RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42"

Transkript

1 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt. Motioner till Årsmötet skall inkomma till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Dagordning kommer att finnas i lokalen och på hemsidan minst två veckor före årsmötet. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, budget, verksamhetsplan, motioner och valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga i föreningens lokaler under minst två veckor före årsmötet. Med vänlig Hälsning: Styrelsen för 2010 Välkomna!

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse Ekonomisk Berättelse Balansräkning Resultaträkning Budgetuppföljning Budget Revisionsberättelse Propositioner Motioner Verksamhetsplan Stadgar RFSL Jönköping Valberedningens förslag Anteckningar... 28

3 3 Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 4. Val av årsmötespresidium a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Val av protokolljusterare d. Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Propositioner 11. Motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. 13. Val: a. Styrelse i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen ii. Ordförande iii. Kassör iv. Övriga ordinarie ledamöter** v. Ersättare b. Kongressombud c. Valberedning d. Revisorer e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 15. Mötets avslutande. ** vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

4 4 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för RFSL Jönköping lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för verksamheten under kalenderåret I denna finns bokslut, revisionsberättelse samt statistiska uppgifter. Allmän information om RFSL Jönköping 2010 Namn: RFSL Jönköping Postadress: Box JÖNKÖPING Besöksadress: Norra Strandgatan 42, Jönköping Telefon - expedition: Expeditionstid: Telefonsvarare finns inkopplad om inte annat anges. HBT- jour: Torsdagar kl samt då aktiviteter pågår i lokalen. Telefon HBT - jour: Kontakttelefon: Allmän e-postadress: Övriga e-postadresser: Hemsida: Bankgiro: Fester: Har meddelats särskilt för varje tillfälle. Kafé: Har meddelats särskilt för varje tillfälle. Ungdomskafé: Varje onsdag Ungdomsfest: Temafest: Har meddelats särskilt för varje tillfälle. Har meddelats särskilt för varje tillfälle.

5 5 Andra aktiviteter: Har meddelats särskilt för varje tillfälle. Medlemsavgifter: RFSL Helår 300: - RFSL Halvår 200: - RFSL Ungdom Helår 100: - Organisationsnummer: Inledning Året som gått har varit ett händelserikt år. Det har varit en mindre styrelse som har kämpat på för fullt ändå. Vi har fortsatt det föregående styrelseårets koncept med utåtriktade fester förlagda på Club 42. Trycket är fortfarande stort från skolorna som vill att föreningen RFSL Jönköping kommer ut och skolinformerar. Då det för närvarande råder brist på skolinformatörer inom RFSL Jönköping har föreningen tagit hjälp av grannföreningen RFSL Borås för att kunna tillgodose skolornas behov av information kring de så viktiga HBT-frågorna. Årsmöten, medlemsmöten m.m. Årsmöte hölls: Medlemsmöte: Har inte ägt rum p.g.a. dålig uppslutning. Styrelsen Ordförande: Anders Bergström (valdes in på 2 år t.o.m. årsmöte mars 2011). Kassör: Virpi Granroth (valdes in på 2 år t.o.m. årsmöte 2012). Ledamöter: Christian Pettersson Salvetti (sekreterare), Rebecca G Stork(vice ordförande), RFSL Ungdom Jönköping 2 växlande platser, Richard Cedergren. Suppleanter: Vakanta. Dispositionsrätt till föreningens bankkonto och postgirokonto: Anders Bergström, Christian Petersson Salvetti och Virpi Granroth. Firmatecknare: Anders Bergström, Christian Petersson Salvetti och Virpi Granroth. Revisorer: Madeleine Vilgren och Bengt Ring. Revisorsuppleant: Vakant. Valberedning: Tom Edoff. Styrelsen har under 2010 haft 7 protokollförda sammanträden. Därutöver har det förekommit

6 löpande formella och informella kontakter mellan de olika ledamöterna. 6 Styrelsen har löpande under året stämt av verksamheten mot verksamhetsplanen. Medlemmar Vid årsskiftet 2010/2011 hade föreningen 79 medlemmar av varav 37 st var kvinnor. Vad som kan ses ur medlemsstatistiken är att antalet medlemmar i föreningen och antalet kvinnor av medlemskåren minskar och har gjort så de senaste åren. Antalet medlemmar såväl som antalet kvinnliga medlemmar har sjunkit de senaste åren, men vid 2007 års utgång kan man se siffror något högre än tidigare. En stor del av detta positiva resultat är Ungdoms kraftiga tillskott av ungdomar via dubbelanslutning upp i RFSL Jönköping. Vi läser 91 stycken medlemmar 31/ mot 117 medlemmar 31/ I verkligheten säkert något svagare trend men föreningen har i alla fall vuxit med perioden. I likhet med föregående styrelseperiod - I enlighet med kongressbeslut dubbelansluts föreningens medlemmar som är under 26 år som medlemmar i RFSL Ungdom Jönköping. Medlemskap i RFSL Ungdom är kostnadsfritt. Om en medlem inte vill vara ansluten till RFSL Ungdom kan personen anmäla att den vill gå ur ungdomsförbundet. Men från och med årsskiftet 2007/2008 betalar ungdomar tom 26 år medlemskap i ungdomsförbundet och blir kostnadsfritt medlemmar hos oss. Medlemskap Totalt Män Kvinnor 2007 (31/12) (31/12) (31/12) (31/12) Könsfördelningen vid 31/12 grundar sig på manuellt kontrollerade namn då förbundets register inte visar detta, varje medlem får själv uppge könstillhörighet på sitt medlemskap. Representation 7 9 Maj 2010 Kongress Skellefteå: Anders och Richard deltog på kongressen. Ulrika Westerlund är nu ny ordförande för RFSL Riks. Runt 200 förbunds- och avdelningsrepresentanter närvarade. Den stora frågan var förslagen om att dra in posterna förbundskassör och förbundssekreterare för att förlägga deras arbete till kansliets personal och den andra stora frågan handlade om att kraftigt dra ner arvoderingarna till ledamöterna i förbundsstyrelsen samt markant sänkning av arvodet för förbundsordföranden. Men kongressen valde sedan att behålla förbundskassör och sekreterareposterna men beslutade enligt förslaget att kraftigt sänka arvoderingarna. Den föreslagna nedläggningen av den rikstäckande telefonjouren fick möta hårt motstånd och förslaget lades ned. Vår Sommar Höst Sommarkampanjen: Ett gäng på 4 personer har under vår, sommar och höst varit aktivt synliga på olika arrangemang i Jönköping för att dela ut kondomer till ungdomar. Vi delade ut omkring kondomer. Sommarkampanjen har alltid en utvärdering efter sommarens arbete där vi tar upp det positiva och det negativa för att göra det ännu bättre för kommande år. Denna utvärdering ägde rum i föreningens lokal.

7 7 Augusti Stockholm Pride 2010 pride: RFSL Jönköping deltog inte i årets Pride tåget. Media Anders har intervjuats i media av en del lokal tidningar. RFSL Jönköpings HBT-jour Föreningens HBT-jour har varit öppen varje torsdag kväll när det varit café. HBT-jouren bygger på en peer to peer metodik. Det finns möjlighet att koppla in en socionom om joursamtalen är av en allvarligare art. Föreningens kontakttelefon är IT-verksamhet Föreningen har en egen e-postadress dit många vänder sig. Under året har Christian Petersson Salvetti varit ansvariga och vidarefördelare av föreningens e-post. Till föreningen finns även följande e-postkonton knutna med domänen jonkoping.rfsl.se: kassor, ungdom, webmaster, sommarkampanj, medlemsbladet, skolinformation, valberedning samt personliga. Föreningen har en egen hemsida (www.rfsl.se/jonkoping). Ansvarig webmaster har för perioden varit David Selldén som har lagt upp och skött uppdatering av vår hemsida. Intern verksamhet Navet i föreningens interna verksamhet är föreningslokalen. I lokalen hålls caféer, HBT-jour, fester och mycket annan verksamhet. Föreningens verksamhet bygger på att medlemmar arbetar ideellt. Caféverksamhet Föreningens caféverksamhet har varit öppen vissa torsdagar kl då frivilliga händer funnits att bemanna dessa caféer med. Totalt har 18 cafékvällar arrangerats från Totalt ca 180 besökare under året vilket ger ungefär 10 besökare per Café. Under caféerna har HBT - jouren öppet. Caféerna hålls i föreningslokalen. RFSL Ungdom Jönköping har ungdomscafé varje helgfri onsdag kl Festverksamhet Festverksamheten har varit bemannad med tillfälligt frivilliga händer från gång till gång. Christian Petersson Salvetti och Richard Cedergren har varit festansvariga under Föreningen har under året arrangerat 3 fester. Antalet gäster på fester har i genomsnitt varit ca 40 personer. Totalt antal besökare 257st. Social verksamhet Föreningens sociala verksamhet är både omfattande och betydelsefull. Huvudsyftet med denna är att få medlemmarna och andra att bryta sin isolering och genom kontakt med andra homo- och bisexuella samt transpersoner kunna förstå sin egen situation och därigenom med

8 självaktning och stolthet arbeta vidare i den interna och externa verksamheten. Som en viktig del i detta arbete ingår HBT-jouren och IT-verksamheten. Föreningens fester, pubar och cafékvällar är naturligtvis betydelsefulla när det gäller varje medlems komma-ut-process. Nästan all social verksamhet bedrivs i föreningslokalen och utan den skulle sannolikt denna verksamhet få läggas ned, vilket skulle vara till skada för såväl enskilda medlemmar, föreningen och samhället. Under året har vårt bibliotek med böcker och filmer tagits bort. Däremot finns tidskrifterna Kom Ut och Qx samt olika tidskrifter och informationsmaterial om bl.a. STD tillgängligt i lokalen. 8 Medlemsinformation RFSL Jönköpings medlemmar får förbundstidningen Kom Ut! Förutom förbundets medlemstidning har tidigare föreningens medlemmar även fått ett särskilt medlemsblad om föreningens verksamheter. Bengt Ring har under året inte haft tid till att arbeta med detta och medlemsbladet har lagts på is. All information har lagts ut på hemsidan och satts upp på anslagstavlan i föreningslokalen. Tack vare att nu samtliga medlemmar är registrerade i RFSL s medlemsregister så får de som uppgett och så önskar utskick via e-post inför t.ex. fester, medlemsmöte och årsmöte. Information och prevention av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar Inom föreningen bedrivs ett omfattande internt och externt arbete när det gäller information och prevention om HIV/AIDS, andra sexuellt överförbara sjukdomar och säkrare sex. På fester och kafékvällar finns gratis kondomer, glidmedel och informationsmaterial såsom broschyrer. På föreningens hemsida finns en sida som handlar om säkrare sex samt länkar till andra informationskällor. Föreningen har arrangerat sommarkampanj, delvis riktat mot föreningens medlemmar och delvis riktat externt genom distribution av informationsmaterial, kondomer och glidmedel. Föreningens identitetsstärkande arbete (den sociala verksamheten) kan ha en positiv inverkan på män som har sex med män så att de inte utsätter sig för onödiga risker vid sexuella kontakter. Regional verksamhet Föreningen har under året deltagit i det regionala arbetet mellan lokalavdelningarna i Västra Sverige. I denna arbetsgrupp Region Väst ingår lokalavdelningarna RFSL Trestad, RFSL Skaraborg, RFSL Borås samt RFSL Jönköping. Kontakter har även knutits med RFSL Kronoberg.

9 Ungdomsverksamhet RFSL Ungdom Jönköping 9 Caféverksamhet Under verksamhetsåret har det fristående ungdomsförbundet RFSL Ungdom Jönköping fortsatt sitt arbete sedan starten 2006 dit föreningens ungdomar under 26 år ansluts vid önskemål. Även om RFSL Ungdom Jönköping är fristående från RFSL Jönköping är det värt att nämna även deras verksamhet i föreningens verksamhetsberättelse. RFSL Ungdom Jönköping är en stor bidragande orsak till de stigande siffrorna i besöksantalen både vad gäller fester och caféer. Festverksamhet Ungdomsavdelningen har under 2010 inte haft möjlighet att arrangera egna fester utan deras medlemmar har hänvisats till vuxenavdelningens fester på Club 42. Slutord Styrelsen vill passa på att tacka alla som på olika sätt har hjälpt till att hålla föreningens verksamhet i gång. Liten som stor insats räknas och är värdefull. Förenings arbete bygger på ideellt arbete och är beroende av medlemmarnas arbetsinsatser. Den avgående styrelsen tackar för ett roligt och givande verksamhetsår och önskar den nya styrelsen lycka till! RFSL Jönköping Styrelsen Anders Bergström Richard Cedergren Virpi Granroth Christian Petersson Salvetti RFSL Ungdom Jönköping Rebecca G Stork

10 10 Ekonomisk Berättelse 2010 Den löpande bokföringen har nytillträdd kassör Virpi Granroth varit styrelsen behjälplig med, med viss uppbackning ut av tidigare ekonomiassistent Bengt Ring. Under 2010 har vi beviljats FHI-bidrag (Folkhälsoinstitutet) från landstinget på kr per år i 3 år, totalt kr. Detta har stärkt vår ekonomi något men vi har fortsatt inte haft några inkomster från t.ex. skolinformationen som fortsatt legat nere i brist på frivilliga skolinformatörer. Vi har fortsatt att strama åt våra utgifter, bl.a. har vår fasta telefonabonnemang sagts upp och vårt fasta nummer är nu kopplat till samma nummer som vår kontaktmobiltelefon. RFSL Jönköping Styrelsen Anders Bergström Richard Cedergren Virpi Granroth Christian Petersson Salvetti RFSL Ungdom Jönköping Rebecca G Stork

11 Balansräkning 11

12 Resultaträkning 12

13 13

14 Budgetuppföljning 14

15 Budget

16 16 Revisionsberättelse 2011 Revisionsberättelse Undertecknad av årsmötet vald revisor får efter utfört uppdrag avge följande revisionsberättelse beträffande RFSL Jönköping. Jag finner att bokföringen har utförts på ett noggrant och korrekt sätt. Jag tillstyrker därför att: Balans- och resultaträkning fastställs. Resultatet balanseras. Styrelsen beviljas full och tacksam ansvarsfrihet. Ödeshög Madelaine Vilgren Bengt Ring Synpunkter efter revision 2011: Undertecknade av årsmötet vald revisorer får efter utfört uppdrag avge följande synpunkter beträffande RFSL Jönköping. Kostnader inom föreningen har på ett förtjänstfullt sätt under 2010 balanserats så att de motsvarar intäkterna. Vi inser att det är väldigt svårt att med ideella insatser hålla sig på topp hela tiden, samtidigt är det just det vi måste göra genom lämplig förnyelse. Bokföringen är klanderfri, men det brister i attesteringen. Det måste finnas attest på varje verifikation. Idag saknas det på ca 60 %. Det saknas också redovisning av eventuella intäkter från webbutiken. En bra sak som görs, det är att man bilägger styrelsebeslut som underlag vid utbetalningar. En del protokoll saknar underskrifter och detta bör förbättras. I protokoll bör man när det gäller oegentligheter som eventuellt ska ha begåtts mot föreningen, inte skriva namn på personer eller skriva så att man kan utläsa vem det gäller. Ej heller bör man skriva om polisanmälningar om det inte har skett. Jönköping Madelaine Vilgren Bengt Ring

17 17 Inga inkomna Propositioner Inga inkomna Motioner

18 18 Verksamhetsplan 2011 Föreningens verksamhet finns angivet i stadgarna. Stadgarnas syfte är att eftersträva sexuellt likaberättigande, främst genom att förbättra den psykiska och sociala situationen för människor som är bi- och homosexuella samt transpersoner. Detta kan föreningen inte genomföra med en enda verksamhet. En helhet av verksamheten måste till för att kunna nå en förbättring av den psykiska och sociala situationen för människor som är bi- och homosexuella samt transpersoner. De verksamheter som här följer är viktiga var och en, men effektivast som helhet. Innehållet i denna verksamhetsplan är mål, inte verksamhet som till varje pris skall utföras. För att målen i här nedan angivna verksamheter ska kunna uppnås krävs att medlemmarna engagerar sig i föreningens verksamhet och är med och bidrar på olika sätt. Styrelsen kan inte ensam driva föreningen framåt. För att målen ska nås krävs att nedan angivna huvudmål är helt eller delvis uppnådda: Huvudmålen för 2011 är följande: Öka medlemsantalet (t.ex. genom olika medlemsvärvningskampanjer). Öka andelen kvinnor bland medlemmarna och få en jämn könsfördelning i styrelse och inom andra uppdrag. Få fler medlemmar engagerade i föreningsarbetet (t.ex. arbete på fester och cafékvällar, jobba i arbetsgrupper, skolinformation och uppsökeriverksamhet mm). Se till att föreningens ekonomi är i balans och på olika sätt försöka få in medel till föreningen för att kunna driva föreningen framåt. Extern informationsverksamhet Den externa informationsverksamheten är främst information om bi- och homosexuella och om transpersoner som skolelever och andra får av våra skolinformatörer samt genom det informationsmaterial vi sprider. Kontakten med skolor sker bl.a. genom att vi inbjuds till att föreläsa eller att vi själva erbjuder oss att komma genom att skicka ut information om vår verksamhet till skolorna. Detta är ett sätt att uppnå målen som anges för grundskolan och gymnasiet i läroplanen. Denna verksamhet är mycket viktig. Det effektivaste sättet att minska fördomar mot bi-, homosexuella och transpersoner är att få ett personligt möte med någon som är bi- homosexuell eller transperson. Att hindra spridning av hiv och andra könssjukdomar är också områden som föreningen prioriterar i sin verksamhet. Att nå ut till ungdomar och gruppen män som har sex med män är lätt om den utförs i s.k. uppsökeriform. Uppsökeriverksamhet innebär att föreningens informatörer söker upp målgrupperna där de är genom den årliga sommarkampanjen.

19 19 Ungdomar i målgruppen finns på gymnasieskolor, högskolor, diskotek, pubar etc. Män som har sex med män finns överallt, men i större koncentration i affärer som är intressanta för målgruppen, badhus och badplatser, enstaka kommersiella etablissemang samt den enda officiella plats där män som har sex med män träffas socialt, RFSL:s föreningslokal. Alla dessa platser är dock inte möjliga att nå med hiv-preventiva budskap eller information om föreningens möjligheter att hjälpa målgrupperna. Fortsätta samarbetet med landstinget i kompetensutveckling kring HBT-frågor för dess personal. Samt initiera samarbete att bidra till deras allmänna folkhälsoarbete. Föreningens mål med den externa informationsverksamheten är: - Att sprida information om homo-, bisexuella samt transpersoner (hbt). - Att nå ut med information om hbt till fler skolor, gymnasier och högskolor. - Att utbilda fler, helst både män och kvinnor, för skolinformation. - Att ha en bra information om hbt, hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar på hemsidan och i föreningslokalen. - Att se till att det finns information på invandrarspråk om hbt, hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar på hemsidan. - Att utbilda fler säkrare sexinformatörer och utveckla uppsökeriverksamheten. - Att delta i officiella arrangemang t.ex. Dansfesten, Jönköpings marknad, Fallens Dag, Jönköpings filmfestival, Fest i Grevskapet, Vätterfesten m.m. inom länet där föreningen deltar med ett informationsbord och utdelning av säkrare sexinformation och information om hbt. - Att synas i lokala medier. - Stödja landstingets centrala HBT-arbetsgrupp i deras arbete att öka HBTkompetensen i landstinget. Syftet är att HBT- personer ska få ett mer professionellt bemötande vid kontakter med landstingets verksamheter.. - Bidra till det allmänna folkhälsoarbetet i länet. Social verksamhet Föreningen bedriver kafékvällar och fester för medlemmar. Dessa är ofta den enda platsen där man kan vara sig själv utan att förställa sig för att passa in i det heterosexuella samhället. Föreningens kaféer och fester är oftast den första kontakten med bi- och homosexuella samt transpersoner för en människa som nyligen identifierat sig som bi-, homosexuell eller transperson. RFSL Jönköping är det enda fungerande träffstället för människor som är bi-, homosexuella samt transpersoner i Jönköpings län. Föreningens mål med den sociala verksamheten:

20 20 - Att arrangera totalt ca 4 medlemsfester/pubkvällar under Att arrangera Cafékvällar. Med viss neddragning under juli månad och helgdagar. - Att arrangera föredrag som rör teman kring hbt. Att arrangera andra temakvällar som kan vara av intresse för målgruppen. Föreningen har som målsättning att fyra föredrag eller liknande evenemang kommer att hållas i samband med cafékvällarna. - Att stödja RFSL Ungdom Jönköping i deras verksamheter. Samt öka samarbetet mellan vuxen och ungdom. - Att verka för att verksamhet finns för transpersoner, att en grupp bildas för transpersoner samt att kunskapen om transsexualitet och transvestism ökar. - Att se till att en länk till RFSL huvudförbundets hemsida finns tillgänglig på hemsidan med information på invandrarspråk om hbt och att föreningen bygger upp en kontakt med de nationella RFSL-grupperna för invandrare. Intern informationsverksamhet Informationsverksamheten till de egna medlemmarna har olika syften. Det främsta är att stärka den egna personens identitet. Ett annat mycket viktigt skäl till intern information är att minska spridningen av HIV och andra könssjukdomar bland män som har sex med män, men detta gäller även andra grupper bland medlemmarna. Vidare fungerar detta även som utbildande och entusiasmerande i syfte att fler medlemmar engagerar sig i föreningens olika aktiviteter. Genom engagemang växer den egna identiteten och därmed förbättras den psykiska och sociala situationen. Föreningens mål med den interna informationsverksamheten är: - Att erbjuda medlemmar att delta i kurs, studiecirkel eller liknande inom olika ämnen som stärker den egna identiteten. Ämnen som verkar entusiasmerande är också ett viktigt inslag. - Att informera de egna medlemmarna, främst männen, om betydelsen av säkrare sex genom informationsmaterial samt se till att det finns intressant och korrekt information på hemsidan och i lokalen. - Att dela ut kondomer och glidmedel i samband med bl.a. festverksamhet. - Att utbilda fler säkrare sexinformatörer och utveckla uppsökeriverksamheten. - Att arrangera andra verksamheter om behov finns samt ta till vara på medlemmarnas egna idéer.

21 Stödverksamhet 21 En del människor som är bi-, homosexuella eller transpersoner mår psykiskt dåligt ibland, mycket beroende på omgivningen och dess attityder. I dessa lägen är det viktigt att ha någon att vända sig till för att få stöd av någon som man vågar diskutera alla sidor av situationen med. Många som nyligen identifierat sig som bi-, homosexuella eller transpersoner vågar inte diskutera sin sexuella orientering eller könsidentitet med andra och känner sig förvirrade. Föreningen kan genomföra detta genom en telefonjour. Fortsatta stödsamtal kan ske på kafékvällar eller vid andra tillfällen. Föreningens mål med stödverksamheten är: - Att driva jourverksamhet där människor kan få stöd i de frågor som gäller sexuell identitet, könsidentitet, könsuttryck och intilliggande ämnen bl.a. upplysning om säkrare sex. - Att utbilda personal som kan bemanna telefonjouren. - Att hålla telefonjouren öppen så ofta som möjligheten finns, dock minst varje cafékväll (med viss neddragning under juli månad och helgdagar). - Att annonsera i media och på annat sätt göra att stödsökande får vetskap om föreningens jourtelefon, t.ex. genom hemsidan. RFSL Jönköping Styrelsen Anders Bergström Richard Cedergren Virpi Granroth Christian Petersson Salvetti RFSL Ungdom Jönköping Rebecca G Stork

22 22 Stadgar RFSL Jönköping Stadgar för RFSL Jönköping Antagna av årsmöte enligt RFSL Riks normalstadgar med lokala tillägg. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Jönköping 2 Tillhörighet 2.1 RFSL Jönköping är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 2.2 Avdelningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 3 Syfte, ändamål och verksamhet 3.1 Avdelningen syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. 3.2 Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verksamsammet för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Dessa verksamheter ska stå i överensstämmelse med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar och de beslut som fattas av RFSL:s kongress. 4 Medlemskap 4.1 Avdelningen består av medlemmar som erkänner avdelningens och förbundets syfte och ändamål samt betalar medlemsavgift. 4.2 Medlemsavgiften fastställs av RFSL: s ordinarie kongress. 4.3 Avdelningsstyrelsen kan utesluta medlem som allvarligt skadat avdelningens verksamhet och/eller dess anseende eller om andra allvarliga skäl finns. Beslut fattas av styrelsen med 2/3 majoritet och under sluten omröstning. Medlemmen måste ges tillfälle att yttra sig inför styrelsen innan beslut om uteslutning fattas. Medlemmen har rätt att överklaga beslutet på nästkommande årsmöte. 4.4 Varje medlem i föreningen har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid årsmöte och extra årsmöte samt avlämna motioner till ordinarie årsmöte. 5 Organisation 5.1 Årsmöte Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet Årsmöte ska hållas senast före mars månads utgång Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning. Om stadgeförändringar ska behandlas i proposition skall detta framgå av kallelsen Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor före.

23 Vid årsmöte ska följande frågor behandlas: 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 4. Val av årsmötespresidium a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Val av protokolljusterare d. Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Propositioner 11. Motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. 13. Val: a. Styrelse i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen ii. Ordförande iii. Kassör iv. Övriga ordinarie ledamöter** v. Ersättare b. Kongressombud c. Valberedning d. Revisorer e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 15. Mötets avslutande. **vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses 5.2 Extra årsmöte Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om den själv finner det nödvändigt Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om någon av revisorerna eller förbundets revisorer så begär Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet, vilket ska framgå i kallelsen Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om en tiondel (1/10) av avdelningens medlemmar så begär, dock minst 10 stycken Extra årsmöte ska hållas senast fem (5) veckor efter det att begäran om sådant kommit styrelsen tillhanda Extra årsmöte får inte hållas förrän minst två (2) månader förflutit sedan ordinarie årsmöte eller extra årsmöte senast hölls. Detta gäller inte om det begärts av en revisor, utifrån dennes granskande verksamhet Kallelse till extra årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning På extra årsmötet ska följande frågor behandlas. 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd

24 3. Fråga om årsmötets är behörigt utlyst. 4. Val av årsmötespresidium a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Val av protokolljusterare d. Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordningen 6. De frågor som föranlett det extra årsmötets utlysande. 7. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 8. Mötets avslutande Styrelsen Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet avdelningens högsta beslutande organ Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst fem (5) och max elva (11) - inklusive ordförande, kassör och eventuella andra benämnda poster. Av det totala antalet platser ska mångfald eftersträvas Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för avdelningens ekonomi samt för verkställande och uppföljande av beslut fattade av årsmöte Styrelsen ska hålla minst sex (6) protokollförda möten om året Styrelsemötet är beslutsmässigt om samtliga ledamöter kallats i vederbörlig ordning senast sju (7) dagar innan mötet och antalet närvarande styrelsemedlemmar är minst hälften av det totala antalet ordinarie ledamöter Vid styrelsemöte har samtliga medlemmar närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Detta gäller inte om styrelsen beslutar annat för behandling av särskilt ärende Beslut taget per capsulam ska protokollföras och ska tas upp vid nästa styrelsemöte Valbar till styrelsen är endast den som är medlem i avdelningen En anställd person, valberedare eller revisor kan ej vara styrelsemedlem Ordförande kallar till styrelsens möten. Denna uppgift kan delegeras Det åligger styrelsen att till årsmötet överlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret Det åligger styrelsen att till årsmötet överlämna en verksamhetsplan inklusive budget för nästa verksamhetsår Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt möte eller längre tid. 6 Beslut 6.1 Beslut fattas med enkel majoritet utom då annat anges. Vid personval ska relativ majoritet tillämpas. 6.2 Votering ska vara sluten vid personval om någon röstberättigad så begär. 6.3 Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, dock ej vid årsmöten, personval eller vid sluten votering då lotten skiljer. 6.4 Röstning genom fullmakt är aldrig tillåten. 7 Förvaltning 7.1 Avdelningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari- 31 december. 7.2 Avdelningens firmatecknare utses inom styrelsen. 7.3 Firma ska tecknas av två i förening på ett sådant sätt som styrelsen bestämmer. 7.4 Styrelsen eller firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter, exempelvis för bankoch postärenden. 8 Revision 8.1 Avdelningen ska ha minst två revisorer. 8.2 Revisorerna ska fortlöpande under verksamhetsåret granska styrelsens och arbetsgruppernas arbete och förvaltning.

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer