. Nvckel! tiii 'vdrmesi;tyrq{

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ". Nvckel! tiii 'vdrmesi;tyrq{"

Transkript

1 . Nvckel! tiii 'vdrmesi;tyrq{ Fdr *rutanltrlltrln och dbryffie DETAR VI SOM KAN INOMHUSKLIMAT! ElektroStandard Box lgtrinehdrn. telefon Ol5O/ * 2' E.: 9l EI ql tl o :o a o :< at) (r o Aquaes 3 - vdrmesysteff-effr-ed frinluftsvdrmepuffif, varmvatten beredare och inbyggd elpanna

2 InnehAll I Beskrivande del... sid. ManOverpanelen Oversiktlig beskrivning av manoverpanelen... 6 Indikator ampor... 8 R6d indikator - fast sken Rdd indikator - blinkande sken...11 Andring av innetemperatur Mer varmvatten under 24 tim...13 Mer varmvatten permanent Panntemperatur och kontroll av antalet elsteg Temperatursdnkning...16 Registerdel VArmestyrning (adaptiv och utegivarstyrning) Register arvdrden t 0 - t Register borvdrden v0 - v AtergAng till fabriksinstdllt vdrde...48 Register utgangar u0 - u vrigt Princip- och flodesschema Varmvattenberedning...60 Komponentforteckning... 62

3 Manoverpanelen :u5e['i3,0 Vi ska nu ga igenom manoverpanelen med varmestyrningen, sa att du kan du kan fa ut all information fran den, och stdlla in nya varden. Oppna luckan till manoverpanelen. Upptill finns ett infallt litet handtag, som du petar ut och drar i, sa att manoverpanelen fdlls ned. UtanpA manoverpanelen, till vanster om mdrket ElektroStandard, finns tva indikatorlampor. Den 6vre dr grdn. Den lyser da anlaiggningen dr spdnningssatt. Den undre dr rrid. Den lyser normalt inte. Den lyser med fast sken, da luftfiltret dr igensatt. Och blinkar de det air nagot annat fel. -t-. cle(f ECIE

4 ll I ll Vafmepump ll I ll varme NAGFA SXOTSELRAO MINSI VAFANNAN MANAD 56 sbrvf!rd!,n6pmf utu wbn&[f LrEF thedsil FGsr 0&vri,6.r bi an C AH t\ fr-. l rr - ran MINSI IVA GANCEF vod'bmallelda rcm Ir atrsbrn m MINST ENCANGOMABET GRONA UMPAN LYSER ALLIIO o O o Flektvary '.e varde ger OM BOOA LAMPAN rufrbo'tfnstr +( 6 3ni6 ran sp! ro^torsra!-dr 1du t rol Nu har du manoverpanelen framfor dig, och ovanfor den tre instruktionsskyltar. Skylten till vdnster dr for strombrytarna: Virmepump, ska alltid vara tillslagen. Vdrme, som gor att du kan stanga av varmen till huset. Varmvattnet funoerar som normalt. Fldktvarv - instdllning av fldktvarvet. Ror den inte, det far bara servicemannen gora. Mittenskylten visar vad alla knappar och lampor pa manoverpanelen innebdr. Skylten till h6ger trr ditt lilla "kom-ihag" - om hur du ska skota anliggningen.

5 Over.siktlig beskrivning av manoverpaneten DO 0tl 0 :;:::P E innetemperaturen Oka varmvattenkapaciteten under 24 tim Antaldygn med Oka temperatursdnkning f.oo. /-'t rrt+ I f -r I L1_' L-_J Mer varmvatten Permanent Minska ll n I lts^l l(.)l I l'-.tt \--l F ramt ed nings- Ate rstdl I ni n g temperatur Antalinkopplade till/fran

6 r8 f )?I IIt LI l-t7 il 1. Gron - strommen er pe. 2. Sliickt - normalt. Rott fast sken - luftfiltret igensatt. Blinkande sken - annat fel. 3. Grdn - vdrmepumpen i drift. 4. Grdn - vdrmepumpen avfrostas. 5. Gron - extra varmvatten. Indikatorlampor Till vanster pa man6verpanelen finns sex indikatorlampor. De talar om vad som hander och sker. De 6versta, 1 och 2, dr desamma som pa utsidan, och pa panelen i nagot av rummen. Indikatorlampa 1, gr6n, visar att anldggningen dr spdnningssatt dvs att strommen ar pa. Indikatorlampa 2 dr normalt sldckt. Den visar rdtt fast sken ndr luftfiltret ir igensatt. DA dr det bara att gora rent luftfiltret, som sitter hogst upp pa skapet (se sid. 10). Och r<itt blinkande sken ndr det dr nagot annat fel. Se sid. 11 vad du da ska gora. Indikatorlampa 3, gron, visar att varmepumpen dr i drift. Indikatorlampa 4, grdn, visar nair vdrmepumpen avfrostas, vilket kan ske 3-6 ganger per dygn. lndikatorlampa 5, grdn, visar ndr man valt extra varmvatten. Indikatorlampa 6, gron, visar nir nagot av elpannans steg dr inkopplat. 6.Gron - elpannan inkopplad

7 i-,l 18.7, E m] (:, lgensatt luftfilter Om den r6da lampan lyser med fast sken dr luftfiltret igensatt. Luftfiltret, som sitter upptill pa skapet under luckan mdrkt FILTER, maste da goras rent. Man bor dven se over alla andra filter och ventiler. Ta ut filtret och sk6lj av det i varmt vatten. Satt tillbaka filtret i raitt leige, och se till att luckan sluter tdtt. Filtret maste vara rent, for att varmepumpen ska fungera med full kapacitet. Indikation av fel Om den r6da lampan blinkar, visar det att nagot fel uppstatt pa anldggningen. For att fa reqa pa vad det dr for fel, trycker du ned knappen lqj langst upp till hoger pa 9-knapparspanelen. PA displayen visas da en siffra - felkod - som indikerar vad det iir for fel. SIA sedan upp f 0 i Registerdelen pa sid. 24. Dair finns ett felkodsregister, sa att du kan se vad det ar for fel

8 E Mer varmvatten permanent Vil[gqan ha mer varmvatten permanent, trycker man pa[!]knappen i 9-knappars-panelen. Displayen visar gda vad som dr inkopplat. g E Enbart viirmepumpen. Vdrmepump och vdrmeskold. Vdrmepump, vdrmeskold och elpanna. Panntemperatur och kontroll av antalet elsteg i 9-knapparspanelen kan du kontrollera panntemperaturen och hur manga elpannesteg, soffi inkopplade. Ett tryck pal$lknappen och displayen visar panntemperatu ren (f ramled nin gstemperatu ren f 3) Ytterli gare ett tryck och displayen visar nagon av foljande sifferkombinationer: [ ail ra r-tt r-'l f_0_j Lf l1 GJ tlj Ovre siffran visar antaletitlgdngliga steg. Undre siffran visar antalet inkopplade steg. 14 Itr IJ

9 Temperatursdnkning Ett modernt hus dr mycket temperaturtrogt, dvs det tar lang tid att sdnka temperaturen inomhus. Det kan ta 4-12 timmar beroende pa utomhustemperaturen. Det dr ddrfor ofta svart - ibland om6jligt - att spara energi genom att seinka temperaturen inomhus under kortare perioder t ex pa natten. Med vdrmepump kan i vdrsta fall energif6rbrukningen oka ndr temperaturen ska hdjas igen, eftersom elpannan da kan behova ga in och hjrilpa till. Ska ddremot alla i huset resa bort nagra dagar eller mer, kan det vara id6 att sdnka temperaturen ett par grader. Om man har franluftvdrmepump 480, bor dock inte temperaturen sdnkas under 18 grader. Den forsta vdrmesdsongen bor man inte sdnka inomhustemperaturen, eftersom byggfukten da ska torkas ur BOO Ti I lfalig temperatursdnkni ng Med knappen ;l)t an inomhustemperaturen sdnkas tillfailligt, t.ex. ndr du reser bort nagra dagar. Ett forsta tryck gor att 0 (=normaltemperatur) visas pa displayen. For att sp43n fa en eller flera dygns temperatursdnkning skall ul lknappgn hallas nedtryckt samtidigt som du trycker pa It lknarpen. Antalet temperatursdnkta dygn matas df,fram pa displayen. Du slutar trycka pa knapparna, nir du matal fram onskat antal temperatursdnkta dygn. Siffran 1 betyder att inomhustemperaturen sdnks under 1 dygn (24 timmar). Siffran 2 visar att temperatursinkningen varar 2 dygn, siff ran 3 att den varar 3 dygn osv

10 Temperatursdnkningen startar sa fort du matat fram nagon annan siffra dn 0. Om du Anggq5dig kan du backa tillbaka genom att ttyc.lq ned Iffnappen igen och samtidigt trycxa pa.+ lknappen. Neir du kommitillbaka till 0 AtergAr styrningen till normaltemperatur. Fabriksinstdlld sdnkning ai3 graoer. Efter det att temperatursdnkningen startats dr6jer det flera timmar innan inomhustemperaturen natt den lzigre nivan. PA samma satt tar det flera timmar att Komma upp till onskad temperatur efter en sdnkning_ speriod. Det eir deirfor liimpligt att avsluta tempera_ tursdnkningen i god tid. Ex. Skall sdnkningen startas fredag kvdll och vara avslutad till sondag veckan deirpa, trycker du fram 8 dygn (temperaturen borjar da att stiga igen lordag kvrill) for att vara stiker pa att normaltemperaturen dr nadd pa sondagen. Vdrmestyrning Aquaes 380/480A Vdrmestyrningen ger automatiskt rdtt inomhustemperatur Normalt anvdnds alltid bade inne- och utegivare s k adaptiv reglering. Det ilr dock mojligt att ha ren utegivarstyrning - framledningstemperaturstyrning - elleren innegivarstyrning. Adaptiv reglering innebdr att styrningen alltid ger rdtt inomh ustemperatur genom att automatiskt justera kurvlutningen utomhustemperatur-framlednin gstemperatur (temperaturen ut till vattenradiatorer alt. golwdrme). Om mer viirme behovs dvs innetemperaturen dr ldgre dn onskat, startas cirkulationspumpen och vdrmepumpen automatiskt. Onskad framledningstemperatur f 25 berdknas ur ett samband med utetemperaturen som invdrde. Aven om framledningstemperaturen blir hogre dn den framrdknade kommer vdrmepumpen att vara igang iinda tills onskad inomhustemperatur uppnas. 18 Skulle den framrdknade framledningstemperaturen ge for hog eller for lag inomhustemperatur justeras konstanterna i sambandet tills den onskade inomhustemperaturen uppnatts. 19

11 Styrning med utetemperaturgivare "30 zs "ib 'n 7i as '_29 '20 a" Styrning med utetemperaturgivare innebir att virmevattentemperaturen okar nar utomhustemperaturen sjunker. Detta sker enligt ett bestamt samband. Sambandet bestams av konstanterna v15 och v16 pa sid. 46. Pa sid. 41 visas ocksa hur man dndrar vdrdet pa v1 5 resp v1 6. Radiatorsystem FrAn fabrik dr instdllningen, v15=30 och v16=75. Skulle detta inte stdmma med husets behov vdljs en annan kombination av v15 och v16 t ex enligt nedanstaende v15 v Golvvdrme Vid golvvdrme skall varmevattentemperaturen hallas sa lag an golwemperaturen blir maximalt 27 "C. Limpliga t<omoinationer av v15 och v16 ges i nedanstaende diagram. v A 44 4? ro o o -30 -t'lltemperatu' "c Diagrammet visar sambandet mellan varmevattentem' peratur och utomhustemperatur for olika kombinationer av konstanterna v15 och v16 vid golwarmesystem. 20 t0 0 - l Utetemoeratur "C Diagrammet visar sambandet mellan vermevattentemperatur och utomhustemperatur for olika kombinationer av konstanterna vl 5 och v16 vid radiatorsvstem

12 Visning av drvdrden f 2. Oka-knappen rullar drvd rd e ska n a I e r n a f ra mat Tryck pa drvdrd e s - kn ap pen och drudrdesregistret blir til lgting I igt pa d i splay e n [r ttl El Funktioner - drvdrd eller verkligt vdrde Genom att trycka pa airvairdesknappen blir drvdrdesregistret tillgaingtigt pa displayen. Oka-knappen rullar drvirdeskanalerna framat. Minska-knappen rullar drvardeskanalerna bakat. Hdr ir nyckeln till drvirdesregistret: Fnl I rutan till vdnster om beskrivningen star overst - drvdrdets nummer underst - det aktuella drvardet, hdr ett exempel, for att gora beskrivningen mer liittforstaelig. t0 0 tt) 0-00 Under rutan star min - och max-vdrden, pa drvdrdena, som kan forekomma. Exemplen pa de vanliga arvardena finns ocksa inskrivna efter drvdrdets nummer i lopande text - Ex. f 1 (20"C), for att u nderldtta forstaelsen. 22 ZJ

13 F.F. f 0 Felkod f 0 ska normalt vara 0.0. Om nagot fel uppstatt blinkar den roda lampan. f 0 visar da nagot vdrde t ex 8.0. Felkoden kan tolkas ur den har tabellen: vanstra tecknet 1.0. Fel f 16 referenstemoeratur 2.0. Varning snabbreglering 3.0. Varning snabbreglering och fel f Fel EEPROM (minne) 5.0. Fel EEPROM och f Fel EEPROM och snabbreglering 7.0. Fel EEPROM, snabbregl.och felf Felvdrmepump A.0. Fel varmepump och snabbreglering 8.0. Fel vdrmepump, snabbreglering och fel J '16 C.0. Fel varmepump och EEPROM D.0. Felvarmepump, EEPROM och f 16 E.0. Fel varmepump, snabbreglering och EEPROM F.0. Fel vdrmepump, snabbreglering, EEPROM och f 16 Vid fel vdrmepump se f 21 sid. 34 och u12 sid.58. Vid fel EEPROM se u11 sid.57. t'-'l t t!) 5-40 r-'l tjj Givarfel visas genom att den hogra siffran 0.0. byts ut mot givarens nummer: Hdgra tecknet 0.1. Felf 1 inomhustemperatur o'2. Felf 2 utomhustemperatur 0.3. Fel framledningstemperatur 0.4. Fel returledningstemperatur 0.5. Fel VarmvattentemPeratur Fel varmvattentemperatur Fel tryckrorstemperatur 0.9. Utl6st filtervakt Exempel 8.7 innebiir fel pa vdrmepump ([7.) och pa temperaturgivaren for tryckrorstemperatur t 7 (8.7.). f 1 Inomhustemperatur f 2 Utomhustemperatur 24 25

14 t,-tl t_isj 5-85 E5-85 B0-85 B0-8s f 3 FramledningstemPeratur f 4 Returledningstemperatur f 5 varmvattentemperatur 1 Temperatur miitt pa nedre delen av varmvattenberedaren. f 6 varmvattentemperatur 2 Temperatur mtitt pa mitten av varmvattenberedaren. F.F. B0.0.- F.F. 7 Tryckr6rstemPeratur Temperatur miitt pa koldmedierdret efter kompressorn i vdrmepumpen. Detta ar det varmaste stdllet. Temperaturen far inte overstiga 120"C 8 Avfrostningsvakt Om tryckdifferensen 6ver f6rangaren blir mer iin 100Pa stoppas virmepumpen under v21 (9 min). f B visar normalt 0'0., men om differenstryckvakten brutit, visas F.F. och avfrostningssignalen pa panelen tdnds. SA fort tryckvakten sluter kretsen igen, visar f 8 Ater 0.0. Avfrostningssignalen lyser och vdrmepumpen stoppad under avfrostningstiden v21 (9 min). Hur mycket tid som AterstAr av avfrostningen kan avldsas pav24 (9 min eller ldgre). f 9 Filtervakt Filtervakten kdnner av tryckdifferensen 6ver filtret. Normalt visar f Om differensen overstiger ett visst instdllt vdrde visar f 9 F.F. Den roda larmlampan tdnds och lyser med fast sken. Filtret maste goras rent for att larmsignalen skall slockna. lo zt

15 f 10 H6gtrycksvakt Om kondenseringstemperaturen overstiger 65"C, stoppas vdrmepumpen under 9 min. Hdnder detta ytterligaren gang inom 30 minuter, stoppas vdrmepumpen och tillats inte starta igen. Samtidigt borjar larmlampan blinka, och felkod 8.0.visas oa f 0. f 10 visar normalt 0.0. Niir hogtrycksvakten brutit visar f 10 F.F. f 11 Lagtrycksvakt Om fdrangningstemperaturen understiger -'l 6"C, stoppas vdrmepumpen under 9 min. Om detta hander ytterligare 9 ganger inom 2 timmar, stoppas vairmepumpen och tillats inte starta igen. Samtidigt borjar larmlampan blinka, och felkod 8.0. visas pa f 0. f 11 visar normalt 0.0. Niir lagtrycksvakten brutit visar f 11 F.F. f 12 Elpannebegrdnsning 4 I 13 Elpannebegrinsning 2 f 14 Elpannebegrdnsning 1 Om f 12, f 13 eller f 14 visar 0.0. dr resp. minidipa styrkortet nedtryckt. I tabellen visas hur effekten kan begrdnsas genom att pa olika satt trycka ned minidiparna for 12, 13 och f '14. t 12 f F.F. F.F. F.F. F.F. F.F F.F F.F F.F t14 max antal 1 elsteg F.F F.F F.F 'l F.F. 28 ZV

16 B0.0.- F.F. T6) l!t!) n U!) F.F. TE) trj f 15 Vdrme till/fran f 15 talar om hur strombrytaren star anger att vdrmen dr franslagen. F.F. anger att varmen iir tillslagen. f 16 Referenstemperatur 130.C f 16 (130"C) angereferenstemperatur for temperaturgivarna i det hogre temperaturomradet. f 17 Rundstyrningssignal f 17 visar 0.0. om kontakten for rundstyrning i elverkets utrustning dr sluten. DA eir savdl elpannan som vdrmeskoldarna blockerade. Annars visar f 17 F.F. f 18 Strrimtransf ormatorvirde f 18 (0-255) dr ett matt pa husets totala stromforbrukning i % av den maximala strdm, som stdllts in pa stromstaillaren pa styrkortet. Ts) f 19 Minidip, t JFJ F.F. instdllning f 19 anger i hexadecimal form hur minidiparna iir instiillda, dvs hur systemet ar instdllt. Vid adaptiv styrning iir f 19 = 3.F. eller 6.F. (styrning av oljekassett och shuntventil). Vid utegivarstyrning iir f 19 = 1.F. QN JI

17 H0.0.- F.F. f 20 Systemflaggor Systemflaggan t 20 visar i hexadecimal form vad som hander i anldggningen. LAs av displayen. Informationen det viinstra tecknet finns i nedanstaende tabell. Det ger dig fyra olika informationer. Informationen det hogra tecknet finns i tabellen pa andra sidan. Det ger dig ytterligare lyra informationer. Vdnstra tecknet A Hcigra tecknet Exempel: Vid frammatning av f 20 visas C.. pa displayen. Information om tecknen far du ur tabellerna. Vdnstra tecknet C. fran venstra tabellen: x Varmvatlenbehov x Elpannan far vdrma varmvatten x EjvdrmesAsong x Fdr hog inomhustemperatur Hogra tecknet 4. fran hogra tabellen: x For lag el. for h6g inomhustemperatur x TillAtet stega in 4 steg i elpannan - Ej varmvattenbehov - Varmvattenbehov dvs f 5 har varit < v3 och dnnu ej uppnatt v2 -f3>v2+l,dvseloannan lar ejvdrma varmvatten - t3 < v2, dvs elpannan far viirma varmvatten - Ej vdrmesdsong - Vdrmesdsong - For hog inomhuslemp - For lag inomhustemp. XXXX - TillAtet att stega in 4 sleg i elpannan - TillAtet att stega in 2 steg i elpannan - TillAtet att stega in 1 steg i elpannan 32 33

18 ffi F.F. f 21 Vdrmepumpflagga Vdrmepumpflaggan f 21 visar i hexadecimalform vad som hdnder i vdrmepumpen. Lds av displayen. Informationen det vdnstra tecknet finns i nedanstaende tabell. Det ger dig fyra olika informationer. Informationen det hogra tecknet finns i tabellen pa andra sidan. Det ger dig ytterligare fyra informationer. Vdnstra tecknet Exempel: Vid frammatning av f 2t visas 0.0. pa displayen. Information om tecknen far du ur tabellerna. Vdnstra tecknet 0. fran vdnstra tabellen: x Normal returvattentemperatu r x Normal tryckrorstemperatur x Hdgtrycksvakt normal x LAgtrycksvakt normal H6gra tecknet 0. fran hogra tabellen: x Vdrmepump behdvs x Rundstyrning fran x Extra varmvatten under 24h niva2tran H<igra tecknet x Extra varmvatten under 24h niva 1 fran 0123 CDE XXXX - Vdrmepump behovs - Normaltryckrdrstemp. - Fdr hog tryckrorstemp. - Hogtrycksvakt normal - Stopp och ev larm pga XXXX XX XX XX XX - Vdrmepump behovs ej - Rundstyrning fran - Rundstyrning till - Extra varmvatten under 24h,nivA2trAn - Dilo, niva 2 till XX XX XX X 24h, niva 1 fran - Dilo, niva 1 till

19 ar4 t 22 Ktlagga Kflaggan t 22 visar i hexadecimal form vad som hdnder i ovrigt i anldggningen. Lds av displayen. Informationen f6r det I pn) vanstra tecknet finns i nedanstaende tabell. Det ger dig tre olika informationer F.F. - Digilal simulering lran - Digital simulering lill - Normal strom genom strdmtransformatorn - For hog strom genom stromtransformalorn - Temperatursanknin g f ran - Temperatursankning till Informationen det hdgra tecknet finns i tabellen pa andra sidan. Det ger dig ytterligare tre informationer. Exempel: Vid frammatning av f 22 visas 0.0. pa displayen. Information om tecknen far du ur tabellerna. Vdnstra tecknet 0. fran vanstra tabellen: x Digital simulering fran x Normal strom genom transformatorn x Temperatursdnkning f ran Hogra tecknet 0. fran hogra tabellen: x Elp. ej begrdnsad pga stromavbrott x Kont. extra varmvatteniva 2 fran x Kont. extra varmvatteniva 1 fran Vanstra tecknet l''"1.'.'1"^]".'1 9A BlcDEFl tl tl!tli ii tl 1""1,,,,.1'-'-1,-,,1 ll XXXX xl - Elpannan ej begransad I I Pga stromavbrott XXXX x x x x - Elpannan begrdnsad 1"1"1-'l-'l I max 2 steo under 2h XX XX Ir r -Xontrnueitigtextrava ] vatteniva 2 fran rr xx xx trl XX X rl xxl-dito,niva2ritt I tl XX XX t ]t 1''l-'roln'i -Kontinuerligtextrava I I vatteniva 1 fran x xl x xl x xl x xl XX xl x xl - Dito, niva 1 litl.to 5t

20 - f 23 Utstyrning shuntventil? '+ t zs (o v"j angdr i o/o av fullt utslag hur - u I mycket shuntventilen fdr tillfaillet tir fi oppen. \_? f 24 Offsetfcirskjutning framledning-?4 lstemperatur - ' I I f 24 (0 grader) anger med hur manga I n I grader f 25 (0 grader) skiljer sig fran det I U I veirde, som erhalls under v15. \-/ Offsetforskjutningen innebdr att reglerin gen har anpassat sig till nagon fordndring, som gor attt 25 (0 grader) utrdknat med v15 (30) och v16 (75 grader) ger for hog eller f6r lag inomhus- temoeratur. Skulle denna forandring vara bestaende kommer v15 (30) och v16 (75 grader) att dndras, sa att f 24 nollstdlls. B0-87 f 25 Utriiknat bdrvirde fdr framledningstemperaturen Borvdrdet f 25 (35"C) har reiknats ut enligt formeln redovisad under v15. 3B?o

21 H5-28 v0 Innetemperatur Inomhustemperaturen dndras i forsta hand med "hus"-knapparna PA tangentbordet. I andra hand genom att anvinda borvdrdessknappen. t-'_l G v4 FrAnslag virmesk6ld [l le) r-'l I r!) 0-65 B0-65 v1 Maximal f ramledningstemperatur Med v1 (65) kan framledningstemperaturen maximeras. Aven om f 25 rtiknats fram till hogre vdrde dn vl blir framledningstemperaturen inte h6gre dn v1. Vid golvvdrmesystem kan det vara laimpligt att sdtta v1 till 35 a 40"C. v2 Frinslag vdrmepump/elpanna vid varmvattenberedning v3 Tillslag virmepump/elpanna vid varmvattenberedning En temperaturgivare, f 5, sitter pa nedre delen av varmvattenberedaren. Vdrdet fran denna jdmfdrs med v2 (50"C) och v3 (47"C) och bestdmmer hur trevdgsventilen, vdrmepumpen och elpannan skall styras. r-5-l v5 Tillslag En temperaturgivare, a+l 0-65 t.'ldrift tryj 0-80 vdrmesk6ld f 6, sitter pa mitten av varmvattenberedaren. Vdrdet fran denna jdmfdrs med v4 (50"C) och v5 (47'C\, och bestdmmer om vdrmeskdldarna skall vara inkopplade eller inte. OBS! Vid icke-vdrmesdsong slas inte vdrmeskoldarna till, savida inte extra varmvatten 24 h eller permanent valts. v6 Hogsta returtemperatur f6r vdrmepumpsdrift For att vdrmepumpen inte skall vara i vid hoga kondenseringstemperature finns tva skydd:. Temperaturmiitning av returlemperaturen.. Tryckvakt pa hogtryckssidan. Normalt skall vdrmepumpen stannas pga temperaturvillkoret vid hog returtemperatur. Detta kan t ex ske vid varmvattenberedning ddr elpannan hjilper till, for att man dnskar en hdgre varmvattenkapacitet dn grundinstdllningen

22 60 - r20 B0-10 B2-20 v7 Hogsta tryckrorstemperatur Vid onormal drift eller om nagot fel uppstett blir tryckrorstemperaturen for hdg. For att skydda vdrmepumpen stannas denna om tryckrdrstemperaturen overstiger v7 (120"C) grader. Sker detta tva ganger under en tolvtimmarsperiod, tillats inte vdrmepumpen att starta igen, och larmlampan bdrjar blinka. v8 Differens innetemperatur 0.5 x vb grader Om drviirdet f 1 for inomhustemperaturen eller nedre vdrdet vid tryckning pa "hus'-knapparna iir ldgre dn borvdrdet v0 (20"C), anses inomhustemperaturen vara for lag. Om drvdrdet f 1 dr hogre dn v0+v8 x0.5 (20+0.5"C) anses den vara fdr hog. v9 Differens elpanna framledningstemperatur 0.5 x v9 grader Om drvdrdet 3 for framledningstemperaturen dr liigre iin borvdrdet f 25 (35"C), anses framledningsemperaturen vara for lag. Om drvdrdet f 3 iir h6gre dn f 25+v9 x0.5 (35+1"C) anses den vara for hog. 74 v10 Differens t D-J for 2-20 f-'71 v11 Differens r_f tf 1-10.A t t't) vdrmepump framledningstemperatur 0.5 x v1 0grader Om drvdrdet f 3 for framledningstemperaturen dr ligre dn borvdrdet f 25 (35"C), anses framledn ingstemperaturen vara lag. Om drvdrdet f 3 dr h6gre iin f 3+v10 x0.5 (35+4"C) anses den vara for hdg. vdrmepump returledning 0.5 x vl1 grader Vdrmepumpen stoppas om f4 dr storre ein v6 (53"C). Vdrmepumpen startar igen nar t4 dr mindre dn v6 - v11 x 0.5 (53-2"C). v1 2 P-tid varmvatten 10 x v12 s v12 (10 x 1s) dr den tid styrningen vdntar vid varmvattenberedning mellan dndring av varmepump resp. elpannesteg till/fran. v13 P-tid innetemperatur v13 (30 min) ir den tid styrningen vdntar innan offset for framledningstemperaturen andras, om innetemperaturen f 1 Ar hogre eller ldgre dn borvardet v0 (20'c)

23 H B0-64 E20-87 B5-20 v1 4 P-tid framledningstemperatur 10xv14s Vid uppviirmning bestdms vdntetiden mellan dndring av vdrmepump resp. elpannesteg till/fran av vl4 (10 x 30s). v16 Kurwdrskjutning i reglering av f ramledningstemperatu ren Andring av koefficienten vl6 (75 grader) innebdr parallellforskjutning av kurvan f6r framledningstemperaturen, se v1 5. v15 Kurvlutning i reglering av framledningstemperaturen Sambandet fdr bestdmning av onskad f ramledningstemperatur dr: 125 = v16 - v15/32 x (l ) = = x (f ) ddr t 2 dr utomhustemperaturen. Koefficienten vl 5 (30) besttimmer kurvans lutning. v17 Styrning av shuntventil, stegvdrde o/o Vid f6riindring av shuntventilens utstyrning sker detta i steg av storleken v17 (15%). n0-64 B2-199 vl8 Justering av framledningstemperaturens offsetvdrde 16/16 Om onskad innetemperatur inte uppnas genom den utrdknade framledningstemperaturen f 25 (35"C), justeras denna uppat eller nedat med v18 (16=1"C) och ett tidsintervall bestamt av v13 (60min). Initialvdrdet 16 betyder saledes en justering med 1'C,32 betyder 2oC osv. Offsetforskjutningen kan ldsas av pa kanal f 24 (0 grader). v1 9 Gdngtid cirkulationspump, efter det att vdrmebehovet upph6rt Cirkulationspumpen arbetar i v19 (120 min) efter det att varmebehovet upphort. Ddrefter stoppas cirkulationspumpen. Definitionsmdlssigt har vdrmesdsongen upphdrt. Cirkulationspumpen startar sedan endast vid varmvattenberedning. Om ingen varmvattenberedning sker under 24 timmar, kdrs pumpen dnda under 1 minut, fdr att den inte skall fastna

24 Eo) v20 Fdrdrdjning VB v21 Avfrostningstid ru Nar vdrmepumpen stoppats fdr avfrostning hindras den fran att starta igen forrdn efter v21 (9min) v22 EEPROM Normalvarde for bdrvdrdesmin net EEPROM eir 5.5. Om man av nagon anledning vill AtergA till fabriksinstaillda vdrden 6kasv22 (5.5)till 5.6. Tryck ddrefter pa Aterstiillningsknappen C. Nu blinkar fellampan och fel pa EEPROM indikeras. Kvittera genom att sdtta u11 till 0. Fj) t 55,l elpanna vid nystar' tad varmepump Varje gang vdirmepumpen stoppats pga att vdrmebehovet varitillfredsstdllt, blir instegningen av elpannan fordr6jd med v20 (120 min), efter det att vdrmepumpen startat. Hur mycket tid som AterstAr, innan elpannan tillats ga in, kan avldsas i kanal v26 (120 min och ldgre). EEPROM kommer ihag instdllningarna, dven de dndrade, vid strdmavbrott. Fj) lry F4) v24 Tidrdknare, t v25 Tidriknare, f-t'a U ZO) FE) v26 Tidrdknare, Ut!) v23 Tidrdknare for framledning och varmvatten v23 (10 x 30s) anger hur lang tid som AterstAr innan varmepump eller elpannesteg slas till eller fran. Det avldsta vdrdet multipliceras med 10, vilket ger AterstAende tid i sekunder. fdrdrcijning varmepump vid larm,stopp etc v24 (9 min) anger hur manga minuter som AterstAr innan vdrmepumpen startar igen efter ett stopp. OBS! Denna tid far inte minskas manuellt, eftersom tiden behovs for inre tryckutjrimning i vdrmepumpen. fdrdr6jning av elpanna vid stromavbrott Vid stromavbrott tillats endast tva elpannesteg att ga in under de tva forsta timmarna. Kanal v25 (120 min) anger hur manga minuter som AterstAr, innan elpannan kan ga in med fler dn tve steg. f6rdrdjning elpanna vid nystartad vdrmepump Vid nystartad vdrmepump hindras elpannan att ga in under v20(120 min). Kanal v26 (120 min) anger hur manga minuter som AterstAr, innan elpannan tillats ga in

25 ffi B0-100 v27 Tidrdknare f6r cirkulationspump och trevdgsventil Ndr vdrmebehovet upphor, arbetar cirkulationspumpen i 120 minuter och stoppas ddrefter.vzt (120 min och ldgre) anger hur lang tid som AterstAr innan pumpen stoppas. Vid samtidigt vdrme- och varmvattenbehov tjanstgor v27 (120 min och liigre) som rdknare for 60-, 20- och v30(5-30)- minutersintervallen avseende trevdgsventilens ldge. v28 Utstyrning shu ntventil Avlisning av shuntventilens ldge samma som f 23 (0%) men med kanal 28 (O%) kan utstyrningen dndras. EF: v29 Maximal offsetfdrskiutning Offsetf6rskjutningen 24 (0 grader) kan maximalt forskjutas v29 (40 grader) vid tzo) avvikelse mellan bdrvdrde och drvdrde for inomhustemoeraturen f-l GU 5-30 f'l I 0) 0-20 v30 Tid f6r husvdrmning vid varmvattenberedning med vdrmepump Vid varmvattenberedning var och host eller om extra varmvatten valts, vdrms hus och varmvatten vdxelvis. Varmvattnet vdrms forst under 20 minuter och sedan vdrms huset under v30 (20) minuter. Vid nystartad kompressor vdrms varmvatten under 60 minuter (se sid ). v31 Begrdnsning av automatisk 6vergdng till varmvattenberedning Denna funktion bdr anvdndas vid luftvdrme med vattenbatterier eller tilluftsaggregat TA 450. Ar v31 = 0 finns ingen begrdnsning. Om v31 stdlls in pa t ex 10, kan inte 3- vdgsventilen vaxla over till varmvattenberedning, nar utomhustemperaturen ar ligre in 10 grader. Ar knappen 'extra varmvatten under 24 h' tillslagen sdtts begrdnsningen v31 ur funktion. 50 5'l

26 Visning av utgingaru. Minska-knappen rullar 1. Tryck pa utgangsknappen och utgangsregistret blir tillgtingligt pa displayen 52 Kontakter - utgangar eller relder Via ett antal kontakter - utgangar eller relier - styrs vdrmepump, cirkulationspump, elpanna etc. Genom att trycka pa utgangsknappen blir utgangsregistret tillgiingligt pa displayen. For att dndra utgang halls utgangsknappenedtryckt, samtidigt som +knappen trycks in = t inkopplad eller samtidigt som -knappen trycks in = 0 urkopplad. 4. Andra utgang genom att idigt trycka ner utgangs- 1ka-knappen (=1) eller minska-knappen (=0). Hdr dr nyckeln till utgangsregistret: I rutan till vanster om beskrivningarna ster dverst - utgangskanalens nummer underst - 0 (urkopplad) eller 1 (inkopplad) 53

27 Nedan redovisas de olika kanalernas lunktioner. u0 till u9 dr fysiska reldutgangar for styrning av olika funktioner. Resterande utgangar Ar till 16r information och kommunikation. Fysiska relautgangar u0 Elpannesteg 1 0 = FrAn 1 = Titl u3 Tillsatsvirme f6r varmvatten 0 = FrAn 1 = Till u4 Kompressor/vdrmepump OBS! Hdr betyder 0 att det dr tillatet f6r kompressorn att starta. 1 betyder att det ej air tillatet att starta. u1 Elpannesteg 2 0 = FrAn 1 = Titl u5 Oljekassett 0 = FrAn 1 = Till u2 Elpannesteg 4 0 = FrAn 1 = Till u6 Cirkulationspump 0 = FrAn 1 = Titl 54

28 u7 Larmsignal 0 = Fran 1 = Till u8 Trevagsventil 0 = Vdrme till huset 1 = Tappvattenvdrmning u9 Shuntventil 0 = FrAn 1 = Till Se iven f 23. Informativa och kommunikativa reldutgangar u10 Snabbreglering Om u10 dndras fran 0 till 1, dndras reglerhastigheten sa att den blir 50 ganger snabbare. Detta ska normalt bara ooras av en servrceman. Om snabb reglering valts, kommer styrningen dock att AtergA till normal hastighet, om man trycker pa Aterstdllningsknappen C. u1l Fel pd EEPROM Fel pa EEPROM (bdrvrirdesminne) indikeras av blinkande varningslampa och felkod 4.0 pa kanal f 0. Felet kan t ex uppsta vid strompaslag eller nagon elektrisk storning. Aven om felet rdttat till sig, ligger felsignalen kvar. Denna AterstAlls genom att kanal u11, som vid felsignal dr 1, dndras till 0. 57

29 ul2 Fel pa varmepump Efter felpa vdrmepumpen maste u12 nollstallas for att larmsignalen ska slockna. Hur Aterstdllningen gors, se u 11 PA foregaende sida. u1 3 Snabbval av utegivarstyrning Om aggregatet dr instdllt pa adaptiv styrning dvs f 19 = 3.F. eller 6.F. (styrning av oljekassett och shuntventil) kan man t ex vid braskaminseldning ga over till utegivarstyrning genom att dndra u13 till 1. Princip- och flddesschema for Aquaes 380/480A lli" q V, Y ren9 A ;.ei!f lpdnlnq5 letir.q ted.rr,l er!'e0nr.g: 58 59

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Värmeregulator. EH-201/L Användarmanual 1.43 LONWORKS

Värmeregulator. EH-201/L Användarmanual 1.43 LONWORKS EH-201/L Användarmanual 1.43 Värmeregulator OUMAN EH-201/L är en ny generations värmeregulator, vars mångsidighet, intelligens och öppenhet gör den till en idealisk regulator för de mest olika vattenburna

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

LK Rumsreglering ICS-RF1

LK Rumsreglering ICS-RF1 Monteringsanvisningar LK Rumsreglering ICS-RF1 LK Rumsreglering ICS-RF1 Utförande LK Rumsr eglering ICS-RF1 är ett trådlöst r eglersystem avsett för LK Golvvärme. Systemet är avsett för mindr e ytor som

Läs mer