrinia, dotter till kyrkoherden Erik Petri Hedsander i Hammerdal, Jämtland. Deras son Samuel blev komminister i Piteå. Olof Olofsson Modeen ( ), född 1696, var adjunkt och sedan vice kyrkoherde i Kvikkjokk under kyrkoherde Petrus Alstadius' sjukdom. (Se "Kyrkoherdar boende i Kvikkjokk".) Nils Eriksson Sundelin ( ), född Han var adjunkt i Jokkmokk fram till år 1758, då han blev skolmästare i Gällivare. År 1768 återvände han till Jokkmokk som komminister och blev senare kyrkoherde i Arjeplog. (Se "Komministrar boende i Jokkmokks kyrkby".) Lars Engelmark ( ), född Åren var han adjunkt i Jokkmokkk, där han senare blev kyrkoherde och skolmästare. (Se "Kyrkoherdar boende i Jokkmokks kyrkby".) Gustaf Engelmark ( ), född 1787 i Enontekis. Han var broder till Lars (se ovan) och son till kyrkoherden Daniel Engelmark i Jokkmokk. Där var Gustaf adjunkt , med undantag för år 1818, då han var nådeårspredikant i Kvikkjokk. Han verkade som tillförordnad kyrkoherde i Jokkmokk Efter motsättningar om den lutherska läran tog han avskedfrån tjänsten som kyrkoherde i Arvidsjaur, där han avled Gustaf var gift med nybyggardottern Dorothea Randström från Jokkmokk. Pehr Christian Rådström ( ), född Han var nådeårspredikant i Kvikkjokk 1817 och adjunkt i Jokkmokk (Se "Komministrar boende i Kvikkjokk".) Nils Fredrik Björkman ( ), född 1793 och blev adjunkt, nådeårspredikant och vice kyrkoherde i Jokkmokk under perioden Han blev därefter komminister i Kvikkjokk. (Se "Komministrar boende i Kvikkjokk".)

16 Fredrik Engelmark ( ), född 1806, son till kyrkoherden Lars Engelmark i Jokkmokk. Fredrik var adjunkt därstädes Han blev senare skolmästare och tf kyrkoherde i Gällivare. Vidare var han skolvisitator i norra lappmarksdistriktet fr o m Hans liv slutade Han var gift med Ulrika Carolina Ullenius, prästdotter från Jokkmokk. Dottern Teodora Augusta gifte sig med kyrkoherden Carl Mikael Stenborg i Föllinge. Olof Lindahl ( ), född 1811 i Vilhelmina, son till kyrkoherden Olof Lindahl i Åsele och Maria Christina Öman, dotter till komministern F. Öman i Ytterlännäs. Olof Lindahl tjänstgjorde i olika socknar i Lappmarken och var även kapellpredikant i Malå. I Jokkmokk var han adjunkt åren Han blev som kapellpredikant även kontraktsprost i södra Lappmarkens kontrakt från år Lindahl blev sedermera kyrkoherde i Vilhelmina år Bygdén skriver följande om honom: Det mera sällsynta fallet, att en kapellpredikant innehar ordinarie kontraktsprosts ställning, tyder på kraft och dugande egenskaper hos dess innehafvare. Han var kanske den väldigaste björnjägaren på sin tid och hälsades allmänt med vedernamnet "Björn-Olle". Afled 12 apr. 1898")- Olof Lindahl var gift med lantmätaredottern Erika C. B. Rehn och hon blev 96 år gammal. Johan Laestadius ( ), född 1815, son till komministern i Kvikkjokk, Carl-Erik Laestadius och Christina Margaretha Holmbom, dotter till kyrkoherden P. Ström i Tuna. Johan var adjunkt, tillförordnad kyrkoherde och vice skolmästare i Jokkmokk under åren 1841 till 1849, utom ett år ( ), då han var nådeårspredikant i Kvikkjokk. Han blev skolmästare därstädes år 1860, då skolan flyttades dit. Tjänsten som kyrkoherde i Jokkmokk tillträdde han Åren var han folkskoleinspektör. Leonard Bygdén ger följande omdöme om honom: "Han var en stillsam, allvarlig man, som på ett mångsidigt och nitiskt sätt deltog i lappmarkens kulturutveckling, ej minst genom sin omsorg om undervisningsväsendet. Afled i Jockmocks prästgård 24 febr. 1895, öfver 81 år gammal."2 Han var gift med Vendela Charlotta Björkman, dotter till komministern i Kvikkjokk N. F. Björkman. Sonen Carl Fredrik blev kyrkoherde i Stensele och dottern Vendela Christina Maria var gift med Axel Fredrik Westerlund, kyrkoherde i Örträsk. Ännu ett exempel på ingifte mellan prästsläkterna i Lappmarken. Litteraturförteckning Awebro, K. Bygdén, L. Grundström, H. Nordberg, E. Luleå silververk. Ett norrländskt silververks historia. Luleå Hernösands stifts herdaminne. Del I - IV. Uppsala Barnaundervisningen i en lappmarksförsamling. Minnesskrift till folkskolans 100-årsjubileum i Jokkmokk Uppsala Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-talet. (Skytteanska samfundets handlingar. 11. Umeå 1973.) 1 Bygdén, L., Hernösands stifts herdaminne, del IV, s 298. ^Bygdén, L., Hernösands stifts herdaminne, del II, s 36.

17 Del 2 Släktskap och ingiften Några exempel Carl-Henry Johansson

18 INLEDNING Prästerskapet i lappmarken hade under tidigare sekler en slitsam tillvaro. Vidsträckta och glesbebyggda pastorat med långa, påfrestande resor på dåliga vägar eller i väglöst land. Besvärliga klimatologiska förhållanden, svårigheter med språket, dålig ekonomi m.m. utgjorde den föga lockande bilden av en lappmarksprästs liv. Trots detta var det en relativt vanlig företeelse att någon eller några av sönerna i prästernas som regel stora barnskara blev präst i någon lappmarksförsamling. Till detta bidrog bl a de s k lappmarks-stipendierna. För att få fram lämpliga präster för lappmarken hade kyrkan börjat ge stipendier, som egentligen var avsedda för behövande samiska präster, men som även gavs åt prästsöner från lappmarken. En annan orsak var att prästerna i lappmarksförsamlingarna när de blev gamla ofta anställde sina söner som adjunkter. Detta var ett sätt för prästsönerna att få sin första tjänst som präst och därigenom meritera sig för att efterträda fadern. Det hände också ofta att prästerna gifte sig med prästdöttrarfrånlappmarksförsamlingar. För att närmare belysa dessa ingiften har vi släktskapsstuderat några grenar, där kända prästsläkter ingår: Laestadius, Fjellström, Högström, Öhrling, Grönlund, Lindahl och Sundelin. Fyra utvalda personers antavlor Vi har valt ut fyra personer som trots hemvist i olika församlingar och skilda tider alla härstammar från samma anfäder, nämligen prästerna Johan Nicolai Laestadius och Ericus Petri Noraeus. De fyra vi har valt att upprätta antavlor för, är alla födda på eller 1800-talet: Samuel Öhrling, f 1747, präst i Lycksele (Bil. la, lb) Per Erik Högström, f 1779, präst i Arnäs (Bil 2a, 2b) Catharina Lovisa Grönlund, maka till Uno August Sundelin, präst i Stensele (Bil 3a, 3b) Selma Kristina Fjellström, f 1865, dotter till Carl Nathanael Fjellström, präst i Sorsele (Bil 4a, 4b) Två ångermanlänningar som blev iappmarkspräster Johan Nicolai Laestadius, född 1615, var son till bonden Nils Olofsson och hans hustru Agatha Sjulsdotter i Lästad by, Ytterlännäs socken i Ångermanland. Efter studier i Härnösands stadsskola, Strängnäs gymnasium och vid Uppsala Universitet blev han lärare i Pite skola. Tjänsten som präst i Arjeplogs församling tillträdde han Till grannpräst i Silbojokk fick han sin barndomsvän och kamrat Ericus Petri Noraeus, som samtidigt med Laestadius varit lärare i Pite stadsskola. Noraeus var även han ångermanlänning, född 1618 i Nora socken. Han tillträdde Silbojokks pastorat 1656.

19 Om de båda barndomsvännerna skriver Leonard Bygdén i Härnösands Stifts Herdaminne: "Nufingo båda tjäna i samma lappmark där de lefde i största förtrolighet, gifte tillsammans sina döttrar och söner, som blefvo deras efterträdare och begrofvos på samma gång i Arjeplogs kyrka...«deras namn varar ännu på dessa orter i åminnelse och deras säd i välsignelsen"1 Tre generationer efterlevande Rikt "välsignade" med barn var de själva och så blev även fallet med många av deras efterkommande. Flera av dessa familjer hade barn. Om vi utgår från anlistan för Johan Nicolai Laestadius och Ericus Petri Noraeus finner vi följande för tre generationer efterlevande: (Bilaga 5) Laestadius son, Johan (1664) som blev hans efterträdare, gifte sig med Noraeus dotter, Britta Noraea (som liksom de övriga barnen antog namnet Fjällström). De fick 12 barn. Noraeus son, Pertrus Noraeus Fjellström. som blev sin faders efterträdare, gifte sig med Laestadius dotter Agatha Laestadia (1683). De fick 18 barn. Släkten fick alltså i fortsättningen namnet Fjellström. Av Johan Laestadius och Brita Noraeus barn blev: Johan präst i Arjeplog och gift med en dotter till Pastor Olof Nicolaus Graan i Nederkalix, Catarina Graan. Margareta gift med prästen Johan Öhrling, född 1718, sedermera kyrkoherde i Jokkmokks pastorat, bosatt i Kvikkjokk. Anna gift med König Granlund, komminister i Sorsele. Johan Laestadius och Catharina Graan hade följande barn med "prästanknytning": Anna H. Catharina gift med prästen Carl Ol. Brunius i Nedertorneå. Sophia gift med prästen Olof Sandberg i Nederkalix. Daniel präst i Nederluleå. Ulrika Johanna gift med prästen Samuel Öhrling i Lycksele. Margareta Laestadius och Johan Öhrling hade två barn med prästanknytning: Samuel, präst i Lycksele och gift med Ulrika Johanna Laestadius. Emanuel, präst i Lövånger. 1 Bygdén, L., , del 1, s 71.

20 Anna Laestadius och König Granlund hade följande barn med prästanknytning: 1 6 Slutord Brita, gift med prästen Anders Ahlenius i Arvidsjaur. Maria, gift med prästen Christian Fluur i Umeå. Petrus Noraeus Fjellström och Agatha Laestadia hade en son: Pehr, präst i Lycksele. Pehr Fjellström hade med sin första hustru Margareta Burman döttrarna Anna Agatha. Catharina och Margareta: med sin andra hustru Catharina Sjöberg sonen Nathanael. Anna Agatha. gift med Erik Lindahl, präst i Lycksele. Catharina, gift med prästen Petrus Martin Högström i Skellefteå. Margareta, gift med prästen Isac Grape i Övertorneå. Nathanael. präst i Sunne, gift med prästdottern Maria Elisabeth Hollsten. I de fall prästen icke väljer maka från en prästfamilj väljer han i de flesta fall en maka från en "borgerlig" miljö. I mycket få fall har en präst gift sig med en sameflicka. Det är också mycket ovanligt att präster rekryteradesfrånsamefamiljer. Som exempel kan anges att av ca 400 elever som genomgått Jokkmokks lappskola är det bara en enda som blivit präst. Anlistorna för de fyra utvalda personerna Samuel Öhrling, Per Erik Högström, Selma Kristina Fjellström och Catharina Lovisa Grönlund upptar c:a 100 namn men endast en fjärdedel av dessa har icke prästanknytning. Som framgått av anlistorna och som tidigare nämnts hamnar vi för alla så småningom hos samma anfäder; nämligen hos Johan Nicolai Laestadius och Ericus Petri Noraeus. Släktrelationerna till dessa från de fyra "inblandade" personer som illustreras i bilaga 6 visar med önskvärd tydlighet hur inflätade släkterna var i varandra. Om vi tar som exempel Katarina Lovisa Grönlunds släktrelationer så var Johan Nicolaus Laestadius både mormors farfars far, farmors morfars morfar och mormors morfars far till henne, medan Ericus Petri Noraeus var både morfars mormors far, mormors farmors far och farmors morfars farfar till henne! Läsanvisningar för bilaga 1-4 Av bilaga 1-4aframgårhur förfäderna hänger ihop med respektive huvudperson. Bilaga 1-4 b ger samma information på ett annat sätt. Huvudpersonen är den vars namn står i mitten på första raden. Till vänster står fadern och dennes anfäder, till höger är det moderns härkomst som framgår. Litteraturförteckning Bygdén, L. Hernösands stifts herdaminne. Del I-IV. Uppsala

21 Bil. la 17 Anlista för Samuel Öhrling, f Präst i Lycksele 2. Far 3. Mor 4. Farfar 5. Farmor 6. Morfar 7. Mormor 12. Morfars far 13. Morfars mor 14. Mormors far 15. Mormorsmor Johan Öhrling f Präst i Kvikkjokk Margareta Laestadius Samuel Samuelsson Nybyggare Anna Adamsdotter Johan Laestadius f Präst i Silbojokk Brita Noraea Fjellström Joh. Nic. Laestadius f Präst i Arjeplog Anna Brenholm Ericus Petri Noraeus f Präst i Silbojokk Barbro Persdotter

22 2. Far: Johan Öhrling f Präst i Kvikkjokk 4. Sam. Samuelsson Nybyggare [ Samuel Öhrling f ' 3. 1 Präst i Lycksele 5. Anna Adamsdotter 6. Johan Laestadius f Präst i Silbojokk Mor: Marg. Laestadius 7. Brita Noraea Fjellström Johan Nic. Laestadius 13. Anna Brenholm 14. Ericus Petri Noraeus f Präst i Silbojokk L 5S L. 6: l. 6 3.

23 Bil. 2a Anlista för Per Erik Högström f Präst i Arnäs 2. Far 3. Mor 4. Farfar 5. Farmor 6. Morfar 7. Mormor 8. Farsfars far 9. Farfars mor 10. Farmors far 11. Farmors mor 12. Morfars far 13. Morfars mor 14. Mormors far 15. Mormorsmor 20. Farmors farfar 21. Farmors farmor 22. Farmors morfar 23. Farmors mormor 24. Morfars farfar Pehr P. Högström f Präst i Skellefteå Sara Margareta Lindahl f Petrus Martini Högström f Präst i Skellefteå Catharina Fjellström f Erik Lindahl f Präst i Lycksele Anna Agatha Fjellström f Mårten Högström Handlande, Sundsvall Ingeborg Engman Per Fjellström f Präst i Lycksele Margareta Burman Olof Lindahl f Präst i Umeå lfs Sara Hellberg f Pehr Fjellström f Präst i Lycksele Margareta Burman Petrus Noraeus Fjellström f Präst i Silbojokk Agatha Laestadius f Erik Burman Tullnär Anna Tornea Erik Olofsson Bonde

24 Morfars farmor Morfars morfar Morfars mormor Mormors farfar Mormors farmor Mormors morfar Mormors mormor Farmors farfars far Farmors farmors far Mormors farfars far Mormors farmors far Anna Eriksdotter Eric Christopheri Hellberg Präst i Ljustorp Barbro Larsdotter Moman Härnösand Petrus Noraeus Fjellström f Präst i Silbojokk Agatha Laestadius f Erik Burman, Tullnär Anna Tomea, Ericus Petri Noraeus f Präst i Silbojokk Johan Nicolai Laestadius f Präst i Aijeplog Ericus Petri Noraeus f Präst i Silbojokk Johan Nicolai Laestadius f Präst i Aijeplog

25 2. Far: Pehr P. Högström f Präst i Skellefteå 4. Petrus M. Högström f 1714 Präst i Skellefteå 5. Catharina Fjellström f Per Erik Högström f Präst i Arnäs 6. Erik Lindahl f Präst i Lycksele 3. Mor: Sara Marg. Lindahl f Anna Agatha Fjellström f f Mårten Högström Handlande 9.Ingeborg Engman Per Fjellström f Präst i Lycksele Pet. Noreus. Fjellström g f Präst i Silboiokk Agatha Laestadius f 1667 r-<" o-i 11. Margareta Burman Erik Burman c-j Tullnär (N ro <N Anna Tornaea 12. Olof Lindahl f Präst i Umeå lfs "fr C-5 Erik Olofsson Bonde C") Anna Eriksdotter 13. Sara Hellberg E. C. Hellberg Präst i Ljustorp C-} Barbro Larsdr Moman r- cs 14. Pehr Fjellström f Präst i Lycksele Pet. Noreus Fjellström oo f 1657 Präst i Silboiokk Agatha Laestadius f Os <N 15. Marg. Burman Erik Burman. Tullnär O CO co Anna Tornaea T» ca ii ii tu: H* 01 o rr C 01 K- H3 kan> H* rr H> ii CT* H- o w. o o z «prtu <D c 01 Hl h~* Os h Joh. Nic. Laestadius "fr f Pr. i Arjeplog o Ericus Petri Noraeus f 1618 Präst i Silboiokk Hl O H* Os Ul Z H- 0 T) H tu: t- 01 öl rr ni 01 H- rr B > CL H H- c (T) 01 o t- 1 0 OO

26 Bil. 3a Anlista för Catharina Lovisa Grönlund, gift med kyrkoherden i Stensele Uno August Sundelin 2. Far 3. Mor 4. Farfar 5. Farmor 6. Morfar 7. Mormor 10. Farmors far 11. Farmors mor 12. Morfars far 13. Morfars mor 14. Mormors far 15. Mormorsmor 20. Farmors farfar 21. Farmors farmor 22. Farmors morfar 23. Farmors mormor Per Olof Grönlund f Präst i Vilhelmina Catharina Agatha Öhrling f Jonas Grönlund Präst i Arvidsjaur Anna Catharina Lindahl f Samuel Öhrling f Präst i Lycksele Ulrika Joh. Laestadius f Erik Lindahl f Präst i Lycksele Anna Agatha Fjellström f Johan Öhrling f Präst i Kvikkjokk Margareta Laestadius Johan Laestadius f Präst i Aijeplog Catharina Graan f Olof Lindahl f Präst i Umeå lfs Sara Hellberg Per Fjellström f Präst i Lycksele Margareta Burman Tullnärsdotter

27 24. Morfars farfar 25. Morfars farmor Samuel Samuelsson Nybyggare Anna Adamsdotter 26. Morfars morfar 27. Morfars mormor 28. Mormors farfar 29. Mormors farmor 30. Mormors morfar 31. Mormors mormor 40. Farmors farfars far 41. Farmors farfars mor Johan Laestadius f Präst i Silbojokk Brita Noraea Fjellström Johan Laestadius f Präst i Silbojokk Brita Noraea Fjellström Olof Graan f Präst i Nederkalix Elsa Hemodia Erik Olofsson Bonde Anna Eriksdotter 42. Farmors farmors far 44. Farmors morfars far 45. Farmors morfars mor 46. Farmors mormors far 47. Farmors mormors mor Eric Christophori Hellberg Präst i Ljustorp Petrus Noraeus Fjellström f Präst i Silbojokk Agatha Laestadius f Erik Burman Tullnär Anna Tomea

28 52. Morfars morfars far 53. Morfars morfars mor Johan Nicolai Laestadius f Präst i Aijeplog Anna Brennholm 54. Morfars mormors far 5 5. Morfars mormors mor Ericus Petri Noraeus f Präst i Silbojokk Barbro Persdotter 56. Mormors farfars far 5 8. Mormors farmors far 60. Mormors morfars far 62. Mormors mormors far 8 8. Farmors morfars farfar 90. Farmors morfars morfar Johan Nicolai Laestadius f Präst i Aijeplog Ericus Petri Noraeus f Präst i Silbojokk Nicolaus Olai Graan f Präst i Lycksele Lars And Hernodin f Präst i Burträsk Ericus Petri Noraeus f Präst i Silbojokk Johan Nicolai Laestadius f Präst i Aijeplog

29 Bil. 3b 25 co Elsa Hernodia Olof Nic. Graan f 1688 opräst i Nederkalix ro Brita Noraea.Fjellström ^ o) Johan Laestadius.f ^Präst i Silbojokk Brita Noraea Fjellström r~- o) Johan Laestadius f 1664 tspräst i Silbojokk. Lars And. Hernodin Q Präst i Burträsk f 1658 O o Nic 01 Graan f 1660 Präst i Lycksele Se 55 os % Se 54 r- Se 53 Se 52 Barbro Persdotter Ericus Petri Noraeus in f Pr i Silbojokk ^ Anna Brenholm Joh Nic Låestadius f 1615 Pr. i Arjeplog Anna Adamsdotter Sam Samuelsson Nybyggare 0\ co stoj Margareta Burman Tullnärsdotter Per Fjällström f Präst i Lycksele Sara Hellberg Olof Lindahl E-son f Präst i UmeHandsf. JjAnna Tornaea Erik Burman ^Tullnär ^Agatha Laestadius f 1667 ^ Se 53 Se 52 ^'Pehr Noraeus Fjellström Se 55 ^ f Pr. i Silbojokk Se 54 co Erik Hellberg Tt Präst i Liustorp lanna Eriksdotter QErik Olofsson "^Bonde 0\ co oo co <o co co co co ro co

30 Bil. Anlista för Selma Kristina Fjellström, född Gift med Prosten Per Olof Carlson i Hede Far 3. Mor 4. Farfar 5. Farmor 6. Morfar 7. Mormor 8. Farfars far 9. Farfars mor 10. Farmors far 11. Farmors mor 14. Mormors far 15. Mormorsmor 16. Farfars farfar 17. Farfars farmor 18. Farmors morfar 19. Farmors mormor 20. Farmors farfar 32. Farfars farfars far Carl Natanael Fjellström f Präst i Sorsele Christina Sofia Westerlund f Carl Johan Fjellström f Präst i Aijeplog Anna Christina Edin f Gustaf Westerlund f Präst i Jokkmokk Brita Christina Nyström f Nathanael Fjellström f Präst i Sunne Maria Elisabeth Hollsten Pehr Edin f Präst i Arvidsjaur Catharina Renberg Klockaredotter Hans Nyström Komminister i Kortesniemi Sara Margreta Bergman Pehr Fjällström f Präst i Lycksele Catharina Sjöberg Jonas Ol Hollsten f Präst i Nederluleå Catharina Zellinger Pehr Edin f Präst i Arvidsjaur Petrus Noraeus Fjellström f Präst i Silbojokk

31 3 3. Farfars farfars mor 34. Farfars farmors far 35. Farfars farmors mor 36. Farfars morfars far 37. Farfars morfars mor 38. Farfars mormors far 40. Farmors farfars far 64. Farfars farfars farfar 66. Farfars farfars morfar Agatha Laestadius f ErikJoh. Sjöberg f Präst i Åsele Christina Edin Olof Jonsson Bonde Brita Jonsdotter Samuel Zellinger f Präst i Ramsele Pehr Edin Pärlfiskeinspektör Ericus Petri Noraeus f Präst i Silbojokk Johan Nicolai Laestadius f Präst i Aijeplog 27

32 S :0 l-< oo 3. Mor: Christ. Sofia Westerlund f Brita Christina f Selma Kristina Fjellström f Gustaf Westerlund f Präst i Jokkmokk la Christina Edin.797 stdotter C <5 ^ 'g c S S co 00 rt 53» oo pq >o O 14. Hans Nyström Präst i Kortesniemi ro T 1 oi r ( 11. Catharina Rehnberg Klockaredotter 10. Pehr Edin f Präst i Arvidsjaur CO a\ (St cö CO co co' vo v *, \o O vo CT\ >o CO lo l/~> VO in >n co <n co \D CO in CM (S co co <o. 1 wo o ir> a\ oo t-^ -st (N vb co CO CO O ro Pehr Edin f Präst i Arvidsjaur <r> st co xt (N Pehr Edin ^ Pärlfiskeinsp. Bil.4b Far: Carl Nat. Fjellström f Präst i Sorsele 4. Carl Johan Fjellström f Präst i Arjeplog 9. Maria El. Hollsten 8. Natanael Fjellström f Präst i Sunne Catharina os co. Zellinger ^ S. Zellinger f ^ Präst i Ramsele Jonas 01 Hollsten f 1717 OO. o,_, Präst i Neder-Lulea Catharina Sjöberg i * Pehr Fjellström f Präst i Lycksele J >o i i ^ Brita Jonsdotter co ^ Olof Jonsson co Bonde iri Christina Edin ^ ^j! Erik Joh. Sjöberg co f Pr. i Åsele co Agatha Laestadius ^ f 1667 Joh Nic Laestadius Arjeploj Pehr Noraeus Fjell- PJ ström f Silbojol t E P Noraeus f 1618 Silboj.

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Sakajärvi. Källa: Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia av Jöran Grapenson. Till 200-års minnet

Sakajärvi. Källa: Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia av Jöran Grapenson. Till 200-års minnet Sakajärvi Jag har själv aldrig besökt byn Sakajärvi, men jag har ändå mina rötter i byn. Några av mina anfäder och anmödrar har bott och verkat i byn, under årens gång. Saka är lapska, med saka menas ett

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Karl Hjalmar Fahlgren. Teol Dr, präst, lektor, rektor, redaktör och författare. Född 1900-12-21 Varuträsk 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1). Levde 1910 Varuträsk 3, Norrgården,

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I Proband Margit Irene Nordfjell Bygdén. Född 1917-05-11 i Jonstorp, Lycksele (AC) (Lycksele AII:1c 1900-20 s.476 b.1/6). (Far I:1, s ) Generation I I:1 f Axel Ludvig Bygdén. Född 1885-05-04 i Kyrkbyn, Lycksele

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E) 1). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Uno August Sundelin. Kyrkoherde. Född 1811-01-22 i Arjeplog. Död 1881-06-22 i Stensele. Kyrkoherde i Stensele. (Far I:1, Mor I:2)

Uno August Sundelin. Kyrkoherde. Född 1811-01-22 i Arjeplog. Död 1881-06-22 i Stensele. Kyrkoherde i Stensele. (Far I:1, Mor I:2) - 1 - Proband Uno August Sundelin. Kyrkoherde. Född 1811-01-22 i Arjeplog. Död 1881-06-22 i Stensele. Kyrkoherde i Stensele. (Far I:1, Mor I:2) med Catharina Lovisa Carin Grönlund. Född 1816-03-06 i Lycksele.

Läs mer

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( )

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( ) Mor Anna född Söderbom 1866 1919 JJB:s första fru Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar I tidig ålder dog Bengt (3 maj 1889-23 maj 1889) Uno (1905 1907) Anna Söderbom

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2009-02-27 Sida 1 Tabell 1 Sveno Jonae. Född 1592 i Almundsryd (G) (VS Hmin p 337-341). Gift med Agatha Stensdotter. Född 1594 (VS Hmin p 337-341). Far: Steno Magni. Jonas Svensson. Död 1677 (VS

Läs mer

Castman i Vimmerby. Släktutredning

Castman i Vimmerby. Släktutredning Släktutredning Castman i Vimmerby Sammanställd av Daniel Johnsson, Vimmerby Sommaren 2015 Äldsta kända anfader för Castmansläkten är Anders Arvidsson Castman som troligen var av bondesläkt och kom från

Läs mer

PRÄSTERNA I LAPPMARKEN FÖRE 1850. Ursprunq och arbetsuppqifter

PRÄSTERNA I LAPPMARKEN FÖRE 1850. Ursprunq och arbetsuppqifter SCRIPTUM NR 19 RapportseriE utg. av Forskningsarkivet vid Umeå Universitet Red. Egil Johansson ISSN 0284-3161 PRÄSTERNA I LAPPMARKEN FÖRE 1850 Ursprunq och arbetsuppqifter JL *J A X «_J STEN HENRYSSON

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18 Gunnar Tonnquists släktbok 46 46 von Johnstone Ätten Johnstones vapen 46 von Johnstone 1 Släktträd Bergman Drake - Johnstone 2 von Johnstone 3 James Johnstone... 3 Fredrik Richard von Johnstone... 3 Fredrik

Läs mer

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1 2005-12-03 Sida 1 Tabell 1 Lars Wibom (6102). Ryttare vid Majorens kompani, Livregementets dragoner. Född 1767 i Falu Kristine (W). Död mellan 1797 och 1805. Ryttare vid Majorens kompani tillhörande Livregementets

Läs mer

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen, senare prosten, Swen Schöldberg var född 1764 på Schöldby, Torpa fs, Västmanlands Län, han avled 1834 i Västerhaninge och ligger begravd på Västerhaninge

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Sörmland Sida 1 Proband Axel Gustaf Abraham Torssander. Kyrkoherde i Vårdinge. Född 1843 i Östra Vingåker (D). Gift 1872 i Sättersta (D) med Nanna Maria Charlotta Lundberg. (Född 1849

Läs mer

Elisabet Gyllenadler

Elisabet Gyllenadler Elisabet Gyllenadler g m Olof Swebilius Hypotetiska anor från Gustav Vasa Tabell 1 Gustav I Eriksson Vasa (10:437). Sveriges Konung. Född 12 maj 1496 i Rydboholm, Östra Ryd (AB). Död 29 sep 1560 i Tre

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR 1 Ola Lönnqvist En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR Information erhållen 21/8 2011 av Gunnar Frisén: Bror Frisén, far till Gunnar Frisén, född 6 feb 1914. Axel Frisén, släkting i Skövde. Forskning den 21-22/8

Läs mer

Anfäder Karin Birgitta Andersson

Anfäder Karin Birgitta Andersson Anfäder Karin Birgitta Andersson Karin Birgitta Andersson. Född 1949-03-15 Piteå Stadsförsamling, Norrbotten, Sverige. Far: I:1 Levi Amandus Andersson. Mor: I:2 Beda Amalia Gunhild Stenmark. Barn med Svante

Läs mer

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD Tabell 1 I. Hans Koberg. Skomakare och borgare i Torneå stad 1636-74. Gift med Sara 1. Johan tabell 2 Tabell 2 II. Johan Koberg (från tabell 1). Borgare i Torneå stad 1678-85.

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 0:1 Birgitta Linnea Karberg (1). Född 1949-04-18 i Björklinge (C). (Far 1:2, s 1, Mor 1:3, s 1) Generation I 1:2 f Edvard Emanuel Eriksson (4). Född 1902-05-18 i Tjäderbo, Björklinge (C). Död 1965-07-18

Läs mer

Anfäder Lars Bernhard Hast

Anfäder Lars Bernhard Hast Anfäder Lars Bernhard Hast Lars Bernhard Hast. Vägarbetare. Född 1889-08-15 Kilbo, Färila (X) 1). Bosatt Stocksbo 7:10, Färila (X) 2). Döpt 1889-08-17. Död 1964-03-01 Stocksbo, Färila (X) 3). Begravd 1964-03-08

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. 1. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter 202--23 Antavla Solveig Ester Viola Karlsson Sida Andersson Nils Nilsson Andreas 784-839 Andersson Karl 833-874 Gunnarsdotter Maria Fagerman Elias 2 3 Andersdotter Stina Eliasdotter Maria 79-4 Elias Andersdotter

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 2000

Smedstorpssläktens medlemsblad 2000 Smedstorpssläktens medlemsblad 2000 Ordföranden har ordet Det gångna året hade vi årsmöte den 20 april i Herrljunga kommunhus och året avslutades med styrelsemöte den 1 december hemma hos Karl Johan Ferm.

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Signe Sellgren. Född 1894-01-20 i Resele (Y). Död 1959-12-01 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Generation I I:1 f Petrus (Per)

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt

Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Skellefteå tingsrätt Tings-

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Antavla för Friman, Daga Eleonora

Antavla för Friman, Daga Eleonora Antavla för Friman, Daga Eleonora Generation 1 1. Friman, Daga Eleonora. Daga Eleonora föddes 1912-08-27 i Gösslunda (R) 1a. Hon är dotter till Friman, Frans Adolf och Berg, Gärda Kristina. Generation

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Historik. Kulturmiljön idag

Historik. Kulturmiljön idag Pauki (Bávgi) I byn Pauki Paukijärvi har några av mina anfäder levt och verkat. Bland annat min mormors mor Brita Lena Olofsdotter, vilken sedan gifte sig och flyttade till Liikavaara, och min mormors

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

Anor till Släkten Pontén.

Anor till Släkten Pontén. Anor till Släkten Pontén. Bron vid Tolg. Den ombyggda brogården i bakgrunden. Bilden tagen 1947 av Ruben Pontén Petrus och Rebecca Ponténs förste son: Johan Pontén 1776-1857. Född i Dänningelanda. Studerade

Läs mer

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats.

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Sida 1 av 10 Botvidsbygdens Släktforskarförening Torpprojektet Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Torpet Stora Dalen återfinns

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Innehåll. Diverse yrken, Näshulta (före 1938) 1 (21)

Innehåll. Diverse yrken, Näshulta (före 1938) 1 (21) Diverse yrken, Näshulta (före 1938) 1 (21) Innehåll Lars Dahlin... 2 Anders Dahlin... 3 Anders Fredrik Dahlin... 4 Johan Wilhelm Dahlin... 5 Gabriel Meuer... 6 Jonas Westbohm... 7 Anders Scharberg... 8

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-13 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 8 Nils Oskar Gustafsson Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsdatum:

Läs mer

JOCKMOCK och KVICKJOCK. (Luleå lappmark.)

JOCKMOCK och KVICKJOCK. (Luleå lappmark.) JOCKMOCK och KVICKJOCK. (Luleå lappmark.) I de förslag till ordnandet af Lapplands kyrkliga förhållanden, som de för detta ändamål på kon. Carl IX:s befallning ditsända kommissarierna i början af 1600-talet

Läs mer

Mina föräldrar och mormor och farmor

Mina föräldrar och mormor och farmor 1 Mina föräldrar och mormor och farmor Här länk till familjeträd i Ancestry Mormor Amanda Gustafva Linna Kankaanranta b.13/3 1862 d. 1945 Från vänster till höger:. Mormor Amanda,farmor Wilhelmina Anttila,

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

18/ Sida 1. Generation I. Generation II

18/ Sida 1. Generation I. Generation II 18/11 2012 Sida 1 0:1 Renström, Olga Cecilia (307:345). Sömmerska. Född 22/10 1908 i Knappa, Ölserud (S). Död 11/12 1953 i Knappa, Ölserud (S). (Far 1:2, Mor 1:3) Generation I 1:2 Far Renström, Olof Peter

Läs mer

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg -

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - I Ätt och Bygd nr 125 visades en släkttavla med manliga ättlingar utgående från Nils Olofsson död ca 1557, bosatt på hemmanet Hamnen i

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

Johan Ulrik Bjurbergs arkiv

Johan Ulrik Bjurbergs arkiv Handskrift 47 Johan Ulrik Bjurbergs arkiv 13/9 1851-23/3 1931 FORSKNINGSARKIVET Umeå universitet Oktober 1996 901 74 UMEÅ Tel. 090-166571 Fax. 090-166643 WWW http://www.foark.umu.se E-post Forsknings.Arkivet.foark.umu.se

Läs mer

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik.

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik. I mitt föräldrahem stod en kista målad av okänd målare (finns en likadan från Berg) som jag visste att mor hade haft med sig från sitt barndomshem i Nykulla. För några år sedan forskade jag på kistan och

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Östergötland Sida 1 Proband Hans Olof Hildebrand Hildebrand. Riksantikvarie i Stockholm. Född 1842 i Maria Magdalena (AB). Gift 1867 i Skeppsholm (AB) med Elin Maria Charlotta Martin.

Läs mer

57:6 Ur Gunnar Tonnquists databas DISGEN 8 57:6

57:6 Ur Gunnar Tonnquists databas DISGEN 8 57:6 Stamtavla för Johan Krakau Trolig sonson(son) till Mårten Krakow, men vem var fadern? Tabell 1 Johan Krakau. Kaptenlöjtnant. Född omkring 1635. Död 1690. Hypotetisk släktrelation för den enligt en från

Läs mer

Anfäder Brukspatron Abraham Abrahamsson-Hülphers

Anfäder Brukspatron Abraham Abrahamsson-Hülphers Anfäder Brukspatron Abraham Abrahamsson-Hülphers Brukspatron Abraham Abrahamsson-Hülphers. Född 1734-11-27 Västerås Västmanlands län 1). Död 1798 Västerås Västmanlands län 1). Far: I:1 Handlare & Rådman

Läs mer

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON En Släktforskningrapport För ANDERS GÖRAN JOHANNESSON Skapad den 28 februari 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2009 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INNEHÅLL

Läs mer

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Elsa Maria Karlsson. Född 1886-04-18 i Ekeby (T). Död 1974-06-19 i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) Gift med Carl Leonard Olofsson.

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg Antavla Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg F2 Johannes Olofsson f.1/7 1814 F1Anders Grisared Johansson Bergum f.27/5 1850 St.Lundby - Stannum

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer

Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg.

Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg. Viken Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg. Viken ligger på ett naturligt näs. Befolkningen i Viken levde av jordbruk, boskapsskötsel och fiske. Gatunät

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

HANSKMAKARE JÖNS PETTER MALMSTEDT

HANSKMAKARE JÖNS PETTER MALMSTEDT ARKIVUPPGIFTER ANNA GUSTAFVA HINTZE HANSKMAKARE JÖNS PETTER MALMSTEDT FÖRÄLDRAR TILL DOROTHEA MARGRETA JACOBINA MALMSTEDT 0 ARKIVUPPGIFTER - ANNA GUSTAFVA HINTZE HANSKMAKARE JÖNS PETTER MALMSTEDT 0 1 ARKIVUPPGIFTER

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län.

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län. Utskriftsdatum: 2009-11-08 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 46 Alexander Nyman Födelsedatum: Födelseplats: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell.

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell. Sönerna till borgmästaren i Gävle Peter Hansson Hellsing kallade sig Gavelius. Sonsonen Petrus Gavelius (1625-1697) var assessor vid Göta hovrätt och adlades Cederschiöld. Den nu fortlevande grenen härstammar

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

GULLBERGSONÄTTLINGAR Pehr Olof Gullbergson Catharina Magdalena Montelius David Robert Gullbergson Anna Erica Brolinson Sophia Gullbergson Johan

GULLBERGSONÄTTLINGAR Pehr Olof Gullbergson Catharina Magdalena Montelius David Robert Gullbergson Anna Erica Brolinson Sophia Gullbergson Johan GULLBERGSONÄTTLINGAR Pehr Olof Gullbergson född 18/10 döpt 19/10 1780 Vallby död 18/9 begravd 26/9 1864 Lillkyrka, häradsbokhållare, orgelbyggare gift 1805 med Catharina Magdalena Montelius född 24/8 döpt

Läs mer

JOHAN MAGNUS KARLSSON

JOHAN MAGNUS KARLSSON En Släktforskningrapport För JOHAN MAGNUS KARLSSON Skapad den 5 juli 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2009 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INNEHÅLL 1. DIREKTA

Läs mer

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Welanders släktarkiv.

Welanders släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Welanders släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1802-1938. Familjen Welanders släktarkiv sänktes som gåva till Örebro stadsarkiv (lev. 116/99, 53/01)

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Källmaterial. Sveriges befolkning 1900. Gravvård: 40

Källmaterial. Sveriges befolkning 1900. Gravvård: 40 Källmaterial Gravvård: 40 Jonas Holmgren, nämndeman, Signhildsbäck, f. 1841 d. 1911 Gift 1870 med Matilda Charlotta Nilsdotter, f. 1849 d. 1917 Barn Sofia Nikolina f. 1871 d. 1960 Jonas Oskar f. 1873 (Gravvård

Läs mer

Anfäder Berta Gunhilda Adamsson

Anfäder Berta Gunhilda Adamsson Anfäder Berta Gunhilda Adamsson 1 Berta Gunhilda Adamsson. Född 1895-12-06 N Lundby 1). Begravd 1969 Varnhem. Död 1969-05-15 Varnhem, Lövberga. Far: 2 Johan Alfred Adamsson. Mor: 3 Ida Maria Andersdotter.

Läs mer

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik.

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik. II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 Personförteckning i Olov Bergqvist släktforskning per tisdag 30 oktober 2012 s. 1 (5) 1585 Henrik Henriksson Laaininen Far t III-2 1570 Anders Olsson Far t III-3 1570 Simon

Läs mer

Åke Gösta Fredricsson ( )

Åke Gösta Fredricsson ( ) Åke Gösta Fredricsson (1877-1950) Åke Gösta Fredricsson Åke Gösta Fredricsson föddes 1877 på Grillby gård och dog i Enköping 1950, 73 år gammal. Åkes far hette Gottfrid Fredricssons och var Jan Fredrics

Läs mer