Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0"

Transkript

1 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tfn Fax :

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM... 5 PN RÖRLEDNINGAR M M... 5 PJB VÄRMEVÄXLARE... 6 PKB PUMPAR... 6 PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM... 6 PSB AVSTÄNGNINGSVENTILER... 6 PSD.11 MANUELLA STYRVENTILER I VÄTSKESYSTEM... 6 PVB.2 BLANDARE... 7 PVB.21 DUSCHBLANDARE OCH DUSCHANORDNINGAR... 7 PU SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR... 7 RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER... 8 UB GIVARE... 9 UGB.3 MÄTARE FÖR TEMPERATUR, RÖRMONTERADE... 9 UGC MÄTARE FÖR TRYCK... 9 UGE MÄTARE FÖR FLÖDE... 9

3 3(9).dat Dessa tekniska anvisningar gäller som komplement till 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM. Dessa anvisningar utgör ett stöd i projekteringen. Anvisningarna baseras på AMA VVS & Kyl 09 samt RA VVS & Kyl 09. Anvisningar som är införda i detta dokument utgör krav utöver anvisningarna i AMA. Rubriker som saknar kommentarer innebär att AMA gäller som helhet. Där rubriker saknas finns kommentarer införda högre i hearkin. För avsteg i anvisningar fodras att ändringen blir protokollförd i projekteringsmöte samt godkänd av teknikansvarig på Landstingsservice. Redundans för vattenförsörjning till byggnad för sjukvårdsrelaterad verksamhet förordas. Redundans inom respektive byggnad skall ocså beaktas beroende på betjänade verksamheter. Tappvarmvattentemperaturer utförs enligt Branschregler - Säker vatteninstallation 2011:1. Avvikelser från denna kan förekomma i denna anvisning. Uppgifter i denna handling gäller då före branschreglerna. Vid nyinstallation övervägs om utrustning för uv-rening av tappvatten skall installeras. Bestäms i samråd med Landstingsservice teknikansvarig vvs. Dimensionerande temperaturer Utgående varmvattentemperatur (börvärde): Min. +60 gr C. Dim. varmvattentemperatur efter, från undercentral, närmaste tappställe: +60 gr C. För tappställen i teknikutrymme typ undercentral, fläktrum och dyl kan högre temperaturer tillåtas. Dimensionerande temperatur i vvc-ledning: Min. +55 gr C. För tappställen med särskild risk för brännskador, se Säker vatteninstallation 2011:1.

4 4(9).dat Åtgärder mot legionella - Installation där större risk föreligger att kallvattnet värms upp, och varmvatten kyls ned, undvikes. - Korta fördelningsledningar till respektive tappställe skall eftersträvas. Exempelvis undvikes gemensama fördelare med långa fördelningsledningar. - Avstick från huvudledningar skall ej vara längre än 10 meter. - Om möjligt, undvikes system med många förgreningar på vvc-ledning. - Sträckor med oisolerade tappvattenledningar ovan undertak skall ej installeras. PEX-rör med oisolerat skyddsrör typ rör-i-rör och prisolrör betraktas här som oisolerat. - Ej nyttjad ledning rives fram till närmast vattenförande ledning. Generellt skall proppade avstick ej förekomma, varpå även del av samlingsledning då byts ut. Om detta medför betydlig påverkan avseende driftavbrott, ekonomi etc överväges proppning av ledning. Ledning proppas då så nära vattenförande ledning som möjligt. Max.längd 1,5 ggr anslutande rörets diameter. Proppade ledningar skall vara överisolerade - Wc-stolar skall inkopplas på kallvattenledning vid/som betjänar tvättställ alt. dusch. Avdelningar som vårdar patienter med nedsatt immunförsvar skall prioriteras ur legionellasynpunkt. Utförs enligt följande: - Vvc-system dimensioneras för högre vvc-temperatur inom avdelningen. Närmare 60ºC. - Kallvattensystemet utformas så att temperaturer över 17ºC ej erhålles. Exempelvis med automatisk tappning vid huvudlednings ände. - Än kortare anslutningsledningar eftersträvas. - Temperaturmätning av avdelningens vvc-temperatur och kallvattentemperatur för avläsning och larm i driftcentralens huvuddator. I samtliga projekt skall följande åtgärder utföras under byggnationsperioden och fram till överlämnande till driftavdelningen: - Regelbunden spolning av samtliga trycksatta kall- och varmvattentappställen. Utförs en gång i veckan med spolning av kallvatten i 2 minuter och spolning av varmvatten i 2 minuter. Dokumenteras som egenkontroll. - Information till driftavdelningens Arbetsledare vvs/arbetsledare Länet om arbeten som skulle kunna påverka ledningssystemet utanför projektområdet. - Spolning av hela kall- och varmvattensystemet som berörts av ny- eller ombyggnation. Utförs innan anläggning tas i drift.

5 5(9).dat - Teknikfackansvarig VVS kontaktas angående behov av legionellaprovtagning efter ny- eller ombyggnation. Kallvattensystem Tappkallvatten skall betraktas som livsmedel. Vid ingrepp på tappvattenledningar skall hygienaspekter beaktas. Exempelvis skall händer, verktyg etc som direkt eller indirekt kan komma i kontakt med dricksvatten vara erforderligt rengjorda. Verksamhetens krav avgör vilka vattenkvaliteèr som erfordras, exempelvis renvatten/osmosvatten, hårdhetsgrader etc. Spol - och diskdesinfektorer, autoklaver samt befuktare skall matas med mjukgjort vatten om inte annat framkommer. Renvatten/osmosvatten skall utföras som ringsystem. Varmvattensystem Fjärrvärmecentralen skall utformas enligt fjärrvärmeleverantörens anvisningar. Om inget annat framkommer utförs denna enligt Fjärrvärmecentralen Utförande och installation - Tekniska bestämmelser F:101 som utges av Svensk Fjärrvärme. För möjlighet till hetvattenspolning av system sommartid, skall vid byggnader som innefattar avdelningar med infektionskänsliga patienter, avstick med avstängningsventiler installeras på varmvattensida för möjlighet att via portabel elpanna kunna temperaturhöja varmvattnet. PMB.21 Filter för rening av flytande medium Förbindelseledning till kommunal vattenledning och huvudledning för byggnad förses med sil. PN RÖRLEDNINGAR M M Till tappenheter inom rum förordas synlig rördragning. Rördragning i vägg utföres där hygieniska skäl föreligger. Synliga ledningar skall utföras av styva rör. Förkromade rör bör ej förekomma av miljöskäl. Ledningsdimension till wc, DN15.

6 6(9).dat PJB VÄRMEVÄXLARE Genomströmningsberedare väljs i första hand för att minimera legionella tillväxt. Ackumulatortankar bör undvikas. Vid fjärrvärmeuppvärmning skall uppvärmning av tappvatten utföras med tvåstegskoppling, enligt Tekniska bestämmelser F:101. På tillopp- och returledning på primär- och sekundärsida av växlare installeras, mellan växlare och avstängningsventil, en avsättning DN 25 med avstängningsventil. Detta för möjlighet till renspolning av växlare. PKB PUMPAR För våta pumpar gäller eneriklass A som min. krav. Cirkulationspumpar skall vara försedda med frekvensomformare eller dyl för möjlighet till tryckreglering. Större pumpar utförs med lös frekvensomformare. PS PSB VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM Vid placering av ventiler beaktas manövreringsmöjlighet AVSTÄNGNINGSVENTILER Ledningar för tappvatten utförs med avstängningar vid avgreningar i våningsplan samt vid in- och utgångar i kulvertar. Vid ringmatning för exempelvis ett våningsplan installeras avstängningsventiler på ytterligare 1-3 punkter för möjlighet till avstängning av delar av respektive system. Bestäms närmare enligt överenskommelse med Landstingsservice. Ytterligare avstängningar övervägs med hänsyn till lokalernas karaktär. Kopplingsledningar utförs med föravstängningar vid inkoppling till platsutrustning. Avstängningsventiler skall vara av typ kulventiler för rör tom DN 50, vridspjällsventiler för DN 65 och större. Växel som manöverdon väljs till vridspjällsventiler större eller lika med DN 125. Vridspjällsventiler monteras med axel i horisontellt läge. PSD.11 Manuella styrventiler i vätskesystem Injusteringsventiler med mättutag förordas på samtliga injusteringsventiler. Mättuttag skall finnas på ventiler som betjänar större specifika områden, exempelvis ett plan, en avdelning eller dyl.

7 7(9).dat PVB.2 Blandare Ettgreppsblandare väljs. Blandare skall förses med föravstängningsventiler. Blandare skall vara utförd med spärr mot för hög temperatur, till exempel mekanisk-reglering av blandningsförhållandet. Samtliga blandare förses med luftblandande strålsamlare. Där blandare finns i legionellautförande, förordas dessa. PVB.21 Duschblandare och duschanordningar Duschblandare skall vara utförd med spärr mot för hög temperatur, t ex mekanisk reglering av blandningsförhållandet. Ettgreppsblandare installeras i allmänna utrymmen och personalutrymmen. Termostatblandare installeras i de utrymmen som kan nyttjas av patienter. Duschslangar skall vara utförda svarta i antilegionella utförande. Packningar i antilegionella utförande, ej fiberpackningar. Slanglängd max 1,5m. Duschsilar skall väljas bland typer utförda för minimering av "dimma" för att minska risken för legionella spridning. Kombinerad hand- och huvuddusch utförs med handdusch försedd med höjoch sänkbart fäste på väggstång ca mm. Handduschen skall kunna tas loss från väggstångsfästet och användes fritt med handen. Duschar skall ha tömningsfunktion där duschslangen töms på vatten efter användning. PU SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR Se Tekniska anviningar 53.B Avloppsvattensystem

8 8(9).dat RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER Varmvatten- och vvc-ledningar skall ej samisoleras. Kallvattenledningar isoleras i min. Serie 1. Varmvatten- och vvc-ledningar isoleras i min Serie 2. I sekundära utrymmen såsom ovan fasta undertak, rörkulvertar, schakt, slitsar o dyl utföres ingen ytbeklädnad. Isolering skall där vara utförd med aluminiumfoliebeklädnad eller dyl. Synliga, isolerade rörledningar utförs med lämplig ytbeklädnad. Där rörledningar utsätts för mekanisk påverkan (t ex trånga och arbetskrävande undercentraler) överväges ytbeklädnad av knottrig aluminiumplåt på ledningar under 2m över golv. Vid transportvägar, entreer med påkörningsrisk för städmaskiner, truckar etc utföres ytbeklädnad av plan aluminiumplåt

9 9(9).dat UB GIVARE Givare i rörledning skall monteras med dykrör av koppar eller rostfritt stål, anpassat till rörledningsmaterial och isoleringens tjocklek. UGB.3 Mätare för temperatur, rörmonterade Termometer rak modell och med dykrör, ½ G, anpassad för ledningsmaterial och isoleringstjocklek. I undercentral placeras termometrar så att följande temperatur kan utläsas: - Tillopp och returtemperatur på primärsida av fjärrvärmeväxlare. - Inkommande kallvattentemperatur. - Utgående varmvattentemperatur. - Vvc-temperatur. På respektive plan eller avdelning, förslagsvis i anslutning till injusteringsventil för vvc-ledning, installeras en termometer. Termometern skall vara av rund visarmodell och kunna avläsas relativt enkelt. UGC MÄTARE FÖR TRYCK På primärsida av värmeväxlare installeras mätare för analog tryckfallsmätning separat över växlare samt separat över sil/filter. På sekundärsida av värmeväxlare installeras mätare för analog tryckfallsmätning separat över växlare, separat över pump samt separat över sil/filter. Avstängningsventiler för mätare skall endast vara öppna vid mätning. UGE MÄTARE FÖR FLÖDE Separata vattenmätare installeras för varje byggnad med följande: - Tappkallvatten. (råvatten). - Tappkallvatten avhärdat, som ej nyttjas till varmvatten.kallvatten - Tappkallvatten innan värmeväxlare eller dyl som nyttjas till tappvarmvatten. - Tappkallvatten som nyttjas för reservkyla Mätning av renvatten, via osmosanläggning utförs systemvis. Mätare skall vara utförda för fjärravläsning och vara försedda med anslutning för kommunikationsbus. Induktiva mätare väljs i första hand.

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? 1 BOVERKET 7147 585 0 UTGIVNINGSMÅNAD: Januari 2000 UPPLAGA: 1:1 ANTAL: 15 000 ex. TRYCK: Ljungbergs Tryckeri AB OMSLAG: Kjell Warnquist LAYOUT & ILLUSTRATIONER:

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Multifunktionstank Servicehandbok

Multifunktionstank Servicehandbok Multifunktionstank Servicehandbok V1.2 Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 08-522 168 50.

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Montering och drift LPS2000E/Ex

Montering och drift LPS2000E/Ex Montering och drift LPS000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Jan 0 Höganäs LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS1000EIV

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS1000EIV Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS1000EIV LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341.

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. 1(13) Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(13) Komponentförteckning- typ 2000/06.

Läs mer

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3 LESOL solvärme Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se Katalog nr 3 1 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 FJÄRRVÄRMECENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP I KOMBINATION ANNA BOSS ISBN 978-91-7381-092-0 2012 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I samband

Läs mer

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer