Svenska Kyrkans Unga i Täby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kyrkans Unga i Täby"

Transkript

1 ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg

2 Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s. 8 Föredragningslista s. 9 Valberedningens förslag s. 12 Verksamhetsberättelse s. 18 Bokslut s. 22 Revisionsberättelse s. 23 Motioner s. 23 Mot. 2014:1 s. 24 Propositioner s. 24 Prop. 2014:1 Verksamhetsplan s. 27 Prop. 2014:2 Budget s. 28 Budgetkommentar s. 30 Prop. 2014:3 Organisationsändring s. 31 Årsmöteslexikon 2

3 Schema och praktisk information 08:30 Inskrivning för mötesdeltagare i och med frukost 09:45 Inledande bön 10:00 Mötet inleds 12:00 Lunch 13:00 Mötet fortsätter 17:00 Middag Mötet fortsätter Årsmötet hålls i Havsörnen på Karlberg. Innan mötet sker inskrivningen utanför mötessalen. Efter mötets start sker inskrivning på utsatt plats. Om någon skulle behöva lämna årsmötet tidigare meddelas detta till presidiet som justerar röstlängden. Årsmötet slutar när alla punkter på föredragningslistan är behandlade. Styrelsen räknar med att det är vid 19-tiden. Alla mötesdeltagare som anmält sig i tid bjuds på lunch och middag. Kaffe, te och frukt är gratis under mötet. SKUffét kommer att vara öppet i mötessalen för självbetjäning. 3

4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby 1 Syfte Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 2 Organisation Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta beslutande organ är Stora årsmötet, där förbundsstyrelsen väljs. 3 Medlemskap Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning. I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsen idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Stora årsmötet fastställd stödmedlemsavgift. 4 Representation Vid årsmöte och extra årsmöte har varje medlem ansluten till lokalavdelningen rösträtt. Sammanträdesordningen reglerar andra än medlemmars deltagande på dessa möten. Ombud till Stora årsmötet och distriktsårsmötet väljs av årsmötet. Fyllnadsval görs av styrelsen. 5 Beslut Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges. Vid lika röstetal avgör lotten. Ändringar av stadgarna fordrar enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten eller ¾ majoritet av antalet avgivna röster på ordinarie årsmöte. Vid personval ska sluten omröstning ske om någon begär det. 6 Årsmöte Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet som ska hållas innan februari månads utgång. Kallelse till årsmötet utsänds senast en månad innan årsmötet. Årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor innan årsmötet. Valberedningens förslag ska offentliggöras senast två veckor innan årsmötet. 4

5 Förslag till årsmötet väcks av medlem genom motion eller av styrelsen genom proposition. Motionsstopp fastställs av styrelsen, dock tidigast en månad innan årsmötet. Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: Verksamhetsberättelse Fastställande av bokslut Revisionsberättelse Beslut om ansvarsfrihet Verksamhetsplan och budget Val av ordförande Val av 8-10 styrelseledamöter. Bland dessa väljs en vice ordförande och en kassör Val av revisor Val av valberedning Årsmötesprotokollet ska vara färdigjusterat och styrelsen till handa senast 2 veckor efter årsmötet. Styrelsen ska göra årsmötesprotokollet tillgängligt för medlemmarna senast 4 veckor efter årsmötet. 7 Styrelsen Styrelsen ansvarar för organisationens verkställande och fortlöpande arbete. Styrelsen ska sammanträda vid protokollförda styrelsemöten minst fyra gånger per termin. Dessa möten ska vara öppna för medlemmar. Styrelsens protokoll ska så snart det kan ske offentliggöras. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller på dennes uppdrag. Vid styrelsens första protokollförda styrelsemöte, det konstituerande styrelsemötet, ska val av sekreterare, två firmatecknare, två kontaktpersoner samt registeransvarig ske om dessa inte valts av årsmötet. 8 Revisor Revisorn har till uppgift att granska lokalavdelningens räkenskaper för det gångna räkenskapsåret samt styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret. Kalenderår utgör räkenskapsår. Verksamhetsår följer perioden årsmöte till årsmöte. Revisorn ska senast tre veckor innan årsmötet få del av samtliga räkenskapshandlingar och protokoll. Revisorn sammanfattar sin revision i en revisionsberättelse som överlämnas till styrelsen senast en vecka innan årsmötet. 9 Valberedning Valberedningen har till uppgift att till årsmötet föreslå val av ordförande; styrelseledamöter varav en vice ordförande och en kassör; ombud till Stora årsmötet och distriktsårsmötet, presidium samt revisor. Valberedningens ska under verksamhetsåret sammanträda minst två gånger. 10 Extra årsmöte Extra årsmöte ska hållas då antingen minst hälften av styrelsens ledamöter eller minst 1/3 av medlemmarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som är stadgat om ordinarie årsmöte. 11 Upplösning Upplösning av lokalavdelningen kan endast ske om beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Lokalavdelningens tillgångar ska vid upplösning användas i församlingens barn- och ungdomsarbete. Protokollsutdrag från årsmötena ska sändas till Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse. 5

6 Sammanträdesordning 1. Debattens inledning och avslutning En debatt inleds med att avgående styrelse ges ordet. Därefter släpps ordet fritt och alla medlemmar får anmäla sig till talarlistan. I det fall debatten gäller propositioner slutföredrar avgående styrelse. I de fall debatten rör en motion inleds och avslutas debatten med att motionären ges ordet. 2. Yrkanden Yrkanden lämnas skriftligen till presidiet på avsedd blankett. 3. Begära ordet Ordet begärs genom en handuppräckning som noteras av presidiet till talarlistan. Ordet tilldelas därefter talarna i den ordning som de anmält sig. Det finns tre undantag från ovanstående: - Ordningsfråga (se punkt 4) - Sakupplysning (se punkt 5) - Replik (se punkt 6) 4. Ordningsfråga Ordningsfråga bryter talarlistan och ska begäras hos presidiet muntligen (gäller ej streck i debatten, se 4.1.) Streck i debatten Ordningsfråga om streck i debatten begärs skriftligen till presidiet på avsedd blankett. Ordningsfrågan bryter talarordningen. Presidieordföranden läser upp alla yrkanden, inga fler yrkanden får göras, och denne förklarar yrkandelängden justerad. Ordet lämnas fritt i frågan om streck i debatten och därefter går årsmötet till beslut. 1) Bifalls frågan om streck i debatten får alla chansen att sätta upp sig på talarlistan en sista gång, därefter justerar presidieordförande talarlistan. 2) Då frågan om streck i debatten avslås, fortgår debatten. 5. Sakupplysning Sakupplysning begärs hos presidiet muntligen och bryter talarordningen. 6. Replik Replik skall begäras muntligen till presidiet vid osakliga angrepp eller grov misstolkning. Presidieordföranden beslutar om replik och eventuell kontrareplik. 6

7 7. Mötesfunktionärer Årsmötet väljer en (1) presidieordförande, minst en (1) sekreterare samt två (2) justerare tillika rösträknare. 8. Yttrande- och yrkanderätt Samtliga medlemmar har yttrande- och yrkanderätt. Vuxenmedlem och vald revisor har yttranderätt. Årsmötet kan bevilja yttranderätt även för icke-medlemmar. 9. Rösträtt och beslut Samtliga medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Täby har rösträtt vid årsmötet. Vid beslut utgör avgående styrelses förslag huvudförslag. I de fall beslutet rör en motion utgör motionärens förslag huvudförslag. Mot huvudförslaget ställs övriga yrkanden, och slutligen ställs segrande förslag mot avslag. Som årsmötesbeslut gäller den mening som erhållit enkel majoritet av avgivna röster. Vid lika röstantal avgör lotten. Röstning i sakfråga sker i form av: 1:a hand Acklamation (Ja-rop) 2:a hand Försöksvotering (handuppräckning) 3:e hand Rösträkning 4:e hand Namnupprop 9.1. Personval Personval sker med sluten omröstning om någon så begär. Vid lika röstantal mellan två eller flera kandidater, sker en ny omröstning. Lotten avgör om det efter denna omröstning ej går att skilja kandidaterna åt. Uppläsning av röstfördelningen sker endast om någon inte motsätter sig detta. 10. Tidsregler Talartiden 3 minuter gäller för alla anföranden. För replik gäller 1 minut och för kontrareplik ½ minut. Presidiet ges rätt att under mötets gång justera tidsgränserna avseende talartiden om de finner det nödvändigt. 11. Reservation Reservationer lämnas skriftligen på avsedd blankett till presidiet senast 15 minuter efter årsmötets avslutande. 7

8 Föredragningslista 1 Årsmötets öppnande 2 Justerande av röstlängd 3 Presentation av valberedningens förslag till presidium 4 Val av presidieordförande 5 Val av presidiesekreterare 6 Mötets behöriga utlysande 7 Val av två (2) justerare tillika rösträknare 8 Fastställande av sammanträdesordning 9 Fastställande av föredragningslista 10 Fastställande av nomineringsstopp 11 Presentation av valberedningens övriga förslag 12 Verksamhetsberättelse 13 Bokslut 14 Revisionsberättelse 15 Styrelsens ansvarsfrihet 16 Motioner och propositioner 17 Val av ordförande 18 Val av styrelsens ledamöter 19 Val av vice ordförande 20 Val av kassör 21 Val av revisor 22 Val av valberedning 23 Val av ombud till distriktsårsmöte Övriga frågor 25 Årsmötets avslutande 26 Motionsstart 8

9 Valberedningens förslag Inledande kommentar Valberedningen för Svenska Kyrkans Unga i Täby har under verksamhetsåret 2013 bestått av Calle Ahldén, Agnes Berglund och Karin Öst (sammankallande). Vår uppgift enligt stadgarna är att till årsmötet 2014 nominera personer till följande förtroendeuppdrag: - Presidium vid årsmötet Styrelsen för 2014 inklusive ordförande, vice ordförande och kassör - Revisorer för SKU Täby under Ombud till Distriktsårsmötet, DÅM, 2014 Vi i valberedningen har under året varit mycket aktiva i verksamheten, såväl på SKUffén och aktiviteter som på läger, samt fört samtal både med nuvarande förtroendevalda (främst styrelsen) samt med många aktiva SKU-medlemmar. Vi har således haft goda förutsättningar för att utföra vårt uppdrag och vi anser att det förslag som vi nu lämnar är väl genomarbetat. Presidium vid årsmötet 2014 Ordförande Adam Munkbo (-88) Sekreterare Carl Henrik Svenson (-90) Kommentar: Adam Munkbo var presidieordförande vid årsmötet 2013 och ledde det mötet på ett mycket pedagogiskt och effektivt sätt. Han har stor erfarenhet av organisationen och dess årsmöten. Carl Henrik Svenson har också varit medlem i SKU i många år och har varit med vid flera årsmöten. Han har även stor erfarenhet av annat föreningsliv och har goda kunskaper om mötesformalia och protokollföring. Styrelsen 2014 Ordförande Joakim Persson (-92) Vice ordförande Stefan Ulfswärd (-91) Kassör Linda Tarmet (-94) Victor Backström (-89) Jesper Denckert (-93) Casper Christiansen (-95) Elina Malmberg (-95) Amanda Fjellström (-95) Olivia Lindqvist Wijkander (-97) Malin Tönne Strömstedt (-97) Martin Åklint (-97) 9

10 Kommentar: I förslaget till styrelse har vi nominerat 11 ledamöter inklusive ordförande. Sju av dessa (Joakim, Stefan, Linda, Victor, Jesper, Casper och Elina) har suttit i styrelsen under 2013, medan fyra (Amanda, Olivia, Malin och Martin) är nya ledamöter. Nedan har vi givit en mycket kortfattad bakgrund och motivering till nomineringarna. Till ordförande har vi nominerat Joakim Persson. Han har varit ledamot i styrelsen i fyra år och även vice ordförande två år. Han är en engagerad medlem och styrelseledamot. Ansvarsfull, driven, tänkande och omtyckt är några av de egenskaper som vi tror kommer göra honom till en mycket bra ordförande för vår organisation. Stefan Ulfswärd har vi nominerat till vice ordförande. Han har också flera års erfarenhet av styrelsen och har suttit som vice ordförande de två senaste åren. Han är en klok och vettig person som känner organisationen väl och vi är övertygade om att han och Joakim kommer att kunna samarbeta väl och komplettera varandra på ett bra sätt. Linda Tarmet har under året lärts upp till kassör och gjort ett otvivelaktigt bra jobb. Hon är ordningsam, ansvarsfull och har goda kunskaper både om bokföring i allmänhet och, efter detta år, även organisationens ekonomi. Nomineringen av Linda till kassör känns därför mycket tryggt. Victor Backström har haft stor del i att vi under året fått ökade bidragsintäkter och vi är glada över att han vill fortsätta med detta arbete även nästa år. Som aktiv inom kyrkopolitiken spelar han även en betydelsefull roll i att stärka SKU:s ställning och rykte hos kyrkopolitikerna. Jesper Denckert är en rutinerad, engagerad och driven ledamot med många bra åsikter och idéer. Han är lätt att samarbeta med och med hans härliga personlighet gör han styrelsearbetet roligt och lustfyllt för övriga i styrelsen. Både Casper Christiansen och Elina Malmberg blev invalda i styrelsen för första gången förra årsmötet. Med driv, entusiasm och handlingskraft har de åstadkommit mycket i styrelsen sina första år och gjort ett väldigt gott intryck på både äldre styrelsekollegor och medlemmar. Vi är glada att de båda vill fortsätta i styrelsen. Amanda Fjellström är en av våra nya ledamöter på förslaget. Hon har varit en aktiv SKU-medlem i flera år och särskilt det senaste året som medlem i SKUffégruppen, ledare på SKUL mm. En positiv och ansvarsfull tjej som bl.a. vill lägga fokus organisationens lite mindre aktiviteter. Detta tycker vi i valberedningen är viktigt eftersom det annars är lätt att styrelsen lägger all sin energi på läger och de stora evenemangen. Olivia Lindqvist Wijkander, Malin Tönne Strömstedt och Martin Åklint har varit några av 1997-årskullens mest aktiva medlemmar och vi tror att alla tre kan berika styrelsearbetet med unga nytänkande idéer och synsätt. Olivia är en glädjespridare som har hållit i ungdomsmässor och SKUffén och visar ständigt ett ändlöst engagemang för SKU och kyrkan. Malin är omtänksam, vettig och mogen och har bl.a. på SKUL visat upp fina ledaregenskaper som vi gärna vill se i styrelsen. Martin var aktiv på SKUffén redan under sin konfirmationstid och sedan dess har han engagerat sig på i princip alla SKU:s evenemang, så även i SKUM där han varit en betydelsefull och uppskattad musiker. Vi har sett en stor utveckling och mognad och är övertygade om att han skulle göra ett väldigt bra arbete i styrelsen. Revisorer 2014 Lotta Jonsson (-83) 10

11 Adam Munkbo (-88) Kommentar: Adam Munkbo har varit revisor i SKU Täby sedan 2008 och har alltså lång erfarenhet. Lotta Jonsson har varit revisor detta år tillsammans med Adam och har innan dess haft många år som aktiv medlem och styrelseledamot. Med Adam och Lotta som revisorer känner vi oss mycket trygga med att revisionen av ekonomin och styrelsearbetet sker noggrant och korrekt. Ombud till DÅM Ombud: 1. Joakim Persson (-92) 2. Stefan Ulfswärd (-91) 3. Linda Tarmet (-94) 4. Jesper Denckert (-93) 5. Casper Christiansen (-95) 6. Elina Malmberg (-95) 7. Amanda Fjellström (-95) 8. Olivia Lindqvist Wijkander (-97) 9. Malin Tönne Strömstedt (-97) 10. Martin Åklint (-97) 11. Charlotta Mossberg (-91) 12. Karin Öst (-90) 13. Vakant 14. Vakant 15. Vakant Ersättare: 1. Anna Green-Liljedahl (-91) 2. Vakant Kommentar: DÅM är Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts distriktsårsmöte som äger rum den april. Alla lokalavdelningar i Stockholms får skicka ett antal ombud efter hur många medlemmar man har. Detta år får vi skicka 15 ombud. Valberedningen har valt att lämna några platser vakanta så att intresserade medlemmar på vårt årsmöte ska kunna nominera sig. 11

12 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013 Under årsmötet valdes en styrelse bestående av Anna Green-Liljedahl (ordförande), Stefan Ulfswärd (vice ordförande), Linda Tarmet (kassör), Charlotta Mossberg (sekreterare), Jesper Denckert, Pommeline Bleeker, Joakim Persson, Jenny Lindholm, Victor Backström, Casper Christiansen och Elina Malmberg. Till valberedning valdes Karin Öst (sammankallande), Agnes Berglund samt Calle Ahldén. Adam Munkbo och Lotta Jonsson valdes till revisorer. Under året har styrelsen jobbat för att verkställa de beslut gällande verksamheten som togs under årsmötet Vi har med verksamhetsplanen i åtanke tillsammans med många engagerade medlemmar gjort 2013 till ett myllrande år. Vid årsskiftet hade organisationen 486 medlemmar. Löpande verksamhet under året Styrelsemöten Under året har styrelsen kontinuerligt samlats för styrelsemöten. Formella, protokollförda styrelsemöten dit medlemmar är välkomna har hållits en gång i månaden. Utöver dessa har styrelsen även träffats för informella så kallade styrelsedejter en gång i månaden där de främst har diskuterat planering av aktiviteter. Således har styrelsen träffats varannan vecka för möten och dess arbete har förflutit väl. SKUfféverksamheten Under året har SKU kontinuerligt anordnat SKUffén där både medlemmar och ickemedlemmar välkomnas till en öppen gemenskap där man kan umgås, spela spel och köpa en billig läsk. Styrelsen har också kontinuerligt försökt att anordna så kallade tema-skuffén där kvällen haft ett speciellt tema. Teman som anordnats det här året har bland annat varit musikal, kyrkoval, svenska kändisar. Aktiviteter under våren Styrelsekickoff Inte långt efter årsmötet följde styrelsekickoffen, vars mål var att föra samman styrelsen så att dessa kunde bekanta sig med varandra. Kvällen började med att styrelsen gemensamt lagade middag och fortsatte sedan med roliga lekar. Kvällen var väldigt uppskattad och givande. 12

13 Earth hour Den 23:e mars klockan 20:30-21:30 var Earth hour. Svenska Kyrkans Unga valde att under denna tid hålla i ett event där dess medlemmar gärna fick komma och diskutera miljön och dess problem. Under själva timmen hölls en ljusmässa med ett lite mer mystiskt tema med många stearinljus och röster som bad böner ut från mörkret, vilket gjorde den lite roligare och mer spännande. Efter mässan begav vi oss ut på Tibblekyrkans tak där vi släppte flygande lanternor. Tibblenatten På årsmötet lämnade en medlem in ett förslag på ett endagsläger i Tibble kyrka. Detta förverkligades den 12 april när ett trettiotal medlemmar invaderade kyrkan med madrasser och sovsäckar. Kvällen hade ett lite lösare schema där den enda egentliga obligatoriska punkten var en andakt. För övrigt såg styrgruppen till att kyrkan skulle vara fylld med stationer där de deltagande kunde komma och gå men ändå ha roligt. Medlemmarna sov nere i kulan och gick sedan på morgonen. Jubileums-SKUL Under kristihimmelsfärdshelgen åkte ca 30 medlemmar i SKU Täby till församlingsgården Karlberg för att fira SKUs 20-årsjubileum. Lägret som var från fredag morgon till söndag förmiddag startade med en mysig frukost på bussen. Lägret fylldes med olika aktiviteter såsom målning av flaggor, brännboll, grillkväll med musik, diskussionskväll, talkshow och andakter. På lördagskvällen var det även finmiddag och mässa för att ytterligare fira jubileet. Gokart Under maj anordnades en Gokart-turnering enligt beslut av årsmötet. Tyvärr var uppslutningen dålig och ansvaret för aktiviteten oklart inom styrelsen. Gokart-arrangören var även oflexibel ifråga om antalet deltagare och trots samtal blev vi tvungna att betala för betydligt många fler än vad som deltog. Detta ledde till ökade kostnader. En utförlig förklaring finns bifogat i styrelseprotokoll Välgörenhetsfestivalen Den 9:e juni anordnade SKU sin årliga välgörenhetsfestival i samband med sommaravslutningen. Likt året innan höll festivalen till på Tibble kyrkas tak. Det blev en härlig sommardag med mat, musik och roliga aktiviteter. Intäkterna för festivalen gick denna gång till organisationen Friends kronor skänktes till Friends. Ungefär 100 personer besökte festivalen detta år. 13

14 Aktiviteter under hösten Ledarupptakt Detta verksamhetsår har vi inte bara haft en upptakt för de nykonfirmerade utan även en för de som är ledare i församlingen. Syftet var att samla alla församlingens ledare efter sommarens konfirmandläger och att välkomna även dem till en höst med Svenska Kyrkans Unga i Täby. Under evenemanget bjöd Svenska Kyrkans Unga i Täby på middag och en femkamp utkämpades. Runt 70 medlemmar deltog i evenemanget. Upptaktsveckan Under vecka 38 anordnade SKU Täbys styrelse den årliga upptaktsveckan där konfirmander och ledare från årets alla läger bjöds in. Styrelsen valde att dela upp lägren under två kvällar för att få ut så mycket som möjligt av kvällen. En show sattes ihop där årets ledare inkluderades för att visa upp en storslagen show. När torsdagen kom hade SKUffét öppet som vanligt dit alla var välkomna. Veckan avslutades med en svettig volleybollturnering där lägren tävlade om äran. Höstläger Under hösten 2013 anordnade SKU tre läger. Två i oktober och ett i november. Vi höjde deltagarsiffran något detta år och tog med ungefär 55 yngre deltagare och ungefär 25 äldre per läger. De äldre deltagarna var med och planerade lägren på varsin planeringsträff innan respektive läger. Detta år har vi även använt oss av en administrativt ansvarig som höll i anmälningarna och listorna för deltagarna till samtliga tre läger. Denna funktion underlättade styrgruppens arbete. Vi fyllde dagarna med aktiviteter som innehöll allt från lekar till sport. På kvällarna hölls mässor som vår egen ungdomspräst, Niklas Utterhall, ledde. Det blev tre lyckade läger som kändes bra i storlek att utföra. Höstbanketten Årets höstbankett blev en succé med sitt maskeradbalstema som kantades av röda rosor och mystik. De 43 anmälda gästerna hade en mycket trevlig kväll fylld av dans, god mat och gemenskap. Styrelsen anser denna typ av arrangemang på hemmaplan som positiva och tycker att detta är en aktivitetsform som det tycks finnas en stor efterfrågan på. Adventsbak En lördag i december samlades 11 SKU-medlemmar i Tibble kyrkas café för att baka julgodis. Det bakades drömmar, pepparkakor, lussebullar och chilitryffel. Det lyssnades på julmusik och adventsbaket avslutades självklart med fika där bakverken åts upp. 14

15 Julavslutningen Torsdagen den 12 december samlades medlemmarna i cafeterian för att fira ännu en gången termin i SKU Täby. Julavslutningen firades med att klä julgranen, byta julklappar och dricka julmust. SKUffét var också öppet under kvällen. Pulkarace Dessvärre välsignades vi inte med snö någon längre tid så något pulkarace blev inte av. Årsmöte 2014 Vi ska som vanligt ha årsmöte och i enlighet med den sedan några år rådande traditionen har turen åter kommit för oss att bege oss till Karlberg. Styrelsen är övertygad om ett stort deltagande och en helg med spännande samtal och kompetenta beslut. Lokalavdelningsöverskridande verksamhet Samlingen Under våren deltog delar av styrelsen i den av SKUSS anordnade Samlingen för lokalavdelningsrepresentanter. Den hölls i Katarina församling och cirka 10 personer närvarade, varav tre från Täby. Tyvärr var samlingen inte så givande för Täbys representanter då den mest verkade rikta sig till små lokalavdelningar med få aktiviteter. Det var dessutom alldeles för få deltagare för att givande diskussioner skulle kunna hållas. DÅM Under våren hölls distriktsårsmötet april i Vällingby. Tack vare organisationens höga medlemsantal fick vi 2013 skicka hela 16 ombud att representera Täby som lokalavdelning på DÅM. Då DÅM pågår under en hel helg var det vissa svårigheter med att hitta ombud som kunde åka men till slut lyckades alla ombudsplatserna fyllas. Helgen bjöd på många spännande debatter och roliga samtal. Samtliga av Täbys ombud verkade nöjda med 2013 års DÅM. SÅM Helgen 8-11 augusti anordnades SKU:s Stora årsmöte (SÅM) vilket är riksorganisationens högsta beslutande organ. Täby skickade tre ombud som deltog i mötet som hölls i Uppsala. Under mötet diskuterades organisationens framtid, val av ny förbundsordförande genomfördes och deltagarna fick chansen att träffa och utbyta idéer med medlemmar från hela Sverige. 15

16 Midnattsvolleyboll Den 23 november 2013 anordnade Svenska Kyrkans Unga i Täby distriktets största medlemsevenemang, midnattsvolleybollen. Det hålls varje år av den lokalavdelning som vann turneringen föregående år. Evenemanget började med en mässa i Tibble kyrka varefter volleybollturneringen tog vid i närliggande Tibblehallen. Som segrare stod till slut Sollentuna lokalavdelning. Samtliga lokalavdelningar i Stockholms stift var inbjudna och det uppskattades att runt 300 medlemmar från distriktet deltog i evenemanget. Totalt 17 lokalavdelningar var representerade. Drygt 30 volontärer från Täby lokalavdelning hjälpte till under kvällen. Resan Under DÅM togs ett beslut om att SKUSS skulle anordna en resa under våren I och med detta beslut bestämde styrelsen att samordna resan som årsmötet 2013 beslutade om tillsammans med SKUSS. Under året har vi startat ett samarbete med distriktets planeringsgrupp och resan är planerad att ske april 2014 till Jerusalem. Församlingssamarbete För att upprätthålla det goda samarbetet SKU och Täby Församling emellan anordnades i början av hösten ett möte med församlingens ungdomsavdelning. Under mötet fick den nya styrelsen möjlighet att presentera sig och träffa de församlingsanställda som arbetar med ungdomar. Vi delade även idéer om framtiden och vad ett starkt samarbete har för betydelse. Under året har samarbetet bland annat bidragit till att SKU fått presentera sig inför sommarens konfirmationsledare, sommarrepresentation på många av konfirmationslägren och ungdomsmässor. Under hösten har ordförandeskapet haft ytterligare två möten med församlingens ungdomsavdelning för att utbyta idéer, lära av varandra och planera inför framtiden så att verksamheterna inte ska krocka. Representation och kommunikation Sociala medier SKU Täby använder flitigt sin Facebooksida för informationsspridning. Vi har dock märkt att Facebooks spridningskraft minskat varför även mer konventionella informationskanaler såsom mail och brevpost fått ökad betydelse. Vi har även under året startat ett Instagramkonto som uppdateras kontinuerligt. 16

17 Kyrkfönstret I varje utgåva av kyrkfönstret har en medlem i styrelsen skrivit en blänkare om vad som händer i SKU just denna månad. I år har även andra medlemmar fått vara med och skriva. Anslagstavlan Under höstterminen gjordes en anslagstavla i ordning. Där har kontaktuppgifter till styrelsen, SKU Täbys Facebook och Instagram m.m. satts upp. Tanken är att anslagstavlan i framtiden också ska innehålla information om SKU:s aktiviteter, anmälningsinformation och bilder från olika aktiviteter. Idélådan På årsmötet lämnade en medlem in ett förslag på att SKU borde ha en låda framme på SKUffét och andra evenemang0 där medlemmar kan lämna förslag och idéer på hur SKU kan bli bättre, ställa frågor till styrelsen och lämna ansökningar om att vara med på mässor eller liknande. Casper Christiansen och Nils Hedner byggde lådan och den har varit använd sedan sommaren. Lådan är byggd i trä och har SKUs logga på sig som lyser i olika färger. Lucka i församlingens adventskalender Precis som tidigare år ombads SKU att medverka med en lucka i församlingens adventskalender. Tack vare engagemanget från medlemmen Sofia Johnsson Söderström kunde SKU bidra med lucka nummer 22: fjärde advent. Kulturfestival Då Täbys kulturfestival anordnades ombads SKU att hålla i caféförsäljning. Medan SKUffét levererade ett positivt resultat på nästan 4000 kr, vilket kommit väl till användning i den löpande verksamheten, såg styrelsen även möjligheten till att representera SKU på ett kommunalt arrangemang. Lägerrepresentation Under sommarens konfirmandläger var delar av styrelsen och representerade SKU och församlingen på alla Karlbergsläger, Fårö och Höst-till-vår. Detta ger en spridning på ca 300 konfirmander. Representationens upplägg, med kortare presentation och av SKU efterföljande lek, fungerade bra och verkade uppskattas av konfirmander och lägerledning. 17

18 Bokslut - balansräkning TILLGÅNGAR Likvida medel Kassa A 1 356,00 Kassa B 300,00 Plusgiro ,59 SEB sparkonto 5 426,97 Summa Likvida medel ,56 Upplupna intäkter ,00 SUMMA TILLGÅNGAR ,56 SKULDER & EGET KAPITAL Eget kapital Ingående eget kapital ,35 Årets resultat ,21 Summa eget kapital ,56 Upplupna kostnader ,00 SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL ,56 18

19 Bokslut resultaträkning INTÄKTER Verksamhetsintäkter SKUffé ,00 SKUL ,00 Ljusläger 5 100,00 Jubileums-SKUL ,00 Höst-SKUL ,00 Midnattsvolley ,00 Summa verksamhetsintäkter ,00 Erhållna bidrag Bidrag från Täby församling ,00 Kollekt 1 914,00 Bidrag från SKU riks 6 250,00 Summa erhållna bidrag ,00 Övriga intäkter Bidrag Täby kommun 8 910,00 Uteblivna upplupna kostnader 9 580,00 Inkomstränta SEB 29,96 Summa övriga intäkter ,96 SUMMA INTÄKTER ,96 KOSTNADER Verksamhetskostnader SKUffé ,00 Aktivitetskonto ,00 Aktiviteter, tema-skuffén ,00 Välgörenhetsfestival 4 748,00 Upptaktsvecka 1 238,00 Midnattsvolley ,00 SKUL ,00 Ljusläger ,00 Jubileums-SKUL ,00 Höst-SKUL ,00 Årsmötet 4 967,00 DÅM (Distriktsårsmötet) 480,00 19

20 SÅM (Stora årsmötet) 3 845,00 Administration 2 454,75 Internet 528,75 Bank och ekonomi 459,00 Möten 1 397,00 Administrativa kostnader 70,00 Reklam och representation 5 902,00 Diverse kostnader 3 110,00 Summa verksamhetskostnader ,75 SUMMA KOSTNADER ,75 RESULTAT ,21 Styrelsen föreslår årsmötet besluta att att lägga bokslutet 2014 till handlingarna. överföra resultatet om ,21 kronor till ingående balans. 20

21 Bokslut - jämförelse budget och utfall 21

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Möteshandlingar Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Årsmöte 2013 Välkommen till Årsmötet Kära vänner och företrädare för Sveriges Elevkårers medlemmar, Det är vi som är den svenska elevrörelsen. Vi är en

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer