Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300"

Transkript

1 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 1

2 1 Generellt Till denna anvisning Normer och riktlinjer Verktyg, material och hjälpmedel 4 2 Säkerhet Överensbestämmelse för användning Monteringsanvisning Beakta dessa anvisningar Avfallshantering 5 3 Produktbeskrivning 6 4 Tekniska data Mått och anslutningar Säkerhetsgränser 7 5 Transport av varmvattenberedaren 8 6 Montering varmvattenberedare Uppställning av varmvattenberedare Installera ledningar till bruksvatten Säkerhetsventil (inbyggd) Täthetstest Montering temperaturgivare Test anslutning av magnesiumanod 13 7 Idrifttagning och urdrifttagning Driftsättning av varmvattenberedare Montering värmeskydd och frontplåt Underhållsanvisningar Anvisningar för urdrifttagning 15 8 Underhåll Förberedelser för underhåll av varmvattenberedare Rengöring av varmvattenberedare Test av magnesiumanod Byta magnesiumanod Driftsättning av varmvattenberedare efter rengöring 19 2

3 1 Generellt 1.1 Till denna anvisning Denna bruksanvisning innehåller viktig information för säker och korrekt montering, idrifttagning och underhåll av varmvattenberedaren Logalux SU160/1 SU300/1. Monterings- och underhållsanvisningen riktar sig till fackmannen som p g a sin utbildning och erfarenhet är insatt i värme- och bruksvatteninstallationer. Varmvattenberedaren Logalux SU160/1 SU300/1 är beskriven i denna anvisning. Informera användaren om hur varmvattenberedaren bäst utnyttjas informera speciellt om säkerhetsåtgärderna. Överlämna till användaren monterings- och underhållsanvisningen för förvaring i pannrummet. 1.2 Normer och riktlinjer Denna produkt uppfyller i konstruktion och driftbeteende kraven i de europeiska direktiven samt kraven i kompletterande nationella föreskrifter. Överensbestämmelsen med kraven intygas med CE-märkningen. Försäkran om överensbestämmelse för produkten kan hämtas på Internet på eller fås på begäran av ansvarig Buderus-filial. Tag hänsyn till de nationella riklinjerna och normerna innan montering och idrifttagande. 3

4 Installation och utrustning för värme- och bruksvattenanläggning DIN 1988: Tekniska regler för bruksvatteninstallation (TRWI) DIN 4708: Centrala vattenuppvärmningsanläggningar DIN 4753, del 1: Vattenvärmare och vattenuppvärmningsanläggningar för dricks- och bruksvatten; krav, godkännande, utrustning och test DIN : VOB 1 ; Hetvattenanläggning och centrala vattenuppvärmningsanläggning DIN : VOB 1 ; Gas- vatten- och avloppsvatten installationsarbeten inom byggnader DVGW W 551: Dricksvattenuppvärmning- och ledningsanläggning; tekniska åtgärder för minska legionellaförekomst i nya anläggningar Produktnormer DIN 4753: Vattenvärmare- och vattenuppvärmningsanläggning för dricks- och bruksvatten. DIN 4753, del 1: Krav, godkännande, utrustning och test. DIN 4753, del 3: Vattenvärmare och vattenupp- Värmningsanläggning för dricks- och bruksvatten Korrosionsskydd genom emaljering; krav och test. DIN 4753, del 6: Vattenuppvärmninganläggning för dricks- och bruksvatten; katodiskt korrosionsskydd för emaljerad stålbehållare; krav och test. DIN 4753, del 8: Värmeisolering för vattenvärmare upp till 1000 I innehåll krav och test DIN EN 12897: Vattenförsörjningsbestämmelser för indirekt uppvärmning, oventilerad varmvattenberedare Tab. 1 Regler för teknisk installation av varmvattenberedare (urval) i Tyskland. 1 VOB: Förordning för byggnader del C: Generella tekniska skötselavtal för byggnader (ATV) 1.3 Verktyg, material och hjälpmedel För montering och underhåll av varmvattenberedare används standardverktyg inom området gas- och vatteninstallation. Därutöver är nedanstående lämpligt: - Buderus säckkärra med spännband - Buderus transportnät - Vatten- /dammsugare för rengöring 4

5 2 Säkerhet Varmvattenberedaren Logalux SU160/1 SU300/1 är konstruerad och färdigställd enligt de nyaste tekniska rönen och säkerhetsteknis-ka reglerna. Vi rekommenderar att säkerhets-, montering- och underhållsansvisningarna följs för säker, ekonomisk och miljövänlig använd-ning av varmvattenberedaren. 2.3 Observera dessa anvisningar VARNING! HÄLSOFARA Smutsigt genomfört monteringseller underhållsarbete kan förorena dricksvattnet. 2.1 Överensbestämmelse för användning Varmvattenberedaren Logalux SU160/1 300/1 är avsedd för uppvärmning och användning av bruksvatten. För dricksvatten gäller kraven i dricksvattenförordningen. Varmvattenberedaren får endast värmas upp med varmvatten och endast i slutna värmeanläggningar. 2.2 Monteringsanvisning Det finns två olika typer av fara som känns igen genom symboler: FÖRSIKTIGT! Montera och rengör varmvattenberedaren under hygieniska förhållanden enligt aktuell teknisk standard. PRODUKTSKADA genom bristande rengöring och underhåll. Genomför rengöring och underhåll minst vartannat år. Åtgärda fel med en gång för att undvika skador. VARNING! FÖRSIKTIGT! LIVSFARA Visar på en möjlig fara utifrån en produkt som kan leda till allvarlig kroppsskada eller t o m död om den inte används med omsorg. RISK FÖR SKADA/i BYGGNADSSKADA Visar på en potentiell situation som kan leda till medel eller lättare kroppsskada eller sakskada. Användartips för optimalt utnyttjande och inställning såväl som annan nyttig information. Använd endast originalreservdelar från Buderus. För skador som orsakas av reservdelar som inte kommer från Buderus ansvarar Buderus inte för. 2.4 Avfallshantering Ombesörj att beredarens förpackning hanteras miljöriktigt. En beredare, som ska kasseras, ska hanteras av ett auktoriserat företag för avfall. 5

6 3 Produktbeskrivning Varmvattenberedaren SU160/1 SU300/1 är levereras från fabriken färdig för anslutning. Huvudbeståndsdelarna är: - Vattentank (bild 1, pos 5) med korrosionsskydd Det katodiska korrosionsskyddet består av hygieniskt Buderus-Termoglasyr DUOCLEAN MKT (bild 1, pos 6) och en magnesiumanod (bild 1, pos 9). - Isolering (bild 1, pos 1) Isoleringen av FCKW-fri polyuretanskum är sprutad direkt på vattentanken. Två isoleringselement (bild 1, pos 2 och pos 8) av skumplast minimerar värmeförlusten vid rengöring och vid magnesiumanoden. - Värmerören (bild1, pos 11) Värmerören överför energin från värmekretsloppet till bruksvattnet i varmvattenberedaren. Innehållet blir regelbundet tempererat. - Dykficka inbyggd med temperaturgivare (bild 1, pos 10) Pannans panel reglerar varmvattentemperaturen med hjälp av givare den inställda varmvattentemperaturen. - Öppning för rengöring (bild 1, pos 3) för underhålls- och rengöringsarbeten. - Täckkåpa (bild 1, pos 1) Bild 1 Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 5: Pos 6: Pos 7: Pos 8: Pos 9: Pos 10: Pos 11: Pos 12: Varmvattenberedare (jär SU300/1) Isolering Isoleringselement/rengöringsöppning Rengöringsöppning Täckplåt rengöringsöppning Vattentank Termoglasyr DUOCLEAN MKT Täckkåpa Isoleringselement/magnesiumanod (endast för SU300/1) Magnesiumanod Dykficka insvetsad för reglering av uppvärmning Värmerör Fotskruvar 6

7 4 Tekniska data 4.1 Mått och anslutningar Bild 2 Mått och anslutningar (mått i mm) - principbeskrivning AW: EZ: VS: RS: Utlopp varmvatten Inlopp cirkulation Framledning beredare Returledning beredare M: Mätställe för givaren till pannans varmvatten-temperaturreglering EK: Inlopp kallvatten EL: Avtappning kallvatten Typ Mängd AW VS RS EK/EL EZ Höjd H 1 Höjd 2 mm pannrum Diameter Vikt 3 SU160/1 160 R1 R1 R1 R1 R¾ SU200/1 200 R1 R1 R1 R1 R¾ SU300/1 290 R1 R1 R1 R1¼ R¾ Tab 2 Mått och anslutningar 1 Inklusive beklädnadsplåt, utan fotskruvar 2 Minsta höjd i uppställningsrummet (pannrummet) för byte av magnesiumanod 3 Utan innehåll, inklusive förpackning 4.2 Säkerhetsgränser FÖRSIKTIG! PRODUKTSKADA genom överskridande av gränsvärden. Håll vidstående gränsvärden av säkerhetstekniska skäl. Temperatur övertryck fabrik Drifts- Provtryck Tillåtna gränsvärden C Bar Bar Hetvatten k.a. 1 Varmvatten Tab 3 Säkerhetsgränser för varmvattenberedare 1 Det fordras alltid en detaljsäkring (säkerhetsventil, membranutvidgningsventil) inbyggd i värmeanläggningen. 2 Drift- och provtryck är övertryck 7

8 5 Transport av varmvattenberedare RISK FÖR SKADA FÖRSIKTIG! genom att bära tungt gods. Lyft och bär inte på godset ensam. RISK FÖR SKADA genom bristande säkerhet vid transport. FÖRSIKTIG! Använd lämpliga transportmedel, som t ex kärra med gafflar eller säckkärra med spännband. Använd ett transportnät för att transportera en ouppackad varmvattenberedare till sin uppställningsplats Transportnät och pannkärra kan beställas hos oss. Transport av varmvattenberedare på pall Pannkärra (bild 3, pos 1) sätts mot ryggen på den förpackade varmvattenberedare (bild 3, pos 2) Säkra varmvattenberedaren med spännband på pannkärran. Transportera varmvattenberedaren till uppställningsplatsen. Ta av folien, kantskydden och täckkåpans skydd (frigolit) Bild 3 Transport av varmvattenberedare på pannkärra 8

9 6 Montering varmvattenberedare 6.1 Uppställning varmvattenberedare Varmvattenberedare har ett stående utförande och ska ställas upp vid pannan med avstånd enligt bild 4. Golvet måste vara jämnt och bäraktigt. MATERIALSKADOR genom frost. FÖRSIKTIG! Uppställningsplatsen ska vara drag- och frostsäker. MATERIALSKADOR genom korrosion FÖRSIKTIG! Använd endast beredaren i slutna system. Använd inte öppna expansionskärl. Bild 4 Minsta avstånd för montage och underhåll Pos 1: Varmvattenberedare Pos 2: Panna Montera fotskruvar För att byta ut magnesiumanoden i dykfickan (vid underhållsarbete) är det nödvändigt att beakta avståndet ovanför beredaren. Se till att minsta höjd på uppställningsplatsen enligt tabell 2, sidan 7 hålls. Lägg frigoliten (bild 5, pos 1) på golvet. Skjut beredaren över kanten på pallen och lägg den på frigoliten, se bild 5. Tag de ställbara fotskruvarna ur golvfrigoliten och skruvarna M10 x 30 (bild 5, pos 2) och skruva fast dem i beredaren. Ställ upp beredaren och sätt den i våg genom att vrida på fotskruvarna. Bild 5 Montera fotskruvar Pos 1: Frigolit Pos 2: Fotskruvar 9

10 6.2 Installera bruksvattenledningar Beakta följande hänvisningar för ansluta rör till varmvattenberedaren. Dessa hänvisningar är viktiga för en störningsfri drift. MATERIALSKADOR FÖRSIKTIG! genom möjlig korrosion i beredarens anslutningar. VARNING! I anslutningarna AW, EZ och EK finns skyddshylsor. Dess emaljerade ytor i anslutningarna skyddar mot korrosion. Låt skyddshylsorna sitta instuckna. HÄLSOFARA Genom smutsigt genomförda montagearbeten kan bruksvattnet förorenas. Montera varmvattenberedaren under hygienska förhållande en den tekniska standarden. Slutligen spola grundligt igenom rörledningarna med bruksvatten. För vatten- och värmeanslutning mellan beredare och panna kan förbindelseanslutningar erhållas som tillbehör, som väsentligt underlättar installationen. Bild 6 Installation enligt DIN 1988 (standard) Pos 1: Varmvattenberedare Pos 2: In- och utluftningsventil Pos 3: Spärrventil med tömningsventil Pos 4: Säkerhetsventil Pos 5: Backventil Pos 6: Spärrventil Pos 7: Cirkulationspump Pos 8: Tryckminskningsventil (vid behov) Pos 9: Testventil Pos 10: Backflödesstopp Pos 11: Manometeranslutningsfläns (föreskrift från 1000 l innehåll) Pos 12: Tappningskran AW: EK: EZ: Utlopp varmvatten Inlopp kallvatten Inlopp cirkulation ANLÄGGNINGSSKADOR genom otäta anslutningar. FÖRSIKTIG! Installera anslutningarna spänningsfritt. Akta så att flexibla slangar inte böjs eller förvrids. 10

11 Installera och utrusta bruksvattenledningar enligt nationella normer och riktlinjer Bygg inte in en muff i tömningsledningen då det kan orsaka igenslamning Säkerhetsventil (sidobyggd) Sätt på hänvisningsskylt med följande beskrivning av säkerhetsventil: Förslut ej utluftningsledning. Under uppvärmning kan, av säkerhetsskäl, vatten spruta ut. Diameter på utluftningsledningen ska motsvara den minsta diametern på säkerhetsventilen (tab 4) Minsta anslutningsmått Nominell vattenrymd l Max uppvärmnings -effekt kw DN Tab 4 Dimension på utluftningsledning enligt DIN 4753 Förbered säkerhetsventilerna för provning då och då genom att prova utluftningen Testa tätheten Täthetstesta alla anslutningar, rengöringsöppningen och magnesiumanoden. Montera alla ledningar och anslutningar spänningsfritt. 11

12 6.3 Montera varmvatten - temperaturgivare Montera en varmvatten-temperaturgivare som mäter och övervakar varmvattnet i beredaren ur levererat beredare-anslutningssats (tillbehör). Mätstället är avsett för detta ändamål (bild 2, sidan 7). För elektrisk installation av varmvatten-temperaturgivare, ta ut underlaget som är bifogat manöverpanelen respektive pannan. Givarpaketet (bild 7, pos 1 till 4) förs in mot dykfickans kontaktyta (bild 7, pos 5).Därmed skjuts plastspiralen, (bild 7, pos 3) som håller ihop givarpaketet, automatiskt tillbaka. Genom utjämningsfjädern (bild 7, pos 4) blir kontakten mellan dykfickan och givarpaketets fläns garanterad och därmed blir en säkrare temperaturöverföring fastställd. Bild 7 Montera varmvatten-temperaturgivare Pos 1: Täckplåt Pos 2: Fyrkrets-temperaturgivare (eller SP30D givare) Pos 3: Plastspiral Pos 4: Utjämningsfjäder Post 5: Dykficka Sätt på en givaresäkring(bild 8, pos 1) på sidan av dykfickan (bild 8, pos 2). För givarledningen till pannan respektive manöverpanelen (Logamatic eller SP30D reglering) för att eventuellt fastställa kraftbelastningen. Ledningen för inte berör heta panndelar. Ta ut den elektriska temperaturgivarens anslutning ur det medlevererade kopplingsschemat. Bild 8 Montering givaresäkring Pos 1: Givaresäkring Pos 2: Dykficka 12

13 7 Idrifttagning och urdriftagning 7.1 Driftsättning av varmvattenberedare Tätheten måste testas innan varmvattenberedaren tas i drift så att inga otäta ställen förekommer under driften. Genomför täthetstestet uteslutande på beredarens bruksvatten. Byggplatsens provtryck av varmvatten får endast ha ett övertryck på 10 bar. Öppna luftningsventilerna (bild 9, pos 1) eller den högst belägna tappningskranen. för att lufta ur beredare. Öppna spärrventilen för inlopp kallvatten EK (bild 9, pos 2), för att fylla på varmvattenberedaren. För att testa uppvärmningen, om pannan, beredare och rören är fyllda med vatten öppna luftningsventilerna (bild 9, pos 1). Täthetstesta alla anslutningar, rörledningar och rengöringsöppning. Bild 9 Installation enligt DIN 1988 (standard) Pos 1: Luftningsventiler Pos 2: Spärrventil för inlopp kallvatten Pos 3: Säkerhetsventilernas avluftningsledning AW: EK: EZ: Utlopp varmvatten Inlopp kallvatten Inlopp cirkulation 13

14 7.2 Anvisningar för drift MATERIALSKADOR När säkerhetsventilen förslut kan varmvattenberedare bli FÖRSIKTIG! störd av otillåtet högt tryck. Upplys användaren att Låt säkerhetsventilen (bild 9, sid 13 på utluftningsledningen stå öppen. - utluftledningens säkerhetsventil (bild 9 sid 13) måste stå öppen - testa säkerhetsventilernas driftsberedskap genom utluftning då och då - låta en auktoriserad VVS-firma kontrollera att pannan har en fungerande säkershetstemperaturbegränsare (STB) Information om betjäning (t ex inställning av varmvattentemperatur) kan hämtas från manöverpanelens bruksanvisning. 7.3 Anvisningar för urdrifttagning FÖRSIKTIG! MATERIALSKADOR Om varmvattenberedaren någon gång måste tas ur drift mer än dag kan korrosion uppträda p g a kvarstående fukt. Torka ur insidan ordentligt (t ex med varmluft) och låt locket vara av. Vid en längre stopp av anläggningen (t ex vid semester) rekommenderar vi: Låt varmvattenberedaren vara i drift Aktivera semesterfunktionen i manöverpanelen (eller sätt den på lägsta varmvattentermperaturen). När varmvattenberedaren en gång måste tas ur drift, beakta vid idriftsättning de land-specifika föreskrifterna för hygien i bruksvattenanläggningar (spola rörledningar). 14

15 8 UNDERHÅLL Varmvattenberedaren bör minst vartannat år testas och rengöras av en VVS-installatör. Informera anläggningens användare om detta. Vid sämre vattenkvaliteter (hårt till mycket hårt vatten) i förbindelse med hög temperaturbelastning rekommenderas kortare intervaller. MATERIALSKADOR genom bristfällig rengöring och underhåll. Genomför rengöring och underhåll minst vartannat år. Åtgärda fel med en gång för att undvika skador! 8.1 Förbereda varmvattenberedaren för rengöring Stäng av strömmen till värmeanläggningen. Töm varmvattenberedaren. Stäng spärrventilen för inlopp kallvatten EK och öppna tappningskranen EL. För utluftning öppna det högst belägna tappningstället. Ta av beklädnadsplåten och isoleringen (endast SU/1) (bild 1, sidan 6) från beredaren. Lossa skruvarna på rensluckan (bild 10, pos 6) Ta bort luckan och isolerdelarna (bild 10, pos 5) Lossa sexkantskruvarna (bild 10, pos 4), ta av täckplåten (bild 10, pos 3) och tätningen (bild 10, pos 2) Bild 10 Demontera rengöringsöppning Pos 1: Rengöringsöppning Pos 2: Tätning till lock Pos 2: Täckplåt Pos 3: Sexkantskruv Pos 4: Isolering Pos 5: Renslucka med skruvar 15

16 8.2 Rengöring av varmvattenberedare Undersök beredarens insida för kalkavlagringar. ANLÄGGNINGSSKADOR genom skadad ytbeläggning. Använd inte hård, skarpa föremål vid rengöring av beredarens insida. Om det finns kalkavlagringar i beredarens gör följande: Spruta insidan av beredaren (bild 11) med en skarp stråle kallvatten (ca 4 5 bars övertryck) Rengöringseffekten kan höjas om man hettar upp den tömda beredaren innan man sprutar. Genom termochockeffekten lossnar kalkavlagringarna bättre från rören och dykfickan. Med en vatten-/ dammsugare med plastsugrör kan man avlägsna nerfallna bitar. Bild 11 Spruta rent i varmvattenberedare Om beredaren har extremt mycket avlagringar kan dessa tas bort med en kemisk rengöring (t ex med kalklösande medel CitroPlus från firma Sanit). Vi rekommenderar att låta en VVS-firma genomföra en sådan rengöring. 16

17 8.3 Testa magnesiumanod Magnesiumanoden är en s k förbrukningsanod, som förbrukas genom drift i varmvattenberedaren. Enligt DIN 4753 är ett avstånd på högst två år för en visuell test och kontroll av magnesiumanoden. Ta av täckplåten och isoleringen (endast SU300/1) om det inte redan är gjort. Lossa sexkantmuttern (bild 12, pos 1) med en skiftnyckel SW 32. Dra ut magnesiumanoden (bild 12, pos 2) Testa magnesiumanoden nedbrytning. Dra ur magnesiumanoden, när diametern är redu cerad ca mm. Smutsa inte ner magnesiumstaven med olja eller fett vid beröring. Iaktta renlighet. När magnesiumanoden åter är färdig för insättning, täta med ett lämpligt tätningsmedel (t ex Hanf eller PTFE-band) vid inmontering. Bild 12 Utbyte av magnesiumanod Pos 1: Sexkant Pos 2: Magnesiumanod Sätt tillbaka magnesiumanoden i sin hållare. 8.4 Byta ut magnesiumanod När magnesiumanoden är förbrukad monteras en ny som visas i bild

18 8.5 Ta varmvattenberedaren i drift efter rengöring ANLÄGGNINGSSKADOR genom bristfällig tätning. Vi rekommenderar, att använda en ny tätning för rensluckan (bild 13, pos 2) efter rengöring för att undvika otäta ställen på beredaren. Sätta tillbaka täckplåt (bild 13, pos 3) med tätning (bild 13, pos 2). Skruva i för hand sexkantskruvarna (bild 13, pos 4). Skruva fast sexkantskruvarna (bild 13, pos 4) med en skiftnyckel NM. Fyll på anläggningen för idrifttagning. Täthetstesta alla anslutningar och rengöringsöppningen. Lägg tillbaka isoleringen (bild 13, pos 5) och montera rengöringsluckan (bild 13, pos 6). Sätt tillbaka isoleringen (endast SU300/1) och beklädnadsplåten (bild 1, sidan 6) på varmvattenberedaren. Bild 13 Montera rengöringsluckan Pos 1: Rengöringsöppning Pos 2: Tätning Pos 3: Täckplåt Pos 4: Sexkantskruvar Pos 5: Isolering Pos 6: Täcklucka med skruvar 18

19 VVS-installatör Buderus Milton Sverige AB, SE Helsingborg 19

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315

Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315 Monterings och bruksanvisning Logano Plus SB315 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Bruksanvisning. Logano Plus SB615

Bruksanvisning. Logano Plus SB615 Bruksanvisning Logano Plus SB615 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 Produkten

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Svivel för fett. Bruksanvisning. Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel. Innehåll:

Svivel för fett. Bruksanvisning. Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel. Innehåll: Svivel för fett Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel Bruksanvisning Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktion och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer

Bruksanvisning Elektrisk Varmvattenberedare 30/50/80/100/120/150 liter

Bruksanvisning Elektrisk Varmvattenberedare 30/50/80/100/120/150 liter Bruksanvisning Elektrisk Varmvattenberedare 30/50/80/100/120/150 liter 120307 Feiyue Group Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. AVSEDD ANVÄNDNING...

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör UNDVIK OLYCKOR! Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Arbeta säkert vid avluftning Risker vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Se till att u Inandning av gaser som ansamlas i fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe

Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Våra rekommendationer grundar sig på DIN EN 1610, ATV-DVWK-A 139 och ATV-DVWK-A 127. Produktbeskrivning: Aqua-pipe DN 300, DN 400 och DN 500 är transportrör

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Varmvattenberedare och ackumulatortankar

Varmvattenberedare och ackumulatortankar 6. Varmvattenberedare och ackumulatortankar Flamcos utbud av högkvalitativa ackumulatortankar och varmvattenberedare för dricksvatten, luftkonditionering och värmesystem har blivit större! Varmvattenberedarna

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Rostskydd för värmesystem

Rostskydd för värmesystem Rostskydd för värmesystem Bortledning av gas Avskiljning av luftbubblor Anodskydd ELYSATOR-system mot rost Magnetflödesfilter för rent varmvatten Tredubbel säkerhet vid renovering och nybyggnation av allt

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK MOS 0725-2 EKS2 500 031048 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Varmvattenberedaren

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Guide för badrumsinstallation

Guide för badrumsinstallation Guide för badrumsinstallation Steg för steg-installation av dina skåp Vi lägger ner mycket arbete på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att montera och installera din badrumsinredning på egen

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer