fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3"

Transkript

1 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

2

3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03

4

5 Innehållsförteckning 1. Allmänt Kopplingar för radiatorer, ventilation och varmvatten Parallellkoppling Tvåstegskoppling Trestegskopppling Varmvatten, laddningsväxlare med ackumulator Tvåstegskoppling ansluten till fjärrvärmens returledning Sekundäranslutna flerbostadshus Gemensam fjärrvärmecentral, sekundär växlare för varmvatten och grupper för radiatorer Gemensam fjärrvärmecentral, sekundär tvåstegsvärmeväxlare för varmvatten och grupper för radiatorer Gemensam fjärrvärmecentral, system Grudis Småhus Fjärrvärmecentral för småhus, parallellkopplad Gruppanslutna småhus Gruppanslutna småhus med gemensam fjärrvärmecentral Central värmeväxlare med fjärrvärmecentraler i varje småhus Värmeväxlare för varmvatten parallellkopplad med termostatstyrda radiatorer Värmeväxlare för varmvatten parallellkopplad med lokalt styrda radiatorer Värmeväxlare för varmvatten parallellkopplad med luftvärmeaggregat för garage eller liknande lokaler Principkopplingar för byggnaders värmesystem Värmegrupper med huvudpump för radiatorer och ventilation Värmegrupper utan huvudpump för radiatorer och ventilation Komfortsystem Ventilationssystem med återvinning Komfortsystem med anslutning till fjärrvärme och fjärrkyla Markvärme för snösmältning Värmeväxlare för markvärme, ansluten till en fjärrvärmecentrals returledning Värmeväxlare för markvärme ansluten till fjärrvärmens returledning Värmeväxlare för markvärme ansluten till fjärrvärmens framledning och returledning

6 8.4. Värmeväxlare för markvärme ansluten till fjärrvärmens framledning och returledning Fjärrvärme för övriga behov Tvätta och torka med fjärrvärme Tvätta och torka med fjärrvärme Hushållsmaskiner anslutna till både varmt och kallt vatten Fjärrvärme och värmepump för flerbostadshus och småhus Värmepump med värmelager, kopplad till både varmvatten och värme Värmepump med värmelager, kopplad till både varmvatten och värme Värmepump utan värmelager, kopplad till både varmvatten och värme Värmepump utan värmelager, kopplad till både tappvarmvatten och värme Värmepump utan värmelager, kopplad till både varmvatten och värme Värmepump utan värmelager, kopplad till enbart värme Värmepump utan värmelager, kopplad till enbart värme Värmepump för småhus Värmepump för småhus Värmepump för småhus Fjärrvärme och solfångare Primärinkopplad solfångare, leverans till framledningen Primärinkopplad solfångare, leverans till returledningen Sekundärinkopplad solfångare, enbart tappvarmvatten, med värmelager Sekundärinkopplad solvärme, enbart tappvarmvatten, utan värmelager Sekundärinkopplad solvärme, med värmelager, kopplad till både tappvarmvatten och värme Solfångare för småhus, enbart tappvarmvatten, med värmelager Solfångare för småhus, med värmelager, kopplat till både tappvarmvatten och värme Industrisystem Luftaggregat direktanslutet till fjärrvärme systemet Återvinning anslutet till radiatorsystemet Symbolsammanställning Referenser

7 1. Allmänt Fjärrvärme används för olika uppvärmningsbehov. Den här sammanställningen är ett komplement till Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser för utförande och installation av fjärrvärmecentraler F:101 Det är olika lösningar på principkopplingar som här redovisas och som har används sedan fjärrvärmen etablerades i Sverige. Vissa av principerna är inte längre aktuella på grund av teknikutveckling. Vad man väljer för kopplingsprincip är beroende av lokala förutsättningar och behov. Byggnadens eller anläggningens värmesystem har också betydelse för vilken teknik som är lämplig. Det är en god regel att alltid ta kontakt med värmeleverantören och diskutera ett lämpliga alternativ. Alla förändringar som påverkar värmemätarens eller fjärrvärmecentralens funktion ska alltid meddelas fjärrvärmeleverantören. När kopplingsprincipen är bestämd och effektbehov och dimensioneringsdata är fastställda, då kan fjärrvärmecentraler levereras, som förtillverkat aggregat eller som platsbyggd fjärrvärmecentral. Prefabricerade fjärrvärmecentraler är att föredra då tillverkaren tar ansvarar för att centralen uppfyller gällande EG-direktiv och branschkrav. Observera att detta dokument inte ger tillräckligt underlag för att fullt ut dimensionera och konstruera en färdig anläggning. Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser F:101 ska användas vid upphandling och övertagande av anläggning. Leverantören och entreprenören ska kunna dokumentera att fjärrvärmecentralen kan klara både fjärrvärmeleverantörens och anläggningsägarens krav. Kvalitets- och säkerhetskraven är prioriterade. Det är viktigt att komponenter som ingår i fjärrvärmecentralen specificeras i dokumentationen. Det bör särskilt observeras att arbetstemperatur och tryck i de flesta fjärrvärmenät är höga vilket ställer särskilda krav på material och kompetens hos de som arbetar med fjärrvärmenät. Fjärrvärmecentraler för bostadshus certifieras och får en så kallad P-märkning. Det har visat sig att certifieringen höjer kvalitén på fjärrvärmecentraler. I certifieringen ingår en funktionstest efter Svensk Fjärrvärmes provprogram F:103-x, resultatet redovisas i provrapporter. Fjärrvärmecentraler för småhus ska ha ett lika robust utförande, som större fjärrvärmecentraler. Orsaken är att småhuscentraler är placerade i anslutning till bostadsutrymmen. I F:101 framgår vilka krav som ställs på tillverkning och kontroll av fjärrvärmecentraler. För att få stabil varmvattentemperatur är det viktigt att välja komponenter som samverkar väl. Om det inte finns cirkulationsledning för vvc så bör temperaturgivaren för varmvattnet placeras direkt i anslutning till utgående varmvattenledning från växlaren. Styrventiler ska klara de differenstrycksvariationer som uppträder mellan fjärrvärmens fram- och returledning och ha god reglerbarhet inom hela reglerområdet. Vid svåra driftsförhållanden kan differenstrycksregulator behöva installeras områdesvis. Differensregulatorn placeras då i fjärrvärmesystemets fördelningsledningar till området. Grundprincipen för alla fjärrvärmeanslutna fastigheter är att fjärrvärmevattnets avkylningskrav ska uppfyllas. En kombinationsanläggning får inte resultera i någon 5

8 ändring av avkylningskraven. Det måste finnas funktioner i fjärrvärmecentraler, som varmhåller fjärrvärmeledningen till byggnaden om fjärrvärme under perioder inte används för byggnadens uppvärmningsbehov. Följande krav skall alltid ställas på fjärrvärmeinstallationen och fjärrvärmecentralen. - god avkylning av fjärrvärmevattnet - god systemfunktion inom hela effektområdet - enkel och överskådlig teknikuppbyggnad - enkel och överskådlig styr och reglerteknik För kopplingsprinciperna finns förklarande texter. Cirkulationspumparna för radiatorkretsen är i de redovisade kopplingarna placerad i utgående ledning från växlaren, men pumparna kan med fördel placeras i returledningen. Varvtalsstyrda cirkulationspumpar är att rekommendera. 6

9 2. Kopplingar för radiatorer, ventilation och varmvatten 2.1. Parallellkoppling Parallellkoppling är en variant av fjärrvärmecentral där värmeväxlarna är inkopplade mellan fjärrvärmesystemets fram- och returledning. En värmeväxlare betjänar radiatorkretsen och den andra varmvattnet. Den här kopplingen är den vanligast förekommande. Kopplingen kan med fördel användas för flerfamiljshus. För att få stabil varmvattentemperatur är det viktigt att välja reglerutrustning, som samverkar väl med övrig utrustning. Styrventilen ska klara de differenstrycksvariationer som uppträder mellan fjärrvärmens fram- och returledning, och ha bra reglerbarhet inom hela reglerområdet. Om differenstrycket över fjärrvärmecentralen eller lastuttaget varierar kraftigt kan med fördel två parallellkopplade sekvensstyrda styrventiler användas. Det är då viktigt att de båda ventilerna balanseras sinsemellan till de flöden som beräknas uppstå. 7

10 2.2. Tvåstegskoppling Tvåstegskoppling är även den en vanligt använd koppling. Här utnyttjas fjärrvärmevattnet från radiatorväxlaren till att förvärma varmvattnet. Vattenvärmarens föroch eftervärmare delas effektmässigt upp så att returtemperaturen från radiatorväxlaren utnyttjas på bästa sätt. Om förvärmarsteget ger för stort tryckfall vid maximal radiatorlast så kan i de flesta fall en parallellkopplad FC användas. Låga radiatortemperaturer och sällan förekommande varmvattentappningar ger dock mindre fördelar för tvåstegskopplingen. En tvåstegskopplad fjärrvärmecentral ger bättre avkylning än en parallellkopplad men skillnaden märks först när det finns en varaktig varmvattenlast. Som tumregel kan sägas att när den totala anslutningseffekten överstiger 1 MW (för ett bostadshus) är tvåstegskoppling att föredra. För att få stabil varmvattentemperatur +55 o C så är det viktigt att välja utrustning som samverkar väl med övrig utrustning. Styrventilen ska klara de differenstrycksvariationer som uppträder mellan fjärrvärmens fram- och returledning, och ventilen ska ha bra reglerbarhet inom hela reglerområdet. Krävs extra höga säkerhetskrav att hålla temperaturnivån på varmvattnet från vattenvärmaren så kan en säkerhetsblandare installeras. Den tillför kallvatten om temperaturgränsen +65 o C överskrids Om differenstrycket över fjärrvärmecentralen eller lastuttaget varierar kraftigt kan med fördel två parallellkopplade sekvensstyrda styrventiler användas. Det är då viktigt att de båda ventilerna balanseras sinsemellan till de flöden som beräknas uppstå. 8

11 2.3. Trestegskopppling Trestegskopplingen avviker från tvåstegskopplingen genom att fjärrvärmevattnet leds till radiatorväxlaren via vattenvärmarens eftervärmare. Temperaturstyrningen av varmvattnet sker med en trevägsventil placerad i varmvattenkretsen, och blandar för- och eftervärmt vatten. Då radiatorväxlaren är aktiv finns alltid ett flöde av fjärrvärmevatten genom vattenvärmarens för- och eftervärmare. Om flödet inte räcker för att tillgodose behovet av varmvatten, då kan en förbigångsventil öppna. När radiatorlast inte förekommer så är det förbigångsventilen som reglerar temperaturen på varmvattnet. Om förvärmarsteget ger för stort tryckfall vid maximal radiatorlast så kan i de flesta fall en parallellkopplad FC användas. Kopplingen är olämplig om det finns risk för utfällning av kalk på heta växlarytor d.v.s. om vattnet är hårt. Det är vattenvärmarens eftervärmare som är utsatt. Genom att värmeväxlarna nu är kompakta plattväxlare med snabb funktion så har trestegskopplingen blivit mindre aktuell. En trestegskopplad fjärrvärmecentral ger bättre avkylning än en parallell- eller tvåstegskopplad fjärrvärmecentral men skillnaden märks först när det finns en mycket stor och varaktig varmvattenlast. 9

12 2.4. Varmvatten, laddningsväxlare med ackumulator I fjärrvärmeanslutna anläggningar värms varmvatten normalt momentant efter behov direkt i värmeväxlare. Det finns dock andra möjligheter om varmvattenbehoven är stora i förhållande till tillgänglig fjärrvärmekapacitet. Här redovisas en kombination av laddningsväxlare och ackumulator. Att använda laddningsväxlare möjliggör en bättre kylning av fjärrvärmevattnet, än om laddningen av ackumulatorn sker på ett konventionellt sätt. Utgående varmvatten ska hålla en temperatur på minst +60 o C från ackumulatorn. För att få maximal energilagring i ackumulatorn och samtidigt erhålla god avkylning är det viktigt att upprätthålla god skiktning i ackumulatortanken. Vid all ackumulering och lagring av varmvatten måste man vara uppmärksam på att skadlig bakterietillväxt kan uppstå. Problemet undviks om man håller en temperaturnivå på +60 o C i ackumulatorn. Man ska också se till att byggnadens varmvattenledningar utförs på ett sätt, så att varmvattnet uppfyller Boverkets krav För småhus krävs inte vvc-ledning för varmvattnet men kan förekomma om man vill höja komforten. Det är viktigt att vvc-ledningens inlopp placeras så att inte skiktningen i ackumulatorn förstörs. Dimensioneringsdata för laddningsväxlare: o C / o C Blandningsventilen kan vara termiskt eller elektroniskt styrd 10

13 2.5. Tvåstegskoppling ansluten till fjärrvärmens returledning Den här kopplingsprincipen är en variant på tvåstegskopplingen där värme i fjärrvärmereturledningen utnyttjas för att förvärma radiatorkretsen och tappvarmvattnet. P1 varvtalsstyrs i sekvens med SV2. Vid fallande värmebehov stängs först SV2, därefter regleras pumpen till sitt lägsta flöde. När inget värmebehov föreligger i radiatorkretsen kopplas radiatorsystemets förvärmare bort primärt och P1 går på inställt minflöde. Anläggningen måste dimensioneras med hänsyn till det tillgängliga flödet och temperaturen i returledningen. Dessutom bör hänsyn tas till att eventuella framtida åtgärder i eller utbyggnad av fjärrvärmesystemet kan påverka tillgängligt flöde och vattentemperatur i returledningen. Genom att ha två värmemätare installerade så får man möjlighet att utnyttja differentierad prissättning. Avståndet mellan uttag och tillopp till returledningen måste vara tillräckligt långt för att förhindra återcirkulation. Ev. kan backventil monteras i returledning. 11

14 3. Sekundäranslutna flerbostadshus 3.1. Gemensam fjärrvärmecentral, sekundär växlare för varmvatten och grupper för radiatorer Kopplingsprincipen är användbar vid inkoppling av högtemperatursystem (HTsystem) till befintlig grupphusbebyggelse, som tidigare har haft panncentral och lokalt försörjningssystem och som inte har fjärrvärmestandard. Sekundärsystemet modifieras (ST-system). Pannor ersätts med gemensam fjärrvärmecentral och lokala förrådsberedare byts ut mot effektivare värmeväxlare för varmvatten. Befintliga shuntgrupper kopplas om så att okylt vatten inte går direkt till fjärrvärmecentralen. I en väl underhållen och korrekt dimensionerad anläggning kommer avkylningen att vara väl så god som avkylningen från en konventionell fjärrvärmecentral. För ST-systemet bör framledningstemperaturen hålla 60 o C oberoende av rådande utomhustemperatur. Dimensioneringstemperaturer: Gemensam fjärrvärmecentrals värmeväxlare: Lokal växlare för varmvatten: flerbostadshus o C / o C o C / o C Den gemensamma fjärrvärmecentralens värmeväxlare måste även dimensioneras för att klara radiator- och ventilationsbehoven. Behovet av varmvatten framgår av F:101 - utförande och installation. Påfyllning av vatten i ST-systemet kan ske med fjärrvärmevatten från HT - systemets returledning om fjärrvärmevattnet passar mot ST-systemets egenskaper. Vattenmätare installeras som mäter påfyllningsvattnet. 12

15 3.2. Gemensam fjärrvärmecentral, sekundär tvåstegsvärmeväxlare för varmvatten och grupper för radiatorer Den här kopplingen är en variant på föregående koppling. Här har man valt den tvåstegskopplade varianten av växlare för varmvatten. Den kan ge något lägre returtemperatur och flöden. I en väl underhållen och korrekt dimensionerad anläggning kommer avkylningen att vara väl så god som avkylningen från en konventionell fjärrvärmecentral. Om förvärmarsteget ger för stort tryckfall vid maximal så bör kopplingsprincip 3.1 användas. Påfyllning av vatten i ST-systemet kan ske med fjärrvärmevatten från HT-systemets returledning om fjärrvärmevattnet passar mot ST-systemets egenskaper. Vattenmätare installeras som mäter påfyllningsvattnet. 13

16 3.3. Gemensam fjärrvärmecentral, system Grudis Det här systemet är ett lågtemperatursystem avsett för grupphusbebyggelse bestående av flerbostadshus eller småhus. Det lokala försörjningssystemet är en varmvattenkrets, som även är värmebärare för radiatorsystemen i husen. Varje hus har sin egen radiatorväxlare. Den mellanliggande kretsens kan utföras för olika temperaturnivåer. Temperaturen på vattnet från den gemensamma värmeväxlaren till radiatorväxlarna är mellan o C Mediarörens material i den mellanliggande kretsen kan vara av koppar eller armerad plast s.k. PEX. Temperaturen i den mellanliggande kretsen anpassas efter utomhustemperaturen för att tillgodose radiatorernas temperaturbehov. För att säkerställa temperaturkravet och säkerheten att inte överskrida att den högsta temperaturnivån 65 o C för varmvattnet inte överskrids så installeras en trevägsventil som blandar in kallvatten lokalt i varje hus. Temperaturen för varmvattnet vid tappstället ska vara lägst 50 o C. Kopplingsprincipen har fallit i glömska på senare år men har aktualiserats som en lämplig lösning i s.k. passiv- eller lågenergihus. Då varmvattnet kyls mot radiatorkretsen kommer varmvattentemperaturen tillfälligt att vara under det rekommenderade gränsvärdet vilket kan innebära risk för legionellatillväxt. Ska kopplingsprincipen användas ställs med andra ord höga krav på att systemet konstrueras så att dessa risker minimeras. 14

17 4. Småhus 4.1. Fjärrvärmecentral för småhus, parallellkopplad Denna koppling är avsedd för småhus, som direktansluts till fjärrvärme. Den här typen av fjärrvärmecentral kan ha både termisk- och elektronisktstyrd reglerutrustning för varmvattnet och radiatorkretsen. Denna fjärrvärmecentral har ingen vvc men kan förses med sådan. Finns vvc ska dimensionerande varmvattentemperatur höjas till 55 C. skall vara robust utförd och ha få flänsförband och få kopplingar på fjärrvärmesidan. Kopplingsprincipen kan användas både för HT-,LT- och ST-system. Dimensioneringsdata för vattenvärmare: HT- och LT-system: o C / o C ST-system: o C / o C Radiatorväxlaren dimensioneras efter radiatorernas behov och för temperaturprogrammet för aktuellt fjärrvärmesystem se F:101. Exempel: HT-system: LT-system: ST-system o C / o C o C / o C o C / o C 15

18 5. Gruppanslutna småhus 5.1. Gruppanslutna småhus med gemensam fjärrvärmecentral Med gemensam fjärrvärmecentral kan småhus gruppanslutas till fjärrvärme. är en konventionell fjärrvärmecentral. Från fjärrvärmecentralen distribueras värme och varmvatten i ett ledningssystem, som ansluts till småhusens ledningssystem. och lokala ledningssystemet är en gemensam anläggning för ett småhusområde. I småhusen behövs ingen speciell utrustning för temperaturstyrning av radiatorerna. Temperaturen styrs centralt i fjärrvärmecentralen. Man kan dock komplettera med en shunt och pump eller med termostatventiler på utvalda radiatorer om man vill ha möjlighet till individuell temperaturstyrning. Det kan finnas behov av att i småhusen montera differenstrycksregulatorer i värmekretsen eller att använda fasta strypventiler. Varmvattnet temperaturstyrs från fjärrvärmecentralen. En vvc-ledning är framdragen till varje småhus, som garanterar att varmvattnet tillhandahålls med god komfort. Med undermätare placerade i varje småhus mäts värme- och varmvattenförbrukning. Dessa mätare ger underlag för att fördela värmeleverantörens debiteringsmätning, som sker i fjärrvärmecentralen. Fördelningsmätarna omfattas inte av Boverkets föreskrifter. 16

19 5.2. Central värmeväxlare med fjärrvärmecentraler i varje småhus Med en central värmeväxlare kan småhus gruppanslutas. Småhusägarna är kunder direkt till fjärrvärmeleverantören. Ett lokalt distributionsnät byggs enligt ST-principen. I småhusen installeras fjärrvärmecentraler, som kan vara utförda enligt ovanstående schema. Den centrala värmeväxlaren fungerar som en övergång mellan det primära och det sekundära systemet. Andra alternativ av fjärrvärmecentraler kan väljas i stället för den variant med lokal shuntning för radiatorer som redovisas i ovanstående schema. Växlare för varmvatten: seriekopplad med termostatstyrda radiatorer parallellkopplad med termostatstyrda radiatorer laddningsväxlare med ackumulator och med termostatstyrda radiatorer parallellkopplad med luftvärmeaggregat För sekundärsystemet kan framledningstemperaturen höjas efter fallande utomhustemperatur, eller hållas konstant på 60 o C oberoende av rådande utomhustemperatur. Det är viktigt att styra flöde och temperaturer i sekundärsystemet så att lägst 60 o C framledningstemperatur alltid finns tillgängligt för fjärrvärmecentralerna i småhusen. Dimensioneringstemperaturer för central värmeväxlare: o C / o C Växlaren beräknas också för radiatorlasterna. Reglercentralen för den centrala värmeväxlaren förses med min-begränsning. Den ställs in på 60 o C då reglercentralen styrs efter utomhustemperaturen. I annat fall används en reglercentral med konstanthållning. Erfarenhet visar att denna typ av inkoppling ofta ger dålig avkylning. Avsaknad av regelbunden organiserat underhåll av undercentralerna är ofta orsaken. 17

20 5.3. Värmeväxlare för varmvatten parallellkopplad med termostatstyrda radiatorer Denna koppling är avsedd för småhus i ett sekundärsystem. Övergång från primärtill sekundärsystemet sker med en central värmeväxlare. Metoden beskrivs i kopplingsschema 5.2 Central värmeväxlare med fjärrvärmecentraler i varje småhus. Växlaren för varmvatten är parallellkopplad med radiatorerna. En differenstrycksregulator stabiliserar trycket över radiatorerna. Sekundärsystemets ledningar dimensioneras utifrån fjärrvärmecentralernas sammanlagrade effektbehov. Det är viktigt att styra flöde och temperaturer i sekundärsystemet så att lägst 60 o C framledningstemperatur alltid finns tillgängligt för fjärrvärmecentralerna i småhusen. Dimensioneringsdata för växlare för varmvatten: o C / o C Dimensioneringsdata för radiatorer: o C Förekommer golvvärme i delar av huset är dess dimensioneringsdata: o C, vilket kräver en separat shuntning. 18

21 5.4. Värmeväxlare för varmvatten parallellkopplad med lokalt styrda radiatorer Denna koppling är avsedd för småhus i ett sekundärsystem. Övergång från primärtill sekundärsystemet sker med en central värmeväxlare. Metoden beskrivs i kopplingsschema 5.2 Central värmeväxlare med fjärrvärmecentraler i varje småhus. Växlaren för varmvatten är parallellkopplad med radiatorerna. En differenstrycksregulator stabiliserar trycket över radiatorerna. Sekundärsystemets ledningar dimensioneras utifrån fjärrvärmecentralernas sammanlagrade effektbehov. Det är viktigt att styra flöde och temperaturer i sekundärsystemet så att lägst 60 o C framledningstemperatur alltid finns tillgängligt för fjärrvärmecentralerna i småhusen. Dimensioneringsdata för växlare för varmvatten: o C / o C Dimensioneringsdata för radiatorer: o C Förekommer golvvärme i delar av huset är dess dimensioneringsdata: o C, vilket kräver en separat shuntning. 19

22 5.5. Värmeväxlare för varmvatten parallellkopplad med luftvärmeaggregat för garage eller liknande lokaler. Den här kopplingen är avsedd för småhus i ett sekundärsystem med luftvärme. Övergång från ett HT-system till ST-systemet sker med en central värmeväxlare. Metoden beskrivs i kopplingsschema 5.2 Central värmeväxlare med fjärrvärmecentraler i varje småhus. Växlaren för varmvatten är parallellkopplad med luftvärmeaggregatet. En differenstrycksregulator stabiliserar trycket över luftaggregatet. Sekundärsystemets ledningar dimensioneras utifrån fjärrvärmecentralernas sammanlagrade effektbehov. Det är viktigt att styra flöde och temperaturer i sekundärsystemet så att lägst 60 o C framledningstemperatur alltid finns tillgängligt för fjärrvärmecentralerna i småhusen. Dimensioneringsdata för växlare för varmvatten: o C / o C Dimensioneringsdata för luftaggregatet ST-krets är: o C 20

23 6. Principkopplingar för byggnaders värmesystem 6.1. Värmegrupper med huvudpump för radiatorer och ventilation För att värmeväxlares dimensioneringsdata ska överensstämma med byggnadens värmesystems driftsdata så ska värmesystem regleras in. Det gäller även vid konvertering av äldre byggnader till fjärrvärme. Grundregeln är att allt vatten i returledningen ska ha passerat en kylyta. Rundgångar är inte lämpliga men om de ändå installeras, för att garantera funktionen, så ska de vara temperaturstyrda och väl dokumenterade i driftsmanualer. Injustering av reglercentralerna utförs så att samtliga gruppers temperaturbehov tillgodoses. Denna koppling har både huvudpump och gruppumpar och det är högst sannolikt att sekundärflödet kommer att bli variabelt. Det är därför en fördel om huvudpumpen förses med varvtalsreglering. 21

24 6.2. Värmegrupper utan huvudpump för radiatorer och ventilation För att värmeväxlares dimensioneringsdata ska överensstämma med byggnadens värmesystems driftsdata så ska värmesystem regleras in. Det gäller även vid konvertering av äldre byggnader till fjärrvärme. Grundregeln är att allt vatten i returledningen ska ha passerat en kylyta. Rundgångar är inte lämpliga men om de ändå installeras, för att garantera funktionen, så ska de vara temperaturstyrda och väl dokumenterade i driftsmanualer. Injustering av reglercentralerna utförs så att samtliga grupper får sina behov tillgodosedda. Den här kopplingen har ingen huvudpump utan grupperna har sina egna pumpar dimensionerade för hela kretsen. Denna typ av shuntkoppling har den fördelen att systemets blandningspunkt hamnar inne i styrventilen. Det innebär att kopplingen blir mindre tryck- och flödeskänslig och därmed lättare att injustera. Ventilens flödeskarakteristik måste vara lin.-lin. alternativt log.-lin typ vilket innebär att tryckfallet över ventilen är detsamma oavsett ventilläge. 22

25 7. Komfortsystem 7.1. Ventilationssystem med återvinning Denna koppling är exempel på en lösning där man återvinner frånluftens värme och utnyttjar låga systemtemperaturer. Kopplingsprincipen visar på hur ventilationsaggregat med detta utförande ansluts till fjärrvärmecentraler. För att få en fullständig information om aggregatet, så kan den fås från de företag som tillverkar produkterna. Dimensioneringsdata för ventilationsväxlaren: o C / o C. Kretsen mellan tilluft- och frånluftsaggregaten kan vara utförd som en separat krets med egen expansionsmöjlighet. Kretsen avskiljs från det övriga systemet med en värmeväxlare (vvx 1) som tillhör aggregatet. Kretsen innehåller frysskyddsvätska på 10-30% beroende på klimat- zon. I de fall ventilationsaggregatet är placerat nära fjärrvärmecentralen så kan vvx 1 utelämnas. De lokala förutsättningarna avgör vilken lösning som är lämpligast. Värmeväxlaren (vvx 1) som tillhör ventilationsaggregatet dimensioneras för temperaturerna: o C / o C. Observera att man i beräkningsprogrammet skall ange medium för vätska, som i detta fall är vatten/frysskyddsvätska. 23

26 7.2. Komfortsystem med anslutning till fjärrvärme och fjärrkyla Denna koppling är exempel på en möjlighet att med fjärrvärme och fjärrkyla ge ett ventilationssystem med återvinning möjligheten att värma och kyla i samma system. Kopplingsprincipen visar på hur ventilationsaggregat med detta utförande ansluts till fjärrvärmecentraler. För att få en fullständig information om aggregatet, så kan den fås från de företag som tillverkar produkterna. Dimensioneringsdata för fjärrvärmens ventilationsväxlare: o C / o C. Dimensioneringsdata för fjärrkylans ventilationsväxlare: 7-16 o C / 18-8 o C. Kretsen mellan tilluft- och frånluftsaggregaten kan vara utförd som en separat krets med egen expansionsmöjlighet. Kretsen avskiljs från det övriga systemet med värmeväxlare (vvx 1 o. 2) som tillhör aggregatet. Kretsen innehåller frysskyddsvätska på % beroende på klimatzon. I de fall ventilationsaggregatet är placerat nära fjärrvärmecentralen, så kan aggregatets värmeväxlare 1 o. 2 utelämnas. De lokala förutsättningarna avgör vilken lösning som är lämpligast. Värmeväxlare 1 o. 2 som tillhör ventilationsaggregatet dimensioneras för temperaturerna - värme vvx 1: o C / o C - kyla vvx 2: 8-18 o C / 20-9 o C. Observera att man i beräkningsprogrammen skall ange medium för vätska, som i detta fall är vatten/frysskyddsvätska. 24

27 8. Markvärme för snösmältning 8.1. Värmeväxlare för markvärme, ansluten till en fjärrvärmecentrals returledning Den här kopplingen för markvärme bygger på att returledningen från en fjärrvärmecentral har tillräckligt hög temperaturnivå och har flöden för att tillgodose ett markvärmebehov. Värmeväxlaren för markvärme kombineras med fjärrvärmecentralen och ansluts till fjärrvärmecentralens returledning. Värmemätaren i den gemensamma fjärrvärmereturen mäter både fjärrvärmecentralens och markvärmens energianvändning. Temperaturgivaren för markvärmekretsen kan placeras i rörledningen eller i mark. Dimensioneringstemperaturer för markslingorna är: Framtemperatur: 35 o C Returtemperatur: 20 o C Effektbehovet är beroende av klimatzon och kan variera mellan W/m 2. Markslingorna är ofta fyllda med en vätska som förhindrar frysning. Vid dimensionering av värmeväxlaren beaktas detta. Är kraven på att viss framledningstemperatur eller värmeeffekt ska kunna upprätthållas stora bör kopplingsprincip 8.3 eller 8.4 användas. 25

28 8.2. Värmeväxlare för markvärme ansluten till fjärrvärmens returledning Den här kopplingen för markvärme bygger på att returledningen i fjärrvärmesystemet har tillräckligt hög temperaturnivå och har flöden för att tillgodose markvärmeanläggningens behov. Temperaturgivaren för markvärmekretsen kan placeras i rörledningen eller i mark. Dimensioneringstemperaturer för markslingorna är: Framtemperatur: 35 o C Returtemperatur: 20 o C Effektbehovet är beroende av klimatzon och kan variera mellan W/m 2. Markslingorna är ofta fyllda med en vätska som förhindrar frysning. Vid dimensionering av värmeväxlaren beaktas detta. Kopplingen kommer vid låg värmelast att ge liten differenstemperatur över fjärrvärmekretsen. Därför är det viktigt att välja ett integreringsverk som klarar den låga temperaturdifferensen ( t). Materialet i fjärrvärmepumpen ska uppfylla fjärrvärmesystemets konstruktionsdata. Fjärrvärmepumpen varvtalsstyrs i sekvens med 3- vägsventilen. Vid fallande värmebehov regleras först pumpen till sitt lägsta flöde innan 3-vägsventilens port mot shuntledningen tillåts börja öppna. Avståndet mellan uttag och tillopp till returledningen måste vara tillräckligt långt för att förhindra återcirkulation. Ev. kan backventil monteras i returledning. 26

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Förbättringsguide fjärrkyla Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Innehåll 1. Analys av fastighetssystem...3 2. Statistik analys...4 2.1 Kortslutning KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Tekniska bestämmelser FV09-1, juni 2009

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Tekniska bestämmelser FV09-1, juni 2009 , juni 2009 Förord Denna tekniska bestämmelse för fjärrvärmecentraler är avsedd enbart för anläggningar inom :s (HEM:s) fjärrvärmeområde. Det beskrivs här hur fjärrvärmecentraler utförs, installeras,

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 PROVPROGRAM FÖR VÄRMEVÄXLARE OCH VATTENVÄRMARE Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology Armatecs prefabriceradecentraler för fjärrvärme och fjärrkyla solutions for flow technology PREFABRICERADE CENTRALER 2-STEGS- OCH PARALLELLKOPPLAD AT8472 2-stegskopplad fjärrvärmecentral med öppet expansionskärl

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 SVT1310 1 Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 0-70 O C 40-50 O C Systemtank Qvantum utjämningstank Slingtank/ Dubbelmantlad SVT1310 2 QVANTUM ACKUMULATORTANK

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

TERMOSTATISKA BLANDNINGSVENTILER

TERMOSTATISKA BLANDNINGSVENTILER ESE SYSTEMKUNSKP TERMOSTTISK LNDNINGSVENTILER DIMENSIONERING DIMENSIONERING V TPPVTTENPPLIKTIONER För tappvattenapplikationer kan blandningsventilen dimensioneras efter antal lägenheter eller duschar i

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 November 2004

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 November 2004 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 November 2004 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 November 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRME- CENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRME- CENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP Forskning och Utveckling FOU 2003:94 KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRME- CENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP Patrik Selinder, Håkan Walletun, Heimo Zinko ZW Energiteknik KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRMECENTRAL

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

Handbok för effektiv fjärrkyladrift. Gäller fr o m

Handbok för effektiv fjärrkyladrift. Gäller fr o m Handbok för effektiv fjärrkyladrift Gäller fr o m 216-1-1 Tips och råd för din fjärrkylaanläggning Denna skrift är framtagen som en hjälp för analysera och förbättra en fjärrkylaanläggning med lägre returtemperatur

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen: Ventilations- och uppvärmningssystem 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A108TG Energiingenjör TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-01-15 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

1. Analys av fastighetssystem Statistik analys Kortslutning För stor styrventil vid små effektuttag 6

1. Analys av fastighetssystem Statistik analys Kortslutning För stor styrventil vid små effektuttag 6 Fjärrkylahandbok Innehåll 1. Analys av fastighetssystem 3 2. Statistik analys 4 2.1 Kortslutning 5 2.2 För stor styrventil vid små effektuttag 6 2.3 Tilluftsbatterierna styrs fel 7 2.4 Felaktig pumpavstängning

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-2,5 Utförande LK Shunt 2/3-2,5 (RSK 241 80 87) är avsedd för system med huvudpump och är vid leverans utrustad med handmanöverdon på styrventilen. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande.

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E Fördelar Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärmeeller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningar och golvvärmeutrymmen utomhus, t.ex. uterum Värmeväxlarpaketet

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 12 2006 5040 Pump- och shuntgrupp för golvvärme Uponor Push 15A respektive Uponor Push 15A Electronic

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid.

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid. LK Markvärme Allmänt LK Markvärmesystem består av fördelare, rör och styrenhet. Fördelare Det finns tre olika typer av fördelare, LK Markfördelare, LK Värmekretsfördelare RF samt LK Fördelare Qmax G40.

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 FJÄRRVÄRMECENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP I KOMBINATION ANNA BOSS ISBN 978-91-7381-092-0 2012 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I samband

Läs mer

Drift- och underhållsinstruktion. har fjärrvärme. Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten

Drift- och underhållsinstruktion. har fjärrvärme. Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten Drift- och underhållsinstruktion för dig som har fjärrvärme Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten Anläggningsnummer: Leveransadress: Värmeleverantör och underhållsansvarig för leverantörens

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

ENERGITEKNIK. Komfortvärmekrets i flerbostadshus RAPPORT ZW-07/11. Jan Lindfors och Heimo Zinko

ENERGITEKNIK. Komfortvärmekrets i flerbostadshus RAPPORT ZW-07/11. Jan Lindfors och Heimo Zinko ZW ENERGITEKNIK RAPPORT Komfortvärmekrets i flerbostadshus Jan Lindfors och Heimo Zinko ZW Energiteknik AB Box 137 611 23 Nyköping Oktober 2007 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund I vårt moderna samhälle har vi vant

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC Uponor Push 45U/ 03 2009 5044 Pump- och shuntgrupper för golvvärme Pump- och shuntgrupper för golvvärme Uponor Push 45U är en pump- och shuntgrupp

Läs mer

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme Landskrona Maj 2011 Installationsanvisningar för fjärrvärme INLEDNING Dessa installationsbestämmelser avser de krav som Landskrona Energi AB, ställer på kunden och dennes anläggning samt hänvisningar härtill.

Läs mer

certifiering av fjärrvärmecentraler enkelt, tryggt och bekvämt för kunden

certifiering av fjärrvärmecentraler enkelt, tryggt och bekvämt för kunden certifiering av fjärrvärmecentraler enkelt, tryggt och bekvämt för kunden Allt fler upptäcker att fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp sin fastighet. Med funktionsprovade och

Läs mer

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-4,0 Utförande LK Shunt 2/3-4,0 är avsedd för system med huvudpump. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge akt på eventuella stomljud vid placering och montage av shunten.

Läs mer

Värme- och kylsystem 10:1

Värme- och kylsystem 10:1 Kapitel 10 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

Projekt SWX-Energi. Underlag för utökad besiktning av sol- och biovärmesystem

Projekt SWX-Energi. Underlag för utökad besiktning av sol- och biovärmesystem Projekt SWX-Energi Rapport nr 27 Underlag för utökad besiktning av sol- och biovärmesystem Gunnar Lennermo, Tomas Persson, Bengt Perers, Ulrik Pettersson och Mathias Johansson FÖRORD Rapporten Underlag

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler För arbete i fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen, utförande och installation F:101, samt de här lokala

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Underlag för utökad besiktning av bio- och solvärmesystem

Underlag för utökad besiktning av bio- och solvärmesystem Underlag för utökad besiktning av bio- och solvärmesystem Formulär med analyshjälp Gunnar Lennermo, Tomas Persson, Bengt Perers SERC, Högskolan Dalarna, Borlänge Ulrik Pettersson, Mathias Johansson SP,

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

UTFÖRANDE OCH INSTALLATION

UTFÖRANDE OCH INSTALLATION FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 Januari 2014 VERSION 131031, remissutgåva ISSN 1401-9264 2014 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041127 Förord Denna tekniska bestämmelse

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen: Ventilations- och uppvärmningssystem II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A112TG Energiingenjör TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-05-31 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Drift-skötsel instruktioner

Drift-skötsel instruktioner Anvisning för användare Denna anvisning innehåller instruktioner för installation, daglig drift och underhåll. Anvisningen skall alltid finnas tillgänglig för användare i undercentralen och får inte avlägsnas.

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Ta hand om din fjärrvärmeanläggning

Ta hand om din fjärrvärmeanläggning E.ON Värme Så funkar den Skötselråd Felsökning Ta hand om din fjärrvärmeanläggning 1 Innehållsförteckning 3 5 6 8 11 Inledning Fjärrvärme ett bra val för dig och miljön Fjärrvärmeanläggningen Skötselråd

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A 05 2010 5042 Pump- och shuntgrupp för golvvärme är en pump- och shuntgrupp avsedd att användas vid installation av Uponor Golvvärmesystem. ger konstant framledningstemperatur.

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ A1 A2 FUNKTIONSÖVERSIKT Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Fjärrvärmecentral xxxx/ System 5600 betjänar fjärrvärmecentralens primärsida. System 5601-VVX011 betjänar värmekrets. System

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se Användarhandledning Energiberäkningar 1.0 Beta Rolf Löfbom 2013 ver 1 2013-05-21 www.lofbom.se Innehållsförteckning 1. Allmänt om Energiberäkningar 1.0 Beta... 3 1.1 Allmänt... 3 2. Dialogrutor... 4 2.1

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Tekniska bestämmelser. Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101

Tekniska bestämmelser. Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101 Tekniska bestämmelser Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101 Fjärrvärme september 2015 FJÄRRVÄRMECENTRALER utförande och installation Lokala regler (bilaga till Svensk Fjärrvärmes F:101)

Läs mer

DOC-1100 Rev:

DOC-1100 Rev: DOC-1100 Rev:2008-06-23 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Funktion hos värmesystem sommartid - mätningar i 3 fastigheter

Funktion hos värmesystem sommartid - mätningar i 3 fastigheter Funktion hos värmesystem sommartid - mätningar i 3 fastigheter - slutrapport 2016-10-03 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 2 1 Inledning och bakgrund... 3 1.1 Värmebehov för varmvatten...

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät Siemens Press Dynamisk balansering för dynamiska nät Avancerade hydrauliska nät måste sörja för energisnål, ekonomisk och felfri drift, kompensera för avvikelser från de ursprungliga projekteringsvärdena,

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

TERMOSTATISKA STYRDON TERMOSTATISKA STYRDON

TERMOSTATISKA STYRDON TERMOSTATISKA STYRDON TERMOSTATISKA STYRDON 6 117 118 VÅR SERIE MED TERMOSTATISKA VENTILER har gjort installatörer över hela Europa till hjältar. Grundkraven för att ett tappvattensystem ska vara säkert att använda handlar

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer