Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast."

Transkript

1 57 TRANSPORTKALKYLER Ordet kalkylera betyder ungefär beräkna och ordet används ofta i ekonomiska sammanhang och syftar då på att beräkna kostnader och/eller intäkter i en enskild verksamhet. Kalkylen är en del av beslutsunderlaget vid mer eller mindre alla beslut i ett företag. Det är så eftersom de flesta företag har som övergripande tanke att vara ekonomiskt lönsamt och då behövs bra ekonomisk information. Pris bestäms inte av kostnaden utan avgörs av utbud och efterfrågan. För åkeriet gäller det att kunna beräkna både intäkter och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast. Det är oftast bättre att räkna ofta och ungefär än att räkna sällan och exakt. De tre största kostnadsposterna i ett åkeri är: - Förarkostnader (t.ex. lön, arbetsgivaravgift och försäkringar) - Fordonskostnader (delas upp i sträckberoende kostnader och fasta kostnader) - Samkostnader (t.ex. administration) De sträckberoende rörliga fordonskostnaderna utgörs till största delen av drivmedel men inkluderar även reparationer

2 58 KOSTNADSSLAG Avskrivning: Bruttopriser samlas in hos tre dominerande chassitillverkare samt hos tre dominerande släpfordonstillverkare. Ränta: Index grundas på effektiv ränta för statsskuldsväxlar (90 dagar) + tre procent, som är ett bra mått på gällande marknadsräntor. Fordonsskatt: Avläses ur Svensk författningssamling specifikt för varje typfordon. Lön, soc. avgifter: Löneutvecklingen beräknas på förändringar i avtalsenlig lön och sociala kostnader. Förändringar som beror på löneglidning ingår inte. Administration: En sammanvägning mellan tjänstemannalöner (60%) och konsumentprisindex (KPI) (40%). Försäkringar ingår numera här. Kilometerskatt: Avläses ur Svensk författningssamling specifikt för varje typfordon. Trots att kilometerskatten togs bort så kommer redovisning av kilomeoch service, däck och avskrivning som är beroende på körsträcka. De fasta fordonskostnaderna ändras inte om körsträckan ändras, t.ex. räntekostnader, fordonsskatt, avskrivningar till den del som inte beror på körsträcka. INDEX FÖR LASTBILS- KOSTNADER Har man en skriftlig prisöverenskommelse med kunden, är det ofta lämpligt att i denna hänvisa till lastbilsindex för kostnadsförändringar. Detta skapar förutsättningar för långsiktiga avtal när man vet att kostnadsförändringar får genomslag på transportpriset. Ett indextal är ett tal som visar en relation. Basen, talet 100, motsvarar den kostnad för varje kostnadsslag som gällde när mätningen gjordes första gången. Varje månad görs sedan nya mätningar och dessa leder till nya indextal. Visar det sig att kostnaden som därefter uppmäts är 10% högre än vid den första mätningen så blir det nya indextalet 110. Lastbilsindex tas fram i samarbete mellan SCB, TFK och Sveriges Åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag har sett över förutsättningarna för index och kommit fram till att det funnits skäl att ta fram nya indexserier, hellre än att ändra förutsättningarna för de äldre indexserierna då detta påverkar förutsägbarheten vid användning av index. Index enligt serien T92SÅxx baserades på typfordon medan index enligt serien T08SÅxx baseras på typtransporter. Publiceringen av index enligt serien T92SÅxx har upphört under Varje månad redovisas kostnadsutvecklingen för kostnadsslagen och olika typtransporter. Index redovisas via fax eller post. Något senare presenteras ett utdrag av index i Svensk Åkeritidning. Man kan abonnera på en snabb, detaljerad indexredovisning (Indexpress) via e-post. Möjligheterna att i tid kompensera kostnadsförändringar kan underlättas av en överenskommelse med kunden om automatisk och återkommande indexreglering av transportpriset. Ett från början felaktigt pris, för högt eller för lågt, kan inte kompenseras med index. Index avläser bara verkliga kostnadsförändringar så att användarna kan hållas skadeslösa när förändringar inträffar. Man bör alltså ha klart för sig att en indexklausul i vissa fall kan vara en belastning. Om man i utgångsläget har råkat få ett otillräckligt pris till följd av felkalkyl eller beroende på en prispressande konkurrenssituation kommer också varje kompensation enligt index att bli otillräcklig.

3 Förutsättningar för index T08SÅxx T08SÅ11 Lokal distribution Distribution inom framförallt städer. Kännetecknas av hög andel tid för lossning och lastning och fordon med relativt låg investeringskostnad. Arbete antas ske i enskift dagtid. T08SÅ12 T08SÅ13 T08SÅ14 T08SÅ15 T08SÅ16 T08SÅ17 T08SÅ18 T08SÅ19 T08SÅ20 Regional distribution Distribution med lastbil utan släp med flera stopp för lastning och lossning. Långväga distribution Bil och släp med lång körsträcka och stopp för lastning och lossning på flera platser. Partigods Transporter med bil o släp, bil med trailer eller liknande kombination. Kännetecknas av relativt kort andel av tid för lastning och lossning. Dragbilstransport Transport av trailer, containrar m.m. med dragbil. Körsträcka i relation till arbetstid är förhållandevis hög. Tank- o bulktransport Transport i skift med bulk- eller tankekipage. Skogsråvara Transport av skogsråvara, främst rundvirke och flistransporter. Verksamhet i mer än ett skift. Anläggning kort sträcka Anläggningsfordon med låg körsträcka, exempelvis en kranbil. Anläggningstransport utan släp Anläggningsbil utan släp. Anläggningstransport med släp Treaxlig anläggningsbil med någon typ av släp (kärra). 59

4 60 terskatt att ske (som 0) tills dess att index genomarbetas. Däck: Nya samt regummerade däck omfattas med 50% vardera. Drivmedel: Medelrabatterat pris hos fyra leverantörsföretag med vikterna 50% för bulkleverans och 50% för pumppriser för miljöklass två. Reparation: Indexet grundas på undersökningar hos två olika märkesverkstäder på två orter i landet. Nettopriser efterfrågas. Avfallsindex SCB fastställer, på uppdrag av branschorganisationen Avfall Sverige, indextal inom avfallsverksamhet. Serierna används i stor utsträckning vid kommuners upphandling av tjänster som avser insamling av avfall. Följande serier fastställs: A12:1MD - Insamling av hushållsavfall, inkl diesel A12:1ED Insamling av hushållsavfall, exkl diesel A12:2MD - Insamling med specialfordon, inkl diesel A12:2ED - Insamling med specialfordon, exkl diesel A12:3MD - Slamtömning, inkl diesel A12:3ED - Slamtömning, exkl diesel Serien Insamling av hushållsavfall avser fordon och personal som samlar in hushållsavfall och transporterar det till en lokal lossningsplats. Insamling med specialfordon avser verksamhet med exempelvis mobil sopsug. Här är andelen personalkostnad mindre och kostnaden för fordonet (investering och ränta) högre liksom andelen drivmedel. Slamtömning är en verksamhet med stor variation i kostnadsbilden. Indexserien avser ett slamsugningsfordon som tömmer hushållens enskilda avlopp. Till skillnad från lastbilsindex är avfallsindex ett så kallat fastbasindex där kostnadsandelarna ligger fast. Personalkostnad utgör knappt 50% av alla kostnader som vägs in i underlaget i serien för insamling av hushållsavfall. Avfallsindex startade januari 2012 och avser att ersätta de äldre indexserierna R77 1-4, Renhållningsindex. Transporter som inte är att betrakta som insamling, t.ex. från en lokal omlastningsplats till värmeverk på annan ort, är inte lämpliga att indexreglera med avfallsindex. Detta är transporter och ej insamling och här bör man använda serier i gruppen T08 Lastbilsindex. Så här räknar du med index Hur mycket har index förändrats från en tidpunkt till en annan? Förändringen = i2 i1 x 100 (%) i1 i1 = indextal vid tidpunkt 1 i2 = indextal vid tidpunkt 2 Exempel: index, tidpunkt 1 = 112,4 index, tidpunkt 2 = 121,7 Förändringen = 121,7 112,4 x 100 = 8,3 % 112,4

5 61 Observera Rätt prisnivå som utgångspunkt för indexreglering är en nödvändighet. Exempel: Om transportpriset per pall är 90 kr, men egentligen borde varit 100 kr (man har gått in med 10% för lågt pris), händer följande vid indexuppräkning av priset: Om index ökar med 10% så blir det nya priset 90 kr plus 10%, vilket blir 99 kr. Om det rätta priset 100 kr indexuppräknas, så blir det 110 kr (100 plus 10%). Man har genom att indexuppräkna ett felaktigt pris ytterligare försämrat sin lönsamhet.

6 62 BETALNINGS- PROCESSEN Betalning Har man köpt en vara på räkning (säljaren sänder faktura), är man skyldig att betala det pris som anges i fakturan. Tycker man att beloppet är oskäligt, eller att man avtalat om annat ska man inom skälig tid anmärka på detta till säljaren. Om muntlig anmärkning görs, se till att bekräfta skriftligen. Tänk på att det kan vara svårt att bevisa att priset är oskäligt. Av denna anledning ska man se till att få en orderbekräftelse före köp, så man inte blir överraskad av priset på fakturan. Vidare är man skyldig att betala när säljaren kräver det, om man inte i förväg kommit överens om betalningsdag (30 dagar enligt räntelagen). Avgifter På många fakturor tar man ut faktureringsavgift, expeditionsavgift och påminnelseavgifter vid för sen betalning. Dessa är man skyldig att betala endast om: man har skriftligt avtalat om dessa. man har fått en orderbekräftelse, där det framgår att sådana avgifter kommer att tas ut. man har muntligen fått besked om detta när köpet gjordes upp. Om någon överenskommelse enligt ovan ej finns, drar man bara bort dessa avgifter från fakturans slutsumma. Det räcker inte med att dessa avgifter finns specificerade på fakturan, utan dessa ska ha gjorts upp före köp. Dröjsmålsränta För sen fakturabetalning är ett återkommande problem. Transportföretag som utan ersättning agerar bank åt kunder tappar årligen avsevärda belopp. Det har blivit alltmer vanligt att debitera dröjsmålsränta även vid ganska kort försening. Görs betalningen försent i ett fall där förfallodagen är bestämd i förväg utgår dröjsmålsränta på fordringen från förfallodagen. Har man inte avtalat om förfallodag ska dröjsmålsränta betalas från den dag som infaller 30 dagar efter det att man avsänt fakturan. Fakturan anses avsänd vid datum för poststämpel, och finns inte poststämpel bör man dra bort två dagar från det att man tog emot fakturan. Om fakturadatum och poststämpeldatum ej överensstämmer, bör detta meddelas till säljaren. Om man avtalat om andra förutsättningar när köpet gjordes upp gäller dessa. Uppgift om ränta i leveransbestämmelser, orderbekräftelser etc. är att anse som avtalad ränta under förutsättning att förbehåll inte har gjorts mot ränteuppgiften. Ränteuppgiften ska alltså ha kommit till motpartens kännedom innan transportuppdraget utförs. Härav följer att en uppgift om ränta i en faktura inte är att anse som avtalad ränta. Reklamation Enligt köplagen ska reklamation på varan man köpt, ske inom skälig tid, dock senast inom två år. Se till att reklamera skriftligt, och allra helst genom rekommenderat brev. Om annat avtalats genom garantier eller liknande gäller detta. Inkasso Om man inte betalar fakturan kan den gå till inkasso. Med inkasso menas att säljaren lämnar iväg sin fordran enligt fakturan till inkassoföretag för att med dess hjälp driva in pengarna, med hot om rättsliga åtgärder. Under förutsättning att inkassoföretaget utformat inkassobrevet enligt lagen, har inkassoföretaget rätt att ta ut 160 kr i Observera Lagar m.m. kan ha ändrats sedan denna bok trycktes. Kontrollera uppgift i boken om den ska ligga till grund för mer betydelsefull åtgärd.

7 inkassoavgift. Man har minst 8 dagar på sig att betala eller anmärka på kravet från avsändningsdagen. Betalningsföreläggande Om någon inte frivilligt betalar sin skuld kan fordringsägaren ansöka om stämning mot den betalningsskyldige hos tingsrätten. Om tvisten enbart gäller skyldighet för någon att betala pengar kan man istället använda betalningsföreläggande. Det är en billigare och enklare lösning. En ansökan om betalningsföreläggande innebär att man tar rättslig hjälp att driva in sin fordran. Ansökan får ske först sedan betalningen är förfallen, och görs hos Kronofogdemyndigheten i det län där gäldenären (betalningsskyldige) är bosatt. Ansökan, som kostar 300 kr, ska vara skriftlig, men kan grundas även på muntliga fordringar. Betalningsföreläggande ska i första hand användas om man inte tror att gäldenären har saklig invändning. Som gäldenär har man i regel 10 dagar på sig att bestrida kraven, vilket ska göras skriftligt. Bestrider man kraven överförs ärendet till tingsrätten, om borgenären så önskar, och dom avkunnas i målet. Om man inte bestrider kraven, eller inte hör av sig, meddelas ett betalningsföreläggande. Utslagen är offentliga och införs bl.a. i tidningen JUSTITIA. Utmätning Tvångsåtgärder som vidtas för att få betalt eller för att verkställa domar kallas utsökning eller exekution. Om gäldenären inte betalar fordran efter betalningsföreläggande, kan man ansöka hos kronofogden om verkställighet. Det samma gäller om man har dom i målet från rättegång. Därefter kommer Kronofogdemyndigheten att verkställa utslaget, först genom underrättelse att betala skulden, och om inget resultat nås, genom utmätning. Gäldenären är då skyldig att på heder och samvete uppge sina tillgångar (annars kan han straffas). Kronofogden mäter ut fast egendom, lösa saker eller fordringar. Dessa saker säljes sedan, och borgenären (den som har fordran) får sina pengar. Utmätning kan också ske genom löneutmätning. Utmätning kan då ske under hela året, dock med möjlighet till anstånd under pågående utmätningsperiod. Företrädesordningen innebär att underhållsbidrag har företräde. Förutom fordran för själva varan eller tjänster får borgenären begära ersättning för dröjsmålsränta, påminnelseavgift två gånger, inkassoavgift, ersättning för eget eller ombuds arbete, avgift för betalningsföreläggande och avgift för verkställighet. Konkurs Genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Regler om konkurs finns i konkurslagen (1987:672). Två viktiga ord i sammanhanget: Gäldenär är den person som är skyldig pengar Borgenär är den person som har pengar att fordra Det är viktigt att skilja på borgenär, enligt ovan, och borgensman, som är något helt annat. En borgensman är en person som går i borgen för någon och som påtar sig betalningsskyldighet för annans skuld. Enligt konkurslagen är en gäldenär som inte i tid kan betala sina förfallna skulder på obestånd. Vid obestånd eller som det också heter insolvens ska två förutsättningar vara uppfyllda nämligen: Observera Om man har skuld till någon som är försatt i konkurs, så ska skulden betalas till konkursboet, och inte till den som är i konkurs. Annars kan man riskera att få betala två gånger. 63

8 64 Att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och Att denna oförmåga inte är endast tillfällig. Gäldenären kan själv lämna in en konkursansökan till tingsrätten. I det fallet, då gäldenären lämnar in konkursansökan, försätts han normalt omedelbart i konkurs. Även borgenärer kan ansöka om att försätta en gäldenär i konkurs. Då måste det först bevisas att gäldenären inte kan betala sina skulder innan konkursansökan lämnas in. När konkursen är ett faktum övergår gäldenärens tillgångar till ett konkursbo. Gäldenären får inte själv ta hand om sina tillgångar utan dessa förvaltas av en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren kan fortsätta den yrkesmässiga trafiken. För verksamheten ska det finnas en föreståndare som har godkänts av prövningsmyndigheten. Om det inte har anmälts en föreståndare till prövningsmyndigheten inom en månad efter konkursbeslutet, upphör tillståndet. Detsamma gäller om föreståndaren inte godkänns och det inte anmäls en annan föreståndare inom den tid som prövningsmyndigheten bestämmer. Om inte heller den andre föreståndaren godkänns, upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Alla gäldenärens tillgångar ska så långt de räcker användas för att betala skulderna Betalningsprocessen Förfallen faktura Påminnelse Inkasso Betalningsföreläggande Gäldenären bestrider Utmätning Borgenär återtar krav Tillgångar saknas Tingsrätt Avskrivning av fordran Konkurs ansökan Borgenär får betalt Förlikning Ingen utdelning Utdelning efter prioritering

9 och det är konkursförvaltarens uppgift att så snabbt som möjligt och på bästa sätt avveckla verksamheten så att borgenärerna får betalt för sina fordringar. Konkursboet är en juridisk person som har egen beslutsrätt. I såväl rikstäckande tidningar som ortspressen kan man läsa om konkurser under rubriken tillkännagivande eller kungörelser. Konkursen utreds av konkursförvaltaren som bl.a. tar ställning till om det kan finnas någon misstanke om brott, orsaken till obeståndet m.m. Han upprättar en förteckning över tillgångar och skulder (bouppteckning) samt en förvaltarberättelse. Därefter beslutar han om utdelning. Utdelning innebär att borgenärerna får betalt i den ordning som finns angiven i förmånsrättslagen. Vanligtvis innebär detta att banker och andra förmånsberättigade, som innehar pantbrev eller företagsinteckning kommer i första hand. Dessa kallas även prioriterade borgenärer. Därefter erhåller oprioriterade borgenärer utdelning, om tillgångarna räcker till, vilket de sällan gör. När utdelningen är avslutad ska konkursförvaltaren avlämna slutredovisning till tingsrätten. Därefter är konkursen i princip avslutad. För åkeriföretag som bedriver verksamhet i bolagsform innebär detta att också yrkestrafiktillståndet upphör att gälla. Om gäldenären är en fysisk person eller s.k. enskild näringsidkare, finns skulderna kvar även efter konkursen. Borgenärerna kan således fortsätta att kräva gäldenären på betalning livet ut om dessa inte preskriberas eller blir föremål för skuldsanering. Om gäldenären är en juridisk person t.ex. ett aktiebolag upphör skulderna att existera efter konkursen. Observera dock att för handelsbolag innebär detta att handelsbolaget upphör efter konkursen medan bolagsmännen personligen ansvarar för handelsbolagets samtliga skulder består. Detta är en av de främsta nackdelarna med att bedriva åkeriverksamhet i handelsbolag. Det är inte ovanligt att banken eller andra finansieringsinstitut begär säkerhet för ett exempelvis ett aktiebolags ekonomiska förpliktelser (skulder). En sådan säkerhet är borgen (s.k. skötselborgen). Har ställföreträdaren (ägaren) till bolaget 65

10 66 personligen gått i borgen för bolagets räkning ansvarar denne personligen för denna skuld. Dessutom finns bestämmelser om ansvarsgenombrott som innebär att ställföreträdaren kan bli personligt betalningsskyldig för skatter och avgifter. Skuldsanering Vem kan få skuldsanering? En svårt skuldsatt person kan få skuldsanering under vissa förutsättningar. Privatpersoner och i vissa fall näringsidkare kan ansöka om skuldsanering. För att kunna få skuldsanering ska: man vara svårt skuldsatt enligt skuldsaneringslagen. Det innebär att man inte antas kunna betala sina skulder på många år, s.k. kvalificerad insolvens. Det finns ingen särskild beloppsgräns det vara skäligt med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden. man får inte ha ett pågående näringsförbud. man ha hemvist i Sverige, det vill säga normalt krävs att man är folkbokförd i Sverige. Kronofogden gör en prognos över möjligheter att betala skulderna i framtiden. Omständigheter som påverkar förmågan att kunna betala är bland annat den totala skulden, nuvarande och framtida inkomster, ålder, arbetsförmåga och utbildning, eventuell sjukdom och arbetslöshet, hur och varför skulderna har uppkommit och om man gjort allt man kan för att betala sina skulder. Man betalar av sina skulder enligt betalningsplanen, vanligtvis under fem års tid. När avbetalningstiden är slut är man inte längre skyldig att betala något på de skulder som ingick i skuldsaneringen. Man ska undvika att dra på sig nya skulder under tiden skuldsaneringen pågår. De nya skulderna ingår inte i skuldsaneringen och måste därför betalas helt och hållet. Det är nästan omöjligt att få skuldsanering mer än en gång.

11 Rättegången i tingsrätten Ansökan om stämning Den som påbörjar en rättegång kallas kärande. Den käranden riktar sin talan mot kallas svarande. Den som inleder det rättsliga förfarandet inger en ansökan om stämning till tingsrätten. En stämningsansökan ska bl.a. innehålla uppgifter om parterna, kärandens yrkande, grunden för yrkandet och de bevis som käranden vill åberopa. Ansökan ska normalt ges in till tingsrätten på den ort där svaranden har sin hemvist eller där bolaget har sitt säte. För ansökan i tvistemål ska sökanden betala en ansökningsavgift. Avgiften betalas till tingsrätten när ansökan ges in. Om en ansökan inte är fullständig föreläggs käranden att komma in med kompletteringar. Följer käranden inte ett sådant föreläggande, avvisas ansökan. Samma gäller om någon ansökningsavgift inte betalas in. Rättegången i tvistemål är uppdelad i två faser - förberedelse och huvudförhandling. Under förberedelsen ska sakfrågor klarläggas vad är parterna överens om och vad är tvistigt? Svaromål Om kärandens stämningsansökan uppfyller grundläggande krav utfärdar tingsrätten stämning på svaranden. Stämningen är en uppmaning till svaranden att skriftligen svara på vad käranden har yrkat och grunden för bestridande samt vad käranden i övrigt anfört. I sitt yttrande ska svaranden ange om han medger eller bestrider kärandens yrkande. Om svaranden bestrider yrkandet ska även grunden för bestridandet anges. Vidare ska svaranden ange de bevis som han vill åberopa. Anser svaranden att det finns något hinder för rättegången ska det anges redan i svaromålet. Förberedelsen ska drivas med inriktning på ett snabbt avgörande. Domstolen brukar därför samråda med parterna om målets handläggning och - om det inte är obehövligt - göra upp en tidsplan för målet. Muntlig förberedelse När ett skriftligt svaromål har kommit in till rätten övergår förberedelsen normalt till muntlig förberedelse, där parterna kalllas till ett sammanträde inför en domare. Under domarens ledning får parterna under sammanträdet bemöta varandras påståenden så att deras ställningstaganden blir tydligt och noggrant angivna. Även behovet av bevisning gås igenom. Sammanträde för muntlig förberedelse kan hållas per telefon om parterna medger det. Förberedelsen ska om möjligt avslutas vid det första sammanträdet. Går inte det, fortsätter förberedelsen genom skriftväxling eller vid ett nytt sammanträde. Bevisning m.m. I syfte att göra förberedelsen mer effektiv kan tingsrätten förelägga en part att slutligt bestämma sin talan och uppge de bevis som parten vill åberopa. Tingsrätten kan också meddela parterna att förberedelsen ska anses avslutad vid en viss senare tidpunkt. När denna tid har gått ut får parterna i princip inte åberopa något nytt material eller nya bevis. Enklare mål kan ibland bli så utredda att de kan avgöras direkt i anslutning till den muntliga förberedelsen. I så fall hålls en huvudförhandling i förenklad form. Tvistiga mål kan i vissa fall avgöras på handlingarna. Det gäller om utredningen i målet är sådan att det inte behövs någon huvudförhandling. Innan ett mål avgörs på handlingarna får parterna tillfälle att slutföra sin talan. Här ges parterna tillfälle att plädera för sin sak samt uppge om man haft några kostnader i målet 67

12 68 Förlikning I förmögenhetsrättsliga mål försöker domaren under förberedelsen att förlika parterna. Om parterna kommer överens och gör upp saken i godo, kan de begära att tingsrätten stadfäster förlikningen genom dom. Tredskodom I affärsmässiga tvistemål kan tingsrätten meddela tredskodom mot en svarande som inte inger skriftligt svaromål. Tredskodom kan också meddelas mot en kärande som inte vill medverka i processen. Vidare kan tredskodom meddelas mot en part som inte kommer till en förhandling inför rätten, som parten har kallats till. Tredskodom innebär normalt att den tredskande som inte svarar eller uteblir från en förhandling förlorar målet. Huvudförhandling När förberedelsen är avslutad sätts målet ut till huvudförhandling. Denna förhandling utgör själva rättegången och det är vid detta tillfälle som tvistefrågan avgörs. Till förhandlingen kallas parterna, vittnen och andra som ska höras. I tvistemål består rätten av en eller tre domare. Småmål, d.v.s. mål som rör högst ett halvt basbelopp (FTmål), avgörs alltid av en ensam domare. Huvudförhandlingen inleds med att käranden framställer sitt yrkande. Därefter får svaranden ange sin inställning. Därefter ska parterna utveckla sin talan, genom att redogör för bakgrunden till tvisten och anger de fakta som de åberopar (sakframställning). Bevisning Efter denna framställning läggs bevisningen fram. Domstolen har ju inge kunskap om vad som hänt man gör inte heller någon egen utredning. Det är alltid parterna som ska lägga fram sin utredning samt bevisning, d.v.s. vad man vill styrka med varje bevisning. Bevisningen kan t.ex. bestå av förhör med parter och vittnen eller av skriftliga bevis. Vittnen ska endast anmäla sin ankomst. De får inte närvara under den inledande förhandlingen, utan får vänta utanför rättssalen och kallas in efter hand som de ska höras. Innan vittnet förhörs ska denne avlägga ed. Det vittne som inte håller sig till sanningen kan fällas

13 för mened. Detta är ett allvarligt brott och straffet kan bli böter eller fängelse. I vissa fall kan vittnesförhör hållas per telefon. Plädering När all utredning i målet har gåtts igenom håller parterna slutanföranden (plädering). När förhandlingen är slut ska rättens ordförande lämna besked när dom kommer att meddelas. Rätten håller sedan enskild överläggning. Vid överläggningen bestämmer rättens ledamöter hur man ska döma (domslut) och varför man dömt som man gjort (domskäl). Om rätten inte är enig under den enskilda överläggningen kan en domare skriva sig skiljaktig. Dennes skiljaktiga uppfattning redovisas då som en bilaga till domen. Domen får i princip bara grundas på det som har kommit fram vid huvudförhandlingen. Vidare får domen inte omfatta annat eller mera än vad parterna yrkat eller åberopat. Rättegångskostnader Den part som förlorar ett tvistemål ska enligt huvudregeln betala motpartens rättegångskostnader. I småmålen är möjligheterna att få ersättning dock begränsade. En part som vill få ersättning för sina rättegångskostnader måste begära det särskilt innan rättegången avslutas. Här avses främst kostnader för juridiskt ombud (advokatkostnader), reskostnader och andra utlägg. Vittnen har rätt till ersättning för sina kostnader för resa och förlorad arbetsinkomst. Ersättningen ska betalas av den part som har begärt förhöret. För den slutliga kostnaden svarar den part som till sist förlorar målet. Överklagande En tingsrätts dom i tvistemål får överklagas till hovrätten. I vissa fall (t.ex. tvister om pengar, familjemål och brottmål som ger böter) krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp ett överklagande. Den part som vill överklaga domen ska göra det skriftligen inom tre veckor från det att domen meddelas. 69 Återvinning Den part som har fått en tredskodom mot sig kan inte överklaga domen utan får söka återvinning. Återvinning sker skriftligen

14 70 hos tingsrätten inom en månad från den dag domen meddelades. Om återvinnings söks i rätt tid tas målet upp till fortsatt behandling i tingsrätten. Verkställighet Dom som innefattar betalningsskyldighet eller andra förpliktelser kan verkställas av Kronofogdemyndigheten. Upplysningar om kronofogdens verksamhet finns på Medling En relativ ny lag gör det möjligt för parter att lösa tvister på frivillig väg - lag om medling i vissa privaträttsliga tvister. Med medling avses ett förfarande där två eller flera parter med hjälp av en medlare frivilligt söker lösa en uppkommen tvist. Avsikten är att medlingen ska resultera i en medlingsöverenskommelse, vilket innebär en skriftlig överenskommelse som ett resultatet av medling. Genom ändringar i rättegångsbalken har tingsrätts skyldighet ökat för att under pågående tvistemål verka för att parterna når en samförståndslösning (förlikning). Detta kan ske antingen genom förlikningsförhandlingar under rättens ledning eller genom att rätten, med parternas samtycke, förordnar om särskild medlare till parterna. Det har även införts regler om förlikning och särskild medling i hovrätt. KUNDUPPLYSNING Kreditupplysning En övervägande del av antalet kreditförluster är onödiga. Onödiga därför att man istället snabbt och enkelt i förväg kunde ha skaffat information om kunden och fått tidiga varningssignaler om en instabil ekonomi. En kreditupplysning innehåller den information du behöver för att snabbt och enkelt bedöma företaget. En enkel rutin är att alltid beställa en kreditupplysning om varje ny kund. Men de största kreditförlusterna orsakas av de gamla trogna kunderna. Företag som har dåliga affärer brukar inte ha särskilt bråttom att berätta det för sina leverantörer och därför är det minst lika viktigt att löpande skaffa information om sina befintliga kunder. Kreditupplysning på nya kunder är användbar redan när man ska välja vilka företag som ska bearbetas i försäljningsarbetet. Det är bättre att bearbeta företag som har sund ekonomi och förmåga att betala än konkursmässiga företag. När företaget sedan ska bli kund och betalningsvillkoren diskuteras, ger en kreditupplysning snabbt besked vid kreditbedömningen. En kreditupplysning innehåller mycket värdefull information, bland annat identifieringsuppgifter, bokslutsinformation med nyckeltal och trender, samt i förekommande fall, betalningsanmärkningar. Framförallt när det gäller mindre företag är även uppgifter om ägares privata ekonomi av stor betydelse. Tar man en upplysning på ett bolag, så får bolaget inte information om det. Däremot om man tar upplysning på någon styrelseledamot i ett företag, så får denna information om att en upplysning har tagits, men han får inte veta vem som begärt upplysningen. Samma gäller för näringsidkare i andra fall än bolag, dvs de får veta att upplysning tagits men inte vem som tagit upplysningen. Däremot, om man tar upplysning på privatpersoner så får de alltid meddelande om vem som tagit upplysningen. Observera Styrelse och VD är betalningsansvariga för bolagets åtaganden om årsredovisning lämnas in för sent till Bolagsverket.

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

ATT RÄKNA MED INDEX. 2. Räkna med index, ett exempel

ATT RÄKNA MED INDEX. 2. Räkna med index, ett exempel ATT RÄKNA MED INDEX 1. Kostnadsutveckling Kostnadsutvecklingen inom lastbilstransporter mäts av SCB. Mätningarnas resultat presenteras som indextal. Ett indextal anger ett värde i förhållande till ett

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

PM Stämningsmål. Inledning

PM Stämningsmål. Inledning 1 (5) Mark- och miljödomstolarna PM Stämningsmål I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för stämningsmål. Observera att uppgifterna i detta PM inte

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Praktisk handledning. Lastbilsindex. i samband med avfallsentreprenader. Reglera priser vid upphandling av lastbilstransporter i avfallsverksamhet.

Praktisk handledning. Lastbilsindex. i samband med avfallsentreprenader. Reglera priser vid upphandling av lastbilstransporter i avfallsverksamhet. Praktisk handledning Lastbilsindex i samband med avfallsentreprenader Reglera priser vid upphandling av lastbilstransporter i avfallsverksamhet. 2 Innehåll INLEDNING... 3 VAD ÄR LASTBILSINDEX OCH HUR TAS

Läs mer

Bestrid bluffakturor. Efter att kontrollerat att ingen i företaget beställt tjänsten, formulerades bestridandet på denna grund.

Bestrid bluffakturor. Efter att kontrollerat att ingen i företaget beställt tjänsten, formulerades bestridandet på denna grund. Bestrid bluffakturor Så bestrider du bluffakturor Det här dokumentet vänder sig främst till företagare som på olika sätt har drabbats av så kallade bluffakturor, de har fått fakturor för varor eller tjänster

Läs mer

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte:

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG Beställare Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: Bolagets adress Telefon: Räkenskapsår: 30/4 30/6 31/8 31/12

Läs mer

Hur går det till i tingsrätten? Tvistemål

Hur går det till i tingsrätten? Tvistemål Hur går det till i tingsrätten? Tvistemål Vid huvudförhandlingen deltar normalt: Rätten (en alternativt tre juristdomare eller en juristdomare och tre nämndemän i vissa familjemål) En protokollförare Parterna

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet.

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet. Sida 1(5) 2010-01-26 Svea hovrätt Avdelning 10 Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr X xxxxxxx YTTRANDE De i målet aktuella reverserna är mottagna uppgifter om affärshändelser och ska då enligt 5

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

Bestrid bluffakturor. Bilaga till Polisens Nationella Bedrägericenters Facebooksida

Bestrid bluffakturor. Bilaga till Polisens Nationella Bedrägericenters Facebooksida Bestrid bluffakturor Bilaga till Polisens Nationella Bedrägericenters Facebooksida Så bestrider du bluffakturor Den här bilagan vänder sig främst till företagare som på olika sätt har drabbats av så kallade

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW Sida 1 (4) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 2179-15 KLAGANDE TW Ombud: Advokat RH MOTPART EW Ombud: Förbundsjurist EG SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande,

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande, Ordlista Aktiebolag Amorteringsplan Anstånd Avbetalningsplan Avhysning Bestrida En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skuldsanering för företagare; SFS 2016:676 Utkom från trycket den 14 juni 2016 utfärdad den 2 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens innehåll

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Mål om mindre värden vid allmän domstol Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Bakgrund Kommunfullmäktige tog den 25 augusti 2008 regler för fakturerings- och fordringsbevakning. Dessa behöver uppdateras

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 LUND SVARANDE

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet KONKURS Konkurs Syfte Tvångsvis ta i anspråk gäldenärs samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkursen omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet. Obestånd Gäldenären

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2017 Ö 1853-16 KLAGANDE Svea Ekonomi AB, 556489-2924 Ombud: Jur.kand. MI MOTPART PO Ombud: P-I K SAKEN Invändning mot verkställighet

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Antagen av kommunstyrelsen den 29 november, 174. 1 Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering 1.1 Syfte Syftet med dessa

Läs mer

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. 1(8) Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Hur blir det med gäldenärer som ansöker om omprövning av en redan befintlig skuldsanering?

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-06-23 75 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Vid behov Följas upp: Vart 4:e år RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Läs mer