Motion: En ny kostym idésmedjan Attac Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion: En ny kostym idésmedjan Attac Sverige"

Transkript

1 Motion: En ny kostym idésmedjan Attac Sverige Är ett annat Attac möjligt? Jag tror det, och jag ska förklara hur det kan se ut. Det aktuella politiska läget motiverar också Attac som fortsatt plattform för politisk idéutveckling. Plötsligt handlar samtalet om skattepolitik om något annat än nya jobbskatteavdrag. Avslöjandena i Lux Leaks och Swiss Leaks har tagit debatten om skatteflykt till en ny nivå det handlar om skatteparadis nära oss, det handlar om länder inom EU och såväl svenska privatpersoner som företag visar sig vara direkt involverade. Frågan är också om det inte är dags att på nytt lyfta frågan om en skatt på finansiella transaktioner i den svenska debatten. Lyfter vi blicken diskuteras även andra skattepolitiska förslag, Anders Wijkman föreslog nyligen en omfattande grön skatteväxling. Det är tid för skatterättvisa! Med den politiska situationen nationellt finns det idag möjligheter att påverka agendan i Attacs frågor på ett drastiskt annorlunda sätt än under den borgerliga regeringen. Idétraditionen inom Attac bär på viktiga bidrag till samtalet om hur finansieringen av en utvecklad gemensam välfärd kan se ut. Vi är inte heller ensamma Attac-organisationerna i framför allt Tyskland och Frankrike är en viktig inspirationskälla. Tillsammans med de andra i Attac Europa finns ett kraftfullt nätverk att vara en del av. Kunskapande och kampanjer som växer fram på andra håll är i flera fall direkt översättbara. Samtidigt är det är hög tid att ge Attac i Sverige en ny organisationsstruktur som kan understödja den utveckling vi vill se framåt för föreningen. Vad som startade med stor medlemstillströmning 2001, har de senaste åren engagerat en mindre skara aktiva. Framförallt har den nuvarande gemensamma arbetsgruppen (styrelsen) varit drivande tillsammans med några lokala aktivister. Jag föreslår därför att vi förändrar Attac till att vara ett forum för politisk idéutveckling en idésmedja med utgångspunkt i Attacs grundperspektiv men med frihet för ett nyfiket och folkbildande undersökande av politiska idéer och förslag. Vi gör samtidigt tydligt att Attac Sverige inte har som ambition att vara en medlemsorganisation med mycket verksamhet i eget namn även om vi välkomnar engagemang i föreningen. För att sätta denna kurs föreslår jag några olika saker: Förändringar i stadgarna: Vi behåller den ideella föreningen som form, och vi har kvar möjligheten att göra verksamhet i Attacs namn. Men vi gör förändringar i stadgarna så att skyldigheterna för den gemensamma arbetsgruppen minimeras. (Bilaga 1) Ny programförklaring med politisk aktualitet: Med grund i de senaste årens politiska skeenden föreslås en mer kortfattad programförklaring där fokus och frågor är aktualiserade. (Bilaga 2) Gratis medlemskap direkt på attac.se: Jag föreslår att medlemsskap i föreningen blir kostnadsfritt (men att vi tar emot frivilliga bidrag) och att du kan bli medlem i föreningen 1 (10)

2 direkt på hemsidan. Ny hemsida: Den nyvalda gemensamma arbetsgruppen får i uppdrag att arkivera den nuvarande hemsidan och istället presentera en ny och mer minimalistisk sida. Inspiration kan hämtas från Attac Norges hemsida. Idéutveckling och samarbeten: Liksom motionären Håkan Sundberg beskriver i sin motion finns flera av oss som är aktiva i Attac även i andra nätverk och organisationer, bland annat Nätverket för Gemensam Välfärd. Det är ett dynamiskt och kraftfullt sätt att arbeta, och vi har möjlighet att använda bland annat attac.se och Attacs facebook-sida för att lyfta fram nyheter och inlägg från dessa närliggande organisationer. Jag föreslår att Attac Sverige fortsatt är medlem i Forum Syd och i Tax Justice Network. Ingen fortsatt utgivning av tryckt Alt: Vi avslutar utgivningen av Alt som tryckt tidning, men tillgängliggör arkivet av nummer via den nya hemsidan. Men och det här är viktigt, naturligtvis behövs en nyvald gemensam arbetsgrupp som är intresserade och beredda att arbeta utifrån dessa intentioner. Vid riksårsmötet har vi möjlighet att mötas och diskutera vilken grund som finns för att ta detta nästa steg. Löpande ansvar som en gemensam arbetsgrupp behöver hantera är föreningens ekonomi och kommunikation. Riksårsmötet 2015 föreslås att: 1. Besluta om förändringar i stadgarna för Attac Sverige i linje med motionens intentioner. Förslag att besluta om ny skrivning för paragraf 2, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 10 samt 11 (paragraf 11 kräver beslut på två på varandra följande årsmöten). Se bilaga 1. Attacs nuvarande stadgar finns online på 2. Anta en reviderad programförklaring, bilaga 2. Nuvarande programförklaring finns online på 3. Fastställa årsavgiften för Attac Sverige till 0 kr. 4. Ge den gemensamma arbetsgruppen i uppdrag att koordinera arkivering av nuvarande hemsida och upprättande av en ny sida på adressen attac.se. August Nilsson 2 (10)

3 Bilaga 1. Förslag till beslut om nya skrivningar i stadgarna för följande delar: 2 Inriktning och internationell koppling Attac Sverige är en religiöst och partipolitiskt oberoende ideell förening. Föreningens syfte är att vara ett idépolitiskt forum för folkliga och demokratiska krafter som utifrån olika utgångspunkter och perspektiv ifrågasätter den makt som den finansiella sfären utövar över det politiska, ekonomiska, sociala och kulturella livet i Sverige och resten av världen. Attac Sverige är en självständigt verkande organisation, som ansluter sig till målen och grundtankarna hos den internationella rörelsen Attac. Attac Sverige strävar efter ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Attac Sverige ansluter sig till principen om icke-våld(1). 6 Medlemskap Endast enskilda personer kan bli medlemmar i Attac Sverige. Eventuell medlemsavgift fastställs av årsmötet. 6.1 Uteslutning av medlem Medlem kan uteslutas ur föreningen om han eller hon agerat på sätt som står i strid med föreningens stadgar och programförklaring. Gemensamma arbetsgruppen kan besluta att utesluta medlem, efter att ha lyssnat på medlemmen, om han eller hon vill. Beslut ska tas av minst två tredjedelar av samtliga ledamöter i GA. Beslut om uteslutning av medlem kan överklagas av den uteslutne till årsmötet. 6.2 Associerade medlemmar På förslag från medlem och efter beslut i Gemensamma arbetsgruppen kan organisationer bli associerade medlemmar i Attac Sverige. Politiska partier kan ej bli associerade medlemmar. Detta medlemskap ger inte yttrande-, förslags- eller beslutanderätt vid årsmötet. 7 Organisation Attac Sverige är en förening för politisk idéutveckling en idésmedja. Medlemmar kan stödja föreningens inriktning genom sitt medlemsskap, och även välja att engagera sig lokalt eller nationellt för att föra fram förslag i den politiska debatten eller medverka i kampanjer. Varje medlem har en röst på årsmötet. Attac Sverige är en mötesplats för medlemmar med en gemensam nämnare i Programförklaringens idé. Det är viktigt att initiativet och tolkningsutrymmet behålls av de medlemmar som aktivt engagerar sig. 7.1 Arbetsgrupper och nätverk Samarbete mellan medlemmar kan ske i självorganiserade arbetsgrupper och nätverk. Inom ramen för Attac Sveriges programförklaring och stadgar väljer arbetsgrupperna och nätverken själva organisationsform, arbetsmetoder, frågor att fokusera på samt vilka initiativ som skall tas. 7.2 Gemensamma arbetsgruppen, GA Gemensamma arbetsgruppen är Attac Sveriges styrelse och konstituerar sig samma dag som årsmötet äger rum. GA ska sammanträda minst fyra gånger per år. Den besår av minst sex ledamöter och beslut fattas med enkel majoritet. I frågor som gäller uteslutning 3 (10)

4 av medlem krävs 2/3 majoritet. Om GA har jämt antal ledamöter har den ledamot utslagsröst som mötet utsett att vara mötesunderlättare. För inkallande av extra årsmöte gäller särskilda regler. Se Gemensamma Arbetsgruppens uppgifter Gemensamma arbetsgruppen ska utse kassör och firmatecknare, förvalta föreningens tillgångar, fastställa budget för föreningen Attac Sverige, stödja arbetsgrupper, nätverk ekonomiskt, varvid den som ansöker om bidrag har rätt att vara närvarande när ansökan behandlas, bevilja associerat medlemskap för organisationer, hålla kontakt med den internationella Attac-rörelsen, förbereda årsmötet och ansvara för årsmötets genomförande. 8 Årsmötet Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det sammanträder årligen senast i mars månad. Årsmötet beslutar var och när nästa årsmöte ska hållas. 8.1 Kallelse och motioner Medlemmarna kallas minst två månader i förväg genom information på hemsidan. Motioner ska ha kommit in till GA senast en månad före årsmötet. Följande möteshandlingar ska läggas ut på hemsidan senast två veckor före årsmötet: verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, samt motioner från medlemmarna och förslag från GA. Medlemmar som önskar handlingarna på papper anmäler detta till GA. 8.2 Närvaro och beslut Yttrande-, förslags- och beslutanderätt vid årsmötet har alla enskilda medlemmar som anmält sitt deltagande senast två veckor i förväg, och därefter i mån av plats. Ett system med reseutjämning tillämpas. Beslut tas med enkel majoritet av de medlemmar som deltar. För ändringar i föreningens programförklaring, stadgeändringar samt beslut om föreningens upplösning gäller särskilda regler. Se 5, 10 och 11! 8.3 Årsmötets uppgifter Årsmötet ska efter genomgång av verksamhets- och revisionsberättelser ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för den avgående Gemensamma arbetsgruppen, utse minst sex ledamöter i GA (den gemensamma arbetsgruppen) till nästa årsmöte - spridning över landet och en jämn könsfördelning ska eftersträvas, utse en revisor och en revisorssuppleant, utse sammankallande och ytterligare en ledamot i Valberedningen till nästa årsmöte, behandla motioner från medlemmarna och förslag från Gemensamma arbetsgruppen, behandla kommande verksamhetsplan, fastställa årsavgift, besluta om tid och plats för nästa års årsmöte. 8.4 Extra årsmöte Gemensamma arbetsgruppen ska kalla till extra årsmöte om en femtedel av föreningens 4 (10)

5 medlemmar kräver det. GA kan även med två tredjedels majoritet besluta att inkalla ett extra årsmöte. Kallelse där anledning till det extra årsmötet anges ska sändas ut senast 2 månader före mötet. Övriga handlingar ska sändas ut senast 1 månad före mötet. Beslut får endast fattas i de ärenden som föranlett det extra årsmötet. 9 Revision Revisorerna ska fortlöpande granska föreningens verksamhet och inför årsmötet framlägga en revisionsberättelse. Räkenskaper ska ställas revisorerna till förfogande senast en månad före årsmötet. 10 Stadgeändring Ändring av föreningens stadgar kan beslutas av ett ordinarie årsmöte med två tredjedels majoritet, förutom 1 och 11 där beslut av två på varandra följande årsmöten krävs. Förslag till stadgeändring kan endast tas upp till behandling på ett årsmöte om det väckts i form av motion från medlem eller förslag från Gemensamma arbetsgruppen och per post eller mail skickats till medlemmarna med kallelsen en månad före årsmötet. 11 Upplösning Föreningen kan upplösas på förslag av Gemensamma arbetsgruppen genom beslut av två på varandra följande årsmöten, varav det ena är ordinarie, med två tredjedels majoritet på vardera årsmötena. Mellan årsmötena ska minst sex månader ha förflutit. I fall av upplösning ska årsmötet utse en eller flera likvidatorer. Föreningens tillgångar ska överföras till annan förening med liknande syfte. (1) Icke-våld innebär dels en aktiv kamp för att förhindra våld utan att själv använda våld, dels ett fredligt sätt att försvara sig mot våld. (För jämförelse - Attacs nuvarande stadgar finns på hemsidan, 5 (10)

6 Bilaga 2. Förslag till aktualiserad programförklaring: Programförklaring för Attac Sverige Motion: En ny kostym idésmedjan Attac Sverige Attac Sverige är en självständig del av den internationella Attac-rörelsen. Attac är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för fördjupad demokrati och rättvisa, globalt och lokalt. Namnet Attac är en fransk förkortning för "Association pour une Taxation des Transactions financieres pour l Aide aux Citoyens". I en översättning till svenska är betydelsen "Föreningen för beskattning av finansiella transaktioner för medborgarnas bästa". Attac har från slutet av 1990-talet utvecklats som en del av en den globala rättviserörelsen ett brett nätverk av fackföreningar, miljöorganisationer, bonderörelser, kvinnoorganisationer, människorättsorganisationer, solidaritetsrörelser, folkliga religiösa rörelser, forskare och aktivister. Den globala rättviserörelsen är en reaktion på utvecklingen i världen under de senaste decennierna, på de växande sociala klyftorna och urholkningen av demokratin på marknadens bekostnad. Möten som World Social Forum och andra internationella träffar spelar en viktig roll för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och gemensam koordinering. Nätverket av europieska Attacorganisationer är även ett viktigt forum för idéutbyte för svenska Attac. Den gemensamma utmaning vi står inför är att skapa förutsättningar för en rättvis, hållbar och demokratisk global utveckling. Med Attacs och de sociala forumens grundläggande ansats en annan värld är möjlig vill vi lyfta demokratins möjlighet att förändra världen. Vi bygger våra förslag och ställningstaganden på medlemmars erfarenheter och kunskaper, och de kontakter som byggs upp med forskare och sociala rörelser världen över. Vi menar att nyliberal ideologi och enkelspårig tilltro till marknadskrafter har fått ett alltför dominerande inflytande över samhällsdebatt och utveckling. Fler och fler av livets områden kommersialiseras. Det är en utveckling som inte sällan har beskrivits som förutbestämd, i nästan religiösa ordalag. Den nyliberala globaliseringen har framställts som ett slags naturlag som inte går att påverka. Attac vänder sig mot den här sortens ödestro och dogmatism. Vår tids utveckling går att påverka om vi antar utmaningen att arbeta för fördjupad demokrati. Att vara för eller emot globalisering saknar mening om inte innehållet förklaras globalisering kan betyda många olika saker. Attac arbetar för en globalisering präglad av demokrati och rättvisa, en människornas globalisering, som bejakar pluralism och mångfald och som sätter mänskliga rättigheter och ekologisk hållbarhet före vinstintresse. Sedan 1970-talet har vi istället sett vad som kan kallas en företagsledd globalisering. Utvecklingen har lett till ökad makt för transnationella företag, kapital och finansmarknader och ett urholkat inflytande och handlingsutrymme för demokratiska institutioner. Med löften om marknadskrafternas välsignelser, under paroller om frihandel och avregleringar, har världen stöpts i nyliberal riktning. 6 (10)

7 Förvisso har det vuxit fram globala och regionala institutioner som EU, WTO, IMF och Världsbanken. De har dock ofta dålig förankring, fungerar odemokratiskt och domineras i stort av nyliberalt tänkande och starka ekonomiska krafter. I praktiken har de ofta agerat motor för den pågående utvecklingen. Konsekvenserna har med all tydlighet visat sig de senaste tio åren. Vi hävdade att den växande finanssektorn och spekulationsekonomin var ohållbar finanskrisen gav oss rätt i den analysen. Det saknas samtidigt politiska verktyg för att hantera klimatkrisen. Trots betydande tekniska och medicinska framsteg växer även de sociala och ekonomiska klyftorna allra mest där de nyliberala recepten tillämpats i sin helhet. Samtidigt som begränsade grupper gynnas marginaliseras stora delar av världen. På Syds väldiga landsbygd slås bönder ut i den hårdnande konkurrensen med rika länders livsmedelsindustri, med arbetslöshet och växande migrationsströmmar till slumområden som följd. För de miljoner människor som befinner sig på flykt undan krig saknas ett gemensamt överstatligt ansvarstagande medan en rik global elit ser sin förmögenhet växa. I en spekulativ jakt på ökade vinstmarginaler och nya marknader exploateras människor samtidigt som ekologisk hänsyn åsidosätts. I konkurrensens namn utarmas fackliga rättigheter, löner pressas ner och arbetsmiljö och anställningsvillkor urholkas. På många håll avregleras, privatiseras och nedmonteras gemensam välfärd och gemensamma resurser säljs ut. Detta sker ofta utan demokratisk förankring, under tryck från rika länder och bristfälligt demokratiska institutioner som IMF, Världsbanken och Europeiska Centralbanken. Nedskärningspolitiken i Sydeuropa visar att välfärdspolitiska landvinningar som ena dagen tas för självklara på kort tid kan avskaffas. Hårdast slår utvecklingen mot kvinnor. Majoriteten av världens fattiga är kvinnor. När gemensam välfärd undergrävs drabbas framför allt kvinnor. På botten finns de vars kroppar och liv alltjämt köps och säljs som varor. Det finns inga skäl att acceptera denna utveckling! För att återerövra demokratins möjligheter behövs en kraftfull offensiv mot dogmatiskt marknadstänkande. För att återerövra och fördjupa demokratin lokalt krävs djupgående förändringar globalt en demokratisering på global nivå. Men vi är också medvetna om att global demokrati inte är möjlig utan lokal förankring och lokal demokrati. Attacs ambition är därför att verka både lokalt och globalt för att befrämja demokrati. Vi medger att uppgifterna inte är enkla. Ibland tvingas vi att agera motståndskraft och sätta fokus på att blockera eller bromsa pågående utveckling. Men Attacs grundläggande idé bygger på att ta fram och lyfta alternativ. Vi har ingen färdig mall för hur en framtida värld skall se ut. Demokratiska processer kan leda till olika lösningar i olika delar av världen. Däremot har Attac en rad konkreta och realiserbara förändringsförslag, för att öppna dörrarna för en annan värld. Stäv spekulationsekonomin & stärk demokratins makt över globalt kapital Attac verkar för införandet av en internationell skatt på finansiella transaktioner, en så 7 (10)

8 kallad Tobinskatt. Förutom att förskjuta balansen från kortsiktig spekulation mot mer långsiktiga investeringar skulle skatten generera ansenliga inkomster som kan användas för att bekämpa fattigdom och utjämna globala klyftor. En skatt på finansiella transaktioner lyfter frågan om globala skatter för globala nyttigheter, global välfärd och global omfördelning. Attac arbetar också för att avskaffa skatteparadisen. Förutsättningarna för en skatt på finansiella transaktioner minskar om det finns kryphål i de nationella skattesystemen. Skatteparadisen bidrar direkt till skattesmitning, vilket minskar utrymmet för en gemensamt finansierad välfärd. Dessutom underlättar skatteparadisen ekonomisk brottslighet som korruption, förskingring, bedrägeri och insideraffärer. När multinationella koncerner har satt i system att manipulera sin bokföring för att kunna föra över vinster obeskattade till skatteparadis, krävs kraftfulla regleringar. Attac verkar därför för offentliga register över företags verkliga ägare, ett globalt avtal om automatiskt informationsutbyte mellan skattemyndigheter och Land-för-land-rapportering, som visar multinationella företags ekonomiska aktiviteter i varje land där de är verksamma, i syfte att synliggöra om de betalat en rättvis skatt. Attac menar också att det omfattande kapital som idag finns i pensionsfonder våra gemensamma pensionsmedel inte skall användas för kortsiktig vinstjakt och spekulation. Det är dags att dessa pengar förvaltas under rimlig demokratisk kontroll och bidrar till att skapa både drägliga pensioner och ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi vill se ett pensionssystem som bygger på en god och hållbar samhällsutveckling och därför vill vi också riva upp PPM-systemet. Attac arbetar även för att reglera bankerna med högre krav på eget kapital och lagstiftning mot spekulativa finansiella produkter. Med finanskrisen har vi sett hur bankerna var med och skapade en accelererande spekulationsekonomi. Stora stödpaket delas ut samtidigt som välfärdspolitiken är satt på sparlåga i många länder. Genom att möjliggöra transaktioner med skatteparadis hjälper bankerna dessutom till att undanhålla skatteintäkter. Skapa ett rättvist och demokratiskt handelssystem En annan nyckelfråga handlar om att skapa ett rättvist och demokratiskt globalt handelssystem som gynnar hållbar utveckling. Attac arbetar för grundläggande förändringar av Världshandelsorganisationen WTO:s handelsavtal, av regionala och bilaterala avtal, samt för en omfattande demokratisering av handelssystemet och handelsförhandlingarna, från nationell nivå, till EU- och WTO-nivå. WTO:s handelsavtal är idag obalanserade, med snäva ekonomiska utgångspunkter och starkt inflytande för dominerande länder och företagsintressen. Samtidigt griper de alltmer in i traditionellt nationella politikområden från gemensam välfärd till livsmedelssäkerhet, miljölagstiftning och patentlagstiftning. Vi ser att detta även är den dominerande tendensen för de investerings- och handelsavtal EU förhandlar. För många länder, inte minst fattiga, innebär detta ett alltmer kringskuret politiskt handlingsutrymme att utforma lämpliga utvecklingsstrategier. Vi tror på handel men inte som ett mål i sig, utan som ett redskap för en hållbar global utveckling. 8 (10)

9 Avskriv Syds och Sydeuropas skulder, reformera IMF och Världsbanken Attac arbetar för en total avskrivning av länder i Syds omfattande skuldbörda. Så länge människor lever i fattigdom, utan tillgång till mat för dagen, grundläggande hälsovård och utbildning, kan skuldberget inte accepteras. En skuldavskrivning skulle innebära ökade resurser och ökat manöverutrymme för en lång rad fattiga länder, något som också är en förutsättning för en demokratisk utveckling på sikt. Skuldavskrivning är idag även en viktig förutsättning för flera länder i Sydeuropa, grundläggande välfärd måste stå över stora finansinstitutioners intressen. Attac menar att långivarnas ansvar för tidigare, nuvarande och framtida lån måste tydliggöras. En stor del av dagens skulder är illegitima pengarna lånades i en del fall ut till diktaturregimer med långivarnas goda minne eller är i andra fall direkt kopplade till spekulativa finansiella placeringar. En demokratisering av IMF och Världsbanken och förändrade regler för internationell långivning och skuldsanering är nödvändiga för att skapa ett hållbart globalt system. Den gemensamma välfärden är ingen handelsvara Avtal och beslut inom EU, IMF, Världsbanken och WTO har i många fall drivit på avregleringar och privatiseringar av gemensam välfärd. Påtvingade privatiseringar i skuldsatta länder och bindande avregleringar genom WTO och olika handelsavtal undergräver politiskt manöverutrymme och riskerar att urholka grundläggande välfärd i fattiga länder. Attac är starkt kritiskt till den privatiseringsvåg som sköljt över stora delar av världen, och som har drivits snabbt i Sverige. Från att ha varit världsledande i uppbygget av en generell och relativt jämlik välfärd, har Sverige blivit världsledande i privatiseringar, avregleringar och en skenande ojämlikhet. Attac arbetar därför för en vitaliserad gemensam välfärd i Sverige, utan privata vinstinressen. Den gemensamma välfärden är ingen handelsvara. Gemensamma välfärdstjänster måste undantas från WTO:s regler och andra handelsavtal också inom EU. Erfarenheter av avregleringar och privatiseringar i Sverige gör också att Attac säger nej till avreglering av välfärden på EU-nivå. Marknaden skall rätta sig efter demokratin och inte tvärt om. Försvara fackliga rättigheter lokalt och globalt, utveckla demokratin i arbetslivet En viktig del av den nyliberala offensiven pågår i arbetslivet. Genom att spela ut anställda i olika länder mot varandra försöker företag underminera de fackliga rättigheterna och försämra löner och arbetsvillkor. Attac stödjer rätten till facklig organisering och verksamhet på varje arbetsplats, i alla länder. Vi försvarar rätten att sluta och upprätthålla fackliga avtal genom fackliga aktioner, också över de nationella gränserna. Ett kollektivavtal gäller alla som arbetar inom ett kollektivavtalsområde, oavsett fackföreningsmedlemskap. En utveckling som till stor del har skett i det tysta är varit införandet av de styrsystem som 9 (10)

10 kallas New Public Management (NPM) i offentligt finansierade verksamheter. Kostnadseffektivisering, mätbarhet och marknadsliknande system inom vård, skola och omsorg har resulterat i detaljstyrning och avprofessionalisering av hela yrkesgrupper. Attac verkar för en demokratisk utveckling inom välfärdens organisering, där yrkesverksamma och medborgare har inflytande. Global säkerhet förutsätter global rättvisa I dag domineras den internationella debatten av insatser mot terrorism. Vi menar att global säkerhet inte kan vinnas med våld. Krig ökar klyftorna i en värld där resurserna redan är ojämnt fördelade. En säker och hållbar utveckling förutsätter en demokratisering av världsordningen. Därför för Attac en fredlig kamp för global rättvisa. Tillsammans kan vi ta makten över framtiden. Tillsammans kan vi göra en annan värld möjlig! 10 (10)

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Stadgar Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel 2016-02-03 Innehåll 1 Föreningens namn... 1 2 Föreningens sätesort... 1 3 Föreningens ändamål... 2 4 Elektronisk kommunikation... 2 5 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS)

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) 1 NAMN Somaliska Paraplyorganisation i Skåne 2 ÄNDAMÅL SPS är en humanitär, kulturell, demokratisk, transparant och ideell Paraply organisation.

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för Föreningen för Kognitivt Stöd, FKS Antagna vid bildandemötet 23 november 2001 och reviderade vid årsmötet 23 mars 2002.

Stadgar för Föreningen för Kognitivt Stöd, FKS Antagna vid bildandemötet 23 november 2001 och reviderade vid årsmötet 23 mars 2002. Stadgar för Föreningen för Kognitivt Stöd, FKS Antagna vid bildandemötet 23 november 2001 och reviderade vid årsmötet 23 mars 2002. 1 NAMN Föreningens namn är Föreningen för Kognitivt Stöd, FKS. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser I stadgeförslaget är de delar som föreslås utgå understrukna och de delar som föreslås komma till inskrivna med fet stil. Vid varje anges om det föreslås

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Cradle Net ( Föreningen ). 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm. 1.3 Vision och Syfte Föreningens

Läs mer

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade (VIKING RFHLT) 2008 2016-05-17 1 Föreningens namn Föreningens namn är VIKING - Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade och är ansluten

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) FÖRSLAG 2016 STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) Fastställda 1988-04-16 Ändrade av årsmötet 1998-05-16 Ändrade av årsmötet 2007-04-21 Ändringsförslag 2016-02-13 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Stadgar Antagna Reviderade , och

Stadgar Antagna Reviderade , och Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle Bildad den 15 juni 2009. Stadgar fastställdes vid bildandet. 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Vänerskärgården med

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 STADGAR FÖR SRF ÖSTRA VÄRMLAND Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 Inledning Synskadades Riksförbund är en organisation som präglas av öppenhet

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE mom. 1 Organisationens namn är Sveriges Medicinska Fotterapeuter. Vilket förkortas SMF. mom. 2 Organisationens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer