Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm"

Transkript

1 Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm

2 Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap Inledning Uppdrag Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2008 behandlade bland annat en motion om samlingslokaler i Stockholm. Motionen, styrelsens utlåtande samt beslutet finns som bilaga 1. Årsmötet beslöt att uppdra åt styrelsen att utarbeta ett principprogram för föreningslokaler samt föreningslivets utveckling. Styrelsen gav en arbetsgrupp i uppdrag att arbeta fram programmet till hösten Karin Gustafsson utsågs till ordförande, Bosse Andersson, Maria Palme, Lars Sundberg till ledamöter samt Gunnar Sandell till sekreterare. Gruppen har skrivit denna rapport som avslutas med ett antal förslag om Socialdemokraterna i Stockholms fortsatta politik inom detta område. Gruppen har haft möten med föreningar, Idrottsförvaltningen m fl.. Vi har haft ett klotterplank vid Arbetarekommunens årsmöte I AK-cirkuläret december 2009 har vi inbjudit till synpunkter, vi har inte fått några. Trots detta anser vi att alla kontakter gett många goda bidrag i vårt arbete. Bakgrund Föreningslivet viktigt för utveckling, bättre livskvalitet Föreningslivet ser vi som en synnerligen viktig kraft för utveckling, för en bättre livskvalitet för oss Stockholmare. Föreningarna gör mycket viktiga insatser inom demokrati jämlikhet delaktighet. Gruppen har vänt och vridit på många olika föreningsverksamheter, oavsett om det gäller kultur, idrott, politik, integration eller samhällsfrågor i övrigt. Vi har dock medvetet avstått från att ge oss in i diskussionerna om arenafrågorna - det gör andra mycket bättre. Vi har fokuserat på Stockholms lokalt verksamma föreningar. Vi har utöver den traditionella föreningsverksamheten sett en växande, spännande, omväxlande verksamhet i form av spontant sammansatta grupper med fokus på viss fråga. Ett exempel är tygstyckena i fönster och på balkonger kring Odenplan. De signalerade att den boende inte ville att en stor galleria skulle byggas vid Odenplan, det har till och med gett ett nytt ord skynka! Ett annat exempel är motståndet mot föreslet till ny lag om FRA. Vi tror att dessa enfrågegrupper kommer att växa i antal och betydelse. Det är positivt att engagerade människor ser, och tar, möjligheten att påverka och agera gemensamt. Det skapar opinionsyttringar som märks. Det ger möjligheter för fortsatt engagemang i gruppen, i andra sammanhang. Det kan även leda till nya föreningar. Vi konstaterar att människors gemenskap, önskan att vara i ett socialt sammanhang, är avgörande för ett sammanhållet, fungerande samhälle. Utanförskap och maktlöshet är tungt vägande orsaker till dålig hälsa. Socialdemokraterna ska medverka till och skapa förutsättningar för gemenskap, för

3 att aktivera invånarna. Föreningar med medlemmar med olika bakgrund kön, klass, etnicitet ger goda förutsättningar för att utveckla vårt Stockholm. Det ger även förutsättningar för ökad rättvisa och solidaritet, för bättre folkhälsa. Vi socialdemokrater ser föreningslivet som en mycket viktig del i utvecklingen av ett demokratiskt Stockholm. Det bygger det sociala kitt som håller oss samman och ger gemenskap i vårt samhälle. Stockholms föreningslivs utveckling Föreningslivet förändras ständigt delvis beroende av människors intressen och prioriteringar. Delvis beroende på att olika politiska majoriteter förändrar förutsättningarna. Från förhållandevis gynnsamma villkor till de mer restriktiva som gäller idag. Försämringarna har gällt ekonomiska bidrag samt lokaler och kostnaderna för dessa. Vidare har synen på föreningsverksamheten förändrats genom den nuvarande majoritetens uppfattning att vuxnas kultur- och fritidsintressen inte ska stödjas med skattemedel. Vi socialdemokrater har en annan syn. Stadsdelsområdet Farsta ett exempel Gruppen vill belysa hur det ser ut i ett stadsdelsområde. I Farsta-området bor invånare i 10 stadsdelar. I området finns Farsta föreningsråd med 85 föreningar. Medlemmarna samlas i sina föreningar med många olika motiv bl a för att träffa andra, för att utveckla sitt intresse. Viktiga resurser för föreningarna är lokalerna i Farsta gård - en 1600-talsgård vackert belägen vid Magelungens strand nära Farsta centrum. Vidare de träfflokaler Hyresgästföreningen disponerar, inte minst den stora Kastanjegården. Söderledskyrkan har gratis utlåning av ett antal bra möteslokaler. Det finns 10 kommunala grundskolor samt 5 privat drivna skolor. Det finns ett kommunalt drivet Farsta gymnasium med 2 aulor. Staden har bibliotek i Farsta, Sköndal och Gubbängen. Stadens Kulturskola har i Farsta en stor och välutrustad teaterlokal som även används av Kulturföreningen Kaffe som visar film där en gång i månaden. Stadens ungdomslokaler t ex Tuben vid Farsta centrum används av många musik- o dansföreningar. Stadens idrottsplatser den största Farsta IP, samt sim/idrottshallen i Farsta - är viktiga för motion och för idrottsföreningarna. Centrumkyrkan i Farsta centrum har en bra träfflokal. Det finns mycket grön natur, två sjöar, promenadvägar, en hälsostig vilka också används som träffpunkter. Föreningarna i området har dock länge diskuterat lokalbristen som ett stort problem för sina verksamheter. Skolornas lokaler är inte tillgängliga för föreningarna trots tidigare beslut i SDN Farsta. Gruppen konstaterar att det finns många aktiva i föreningarna, att staden äger mycket lokaler i området men att det brister i tillgängligheten! Liknande förhållanden ser vi i alla stadsdelsområden. Arbetarrörelsen - Folkets Hus När den fackliga och politiska arbetarrörelsen startade och utvecklades blev det problem då medlemmarna skulle samlas till möten eftersom man inte fick tillgång till de lokaler om fanns. Behovet av lokaler var stort och för att lösa det ville man helst skaffa egna lokaler. Att inte hyra ut

4 lokaler till arbetarna och deras föreningar var ett sätt att stoppa det fria ordet och försvåra arbetarrörelsens strävanden efter frihet och demokrati. Detta blev starten för Folkets hus. I Kristianstad förvärvades det första huset. Det första huset byggdes i Malmö. Sedan spreds Folkets hus från söder och norrut i landet. Folket hus idéernas förverkligande var ett viktigt steg på vägen mot jämlikhet och demokrati hade över tjugo folketshusföreningar bildats i landet. Framför allt i större industrisamhällen, där behovet av möteslokaler var stort p.g.a. snabb utveckling av den fackliga verksamheten. Byggandet finansierades bl. a genom andelsteckning, banklån, bidrag i olika former, garantiföreningar och inte minst gratis arbetskraft. För att finansiera driften av lokalerna förekom nöjesverksamhet i stor omfattning. Dansen var i början det dominerande inslaget, sedan kom teatern och bion. När publikunderlaget svek genom urbaniseringen kom många Folkets hus att endast omfatta lokaluthyrning. Visst stöd fick Folkets Hus genom offentliga satsningar på ungdomsverksamhet i husen. I samlingslokalutredningen 1968 slogs för första gången fast att förvaltningen av samlingslokaler i första hand skulle skötas av föreningar. Det kommunala engagemanget ökade. Kulturen fick ökat utrymme och föreningarna rekommenderades t ex att placera konst i lokalerna. Arbetarrörelsen fortsatte att växa och i takt med det förändrades också kraven. Många av husens självklara hyresgäster lämnade Folkets Hus till förmån för egna lokaler. Under 1970 och 1980-talet tillkom ett antal Folkets hus i städernas förorter. I Stockholm finns nu följande Folkets Hus: Bagarmossens Folkets Hus Gershedens Folkets Hus (Skansen) Hässelby Villastads Folkets Hus Järva Folkets Park Medborgarhuset Trappan Nya Rågsved Folkets Hus Rinkeby Folkets Hus Spånga Folkets Hus Årsta Folkets Hus Älvsjö Byggnadsförening. Hur har rörelsen utvecklats? Den demokratiska arbetarerörelsens grogrund var och är förenklat: 1. Människors behov behövde tillfredställas, faktiska problem behövde lösas och önskemål om ett lättare och bättre vardags- och arbetsliv tillgodoses. Från denna grogrund växte det fram olika idéer, intressen och aktiviteter. 2. Människor hade också erfarenhet av, och hade genom historien lärt sig, att om många hjälper varandra kan behov tillfredställas, problem lösas och livet underlättas och förbättras. De kunde erövra själv- och medbestämmande, makt och frihet.

5 3. Det fanns en ny social bas lönearbetare - som tillsammans med nya idéer om frihet, jämlikhet och solidaritet, trygghet och demokrati såg framtidens samhälle. Ett samhälle som förverkligar lönearbetarnas ambitioner samt de nya idéerna. Framstegstron växte sig starkare och starkare mitt i allt elände. Den byggde på eget arbete, inget fick man till skänks från ovan, det hade man lärt. Under talet började arbetare och andra grupper organisera egna självhjälpsföreningar (Akassa, begravningskassa, sjukkassa mm) och fackföreningar, men också kooperativa lösningar och olika bildningsprojekt. Partiföreningar, Konsum, ABF växte successivt fram. Kooperationen ansågs av många som ett tredje fält i arbetarerörelsen. Inspiration hämtades från ett livligt utbyte med andra länders arbetarerörelser och socialdemokrater, vilket framgår t ex i Hjalmar Brantings Socialdemokratins århundrade. I början av 1900-talet skedde en kraftig utveckling i folkrörelserna. Samverkan inom arbetarerörelsen var omfattande mellan t ex Socialdemokraterna, ABF, SSU-ungdomsförbundet, Folkets Hus, Folkets Park, hyresgäströrelsen. Samverkan med idrottsrörelsen var ansträngd i början av 1900-talet, nu har det utvecklats till att vara avspänd och främjande. Ett försök gjordes att starta arbetarnas idrottsförbund, vilket inte lyckades. Från den politiska demokratins genombrott och mångas medverkan i olika politiska beslutsorgan skedde en partiell kommunalisering och nationalisering av de olika rörelsernas verksamheter. Men samtidigt har det startats många föreningar utifrån nya behov, problem och önskemål, liksom idéer, intressen och aktiviteter. En del producerar service. En del producerar påverkansarbete. En del producerar normer och regler - kollektivavtal, hyresavtal. Föreningslivet samt frivilligorganisationer har som tidigare behov av ideella krafter, lokaler, pengar som smörjmedel, viss bemanning och partners. Fortfarande är det behov som behöver tillfredställas, problem som behöver lösas som är grogrunden, men den sociala basen och den sociokulturella miljön är förändrad och förändras alltjämt. Hur är det i Hyresgästföreningen? Bostaden är en central del i varje människas liv. Den ska vara platsen för vila, fritid, kärlek och omsorg. D.v.s. en plats som har stor betydelse för vår livskvalitet. Därmed är boendet viktigt för hela samhället. Hur vi bor har stor betydelse för välfärden och en långsiktig, hållbar utveckling. Hyresgästföreningen bildades i början av förra seklet då många människor flyttade in till städerna i och med industrialismen. Bostäder var en bristvara och många bodde trångt i dåliga bostäder. Hyresgästföreningen i Stockholm har idag ca medlemmar. Hyresgästföreningen arbetar för att alla hyresgäster ska bo tryggt med inflytande och gemenskap. Föreningen påverkar hyror och boendevillkor och ger medlemmarna stöd i relationen med hyresvärden och bildar opinion för ett bra boende. Föreningen agerar för att ta till vara hyresgästernas intressen här och nu, men har även ett långsiktigt perspektiv. Det återspeglas i vision: ''Alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad en god bostad En god bostad är ett hem du trivs i och som är tryggt. En god bostad är frisk, vacker och praktisk. Den är anpassad till dina individuella behov. Där riskerar du inte att utsättas för hyresvär-

6 dens godtycke, eller att förlora rätten att bo. Där har du och de andra hyresgästerna en trivsam gemensam miljö med bra service. Där är boendet integrerat och fungerar väl du möter naturligt människor med olika social, ekonomisk, etnisk och religiös bakgrund. till en rimlig kostnad. En förutsättning för att alla ska ha ett bra boende är att det finns bostäder till rimliga kostnader. Med en rimlig kostnad menar hyresgäströrelsen att du ska betala en hyra som motsvarar standarden, kvaliteten och servicen. Ett redskap för hyresgästerna är tillgången till lokaler där man kan träffas för att bedriva lokalt arbete med andra hyresgäster. I lokalerna pågår allt från läxläsning till pingisturneringar. Hittills har tillgången på lokaler varit relativt god men nu när utförsäljningen sker försvinner också lokalerna. I 8 fall av 10 tappar hyresgästerna tillgång till lokaler vid omvandling till bostadsrätt. För att föreningarna ska fungera är det synnerligen viktigt att alla hyresvärdar medverkar till lokaler i fastigheterna. Vilka anläggningar och verksamheter vill stockholmarna ha? Idrottsförvaltningen gjorde i juni 2008 en undersökning om vad de vuxna stockholmarna vill att staden ska satsa på, fram till 2013, de viktigaste svaren: Friluftsområde 34 % Simhall/äventyrsbad 28 % Utomhusbad 27 % Motionsspår/skidspår 24 % Sporthall bollsporter 15 % Fotbollsplan 15 % Lokal yoga, meditation 12 % Kvinnorna vill att staden prioriterar satsningar på utomhusbad, lokaler för yoga, meditation, dans. Männen vill att staden prioriterar satsningar på fotbollsplaner och sporthallar för bollsporter. Är vi ensamma behöver vi föreningar? Sverige hör till de länder som har störst andel ensamboende - nästan 24 procent av alla vuxna mellan år levde 2005 i ensamhushåll. Andelen ensamhushåll är något högre i storstadsregionerna än i övriga landet: 27 procent i Stockholmsregionen, 26 procent i Göteborg. Andelen ensamstående är hög bland de riktigt gamla som oftast är änkor. Andra har valt att leva ensamma och har också de ekonomiska förutsättningarna att göra det, något som inte är självklart i alla samhällen. En studie som Centrum för folkhälsa genomförde 2006 i Stockholms län visar samma generella bild men även spridningen mellan olika områden i länet. De områden som har störst andel ensamboende är Kungsholmen, Liljeholmen, Vantör och Hägersten, dvs. områden som ligger relativt centralt i regionen, medan låg andel ensamhushåll finns i Nykvarn, Ekerö, Värmdö, Vallentuna och Österåker. Variationerna i hushållsstorlek mellan mångkulturellt präglade områden är även stora: Kista har en relativt hög andel ensamhushåll medan Spånga Tensta och Rinkeby har låga. Det finns en felaktig föreställning om att de ensamboende också är ensamma. Nästan tre fjärdedelar av storstockholmarna (74 procent) träffar anhöriga och 9 av 10 har regelbundna telefonkontakter med

7 anhöriga. Bara 6 procent uppger att de besväras av ensamhet. I Rinkeby uppger emellertid hela 22 procent att de besväras av ensamhet och även i Enskede Årsta och Kista rapporteras relativt höga tal (11 resp 13 procent). Centrum för folkhälsa har också ställt frågor om vi ställer upp för andra. 9 procent har någon sjuk eller gammal närstående som de hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar (högsta andelar i Danderyd, Östermalm och Farsta mer än 11 procent). Relativt få uppger att de inte får hjälp vid sjukdom (9 procent). Relativt få, 12 procent i länet, uppger att de inte har någon eller några personer som kan ge dem ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i livet. Här redovisas påtagligt höga siffror för Rinkeby (27 procent) och Kista (19 procent). En majoritet, 59 procent, uppger att de under de senaste månaderna mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter som sport, musik/teater, studiecirkel, religiös sammankomst, sångkör, syförening, politisk eller annan föreningsverksamhet tillsammans med flera andra. Höga siffror, mer än 65 procent, redovisas för Östermalm, Lidingö, Danderyd, Norrmalm och Kungsholmen. Lägst deltagande redovisas för Rinkeby (42 procent), Skärholmen (51 procent), Vantör (52 procent) och Kista (52 procent). Det finns inget egentligt belägg för den ganska spridda föreställningen att förorterna har ett sjudande men från övriga Stockholm avskilt socialt liv. Egentligen är det inte så konstigt. Invandrade är inte på något sätt ett enhetligt begrepp. I till exempel Rinkeby finns människor från ett 70-tal länder och där talas lika många språk. Den största gruppen Rinkebybor kommer från Turkiet och den näst största från Somalia. En känsla av gemenskap dem emellan, baserad på någon slags invandrarskap, är inte självklar. Exempel på överbryggande nätverk är gruppen bakom rinkeby.nu, livaktiga idrottsföreningar, företagarföreningen, Folkets Hus och Café Respekt. Det är inte en slump att det är till Rinkeby gymnasium som nobelpristagarna i litteratur årligen kommer. Vi vill även peka på samband med och förändringar förklarade av Maslows behovstrappa/hierarki. De fem behoven är enligt Maslow 1. kroppsliga behov 2. behov av trygghet 3. behov av gemenskap och tillgivenhet 4. behov av uppskattning 5. behov av självförverkligande Maslow själv definierade dessa behov i en sorts successiv hierarki, men inte i någon tydlig trappa. Flera behov finns samtidigt, enligt Maslow, men individen prioriterar något av dem. Sociala kontakter på fritiden Statens folkhälsoinstitut har föreslagit en rad indikatorer för delaktighet och inflytande i samhället: - valdeltagande, - jämindex (ett index som visar hur jämställda invånarna i en kommun är i jämförelse med andra kommuner), - självupplevd diskriminering samt - deltagande i kulturell och social verksamhet.

8 Centrum för folkhälsa har i Folkhälsoenkät 2006 undersökt i vilken utsträckning länets invånare deltar i kulturella och sociala aktiviteter (sport, musik/teater, studiecirkel, religiös sammankomst, sångkör, syförening, politisk eller annan föreningsverksamhet). Här uppger över hälften av både kvinnor och män att de regelbundet under de senaste 12 månaderna deltagit i aktiviteter tillsammans med andra! Yngre män har en hög aktivitetsgrad, närmare 42 procent deltar i aktiviteter flera gånger i veckan, mot 26 procent för jämnåriga kvinnor. Bland kvinnor är det en stor andel i samtliga åldersgrupper som anger att de mer sällan än någon gång per månad deltar i sociala aktiviteter. Deltagandet är högre bland personer med svensk bakgrund, både för män och kvinnor. Frågan om föreningslivets betydelse har diskuterats mycket i relation till frågan hur socialt kapital byggs. Vilket är hönan och vilket är ägget? Är ett aktivt föreningsliv en förutsättning för socialt kapital och i förlängningen tilltro till andra människor och en vital demokrati? Eller gynnas utvecklingen av ett aktivt föreningsliv av väl fungerande offentliga institutioner? Sverige ligger i topp i internationella jämförelser när det gäller antal föreningar och medlemskap i föreningar men samtidigt visar en rad studier att det traditionella föreningslivet i Sverige är på tillbakagång. Andra studier indikerar att aktiviteterna snarare ändrat karaktär och långvariga medlemskap har ersatts av ad hoc-engagemang. Föreningslivet fungerar oftast inte som ett komplement för dem som inte har tillträde till andra arenor, utan snarare som ytterligare en arena för den som redan har förutsättningar att få inflytande på andra arenor. Det bör dock betonas att skillnaderna mellan aktiva och passiva är mindre i Sverige än i övriga länder. Stockholmarna vill ha ett starkt föreningsliv, vad krävs för detta? Medlemmarna viktigast Det viktigaste är medlemmar! Helst aktiva och intresserade medlemmar, men minst medlemmar som stödjer föreningen med att betala medlemsavgift. Stockholmarna är med i många föreningar. Vi deltar dock oftast endast vid något enstaka tillfälle per år i verksamheten. Mycket få är villiga

9 att engagera sig ofta. Viktigt att alla kan delta oberoende av kön, etnicitet, klass. Föreningarnas stöd ska utformas så att många blir aktiva, så att mångfald främjas. Idrotten är mycket dominerande tills vi blir 40 år. Vi är aktiva i olika föreningar beroende på intresse många nya föreningar, nätverk, mötesplatser växer fram. Invånarna är alltså förhållandevis aktiva i samhällslivet. Det finns problem var fjärde är passiv och står utanför ett kontinuerligt socialt nätverk. Vi ska arbeta för att det blir färre! Den som tjänar mer är också mer aktiv. De med låg utbildningsnivå är mer passiva. De ser mer på TV. Enligt demokratiutredningen är det i första hand tre grupper vars deltagande, inflytande och delaktighet måste öka: ungdomar, långtidsarbetslösa personer med utländsk bakgrund. Svårigheterna att rekrytera och engagera medlemmar har ökat. En tänkbar orsak kan enligt SCB vara föreningarnas arbetsformer. Föreningslivet har gått mot en ökad centralisering. Det lokala föreningslivet kommer i skymundan för mer centrala utspel. Lokalt saknas inflytande över och kontakt med det mediefixerade nationella ledarskapet. Det finns en tendens mot ökad professionalisering, verksamheten sköts mer av anställda. De flesta vill känna att de bidrar med något i föreningsarbetet, att engagemanget och tiden ger något tillbaka. Det ska vara kul att vara med, viktigt känna glädje i engagemanget! Uppdraget - meningen med föreningen Meningen med föreningen är viktigt. Har du fått ett uppdrag är detta ännu viktigare. Hur fungerar det, är målet/uppdraget viktigast eller tar administrationen över? Socialdemokraterna ska stödja bildandet av nya föreningar med olika uppdrag mål. Vi vill särskilt arbeta för att de grupper Demokratiutredningen pekade på ungdomar; långtidsarbetslösa; personer med utländsk bakgrund samt att alla oberoende av klass och kön ska få tillgång till gemenskapen och utvecklingsmöjligheterna i föreningar. Vi vill ha många föreningar att bli medlem i. Detta ökar samhällsintresset, engagemanget, ger större möjligheter dela ansvaret för vårt samhälle. De nya möjligheterna att informera och kommunicera genom internet, bloggar, e-post är viktiga i utvecklingen av föreningslivet. Föreningslivet måste utvecklas, det ska verka i dagens samhälle! God ekonomi Resurser i form av pengar för att driva verksamheten, för att betala för lokaler, medverkande med mera är andra viktiga förutsättningar. Medlemsavgifterna bör vara en avgörande del av föreningens finansiering. Många styrelser ägnar mycket stor del av sin tid åt att söka bidrag från olika håll för att förbättra förutsättningarna för sin förening. Vi bör se över hur bidragen kan göras enklare för föreningarna. Det bör finnas grundbidrag för aktiva föreningar så att inte bidragsgivarna styr vad föreningarna ska ägna sig åt. Föreningarna ska vara självständiga oberoende av olika maktgrupper utanför föreningen. Verksamheten ska vara fri och frivillig.

10 Föreningarnas ekonomiska redovisning och hantering samt meningen med föreningen ska dock bedömas innan bidrag ur vår gemensamma kassa i stat, kommun eller landsting betalas ut. Detta för att inte betala bidrag till organisationer med antidemokratiska mål. Lokaler Alla föreningar behöver lokaler att vara i. En del kräver särskilt utrustade lokaler t ex idrottsföreningarna. För de flesta krävs stol, bord, AV-hjälpmedel samt möjligheter servera enklare förtäring. Vi alla invånare i Stockholms stad äger via olika bolag och förvaltningar många kvadratmeter lokaler med goda lägen i hela staden. Staden disponerar över många lokaler i skolor, äldreboenden, förvaltningslokaler, de egna hyresbolagens fastigheter. Dessa ska även användas för föreningarnas verksamhet. De föreningar som är anmälda till stadsdelsnämndens föreningsregister (se nedan) bör disponera lokaler gratis. Bokning ska ske via en för staden gemensam webbaserad bokningsservice. Skolorna ska naturligtvis i första hand vara en plats för lärande. Dessutom ska de vara en plats, ett torg, för invånarna i närområdet. Många skolor har lokaler som inte används mer än mycket liten del av dygnet. En del används inte alls då den kommunala skolan krympt då elevunderlaget minskat. Skolans lokaler är en mycket viktig resurs för föreningslivet! För att de ska kunna användas krävs ett bra samarbete mellan skolan och föreningslivet. Det krävs möblering som passar föreningarna. Det är en fördel om en viss del av skolan kan avdelas för föreningarna så att kontakter mellan föreningarna främjas genom att medlemmarna stöter på varandra. En lokalisering i skolan bör f ö även främja att fler vuxna finns i skolan vilket är ett annat viktigt mål för oss. Gruppen vill även utveckla allmänna samlingslokaler, inte särskilda lokaler för varje förening. Detta främjar möten över föreningsgränserna. Det kostar mindre av våra gemensamma pengar. Stadsdelsnämnderna ska vara mycket uppmärksamma på utvecklingen så att det alltid finns lokaler för föreningarnas verksamhet. Det får inte bli så att någon förening inte kan utvecklas då lokaler saknas. Staden ska i exploateringsavtal för bostäder och centrumanläggningar kräva att byggbolagen ordnar med möteslokaler som ställs till föreningslivets förfogande, finansieras av gemensamma pengar. Staden bör även kräva att centrumanläggningar o dyl är tillgängliga för föreningarna för information. Stadsdelsnämnderna ska få i uppdrag att varje år inventera lokalbehoven inom sitt område och om lokaler saknas se till att sådana ställs till föreningslivets förfogande. Uppföljning ska ske genom analys av bokningarna via det gemensamma systemet samt kontakter med föreningarna. Kunniga medlemmar Föreningarna behöver kunniga medlemmar för att utveckla verksamheten, för att arbeta mot målet. Vi bör bl a via våra representanter i ABF Stockholm verka för en bra föreningsutbildning, för erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. En viktig fråga att arbeta med inom föreningen är avvägningar mellan medlemmarna, styrelsen och ev. anställda. Medlemmarna ska ha kontrollen över verksamheten, bestämma i alla viktigare frågor. Styrelsen ska bereda och verkställa medlemmarnas beslut. Anställda ska medverka i arbe-

11 tet med beredning och verkställighet. Medlemmarna kan delegera beslutsrätt till styrelse o/e anställda. Tiden är avgörande för stockholmarnas möjligheter att engagera sig i föreningar. Hur mycket tid du har möjlighet att disponera fritt beror på din totala livssituation. Du kanske arbetar mycket en period, studerar, har små barn, sjuka föräldrar. Vi bör via våra fullmäktigegrupper verka för att föreningarna blir en ännu viktigare del i beredningen av olika frågor inför beslut i riksdagen, landstinget och staden. Detta förbättrar föreningarnas verksamhet, utvecklar kunskapen hos medlemmarna samt ger våra förtroendevalda bättre underlag för beslut. Påverkan - agitation De flesta föreningar har som en del av sin verksamhet att påverka övriga invånare, politiskt förtroendevalda, andra organisationer. För detta krävs intresserade medlemmar, kunskaper om retorik, dialog, webb samt ekonomiska resurser. En del av agitationen är att intressera flera för att bli medlemmar i föreningen. Det sker i första hand genom att verksamheten är bra, ger resultat och att medlemmarna berättar om detta samt att det finns informationsmaterial bland annat på Internet. Vi föreslår att alla stadsdelsnämnder ska ha ett föreningsregister på Internet dit alla föreningar som vill ska kunna anmäla sig och få en informationssida, med hänvisning till eventuella egna webbsidor. På detta sätt kan invånarna enkelt hitta en förening i närområdet som arbetar inom det område som intresserar. Förslag till Socialdemokraternas politik. Vad behövs för framtidens mötes- och föreningsliv? Utvecklat föreningsliv, viktigt stöd till demokratin! Socialdemokraterna ska stödja ett aktivt, mångsidigt föreningsliv. Detta genom utbildning, ledarutveckling, lokaler, bidrag, samverkan, administrativt datorstöd. Vi vill även stödja fria, tillfälliga grupper så att även de ges goda arbetsförutsättningar och utvecklas. Stadsdelsnämnderna ska ha ett register på hemsidan över alla föreningar som finns inom deras område. Detta register ska vara tillgängligt för alla invånare i staden via hemsidan stockholm. se. Nämnderna ska skicka ett välkomstpaket till alla nyinflyttade så att de snabbt och enkelt får information om service samt om föreningar inom området, via registret på hemsidan..

12 Stöd för utveckling Socialdemokraterna ska utveckla ett nytt system för bidrag till föreningarna. De ska få ett grundbidrag samt stöd per medlem, för att premiera medlemsantalet. Systemet ska vara enkelt för föreningarna samt enkelt att administrera. Stadsdelsnämnderna ansvarar för bidragen. Det ska finnas en enhetlig grund för hela Stockholm. Systemet ska ses i kombination med förslag om lokaler enligt följande punkt. Socialdemokraterna ska utveckla Kulturnämndens bidrag En snabb slant så att fler, även vuxna, enkelt ska kunna få del av ett mindre bidrag, ca 5 000, för att genomföra en aktivitet. Stadsdelsnämnderna ansvarar för detta bidrag, inom en centralt beslutad riktlinje och ram. Lokaler Socialdemokraterna ska trygga, utveckla och förnya samlingslokalutbudet som utgör viktig infrastruktur och grund för möten och fördjupad demokrati. Socialdemokraterna ska arbeta så att alla föreningar får tillgång till avgiftsfria lokaler. I första hand ska lokaler i skolorna (ej klassrum) och äldreboende användas. Svenska kyrkans lokaler samt övriga lokaler finansierade med offentliga medel ska så långt möjligt komplettera. Det ska finnas bra och lätt tillgängliga lokaler i varje stadsdelsområde. Varje stadsdelsnämnd ska inventera vilka lokaler stadens olika bolag och förvaltningar disponerar inom nämndens område. Nämnden ska sedan, tillsammans med idrottsnämnden, se till att lokaler finns för de behov föreningarna har. I denna genomgång ska även ingå lokaler till vilka stöd redan utgår från staden t ex teaterlokaler och andra lokaler. Vidare ska respektive förvaltning ges i uppdrag att aktivt fylla lokalerna med verksamhet. Det är särskilt angeläget att tillhandahålla lämpliga lokaler för fest och möten för ungdomar, t ex fritidsgårdarna. Ungdomarna har få alternativ i dag. Socialdemokraterna ska slå vakt om Hyresgästföreningens många lokaler i de allmännyttiga bolagens fastigheter i hela staden. Exploateringsnämnden ska ställa krav på alla som vill bygga bostäder i staden att tillhandahålla lokaler för de boende. Lokalstöd ska utformas så att även privata fastighetsägare blir intresserade upplåta lokaler åt föreningar. Massor av kontor och butiker tomställs nu i krisens spår och fler lär det bli. Låt staden hyra dem som är lämpliga för föreningar, ungdomsreplokaler o dyl. Alla duger inte men många är mycket användbara! Lätt att använda lokalerna Socialdemokraterna ska verka för enkel tillgång till lokalerna genom t ex kort för att komma in, liknande systemet som finns i idrottslokalerna. Bokningssystemet ska vara tillgängligt på Internet, samt via telefon. Lokalerna ska underhållas så att de är välkomnande för alla deltagare. Det ska finnas tydlig information om vilken utrustning som finns i lokalerna. Alla grupper ska kunna boka lokalerna enkelt, det ska inte behövas organisationsnummer. Dock viktigt att veta vem som är ansvarig för verksamheten och lokalen om något oförutsett händer.

13 Alla lokaler ska ha ronderande vaktmästare så att service och hjälp kan erbjudas. Virtuella möten Socialdemokraterna ska stödja användningen av de nya verktygen för möten, för utveckling. Det ska finnas gott om datorer på biblioteken samt på alla förvaltningar vilka invånarna fritt kan använda. Utbildning och program för att stödja detta ska staden ta fram och ställa till invånarnas förfogande. Det kan också öka den viktiga kommunikationen mellan invånarna och våra förtroendevalda samt stadens anställda. Spontana möten Socialdemokraterna ska stödja nya, kanske tillfälliga opinionsgrupper. De ska lätt, snabbt och billigt få tillgång till lokaler för t ex spontana möten. Detta kan kräva flera lokaler, Stadsdelsnämnderna ska se till att det fungerar. Drop in lokaler Socialdemokraterna vill ha fler lokaler som vanliga icke organiserade kan hyra enkelt och billigt för att pröva på en viss sport, för att samlas kring en viss fråga. Det är också viktigt med kulturlokaler såsom replokaler för musik- och teatergrupper. Det skapar förutsättningar för spontanitet i ett rikt kulturliv Tillgängliga lokaler Socialdemokraterna vill att alla ska vara med. Lokalerna ska vara anpassade för funktionshindrade. Det är även viktigt att alla vet hur lokalerna kan bokas samt var de finns, information ska finnas på olika språk minst samma som valinformationen. Alla ska kunna delta, passa in utan att anpassa sig! För att t ex ungar ska kunna delta i fotboll krävs ibland biltransporter. Alla ska kunna vara med oberoende av om föräldrarna har tillgång till bil. Föreningen ska kunna hyra bil eller låna en ur en bilpool som bör finns i varje stadsdelsområde. Motsvarande gäller vid andra aktiviteter. Utbildning ger kunniga medlemmar Socialdemokraterna ska besluta om resurser så att ABF och Kulturnämnden m fl kan ge föreningarna bra utbildningar för utveckling, ledare, opinionsbildning. Enkel administration för föreningarna Socialdemokraterna ska förenkla för föreningarna genom att idrottsnämnden erbjuder ett avgiftsfritt, webbaserat administrativt system för medlemsregister, bokföring och kommunikation. Ett sätt att administrera föreningsservice av olika slag kan vara genom så kallade föreningsråd eller andra former av föreningssamverkan, där demokratisk styrning av resurserna kan tillämpas.

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

FOKUS14. Ungas fritid och organisering

FOKUS14. Ungas fritid och organisering FOKUS14 Ungas fritid och organisering FOKUS14 1 Ungas fritid och organisering Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF) Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg Årsmöte 2011 Motioner A-D A B C D Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg A01 Jobb och tillväxt... 4 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt... 5 A02 Motion om fröföretag...

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer