Svenska Kyrkans Unga i Täby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kyrkans Unga i Täby"

Transkript

1 ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg

2 Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s. 8 Föredragningslista s. 9 Valberedningens förslag s. 12 Verksamhetsberättelse s. 18 Bokslut s. 22 Revisionsberättelse s. 23 Motioner s. 23 Mot. 2014:1 s. 24 Propositioner s. 24 Prop. 2014:1 Verksamhetsplan s. 27 Prop. 2014:2 Budget s. 28 Budgetkommentar s. 30 Prop. 2014:3 Organisationsändring s. 31 Årsmöteslexikon 2

3 Schema och praktisk information 08:30 Inskrivning för mötesdeltagare i och med frukost 09:45 Inledande bön 10:00 Mötet inleds 12:00 Lunch 13:00 Mötet fortsätter 17:00 Middag Mötet fortsätter Årsmötet hålls i Havsörnen på Karlberg. Innan mötet sker inskrivningen utanför mötessalen. Efter mötets start sker inskrivning på utsatt plats. Om någon skulle behöva lämna årsmötet tidigare meddelas detta till presidiet som justerar röstlängden. Årsmötet slutar när alla punkter på föredragningslistan är behandlade. Styrelsen räknar med att det är vid 19-tiden. Alla mötesdeltagare som anmält sig i tid bjuds på lunch och middag. Kaffe, te och frukt är gratis under mötet. SKUffét kommer att vara öppet i mötessalen för självbetjäning. 3

4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby 1 Syfte Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 2 Organisation Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta beslutande organ är Stora årsmötet, där förbundsstyrelsen väljs. 3 Medlemskap Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning. I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsen idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Stora årsmötet fastställd stödmedlemsavgift. 4 Representation Vid årsmöte och extra årsmöte har varje medlem ansluten till lokalavdelningen rösträtt. Sammanträdesordningen reglerar andra än medlemmars deltagande på dessa möten. Ombud till Stora årsmötet och distriktsårsmötet väljs av årsmötet. Fyllnadsval görs av styrelsen. 5 Beslut Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges. Vid lika röstetal avgör lotten. Ändringar av stadgarna fordrar enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten eller ¾ majoritet av antalet avgivna röster på ordinarie årsmöte. Vid personval ska sluten omröstning ske om någon begär det. 6 Årsmöte Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet som ska hållas innan februari månads utgång. Kallelse till årsmötet utsänds senast en månad innan årsmötet. Årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor innan årsmötet. Valberedningens förslag ska offentliggöras senast två veckor innan årsmötet. 4

5 Förslag till årsmötet väcks av medlem genom motion eller av styrelsen genom proposition. Motionsstopp fastställs av styrelsen, dock tidigast en månad innan årsmötet. Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: Verksamhetsberättelse Fastställande av bokslut Revisionsberättelse Beslut om ansvarsfrihet Verksamhetsplan och budget Val av ordförande Val av 8-10 styrelseledamöter. Bland dessa väljs en vice ordförande och en kassör Val av revisor Val av valberedning Årsmötesprotokollet ska vara färdigjusterat och styrelsen till handa senast 2 veckor efter årsmötet. Styrelsen ska göra årsmötesprotokollet tillgängligt för medlemmarna senast 4 veckor efter årsmötet. 7 Styrelsen Styrelsen ansvarar för organisationens verkställande och fortlöpande arbete. Styrelsen ska sammanträda vid protokollförda styrelsemöten minst fyra gånger per termin. Dessa möten ska vara öppna för medlemmar. Styrelsens protokoll ska så snart det kan ske offentliggöras. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller på dennes uppdrag. Vid styrelsens första protokollförda styrelsemöte, det konstituerande styrelsemötet, ska val av sekreterare, två firmatecknare, två kontaktpersoner samt registeransvarig ske om dessa inte valts av årsmötet. 8 Revisor Revisorn har till uppgift att granska lokalavdelningens räkenskaper för det gångna räkenskapsåret samt styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret. Kalenderår utgör räkenskapsår. Verksamhetsår följer perioden årsmöte till årsmöte. Revisorn ska senast tre veckor innan årsmötet få del av samtliga räkenskapshandlingar och protokoll. Revisorn sammanfattar sin revision i en revisionsberättelse som överlämnas till styrelsen senast en vecka innan årsmötet. 9 Valberedning Valberedningen har till uppgift att till årsmötet föreslå val av ordförande; styrelseledamöter varav en vice ordförande och en kassör; ombud till Stora årsmötet och distriktsårsmötet, presidium samt revisor. Valberedningens ska under verksamhetsåret sammanträda minst två gånger. 10 Extra årsmöte Extra årsmöte ska hållas då antingen minst hälften av styrelsens ledamöter eller minst 1/3 av medlemmarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som är stadgat om ordinarie årsmöte. 11 Upplösning Upplösning av lokalavdelningen kan endast ske om beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Lokalavdelningens tillgångar ska vid upplösning användas i församlingens barn- och ungdomsarbete. Protokollsutdrag från årsmötena ska sändas till Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse. 5

6 Sammanträdesordning 1. Debattens inledning och avslutning En debatt inleds med att avgående styrelse ges ordet. Därefter släpps ordet fritt och alla medlemmar får anmäla sig till talarlistan. I det fall debatten gäller propositioner slutföredrar avgående styrelse. I de fall debatten rör en motion inleds och avslutas debatten med att motionären ges ordet. 2. Yrkanden Yrkanden lämnas skriftligen till presidiet på avsedd blankett. 3. Begära ordet Ordet begärs genom en handuppräckning som noteras av presidiet till talarlistan. Ordet tilldelas därefter talarna i den ordning som de anmält sig. Det finns tre undantag från ovanstående: - Ordningsfråga (se punkt 4) - Sakupplysning (se punkt 5) - Replik (se punkt 6) 4. Ordningsfråga Ordningsfråga bryter talarlistan och ska begäras hos presidiet muntligen (gäller ej streck i debatten, se 4.1.) Streck i debatten Ordningsfråga om streck i debatten begärs skriftligen till presidiet på avsedd blankett. Ordningsfrågan bryter talarordningen. Presidieordföranden läser upp alla yrkanden, inga fler yrkanden får göras, och denne förklarar yrkandelängden justerad. Ordet lämnas fritt i frågan om streck i debatten och därefter går årsmötet till beslut. 1) Bifalls frågan om streck i debatten får alla chansen att sätta upp sig på talarlistan en sista gång, därefter justerar presidieordförande talarlistan. 2) Då frågan om streck i debatten avslås, fortgår debatten. 5. Sakupplysning Sakupplysning begärs hos presidiet muntligen och bryter talarordningen. 6. Replik Replik skall begäras muntligen till presidiet vid osakliga angrepp eller grov misstolkning. Presidieordföranden beslutar om replik och eventuell kontrareplik. 6

7 7. Mötesfunktionärer Årsmötet väljer en (1) presidieordförande, minst en (1) sekreterare samt två (2) justerare tillika rösträknare. 8. Yttrande- och yrkanderätt Samtliga medlemmar har yttrande- och yrkanderätt. Vuxenmedlem och vald revisor har yttranderätt. Årsmötet kan bevilja yttranderätt även för icke-medlemmar. 9. Rösträtt och beslut Samtliga medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Täby har rösträtt vid årsmötet. Vid beslut utgör avgående styrelses förslag huvudförslag. I de fall beslutet rör en motion utgör motionärens förslag huvudförslag. Mot huvudförslaget ställs övriga yrkanden, och slutligen ställs segrande förslag mot avslag. Som årsmötesbeslut gäller den mening som erhållit enkel majoritet av avgivna röster. Vid lika röstantal avgör lotten. Röstning i sakfråga sker i form av: 1:a hand Acklamation (Ja-rop) 2:a hand Försöksvotering (handuppräckning) 3:e hand Rösträkning 4:e hand Namnupprop 9.1. Personval Personval sker med sluten omröstning om någon så begär. Vid lika röstantal mellan två eller flera kandidater, sker en ny omröstning. Lotten avgör om det efter denna omröstning ej går att skilja kandidaterna åt. Uppläsning av röstfördelningen sker endast om någon inte motsätter sig detta. 10. Tidsregler Talartiden 3 minuter gäller för alla anföranden. För replik gäller 1 minut och för kontrareplik ½ minut. Presidiet ges rätt att under mötets gång justera tidsgränserna avseende talartiden om de finner det nödvändigt. 11. Reservation Reservationer lämnas skriftligen på avsedd blankett till presidiet senast 15 minuter efter årsmötets avslutande. 7

8 Föredragningslista 1 Årsmötets öppnande 2 Justerande av röstlängd 3 Presentation av valberedningens förslag till presidium 4 Val av presidieordförande 5 Val av presidiesekreterare 6 Mötets behöriga utlysande 7 Val av två (2) justerare tillika rösträknare 8 Fastställande av sammanträdesordning 9 Fastställande av föredragningslista 10 Fastställande av nomineringsstopp 11 Presentation av valberedningens övriga förslag 12 Verksamhetsberättelse 13 Bokslut 14 Revisionsberättelse 15 Styrelsens ansvarsfrihet 16 Motioner och propositioner 17 Val av ordförande 18 Val av styrelsens ledamöter 19 Val av vice ordförande 20 Val av kassör 21 Val av revisor 22 Val av valberedning 23 Val av ombud till distriktsårsmöte Övriga frågor 25 Årsmötets avslutande 26 Motionsstart 8

9 Valberedningens förslag Inledande kommentar Valberedningen för Svenska Kyrkans Unga i Täby har under verksamhetsåret 2013 bestått av Calle Ahldén, Agnes Berglund och Karin Öst (sammankallande). Vår uppgift enligt stadgarna är att till årsmötet 2014 nominera personer till följande förtroendeuppdrag: - Presidium vid årsmötet Styrelsen för 2014 inklusive ordförande, vice ordförande och kassör - Revisorer för SKU Täby under Ombud till Distriktsårsmötet, DÅM, 2014 Vi i valberedningen har under året varit mycket aktiva i verksamheten, såväl på SKUffén och aktiviteter som på läger, samt fört samtal både med nuvarande förtroendevalda (främst styrelsen) samt med många aktiva SKU-medlemmar. Vi har således haft goda förutsättningar för att utföra vårt uppdrag och vi anser att det förslag som vi nu lämnar är väl genomarbetat. Presidium vid årsmötet 2014 Ordförande Adam Munkbo (-88) Sekreterare Carl Henrik Svenson (-90) Kommentar: Adam Munkbo var presidieordförande vid årsmötet 2013 och ledde det mötet på ett mycket pedagogiskt och effektivt sätt. Han har stor erfarenhet av organisationen och dess årsmöten. Carl Henrik Svenson har också varit medlem i SKU i många år och har varit med vid flera årsmöten. Han har även stor erfarenhet av annat föreningsliv och har goda kunskaper om mötesformalia och protokollföring. Styrelsen 2014 Ordförande Joakim Persson (-92) Vice ordförande Stefan Ulfswärd (-91) Kassör Linda Tarmet (-94) Victor Backström (-89) Jesper Denckert (-93) Casper Christiansen (-95) Elina Malmberg (-95) Amanda Fjellström (-95) Olivia Lindqvist Wijkander (-97) Malin Tönne Strömstedt (-97) Martin Åklint (-97) 9

10 Kommentar: I förslaget till styrelse har vi nominerat 11 ledamöter inklusive ordförande. Sju av dessa (Joakim, Stefan, Linda, Victor, Jesper, Casper och Elina) har suttit i styrelsen under 2013, medan fyra (Amanda, Olivia, Malin och Martin) är nya ledamöter. Nedan har vi givit en mycket kortfattad bakgrund och motivering till nomineringarna. Till ordförande har vi nominerat Joakim Persson. Han har varit ledamot i styrelsen i fyra år och även vice ordförande två år. Han är en engagerad medlem och styrelseledamot. Ansvarsfull, driven, tänkande och omtyckt är några av de egenskaper som vi tror kommer göra honom till en mycket bra ordförande för vår organisation. Stefan Ulfswärd har vi nominerat till vice ordförande. Han har också flera års erfarenhet av styrelsen och har suttit som vice ordförande de två senaste åren. Han är en klok och vettig person som känner organisationen väl och vi är övertygade om att han och Joakim kommer att kunna samarbeta väl och komplettera varandra på ett bra sätt. Linda Tarmet har under året lärts upp till kassör och gjort ett otvivelaktigt bra jobb. Hon är ordningsam, ansvarsfull och har goda kunskaper både om bokföring i allmänhet och, efter detta år, även organisationens ekonomi. Nomineringen av Linda till kassör känns därför mycket tryggt. Victor Backström har haft stor del i att vi under året fått ökade bidragsintäkter och vi är glada över att han vill fortsätta med detta arbete även nästa år. Som aktiv inom kyrkopolitiken spelar han även en betydelsefull roll i att stärka SKU:s ställning och rykte hos kyrkopolitikerna. Jesper Denckert är en rutinerad, engagerad och driven ledamot med många bra åsikter och idéer. Han är lätt att samarbeta med och med hans härliga personlighet gör han styrelsearbetet roligt och lustfyllt för övriga i styrelsen. Både Casper Christiansen och Elina Malmberg blev invalda i styrelsen för första gången förra årsmötet. Med driv, entusiasm och handlingskraft har de åstadkommit mycket i styrelsen sina första år och gjort ett väldigt gott intryck på både äldre styrelsekollegor och medlemmar. Vi är glada att de båda vill fortsätta i styrelsen. Amanda Fjellström är en av våra nya ledamöter på förslaget. Hon har varit en aktiv SKU-medlem i flera år och särskilt det senaste året som medlem i SKUffégruppen, ledare på SKUL mm. En positiv och ansvarsfull tjej som bl.a. vill lägga fokus organisationens lite mindre aktiviteter. Detta tycker vi i valberedningen är viktigt eftersom det annars är lätt att styrelsen lägger all sin energi på läger och de stora evenemangen. Olivia Lindqvist Wijkander, Malin Tönne Strömstedt och Martin Åklint har varit några av 1997-årskullens mest aktiva medlemmar och vi tror att alla tre kan berika styrelsearbetet med unga nytänkande idéer och synsätt. Olivia är en glädjespridare som har hållit i ungdomsmässor och SKUffén och visar ständigt ett ändlöst engagemang för SKU och kyrkan. Malin är omtänksam, vettig och mogen och har bl.a. på SKUL visat upp fina ledaregenskaper som vi gärna vill se i styrelsen. Martin var aktiv på SKUffén redan under sin konfirmationstid och sedan dess har han engagerat sig på i princip alla SKU:s evenemang, så även i SKUM där han varit en betydelsefull och uppskattad musiker. Vi har sett en stor utveckling och mognad och är övertygade om att han skulle göra ett väldigt bra arbete i styrelsen. Revisorer 2014 Lotta Jonsson (-83) 10

11 Adam Munkbo (-88) Kommentar: Adam Munkbo har varit revisor i SKU Täby sedan 2008 och har alltså lång erfarenhet. Lotta Jonsson har varit revisor detta år tillsammans med Adam och har innan dess haft många år som aktiv medlem och styrelseledamot. Med Adam och Lotta som revisorer känner vi oss mycket trygga med att revisionen av ekonomin och styrelsearbetet sker noggrant och korrekt. Ombud till DÅM Ombud: 1. Joakim Persson (-92) 2. Stefan Ulfswärd (-91) 3. Linda Tarmet (-94) 4. Jesper Denckert (-93) 5. Casper Christiansen (-95) 6. Elina Malmberg (-95) 7. Amanda Fjellström (-95) 8. Olivia Lindqvist Wijkander (-97) 9. Malin Tönne Strömstedt (-97) 10. Martin Åklint (-97) 11. Charlotta Mossberg (-91) 12. Karin Öst (-90) 13. Vakant 14. Vakant 15. Vakant Ersättare: 1. Anna Green-Liljedahl (-91) 2. Vakant Kommentar: DÅM är Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts distriktsårsmöte som äger rum den april. Alla lokalavdelningar i Stockholms får skicka ett antal ombud efter hur många medlemmar man har. Detta år får vi skicka 15 ombud. Valberedningen har valt att lämna några platser vakanta så att intresserade medlemmar på vårt årsmöte ska kunna nominera sig. 11

12 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013 Under årsmötet valdes en styrelse bestående av Anna Green-Liljedahl (ordförande), Stefan Ulfswärd (vice ordförande), Linda Tarmet (kassör), Charlotta Mossberg (sekreterare), Jesper Denckert, Pommeline Bleeker, Joakim Persson, Jenny Lindholm, Victor Backström, Casper Christiansen och Elina Malmberg. Till valberedning valdes Karin Öst (sammankallande), Agnes Berglund samt Calle Ahldén. Adam Munkbo och Lotta Jonsson valdes till revisorer. Under året har styrelsen jobbat för att verkställa de beslut gällande verksamheten som togs under årsmötet Vi har med verksamhetsplanen i åtanke tillsammans med många engagerade medlemmar gjort 2013 till ett myllrande år. Vid årsskiftet hade organisationen 486 medlemmar. Löpande verksamhet under året Styrelsemöten Under året har styrelsen kontinuerligt samlats för styrelsemöten. Formella, protokollförda styrelsemöten dit medlemmar är välkomna har hållits en gång i månaden. Utöver dessa har styrelsen även träffats för informella så kallade styrelsedejter en gång i månaden där de främst har diskuterat planering av aktiviteter. Således har styrelsen träffats varannan vecka för möten och dess arbete har förflutit väl. SKUfféverksamheten Under året har SKU kontinuerligt anordnat SKUffén där både medlemmar och ickemedlemmar välkomnas till en öppen gemenskap där man kan umgås, spela spel och köpa en billig läsk. Styrelsen har också kontinuerligt försökt att anordna så kallade tema-skuffén där kvällen haft ett speciellt tema. Teman som anordnats det här året har bland annat varit musikal, kyrkoval, svenska kändisar. Aktiviteter under våren Styrelsekickoff Inte långt efter årsmötet följde styrelsekickoffen, vars mål var att föra samman styrelsen så att dessa kunde bekanta sig med varandra. Kvällen började med att styrelsen gemensamt lagade middag och fortsatte sedan med roliga lekar. Kvällen var väldigt uppskattad och givande. 12

13 Earth hour Den 23:e mars klockan 20:30-21:30 var Earth hour. Svenska Kyrkans Unga valde att under denna tid hålla i ett event där dess medlemmar gärna fick komma och diskutera miljön och dess problem. Under själva timmen hölls en ljusmässa med ett lite mer mystiskt tema med många stearinljus och röster som bad böner ut från mörkret, vilket gjorde den lite roligare och mer spännande. Efter mässan begav vi oss ut på Tibblekyrkans tak där vi släppte flygande lanternor. Tibblenatten På årsmötet lämnade en medlem in ett förslag på ett endagsläger i Tibble kyrka. Detta förverkligades den 12 april när ett trettiotal medlemmar invaderade kyrkan med madrasser och sovsäckar. Kvällen hade ett lite lösare schema där den enda egentliga obligatoriska punkten var en andakt. För övrigt såg styrgruppen till att kyrkan skulle vara fylld med stationer där de deltagande kunde komma och gå men ändå ha roligt. Medlemmarna sov nere i kulan och gick sedan på morgonen. Jubileums-SKUL Under kristihimmelsfärdshelgen åkte ca 30 medlemmar i SKU Täby till församlingsgården Karlberg för att fira SKUs 20-årsjubileum. Lägret som var från fredag morgon till söndag förmiddag startade med en mysig frukost på bussen. Lägret fylldes med olika aktiviteter såsom målning av flaggor, brännboll, grillkväll med musik, diskussionskväll, talkshow och andakter. På lördagskvällen var det även finmiddag och mässa för att ytterligare fira jubileet. Gokart Under maj anordnades en Gokart-turnering enligt beslut av årsmötet. Tyvärr var uppslutningen dålig och ansvaret för aktiviteten oklart inom styrelsen. Gokart-arrangören var även oflexibel ifråga om antalet deltagare och trots samtal blev vi tvungna att betala för betydligt många fler än vad som deltog. Detta ledde till ökade kostnader. En utförlig förklaring finns bifogat i styrelseprotokoll Välgörenhetsfestivalen Den 9:e juni anordnade SKU sin årliga välgörenhetsfestival i samband med sommaravslutningen. Likt året innan höll festivalen till på Tibble kyrkas tak. Det blev en härlig sommardag med mat, musik och roliga aktiviteter. Intäkterna för festivalen gick denna gång till organisationen Friends kronor skänktes till Friends. Ungefär 100 personer besökte festivalen detta år. 13

14 Aktiviteter under hösten Ledarupptakt Detta verksamhetsår har vi inte bara haft en upptakt för de nykonfirmerade utan även en för de som är ledare i församlingen. Syftet var att samla alla församlingens ledare efter sommarens konfirmandläger och att välkomna även dem till en höst med Svenska Kyrkans Unga i Täby. Under evenemanget bjöd Svenska Kyrkans Unga i Täby på middag och en femkamp utkämpades. Runt 70 medlemmar deltog i evenemanget. Upptaktsveckan Under vecka 38 anordnade SKU Täbys styrelse den årliga upptaktsveckan där konfirmander och ledare från årets alla läger bjöds in. Styrelsen valde att dela upp lägren under två kvällar för att få ut så mycket som möjligt av kvällen. En show sattes ihop där årets ledare inkluderades för att visa upp en storslagen show. När torsdagen kom hade SKUffét öppet som vanligt dit alla var välkomna. Veckan avslutades med en svettig volleybollturnering där lägren tävlade om äran. Höstläger Under hösten 2013 anordnade SKU tre läger. Två i oktober och ett i november. Vi höjde deltagarsiffran något detta år och tog med ungefär 55 yngre deltagare och ungefär 25 äldre per läger. De äldre deltagarna var med och planerade lägren på varsin planeringsträff innan respektive läger. Detta år har vi även använt oss av en administrativt ansvarig som höll i anmälningarna och listorna för deltagarna till samtliga tre läger. Denna funktion underlättade styrgruppens arbete. Vi fyllde dagarna med aktiviteter som innehöll allt från lekar till sport. På kvällarna hölls mässor som vår egen ungdomspräst, Niklas Utterhall, ledde. Det blev tre lyckade läger som kändes bra i storlek att utföra. Höstbanketten Årets höstbankett blev en succé med sitt maskeradbalstema som kantades av röda rosor och mystik. De 43 anmälda gästerna hade en mycket trevlig kväll fylld av dans, god mat och gemenskap. Styrelsen anser denna typ av arrangemang på hemmaplan som positiva och tycker att detta är en aktivitetsform som det tycks finnas en stor efterfrågan på. Adventsbak En lördag i december samlades 11 SKU-medlemmar i Tibble kyrkas café för att baka julgodis. Det bakades drömmar, pepparkakor, lussebullar och chilitryffel. Det lyssnades på julmusik och adventsbaket avslutades självklart med fika där bakverken åts upp. 14

15 Julavslutningen Torsdagen den 12 december samlades medlemmarna i cafeterian för att fira ännu en gången termin i SKU Täby. Julavslutningen firades med att klä julgranen, byta julklappar och dricka julmust. SKUffét var också öppet under kvällen. Pulkarace Dessvärre välsignades vi inte med snö någon längre tid så något pulkarace blev inte av. Årsmöte 2014 Vi ska som vanligt ha årsmöte och i enlighet med den sedan några år rådande traditionen har turen åter kommit för oss att bege oss till Karlberg. Styrelsen är övertygad om ett stort deltagande och en helg med spännande samtal och kompetenta beslut. Lokalavdelningsöverskridande verksamhet Samlingen Under våren deltog delar av styrelsen i den av SKUSS anordnade Samlingen för lokalavdelningsrepresentanter. Den hölls i Katarina församling och cirka 10 personer närvarade, varav tre från Täby. Tyvärr var samlingen inte så givande för Täbys representanter då den mest verkade rikta sig till små lokalavdelningar med få aktiviteter. Det var dessutom alldeles för få deltagare för att givande diskussioner skulle kunna hållas. DÅM Under våren hölls distriktsårsmötet april i Vällingby. Tack vare organisationens höga medlemsantal fick vi 2013 skicka hela 16 ombud att representera Täby som lokalavdelning på DÅM. Då DÅM pågår under en hel helg var det vissa svårigheter med att hitta ombud som kunde åka men till slut lyckades alla ombudsplatserna fyllas. Helgen bjöd på många spännande debatter och roliga samtal. Samtliga av Täbys ombud verkade nöjda med 2013 års DÅM. SÅM Helgen 8-11 augusti anordnades SKU:s Stora årsmöte (SÅM) vilket är riksorganisationens högsta beslutande organ. Täby skickade tre ombud som deltog i mötet som hölls i Uppsala. Under mötet diskuterades organisationens framtid, val av ny förbundsordförande genomfördes och deltagarna fick chansen att träffa och utbyta idéer med medlemmar från hela Sverige. 15

16 Midnattsvolleyboll Den 23 november 2013 anordnade Svenska Kyrkans Unga i Täby distriktets största medlemsevenemang, midnattsvolleybollen. Det hålls varje år av den lokalavdelning som vann turneringen föregående år. Evenemanget började med en mässa i Tibble kyrka varefter volleybollturneringen tog vid i närliggande Tibblehallen. Som segrare stod till slut Sollentuna lokalavdelning. Samtliga lokalavdelningar i Stockholms stift var inbjudna och det uppskattades att runt 300 medlemmar från distriktet deltog i evenemanget. Totalt 17 lokalavdelningar var representerade. Drygt 30 volontärer från Täby lokalavdelning hjälpte till under kvällen. Resan Under DÅM togs ett beslut om att SKUSS skulle anordna en resa under våren I och med detta beslut bestämde styrelsen att samordna resan som årsmötet 2013 beslutade om tillsammans med SKUSS. Under året har vi startat ett samarbete med distriktets planeringsgrupp och resan är planerad att ske april 2014 till Jerusalem. Församlingssamarbete För att upprätthålla det goda samarbetet SKU och Täby Församling emellan anordnades i början av hösten ett möte med församlingens ungdomsavdelning. Under mötet fick den nya styrelsen möjlighet att presentera sig och träffa de församlingsanställda som arbetar med ungdomar. Vi delade även idéer om framtiden och vad ett starkt samarbete har för betydelse. Under året har samarbetet bland annat bidragit till att SKU fått presentera sig inför sommarens konfirmationsledare, sommarrepresentation på många av konfirmationslägren och ungdomsmässor. Under hösten har ordförandeskapet haft ytterligare två möten med församlingens ungdomsavdelning för att utbyta idéer, lära av varandra och planera inför framtiden så att verksamheterna inte ska krocka. Representation och kommunikation Sociala medier SKU Täby använder flitigt sin Facebooksida för informationsspridning. Vi har dock märkt att Facebooks spridningskraft minskat varför även mer konventionella informationskanaler såsom mail och brevpost fått ökad betydelse. Vi har även under året startat ett Instagramkonto som uppdateras kontinuerligt. 16

17 Kyrkfönstret I varje utgåva av kyrkfönstret har en medlem i styrelsen skrivit en blänkare om vad som händer i SKU just denna månad. I år har även andra medlemmar fått vara med och skriva. Anslagstavlan Under höstterminen gjordes en anslagstavla i ordning. Där har kontaktuppgifter till styrelsen, SKU Täbys Facebook och Instagram m.m. satts upp. Tanken är att anslagstavlan i framtiden också ska innehålla information om SKU:s aktiviteter, anmälningsinformation och bilder från olika aktiviteter. Idélådan På årsmötet lämnade en medlem in ett förslag på att SKU borde ha en låda framme på SKUffét och andra evenemang0 där medlemmar kan lämna förslag och idéer på hur SKU kan bli bättre, ställa frågor till styrelsen och lämna ansökningar om att vara med på mässor eller liknande. Casper Christiansen och Nils Hedner byggde lådan och den har varit använd sedan sommaren. Lådan är byggd i trä och har SKUs logga på sig som lyser i olika färger. Lucka i församlingens adventskalender Precis som tidigare år ombads SKU att medverka med en lucka i församlingens adventskalender. Tack vare engagemanget från medlemmen Sofia Johnsson Söderström kunde SKU bidra med lucka nummer 22: fjärde advent. Kulturfestival Då Täbys kulturfestival anordnades ombads SKU att hålla i caféförsäljning. Medan SKUffét levererade ett positivt resultat på nästan 4000 kr, vilket kommit väl till användning i den löpande verksamheten, såg styrelsen även möjligheten till att representera SKU på ett kommunalt arrangemang. Lägerrepresentation Under sommarens konfirmandläger var delar av styrelsen och representerade SKU och församlingen på alla Karlbergsläger, Fårö och Höst-till-vår. Detta ger en spridning på ca 300 konfirmander. Representationens upplägg, med kortare presentation och av SKU efterföljande lek, fungerade bra och verkade uppskattas av konfirmander och lägerledning. 17

18 Bokslut - balansräkning TILLGÅNGAR Likvida medel Kassa A 1 356,00 Kassa B 300,00 Plusgiro ,59 SEB sparkonto 5 426,97 Summa Likvida medel ,56 Upplupna intäkter ,00 SUMMA TILLGÅNGAR ,56 SKULDER & EGET KAPITAL Eget kapital Ingående eget kapital ,35 Årets resultat ,21 Summa eget kapital ,56 Upplupna kostnader ,00 SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL ,56 18

19 Bokslut resultaträkning INTÄKTER Verksamhetsintäkter SKUffé ,00 SKUL ,00 Ljusläger 5 100,00 Jubileums-SKUL ,00 Höst-SKUL ,00 Midnattsvolley ,00 Summa verksamhetsintäkter ,00 Erhållna bidrag Bidrag från Täby församling ,00 Kollekt 1 914,00 Bidrag från SKU riks 6 250,00 Summa erhållna bidrag ,00 Övriga intäkter Bidrag Täby kommun 8 910,00 Uteblivna upplupna kostnader 9 580,00 Inkomstränta SEB 29,96 Summa övriga intäkter ,96 SUMMA INTÄKTER ,96 KOSTNADER Verksamhetskostnader SKUffé ,00 Aktivitetskonto ,00 Aktiviteter, tema-skuffén ,00 Välgörenhetsfestival 4 748,00 Upptaktsvecka 1 238,00 Midnattsvolley ,00 SKUL ,00 Ljusläger ,00 Jubileums-SKUL ,00 Höst-SKUL ,00 Årsmötet 4 967,00 DÅM (Distriktsårsmötet) 480,00 19

20 SÅM (Stora årsmötet) 3 845,00 Administration 2 454,75 Internet 528,75 Bank och ekonomi 459,00 Möten 1 397,00 Administrativa kostnader 70,00 Reklam och representation 5 902,00 Diverse kostnader 3 110,00 Summa verksamhetskostnader ,75 SUMMA KOSTNADER ,75 RESULTAT ,21 Styrelsen föreslår årsmötet besluta att att lägga bokslutet 2014 till handlingarna. överföra resultatet om ,21 kronor till ingående balans. 20

21 Bokslut - jämförelse budget och utfall 21

ÅRSMÖTE 2015. Svenska Kyrkans Unga i Täby. 14 februari. Karlberg

ÅRSMÖTE 2015. Svenska Kyrkans Unga i Täby. 14 februari. Karlberg ÅRSMÖTE 2015 Svenska Kyrkans Unga i Täby 14 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av justeringspersoner

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet.

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet. Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Jämför votering. Adjungera Låta utomstående personer vara närvarande vid styrelsemöte. De har då ofta yttrande- och förslagsrätt men

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Här hittar du förklaring till några av de ord som kan dyka upp på Scouternas stämma. Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop.

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Maj 2012 Pensionärsverksamheten Ordlista mötesteknik Absolut majoritet Acklamation Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug ÖVRIGA HANDLINGAR INNEHÅLL Förslag till föredragningslista.s 3 Ärendefördelning och utskott s 4 Förslag till sammanträdesordning.. s 5 Förslag till sammanträdesordning

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Ja! Bra att kunna ord 1

Ja! Bra att kunna ord 1 Bra att kunna ord 1 Ja! 2 3 4 A Absolut majoritet Mer än två tredjedelar av rösterna. Acklamation Beslut fattat med ja-rop. Adjungera Tillfällig ledamot utan rösträtt. Administration I en förening ofta

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 1 Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 Riksombudsmötet är det högsta beslutande organet inom KFUM Sverige och utgörs av ombud utsedda av KFUM Sveriges medlemsföreningar. Riksombudsmötets arbetsformer

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer