Energi och Miljöteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi och Miljöteknik"

Transkript

1 Energi och Miljöteknik Sammanfattande kompendium över kursinnehållet i kursen Energi och Miljöteknik vid Uppsala Universitet vårterminen 2011 Författare: Andreas Meisingseth Jakob Sahlström

2 Förord Vi har genomfört denna sammanfattning för att underlätta för studenter i våran omgivning. Detta arbete har skett på eget bevåg och vi frånsäger oss allt ansvar för att informationen, fakta eller bilder är korrekta. Vi kan således inte ta på oss något ansvar för innehållet eller konsekvenser som kan härledas till detta kompendium. De källor som har använts för att sammanställa detta kompendium har varit författarnas föreläsningsanteckningar, de powerpointpresentationerna som hölls under kursen samt Vattenfalls informationsbroschyr om sin anläggning i Uppsala. Vi vill vidare tacka de personer i våran omgivning som har stöttat oss i vårat arbete. Korregeringar om faktafel eller dylikt tas tacksamt emot på: Uppsala Universitet, Ångströmslaboratoriet,

3 Innehållsförteckning Energi och Miljöteknik Inledning till Energi och Miljöteknik Hur använder vi energin? Energisituationen i Sverige och världen Ekotoxikologi Energieffektiva byggnader LCA livscykelanalys Biodiversitet biologisk mångfald Miljöövervakning och naturvård Kärnkraft problem och lösningar för den globala energiförsörjningen Miljökonsekvensbeskrivning och miljöbalken Solceller En otrolig utveckling Jordens klimat Elproduktion LCA- perspektiv av elenergiproduktion finns det hållbar energimiljöomvandling? Vattenfall heat Uppsala

4 Föreläsning 1 Inledning till Energi och Miljöteknik Definition på miljöteknik Miljöteknik är all teknik som direkt eller indirekt bidrar till en bättre miljö. Miljöteknik innefattar sådana varor, system, processer och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar, sett ur ett livscykelperspektiv. Det rör sig om tekniker som minskar utsläpp av föroreningar, som renar vatten och luft, som använder energi och naturresurser mer effektivt. Sverige som miljöteknikland Sverige är bra på helheten men saknar kapital samt en stark koppling mellan näringsliv och akademi. Elektromagnetism Människa, djur och natur Många djurarter navigerar med hjälp av jordens magnetfält. Lokala variationer i magnetfältets styrka som exempelvis nära strömkablar kan då påverka djurens beteende. Man vet att människor påverkas av elektromagnetism men man har inte studerat det under en längre tid, något som behövs vid sådana studier. 4

5 Föreläsning 2 Hur använder vi energin? Energikällor Definition: Naturtillgång eller naturfenomen som kan omvandlas till nyttiga energiformer som ljus, rörelse och värme. Man kan i princip dela in energikällorna i två grupper Fossila som nybildas mycket långsamt, exempelvis olja eller naturgas. Förnyelsebara som återbildas kontinuerligt, exempelvis vind och vatten. Energisystem Beskriver vägen från källa till användning. Under denna vandring så sker det förluster i vid alla energiomvandlingar, som exempelvis värmeförluster vid fjärrvärmeledningar. Detta implicerar att för varje KWh som konsumenten sparar in så sparar man in mycket mer av källan. Det är viktigt att effektivisera hela kedjan, till exempel genom att ta tillvara på spillvärme vid energiomvandlingar. Elmixar och CO2 Har man en bra elmix kan man sälja till andra länder som har en smutsigare elproduktion. Detta ger att elsammansättningen globalt blir bättre. Även elpriserna påverkas om man har ett inhemskt överflöd av el. Vad påverkar energikonsumtionen? Det finns ett tydligt samband mellan rikedom och oljekonsumtion, ju rikare landet är desto mer olja konsumeras. För privatpersoner är det framförallt boende, resor och köttkonsumtion som påverkar energikonsumtionen. Boende påverkar genom hur boendet värms upp och hur det är isolerat. Det är extra viktigt att fönsterna är välisolerade den mesta värmen försvinner ut genom fönstren. Det försvinner förvånansvärt mycket värme från byggnader varför detta regleras genom byggregler och lagstiftning. Transporter förbrukar mycket energi och framförallt icke- kommunala transporter på korta sträckor. Köttkonsumtionen påverkar kraftigt varje individs energikonsumtion då köttproducerande djur förbrukar stora mängder växter under sin tillväxtfas. Det finns flera sätt att minska sin energikonsumtion, högre elpriser påverkar kraftigt elanvändandet vilket kan illustreras genom att Volvos fabrik i Sverige förbrukar dubbelt 5

6 så mycket el som motsvarande fabrik i Holland. Vidare är det viktigt att göra LCC- analyser dvs. ta reda på livscykelkostnaden för lampor eller hemelektronik. Att välja smarta fönster påverkar även det hur mycket energi som krävs för uppvärmning av en byggnad då fönster står för en majoritet av all spillvärme. Från myndigheternas sida kan man påverka användandet genom ekonomiska styrmedel, lagar och förordningar. 6

7 Föreläsning 3 Energisituationen i Sverige och världen Energikällor Olja är en av de största energikällorna i världen. De största oljeresurserna finns i mellanöstern och framförallt Saudiarabien. Fördelningen av världens oljeresurser har sett likadan ut under den senaste 20- årsperioden även oljeproduktionen har ökat som mest i mellanöstern. En viktig faktor för oljeföretagen är kvoten R/P (reserves- to- production) som ligger runt 40 för olja. Oljekonsumtionen har legat på samma nivå i västvärlden men har ökat kraftigt i Asien, Oljekonsumtionen per capita är högst i Nordamerika, Saudiarabien och på Island. Prissättningen på olja är nära förknippad med oroligheter på det politiska planet som exempelvis krig. Storleksordningen på ett fat olja är USD. OPEC grundades för att oljestaterna i mellanöstern tyckte att de fick för lite betalt, även i OPEC är det Saudiarabien som styr och ställer. Priset på olja är även en viktig faktor när det gäller prissättningen av andra energikällor. Länder på nordliga breddgrader bygger upp sina oljeförråd under september vilket gör att oljeproduktionen är som högst under den årstiden. Kapaciteten när det gäller hur mycket olja man kan pumpa upp har legat på en konstant nivå under en längre tidsperiod vilket även det spelar en viktig roll när det gäller prissättningen av olja. Precis som för olja så är det mellanöstern som har störst gasreserver men Europa & Euroasien har stora reserver. Gasproduktionen har ökat sen 80- talet då man insåg att det var lönsamt att driva kraftverk med gas. R/P(mellan 60-70) för gas är bättre än för olja vilket kan ses som positivt. De länder som är beroende av gas är framförallt Europa och Nordamerika, vilket avspeglar sig på kartan över var konsumtionen per capita. Speciellt Ryssland och Nordamerika konsumerar stora mängder gas. Gas är även en viktig exportprodukt. Har man i princip slutat att använda i Sverige som energikälla. En vanlig energikälla i Asien och Europa men givetvis även i Nordamerika. De längder som producerar kol konsumerar även mest kol vilket implicerar att man inte exporterar kolenergi i samma utsträckning som andra energikällor. Kärnkraften byggdes ut kraftigt på 70- och 80- talet men har stagnerat och antalet kärnkraftverk har minskat på senare år. Det är framförallt i Europa som har en stor andel av kärnkraftverken, och det är bara i västvärlden som det finns kärnkraftverk. Av förklarliga anledningar konsumeras i princip ingen vattenkraft i mellanöstern medan det i Europa och Asien är en vanlig energikälla. Under senare år har det skett en kraftig utbyggning i sydamerika. Att mäta och jämföra med R/P är ett ganska dåligt sätt då det finns flera länder som inte vill avslöja storleken på sina reserver. 7

8 Energi i Sverige Energianvändandet i Sverige varierar lite från år till år med viss koppling till rådande konjunktur. Lågkonjunktur medför lägre energikonsumtion. För transporter så går ungefär 20-25% av energiinnehållet för källan till drivning, resten blir spillvärme. Förluster i omvandling/distribution är ungefär 10% av det totala energianvändandet. Tidigare har det skett en ökning med ungefär 1-2% per år vilket motsvarar 0.5BNP. I Sverige så minskar oljekonsumtionen medan biobränslen kraftigt ökar. Elproduktionen i Sverige utgörs till största del av vatten- och kärnkraft(65 respektive 50 TWh). Storleksordningen för Sveriges totala energiproduktion är ungefär 140 TWh. Fjärrvärme är effektivt men är endast vanligt i norra länder men ovanligare i söder. Biobränslen utgör ungefär 100TWh. Fjärrvärme finns på över 200 orter och värmer främst upp bostäder i en storleksordning av 50 TWh. Förutsättningar för olika energisystem varierar med lokala och sociala förutsättningar. Framtidsspekulationer Många tror att det kommer vara nukleära källor som dominerar i framtiden, det finns dock frågetecken kring både fission och fusion. Andra alternativa källor är de förnyelsebara energikällorna. De fossila bränslena kommer att ta slut inom olika tidsramar, Kol räcker flera hundra år, gas räcker i ungefär 50 år medan olja kommer att nå ett tak relativt snart. Förnyelsebara energikällor Huvudområden är: Wave Power Wind Power Marine Current Power Electric Propulsion System För alla förnyelsebara energikällor måste man gå igenom fyra kriterier; 1. Ekonomi 2. Sociala faktorer 3. Miljöpåverkningar 4. Teknik Ekonomin styrs av hur mycket man kan utnyttja energikällan. Kan illustreras genom att vattenkraften kan utnyttjas ungefär 60% av tiden, Kärnkraft 85% medan solceller ligger runt 12%. Geotermisk är en källa som förväntas ha en hög (80-90%) utnyttjandegrad. På sikt kan även våg- och strömkraft ha en utnyttjandegrad på 60-80% i Norge. Man förväntar sig att Norge kommer att kunna producera ungefär 500 TWh med enbart vågkraft, vilket skulle kunna försörja hela norden och eventuellt norra Tyskland. Man jämför ibland förnyelsebara källor genom att jämföra effekten per area, kw/m 2. 8

9 Det går inte att undvika miljöfrågorna, men det finns flera fördelar med förnyelsebara energikällor. De har som ekonomisk fördel att det inte finns någon kostnad för råmaterialet, vinden är ju gratis men som nackdel kan nämnas att dem har som bieffekt att de behöver stora landytor. Finansiella aspekter av miljöteknik USA efterfrågar i stor utsträckning miljöteknikföretag, vilket är kopplat till de många avknoppningsföretag som finns i Sverige. Detta för att man som forskare i Sverige får patentet och inte som i vissa delar av världen, att patentet istället delvis/helt ägs av Universitetet. 9

10 Föreläsning 4 Ekotoxikologi Miljögifter Ett gift som sprids i miljön, avsiktligt eller oavsiktligt, och som efterhand kommer att ha påverkat stora delar av miljön. Ett miljögift karakteriseras av att det är svårnedbrytbart och att de kan transporteras långa sträckor. Kemisk indelning av miljögifter Tungmetaller Finns naturligt i berg men människan har förflyttat dessa från dess naturliga miljö till jordytan. Exempel på detta är Falu koppargruva där växtligheten blev kraftigt påverkad. Klorerade organiska föreningar Exempel på detta är DDT, som är ett medel som man kan använda för att kontrollera insekter. Under 50- och 60- talet så användes DDT i princip alla svenska hushåll men ganska snart (1957) upptäckte man att DDT har en kraftig miljöpåverkan och inte bara påverkar insekter. DDT förbjöds i Sverige på 70- talet. Ett annat exempel är PCB vilket inte är ett insektsmedel utan används i industrin eftersom det är en mycket god elektrisk isolator och är förbjudet i västvärlden. Bromerade organiska föreningar Exempel på detta är flamskyddsmedel vilket knappt används i Sverige men i USA används det väldigt mycket på grund av lagstiftningen. Många av de ämnen som används i USA är förbjudna i EU. Fluorerade organiska föreningar Är vatten- och fettfrånstötande vilket har gjort att de är väldigt populära i kläder och dessa föreningar hittas t.ex. i Gore- Tex. Man har sett att det finns en relation mellan dessa föreningar och biverkningar ibland hjärnan hos människor men är ett tämligen outforskat område. Transport mellan generationer Miljögifter transporteras mellan moder och barn under graviditeten vilket kommer från att kontaktytan mellan modern och fostrets blod är mycket stor vilket ger ett effektivt utbyte av gift mellan moder och foster. Det inses lätt att fostret har ett svagare försvar mot gift än modern vilket implicerar att fostret påverkas i högre avseende än modern. Eftersom människan är ett däggdjur sker det även en transport av gift genom modersmjölken. Desto fetare mjölken är desto mera gift kan transporteras. Detta gör att hästar som har lättare mjölk för över mindre gift än uttrar som har en mycket hög fetthalt i modersmjölken. Av denna anledning har honor lägre koncentration av miljögift än hanar. 10

11 Ordlista över indikatorer Bioackumulation Halten av ett främmande ämne ökar i en individ med individens ålder. Biomagnifikation Halten av ett miljögift är högre i en organism än i födan som organismen äter Biomagnifikationsfaktor (BMF) BMF=(koncentration i en organism)/ (koncentration i organismens föda) Toxicitetsmått Nedan följer en punktlista över de toxicitetsmått som är relevanta LD50 letal dos för 50% av den undersökta populationen. (mg/kg BW) LC50 letal koncentration då 50% av den undersökta populationen dör(mikrogram/m 3 ) IC50 Inhiberande koncentration för 50- % inhibering av den studerande variabeln NOEC (No observed effect concentration) Den högsta undersökta koncentrationen utan observerad effekt. LOEC (Lowest observed effect concentration) Den lägsta undersökta koncentrationen med observerad effekt Riskbedömning och åtgärder Miljöriskbedömning bygger på att man gör en exponeringsanalys(pec) och effektanalys (PNEC) vilket leder till en riskkvantifiering (=PEC/PNEC). Beroende om kvoten är mindre eller större än ett så är det antingen en ringa risk eller dags att vidta riskreduktionen. För att ta fram PEC och PNEC är det nödvändigt med Ekotoxikologisk information: Uppträdande i miljön 1. Nedbrytning 2. Adsorption 3. Fördelning 4. Bioackumulation Effekter på ett antal skilda organismer De använda försöksorganismerna betraktas som representanter för alla organismgrupper i ett visst ekosystem. Det är vanligt att betrakta encelliga organismer (alger), Daphnia (hoppkräfta) och Fiskar som representanter för vattenmiljö. Daggmask används som representant för marklevande organismer. Fågel (ofta vaktel) som representanter för luftlevande organismer. Bi är ofta representant för insikter. 11

12 Predicted environmental concentration (PEC) Indata är utsläppsnivå/förbrukning samt Nedbrytning/adsorption/flyktighet vilket ger utdata som i det här fallet är PEC. Predicted no effect concentration (PNEC) Går ut på att hitta den organismen som påverkas lättast, vilket är ogenomförbart eftersom det finns för många olika organismer. Eftersom vuxna individer är mindre känsliga är unga är det icke representativt att undersöka vuxna individer även fast det oftast är dessa som undersöks. Indata är LC50/EC50/NOEC samt en osäkerhetsfaktor ( ) och utdata är PNEC, vilket fås genom att man dividerar någon av de ingående faktorerna med osäkerhetsfaktorn. Osäkerhetsfaktorer När det gäller osäkerhetsfaktorer är det relevant att studera från vilka trofinivåer som arterna som studerats kommer ifrån samt, hur många olika trofinivåer som är inblandade. Exempel: En korttids- L(E)C50 från studier på fisk eller liknande har en osäkerhetsfaktor på En långtids- NOEC med en trofinivå ger en osäkerhetsfaktor på 100 Två långtids- NOEC från studier på 2 arter från olika trofinivåer ger osäkerhetsfaktor 50 Tre långtids- NOEC på 3 ger osäkerhetsfaktor på 10. Riskreduktion handlar om att minska användandet av miljögiftet eftersom det endast är PEC som människan kan påverka. 12

13 Föreläsning 5 Energieffektiva byggnader Bakgrund De byggnader som finns idag har en majoritet av sin värmeförlust respektive värmeinstrålning genom fönsterna. Problemet som uppstår är att man i både Europa och USA använder runt 60 % av energikonsumtionen i en byggnad till värme, kylning och luftkonditionering. Detta medför att man kan spara in stora mängder energi genom att vidta åtgärder, detta blir extra påtagligt i länder som är antingen kalla eller varma. Smarta fönster - inledning Fönster är en viktig faktor för trivseln i byggnader och släpper in dagsljus. Samtidigt så är det en påtaglig faktor när det gäller spillvärme respektive spillkyla. Lösningen är att ha smarta fönster som reglerar ljusinsläppet efter rådande omständigheter, dvs. transmittansen ökar vid låg ljusintensitet och minskar vid hög. Värmeinstrålningen sker i det våglängdsintervall som omnämns termiskt infrarött (över 3 mikrometer) Parametrar: U- värde som beskriver värmeövergången vid de två sidorna av den värmeväxlande ytan och värmeledning genom ytan. Det fastställs för att mäta värmeförluster för en konstruktionsenhet. Värdet indikerar hur mycket värme som passerar genom en m2 på en konstruktionsenhet under en angiven tidsenhet med en inomhus och utomhus- temperaturskillnad på 1 grad Kelvin. Man försöker uppnå ett så lågt U- värde som möjligt för en bra isolering. G- värde är en koefficient av total genomtränglighet av solenergi angivet i %. Sammansatt av direkt energiöverföring och påföljande fördelning av värme på den glasade ytan mot interiören, vilket sker baserat på absorberade solstrålar. Befintliga tekniker De existerande tekniker som finns är värmereflekterande glas, som fungerar genom att det finns ett skikt av gas (t.ex. argongas) vilket reflekterar infraröd strålning, samt solskyddsglas där man minskar solinstrålningen. För att minska solinstrålningen kraftigt behöver man tona glaset vilket ger en kraftigt försämrad omvärldskontakt. Det optimala vore att kombinera dessa två tekniker vilket sker med smarta fönster. Smarta fönster tekniker I ett smart fönster varierar genomskinligheten och därmed solinstrålningen. Man kan dela in smarta fönster efter vilka typer av teknologier som används för att reglera detta. För närvarande finns det två stora gruppen, de som använder elektrokroma principer 13

14 och de som använder termokromatiska principer. Den elektrokroma principen som används är att man utnyttjar elektrokemiska reaktioner för att reglera transmittansen. De ämnen som används för att reglera detta är nickeloxid NiO2 och volframoxid WO2. De fönster som använder termokroma skikt för att reglera transmittansen utnyttjar egenskaper hos vanadinoxid genom att man har VO2 i polymerer som får minskad transmittans med ökad temperatur. Ett smart elektrokromatiskt fönster är uppbyggt enligt nedan, från vänster till höger. Polyester ITO WO2 Laminat NiO2 ITO Polyester Vad har då dessa material för egenskaper? Polyestern är ett skydd mot omvärlden dvs. det isolerar den elektrokemiska processen samtidigt som det är transparant. ITO används för att det är en transparant ledare vilket behövs till fönstrets styrsystem. Volframoxid blir en katod när den träffas av solljus och Nickeloxid blir en anod när det träffas av solljus, detta leder till en potentialskillnad över laminatet vilket styrsystemet känner av. Laminatet fungerar helt enkelt som ett lim och en elektrolyt. Det är volfram- och nickeloxiderna som får ändrad transmittans genom elektronövergångar. Det finns även flera andra tillämpningar av denna teknik, som exempelvis i visir på MC- hjälmar, i fordonsrutor och andra stora nischmarknader. Smarta fönster - att tänka på vid tillämpningar Det är viktigt att man har en god kontrast mellan genomskinliga och mörka tillstånd, samt att det ska gå fort att ändra tillstånd. Fönstret ska ha god stabilitet och hållbarhet. Det ska vara komfortabelt för användaren att ha ett fönster som ändrar transmittans för att man ska få en användaracceptans. Idéer för energieffektivitet med smarta fönster Huvudidén är att anpassa ett fönsters transparens beroende på värme- eller kylbehov och om rummet är i bruk eller tomt. Man strävar efter att ha en dagsljusbalans mellan fönster och ljusledare. Man vill även ha ett integrerat styrsystem som fungerar både manuellt och automatiskt. Energieffektivitet Smarta fönster leder till att man knappt behöver använda någon energi alls för nedkylning. Andra nanoteknologier Det finns många andra gröna nanoteknologier, några exempel: Dagsljusbelysning Solreflekterande ytor Passiv kylning Luftrenande ytor Fotokatalys med hjälp av solenergi 14

15 Föreläsning 6 LCA livscykelanalys Introduktion Definition: LCA är en bedömning, det man vill bedöma är en produkt eller en tjänst från vaggan till graven. Man beräknar energi- och resursanvändning samt dess påverkan på miljö och hälsa. Det man vill uppnå är att se vad en produkt eller en tjänst har för påverkan på omvärlden. Historia Coca- cola var de som började göra LCA och de började med det eftersom de glasflaskor de använde var otympliga och ömtåliga. Man hade börjat fundera på att börja använda plastflaskor men det var då (på 70- talet) dyrt med plast på grund av den dåvarande oljekrisen. Coca- cola ville ha var en metod för att bedöma om det var glas- eller plastflaskor som var optimalt. Man började använda LCA på förpackningssystem och på avfallshantering. När man började förpacka dryck i aluminiumburkar spreds LCA till aluminiumindustrin och har sedan spridit sig till i princip alla branscher. Vad är LCA egentligen och vad är det inte? En LCA kan identifiera hotspots där mest energi- eller resursanvändning sker under livscykeln. Vidare kan detta användas för att jämföra produkter eller tjänster. En LCA kan inte förutse vilka eller hur många som kommer att använda en produkt eller en tjänst. Olika typer av LCA och dess skillnader Man kan kort säga att det finns tre typer av LCA 1. Processbaserade a) Beskrivande/bokföring Exempel: miljövarudeklaration av hamburgare b) Konsekvens Exempel: Vad innebär det om vi förbjuder glödlampor och använder lågenergilampor istället? 2. Input/Output analys Använder Use- och Supplymatriser och är något mer heltäckande än processbaserade analyser. Kan exempelvis användas för att se fördelningen av växthusgasutsläpp per medelsvensk och år i olika sektorer. 3. Hybrid LCA Använder både Input/Output och Processer för att genomföra analysen. 15

16 Utförande av en LCA En LCA har tre skeden 1. Definition av mål och omfattning a. Målet är en dialog mellan beställare och utförare där frågor som ska besvaras kan vara varför LCA:n utförs, vem som är beställaren och vem som är den tänkta användaren. b. Man väljer en funktionell enhet som man använder som beräkningsbas för analysen. Den funktionella enheten ska mäta en funktion, exempelvis förpackning av en liter dryck. c. Man väljer systemgränser som vad som är vaggan och vad som är graven. Det kan även vara geografiska, tidsmässiga och kapitalmässiga begränsningar. Vilka systemgränser som väljs kan vara av stor vikt för resultatet. 2. Inventeringsanalys Man utför inventeringsanalysen genom att rita processträd och för att sedan samla in och processa data vilket sedan normaliseras till den funktionella enheten. Inventeringsanalysen är den mest tidskrävande fasen i en LCA. Detta delvis på grund av att man kan stöta på problem i form av att man kan behöva allokera på grund av att en produkt kanske produceras. I första hand bör undvik allokering Fysiska samband Man allokerar genom att använda ett fysiskt samband som fördelning av energiinnehåll i de olika produkterna. Ekonomiska samband Man allokerar genom att matcha vilka kostnader och intäkter som de olika produkterna frambringar. Om man använder ekonomisk eller fysisk allokering beror på sammanhanget. Systemexpansion Man ser hur biprodukter som exempelvis värme från produktion kan bidra till att minska annan energiförbrukning i ett större system. 3.Miljöpåverkansbedömning Väger samman data från inventeringen, klassificerar, karakteriserar vilket resulterar i ett resultat efter en viktning. Man kan välja att redovisa resultaten i antingen midpoint som är exempelvis koldioxidekvivalenter, vilket sker genom att analysera olika miljöpåverkanskategorier: Resursanvändning Hälsoeffekter Ekologiska effekter 16

17 Man kan även redovisa data i endpoint vilket kan vara exempelvis hur utsläppet påverkar dödligheten hos en viss population. Användande av en LCA Under hela utförandet av en LCA bör det ske en tolkning och dialog i alla de tre stegen som man går igenom. Hur tolkningen går till beror givetvis på vem som tolkar och i vilket syfte som LCA n genomförs. Generellt går man igenom flera olika faser där man bland annat utvärderar känsligheten i undersökningen, resultatet samt hur kvalitén på data har påverkat resultatet. Jämförelse mellan bokföring- och konsekvensanalys Bokföringsanalys Hur fördelar sig utsläppen? Ekonomisk allokering är vanligast Använder medeldata Konsekvensanalys Vad får det för konsekvenser att? Systemexpansion Använder marginaldata Ett exempel på marginaldata är den elproduktionsteknik som just för tillfället har den högsta rörliga kostnaden. 17

18 Föreläsning 7 Biodiversitet biologisk mångfald Användbara definitioner Biodiversitet - genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem. Population - ett antal individer som finns i ett mer eller mindre väldefinierat geografiskt område. Metapopulation ett antal delvis avgränsade populationer som ändå har ett visst genetiskt utbyte. Arter vad är en art och hur de uppstår Definition av art: En art är en grupp individer vilka under naturliga förhållanden kan reproducera sig med varandra och som samtidigt är reproduktivt isolerade från andra sådana grupper av individer. En art kan bildas på flera olika sätt, men de har alla gemensamt om att det är enn långsam process i ett evolutionärt tidsperspektiv, en artbildningsprocess tar år. Två sätt som en art kan bildas på: Sympatrisk artbildning - sker när artbildning sker inom samma geografiska område trots fortsatt genbyte mellan de olika grupperna. Allopatrisk artbildning - sker när en population splittras upp och grupperna blir geografiskt isolerade från varandra. Variation inom arter kan bland annat vara genom att det finns olika raser, med olika egenskaper samtidigt som de kan para sig med varandra exempelvis hundraser, samt morfer som är färgskillnad mellan olika individer i en art. Man tror att det finns minst tio miljoner olika arter men det är bara tio procent som är vetenskapligt beskrivna. Hur man beskriver arter har varierats under tiden, medan Carl von Linné beskrev morfer och beteenden så beskriver man idag arter genom DNA och beteenden. Biologiska hotshots: Områden med en hög artrikedom, ofta områden där endast vissa arter existerar. Sådana områden kallas endemism. Speciellt öar, öknar och regnskogar är extra intressanta i det här avseendet 18

19 Tillväxtprognoser Den sjätte katastrofen innebär att utdöendetakten idag är ggr snabbare än bakgrundsdödligheten. Många av jordens arter är direkt hotade att dö ut. I vissa områden, exempelvis i Sverige, ökar antalet arter. Människans populationstillväxt: Världens population ökar i snitt med ca 80 miljoner/år vilket motsvarar 1,15 %. En rimlig prognos är att år 2050 är vi 8.9 miljarder människor på jorden. Ekologiska fotspår Det man syftar på när man nämner ekologiska fotspår är hur många jordklot som skulle behövas för den nuvarande populationen om alla människor hade samma levnadsvanor som den åsyftade individen. För en svensk så är det normalt med jordklot. Hot och möjligheter mot naturen Några av de stora punkterna är Exploatering och förföljelse tränger bort arter från dess naturliga miljö vilket leder till en ökad dödlighet. Bush meat som är att man jagar arter som är utrotningshotade för att man ska få protein på något sätt. Biotopomvandling är ett problem när man ändrar på djurens naturliga miljöer. Fragmentering är att man delar upp miljön så att populationer inte kan utväxla individer. Invasiva arter som kan hota arter i dess naturliga miljö bidrar till den sjätte katastrofen Kemisk kontamination bidrar till en ökad dödlighet. Antropogena klimatförändringar såsom global uppvärmning kan påverka de naturliga miljöerna för vissa arter. Nyckelarter som gör det möjligt för en annan art att existera. Öars speciella sårbarhet som kommer från isolering gör dess extra känsliga. In- och direkta nyttovärden med en hög biodiversitet Direkta nyttovärden Mat Mediciner Arter för biologisk kontroll Industrimaterial Glesbygdsnäring Ekoturism Indirekta nyttovärden Ekosystemservice Klimatreglering Markförbättring Skadedjursreglering Stabilitetsfrämjande effekt i ekosystem Pollinering, inte minst av odlade växter vilket är värt många miljarder dollar. 19

20 Miljöövervakning och naturvård Vilka utför detta? Övervakningen i Sverige sker inom flera olika programområden i PMK(programmet för övervakning av miljökvalitet) vilket sedan sammanställs av naturvårdsverket, data tas fram av både institutioner, myndigheter och ideella föreningar. Programområden De programområden som idag ingår i PMK är följande: Programområde luft Programområde kust och hav Programområde sötvatten Programområde fjäll Programområde skog Programområde jordbruk Programområde hälsorelaterad miljöövervakning. Programområde landskap Programområde våtmark. Programområde miljögifter. Varför miljöövervaka? Man kan se trender och tendenser i vår omvärld vilket medför att man får underlag för analyser vilket gör att man kan bedöma hot och få tidiga varningar. Vad möjliggör tillförlitliga data? För att man ska använda data för att göra kvalitativa undersökningar kräver det att man har kvalitativ data. För att uppnå detta behöver man, speciellt när man observerar miljön, ha en långsiktighet i mätningarna eftersom det tar förhållandevis lång tid för naturen att bli påverkad av yttre förändringar. Vidare är det viktigt att få en hög jämförbarhet i data vilket kan uppnås genom att man har transparens i hur, var och när mätningarna har ägt rum, samt att man har olika mätstationer som tillämpar jämförbara metoder för att samla in data. Naturvård Vad hotas? Vem hotar? Det som primärt hotas är organismer och miljöer knutna till skog och framför allt urskog vilket hotas av skövling och exploatering. Det som har anknytning till jordbruksmark hotas av rationellt och storskaligt jordbruk samtidigt som de som har anknytning till våtmarker hotas av uppdämning/utdikning vilket får till följd att övergödningen ökar markant. Andra aspekter som hotar miljön är exploateringen av mark för energiframställning som exempelvis solkraftsparker. 20

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av EXAMENSARBETE Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av energytowertyp Ingemar Andersson Anita Wahlberg 2014 Filosofie

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Energi. på hållbar väg. bashäfte

Energi. på hållbar väg. bashäfte bashäfte Energi på hållbar väg Varje soluppgång borde ses som en ny möjlighet, varje dag som en ny utmaning att rädda vår planet och dess liv i alla former för kommande generationer. Jens Wahlstedt, Så

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Rapport Grön ekonomi - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Innehållsförteckning Inledning: Att cykla i uppförsbacke 4 Del I: En ohållbar modell 6 1. Hållbarhetsproblem i dagens ekonomi

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Daniel Wigren & Mikael Walther

Daniel Wigren & Mikael Walther Daniel Wigren & Mikael Walther Innehåll Förord 1. Inledning 1.1. Vad är biobränsle? 1.2. Varför biobränsle? 1.3. Biobränsle i världen 1.4. Biobränsle i Sverige 1.4.1. Politiska styrmedel 2. Olika sorters

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer