Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08"

Transkript

1 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen Hinton, ersättare Petra Modée, ersättare Sammy Almedal, VD, ledamot Roland Norberg, personalrepresentant, ledamot Miguel Ganzo, personalrepresentant, ersättare Björn Andersson, personalrepresentant, ersättare KarinMalin Ekström, sekreterare Demokratiuppdraget Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Robin Harms Oredsson från Betahaus deltog via Skype. Styrelsen föreslår stämman 2014 att fatta ett första beslut om stadgeändringar för att sedan kunna bekräfta med ett andra beslut när resurser finns i budget för implementering. Förslaget är att så mycket som möjligt av reglerna beskrivs i reglementet och det beslutet tas av stämman samtidigt med det andra bekräftande beslutet om stadgarna. Ett utkast till skrivning för reglementet kommer att presenteras stämman redan i år för att kunna processas. Inloggningsfunktionen är i princip klar. Representantfunktionen utvecklas vidare. Finns det intresse hos någon att hjälpa till ideellt med teknisk utveckling samt testning och utbildning är det välkommet och kan kanske göra att tidsplanen med ett andra stadgebeslut på stämman 2015 håller. Även för arbetet med att anpassa VoteIt till en användning av Kvalitetsmetoden vädjas till ideella krafter. Betahaus föreslår en annan modell för representantdelen är det ursprungliga förslaget eftersom systemet med villkorade representanter är att det kan öppna upp för missbruk av rösthemligheten. Alltså att någon skulle ge bort rösten bara för att kunna se vad den andra röstar på och sedan ta tillbaka rösten. Liquid democray innebär att efter att medlemmen gett bort sin röst, kan den ges vidare. Det går hela tiden att se var den är, och det går att ta tillbaka den. Tidsuppskattningen för den varianten av representantsystem är ca 40 h, vilket skulle innebära att vi ganska snart kan börja testa. Det innebär en betydligt lägre kostnad än den styrelsen fick presenterat för sig i januari. Synpunkt framfördes att problemet med liquid democracy är att det kan skapa maktkoncentrationer. Synpunkt framfördes att tanken är att maktkoncentrationerna blir synliga och därmed möjliga att åtgärda. Exakt vilka effekter det kommer att få vet vi inte förrän en prototyp av systemet är klart att testas. Synpunkt framfördes att vi bör ha kvar möjligheten att vidareutveckla systemet med villkorade representanter längre fram. 1

2 - att fastställa styrelsens proposition till stämman enligt underlag efter en justering att stryka uppgiften om kostnaden för den tekniska utvecklingen Styrelsen yttranden till inkomna motioner Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. Styrelsen lämnar yttranden till samtliga motioner inför stämman, med förslag till beslut. I år har tolv motioner inkommit. Motion 3, 7, 8 och 10 har hanterats i styrelsemappen. Yttrandet på motion 5 har blivit något justerat. - att fastställa styrelsens yttrande och förslag till beslut för motionerna 3,5,7,8 och 10 En ledamot reserverade sig mot styrelsens yttrande till motion 10. JAK Strategi Frågan om JAKs strategi är anhängiggjord av styrelseledamot Stephen Hinton. Diskussionen handlar om att JAK har flera stora projekt på gång samtidigt och att det finns en oro att vi inte mäktar med. JAK är i grunden en ekonomisk förening som har medlemsnytta som ett av sina grundläggande syften. Att vara bank kräver mycket av hela organisationen, både i avseendet vilken framtoning vi har och vilka tjänster vi kan erbjuda. Ärendet återkommer på styrelsens möte i juni. VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Årsredovisningen är nu klar. Som tidigare nämnts har det i år varit mer problematiskt än tidigare, mycket relaterat till det nya regelverks som infördes vid årsskiftet (ett antal nya redovisningar i årsredovisningen). Processen har också uppenbarat att om vi skriver om hur medlemsavgifter och medlemsinsatser bokas kan vi frigöra mycket tid för IT (som idag rättar dessa) men även för stab/ekonomi. Det är också viktiga rättelser för att komma rätt in i vårt nya ekonomisystem. Det med projekten penningtvätt och PEP, kortansökan, ny och förutvarande rapportering till FI, årsredovisningen, det nya ekonomisystemet, kortpdf-modul, nya låneprodukter (40 år amortering, halverat efterspar, lösa ut efterspar och periodvis amorteringsfrihet), eventuella ändringar i blanco och blancoexponering, blancokrediter till företag samt förändringar i filstruktur till- och från Nordea är både IT och Stab/ekonomi fullbelagda resursmässigt året ut. Situationen på bankavdelningen relaterad till kortinförande och tidigare nämnda förändringar från Nordea bl.a. införandet av CorporateNetbank är också ansträngd. I dagsläget finns inte utrymme över för något annat än ovan nämnda projekt. Införande och planering av en anonym whistleblower-funktion enl. GL44 för medarbetarna gällande missförhållanden och regelbrott pågår för fullt. Rapporteringen sker till vår Regel & Riskfunktion för vidare behandling, rapportering och åtgärder. Rutinen för detta kommer att gås igenom vid en onsdagsinfo vid införandet/öppnandet av möjligheten, därefter en gång om året eller vid nyanställning. Kortet Kortportalen lanserades 13/2. Syftet är att besvara så många frågor som möjligt om vårt JAKort. Där finns också en intresseanmälan för att få reda på när det är möjligt i vår internetbank att börja 2

3 teckna sig för kort och i skrivande stund har 100+ anmälningar kommit in. De som lämnat intresseanmälan kommer att vara med i den första omgången tillsammans med personalen då anmälan öppnas i internetbanken den 17/3. Detta för att vi ska få chans att trimma våra processer och se att allt fungerar. När vi sett det, kommer vi att börja informera från 16/4 om att det nu går att teckna sig för kort och dessa levereras då runt den 24/4, dvs någon dag innan stämman. Övrigt Från gång till annan kommer förfrågningar från banker (av alla typer) utanför Sverige om att placera/låna i/till det egna kapitalet och/eller ren inlåning på den frågande banken. Vi har tidigare sagt nej men inte grundligt utrett alla risker och konsekvenser. Det är nu gjort. Förenat med ett sådant förfarande finns ett antal risker främst motpart, likviditet och valutarisk. D.v.s. den typ av risker som vi redovisar till FI och som påverkar vår kapital- och likviditetstäckning. Utöver dessa finns andra faktorer som påverkar om vi skulle vilja göra sådana investeringar, till exempel ideologiska ställningstaganden, rättviseaspekter mm. Till det kommer även frågan om ersättning för de alternativintäkter vi förlorar på att t.ex. inte låna ut till våra medlemmar men också det ansvar och engagemang investeringar av den typen för med sig. För exempel på senaste förfrågan från en icke ännu startad kooperativ bank i Belgien kallad NewBank. Vi har ett likviditetssamarbete med Ekobanken som vi avser fortsätta, i övrigt fortsätter vi tacka nej till den här typen av förfrågningar. Pensionssparande i JAK (främst IPS) är en fråga som kommer upp då och då, nu senast i en motion till stämman. Rent tekniskt klarar vi internt av att hantera ett sådant och för att kunna svara på vilka externa krav vi skulle behöva uppfylla och komma i kontakt med har vi bett vår internrevisor att utreda vilka externa regelverk och kostnader en pensionslösning/ips kan medföra. OBS! I veckan (v 8) har debatt om att ta bort de årliga avdragen (upp till kr) för pensionssparande/ips förts. Det skulle betyda att vissa av de förmånliga effekterna med ett sådant sparande kan komma att försvinna och tas med i beräkningen på om och när vi planerar att eventuellt införa ett sådant. Bankverksamheten 20 feb feb 2013 Ansökningar totalt st 264 st Snitt per vecka st 33 st Utlåning ,3 milj kr 22,5 milj kr Total utlåning 845 milj kr 884 milj kr Idé- och medlemsstöd Planeringen av stämmans praktiska genomförande är i gång. Vi kommer att hålla till i samma lokaler som 2013, dvs ABF-huset i Stockholm. Upplägget är det samma som varit i många år; först möte i plenum. Sedan ajourneras stämman på eftermiddagen för arbete i utskott; i år 6 st, varav ett kommer att ägnas åt Årsredovisningen. Under söndagen är det återigen möte i plenum med planerat avslut kl 15. I GG nr 2 kommer stämmohandlingarna. Redan nu finns information på webben. För de flesta medlemmar dras medlemsavgiften automatiskt från baskontot i slutet av mars. Det finns dock två grupper som blir aviserade per post: 1. Juridiska personer, som behöver ett underlag till bokföringen 2. Medlemmar som har valt att få en avi på posten 3

4 IT-verksamheten IT arbetar med följande just nu: Årskörningars- och årsredovisningsarbetet håller på att avslutas för i år. Utveckling gällande JAKort: o Ansökan på Internetbanken o Handläggning av kortkrediter i banksystemet o Ta emot redovisningsunderlag från Cerdo, Ta fram ett system för nya rapporter till myndigheterna, Dokumentera befintliga processer, Utveckling av system för att administrera övervakningen och rapporteringen av misstänkta penningtvätt transaktioner, avslutas inom en månad. Förbättra användargränssnittet i banksystemet. Utöver detta är det den dagliga driften, support och beredskap. Kommunikationsstrategin JAK Medlemsbanks kommunikationsstrategi togs fram och fastställdes för första gången 2008 efter ett uppdrag från föreningsstämman Strategin ingår i styrelsens löpande arbete med strategier och mål. Nuvarande strategi fastställdes Kommunikationsstrategin presenterades på styrelsens möte i januari. Strategin har nu omarbetats efter styrelsens synpunkter. Delen om grafisk profilering samt marknadsplaner har lyfts ut och ett kapitel om Grus & Guld har tagits fram. Syfte, mål och vision har fått tydligare formuleringar och på flera ställen har beskrivande delar tagits bort. Strategin kommer att ses över igen under året och då i relation till Medlemsstrategin samt Föreningsstrategin. Synpunkt framfördes att om strategin ska ha en del om image och profil i inledningen bör det på något sätt återkomma i dokumentet. Som det står nu är det beskrivande och tillför ingenting. Synpunkt framfördes att det är tveksamt om vi ska använda begrepp som varumärke i vår kommunikation. Vilka begrepp vi använder är viktiga för hur vi uppfattas. Synpunkt framfördes att JAKs övergripande mål och syfte bör tydliggöras. Inledningen i kapitel 2 skulle alltså behöva förtydligas. Där bör framgå att JAKs syfte är att främja jämlika ekonomiska samarbeten. Synpunkt framfördes att det i kapitel 2 tydligare bör framgå att visionen är JAK Medlemsbanks. Den kan flyttas upp. Synpunkterna tas med i kommande arbete med strategin. - att fastställa Kommunikationsstrategin enligt underlag Blancoexponering Styrelsen har under det senaste året vid flera tillfällen diskuterat hur vi kan öka utlåningen till våra medlemmar. Ett sätt är att på olika sätt öka blancokrediterna, d v s krediterna utan säkerhet. Blancokrediterna är populära hos oss och har en relativt enkel handläggning då det enbart är betalningsförmågan som bedöms. Vi slipper all administration kring säkerheterna. Dock är kreditrisken högre. Betalningsförmågan för låntagarna med blancokrediter är ungefär lika bra som för andra lån. Risken för blancolånen beräknas genom att vi tar varje enskild blancokredit och drar av det bundna sparandet. Den totala blancoutlåningen är f.n. 68 milj kr och drar vi av det bundna 4

5 sparandet för varje lån blir exponeringen 49 milj kr. Maxbeloppet som är satt av styrelsen är 55 milj kr. Förslaget till beslut innebär att ändringar måste göras i styrelsens kreditinstruktion. Ändringen i kreditinstruktionen kommer upp på kommande möte för definitivt beslut. Synpunkt framfördes att vi inte bör höja maxgränsen för blancolån per medlem eftersom det skulle innebära att ett hushåll med två vuxna medlemmar då kommer att kunna ta blancolån på totalt kr. Synpunkt framfördes att bara för att vi har en övre gräns på per medlem måste inte alla bli beviljade det. Synpunkt framfördes att det finns en möjlighet att koppla blancolånen till de som har bostadslån. Synpunkt framfördes att vi tar större risker när vi lånar ut pengar till juridiska personer av olika slag. Vi har god koll på våra låntagare. Det är också på det här området vi är konkurrenskraftiga. Synpunkt framfördes att tanken om topplånsblanco är intressant. Det skulle kunna vara en möjlighet att ytterligare öka vår blancoexponering längre fram. Förslag ställdes att blancolånen till medlem ska behållas till Det ställdes mot förslaget att höja till Styrelsen röstade med handuppräckning. 4 ledamöter röstade för kr, 7 ledamöter röstade för en ökning till kr. - att öka blancolånen till kr per medlem - att förlänga amorteringstiden för blancolån till 10 år - att uppdra åt VD att återkomma med förslag som innebär att öppna upp möjligheten för företag och organisationer att kunna få blancolån. Det ska kompletteras med att det ska vara ett visst ändamål samt en högre lånekostnad. - att den totala blancoexponeringen höjs till kr Water Circle VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Frågan om olika typer av försäkringssamarbete har varit uppe i styrelsen till och från under åren. Tidigare har kontakt kring livförsäkringar tagits med Änke- och pupillfonden. Kontakter som just nu är vilande då de både skulle betyda en viss ansträngning på administrationen (certifieringsprocess för försäkringsförmedling samt nytt regelverk) och en viss osäkerhet om fondens medel förvaltas tillräckligt etiskt. Dock ska här sägas att skyddet för medlemmen skulle kunna visa sig inte bara vara viktigt (med tanke på låneskydd för bank, individ och familj) utan även ekonomiskt fördelaktigt (då erlagda kostnader och återbäringåterfås vid försäkringens slut). Den andra stora delen av försäkringsmarknaden är så kallade sakförsäkringar, alltså försäkringar som täcker, hus, hem, bil, båt etcetera. En dialog är inledd med sakförsäkringsbolaget Watercircles om möjligt upplägg. Watercircles är både miljöcertifierade i hela sin verksamhet och kan på vissa av sina sakprodukter även sätta Naturskyddsföreingens sigill Bra miljöval (innebär bl.a. årliga revisioner, platsbesök, uppföljning). Vidare kan de också helt stå för försäljning, administration och kontakt med försäkringstagande medlem, utan inblandning från JAKs administration. Det kan betyda utformning av hemsida, telefonnummer, flyers, kontakter etc. Detta naturligtvis framarbetat tillsammans med oss (utseende, budskap, utbildning i JAK-kunskap för skadereglerare mm). De arbetar även med en rekommendationsprincip som genererar en viss rabatt på försäkringspremien där vi kan ta del av underlaget för ev. egen kontakt (dvs om en medlem rekommenderat en icke medlem). Samt att representanter från JAK deltar i styr-råd och skaderegleringsråd. 5

6 Kontakter och diskussioner har förts med Folksam och visst intresse finns förutsatt att JAK Medlemsbank gör allt konkret arbete och säljer/förmedlar Folksamförsäkringar. Det skulle innebära en stor belastning och påfrestning på administrationen men också extra kostnader samt att nya regelverk och redovisning gällande vår verksamhet skulle träda i kraft. När det gäller Länsförsäkringar har de visserligen visat visst intresse men sedan inte återkommit. Bedömningen är att erbjudandet från Water Circle är det mest fördelaktiga för oss att gå vidare med. Nästa steg är att förhandla med Water Circle om avtalet, kostnader, ansvarfördelning och upplägg. - att uppdra åt VD att gå vidare med samarbetet med Water Circle och återkomma med konkret förslag på avtal och upplägg Ansvarig utlåning Stämman 2010 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda vad det skulle innebära, praktiskt och resursmässigt, att ställa etiska krav på juridiska personer, samt att ta fram förslag till andra lösningar för att stärka vår etiska profil. Styrelsen konstaterade tidigt i sina diskussioner att grundläggande krav i form av negativa kriterier som utgår från vår etik som den uttrycks i reglementet, skulle vara värdefullt att slå fast. Kriterierna bör ha sådan karaktär att de inte diskvalificerar nuvarande kredittagare, men samtidigt tydliggör ett slags lägsta nivå och sätter ramen för vilka som kan komma i fråga för krediter i JAK. Samtidigt konstateras också att formulering av kraven kräver en del eftertanke och diskussion för att de ska vara funktionella. Förslaget till formulering lyder: För att juridiska personer, det vill säga företag och andra organisationer, ska ges möjlighet att använda JAK Medlemsbanks tjänster ska verksamheten respektera våra grundläggande värderingar och riktlinjer. JAK Medlemsbank samarbetar endast med verksamheter som exkluderar kriminalitet, oseriösa affärsmetoder, odemokratiska värderingar eller brott mot de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition. För att inte försvåra handläggningen av lån föreslås att de etiska grundkraven inte ska innebära ändamålsprövning. Tanken är istället att om vi blir uppmärksammade på organisationer som inte uppfyller de etiska grundkraven ska vi reagera. Det bör tydligt framgå i de styrande dokument som berörs. Synpunkt framfördes att det viktiga med det här är att vi måste bli tydliga i vår kommunikation kring vilka vi samarbetar med och varför. Det kommer att bli möjligt när vi får ett beslut. Ärendet återkommer. - att ge VD i uppdrag att utifrån styrelsekommitténs förslag till etiska grundkrav se över styrande dokument och återkomma med förslag på ändringar Anhängiggöranden till kommande styrelsemöten Miguel Ganzo anhängiggjorde frågan om gratis kort till förtroendevalda. Cicci Andersson anhängiggjorde frågan om det skulle vara möjligt för JAK att administrera lokala fonder för förnyelsebar energi. 6

7 Brev till styrelsen Inga brev hade inkommit. Övriga frågor Styrelsens interna enkät läggs ut i mappen på First Class och ifylls under veckan. En liten intresseanmälan har av fackklubben gjorts bland personalen angående vilket intresse som finns för sparfria lån och det skulle kunna innebära en nyutlåning på 7 miljoner kr. Nuria har haft vidare kontakt med forskaren som vill studera JAK utifrån komplexitetsteori. Hon undrar nu om vi vill gå vidare. Nuria svarar forskaren positivt och tid avsätts på styrelsens möte i april för mer information. 7

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer