Motion: En ny kostym idésmedjan Attac Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion: En ny kostym idésmedjan Attac Sverige"

Transkript

1 Motion: En ny kostym idésmedjan Attac Sverige Är ett annat Attac möjligt? Jag tror det, och jag ska förklara hur det kan se ut. Det aktuella politiska läget motiverar också Attac som fortsatt plattform för politisk idéutveckling. Plötsligt handlar samtalet om skattepolitik om något annat än nya jobbskatteavdrag. Avslöjandena i Lux Leaks och Swiss Leaks har tagit debatten om skatteflykt till en ny nivå det handlar om skatteparadis nära oss, det handlar om länder inom EU och såväl svenska privatpersoner som företag visar sig vara direkt involverade. Frågan är också om det inte är dags att på nytt lyfta frågan om en skatt på finansiella transaktioner i den svenska debatten. Lyfter vi blicken diskuteras även andra skattepolitiska förslag, Anders Wijkman föreslog nyligen en omfattande grön skatteväxling. Det är tid för skatterättvisa! Med den politiska situationen nationellt finns det idag möjligheter att påverka agendan i Attacs frågor på ett drastiskt annorlunda sätt än under den borgerliga regeringen. Idétraditionen inom Attac bär på viktiga bidrag till samtalet om hur finansieringen av en utvecklad gemensam välfärd kan se ut. Vi är inte heller ensamma Attac-organisationerna i framför allt Tyskland och Frankrike är en viktig inspirationskälla. Tillsammans med de andra i Attac Europa finns ett kraftfullt nätverk att vara en del av. Kunskapande och kampanjer som växer fram på andra håll är i flera fall direkt översättbara. Samtidigt är det är hög tid att ge Attac i Sverige en ny organisationsstruktur som kan understödja den utveckling vi vill se framåt för föreningen. Vad som startade med stor medlemstillströmning 2001, har de senaste åren engagerat en mindre skara aktiva. Framförallt har den nuvarande gemensamma arbetsgruppen (styrelsen) varit drivande tillsammans med några lokala aktivister. Jag föreslår därför att vi förändrar Attac till att vara ett forum för politisk idéutveckling en idésmedja med utgångspunkt i Attacs grundperspektiv men med frihet för ett nyfiket och folkbildande undersökande av politiska idéer och förslag. Vi gör samtidigt tydligt att Attac Sverige inte har som ambition att vara en medlemsorganisation med mycket verksamhet i eget namn även om vi välkomnar engagemang i föreningen. För att sätta denna kurs föreslår jag några olika saker: Förändringar i stadgarna: Vi behåller den ideella föreningen som form, och vi har kvar möjligheten att göra verksamhet i Attacs namn. Men vi gör förändringar i stadgarna så att skyldigheterna för den gemensamma arbetsgruppen minimeras. (Bilaga 1) Ny programförklaring med politisk aktualitet: Med grund i de senaste årens politiska skeenden föreslås en mer kortfattad programförklaring där fokus och frågor är aktualiserade. (Bilaga 2) Gratis medlemskap direkt på attac.se: Jag föreslår att medlemsskap i föreningen blir kostnadsfritt (men att vi tar emot frivilliga bidrag) och att du kan bli medlem i föreningen 1 (10)

2 direkt på hemsidan. Ny hemsida: Den nyvalda gemensamma arbetsgruppen får i uppdrag att arkivera den nuvarande hemsidan och istället presentera en ny och mer minimalistisk sida. Inspiration kan hämtas från Attac Norges hemsida. Idéutveckling och samarbeten: Liksom motionären Håkan Sundberg beskriver i sin motion finns flera av oss som är aktiva i Attac även i andra nätverk och organisationer, bland annat Nätverket för Gemensam Välfärd. Det är ett dynamiskt och kraftfullt sätt att arbeta, och vi har möjlighet att använda bland annat attac.se och Attacs facebook-sida för att lyfta fram nyheter och inlägg från dessa närliggande organisationer. Jag föreslår att Attac Sverige fortsatt är medlem i Forum Syd och i Tax Justice Network. Ingen fortsatt utgivning av tryckt Alt: Vi avslutar utgivningen av Alt som tryckt tidning, men tillgängliggör arkivet av nummer via den nya hemsidan. Men och det här är viktigt, naturligtvis behövs en nyvald gemensam arbetsgrupp som är intresserade och beredda att arbeta utifrån dessa intentioner. Vid riksårsmötet har vi möjlighet att mötas och diskutera vilken grund som finns för att ta detta nästa steg. Löpande ansvar som en gemensam arbetsgrupp behöver hantera är föreningens ekonomi och kommunikation. Riksårsmötet 2015 föreslås att: 1. Besluta om förändringar i stadgarna för Attac Sverige i linje med motionens intentioner. Förslag att besluta om ny skrivning för paragraf 2, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 10 samt 11 (paragraf 11 kräver beslut på två på varandra följande årsmöten). Se bilaga 1. Attacs nuvarande stadgar finns online på 2. Anta en reviderad programförklaring, bilaga 2. Nuvarande programförklaring finns online på 3. Fastställa årsavgiften för Attac Sverige till 0 kr. 4. Ge den gemensamma arbetsgruppen i uppdrag att koordinera arkivering av nuvarande hemsida och upprättande av en ny sida på adressen attac.se. August Nilsson 2 (10)

3 Bilaga 1. Förslag till beslut om nya skrivningar i stadgarna för följande delar: 2 Inriktning och internationell koppling Attac Sverige är en religiöst och partipolitiskt oberoende ideell förening. Föreningens syfte är att vara ett idépolitiskt forum för folkliga och demokratiska krafter som utifrån olika utgångspunkter och perspektiv ifrågasätter den makt som den finansiella sfären utövar över det politiska, ekonomiska, sociala och kulturella livet i Sverige och resten av världen. Attac Sverige är en självständigt verkande organisation, som ansluter sig till målen och grundtankarna hos den internationella rörelsen Attac. Attac Sverige strävar efter ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Attac Sverige ansluter sig till principen om icke-våld(1). 6 Medlemskap Endast enskilda personer kan bli medlemmar i Attac Sverige. Eventuell medlemsavgift fastställs av årsmötet. 6.1 Uteslutning av medlem Medlem kan uteslutas ur föreningen om han eller hon agerat på sätt som står i strid med föreningens stadgar och programförklaring. Gemensamma arbetsgruppen kan besluta att utesluta medlem, efter att ha lyssnat på medlemmen, om han eller hon vill. Beslut ska tas av minst två tredjedelar av samtliga ledamöter i GA. Beslut om uteslutning av medlem kan överklagas av den uteslutne till årsmötet. 6.2 Associerade medlemmar På förslag från medlem och efter beslut i Gemensamma arbetsgruppen kan organisationer bli associerade medlemmar i Attac Sverige. Politiska partier kan ej bli associerade medlemmar. Detta medlemskap ger inte yttrande-, förslags- eller beslutanderätt vid årsmötet. 7 Organisation Attac Sverige är en förening för politisk idéutveckling en idésmedja. Medlemmar kan stödja föreningens inriktning genom sitt medlemsskap, och även välja att engagera sig lokalt eller nationellt för att föra fram förslag i den politiska debatten eller medverka i kampanjer. Varje medlem har en röst på årsmötet. Attac Sverige är en mötesplats för medlemmar med en gemensam nämnare i Programförklaringens idé. Det är viktigt att initiativet och tolkningsutrymmet behålls av de medlemmar som aktivt engagerar sig. 7.1 Arbetsgrupper och nätverk Samarbete mellan medlemmar kan ske i självorganiserade arbetsgrupper och nätverk. Inom ramen för Attac Sveriges programförklaring och stadgar väljer arbetsgrupperna och nätverken själva organisationsform, arbetsmetoder, frågor att fokusera på samt vilka initiativ som skall tas. 7.2 Gemensamma arbetsgruppen, GA Gemensamma arbetsgruppen är Attac Sveriges styrelse och konstituerar sig samma dag som årsmötet äger rum. GA ska sammanträda minst fyra gånger per år. Den besår av minst sex ledamöter och beslut fattas med enkel majoritet. I frågor som gäller uteslutning 3 (10)

4 av medlem krävs 2/3 majoritet. Om GA har jämt antal ledamöter har den ledamot utslagsröst som mötet utsett att vara mötesunderlättare. För inkallande av extra årsmöte gäller särskilda regler. Se Gemensamma Arbetsgruppens uppgifter Gemensamma arbetsgruppen ska utse kassör och firmatecknare, förvalta föreningens tillgångar, fastställa budget för föreningen Attac Sverige, stödja arbetsgrupper, nätverk ekonomiskt, varvid den som ansöker om bidrag har rätt att vara närvarande när ansökan behandlas, bevilja associerat medlemskap för organisationer, hålla kontakt med den internationella Attac-rörelsen, förbereda årsmötet och ansvara för årsmötets genomförande. 8 Årsmötet Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det sammanträder årligen senast i mars månad. Årsmötet beslutar var och när nästa årsmöte ska hållas. 8.1 Kallelse och motioner Medlemmarna kallas minst två månader i förväg genom information på hemsidan. Motioner ska ha kommit in till GA senast en månad före årsmötet. Följande möteshandlingar ska läggas ut på hemsidan senast två veckor före årsmötet: verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, samt motioner från medlemmarna och förslag från GA. Medlemmar som önskar handlingarna på papper anmäler detta till GA. 8.2 Närvaro och beslut Yttrande-, förslags- och beslutanderätt vid årsmötet har alla enskilda medlemmar som anmält sitt deltagande senast två veckor i förväg, och därefter i mån av plats. Ett system med reseutjämning tillämpas. Beslut tas med enkel majoritet av de medlemmar som deltar. För ändringar i föreningens programförklaring, stadgeändringar samt beslut om föreningens upplösning gäller särskilda regler. Se 5, 10 och 11! 8.3 Årsmötets uppgifter Årsmötet ska efter genomgång av verksamhets- och revisionsberättelser ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för den avgående Gemensamma arbetsgruppen, utse minst sex ledamöter i GA (den gemensamma arbetsgruppen) till nästa årsmöte - spridning över landet och en jämn könsfördelning ska eftersträvas, utse en revisor och en revisorssuppleant, utse sammankallande och ytterligare en ledamot i Valberedningen till nästa årsmöte, behandla motioner från medlemmarna och förslag från Gemensamma arbetsgruppen, behandla kommande verksamhetsplan, fastställa årsavgift, besluta om tid och plats för nästa års årsmöte. 8.4 Extra årsmöte Gemensamma arbetsgruppen ska kalla till extra årsmöte om en femtedel av föreningens 4 (10)

5 medlemmar kräver det. GA kan även med två tredjedels majoritet besluta att inkalla ett extra årsmöte. Kallelse där anledning till det extra årsmötet anges ska sändas ut senast 2 månader före mötet. Övriga handlingar ska sändas ut senast 1 månad före mötet. Beslut får endast fattas i de ärenden som föranlett det extra årsmötet. 9 Revision Revisorerna ska fortlöpande granska föreningens verksamhet och inför årsmötet framlägga en revisionsberättelse. Räkenskaper ska ställas revisorerna till förfogande senast en månad före årsmötet. 10 Stadgeändring Ändring av föreningens stadgar kan beslutas av ett ordinarie årsmöte med två tredjedels majoritet, förutom 1 och 11 där beslut av två på varandra följande årsmöten krävs. Förslag till stadgeändring kan endast tas upp till behandling på ett årsmöte om det väckts i form av motion från medlem eller förslag från Gemensamma arbetsgruppen och per post eller mail skickats till medlemmarna med kallelsen en månad före årsmötet. 11 Upplösning Föreningen kan upplösas på förslag av Gemensamma arbetsgruppen genom beslut av två på varandra följande årsmöten, varav det ena är ordinarie, med två tredjedels majoritet på vardera årsmötena. Mellan årsmötena ska minst sex månader ha förflutit. I fall av upplösning ska årsmötet utse en eller flera likvidatorer. Föreningens tillgångar ska överföras till annan förening med liknande syfte. (1) Icke-våld innebär dels en aktiv kamp för att förhindra våld utan att själv använda våld, dels ett fredligt sätt att försvara sig mot våld. (För jämförelse - Attacs nuvarande stadgar finns på hemsidan, 5 (10)

6 Bilaga 2. Förslag till aktualiserad programförklaring: Programförklaring för Attac Sverige Motion: En ny kostym idésmedjan Attac Sverige Attac Sverige är en självständig del av den internationella Attac-rörelsen. Attac är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för fördjupad demokrati och rättvisa, globalt och lokalt. Namnet Attac är en fransk förkortning för "Association pour une Taxation des Transactions financieres pour l Aide aux Citoyens". I en översättning till svenska är betydelsen "Föreningen för beskattning av finansiella transaktioner för medborgarnas bästa". Attac har från slutet av 1990-talet utvecklats som en del av en den globala rättviserörelsen ett brett nätverk av fackföreningar, miljöorganisationer, bonderörelser, kvinnoorganisationer, människorättsorganisationer, solidaritetsrörelser, folkliga religiösa rörelser, forskare och aktivister. Den globala rättviserörelsen är en reaktion på utvecklingen i världen under de senaste decennierna, på de växande sociala klyftorna och urholkningen av demokratin på marknadens bekostnad. Möten som World Social Forum och andra internationella träffar spelar en viktig roll för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och gemensam koordinering. Nätverket av europieska Attacorganisationer är även ett viktigt forum för idéutbyte för svenska Attac. Den gemensamma utmaning vi står inför är att skapa förutsättningar för en rättvis, hållbar och demokratisk global utveckling. Med Attacs och de sociala forumens grundläggande ansats en annan värld är möjlig vill vi lyfta demokratins möjlighet att förändra världen. Vi bygger våra förslag och ställningstaganden på medlemmars erfarenheter och kunskaper, och de kontakter som byggs upp med forskare och sociala rörelser världen över. Vi menar att nyliberal ideologi och enkelspårig tilltro till marknadskrafter har fått ett alltför dominerande inflytande över samhällsdebatt och utveckling. Fler och fler av livets områden kommersialiseras. Det är en utveckling som inte sällan har beskrivits som förutbestämd, i nästan religiösa ordalag. Den nyliberala globaliseringen har framställts som ett slags naturlag som inte går att påverka. Attac vänder sig mot den här sortens ödestro och dogmatism. Vår tids utveckling går att påverka om vi antar utmaningen att arbeta för fördjupad demokrati. Att vara för eller emot globalisering saknar mening om inte innehållet förklaras globalisering kan betyda många olika saker. Attac arbetar för en globalisering präglad av demokrati och rättvisa, en människornas globalisering, som bejakar pluralism och mångfald och som sätter mänskliga rättigheter och ekologisk hållbarhet före vinstintresse. Sedan 1970-talet har vi istället sett vad som kan kallas en företagsledd globalisering. Utvecklingen har lett till ökad makt för transnationella företag, kapital och finansmarknader och ett urholkat inflytande och handlingsutrymme för demokratiska institutioner. Med löften om marknadskrafternas välsignelser, under paroller om frihandel och avregleringar, har världen stöpts i nyliberal riktning. 6 (10)

7 Förvisso har det vuxit fram globala och regionala institutioner som EU, WTO, IMF och Världsbanken. De har dock ofta dålig förankring, fungerar odemokratiskt och domineras i stort av nyliberalt tänkande och starka ekonomiska krafter. I praktiken har de ofta agerat motor för den pågående utvecklingen. Konsekvenserna har med all tydlighet visat sig de senaste tio åren. Vi hävdade att den växande finanssektorn och spekulationsekonomin var ohållbar finanskrisen gav oss rätt i den analysen. Det saknas samtidigt politiska verktyg för att hantera klimatkrisen. Trots betydande tekniska och medicinska framsteg växer även de sociala och ekonomiska klyftorna allra mest där de nyliberala recepten tillämpats i sin helhet. Samtidigt som begränsade grupper gynnas marginaliseras stora delar av världen. På Syds väldiga landsbygd slås bönder ut i den hårdnande konkurrensen med rika länders livsmedelsindustri, med arbetslöshet och växande migrationsströmmar till slumområden som följd. För de miljoner människor som befinner sig på flykt undan krig saknas ett gemensamt överstatligt ansvarstagande medan en rik global elit ser sin förmögenhet växa. I en spekulativ jakt på ökade vinstmarginaler och nya marknader exploateras människor samtidigt som ekologisk hänsyn åsidosätts. I konkurrensens namn utarmas fackliga rättigheter, löner pressas ner och arbetsmiljö och anställningsvillkor urholkas. På många håll avregleras, privatiseras och nedmonteras gemensam välfärd och gemensamma resurser säljs ut. Detta sker ofta utan demokratisk förankring, under tryck från rika länder och bristfälligt demokratiska institutioner som IMF, Världsbanken och Europeiska Centralbanken. Nedskärningspolitiken i Sydeuropa visar att välfärdspolitiska landvinningar som ena dagen tas för självklara på kort tid kan avskaffas. Hårdast slår utvecklingen mot kvinnor. Majoriteten av världens fattiga är kvinnor. När gemensam välfärd undergrävs drabbas framför allt kvinnor. På botten finns de vars kroppar och liv alltjämt köps och säljs som varor. Det finns inga skäl att acceptera denna utveckling! För att återerövra demokratins möjligheter behövs en kraftfull offensiv mot dogmatiskt marknadstänkande. För att återerövra och fördjupa demokratin lokalt krävs djupgående förändringar globalt en demokratisering på global nivå. Men vi är också medvetna om att global demokrati inte är möjlig utan lokal förankring och lokal demokrati. Attacs ambition är därför att verka både lokalt och globalt för att befrämja demokrati. Vi medger att uppgifterna inte är enkla. Ibland tvingas vi att agera motståndskraft och sätta fokus på att blockera eller bromsa pågående utveckling. Men Attacs grundläggande idé bygger på att ta fram och lyfta alternativ. Vi har ingen färdig mall för hur en framtida värld skall se ut. Demokratiska processer kan leda till olika lösningar i olika delar av världen. Däremot har Attac en rad konkreta och realiserbara förändringsförslag, för att öppna dörrarna för en annan värld. Stäv spekulationsekonomin & stärk demokratins makt över globalt kapital Attac verkar för införandet av en internationell skatt på finansiella transaktioner, en så 7 (10)

8 kallad Tobinskatt. Förutom att förskjuta balansen från kortsiktig spekulation mot mer långsiktiga investeringar skulle skatten generera ansenliga inkomster som kan användas för att bekämpa fattigdom och utjämna globala klyftor. En skatt på finansiella transaktioner lyfter frågan om globala skatter för globala nyttigheter, global välfärd och global omfördelning. Attac arbetar också för att avskaffa skatteparadisen. Förutsättningarna för en skatt på finansiella transaktioner minskar om det finns kryphål i de nationella skattesystemen. Skatteparadisen bidrar direkt till skattesmitning, vilket minskar utrymmet för en gemensamt finansierad välfärd. Dessutom underlättar skatteparadisen ekonomisk brottslighet som korruption, förskingring, bedrägeri och insideraffärer. När multinationella koncerner har satt i system att manipulera sin bokföring för att kunna föra över vinster obeskattade till skatteparadis, krävs kraftfulla regleringar. Attac verkar därför för offentliga register över företags verkliga ägare, ett globalt avtal om automatiskt informationsutbyte mellan skattemyndigheter och Land-för-land-rapportering, som visar multinationella företags ekonomiska aktiviteter i varje land där de är verksamma, i syfte att synliggöra om de betalat en rättvis skatt. Attac menar också att det omfattande kapital som idag finns i pensionsfonder våra gemensamma pensionsmedel inte skall användas för kortsiktig vinstjakt och spekulation. Det är dags att dessa pengar förvaltas under rimlig demokratisk kontroll och bidrar till att skapa både drägliga pensioner och ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi vill se ett pensionssystem som bygger på en god och hållbar samhällsutveckling och därför vill vi också riva upp PPM-systemet. Attac arbetar även för att reglera bankerna med högre krav på eget kapital och lagstiftning mot spekulativa finansiella produkter. Med finanskrisen har vi sett hur bankerna var med och skapade en accelererande spekulationsekonomi. Stora stödpaket delas ut samtidigt som välfärdspolitiken är satt på sparlåga i många länder. Genom att möjliggöra transaktioner med skatteparadis hjälper bankerna dessutom till att undanhålla skatteintäkter. Skapa ett rättvist och demokratiskt handelssystem En annan nyckelfråga handlar om att skapa ett rättvist och demokratiskt globalt handelssystem som gynnar hållbar utveckling. Attac arbetar för grundläggande förändringar av Världshandelsorganisationen WTO:s handelsavtal, av regionala och bilaterala avtal, samt för en omfattande demokratisering av handelssystemet och handelsförhandlingarna, från nationell nivå, till EU- och WTO-nivå. WTO:s handelsavtal är idag obalanserade, med snäva ekonomiska utgångspunkter och starkt inflytande för dominerande länder och företagsintressen. Samtidigt griper de alltmer in i traditionellt nationella politikområden från gemensam välfärd till livsmedelssäkerhet, miljölagstiftning och patentlagstiftning. Vi ser att detta även är den dominerande tendensen för de investerings- och handelsavtal EU förhandlar. För många länder, inte minst fattiga, innebär detta ett alltmer kringskuret politiskt handlingsutrymme att utforma lämpliga utvecklingsstrategier. Vi tror på handel men inte som ett mål i sig, utan som ett redskap för en hållbar global utveckling. 8 (10)

9 Avskriv Syds och Sydeuropas skulder, reformera IMF och Världsbanken Attac arbetar för en total avskrivning av länder i Syds omfattande skuldbörda. Så länge människor lever i fattigdom, utan tillgång till mat för dagen, grundläggande hälsovård och utbildning, kan skuldberget inte accepteras. En skuldavskrivning skulle innebära ökade resurser och ökat manöverutrymme för en lång rad fattiga länder, något som också är en förutsättning för en demokratisk utveckling på sikt. Skuldavskrivning är idag även en viktig förutsättning för flera länder i Sydeuropa, grundläggande välfärd måste stå över stora finansinstitutioners intressen. Attac menar att långivarnas ansvar för tidigare, nuvarande och framtida lån måste tydliggöras. En stor del av dagens skulder är illegitima pengarna lånades i en del fall ut till diktaturregimer med långivarnas goda minne eller är i andra fall direkt kopplade till spekulativa finansiella placeringar. En demokratisering av IMF och Världsbanken och förändrade regler för internationell långivning och skuldsanering är nödvändiga för att skapa ett hållbart globalt system. Den gemensamma välfärden är ingen handelsvara Avtal och beslut inom EU, IMF, Världsbanken och WTO har i många fall drivit på avregleringar och privatiseringar av gemensam välfärd. Påtvingade privatiseringar i skuldsatta länder och bindande avregleringar genom WTO och olika handelsavtal undergräver politiskt manöverutrymme och riskerar att urholka grundläggande välfärd i fattiga länder. Attac är starkt kritiskt till den privatiseringsvåg som sköljt över stora delar av världen, och som har drivits snabbt i Sverige. Från att ha varit världsledande i uppbygget av en generell och relativt jämlik välfärd, har Sverige blivit världsledande i privatiseringar, avregleringar och en skenande ojämlikhet. Attac arbetar därför för en vitaliserad gemensam välfärd i Sverige, utan privata vinstinressen. Den gemensamma välfärden är ingen handelsvara. Gemensamma välfärdstjänster måste undantas från WTO:s regler och andra handelsavtal också inom EU. Erfarenheter av avregleringar och privatiseringar i Sverige gör också att Attac säger nej till avreglering av välfärden på EU-nivå. Marknaden skall rätta sig efter demokratin och inte tvärt om. Försvara fackliga rättigheter lokalt och globalt, utveckla demokratin i arbetslivet En viktig del av den nyliberala offensiven pågår i arbetslivet. Genom att spela ut anställda i olika länder mot varandra försöker företag underminera de fackliga rättigheterna och försämra löner och arbetsvillkor. Attac stödjer rätten till facklig organisering och verksamhet på varje arbetsplats, i alla länder. Vi försvarar rätten att sluta och upprätthålla fackliga avtal genom fackliga aktioner, också över de nationella gränserna. Ett kollektivavtal gäller alla som arbetar inom ett kollektivavtalsområde, oavsett fackföreningsmedlemskap. En utveckling som till stor del har skett i det tysta är varit införandet av de styrsystem som 9 (10)

10 kallas New Public Management (NPM) i offentligt finansierade verksamheter. Kostnadseffektivisering, mätbarhet och marknadsliknande system inom vård, skola och omsorg har resulterat i detaljstyrning och avprofessionalisering av hela yrkesgrupper. Attac verkar för en demokratisk utveckling inom välfärdens organisering, där yrkesverksamma och medborgare har inflytande. Global säkerhet förutsätter global rättvisa I dag domineras den internationella debatten av insatser mot terrorism. Vi menar att global säkerhet inte kan vinnas med våld. Krig ökar klyftorna i en värld där resurserna redan är ojämnt fördelade. En säker och hållbar utveckling förutsätter en demokratisering av världsordningen. Därför för Attac en fredlig kamp för global rättvisa. Tillsammans kan vi ta makten över framtiden. Tillsammans kan vi göra en annan värld möjlig! 10 (10)

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02 Stadgar Senast reviderad: 2013-06-02 1 Förening 1.1 Chalmers Robotförening är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. 1.2 Chalmers Robotförening är en kårförening under Chalmers

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Cradle Net ( Föreningen ). 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm. 1.3 Vision och Syfte Föreningens

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer