Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer"

Transkript

1 Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

2 Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som anställda hos AbbVie, att grunda sig på vårt företags etiska fundament och fortsätta att förbättra vårt märke genom att följa högsta standarder ifråga om ärlighet, rättvishet och integritet under arbetet. Att ta rätt beslut är inte alltid uppenbart eller lätt. Därför har vi utvecklat en Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer. Det är ett mycket viktigt dokument som beskriver, på ett enkelt sätt, vad vårt företag förväntar sig av varje anställd eftersom vi representerar AbbVie. Sedan mer än hundra år grundar sig AbbVie på en tradition att göra affärer på rätt sätt. Det hela började med Dr. Wallace Abbott, en av grundarna till den etiska läkemedelsindustrin, som först upprättade de höga standarderna i fråga om säkerhet och effektivitet som är grunden till den moderna hälsovården. Vår kod ger form åt de här principerna för att föra denna betydande tradition från Abbott till AbbVie världen runt och in i vår framtid. Koden ger en vägledning och riktning för våra ansträngningar. Den beskriver vad vi tror på och vad vi strävar efter att tillhandahålla de som vi tjänar: patienter, vårdpersonal, aktieägare, affärspartners och våra anställda. Den stöder vårt företags värden Pionjäranda, Prestation, Omtanke och Hållbarhet som definierar vilka vi är och driver fram våra ageranden. Vi har alla vårt ansvar att leva efter Koden och Värdena. Detta hjälper att definiera AbbVie, att garantera vår framgång och i slutändan påverka livskvaliteten för de personer som vi tjänar. Vår kontinuerliga framgång beror på våra kunders, affärspartners och varandras förtroende. Det är upp till var och ens ansvar att hålla ett öga på våra företagsverksamheter, ställa frågor och rapportera problem i god tro, utan rädsla för repressalier. Ett brott mot Koden utsätter AbbVie och vår personal för ett möjligt civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar och sätter vårt rykte och framgång på spel.

3 Kom ihåg att gå igenom koden när du ska göra ett svårt val. Om du behöver tala med någon finns AbbVies ledning och kollegor, inklusive din juridiska avdelning och avdelningen för etik och efterlevnad, alltid där för dig. Om du fortfarande har frågor eller problem, kan du ringa telefonhjälpen om etik och efterlevnad, dygnet runt hela veckan. Tack för att du tar en närmare titt på vår Kod och följer de huvudsakliga principerna som den lägger fram. Vi tackar dig även för allt det du gör för att göra AbbVie stort och fortsatt framgångsrikt. Richard A. Gonzalez Styrelseordförande och verkställande direktör DITT ANSVAR

4

5 Innehåll De här är våra värden - Sida 2 Leva efter våra värden - Sida 4 Etik, efterlevnad och våra värden Vilka vi är och vad vi sysslar med Sida 4 Vår kod och följandet av lagar och regler världen över Sida 4 Rättvis affärsverksamhet Sida 6 Ställa frågor och rapportera problem Sida 6 Använda telefonhjälpen och kontakta avdelningen för etik och efterlevnad Sida 8 Samarbete med utredningar och förfrågningar Sida 10 Revision och övervakning Sida 12 Ansvarsskyldighet och disciplin Sida 12 Ta rätt beslut Sida 12 Be om hjälp Sida 14 Patienter är vår prioritet Sida 16 Följa hälsovårdslagar och föreskrifter Sida 16 Bibehålla patientsäkerheten Sida 18 Skydda patientens och kundens sekretess Sida 19 Utföra undersökningar och kliniska prövningar Sida 20 Samspela med vårdpersonal och övriga kunder Sida 22 Uppfylla våra åtaganden till varandra Sida 24 Samarbete och respekt Sida 24 Främja jämlika möjligheter Sida 24 Bibehålla en arbetsplats utan trakasserier Sida 26 Främja skydd, säkerhet och en hälsosam arbetsmiljö Sida 28 Sekretesskydd av de anställdas personuppgifter Sida 30 Ansvarighet gentemot våra aktieägare, allmänheten och våra affärspartners - Sida 32 Klok användning av våra tillgångar Sida 32 Skydda konfidentiell information Sida 34 Korrekt användning av elektroniska media och socialt nätverk Sida 34 Kommunicera med allmänheten Sida 36 Intressekonflikter Sida 38 Föra en korrekt bokföring och protokoll Sida 40 Bekämpa mutor och korruption Sida 42 Följa antitrust- och konkurrenslagar Sida 44 Förhindra insideraffärer Sida 45 Erhålla omvärldsbevakning Sida 46 Respektera lagar som styr internationell handel Sida 48 Vårt åtagande som världsmedborgare Sida 50 Återgälda samhällena där vi lever och arbetar Sida 52 Delta i politiska aktiviteter och välgörenhetsaktiviteter Sida 52 Miljöskydd Sida 53 Undantag och ändringar - Sida 54 Index Sida 56 Använda telefonhjälpen och kontakta avdelningen för etik och efterlevnad Sida 58 Certifiering Sida 59 1

6 De här är våra värden Pionjäranda Ledande modern vetenskap och kommersialisering Vi leder med lösningar som vänder sig till mänskliga behov genom att bana vägen för innovativa behandlingar och produkter, livräddande medicintekniska produkter och nya sätt att hantera hälsa. Hos AbbVie betyder Pionjäranda en ledande modern vetenskap och innovativt utförande. Prestation Kundfokuserade resultat och utförande i världsklass Vi strävar efter betydelsefulla resultat och ställer krav på oss själva och andra eftersom vårt arbete påverkar andra människors liv. Vi är förpliktade att arbeta tillsammans för att tillhandahålla lösningar som är effektiva och lönsamma. Vår fokusering på ett utförande och samarbete garanterar att vi håller våra löften till varandra och de som vi tjänar. Omtanke Göra en skillnad i människors liv Omtanke är kärnan i vårt arbete för att hjälpa människor att leva ett hälsosammare liv. Vi har en enorm respekt för varje medmänniskas liv som är i kontakt med vårt företag, inklusive anställda och kunder. Vår respekt för människor visas i det vi gör och hur vi agerar. Hållbarhet Åtagande och avsikt Hållbarhet betyder att ära vår historia och vidhålla vårt åtagande i framtiden. Vi kommer alltid att finnas här för att hålla människor vid god hälsa. Vi håller våra löften och agerar i enlighet med våra värden. Vi växer genom vår intellektuella nyfikenhet och önskan att alltid lära mer och förbättra oss. 2

7 3

8 Leva efter våra värden Etik, efterlevnad och våra värden Vilka vi är och vad vi sysslar med Varje dag har vi möjligheten att förbättra människors liv. Våra kvalitetsprodukter och vetenskapliga erfarenhet ger oss en positiv effekt på de personer som använder våra produkter och de som rekommenderar och skriver ut dem. Det är vårt arbetes beskaffenhet och det är både ett fantastiskt privilegium och ett enormt ansvar. Detta är vi skyldiga de som litar på att vi leder vår verksamhet enligt högsta etiska standarder, att vi följer alla lagar och föreskrifter och vidhåller en arbetsmiljö som motsvarar våra värden. Detta är vårt engagemang: att leda vår verksamhet med heder, rättvisa och integritet med vetskapen att vi kan genomföra många saker och fortsätta att tjäna människor i deras strävan efter ett hälsosamt liv. Vår kod och följandet av lagar och regler världen över Vi värnar om vår etiska affärspraxis överallt där vi bedriver vår verksamhet. Detta inkluderar att följa alla lagar och föreskrifter över hela världen. Som ett globalt företag kan lagar i ett land gälla det sätt vi arbetar på i andra länder. Vissa lagar varierar även från region till region. Vi kommer att följa de högsta standarderna. Vi har utvecklat ytterligare riktlinjer och procedurer för att hjälpa oss att tillämpa den här koden i vårt dagliga arbete och bättre förstå hur lagar och föreskrifter gäller i specifika situationer. Riktlinjer ger mer detaljerade juridiska krav och överensstämmelsekrav. Procedurer vägleder våra ageranden och erbjuder specifika processer som ska följas. Våra riktlinjer och procedurer omfattar relevanta lagar och föreskrifter, inklusive narkotikalagar och lagar gällande regeringens hälsovårdsprogram. De här riktlinjerna och procedurerna uppdateras regelbundet för att omfatta ändringar på lagar, industrinormer och bästa praxis. 4

9 Vår Kod, som stöds av de här riktlinjerna och procedurerna, förstärker AbbVies engagemang för integritet och överensstämmelse och upprättar förväntningar ifråga om etiska beteenden för oss alla. Även om koden inte kan ta itu med alla problem som kan uppstå, ger den en vägledning och resurser för de ögonblick när rätt val kanske inte är klart och vi behöver extra hjälp. Vem täcks av Uppförandekoden för affärsrelationer? Koden ger etiska riktlinjer och förväntningar för att driva verksamheter för AbbVies räkning. Den gäller alla chefer och ansvariga hos AbbVie, överallt där vi har en verksamhet, till den omfattning som tillåts av lokala lagar. AbbVie förväntar sig att affärspartners, såsom kontraktsanställda, försäljare, leverantörer och konsulenter, håller sig till ett etiskt beteende som stämmer överens med kodens anda och alla gällande lagar och föreskrifter vid ett arbete för AbbVies räkning. AbbVie försöker att arbeta med affärspartners som tillämpar standarder som överensstämmer med våra. Anställda som övervakar våra affärspartners ska se till att de förstått deras förpliktelser. Om en affärspartner inte följer våra etiska riktlinjer och förväntningar och om deras relaterade avtalsförpliktelser, kan affärsförhållandet upphöra. Denna kod är inget anställningskontrakt. 5

10 Rättvis affärsverksamhet Vi kommer att göra affärer på ett ärligt, rättvist och hederligt sätt. Detta inkluderar en rättvis behandling av människor, oberoende av om de är kunder, leverantörer, konkurrenter, anställda eller övriga med vilka vi gör affärer. Vi kommer inte att använda bedrägeri, manipulering, oriktig framställning av materiella fakta eller övriga orättvisa praxis medan vi arbetar för AbbVies räkning. Ställa frågor och rapportera problem Vår kontinuerliga framgång beror på våra kunders, affärspartners och varandras förtroende. Var och en har ansvaret att skydda detta förtroende. Ställa frågor och rapportera problem hjälper oss att lösa problem på ett snabbare och effektivare sätt. Vår förpliktelse är att tala ut och rapportera en möjlig oetisk affärsrelation och ett möjligt brott mot koden eller dess riktlinjer. Vi uppmuntras att ha öppna diskussioner med våra kollegor och chefer om att bibehålla en ärlig, rättvis och hederlig atmosfär under våra dagliga aktiviteter. Våra chefer, personalavdelningen, avdelningen för etik och efterlevnad och den juridiska avdelningen är tillgängliga tillgångar. Det är vårt ansvar att rapportera problem som vi har, även om vi inte är säkra på att det finns ett problem. Alla rapporter kommer att tas på allvar och lämpligen granskas för att fastställa uppföljningen som krävs, inklusive utredningen. Ta inte för givet att någon annan kommer att rapportera problemet. F: Jag är en chef. Om jag ser ett dåligt uppförande i ett område som jag inte är handledare för, ska jag ändå rapportera problemet? S: Ja. Alla anställda hos AbbVie måste rapportera ett möjligt dåligt uppförande som de blir medvetna om. 6

11 Varningstecken ifråga om efterlevnad Vad du ska se upp för Om du hör uttalanden som liknar något av dessa eller ser ovanliga agerande som kan vara vilseledande, kan det tyda på ett möjligt dåligt uppförande: Det är inget problem om du inte åker fast. Ingen av de här reglerna är ändå begriplig. Om du inte frågar kan de inte påstå att du visste. Jag måste uppfylla mitt mål hur det än går till. Jag måste göra det eftersom mina konkurrenter gör det. Öppenhet är nyckeln. Närhelst du är osäker om uppförandet är lämpligt, tala omedelbart med ledningen eller avdelningen för etik och efterlevnad. 7

12 Använda telefonhjälpen och kontakta avdelningen för etik och efterlevnad Du kan på många olika sätt söka ytterligare vägledning eller rapportera möjliga brott mot koden eller riktlinjerna. En gratis telefonhjälp om etik och efterlevnad är öppen dygnet runt hela veckan. Den som ringer till telefonhjälpen kan vara konfidentiell och anonym, när detta tillåts enligt lokala lagar. Så här kontaktar du telefonhjälpen: Från USA, Puerto Rico eller Kanada ringer du I alla andra länder kontaktar du först AT&T USADirect och ber växeln ringa Gå till att.com/traveler/index.jsp för att hitta numret till AT&T USADirect i ditt land. Du kan också ringa via en växel och begära ett avgiftsfritt samtal. 8

13 Du kan även kontakta vice VD och direktör för etik och efterlevnad på följande sätt: Telefon: (för dotterbolag, ring ) Fax: (för dotterbolag, ring ) E-post: Post: Vice VD, direktör för etik och efterlevnad AbbVie Department V36X 1 North Waukegan Road North Chicago, IL U.S.A. Markera kuverten: Confidential To be opened by the Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer only. Förhindra repressalier Vi har strikta Inga repressalier -riktlinjer. För att bygga upp och bibehålla ett förtroende, är det viktigt att vi alla vet att vi kan tala om problem i god tro utan rädsla för repressalier. AbbVie försöker att bibehålla en atmosfär med en öppen diskussion så att problem kan identifieras och snabbt hanteras. Vi tar påståenden om repressalier på allvar. Alla sådana påståenden kommer noggrant att undersökas och, om de bestyrks, kan repressalierna bestraffas fram till och inklusive anställningens upphörande. Om någon av oss tror att någon hämnats på grund av att vi rapporterat ett problem, ska vi rapportera angelägenheten till avdelningen för etik och efterlevnad eller personalavdelningen. 9

14 Samarbete med utredningar och förfrågningar AbbVie kommer omedelbart att undersöka alla rapporter angående ett dåligt uppförande. Resultaten av de här interna utredningarna ger oss möjligheter att utföra förbättringar. En utredning kan till exempel påvisa att befintliga riktlinjer måste klargöras, att nya riktlinjer krävs, eller att en extra utbildning krävs. Det är viktigt att komma ihåg att när interna utredningar utförs: Kommer fristående utredare med relevant expertis att utses för att leda utredningen. Ska chefer och anställda inte genomföra en utredning förutom om de auktoriserats för detta, Kommer vi att vidhålla en så total sekretess som vi förmår. Alla måste svara på de förfrågningar om information som ställs av de interna utredarna. Vi får inte vilseleda någon utredare, ändra eller förstöra dokument eller register innan eller som svar på utredningen, eller förhindra eller lägga sig i någon utredning. Om någon av de här åtgärderna görs kan det resultera i disciplinära åtgärder upp till och inklusive avsked. F: Jag fick precis reda på att en medarbetare har anklagats för brott mot en riktlinje och att en utredning har inletts. Jag kan inte tro att det är sant och jag tror det är rättvist att jag varnar min medarbetare så att han/hon kan försvara sig. Är det inte mitt ansvar att berätta det för honom/henne? S: Nej, du ska inte berätta något. Din medarbetare kommer att få möjligheten att svara på anklagelsen och AbbVie kommer att genomföra en rättvis och opartisk utredning. Anklagelsen kan ha konsekvenser inte bara för de inblandade personerna, men även för vårt företag. Om du varnar din medarbetare i förväg kan det ställa utredningen på spel och utsätta AbbVie för ytterligare risker. 10

15 Externa utredningar Vi kan ta emot förfrågningar om information från tredje part, inklusive statliga organ. Vi ska vidarebefordra förfrågningar om information från tredje part till den juridiska avdelningen. Vi kommer att svara på förfrågningar om information på ett ärligt sätt och i god tid. Vi kommer aldrig att vilseleda en utredare eller påverka en utredning. Vi kommer att arbeta med utredaren och bevara dokument som kan vara viktiga och vi kommer aldrig ändra eller förstöra dokument eller register innan eller som svar på utredningen. 11

16 Revision och övervakning Med både interna och externa resurser, kan vi genomföra rutinmässiga och särskilda granskningar av våra företagsverksamheter för att kontrollera att de överensstämmer med koden, våra riktlinjer och procedurer och med lagen. Vi kommer att hjälpa utsedd revisionspersonal när det begärs. De här kontrollerna av våra företagsprocesser gör att vi kan identifiera områden som vi kan förbättra och korrigera möjliga problem för att vara säkra på att vi sköter våra affärer på rätt sätt. Ansvarsskyldighet och disciplin Vi måste alla ansvara för vårt uppförande och uppfylla våra ansvar. Ett brott mot koden eller att uppmuntra andra att göra detta utsätter företaget och de anställda för ett möjligt allmänt åtal eller civilrättsligt ansvar och sätter vårt rykte och förmåga att göra affärer på spel. Därför tar vi brott på allvar. Var och en som bryter mot koden, gällande lagar eller föreskrifter, eller våra riktlinjer eller procedurer blir föremål för disciplinära åtgärder, fram till och inklusive anställningens upphörande. Detta inkluderar underlåtenhet av en person som observerar en överträdelse att upptäcka och rapportera överträdelsen, om sådan underlåtenhet återspeglar inadekvat övervakning eller bristande uppsikt Ta rätt beslut Att ta rätt beslut är inte alltid uppenbart eller lätt. Ibland kan vi vara osäkra på vad vi ska göra. Kom alltid ihåg att vi inte är ensamma när vi ska gör ett svårt val. Våra kollegor och ledningen hos AbbVie finns alltid där för att ge hjälp och det finns tillgängliga resurser, inklusive avdelningen för etik och efterlevnad och den juridiska avdelningen. 12

17 När du står inför ett svårt etiskt beslut kan det vara bra att ta ett steg bakåt och ställa sig följande frågor. Om du svarar kanske på bara en fråga, överväg ett annat tillvägagångssätt eller sök hjälp. Är mina ageranden olagliga? Kommer mina ageranden att strida mot kodens ordalydelse och anda, eller våra riktlinjer och procedurer? Kommer jag att besväras om mina ageranden rapporterades av lokala media? Så vad förväntas av oss? Inom alla våra företagsverksamheter kommer vi att agera på ett ärligt, rättvist och hederligt sätt. Vi har alla ansvaret att: Känna till och följa lagar, regler, riktlinjer och procedurer på våra platser som gäller våra arbetsuppgifter. Föreslå förklaringar och förbättringar av riktlinjer och procedurer. Behandla varandra och våra affärspartners med respekt. Säga sanningen och ta ansvar för våra ageranden. Rapportera misstänkta brott och ta inte för givet att någon annan kommer att göra det. Be om hjälp när du behöver. 13

18 Be om hjälp Börja alltid med att fråga dig själv om det föreligger en risk att lagen, vår kod eller AbbVies riktlinjer och procedurer kan brytas. Tänk på konsekvenserna som den föreslagna åtgärden kan leda till. Om du inte är säker på rätt svar eller riktningen som du ta, be din chef om vägledning eller kontakta din lokala personalavdelningsrepresentant. Du kan även ringa telefonhjälpen om etik och efterlevnad på En representant kommer att hjälpa dig med dina frågor eller problem. Utöver det erbjuder AbbVie ett antal resurser för att hantera specifika angelägenheter. Angående problem som är kopplade till koden eller företagets riktlinjer och procedurer, kontakta avdelningen för etik och efterlevnad. För assistans med övriga ärenden, kontakta motsvarande resurs nedan: Miljö, hälsa och säkerhet Ekonomiavdelning Globala inköpstjänster Intern revision Juridisk avdelning Kvalitet och reglering 14

19 15

20 Patienter är vår prioritet Följa hälsovårdslagar och föreskrifter Patienter är vår prioritet. De litar på att vi levererar innovativa, säkra och effektiva produkter. Regeringar världen över har grundat lagar och regler som styr våra verksamheter, inklusive forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring, promotion och distribution av läkemedel. De här lagarna har en direkt påverkan på vårt dagliga arbete och de styr våra ageranden med patienter, sjukvårdspersonal, forskare, kunder, inköpare, regeringar och övriga. Vi förstår att hälsovårdslagar och föreskrifter hjälper till att skydda allmänheten och vi är av detta enkla skäl engagerade att upprätthålla de här lagarnas ordalydelse och anda varthelst vi gör affärer: Vi följer alla lagar och föreskrifter som styr godkännandet och tilllverkningen av våra produkter. Vi följer alla lagar och föreskrifter som styr vårt arbete med olika stater och deras representanter vid lansering och försäljning av våra produkter. Vi följer alla lagar och föreskrifter som styr godkännandet och tilllverkningen av våra produkter. Vi har åtagit oss att ge en rättvis, balanserad och noggrann information för att hjälpa patienter och sjukvårdspersonal att välja de lämpligaste behandlingarna

21 17

22 Bibehålla patientsäkerheten Vårt engagemang för att skydda användarna av våra produkter kommer alltid först. För att skydda patienterna måste vi identifiera, värdera, minska och, när det är möjligt, eliminera patientsäkerhetsproblem. Vi följer även alla lagar och krav för godkännande som styr rapporteringen av säkerhetsinformation till myndigheter eller folkhälsan och kommunicerar med varje statliga organ som övervakar våra produkter för att hantera möjliga säkerhetsproblem. Vi kommunicerar öppet och ärligt med sjukvårdspersonalen, institutioner, patienter och folkhälsan för att garantera att de har den information som de behöver för att använda AbbVies produkter på ett säkert och effektivt sätt. Vi följer upp klagomål som erhålls om våra produkter i god tid och vidta lämpliga åtgärder. Rapportering av negativa händelser Vi samlar omsorgsfullt in information om användarens erfarenheter för att övervaka våra produkters kvalitet och säkerhet. Om vi upptäcker ett problem som uppstod vid en användning av en produkt från AbbVie, måste vi rapportera det till behöriga personer eller grupper inom AbbVie genom att ringa AbbVie följer alla förpliktelser att rapportera säkerhetsinformation gällande alla våra produkter till behörig myndighet. Vi måste rapportera biverkningar som orsakas av våra läkemedel, inom en arbetsdag efter det att biverkningarna påträffats, även om vi inte är säkra på om det finns ett förhållande orsak-och-effekt mellan produkten och händelsen. För att rapportera möjliga säkerhetsproblem, följ lokala procedurer för din avdelning eller dotterbolag

23 Skydda patientens och kundens sekretess Vi respekterar sekretessen för dem som använder våra produkter. Vi följer alla lagar som styr användningen, tillkännagivande och skydd av personuppgifter som vi samlar in under kliniska studier, övervakning av produktsäkerheten eller övriga företagsverksamheter. Vi följer även regler som begränsar hur personuppgifter kan användas under marknadsföringen. Vi kontaktar inte patienter eller potentiella patienter för att marknadsföra produkter utan lämplig tillåtelse. Vi säljer inte privat information eller erhåller personuppgifter från obehöriga källor. Patienter, konsumenter och övriga litar på att vi skyddar sekretessen och säkerheten för deras hälsovård och övriga personuppgifter. Det är vårt ansvar att upprätthålla deras förtroende. Vi kommer inte att använda eller delge personuppgifter, förutom om detta tillåts av gällande lag. Vi kommer inte att orättmätigt avslöja patientens personuppgifter för någon utanför AbbVie utan patientens skriftliga tillåtelse, förutom om lagen tillåter oss att göra detta. Vi kommer att delge patientens och kundens personuppgifter endast med personal hos AbbVie som behöver dessa för deras jobb. Om ett otillåtet tillkännagivande av personuppgifter misstänks kommer vi att omedelbart underrätta vår chef eller vår juridiska avdelning om detta. Vid en misstänkt förlust eller stöld av en egendom tillhörande AbbVie, inklusive elektroniska apparater, media eller dokument, som möjligen kan omfatta personuppgifter, kommer vi att omedelbart rapportera detta till Global Security genom att ringa till hjälplinjen till Global Command Center på (för dotterbolag ring ) 19

24 Utföra undersökningar och kliniska prövningar Allteftersom vi utvecklar produkter, kräver myndigheter många typer av studier, inklusiva kliniska prövningar med människor. Informationen som uppnås från denna forskning hjälper oss att upptäcka nya produkter eller förbättra befintliga behandlingar. När forskning utförs: Är vi uppmärksamma med behovet att skydda deltagarna i studien mot onödiga risker. Garanterar vi att deltagarna i de kliniska prövningarna förstår forskningens beskaffenhet och syfte samt tillhörande risker. Är erhållande av ett informerat samtycke från deltagarna i studien en viktig del i vår forskningsprocess. Vi uppskattar bidraget som deltagarna i forskningen ger och vi engagerar oss i att behandla studiedeltagarna med värdighet och respekt. Vi engagerar oss i att noggrant ge forskningsresultat, både positiva och negativa, och i god tid enligt branchstandard gällande utgåvor och författarskap. Resultaten från varje studie måste korrekt återspegla uppgifterna som skapas från den studien. Vi kommer inte att försöka att orättmätigt påverka de kliniska prövningarnas resultat eller rapporterna som görs av kliniska prövare. Vi är medvetna om betydelsen att garantera att uppgifterna från studier och tillhörande analyser är korrekta. När forskningen görs för vår räkning kräver vi att förhållandet tillkännages, såsom tillämpligt. Vi uppskattar ett öppet tillkännagivande av ekonomiska och övriga förhållande inom forsknings- och utvecklingsarbeten

25 21

26 Samspela med vårdpersonal och övriga kunder På regelbunden basis samspelar vi med kunder, bl.a. sjukvårdspersonal som rekommenderar och ordinerar våra produkter, chefer för apotekskedjor som bestämmer vilken medicin som ska omfattas på deras läkemedelslistor, och statliga tjänstemän, sjukhus och övriga hälsovårdsinrättningar som tar inköpsbeslut. Sjukvårdspersonal måste bestämma den bästa vården för deras patienter och vi engagerar oss i att ge dem korrekt information i god tid för att hjälpa till vid beslutet av en behandling. Eftersom sjukvårdspersonal har en betydande roll vid fastställandet av vilka produkter som ska rekommenderas, ordineras eller användas för att behandla specifika sjukdomar eller förhållanden, är vi särskilt noggranna med att undvika att ens ge intryck av att otillbörligt påverka deras beslut. Vi marknadsför våra produkter endast för användningar som godkänts eller auktoriserats av motsvarande statliga organ. F: Alla andra i vår bransch ger gåvor till kunder, speciellt på vissa helger. Om vi inte gör det samma kommer vi att förlora affärer. Är det någon gång tillåtet att ge kunder gåvor? S: I vissa länder är det aldrig tillåtet. I andra länder kan det finnas situationer och tider när anspråkslösa gåvor kan vara passande med hänsyn till den lokala kulturen. Se dina lokala riktlinjer och kontakta avdelningen för etik och efterlevnad De flesta länder har någon form av föreskrifter som bestämmer hur medicin kan marknadsföras. De här lagarna kan vara nationella, regionala eller lokala. Till exempel kräver Food and Drug Administration (FDA) i USA att hälsovårdsbolag endast marknadsför receptbelagda läkemedel för användningar som godkänts. Utöver det har flera stater i USA upprättat lagar som kan gälla för vår marknadsföring av produkter. Utöver det förbjuder många länder ett företag från att erbjuda eller förse sjukvårdspersonal med gåvor i utbyte mot en användning eller rekommendation av företagets produkter. Den federala lagen mot olaglig provision i USA, gör det olagligt att erbjuda eller ge något av värde för att locka sjukvårdspersonalen till att använda eller rekommendera läkemedelsprodukter som betalas eller ersätts av staten. USA-lagen mot oberättigade fordringar gör att staten kan erhålla upp till tre gånger beloppen som betalts för falska eller bedrägliga fordringar som skickas till staten för betalning eller ersättning av hälsovårdsavgifter, inklusive för produkter som marknadsförts och som bryter mot FDA-föreskrifterna eller för vilka olaga provision har erbjudits eller betalats. Den här lagen gör att personer kan rapportera brott direkt till staten och erhålla en del av den återvinning som staten gör. Inga repressalier kan användas mot anställda som rapporterar brott mot bolaget eller staten

27 Övriga kunder, som sjukförsäkringsprogram och sjukhus, behöver också en korrekt information om våra produkters säkerhet, effektivitet och kostnadseffektivitet för att tillhandahålla de bästa behandlingarna till deras patienter. Vi är ärliga i all information som vi ger för att assistera våra kunder vid inköpsbeslut. I samspel med sjukvårdspersonal och andra kunder är vi ärliga, rättvisa och hederliga. Vi följer gällande lagar och branschriktlinjer som skapats för att undvika möjliga intressekonflikter. Vi erbjuder aldrig eller ger något av värde till sjukvårdspersonal eller övriga personer för att olämpligen påverka deras medicinska omdöme eller inköp eller ordineringar till fördel för en AbbVie-produkt. Vi kommer att följa alla krav om öppenhet vid rapportering och följa alla lager och föreskrifter som styr våra prissättningar, inklusive hur vi kan ge rabatter och prisavdrag. Produktinformation och offentliggörande Allmänheten måste kunna lita på informationen som vi ger om våra produkter. Vi måste se till att våra påståenden om våra produkter är balanserade och överensstämmer med vetenskapliga belägg, god medicinsk praxis och statlig godkänd produkttext i alla länder där vi är verksamma. För att garantera att vi följer alla relevanta lagar och föreskrifter följer vi alla riktlinjer för att granska och godkänna produktinformationen och tillkännagivanden. Detta inkluderar alla marknadsföringsmaterial, etikettering och bipacksedlar, bruksanvisningar, presentationer, resultat av kliniska prövningar och produktkommunikationer till sjukvårdspersonalen, kunder eller patienter. 23

28 Uppfylla våra åtaganden till varandra Samarbete och respekt Som ett globalt företag förenar vi anställda med en variationsrikedom vad gäller bakgrund, kunskaper och kulturer. En kombinering av en sådan rikedom av resurser skapar de mångfaldiga och samarbetsvilliga teamen som alltid driver fram våra insatser. För att uppfylla våra åtaganden till varandra och för att locka och behålla begåvade och dynamiska personer från hela världen, är det mycket viktigt att ha en stödjande arbetsmiljö som grundar sig på ett ömsesidigt förtroende och respekt. Att leva upp till de här värdena på jobbet hjälper oss att bli framgångsrika och att skapa grunden för var och en att lyckas och nå vår potential. Nedan följer några nyckelområden inom vilka vi vägleds av våra åtaganden gentemot varandra. Främja jämlika möjligheter Vi engagerar oss i att bibehålla en utmärkt arbetsmiljö. Vi tror på en rättvis och respektfull behandling och jämlika möjligheter i våra anställningsbeslut. Vi är medvetna om att varje person har en möjlighet växa yrkesmässigt. Vi grundar anställningsbeslut på företagsbehov, skicklighet, erfarenhet och arbetsprestanda. AbbVie förbjuder diskriminering på grund av ras, hudfärg, kön, civilstånd, handikapp, sexuell läggning, religion, medborgarskap, ålder, nationalitet, militär bakgrund och alla andra situationer som skyddas av lagen. AbbVie stöder lagar som förbjuder en diskriminering som grundar sig på de här faktorerna. Vi förstår att när mångfald uppmuntras drar vi alla fördel av den erhållna kreativiteten, de olika perspektiven, innovationen och energin. F: Jag tror att jag kanske har missat en befordran eftersom jag har ett handikapp. Vad ska jag göra? S: Vi tolererar ingen diskriminering av något slag, varken under anställningsprocessen eller när som helst under anställningen. Du bör tala med personalavdelningen angående dina problem

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg EUSTaCEA-projektet, med stöd av Daphne III-programmet Handbok NOVEMBER 2010 2 Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p Hur tänker revisorn? Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Sammanfattning Kan en revisor

Läs mer

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde.

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde. Denna publikation är utgiven av ICC Sweden Box 16050 103 21 Stockholm Telefon: 08-440 89 20 Fax: 08-411 31 15 E-post: icc@icc.se www.icc.se ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation är framtagna

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra AGERA MOT NÄTHAT #fördigsomvillförändra Utgiven av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) Kungsängsgatan 74, 753 18 Uppsala, 018-147020 Kontakt: natvaro@diskrimineringsbyran.se DU:s webbsida: www.diskrimineringsbyran.se

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter

Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter SV Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter Version 2.0 Version 2.0 juni 2013 Fotokälla : istockphoto Europeiska unionen, 2011 Kopiering tillåten med angivande av källan. ISBN 978-92-79-25966-1

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer