. Nvckel! tiii 'vdrmesi;tyrq{

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ". Nvckel! tiii 'vdrmesi;tyrq{"

Transkript

1 . Nvckel! tiii 'vdrmesi;tyrq{ Fdr *rutanltrlltrln och dbryffie DETAR VI SOM KAN INOMHUSKLIMAT! ElektroStandard Box lgtrinehdrn. telefon Ol5O/ * 2' E.: 9l EI ql tl o :o a o :< at) (r o Aquaes 3 - vdrmesysteff-effr-ed frinluftsvdrmepuffif, varmvatten beredare och inbyggd elpanna

2 InnehAll I Beskrivande del... sid. ManOverpanelen Oversiktlig beskrivning av manoverpanelen... 6 Indikator ampor... 8 R6d indikator - fast sken Rdd indikator - blinkande sken...11 Andring av innetemperatur Mer varmvatten under 24 tim...13 Mer varmvatten permanent Panntemperatur och kontroll av antalet elsteg Temperatursdnkning...16 Registerdel VArmestyrning (adaptiv och utegivarstyrning) Register arvdrden t 0 - t Register borvdrden v0 - v AtergAng till fabriksinstdllt vdrde...48 Register utgangar u0 - u vrigt Princip- och flodesschema Varmvattenberedning...60 Komponentforteckning... 62

3 Manoverpanelen :u5e['i3,0 Vi ska nu ga igenom manoverpanelen med varmestyrningen, sa att du kan du kan fa ut all information fran den, och stdlla in nya varden. Oppna luckan till manoverpanelen. Upptill finns ett infallt litet handtag, som du petar ut och drar i, sa att manoverpanelen fdlls ned. UtanpA manoverpanelen, till vanster om mdrket ElektroStandard, finns tva indikatorlampor. Den 6vre dr grdn. Den lyser da anlaiggningen dr spdnningssatt. Den undre dr rrid. Den lyser normalt inte. Den lyser med fast sken, da luftfiltret dr igensatt. Och blinkar de det air nagot annat fel. -t-. cle(f ECIE

4 ll I ll Vafmepump ll I ll varme NAGFA SXOTSELRAO MINSI VAFANNAN MANAD 56 sbrvf!rd!,n6pmf utu wbn&[f LrEF thedsil FGsr 0&vri,6.r bi an C AH t\ fr-. l rr - ran MINSI IVA GANCEF vod'bmallelda rcm Ir atrsbrn m MINST ENCANGOMABET GRONA UMPAN LYSER ALLIIO o O o Flektvary '.e varde ger OM BOOA LAMPAN rufrbo'tfnstr +( 6 3ni6 ran sp! ro^torsra!-dr 1du t rol Nu har du manoverpanelen framfor dig, och ovanfor den tre instruktionsskyltar. Skylten till vdnster dr for strombrytarna: Virmepump, ska alltid vara tillslagen. Vdrme, som gor att du kan stanga av varmen till huset. Varmvattnet funoerar som normalt. Fldktvarv - instdllning av fldktvarvet. Ror den inte, det far bara servicemannen gora. Mittenskylten visar vad alla knappar och lampor pa manoverpanelen innebdr. Skylten till h6ger trr ditt lilla "kom-ihag" - om hur du ska skota anliggningen.

5 Over.siktlig beskrivning av manoverpaneten DO 0tl 0 :;:::P E innetemperaturen Oka varmvattenkapaciteten under 24 tim Antaldygn med Oka temperatursdnkning f.oo. /-'t rrt+ I f -r I L1_' L-_J Mer varmvatten Permanent Minska ll n I lts^l l(.)l I l'-.tt \--l F ramt ed nings- Ate rstdl I ni n g temperatur Antalinkopplade till/fran

6 r8 f )?I IIt LI l-t7 il 1. Gron - strommen er pe. 2. Sliickt - normalt. Rott fast sken - luftfiltret igensatt. Blinkande sken - annat fel. 3. Grdn - vdrmepumpen i drift. 4. Grdn - vdrmepumpen avfrostas. 5. Gron - extra varmvatten. Indikatorlampor Till vanster pa man6verpanelen finns sex indikatorlampor. De talar om vad som hander och sker. De 6versta, 1 och 2, dr desamma som pa utsidan, och pa panelen i nagot av rummen. Indikatorlampa 1, gr6n, visar att anldggningen dr spdnningssatt dvs att strommen ar pa. Indikatorlampa 2 dr normalt sldckt. Den visar rdtt fast sken ndr luftfiltret ir igensatt. DA dr det bara att gora rent luftfiltret, som sitter hogst upp pa skapet (se sid. 10). Och r<itt blinkande sken ndr det dr nagot annat fel. Se sid. 11 vad du da ska gora. Indikatorlampa 3, gron, visar att varmepumpen dr i drift. Indikatorlampa 4, grdn, visar nair vdrmepumpen avfrostas, vilket kan ske 3-6 ganger per dygn. lndikatorlampa 5, grdn, visar ndr man valt extra varmvatten. Indikatorlampa 6, gron, visar nir nagot av elpannans steg dr inkopplat. 6.Gron - elpannan inkopplad

7 i-,l 18.7, E m] (:, lgensatt luftfilter Om den r6da lampan lyser med fast sken dr luftfiltret igensatt. Luftfiltret, som sitter upptill pa skapet under luckan mdrkt FILTER, maste da goras rent. Man bor dven se over alla andra filter och ventiler. Ta ut filtret och sk6lj av det i varmt vatten. Satt tillbaka filtret i raitt leige, och se till att luckan sluter tdtt. Filtret maste vara rent, for att varmepumpen ska fungera med full kapacitet. Indikation av fel Om den r6da lampan blinkar, visar det att nagot fel uppstatt pa anldggningen. For att fa reqa pa vad det dr for fel, trycker du ned knappen lqj langst upp till hoger pa 9-knapparspanelen. PA displayen visas da en siffra - felkod - som indikerar vad det iir for fel. SIA sedan upp f 0 i Registerdelen pa sid. 24. Dair finns ett felkodsregister, sa att du kan se vad det ar for fel

8 E Mer varmvatten permanent Vil[gqan ha mer varmvatten permanent, trycker man pa[!]knappen i 9-knappars-panelen. Displayen visar gda vad som dr inkopplat. g E Enbart viirmepumpen. Vdrmepump och vdrmeskold. Vdrmepump, vdrmeskold och elpanna. Panntemperatur och kontroll av antalet elsteg i 9-knapparspanelen kan du kontrollera panntemperaturen och hur manga elpannesteg, soffi inkopplade. Ett tryck pal$lknappen och displayen visar panntemperatu ren (f ramled nin gstemperatu ren f 3) Ytterli gare ett tryck och displayen visar nagon av foljande sifferkombinationer: [ ail ra r-tt r-'l f_0_j Lf l1 GJ tlj Ovre siffran visar antaletitlgdngliga steg. Undre siffran visar antalet inkopplade steg. 14 Itr IJ

9 Temperatursdnkning Ett modernt hus dr mycket temperaturtrogt, dvs det tar lang tid att sdnka temperaturen inomhus. Det kan ta 4-12 timmar beroende pa utomhustemperaturen. Det dr ddrfor ofta svart - ibland om6jligt - att spara energi genom att seinka temperaturen inomhus under kortare perioder t ex pa natten. Med vdrmepump kan i vdrsta fall energif6rbrukningen oka ndr temperaturen ska hdjas igen, eftersom elpannan da kan behova ga in och hjrilpa till. Ska ddremot alla i huset resa bort nagra dagar eller mer, kan det vara id6 att sdnka temperaturen ett par grader. Om man har franluftvdrmepump 480, bor dock inte temperaturen sdnkas under 18 grader. Den forsta vdrmesdsongen bor man inte sdnka inomhustemperaturen, eftersom byggfukten da ska torkas ur BOO Ti I lfalig temperatursdnkni ng Med knappen ;l)t an inomhustemperaturen sdnkas tillfailligt, t.ex. ndr du reser bort nagra dagar. Ett forsta tryck gor att 0 (=normaltemperatur) visas pa displayen. For att sp43n fa en eller flera dygns temperatursdnkning skall ul lknappgn hallas nedtryckt samtidigt som du trycker pa It lknarpen. Antalet temperatursdnkta dygn matas df,fram pa displayen. Du slutar trycka pa knapparna, nir du matal fram onskat antal temperatursdnkta dygn. Siffran 1 betyder att inomhustemperaturen sdnks under 1 dygn (24 timmar). Siffran 2 visar att temperatursinkningen varar 2 dygn, siff ran 3 att den varar 3 dygn osv

10 Temperatursdnkningen startar sa fort du matat fram nagon annan siffra dn 0. Om du Anggq5dig kan du backa tillbaka genom att ttyc.lq ned Iffnappen igen och samtidigt trycxa pa.+ lknappen. Neir du kommitillbaka till 0 AtergAr styrningen till normaltemperatur. Fabriksinstdlld sdnkning ai3 graoer. Efter det att temperatursdnkningen startats dr6jer det flera timmar innan inomhustemperaturen natt den lzigre nivan. PA samma satt tar det flera timmar att Komma upp till onskad temperatur efter en sdnkning_ speriod. Det eir deirfor liimpligt att avsluta tempera_ tursdnkningen i god tid. Ex. Skall sdnkningen startas fredag kvdll och vara avslutad till sondag veckan deirpa, trycker du fram 8 dygn (temperaturen borjar da att stiga igen lordag kvrill) for att vara stiker pa att normaltemperaturen dr nadd pa sondagen. Vdrmestyrning Aquaes 380/480A Vdrmestyrningen ger automatiskt rdtt inomhustemperatur Normalt anvdnds alltid bade inne- och utegivare s k adaptiv reglering. Det ilr dock mojligt att ha ren utegivarstyrning - framledningstemperaturstyrning - elleren innegivarstyrning. Adaptiv reglering innebdr att styrningen alltid ger rdtt inomh ustemperatur genom att automatiskt justera kurvlutningen utomhustemperatur-framlednin gstemperatur (temperaturen ut till vattenradiatorer alt. golwdrme). Om mer viirme behovs dvs innetemperaturen dr ldgre dn onskat, startas cirkulationspumpen och vdrmepumpen automatiskt. Onskad framledningstemperatur f 25 berdknas ur ett samband med utetemperaturen som invdrde. Aven om framledningstemperaturen blir hogre dn den framrdknade kommer vdrmepumpen att vara igang iinda tills onskad inomhustemperatur uppnas. 18 Skulle den framrdknade framledningstemperaturen ge for hog eller for lag inomhustemperatur justeras konstanterna i sambandet tills den onskade inomhustemperaturen uppnatts. 19

11 Styrning med utetemperaturgivare "30 zs "ib 'n 7i as '_29 '20 a" Styrning med utetemperaturgivare innebir att virmevattentemperaturen okar nar utomhustemperaturen sjunker. Detta sker enligt ett bestamt samband. Sambandet bestams av konstanterna v15 och v16 pa sid. 46. Pa sid. 41 visas ocksa hur man dndrar vdrdet pa v1 5 resp v1 6. Radiatorsystem FrAn fabrik dr instdllningen, v15=30 och v16=75. Skulle detta inte stdmma med husets behov vdljs en annan kombination av v15 och v16 t ex enligt nedanstaende v15 v Golvvdrme Vid golvvdrme skall varmevattentemperaturen hallas sa lag an golwemperaturen blir maximalt 27 "C. Limpliga t<omoinationer av v15 och v16 ges i nedanstaende diagram. v A 44 4? ro o o -30 -t'lltemperatu' "c Diagrammet visar sambandet mellan varmevattentem' peratur och utomhustemperatur for olika kombinationer av konstanterna v15 och v16 vid golwarmesystem. 20 t0 0 - l Utetemoeratur "C Diagrammet visar sambandet mellan vermevattentemperatur och utomhustemperatur for olika kombinationer av konstanterna vl 5 och v16 vid radiatorsvstem

12 Visning av drvdrden f 2. Oka-knappen rullar drvd rd e ska n a I e r n a f ra mat Tryck pa drvdrd e s - kn ap pen och drudrdesregistret blir til lgting I igt pa d i splay e n [r ttl El Funktioner - drvdrd eller verkligt vdrde Genom att trycka pa airvairdesknappen blir drvdrdesregistret tillgaingtigt pa displayen. Oka-knappen rullar drvirdeskanalerna framat. Minska-knappen rullar drvardeskanalerna bakat. Hdr ir nyckeln till drvirdesregistret: Fnl I rutan till vdnster om beskrivningen star overst - drvdrdets nummer underst - det aktuella drvardet, hdr ett exempel, for att gora beskrivningen mer liittforstaelig. t0 0 tt) 0-00 Under rutan star min - och max-vdrden, pa drvdrdena, som kan forekomma. Exemplen pa de vanliga arvardena finns ocksa inskrivna efter drvdrdets nummer i lopande text - Ex. f 1 (20"C), for att u nderldtta forstaelsen. 22 ZJ

13 F.F. f 0 Felkod f 0 ska normalt vara 0.0. Om nagot fel uppstatt blinkar den roda lampan. f 0 visar da nagot vdrde t ex 8.0. Felkoden kan tolkas ur den har tabellen: vanstra tecknet 1.0. Fel f 16 referenstemoeratur 2.0. Varning snabbreglering 3.0. Varning snabbreglering och fel f Fel EEPROM (minne) 5.0. Fel EEPROM och f Fel EEPROM och snabbreglering 7.0. Fel EEPROM, snabbregl.och felf Felvdrmepump A.0. Fel varmepump och snabbreglering 8.0. Fel vdrmepump, snabbreglering och fel J '16 C.0. Fel varmepump och EEPROM D.0. Felvarmepump, EEPROM och f 16 E.0. Fel varmepump, snabbreglering och EEPROM F.0. Fel vdrmepump, snabbreglering, EEPROM och f 16 Vid fel vdrmepump se f 21 sid. 34 och u12 sid.58. Vid fel EEPROM se u11 sid.57. t'-'l t t!) 5-40 r-'l tjj Givarfel visas genom att den hogra siffran 0.0. byts ut mot givarens nummer: Hdgra tecknet 0.1. Felf 1 inomhustemperatur o'2. Felf 2 utomhustemperatur 0.3. Fel framledningstemperatur 0.4. Fel returledningstemperatur 0.5. Fel VarmvattentemPeratur Fel varmvattentemperatur Fel tryckrorstemperatur 0.9. Utl6st filtervakt Exempel 8.7 innebiir fel pa vdrmepump ([7.) och pa temperaturgivaren for tryckrorstemperatur t 7 (8.7.). f 1 Inomhustemperatur f 2 Utomhustemperatur 24 25

14 t,-tl t_isj 5-85 E5-85 B0-85 B0-8s f 3 FramledningstemPeratur f 4 Returledningstemperatur f 5 varmvattentemperatur 1 Temperatur miitt pa nedre delen av varmvattenberedaren. f 6 varmvattentemperatur 2 Temperatur mtitt pa mitten av varmvattenberedaren. F.F. B0.0.- F.F. 7 Tryckr6rstemPeratur Temperatur miitt pa koldmedierdret efter kompressorn i vdrmepumpen. Detta ar det varmaste stdllet. Temperaturen far inte overstiga 120"C 8 Avfrostningsvakt Om tryckdifferensen 6ver f6rangaren blir mer iin 100Pa stoppas virmepumpen under v21 (9 min). f B visar normalt 0'0., men om differenstryckvakten brutit, visas F.F. och avfrostningssignalen pa panelen tdnds. SA fort tryckvakten sluter kretsen igen, visar f 8 Ater 0.0. Avfrostningssignalen lyser och vdrmepumpen stoppad under avfrostningstiden v21 (9 min). Hur mycket tid som AterstAr av avfrostningen kan avldsas pav24 (9 min eller ldgre). f 9 Filtervakt Filtervakten kdnner av tryckdifferensen 6ver filtret. Normalt visar f Om differensen overstiger ett visst instdllt vdrde visar f 9 F.F. Den roda larmlampan tdnds och lyser med fast sken. Filtret maste goras rent for att larmsignalen skall slockna. lo zt

15 f 10 H6gtrycksvakt Om kondenseringstemperaturen overstiger 65"C, stoppas vdrmepumpen under 9 min. Hdnder detta ytterligaren gang inom 30 minuter, stoppas vdrmepumpen och tillats inte starta igen. Samtidigt borjar larmlampan blinka, och felkod 8.0.visas oa f 0. f 10 visar normalt 0.0. Niir hogtrycksvakten brutit visar f 10 F.F. f 11 Lagtrycksvakt Om fdrangningstemperaturen understiger -'l 6"C, stoppas vdrmepumpen under 9 min. Om detta hander ytterligare 9 ganger inom 2 timmar, stoppas vairmepumpen och tillats inte starta igen. Samtidigt borjar larmlampan blinka, och felkod 8.0. visas pa f 0. f 11 visar normalt 0.0. Niir lagtrycksvakten brutit visar f 11 F.F. f 12 Elpannebegrdnsning 4 I 13 Elpannebegrinsning 2 f 14 Elpannebegrdnsning 1 Om f 12, f 13 eller f 14 visar 0.0. dr resp. minidipa styrkortet nedtryckt. I tabellen visas hur effekten kan begrdnsas genom att pa olika satt trycka ned minidiparna for 12, 13 och f '14. t 12 f F.F. F.F. F.F. F.F. F.F F.F F.F F.F t14 max antal 1 elsteg F.F F.F F.F 'l F.F. 28 ZV

16 B0.0.- F.F. T6) l!t!) n U!) F.F. TE) trj f 15 Vdrme till/fran f 15 talar om hur strombrytaren star anger att vdrmen dr franslagen. F.F. anger att varmen iir tillslagen. f 16 Referenstemperatur 130.C f 16 (130"C) angereferenstemperatur for temperaturgivarna i det hogre temperaturomradet. f 17 Rundstyrningssignal f 17 visar 0.0. om kontakten for rundstyrning i elverkets utrustning dr sluten. DA eir savdl elpannan som vdrmeskoldarna blockerade. Annars visar f 17 F.F. f 18 Strrimtransf ormatorvirde f 18 (0-255) dr ett matt pa husets totala stromforbrukning i % av den maximala strdm, som stdllts in pa stromstaillaren pa styrkortet. Ts) f 19 Minidip, t JFJ F.F. instdllning f 19 anger i hexadecimal form hur minidiparna iir instiillda, dvs hur systemet ar instdllt. Vid adaptiv styrning iir f 19 = 3.F. eller 6.F. (styrning av oljekassett och shuntventil). Vid utegivarstyrning iir f 19 = 1.F. QN JI

17 H0.0.- F.F. f 20 Systemflaggor Systemflaggan t 20 visar i hexadecimal form vad som hander i anldggningen. LAs av displayen. Informationen det viinstra tecknet finns i nedanstaende tabell. Det ger dig fyra olika informationer. Informationen det hogra tecknet finns i tabellen pa andra sidan. Det ger dig ytterligare lyra informationer. Vdnstra tecknet A Hcigra tecknet Exempel: Vid frammatning av f 20 visas C.. pa displayen. Information om tecknen far du ur tabellerna. Vdnstra tecknet C. fran venstra tabellen: x Varmvatlenbehov x Elpannan far vdrma varmvatten x EjvdrmesAsong x Fdr hog inomhustemperatur Hogra tecknet 4. fran hogra tabellen: x For lag el. for h6g inomhustemperatur x TillAtet stega in 4 steg i elpannan - Ej varmvattenbehov - Varmvattenbehov dvs f 5 har varit < v3 och dnnu ej uppnatt v2 -f3>v2+l,dvseloannan lar ejvdrma varmvatten - t3 < v2, dvs elpannan far viirma varmvatten - Ej vdrmesdsong - Vdrmesdsong - For hog inomhuslemp - For lag inomhustemp. XXXX - TillAtet att stega in 4 sleg i elpannan - TillAtet att stega in 2 steg i elpannan - TillAtet att stega in 1 steg i elpannan 32 33

18 ffi F.F. f 21 Vdrmepumpflagga Vdrmepumpflaggan f 21 visar i hexadecimalform vad som hdnder i vdrmepumpen. Lds av displayen. Informationen det vdnstra tecknet finns i nedanstaende tabell. Det ger dig fyra olika informationer. Informationen det hogra tecknet finns i tabellen pa andra sidan. Det ger dig ytterligare fyra informationer. Vdnstra tecknet Exempel: Vid frammatning av f 2t visas 0.0. pa displayen. Information om tecknen far du ur tabellerna. Vdnstra tecknet 0. fran vdnstra tabellen: x Normal returvattentemperatu r x Normal tryckrorstemperatur x Hdgtrycksvakt normal x LAgtrycksvakt normal H6gra tecknet 0. fran hogra tabellen: x Vdrmepump behdvs x Rundstyrning fran x Extra varmvatten under 24h niva2tran H<igra tecknet x Extra varmvatten under 24h niva 1 fran 0123 CDE XXXX - Vdrmepump behovs - Normaltryckrdrstemp. - Fdr hog tryckrorstemp. - Hogtrycksvakt normal - Stopp och ev larm pga XXXX XX XX XX XX - Vdrmepump behovs ej - Rundstyrning fran - Rundstyrning till - Extra varmvatten under 24h,nivA2trAn - Dilo, niva 2 till XX XX XX X 24h, niva 1 fran - Dilo, niva 1 till

19 ar4 t 22 Ktlagga Kflaggan t 22 visar i hexadecimal form vad som hdnder i ovrigt i anldggningen. Lds av displayen. Informationen f6r det I pn) vanstra tecknet finns i nedanstaende tabell. Det ger dig tre olika informationer F.F. - Digilal simulering lran - Digital simulering lill - Normal strom genom strdmtransformatorn - For hog strom genom stromtransformalorn - Temperatursanknin g f ran - Temperatursankning till Informationen det hdgra tecknet finns i tabellen pa andra sidan. Det ger dig ytterligare tre informationer. Exempel: Vid frammatning av f 22 visas 0.0. pa displayen. Information om tecknen far du ur tabellerna. Vdnstra tecknet 0. fran vanstra tabellen: x Digital simulering fran x Normal strom genom transformatorn x Temperatursdnkning f ran Hogra tecknet 0. fran hogra tabellen: x Elp. ej begrdnsad pga stromavbrott x Kont. extra varmvatteniva 2 fran x Kont. extra varmvatteniva 1 fran Vanstra tecknet l''"1.'.'1"^]".'1 9A BlcDEFl tl tl!tli ii tl 1""1,,,,.1'-'-1,-,,1 ll XXXX xl - Elpannan ej begransad I I Pga stromavbrott XXXX x x x x - Elpannan begrdnsad 1"1"1-'l-'l I max 2 steo under 2h XX XX Ir r -Xontrnueitigtextrava ] vatteniva 2 fran rr xx xx trl XX X rl xxl-dito,niva2ritt I tl XX XX t ]t 1''l-'roln'i -Kontinuerligtextrava I I vatteniva 1 fran x xl x xl x xl x xl XX xl x xl - Dito, niva 1 litl.to 5t

20 - f 23 Utstyrning shuntventil? '+ t zs (o v"j angdr i o/o av fullt utslag hur - u I mycket shuntventilen fdr tillfaillet tir fi oppen. \_? f 24 Offsetfcirskjutning framledning-?4 lstemperatur - ' I I f 24 (0 grader) anger med hur manga I n I grader f 25 (0 grader) skiljer sig fran det I U I veirde, som erhalls under v15. \-/ Offsetforskjutningen innebdr att reglerin gen har anpassat sig till nagon fordndring, som gor attt 25 (0 grader) utrdknat med v15 (30) och v16 (75 grader) ger for hog eller f6r lag inomhus- temoeratur. Skulle denna forandring vara bestaende kommer v15 (30) och v16 (75 grader) att dndras, sa att f 24 nollstdlls. B0-87 f 25 Utriiknat bdrvirde fdr framledningstemperaturen Borvdrdet f 25 (35"C) har reiknats ut enligt formeln redovisad under v15. 3B?o

21 H5-28 v0 Innetemperatur Inomhustemperaturen dndras i forsta hand med "hus"-knapparna PA tangentbordet. I andra hand genom att anvinda borvdrdessknappen. t-'_l G v4 FrAnslag virmesk6ld [l le) r-'l I r!) 0-65 B0-65 v1 Maximal f ramledningstemperatur Med v1 (65) kan framledningstemperaturen maximeras. Aven om f 25 rtiknats fram till hogre vdrde dn vl blir framledningstemperaturen inte h6gre dn v1. Vid golvvdrmesystem kan det vara laimpligt att sdtta v1 till 35 a 40"C. v2 Frinslag vdrmepump/elpanna vid varmvattenberedning v3 Tillslag virmepump/elpanna vid varmvattenberedning En temperaturgivare, f 5, sitter pa nedre delen av varmvattenberedaren. Vdrdet fran denna jdmfdrs med v2 (50"C) och v3 (47"C) och bestdmmer hur trevdgsventilen, vdrmepumpen och elpannan skall styras. r-5-l v5 Tillslag En temperaturgivare, a+l 0-65 t.'ldrift tryj 0-80 vdrmesk6ld f 6, sitter pa mitten av varmvattenberedaren. Vdrdet fran denna jdmfdrs med v4 (50"C) och v5 (47'C\, och bestdmmer om vdrmeskdldarna skall vara inkopplade eller inte. OBS! Vid icke-vdrmesdsong slas inte vdrmeskoldarna till, savida inte extra varmvatten 24 h eller permanent valts. v6 Hogsta returtemperatur f6r vdrmepumpsdrift For att vdrmepumpen inte skall vara i vid hoga kondenseringstemperature finns tva skydd:. Temperaturmiitning av returlemperaturen.. Tryckvakt pa hogtryckssidan. Normalt skall vdrmepumpen stannas pga temperaturvillkoret vid hog returtemperatur. Detta kan t ex ske vid varmvattenberedning ddr elpannan hjilper till, for att man dnskar en hdgre varmvattenkapacitet dn grundinstdllningen

22 60 - r20 B0-10 B2-20 v7 Hogsta tryckrorstemperatur Vid onormal drift eller om nagot fel uppstett blir tryckrorstemperaturen for hdg. For att skydda vdrmepumpen stannas denna om tryckrdrstemperaturen overstiger v7 (120"C) grader. Sker detta tva ganger under en tolvtimmarsperiod, tillats inte vdrmepumpen att starta igen, och larmlampan bdrjar blinka. v8 Differens innetemperatur 0.5 x vb grader Om drviirdet f 1 for inomhustemperaturen eller nedre vdrdet vid tryckning pa "hus'-knapparna iir ldgre dn borvdrdet v0 (20"C), anses inomhustemperaturen vara for lag. Om drvdrdet f 1 dr hogre dn v0+v8 x0.5 (20+0.5"C) anses den vara fdr hog. v9 Differens elpanna framledningstemperatur 0.5 x v9 grader Om drvdrdet 3 for framledningstemperaturen dr liigre iin borvdrdet f 25 (35"C), anses framledningsemperaturen vara for lag. Om drvdrdet f 3 iir h6gre dn f 25+v9 x0.5 (35+1"C) anses den vara for hog. 74 v10 Differens t D-J for 2-20 f-'71 v11 Differens r_f tf 1-10.A t t't) vdrmepump framledningstemperatur 0.5 x v1 0grader Om drvdrdet f 3 for framledningstemperaturen dr ligre dn borvdrdet f 25 (35"C), anses framledn ingstemperaturen vara lag. Om drvdrdet f 3 dr h6gre iin f 3+v10 x0.5 (35+4"C) anses den vara for hdg. vdrmepump returledning 0.5 x vl1 grader Vdrmepumpen stoppas om f4 dr storre ein v6 (53"C). Vdrmepumpen startar igen nar t4 dr mindre dn v6 - v11 x 0.5 (53-2"C). v1 2 P-tid varmvatten 10 x v12 s v12 (10 x 1s) dr den tid styrningen vdntar vid varmvattenberedning mellan dndring av varmepump resp. elpannesteg till/fran. v13 P-tid innetemperatur v13 (30 min) ir den tid styrningen vdntar innan offset for framledningstemperaturen andras, om innetemperaturen f 1 Ar hogre eller ldgre dn borvardet v0 (20'c)

23 H B0-64 E20-87 B5-20 v1 4 P-tid framledningstemperatur 10xv14s Vid uppviirmning bestdms vdntetiden mellan dndring av vdrmepump resp. elpannesteg till/fran av vl4 (10 x 30s). v16 Kurwdrskjutning i reglering av f ramledningstemperatu ren Andring av koefficienten vl6 (75 grader) innebdr parallellforskjutning av kurvan f6r framledningstemperaturen, se v1 5. v15 Kurvlutning i reglering av framledningstemperaturen Sambandet fdr bestdmning av onskad f ramledningstemperatur dr: 125 = v16 - v15/32 x (l ) = = x (f ) ddr t 2 dr utomhustemperaturen. Koefficienten vl 5 (30) besttimmer kurvans lutning. v17 Styrning av shuntventil, stegvdrde o/o Vid f6riindring av shuntventilens utstyrning sker detta i steg av storleken v17 (15%). n0-64 B2-199 vl8 Justering av framledningstemperaturens offsetvdrde 16/16 Om onskad innetemperatur inte uppnas genom den utrdknade framledningstemperaturen f 25 (35"C), justeras denna uppat eller nedat med v18 (16=1"C) och ett tidsintervall bestamt av v13 (60min). Initialvdrdet 16 betyder saledes en justering med 1'C,32 betyder 2oC osv. Offsetforskjutningen kan ldsas av pa kanal f 24 (0 grader). v1 9 Gdngtid cirkulationspump, efter det att vdrmebehovet upph6rt Cirkulationspumpen arbetar i v19 (120 min) efter det att varmebehovet upphort. Ddrefter stoppas cirkulationspumpen. Definitionsmdlssigt har vdrmesdsongen upphdrt. Cirkulationspumpen startar sedan endast vid varmvattenberedning. Om ingen varmvattenberedning sker under 24 timmar, kdrs pumpen dnda under 1 minut, fdr att den inte skall fastna

24 Eo) v20 Fdrdrdjning VB v21 Avfrostningstid ru Nar vdrmepumpen stoppats fdr avfrostning hindras den fran att starta igen forrdn efter v21 (9min) v22 EEPROM Normalvarde for bdrvdrdesmin net EEPROM eir 5.5. Om man av nagon anledning vill AtergA till fabriksinstaillda vdrden 6kasv22 (5.5)till 5.6. Tryck ddrefter pa Aterstiillningsknappen C. Nu blinkar fellampan och fel pa EEPROM indikeras. Kvittera genom att sdtta u11 till 0. Fj) t 55,l elpanna vid nystar' tad varmepump Varje gang vdirmepumpen stoppats pga att vdrmebehovet varitillfredsstdllt, blir instegningen av elpannan fordr6jd med v20 (120 min), efter det att vdrmepumpen startat. Hur mycket tid som AterstAr, innan elpannan tillats ga in, kan avldsas i kanal v26 (120 min och ldgre). EEPROM kommer ihag instdllningarna, dven de dndrade, vid strdmavbrott. Fj) lry F4) v24 Tidrdknare, t v25 Tidriknare, f-t'a U ZO) FE) v26 Tidrdknare, Ut!) v23 Tidrdknare for framledning och varmvatten v23 (10 x 30s) anger hur lang tid som AterstAr innan varmepump eller elpannesteg slas till eller fran. Det avldsta vdrdet multipliceras med 10, vilket ger AterstAende tid i sekunder. fdrdrcijning varmepump vid larm,stopp etc v24 (9 min) anger hur manga minuter som AterstAr innan vdrmepumpen startar igen efter ett stopp. OBS! Denna tid far inte minskas manuellt, eftersom tiden behovs for inre tryckutjrimning i vdrmepumpen. fdrdr6jning av elpanna vid stromavbrott Vid stromavbrott tillats endast tva elpannesteg att ga in under de tva forsta timmarna. Kanal v25 (120 min) anger hur manga minuter som AterstAr, innan elpannan kan ga in med fler dn tve steg. f6rdrdjning elpanna vid nystartad vdrmepump Vid nystartad vdrmepump hindras elpannan att ga in under v20(120 min). Kanal v26 (120 min) anger hur manga minuter som AterstAr, innan elpannan tillats ga in

25 ffi B0-100 v27 Tidrdknare f6r cirkulationspump och trevdgsventil Ndr vdrmebehovet upphor, arbetar cirkulationspumpen i 120 minuter och stoppas ddrefter.vzt (120 min och ldgre) anger hur lang tid som AterstAr innan pumpen stoppas. Vid samtidigt vdrme- och varmvattenbehov tjanstgor v27 (120 min och liigre) som rdknare for 60-, 20- och v30(5-30)- minutersintervallen avseende trevdgsventilens ldge. v28 Utstyrning shu ntventil Avlisning av shuntventilens ldge samma som f 23 (0%) men med kanal 28 (O%) kan utstyrningen dndras. EF: v29 Maximal offsetfdrskiutning Offsetf6rskjutningen 24 (0 grader) kan maximalt forskjutas v29 (40 grader) vid tzo) avvikelse mellan bdrvdrde och drvdrde for inomhustemoeraturen f-l GU 5-30 f'l I 0) 0-20 v30 Tid f6r husvdrmning vid varmvattenberedning med vdrmepump Vid varmvattenberedning var och host eller om extra varmvatten valts, vdrms hus och varmvatten vdxelvis. Varmvattnet vdrms forst under 20 minuter och sedan vdrms huset under v30 (20) minuter. Vid nystartad kompressor vdrms varmvatten under 60 minuter (se sid ). v31 Begrdnsning av automatisk 6vergdng till varmvattenberedning Denna funktion bdr anvdndas vid luftvdrme med vattenbatterier eller tilluftsaggregat TA 450. Ar v31 = 0 finns ingen begrdnsning. Om v31 stdlls in pa t ex 10, kan inte 3- vdgsventilen vaxla over till varmvattenberedning, nar utomhustemperaturen ar ligre in 10 grader. Ar knappen 'extra varmvatten under 24 h' tillslagen sdtts begrdnsningen v31 ur funktion. 50 5'l

26 Visning av utgingaru. Minska-knappen rullar 1. Tryck pa utgangsknappen och utgangsregistret blir tillgtingligt pa displayen 52 Kontakter - utgangar eller relder Via ett antal kontakter - utgangar eller relier - styrs vdrmepump, cirkulationspump, elpanna etc. Genom att trycka pa utgangsknappen blir utgangsregistret tillgiingligt pa displayen. For att dndra utgang halls utgangsknappenedtryckt, samtidigt som +knappen trycks in = t inkopplad eller samtidigt som -knappen trycks in = 0 urkopplad. 4. Andra utgang genom att idigt trycka ner utgangs- 1ka-knappen (=1) eller minska-knappen (=0). Hdr dr nyckeln till utgangsregistret: I rutan till vanster om beskrivningarna ster dverst - utgangskanalens nummer underst - 0 (urkopplad) eller 1 (inkopplad) 53

27 Nedan redovisas de olika kanalernas lunktioner. u0 till u9 dr fysiska reldutgangar for styrning av olika funktioner. Resterande utgangar Ar till 16r information och kommunikation. Fysiska relautgangar u0 Elpannesteg 1 0 = FrAn 1 = Titl u3 Tillsatsvirme f6r varmvatten 0 = FrAn 1 = Till u4 Kompressor/vdrmepump OBS! Hdr betyder 0 att det dr tillatet f6r kompressorn att starta. 1 betyder att det ej air tillatet att starta. u1 Elpannesteg 2 0 = FrAn 1 = Titl u5 Oljekassett 0 = FrAn 1 = Till u2 Elpannesteg 4 0 = FrAn 1 = Till u6 Cirkulationspump 0 = FrAn 1 = Titl 54

28 u7 Larmsignal 0 = Fran 1 = Till u8 Trevagsventil 0 = Vdrme till huset 1 = Tappvattenvdrmning u9 Shuntventil 0 = FrAn 1 = Till Se iven f 23. Informativa och kommunikativa reldutgangar u10 Snabbreglering Om u10 dndras fran 0 till 1, dndras reglerhastigheten sa att den blir 50 ganger snabbare. Detta ska normalt bara ooras av en servrceman. Om snabb reglering valts, kommer styrningen dock att AtergA till normal hastighet, om man trycker pa Aterstdllningsknappen C. u1l Fel pd EEPROM Fel pa EEPROM (bdrvrirdesminne) indikeras av blinkande varningslampa och felkod 4.0 pa kanal f 0. Felet kan t ex uppsta vid strompaslag eller nagon elektrisk storning. Aven om felet rdttat till sig, ligger felsignalen kvar. Denna AterstAlls genom att kanal u11, som vid felsignal dr 1, dndras till 0. 57

29 ul2 Fel pa varmepump Efter felpa vdrmepumpen maste u12 nollstallas for att larmsignalen ska slockna. Hur Aterstdllningen gors, se u 11 PA foregaende sida. u1 3 Snabbval av utegivarstyrning Om aggregatet dr instdllt pa adaptiv styrning dvs f 19 = 3.F. eller 6.F. (styrning av oljekassett och shuntventil) kan man t ex vid braskaminseldning ga over till utegivarstyrning genom att dndra u13 till 1. Princip- och flddesschema for Aquaes 380/480A lli" q V, Y ren9 A ;.ei!f lpdnlnq5 letir.q ted.rr,l er!'e0nr.g: 58 59

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

IVT 570 ELEKTRO STANDARD

IVT 570 ELEKTRO STANDARD IVT 570 ELEKTRO STANDARD Skötselanvisning Art.nr. 9516909 Version 1 1 IVT 570 9516909 Innehåll Så här fungerar din värmepump... Sid 3 Värmepumpen från utsidan... Sid 4 Värmepumpen inuti... Sid 5 Så här

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

IVT 665. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518179 Utgåva 1.2

IVT 665. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518179 Utgåva 1.2 IVT 665 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518179 Utgåva 1.2 Till installatören Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion,

Läs mer

Compress 3000 2.0 EW/9

Compress 3000 2.0 EW/9 6 70 804 7-00.I.0 EW/9 Frånluftsvärmepump Användarhandledning 670805005 0/ Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 3. Symbolförklaring................................

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09)

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09) 6 720 87 577-00.I 400V, 3N~ / 230V, N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW Användarhandledning 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 2. Symbolförklaring................................

Läs mer

Skötselanvisning. FTX typ s10. Du har valt ventilationsvzirmeväxlare FTX 510. Om du läser igenom den h2ir informalionen. 95-Maj

Skötselanvisning. FTX typ s10. Du har valt ventilationsvzirmeväxlare FTX 510. Om du läser igenom den h2ir informalionen. 95-Maj Skötselanvisning FTX typ s10 Du har valt ventilationsvzirmeväxlare FTX 510. Om du läser igenom den h2ir informalionen och följer skötselanvisningen kommer aggregatet att fungera både störn ingsfritt och

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1.

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580 Utgåva 1.1 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Elpanna 6 och 9 kw Fördelar Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA Artikelnr elementeffekt

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1 IVT 290 A/W Elpanna FÖR ANVÄNDAREN Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 1.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet...

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå OEM Injusteringsprotokoll RVS46.530/1 Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av:.... Slutanvändarnivå Denna nivå tillåter användaren att få tillgång till parametrarna 50 74. Här kan man bl.a.

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

EcoZenith Parameterlista Modbus

EcoZenith Parameterlista Modbus EcoZenith Parameterlista Modbus Internetövervakning 1 december 2010 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Dokumenthistorik... 3 3 Modbus... 4 3.1 Parametrar... 4 3.2 Datatyper... 4 3.3

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

IVT 290. Elpanna. Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04

IVT 290. Elpanna. Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04 IVT 290 Elpanna Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Från utsidan Manöverpanelen... 6 Från insidan Kopplingsutrymmet...

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Mätområde NTC 40.0 till 105.0 C PTC 50.0 till 150.0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12)

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12) 6 720 640 719-00.1I Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 2 Innehållsförteckning SV Innehållsförteckning 9 Lathund............................... 29 1 Symbolförklaring och

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med DA Styrmodul (VCS-R-DA-..) VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL H04-0211-0511-15 STANDESSE Comfort VCS4X-. obsluhada control module 2 1. INNAN

Läs mer

Fjärrvärmecentraler. Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentraler. Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentraler Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral Tips till dig med fjärrvärmecentral I den här foldern har vi samlat lite enkla tips för att du lätt ska kunna klara av

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Hej Medlemmar! Vi har gjort denna manual för att våra bostadsrätter ska få rätt underhåll. Det är även viktigt att vi försöker hålla ordning i området. Vi

Läs mer

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Fläktelement IVT 42N Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Handbok Monteringsanvisning Fläktelement 42N IVT Industrier AB, Maj 2003 Artikelnummer: 290556 Utgåva

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Uponor Smatrix Wave PLUS Quick Manual

Uponor Smatrix Wave PLUS Quick Manual Uponor Smatrix Wave PLUS Quick Manual Uponor Smatrix Wave PLUS Reglercentral X-165 Koppla in styrdon i reglercentralen Varje styrdon monteras på en unik kanal. Kanal 1 och 2 har plats för två styrdon per

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3 Pannväljare typ ER-p3. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

IVT 495 TWIN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518488 Utgåva 1.2

IVT 495 TWIN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518488 Utgåva 1.2 IVT 495 TWIN Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518488 Utgåva 1.2 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna MAV SE 101-12 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage 2 st. distanser

Läs mer

BRUKSANVISNING NEO. En kort beskrivning av olika funktioner på Adax Neo

BRUKSANVISNING NEO. En kort beskrivning av olika funktioner på Adax Neo NEO BRUKSANVISNING 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator för dagsänkning 2 Önskad temperatur 3 Indikator för värmeavgivelse 4 Indikator för nattsänkning 5 Funktionsknapp 6 Knapp för start av dagsänkning (5 dagar i

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer