Erfarenheter från Engelnet projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenheter från Engelnet projektet"

Transkript

1 1(7) Ängelsberg i mars 2014 Erfarenheter från Engelnet projektet Bakgrund och Syfte Engelnet är namnet på en ekonomisk förening och ett projekt som skulle bygga fiberbaserat bredbandsnät i Ängelsbergsområdet inom Fagersta kommun. Detta dokument syftar till att informera berörda myndigheter om våra erfarenheter av de betingelser som ställs upp för vår typ av projekt. Dokumentet är också tänkt att skapa en genväg för kommande projekt av liknande art. Dessa skall helst inte behöva möta samma svårigheter som vi har gjort. Kanske kan dokumentet också beskriva projektets öde för våra besvikna medlemmar. Dokumentet riktar kritik mot de förutsättningar som myndigheter skapar, och mot medlemmar som inte vill engagera sig. Myndigheters bidrag Seminarierna som Länsstyrelsen anordnade under 2012 gav ett intryck av att det var ganska enkelt att bygga fibernät. Jag har inget minne av att det som senare framstod som svårigheter nämndes. Vår erfarenhet är nu att det är väsentligt mer komplicerat att driva lokala fibernätsprojekt än vad som framkom på dessa seminarier (en av oss i styrelsen deltog i två av dem). Indi Persson, som blev vår kontakt på Länsstyrelsen från och med sommaren 2013 har varit till synnerligen stor hjälp för projektet genom sin kunskap om regelverket och villighet att hjälpa oss tolka och tillämpa det. Vi upplever att Fagersta kommun har stöttat oss bra genom att anställa Kjell Karlsson som bredbandssamordnare. Han har mycket kunskap och erfarenhet från kanalisationsarbete inom Vattenfall och Mälarenenergi, kompetens som tidigare saknades i projektgruppen. Det förefaller som om Länsstyrelsen hade slut på pengar under våren 2013, men fick nya medel under sommaren. Vi fick inte bra information om detta, och trodde under en tid att vi inte skulle få några pengar alls. Vi är mycket kritiska mot det spöke som finns dolt i den stora byråkratin. Detta med tidshanteringen är ett exempel. Vår tro är att när man beslutar om denna typ av stöd (kanske i EU?) och bestämmer en färdigtidpunkt, så har man säkert en ganska lång framförhållning, vi kan kalla den 100. Men sedan skall detta beslut fortplantas genom en massa nivåer, så att det inte når fram till oss förrän vid 60 eller 70. Inte förrän då vet vi om vi har en grund för att starta projekt. Vår upphandling kanske kommer igång vid 80 och sedan finns det inte mycket tid kvar. Mer om detta senare! Beskedet om bidrag fick vi i två steg. Det första kom och hade innebörden att Länsstyrelsen utlovade ett belopp under den uttalade förutsättningen att Post- och Telestyrelsen utlovade en ytterligare del. Trots Indi Perssons försäkringar, så vågade vi inte lita på att PTS också skulle vara positiva. Myndigheterna har tyvärr ett lågt förtroendekapital. Besked från PTS kom , vilket betydde att projektgruppen levde i ovisshet under 1,5 månad. Myndigheterna bidrar också till svårigheter i denna typ av projekt genom kraven på formell upphandling. Den processen är en byråkrati som inte ryms inom projekt hanterade av amatörer under stark tidspress!

2 Projektgruppen, tillika föreningens styrelse Projektgruppen har bestått av Beth Söderkvist, Gerd Dieter Seidel, Jan-Gunnar Berggren och Hans Philip. Under första skedet medverkade också Mats Hansson och under det andra Kurt Ericsson. Under senaste delen medverkade även Kjell Karlsson från kommunen, såsom nämnts ovan. Den kompetens som finns i projektgruppen omfattar bland annat: Kvalificerad militär utbildning i kombination med erfarenhet av stora upphandlingar Erfarenhet av företagsledning inom olika branscher En rad olika yrkesroller inom IT- och telekomindustri, samt försvarselektronik, bland annat som utbildare av projektledare Stor lokalkännedom, både med avseende på geografi och befolkning Erfarenhet av kanalisationsarbete När vi startade projektet, hade vi trots detta på tok för lite kunskap om vad det handlar om. Denna brist på kunskap gjorde att vår första ansökan om bidrag var ofullständig. Vi fick också dålig eller ingen feedback på detta förhållande från Länsstyrelsen, inledningsvis. Det har varit svårt att hitta människor som verkligen ville/kunde hjälpa till i projektet. Vi hade behövt vara fler! Dock måste det sägas att flera personer vid upprepade tillfällen har uttalat stor uppskattning av projektgruppens arbete! Ingen lokal person har varit villig att ta på sig rollen som kassör, vilket ledde till beslut om att använda en extern redovisningsbyrå för bokföringen samt att föreningens sekreterare fick ta på sig reskontrahantering och in-och utbetalningar. Hjälpmedel Vi har haft tillgång till ett antal olika mallar för väsentliga dokument, såsom anslutningsavtal och upphandlingsunderlag. Dessa mallar har dels kommit från Länsstyrelsen, dels från Companion i Kronoberg som har givit ut en Handbok för fiberföreningar. Den senare handboken negligerar faktiskt många av de problem som vi har stött på. Vår uppfattning är att dessa dokumentmallar borde förbättras och gärna kunde samordnas. När Kjell Karlsson kom in i projektet, så introducerade han ett suveränt hjälpmedel, Fiberkartan, baserat på Google Earth och med tillägg av en ritfunktion. Detta gav oss möjlighet att rita ledningsdragningar på ett smidigt sätt. Den är baserad på en molntjänst och är därmed bekvämt åtkomlig från olika datorer, dock med behörighetskontroll. Den har också en inbyggd, automatisk funktion för versionshantering. Mycket bra! En i projektgruppen har lång erfarenhet av att bygga anpassade databaser, vilket har underlättat hantering av medlemslistor, utskick, uppföljning etc. Riskbedömning Ett projekt av denna art har två synnerligen väsentliga intressenter. Den ena är de fastighetsägare som vill satsa privata pengar på att ansluta sig till nätet. Den andra är bidragsgivande myndigheter som vill att offentliga bidragsmedel skall användas på rätt sätt. Inför kraven från dessa båda grupper, måste projektgruppen genomföra en systematisk riskbedömning som en del av projektplaneringen. Men för att göra detta, krävs kunskap och inte minst erfarenhet från alla de specialområden som projektet berör. Den som vet lite, tror ofta att det är allt! Systematisk riskbedömning innebär att analysera alla tänkbara risker, både med avseende på sannolikheten att risken utfaller och konsekvenserna som uppstår om den gör det, samt att dra slutsatser av detta och göra prioriteringar. 2(7)

3 Det måste erkännas att vår projektgrupp inte orkade göra detta på ett systematiskt sätt. Visst hade vi en intuitiv känsla för en del risker som utan tvekan påverkade vår planering, men vi förmådde inte göra detta tillräckligt väl. Lars Hansson är en av medlemmarna i föreningen, med omfattande erfarenhet av styrelsearbete i olika företag. I slutet av projektet kom han in i vårt arbete och öppnade våra ögon med avseende på riskbilden. Man bör observera att arbetet med riskbedömning ibland avslöjar möjligheter som kan bedömas på i princip samma sätt, men som har en annorlunda inverkan på projektet! Exempel på risker En risk som vi inte hade tagit hänsyn till, är att en person i Ängelsberg visade sig aktivt motarbeta projektet. Vi anser oss veta att denna person har påverkat fastighetsägare både i Ängelsberg och i Åvestbo till att inte ansluta sig till fibernät. En mera självklar och betydelsefull risk, är att den föreslagna ledningsdragningen inte accepteras av markägare eller natur-, miljö- och fornminnesvårdande myndighet. I sådana fall kan man behöva göra större förändringar av ledningskartan vilket medför att markägare och myndigheter måste upprepa delar av prövningen. Sådant tar tid! Länsstyrelsens granskning av vår hantering av upphandlingen skall, om vi förstått saken rätt, ske i samband med vår första ansökan om utbetalning av bidrag. Detta innebär en stor risk att vi har dragit på oss kostnader och gjort ett misstag i upphandlingen så att vi inte kan få ut vårt bidrag. Här hotar en dolkstöt i ryggen! Upphandlingsförfarandet har en inneboende risk att någon anbudsgivare överklagar utvärderingsbeslutet. En fiberförening med den aktuella typen av krav på färdigtidpunkt, kan omöjligen klara en sådan situation. Ytterligare en möjlig dolkstöt! Det tycks ha förekommit på andra håll att den lokala Länsstyrelsen har fått slut på pengar och därmed försatt fiberprojekt i en synnerligen besvärlig situation. Detta kan inte jämföras med en dolkstöt, möjligen med en kollision med ett snälltåg! Kravet från bidragsgivande myndigheter på datum för slutredovisning innebär för vår del en orimligt kort projekttid. Det borde ligga i myndigheternas intresse att projekten kan genomföras i rimlig takt, med någon marginal för oförutsedda omständigheter. Hanteringen kring utbetalning av bidragsmedel måste planeras väl i projektet, annars finns risk för svåra likviditetsproblem. När en faktura är betald, kan man sända in en ansökan om utbetalning av motsvarande bidrag. Länsstyrelsen gör då en beredning av ärendet och sänder den sedan vidare till Jordbruksverket. Detta sker en gång per månad, omkring den 10:e. Hur lång tid som Jordbruksverket kan tänkas ta på sig för att genomföra utbetalningen är fortfarande inte bekant, men förefaller handla om minst en månad. Om det då kommer ytterligare en faktura till föreningen med betalningsdatum som infaller under tiden som föregående utbetalningsärende är under bearbetning, så riskerar projektet allvarliga likviditetsproblem. Marknadsundersökning Befolkningen i vårt område är till knappt hälften permanentboende, resten fritidsboende. Särskilt bland de permanentboende är andelen pensionärer hög. Vi ser ingen tydlig trend för hur dessa båda grupper förhåller sig till möjligheten att få fiberanslutning. Vi har flera fastboende pensionärer som använder dator flitigt och det finns andra som ser det som en självklar investering i fastighetens framtid. Det finns flera yrkesarbetande, särskilt bland de fritidsboende, som ser en intressant möjlighet i att sitta här och arbeta på distans. Trots vad som sägs ovan, så har vi fått arbeta mycket med att argumentera för varför man behöver en så stor kommunikationskapacitet i morgon, när det duger med mycket mindre idag. Många tror också att mobilnäten kommer att bli så mycket bättre att de kan jämföras med fiber. 3(7)

4 Tidigt under 2013 informerade vi befolkningen i bygden om planerna på ett fibernät. Ganska snabbt fick vi ca 130 personer som uttalade intresse för att ansluta sig. På den grunden tog vi inledande kontakter med leverantörer och fick en del indikationer på kostnader. Så här i efterhand kan man nog säga att vi gjorde ett misstag i kommunikationen med medlemmarna, dvs vår marknad. Vi talade främst om ett paket av tjänster bestående av TV, telefon och Internet. Även om detta paket var fördelaktigt, så svarade det inte helt mot marknadens krav. Troligen skulle det varit bättre om vi även hade betonat den alternativa möjligheten att bara köpa tjänsten Internet. Särskilt fritidsboende, men även vissa permanentboende hade nog haft lättare att uppskatta det alternativet. Visserligen talade vi om att man kunde köpa vilka tjänster man ville, men vad det innebär är nog inte uppenbart för alla. Processen Projektet måste gå igenom följande steg, i huvudsak i nämnd ordning och med starka beroenden stegen emellan: 1. Bedöma graden av intresse hos fastighetsägare för anslutning (=marknadsundersökning) 2. Göra en preliminär uppskattning av tid och kostnad 3. Söka bidrag och erhålla löfte 4. Skriva avtal med fastighetsägare om anslutning 5. Rita ledningskartor 6. Söka samråd med Länsstyrelsen för natur-, miljö- och fornminnesskydd 7. Träffa avtal med berörda markägare om kabeldragningar 8. Upphandla tjänster 9. Besluta om en affärsmodell som underlag för beslut om eventuell momsregistrering 10. Genomföra arbetet Vi fick ett förhållandevis stort antal intressenter tidigt på våren 2013, men sedan var det förfärligt svårt att få avtal med dessa om anslutning. Trots massor av påminnelser såg det fortfarande i december inte ut att bli tillräckligt många avtal. Medlemmarna har haft svårt att fatta beslut och också slarvat mycket med att tala om när de inte längre var intresserade. Styrelsen har känt stor vånda på grund av denna osäkerhet. Av ursprungliga ca 130 intressenter, tappade vi ungefär 50 st. Sedan visade det sig att några medlemmar ville ha flera anslutningar och slutligen tillkom några helt nya medlemmar runt årsskiftet så att vi kom upp i 97 avtal om anslutning i början av februari. Denna situation borde vi ha haft i juni om tidplanen skulle kunna hållas! Således ett drygt halvår tidigare. Vi hade tagit alltför lätt på kravet på samråd beträffande naturskydd etc. Sent i projektet blev det därför klart att det fanns extra kostnader och tidsfördröjning i detta. Det är mycket lätt hänt att man måste gå igenom stegen 5, 6 och 7 flera gånger innan alla berörda parter kan enas om en acceptabel ledningsdragning. Eftersom vi avbröt projektet just i detta skede, så vet vi inte hur det skulle gått, men vi konstaterar ändå att det vore önskvärt med en snabb dialog med Länsstyrelsens organ i detta sammanhang, särskilt om man måste upprepa delar av samrådet! I vårt fall blev det tyvärr så att steg 8 kom före stegen 6 och 7. Orsaken till detta kan skyllas på bristande erfarenhet och panik inför den korta projekttiden. Tidplan I vårt fall fick vi det definitiva beskedet om bidrag (svaret från PTS) i mitten av oktober. Då gällde kravet på färdigtidpunkt Vi fick alltså drygt 14 månader på oss att genomföra ett komplicerat 4(7)

5 projekt. Ganska snart fick vi dock 3 månader ytterligare, vilket naturligtvis innebar en stor förbättring, men inte tillräckligt. I avsnittet Processen ovan indikeras den ordningsföljd som saker måste genomföras i. Besked om bidrag måste finnas innan man seriöst kan skriva avtal med fastighetsägare och så vidare. Våra erfarenheter tyder på att tiden från det att beskedet om bidrag lämnas, fram till färdigtidpunkt behöver vara 24 månader, allra minst. Den får inte heller vara huggen i sten! Om man har gjort en rimligt bra kalkyl av tidsåtgången, så borde det finnas utrymme för en 50%-ig förlängning av kalendertiden! Ett oväntat krav från naturvårdande myndigheter, en osynlig bergknalle på ett oväntat ställe eller en avig markägare förlänger oundvikligen projekttiden! Det finns en speciell aspekt på tidplanen. Vi förutsätts upphandla vissa tjänster i konkurrens. Det innebär att ingen anbudsgivare i förväg skall känna till sina möjligheter. Det innebär i sin tur att ingen anbudsgivare kan avsätta resurser i sin egen planering. Det är därför nödvändigt att den segrande anbudsgivaren får en tillräcklig tidsfrist för att kunna göra nödvändiga omdispositioner eller resursförstärkningar. Om detta inte uppfylls, så kommer vårt projekt tveklöst att drabbas av problem, likaväl som anbudsgivarens övriga kunder. Kravet på formell upphandling låter sig därför inte kombineras med den snäva tidplanen! Legala och skattemässiga förhållanden Vi har inte kunnat hitta något krav i Lagen om Ekonomiska föreningar som säger att man måste ha en medlemsavgift i föreningen. Däremot var det en medlem som antydde detta under stämman i november. Senare har vi hittat ett sådant krav på Bolagsverkets hemsida, men vet inte vilket lagstöd detta krav har. Vi ändrade därför stadgarna så att det stod att vi skall ha en medlemsavgift, vars belopp stämman skall besluta om. Det visar sig att Bolagsverket inte godkänner detta heller. Antingen skall beloppet stå i stadgarna, eller dess minsta och högsta värde. Motsvarande gäller även för medlemmens insats i föreningen. Vi hade stora svårigheter att förstå hur moms skall hanteras i en verksamhet som vår. Ett första samtal med Skatteverket var inte till någon hjälp eftersom vi inte var på speaking terms. Den konsult som skulle sköta bokföringen för oss, hade rådfrågat en skatteexpert, men resultatet av det var inte heller begripligt för oss. Skatteverket har givit ut ett ställningstagande som avser att förklara hur moms skall hanteras av fiberföreningar, där ett antal olika fall diskuteras. Detta dokument är på intet sätt lättbegripligt. Dock framgår det att en avgörande faktor är föreningens affärsmodell. Föreningens revisor Rune Widén har erfarenhet som ekonomichef i ett större företag. Med hans hjälp blev vi till sist kapabla att formulera så raka frågor till Skatteverket, att momsfrågan blev utredd. Men det avslöjades också då, att vi hade en väsentlig fråga kring inkomstbeskattning av medlemmarnas investeringsbidrag. En ny kontakt med en annan person på Skatteverket ledde till att även frågan om inkomstbeskattning reddes ut. Affärsmodellen Mycket tidigt fick vi klart för oss att ett villkor för bidrag är att föreningen skall äga nätet i minst 5 år. Troligen hänger det samman med någon avskrivningsregel med avseende på bidraget. Vi fick också lära oss att det var normalt att föreningen efter den perioden överlåter nätet till en kommersiell operatör, då för en symbolisk summa, tex 1 krona. 5(7)

6 Emellertid kände vi oss tveksamma om vilket värde nätet kunde tänkas ha efter 5-årsperioden. Vi fann det därför till en början bättre att skjuta på det beslutet. Kanske skulle det gå att få betalt för nätet då? Eller kanske det skulle vara fördelaktigt att själv äga nätet även efter den första perioden? Men efter någon tid framstod hela denna fråga i ett nytt ljus. För det första hade vi insett hur svårt det är att få bygdens folk att medverka i vare sig uppbyggnad eller administration av nätet. För det andra hade vi fått ett erbjudande av en leverantör att gratis ta hand om driften under de första 5 åren, mot att han sedan fick överta nätet gratis. Således inget arbete för föreningen, bingo! Vi fortsatte då att planera efter den linjen. På tal om investeringskostnaderna var det någon som uttalade att det är bara att lyfta momsen, så blir det 20% billigare. Det är ju en intressant möjlighet! Det finns två alternativ: antingen är vi inte momsregisterade och får då kanalisationsbidrag på ca 3,2 MSek, eller också är vi momsregistrerade och får du ett bidrag som är reducerat med 20%, dvs ca 2,6 MSek. Bidraget är beräknat som 2/3 av kanalisationskostnaden. Den delen av vår investering är således momsneutral. Men den totala investeringen består ju av ytterligare 1/3 kanalisationskostnad samt alla övriga kostnader för själva fibernätet. Den kostnadsmassan blir naturligtvis 20% billigare om man kan dra av momsen. När kan man då göra det? Skatteverket säger att när man har en omsättning, så skall man hantera in- och utgående moms. Skulle den ingående momsen vara större, så får man tillbaka det överskottet. Med omsättning menas att man köper och säljer varor eller tjänster. I vårt fall kunde det vara att vi köper nättjänster såsom TV, telefon och Internet från olika leverantörer såsom Telia, Viasat etc och sedan säljer dessa tjänster vidare till medlemmarna. Då måste vi således sköta fakturering och betalningsbevakning mot våra medlemmar, kontinuerligt. Vi måste ha människor som sköter detta. Om vi istället överlåter nätet till andra och låter tjänsteleverantörerna sälja sina tjänster direkt till våra medlemmar, så får vi ingen omsättning och därmed ingen grund för att lyfta moms. Projektgruppen har bytt uppfattning i detta avseende flera gånger, det är inte en enkel fråga. Hade vi haft god tillgång till frivilliga krafter i vår ekonomiska förening så hade frågan varit enklare. Krav på upphandling Från början var det sagt att vi skulle upphandla kanalisationstjänsterna, men inte nödvändigtvis system tjänsten. Detta förändrades plötsligt under hösten så att allt skulle upphandlas. Å andra sidan mildrades de formella kraven på upphandlingsprocessen något. Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) är ett byråkratiskt dokument, ägnat att hanteras av professionella med gott om tid. För amatörer som vi, är den en källa till förvirring och vånda. Om man i en upphandling fokuserar allt för mycket på pris, så borde det vara uppenbart att det finns en risk för lägre kvalitet. För att undvika den risken behövs en kraftfull kontrollresurs. Det finns välkända exempel på att detta villkor inte alltid uppfylls: upphandlingen av underhåll på järnvägen, rostproblem på spårvagnar i den saltstänkta staden Göteborg. Ett projekt som vårt, kan inte ta sådana smällar och måste därför fokusera på att köpa rätt tjänst från början. I en dokumentmall för upphandling som vi fick från Länsstyrelsen, rekommenderas att man skall köpa kanalisationsarbete på löpande räkning eftersom det blir billigast. Det gör det säkert om man har gjort rätt kalkyl och inte stöter på oförutsedda hinder. Men sådan är ju inte verkligheten! Man stöter på något som inte var väntat. Då behövs det en beredskap för att hantera extrakostnader och tidsfördröj- 6(7)

7 7(7) ningar. Vi föredrog istället att begära totalansvar av våra leverantörer, vilket kan vara ett skäl till att offerterna vi fick var dyra. En modell där kanalisationsbidraget beräknades baserat på löpande räkning och där det fanns en tydlig reserv för störningar, kanske kunde göra de flesta projekten billigare men ändå klara de projekt som stöter på svårigheter? Upphandlingsförfarandet innebär också en allvarlig risk genom att andra anbudsgivare kan överklaga, såsom nämnts förut. Framtid Vi tror på möjligheten att myndigheter fortsätter tycka att fibernätsutbyggnad är samhällsviktig och att det därför kommer nya chanser till bidrag. Vi ser det därför inte som att vi lägger ner denna verksamhet, snarare lägger vi den på is tills bättre förutsättningar visar sig! Någon sade det finns inga misstag, bara erfarenheter! Vi har lärt oss mycket om fibernätsbyggande och om det kommer till stånd ett nytt projekt i vår bygd, så skall det kunna starta på en helt annan grund! Engelnet ekonomisk förening Styrelsen genom Hans Philip Ordförande skede 1 Sekreterare skede 2

Projekt Sjönet. 5. Föredragning av arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan.

Projekt Sjönet. 5. Föredragning av arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan. 5. Föredragning av arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan. Vad har vi gjort sedan vårt infomöte den 30 oktober? Samlade vi in ett svar från alla fastighetsägare enligt

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

Att bli fiberförening 5 steg

Att bli fiberförening 5 steg Att bli fiberförening 5 steg Hitta entusiaster och utse en interrimsstyrelse Stadgeförslag, låna inte grannens-fråga oss! Kalla till, och håll, en bildandestämma Konstituerande styrelsemöte hålls efter

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Engelnet Fiber till alla hur går det för oss.. VÄLKOMMEN. Kort status: - Antal anslutningar: 301 st (252 st juni 2016)

Engelnet Fiber till alla hur går det för oss.. VÄLKOMMEN. Kort status: - Antal anslutningar: 301 st (252 st juni 2016) Engelnet Fiber till alla hur går det för oss.. VÄLKOMMEN Kort status: - Antal anslutningar: 301 st (252 st juni 2016) - 50.000kr/anslutning (20.000 egen insats + 30.000 bidrag) - Kostnadsram 12.7 Mkr (5.1

Läs mer

Norra Båven Rockelstad Fiber Ekonomisk Förening www.helgestafiber.se

Norra Båven Rockelstad Fiber Ekonomisk Förening www.helgestafiber.se Viktig information från: Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening kallas Helgesta Fiber Den här informationen riktar sig till alla som har en fastighet belägen i det område där Norra Båven Rockelstad

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Fiber på landsbygden. Handbok för byalag

Fiber på landsbygden. Handbok för byalag Fiber på landsbygden Handbok för byalag 1 Innehåll Inledning 3 Byalag 4 Byalagsprocessen steg 1 Information & intresse 5 Byalagsprocessen steg 2 Affärsform & föreningsbildande 5 Att bilda ekonomisk förening

Läs mer

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber ETT HELHETSKONCEPT Experten på fiber 1 1. Vad är fiber? 2. Vilka är Fibergruppen? 3. Vad gör Fibergruppen? 4. Kalkyl 5. Fiber till Gärdala 6. Vad ska byalaget hjälpa till med? 7. Referenser 8. Information

Läs mer

Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet

Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet Nu går tåget. Projektering pågår för anläggande av fibernät i Greby-Götlunda-Torpomad området. Vi vill

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Månadsbrev augusti 2015

Månadsbrev augusti 2015 Datum 2015-09-15 Månadsbrev augusti 2015 Många klagar på att det inte har varit någon bra sommar men jag måste säga att det nog har varit en av de bästa semestersomrarna jag haft på länge. Jag gick mer

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer - Inledning - Extra föreningsstämma Program - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer - Anslutningar, medlemmar, ekonomi, lånemöjligheter - Röjning, käppning, grävning, blåsning, tidsplan -

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU)

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 27 januari 2012 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Far har visserligen inte inbjudits att lämna synpunkter

Läs mer

Informationsmöte Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-05-16. www.bolmsofiber.se

Informationsmöte Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-05-16. www.bolmsofiber.se Informationsmöte Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-05-16 www.bolmsofiber.se Styrelse Claes Gauffin Henry Tidstrand Marie Wallén Björn Larsson Jan Starck Områdesansvariga: Bengt Johansson Lars Andersson

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening.

Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening. Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening. Extra föreningsstämma för Läppe Fiber ekonomisk förening hålls lördagen den 7 mars 2015 klockan 11.00 på Hjälmargården i Läppe. Mötet sker

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Slutrapport för utvecklingscheck

Slutrapport för utvecklingscheck + 1 (7) Slutrapport för utvecklingscheck Astrid Lindgrens Hembygd Projektnamn Ljusnefall Fibernät Diarienummer: 2009-3371 Projekttid: 2012-06-04-2013-03-31 1. Beskriv vad som utförts i projektet under

Läs mer

Bredband Mogata Ekonomisk förening

Bredband Mogata Ekonomisk förening Bredband Mogata Ekonomisk förening Vad har hänt? Bildade föreningen Bredband Mogata ekonomisk förening 19 december 2013 Bildat en områdesorganisation med ansvariga Skaffat bankkonto och bankgiro Projektering

Läs mer

Informationsmöte om. Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen. måndag den 1 juni 2009

Informationsmöte om. Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen. måndag den 1 juni 2009 Informationsmöte om Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen måndag den 1 juni 2009 Vad kommer det att kosta? Behöver jag bestämma mig nu eller kan jag vänta? Vad behöver jag göra själv? När är det hela

Läs mer

Du skall skriva på ditt anslutningsavtal

Du skall skriva på ditt anslutningsavtal Nyhetsbrev januari 2017 I detta nyhetsbrev Dags att skriva på anslutningsavtal Sista datum för att få fiber kring Gällared Vad händer framöver? Du skall skriva på ditt anslutningsavtal Arbetet med att

Läs mer

Välkommen till extra stämma i Kareby Bredband gällande försäljning av nätet 2009-12-21

Välkommen till extra stämma i Kareby Bredband gällande försäljning av nätet 2009-12-21 Välkommen till extra stämma i Kareby Bredband gällande försäljning av nätet 2009-12-21 Varför bör nätet säljas? Idag finns ett bristande engagemang och endast ett fåtal personer gör sig tillgängliga för

Läs mer

Stenrike Fiber ekonomisk förening. för oss i Hamburgsundsområdet

Stenrike Fiber ekonomisk förening. för oss i Hamburgsundsområdet Stenrike Fiber ekonomisk förening för oss i Hamburgsundsområdet 0. Föreslagen Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden och röstningsförfarande.

Läs mer

1. Byalaget har genomfört en förstudie med marknadsundersökning.

1. Byalaget har genomfört en förstudie med marknadsundersökning. Sida 1 av 1 Scenarier för byanät Inledning Detta scenario avser att beskriva förutsättningarna för de exempel på avtal som har tagits fram för att stödja ekonomiska föreningar vid realisering av lokala

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 5

Kommunfullmäktige. Ärende 5 Kommunfullmäktige Ärende 5 Kommunledningsstaben, Ekonomiavdelningen Johan Örnberg, 0571-281 13 johan.ornberg@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-08 Sida 1(3) Kommunal borgen till fiberföreningar

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

Öppet möte 30 september 2015 19:00 21:00. För medlemmar och andra intresserade. Informationsmöte 2015-09-30

Öppet möte 30 september 2015 19:00 21:00. För medlemmar och andra intresserade. Informationsmöte 2015-09-30 Öppet möte 30 september 2015 19:00 21:00 För medlemmar och andra intresserade Agenda Vad har vi gjort hittills Eva Hur ser processen ut? - Hans Nuläge - Sven Ekonomi - Ansökan till Jordbruksverket Hans-Olof

Läs mer

FÖRSÖK. Att beskriva det ekonomiska upplägget som kräver stadgeförändringar

FÖRSÖK. Att beskriva det ekonomiska upplägget som kräver stadgeförändringar FÖRSÖK Att beskriva det ekonomiska upplägget som kräver stadgeförändringar Inget förändrat läge! Ca 70 fastigheter har blivit medlemmar! Osäkert när det gäller bidrag! Paketet kostar fortfarande 20 000

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Ramnered-Gundlebo Fiber Ekonomiska Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-10--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse till extrastämma med Harö Bredband Ekonomisk Förening

Kallelse till extrastämma med Harö Bredband Ekonomisk Förening Kallelse till extrastämma med Harö Bredband Ekonomisk Förening Tid: Lördagen 26/11 2016 kl. 12.30 Plats: Harö skola (då går det att åka ut över dagen mellan två båtar) Bakgrunden till mötet är det beslut

Läs mer

Välkomna till Tynderö Byfibers medlemsmöte/informationsmöte. Söndagen den 31 maj kl. 10.30, Tynderö bygdegård.

Välkomna till Tynderö Byfibers medlemsmöte/informationsmöte. Söndagen den 31 maj kl. 10.30, Tynderö bygdegård. Välkomna till Tynderö Byfibers medlemsmöte/informationsmöte. Söndagen den 31 maj kl. 10.30, Tynderö bygdegård. Program: 1. Information om fiberprojektet, vad har hänt sedan vi träffades senast (17 mars).

Läs mer

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer!

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Allt fler ärenden kommer att skötas via internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.

Läs mer

Nu bygger vi fiber för framtiden

Nu bygger vi fiber för framtiden Nu bygger vi fiber för framtiden i hela kommunen internet, tv, telefoni och trygghetstjänster lokal närvaro, långsiktighet genom kommunalt ägande, öppet nät Varför fiber? Bredband via fiber är den snabbaste

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om snabbt bredband via optisk fiber i Hamburgsund

Välkommen till informationsmöte om snabbt bredband via optisk fiber i Hamburgsund Tillsammans med Hamburgsunds Köpmannaförening och Hamburgsunds Samhällsförening Välkommen till informationsmöte om snabbt bredband via optisk fiber i Hamburgsund Dator Gateway/ Router TV Telefon Dagens

Läs mer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal - Inledning Program - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal - Kostnad vid olika antal anslutningar - Tänkbara kommunikationsoperatörer (Telia, IP-Only) - Kollektiv anslutning och öppet nät/fritidsabonnemang

Läs mer

Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön

Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön 26 augusti 2013 www.sicklafiber.se Arbetsgruppen Namn Adress Telefon E-post Dan Sahlin John Lodens väg 25 070-5198187 dan.sahlin@gmail.com Dan Smidt Fannydalsplatån

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning NN För och efternamn xxxx-xx-xx Varför lantmäteriförrättning? Säker tillgång till mark även över tiden! Tydlighet om vad som gäller för exv framtida fastighetsägare

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

Projekt Sjönet. Välkomna. Till informationsmöte om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås s.k. Byanäta

Projekt Sjönet. Välkomna. Till informationsmöte om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås s.k. Byanäta Välkomna Till informationsmöte om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås s.k. Byanäta Närvarolista upprättas för representerade fastigheter. Information från Wexnet, Mats Bildh Information från arbetsgruppens

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Nu bygger vi fiber för framtiden

Nu bygger vi fiber för framtiden Nu bygger vi fiber för framtiden i hela kommunen INTERNET, TV, TELEFONI OCH TRYGGHETSTJÄNSTER LOKAL NÄRVARO, LÅNGSIKTIGHET GENOM KOMMUNALT ÄGANDE, ÖPPET NÄT Varför fiber? Bredband via fiber är den snabbaste

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång

Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Styrelse Georgia 46 pt. Lagom lång Ordförande Första nivån Anna Sundström Vice ordförande Andra nivån Bengt Lindberg Kassör Helena

Läs mer

www.bygg.org Nya PBL Några synpunkter från byggarna och kommentarer från BI

www.bygg.org Nya PBL Några synpunkter från byggarna och kommentarer från BI Nya PBL Några synpunkter från byggarna och kommentarer från BI Göteborg den 7 oktober 2011 Inledning Fem månader för kort tid för att BI skall kunna ge något omdöme Tyckanden finns från byggare Små företag

Läs mer

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt Norra Råda 2015-02-04 Hagfors kommuns fiberprojekt 1 Hagfors kommun kontakt Göran Eriksson, handläggare 0563-186 38, 070-190 47 92 goran.eriksson@hagfors.se Johnny Lövgren, administrativ chef 0563-185

Läs mer

Fiber i Vita byn? ett beslutsunderlag. 1. Några utgångspunkter. 2. Fibernät. Styrelsen PM den 6 november 2015 sidan 1 av 6

Fiber i Vita byn? ett beslutsunderlag. 1. Några utgångspunkter. 2. Fibernät. Styrelsen PM den 6 november 2015 sidan 1 av 6 Styrelsen PM den 6 november 2015 sidan 1 av 6 Fiber i Vita byn? ett beslutsunderlag 1. Några utgångspunkter Föreningen har i dag avtal med två distributörer av tv-program: Canal Digital: SVT 1, SVT 2,

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Hur får du igång fibernätet?

Hur får du igång fibernätet? T I L L D I G S O M S TA R TAT E N F I B E R F Ö R E N I N G Hur får du igång fibernätet? Kommunikationsoperatören ZITIUS R Ä T T PA R T N E R F Ö R B YA L A G D Ä R F Ö R E N I N G E N B E H Å L L E R

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Torsvi www.torsvifiber.se Nu pågår förberedelser för utbyggnad av fiber i Torsvi. Just nu inventerar vi vilka som vill

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Kommunens fortsatta arbete med fiberutbyggnaden på landsbygden?

Kommunens fortsatta arbete med fiberutbyggnaden på landsbygden? Kommunens fortsatta arbete med fiberutbyggnaden på landsbygden? Detta är en sammanfattning av hur jag skulle ha fortsatt arbetet med fiberutbyggnaden på landsbygden om jag hade fortsatt att jobba med detta.

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 37 Medlemmar En förening skulle inte finnas om det inte fanns några medlemmar! Så är det också med Equmenias föreningar, och med Equmenia i hela Sverige! Equmenia skulle inte finnas

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma. Vi bygger. fiber tillsammans. Välkomna! Flaten & Gårdveda fiber! i samarbete med

Ordinarie föreningsstämma. Vi bygger. fiber tillsammans. Välkomna! Flaten & Gårdveda fiber! i samarbete med Ordinarie föreningsstämma Vi bygger fiber tillsammans Välkomna! Dagordning på föreningsstämman 2015-05- 27 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 2. godkännande

Läs mer

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-06-14 Kommunstyrelsen Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING. SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING

ÅRSMÖTE SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING. SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING ÅRSMÖTE AGENDA Allmän Information om Projektet Föreningsstämma INFORMATION OM PROJEKTET PROJEKTETS MÅL I dagens samhälle är möjligheten till snabb digital kommunikation lika viktigt som övrig infrastruktur,

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2014. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 20 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp FiberBestorp Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp Agenda Fördel Fiber! Hur går det till? Affärsmodell Förening och medlemskap Tidplan Frågor Fördel Fiber Fördel Fiber Telia lägger ner telestationer

Läs mer

Info 28/12 fiber i Kallbygden. Vilka är vi och vad gör en fiberförening?

Info 28/12 fiber i Kallbygden. Vilka är vi och vad gör en fiberförening? Info 28/12 fiber i Kallbygden Vilka är vi och vad gör en fiberförening? Aktiva i föreningen Styrelsens ledamöter Mats Åhlund ordf Anki Helander sekr Jimmy Davidsson kassör Joe Edh Magnus Hyttmo Suppleanter

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass!

Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med?

Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med? Informationsmöte 2013-04-14 Fibernät i Gårdsby-trakten? Gårdsby Fibernät ek.förening Det gäller att vara med när det händer! Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med? 1 Välkomna Inledning

Läs mer

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Till samtliga fastighetsägare i Olsnäs Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Bakgrund och status Du har i dagarna mottagit ett brev från Leksands Kommun avseende Vatten- och

Läs mer

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person.

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Sidan 1 av 5 Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Avtal Detta avtal är upprättat mellan Namn: Personnummer: Adress: Postnr: Postort: Land:

Läs mer

Tors Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Tors Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll styrelsemöte Styrelsemöte för Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 3 december 2015 på Bromösunds båtklubb, Åskär. Närvarande Styrelsen Ingemar Carlström (ordförande) Peter Bernerfalk Thomas

Läs mer

Konstituerande möte för Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening

Konstituerande möte för Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening Konstituerande möte för Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening Församlingshemmet, Billa, 2012-09-02 kl. 14:30 1. Intresseläget Medlemsanmälan för fastställande av röstlängd 2. Fortsättningen Bilda

Läs mer

Fibergruppen En helhetslösning. www.fibergruppen.se

Fibergruppen En helhetslösning. www.fibergruppen.se Fibergruppen En helhetslösning Fiber till Gärdala Vilka är Fibergruppen? Fibergruppen är en partner till Telia och Skanova Access. Vi hjälper till med hela fiberprocessen, från administration och ekonomi

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening 2016-05-08 Nuläge Datum 2015-06-26 2016-04-16 Medlemmar 650 711 Intressenter/ 12 2 ännu ej betalt Totalt 662 713 Beställt fiber 565 840

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

Information om bredbandsutbyggnad i Bråta med omnejd

Information om bredbandsutbyggnad i Bråta med omnejd Information om bredbandsutbyggnad i Bråta med omnejd Arbetet med att planera för vårt fibernät i Bråta med omnejd har under hösten intensifierats och både mark- och systementreprenör samt kommunikations-

Läs mer

Bredband i glesbygd. Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010 2013. Olle Finnman, projektledare

Bredband i glesbygd. Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010 2013. Olle Finnman, projektledare Bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010 2013, projektledare Fibernät i Tiveden/Davidstorp Samprojekt med fyra vägsamfälligheter Projektet avser kanalisationen (inte

Läs mer