Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga"

Transkript

1 Protokoll ÅRSMÖTE Datum: Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor: Bilaga 1. Propositionsförslag med kommentarer Bilaga 2. Motion Robin Bilaga 3. Motion Policybeslut Bilaga 4. Revisionsberättelse Val av ordförande, sekreterare, rösträknare och justerare för årsmötet. Mötet valde ordförande, sekreterare, rösträknare och justerare enligt ovan. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fastställande av dagordning. Styrelsens förslag på dagordning bifölls 4. Revisionsberättelse för verksamhetsåret. Revisorns revisionsberättelse visas på Power Point och Carl Petterson läser den högt. Revisionsberättelsen är inte färdigställd då styrelsen sitter hela kalenderåret vilket betyder att den kommer läsas upp även på nästa årsmöte. Enligt revisor verkar allt vara i sin ordning och de event som gått back ligger inom ramen för vad som är godtagbart. Revisorn önskar uppmärksamma styrelsen och medlemmarna på att det som skedde, då en ledamot valdes in i styrelsen på felaktiga grunder, är allvarligt och vill understryka för kommande valberedning hur viktigt det är att sådana misstag undviks. Ordförande föreslår att kommande styrelse läser igenom revisionsberättelsen och tar till sig feedbacken. Enhetligt bifall från mötet. 5. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut. Philip Håkansson redogör för verksamhetsberättelsen som bland annat inkluderar Hälsningsgillet, Snowfest, Windfest, ett antal LESSaftnar, Skanörsgården, nollning, namngivning av maskoten, 2 surfresor, 2 skidresor, tryckning av t-shirtar, utveckling av hemsidan och satt igång alumniverksamheten. Jonathan redovisar sammanställning av bokslut som gjorts så här långt kr ingående, kr + kontanter utgående. Där finns en obetald faktura som inte är medräknad och det kommer beställas hoodtröjor. Separata redovisningar för event. Tydlig resultaträkning kommer att göras innan årsskiftet. 1 (5)

2 Fråga om hur eventen gått ekonomiskt: Snowfest kr (omsatte kr), Windfest -500kr (omsatte 9000kr). 6. Behandling av styrelsens propositioner och inkomna motioner. 6.1 Budgetrapport Denna punkt stryks på grund av felskrivning 6.2 Proposition för stadgaändring Proposition på ändringar i stadgarna har gått ut från styrelsen. Albin Jakobssons motion flyttas till sist, från punkt 6.3 till punkt 6.4. Beslut om att ta styrelsens proposition först och de andra förslagen sedan bifölls. Stadgeändringar innefattar både tillägg, borttagningar och ändringar som önskas diskuteras. Den första ändringen i stadgarna gäller att medlemsavgiften, på 50kr, i fortsättningen skall betalas årligen istället för endast vid inträde. Detta för att skapa en tröskel så att det endast är de personer som verkligen vill som är medlemmar i föreningen och på så vis hålla nere medlemsantalet. Liksom att det sätts ett metavärde på att vara medlem i föreningen. Ytterligare en effekt av stadgändringen är att föreningen får en årlig inkomst som kan finansiera kontor och förråd på AF-borgen där traditioner kan sparas och möte kan hållas, föreningen får möjlighet att ha en bas. Ett sådant förråd skulle kosta 1000kr/m 2 men med subvention blir det istället 800kr/m 2. Vid val av en lokal på 10m 2 handlar det alltså om 8000kr/år. Det diskuteras huruvida 50kr/år är en själig summa. Många anser att så är fallet och att det är ett bra sätt för att få in en extra inkomst. Dock är flertalet oroliga för hur detta kommer se ut utåt. Medlemmar som gått med i tron om att det betalar 50kr för hela studietiden kan komma att bli irriterade. Samtidigt har alla medlemmar rätt att komma hit och rösta emot förslaget. Någon menar att många har blivit medlemmar för att det är så billigt och lätt. Det är långt ifrån så många som är aktiva. En lösning som föreslås är att nuvarande medlemmar får ett år gratis innan årsavgift träder i kraft för dem medan nya medlemmar från början skall betala på årlig basis. Det var också flera som tyckte att detta är en ganska drastisk stadgändring som bör göras försiktigt och att det är anmärkningsvärt att en stadga som antogs för endast ett år sedan redan rivs upp. Å andra sidan är föreningen i en helt annan situation i år jämfört med förra året då medlemsantalet stigit till det dubbla. Dessutom är stadgarna fortfarande nya och ännu inte så väl utarbetade vilket gör att ändringar kan komma att ske vid varje årsmöte. Ytterligare ett argument emot en stadgändring är det stora administrativa arbete som kommer följa i dess kölvatten då det i dagsläget inte finns ett fungerande medlemsregister och då det kan ta mycket tid och kraft att se till att få in årsavgiften av alla liksom att årligen kontrollera av registret. Styrelsen skall inspirera, inte administrera. Möjligen är kärnfrågan istället hur föreningen marknadsför sig så att rätt medlemmar fås från början. Alla höll inte med om att medlemsregister behöver vara krångligt. Slutligen lyftes fram att det kan anses legitimerat att ta en årlig medlemsavgift för att kunna finansiera ett förråd då det i dagsläget är medlemmar som använder privata förråd som de själva betalar för. 2 (5)

3 Ordförande sätter stopp för diskussionen och konstaterar att idag kan vi antingen ha kvar gamla stadgar eller göra en förändring enligt propositionen. Mötet avbryts för 5 minuters paus. Mötet återtas. Anton Karlsson förtydligar bakgrunden till propositionen. 300 medlemmar kan upplevas som en dimmig skara medlemmar. Dyker upp okända i kanterna, glider på en räkmacka utan att bidra så mycket själva. När man själv engagerar sig så vill man få engagemang tillbaka. Någon inflikar att vi inte är fler personer på årsmötet i år trots dubbelt medlemsantal. Mötet röstade om propositionen. 20 röstade för en ändring. Då detta inte nådde upp till 2/3 majoritet (23 stycken) så förkastades propositionen. Carl Pettersson går igenom resterande del av styrelsens proposition som rör paragraf 3, 4 och 5. Både tillägg och rader som önskas strykas. Samtliga tillägg och raderingar bifölls. 6.3 Motion 1 Robin Tvrdek (Tidigare punkt 6.4) I nuläget kan stadgar ändras varje årsmöte. Motionären menar att det bör krävas två årsmöten för att en stadgändring skall gå igenom. Det skall inte vara för lätt att ändra utan stadgarna skall stå relativt fast. Annat förslag som kommer upp är att man kan ha grundstadgar med tillhörande reglemente. Någon att två år är en väldigt lång tid att behöva vänta för att få igenom en förändring och det påpekades också att föreningen fortfarande är väldigt ung och stadgarna är fortfarande under utformning varpå det är för tidigt med en stadgändring enligt motionen. Ordförande uppmanar till röstning. Motionens första förslag förkastas. Nästa förslag i motionen var att det står ett stort I i stadgarna som bör ändras. Detta bifölls. Sista förslaget gällde att det borde finnas ett minimum på hur många deltagande som krävs på årsmötet för att ett beslut skall gå igenom. Förslaget bifölls. 6.4 Motion 2 Albin Policybeslut (tidigare punkt 6.3) Albins första motionsförslag tas bort då årlig medlemsavgift inte blev aktuellt. Andra tillägget gällde att det skall finnas policyförslag som bilaga till stadgan för att de skall bli enklare att hitta och inte glömmas bort. Policy kan bara läggas till eller tas bort på årsmöte. Carl Pettersson förtydligar att dessa policyförslag fungerar som riktlinjer för föreningen och är en samlad erfarenhet från tidigare styrelser. Motion bifalles och till nästa årsmöte skall policy ses över och beslutas om. 7. FIKA 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Ej aktuell i år, då styrelse avträder vid kommande kalenderårsskifte. 9. Antagande av verksamhetsplan Carl Pettersson berättar om bakgrunden. LESS har gott rykte och har växt i medlemsantal (vilket de senaste åren varit föreningens fokus). Styrelsen anser att vi nu kommit till stadiet då vi bör sluta fokusera på att värva medlemmar utan istället fokusera på de medlemmar vi har. Exempelvis bör vindsurfing prova-på bytas ut mot vindsurfläger. Dessutom följer stora möjligheter om LESS hade ett kontor (återkommer under punkt övrigt) och styrelsen anser att detta bör testas under ett år. Direktiv från 3 (5)

4 förra verksamhetsplanen som styrelsen inte gjort något med är dels direktivpolicy kring LESS varumärke för att bibehålla legitimitet kring vår logga och vårt varumärke, dels att fortsätta jobba med medlemsregistret. Årsmötet ställde sig bakom denna verksamhetsplan. 10. Gemensam verksamhetsberättelse Medlemmarna som är närvarande på mötet redovisar en gemensam verksamhetsberättelse kring vad som hänt under året. Less Fun Park från december till mars. Skidresa till Avoriaz då vi fick med oss en pingvin hem, låter det vara osagt hur och av vem. Snowfest 16 februari i Lundagård. LESScamp på Valborg. 30 personer var på Skanörsgården. Windfest var en helt ny grej som fick massor av besökare. Vi har haft LESS-Aftnar, filmkväll, longboard- och klättringaktivitet. Sammarbete med Timberman och arbete med podcast påbörjades, hitintills lite film. TripleCrown. LESS-nollning. Alumni i Skanör. Ett gäng gästföreläsningar. Vindsurfinghelg i Varberg. Några har försökt åka wakeboard efter en människodriven motor. Adde gick slack-line över till önön. Surfresa till Marocko och ytterligare en Snowfest sista november. Calle lägger till att det finns pengar att investera i tankar och idéer. Använd det! 11. Val av Ordföranden. Valberedningen kliver fram och meddelar att de lämnat en plats vakant som en lösning på att minska ner styrelsen och skapa flexibilitet. Valberedningen har valt att nominera Michaela Wikman till ordförande då hon är driftig och varit med och dragit i många event. Michaela presenterar sig själv kort och hennes bakgrund i LESS, tankar kring vad föreningen är för henne och hur hon ser på LESS framtid. Medlemmar ställer frågor till Michaela. Diskussion kring hur omröstningen skall gå till. Michaela lämnar rummet. Valberedningens förslag på ordförande bifölls. 12.Val av styrelse. Valberedningens har valt att nominera Malin Alsved, Anton Lundborg, Karin af Sandeberg Anden, Annie Svensson, Kristoffer Nesling och Nicklas Lundin till ledamöter. Ledamöterna presenterar sig själva kort. Förslaget bifölls. 13.Val av revisor. Valberedningen har förslagit Carl Pettersson till Revisor. Detta bifölls. 14.Val av valberedning. Valberedningens förslag på ny valberedning presenteras; Emilie Edh och Anton Frisk. Markus Greiff och Pontus Renmarker erbjuder sig att också ställa upp. Mötet bifaller detta. 15.Övriga frågor Anton Karlsson tar upp diskussionen kring att vi behöver ett förråd. Saker försvinner, nycklar försvinner och privatpersoner får upplåta rum. Dessutom behöver vi ett LESSmötesrum. Rummet kan fås i februari om så önskas. Frågor dyker upp kring hur tillgången till rummet skall fungera. Uppdrag till styrelsen via verksamhetsplanen att jobba vidare med denna fråga. 16.Mötet avslutas Ordförande tackar och avslutar mötet. LESS-ordförandejacka lämnas över från Carl Pettersson till Michaela Wikman. 4 (5)

5 Vid protokollet: Annie Svensson Ordf Robert Jönsson Justerare Anton Karlsson Robin Jakobsson 5 (5)

6 LUNDS EXTREMSPORTARSÄLLSKAP PROPOSITIONER FÖR STADGEÄNDRING (FÖRTYDLIGANDE) Styrelsen Lunds Extremsportarsällskap

7 Propositioner för stadgeändringar inför årsmöte 2013 Uppdatering av stadgar enligt nedan. Röd text är utskickat proposition för årsmötet, lila text med markering är förslag korrigering på ytterligare ändringar att ta upp på årsmötet. Lunds Extremsportarsällskaps Stadgar 1 Syfte Lunds Extremsportarsällskaps syfte är att främja extremsport genom att sammanföra såväl utövare och intresserade för att tillsammans lära av varandra och av kulturen. 2 Organisation 1. Föreningens juridiska namn är Lunds Extremsportarsällskap. 2. Lunds Extremsportarsällskap har sitt säte i Lund. 3. Lunds Extremsportarsällskap är partipolitiskt och religiöst obundet. 4. Lunds Extremsportarsällskap högst beslutande organ är årsmötet och därefter styrelsen för Lunds Extremsportarsällskap. 3 Medlemskap 1. För att vara medlem i Lunds Extremsportarsällskap ska man vara medlem i Akademiska Föreningen. 2. Medlemskapet är erlagt med en medlemskapsavgift på 50 kronor som betalas vid inträdelse i föreningen samt på årlig basis vid höstterminsminens start. Medlem i LESS är man sedan så länge man är medlem i Akademiska Föreningen. 3. Som medlem i Lunds Extremsportarsällskap så är man behörig att delta på de aktiviteter som anordnas. 4. Medlemskapet upphör om medlemmen uttryckligen vill utträda ur sällskapet. Medlemskapet upphör för den medlem som inte betalar sin medlemsavgift. 5. Medlemmar som går ur Akademiska Föreningen blir, om ej annat önskas, automatiskt del av Lunds Extremsportarsällskaps Alumni. 6. Lunds Extremsportarsällskaps Alumni agerar stödmedlemmar. För att vara med i Lunds Extremsportarsällskaps Alumni skall medlem aktivt valt att gå med samt ej vara medlem i Studentlund. Lunds Extremsportarsällskaps alumni är inte aktiva medlemmar. Kommentar [PC1]: Samt på årlig basis vid hösterminens start. Kommentar [PC2]: Lägg till ny punkt 4: Medlemskapet upphör för den medlem som inte betalar sin medlemsavgift. 4 Alumni Lunds Extremsportarsällskaps Alumni är ett nätverk för förutvarande medlemmar i Lunds Extremsportarsällkap. Lunds Extremsportarsällskaps Alumni ska verka för att stödja verksamheten i Lunds Extremsportarsällskap. 1. Lunds Extremsportarsällskaps Alumni agerar stödmedlemmar. För att vara med i Lunds Extremsportarsällskaps Alumni skall medlem ej vara studerande vid Lunds Universitet. 2. Lunds Extremsportarsällskap Alumni är ej aktiva medlemmar. 3. Medlemskapet i Lunds Extremsportarsällskaps Alumni upphör om medlem uttryckligen vill utträda ur Lunds Extremsportarsällskaps Alumni. Kommentar [PC3]: Ta bort 5 Årsmöte

8 1. Endast styrelsen har rätt att lägga propositioner till årsmöten. 2. Endast medlemmar och alumni har rätt att lägga motioner till årsmöten. 3. Medlemmar, styrelsen, och revisorer och alumni har yttrande-, förslags- och närvarorätt på årsmöten. 4. Endast medlemmar har rösträtt, rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. 5. Endast medlemmar har rätt att kandidera till styrelse och valberedning. 6. Det ska skrivas protokoll på årsmöten. 7. Röstning sker, om inget annat är stadgat med enkel majoritet. Vid personval sker röstning med relativ majoritet. 8. Vid ordinarie årsmöte ska åtminstone följande ärenden behandlas: Kommentar [PC4]: STRYK PÅ ÅRSMÖTE Kommentar [PC5]: Lägg till: och alumni 1. Val av ordförande, sekreterare, rösträknare och justerare för årsmötet. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fastställande av dagordning. 4. Revisionsberättelse för verksamhetsåret. 5. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut. 6. Behandling av styrelsens propositioner och inkomna motioner. 7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 8. Antagande av verksamhetsplan 9. Val av Ordföranden. 10. Val av styrelse. 11. Val av revisor. 12. Val av valberedning. 13. Övriga frågor. 9. Styrelsen har rätt att kalla till extra årsmöte. Om 1/3 av medlemmarna önskar hålla ett extra årsmöte ska styrelsen uppmärksammas på detta så att de kan kalla till ett extra årsmöte. 10. Årsmöte ska utlysas minst 21 dagar innan mötesdatum, då ska även propositioner tillhandahållas medlemmarna. 11. Sista dag för lämna in motioner som ska behandlas av årsmötet är 7 dagar innan mötet. 12. Sista dag för att nominera till post som ska tillsättas på årsmötet är 7 dagar innan mötet. 6 Styrelsen 1. Styrelsens uppgift är att främja extremsport genom att skapa förutsättningar för att sammanföra såväl utövare och intresserade. 2. Styrelsen för Lunds Extremsportarsällskap är ansvarig inför årsmötet. 3. Styrelsen består utav en ordförande och 7 ordinarie ledamöter. 4. Styrelsen väljer själva vice ordförande och efter behov ytterligare ansvarsområden inom styrelsen. 5. Styrelsen är skyldig att årligen kalla till årsmöte. 6. Nyvald styrelse på ordinarie årsmöte tillträder nästkommande kalenderår. 7 Valberedning 1. Valberedningen skall aktivt jobba för att för att få fram kandidater till årsmötet samt att om de finner det nödvändigt föreslå kandidater till årsmötet. 2. En valberedning består av 2-5 personer. 3. Valberedningen har rätten att föreslå om vakantsättning av poster i styrelsen.

9 8 Revisor 1. Styrelsens förvaltning ska granskas av en på årsmötet utsedd revisor. 2. Revisorn ska på årsmötet avge sin revisionsberättelse. 9 Redovisningsår 1. Lunds Extremsportarsällskaps bokföringsår är kalenderåret. 2. Lunds Extremsportarsällskaps verksamhetsår löper mellan två ordinarie årsmöten. 10 Ändring av stadgar 1. Ändring av stadgar görs på årsmötet med kvalificerad majoritet, som innebär 2/3 av närvarande. 11 Upplösning 1. För att Lunds Extrempsortarsällskap ska upplösas måste det föreslås av en proposition eller en motion. 2. Årsmötet som beslutar om upplösning beslutar också vad som händer med Lunds Extrempsortarsällskaps tillgångar. 3. Beslut om upplösning ska ske med tre fjärdedelars majoritet.

10 LUNDS EXTREMSPORTARSÄLLSKAP MOTION FÖR STADGEÄNDRING Robin Tvrdek Lunds Extremsportarsällskap

11 Förslag 1 En förenings stadgar visar de grundläggande och fundamentala regler som föreningen har anammat. Därmed bör också dessa vara svårändrade, för att föreningens syfte och riktning ej skall vara lättändrade. Jag anser det därför vara anmärkningsvärt att det står i föreningens stadgar att det endast krävs ett årsmöte för att ändra dessa. Det bör vara mycket svårare, annars kan rent tekniskt sett det bara dyka tillräckligt många av en grupp I föreningen som vill ta den i en annan riktning och rösta för en proposition eller motion på ett årsmöte. Ett mer rimligt alternativ är att det krävs två på varandra följande möten, med likalydande beslut för att ändra föreningens stadgar. Ett alternativ är att införa ett reglemente som komplement till stadgarna. Där reglementet endast behöver ett årsmöte för att ändras. Ett reglemente De skall häller inte behöva stå vad kvalificerad majoritet är(som det står under 10), men kan dock stå kvar om det behövs (det i parentes nedan). Som det även står i 5 punkt 10 bör detta läggas till i 10, då andra grejer upprepas vid flertalet tillfällen i stadgarna. Motion för att ändra stadgar - ersätta befintlig text med detta 10 Ändring av Stadgar 1. Förslag till ändringar av stadgar skall skriftligen inlämnas till föreningens styrelse senast 7 dagar före årsmötet. För slutligt bifall fodras likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten. På det sista mötet skall beslut tas med kvalificerade majoritet. (, som innebär 2/3 av närvarande) Förslag 2 Det förekommer ett stort i, innan Lunds extremsportarsällskap, 3 punkt 3, ta bort det. Motion av ändring 3, punkt 3 3.Som medlem i Lunds Extremsportarsällskap så är man behörig att delta på de aktiviteter som anordnas. Förslag 3 Det bör läggas till en punkt under 5, som avser att tala om när mötet anses kunna vara beslutande. Detta kan läggas till under val på valfri punkt, dock förslagsvis innan punkt 7. Motion av tillägg till 5: Beslutsförhet Årsmötet att beslutsmässigt om antalet närvarande medlemmar är minst tjugo och föreningens styrelse ej bildar egen majoritet. Röstning via ombud ej tillåten. Förslag 4 Om förslaget med medlemsavgifter godtas på årsmötet, anser jag att det även bör införas en punkt om vilande medlemmar. Det kan beröra medlemmar som tagit uppehåll eller genomför utbytesstudier utomlands. Dessa bör utgöra ett undantag för medlemsavgifter då de i största del inte har möjlighet att vara delaktiga på de aktiviteter som föreningen anordnar. Dock med undantag för eventuella resor.

12 Motion om tillägg till 3 punkt 7 Medlem som erlägger utlandsstudier eller valt att ta studieuppehåll exkluderas från behovet av att erlägga medlemsavgift. Detta gäller tills medlemmen väljer att återuppta studierna eller återvänder till studier i Lund. Förslag 5 Sedan tänkte jag bara göra min röst hörd angående propositionen att ändra föreningens medlemsavgifter. Jag och mina andra föreningsaktiva har pratat igenom detta och kommit fram till att de förslaget är regelmässigt framlagt, men emellertid ytterst kontroversiellt. Att besluta om livstidsmedlemskap och sedan ändra detta, så kort tid efter beslutet är väldigt konstigt. Propositionen bör gälla enbart för nytillkomna medlemmar. Om sådana fundamentala grejer i föreningen skall ändras så här lätt så har enligt min mening, hela förtroendet till föreningens styrelse försvunnit. Viktigt att påpeka är att detta inte handlar om pengar, jag börjar skriva examensjobb om en termin så därför rör sig medlemsavgiften i mitt fall maximalt om 2 terminer till, dvs 100 kronor. Emellertid har förtroende om att stora beslut faktiskt kommer upprätthållas totalt försvunnit. Mvh Robin Gabriel Tvrdek

13 LUNDS EXTREMSPORTARSÄLLSKAP MOTION FÖR STADGEÄNDRING Albin Jakobsson Lunds Extremsportarsällskap

14 Motion för stadgeändringar inför årsmöte 2013 Inför ny paragraf 10 efter redovisningsår med titeln Policybeslut med beskrivning enligt nedan. Ett policybeslut är en föreskrift i en speciell fråga som årsmötet har tagit beslut om. Policybeslut tagna på ett årsmötet införs automatiskt i listan nedan. Själva beslutet skall vara en bilaga, längst bak i stadgarna. Policybeslut kan endast ändras eller tagas bort på årsmötet. Förslag på policy att införa i policybeslut tas förslagsvis upp under dagordningens punkt övrigt. Förslag på vad som bör ligga under policybeslut efter stadgarna. KRAV Lunds Extremsportarsällskaps Alumni informeras om vad som sker i Lunds Extremsportarsällskaps och Lunds Extremsportarsällskaps Alumni genom ett kortfattat nyhetsbrev. Lunds Extremsportarsällskap Resor Här nedan följer krav och praxis över vad som gäller för arrangemang av resor i LESS namn - Få skriftligt bevis från företaget som arrangerar resan vad som ingår (Kontrakt, Offert). - Arrangörer av resan från LESS ska ej få resan betald el. motsvarande gratis. - Eventuella överskott för resan ska tillfalla LESS, inte arrangerande privatperson. - Företaget som arrangerar resan ska kunna stå för risken gällande pengar om inte bestämt antal personer kan uppnås för resan. - Företaget ska kunna ge en resegaranti, trots att inte bestämt antal personer uppnås. - Flera offerter ska redovisas för styrelsen - Resande student bokar sin resa direkt med företaget. LESS agerar ej mellanhand. - Resan ska vara för ALLA medlemmar - Styrelsen har rätt att bestämma om resan ska godkännas att få arrangeras i LESS namn eller ej - För övriga resor i LESS namn ska dessa rapporteras på Facebook-gruppen - Resan ska i första hand marknadsföras till medlemmar när platserna är begränsade PRAXIS - Resans syfte ska vara i enlighet med LESS Ex. Resan ska i första hand vara med fokus på extremsporter och marknadsföras så. Resan ska också ha fokus på pris i relation till mervärde, såsom destination, aktiviteter runtomkring eller give-aways etc.

15 Utgiftspolicy Vid evenemang eller verksamhet kopplat till Lunds Extremsportarsällskap som på något sätt berör föreningens ekonomi måste en budget eller ett direkt anslag godkännas från styrelsen. LESS står inte för: oförutsedda kostnader, i samband med evenemang eller verksamhet som ligger utanför, av styrelsen, godkänd budget. några kostnader som uppkommer till följd av lagbrott eller förseelser, så som parkeringsböter, fortkörningsböter etc. några kostnader som kan kopplas till direkt vårdslöshet. några kostnader vid person- eller egendomsskada ifall händelsen är alkoholeller drogrelaterad. ekonomisk ersättning vid drullerelaterade händelser, så som borttappade nycklar, vattenskadade kameror etc. I ovanstående situationer står personen själva ansvarig för eventuella kostnader om styrelsen inte beslutar annat. Uppkommer kostnader eller skador som inte kan kopplas till ovanstående punkter är det LESS mål att ersätta dessa. Vid utlåning av material till LESS ska man dock alltid känna sig säker på att sin utrustning är i säkra händer. Det är därför viktigt att utlånaren och låntagaren att göra upp om villkoren på förhand. Eventverksamhet Alla arrangemang som kräver att in och utbetalningar görs av en betydande summa pengar ska göras via LESS föreningskonto. Vid större evenemang, se definition av större evenemang, så ska budget upprättas och skötas i samstånd med styrelsemedlem. Föredragsvis ekonomiansvarig om en sådan post är utsedd av styrelsen. Vid skrift så skrivs alltid Lunds extremsportarsällskap LESS vid första presentation av vårt namn. Därefter räcker förkortningen LESS. Sponsorkontakter uppmanas och det finns framförallt möjligheter att synas under evenemanget men även på hemsidor som ägs av LESS. Styrelsen har rätt att bestämma om evenemanget ska godkännas att få arrangeras i LESS namn eller ej. Eventuellt överskott ska tillfalla LESS inte arrangerande privatperson. Vid samarrangemang med andra föreningar kan en uppdelning av intäkter förekomma. Evenemanget ska vara i enlighet med LESS syfte och ha en studentanknytning.

16

17 LUNDS EXTREMSPORTARSÄLLSKAP REVISIONSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 12/13 Sara Håmark Lunds Extremsportarsällskap

18 I egenskap av revisor för Lunds Extremsportarsällskap under det gångna verksamhetsåret har jag studerat föreningens verksamhet inklusive räkenskaper och budget fram till årsmötet. Jag har ännu inte kunnat utvärdera hela verksamhetsåret samt kontanthanteringen, varför detta inte blir en slutgiltig revisionsberättelse. Det budgeterade resultatet stämmer hittills inte överens med det faktiska, vilket dock i samtliga fall kan härledas till de event som föreningen arrangerat under året, tillsammans med de inköp som gjorts och beslutet att sponsra en uppstartshelg för LESS Alumni. Såtillvida finns det inga direkta felaktigheter i bokföringen att anmärka på, allting finns med och verkar vara i sin ordning. Det negativa resultatet återfinns inom ramen för den buffert som avsattes efter det förra verksamhetsåret och bör i sig inte ses som betydande. Under det gångna verksamhetsåret har det bland medlemmarna diskuterats vad pengarna som avsattes efter föregående verksamhetsårs positiva resultat bör gå till, samt hur den buffert som föreningen numera besitter bäst bör användas. I egenskap av revisor har jag under det gångna året framfört detta till styrelsen och jag anser att pengarna hittills spenderats på ett ansvarsfullt och motiverat sätt. Jag rekommenderar dock att styrelsen tar på sig att utreda och följa upp hur föreningen även nästa verksamhetsår på bästa sätt når ut till medlemmarna för att ta in tips på ytterligare inköp, då vi fortfarande har pengar över på den posten. Som revisor anser jag att det i även i framtiden bör finnas ett visst ekonomiskt skyddsnät i den händelse att ett event eller en aktivitet som arrangerats av föreningen skulle gå back, eller att något annat oförutsett sker. Denna fråga anser jag vara av största vikt, varför jag rekommenderar att styrelsen även nästa verksamhetsår bör ha ett visst ekonomisk svängrum i åtanke när budgeten sätts. Revisorn rekommenderar även att styrelsen bör, om detta ännu inte gjorts, se över möjligheten att implementera användandet av ett betalkort för att undvika att privatpersoner ligger ute med sina egna pengar för föreningens räkning. Detta skulle även minimera risken att pengar i samband med stora överföringar förskingras av enskilda medlemmar. Även om detta inte har skett hittills, går det inte att helt utesluta risken att enskilda medlemmar inte kan skilja föreningens pengar från sina egna. Med det gångna årets turbulens inom styrelsen, då en person på felaktiga grunder kunde väljas in i (om än senare juridiskt uteslutas ur) styrelsen vill jag uppmärksamma framtida valberedning, samt potentiella styrelsemedlemmar om det olämpliga i att detta kunde ske. Detta är dock inget jag anser bör belasta resterande styrelse eller valberedningsmedlemmar, utan är snarare en konsekvens av bristande omdöme hos individen i fråga, i kombination med otydlighet i kommunikationen kring vad föreningens stadgar säger. Jag rekommenderar att valberedningen tar på sig att tydligare förmedla till medlemmarna vilka krav som ställs, enligt stadgarna, på potentiella kandidater till styrelsen för att på så sätt förvissa sig om att det inte upprepas i framtiden. Jag vill även ta tillfället i akt och lyfta fram det faktum att styrelsen på ett engagerat sätt arrangerat ett stort antal aktiviteter av varierande storlek under året, som varit kostnadsfria eller subventionerade för föreningens medlemmar. Det har varit roligt att följa hur föreningen vuxit under året, samt hur många nya medlemmar klivit fram och tagit på sig ansvar för olika arrangemang i föreningens regi. Min samlade bedömning är att styrelsen hittills gjort ett övertygande arbete, men att kontantredovisning samt bokslut måste studeras innan eventuell ansvarsfrihet kan föreslås. Sara Håmark, revisor

19

20 Gällande Enligt Årsmöte Syfte Lunds Extremsportarsällskaps Stadgar Lunds Extremsportarsällskaps syfte är att främja extremsport genom att sammanföra såväl utövare och intresserade för att tillsammans lära av varandra och av kulturen. 2 Organisation 1. Föreningens juridiska namn är Lunds Extremsportarsällskap. 2. Lunds Extremsportarsällskap har sitt säte i Lund. 3. Lunds Extremsportarsällskap är partipolitiskt och religiöst obundet. 4. Lunds Extremsportarsällskap högst beslutande organ är årsmötet och därefter styrelsen för Lunds Extremsportarsällskap. 3 Medlemskap 1. För att vara medlem i Lunds Extremsportarsällskap ska man vara medlem i Akademiska Föreningen. 2. Medlemskapet är erlagt med en medlemskapsavgift på 50 kronor som betalas vid inträdelse i föreningen. Medlem i LESS är man sedan så länge man är medlem i Akademiska Föreningen. 3. Som medlem i Lunds Extremsportarsällskap så är man behörig att delta på de aktiviteter som anordnas. 4. Medlemmar som går ur Akademiska Föreningen blir, om ej annat önskas, automatiskt del av Lunds Extremsportarsällskaps Alumni. 4 Alumni Lunds Extremsportarsällskaps Alumni är ett nätverk för förutvarande medlemmar i Lunds Extremsportarsällkap. Lunds Extremsportarsällskaps Alumni ska verka för att stödja verksamheten i Lunds Extremsportarsällskap. 1. För att vara med i Lunds Extremsportarsällskaps Alumni skall medlem ej vara studerande vid Lunds Universitet. 2. Lunds Extremsportarsällskap Alumni är ej medlemmar. 3. Medlemskapet i Lunds Extremsportarsällskaps Alumni upphör om medlem uttryckligen vill utträda ur Lunds Extremsportarsällskaps Alumni. 5 Årsmöte 1. Endast styrelsen har rätt att lägga propositioner till årsmöten. 2. Endast medlemmar har rätt att lägga motioner till årsmöten. 3. Medlemmar, styrelsen revisorer och alumni har yttrande-, förslags- och närvarorätt på årsmöten. 4. Endast medlemmar har rösträtt, rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. 5. Endast medlemmar har rätt att kandidera till styrelse och valberedning. 6. Det ska skrivas protokoll på årsmöten. 7. Röstning sker, om inget annat är stadgat med enkel majoritet. Vid personval sker röstning med relativ majoritet. 8. Vid ordinarie årsmöte ska åtminstone följande ärenden behandlas:

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen.

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. MENSENS stadgar 1 Namn Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. 2 Ändamål 2.1 Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden demokratisk och feministisk

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

LESS årsmöte 2014 12 03

LESS årsmöte 2014 12 03 LESS årsmöte 2014 12 03 Datum: 2014 12 03 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga, Lund Ordförande: Kristoffer Berglind Sekreterare: Anton Frisk Rösträknare: Emilie Edh, Pontus Renmarker Justerare:

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Stadgar för PTC User Sweden

Stadgar för PTC User Sweden 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är PTC User Sweden. Dess postadress ska vara ordförandens företagsadress. Dess firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av övriga ordinarie styrelseledamöter,

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Guide till SECO:s exempelstadga

Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer