Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300"

Transkript

1 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 1

2 1 Generellt Till denna anvisning Normer och riktlinjer Verktyg, material och hjälpmedel 4 2 Säkerhet Överensbestämmelse för användning Monteringsanvisning Beakta dessa anvisningar Avfallshantering 5 3 Produktbeskrivning 6 4 Tekniska data Mått och anslutningar Säkerhetsgränser 7 5 Transport av varmvattenberedaren 8 6 Montering varmvattenberedare Uppställning av varmvattenberedare Installera ledningar till bruksvatten Säkerhetsventil (inbyggd) Täthetstest Montering temperaturgivare Test anslutning av magnesiumanod 13 7 Idrifttagning och urdrifttagning Driftsättning av varmvattenberedare Montering värmeskydd och frontplåt Underhållsanvisningar Anvisningar för urdrifttagning 15 8 Underhåll Förberedelser för underhåll av varmvattenberedare Rengöring av varmvattenberedare Test av magnesiumanod Byta magnesiumanod Driftsättning av varmvattenberedare efter rengöring 19 2

3 1 Generellt 1.1 Till denna anvisning Denna bruksanvisning innehåller viktig information för säker och korrekt montering, idrifttagning och underhåll av varmvattenberedaren Logalux SU160/1 SU300/1. Monterings- och underhållsanvisningen riktar sig till fackmannen som p g a sin utbildning och erfarenhet är insatt i värme- och bruksvatteninstallationer. Varmvattenberedaren Logalux SU160/1 SU300/1 är beskriven i denna anvisning. Informera användaren om hur varmvattenberedaren bäst utnyttjas informera speciellt om säkerhetsåtgärderna. Överlämna till användaren monterings- och underhållsanvisningen för förvaring i pannrummet. 1.2 Normer och riktlinjer Denna produkt uppfyller i konstruktion och driftbeteende kraven i de europeiska direktiven samt kraven i kompletterande nationella föreskrifter. Överensbestämmelsen med kraven intygas med CE-märkningen. Försäkran om överensbestämmelse för produkten kan hämtas på Internet på eller fås på begäran av ansvarig Buderus-filial. Tag hänsyn till de nationella riklinjerna och normerna innan montering och idrifttagande. 3

4 Installation och utrustning för värme- och bruksvattenanläggning DIN 1988: Tekniska regler för bruksvatteninstallation (TRWI) DIN 4708: Centrala vattenuppvärmningsanläggningar DIN 4753, del 1: Vattenvärmare och vattenuppvärmningsanläggningar för dricks- och bruksvatten; krav, godkännande, utrustning och test DIN : VOB 1 ; Hetvattenanläggning och centrala vattenuppvärmningsanläggning DIN : VOB 1 ; Gas- vatten- och avloppsvatten installationsarbeten inom byggnader DVGW W 551: Dricksvattenuppvärmning- och ledningsanläggning; tekniska åtgärder för minska legionellaförekomst i nya anläggningar Produktnormer DIN 4753: Vattenvärmare- och vattenuppvärmningsanläggning för dricks- och bruksvatten. DIN 4753, del 1: Krav, godkännande, utrustning och test. DIN 4753, del 3: Vattenvärmare och vattenupp- Värmningsanläggning för dricks- och bruksvatten Korrosionsskydd genom emaljering; krav och test. DIN 4753, del 6: Vattenuppvärmninganläggning för dricks- och bruksvatten; katodiskt korrosionsskydd för emaljerad stålbehållare; krav och test. DIN 4753, del 8: Värmeisolering för vattenvärmare upp till 1000 I innehåll krav och test DIN EN 12897: Vattenförsörjningsbestämmelser för indirekt uppvärmning, oventilerad varmvattenberedare Tab. 1 Regler för teknisk installation av varmvattenberedare (urval) i Tyskland. 1 VOB: Förordning för byggnader del C: Generella tekniska skötselavtal för byggnader (ATV) 1.3 Verktyg, material och hjälpmedel För montering och underhåll av varmvattenberedare används standardverktyg inom området gas- och vatteninstallation. Därutöver är nedanstående lämpligt: - Buderus säckkärra med spännband - Buderus transportnät - Vatten- /dammsugare för rengöring 4

5 2 Säkerhet Varmvattenberedaren Logalux SU160/1 SU300/1 är konstruerad och färdigställd enligt de nyaste tekniska rönen och säkerhetsteknis-ka reglerna. Vi rekommenderar att säkerhets-, montering- och underhållsansvisningarna följs för säker, ekonomisk och miljövänlig använd-ning av varmvattenberedaren. 2.3 Observera dessa anvisningar VARNING! HÄLSOFARA Smutsigt genomfört monteringseller underhållsarbete kan förorena dricksvattnet. 2.1 Överensbestämmelse för användning Varmvattenberedaren Logalux SU160/1 300/1 är avsedd för uppvärmning och användning av bruksvatten. För dricksvatten gäller kraven i dricksvattenförordningen. Varmvattenberedaren får endast värmas upp med varmvatten och endast i slutna värmeanläggningar. 2.2 Monteringsanvisning Det finns två olika typer av fara som känns igen genom symboler: FÖRSIKTIGT! Montera och rengör varmvattenberedaren under hygieniska förhållanden enligt aktuell teknisk standard. PRODUKTSKADA genom bristande rengöring och underhåll. Genomför rengöring och underhåll minst vartannat år. Åtgärda fel med en gång för att undvika skador. VARNING! FÖRSIKTIGT! LIVSFARA Visar på en möjlig fara utifrån en produkt som kan leda till allvarlig kroppsskada eller t o m död om den inte används med omsorg. RISK FÖR SKADA/i BYGGNADSSKADA Visar på en potentiell situation som kan leda till medel eller lättare kroppsskada eller sakskada. Användartips för optimalt utnyttjande och inställning såväl som annan nyttig information. Använd endast originalreservdelar från Buderus. För skador som orsakas av reservdelar som inte kommer från Buderus ansvarar Buderus inte för. 2.4 Avfallshantering Ombesörj att beredarens förpackning hanteras miljöriktigt. En beredare, som ska kasseras, ska hanteras av ett auktoriserat företag för avfall. 5

6 3 Produktbeskrivning Varmvattenberedaren SU160/1 SU300/1 är levereras från fabriken färdig för anslutning. Huvudbeståndsdelarna är: - Vattentank (bild 1, pos 5) med korrosionsskydd Det katodiska korrosionsskyddet består av hygieniskt Buderus-Termoglasyr DUOCLEAN MKT (bild 1, pos 6) och en magnesiumanod (bild 1, pos 9). - Isolering (bild 1, pos 1) Isoleringen av FCKW-fri polyuretanskum är sprutad direkt på vattentanken. Två isoleringselement (bild 1, pos 2 och pos 8) av skumplast minimerar värmeförlusten vid rengöring och vid magnesiumanoden. - Värmerören (bild1, pos 11) Värmerören överför energin från värmekretsloppet till bruksvattnet i varmvattenberedaren. Innehållet blir regelbundet tempererat. - Dykficka inbyggd med temperaturgivare (bild 1, pos 10) Pannans panel reglerar varmvattentemperaturen med hjälp av givare den inställda varmvattentemperaturen. - Öppning för rengöring (bild 1, pos 3) för underhålls- och rengöringsarbeten. - Täckkåpa (bild 1, pos 1) Bild 1 Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 5: Pos 6: Pos 7: Pos 8: Pos 9: Pos 10: Pos 11: Pos 12: Varmvattenberedare (jär SU300/1) Isolering Isoleringselement/rengöringsöppning Rengöringsöppning Täckplåt rengöringsöppning Vattentank Termoglasyr DUOCLEAN MKT Täckkåpa Isoleringselement/magnesiumanod (endast för SU300/1) Magnesiumanod Dykficka insvetsad för reglering av uppvärmning Värmerör Fotskruvar 6

7 4 Tekniska data 4.1 Mått och anslutningar Bild 2 Mått och anslutningar (mått i mm) - principbeskrivning AW: EZ: VS: RS: Utlopp varmvatten Inlopp cirkulation Framledning beredare Returledning beredare M: Mätställe för givaren till pannans varmvatten-temperaturreglering EK: Inlopp kallvatten EL: Avtappning kallvatten Typ Mängd AW VS RS EK/EL EZ Höjd H 1 Höjd 2 mm pannrum Diameter Vikt 3 SU160/1 160 R1 R1 R1 R1 R¾ SU200/1 200 R1 R1 R1 R1 R¾ SU300/1 290 R1 R1 R1 R1¼ R¾ Tab 2 Mått och anslutningar 1 Inklusive beklädnadsplåt, utan fotskruvar 2 Minsta höjd i uppställningsrummet (pannrummet) för byte av magnesiumanod 3 Utan innehåll, inklusive förpackning 4.2 Säkerhetsgränser FÖRSIKTIG! PRODUKTSKADA genom överskridande av gränsvärden. Håll vidstående gränsvärden av säkerhetstekniska skäl. Temperatur övertryck fabrik Drifts- Provtryck Tillåtna gränsvärden C Bar Bar Hetvatten k.a. 1 Varmvatten Tab 3 Säkerhetsgränser för varmvattenberedare 1 Det fordras alltid en detaljsäkring (säkerhetsventil, membranutvidgningsventil) inbyggd i värmeanläggningen. 2 Drift- och provtryck är övertryck 7

8 5 Transport av varmvattenberedare RISK FÖR SKADA FÖRSIKTIG! genom att bära tungt gods. Lyft och bär inte på godset ensam. RISK FÖR SKADA genom bristande säkerhet vid transport. FÖRSIKTIG! Använd lämpliga transportmedel, som t ex kärra med gafflar eller säckkärra med spännband. Använd ett transportnät för att transportera en ouppackad varmvattenberedare till sin uppställningsplats Transportnät och pannkärra kan beställas hos oss. Transport av varmvattenberedare på pall Pannkärra (bild 3, pos 1) sätts mot ryggen på den förpackade varmvattenberedare (bild 3, pos 2) Säkra varmvattenberedaren med spännband på pannkärran. Transportera varmvattenberedaren till uppställningsplatsen. Ta av folien, kantskydden och täckkåpans skydd (frigolit) Bild 3 Transport av varmvattenberedare på pannkärra 8

9 6 Montering varmvattenberedare 6.1 Uppställning varmvattenberedare Varmvattenberedare har ett stående utförande och ska ställas upp vid pannan med avstånd enligt bild 4. Golvet måste vara jämnt och bäraktigt. MATERIALSKADOR genom frost. FÖRSIKTIG! Uppställningsplatsen ska vara drag- och frostsäker. MATERIALSKADOR genom korrosion FÖRSIKTIG! Använd endast beredaren i slutna system. Använd inte öppna expansionskärl. Bild 4 Minsta avstånd för montage och underhåll Pos 1: Varmvattenberedare Pos 2: Panna Montera fotskruvar För att byta ut magnesiumanoden i dykfickan (vid underhållsarbete) är det nödvändigt att beakta avståndet ovanför beredaren. Se till att minsta höjd på uppställningsplatsen enligt tabell 2, sidan 7 hålls. Lägg frigoliten (bild 5, pos 1) på golvet. Skjut beredaren över kanten på pallen och lägg den på frigoliten, se bild 5. Tag de ställbara fotskruvarna ur golvfrigoliten och skruvarna M10 x 30 (bild 5, pos 2) och skruva fast dem i beredaren. Ställ upp beredaren och sätt den i våg genom att vrida på fotskruvarna. Bild 5 Montera fotskruvar Pos 1: Frigolit Pos 2: Fotskruvar 9

10 6.2 Installera bruksvattenledningar Beakta följande hänvisningar för ansluta rör till varmvattenberedaren. Dessa hänvisningar är viktiga för en störningsfri drift. MATERIALSKADOR FÖRSIKTIG! genom möjlig korrosion i beredarens anslutningar. VARNING! I anslutningarna AW, EZ och EK finns skyddshylsor. Dess emaljerade ytor i anslutningarna skyddar mot korrosion. Låt skyddshylsorna sitta instuckna. HÄLSOFARA Genom smutsigt genomförda montagearbeten kan bruksvattnet förorenas. Montera varmvattenberedaren under hygienska förhållande en den tekniska standarden. Slutligen spola grundligt igenom rörledningarna med bruksvatten. För vatten- och värmeanslutning mellan beredare och panna kan förbindelseanslutningar erhållas som tillbehör, som väsentligt underlättar installationen. Bild 6 Installation enligt DIN 1988 (standard) Pos 1: Varmvattenberedare Pos 2: In- och utluftningsventil Pos 3: Spärrventil med tömningsventil Pos 4: Säkerhetsventil Pos 5: Backventil Pos 6: Spärrventil Pos 7: Cirkulationspump Pos 8: Tryckminskningsventil (vid behov) Pos 9: Testventil Pos 10: Backflödesstopp Pos 11: Manometeranslutningsfläns (föreskrift från 1000 l innehåll) Pos 12: Tappningskran AW: EK: EZ: Utlopp varmvatten Inlopp kallvatten Inlopp cirkulation ANLÄGGNINGSSKADOR genom otäta anslutningar. FÖRSIKTIG! Installera anslutningarna spänningsfritt. Akta så att flexibla slangar inte böjs eller förvrids. 10

11 Installera och utrusta bruksvattenledningar enligt nationella normer och riktlinjer Bygg inte in en muff i tömningsledningen då det kan orsaka igenslamning Säkerhetsventil (sidobyggd) Sätt på hänvisningsskylt med följande beskrivning av säkerhetsventil: Förslut ej utluftningsledning. Under uppvärmning kan, av säkerhetsskäl, vatten spruta ut. Diameter på utluftningsledningen ska motsvara den minsta diametern på säkerhetsventilen (tab 4) Minsta anslutningsmått Nominell vattenrymd l Max uppvärmnings -effekt kw DN Tab 4 Dimension på utluftningsledning enligt DIN 4753 Förbered säkerhetsventilerna för provning då och då genom att prova utluftningen Testa tätheten Täthetstesta alla anslutningar, rengöringsöppningen och magnesiumanoden. Montera alla ledningar och anslutningar spänningsfritt. 11

12 6.3 Montera varmvatten - temperaturgivare Montera en varmvatten-temperaturgivare som mäter och övervakar varmvattnet i beredaren ur levererat beredare-anslutningssats (tillbehör). Mätstället är avsett för detta ändamål (bild 2, sidan 7). För elektrisk installation av varmvatten-temperaturgivare, ta ut underlaget som är bifogat manöverpanelen respektive pannan. Givarpaketet (bild 7, pos 1 till 4) förs in mot dykfickans kontaktyta (bild 7, pos 5).Därmed skjuts plastspiralen, (bild 7, pos 3) som håller ihop givarpaketet, automatiskt tillbaka. Genom utjämningsfjädern (bild 7, pos 4) blir kontakten mellan dykfickan och givarpaketets fläns garanterad och därmed blir en säkrare temperaturöverföring fastställd. Bild 7 Montera varmvatten-temperaturgivare Pos 1: Täckplåt Pos 2: Fyrkrets-temperaturgivare (eller SP30D givare) Pos 3: Plastspiral Pos 4: Utjämningsfjäder Post 5: Dykficka Sätt på en givaresäkring(bild 8, pos 1) på sidan av dykfickan (bild 8, pos 2). För givarledningen till pannan respektive manöverpanelen (Logamatic eller SP30D reglering) för att eventuellt fastställa kraftbelastningen. Ledningen för inte berör heta panndelar. Ta ut den elektriska temperaturgivarens anslutning ur det medlevererade kopplingsschemat. Bild 8 Montering givaresäkring Pos 1: Givaresäkring Pos 2: Dykficka 12

13 7 Idrifttagning och urdriftagning 7.1 Driftsättning av varmvattenberedare Tätheten måste testas innan varmvattenberedaren tas i drift så att inga otäta ställen förekommer under driften. Genomför täthetstestet uteslutande på beredarens bruksvatten. Byggplatsens provtryck av varmvatten får endast ha ett övertryck på 10 bar. Öppna luftningsventilerna (bild 9, pos 1) eller den högst belägna tappningskranen. för att lufta ur beredare. Öppna spärrventilen för inlopp kallvatten EK (bild 9, pos 2), för att fylla på varmvattenberedaren. För att testa uppvärmningen, om pannan, beredare och rören är fyllda med vatten öppna luftningsventilerna (bild 9, pos 1). Täthetstesta alla anslutningar, rörledningar och rengöringsöppning. Bild 9 Installation enligt DIN 1988 (standard) Pos 1: Luftningsventiler Pos 2: Spärrventil för inlopp kallvatten Pos 3: Säkerhetsventilernas avluftningsledning AW: EK: EZ: Utlopp varmvatten Inlopp kallvatten Inlopp cirkulation 13

14 7.2 Anvisningar för drift MATERIALSKADOR När säkerhetsventilen förslut kan varmvattenberedare bli FÖRSIKTIG! störd av otillåtet högt tryck. Upplys användaren att Låt säkerhetsventilen (bild 9, sid 13 på utluftningsledningen stå öppen. - utluftledningens säkerhetsventil (bild 9 sid 13) måste stå öppen - testa säkerhetsventilernas driftsberedskap genom utluftning då och då - låta en auktoriserad VVS-firma kontrollera att pannan har en fungerande säkershetstemperaturbegränsare (STB) Information om betjäning (t ex inställning av varmvattentemperatur) kan hämtas från manöverpanelens bruksanvisning. 7.3 Anvisningar för urdrifttagning FÖRSIKTIG! MATERIALSKADOR Om varmvattenberedaren någon gång måste tas ur drift mer än dag kan korrosion uppträda p g a kvarstående fukt. Torka ur insidan ordentligt (t ex med varmluft) och låt locket vara av. Vid en längre stopp av anläggningen (t ex vid semester) rekommenderar vi: Låt varmvattenberedaren vara i drift Aktivera semesterfunktionen i manöverpanelen (eller sätt den på lägsta varmvattentermperaturen). När varmvattenberedaren en gång måste tas ur drift, beakta vid idriftsättning de land-specifika föreskrifterna för hygien i bruksvattenanläggningar (spola rörledningar). 14

15 8 UNDERHÅLL Varmvattenberedaren bör minst vartannat år testas och rengöras av en VVS-installatör. Informera anläggningens användare om detta. Vid sämre vattenkvaliteter (hårt till mycket hårt vatten) i förbindelse med hög temperaturbelastning rekommenderas kortare intervaller. MATERIALSKADOR genom bristfällig rengöring och underhåll. Genomför rengöring och underhåll minst vartannat år. Åtgärda fel med en gång för att undvika skador! 8.1 Förbereda varmvattenberedaren för rengöring Stäng av strömmen till värmeanläggningen. Töm varmvattenberedaren. Stäng spärrventilen för inlopp kallvatten EK och öppna tappningskranen EL. För utluftning öppna det högst belägna tappningstället. Ta av beklädnadsplåten och isoleringen (endast SU/1) (bild 1, sidan 6) från beredaren. Lossa skruvarna på rensluckan (bild 10, pos 6) Ta bort luckan och isolerdelarna (bild 10, pos 5) Lossa sexkantskruvarna (bild 10, pos 4), ta av täckplåten (bild 10, pos 3) och tätningen (bild 10, pos 2) Bild 10 Demontera rengöringsöppning Pos 1: Rengöringsöppning Pos 2: Tätning till lock Pos 2: Täckplåt Pos 3: Sexkantskruv Pos 4: Isolering Pos 5: Renslucka med skruvar 15

16 8.2 Rengöring av varmvattenberedare Undersök beredarens insida för kalkavlagringar. ANLÄGGNINGSSKADOR genom skadad ytbeläggning. Använd inte hård, skarpa föremål vid rengöring av beredarens insida. Om det finns kalkavlagringar i beredarens gör följande: Spruta insidan av beredaren (bild 11) med en skarp stråle kallvatten (ca 4 5 bars övertryck) Rengöringseffekten kan höjas om man hettar upp den tömda beredaren innan man sprutar. Genom termochockeffekten lossnar kalkavlagringarna bättre från rören och dykfickan. Med en vatten-/ dammsugare med plastsugrör kan man avlägsna nerfallna bitar. Bild 11 Spruta rent i varmvattenberedare Om beredaren har extremt mycket avlagringar kan dessa tas bort med en kemisk rengöring (t ex med kalklösande medel CitroPlus från firma Sanit). Vi rekommenderar att låta en VVS-firma genomföra en sådan rengöring. 16

17 8.3 Testa magnesiumanod Magnesiumanoden är en s k förbrukningsanod, som förbrukas genom drift i varmvattenberedaren. Enligt DIN 4753 är ett avstånd på högst två år för en visuell test och kontroll av magnesiumanoden. Ta av täckplåten och isoleringen (endast SU300/1) om det inte redan är gjort. Lossa sexkantmuttern (bild 12, pos 1) med en skiftnyckel SW 32. Dra ut magnesiumanoden (bild 12, pos 2) Testa magnesiumanoden nedbrytning. Dra ur magnesiumanoden, när diametern är redu cerad ca mm. Smutsa inte ner magnesiumstaven med olja eller fett vid beröring. Iaktta renlighet. När magnesiumanoden åter är färdig för insättning, täta med ett lämpligt tätningsmedel (t ex Hanf eller PTFE-band) vid inmontering. Bild 12 Utbyte av magnesiumanod Pos 1: Sexkant Pos 2: Magnesiumanod Sätt tillbaka magnesiumanoden i sin hållare. 8.4 Byta ut magnesiumanod När magnesiumanoden är förbrukad monteras en ny som visas i bild

18 8.5 Ta varmvattenberedaren i drift efter rengöring ANLÄGGNINGSSKADOR genom bristfällig tätning. Vi rekommenderar, att använda en ny tätning för rensluckan (bild 13, pos 2) efter rengöring för att undvika otäta ställen på beredaren. Sätta tillbaka täckplåt (bild 13, pos 3) med tätning (bild 13, pos 2). Skruva i för hand sexkantskruvarna (bild 13, pos 4). Skruva fast sexkantskruvarna (bild 13, pos 4) med en skiftnyckel NM. Fyll på anläggningen för idrifttagning. Täthetstesta alla anslutningar och rengöringsöppningen. Lägg tillbaka isoleringen (bild 13, pos 5) och montera rengöringsluckan (bild 13, pos 6). Sätt tillbaka isoleringen (endast SU300/1) och beklädnadsplåten (bild 1, sidan 6) på varmvattenberedaren. Bild 13 Montera rengöringsluckan Pos 1: Rengöringsöppning Pos 2: Tätning Pos 3: Täckplåt Pos 4: Sexkantskruvar Pos 5: Isolering Pos 6: Täcklucka med skruvar 18

19 VVS-installatör Buderus Milton Sverige AB, SE Helsingborg 19

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Svenska. Sidan 155

Innehåll. Innehåll. Svenska. Sidan 155 Innehåll Innehåll Innehåll... 155 1 Inledning... 156 1.1 Förord... 156 1.2 Kontakt... 156 2 Säkerhetsanvisningar... 157 2.1 Signalord och deras betydelse... 157 2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 158

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning

WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning Technik zum Wohlfühlen Volym Sida 1 Allmänt 2 1.1 Beskrivning av aggregatet 2 1.2 Arbetssätt 2 1.3 Korrekt drift 2 1.4 Ej korrekt drift 2 1.5 Bestämmelser

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Skall medföras i fordonet!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Skall medföras i fordonet! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Skall medföras i fordonet! Boiler B 10 / B 14 Gasoldriven vattenvärmare (Special modell B 10 EL, B 14 EL med extra elvärmare 230 V, 850 W) Monteringsexempel 1 Truma-Varmvattenberedare

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

Multifunktionstank Servicehandbok

Multifunktionstank Servicehandbok Multifunktionstank Servicehandbok V1.2 Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 08-522 168 50.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer