UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Humaniora, lärarutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning"

Transkript

1 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk

2 Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta avstånd. I vardagsarbetet betyder det täta kontakter med lärare, studenter och andra som är verksamma inom universitet och högskola, i skolvärlden och i yrkeslivet. Vi har vårt ursprung i utbildningsvärlden och behärskar språket där. De flesta av Studentlitteraturs medarbetare har yrkeserfarenhet från universitet, skola eller utbildningsverksamhet inom näringslivet. Det betyder bland annat att vi har effektiva förbindelser med de över författare, lärare och forskare som vi samarbetar med. Gemensamt ursprung bygger grunden för nära dialog och naturliga möten. Hos Studentlitteratur möter du en kvalificerad, kollegial och lyhörd samarbetspartner. Det betyder att du kan räkna med korta beslutsvägar och snabba resultat som lever upp till höga förväntningar. Ett konkret uttryck för vår relation till omvärlden är för övrigt den här katalogen. Det är nämligen en av studenterna vid Folkuniversitetets fotoskola i Lund som tagit bilden för omslagets första sida. Foto: Hanne Larsen

3 Välkommen att ta del av Studentlitteraturs nya företagsekonomikatalog. Här presenterar vi såväl nyheter som tidigare års utgivning inom företagsekonomins olika områden. Nyare titlar och upplagor visas på bild och beskrivs i text, medan äldre finns förtecknade i en backlist efter respektive område. Vi hoppas att du skall upptäcka lämplig litteratur till dina kurser. I årets katalog finns många spännande nyheter. Inom ledarskapsområdet har vi flera nya titlar som har rönt stort intresse. En annan nyhet är att vårt nya redovisningsläromedel Principbaserad redovisning hösten 2006 fick pris av Företagsekonomiska institutet för bästa företagsekonomiska läromedel. Du kan läsa mer om Principbaserad redovisning på sid 6-7. Studentlitteratur strävar efter en heltäckande och aktuell utgivning inom företagsekonomins olika delområden. Kontakta oss gärna om du har tankar och idéer kring vår utgivning eller om du vill att vi kommer och besöker institutionen där du är verksam. Innehåll 2007 Företagsekonomi allmänt 2 Redovisning 6 Ekonomistyrning 14 Finansiering 18 Industriell ekonomi 21 Organisation & Ledarskap 24 Marknadsföring 43 Metod 49 Övrigt 51 Titelregister 54 Författarregister 55 På vår hemsida hittar du alltid de senaste uppgifterna om vår utgivning. Genom att registrera dig för löpande utgivning via e-post kan du vara säker på att inte missa nya böcker inom ditt ämne. Trevlig läsning! Kristina Genell Dina kontaktpersoner Kristina Genell Utgivningsansvarig ekonomi Redaktionschef för ekonomi, juridik och samhälle tfn mobiltfn Malin Lindgårdh Marknadsassistent tfn Omslagsfoto: Hanna Larsen Omslagsfoto: Lars Owesson Tryck: Tryck: Narayana Press, Press, Danmark, Danmark

4 2 Företagsekonomi allmänt Bengtsson, Lars Entreprenörskap och företagande i akademiska miljöer Hur kan forskningsupptäckter eller utvecklingen av en ny teknologi leda till nya affärsmöjligheter, nytt företagande och innovationer? Hur kan man bygga upp akademiska miljöer som är gynnsamma och stödjande för akademiskt entreprenörskap och företagande? Det är några av de frågor som tas upp i denna bok där entreprenörskap och företagande i företrädesvis svenska akademiska miljöer berörs både från ett entreprenörskaps- och innovationsperspektiv. 175 s 2006 ISBN Art.nr Johannisson, Bengt Entreprenörskapets väsen I denna bok sammanfattar Bengt Johannisson först tre decenniers erfarenheter av och kunskaper om entreprenörskap. Läsaren inbjuds därefter till en impressionistisk berättelse kring hur författaren, iklädd entreprenörens dräkt, iscensätter ett förnyelseprojekt i gränslandet mellan konst och vetenskap. Nyvunnen insikt i entreprenörskapets särart diskuteras ingående. Bokens perspektiv, att entreprenörskap innebär att se varje händelse och varje handling som en möjligheternas begivenhet, gör den lika intressant att läsa för pedagoger och kulturarbetare som för ekonomer och tekniker. 424 s 2005 ISBN Art.nr Benner, Mats (red.) Innovationer Dynamik och förnyelse i ekonomi och samhällsliv Dagens ekonomi är kunskapsintensiv och snabbt föränderlig. Ekonomisk tillväxt är alltmer beroende av innovationer, av nya idéer, produkter och sätt att producera, marknadsföra och konsumera. Omvälvande innovationer Några exempel på innovationer som förändrat vår värld är elektriciteten, lasern, informationsteknologin och Internet. Men innovationer kan också bestå i gradvisa förbättringar av produktion och distribution. Innovationer uppstår inte i isolering utan i samverkan mellan företag, konsumenter, politiker, marknader och regelverk. De förnyar ekonomin, men utmanar också etablerade positioner för företag, regioner, nationer och för den enskilde. Att förstå vad innovationer är och hur de uppkommer är därför nödvändigt för den som vill förstå hur moderna ekonomier utvecklas. Snabbväxande kunskapsfält I denna bok ges en klargörande bild av vad innovationer är, hur de uppkommer, sprids och används. Författarna är samtliga ledande företrädare för svensk innovationsforskning. Boken tar upp innovationsforskningens rötter, betydelsen av plats och rum, innovationer inom företag och organisationer, teknikbaserat tillväxtföretagande, villkoren för innovationspolitik och innovationers sociala dimensioner. Sammantaget ges en bred och mångfacetterad bild av ett snabbväxande kunskapsfält. Målgrupp Boken vänder sig till studenter inom ekonomi, teknik och samhällsvetenskap, till dem som arbetar med ledning och organisering av innovationer inom företag och myndigheter och till alla som vill ha en lättillgänglig orientering i innovationers betydelse för omvandling av ekonomi och samhällsliv. 251 s 2005 ISBN Art.nr Eckerstein, Johan m.fl. Generation.com En historia om den nya ekonomins entreprenörer I boken följer vi ett Internetföretags uppgång och fall sett genom ett par unga entreprenörers ögon. Vi får en rättvisande bild och förklaring av hur det egentligen gick till när företagsvärderingarna bestämdes till skyhöga belopp, när de gamla styrelseproffsen med börsnoteringar framför ögonen konfronterades med en entreprenörs verklighet, och när ett litet källarföretag skulle etablera sig i 15 länder och äga en hel industri inom loppet av sex månader. 203 s 2002 ISBN Art.nr 8030 Lindholm Dahlstrand, Åsa Teknikbaserat nyföretagande Tillväxt och affärsutveckling I boken diskuteras entreprenörskap med speciellt fokus på teknikbaserat nyföretagande. I bokens första del tas nyföretagandets betydelse för samhällsutvecklingen upp och teknikbaserat företagande som fenomen diskuteras. Bokens andra del fokuserar på utvecklingen i det enskilda nya teknikföretaget. 365 s 2004 ISBN Art.nr 31084

5 företagsekonomi allmänt 3 Bjerke, Björn Förklara eller förstå entreprenörskap? I boken ges en introduktion och översikt av det i dag så populära ämnet entreprenörskap. Björn Bjerke diskuterar entreprenörskap utifrån en förklarande och en förstående infallsvinkel. Dessa två utgångspunkter skildrar enligt författaren två olika syner på fenomenet entreprenörskap. Vidare klarlägger han entreprenörskapets betydelse i fyra situationer som är aktuella i vårt samhälle i dag, närmare bestämt i nätverk, tillväxt, regional utveckling och undervisning. Författaren redogör också för teorierna inom ämnet med hjälp av ett stort antal exempel och illustrationer. Målgrupp Boken ger en modern och aktuell syn på det ofta missförstådda ämnet entreprenörskap. Den riktar sig främst till akademiska utbildningar i ämnet, men är även till stor glädje för dig som är intresserad av eller arbetar med entreprenörskap, då den väcker många nya tankar till liv. Björn Bjerke diskuterar i denna utomordentliga bok olika sätt att beforska entreprenörskap. Bjerke visar stora insikter om såväl vetenskapliga förhållningssätt som entreprenörskap. I förhållande till mycket av den befintliga litteraturen inom entreprenörskap är boken provocerande, samtidigt som läsaren ges möjlighet att reflektera över sina egna ställningstaganden. Boken är en värdefull kunskaps- och inspirationskälla. Hans Landström, professor i entreprenörskap Lunds universitet Björn Bjerkes bok låter oss förstå att en rikare förståelse av entreprenörskap växer ur en skapande konversation med såväl filosofin som entreprenörskapets praktik. Läsningen av detta länge efterlängtade bidrag på svenska om entreprenörskap lämnar oss med övertygelsen om att entreprenörskap tillhör samhället snarare än blott ekonomin. Boken är aktuell både genom sina utgångspunkter och genom att ansluta sig till idag centrala diskussioner inom entreprenörskapsforskningen. Den ger också studiet av entreprenörskap ett bredare sammanhang, vilket fördjupar vår förståelse av dess praktik. Daniel Hjorth, docent, Malmö högskola Växjö universitet och ESBRI 310 s 2006 ISBN Art.nr 7629 Landström, Hans Entreprenörskapets rötter Boken bidrar till att klargöra entreprenörskapet som akademiskt ämne. Genom att göra en historisk återblick över entreprenörskapsforskningens teoretiska utveckling och lyfta fram centrala forskningsbidrag ges en beskrivning av entreprenörskapsämnets unika karaktär. Boken kan användas vid högskoleutbildningar som komplement till kurslitteraturen inom entreprenörskap och småföretagande, men även i kurser inom organisation och ledarskap. 159 s 3 uppl ISBN Art.nr 6961 Ayata, Binnaz (red.) Kulturekonomi Konsten att fånga osynliga värden Är det nödvändigt att mäta kulturens ekonomiska värde? Kan kulturella värden översättas till nyttotermer? Här resonerar några av Europas främsta forskare inom kulturekonomi kring dessa frågor. I boken försöker man även besvara frågan om näringsliv och kulturutövare kan befrukta varandra utan att den konstnärliga integriteten hotas. Verksamma inom både näringsliv och kultur får här konkreta exempel på hur kultursponsring kan gagna samtliga parter. Kommande 2007 ISBN Art.nr KOMMANDE Norberg, Peter Finansvärldens människor Finansmarknaden är central i dagens näringsliv. Här styr pengar verksamheten och de anställda på ett sätt som föregripit liknande förändringar i övriga samhället. I boken ges en illustrerande bild av hur det är att arbeta inom finansvärlden och vilka frågeställningar som dagligen möter människorna som jobbar där. Boken är skriven för dig som arbetar inom eller är intresserad av den finansiella sektorn. Den är också lämplig som kursbok inom ekonomiska ämnen. 234 s 2005 ISBN Art.nr Ylinenpää, Håkan m.fl. (red.) Ledning i småföretag Med fokus på strategi och handling tar boken ett helhetsgrepp på området ledarskap i småföretag. Flera av landets ledande forskare bidrar med sina kunskaper i ämnet och de viktiga lednings- och utvecklingsfrågor som småföretag ställs inför i dag diskuteras. I boken behandlas bland annat de ledarskapsutmaningar som ett integrerat ledarskap innebär. Denna specifika småföretagsrelaterade logik, ledning och beslutfattande utgör huvudtemat i denna bok. 364 s 2006 ISBN Art.nr 32277

6 4 företagsekonomi allmänt NY UPPLAGA Blomstermo, Anders m.fl. Företagets internationaliseringsprocess Lärande i nätverk Författarna ger en beskrivning av hur svenska företag har internationaliserats och diskuterar frågeställningar som är förknippade med denna process. I boken ges förklaringar till hur det kommer sig att den internationella verksamheten ser olika ut i olika länder. Den teoretiska diskussionen illustreras med konkreta exempel från svenska företag med internationell verksamhet. 186 s 2002 ISBN Art.nr 7276 Orrbeck, Martin Företagsförvärv i praktiken Att förvärva ett företag är en komplicerad process och läsaren får här god insikt i hur man undviker de vanligaste fallgroparna. Boken är skriven ur ett köparperspektiv men är också användbar för den som överväger att sälja en rörelse. Att förstå motpartens tankesätt är viktigt för att förvärvet eller avyttringsprocessen ska bli framgångsrik. 180 s 2006 ISBN Art.nr Ljung, Jörgen m.fl. (red.) Företag och marknad samarbete och konkurrens Företag och marknad är ett grundläggande läromedel i företagsekonomi. Materialet består av en huvudbok, en övningsbok med praktikfall samt en artikelsamling. Huvudboken är indelad i fyra delar: Del I: Marknader och marknadsföring. I bokens första del behandlas såväl konsumentmarknader som producentmarknader och marknadsföring av tjänster. Del II: Kalkyler och beslut. Här ligger fokus på kalkylering, investering och prissättning. Del III: Organisation, ledning och förändringsarbete. I denna del diskuteras olika aspekter på organisationer, hur organisationer leds och förändras samt relationerna till omvärlden. Del IV: Extern ekonomisk information. Den avslutande delen baseras på en verklig årsredovisning som visar hur dess olika delar balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys byggs upp och hänger ihop. Övningsboken har samma struktur som huvudboken och innehåller tre verklighetsbaserade praktikfall med övningsuppgifter samt instuderingsfrågor och övningar till texterna i huvudboken. Här finns också anvisningar för rapportskrivande och arbete med praktikfall. Artikelsamlingen innehåller aktuella artiklar som kan ses som ett komplement till huvudboken. Inför den tredje upplagan har såväl texterna i grundboken som praktikfall och övningar reviderats grundligt. Del 1 Samarbete och konkurrens Grundbok 600 s 3 uppl ISBN Art. nr 4650 Praktikfall och övningar 312 s 3 uppl ISBN Art.nr 4653 Del 2 Flexibilitet och förändring Grundbok 494 s 1997 ISBN Art.nr 6432 Praktikfall och övningar 133 s 1997 ISBN Art.nr 6431 Johansson, Inga-Lill m.fl. (red.) Värdet av förtroende I den här boken har forskare från många olika discipliner illustrerat betydelsen av förtroende. Läsaren får en grundlig genomgång och kan bilda sig en uppfattning om de antaganden om samhället och människan som finns bakom varje ekonomisk eller organisatorisk teori och skola. Boken är skriven för studenter med intresse för hur förtroende fungerar i organisationer och samhälle men också för den som är intresserad av att förstå alla de förtroendekriser vi ser idag. 322 s 2006 ISBN Art.nr Hellstadius, Svante Ekonomi på ren svenska Den här boken ger dig grundläggande kunskaper om hur samhällsekonomin fungerar och varför den fungerar som den gör. Författaren har lagt betoningen på att göra det svåra enkelt. Du lär dig förstå företagsekonomins terminologi och grunderna i finansiell ekonomi. Dessutom förklaras vilka nationalekonomiska effekter som följer av exempelvis ekonomisk integration och handel. Boken passar utmärkt som introduktionsbok och förbereder dig för vidare studier inom ekonomiska ämnen. 96 s 2004 ISBN Art.nr 31399

7 företagsekonomi allmänt 5 KOMMANDE Solberg Søilen, K Huber, S 20 svenska fallstudier för små och medelstora företag Pedagogik och vetenskaplig metod I boken presenteras den största samling fallstudier över svenska små och mellanstora företag som hittills är gjord. Fallstudierna beskriver företag som befinner sig i en situation som går att koppla till något av företagsekonomins delområden Författarna diskuterar också vad en fallstudie är, hur fallstudier konstrueras och hur de kan användas i undervisning och forskning. I den teoretiska delen fokuseras på användning av fallstudier som pedagogisk och vetenskaplig metod oavsett fackområde 221 s 2006 ISBN Art.nr Berg, Per Olof et al. (eds) Invoking a Transnational Metropolis The Making of the Øresund Region 317 s 2000 ISBN Art.nr 7333 Berg, Per Olof m.fl. (red.) Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad Regionbyggare i evenmangsbranschen 266 s 2002 ISBN Art.nr 7985 Danielsson, Albert Företagsekonomi En översikt 366 s 3 uppl ISBN Art.nr 4067 Danielsson, Albert m.fl. Industriföretagets ekonomi och organisation ett praktikfall SwedeNet 118 s 3 uppl ISBN Art.nr 6286 Dykert, Lars e-business - för tillväxt och lönsamhet 241 s 2002 ISBN Art.nr 8061 Blomgren, Henrik (red.) Så jobbar Sverige En kartläggning av det moderna svenska näringslivet Så jobbar Sverige ger en aktuell och heltäckande kartbild över hur det svenska näringslivet ser ut bransch för bransch. Utgångspunkten har varit att på ett enkelt och översiktligt sätt beskriva hela landets sysselsättning, vilket är unikt för böcker av detta slag. Såväl industriella som tjänstebaserade verksamheter tas upp och de representerar både privat och offentlig sektor. Näringslivet genomgår för närvarande stora strukturella omvandlingar och behovet av en ny och modern kartbild är därför stort. Utifrån sina skilda positioner och discipliner bidrar författarna med olika infallsvinklar på näringslivets utveckling och ger sammantaget en unik överblick över det svenska näringslivet av idag och dess utmaningar. De ger också en översikt över vilka typer av utvecklingsfrågor som är viktiga för olika delar av näringslivet och presenterar även modeller och strategier för olika verksamheter. I boken delas näringslivet in i tio olika sektorer: Råvaru- och kapitalintensiv industri. Tekniksektorn. Medicin och life science. Byggindustri. Handel. Infrastrukturtjänster. Personalintensiva tjänster. Kunskapsförmedling. Vård och omsorg. Konsultverksamhet. Så jobbar Sverige är en aktuell beskrivning av vilka olika arbeten svenskarna går till på måndag morgon, samt vilka utmaningar dessa arbetsplatser står inför. Kommande 2007 ISBN Art. nr Lundeberg, Mats (red.) m.fl. IT & Business Performance A Dynamic Relationship How and when does information technology (IT) contribute to the performance of the firm? Does IT provide competitive advantage? Why is IT so difficult to understand and manage? Does it have to be that way? This book explores the complex, dynamic relationship between IT and business performance. It contains studies of IT-related change in different contexts, and it also offers models, tools and approaches that further the understanding and management of IT and business performance. The book illustrates how value from IT is derived indirectly, through innovation of business processes and development of organizational capabilities. From this it follows that a deep understanding of the transformation of IT resources into business performance is crucial - because ultimately, it is the actions of people in a specific context that lead to realization of business performance improvements. The primary audience for this book is reflective practitioners working with IT & Business Performance, such as chief information officers (CIOs), general managers and change agents. The book is also well suited for people studying for these and related roles. 254 sidor 2006 ISBN Art.nr Kundtjänst Telefon Fax

8 6 redovisning Ett vinnande koncept! Principbaserad redovisning utsågs 2006 av Företagsekonomiska institutet till bästa läromedel i företagsekonomi på universitets- och högskolenivå. Juryn bestod av professor Lars A Samuelsson, Handelshögskolan i Stockholm, professor Jan Erik Gröjer, Uppsala universitet, Jöran Enqvist, Ordförande i Sveriges Läromedelförfattares förbund och docent Christian Ax, Handelshögskolan i Göteborg. Grönlund, A Tagesson, T Öhman, P Principbaserad redovisning Lärobok 316 sidor & Övningsbok 224 sidor 2005 ISBN Art. Nr Prova själv! Kika in i läro- och övningsbok samt prova bokens webbmaterial på Verklighetsbaserat lärande Principbaserad redovisning är ett hel täckande, verklighetsbaserat och grundläggande läromedel inom redovisning. Det innehåller en lärobok, en övningsbok och en interaktiv webbplats. Samtliga författare är disputerade inom redovisning. Som experter inom sina respektive områden, håller de sig ständigt à jour med utvecklingen. Från registrering till rapportering I boken får läsaren följa ett fiktivt men verklighetsbaserat företag och se hur dess verksamhet påverkar redovisningen. Författarna beskriver ett antal verkliga affärshändelser och redogör för de principer, teorier och begrepp inom redovisning som omfattas av händelsen. Bokföring, bokslut, årsredovisning och räkenskapsanalys är bokens hörnstenar. Stöd för undervisningen Övningsboken följer lärobokens struktur, repeterar övningarna i stegrande svårighetsgrad och redovisar fullständiga lösningar. Webbplatsen erbjuder ett stort antal interaktiva övningsuppgifter som bygger på valmöjlighet, aktivitet och repetition. Lärarrummet är ett nytt tillskott som underlättar undervisning och inlärning. Författarna håller läromedlet levande genom att löpande uppdatera webbplatsen med lagar och regler som förändras inom redovisningsområdet. Webbplatsen innehåller dessutom aktuella och intressanta länkar och ett antal relevanta bilagor. Nyheter! Nytt på webben är Lärarrummet. Lärarrummet vänder sig till läraren och syftet är att underlätta planering och undervisning. Här hittar du: Föreläsnings- och lektionsplan Undervisningsmaterial Tentamina Nyheter inom redovisning Kontakt med författarna FAQ Studenten kommer att erbjudas ett kostnadsfritt bokföringsprogram. Dessutom ger ett val av Principbaserad redovisning som läromedel ca 220 kr extra i studentens ficka!* Bokens webbplats hittar du på: *www.pricerunner.com

9 Detta är ett fullständigt undervisningsmaterial bestående av lärobok, övningsbok med lösningar samt en webbplats. Sammantaget är det ett modernt material med innehållsmässiga och pedagogiska inslag av förnyelse. När därtill den grafiska formgivningen är utsökt, finner juryn att Principbaserad redovisning är en värdig vinnare. Med glädje kan därför juryn utse författarna till mottagare av FEI:s pris för bästa svenska lärobok för Universitet och högskolenivån, år Så här glada var Peter Öhman, Anders Grönlund, Torbjörn Tagesson och Kristina Genell när de tog emot priset från Karin Hallerby (mitten), ordförande i prisjuryn och styrelseledamot i FEI. Juryns motivering,

10 8 redovisning Smith, Dag Redovisningens språk Denna bok behandlar teori och internationella standarder inom området externredovisning och är avsedd att användas på fördjupningskurser i företagsekonomi vid universitet och högskolor. Den förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i externredovisning motsvarande universitetets A-nivå i företagsekonomi. Teoretisk ram I bokens första del ges en teoretisk ram som innefattar användning av extern redovisning samt begrepp, mått och principer för redovisningen. I bokens andra del belyses det internationella regelverket utifrån den teori som presenteras i del I. Med det internationella regelverket avses de standarder som utgetts av IASB (International Accounting Standards Board), och som benämns IAS (International Accounting Standards) eller IFRS (International Financial Reporting Standards). I denna reviderade upplaga har en fullständig anpassning skett till IAS/IFRS i del II av boken. Övningar på webben Övningar och lösningar till denna bok utformade av Rune Lönnqvist finns tillgängliga på bokens webbsida s 3 uppl ISBN Art.nr 6116 Nyhetsbrev Prenumerera kostnadsfritt på våra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post. Falkman, Pär Kassaflödesredovisning Den flödesbaserade och bokföringsmässiga rapporteringen ska inte ses som konkurrenter utan som varandras komplement. I boken presenteras kassaflödesredovisningens historiska utveckling samt en teori som beskriver dess innehåll. Boken passar på grundläggande kurser i externredovisning vid universitet och högskolor. Den kan med gott resultat användas i kombination med övningsboken Finansieringsanalys av Pär Falkman m.fl. Huvudbok 126 s 2000 ISBN Art.nr 7410 Övningsbok 93 s 1998 ISBN Art.nr 6743 Lönnqvist, Rune Årsredovisning i aktiebolag och koncerner Denna bok ger läsaren verktyg för att läsa och tolka årsredovisningar. Till varje kapitel finns ett antal frågeställningar av diskussionskaraktär. Den innehåller dessutom närmare hundra övningar, de flesta med fullständiga lösningar. Denna upplaga innehåller texter och övningar kring bland annat redovisningsstandards från IASB, nya regler för fritt och bundet eget kapital i aktiebolag och nya regler för hantering av goodwill och minoriteter i koncerner. 329 s 4 uppl ISBN Art.nr 6466 Smith, Dag Resultat, kapital och kassaflöde I böckerna ges en lättillgänglig introduktion av centrala begrepp i redovisning med tonvikt på betalningsströmmar, resultat och förändringar i företagets tillgångar och skulder. De lämpar sig för introducerande högskoleutbildningar inom redovisningsområdet. Övningsboken av Rune Lönnqvist är avsedd att komplettera huvudboken med ett 30-tal övningar. Huvudbok 133 s 3 uppl ISBN Art.nr 3705 Övningsbok 168 s 4 uppl ISBN Art.nr 3697 Gröjer, Jan-Erik Grundläggande redovisningsteori Det övergripande syftet med utbildning i redovisning är att försöka skapa en förståelse för de grundläggande problem som redovisningen är till för att lösa samt för vilka värderingar och ställningstagande gårdagens och dagens redovisning bygger på. I denna femte upplaga knyts resonemanget närmare till kapitalmarknadsteorin. Beskrivningen av olika synsätt på redovisning utvecklas. Här återfinns också ett mer utvecklat avsnitt om redovisningsreglering. 164 s 5 uppl ISBN Art.nr 4218

11 redovisning 9 NY UPPLAGA Kedner, G Svenberg, S-Å Koncernredovisning Boken ger en överskådlig och praktiskt användbar beskrivning av redovisningen för koncerner. Samtliga förekommande metoder för koncernredovisning behandlas och beskrivningen av dessa baseras på ett antal realistiska exempel. Boken är avsedd att användas som kurslitteratur vid högskola och universitet, men den passar även som handbok för praktiskt verksamma ekonomer och jurister. En revidering av boken är under arbete och ny upplaga beräknas komma s 11 uppl ISBN Art.nr 4038 Lönnqvist, Rune Årsredovisning i koncerner I takt med att företag bolagiseras, sammanslås och fusionerar, kommer allt mer av den ekonomiska informationen från näringslivet i form av koncernrapporter. Aktieägare, anställda och andra intressenter behöver därför kunna läsa och analysera årsredovisningar från koncerner. Boken ger en översikt kring koncernbegreppet och principerna för koncernredovisning samt mer fördjupade studier av speciella problemområden. De metoder för koncernredovisning som behandlas är förvärvsmetoden med exempel från normala företagsförvärv samt kapitalandels- och klyvningsmetoden med exempel från intresseföretag. Boken innehåller drygt 60 övningar med fullständiga lösningar. Alla texter och övningar är anpassade till aktuella standards från IASB. Den fjärde upplagan har anpassats till de nya reglerna i aktiebolagslagen där den siffermässiga kopplingen mellan moderbolagets utdelning och koncernens egna kapital slopats. 325 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 7125 Eriksson, Lennart Koncernredovisning I boken beskrivs och förklaras koncernredovisningens uppbyggnad och de speciella problem som uppstår. Syftet är att skapa en djupare förståelse för koncernredovisningsproblematiken. Boken lämpar sig för ekonomiutbildningar vid universitet och högskolor samt annan kvalificerad utbildning. 479 s 10 uppl ISBN Art.nr 4008 Schuster, Walter Koncernredovisning ur ett analysperspektiv I denna bok analyseras de effekter ett företagsförvärv får på lönsamhet och finansiell ställning enligt koncernredovisningen. Strategiska allianser, avyttringar och utlandsförvärv behandlas särskilt. I boken analyseras de vanligaste metoderna på koncernredovisningsområdet: förvärvsmetoden, poolningsmetoden, kapitalandelsmetoden, dagskursmetoden, den monetära/icke-monetära metoden m.fl. 198 s 2 uppl ISBN Art.nr 6836 Kundtjänst Telefon Fax Schuster, Walter Group accounting An Analytical Approach This book presents an analytical method that helps the user to form an opinion of important consequences of a business combination. The effects on the profitability and financial position calculated on the basis of consolidated financial statements are in focus. Simplified numerical examples are used and important issues are illustrated by excerpts from annual reports. 191 s 2005 ISBN Art.nr 31764

12 10 redovisning KOMMANDE Sundgren, Stefan m.fl. Internationell redovisning Teori och praxis IFRS-standarderna är obligatoriska för börsbolag i EU sedan januari Det har bland annat inneburit en starkare betoning på marknadsvärdering av tillgångar och skulder och mindre betoning på försiktighetsprincipen. Dessutom har komplexiteten ökat som en följd av en ökad användning av element från finansiell teori och ökad detaljreglering. I denna bok presenteras dessa standarder både ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Författarna redogör såväl för grundprinciperna som för de mera detaljerade reglerna i de olika standarderna. Ett stort antal verkliga och konstruerade exempel åskådliggör hur principerna tillämpas i praktiken. För att ge en inblick i skillnaderna mellan koncernredovisningen och redovisningen för de enskilda bolag som ingår i koncernen, berörs reglerna för juridiska personer i Sverige. Kommande 2007 ISBN Art.nr Provläs ett kapitel! Har du upptäckt att våra nya böcker ofta har ett gratis provkapitel som du kan läsa på webben? Sök upp den bok du är intresserad av på vår webbplats. Om det finns ett provkapitel hittar du det tillsammans med övrig information om boken, under länken provläs. Bjurklo, M Kardemark, G Händelseredovisning En bok om redovisning av kompetens Kompetens bygger på medarbetares förståelse för sina arbetsuppgifter. I dag finns nya koncept för redovisning av såväl kunder som medarbetare. Informationen är traditionell och det nya är att informationen sammanställs i en sammanhållen ram, vid ett och samma tillfälle. Den bärande tesen i denna bok är att det behövs en annan form av redovisning som komplement till nyckeltal för att öka denna förståelse - en händelseredovisning. Denna kan bestå av nyckelord, berättelser och bilder. 198 s 2003 ISBN Art.nr 7343 Nilsson, Stellan Redovisningens normer och normbildare En nationell och internationell översikt I boken ges en kortfattad översikt över redovisningens traditioner, normer och teorigrunder både i Sverige och i övriga delar av världen. Teoriernas praktiska konsekvenser exemplifieras. Här ges en beskrivning av de viktigaste normbildande organisationerna, liksom exempel på konkreta skillnader i redovisningsnormerna mellan Sverige och framförallt USA. I denna tredje upplaga kommenterar författaren Sarbanes Oxley Act i USA och Förtroendekomissionens rapport i Sverige. 150 s 3 uppl ISBN Art.nr 6970 Bergevärn, Lars-Eric m.fl. Övningar i extern redovisning Del 1 & 2 Redovisning och bokföring betecknas ofta som kärnan i det företagsekonomiska ämnet. För att behärska konsten att bokföra behövs emellertid övning. Detta material är framtaget för att ge möjligheter till sådan övning med hjälp av varierande exempel. Övningsböckerna kan med fördel användas tillsammans med olika grundläggande läroböcker inom redovisningsområdet. Fullständigt facit till övningarna finns i de separata lösningsböckerna. Del 1 Löpande bokföring och enklare bokslut Del 1 innehåller uppgifter avseende den löpande bokföringen av olika affärshändelser i BAS-planen samt enklare bokslut. Övningsbok del s 4 uppl ISBN Art.nr 3502 Lösningar del s 4 uppl ISBN Art.nr 3507 Del 2 Bokslut utifrån lagar och kompletterande normer Del 2 innehåller uppgifter om värdering av olika typer av tillgångar och skulder, obeskattade reserver samt bolagets egen skatt. Övningsbok del s 5 uppl ISBN Art.nr 3503 Lösningar del s 5 uppl ISBN Art.nr 3508

13 redovisning 11 Johansson, Göran SWE GAAP svensk redovisningspraxis Genomgång av årsredovisningar för svenska aktiebolag Syftet med boken är att ge läsaren en inblick i delar inom redovisningsområdet kopplat till bolagens sätt att redovisa. Boken underlättar förståelsen för den alltmer ökande komplexiteten i både innehåll och utformning av redovisningsinformation. Boken sprider också information kring utvecklingen inom redovisningsområdet genom att återge hur de verkliga aktörerna kring framtagande av ekonomisk information redovisar. 360 s 2005 ISBN Art.nr Palmgren, Björn Försäkringsekonomi I denna introduktionsbok inom försäkringsekonomi ges en detaljerad presentation av försäkringsredovisningens speciella terminologi och begreppsvärld. Texten fokuserar på balans- och resultaträkningen men behandlar även övergripande solvensregler och driftsredovisning. Boken passar utmärkt som kursbok vid aktuarieutbildning. 88 s 6 uppl ISBN Art.nr Alexandersson, Örjan m.fl. Externredovisning Praktikfallet WAI-KING TRADING AB En praktisk och helhetsorienterad redovisningsuppgift i externredovisning. Utifrån en bakgrundsbeskrivning av ett verklighetstroget företag skall studenterna planera redovisningen, genomföra den löpande bokföringen, göra bokslut samt upprätta en årsredovisning enligt gällande lagstiftning och praxis. Grundtanken med boken är att förankra både praktiska och principiella redovisningsproblem i ett sammanhang. Praktikfall 188 s 2001 ISBN Art.nr 7326 Lärarhandledning 116 s 2001 ISBN Art. nr 7633 NY UPPLAGA Lodin, Sven-Olof m.fl. Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomstbeskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel. Boken utgör huvudlärobok för utbildningen i skatterätt på jurist- och ekonomprogrammen, men den är även lämplig som kurslitteratur för vidareutbildningar. Genom sin goda struktur, omfattande Brorström, Björn m.fl. Kommunal redovisningslag beskrivning och tolkning I denna bok ges en samlad och lättillgänglig beskrivning av den kommunala redovisningslagen. Samtliga bestämmelser i lagen kommenteras. Det görs också utblickar till angränsande lagstiftning, praxis och normer. Denna fjärde upplaga är omarbetad med hänsyn till den utveckling av god redovisningssed som skett under de senaste åren. Främst handlar det om ny normering från Rådet för kommunal redovisning. Utveckling av praxis har också beaktats. 224 s 4 uppl ISBN Art.nr 6583 redovisning av eller hänvisning till praxis samt fördjupade diskussioner av många särskilda frågor kan boken även fungera som en handbok i den praktiska yrkesutövningen efter studierna. Del 1 ger bl.a. en bild över inkomstbeskattningens funktion och utformning samt redogör för de olika inkomstslagen. Vidare presenteras huvudlinjerna i företagsbeskattningen. Del 2 behandlar bl.a. beskattningen av aktiebolag, koncerner, fåmansföretag och överlåtelser av företag. Vidare redogörs för internationella skattefrågor, tolkning och tillämpning av skattelag, socialavgifter och taxeringsförfarandet. Hårdbandet är en samlad utgåva som innehåller allt material från del 1 och 2. Elfte upplagan är uppdaterad med hänsyn till rättsläget den 1 januari Del sidor 11 uppl ISBN Art.nr Del sidor 11 uppl ISBN Art.nr 3297 Hårdband 700 sidor 11 uppl ISBN Art.nr 3297

14 12 Redovisning Samarbete för seriöst lärande FAR FÖRLAG och Studentlitteratur har ett samarbete, som syftar till att ge dig som kurs- och utbildningsansvarig tillgång till en kombination av både referensoch kurslitteratur. Målet är att utbildningen skall kunna bli både effektivare och bättre. Böckerna på den här sidan är ett urval av FAR Förlags titlar och de kan beställas direkt från Studentlitteratur. FAR Förlag skapar tillförlitliga och effektiva hjälpmedel som underlättar det dagliga arbetet för yrkesverksamma och studerande inom områdena skatter, affärsrätt, redovisning och revision. Samlingsvolym 2007 Del 1 Samlingsverket för redovisning Boken är ett måste för den som arbetar med god redovisningssed. Här hittar du såväl de nödvändiga associationsrättsliga reglerna som BAS-kontotabellen. Det är bara i Samlingsvolymen del 1 du kan hitta redovisningsreglerna från Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och FAR SRS samlade i en volym. Med hjälp av praktiska tumgrepp, överskådliga innehållsförteckningar och sökordsregister hittar du snabbt och enkelt det du behöver s 2007 ISBN Art.nr Skattevolymen 2007 Regelsamlingen för skatteområdet 680 s 2007 ISBN Art.nr Boken innehåller de centrala reglerna på skatteområdet, t.ex. lagar om inkomstskatt, moms, taxering, skattebetalning och deklarationer. Skattelagarna kompletteras med en praktisk faktasamling som kortfattat beskriver räntor och avgifter på ett pedagogiskt sätt. En nyhet i 2007 års upplaga är OECDs modellavtal för undvikande av dubbelbeskattning. Redovisningslagstiftningen 2007 med förarbeten Förarbetssamlingen för redovisning och bokföring Här hittar du såväl de nya lagreglerna som de bakomliggande resonemangen. Nytt för i år är bl.a. reglerna om: förenklad redovisning för mindre företag, elektroniska årsbokslut, och ersättning till ledande befattningshavare i större företag. 929 s 2006 ISBN Art.nr Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007 Den svenska versionen av IFRS/IAS Inom EU ska företag som har noterade värdepapper och upprättar koncernredovisning tillämpa internationell redovisningsstandard. Boken innehåller den svenska versionen av IFRS/IAS samt de tillhörande IFRIC/SIC-tolkningarna så som de antagits av EU. I denna nya upplaga hittar du bl.a. IFRIC 7,8 och s 2007 ISBN Art.nr 32170

15 redovisning 13 Alexandersson, Örjan m.fl. Externredovisning Praktikfallet TEBE FÄRG AB 176 s 1998 ISBN Art.nr 6616 Bohlin, Håkan m.fl. Redovisning BAS-planen Teoribok 94 s 6 uppl ISBN Art.nr 4377 Nyfiken på innehållet i våra böcker? Bohlin, Håkan m.fl. Redovisning BAS-planen Övningsbok med lösningar 221 s 6 uppl ISBN Art.nr 4378 Falkman, Pär Externredovisningens grunder 252 s 2001 ISBN Art.nr 7561 Falkman, Pär Teori för redovisning 178 s 2000 ISBN Art.nr 6872 Falkman, Pär Teori för redovisning Övningsbok 82 s 2004 ISBN Art.nr Falkman, P Orrbeck, K Den offentliga sektorns redovisning 262 s 2001 ISBN Art.nr 7754 Johansson, Göran Företaget utifrån och inifrån värderingsmässiga aspekter 125 s 1992 ISBN Art.nr 3365 Kinserdal, Arne Affärsredovisningens logik Ett internationellt perspektiv 186 s 1994 ISBN Art.nr 4747 Thunberg, Björn Moms från början 160 s 2004 ISBN Art.nr Öhman, Peter Interaktiv redovisning övningsbok + CD 110 s 2002 ISBN Art.nr 7989 Öhman, Peter Externredovisningens grunder Övningsbok 86 s 2002 ISBN Art.nr 7992 Provläs ett kapitel ur våra nyare titlar på

16 14 ekonomistyrning Nilsson, F Olve, N-G (red.) Ekonomiska informationssystem Där ekonomi och IT möts Hur tar vi vara på IT:s möjligheter? Och hur styr vi IT, t.ex. utvärderar vilka informationssystem som är lämpliga? I snart 20 år har forskare vid EIS, ämnesområdet Ekonomiska informationssystem vid Linköpings universitet, utforskat strategisk ekonomistyrning och IT:s betydelse för nya organisationslösningar under ledning av Birger Rapp, Sveriges första professor i ämnet. En rad kända forskare skriver här om lärdomar, aktuella frågor och sin syn på ämnets utveckling. 248 s 2006 ISBN Art.nr Beställ på webben Vill du köpa en bok från Studentlitteratur gör du det enklast och billigast via vår webbplats. Där beställer du till låga Internetpriser och slipper den expeditionsavgift som tillkommer på order via telefon, fax eller brev. Kundtjänst Telefon Fax Bergstrand, Jan Ekonomisk styrning I boken behandlas ett antal analytiska metoder som tillhör företagsekonomins kärnområde. Hit hör klassiska tekniker såsom produktkalkylering, investeringsbedömning och budgetering, och deras utveckling mot rullande prognoser och balanserat styrkort. Författaren klargör hur man kan använda kalkylmetoderna som inslag i företagets styrsystem och diskuterar metodernas utformning mot bakgrund av hur de påverkar människor i olika befattningar på olika nivåer i företaget. 271 s 3 uppl ISBN Art.nr 3778 Holmblad Brunsson, Karin Ekonomistyrning om mått, makt och människor Den här boken handlar om ekonomistyrning och om hur människor beter sig när de organiserar sig, redovisar, planerar, fattar beslut och kanske vidtar åtgärder. Det är en bok om svårigheterna att få verkligheten att stämma med modellerna. Beslutsfattare som ekonomistyr använder ekonomiska och andra mått för att bestämma hur deras underlydande ska bete sig. Vissa ska utöva makt över andra. Men människor är människor. 184 s 2005 ISBN Art.nr 3135 Modell, S Grönlund, A (red.) Effektivitet och styrning i statliga myndigheter Villkoren för de statliga myndigheterna är speciella. De är regeringens organ för att verkställa den politik som fastställts av riksdag och regering. Enligt den svenska förvaltningsmodellen ska myndigheterna själva avgöra hur detta ska genomföras. Verksamheten ska vara effektiv och ska vidare kännetecknas av hög produktivitet, rättssäkerhet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv. Det finns ett antal problem med dagens styrning av statsförvaltningen och denna bok syftar till att belysa några av dessa samt att utveckla en teoretisk referensram kring styrning och effektivitet i statliga myndigheter. En genomgående ambition i boken är att problematisera effektivitetsmätningens roll utifrån ett vidare perspektiv. Mål- och resultatstyrning ställs i relation till andra styrsystem. Dessutom belyses de sociala och politiska processer som omger effektivitetsmätningens utveckling i komplexa verksamheter, där ett flertal intressenter ställer legitima krav på organisationen. Målgrupper Boken riktar sig till forskare och studenter i företagsekonomi och närliggande ämnen och kan med fördel användas på kandidat- och magisterkurser i ekonomistyrning. Den är vidare lämplig att användas i utbildningssammanhang inom statliga myndigheter, politiska och fackliga organisationer samt inom regeringskansliet. 279 sidor 2006 ISBN Art.nr 32191

17 ekonomistyrning 15 Lindvall, Jan Verksamhetsstyrning Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning För att kunna möta den allt högre förändringstakten i vår omvärld behöver företag och andra organisationer vidareutveckla sin traditionella verksamhetsstyrning. Författaren redogör för en ny typ av styrning som möjliggör bättre insyn i verksamheten, som bättre understödjer det arbete som utförs och som dessutom motiverar medarbetarna. Boken vänder sig till praktiskt verksamma med intresse för styrfrågor. Boken är dessutom lämplig på fördjupningskurser vid universitet och högskolor. 314 s 2001 ISBN Art.nr 7059 Edlund, Per-Olov m.fl. Beslutsmodeller redskap för ekonomisk argumentation Beslutsmodeller är goda redskap för ekonomisk argumentation. Var och en som behöver kunna tala för eller emot olika förslag till beslut borde därför ha intresse av att studera beslutsmodeller. Detta är en väl beprövad lärobok avsedd för högskolans grundutbildning. Den lämpar sig även för självstudier och internutbildningar i företag. Kompletterande material på webbsidan Huvudbok 435 s 4 uppl ISBN Art.nr 4409 Övningsbok 189 s 3 uppl ISBN Art.nr 4410 Brorström, Björn m.fl. Förvaltningsekonomi Författarna förmedlar kunskaper om de offentliga organisationerna och presenterar de modeller och metoder som tilllämpas i dag. I boken ges en samlad bild av ämnet förvaltningsekonomi. Denna andra upplaga har kompletterats med förändringar i lagstiftning och praxisutveckling samt i övrigt uppdaterats med aktuella faktauppgifter. Boken passar som huvudbok inom grundkurser och fördjupningskurser om den offentliga sektorns ekonomi och organisation. 504 s 2 uppl ISBN Art.nr 7026 Greve, Jan Budget Företagets budget kan fungera som ett administrativt hjälpmedel. Genom budgeten klargörs ansvarsområden, delmål formuleras och ansvarigas prestationer följs upp och värderas. Den här boken handlar om budgetfunktionerna planering och ansvarsstyrning. Boken är främst avsedd för grundläggande kurser i ekonomistyrning på akademisk nivå. Några förkunskaper i ekonomistyrning behövs ej. Boken kan med fördel även läsas av praktiskt verksamma ekonomer. 239 s 1996 ISBN Art.nr 6300 Lantz, Björn Operativ verksamhetsstyrning Alla typer av vinstdrivande företag, oavsett bransch, produkt eller kundtyp bedriver operativ verksamhet i form av aktiviteter med syfte att skapa förädlingsvärde. Björn Lantz inleder denna bok med att generellt modellera begreppet operativ verksamhet och dess sammanhang. Rationell styrning kräver olika slag av intern och extern information, och i de första kapitlen diskuteras metoder och modeller för anskaffning av relevant information. Lång- och kortsiktiga styrproblem Styrproblem i operativ verksamhet i sig finns på både lång- och kortsiktig nivå. I boken diskuteras dessa problem, och principer för hur de kan lösas på ett effektivt sätt tas upp. Exempel på långsiktiga sådana problemområden i boken är kapacitetsplanering och projektstyrning. Lagerstyrning och schemaläggning i vid bemärkelse är viktiga kortsiktiga styrproblem som också diskuteras. Målgrupp Boken är främst avsedd att ingå i en akademisk kurs i företagsekonomi eller industriell ekonomi där kvantitativa metoder introduceras som styrverktyg i företag och organisationer. Inga särskilda förkunskaper i matematik utöver gymnasiets kurs C krävs för att kunna ta till sig innehållet. Övningsbok Syftet med övningsboken är att komplettera huvudboken med övningar och tanken är att de både böckerna skall fungera som fullständig kurslitteratur på en introducerande kurs i verksamhetsstyrning. Sist i övningsboken finns facit och fullständiga lösningar, vilket gör boken lämplig även för självstudier. Huvudbok 350 s 2003 ISBN Art.nr Övningsbok 159 s 2 uppl ISBN Art.nr 31629

18 16 ekonomistyrning Olsson, Ulf E (red.) Kalkylering för produkter och investeringar Denna bok ger en introduktion till centrala begrepp och samband inom kalkylområdet. Författarna försöker skapa förståelse för hur intäkter och kostnader skall sammanställas i skilda typer av beslutssituationer, för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna mäta det enskilda beslutets lönsamhet. En teoretisk modell introduceras som sedan utvecklas för praktiska tillämpningar i produktkalkylering, investeringskalkylering, projektkalkylering och prissättning i olika konkurrenssituationer. Breddat perspektivet I denna tredje upplaga har författarna breddat perspektivet och beskriver hur olika affärsmodeller påverkar kalkylernas funktion och utformning. Kalkylexemplen i boken har anpassats så att de illustrerar olika typer av företag. Boken kan användas vid grundläggande kurser i kalkylering vid universitet och högskola och vid företagsintern utbildning. Övningsbok Som komplement till boken finns en övningsbok med samma titel. Denna syftar i första hand till att komplettera läroboken, men den kan även användas fristående. Bokens övningar ger både en lättförståelig introduktion av ämnesområdet, och möjligheter till fördjupning av olika delavsnitt. Övningarna är därför av varierande svårighetsgrad och omfattning. I övningarna behandlas förutom traditionella produktkalkyler också ABCkalkyler, kalkyler för prissättningsbeslut, resultatanalyser samt investerings- och projektbedömning. Huvudbok 268 s 3 uppl ISBN Art.nr 4809 Övningsbok 243 s 3 uppl ISBN Art.nr 4813 Yard, Stefan Kalkyler för investeringar och verksamheter Boken innehåller en genomgång av investeringskalkylering i komplexa beslutssituationer. Den är praktiskt inriktad med många utförliga räkneexempel och förutsätter vissa grundkunskaper om investeringskalkylering. I denna andra upplaga är kopplingen mellan investering och finansiering tydligare och den innehåller fler verklighetsanknytna exempel. Boken är främst avsedd att användas på akademiska kurser i företagsekonomi på B- nivå vid högskola och universitet. 270 s 2 uppl ISBN Art.nr 3464 Yard, Stefan Kreditkalkyler I boken behandlas egenskaper hos olika kredittyper och olika mått som är användbara vid jämförelser av krediter. Författaren ger också en utförlig analys av hur man gör korrekta beräkningar av ränteskillnadsersättning, RSE, vid förtida återbetalning av lån med bunden ränta. Även om boken innehåller mycket av formell analys och härledningar är framställningen konkret med många detaljerade exempel. Boken vänder sig till ekonomer och ekonomistudenter på högskolenivå. Den bör också vara av intresse för kreditansvariga banktjänstemän och för konsumentrådgivare. 225 s 2 uppl ISBN Art.nr3937 Andersson, Göran Kalkyler som beslutsunderlag I boken ges en enkel och kortfattad introduktion i företagsekonomisk produktkalkylering samt investeringsbedömning. Boken har under många år använts vid flera universitet, högskolor och studieförbund samt vid företagsinterna kurser. Boken är också mycket lämplig vid självstudier. Stor vikt har lagts vid den pedagogiska utformningen. Kalkyleringen sätts in i ett större sammanhang och det framhålls att kalkyler endast bör utgöra en del av beslutsunderlaget. Många övningsexempel I boken demonstreras löpande hur man löser olika kalkylproblem. I slutet av varje kapitel finns det diskussions- och arbetsuppgifter samt många övningsexempel för läsarens egen träning. Svar till övningsexemplen finns i slutet av boken och lösningsförslag finns i en separat bok. Huvudbok 310 s 5 uppl ISBN Art.nr 4350 Lösningar 80 s 5 uppl ISBN Art.nr 4362 Nyhetsbrev Prenumerera kostnadsfritt på våra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post.

19 ekonomistyrning 17 Andersson, G Larsson, R G Gränslöst värdeskapande Strategisk ekonomistyrning vid konfigurering av värdesystem Det blir allt vanligare att företag utvecklar nära relationer med kunder och leverantörer. Gränserna mellan företag försvinner och det är inte självklart vilket företag som skall utföra vilken aktivitet. Hög konkurrenskraft kräver fokus på allt värdeskapande i hela värdesystemet. Konfigureringen har stor betydelse för värdeskapandets effektivitet. och anger dels vilka aktiviteter som skall utföras för en produkt, dels vilka företag som skall utföra dem. 276 s 2006 ISBN Art.nr Mer information på webben För att se t.ex. bokens innehållsförteckning och baksidestext, använd följande adress: Ersätt XXXXX med bokens artikelnummer så kommer du till bokens egen sida på vår webbplats. Macheridis, Nikos (red.) Ekonomiska perspektiv på projekt I dag ställs allt större krav på ett projekts ekonomiska aspekter. Detta gäller både då kostnader uppmärksammas på en operationell nivå och när man på ledningsnivå lägger fokus på ekonomins betydelse som underlag för projektledning. I boken diskuteras projektkalkylering, investeringsbeslut i projekt och projektfinansiering. I syfte att lägga ett ledningsperspektiv på de ekonomiska aspekterna behandlas nyckeltal och kunskapskapital i projekt samt styrning av projekt med hjälp av balanserat styrkort och projektrevision. Boken vänder sig till såväl studerande inom universitet och högskolor som till yrkesverksamma. Läsaren bör ha grundläggande kunskaper om projekt och projektledning. 196 s 2005 ISBN Art.nr Ax, C Ask, U Cost Management Produktkalkylering och ekonomistyrning under utveckling 214 s 1995 ISBN Art.nr 3994 Bergkvist, H Åkesson, J Övningar i ekonomistyrning 111 s 1998 ISBN Art.nr 6821 Brorström, B Fihn, G Ekonomi i kommuner och landsting grundläggande metoder och modeller i bokföring och bokslut 76 s 1992 ISBN Art.nr 356 Prenkert, Tomas Redovisning för intern styrning med uppgifter och lösningsförslag Boken ger läsaren förståelse för hur ett företags internredovisning kan utformas. Den är främst avsedd att användas i grundutbildningen på högskolenivå. Delar av boken kan användas på fördjupningsnivå. Den är också intressant för yrkesverksamma ekonomer. Till huvudboken hör en övningsbok med kommmenterade lösningsförslag. 177 s 1997 ISBN Art.nr 4407 Lönnqvist, R Lind, J Internredovisning och prestationsmätning 217 s 2 uppl 1998 ISBN Art.nr 4810 Lönnqvist, Rune Internredovisning Övningsbok 148 s 1994 ISBN Art.nr 4811 Löfsten, Hans Investeringsprocessen Kalkyler, strategier och finansiering 265 s 2002 ISBN Art.nr 6918 Kundtjänst Telefon Fax

20 18 finansiering NY UPPLAGA KOMMANDE Hansson Sigurd, m.fl. Företags- och räkenskapsanalys I denna grundläggande lärobok behandlas olika metoder som kan användas vid företags- och räkenskapsanalys. Bokens tyngdpunkt ligger på räkenskapsanalys, med vilket författarna avser bearbetning av årsredovisningar och delårsrapporter så att de bättre lämpar sig som beslutsunderlag i olika situationer. I denna tionde upplaga har utvecklingen av regler, normer och praxis inom redovisningsområdet beaktats. Vidare har hänsyn tagits till ny aktiebolagslag och till vissa förändringar inom beskattning. Ett avsnitt har lagts till om nya och aktuella alternativa resultatmått med anknytning till kassaflöde (EBITDA m.fl.) och därtill hörande nyckeltal. Uppdatering har gjorts i fråga om viss företags- och nyckeltalsstatistik. Boken är avsedd att användas på grundläggande utbildningar inom redovisnings- och finansieringsområdet. Författarna är verksamma som lärare och forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 273 s 2006 ISBN Art.nr 4001 Falkman, Pär m.fl. Finansieringsanalys En introduktion till kassaflödesredovisning samt övningar med lösningar I boken identifieras de centrala val som måste göras när en finansieringsanalys upprättas. Här beskrivs de steg som ingår när en finansieringsanalys upprättas, samt förklaringar till vad varje steg innebär. Boken vänder sig till högskolestudenter på grundnivå i företagsekonomi men kan också vara användbar för andra som vill lära sig läsa och upprätta en finansieringsanalys. Boken förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i redovisning. 93 sidor 1998 ISBN Art.nr 6743 Larsson, C-G Hammarlund, L F Cash Management för företag Denna bok fyller ett behov som handbok i Cash Management för personal vid företagens ekonomi- och finansavdelningar. Den är också avsedd att användas som kursbok vid universitet, högskolor och andra postgymnasiala utbildningar. Två nya kapitel, om Internetbanker och kortbetalning, har tillkommit. 192 s 9 uppl ISBN Art.nr 4347 Gavelin, L Sjöberg, E Finansiell ekonomi i praktiken De finansiella marknaderna spelar en allt mer framträdande roll i samhället. Information om aktier och placeringar tar ett växande utrymme i nyhetsflödet och förekommer numera även på kvällspressens löpsedlar. Avgiftsbestämda tjänstepensioner innebär att enskilda löntagare förväntas välja bland tillgängliga placeringsalternativ. Inom den statliga premiepensionen är utrymmet för goda - och mindre goda - val mycket stort. Finansiell ekonomi ger verktygen för att förstå och analysera området finansiella placeringar som beskrivs utförligt i denna bok. Viktiga begrepp och synsätt introduceras och förklaras från grunden. Sambandet mellan teori och praktik är centralt för framställningen. Viktiga resultat belyses med hjälp av praktiska exempel och resonemang. Exempel på frågeställningar: Vad påverkar prissättningen, och därmed avkastning och risk, för olika finansiella instrument? Bra och systematiska val av finansiella placeringar måste vara framåtsyftande, vad innebär det i praktiken? Vilka psykologiska faktorer försvårar rationella placeringsbeslut och hur kan man tänka för att mildra konsekvenserna? Målgrupp Boken riktar sig till anställda inom den finansiella sektorn och är även lämplig för grundutbildning i finansiell ekonomi vid universitet och högskolor. Materialet har med stor framgång använts i samband med utbildning av finansiella rådgivare i svenska banker och andra finansinstitut. Kommande 2007 ISBN Art.nr 32785

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A 2 0 0 6 Företagsekonomi Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN Företag och Marknad I Business and Market I Kurskod FE4001 Beslutsdatum 2008-09-02 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-09-02 Undervisningsspråk

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. 1(7 ) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA330 Dnr EHVd 2004:35 Beslutsdatum 2004-09-06 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi, allmän kurs Business Administration, General Course Svenska

Läs mer

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande:

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande: 1(7) Kursplan Ekonomihögskolan FEN305 Dnr EHVd 2006:19 Beslutsdatum 2006-06-26 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företag och Marknad I Business and Market I Svenska Företagsekonomi Poängtal 20

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning KURSPLAN AUKTORISATIONSUTBILDNING STEG 2 EXTERN REDOVISNING MOTSVARANDE 10 HP SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning LÄRANDEMÅL efter genomgången kurs ska följande

Läs mer

Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, Distance, 30 Credits

Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, Distance, 30 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2012 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kursplan. Kalkylering och internredovisning. Cost Accounting, Basic Course. Företagsekonomi. Målet för kursen är att ge de studerande:

Kursplan. Kalkylering och internredovisning. Cost Accounting, Basic Course. Företagsekonomi. Målet för kursen är att ge de studerande: 1(2) Kursplan Dnr EHVd 2000:41 Beslutsdatum 2000-06-06 Engelsk benämning Ämne Cost Accounting, Basic Course Företagsekonomi Nivå 1-20 Kursplanen gäller från 2000-07-01 Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course,

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course KURSPLAN FEG100 FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course Grundnivå 1. Beslut om inrättande av kursen samt fastställande av kursplan Kursplanen är godkänd

Läs mer

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i löpande redovisning och bokslut. Den utvecklar förmågan att använda ändamålsenlig redovisning

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Faktaboken. Lägg till följande på sidan 160 i faktarutan om Progressiv avskrivning. Progressiv avskrivning (progressive balance depreciation)

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2016 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi C, Externredovisning i bolag och

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER KAPITELNAMN FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER EKONOMIKURSER FÖR ICKE-EKONOMER Allmän Företagsekonomisk Kurs Företaget i samhället Redovisning & analys Aktier & finansiella instrument Ekonomiska kalkyler

Läs mer

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att:

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att: Ekonomihögskolan FEKA90, Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi, 30 högskolepoäng Business Administration: Introductory Course in Business Administration, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017 Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter 2017 K2 K3 Hur K3 1 och K2 2 förhåller sig till varandra Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär att man jämför regelverken

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course KURSPLAN FEG100 FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course Grundnivå 1. Beslut om inrättande av kursen samt fastställande av kursplan Kursplanen är godkänd

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se REDOVISNINGSKONSULT En 3,5 årig redovisningskonsultutbildning på distans där Du kan kombinera studier med förvärvsarbete. Du kan välja att läsa hela utbildningen eller enstaka kurser. För varje delkurs

Läs mer

Företagsekonomi B, Affärsutveckling, 30 högskolepoäng Business Administration, Business Development, Intermediate Course, 30 Credits

Företagsekonomi B, Affärsutveckling, 30 högskolepoäng Business Administration, Business Development, Intermediate Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi B, Affärsutveckling, 30 högskolepoäng Business Administration, Business Development, Intermediate Course, 30 Credits Kurskod: FÖ2006

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 10 Koncernredovisning 6 IAS 1

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Dnr EHVd 2000:48 Beslutsdatum 2000-06-06 Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, Drury, C Management & Cost Accounting 0 Hansson, S Nilsson, S-Å Produktkalkylering, Liber 246 m fl Redovisning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH46, Företagsekonomi: Ledarskap och change management, 7,5 högskolepoäng Business Administration: Leadership and Change Management, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG Ekonomiassistent I företagsekonomi, bokföring & lön Ekonomiassistent II bokslut, lön, Excel & budget Ekonomiassistenten har en nyckelroll

Läs mer

Studieanvisningar för. Grundläggande företagsekonomi HT2011

Studieanvisningar för. Grundläggande företagsekonomi HT2011 Studieanvisningar för Grundläggande företagsekonomi HT2011 Välkomna! Välkomna till kursen Företagsekonomins grunder vid Karlstads universitet. Företagsekonomi är en kunskap som är viktigt att ha nästan

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2011-10-27 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-4690 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i regler

Läs mer

Pedagogiskt Forum Skatt - PFS

Pedagogiskt Forum Skatt - PFS Pedagogiskt Forum Skatt - PFS Advokatfirman Forssén AB Skatterätt i allmänhet 001Grön. IMPAKT studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt. Utgiven 2015-04-22, 135 sidor. Notera:

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya 1(3) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD310 Dnr EHV 0:51 Beslutsdatum 0-04-13 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Enterprising and Business Development

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Kursplan. Kursen ingår i sociala omsorgsprogrammet. Antagen till sociala omsorgsprogrammet

Kursplan. Kursen ingår i sociala omsorgsprogrammet. Antagen till sociala omsorgsprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAA442 Dnr 0638730VH95087 Beslutsdatum 1996-10-20 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Ekonomi Economics Företagsekonomi Nivå 1-20

Läs mer

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet 7,5 poäng översiktskurs anordnad av Linköpings universitet för chefer inom vård och omsorg Kurspresentation Att leda och planera en komplex verksamhet som vård

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Ledning. av företag och förvaltningar. Rolf Lind och Anders Ivarsson Westerberg (red.) Fjärde upplagan FORMER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRING SNS FÖRLAG

Ledning. av företag och förvaltningar. Rolf Lind och Anders Ivarsson Westerberg (red.) Fjärde upplagan FORMER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRING SNS FÖRLAG Ledning av företag och förvaltningar FORMER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRING Rolf Lind och Anders Ivarsson Westerberg (red.) * Fjärde upplagan SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Dnr EHVd 1999:55 Beslutsdatum 1999-09-27 Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, 1991 200 Hansson, S Nilsson, S-Å Produktkalkylering, Liber, 1988 246 Redovisning för intern styrning, Studentlitteratur,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år!

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! 10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Redovisningsassistent Controller Mycket bra kurs som varvade teori

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Företagsekonomi och nationalekonomi

Företagsekonomi och nationalekonomi UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Företagsekonomi och nationalekonomi 2010 Kurslitteraturpriset 2009 till Mossberg och Sundström Vi har det vinnande bidraget Marknadsföringsboken NYHETSKATALOG Senaste nytt från

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

FEA405, Extern redovisning, magisterkurs, 15,0 högskolepoäng Financial Accounting, Master Course, 15.0 higher education credits

FEA405, Extern redovisning, magisterkurs, 15,0 högskolepoäng Financial Accounting, Master Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEA405, Extern redovisning, magisterkurs, 15,0 högskolepoäng Financial Accounting, Master Course, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle LINKÖPINGS UNIVERSITET Uppdaterad: 2014-09-08 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Statsvetenskap 3 Lisa Hansson (lisa.hansson@liu.se) Offentlig politik

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige FAR Akademi utbildningar hösten 2012 KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige Kursöversikt hösten 2012 Bokslutsredovisning Ort Maj Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1919-15 Lokal examensbeskrivning Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business and Economics Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse om

Läs mer

Värdeskapande i hälso- och sjukvård

Värdeskapande i hälso- och sjukvård Öppna Program Public and Health Värdeskapande i hälso- och sjukvård Genom möte mellan alla aktörer som samverkar runt varje patient. Din profil Programmet är framtaget för personer som inom sina respektive

Läs mer

Går det som det ska eller blir det som det blir?

Går det som det ska eller blir det som det blir? Går det som det ska eller blir det som det blir? Styr du ekonomin eller styr ekonomin dig och ditt företag? Det är kanske dags att fundera över hur du vill att det ska vara? Alla beslut du tar får ekonomiska

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp)

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) GEMA40 Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) Agenda 2009-01-27 1. Kursintroduktion & affärsplanen 2. Gruppindelning 3. Utdelning av PM-uppgift 1 4. Diskussion av gruppernas affärsidéer SMP 2006-07-01

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Nationalekonomins grunder SNS Förlag

Nationalekonomins grunder SNS Förlag b j ö r n e l s ä s s e r Nationalekonomins grunder SNS Förlag Nationalekonomi - inlaga.indd 3 11-06-17 16.49.14 SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08 507 025 00 Fax: 08 507 025 25 info@sns.se

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer