Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300"

Transkript

1 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 1

2 1 Generellt Till denna anvisning Normer och riktlinjer Verktyg, material och hjälpmedel 4 2 Säkerhet Överensbestämmelse för användning Monteringsanvisning Beakta dessa anvisningar Avfallshantering 5 3 Produktbeskrivning 6 4 Tekniska data Mått och anslutningar Säkerhetsgränser 7 5 Transport av varmvattenberedaren 8 6 Montering varmvattenberedare Uppställning av varmvattenberedare Installera ledningar till bruksvatten Säkerhetsventil (inbyggd) Täthetstest Montering temperaturgivare Test anslutning av magnesiumanod 13 7 Idrifttagning och urdrifttagning Driftsättning av varmvattenberedare Montering värmeskydd och frontplåt Underhållsanvisningar Anvisningar för urdrifttagning 15 8 Underhåll Förberedelser för underhåll av varmvattenberedare Rengöring av varmvattenberedare Test av magnesiumanod Byta magnesiumanod Driftsättning av varmvattenberedare efter rengöring 19 2

3 1 Generellt 1.1 Till denna anvisning Denna bruksanvisning innehåller viktig information för säker och korrekt montering, idrifttagning och underhåll av varmvattenberedaren Logalux SU160/1 SU300/1. Monterings- och underhållsanvisningen riktar sig till fackmannen som p g a sin utbildning och erfarenhet är insatt i värme- och bruksvatteninstallationer. Varmvattenberedaren Logalux SU160/1 SU300/1 är beskriven i denna anvisning. Informera användaren om hur varmvattenberedaren bäst utnyttjas informera speciellt om säkerhetsåtgärderna. Överlämna till användaren monterings- och underhållsanvisningen för förvaring i pannrummet. 1.2 Normer och riktlinjer Denna produkt uppfyller i konstruktion och driftbeteende kraven i de europeiska direktiven samt kraven i kompletterande nationella föreskrifter. Överensbestämmelsen med kraven intygas med CE-märkningen. Försäkran om överensbestämmelse för produkten kan hämtas på Internet på eller fås på begäran av ansvarig Buderus-filial. Tag hänsyn till de nationella riklinjerna och normerna innan montering och idrifttagande. 3

4 Installation och utrustning för värme- och bruksvattenanläggning DIN 1988: Tekniska regler för bruksvatteninstallation (TRWI) DIN 4708: Centrala vattenuppvärmningsanläggningar DIN 4753, del 1: Vattenvärmare och vattenuppvärmningsanläggningar för dricks- och bruksvatten; krav, godkännande, utrustning och test DIN : VOB 1 ; Hetvattenanläggning och centrala vattenuppvärmningsanläggning DIN : VOB 1 ; Gas- vatten- och avloppsvatten installationsarbeten inom byggnader DVGW W 551: Dricksvattenuppvärmning- och ledningsanläggning; tekniska åtgärder för minska legionellaförekomst i nya anläggningar Produktnormer DIN 4753: Vattenvärmare- och vattenuppvärmningsanläggning för dricks- och bruksvatten. DIN 4753, del 1: Krav, godkännande, utrustning och test. DIN 4753, del 3: Vattenvärmare och vattenupp- Värmningsanläggning för dricks- och bruksvatten Korrosionsskydd genom emaljering; krav och test. DIN 4753, del 6: Vattenuppvärmninganläggning för dricks- och bruksvatten; katodiskt korrosionsskydd för emaljerad stålbehållare; krav och test. DIN 4753, del 8: Värmeisolering för vattenvärmare upp till 1000 I innehåll krav och test DIN EN 12897: Vattenförsörjningsbestämmelser för indirekt uppvärmning, oventilerad varmvattenberedare Tab. 1 Regler för teknisk installation av varmvattenberedare (urval) i Tyskland. 1 VOB: Förordning för byggnader del C: Generella tekniska skötselavtal för byggnader (ATV) 1.3 Verktyg, material och hjälpmedel För montering och underhåll av varmvattenberedare används standardverktyg inom området gas- och vatteninstallation. Därutöver är nedanstående lämpligt: - Buderus säckkärra med spännband - Buderus transportnät - Vatten- /dammsugare för rengöring 4

5 2 Säkerhet Varmvattenberedaren Logalux SU160/1 SU300/1 är konstruerad och färdigställd enligt de nyaste tekniska rönen och säkerhetsteknis-ka reglerna. Vi rekommenderar att säkerhets-, montering- och underhållsansvisningarna följs för säker, ekonomisk och miljövänlig använd-ning av varmvattenberedaren. 2.3 Observera dessa anvisningar VARNING! HÄLSOFARA Smutsigt genomfört monteringseller underhållsarbete kan förorena dricksvattnet. 2.1 Överensbestämmelse för användning Varmvattenberedaren Logalux SU160/1 300/1 är avsedd för uppvärmning och användning av bruksvatten. För dricksvatten gäller kraven i dricksvattenförordningen. Varmvattenberedaren får endast värmas upp med varmvatten och endast i slutna värmeanläggningar. 2.2 Monteringsanvisning Det finns två olika typer av fara som känns igen genom symboler: FÖRSIKTIGT! Montera och rengör varmvattenberedaren under hygieniska förhållanden enligt aktuell teknisk standard. PRODUKTSKADA genom bristande rengöring och underhåll. Genomför rengöring och underhåll minst vartannat år. Åtgärda fel med en gång för att undvika skador. VARNING! FÖRSIKTIGT! LIVSFARA Visar på en möjlig fara utifrån en produkt som kan leda till allvarlig kroppsskada eller t o m död om den inte används med omsorg. RISK FÖR SKADA/i BYGGNADSSKADA Visar på en potentiell situation som kan leda till medel eller lättare kroppsskada eller sakskada. Användartips för optimalt utnyttjande och inställning såväl som annan nyttig information. Använd endast originalreservdelar från Buderus. För skador som orsakas av reservdelar som inte kommer från Buderus ansvarar Buderus inte för. 2.4 Avfallshantering Ombesörj att beredarens förpackning hanteras miljöriktigt. En beredare, som ska kasseras, ska hanteras av ett auktoriserat företag för avfall. 5

6 3 Produktbeskrivning Varmvattenberedaren SU160/1 SU300/1 är levereras från fabriken färdig för anslutning. Huvudbeståndsdelarna är: - Vattentank (bild 1, pos 5) med korrosionsskydd Det katodiska korrosionsskyddet består av hygieniskt Buderus-Termoglasyr DUOCLEAN MKT (bild 1, pos 6) och en magnesiumanod (bild 1, pos 9). - Isolering (bild 1, pos 1) Isoleringen av FCKW-fri polyuretanskum är sprutad direkt på vattentanken. Två isoleringselement (bild 1, pos 2 och pos 8) av skumplast minimerar värmeförlusten vid rengöring och vid magnesiumanoden. - Värmerören (bild1, pos 11) Värmerören överför energin från värmekretsloppet till bruksvattnet i varmvattenberedaren. Innehållet blir regelbundet tempererat. - Dykficka inbyggd med temperaturgivare (bild 1, pos 10) Pannans panel reglerar varmvattentemperaturen med hjälp av givare den inställda varmvattentemperaturen. - Öppning för rengöring (bild 1, pos 3) för underhålls- och rengöringsarbeten. - Täckkåpa (bild 1, pos 1) Bild 1 Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 5: Pos 6: Pos 7: Pos 8: Pos 9: Pos 10: Pos 11: Pos 12: Varmvattenberedare (jär SU300/1) Isolering Isoleringselement/rengöringsöppning Rengöringsöppning Täckplåt rengöringsöppning Vattentank Termoglasyr DUOCLEAN MKT Täckkåpa Isoleringselement/magnesiumanod (endast för SU300/1) Magnesiumanod Dykficka insvetsad för reglering av uppvärmning Värmerör Fotskruvar 6

7 4 Tekniska data 4.1 Mått och anslutningar Bild 2 Mått och anslutningar (mått i mm) - principbeskrivning AW: EZ: VS: RS: Utlopp varmvatten Inlopp cirkulation Framledning beredare Returledning beredare M: Mätställe för givaren till pannans varmvatten-temperaturreglering EK: Inlopp kallvatten EL: Avtappning kallvatten Typ Mängd AW VS RS EK/EL EZ Höjd H 1 Höjd 2 mm pannrum Diameter Vikt 3 SU160/1 160 R1 R1 R1 R1 R¾ SU200/1 200 R1 R1 R1 R1 R¾ SU300/1 290 R1 R1 R1 R1¼ R¾ Tab 2 Mått och anslutningar 1 Inklusive beklädnadsplåt, utan fotskruvar 2 Minsta höjd i uppställningsrummet (pannrummet) för byte av magnesiumanod 3 Utan innehåll, inklusive förpackning 4.2 Säkerhetsgränser FÖRSIKTIG! PRODUKTSKADA genom överskridande av gränsvärden. Håll vidstående gränsvärden av säkerhetstekniska skäl. Temperatur övertryck fabrik Drifts- Provtryck Tillåtna gränsvärden C Bar Bar Hetvatten k.a. 1 Varmvatten Tab 3 Säkerhetsgränser för varmvattenberedare 1 Det fordras alltid en detaljsäkring (säkerhetsventil, membranutvidgningsventil) inbyggd i värmeanläggningen. 2 Drift- och provtryck är övertryck 7

8 5 Transport av varmvattenberedare RISK FÖR SKADA FÖRSIKTIG! genom att bära tungt gods. Lyft och bär inte på godset ensam. RISK FÖR SKADA genom bristande säkerhet vid transport. FÖRSIKTIG! Använd lämpliga transportmedel, som t ex kärra med gafflar eller säckkärra med spännband. Använd ett transportnät för att transportera en ouppackad varmvattenberedare till sin uppställningsplats Transportnät och pannkärra kan beställas hos oss. Transport av varmvattenberedare på pall Pannkärra (bild 3, pos 1) sätts mot ryggen på den förpackade varmvattenberedare (bild 3, pos 2) Säkra varmvattenberedaren med spännband på pannkärran. Transportera varmvattenberedaren till uppställningsplatsen. Ta av folien, kantskydden och täckkåpans skydd (frigolit) Bild 3 Transport av varmvattenberedare på pannkärra 8

9 6 Montering varmvattenberedare 6.1 Uppställning varmvattenberedare Varmvattenberedare har ett stående utförande och ska ställas upp vid pannan med avstånd enligt bild 4. Golvet måste vara jämnt och bäraktigt. MATERIALSKADOR genom frost. FÖRSIKTIG! Uppställningsplatsen ska vara drag- och frostsäker. MATERIALSKADOR genom korrosion FÖRSIKTIG! Använd endast beredaren i slutna system. Använd inte öppna expansionskärl. Bild 4 Minsta avstånd för montage och underhåll Pos 1: Varmvattenberedare Pos 2: Panna Montera fotskruvar För att byta ut magnesiumanoden i dykfickan (vid underhållsarbete) är det nödvändigt att beakta avståndet ovanför beredaren. Se till att minsta höjd på uppställningsplatsen enligt tabell 2, sidan 7 hålls. Lägg frigoliten (bild 5, pos 1) på golvet. Skjut beredaren över kanten på pallen och lägg den på frigoliten, se bild 5. Tag de ställbara fotskruvarna ur golvfrigoliten och skruvarna M10 x 30 (bild 5, pos 2) och skruva fast dem i beredaren. Ställ upp beredaren och sätt den i våg genom att vrida på fotskruvarna. Bild 5 Montera fotskruvar Pos 1: Frigolit Pos 2: Fotskruvar 9

10 6.2 Installera bruksvattenledningar Beakta följande hänvisningar för ansluta rör till varmvattenberedaren. Dessa hänvisningar är viktiga för en störningsfri drift. MATERIALSKADOR FÖRSIKTIG! genom möjlig korrosion i beredarens anslutningar. VARNING! I anslutningarna AW, EZ och EK finns skyddshylsor. Dess emaljerade ytor i anslutningarna skyddar mot korrosion. Låt skyddshylsorna sitta instuckna. HÄLSOFARA Genom smutsigt genomförda montagearbeten kan bruksvattnet förorenas. Montera varmvattenberedaren under hygienska förhållande en den tekniska standarden. Slutligen spola grundligt igenom rörledningarna med bruksvatten. För vatten- och värmeanslutning mellan beredare och panna kan förbindelseanslutningar erhållas som tillbehör, som väsentligt underlättar installationen. Bild 6 Installation enligt DIN 1988 (standard) Pos 1: Varmvattenberedare Pos 2: In- och utluftningsventil Pos 3: Spärrventil med tömningsventil Pos 4: Säkerhetsventil Pos 5: Backventil Pos 6: Spärrventil Pos 7: Cirkulationspump Pos 8: Tryckminskningsventil (vid behov) Pos 9: Testventil Pos 10: Backflödesstopp Pos 11: Manometeranslutningsfläns (föreskrift från 1000 l innehåll) Pos 12: Tappningskran AW: EK: EZ: Utlopp varmvatten Inlopp kallvatten Inlopp cirkulation ANLÄGGNINGSSKADOR genom otäta anslutningar. FÖRSIKTIG! Installera anslutningarna spänningsfritt. Akta så att flexibla slangar inte böjs eller förvrids. 10

11 Installera och utrusta bruksvattenledningar enligt nationella normer och riktlinjer Bygg inte in en muff i tömningsledningen då det kan orsaka igenslamning Säkerhetsventil (sidobyggd) Sätt på hänvisningsskylt med följande beskrivning av säkerhetsventil: Förslut ej utluftningsledning. Under uppvärmning kan, av säkerhetsskäl, vatten spruta ut. Diameter på utluftningsledningen ska motsvara den minsta diametern på säkerhetsventilen (tab 4) Minsta anslutningsmått Nominell vattenrymd l Max uppvärmnings -effekt kw DN Tab 4 Dimension på utluftningsledning enligt DIN 4753 Förbered säkerhetsventilerna för provning då och då genom att prova utluftningen Testa tätheten Täthetstesta alla anslutningar, rengöringsöppningen och magnesiumanoden. Montera alla ledningar och anslutningar spänningsfritt. 11

12 6.3 Montera varmvatten - temperaturgivare Montera en varmvatten-temperaturgivare som mäter och övervakar varmvattnet i beredaren ur levererat beredare-anslutningssats (tillbehör). Mätstället är avsett för detta ändamål (bild 2, sidan 7). För elektrisk installation av varmvatten-temperaturgivare, ta ut underlaget som är bifogat manöverpanelen respektive pannan. Givarpaketet (bild 7, pos 1 till 4) förs in mot dykfickans kontaktyta (bild 7, pos 5).Därmed skjuts plastspiralen, (bild 7, pos 3) som håller ihop givarpaketet, automatiskt tillbaka. Genom utjämningsfjädern (bild 7, pos 4) blir kontakten mellan dykfickan och givarpaketets fläns garanterad och därmed blir en säkrare temperaturöverföring fastställd. Bild 7 Montera varmvatten-temperaturgivare Pos 1: Täckplåt Pos 2: Fyrkrets-temperaturgivare (eller SP30D givare) Pos 3: Plastspiral Pos 4: Utjämningsfjäder Post 5: Dykficka Sätt på en givaresäkring(bild 8, pos 1) på sidan av dykfickan (bild 8, pos 2). För givarledningen till pannan respektive manöverpanelen (Logamatic eller SP30D reglering) för att eventuellt fastställa kraftbelastningen. Ledningen för inte berör heta panndelar. Ta ut den elektriska temperaturgivarens anslutning ur det medlevererade kopplingsschemat. Bild 8 Montering givaresäkring Pos 1: Givaresäkring Pos 2: Dykficka 12

13 7 Idrifttagning och urdriftagning 7.1 Driftsättning av varmvattenberedare Tätheten måste testas innan varmvattenberedaren tas i drift så att inga otäta ställen förekommer under driften. Genomför täthetstestet uteslutande på beredarens bruksvatten. Byggplatsens provtryck av varmvatten får endast ha ett övertryck på 10 bar. Öppna luftningsventilerna (bild 9, pos 1) eller den högst belägna tappningskranen. för att lufta ur beredare. Öppna spärrventilen för inlopp kallvatten EK (bild 9, pos 2), för att fylla på varmvattenberedaren. För att testa uppvärmningen, om pannan, beredare och rören är fyllda med vatten öppna luftningsventilerna (bild 9, pos 1). Täthetstesta alla anslutningar, rörledningar och rengöringsöppning. Bild 9 Installation enligt DIN 1988 (standard) Pos 1: Luftningsventiler Pos 2: Spärrventil för inlopp kallvatten Pos 3: Säkerhetsventilernas avluftningsledning AW: EK: EZ: Utlopp varmvatten Inlopp kallvatten Inlopp cirkulation 13

14 7.2 Anvisningar för drift MATERIALSKADOR När säkerhetsventilen förslut kan varmvattenberedare bli FÖRSIKTIG! störd av otillåtet högt tryck. Upplys användaren att Låt säkerhetsventilen (bild 9, sid 13 på utluftningsledningen stå öppen. - utluftledningens säkerhetsventil (bild 9 sid 13) måste stå öppen - testa säkerhetsventilernas driftsberedskap genom utluftning då och då - låta en auktoriserad VVS-firma kontrollera att pannan har en fungerande säkershetstemperaturbegränsare (STB) Information om betjäning (t ex inställning av varmvattentemperatur) kan hämtas från manöverpanelens bruksanvisning. 7.3 Anvisningar för urdrifttagning FÖRSIKTIG! MATERIALSKADOR Om varmvattenberedaren någon gång måste tas ur drift mer än dag kan korrosion uppträda p g a kvarstående fukt. Torka ur insidan ordentligt (t ex med varmluft) och låt locket vara av. Vid en längre stopp av anläggningen (t ex vid semester) rekommenderar vi: Låt varmvattenberedaren vara i drift Aktivera semesterfunktionen i manöverpanelen (eller sätt den på lägsta varmvattentermperaturen). När varmvattenberedaren en gång måste tas ur drift, beakta vid idriftsättning de land-specifika föreskrifterna för hygien i bruksvattenanläggningar (spola rörledningar). 14

15 8 UNDERHÅLL Varmvattenberedaren bör minst vartannat år testas och rengöras av en VVS-installatör. Informera anläggningens användare om detta. Vid sämre vattenkvaliteter (hårt till mycket hårt vatten) i förbindelse med hög temperaturbelastning rekommenderas kortare intervaller. MATERIALSKADOR genom bristfällig rengöring och underhåll. Genomför rengöring och underhåll minst vartannat år. Åtgärda fel med en gång för att undvika skador! 8.1 Förbereda varmvattenberedaren för rengöring Stäng av strömmen till värmeanläggningen. Töm varmvattenberedaren. Stäng spärrventilen för inlopp kallvatten EK och öppna tappningskranen EL. För utluftning öppna det högst belägna tappningstället. Ta av beklädnadsplåten och isoleringen (endast SU/1) (bild 1, sidan 6) från beredaren. Lossa skruvarna på rensluckan (bild 10, pos 6) Ta bort luckan och isolerdelarna (bild 10, pos 5) Lossa sexkantskruvarna (bild 10, pos 4), ta av täckplåten (bild 10, pos 3) och tätningen (bild 10, pos 2) Bild 10 Demontera rengöringsöppning Pos 1: Rengöringsöppning Pos 2: Tätning till lock Pos 2: Täckplåt Pos 3: Sexkantskruv Pos 4: Isolering Pos 5: Renslucka med skruvar 15

16 8.2 Rengöring av varmvattenberedare Undersök beredarens insida för kalkavlagringar. ANLÄGGNINGSSKADOR genom skadad ytbeläggning. Använd inte hård, skarpa föremål vid rengöring av beredarens insida. Om det finns kalkavlagringar i beredarens gör följande: Spruta insidan av beredaren (bild 11) med en skarp stråle kallvatten (ca 4 5 bars övertryck) Rengöringseffekten kan höjas om man hettar upp den tömda beredaren innan man sprutar. Genom termochockeffekten lossnar kalkavlagringarna bättre från rören och dykfickan. Med en vatten-/ dammsugare med plastsugrör kan man avlägsna nerfallna bitar. Bild 11 Spruta rent i varmvattenberedare Om beredaren har extremt mycket avlagringar kan dessa tas bort med en kemisk rengöring (t ex med kalklösande medel CitroPlus från firma Sanit). Vi rekommenderar att låta en VVS-firma genomföra en sådan rengöring. 16

17 8.3 Testa magnesiumanod Magnesiumanoden är en s k förbrukningsanod, som förbrukas genom drift i varmvattenberedaren. Enligt DIN 4753 är ett avstånd på högst två år för en visuell test och kontroll av magnesiumanoden. Ta av täckplåten och isoleringen (endast SU300/1) om det inte redan är gjort. Lossa sexkantmuttern (bild 12, pos 1) med en skiftnyckel SW 32. Dra ut magnesiumanoden (bild 12, pos 2) Testa magnesiumanoden nedbrytning. Dra ur magnesiumanoden, när diametern är redu cerad ca mm. Smutsa inte ner magnesiumstaven med olja eller fett vid beröring. Iaktta renlighet. När magnesiumanoden åter är färdig för insättning, täta med ett lämpligt tätningsmedel (t ex Hanf eller PTFE-band) vid inmontering. Bild 12 Utbyte av magnesiumanod Pos 1: Sexkant Pos 2: Magnesiumanod Sätt tillbaka magnesiumanoden i sin hållare. 8.4 Byta ut magnesiumanod När magnesiumanoden är förbrukad monteras en ny som visas i bild

18 8.5 Ta varmvattenberedaren i drift efter rengöring ANLÄGGNINGSSKADOR genom bristfällig tätning. Vi rekommenderar, att använda en ny tätning för rensluckan (bild 13, pos 2) efter rengöring för att undvika otäta ställen på beredaren. Sätta tillbaka täckplåt (bild 13, pos 3) med tätning (bild 13, pos 2). Skruva i för hand sexkantskruvarna (bild 13, pos 4). Skruva fast sexkantskruvarna (bild 13, pos 4) med en skiftnyckel NM. Fyll på anläggningen för idrifttagning. Täthetstesta alla anslutningar och rengöringsöppningen. Lägg tillbaka isoleringen (bild 13, pos 5) och montera rengöringsluckan (bild 13, pos 6). Sätt tillbaka isoleringen (endast SU300/1) och beklädnadsplåten (bild 1, sidan 6) på varmvattenberedaren. Bild 13 Montera rengöringsluckan Pos 1: Rengöringsöppning Pos 2: Tätning Pos 3: Täckplåt Pos 4: Sexkantskruvar Pos 5: Isolering Pos 6: Täcklucka med skruvar 18

19 VVS-installatör Buderus Milton Sverige AB, SE Helsingborg 19

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Transport 4 3 Dimensioner och anslutningar 5 4 Montering och idrifttagning

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Dimensioner och anslutningar 4 3 Montering 5 3.1 Installation 5 3.2

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Logamatic R2101 Version 1.00 2007-02-22 JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 1 Med manöverpanel säker drift 1.1 Denna

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Varmvattenberedare Logalux PL750/2S - PL1000/2S

Monterings- och underhållsanvisning Varmvattenberedare Logalux PL750/2S - PL1000/2S Monterings- och underhållsanvisning Varmvattenberedare Logalux PL750/2S - PL1000/2S 1 Denna anvisning Följ de nationella bestämmelserna och reglerna vid montering och drift av anläggningen! Denna montage-

Läs mer

Serviceanvisning. Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS. För installatören. Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten.

Serviceanvisning. Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS. För installatören. Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten. Serviceanvisning Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS För installatören Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten. 7 747 006 125 12/2006 SE Innehållsförteckning 1 Säkerhet........................................

Läs mer

Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315

Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315 Monterings och bruksanvisning Logano Plus SB315 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren Bruksanvisning Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 För användaren Viktig allmän information Använd endast värmepannan ändamålsenligt och följ bruksanvisningarna.

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Monteringsanvisningar. Anslutnings-set Twin Tube DN 20

Monteringsanvisningar. Anslutnings-set Twin Tube DN 20 Monteringsanvisningar Anslutnings-set Twin Tube DN 20 1 Leveransomfång.....3 2 Montering.....4 2.1 Twin Tube DN 20 monteras vid panelen med skruvanslutningar.....5 2.2 Twin Tube DN 20 monteras vid panelen

Läs mer

Planeringsunderlag GE 315. Gjutna värmepannor för olja och gas 105-230 kw

Planeringsunderlag GE 315. Gjutna värmepannor för olja och gas 105-230 kw Planeringsunderlag GE 315 Gjutna värmepannor för olja och gas 105-230 kw Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor GE 315, effektområde 105-230 kw. Konstruktionstryck 6,0 Bar max 120 o C. Generellt Buderus

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvattenberedare 39 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVW Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotect-emaljering 4/215 Produktinformation

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Monteringsanvisning och Bruksanvisning

Monteringsanvisning och Bruksanvisning 6304 5461 03/2000 SE Till användaren Monteringsanvisning och Bruksanvisning Panndriftsmodul ZM 427 för manöverpanel Logamatic 4212 Var vänlig läs texten före montering och manövrering Förord Viktiga allmänna

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning allstor Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Monteringsinstruktioner. Stickkontaktstyrning SR 3 - Solar-Temperaturdifferensreglering

Monteringsinstruktioner. Stickkontaktstyrning SR 3 - Solar-Temperaturdifferensreglering Monteringsinstruktioner Stickkontaktstyrning SR 3 - Solar-Temperaturdifferensreglering Apparaten motsvarar de grundläggande kraven såväl som de europeiska riktlinjerna. Överensbestämmelsen bevisar detta.

Läs mer

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank 1 Elektrisk varmvattenberedare Ackumulatortank Korrosionskydd av koppar Högsta tillåtna temperatur 95 C Stort vattenmagasin Isolering av polyuretan Möjlighet att

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter VIESMANN VITOCELL -V Stående varmvattenberedare 1 till liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL -V Typ EVA och EVI Stående varmvattenberedare av rostfritt stål 4/215 Produktinformation

Läs mer

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl (säkerhets-/avtappningsventil) Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Användningsområde... 2 Funktionsbeskrivning...

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

Varmvattenberedare SU300E SOL Installations- och skötselanvisning

Varmvattenberedare SU300E SOL Installations- och skötselanvisning Varmvattenberedare SU300E SOL Installations- och skötselanvisning Art.nr IVT: 14746 Art.nr TT: 6 720 616 969 (2008/06) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrifter och symbolförklaring...

Läs mer

Svivel för fett. Bruksanvisning. Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel. Innehåll:

Svivel för fett. Bruksanvisning. Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel. Innehåll: Svivel för fett Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel Bruksanvisning Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktion och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Sida Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 0 Modell... 0 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Platsval och montering... 0 Vattenanslutning...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 100-B Typ CVB/CVBB Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotectemaljering

Läs mer

Från en förstklassig leverantör

Från en förstklassig leverantör www.froeling.com Från en förstklassig leverantör Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Bruksanvisning CT 3050 CTS 3050 CTW 3050 CTLP 3050 CT 3110 CTS 3110 CTW 3110 CTLP 3110. Kassettoalett för fritidsfordon. Svenska SE DK NO FI N 2

Bruksanvisning CT 3050 CTS 3050 CTW 3050 CTLP 3050 CT 3110 CTS 3110 CTW 3110 CTLP 3110. Kassettoalett för fritidsfordon. Svenska SE DK NO FI N 2 Bruksanvisning Kassettoalett för fritidsfordon CT 3050 CTS 3050 CTW 3050 CTLP 3050 CT 30 CTS 30 CTW 30 CTLP 30 SE DK NO FI BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE KASSETTOALETT KASSETTETOILET

Läs mer

Bruksanvisning säkerhetsventiler

Bruksanvisning säkerhetsventiler Typ 851 Säkerhetsventil i vinkelutförande. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls bruksanvisning

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning. Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500

Bruksanvisning. Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500 Bruksanvisning Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500 Innehåll W&H symboler...3 1. Inledning...4 5 2. Uppackning...6 3. Levererade delar...7 4. Säkerhetsanvisningar...8 5. Beskrivning...9 6. Driftstart

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

SV Bruksanvisning / Monteringsanvisning. Croma Showerpipe

SV Bruksanvisning / Monteringsanvisning. Croma Showerpipe SV Bruksanvisning / Monteringsanvisning Croma Showerpipe 27234000 Svenska Säkerhetsanvisningar Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskadorgen werden. Armen som

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Monterings- och skötselanvisningar

Monterings- och skötselanvisningar Monterings- och skötselanvisningar E VAT T E V Ä R M A R E S V R W 0/ 0/8 0/ 0 0 0 8 U 9 9 R e v. F U K T I O S B E SKRIVIG Thermia SVR är en förrådsvattenvärmare med elektrisk uppvärmning. Uppvärmningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning Therme Varmvattenberedare Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmvattenberedare Innehållsförteckning Använda symboler... 3 Monteringsanvisning Vattenförsörjning... 4 Placering...

Läs mer

MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN

MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 Utblåsningsljuddämparen bör alltid ställas upp på taket. Mediumet som blåses ut från ventilen expanderar i ljuddämparen till atmosfärstryck.

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA 0 Elster GmbH Edition 0. Översättning från tyska D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med dämpning eller byte

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Bruksanvisning. Logano Plus SB615

Bruksanvisning. Logano Plus SB615 Bruksanvisning Logano Plus SB615 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 Produkten

Läs mer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Bruksanvisning Sida 2 Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 26 Modell... 26 Användningsändamål... 26 Bruksanvisning Viktig användarinformation...

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning 00096 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 0 D-89 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax 0 9 8 8 info@vaillant.de www.vaillant.de Säkerhet

Läs mer

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Bruksanvisning NAF Duball DL kulventiler FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Installation Drift Underhåll Experience In Motion Innehåll SÄKERHET 3 1 Allmänt 3 2 Lyftning 4 3 Ankomstkontroll 4 4 Installation 4 5

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 615. Gjutna värmepannor för olja och gas kw. Version JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 615. Gjutna värmepannor för olja och gas kw. Version JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 570-1200 kw Version 1.01 20070726 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 570-1200 kw. Konstruktionstryck 6,0 bar max

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

Skötselanvisning. Solaranläggning med stickkontaktsstyrning

Skötselanvisning. Solaranläggning med stickkontaktsstyrning Skötselanvisning Solaranläggning med stickkontaktsstyrning SR 3 Till denna anvisning Apparaten motsvarar de grundläggande kraven såväl som de europeiska riktlinjerna. Överensbestämmelsen bevisar detta.

Läs mer

Roth Solvärme. Produktsortiment.... living full of energy!

Roth Solvärme. Produktsortiment.... living full of energy! Roth Solvärme Produktsortiment... living full of energy! 200 Roth Boken 2012-2013 Roth Solfångare Roth Heliostar S4 plan solfångare Absorbator med högselektiv ytbehandling, 4 mm prismaslipat säkerhetsglas,

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare NIB VPB/VPBS Varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla. Korrosionskydd av koppar, rostfritt stål eller emalj Maximalt avsäkringstryck av 9

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Bruksanvisning 818581-00. Synglas Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Bruksanvisning 818581-00. Synglas Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 S Bruksanvisning 818581-00 Synglas Vaposkop VK 14, VK 16 Innehållsförteckning Viktiga hänvisningar Sida Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisningar...4 Fara...4 DGRL

Läs mer

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis 0404 Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) Innehåll: sid. 3 Så här installeras din varmvattenberedare! Viktigt i samband med installation

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Biobränslepanna 130-2000kW

Biobränslepanna 130-2000kW Februari 2014 Biobränslepanna 130-2000kW Rörlig roster Automatisk askutmatning Träflis eller liknande bränsle Keramisk brännkammare Sotblåsning Steglös effektreglering PLC med webserver D Alessandro CSA

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

För att försäkra sig om att separatorn fungerar optimalt, måste den rengöras då och då. Garanti gäller ej för skador som beror på föroreningar.

För att försäkra sig om att separatorn fungerar optimalt, måste den rengöras då och då. Garanti gäller ej för skador som beror på föroreningar. Användarhandbok: Oljeseparator, type 5411 Säkerhetsföreskrifter: Oljeavskiljaren måste anslutas till ett korrekt installerat eluttag med jordad kontakt. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid installation

Läs mer

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare NIBE PUB2 160-500 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. PUB2 160-500 är lämplig att ansluta till värmepump, gaseller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

BASIC SAUNA COLLECTION

BASIC SAUNA COLLECTION BASIC SAUNA COLLECTION SV Monteringsanvisningar för bastu S1212B S1515B S1515RB S1812B S2015B S2015RB S2020B S2020RB 22112006 SV Läs igenom monteringsanvisningarna innan du börjar montera bastun. Dessa

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

Logasol SKN 3.0. Monteringsinstruktioner. Solfångare Logasol SKN 3.0 Monterat på platt tak

Logasol SKN 3.0. Monteringsinstruktioner. Solfångare Logasol SKN 3.0 Monterat på platt tak Monteringsinstruktioner Solfångare Logasol SKN 3.0 Monterat på platt tak 1 Viktiga allmänna användningsanvisningar Montera den tekniska utrustningen enligt överensstämmelse med hänsyn till monteringsanvisningarna.

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer