RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42"

Transkript

1 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt. Motioner till Årsmötet skall inkomma till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Dagordning kommer att finnas i lokalen och på hemsidan minst två veckor före årsmötet. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, budget, verksamhetsplan, motioner och valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga i föreningens lokaler under minst två veckor före årsmötet. Med vänlig Hälsning: Styrelsen för 2010 Välkomna!

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse Ekonomisk Berättelse Balansräkning Resultaträkning Budgetuppföljning Budget Revisionsberättelse Propositioner Motioner Verksamhetsplan Stadgar RFSL Jönköping Valberedningens förslag Anteckningar... 28

3 3 Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 4. Val av årsmötespresidium a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Val av protokolljusterare d. Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Propositioner 11. Motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. 13. Val: a. Styrelse i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen ii. Ordförande iii. Kassör iv. Övriga ordinarie ledamöter** v. Ersättare b. Kongressombud c. Valberedning d. Revisorer e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 15. Mötets avslutande. ** vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

4 4 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för RFSL Jönköping lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för verksamheten under kalenderåret I denna finns bokslut, revisionsberättelse samt statistiska uppgifter. Allmän information om RFSL Jönköping 2010 Namn: RFSL Jönköping Postadress: Box JÖNKÖPING Besöksadress: Norra Strandgatan 42, Jönköping Telefon - expedition: Expeditionstid: Telefonsvarare finns inkopplad om inte annat anges. HBT- jour: Torsdagar kl samt då aktiviteter pågår i lokalen. Telefon HBT - jour: Kontakttelefon: Allmän e-postadress: Övriga e-postadresser: Hemsida: Bankgiro: Fester: Har meddelats särskilt för varje tillfälle. Kafé: Har meddelats särskilt för varje tillfälle. Ungdomskafé: Varje onsdag Ungdomsfest: Temafest: Har meddelats särskilt för varje tillfälle. Har meddelats särskilt för varje tillfälle.

5 5 Andra aktiviteter: Har meddelats särskilt för varje tillfälle. Medlemsavgifter: RFSL Helår 300: - RFSL Halvår 200: - RFSL Ungdom Helår 100: - Organisationsnummer: Inledning Året som gått har varit ett händelserikt år. Det har varit en mindre styrelse som har kämpat på för fullt ändå. Vi har fortsatt det föregående styrelseårets koncept med utåtriktade fester förlagda på Club 42. Trycket är fortfarande stort från skolorna som vill att föreningen RFSL Jönköping kommer ut och skolinformerar. Då det för närvarande råder brist på skolinformatörer inom RFSL Jönköping har föreningen tagit hjälp av grannföreningen RFSL Borås för att kunna tillgodose skolornas behov av information kring de så viktiga HBT-frågorna. Årsmöten, medlemsmöten m.m. Årsmöte hölls: Medlemsmöte: Har inte ägt rum p.g.a. dålig uppslutning. Styrelsen Ordförande: Anders Bergström (valdes in på 2 år t.o.m. årsmöte mars 2011). Kassör: Virpi Granroth (valdes in på 2 år t.o.m. årsmöte 2012). Ledamöter: Christian Pettersson Salvetti (sekreterare), Rebecca G Stork(vice ordförande), RFSL Ungdom Jönköping 2 växlande platser, Richard Cedergren. Suppleanter: Vakanta. Dispositionsrätt till föreningens bankkonto och postgirokonto: Anders Bergström, Christian Petersson Salvetti och Virpi Granroth. Firmatecknare: Anders Bergström, Christian Petersson Salvetti och Virpi Granroth. Revisorer: Madeleine Vilgren och Bengt Ring. Revisorsuppleant: Vakant. Valberedning: Tom Edoff. Styrelsen har under 2010 haft 7 protokollförda sammanträden. Därutöver har det förekommit

6 löpande formella och informella kontakter mellan de olika ledamöterna. 6 Styrelsen har löpande under året stämt av verksamheten mot verksamhetsplanen. Medlemmar Vid årsskiftet 2010/2011 hade föreningen 79 medlemmar av varav 37 st var kvinnor. Vad som kan ses ur medlemsstatistiken är att antalet medlemmar i föreningen och antalet kvinnor av medlemskåren minskar och har gjort så de senaste åren. Antalet medlemmar såväl som antalet kvinnliga medlemmar har sjunkit de senaste åren, men vid 2007 års utgång kan man se siffror något högre än tidigare. En stor del av detta positiva resultat är Ungdoms kraftiga tillskott av ungdomar via dubbelanslutning upp i RFSL Jönköping. Vi läser 91 stycken medlemmar 31/ mot 117 medlemmar 31/ I verkligheten säkert något svagare trend men föreningen har i alla fall vuxit med perioden. I likhet med föregående styrelseperiod - I enlighet med kongressbeslut dubbelansluts föreningens medlemmar som är under 26 år som medlemmar i RFSL Ungdom Jönköping. Medlemskap i RFSL Ungdom är kostnadsfritt. Om en medlem inte vill vara ansluten till RFSL Ungdom kan personen anmäla att den vill gå ur ungdomsförbundet. Men från och med årsskiftet 2007/2008 betalar ungdomar tom 26 år medlemskap i ungdomsförbundet och blir kostnadsfritt medlemmar hos oss. Medlemskap Totalt Män Kvinnor 2007 (31/12) (31/12) (31/12) (31/12) Könsfördelningen vid 31/12 grundar sig på manuellt kontrollerade namn då förbundets register inte visar detta, varje medlem får själv uppge könstillhörighet på sitt medlemskap. Representation 7 9 Maj 2010 Kongress Skellefteå: Anders och Richard deltog på kongressen. Ulrika Westerlund är nu ny ordförande för RFSL Riks. Runt 200 förbunds- och avdelningsrepresentanter närvarade. Den stora frågan var förslagen om att dra in posterna förbundskassör och förbundssekreterare för att förlägga deras arbete till kansliets personal och den andra stora frågan handlade om att kraftigt dra ner arvoderingarna till ledamöterna i förbundsstyrelsen samt markant sänkning av arvodet för förbundsordföranden. Men kongressen valde sedan att behålla förbundskassör och sekreterareposterna men beslutade enligt förslaget att kraftigt sänka arvoderingarna. Den föreslagna nedläggningen av den rikstäckande telefonjouren fick möta hårt motstånd och förslaget lades ned. Vår Sommar Höst Sommarkampanjen: Ett gäng på 4 personer har under vår, sommar och höst varit aktivt synliga på olika arrangemang i Jönköping för att dela ut kondomer till ungdomar. Vi delade ut omkring kondomer. Sommarkampanjen har alltid en utvärdering efter sommarens arbete där vi tar upp det positiva och det negativa för att göra det ännu bättre för kommande år. Denna utvärdering ägde rum i föreningens lokal.

7 7 Augusti Stockholm Pride 2010 pride: RFSL Jönköping deltog inte i årets Pride tåget. Media Anders har intervjuats i media av en del lokal tidningar. RFSL Jönköpings HBT-jour Föreningens HBT-jour har varit öppen varje torsdag kväll när det varit café. HBT-jouren bygger på en peer to peer metodik. Det finns möjlighet att koppla in en socionom om joursamtalen är av en allvarligare art. Föreningens kontakttelefon är IT-verksamhet Föreningen har en egen e-postadress dit många vänder sig. Under året har Christian Petersson Salvetti varit ansvariga och vidarefördelare av föreningens e-post. Till föreningen finns även följande e-postkonton knutna med domänen jonkoping.rfsl.se: kassor, ungdom, webmaster, sommarkampanj, medlemsbladet, skolinformation, valberedning samt personliga. Föreningen har en egen hemsida (www.rfsl.se/jonkoping). Ansvarig webmaster har för perioden varit David Selldén som har lagt upp och skött uppdatering av vår hemsida. Intern verksamhet Navet i föreningens interna verksamhet är föreningslokalen. I lokalen hålls caféer, HBT-jour, fester och mycket annan verksamhet. Föreningens verksamhet bygger på att medlemmar arbetar ideellt. Caféverksamhet Föreningens caféverksamhet har varit öppen vissa torsdagar kl då frivilliga händer funnits att bemanna dessa caféer med. Totalt har 18 cafékvällar arrangerats från Totalt ca 180 besökare under året vilket ger ungefär 10 besökare per Café. Under caféerna har HBT - jouren öppet. Caféerna hålls i föreningslokalen. RFSL Ungdom Jönköping har ungdomscafé varje helgfri onsdag kl Festverksamhet Festverksamheten har varit bemannad med tillfälligt frivilliga händer från gång till gång. Christian Petersson Salvetti och Richard Cedergren har varit festansvariga under Föreningen har under året arrangerat 3 fester. Antalet gäster på fester har i genomsnitt varit ca 40 personer. Totalt antal besökare 257st. Social verksamhet Föreningens sociala verksamhet är både omfattande och betydelsefull. Huvudsyftet med denna är att få medlemmarna och andra att bryta sin isolering och genom kontakt med andra homo- och bisexuella samt transpersoner kunna förstå sin egen situation och därigenom med

8 självaktning och stolthet arbeta vidare i den interna och externa verksamheten. Som en viktig del i detta arbete ingår HBT-jouren och IT-verksamheten. Föreningens fester, pubar och cafékvällar är naturligtvis betydelsefulla när det gäller varje medlems komma-ut-process. Nästan all social verksamhet bedrivs i föreningslokalen och utan den skulle sannolikt denna verksamhet få läggas ned, vilket skulle vara till skada för såväl enskilda medlemmar, föreningen och samhället. Under året har vårt bibliotek med böcker och filmer tagits bort. Däremot finns tidskrifterna Kom Ut och Qx samt olika tidskrifter och informationsmaterial om bl.a. STD tillgängligt i lokalen. 8 Medlemsinformation RFSL Jönköpings medlemmar får förbundstidningen Kom Ut! Förutom förbundets medlemstidning har tidigare föreningens medlemmar även fått ett särskilt medlemsblad om föreningens verksamheter. Bengt Ring har under året inte haft tid till att arbeta med detta och medlemsbladet har lagts på is. All information har lagts ut på hemsidan och satts upp på anslagstavlan i föreningslokalen. Tack vare att nu samtliga medlemmar är registrerade i RFSL s medlemsregister så får de som uppgett och så önskar utskick via e-post inför t.ex. fester, medlemsmöte och årsmöte. Information och prevention av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar Inom föreningen bedrivs ett omfattande internt och externt arbete när det gäller information och prevention om HIV/AIDS, andra sexuellt överförbara sjukdomar och säkrare sex. På fester och kafékvällar finns gratis kondomer, glidmedel och informationsmaterial såsom broschyrer. På föreningens hemsida finns en sida som handlar om säkrare sex samt länkar till andra informationskällor. Föreningen har arrangerat sommarkampanj, delvis riktat mot föreningens medlemmar och delvis riktat externt genom distribution av informationsmaterial, kondomer och glidmedel. Föreningens identitetsstärkande arbete (den sociala verksamheten) kan ha en positiv inverkan på män som har sex med män så att de inte utsätter sig för onödiga risker vid sexuella kontakter. Regional verksamhet Föreningen har under året deltagit i det regionala arbetet mellan lokalavdelningarna i Västra Sverige. I denna arbetsgrupp Region Väst ingår lokalavdelningarna RFSL Trestad, RFSL Skaraborg, RFSL Borås samt RFSL Jönköping. Kontakter har även knutits med RFSL Kronoberg.

9 Ungdomsverksamhet RFSL Ungdom Jönköping 9 Caféverksamhet Under verksamhetsåret har det fristående ungdomsförbundet RFSL Ungdom Jönköping fortsatt sitt arbete sedan starten 2006 dit föreningens ungdomar under 26 år ansluts vid önskemål. Även om RFSL Ungdom Jönköping är fristående från RFSL Jönköping är det värt att nämna även deras verksamhet i föreningens verksamhetsberättelse. RFSL Ungdom Jönköping är en stor bidragande orsak till de stigande siffrorna i besöksantalen både vad gäller fester och caféer. Festverksamhet Ungdomsavdelningen har under 2010 inte haft möjlighet att arrangera egna fester utan deras medlemmar har hänvisats till vuxenavdelningens fester på Club 42. Slutord Styrelsen vill passa på att tacka alla som på olika sätt har hjälpt till att hålla föreningens verksamhet i gång. Liten som stor insats räknas och är värdefull. Förenings arbete bygger på ideellt arbete och är beroende av medlemmarnas arbetsinsatser. Den avgående styrelsen tackar för ett roligt och givande verksamhetsår och önskar den nya styrelsen lycka till! RFSL Jönköping Styrelsen Anders Bergström Richard Cedergren Virpi Granroth Christian Petersson Salvetti RFSL Ungdom Jönköping Rebecca G Stork

10 10 Ekonomisk Berättelse 2010 Den löpande bokföringen har nytillträdd kassör Virpi Granroth varit styrelsen behjälplig med, med viss uppbackning ut av tidigare ekonomiassistent Bengt Ring. Under 2010 har vi beviljats FHI-bidrag (Folkhälsoinstitutet) från landstinget på kr per år i 3 år, totalt kr. Detta har stärkt vår ekonomi något men vi har fortsatt inte haft några inkomster från t.ex. skolinformationen som fortsatt legat nere i brist på frivilliga skolinformatörer. Vi har fortsatt att strama åt våra utgifter, bl.a. har vår fasta telefonabonnemang sagts upp och vårt fasta nummer är nu kopplat till samma nummer som vår kontaktmobiltelefon. RFSL Jönköping Styrelsen Anders Bergström Richard Cedergren Virpi Granroth Christian Petersson Salvetti RFSL Ungdom Jönköping Rebecca G Stork

11 Balansräkning 11

12 Resultaträkning 12

13 13

14 Budgetuppföljning 14

15 Budget

16 16 Revisionsberättelse 2011 Revisionsberättelse Undertecknad av årsmötet vald revisor får efter utfört uppdrag avge följande revisionsberättelse beträffande RFSL Jönköping. Jag finner att bokföringen har utförts på ett noggrant och korrekt sätt. Jag tillstyrker därför att: Balans- och resultaträkning fastställs. Resultatet balanseras. Styrelsen beviljas full och tacksam ansvarsfrihet. Ödeshög Madelaine Vilgren Bengt Ring Synpunkter efter revision 2011: Undertecknade av årsmötet vald revisorer får efter utfört uppdrag avge följande synpunkter beträffande RFSL Jönköping. Kostnader inom föreningen har på ett förtjänstfullt sätt under 2010 balanserats så att de motsvarar intäkterna. Vi inser att det är väldigt svårt att med ideella insatser hålla sig på topp hela tiden, samtidigt är det just det vi måste göra genom lämplig förnyelse. Bokföringen är klanderfri, men det brister i attesteringen. Det måste finnas attest på varje verifikation. Idag saknas det på ca 60 %. Det saknas också redovisning av eventuella intäkter från webbutiken. En bra sak som görs, det är att man bilägger styrelsebeslut som underlag vid utbetalningar. En del protokoll saknar underskrifter och detta bör förbättras. I protokoll bör man när det gäller oegentligheter som eventuellt ska ha begåtts mot föreningen, inte skriva namn på personer eller skriva så att man kan utläsa vem det gäller. Ej heller bör man skriva om polisanmälningar om det inte har skett. Jönköping Madelaine Vilgren Bengt Ring

17 17 Inga inkomna Propositioner Inga inkomna Motioner

18 18 Verksamhetsplan 2011 Föreningens verksamhet finns angivet i stadgarna. Stadgarnas syfte är att eftersträva sexuellt likaberättigande, främst genom att förbättra den psykiska och sociala situationen för människor som är bi- och homosexuella samt transpersoner. Detta kan föreningen inte genomföra med en enda verksamhet. En helhet av verksamheten måste till för att kunna nå en förbättring av den psykiska och sociala situationen för människor som är bi- och homosexuella samt transpersoner. De verksamheter som här följer är viktiga var och en, men effektivast som helhet. Innehållet i denna verksamhetsplan är mål, inte verksamhet som till varje pris skall utföras. För att målen i här nedan angivna verksamheter ska kunna uppnås krävs att medlemmarna engagerar sig i föreningens verksamhet och är med och bidrar på olika sätt. Styrelsen kan inte ensam driva föreningen framåt. För att målen ska nås krävs att nedan angivna huvudmål är helt eller delvis uppnådda: Huvudmålen för 2011 är följande: Öka medlemsantalet (t.ex. genom olika medlemsvärvningskampanjer). Öka andelen kvinnor bland medlemmarna och få en jämn könsfördelning i styrelse och inom andra uppdrag. Få fler medlemmar engagerade i föreningsarbetet (t.ex. arbete på fester och cafékvällar, jobba i arbetsgrupper, skolinformation och uppsökeriverksamhet mm). Se till att föreningens ekonomi är i balans och på olika sätt försöka få in medel till föreningen för att kunna driva föreningen framåt. Extern informationsverksamhet Den externa informationsverksamheten är främst information om bi- och homosexuella och om transpersoner som skolelever och andra får av våra skolinformatörer samt genom det informationsmaterial vi sprider. Kontakten med skolor sker bl.a. genom att vi inbjuds till att föreläsa eller att vi själva erbjuder oss att komma genom att skicka ut information om vår verksamhet till skolorna. Detta är ett sätt att uppnå målen som anges för grundskolan och gymnasiet i läroplanen. Denna verksamhet är mycket viktig. Det effektivaste sättet att minska fördomar mot bi-, homosexuella och transpersoner är att få ett personligt möte med någon som är bi- homosexuell eller transperson. Att hindra spridning av hiv och andra könssjukdomar är också områden som föreningen prioriterar i sin verksamhet. Att nå ut till ungdomar och gruppen män som har sex med män är lätt om den utförs i s.k. uppsökeriform. Uppsökeriverksamhet innebär att föreningens informatörer söker upp målgrupperna där de är genom den årliga sommarkampanjen.

19 19 Ungdomar i målgruppen finns på gymnasieskolor, högskolor, diskotek, pubar etc. Män som har sex med män finns överallt, men i större koncentration i affärer som är intressanta för målgruppen, badhus och badplatser, enstaka kommersiella etablissemang samt den enda officiella plats där män som har sex med män träffas socialt, RFSL:s föreningslokal. Alla dessa platser är dock inte möjliga att nå med hiv-preventiva budskap eller information om föreningens möjligheter att hjälpa målgrupperna. Fortsätta samarbetet med landstinget i kompetensutveckling kring HBT-frågor för dess personal. Samt initiera samarbete att bidra till deras allmänna folkhälsoarbete. Föreningens mål med den externa informationsverksamheten är: - Att sprida information om homo-, bisexuella samt transpersoner (hbt). - Att nå ut med information om hbt till fler skolor, gymnasier och högskolor. - Att utbilda fler, helst både män och kvinnor, för skolinformation. - Att ha en bra information om hbt, hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar på hemsidan och i föreningslokalen. - Att se till att det finns information på invandrarspråk om hbt, hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar på hemsidan. - Att utbilda fler säkrare sexinformatörer och utveckla uppsökeriverksamheten. - Att delta i officiella arrangemang t.ex. Dansfesten, Jönköpings marknad, Fallens Dag, Jönköpings filmfestival, Fest i Grevskapet, Vätterfesten m.m. inom länet där föreningen deltar med ett informationsbord och utdelning av säkrare sexinformation och information om hbt. - Att synas i lokala medier. - Stödja landstingets centrala HBT-arbetsgrupp i deras arbete att öka HBTkompetensen i landstinget. Syftet är att HBT- personer ska få ett mer professionellt bemötande vid kontakter med landstingets verksamheter.. - Bidra till det allmänna folkhälsoarbetet i länet. Social verksamhet Föreningen bedriver kafékvällar och fester för medlemmar. Dessa är ofta den enda platsen där man kan vara sig själv utan att förställa sig för att passa in i det heterosexuella samhället. Föreningens kaféer och fester är oftast den första kontakten med bi- och homosexuella samt transpersoner för en människa som nyligen identifierat sig som bi-, homosexuell eller transperson. RFSL Jönköping är det enda fungerande träffstället för människor som är bi-, homosexuella samt transpersoner i Jönköpings län. Föreningens mål med den sociala verksamheten:

20 20 - Att arrangera totalt ca 4 medlemsfester/pubkvällar under Att arrangera Cafékvällar. Med viss neddragning under juli månad och helgdagar. - Att arrangera föredrag som rör teman kring hbt. Att arrangera andra temakvällar som kan vara av intresse för målgruppen. Föreningen har som målsättning att fyra föredrag eller liknande evenemang kommer att hållas i samband med cafékvällarna. - Att stödja RFSL Ungdom Jönköping i deras verksamheter. Samt öka samarbetet mellan vuxen och ungdom. - Att verka för att verksamhet finns för transpersoner, att en grupp bildas för transpersoner samt att kunskapen om transsexualitet och transvestism ökar. - Att se till att en länk till RFSL huvudförbundets hemsida finns tillgänglig på hemsidan med information på invandrarspråk om hbt och att föreningen bygger upp en kontakt med de nationella RFSL-grupperna för invandrare. Intern informationsverksamhet Informationsverksamheten till de egna medlemmarna har olika syften. Det främsta är att stärka den egna personens identitet. Ett annat mycket viktigt skäl till intern information är att minska spridningen av HIV och andra könssjukdomar bland män som har sex med män, men detta gäller även andra grupper bland medlemmarna. Vidare fungerar detta även som utbildande och entusiasmerande i syfte att fler medlemmar engagerar sig i föreningens olika aktiviteter. Genom engagemang växer den egna identiteten och därmed förbättras den psykiska och sociala situationen. Föreningens mål med den interna informationsverksamheten är: - Att erbjuda medlemmar att delta i kurs, studiecirkel eller liknande inom olika ämnen som stärker den egna identiteten. Ämnen som verkar entusiasmerande är också ett viktigt inslag. - Att informera de egna medlemmarna, främst männen, om betydelsen av säkrare sex genom informationsmaterial samt se till att det finns intressant och korrekt information på hemsidan och i lokalen. - Att dela ut kondomer och glidmedel i samband med bl.a. festverksamhet. - Att utbilda fler säkrare sexinformatörer och utveckla uppsökeriverksamheten. - Att arrangera andra verksamheter om behov finns samt ta till vara på medlemmarnas egna idéer.

21 Stödverksamhet 21 En del människor som är bi-, homosexuella eller transpersoner mår psykiskt dåligt ibland, mycket beroende på omgivningen och dess attityder. I dessa lägen är det viktigt att ha någon att vända sig till för att få stöd av någon som man vågar diskutera alla sidor av situationen med. Många som nyligen identifierat sig som bi-, homosexuella eller transpersoner vågar inte diskutera sin sexuella orientering eller könsidentitet med andra och känner sig förvirrade. Föreningen kan genomföra detta genom en telefonjour. Fortsatta stödsamtal kan ske på kafékvällar eller vid andra tillfällen. Föreningens mål med stödverksamheten är: - Att driva jourverksamhet där människor kan få stöd i de frågor som gäller sexuell identitet, könsidentitet, könsuttryck och intilliggande ämnen bl.a. upplysning om säkrare sex. - Att utbilda personal som kan bemanna telefonjouren. - Att hålla telefonjouren öppen så ofta som möjligheten finns, dock minst varje cafékväll (med viss neddragning under juli månad och helgdagar). - Att annonsera i media och på annat sätt göra att stödsökande får vetskap om föreningens jourtelefon, t.ex. genom hemsidan. RFSL Jönköping Styrelsen Anders Bergström Richard Cedergren Virpi Granroth Christian Petersson Salvetti RFSL Ungdom Jönköping Rebecca G Stork

22 22 Stadgar RFSL Jönköping Stadgar för RFSL Jönköping Antagna av årsmöte enligt RFSL Riks normalstadgar med lokala tillägg. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Jönköping 2 Tillhörighet 2.1 RFSL Jönköping är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 2.2 Avdelningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 3 Syfte, ändamål och verksamhet 3.1 Avdelningen syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. 3.2 Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verksamsammet för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Dessa verksamheter ska stå i överensstämmelse med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar och de beslut som fattas av RFSL:s kongress. 4 Medlemskap 4.1 Avdelningen består av medlemmar som erkänner avdelningens och förbundets syfte och ändamål samt betalar medlemsavgift. 4.2 Medlemsavgiften fastställs av RFSL: s ordinarie kongress. 4.3 Avdelningsstyrelsen kan utesluta medlem som allvarligt skadat avdelningens verksamhet och/eller dess anseende eller om andra allvarliga skäl finns. Beslut fattas av styrelsen med 2/3 majoritet och under sluten omröstning. Medlemmen måste ges tillfälle att yttra sig inför styrelsen innan beslut om uteslutning fattas. Medlemmen har rätt att överklaga beslutet på nästkommande årsmöte. 4.4 Varje medlem i föreningen har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid årsmöte och extra årsmöte samt avlämna motioner till ordinarie årsmöte. 5 Organisation 5.1 Årsmöte Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet Årsmöte ska hållas senast före mars månads utgång Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning. Om stadgeförändringar ska behandlas i proposition skall detta framgå av kallelsen Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor före.

23 Vid årsmöte ska följande frågor behandlas: 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 4. Val av årsmötespresidium a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Val av protokolljusterare d. Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Propositioner 11. Motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. 13. Val: a. Styrelse i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen ii. Ordförande iii. Kassör iv. Övriga ordinarie ledamöter** v. Ersättare b. Kongressombud c. Valberedning d. Revisorer e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 15. Mötets avslutande. **vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses 5.2 Extra årsmöte Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om den själv finner det nödvändigt Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om någon av revisorerna eller förbundets revisorer så begär Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet, vilket ska framgå i kallelsen Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om en tiondel (1/10) av avdelningens medlemmar så begär, dock minst 10 stycken Extra årsmöte ska hållas senast fem (5) veckor efter det att begäran om sådant kommit styrelsen tillhanda Extra årsmöte får inte hållas förrän minst två (2) månader förflutit sedan ordinarie årsmöte eller extra årsmöte senast hölls. Detta gäller inte om det begärts av en revisor, utifrån dennes granskande verksamhet Kallelse till extra årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning På extra årsmötet ska följande frågor behandlas. 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd

24 3. Fråga om årsmötets är behörigt utlyst. 4. Val av årsmötespresidium a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Val av protokolljusterare d. Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordningen 6. De frågor som föranlett det extra årsmötets utlysande. 7. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 8. Mötets avslutande Styrelsen Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet avdelningens högsta beslutande organ Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst fem (5) och max elva (11) - inklusive ordförande, kassör och eventuella andra benämnda poster. Av det totala antalet platser ska mångfald eftersträvas Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för avdelningens ekonomi samt för verkställande och uppföljande av beslut fattade av årsmöte Styrelsen ska hålla minst sex (6) protokollförda möten om året Styrelsemötet är beslutsmässigt om samtliga ledamöter kallats i vederbörlig ordning senast sju (7) dagar innan mötet och antalet närvarande styrelsemedlemmar är minst hälften av det totala antalet ordinarie ledamöter Vid styrelsemöte har samtliga medlemmar närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Detta gäller inte om styrelsen beslutar annat för behandling av särskilt ärende Beslut taget per capsulam ska protokollföras och ska tas upp vid nästa styrelsemöte Valbar till styrelsen är endast den som är medlem i avdelningen En anställd person, valberedare eller revisor kan ej vara styrelsemedlem Ordförande kallar till styrelsens möten. Denna uppgift kan delegeras Det åligger styrelsen att till årsmötet överlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret Det åligger styrelsen att till årsmötet överlämna en verksamhetsplan inklusive budget för nästa verksamhetsår Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt möte eller längre tid. 6 Beslut 6.1 Beslut fattas med enkel majoritet utom då annat anges. Vid personval ska relativ majoritet tillämpas. 6.2 Votering ska vara sluten vid personval om någon röstberättigad så begär. 6.3 Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, dock ej vid årsmöten, personval eller vid sluten votering då lotten skiljer. 6.4 Röstning genom fullmakt är aldrig tillåten. 7 Förvaltning 7.1 Avdelningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari- 31 december. 7.2 Avdelningens firmatecknare utses inom styrelsen. 7.3 Firma ska tecknas av två i förening på ett sådant sätt som styrelsen bestämmer. 7.4 Styrelsen eller firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter, exempelvis för bankoch postärenden. 8 Revision 8.1 Avdelningen ska ha minst två revisorer. 8.2 Revisorerna ska fortlöpande under verksamhetsåret granska styrelsens och arbetsgruppernas arbete och förvaltning.

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgarna senast fastställda den 12/ i enlighet med kap och 52 i 2015 års stadgar gällande stadgeändring.

Stadgarna senast fastställda den 12/ i enlighet med kap och 52 i 2015 års stadgar gällande stadgeändring. Stadgar För den ideella föreningen LundaPride bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782. Stadgarna senast fastställda den 12/12 2016 i enlighet med kap. 9 51 och 52 i 2015 års stadgar gällande

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Riksförbundet Svensk Jazz (ideell förening) har till syfte att främja förutsättningarna

Läs mer

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 STADGAR Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 1 2 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Hjärt- och Lungsjukas förening i och den är en lokalförening inom Hjärt-

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE mom. 1 Organisationens namn är Sveriges Medicinska Fotterapeuter. Vilket förkortas SMF. mom. 2 Organisationens

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer