Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen."

Transkript

1 Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Närvarande: Henrik Wolff (ordförande) Maria Björnberg Enckell Monica Martens-Seppelin Samuel Reuter Anställda: Jessica Lerche (sekr.) Karl Norrbom Luckans styrelsemöte Tid: kl Plats: Luckan, Verandan 1

2 PROTOKOLL MARS Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet kl Mötets laglighet och beslutförhet konstateras Beslut: Mötet konstaterades vara beslutsfört. 3. Godkännande av föredragningslistan Beslut: Mötet godkände föredragningslistan. 4. Konstaterande av senaste mötesprotokoll ( ) Beslut: Mötet konstaterade föregående mötesprotokoll. 5. Val av protokolljusterare Beslut: Till protokolljusterare valdes Samuel Reuter och Monica Martens-Seppelin. 6. Inlämnade ansökningar - För hobbyverksamhet för barn och unga inom kultur och konst, Luckorna i Helsingfors, Borgå, Raseborg och Kyrkslätt, ELY-centralen e - Kulturbryggan (Kultur ger välfärdsprogrammet), kulturverksamhet för barn med funktionshinder samt för invandrare, UKM, statsunderstöd, e - Studieresa till Sverige för ungdomsarbetare, Kulturfonden Sverige-Finland, 2970e - SFV, verksamhetsbidrag 2011, e - Stiftelsen Tre smeder, verksamhetsbidrag 2011, e - Sps Grankulla-Esbo, vidareutveckling av Luckan diplom, uppbyggande av svensk företagsportal, (samarbete med Företagarna i Finland, Södra Finlands företagarförening, Handelsgillet, Diffen, YH Arcada m.fl.), e (samma summa söks även från ELY) Luckan har erhållit följande bidrag: - för sin integrations- och lågtröskelverksamhet, RAY e ( se bilaga ärende 6, hur verksamheten fortskrider) - ungdomsverksamhet och program, Brobergska stiftelsen, 3000e - Arbetets vänner 2011, verksamhetsunderstöd, 3000e (nytt) Situation Älven (ESF): VL har varit i kontakt med ELY- centralens inspektör Marica Lindroth (Lappland)som beredde älven. Hon föreslog att Luckan skulle inhibera sin ansökan på EURA och lämna in en ny anhållan under våren. Detta för att kunna lämna in en reviderad ny ansökan, vilket annars inte vore möjligt. VL förde ett långt samtal med Lindroth och redde upp vissa begreppsliga missförstånd och noterade hennes hälsningar för förbättringar. Det var uppenbart att de rådande svenska institutionerna som omnämns som samarbetspartners i ansökan och ansökans finlandssvenska karaktär vad gäller behov och särart har vållat bekymmer och missförstånd. Utvärderingen i form 2

3 av poängsättningen av ansökan har väckt frågetecken hos undertecknad eftersom vi fick höga poäng vid frågeställningar då vi borde ha fått låga och vice versa Helt klart att mottagaren inte förstått vilken typ av förening och institution Luckan/Luckorna är inom SF och dess roll som tredje sektor koordinator. Vi gör ett nytt försök och lämnar in en reviderad anhållan under våren då programmet öppnas. VL träffar Berndt Arell och Nina af Hällström från UKM för att diskutera lösningsmodeller för att klara av den kommunala andelen som krävs vara minst 15%. Situation delaktig i Finland I februari erhölls beskedet om att fyra svenska projekt erhållits finansiering inom delaktig i Finland, Raseborg, Vasa, Sydösterbotten samt huvudstadsregionen. I huvudstadsregionen står Hesa Arbis som huvudman och har beviljats summan e för Projektet ör treårigt och man kan vid behov erhålla mer finansiering om det förefaller motiverat. Arbis svenska projekt hade en budget ursprungligen om e per år, men summan skars ned av Hesa stads tjänstemän. Luckan kommer att ha en central roll inom projektet, såsom medlem i styrgrupp m.m. En viktig tyngdpunkt från finansiärernas sida är att de svenska projekten aktivt bör samarbeta.. VL har ett möte med Gunborg Gayer 4.3 och ger närmare information om mötets utfall under styrelsemötet. Beslut: Ärendena antecknades för kännedom 7. Personalärenden Beslut: Mötet beslöt enligt förslag 8. Preliminärt bokslut Ekonom Pia Sevón presenterar under mötet. Beslut: Mötet antecknade informationen för kännedom och återkommer till ärendet under följande möte. 9. Information om kulturforum, kulturpost Informatör Greta Storlund informerar under mötet. Kulturpost.fi Kulturpost.fi är en e-posttjänst som är utarbetad för att betjäna Produforumsprojektens, Luckans personal och Produforums aktörers utskick av information till olika målgrupper. Betaversionen av Kulturpost.fi öppnades 1.2 med utskick till alla e-postadresser som finns i Produforums register. Allmänheten kan prenumerera på information om olika konstbranscher från e- posttjänstens sida på webben. Handledning av aktörer och projektpersonal har getts i Borgå, Helsingfors, Jakobstad, Raseborg och Vasa och handledning ges under våren av den informatören i Produforum riks och Nyland. Efter den inledande perioden övergår ansvaret av handledningen till de anställda inom produforumregionerna. Kulturforum.fi 3

4 Med finansiering från Produforums riksomfattande projekt och delvis från Produforum Nyland samt med Luckans finansiering från UKM skapas ett forum på webben som presenterar konst och kultur på svenska i Finland. Konstnärer och kulturaktörer kan länka sina hemsidor till forumet och utöver det kan de få synlighet med aktuella presentationer i text, bild och video om aktuella evenemang, produkter och tjänster. En första demoversion öppnas för allmänheten för kommentarer under en period av 1,5 veckor. I slutet av maj öppnas webbtjänsten för allmänheten Beslut: Ärendet behandlades innan det officiella styrelsemötet. Mötet antecknade informationen för kännedom. 10. Produforum lägersrapport och kommunala andelar Rapportering Statistikrapporterna för juli-dec 2010 och mellanrapporten för 2010 är inlämnad i februari till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland (riks) och i Nyland (Pf Nyland), som är projektens administrerande myndigheter. Utbetalningsansökningarna är gjorda för nov-dec 2010 och omfattar euro för Pf riks och e för Pf Nyland. Vi väntar ännu på granskarnas godkännande och utbetalning av medel för period 2 (majaug) och period 3 (sept-okt) för Pf riks under Alla dokument är levererade till dem, och projektchefen har varit i kontakt på styrgruppens begäran och bett dem skynda på behandlingen. Finansiering Projektet Produforum riks nya ansökan gällande verksamhet under har fått klartecken för preciserande diskussioner. Det innebär att projektet beviljas finansiering och att justeringar kan ske efter diskussion med NTM-centralen i april. Dethär är jättebra, eftersom projektet stöder de regionala projekten, som i nuläge har finansiering för längre tid är riksprojektet. Uppdatering av läget gällande de kommunala andelarna för Pf riks och Pf Nyland under 2011 och 2012: De kommunala andelarna år 2011 är för övrigt klara, men förhandlingar förs under mars med kommunerna i östra Nyland och med Juthbacka kulturcentral gällande Österbotten (för detaljer, se nedan). De kommunala andelarna som projekten bör nå upp till år 2011 är sammanlagt e. Nu har vi e tryggat för i år, dvs. endast 2 067e fattas, så verksamheten är tyggad för För 2012 är de uppskattade kommunala A-andelarna för Produforum riks och Nyland totalt euro. Situationen gällande de kommunala andelarna är fortfarande delvis oklara för 2012, vilket finansiärerna är medvetna om. Den kommunala fördelningen är följande: - Esbo stad 8000e/år, tryggat tom Helsingfors stad e/år ok för 2011, ny ansökan lämnas in för Raseborg, 5000e /år, tryggat tom Östra Nyland via utvecklingscentralen Posintra, 7000e för 2011 (De betalar 7000e mindre än planerat för 2011, pga Borgå stads dåliga finansiella läga. Finansieringen är ännu öppen för 2012 pga av förändringar vad gäller nedläggning av östra Nylands förbund. Lovisa ställer sig mycket positivt till medfinansiering, ansökan inlämnas. Möten med Borgå och Sibbo hålls i mars.) - Vanda stad, 3000 euro för 2011 ansökt och torde gå igenom. Ny ansökan lämnas in för Hangö stad, 1000e/år tryggat tom Avtal är gjort gällande riks andel från Åboland med Sydkustens landskapsförbund, 700e för Avtal med Juthbacka kulturcentrum görs i mars gällande 700e för Pf riks under Kyrkslätt stad och Grankulla stad, tidigast frigörs medel Överförda kommunala medel från e 4

5 Verksamhet Pf riks Statistik Pf riks Under 2010 har projektet haft 113 nya deltagare av vilka 85 är kvinnor. 31 nya organisationer och 6 nya företag har deltagit i verksamheten. Pf Nyland Under 2010 har projektet haft 603 nya deltagare av vilka 499 är kvinnor. 10 nya organisationer och företag har deltagit i verksamheten. Kulturpost För att underlätta hantering och systematisering av Produforumnätverkets samlade kontaktuppgifter som kontinuerligt växer i takt med nya evenemang, nya aktörer och regioner, startade projektet under verksamhetsåret planeringen av en e-posttjänst som förutom projektpersonalen också kan betjäna projektets huvudman och kulturnätverkets aktörer. E-posttjänsten Kulturpost öppnades i februari 2011 och informatören handleder som bäst aktörer och projektpersonal i hela Svenskfinland i användandet av verktyget. Kulturforum En ingångssida för kulturen på svenska i Finland utvecklas inom projektet och går under namnet Kulturforum. Målet med Kulturforum är att främja marknadsföring och erbjuda kompeteneshöjande tjänster för kulturfältet. Den innehållsliga planeringen startade under verksamhetsåret genom kontakter och möten med intresse- och branschorganisationer på kulturfältet för att anlita deras kompetens och informera om den kommande tjänsten på webben som planeras att öppnas i maj Seminarium Projektets seminarium Symbionter och mutualister ordnades som ett gemensamt seminarium för alla regioner. Tema var att bredda sitt professionella nätverk och presentationerna behandlade gränsöverskridande samarbete, freelanceproducentens vardag, social interaktion i ett nordiskt perspektiv och Sverigefinskt nätverkande ur ett minoritetsperspektiv. Dagen avslutades med en gemnsam nätverksträff och julfest med Oblivias performansseminarium, Luckans personal och andra samarbetsparter. Synergi med andra projekt Produforum är i dialog med framtidsprojektet Tuottaja2020/Producent2020 eftersom projektledaren är medlem i Producent 2020 styrgrupp och projektforskaren medverkar i projektet. Under hösten 2010 beslöts att projektforskaren använder Produforum som fallstudie i Producent Synergin är stor, eftersom Produforum har nytta av Producent 2020 kompetens i framtidsarbetet och Producent 2020 får intressant material om finlandssvenska kulturnätverk. ekompetensportfolio Projektforskaren har planerat och handleder en e-kompetensportfolioprocess. Målsättningen för e- kompetensportfolioprocessen är identifiering av den egna unika kompetensen, utvärdering av sin verksamhet och dialogen med andra. En del av det färdiga materialet kan användas i Kulturforumet i marknadsföringssyfte. Bloggen är i första hand riktad till portfoliogruppen som träffas några gången i månaden i Helsingfors, men samtidigt fungerar det som en dokumentation och möjliggör också andra att följa med verksamheten. Diskussionen är öppen för alla, men deltagarnas portfolion finns bakom lösenord. Planeringen av motsvarande e-kompetensportfolioprosesser inom Produforum Åboland och Produforum Österbotten pågår. Framtidsverkstäder Projektforskaren har bearbetat ett koncept för framtidsverkstäder. Samma arbetsmodell används i projektet Producent I februari ordnades den första framtidsverkstaden i en seria av tre för Produforum Nyland, med sikte på att formulera framtidsscenarier för Produfrumverksamhet i regionen också efter att projektfinansieringen tagit slut. 5

6 Metod för självutvärdering Projektforskaren har bearbetat självutvärderingsmodell som nu kan genomföras i alla Produforumprojekt. Modellen för självutvärderingsprocessen planerades vidare med hjälp av projektledardagarna i Vasa där vi beslöt att anlita ett konsultföretag Creadora för utvecklingen av den sista fasen av självutvärderingen. Första mötet med Päivi Korpela (Creadora) hölls i december och arbetet fortsätter våren Verksamhet Pf Nyland Produforum Nyland har fortsättningsvis aktivt skapat nya kontakter till fria kulturaktörer i hela regionen och utgående från de lokala förutsättningarna som i någon mån skiljer sig från varandra. I östra Nyland har nätverket på allvar kunnat byggas från hösten då den i Borgå stationerade projektkoordinatorn inledde sitt arbete. Projektet arbetar för att skapa träffpunkter och mötesplatser för kultur- och konstaktörer i form av öppna seminarier, konstnärliga bollplank, kulturkaféer mm Projektets personal har inriktat sig på att förankra och utveckla Produforum-modellen genom aktiv intensiv kommunikation med finansiärernas representanter, tjänstemän och förtroendevalda och vid drygt 60 olika tillfällen presenterat projektet offentligt eller på annat sätt. Hur projektets målsättningar uppfylls Projektet fokuserar på att dokumentera utvecklade och kvalitetssäkrade arbetsformer, att de blir väl förankrade bland aktörer och att etablerade nätverk får livskraftiga plattformar. Genom dessa åtgärder kommer projektet Produforum Nyland att kunna uppvisa påvisbara, kvantitativa och kvalitativa resultat. Detta kopplar direkt till det arbete som inletts (framtidsverkstäderna) för att säkra att de erfarenheter, utvecklade arbetsmetoder, uppbyggda nätverk mm som projektet producerar lever vidare också efter att projektets verksamhetsperiod gått ut. Temana för producentverkstäderna, seminarierna och andra kompetenshöjande insatser fastställs utifrån projektets målsättningar och i organiserat planeringsarbete med aktörer och samarbetspartners (seminarieplaneringsgrupper och aktörsmöten). Aktörsmöten ordnas regelbundet i huvudstadsregionen, västra och östra Nyland. Under 2010 cirka 50 sådana möten ordnats. De är upplagda enligt en fast modell som fokuserar på (1) att deltagande aktörer utbyter information om vad som är aktuellt. var och hur ny information och kunskap kan inhämtas och vilka möjligheter som kan finnas till samverkan och (2) projektledningen fångar upp utvecklingsidéer, nya tankar, olika initiativ till verkstäder och seminarier och (3) information och kunskapsöverföring från projektpersonal, aktörer och ibland inbjudna sakkunniga. Producentverkstäder, seminarier och kulturfabriker har under 2010 förverkligats i hela Nyland, totalt 30 och vad gäller barnkultur även i Åbo och Vasa Producentverkstäder, exempel: Kulturfabriken, (ett flertal), Kreativ verkstad för pedagoger inom skola och daghem, Hur skriva en bra ansökan (ett flertal), Marknadsföring och Kreativitet Barnkulturforum (ett flertal), Kulturföretagande, Sponsorering, E-portfolieverkstäder (en serie, tre verkstäder under 3010, fortsätter våren 2011) Seminarier under 2010: Från puppa till fjäril - Den konstnärliga processen, Produktionslabyrinten, Kulturens verktygsback (Praktiska verktyg för kulturaktören), Prislapp på kultur?, Andlighet och kultur, Barnkulturseminarium "Vem leker med vem?" Kulturfabriken är ett koncept som skapats för att skapa flera arbetsmöjligheter för kulturaktörer och mera kulturstimulans till barn och unga. Våren 2011 kommer projektet att diskutera ett samarbete med Åbo Akademi/Fortbildningscentralen angående konceptet. Konceptet består av tre delar: (1) hur man arbetar med barn och ungdom, i konst och kulturpedagogiskt syfte (2) utbildning i kreativitet för människor i skolvärlden (3) verkstäder som kulturaktörer leder, under handledning, riktade till barn och ungdomsgrupper E-kompetensportfolio 6

7 Produforum Riks har under året drivit ett pilotprojekt för Produforum Nyland där professionella kulturaktörer, studeranden och projektanställda skapar sina unika e-kompetensportfolier. Målsättnigen är att identifiera och synliggöra sina professionella kompetenser för sig själv och andra. Synliggörandet görs via diskussioner, tankekartor, rörelse och teckningar. Målsättningen är att modellen ska kunna spridas vidare av de som nu deltar i processen. Advisory ring En i grunden enkel och användbar metod för brainstorming. En av aktörerna har en mångårig erfarenhet och har använt den i olika, också internationella, sammanhang. Alla anställda i projektet kommer att ha deltagit i en session före utgången av mars Under våren 2011 kommer Advisery Ring att förverkligas i Ekenäs, Helsingfors och Borgå. Målet är att metoden ska accepteras som en enkel och användbar metod för att hitta nya infallsvinklar, förslag till lösningar mm inom konkreta projekt. Handledning Under 2010 har antalet handledningar legat på en konstant hög nivå med toppar då t ex ansökningstider går ut. Handledningarna har i huvudsak gällt information- och marknadsföring, IT och ekonomi. Handledning har givits då behovet är specifikt och individuellt och således inte lämpar sig som ämne för t.ex. en producentverkstad. Antalet dokumenterade handledningar under 2010 är drygt 60. Handledningar som gjorts per telefon eller annars inte blivit dokumenterade är uppskattningsvis lika många. Koordinatorn för huvudstadsregionen har aktivt medverkat för att arbeta för den svenska barnkulturen och barnkulturaktörers arbetsmöjligheter, t.ex. genom att sitta i följande arbetsgrupper: UVM, svenskspråkiga barns delaktighet i konst och kultur (Lasten Parlamentti), Sydkustens landskapsförbund, Walhalla, Svenskt filmcentrum, Ordkonstledningsgruppen, arbetsgruppen för svenskspråkig barnkultur i huvudstadsregionen, Esbo stads kulturtjänster Finansiering Se beredningen för Produforum riks Våren 2011 Projektet fokuserar fortsättningsvis på att driva sådan verksamhet som stöder uppfyllandet av de ställda målsättningarna som är att skapa förutsättningar för god marknadsföring skapa förutsättningar för god ekonomihantering skapa förutsättningar för internationellt arbete för kulturaktörerna påverka kulturpolitiskt sprida och implementera Produforummodellen i hela Nyland göra Produforum-modellen bestående i regionen utveckla en smidig projektadministration skapa förutsättningar för att kulturaktörerna kan utveckla sin kompetens. vilket innebär att produktionen av producentverkstäder och seminarier i viss mån ser ut som under Projektet kommer att särskilt koncentrera på kompetensutveckling som stöder Kulturforum, Photoshop, InDesign, produktion av trailers, sociala medier mm och företagande (handledning). Styrgrupper Pf riks styrgrupp, som leds av Nina Gran, sammanträdde 3.2. Styrgruppen behöver kompletteras med kunniga människor som verkligen har intresse av att vara med och skapa nätverk för kulturen i hela Svenskfinland. Förslag från styrelsen mottages gärna. Styrgruppen för Pf Nylan där central för projektet och sammankommer 4-5 gånger per år. Årets fastställda möten: 25.1, 22.3 och 24.5 Förslag: Mötet antecknar lägesrapporten för kännedom och uppmanar projektpersonalen att arbeta för att säkra de kommunala andelarna. Beslut: Mötet beslöt enligt förslag och uttryckte sin uppskattning över den gedigna verksamheten. 7

8 11. Meddelanden - Produforum Nyland höll styrgruppsmöte 25.1, och Produforum riks, 3.2. Produforums alla projektinvolverade träffades för ett stormöte i Tammerfors under rubriken kultur ger välfärd, UKM inbjöd till mål och resultatförhandlingar vad gäller Ung Info, 26.1, VL och Muluken Cederborg deltog - Möte med inspektör från ELY-centralen Michael Mäkelä om Fyrk och samarbete, Nytt samarbetsavtal gjordes med KSF media, 8.2, priserna steg med 10% och var tionde annons är gratis - Luckornas Ung Info personal träffades i Kyrkslätt, 9.2. Beslut att varje medverkande Lucka ung info får 5000e överfört från anslaget som beviljats från UKM år Personalens vintersemester: Anki Hellberg Sågfors och Ann-Jolin Grune håller vintersemester vecka 8, VL håller ledigt Sanna Lindholm hade tjänsteledigt utan lön VL träffade Berndt Arell och Sonja Ollas-Airinen på Kulturfonden för att diskutera principer för EU-finansiering i framtiden, VL deltog i ett vinformationsstillfälle för delaktig i Finlands start på ständerhuset, Luckan står som värd för tredje sektorns ungdomsaktörer för en diskussion under ledning av Helsingfors stads ungdomscentral för att kartlägga intresset för föreningar att ta ansvar för stadens svenska ungdomsarbete, 4.3 (bilaga 11 b) - VL har inbjudits till en diskussion om intressebevakning vad gäller EU projekt av Magma Vi har inbjudit Sari Miettunen från RAY för en diskussion om prioriteringar för verksamhetsstöd för Luckan för framtiden, Luckorna håller följande stormöte i Kristinestad (hela styrelsen är inbjuden), arrangemangen sköts av SÖFUK: - Luckan arrangerar en Tyky- dag för personalen, 3.5 (AV-salen), Luckans personal håller sina sedvanliga planeringsdagar detta år i Ekenäs, Luckan går över till elektroniska nycklar för att förbättra säkerheten, pris 2100e (se bilaga ärende 11 c). - En säkerhetsgenomgång hur agera vid brand och dylikt arrangerades för personalen 7.2 under ledning av Sebastian Weckman. - Sommarkompassen för 2011 är klar för distribution till alla skolelever i regionen - Luckan har lanserat en ny programserie, kultur på hemvägen, se bilaga ärende 11 a) Förslag: Meddelandena antecknas för kännedom. Beslut: Enligt förslag. 12. Övriga ärenden Principer för utdelning av Luckans hedersdiplom, februari 2011 Luckans hedersdiplom kan utdelas åt personer som på olika sätt engagerat sig i Luckan och märkbart arbetat för föreningens utveckling, synlighet och spridning. Förslag på mottagare av diplomet behandlas och fastställs på ett ordinarie styrelsemöte innan diplomet utdelas. Förslag kan inlämnas av föreningens personal eller av styrelsemedlemmar. Till dags dato har följande tre personer erhållit diplomet, Lasse Koivo, Marie-Louise Blåfield, och Carita Lundin. Förslag: Mötet godkänner principerna för utdelning av sk. hedersdiplom. Beslut: Mötet beslöt enligt förslag 8

9 13. Följande möte Beslut: Styrelsen sammanträder följande gång 23.3 kl 8.30 då bokslut och verksamhetsberättelse behandlas samt revisor Eva Bruun deltar i mötet. 14. Mötets avslutande Mötet avslutades Henrik Wolff Ordförande Jessica Lerche sekreterare Protokolljusterare: Monica Martens-Seppelin Samuel Reuter 9

10 BILAGA ÄRENDE 6 Luckans integrationsservice Bridge beviljades riktat verksamhetsanslag ( ) av RAY för Luckan har bjudit in Sari Miettunen från RAY för att se över verksamheten så att den passar in i RAY s utdelningsprinciper för 2012 framåt. Arbetet för att trygga RAY anslaget är viktigt nu under våren Integrationsservicen behöver en ny referensgrupp. Som förslag har vi: En person från virkainfo (Helsingfors), In Espoo servicen, Mika Wilén Manpower, en representant från Vanda. Delaktig i Finland projektet har beviljats finansiering i huvudstadsregionen. Det första integrationsstrategimötet detta år äger rum 4.3 kl. 9 i Arbis. Luckan gör ett förslag till Arbis om sina tjänster. Det finns olika delområden som Luckan kunde fylla men personligen ser jag informationsskapande (svenskfinland.fi) och utveckling av karriärhandledningen som våra starkaste sidor. Uppsökande verksamhet riktat till arbetsgivare för att skapa en pool av arbetsplatser som är villiga att bidra med praktikplatser för att komplettera en integrationsutbildning är av yttersta vikt och är en nisch som ingen för tillfället handhar. Genom luckandiplomet har kartläggningen redan börjat. Det nya planerade företagsregistret hjälper också till. Marknadsföringen av luckandiplomet kunde kopplas ihop, vid något skede, med en lobbyingkampanj för att få företagen att delta i integrationsarbetet. Bridge front office öppnar efter sportlovet. Front officen tar emot måndagar kl kortare besök och onsdagar är reserverade för tidsbeställda handledningar. Programverksamheten koncentrerar sig på arbetssökning och på att föra fram finlandssvensk kultur och språk. Malik Goad börjar som praktikant i april för Bridge. Han är gift med en finlandssvenska och har studerat svenska på Arbis. Han studerar vid Laurea yrkeshögskola. 10

11 BILAGA ÄRENDE 7b ) LUCKANS INSTRUKTION / REV. augusti 2008, oktober 2008 SR, JL, januari 2010, mars 2011 PS/JL I ALLMÄNT 1 Upprätthållare och instruktionens tillämpningsområde Luckan upprätthålls av föreningen Luckan r.f. Denna instruktion definierar de allmänna ramarna för Luckans verksamhet med hänvisning till föreningens stadga paragraf 6, övrig arbetsordning.. 2 Grunderna för verksamheten Förutom så som sägs i denna instruktion regleras Luckans verksamhet av a. gällande lagstiftning b. stadgar för föreningen Luckan r.f. II FÖRVALTNING 3 Upprätthållarförvaltning Luckan upprätthålls av föreningen Luckan i r.f. Verksamheten vid Luckan övervakas av föreningens styrelse. 4 Föreningen Luckans styrelse 4.1 Styrelsens mandatperiod Styrelseledamöternas samt ordförandes och viceordförandes mandattid är två år. I tur att avgå är vartannat år ordförande samt två eller tre ledamöter, och vartannat år viceordförande och de andra ledamöterna. Samma mandattider gäller för ersättarna i styrelsen. Styrelsen utses av föreningens beslutande organ, dvs. höstmötet. Den nya styrelsen tillträder vid årsskiftet. 11

12 4.2 Styrelsens sammansättning Styrelsen består av: - en ordförande - en viceordförande - minst 4 och högst 6 andra ledamöter - samt ersättare för de ordinarie ledamöterna Styrelsen väljer en sekreterare samt en kassör och andra nödvändiga funktionärer vid behov. Som styrelsens sekreterare fungerar verksamhetsledaren vid Luckan eller enhetschefen för Helsingfors. Styrelsen bör eftersträva att ha en jämn representation av män och kvinnor i enlighet med jämställdhetslagen. 4.3 Val av medlemmar i styrelsen I samband med vårmötet utses en valkommitté på sammanlagt tre personer - en representant för styrelsen, en för medlemsföreningarna samt en representant för finansiärerna. Valkommittén presenterar förslag på nya medlemmar i styrelsen och de nya styrelsemedlemmarna väljs i samband med höstmötet. 4.4 Styrelsens uppgifter På styrelsen ankommer att sköta föreningens angelägenheter; leda, övervaka och utveckla Luckans operativa verksamhet, förvaltning och ekonomi. Därtill skall styrelsen: a. fastställa en helhetsstrategi och andra långtidsplaner, årligen godkänna verksamhetsplan och budget, verksamhetsberättelse och bokslut c. välja verksamhetsledare och övrig ordinarie personal samt bevilja avsked och fastställa den ordinarie personalens löner d. bevilja tjänste/arbetsledigheter längre än 3 månader e. förslå revideringar till föreningens stadgar, som fastställs under höst- eller vårmötena. f. godkänna Luckans instruktion samt övriga reglementen för intern verksamhet g. besluta om anskaffningar och inventarier som överskrider 5000 (om inte projektunderstöd eller övriga specifika understöd beviljats för ändamålet) i. godkänna avtal och kontrakt av större dignitet (minst på årsbasis) samt besluta om upphävning av avtal j. behandla och besluta i sådana ärenden som på basis av andra bestämmelser eller på grund av ärendets natur tillfaller styrelsen 12

13 4.5 Fattande av beslut, beslutförhet och sammanträdespraxis Besluten i styrelsen fattas utgående från föredragning. Föredragande är verksamhetsledaren eller annan av personalen på vars område ifrågavarande ärende ankommer eller annan av ordförande utsedd person. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han/hon har förhinder på kallelse av vice ordförande då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. (enligt stadgarna punkt 5) 4.6 Beslutanderätt för ordföranden Ordförande utses av höstmötet. Ordföranden: - har namnteckningsrätt - fungerar som verksamhetsledarens förman - befullmäktigas att ta beslut i brådskande fall då styrelsen inte hinner sammanträda - utser föredragande i styrelsen samt godkänner föredragningslistor för styrelsemötena - beviljar tjänstledigheter för den ordinarie personal under två månader på föredragning av verksamhetsledaren - verksamhetsledarens reseräkningar samt andra personliga räkningar av större belopp godkänns av ordföranden. IV PERSONAL 6 Personalsammansättning Luckans personal fastställs i princip i samband med behandling av årlig verksamhetsplan och budget. För separata projekt som kräver specifik projektpersonal kan anställningar ske för projektperioden. Antalet arbetstimmar per vecka i enlighet med kollektivavtalet eller det enskilda projektets upplägg. 6.1 Tillfällig personal Luckan har tillfällig personal i form av projekt- och timanställda, praktikanter samt personer anställda med hjälp av sysselsättningsstöd. Löner och arvoden betalas ut i enlighet med avtal och överenskommelser som verksamhetsledaren godkänner inom ramen för fastställd budget. 6.2 Beslutanderätt för verksamhetsledaren Verksamhetsledaren - leder och ansvarar verksamheten 13

14 - leder Luckans ledningsgrupp - är förman för den platschefen, ekonomen och den projektanställda personalen vid Luckan - beviljar semester och andra ledigheter av kortare karaktär samt berättigar personalen att delta i utbildning/fortbildning - har rätt att anställa tillfällig personal på timbasis eller för kortare projekt (under 6 månader) - bereder ärenden, rapporterar och (fungerar som sekreterare för styrelsen TAS BORT)? - bereder budget och verksamhetsplan i samråd med ledningsgrupp - besluter om avgifter, hyror och andra ersättningsgrunder som berör Luckans verksamhet - besluter om när tjänster och anskaffningar behöver konkurrensutsättas (minst tre offerter) - besluter om anskaffningar, försäljning och köp av tjänster som inte överskrider har fullmakt att teckna föreningens namn i ärenden som berör föreningens sedvanliga löpande verksamhet. 6.3 Beslutanderätt för platschefen Platschefen - leder och ansvarar för den operativa verksamheten vid Helsingforsluckan - medverkar i Luckans ledningsgrupp - är förman för den icke-projektanställda personalen vid Luckan förutom Shoppens personal - besluter om anskaffningar, försäljning och köp av tjänster som inte överskrider bereder budget och verksamhetsplan i samband med verksamhetsledaren och ekonomen 6.4 Beslutanderätt för ekonomen Ekonomen - är förman för Shoppens personal - medverkar i ledningsgruppen - bereder budget och verksamhetsplan i samband med verksamhetsledaren och platschefen 7 Uppgiftsbeskrivningar för Luckans ordinarie personal Uppgiftsbeskrivningarna för personalen revideras årligen (eller då byte av personal sker) och handhas av förman och ledningsgrupp. 8 Anställning och arbetsavtal Arbetsgivare är föreningen Luckan r.f. Arbetsavtal undertecknas från arbetsgivarens sida av verksamhetsledaren. Verksamhetsledarens arbetsavtal undertecknas av ordförande. 9 Tjänste-, studie-, o.a ledigheter Ansökan om ledighet från tjänst görs till förmannen/ledningsgrupp. Längre ledigheter än 3 månader beviljas av styrelsen. Verksamhetsledarens tjänsteledigheter över en månad beviljas av styrelsen (eller ordföranden). 14

15 10 Bisyssla Arbetstagaren har inte rätt att, utan arbetsgivarens samtycke, utföra sådant arbete eller sådan verksamhet, som i strid med god sed i anställningsförhållande, såsom konkurrerande handling, uppenbart skadar arbetsgivaren. Rätt till bisyssla kan ges av verksamhetsledaren eller ordföranden. V EKONOMI OCH BOKFÖRING 11 Ett räkenskapsår omfattar ett kalenderår. Luckans ekonomi skall skötas enligt den fastställda budgeten 12 Godkännande av räkningar Räkningar granskas av vederbörande beställare. Fakturor och verifikat upp till 1500 euro godkänns av platschefen, fakturor och verifikat mellan 1500 och 5000 euro godkänns av verksamhetsledaren. Verksamhetsledarens fakturor godkänns av ordförande eller viceordförande. Verksamhetsledaren undertecknar månatligen alla räkningar i samband med granskning av verifikatmapp per månad. Bokföringen sköts av Luckans ekonom eller av en professionell bokföringsbyrå Uppföljningspraxis för försäljningsverksamheten XXX 13 Dispositionsrätt till Luckans bankkont Följande personer har dispositionsrätt till Luckans bankkonto; ordföranden, verksamhetsledaren, ekonomen, den person som utses som tf. verksamhetsledare samt den som har hand om försäljningen. Rättigheter till bankkort har verksamhetsledaren, ekonomen och platschef samt vid behov personer i projektledareställning. 14 Egna utlägg De anställda som gör inköp för egna medel får sina utlägg ersatta genom att bifoga originalverifikat där det framgår vad som köpts och vem som vill ha betalning och till vilket bankkonto. VI NAMNTECKNINGSRÄTT 16 Avtal, överenskommelser eller motsvarande handlingar kan undertecknas av ordföranden, viceordföranden och/eller verksamhetsledaren. Verksamhetsledaren har fullmakt att teckna föreningens namn i ärenden som berör föreningens sedvanliga löpande verksamhet. Kontrakt som berör försäljningsverksamheten kan undertecknas av personal vid Luckan shop. Kontrakt som berör produktioner kan undertecknas av producenten. 15

16 Sådana avtal som har stor ekonomisk eller verksamhetsmässig betydelse för Luckan undertecknas i enlighet med vad som stadgas i föreningens stadgar (punkt 6 i föreningens stadgar). VII GODKÄNNANDE OCH ÄNDRING AV INSTRUKTIONEN 18 Beslut om ändring i instruktionen görs av föreningens styrelse. Denna instruktion har fastställts i styrelsen den 24 oktober Instruktionen har reviderats och behandlats i styrelsen den 6 september 2006 samt reviderats och godkänts , och B 16

17 BILAGA MEDDELANDEN ÄRENDE 11 BILAGA 11a) KULTUR PÅ HEMVÄGEN onsdag 2.3 kl på Luckans Veranda, Simonsgatan 8, Helsingfors med en Kulturfrågesport Kulturkondis tar oss på pulsen med en frågesport om vad som hände inom kultur år Ta med kollegor och vänner och testa tillsammans era kunskaper. Kulturpris utlovas till det vinnande laget. Mats Wägar från Kulturkondis utser vinnaren direkt från kulturstaden Paris, men innan det får deltagarna njuta av akustisk musik med Miki Garam och av en dryck med lite tilltugg. lnträde 5 euro. Kultur på hemvägen är ett nygammalt kulturinslag i Helsingforsluckan. I början av 2000-talet genomfördes programmen som en serie i Glaspalatset. Tanken var och är att erbjuda korta kulturinslag för intresserade på väg hem efter jobbet eller andra aktiviteter på stan. För att - så att säga - kunna ta del av det svenska kulturutbudet på enklast möjliga sätt. Vårens serie börjar med en kulturfrågesport. Pricka in i kalendern redan nu vårens övriga evenemang i serien: 16.3 kl Yoga och målning med Viviann Seege 30.3 kl Teaterimpro med Stjärnfall 5.5 kl Sagotering med Larrie Griffis 12.5 kl Soundpainting med Sonja Korkman 17

18 Bilaga 11b) Arvoisa vastaanottaja Helsingin kaupungin nuorisolautakunta päättäessään joulukuussa 2010 ruotsinkielisen nuorisotyön kehittämisen suuntaviivoista halusi selvitettävän ruotsinkielisten järjestöjen mahdollisuuksia ja kiinnostusta ottaa vastuuta ruotsinkielisen nuorisotyön organisoinnista Helsingissä samalla tavalla kuin on edetty suomenkielisten järjestöjen kanssa. Nuorisoasiainkeskuksella on kahdeksan kumppanuussopimusta pääasiassa nuorisojärjestöjen kanssa. Sopimusten sisällön voi tiivistää niin, että järjestö vastaa tietyn alueen nuorisotalon toiminnasta eli alueellisesta nuorisotyöstä talon vaikutusalueella. Nuorisoasiainkeskus antaa resurssit nuorisotyön tekemiseen. Resurssit koostuvat keskimäärin kolmen työntekijän palkkakuluista, kiinteistön ylläpitokuluista ja toimintarahasta. Näistä asioista pyydän järjestönne edustajaa keskustelemaan Luckaniin (osoite: Simonkatu 8) perjantaina klo Toivottavasti olette kiinnostunut asiasta. Kari Naalisvaara osastopäällikkö JAKELU Dahlin Toivonen Folkhälsans förbund rf Norr om Stan rf Kårböle gille rf Nylands svenska ungdomsförbund rf Unginfo/Jessica Lerche Allianssi/Christian Wentzel Nuorisoasiainkeskus (Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet) Berit Nuorisoasiainkeskus (Nuorten kansalaistoiminnan toimisto) Markku Nuorisoasiainkeskus (Alueellisten palvelujen osasto) Merja Hovi Nuorisoasiainkeskus henkilöstön edustaja 18

19 BILAGA 11 c) Låsbyte på Luckan i Helsingfors 2011 Sedan 2004 har Luckan i Helsingfors verkat i dess nuvarande utrymmen, och under åren har många eldsjälar haft Luckan som sin arbetsplats både för korta och långa uppdrag. För att en plats, och en förening, som Luckan skall lyckas besitta sin livskraft från år till år, är det en väva av kreativt kaos och positivt galenskap som tidvis stämplar arbetet. Till saken hör även att de många anställda på Luckan i snabb takt avlöser varandra, då uppdrag och projekt försvinner medan nya uppstår. En följd av de många bytena i personal är att det framställts en hel del nycklar till Luckans utrymmen under åren, till en hel del personer. Och säkerligen utan desto dystrare planering från föredetta anställdas sida, har en del av dessa nycklar försvunnit med åren. Läget är alltså det att vi ca. sju år haft samma lås på dörren, och inte säkert kan säga var alla nycklar finns. Vilket är en säkerhetsrisk för Luckans utrymmen. Därför behövs det ett låsbyte på Luckan. Förutom att på detta sätt råda bot på de misstag som gjorts i övervakningen av tidigare nycklar, möjliggör låsbytet också en förbättring av våra själva lås. Genom att övergå till ett elektronsikt låssystem, underlättar vi avsevärt vår egen övervakning av nyckelanvändingen. Som konkret exempel bör nämnas att skulle det upptäckas att en nyckel fattas, utan någon som helst aning om vem som har den, går det enkelt att stänga av den specifika nyckelns rätt att öppna dörrar till Luckan. Redan nu används elektroniska nycklar på Luckan för t.ex. hissanvänding och på lås inne i utrymmena, så systembytet skulle heller inte kräva någon ny kunskap från personalen. Beräknat pris för utbytet enligt offert: 2100EUR 19

Förutom så som sägs i denna instruktion regleras Luckans verksamhet av

Förutom så som sägs i denna instruktion regleras Luckans verksamhet av LUCKANS INSTRUKTION (REV. aug 2008, okt 2008, jan 2010, mar 2011, mars 2012, feb 2013) I. ALLMÄNT 1 Upprätthållare och instruktionens tillämpningsområde Luckan upprätthålls av Föreningen Luckan r.f. Denna

Läs mer

STYRELSENS OCH LEDNINGSGRUPPENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION

STYRELSENS OCH LEDNINGSGRUPPENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION STYRELSENS OCH LEDNINGSGRUPPENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION 1. Allmänt... 1 1.1 Upprätthållare och arbetsordningens och instruktionens tillämpningsområde... 1 1.2 Grunderna för verksamheten... 1 2. Förvaltning...

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter Protokoll från Luckans styrelsemöte Tid: 5.5.2011 kl.8.30-10.30 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Närvarande: Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Läs mer

I N S T R U K T I O N

I N S T R U K T I O N L u c k a n i H e l s i n g f o r s Simonsgatan 8 00100 H ELSINGFORS w w w.l u c k a n. f i/ h e l s i n g f o r s I N S T R U K T I O N FÖR FÖRENINGEN LUCKAN I HELSINGFORS r.f. s. 2 2 4 5 7 7 8 8 9 10

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte mars 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.3.2012 kl 8.45 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Samuel

Läs mer

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två)

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två) Protokoll från Luckans styrelsemöte april 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 17.4.2012 kl 8.00 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11)

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11) Protokoll från Luckans styrelsemöte november 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, våning 3, Helsingfors Tid: 21.11.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Anställda Fredrik Karlsson (ordf.) Sebastian Weckman Monica

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10)

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10) Protokoll från Luckans styrelsemöte januari 2012 Plats: SFPs kansli, Simonsgatan 8, vån 6, Helsingfors Tid: 25.1.2012 kl 9.00-11.30 Närvarande: Styrelse Anställda Monica Martens-Seppelin Karl Norrbom Maria

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg Datum 7.8.2012, kl. 8.30 10.00 Dokumentation Skriftlig rapport skriven av Lena Johansson

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse DIABETESFÖRBUNDET I FINLAND RF DIABETESFÖRENINGENS MODELLSTADGAR Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse 12.6.2012 Patent- och Registerstyrelsens förhandsgranskningsbeslut 14.01.2013

Läs mer

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD.

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD. Innehållsförteckning Allmänt Styrelsens arbete 1. Styrelsens sammansättning 2. Styrelsens uppgifter 3. Ordförandens och vice ordförandens uppgifter 4. Kassörens uppgifter 5. Sekreterarens uppgifter 6.

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1/6 REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Ingå fiskeområde och dess förvaltningshemort är Ingå kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 6 april

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för släkten Börman r.f.

Stadgar för släkten Börman r.f. Stadgar för släkten Börman r.f. I Släktföreningens namn, hemort och syfte 1 Föreningens namn är Släkten Börman r.f., dess hemort är Västanfjärd och dess verksamhetsområde är hela landet. Föreningen kallas

Läs mer

Arbetsordning Cleantech Östergötland

Arbetsordning Cleantech Östergötland Arbetsordning Cleantech Östergötland Organisationsnr: 802444-9830 1. Arbetsordning för styrelsen 2. Instruktion för verksamhetsansvarig Godkändes av styrelsen i Cleantech Östergötland (Föreningen) vid

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

ARBETSORDNING Fastställd av förbundsstyrelsen för AUF den 3 april 2016.

ARBETSORDNING Fastställd av förbundsstyrelsen för AUF den 3 april 2016. ARBETSORDNING Fastställd av förbundsstyrelsen för AUF den 3 april 2016. 1. ALLMÄNT Arbetsordningen ska fastställas på nytt varje år, lämpligen vid styrelsens första ordinarie möte efter det konstituerande

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Människorättsdelegationens arbetsordning

Människorättsdelegationens arbetsordning Människorättsdelegationens arbetsordning Antagen den 9 mars 2015 Människorättscentrets delegation är ett nationellt samarbetsorgan för aktörer inom de grundläggande och mänskliga rättigheterna och som

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll från föreningens höstmöte

Protokoll från föreningens höstmöte Finlandssvenskt samarbetsforum r.f. Protokoll från föreningens höstmöte Tidpunkt: 11.11.2013 kl. 17.05-18.35 Plats: Svenska Klubben, Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors Närvarande: Ann Sandelin, Olav Melin,

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13 VB2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. INNEHÅLL 1. Allmänt s. 2-3 2. Verksamhet s. 3-13 Infotjänster s. 3-4 Främjande av svensk service s. 4 Den virtuella Luckan

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Stigs Gård har upprättat denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005)

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) Hallands Konstförening 1 Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Hallands Konstförening har till uppgift att väcka, underhålla och

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte oktober 2012 Plats: Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, Esbo Tid: 25.10.2012 kl 8.30 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA R.F.

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA R.F. STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA R.F. INNEHÅLL ALLMÄNT... 1 STUDENTFÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 FÖRENINGSMÖTE... 3 STYRELSEN... 6 EKONOMIFÖRVALTNING... 7 STUDENTFÖRENINGENS

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer