. Nvckel! tiii 'vdrmesi;tyrq{

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ". Nvckel! tiii 'vdrmesi;tyrq{"

Transkript

1 . Nvckel! tiii 'vdrmesi;tyrq{ Fdr *rutanltrlltrln och dbryffie DETAR VI SOM KAN INOMHUSKLIMAT! ElektroStandard Box lgtrinehdrn. telefon Ol5O/ * 2' E.: 9l EI ql tl o :o a o :< at) (r o Aquaes 3 - vdrmesysteff-effr-ed frinluftsvdrmepuffif, varmvatten beredare och inbyggd elpanna

2 InnehAll I Beskrivande del... sid. ManOverpanelen Oversiktlig beskrivning av manoverpanelen... 6 Indikator ampor... 8 R6d indikator - fast sken Rdd indikator - blinkande sken...11 Andring av innetemperatur Mer varmvatten under 24 tim...13 Mer varmvatten permanent Panntemperatur och kontroll av antalet elsteg Temperatursdnkning...16 Registerdel VArmestyrning (adaptiv och utegivarstyrning) Register arvdrden t 0 - t Register borvdrden v0 - v AtergAng till fabriksinstdllt vdrde...48 Register utgangar u0 - u vrigt Princip- och flodesschema Varmvattenberedning...60 Komponentforteckning... 62

3 Manoverpanelen :u5e['i3,0 Vi ska nu ga igenom manoverpanelen med varmestyrningen, sa att du kan du kan fa ut all information fran den, och stdlla in nya varden. Oppna luckan till manoverpanelen. Upptill finns ett infallt litet handtag, som du petar ut och drar i, sa att manoverpanelen fdlls ned. UtanpA manoverpanelen, till vanster om mdrket ElektroStandard, finns tva indikatorlampor. Den 6vre dr grdn. Den lyser da anlaiggningen dr spdnningssatt. Den undre dr rrid. Den lyser normalt inte. Den lyser med fast sken, da luftfiltret dr igensatt. Och blinkar de det air nagot annat fel. -t-. cle(f ECIE

4 ll I ll Vafmepump ll I ll varme NAGFA SXOTSELRAO MINSI VAFANNAN MANAD 56 sbrvf!rd!,n6pmf utu wbn&[f LrEF thedsil FGsr 0&vri,6.r bi an C AH t\ fr-. l rr - ran MINSI IVA GANCEF vod'bmallelda rcm Ir atrsbrn m MINST ENCANGOMABET GRONA UMPAN LYSER ALLIIO o O o Flektvary '.e varde ger OM BOOA LAMPAN rufrbo'tfnstr +( 6 3ni6 ran sp! ro^torsra!-dr 1du t rol Nu har du manoverpanelen framfor dig, och ovanfor den tre instruktionsskyltar. Skylten till vdnster dr for strombrytarna: Virmepump, ska alltid vara tillslagen. Vdrme, som gor att du kan stanga av varmen till huset. Varmvattnet funoerar som normalt. Fldktvarv - instdllning av fldktvarvet. Ror den inte, det far bara servicemannen gora. Mittenskylten visar vad alla knappar och lampor pa manoverpanelen innebdr. Skylten till h6ger trr ditt lilla "kom-ihag" - om hur du ska skota anliggningen.

5 Over.siktlig beskrivning av manoverpaneten DO 0tl 0 :;:::P E innetemperaturen Oka varmvattenkapaciteten under 24 tim Antaldygn med Oka temperatursdnkning f.oo. /-'t rrt+ I f -r I L1_' L-_J Mer varmvatten Permanent Minska ll n I lts^l l(.)l I l'-.tt \--l F ramt ed nings- Ate rstdl I ni n g temperatur Antalinkopplade till/fran

6 r8 f )?I IIt LI l-t7 il 1. Gron - strommen er pe. 2. Sliickt - normalt. Rott fast sken - luftfiltret igensatt. Blinkande sken - annat fel. 3. Grdn - vdrmepumpen i drift. 4. Grdn - vdrmepumpen avfrostas. 5. Gron - extra varmvatten. Indikatorlampor Till vanster pa man6verpanelen finns sex indikatorlampor. De talar om vad som hander och sker. De 6versta, 1 och 2, dr desamma som pa utsidan, och pa panelen i nagot av rummen. Indikatorlampa 1, gr6n, visar att anldggningen dr spdnningssatt dvs att strommen ar pa. Indikatorlampa 2 dr normalt sldckt. Den visar rdtt fast sken ndr luftfiltret ir igensatt. DA dr det bara att gora rent luftfiltret, som sitter hogst upp pa skapet (se sid. 10). Och r<itt blinkande sken ndr det dr nagot annat fel. Se sid. 11 vad du da ska gora. Indikatorlampa 3, gron, visar att varmepumpen dr i drift. Indikatorlampa 4, grdn, visar nair vdrmepumpen avfrostas, vilket kan ske 3-6 ganger per dygn. lndikatorlampa 5, grdn, visar ndr man valt extra varmvatten. Indikatorlampa 6, gron, visar nir nagot av elpannans steg dr inkopplat. 6.Gron - elpannan inkopplad

7 i-,l 18.7, E m] (:, lgensatt luftfilter Om den r6da lampan lyser med fast sken dr luftfiltret igensatt. Luftfiltret, som sitter upptill pa skapet under luckan mdrkt FILTER, maste da goras rent. Man bor dven se over alla andra filter och ventiler. Ta ut filtret och sk6lj av det i varmt vatten. Satt tillbaka filtret i raitt leige, och se till att luckan sluter tdtt. Filtret maste vara rent, for att varmepumpen ska fungera med full kapacitet. Indikation av fel Om den r6da lampan blinkar, visar det att nagot fel uppstatt pa anldggningen. For att fa reqa pa vad det dr for fel, trycker du ned knappen lqj langst upp till hoger pa 9-knapparspanelen. PA displayen visas da en siffra - felkod - som indikerar vad det iir for fel. SIA sedan upp f 0 i Registerdelen pa sid. 24. Dair finns ett felkodsregister, sa att du kan se vad det ar for fel

8 E Mer varmvatten permanent Vil[gqan ha mer varmvatten permanent, trycker man pa[!]knappen i 9-knappars-panelen. Displayen visar gda vad som dr inkopplat. g E Enbart viirmepumpen. Vdrmepump och vdrmeskold. Vdrmepump, vdrmeskold och elpanna. Panntemperatur och kontroll av antalet elsteg i 9-knapparspanelen kan du kontrollera panntemperaturen och hur manga elpannesteg, soffi inkopplade. Ett tryck pal$lknappen och displayen visar panntemperatu ren (f ramled nin gstemperatu ren f 3) Ytterli gare ett tryck och displayen visar nagon av foljande sifferkombinationer: [ ail ra r-tt r-'l f_0_j Lf l1 GJ tlj Ovre siffran visar antaletitlgdngliga steg. Undre siffran visar antalet inkopplade steg. 14 Itr IJ

9 Temperatursdnkning Ett modernt hus dr mycket temperaturtrogt, dvs det tar lang tid att sdnka temperaturen inomhus. Det kan ta 4-12 timmar beroende pa utomhustemperaturen. Det dr ddrfor ofta svart - ibland om6jligt - att spara energi genom att seinka temperaturen inomhus under kortare perioder t ex pa natten. Med vdrmepump kan i vdrsta fall energif6rbrukningen oka ndr temperaturen ska hdjas igen, eftersom elpannan da kan behova ga in och hjrilpa till. Ska ddremot alla i huset resa bort nagra dagar eller mer, kan det vara id6 att sdnka temperaturen ett par grader. Om man har franluftvdrmepump 480, bor dock inte temperaturen sdnkas under 18 grader. Den forsta vdrmesdsongen bor man inte sdnka inomhustemperaturen, eftersom byggfukten da ska torkas ur BOO Ti I lfalig temperatursdnkni ng Med knappen ;l)t an inomhustemperaturen sdnkas tillfailligt, t.ex. ndr du reser bort nagra dagar. Ett forsta tryck gor att 0 (=normaltemperatur) visas pa displayen. For att sp43n fa en eller flera dygns temperatursdnkning skall ul lknappgn hallas nedtryckt samtidigt som du trycker pa It lknarpen. Antalet temperatursdnkta dygn matas df,fram pa displayen. Du slutar trycka pa knapparna, nir du matal fram onskat antal temperatursdnkta dygn. Siffran 1 betyder att inomhustemperaturen sdnks under 1 dygn (24 timmar). Siffran 2 visar att temperatursinkningen varar 2 dygn, siff ran 3 att den varar 3 dygn osv

10 Temperatursdnkningen startar sa fort du matat fram nagon annan siffra dn 0. Om du Anggq5dig kan du backa tillbaka genom att ttyc.lq ned Iffnappen igen och samtidigt trycxa pa.+ lknappen. Neir du kommitillbaka till 0 AtergAr styrningen till normaltemperatur. Fabriksinstdlld sdnkning ai3 graoer. Efter det att temperatursdnkningen startats dr6jer det flera timmar innan inomhustemperaturen natt den lzigre nivan. PA samma satt tar det flera timmar att Komma upp till onskad temperatur efter en sdnkning_ speriod. Det eir deirfor liimpligt att avsluta tempera_ tursdnkningen i god tid. Ex. Skall sdnkningen startas fredag kvdll och vara avslutad till sondag veckan deirpa, trycker du fram 8 dygn (temperaturen borjar da att stiga igen lordag kvrill) for att vara stiker pa att normaltemperaturen dr nadd pa sondagen. Vdrmestyrning Aquaes 380/480A Vdrmestyrningen ger automatiskt rdtt inomhustemperatur Normalt anvdnds alltid bade inne- och utegivare s k adaptiv reglering. Det ilr dock mojligt att ha ren utegivarstyrning - framledningstemperaturstyrning - elleren innegivarstyrning. Adaptiv reglering innebdr att styrningen alltid ger rdtt inomh ustemperatur genom att automatiskt justera kurvlutningen utomhustemperatur-framlednin gstemperatur (temperaturen ut till vattenradiatorer alt. golwdrme). Om mer viirme behovs dvs innetemperaturen dr ldgre dn onskat, startas cirkulationspumpen och vdrmepumpen automatiskt. Onskad framledningstemperatur f 25 berdknas ur ett samband med utetemperaturen som invdrde. Aven om framledningstemperaturen blir hogre dn den framrdknade kommer vdrmepumpen att vara igang iinda tills onskad inomhustemperatur uppnas. 18 Skulle den framrdknade framledningstemperaturen ge for hog eller for lag inomhustemperatur justeras konstanterna i sambandet tills den onskade inomhustemperaturen uppnatts. 19

11 Styrning med utetemperaturgivare "30 zs "ib 'n 7i as '_29 '20 a" Styrning med utetemperaturgivare innebir att virmevattentemperaturen okar nar utomhustemperaturen sjunker. Detta sker enligt ett bestamt samband. Sambandet bestams av konstanterna v15 och v16 pa sid. 46. Pa sid. 41 visas ocksa hur man dndrar vdrdet pa v1 5 resp v1 6. Radiatorsystem FrAn fabrik dr instdllningen, v15=30 och v16=75. Skulle detta inte stdmma med husets behov vdljs en annan kombination av v15 och v16 t ex enligt nedanstaende v15 v Golvvdrme Vid golvvdrme skall varmevattentemperaturen hallas sa lag an golwemperaturen blir maximalt 27 "C. Limpliga t<omoinationer av v15 och v16 ges i nedanstaende diagram. v A 44 4? ro o o -30 -t'lltemperatu' "c Diagrammet visar sambandet mellan varmevattentem' peratur och utomhustemperatur for olika kombinationer av konstanterna v15 och v16 vid golwarmesystem. 20 t0 0 - l Utetemoeratur "C Diagrammet visar sambandet mellan vermevattentemperatur och utomhustemperatur for olika kombinationer av konstanterna vl 5 och v16 vid radiatorsvstem

12 Visning av drvdrden f 2. Oka-knappen rullar drvd rd e ska n a I e r n a f ra mat Tryck pa drvdrd e s - kn ap pen och drudrdesregistret blir til lgting I igt pa d i splay e n [r ttl El Funktioner - drvdrd eller verkligt vdrde Genom att trycka pa airvairdesknappen blir drvdrdesregistret tillgaingtigt pa displayen. Oka-knappen rullar drvirdeskanalerna framat. Minska-knappen rullar drvardeskanalerna bakat. Hdr ir nyckeln till drvirdesregistret: Fnl I rutan till vdnster om beskrivningen star overst - drvdrdets nummer underst - det aktuella drvardet, hdr ett exempel, for att gora beskrivningen mer liittforstaelig. t0 0 tt) 0-00 Under rutan star min - och max-vdrden, pa drvdrdena, som kan forekomma. Exemplen pa de vanliga arvardena finns ocksa inskrivna efter drvdrdets nummer i lopande text - Ex. f 1 (20"C), for att u nderldtta forstaelsen. 22 ZJ

13 F.F. f 0 Felkod f 0 ska normalt vara 0.0. Om nagot fel uppstatt blinkar den roda lampan. f 0 visar da nagot vdrde t ex 8.0. Felkoden kan tolkas ur den har tabellen: vanstra tecknet 1.0. Fel f 16 referenstemoeratur 2.0. Varning snabbreglering 3.0. Varning snabbreglering och fel f Fel EEPROM (minne) 5.0. Fel EEPROM och f Fel EEPROM och snabbreglering 7.0. Fel EEPROM, snabbregl.och felf Felvdrmepump A.0. Fel varmepump och snabbreglering 8.0. Fel vdrmepump, snabbreglering och fel J '16 C.0. Fel varmepump och EEPROM D.0. Felvarmepump, EEPROM och f 16 E.0. Fel varmepump, snabbreglering och EEPROM F.0. Fel vdrmepump, snabbreglering, EEPROM och f 16 Vid fel vdrmepump se f 21 sid. 34 och u12 sid.58. Vid fel EEPROM se u11 sid.57. t'-'l t t!) 5-40 r-'l tjj Givarfel visas genom att den hogra siffran 0.0. byts ut mot givarens nummer: Hdgra tecknet 0.1. Felf 1 inomhustemperatur o'2. Felf 2 utomhustemperatur 0.3. Fel framledningstemperatur 0.4. Fel returledningstemperatur 0.5. Fel VarmvattentemPeratur Fel varmvattentemperatur Fel tryckrorstemperatur 0.9. Utl6st filtervakt Exempel 8.7 innebiir fel pa vdrmepump ([7.) och pa temperaturgivaren for tryckrorstemperatur t 7 (8.7.). f 1 Inomhustemperatur f 2 Utomhustemperatur 24 25

14 t,-tl t_isj 5-85 E5-85 B0-85 B0-8s f 3 FramledningstemPeratur f 4 Returledningstemperatur f 5 varmvattentemperatur 1 Temperatur miitt pa nedre delen av varmvattenberedaren. f 6 varmvattentemperatur 2 Temperatur mtitt pa mitten av varmvattenberedaren. F.F. B0.0.- F.F. 7 Tryckr6rstemPeratur Temperatur miitt pa koldmedierdret efter kompressorn i vdrmepumpen. Detta ar det varmaste stdllet. Temperaturen far inte overstiga 120"C 8 Avfrostningsvakt Om tryckdifferensen 6ver f6rangaren blir mer iin 100Pa stoppas virmepumpen under v21 (9 min). f B visar normalt 0'0., men om differenstryckvakten brutit, visas F.F. och avfrostningssignalen pa panelen tdnds. SA fort tryckvakten sluter kretsen igen, visar f 8 Ater 0.0. Avfrostningssignalen lyser och vdrmepumpen stoppad under avfrostningstiden v21 (9 min). Hur mycket tid som AterstAr av avfrostningen kan avldsas pav24 (9 min eller ldgre). f 9 Filtervakt Filtervakten kdnner av tryckdifferensen 6ver filtret. Normalt visar f Om differensen overstiger ett visst instdllt vdrde visar f 9 F.F. Den roda larmlampan tdnds och lyser med fast sken. Filtret maste goras rent for att larmsignalen skall slockna. lo zt

15 f 10 H6gtrycksvakt Om kondenseringstemperaturen overstiger 65"C, stoppas vdrmepumpen under 9 min. Hdnder detta ytterligaren gang inom 30 minuter, stoppas vdrmepumpen och tillats inte starta igen. Samtidigt borjar larmlampan blinka, och felkod 8.0.visas oa f 0. f 10 visar normalt 0.0. Niir hogtrycksvakten brutit visar f 10 F.F. f 11 Lagtrycksvakt Om fdrangningstemperaturen understiger -'l 6"C, stoppas vdrmepumpen under 9 min. Om detta hander ytterligare 9 ganger inom 2 timmar, stoppas vairmepumpen och tillats inte starta igen. Samtidigt borjar larmlampan blinka, och felkod 8.0. visas pa f 0. f 11 visar normalt 0.0. Niir lagtrycksvakten brutit visar f 11 F.F. f 12 Elpannebegrdnsning 4 I 13 Elpannebegrinsning 2 f 14 Elpannebegrdnsning 1 Om f 12, f 13 eller f 14 visar 0.0. dr resp. minidipa styrkortet nedtryckt. I tabellen visas hur effekten kan begrdnsas genom att pa olika satt trycka ned minidiparna for 12, 13 och f '14. t 12 f F.F. F.F. F.F. F.F. F.F F.F F.F F.F t14 max antal 1 elsteg F.F F.F F.F 'l F.F. 28 ZV

16 B0.0.- F.F. T6) l!t!) n U!) F.F. TE) trj f 15 Vdrme till/fran f 15 talar om hur strombrytaren star anger att vdrmen dr franslagen. F.F. anger att varmen iir tillslagen. f 16 Referenstemperatur 130.C f 16 (130"C) angereferenstemperatur for temperaturgivarna i det hogre temperaturomradet. f 17 Rundstyrningssignal f 17 visar 0.0. om kontakten for rundstyrning i elverkets utrustning dr sluten. DA eir savdl elpannan som vdrmeskoldarna blockerade. Annars visar f 17 F.F. f 18 Strrimtransf ormatorvirde f 18 (0-255) dr ett matt pa husets totala stromforbrukning i % av den maximala strdm, som stdllts in pa stromstaillaren pa styrkortet. Ts) f 19 Minidip, t JFJ F.F. instdllning f 19 anger i hexadecimal form hur minidiparna iir instiillda, dvs hur systemet ar instdllt. Vid adaptiv styrning iir f 19 = 3.F. eller 6.F. (styrning av oljekassett och shuntventil). Vid utegivarstyrning iir f 19 = 1.F. QN JI

17 H0.0.- F.F. f 20 Systemflaggor Systemflaggan t 20 visar i hexadecimal form vad som hander i anldggningen. LAs av displayen. Informationen det viinstra tecknet finns i nedanstaende tabell. Det ger dig fyra olika informationer. Informationen det hogra tecknet finns i tabellen pa andra sidan. Det ger dig ytterligare lyra informationer. Vdnstra tecknet A Hcigra tecknet Exempel: Vid frammatning av f 20 visas C.. pa displayen. Information om tecknen far du ur tabellerna. Vdnstra tecknet C. fran venstra tabellen: x Varmvatlenbehov x Elpannan far vdrma varmvatten x EjvdrmesAsong x Fdr hog inomhustemperatur Hogra tecknet 4. fran hogra tabellen: x For lag el. for h6g inomhustemperatur x TillAtet stega in 4 steg i elpannan - Ej varmvattenbehov - Varmvattenbehov dvs f 5 har varit < v3 och dnnu ej uppnatt v2 -f3>v2+l,dvseloannan lar ejvdrma varmvatten - t3 < v2, dvs elpannan far viirma varmvatten - Ej vdrmesdsong - Vdrmesdsong - For hog inomhuslemp - For lag inomhustemp. XXXX - TillAtet att stega in 4 sleg i elpannan - TillAtet att stega in 2 steg i elpannan - TillAtet att stega in 1 steg i elpannan 32 33

18 ffi F.F. f 21 Vdrmepumpflagga Vdrmepumpflaggan f 21 visar i hexadecimalform vad som hdnder i vdrmepumpen. Lds av displayen. Informationen det vdnstra tecknet finns i nedanstaende tabell. Det ger dig fyra olika informationer. Informationen det hogra tecknet finns i tabellen pa andra sidan. Det ger dig ytterligare fyra informationer. Vdnstra tecknet Exempel: Vid frammatning av f 2t visas 0.0. pa displayen. Information om tecknen far du ur tabellerna. Vdnstra tecknet 0. fran vdnstra tabellen: x Normal returvattentemperatu r x Normal tryckrorstemperatur x Hdgtrycksvakt normal x LAgtrycksvakt normal H6gra tecknet 0. fran hogra tabellen: x Vdrmepump behdvs x Rundstyrning fran x Extra varmvatten under 24h niva2tran H<igra tecknet x Extra varmvatten under 24h niva 1 fran 0123 CDE XXXX - Vdrmepump behovs - Normaltryckrdrstemp. - Fdr hog tryckrorstemp. - Hogtrycksvakt normal - Stopp och ev larm pga XXXX XX XX XX XX - Vdrmepump behovs ej - Rundstyrning fran - Rundstyrning till - Extra varmvatten under 24h,nivA2trAn - Dilo, niva 2 till XX XX XX X 24h, niva 1 fran - Dilo, niva 1 till

19 ar4 t 22 Ktlagga Kflaggan t 22 visar i hexadecimal form vad som hdnder i ovrigt i anldggningen. Lds av displayen. Informationen f6r det I pn) vanstra tecknet finns i nedanstaende tabell. Det ger dig tre olika informationer F.F. - Digilal simulering lran - Digital simulering lill - Normal strom genom strdmtransformatorn - For hog strom genom stromtransformalorn - Temperatursanknin g f ran - Temperatursankning till Informationen det hdgra tecknet finns i tabellen pa andra sidan. Det ger dig ytterligare tre informationer. Exempel: Vid frammatning av f 22 visas 0.0. pa displayen. Information om tecknen far du ur tabellerna. Vdnstra tecknet 0. fran vanstra tabellen: x Digital simulering fran x Normal strom genom transformatorn x Temperatursdnkning f ran Hogra tecknet 0. fran hogra tabellen: x Elp. ej begrdnsad pga stromavbrott x Kont. extra varmvatteniva 2 fran x Kont. extra varmvatteniva 1 fran Vanstra tecknet l''"1.'.'1"^]".'1 9A BlcDEFl tl tl!tli ii tl 1""1,,,,.1'-'-1,-,,1 ll XXXX xl - Elpannan ej begransad I I Pga stromavbrott XXXX x x x x - Elpannan begrdnsad 1"1"1-'l-'l I max 2 steo under 2h XX XX Ir r -Xontrnueitigtextrava ] vatteniva 2 fran rr xx xx trl XX X rl xxl-dito,niva2ritt I tl XX XX t ]t 1''l-'roln'i -Kontinuerligtextrava I I vatteniva 1 fran x xl x xl x xl x xl XX xl x xl - Dito, niva 1 litl.to 5t

20 - f 23 Utstyrning shuntventil? '+ t zs (o v"j angdr i o/o av fullt utslag hur - u I mycket shuntventilen fdr tillfaillet tir fi oppen. \_? f 24 Offsetfcirskjutning framledning-?4 lstemperatur - ' I I f 24 (0 grader) anger med hur manga I n I grader f 25 (0 grader) skiljer sig fran det I U I veirde, som erhalls under v15. \-/ Offsetforskjutningen innebdr att reglerin gen har anpassat sig till nagon fordndring, som gor attt 25 (0 grader) utrdknat med v15 (30) och v16 (75 grader) ger for hog eller f6r lag inomhus- temoeratur. Skulle denna forandring vara bestaende kommer v15 (30) och v16 (75 grader) att dndras, sa att f 24 nollstdlls. B0-87 f 25 Utriiknat bdrvirde fdr framledningstemperaturen Borvdrdet f 25 (35"C) har reiknats ut enligt formeln redovisad under v15. 3B?o

21 H5-28 v0 Innetemperatur Inomhustemperaturen dndras i forsta hand med "hus"-knapparna PA tangentbordet. I andra hand genom att anvinda borvdrdessknappen. t-'_l G v4 FrAnslag virmesk6ld [l le) r-'l I r!) 0-65 B0-65 v1 Maximal f ramledningstemperatur Med v1 (65) kan framledningstemperaturen maximeras. Aven om f 25 rtiknats fram till hogre vdrde dn vl blir framledningstemperaturen inte h6gre dn v1. Vid golvvdrmesystem kan det vara laimpligt att sdtta v1 till 35 a 40"C. v2 Frinslag vdrmepump/elpanna vid varmvattenberedning v3 Tillslag virmepump/elpanna vid varmvattenberedning En temperaturgivare, f 5, sitter pa nedre delen av varmvattenberedaren. Vdrdet fran denna jdmfdrs med v2 (50"C) och v3 (47"C) och bestdmmer hur trevdgsventilen, vdrmepumpen och elpannan skall styras. r-5-l v5 Tillslag En temperaturgivare, a+l 0-65 t.'ldrift tryj 0-80 vdrmesk6ld f 6, sitter pa mitten av varmvattenberedaren. Vdrdet fran denna jdmfdrs med v4 (50"C) och v5 (47'C\, och bestdmmer om vdrmeskdldarna skall vara inkopplade eller inte. OBS! Vid icke-vdrmesdsong slas inte vdrmeskoldarna till, savida inte extra varmvatten 24 h eller permanent valts. v6 Hogsta returtemperatur f6r vdrmepumpsdrift For att vdrmepumpen inte skall vara i vid hoga kondenseringstemperature finns tva skydd:. Temperaturmiitning av returlemperaturen.. Tryckvakt pa hogtryckssidan. Normalt skall vdrmepumpen stannas pga temperaturvillkoret vid hog returtemperatur. Detta kan t ex ske vid varmvattenberedning ddr elpannan hjilper till, for att man dnskar en hdgre varmvattenkapacitet dn grundinstdllningen

22 60 - r20 B0-10 B2-20 v7 Hogsta tryckrorstemperatur Vid onormal drift eller om nagot fel uppstett blir tryckrorstemperaturen for hdg. For att skydda vdrmepumpen stannas denna om tryckrdrstemperaturen overstiger v7 (120"C) grader. Sker detta tva ganger under en tolvtimmarsperiod, tillats inte vdrmepumpen att starta igen, och larmlampan bdrjar blinka. v8 Differens innetemperatur 0.5 x vb grader Om drviirdet f 1 for inomhustemperaturen eller nedre vdrdet vid tryckning pa "hus'-knapparna iir ldgre dn borvdrdet v0 (20"C), anses inomhustemperaturen vara for lag. Om drvdrdet f 1 dr hogre dn v0+v8 x0.5 (20+0.5"C) anses den vara fdr hog. v9 Differens elpanna framledningstemperatur 0.5 x v9 grader Om drvdrdet 3 for framledningstemperaturen dr liigre iin borvdrdet f 25 (35"C), anses framledningsemperaturen vara for lag. Om drvdrdet f 3 iir h6gre dn f 25+v9 x0.5 (35+1"C) anses den vara for hog. 74 v10 Differens t D-J for 2-20 f-'71 v11 Differens r_f tf 1-10.A t t't) vdrmepump framledningstemperatur 0.5 x v1 0grader Om drvdrdet f 3 for framledningstemperaturen dr ligre dn borvdrdet f 25 (35"C), anses framledn ingstemperaturen vara lag. Om drvdrdet f 3 dr h6gre iin f 3+v10 x0.5 (35+4"C) anses den vara for hdg. vdrmepump returledning 0.5 x vl1 grader Vdrmepumpen stoppas om f4 dr storre ein v6 (53"C). Vdrmepumpen startar igen nar t4 dr mindre dn v6 - v11 x 0.5 (53-2"C). v1 2 P-tid varmvatten 10 x v12 s v12 (10 x 1s) dr den tid styrningen vdntar vid varmvattenberedning mellan dndring av varmepump resp. elpannesteg till/fran. v13 P-tid innetemperatur v13 (30 min) ir den tid styrningen vdntar innan offset for framledningstemperaturen andras, om innetemperaturen f 1 Ar hogre eller ldgre dn borvardet v0 (20'c)

23 H B0-64 E20-87 B5-20 v1 4 P-tid framledningstemperatur 10xv14s Vid uppviirmning bestdms vdntetiden mellan dndring av vdrmepump resp. elpannesteg till/fran av vl4 (10 x 30s). v16 Kurwdrskjutning i reglering av f ramledningstemperatu ren Andring av koefficienten vl6 (75 grader) innebdr parallellforskjutning av kurvan f6r framledningstemperaturen, se v1 5. v15 Kurvlutning i reglering av framledningstemperaturen Sambandet fdr bestdmning av onskad f ramledningstemperatur dr: 125 = v16 - v15/32 x (l ) = = x (f ) ddr t 2 dr utomhustemperaturen. Koefficienten vl 5 (30) besttimmer kurvans lutning. v17 Styrning av shuntventil, stegvdrde o/o Vid f6riindring av shuntventilens utstyrning sker detta i steg av storleken v17 (15%). n0-64 B2-199 vl8 Justering av framledningstemperaturens offsetvdrde 16/16 Om onskad innetemperatur inte uppnas genom den utrdknade framledningstemperaturen f 25 (35"C), justeras denna uppat eller nedat med v18 (16=1"C) och ett tidsintervall bestamt av v13 (60min). Initialvdrdet 16 betyder saledes en justering med 1'C,32 betyder 2oC osv. Offsetforskjutningen kan ldsas av pa kanal f 24 (0 grader). v1 9 Gdngtid cirkulationspump, efter det att vdrmebehovet upph6rt Cirkulationspumpen arbetar i v19 (120 min) efter det att varmebehovet upphort. Ddrefter stoppas cirkulationspumpen. Definitionsmdlssigt har vdrmesdsongen upphdrt. Cirkulationspumpen startar sedan endast vid varmvattenberedning. Om ingen varmvattenberedning sker under 24 timmar, kdrs pumpen dnda under 1 minut, fdr att den inte skall fastna

24 Eo) v20 Fdrdrdjning VB v21 Avfrostningstid ru Nar vdrmepumpen stoppats fdr avfrostning hindras den fran att starta igen forrdn efter v21 (9min) v22 EEPROM Normalvarde for bdrvdrdesmin net EEPROM eir 5.5. Om man av nagon anledning vill AtergA till fabriksinstaillda vdrden 6kasv22 (5.5)till 5.6. Tryck ddrefter pa Aterstiillningsknappen C. Nu blinkar fellampan och fel pa EEPROM indikeras. Kvittera genom att sdtta u11 till 0. Fj) t 55,l elpanna vid nystar' tad varmepump Varje gang vdirmepumpen stoppats pga att vdrmebehovet varitillfredsstdllt, blir instegningen av elpannan fordr6jd med v20 (120 min), efter det att vdrmepumpen startat. Hur mycket tid som AterstAr, innan elpannan tillats ga in, kan avldsas i kanal v26 (120 min och ldgre). EEPROM kommer ihag instdllningarna, dven de dndrade, vid strdmavbrott. Fj) lry F4) v24 Tidrdknare, t v25 Tidriknare, f-t'a U ZO) FE) v26 Tidrdknare, Ut!) v23 Tidrdknare for framledning och varmvatten v23 (10 x 30s) anger hur lang tid som AterstAr innan varmepump eller elpannesteg slas till eller fran. Det avldsta vdrdet multipliceras med 10, vilket ger AterstAende tid i sekunder. fdrdrcijning varmepump vid larm,stopp etc v24 (9 min) anger hur manga minuter som AterstAr innan vdrmepumpen startar igen efter ett stopp. OBS! Denna tid far inte minskas manuellt, eftersom tiden behovs for inre tryckutjrimning i vdrmepumpen. fdrdr6jning av elpanna vid stromavbrott Vid stromavbrott tillats endast tva elpannesteg att ga in under de tva forsta timmarna. Kanal v25 (120 min) anger hur manga minuter som AterstAr, innan elpannan kan ga in med fler dn tve steg. f6rdrdjning elpanna vid nystartad vdrmepump Vid nystartad vdrmepump hindras elpannan att ga in under v20(120 min). Kanal v26 (120 min) anger hur manga minuter som AterstAr, innan elpannan tillats ga in

25 ffi B0-100 v27 Tidrdknare f6r cirkulationspump och trevdgsventil Ndr vdrmebehovet upphor, arbetar cirkulationspumpen i 120 minuter och stoppas ddrefter.vzt (120 min och ldgre) anger hur lang tid som AterstAr innan pumpen stoppas. Vid samtidigt vdrme- och varmvattenbehov tjanstgor v27 (120 min och liigre) som rdknare for 60-, 20- och v30(5-30)- minutersintervallen avseende trevdgsventilens ldge. v28 Utstyrning shu ntventil Avlisning av shuntventilens ldge samma som f 23 (0%) men med kanal 28 (O%) kan utstyrningen dndras. EF: v29 Maximal offsetfdrskiutning Offsetf6rskjutningen 24 (0 grader) kan maximalt forskjutas v29 (40 grader) vid tzo) avvikelse mellan bdrvdrde och drvdrde for inomhustemoeraturen f-l GU 5-30 f'l I 0) 0-20 v30 Tid f6r husvdrmning vid varmvattenberedning med vdrmepump Vid varmvattenberedning var och host eller om extra varmvatten valts, vdrms hus och varmvatten vdxelvis. Varmvattnet vdrms forst under 20 minuter och sedan vdrms huset under v30 (20) minuter. Vid nystartad kompressor vdrms varmvatten under 60 minuter (se sid ). v31 Begrdnsning av automatisk 6vergdng till varmvattenberedning Denna funktion bdr anvdndas vid luftvdrme med vattenbatterier eller tilluftsaggregat TA 450. Ar v31 = 0 finns ingen begrdnsning. Om v31 stdlls in pa t ex 10, kan inte 3- vdgsventilen vaxla over till varmvattenberedning, nar utomhustemperaturen ar ligre in 10 grader. Ar knappen 'extra varmvatten under 24 h' tillslagen sdtts begrdnsningen v31 ur funktion. 50 5'l

26 Visning av utgingaru. Minska-knappen rullar 1. Tryck pa utgangsknappen och utgangsregistret blir tillgtingligt pa displayen 52 Kontakter - utgangar eller relder Via ett antal kontakter - utgangar eller relier - styrs vdrmepump, cirkulationspump, elpanna etc. Genom att trycka pa utgangsknappen blir utgangsregistret tillgiingligt pa displayen. For att dndra utgang halls utgangsknappenedtryckt, samtidigt som +knappen trycks in = t inkopplad eller samtidigt som -knappen trycks in = 0 urkopplad. 4. Andra utgang genom att idigt trycka ner utgangs- 1ka-knappen (=1) eller minska-knappen (=0). Hdr dr nyckeln till utgangsregistret: I rutan till vanster om beskrivningarna ster dverst - utgangskanalens nummer underst - 0 (urkopplad) eller 1 (inkopplad) 53

27 Nedan redovisas de olika kanalernas lunktioner. u0 till u9 dr fysiska reldutgangar for styrning av olika funktioner. Resterande utgangar Ar till 16r information och kommunikation. Fysiska relautgangar u0 Elpannesteg 1 0 = FrAn 1 = Titl u3 Tillsatsvirme f6r varmvatten 0 = FrAn 1 = Till u4 Kompressor/vdrmepump OBS! Hdr betyder 0 att det dr tillatet f6r kompressorn att starta. 1 betyder att det ej air tillatet att starta. u1 Elpannesteg 2 0 = FrAn 1 = Titl u5 Oljekassett 0 = FrAn 1 = Till u2 Elpannesteg 4 0 = FrAn 1 = Till u6 Cirkulationspump 0 = FrAn 1 = Titl 54

28 u7 Larmsignal 0 = Fran 1 = Till u8 Trevagsventil 0 = Vdrme till huset 1 = Tappvattenvdrmning u9 Shuntventil 0 = FrAn 1 = Till Se iven f 23. Informativa och kommunikativa reldutgangar u10 Snabbreglering Om u10 dndras fran 0 till 1, dndras reglerhastigheten sa att den blir 50 ganger snabbare. Detta ska normalt bara ooras av en servrceman. Om snabb reglering valts, kommer styrningen dock att AtergA till normal hastighet, om man trycker pa Aterstdllningsknappen C. u1l Fel pd EEPROM Fel pa EEPROM (bdrvrirdesminne) indikeras av blinkande varningslampa och felkod 4.0 pa kanal f 0. Felet kan t ex uppsta vid strompaslag eller nagon elektrisk storning. Aven om felet rdttat till sig, ligger felsignalen kvar. Denna AterstAlls genom att kanal u11, som vid felsignal dr 1, dndras till 0. 57

29 ul2 Fel pa varmepump Efter felpa vdrmepumpen maste u12 nollstallas for att larmsignalen ska slockna. Hur Aterstdllningen gors, se u 11 PA foregaende sida. u1 3 Snabbval av utegivarstyrning Om aggregatet dr instdllt pa adaptiv styrning dvs f 19 = 3.F. eller 6.F. (styrning av oljekassett och shuntventil) kan man t ex vid braskaminseldning ga over till utegivarstyrning genom att dndra u13 till 1. Princip- och flddesschema for Aquaes 380/480A lli" q V, Y ren9 A ;.ei!f lpdnlnq5 letir.q ted.rr,l er!'e0nr.g: 58 59

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

IVT 665. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518179 Utgåva 1.2

IVT 665. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518179 Utgåva 1.2 IVT 665 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518179 Utgåva 1.2 Till installatören Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion,

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

IVT 690 Användarhandledning

IVT 690 Användarhandledning IVT 690 6708047-3.I Användarhandledning 6708048 0/) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 3. Symbolförklaring................................

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Detta är en handledning för värmesystemen i BRF Bronskattens hus som har en Nibe Fighter 310P värmepump. Notera att detta inte ersätter monterings- och skötselanvisningen.

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Innehåll - Drift. Förord... 1. Panel och styrenhet... 2

Innehåll - Drift. Förord... 1. Panel och styrenhet... 2 Innehåll - Drift Förord... 1 Panel och styrenhet... 2 Inställningar under drift... 3 Display... 3 Extra varmvatten... 3 Inomhustemperatur... 4 Varmvattentemperatur... 6 Varmvattenprioritet... 6 Min returtemperatur...

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN SV IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr. 6 720 640 948 Utgåva. 2010/04 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna MAV SE 079 Dockningssats EVC 40 6597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump/vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats FIGHTER 00/annan värmepump/vedpanna Minireläkort

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2014/10) sv Innehållsförteckning 1 Säkerhetsanvisningar...2 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar...2 1.2 Avsedd användning...2 1.3 Säkerhet för elektriska hushållsapparater

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Hej Medlemmar! Vi har gjort denna manual för att våra bostadsrätter ska få rätt underhåll. Det är även viktigt att vi försöker hålla ordning i området. Vi

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR TRANSPORTKYLAGGREGAT

INSTRUKTIONER FÖR TRANSPORTKYLAGGREGAT Växjö Transportkyla AB Service o. Försäljning av Transportkylaggregat INSTRUKTIONER FÖR TRANSPORTKYLAGGREGAT Manöverpanelen 1. Till/Från knapp Håll knappen intryckt i 3 sekunder, för att starta aggregatet.

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

IVT 590/550. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 590 2009/10

IVT 590/550. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 590 2009/10 IVT 590/550 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Art. nr: 6 720 640 590 2009/10 INNEHÅLL Inledning...3 Goda råd till användaren...3 Systembeskrivning...4 Manöverpanelen...5 Ingående delar...6

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW 1,3. SE Installations- och skötselanvisningar 6 720 640 295 2009/06

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW 1,3. SE Installations- och skötselanvisningar 6 720 640 295 2009/06 Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW 1,3 SE Installations- och skötselanvisningar 6 720 640 295 2009/06 Installations- och skötselanvisningar för Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW 1,3 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/06

Läs mer

Manual masterqal. Artnr: 521260300 Ver. 1.2 Uppdaterad: 2013-01-03

Manual masterqal. Artnr: 521260300 Ver. 1.2 Uppdaterad: 2013-01-03 Manual masterqal Artnr: 521260300 Ver. 1.2 Uppdaterad: 2013-01-03 Sida 2 Innehåll Introduktion... 4 MasterQal... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt MasterQal 200... 6 Översikt MasterQal 300... 7 Handhavande...

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6 Thermia värmepump Thermia värmepump Eko Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Värmepump Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Viktig information... 2 Allmänt - värmepumpens princip...3-4 Säkerhets- /

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500

Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500 Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500 1307 1404-121SE Ver. 1.4 Innehåll Introduktion... 4 VPX C... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt VPX 200C... 6 Översikt VPX 300C... 7 Översikt VPX

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip. Skötsel. Installation. Utrustning.

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. PBD SE 0-0 FIGHTER 0P R Frånluftsvärmepump för vattenburet värmesystem FIGHTER 0P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump.

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

LK SmartComfort 110 OT / 120 RT / 120 RT-RF

LK SmartComfort 110 OT / 120 RT / 120 RT-RF LK SmartComfort 110 OT / 120 RT / 120 RT-RF Utförande LK SmartComfort 110 OT / 120 RT / 120 RT-RF är elektroniska temperaturregleringar för vattenburen värme i radiatoranläggningar. Alla modellerna är

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307.

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. 1(12) Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning - typ 2000/01. Art.nr

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

NIBE EVP 270 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F20XX Princip Skötsel Konstruktion Installation Utrustning

NIBE EVP 270 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F20XX Princip Skötsel Konstruktion Installation Utrustning PBD SE 1050-5 Elpanna EVP 0 TM 94 NIBE EVP 0 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F0XX Låg totalhöjd. Elpatronerna har en maxeffekt på 1,5 kw med möjlighet att välja lägre.

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie LI/2

Qvantum V.I.P. Serie LI/2 LI2-1301 1 Uteluft / vatten värmepump Qvantum V.I.P. Serie LI/2 värmepump med Economizer Q15LI/2-Q21LI/2 Q25LI/2-Q41LI/2 Q48LI/2 LI2-1301 2 2-stegs värmepump med economizer Serie LI/2 2 STEGS KOMPRESSOR

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer